Jan 2018

mehtaassociate

Af´fIYf ´fÖff

·ffªf´ff IYû fWbX¸f°f, IYfh¦fiZÀf IYû dW¸¸f°f

Àfb. OZXÀIY

þf WX¸f ÀIcY»f IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ LûMXe IYÃff ¸fZÔ ´fPÞX°fZ ±fZ, CXÀf QüSXf³f

Ah¦fiZþe IYe dIY°fff ¸fZÔ EIY IYWXf³fe ±fe ÀIYfBÊ BÊþ RYfd»fÔ¦f ¹ff³fe

AfIYfVf d¦fSX SXWXf WX`Ü BÀf Ah¦fiZþe IYWXf³fe IZY dIYSXQfSX ¸fZÔ

IYfgIYe, »ffgIYe AüSX OXfgIYe »ffgIYe ¸fbd¦fʹffh ±feÜ CX³WXûÔ³fZ AfIYfVf

d¦fSX³fZ IYe ARYUfWX A´f³fZ ´fcSXZ Àf¸ffþ ¸fZÔ R`Y»ff dQ¹ff ±ffÜ ¨ffSXûÔ

°fSXRY IYûWXSXf¸f ¸f¨f ¦f¹ff dIY fÀf AfÀf¸ff³f d¦fSXf³fZUf»ff WX` Ü

¹fWX ff°f °f·fe ÀfZ WX¸ffSXZ dQ¸ff¦f ¸fZÔ §fSX IYSX ¦fBÊ WX` dIY AfÀf¸ff³f

AfdJSX IYf d¦fSXZ¦ff, »fZdIY³f A·fe °fIY UWX d¦fSXf ³fWXeÜ NXeIY

¹fWXeÔ ff°f SXfþ³fed°f ´fSX »ff¦fc WXû°fe WX`ÔÜ ¹fWXfh AfÀf¸ff³f d¦fSXf³fZ IYf

IYf¸f WXSX Àf¸f¹f WXû°ff WX`, ¹fWX ff°f Qe¦fSX dIY A·fe °fIY

AfÀf¸ff³f ¦feSXf ³fWXeÔÜ ¸f°f»ff Af´f ÀffRY Àf¸fÓf ÀfIY WX`ÔÜ

SXfþ³fed°f IYf ¸f°f»ff dÀfRYÊ WXÔ¦ff¸ff JOÞXf IYSX³ff WX`Ü Af ¹fWXfh

¨fdSXÂf IYe ff°f fZBʸff³fe WX`Ü þf SXfª¹fûÔ ¹ff IZYÔQi IYf ¨fb³ffU WXû

°fû ¹fWX AüSX °feJe WXû þf°fe WX`Ü Àf¨f °fû ¹fWX WX` dIY SXfþ³fed°f

ÀfZ ³fed°f J°¸f WXû ¨fbIYe WX`Ü ÀUÀ±f SXfþ³fed°f IYe ff°f ³fWXeÔ SXWXeÜ

Q»fe¹f SXfþ³fed°f IYf A´f³ff IYûBÊ UÀfc»f ³fWXeh dQJ°ffÜ CXÀfIYf

¸fb£¹f ¸fIYÀfQ dÀfRYÊ ÀfØff IZY AfÀf´ffÀf IZYd³Qi°f SXWX°ff WX`Ü

2014 ¸fZÔ WXbE »fûIYÀf·ff AüSX ¹fc´fe IZY Af¸f ¨fb³ffU IZY ffQ ÀfZ

·ff¿ff¹fe ¸f¹ffQfÊ IYe AfføY »fcMX ¨fbIYe WX`Ü ¦fbþSXf°f ¨fb³ffU ¸fZÔ

BÀfIYf ¦f»ff §fûÔMX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ³fe¨f, AüSXÔ¦fþZf, dJ»fþe, ¸fü°f

IYf ÀfüQf¦fSX, þ³fZDY, þfd°f, ²fSX¸f AüSX þf³fZ ¢¹ff ¢¹ffÜ AWX¸f

ÀfUf»f WX` dIY BÀf °fSXWX IZY ¸fÀf»fZ CXNXf IYSX þ³f·ffU³ffAûÔ IYû

·fOÞXIYf³fZ AüSX dÀf¹ffÀfe »ff·f »fZ³fZ IYe IYûdVfVf ¢¹fûÔ IYe þf°fe

WX`Ü ¢¹fûÔdIY ÀfØff ´fÃf IZY ´ffÀf þWXfh A´f³fe dURY»f°ffAûÔ IYf

þUff ³fWXeh SXWX°ff, ½fWXeÔ dU´fÃf A´f³fZ fe°fZ WXbE IYf¹fÊIYf»f

IYe ¦f»fd°f¹ffÔ Lb´ff³fZ IZY d»fE SXfÀ°ff PXchPX°ff

dQJ°ff WX`Ü BÀf d»fE AfÀf¸ff³f d¦fSXf³fZ

IYe ARYUfWX R`Y»ffBÊ þf°fe WX`Ü WX¸fZÔ

BÀfÀfZ f¨f³ff WXû¦ffÜ ¨fb³ffU ÀfSXIYfSXûÔ

IZY IYf¸fIYfþ IYf ´fSXeÃf¯f WXû°ff

WX`Ü »fZdIY³f þf³f fcÓfIYSX ¸fÀf»fû

ÀfZ þ³f°ff IYf ²¹ff³f ffhMX³fZ IYe

IYûdVfVf IYe þf°fe WX`Ü

SXfþ³fed°f IZY ÀfUûʨ¨f dVfJSX

AüSX ÀfØff ´fSX dUSXfþ¸ff³f ³fZ°ff

A´f³fe ¦fdSX¸ff d¦fSXf°fZ þf SXWXZ

WX`ÔÜ A´f³fZ ¨ff»f AüSX ¨fdSXÂf

ÀfZ UZ ´fSXfÀ°f dQJ°fZ WX`ÔÜ

SXfþ³fed°f IZY ¸fc»¹fûÔ ¸fZÔ þWXfh

°fZþe ÀfZ d¦fSXfUMX Af SXWXe WX`ÔÜ

UWXeÔ BÀfIYf À°fSX ·fe d¦fSX³fZ

»f¦ff WX`Ü ÀfUf»f SXfþ³fed°f d¦fSX

SXWXe WX` ¹ff SXfþ³fZ°ff IYWX³ff

¸fbdVIY»f WX`Ü ·ffSX°fe¹f SXfþ³fed°f

IZY d»fE ¹fWX d¨fÔ°f³f IYf dU¿f¹f WX`Ü

Af¸f AfQ¸fe IYe dQ¢IY°f þWXfh

IYe °fWXfÔ WX`Ü ¸fÔdQSXûÔ, ¦fb÷YõfSXf ,

¨f¨fÊ AüSX ¸fNX ¸fZÔ þfIYSX QZVf

IYf ·fdU¿¹f ³fWXeÔ fQ»ff þf

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

ÀfIY°ff WX`Ü EIY ½¹fdöY Àfe- ´»fZ³f ¸fZÔ f`NX IYSX Qf³ff ¸ffÔÓfe IYe

³fe¹f°fe IYû ³fWXeh fQ»f ÀfIY°ff WX`Ü 70 Àff»f ÀfZ ¦fSXefe d¸fMXf³fZ

IYf CX´fIiY¸f WXû SXWXf »fZdIY³f ¦fSXefe ³fWXeÔd¸fMXe »fZdIY³f ¦fSXef d¸fMX

SXWXZÜ QZVf ¸fZÔ Afþ ·fe »fû¦f ·fcJ ÀfZ ¸fSX SXWXZ WX`ÔÜ AÀ´f°ff»f

´fWXbh¨f³fZ IZY d»fE E¸fb»fZÔÀf CX´f»f²f ³fWXeh WX`ÔÜ ¸fdWX»ffAûÔ IYf

´fiÀfU AÀ´f°ff»f IZY ffWXSX WXû þf°ff WX`Ü dQ¸ff¦fe fbJfSX ÀfZ

WXþfSXûÔ ¸ffÀfc¸f ¸fSX°fZ WX`ÔÜ A·fe °fIY WX¸f EOXÐÀf, °f´fZdQIY, I`YÔÀfSX,

OXf¹fdfMXeþ AüSX QcÀfSXe fe¸ffdSX¹fûÔ ÀfZ »fOÞX SXWXZ WX`ÔÜ »fû¦fûÔ IYû

´fe³fZ ¹fû¦¹f ÀffRY ´ff³fe ³fWXeÔ QZ ´ff SXWXZÜ »ffJûÔ f¨¨fZ ´fPXfBÊ IZY

fe¨f ¸fZÔ ÀIcY»f LûOÞX QZ°fZ WX`ÔÜ ¸fdWX»ffAûÔ IZY ´fid°f fPÞX°fe dWXÔÀff,

AÀfÔ°fbd»f°f dUIYfÀfQSX, fZ¦ffSXe, Afd±fÊIY AÀf¸ff³f°ff þ`ÀfZ ¸fÀf»fZ

Af¸f WX`ÔÜ »fZdIY³f SXfþ³fed°f IYf ²¹ff³f CX²fSX ³fWXeÔ WX`Ü QZVf IZY

¦fif¸fe¯f AüSX AfdQUfÀfe B»ffIYûÔ ¸fZÔ SXfÀ°fZ °fIY CX´f»f²f ³fWXeÔ WX`ÔÜ

IÈYd¿f §ffMXZ IYf ÀfüQf Àffdf°f WXû SXWXeÜ IYþÊ °f»fZ dIYÀff³f Qff

WX`, »ffJûÔ dIYÀff³f Af°¸fWX°¹ff IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ »fZdIY³f BÀf °fSXWX

IZY ÀfUf»f ¨fb³ffUe ¸fÀf»fZ ¢¹fûÔ ³fWXeÔf³f°fZ? dWXÔQb°U AüSX BÀ»ff¸f

SXfþ³fed°f IYf d´fi¹f dU¿f¹f ¢¹fûÔ WX`Ü QZVf þb¸f»fZ ÀfZ ³fWXeh ¨f»f°ff

WX`Ü ÀfSXIYfSX fQ»f³fZ ÀfZ IbYL ³fWXeh WXû°ff , þf °fIY ½¹fUÀ±ff ³f

fQ»fe þf¹fÜ ¦fbþSXf°f ¨fb³ffU °fû BÀf ffSX ·ff¿ffBÊ SXfþ³fed°f IYû

»fZIYSX Àf·fe Àfe¸ffEÔ »ffÔ§f ¦f¹ffÜ 14 dQÀf¸fSX IYû UWXfh QcÀfSXZ

¨fSX¯f IZY d»fE UûMX OXf»fZ þfEÔ¦fZÜ dRYYSX d¦f³f°fe WXû¦fe AüSX þ»Q

´fdSX¯ff¸f ·fe Àff¸f³fZ WXûÔ¦fZÜ ¸fûQe IYe þ¹f WXû ¹ff SXfWXb»f dIY RYIYÊ

¢¹ff ´fOÞX°ff WX`Ü »fZdIY³f dÀf¹ffÀfe ´f°f³f IYf þû ÀfUf»f IYMX§fSXZ

¸fZÔ WX` CXÀfIYf þUff IYü³f QZ¦ff? °ffþf CXQfWXSX¯f ´fi²ff³f¸fÔÂfe

³fSXZÔQi ¸fûQe IZY dJ»ffRY IYfh¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff ¸fd¯fVfÔIYSX IYe

dMX´´f¯fe IYf WX`Ü ¹fWX ÀUf¸fe ·fdöY ÀfZ Ad²fIY IbYL ³fWXeÔdQJ°feÜ

SXfWXb»f AüSX Àfûd³f¹ff ¦ffh²fe IYû JbVf IYSX³fZ IZY d»fE

dþÀf ·ff¿ff IYf BÀ°fZ¸ff»f ¸fd¯f ³fZ dIY¹ff UWX

´fcSXe °fSXWX A»fûIY°ffÔdÂfIY WX`Ü

QZVf IZY ´feE¸f IYû

³ f e ¨ f

VfQ ÀfZ Àf¸fûd²f°f dIY¹ff þf³ff fZWXQ Vf¸fʳffIY WX` Ü ³f°feþf

¹fWXfh °fIY ´fWXbh¨ff dIY SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ A¹¹fSX IYû ´feE¸f ¸fûQe ÀfZ

¸ffRYe ¸ffÔ¦f³fZ °fIY IYû IYWXfÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYf UWX

f¹ff³f ·fe ÀfUf»f JOÞXZ IYSX°ff WX` dþÀf¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe

´fSX Af °fIY IYf ÀffÀfZ fOÞXf WX¸f»ff fû»f°fZ WXbE CX³fIYe

°fb»f³ff AüSXÔ¦fþZf ÀfZ IYSX OXf»feÜ IYfÔ¦fiZÀf IYû AüSXÔ¦fþZf SXfþ

¸fbffSXIY ·fe IYWXfÜ ¦fbþSXf°f ¨fb³ffU ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f ·fe §fcÀf

Af¹ffÜ ´fcUÊ ´feE¸f ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX AüSX AWX¸fQ ´fMXZ»f ·fe

IYd±f°f ´ffdIYÀ°ff³fe ³fZ°ffAûÔ IZY IYd±f°f ff°f IYû »fZIYSX WX¸f»ff

fû»ff ¦f¹ffÜ IY»fbd¿f°f fû»f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfÔ·fU°f 2014 IYf

»fûIYÀf·ff AüSX ¹fc´fe dU²ff³fÀf·ff IYf ¨fb³ffU d¸fÀff»f WX`Ü

Af´fIYû ¹ffQ WXû¦ff þf dfWXfSX ÀfZ ÀffÔÀfQ AüSX IZYÔQie¹f Àfcøf,

»f§fb SXfª¹f¸fÔÂfe d¦fdSXSXfþ dÀfÔWX IYe AûSX ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf

Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe AüSX °ff ¸fWXfÀfd¨fU SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ´fSX dIYÀf °fSXWX

SXÔ¦f·fZQe AüSX ³fÀ»fe¹f dMX´´f¯fe IYe ¦fBÊ ±feÜ Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe IYe

¦fûSXe ¨f¸fOÞXe IYf CX´fWXfÀf CXOÞXf¹ff ¦f¹ff ±ffÜ »fûIYÀf·ff IZY

¨fb³ffUûÔ IZY QüSXf³f ·fe ¸fûQe IYû ³f ´f¨ff³fZ Uf»fûÔ IYû ´ffdIYÀ°ff³f

þf³fZ IYe ³fÀfeWX°f dÀfÔWX ³fZ Qe ±feÜ ¹fWXeÔ ³fWXeh EIY ³fZ°ff °fû ¦ffÔ²fe

þe IYû AÔ¦fiZþûÔ IYf EþZÔMX °fIY f°ff dQ¹ff ±ffÜ ·ff¿ffBÊ ¸f¹ffQfÊ

AüSX CXÀfIYe ´fdUÂf°ff WX¸fZÔ Vff»fe³f f³ff°fe WX`Ü ·ff¿ff WX¸ffSXe

Àfû¨f IYû Àff¸f³fZ »ff°fe WX`Ü A¸f¹ffÊdQ°f fû»f U¨f³fûÔ IZY IYfSX¯f,

þWXfh WX¸ffSXe þ³fLdU ´fSX fbSXf ´fi·ffU ´fOÞX°ff WX`Ü UWXeh WX¸f BÀf

°fSXWX IZY ¨fbMXe»fZ f¹ff³fûÔ ÀfZ °f°IYf»fe³f ´fiVfÔÀff ´ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

»fZdIY³f BÀfIYf AÀfSX JbQ IZY þeU³f ´fSX fbSXf ´fOÞX°ff WX`Ü

A´fdVfá f¹ff³fe WX¸ffSXe ³fed°f, ³fe¹f°f AüSX ³f`d°fIY°ff ´fSX ·fe

ÀfUf»f CXNXf°fe WX`Ü IYWXf ·fe ¦f¹ff WX` dIY fû»f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ Àfü

ffSX dU¨ffSX IYSX fû»fûÜ d»fJ°fZ UöY °fû BÀfIYf IYOÞXfBÊ ÀfZ

A³fb´ff»f³f WXû³ff ¨ffdWXEÜ ¢IY¹fûÔdIY d»fJZ WXbE VfQ ´f°±fSX IZY

»fIYeSX WXbAf IYSX°fZ WX`ÔÜ UWXeÔ IY¸ff³f ÀfZ d³fIY»ff °feSX AüSX

þbff³f ÀfZ d³fIY»fe ff°f Uf´fÀf ³fWXeÔAf°feÜ

»fZdIY³f A´f³fe SXfþ³fed°fIY ·fOÞXfÀf

d³fIYf»f³fZ IZY d»fE ¹fWX Q»fûÔ AüSX

SXfþ³fZ°ffAûÔ IYe ³fe¹f°f f³f ¦fBÊ

WX`Ü ·ffSX°fe¹f SXfþ³fed°f IZY

d»fE ¹fWX d¨fÔ°ff AüSX d¨fÔ°f³f

IYf ÀfUf»f WX`Ü SXfþ³fed°f

IZY ¸fc»¹fûÔ ¸fZÔ U`ÀfZ ·fe

d¦fSXfUMX Af SXWXe WX`Ü A¦fSX

WX¸ffSXZ SXfþ³fZ°ffAûÔ IYe Àfû¨f

¹fWXe SXWXZ¦fe °fû QZVf IYWXfÔ

þfE¦ffÜ ¹fWXfh dÀfRYÊ ·ffþ´ff

AüSX IYfh¦fiZÀf IYf ÀfUf»f ³fWXeÔWX`Ü

´fcSXe SXfþ³fed°f AüSX CX³fIZY

³fZ°ffAûÔ IZY dRYÀf»f°fe þbff³f IYf

ÀfUf»f WX`Ü SXfþ³fed°f ¸fc»¹fûÔ IYf

¨fdSXÂf ÀfÔSXÃf¯f Afþ IYf fOÞXf

ÀfUf»f WX`Ü BÀf dU¨ffSX IYSX³ff WXû¦ffÜ

WX¸fZÔ ·ff¿ff IZY d¦fSX°fZ À°fSX ´fSX »f¦ff¸f

»f¦ff³fe WXû¦feÜ ÀfÔÀfQ IYû BÀf ´fSX

dU¨ffSX IYSX³ff WXû¦ffÜ ¹fWX d¨fÔ°ff AüSX

d¨fÔ°f³f IYe ff°f WX`Ü

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

5


SXfáÑXe¹f

dUÄff³f ÀfÔfÔ²fe ÀfÔUfQ

·ffSX°fe¹f ·ff¿ffAûÔ ¸fZÔ WXû: ´feE¸f

Àf°¹fZÔQi³ff±f fûÀf IYe125½feÔªf¹f³°feIZYIYMÊX³f-SmXªfSXÀf¸ffSXûWXIYû

´fi²ff³f¸faÂfe³fSmÔXQi¸fûQe³fZ½fedOXAûIYfaRiZÔYdÀf¦f ÀfZdIY¹ff ÀfaffZad²f°f

Àfb. OZXÀIY

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ dUÄff³f ÀfÔfÔ²fe ÀfÔUfQ ¸fZÔ fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX

·ffSX°fe¹f ·ff¿ffAûÔ IZY BÀ°fZ¸ff»f IYe UIYf»f°f IYe WX` °ffdIY ¹fbUfAûÔ

¸fZÔ dUÄff³f IZY ´fid°f ´fiZ¸f fPÞXf¹ff þf ÀfIZYÜ IYû»fIYf°ff ¸fZÔ ´fiûRZYÀfSX

Àf°¹fZÔQi ³ff±f fûÀf IYe 125UeÔ þ¹fÔ°fe IZY IYMXʳf-SXZþSX Àf¸ffSXûWX IYû

UedOX¹fû IYfÔRiYZÔdÀfÔ¦f IZY þdSX¹fZ ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf

dIY BÀf dQVff ¸fZÔ ·ff¿ff IYû ff²fIY ³fWXeÔ fd»IY ´fiZSXIY f³ff³ff

¨ffdWXEÜ fûÀf ·ffSX°fe¹f ·ff¿ffAûÔ ¸fZÔ dUÄff³f IYe dVfÃff QZ³fZ Uf»fZ

¸fWXf³f ½¹fdöY ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ ffÔ¦»ff ¸fZÔ EIY dUÄff³f ´fdÂfIYf ·fe VfbøY

IYe ±feÜ

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ¹fbUfAûÔ IZY fe¨f dUÄff³f IYe

Àf¸fÓf AüSX CXÀfIZY ´fid°f ´fiZ¸f fPÞXf³fZ IZY d»fE ¹fWX ¸fWX°U´fc¯fÊ WX` dIY

WX¸f dUÄff³f ÀfZ þbOÞXZ ÀfÔUfQ IYû fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX ´fiû°ÀffdWX°f IYSXZÔÜ

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ U`Äffd³fIYûÔ ÀfZ IYWXf dIY UWX A´f³fZ ¸fc»f Äff³f IYf ´fi¹fû¦f

³fE ·ffSX°f IYf d³f¸ffʯf IYSX³fZ EUÔ þ³f°ff IYe SXûþ¸fSXfÊ IYe dþÔQ¦fe

IYû fZWX°fSX f³ff³fZ IZY d»fE IYSXZÔÜ ¸füþcQf dÀ±fd°f ¸fZÔ ¹fWX ¸fWX°U´fc¯fÊ

WX` dIY dIYÀfe ·fe A²¹f¹f³f IZY ´fdSX¯ff¸f IYû CXÀfIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¦fSXefûÔ

IZY þeU³f ´fSX ´fOÞXZ A¨LZ ´fi·ffU IZY Af²ffSX ´fSX AfÔIYf þfEÜ

¸fûQe ³fZ U`Äffd³fIYûÔ ÀfZ IYWXf dIY UZ QZVf IZY Àf¸fÃf

¸füþcQ Àff¸ffdþIY-Afd±fÊIY ¨fb³füd°f¹fûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE A´f³fZ

A³fbÀfÔ²ff³f IYf dU¿f¹f °f¹f IYSXZÔÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f IZY

d»fE ¹fWX ¦fUÊ IYe ff°f WX` dIY fÔ¦ff»f ³fZ Qbd³f¹ff IYû Àf½fûÊØf¸f

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

U`Äffd³fIY dQE WX`ÔÜ fûÀf A´f³fZ Àf¸f¹f ÀfZ IYfRYe Af¦fZ ±fZÜ CX³fIZY

þeU³f AüSX IYf¹fSXZÔ ÀfZ IYfRYe IbYL ÀfeJ³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü

¦füSX°f»ff WX` dIY EIY þ³fUSXe, 1894 IYû þ³¸fZ fûÀf 1920 IZY

QVfIY ¸fZÔ ¢½ffÔMX¸f ¸f`IZYd³f¢Àf IZY ÃfZÂf ¸fZÔ A´f³fZ IYf¹fÊ IZY d»fE þf³fZ

þf°fZ WX`ÔÜ ¸fWXf³f U`Äffd³fIY A»fMXÊ AfBÔÀMXe³f IZY Àff±f IYf¸f IYSX

¨fbIZY fûÀf ³fZ fûÀffg³f IY¯f IYe Jûþ IYe ±feÜ

¸fWXf³f U`Äffd³fIY A»fMXÊ AfBÔÀMXe³f IZY Àff±f IYf¸f IYSX

¨fbIZY fûÀf ³fZ fûÀffg³f IY¯f IYe Jûþ IYe ±feܳfUU¿fÊ IYe f²ffBÊ :

³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ SXf¿MÑX´fd°f

SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ ÀfZ ·fZÔMX IYe AüSX CX³WXZÔ ³fUU¿fÊ IYe f²ffBÊ QeÜ

·ffSX°fe¹f U`Äffd³fIYQbd³f¹ff IZYÀf½fûÊØf¸f ¸fZÔVfb¸ffSX:

WX¿fÊU²fʳf

·ffSX°f IZY U`Äffd³fIY A³fbÀfÔ²ff³f IZYÔQi EUÔ UWXfÔ IZY U`Äffd³fIY Qbd³f¹ff

IZY Àf½fûÊØf¸f ¸fZÔ Vfb¸ffSX WXỒÜ IZYÔQie¹f dUÄff³f EUÔ ´fiüôûd¦fIYe ¸fÔÂfe

WX¿fÊU²fʳf ³fZX IYû ´fiûRZYÀfSX Àf°¹fZÔQi ³ff±f fûÀf IYe 125UeÔ þ¹fÔ°fe IZY

IYMXʳf-SXZþSX Àf¸ffSXûWX IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE ¹fWX ff°f IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY WX¸ffSXZ IYfCXÔdÀf»f AfgRY ÀffBÔdMXdRYIY EÔOX BÔOXÑdÀMX¹f»f dSXÀf¨fÊ

IYf Qbd³f¹ff·fSX IZY 1200 U`Äffd³fIY A³fbÀfÔ²ff³f IZYÔQiûÔ ¸fZÔ ³füUfÔ À±ff³f

WXǛ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ´fiûRZYÀfSX Àf°¹fZÔQi ³ff±f fûÀf ³fZ WX¸fZVff

·ffUe ´fePÞXe IYû ´fiû°ÀffdWX°f dIY¹ff AüSX CX³fIZY ¸füd»fIY dUÄff³f

dÀfðfÔ°fûÔ ³fZ QcÀfSXûÔ IYû AfdU¿IYfSX IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYeÜ

A¸fZdSXIYf IZY d³fVff³fZ

´fSX ¸fûQe AüSX ·ffþ´ff

A¸fZdSXIYe JbdRY¹ff EþZÔÀfe E³fEÀfE õfSXf ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe

þfÀfcÀfe IYSX³fZ ÀfÔfÔ²fe Jb»ffÀfZ IZY ffQ EIY ffSX ´fb³f: ¹fWX dÀfð

WXû ¦f¹ff WX` dIY A¸fZdSXIYf dUV½f ¸fZÔ A´f³fe ¨fü²fSXfWXMX IYf¹f¸f IYSX³fZ

IZY d»fE dIYÀfe ·fe WXQ °fIY ³fe¨fZ d¦fSX ÀfIY°ff WX`Ü ¹fWX ¸ff¸f»ff BÀf

IYfSX¯f AüSX ·fe ¦fÔ·feSX WX` dIY A¸fZdSXIYf ¦fb´f¨fb´f PXÔ¦f ÀfZ ·ffSX°f IZY

°f¸ff¸f AÔQ÷Y³fe ÃfZÂfûÔ IYe þfÀfcÀfe IYSX°ff SXWX°ff WX`Ü A¸fSXeIYe

AJffSX Q UfdVfÔ¦fMX³f ´fûÀMX IZY Jb»ffÀfZ ¸fZÔ ÀffRY°füSX ´fSX IYWXf

¦f¹ff WX` dIY A¸fZdSXIYf JbdRY¹ff EþZÔÀfe õfSXf 193 dUQZVfe ÀfSXIYfSXûÔ

IZY Àff±f °f¸ff¸f dUQZVfe ¦fbMX AüSX A³¹f d³fIYf¹f IYe þfÀfcÀfe IYû

ffIYf¹fQf UWXfÔ IYe AQf»f°f ³fZ þfÀfcÀfe IYe ¸fÔþcSXe Qe ±feÜ BÀf

Àfc¨fe ¸fZÔ ·ffSX°f ·fe Vffd¸f»f ±ffÜ BÀf Jb»ffÀfZ ¸fZÔ EIY AüSX ÀffÀfZ

¨füÔIYf³fZ Uf»fe ff°f Àff¸f³fZ AfBÊ UWX ¹fWX WX` dIY Qbd³f¹ff IZY ¨ffSX

QZVfûÔ dþ³f¸fZÔ dIY dfiMXZ³f, IY³ffOXf, AfÀMXZid»f¹ff AüSX ³¹fcþe»f`ÔOX

Vffd¸f»f WX`Ô IYû LûOÞXIYSX IYûBÊ ·fe QZVf AüSX UWXfÔ IYe ÀfSXIYfSX

A¸fSXeIYe JbdRY¹ff EþZÔÀfe IZY Qf¹fSXZ ÀfZ ffWXSX ³fWXeÔ WX`Ü ÀffRY WX`

dIY A¸fZdSXIYf A´f³fZ IbYL d¸fÂf QZVfûÔ IYû LûOÞXIYSX Qbd³f¹ff IYe

þfÀfcÀfe IYSX³fZ IZY þ§f³¹f A´fSXf²f ¸fZÔ d»f~ WX`Ü Af›¹fÊ IYe ff°f

°fû ¹fWX WX` dIY A¸fZdSXIYf IYû BÀf A´fSXf²fe ¦fd°fdUd²f ¸fZÔ d»f~ SXWX³fZ

IYû »fZIYSX IYûBÊ ARYÀfûÀf °fIY ³fWXeÔ WX`Ü BÀf ff°f IYf AÔQfþf

UWXfÔ IYe JbdRY¹ff EþZÔÀfe IYe ´fiUöYf UZ³fe UfB³Àf ÀfZ ´fcLZ ¦fE

EIY ÀfUf»f IZY þUff ÀfZ »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü þf CX³fÀfZ

·ffSX°f AüSX dUVfZ¿f °füSX ´fSX ·ffþ´ff IYe þfÀfcÀfe IYSX³fZ IZY ffSXZ ¸fZÔ

EIY ÀfUf»f ´fcLf ¦f¹ff °fû CXÀfIZY þUff ¸fZÔ CX³fIYf IYWX³ff ±ff dIY

A¸fZdSXIYf IZY SXf¿MÑX´fd°f, ³fZVf³f»f BÔMXZ»feþZÔÀf IZY d³fQZVfIY AüSX

SXf¿MÑXe¹f JbdRY¹ff ´fif±fd¸fIY°ff PXfÔ¨fZ IZY °fWX°f dU·ff¦fûÔ U EþZÔdÀf¹fûÔ

IYe AûSX ÀfZ °f¹f dUdVfá JbdRY¹ff þ÷YSX°fûÔ IZY Af²ffSX ´fSX E³fEÀfE

·ffSX°f IYe JbdRY¹ff Àfc¨f³ffEÔ þbMXf°fe WX`Ü UZ³fe UfB³Àf IYf ¹fWX

UöY½¹f A´f³fZ Af´f ¸fZÔ fWXb°f IbYL ÀfÔIZY°f QZ°ff WX`Ü ÀffÀfZ AWX¸f

ff°f °fû ¹fWX WX` dIY AfdJSX A¸fZdSXIYf IZY d»fE ·ffSX°f ÀfZ þbMXfBÊ

¦fBÊ UZ IYü³f Àfe JbdRY¹ff þ÷YSX°fZÔ WX`Ô þû A¸fZdSXIYf IZY d»fE B°f³fe

AfUV¹fIY WX`Ô dIY UWX B³fIZY d»fE ·ffSX°f IYe ¦fb´f¨fb´f þfÀfcÀfe

IYSXUf SXWXf WX`Ü BÀfÀfZ ·fe ª¹ffQf ¸fWX°U´fc¯fÊ ff°f °fû ¹fWX WX` dIY

·ffSX°f IYf EIY SXfþ³fed°fIY Q»f (·ffþ´ff) AfdJSX ¢¹fûÔ

A¸fZdSXIYf IZY JbdRY¹ff d³fVff³fZ ´fSX WX`? ¹fWX ÀfUf»f BÀf IYfSX¯f AüSX

ª¹ffQf ¸fWX°U´fc¯fÊ WXû þf°ff WX` dIY CXÀfe SXfþ³fed°fIY Q»f IYe Af

IZY³Qi ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ·fe WX` AüSX CXÀfÀfZ þbOÞXZ °f¸ff¸f ³fZ°ff Af IYBÊ

¸fWX°U´fc¯fÊ ¸fÔÂff»f¹fûÔ ¸fZÔ ¸fÔÂfe ·fe WX`ÔÜ B³f ÀfUf»fûÔ IZY þUff ·f»fZ

WXe A¸fZdSXIYf ÀfZ ´fif~ WXû³fZ Uf»fZ ³fWXeÔ WX`Ô »fZdIY³f A¸fZdSXIYf IYf þû

¨fdSXÂf dUV½f dfSXfQSXe IYû »fZIYSX SXWXf WX` CXÀf Af²ffSX ´fSX ¹fWX IYWXf

þf ÀfIY°ff WX` dIY A¸fZdSXIYf ´fi°¹fZIY CXÀf VfdöY ÀfZ §ffSXf°ff SXWXf

WX` þû SXf¿MÑX·föY WX`, ÀUfd·f¸ff³fe WX` AüSX dþÀf¸fZÔ ÀUQZVfe IYf ·ffU

þf¦fi°f WX`Ü ÀffRY WX` ·ffþ´ff WXe EIY ¸ffÂf EZÀff SXfþ³fed°fIY Q»f

SXWXf WX` þû A¸fZdSXIYf IYe ´fcÔþeUfQe ¦f»f°f Afd±fÊIY ³fed°f¹fûÔ IYf

´fbSXþûSX dUSXû²f IYSX°ff SXWXf WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ ·ffþ´ff IYe SXed°f¹fûÔ-

³fed°f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfQ`U SXf¿MÑXdWX°f IYû ÀfUûÊ´fdSX ¸ff³ff þf°ff WX`Ü ¹fWX Qû³fûÔ

WXe ff°fZÔ A¸fZdSXIYf IYe Afd±fÊIY U Àff¸fdSXIY VfdöY IYû IY¸fþûSX

IYSX³fZ Uf»fe WX`ÔÜ AfdJSX IYü³f ·fc»f ÀfIY°ff WX` A¸fZdSXIYf IZY CXÀf

¨fdSXÂf IYû þf CXÀf³fZ ·ffþ´ff IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ IZY CX¸¸feQUfSX

AüSX ¦fbþSXf°f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYû A´f³fZ QZVf IYf Ueþf

QZ³fZ ÀfZ BÔIYfSX IYSX dQ¹ff ±ffÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

6


A³°fSfÊáÑXe¹f

´ffdIYÀ°ff³f ÓfcNXf AüSX IY´fMXe Af ¸fQQ ³fWXeÔ: OXû³ff»OX MÑÔ´f

³fE Àff»f IZY ´fWX»fZ WXe dQ³f A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f ³fZ

´ffdIYÀ°ff³f ´fSX °feJf WX¸f»ff fû»ffÜ ´ffdIYÀ°ff³f IYû ÓfcNXf AüSX

IY´fMXe QZVf IYSXfSX QZ°fZ WXbE MÑÔ´f ³fZ IYWXf dIY CXÀf³fZ A¸fZdSXIYf IYû

²fûJf QZ³fZ IZY dÀfUf IbYL ³fWXeÔ dIY¹ffÜ Af°fÔdIY¹fûÔ IZY Jf°¸fZ IZY ³ff¸f

´fSX WX¸fÀfZ ²f³f »fZ°ff SXWXf AüSX UfÀ°fU ¸fZÔ UWX CX³WXZÔ ÀfbSXdÃf°f ´f³ffWX

dQE SXWXfÜ WX¸f ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ CXÀfIYe ´f³ffWX ´ffE Af°fÔdIY¹fûÔ ÀfZ

»fOÞX°fZ SXWXZÜ fWXb°f WXû ¨fbIYfÜ WX¸f Af EZÀff AüSX ³fWXeÔ WXû³fZ QZÔ¦fZÜ

´ffdIYÀ°ff³f IYû IYûBÊ ÀfWXf¹f°ff ³fWXeÔ QZÔ¦fZÜ MÑÔ´f BÀf Àf¸f¹f µ»fûdSXOXf ¸fZÔ

¸ffSX-A-»ff¦fû dÀ±f°f A´f³fZ dSXþfgMXÊ ¸fZÔ WX`ÔÜ UWX UWXfÔ ´fSX ³fUU¿fÊ IYf

þV³f ¸f³ff³fZ IZY d»fE ¦fE WX`ÔÜ UWXeÔ ÀfZ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX MXÐUeMX dIY¹ff WX`Ü1

MÑÔ´f ³fZ IYWXf, ´ffdIYÀ°ff³f IYû 15 Àff»f ¸fZÔ 33 ASXf OXfg»fSX (Qû

»ffJ QÀf WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ) IYe ·ffSXe-·fSXIY¸f ÀfWXf¹f°ff Qe ¦fBÊÜ

fQ»fZ ¸fZÔ CXÀf³fZ WX¸fZÔ IbYL ³fWXeÔ dQ¹ffÜ IZYU»f ÓfcNX fû»ff AüSX ²fûJf

dQ¹ffÜ CXÀf³fZ WX¸ffSXZ ³fZ°ffAûÔ IYû fZUIcYRY f³ff¹ffÜ ¹fWX ´ffdIYÀ°ff³f

IYû dIYÀfe ·fe A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f IYe AûSX ÀfZ ÀffÀfZ IYOÞXe RYMXIYfSX

WX`Ü MÑÔ´f IYe ¹fWX dMX´´f¯fe EZÀfZ Àf¸f¹f AfBÊ WX` þf IbYL WXe dQ³f ´fWX»fZ

A¸fZdSXIYe AJffSX ‘³¹fc¹ffgIYÊ MXfB¸Àf’ ³fZ JfSX Qe ±fe dIY

A¸fZdSXIYf ´ffdIYÀ°ff³f IYû Qe þf³fZ Uf»fe 1628 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe

Afd±fÊIY ¸fQQ SXûIY³fZ ´fSX dU¨ffSX IYSX SXWXf WX`Ü MÑÔ´f BÀfÀfZ ´fWX»fZ

A´f³fe QdÃf¯f EdVf¹ff ³fed°f ¸fZÔ ·fe ´ffdIYÀ°ff³f IYû »fZIYSX IYOÞXe

dMX´´f¯fe IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff, ‘´ffdIYÀ°ff³f JbQ

Af°fÔIYUfQ IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ ´fedOÞX°f WX`, »fZdIY³f QcÀfSXe °fSXRY

´ffdIYÀ°ff³f Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IZY d»fE ÀfbSXdÃf°f ÀU¦fÊ f³ff WXbAf WX`Ü

´ffIY³fZIYWXf, þ»QþUff QZÔ¦fZ

A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f IZY MXÐUeMX IZY °fbSXÔ°f ffQ ´ffdIYÀ°ff³f

IZY dUQZVf ¸fÔÂfe £Ufþf AfdÀfRY ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe VffdWXQ JfIY³f

AffÀfe ÀfZ ¸fÔÂf¯ff IYeÜ ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffdfIY, BÀf f`NXIY ¸fZÔ MÑÔ´f IZY

f¹ff³f IYe dUÀ°ffSX ÀfZ Àf¸feÃff IYe ¦fBÊÜ Qû³fûÔ ³fZ°ffAûÔ ³fZ BÀf QüSXf³f

´ffdIYÀ°ff³f IYe dUQZVf ³fed°f ´fSX ·fe ¨f¨ffÊ IYeÜ ffQ ¸fZÔ £Ufþf

AfdÀfRY ³fZ MXÐUeMX dIY¹ff, ‘WX¸f SXf¿MÑX´fd°f MÑÔ´f IZY MXÐUeMX IYf þ»Q

WXe þUff QZÔ¦fZ, BÔVffA»»ffWX.. WX¸f Qbd³f¹ff IYû Àf¨f f°ffEÔ¦fZ.. °f±¹fûÔ

AüSX IY»´f³ff IYf AÔ°fSX

´ffdIYÀ°ff³f IYf B»ffþ

³fE Àff»f IZY ´fWX»fZ WXe dQ³f A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f ³fZ

´ffdIYÀ°ff³f IYû ²fûJZffþ f°ff°fZ WXbE CXÀfZ Qe þf³fZ Uf»fe ÀfWXf¹f°ff

SXûIY³fZ IZY À´fá ÀfÔIZY°f QZIYSX UWXe dIY¹ff þû A¸fZdSXIYf IYû fWXb°f

´fWX»fZ IYSX³ff ¨ffdWXE ±ffÜ MÑÔ´f ³fZ ¹fWX ÀfWXe IYWXf dIY ´ffdIYÀ°ff³f

CXÀfIZY ³fZ°ffAûÔ IYû fZUIcYRY f³ff°ff SXWXfÜ ¹fWX A¨Lf WXbAf dIY

CX³WXûÔ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY L»f IYû A¨Le °fSXWX ´fWX¨ff³ff, ¢¹fûÔdIY

BÀfIZY ´fWX»fZ IZY A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f °fû EIY °fSXWX ÀfZ þf³ffcÓfIYSX

BÀ»ff¸ffffQ IZY IY´fMX ÀfZ Qû-¨ffSX WXû³fZ IZY ffQ ·fe CXÀfZ ´fb¨fIYfSX³fZ

¸fZÔ »f¦fZ WXbE ±fZÜ WXf»ffÔdIY A¸fZdSXIYf IYe AûSX ÀfZ BÀ»ff¸ffffQ IYû Qe

þf³fZ Uf»fe ÀfWXf¹f°ff SXfdVf fWXb°f ª¹ffQf ³fWXeÔ ±fe, »fZdIY³f Afd±fÊIY

ÀfÔIYMX ÀfZ d§fSX°fZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY d»fE UWX EIY fOÞXf ÀfWXfSXf ±feÜ

A¸fZdSXIYe ÀfWXf¹f°ff ÀfZ UÔd¨f°f WXû³fZ IZY ffQ ´ffdIYÀ°ff³f SXû³fZ-²fû³fZ IZY

Àff±f-Àff±f ·f»fZ WXe ÓfcNXe AIYOÞX dQJfE, »fZdIY³f UWX ¹fWX ³fWXeÔ IYWX

ÀfIY°ff dIY A¸fZdSXIYf ³fZ CXÀfZ ¨fZ°ff¹ff ³fWXeÔÜ MÑÔ´f A¸fZdSXIYf IYe ÀfØff

ÀfÔ·ff»f³fZ IZY ´fWX»fZ dQ³f ÀfZ WXe ´ffdIYÀ°ff³f IYû ¨fZ°ff SXWXZ ±fZ dIY UWX

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

Af°fÔIYUfQ fÔQ IYSX³fZ °fIY ´ffIY ÀfÔ¦f dIiYIZYMX ³fWXeÔ

dUQZVfe¸ff¸f»fûÔ´fSXÀfÔÀfQIYeÀf»ffWXIYfSXÀfḑfd°f IYefǸXIY¸fZÔdUQZVf ¸fÔÂfeÀfb¿f¸ff ÀUSXfþ ³fZÀ´fá ÀfÔIZY°f dQ¹ff

dUQZVf ¸fÔÂfe Àfb¿f¸ff ÀUSXfþ ³fZ À´fá ÀfÔIZY°f dQ¹ff WX` dIY þf°fIY ´ffdIYÀ°ff³f Af°fÔIYUfQ ´fSX

»f¦ff¸f ³fWXeÔ »f¦ffE¦ff °ff°fIY CXÀfIZY Àff±f ·ffSX°fe¹f MXe¸f dIiYIZYMX ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ ³fWXeÔ CX°fSXZ¦feÜ

dUQZVf ¸fÔÂfe ³fZ Àfû¸fUfSX IYû dUQZVfe ¸ff¸f»fûÔ ´fSX ÀfÔÀfQ IYe Àf»ffWXIYfSX Àfd¸fd°f IYe f`NXIY

IZY QüSXf³f ¹fWX ÀfÔIZY°f dQ¹ffÜ f`NXIY ¸fZÔ dUQZVf SXfª¹f¸fÔÂfe E¸fþZ AIYfSX AüSX dUQZVf Àfd¨fU

EÀf. þ¹fVfÔIYSX ·fe ¸füþcQ ±fZÜ Àfb¿f¸ff ³fZ f`NXIY ¸fZÔ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f

IZY CX¨¨ff¹fböY ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYe ±feÜ CX³WXûÔ³fZ ´fiÀ°ffU dIY¹ff ±ff dIY Qû³fûÔ QZVfûÔ IYû 70 Àff»f

ÀfZ Ad²fIY CX¸fi IZY fÔdQ¹fûÔ ¹ff ¸fdWX»ffAûÔ ¹ff AdÀ±fSX dQ¸ff¦f Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû ÀfÔfÔ²fûÔ IZY

¸ff³fU°ffUfQe Af²ffSX ´fSX dSXWXf IYSX QZ³ff ¨ffdWXEÜ f`NXIY ¸fZÔ Vffd¸f»f EIY ÀfQÀ¹f ³fZ ¹fWX

þf³fIYfSXe QeÜ1BÀf f`NXIY IYf EþZÔOXf k´fOÞXûdÀf¹fûÔ IZY Àff±f ÀfÔfÔ²fl ±ffÜ ÀfQÀ¹f ³fZ f°ff¹ff

dIY ·ffSX°f ´ffIY dIiYIZYMX ßfÈÔJ»ff dIYÀfe d³f¿´fÃf À±f»f ´fSX IYSXfE þf³fZ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f EIY ´fiV³f

IZY þUff ¸fZÔ Àfb¿f¸ff ³fZ ÀfÔIZY°f dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þf °fIY ´ffdIYÀ°ff³f Àfe¸ff ´ffSX ÀfZ

Af°fÔIYUfQ AüSX ¦fû»feffSXe fÔQ ³fWXeÔ IYSX QZ°ff °ff°fIY EZÀff WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ³fWXeÔ

WX`Ü1Àfb¿f¸ff IZY WXUf»fZ ÀfZ ÀfQÀ¹f ³fZ f°ff¹ff dIY Af°fÔIYUfQ AüSX dIiYIZYMX Àff±f Àff±f ³fWXeÔ ¨f»f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ f`NXIY ¸fZÔ ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ¸fÔÂf»f¹f

ÀfZ WXf»f ¸fZÔ ÀfÔ´f³³f ¸ff»fQeU-¨fe³f ¸fböY ½¹ff´ffSX ÀfÔd²f EUÔ Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY fe¨f fPÞX°fe ³fþQeIYe EUÔ BÀfIZY IYfSX¯f ·ffSX°f ´fSX ´fOÞX³fZ Uf»fZ

´fi·ffU IZY ffSXZ ¸fZÔ ÀfUf»f ´fcLZÜ ¸fÔÂf»f¹f ³fZ A´f³fZ þUff ¸fZÔ IYWXf dIY ·ffSX°f EUÔ ¸ff»fQeU IZY fe¨f ÀfÔfÔ²f ³fþQeIYe EUÔ ÀfüWXfQiÊ´fc¯fÊ

WX`ÔÜ Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY fe¨f fPÞX°fZ SXÃff ÀfWX¹fû¦f IZY ffSXZ ¸fZÔ ·fe ¨f¨ffÊ WXbBÊÜ

WX¢IYf³fe ³fZMXUIYÊ ÀfSXeJZ Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYû ´f³ffWX QZIYSX

ARY¦ffd³fÀ°ff³f IYû AdÀ±fSX IYSX³fZ ÀfZ ffþ AfE, »fZdIY³f BÀf

´fOÞXûÀfe QZVf IYû A´f³fe d³fþe þf¦feSX Àf¸fÓf³fZ IZY ¸fb¦ff»f°fZ ¸fZÔ UWX

A´f³fe WXSXIY°f ÀfZ ffþ ³fWXeÔ Af¹ffÜ BÀf¸fZÔ QûSXf¹f ³fWXeÔ dIY MÑÔ´f ³fZ

´ffdIYÀ°ff³f IYû Qe þf³fZ Uf»fe ÀfWXf¹f°ff SXfdVf SXûIY³fZ IZY BSXfQZ À´fá

IYSX´ffdIYÀ°ff³f IYû °f¦fOÞXf ÓfMXIYf dQ¹ff WX`Ü AÔQZVff ¹fWXe WX` dIY UWX

ARY¦ffd³fÀ°ff³f AüSX Àff±f WXe ·ffSX°f IYû ´fSXZVff³f IYSX³fZ IZY d»fE

dIYÀ¸f-dIYÀ¸f IZY Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYû ´f³ffWX ·fe QZ°ff SXWXZ¦ff AüSX

Qbd³f¹ff IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX³fZ IZY d»fE ¹fWX ÓfcNXf QfUf ·fe IYSX°ff SXWXZ¦ff

dIY UWX Af°fÔIYUfQ ÀfZ »fOÞX SXWXf WX`Ü UWX WX¸fQQeÊ fMXûSX³fZ IZY d»fE

¹fWX ·fe IYWXZ¦ff dIY CXÀf³fZ Af°fÔIYUfQ ÀfZ IYd±f°f »fOÞXfBÊ ¸fZÔ A´f³fZ

B°f³fZ »fû¦fûÔ IYe IbYff³feÊ Qe WX`Ü CX¸¸feQ WX` dIY ¨fe³f IZY A»ffUf

A³¹f IYûBÊ QZVf ´ffdIYÀ°ff³f IZY ÓffÔÀfZ ¸fZÔ ³fWXeÔ AfE¦ff, ¢¹fûÔdIY A´f³fZ

»fû¦fûÔ IYe ¸fü°fûÔ IZY d»fE UWX JbQ WXe dþ¸¸fZQfSX WX`Ü 1 A¸fZdSXIYe

SXf¿MÑX´fd°f IYe AûSX ÀfZ ´ffdIYÀ°ff³f IYû JSXe-JûMXe Àfb³ff³fZ AüSX CXÀfZ

Qe þf³fZ Uf»fe ÀfWXf¹f°ff SXûIY³fZ ÀfZ ·ffSX°f IYf CX°ÀffdWX°f WXû³ff

ÀUf·ffdUIY WX`, »fZdIY³f CXÀfZ ¹fWX ·fe Àf¸fÓf³ff WXû¦ff dIY A¸fZdSXIYf

IZY SXU`¹fZ ÀfZ CXÀfIYe ¸fbdVIY»fZÔ AfÀff³f WXû³fZ Uf»fe ³fWXeÔ WX`ÔÜ ·ffSX°f IYû

A´f³fZ À°fSX ´fSX ´ffdIYÀ°ff³f ´fSX AüSX Ad²fIY QffU f³ff³fZ IZY þ°f³f

IYSX³fZ WXe WXûÔ¦fZÜ ´ffdIYÀ°ff³fe ´fûd¿f°f Af°fÔIYUfQ ÀfZ »fOÞXfBÊ ¸fZÔ

A¸fZdSXIYf EIY Àfe¸ff °fIY WXe ·ffSX°f IYf ÀfWXf¹fIY f³f³fZ Uf»ff WX`,

¢¹fûÔdIY CXÀfZ IYV¸feSX ¸fZÔ °fffWXe ¸f¨ff³fZ Uf»fZ Af°fÔIYe ¦fbMXûÔ ÀfZ IY¸f

AüSX ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ J»f»f OXf»f³fZ Uf»fZ Af°fÔdIY¹fûÔ ÀfZ ª¹ffQf

´fSXZVff³fe WX`Ü ¨fcÔdIY ´ffdIYÀ°ff³f ÀfWXe SXfÀ°fZ ´fSX ¨f»f³fZ IYf dQJfUf

IYSXIZY ²fûJf QZ³fZ ¸fZÔ ¸ffdWXSX WX` BÀfd»fE ·ffSX°f IYû ¹fWX CX¸¸feQ ³fWXeÔ

IYSX³fe ¨ffdWXE dIY SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff Àf»ffWXIYfSX IZY À°fSX ´fSX ff°f¨fe°f

ÀfZ IbYL WXfdÀf»f WXû¦ffÜ Àf¸fÓfQfSXe BÀfe ¸fZÔ WX` dIY CXÀfÀfZ ff°f¨fe°f

þfSXe SXJ°fZ WXbE CXÀfIYe Af°fÔIYe ¦fd°fdUd²f¹fûÔ ÀfZ ´ffSX ´ff³fZ IZY CX´ff¹f

NXûÀf dIYE þfEÔÜ IYV¸feSX IYe §fMX³ffEÔ ¹fWXe f°ff SXWXe WX`Ô dIY A·fe

EZÀfZ CX´ff¹f dIYE þf³fZ VfZ¿f WX`ÔÜ B³f CX´ff¹fûÔ IZY °fWX°f IbYL EZÀff dIY¹ff

WXe þf³ff ¨ffdWXE dþÀfÀfZ »ffB»ffþ ´ffdIYÀ°ff³f IYe ÀfZWX°f ´fSX AÀfSX

´fOÞXZÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

7


¸fWXfSXfáÑX ¸fZÔ ¦fbÀÀff AüSX dWaXÀff

d½f¨ffSX

³fZ°ffþe! þf¦f ¨fbIYe WX`Ô þfd°f¹ffÔ

IYfa¦fiZÀf

¸fWXfSXf¿MÑX ¸fZÔ WXbBÊ dWXÔÀff IYe °ffþf §fMX³ffAûÔ ³fZ ´fcSXZ QZVf IYû d¨fÔ°ff IYe ³fBÊ »fIYeSXZÔ Qe WX`ÔÜ Bd°fWXfÀf IYe Qû

Àfü Àff»f ´fbSXf³fe EIY §fMX³ff ÀfZ »fû¦fûÔ ¸fZÔ ¦fbÀÀff RcYMX ´fOÞXZ AüSX Qû Àf¸fbQf¹f EIY-QcÀfSXZ IZY Àff¸f³fZ Af

JOÞXZ WXûÔ, °fû ¹fWX WX¸ffSXe Àff¸ffdþIY°ff IYe Jfd¸f¹fûÔ IYe °fSXRY ·fe ÀfÔIZY°f IYSX°ff WX`Ü QÀf WXþfSX ÀfZ ·fe

IY¸f AfffQe Uf»fZ ´fb¯fû IZY EIY LûMXZ ÀfZ ¦ffÔU IYûSXZ¦ffÔU ·fe¸ff ¸fZÔ WXSX Àff»f WXû³fZ Uf»fZ Àf¸ffSXûWX IYû

»fZIYSX BÀf ffSX dþÀf °fSXWX ÀfZ Vfû»fZ ·fOÞXIZY AüSX CXÀf³fZ ´fcSXZ ¸fWXfSXf¿MÑX IYû A´f³fe ¨f´fZMX ¸fZÔ »fZ d»f¹ff, UWX

f°ff°ff WX` dIY U`¸f³fÀ¹f ´f`Qf IYSX³fZ Uf»fe VfdöY¹ffÔ BÀf Àf¸f¹f IbYL ª¹ffQf WXe ÀfdIiY¹f WX`Ô AüSX ÀfòfU IZY

´fi¹ffÀf ¹ff °fIYÊ dRY»fWXf»f Vff¹fQ ´fi·ffUWXe³f WX`ÔÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYe §fMX³ffAûÔ IZY ffQ fb²fUfSX IYû þf

¸fWXfSXf¿MÑX fÔQ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff, °fû ´fcSXZ ´fiQZVf IZY °f¸ff¸f LûMXZ-fOÞXZ VfWXSXûÔ ÀfZ IYf¸fIYfþ NX´f

WXû³fZ IYe JfSXZÔ ·fe Af³fZ »f¦feÔÜ ¹fWX f°ff°ff WX` dIY °f³ffU R`Y»f ¨fbIYf WX` AüSX OXSX U AfVfÔIYfAûÔ ³fZ

Vff¹fQ WXSX þ¦fWX A´f³fe ´f`NX f³ff »fe WX`Ü ÀfSXIYfSX ÀfdIiY¹f WX`, »fZdIY³f UWX UWXe IYSX SXWXe WX`, þû EZÀfZ

¸füIYûÔ ´fSX ÀfSXIYfSXZÔ A¢ÀfSX dIY¹ff IYSX°fe WX`Ô- ´fbd»fÀf f»fûÔ IYe °f`³ff°fe, d³f¿fZ²ffÄff þfSXe IYSX³ff U¦f`SXWXÜ ¹fZ

Q¸fIY»f ´fi¹ffÀf WX`Ô, dþ³fIYf Àf¸fÓfQfSXe ÀfZ BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þfE, °fû UZ Af¦f ´fSX IbYL WXQ °fIY IYffc

´ff³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹fff ·fe WXû þf°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f AÀf»f ÀfUf»f CX³f d¨fÔ¦ffdSX¹fûÔ IYû J°¸f IYSX³ff WX`, þû EZÀfZ

¸füIYûÔ ´fSX ³fRYSX°f IZY Vfû»fûÔ IYû IY·fe ·fe ·fOÞXIYf ÀfIY°fe WX`ÔÜ

B³f dQ³fûÔ ¹fZ J°fSXZ IbYL ª¹ffQf WXe fPÞX ¦fE WX`ÔÜfb²fUfSX IYû dþÀf °fSXWX IZY f¹ff³f AfE,

CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe ÀffRY IYSX dQ¹ff dIY BÀf ¸fbïZ ´fSX SXfþ³fed°f ·fe Af VfbøY WXû ¨fbIYe WX`Ü dIY°fffe

´fdSX·ff¿ffAûÔ IZY dWXÀfff ÀfZ SXfþ³fed°f ÀfZ WX¸f ¹fWX CX¸¸feQ IYSX°fZ WX`Ô dIY UWX Àff¸ffdþIY Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû

Àf¸ff²ff³f IYe AûSX »fZ þfE¦fe, »fZdIY³f UfÀ°fdUIY°ff ¸fZÔ þf WX¸f IYWX°fZ WX`Ô dIY SXfþ³fed°f VfbøY WXû ¨fbIYe

WX`, °fû BÀfIYf A±fÊ WXû°ff WX` dIY Àf¸fÀ¹ff Af fPÞX°fe WXe þfE¦feÜ IbYL »fû¦f °fû BÀfZ A¦f»fZ Af¸f ¨fb³ffU

IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ ÀfZ ·fe þûOÞXIYSX QZJ³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f Vff¹fQ ¹fWX ·fe Ad°fVf¹fûdöY WXe WX`Ü CX¸¸feQ IYe

þf³fe ¨ffdWXE dIY ¸ff¸f»ff B°f³ff »fÔff ³fWXeÔ dJÔ¨fZ¦ffÜ ¹fWX Àf¨f WX` dIY WX¸ffSXZ Àff¸ffdþIY AÔ°fSX-dUSXû²fûÔ

IZY IYfSX¯f fWXb°f ÀfZ °f³ffU A¢ÀfSX Àf°fWX ´fSX Af þf°fZ WX`Ô AüSX IY·fe-IY·ffSX dWXÔÀfIY øY´f ·fe »fZ »fZ°fZ

WX`ÔÜ »fZdIY³f EIY QcÀfSXf Àf¨f ¹fWX ·fe WX` dIY WX¸ffSXZ fe¨f WXe IYWXeÔ VffÔd°f AüSX WXf»ff°f IYû Àff¸ff³¹f f³ff³fZ

IYe UWX ¨ffWX ·fe WX`, þû °f³ffU IYû »fÔff dJÔ¨f³fZ ³fWXeÔ QZ°feÜEIY AüSX Àf¨f ¹fWX ·fe WX`, dþÀfZ WX¸fZÔ

ÀUeIYfSX IYSX³ff WXû¦ffÜ dWXÔÀff IYe EZÀfe Ad²fIY°fSX §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ ª¹ffQf°fSX ¹fbUf WXe Vffd¸f»f WXû°fZ WX`ÔÜ WX¸f

A¢ÀfSX ¹fWX IYWX°fZ WX`Ô dIY ·ffSX°f Qbd³f¹ff IYf ÀffÀfZ ¹fbUf QZVf WX`Ü »fZdIY³f A·fe °fIY WX¸f B³f ¹fbUfAûÔ

IYû ³f IYûBÊ fZWX°fSX U°fʸff³f QZ ´ffE WX`Ô AüSX ³f WXe ·fdU¿¹f IYf IYûBÊ A¨Lf AfV½ffÀf³fÜ Qbd³f¹ff IYf

ÀffÀfZ ª¹ffQf ¹fbUfAûÔ Uf»ff QZVf Qbd³f¹ff IZY ÀffÀfZ ª¹ffQf fZSXûþ¦ffSXûÔ Uf»ff QZVf ·fe WX`Ü dþÀf CX¸fi ¸fZÔ

³füþUf³fûÔ IYû dþ¸¸fZQfdSX¹fûÔ AüSX ¨fb³füd°f¹fûÔ IYû ¦f»fZ »f¦ff³ff ¨ffdWXE, CXÀf CX¸fi ¸fZÔ UZ ·fMXIY SXWXZ WX`ÔÜ ¹fWX

·fMXIYfU CX³WXZÔ ¦f»f°f dQVff ¸fZÔ »fZ þf SXWXf WX`Ü UZ A´f³fZ ·fMXIYfU IYf Qû¿f IYWXeÔ dIYÀfe QcÀfSXe þfd°f IYû

QZ SXWXZ WX`Ô, °fû IYWXeÔ A°fe°f IYe §fMX³ffAûÔ IYûÜ UWXeÔ IbYL AüSX »fû¦f WX`Ô, þû A°fe°f IZY dIYÀfe þf³fZ-

A³fþf³fZ ¦füSXU IYe ³feÔU ´fSX ·fdU¿¹f IZY ¸fWX»f JOÞXZ IYSX »fZ³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ ¹fWX ¸ff³ff þf°ff WX` dIY CX¸¸feQZÔ

þf U°fʸff³f IYe fþf¹f A°fe°f ´fSX dMXIY þf°fe WX`Ô, °fû ´fbSXf³fZ MXIYSXfU ³fE »fffQZ AûPÞXIYSX ÀfdIiY¹f WXû

þf°fZ WX`ÔÜ A¦fSX WX¸f A´f³fZ ³füþUf³fûÔ IYû A°fe°f IZY ÀfUf»fûÔ ´fSX »fOÞX³fZ ÀfZ SXûIY³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô, °fû WX¸fZÔ

CX³WXZÔ EIY A¨Lf U°fʸff³f AüSX ·fdU¿¹f IYf AfV½ffÀf³f QZ³ff WXe WXû¦ffÜ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

QZVf IYf ÀffÀfZ fOÞXf SXfª¹ff CXØfSX ´fiQZVf þfd°fUfQe SXfþ³fed°f IYe ‘SXfþ²ff³fe’ IZY øY´f ¸fZÔ IbY£¹ff°f WXû

¨fbIYf ±ffÜ ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔWX AüSX ¸ff¹ffU°fe IYe ÃfZÂfe¹f ´ffdMXʹfûÔ ³fZ SXf¿MÑXe¹f údáIYû¯f °¹ff¦fIYSX þfd°f Af²ffdSX°f

UûMX f`ÔIY ´ffgd»fdMX¢Àf Ad£°f¹ffSX IYSX SXJe ±feÜ BÀf SXfþ³fed°fIY Vf`»fe IZY ¨f»f°fZ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ EIY

°fSXRY þWXfÔ U¦fÊ ÀfÔ§f¿fÊ þ`ÀfZ WXf»ff°f f³f³fZ »f¦fZ ±fZ UWXeÔ SXfª¹f IZY dUIYfÀf IYe ¦fd°f ¸fÔQ ´fOÞX ¦fBÊ ±fe

WXf»ff°f BÀf WXQ °fIY JSXff WXbE dIY »fû¦f BÀf SXfþ³fed°fIY Vf`»fe ÀfZ Afdþþ Af³fZ »f¦fZÜ ¦ffÔU-¦ffÔUU

Àff¸ffdþIY °ff³ff-ff³ff ²UÀ°f WXû³fZ »f¦ffÜ fWXSXWXf»f, Àff IbYL J°¸f WXû þf°ff, BÀfÀfZ ´fWX»fZ CXØfSX ´fiQZVf

IYe þ³f°ff þf¦f ¦fBÊÜ CXÀfZ Àf¸fÓf ¸fZÔ Af ¦f¹ff dIY þf°fe IZY ³ff¸f ´fSX dÀfRYÊ SXfþ³fed°f WXû SXWXe WX`, þfd°f¹ffÔ

fQ³ff¸f WXû SXWXe WX`Ô, ´fedPÞX¹fûÔ IZY Àff¸ffdþIY dSXV°fZ MXcMX SXWXZ WX`ÔÜ þfd°f¹ffÔ þf¦f ¦fBÊ AüSX CXØfSX ´fiQZVf IZY

d´fL»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ UûMXf`ÔIY ´ffgd»fdMX¢Àf IYf ¹fb¦f J°¸f WXû ¦f¹ffÜ Af dfWXfSX IYe ffSXe WX`Ü

þfd°fUfQe SXfþ³fed°f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¹fWX SXfª¹f CXØfSX ´fiQZVf IYf kÀfWXûQSXl WX`Ü d´fL»fZ IYSXef PXfBÊ QVfIY

ÀfZ ¹fWX SXfª¹f þfd°fUfQe SXfþ³fed°f IZY dVfIÔYþZ ¸fZÔ WX`Ü þfd°f¹fûÔ ¸fZ A´f³fe dVfÃff, Àf¸fÈdð AüSX Ad²fIYfSXûÔ

IYe LMX´fMXfWX WXû³ff Vfb·f »fÃf¯f WX`Ü BÀfIYf Àf¸¸ff³f dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ þfd°f IZY Af²ffSX ´fSX ·fZQ·ffU

¹ff CX´fZÃff WXSX ³fþdSXE ÀfZ A³fbd¨f°f WX`Ü Àf¸ffþ IZY WXSX U¦fÊ IYû fSXffSXe AüSX Àf¸¸ff³f dQ»ff³fZ IYf ÀffÀfZ

A¨Lf ¸ff²¹f¸f dVfÃff WX`Ü dfWXfSX IZY ³fZ°ffAûÔ IYû Àfû¨f³ff ¨ffdWXE dIY CX³WXûÔ³fZ UÔd¨f°f þfd°f¹fûÔ IYû dVfdÃf°f

f³ff³fZ IZY d»fE ¢¹ff dIY¹ff? dfWXfSX ¸fZÔ d´fL»fe ÀfQe IZY AÔd°f¸f QVfIY ¸fZÔ ³ffSXf dQ¹ff ¦f¹ff ±ff, dUIYfÀf

³fWXeÔ, Àf¸¸ff³f ¨ffdWXEÜ ÀffIYû dU¨ffSX IYSX³ff ¨ffdWXE dIÔY df³ff dUIYfÀf Àf¸¸ff³f IYf ¢¹ff ¸f°f»ff WX`?

¹fWX UÔd¨f°f þfd°f¹fûÔ IYe AdVfÃff AüSX d´fLOÞXZ´f³f IYf »ff·f CXNXf³fZ IYe IYûdVfVf ±fe dþÀf¸fZÔ SXfþd³fd°fÄf

ÀfRY»f ·fe WXbEÜ ¹fWX QZJ³fZ IYe ff°f WX` dIY kWX¸fQQÊ SXfþ³fed°fl IZY ffUþcQ SXfª¹f ¸fZÔ UÔd¨f°f þfd°f¹fûÔ

IYû dIY°f³ff Àf¸¸ff³f d¸f»f ÀfIYfÜ 2005 IZY ffQ fZVfIY WXf»ff°f fQ»fZÜ ³fe°feVf IbY¸ffSX IZY

¸fb£¹f¸fÔdÂf°UIYf»f ¸fZÔ JfÀfIYSX ¸fWXfQd»f°f-¸fWXfd´fLOÞXe þfd°f¹fûÔ AüSX ¹fbUfAûÔ-¸fdWX»ffAûÔ IZY dWX°f ¸fZÔ NXûÀf

R`YÀf»fZ d»fE ¦fEÜ A³¹f þfd°f¹fûÔ IZY Àff±f UÔd¨f°f U¦fÊ IZY ¹fbUfAûÔ IYe dVfÃff AüSX SXûþ¦ffSX IZY d»fE ·fe

IiYZdOXMX IYfOXÊ AüSX ·fØff IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ fQ»fZ ¸ffWXü»f ¸fZÔ »fû¦f þf¦fÈ°f WXû SXWXZ WX`ÔÜ dfWXfSX IYe

´fSXÔ´fSXf¦f°f SXfþ³fed°f IYe þfd°f Af²ffdSX°f ¦fû»ffÔQe IY¸fþûSX WXû°fe dQJ SXWXe WX`Ü þfd°fUfQe SXfþ³fed°f

IYSX³fZ Uf»fZ Q»fûÔ ¸fZÔ WXOÞXIÔY´f WX` dIY dfWXfSX ·fe CXØfSX ´fiQZVf IYe SXfWX ´fSX þf SXWXf WX`Ü JfÀfIYSX ¹fbUf U¦fÊ

IYf ³fþdSX¹ff df»IbY»f A»f¦f WX`Ü UZ ³f þfd°f IZY ffSXZ ¸fZÔ Àfû¨f°fZ WX`Ô AüSX ³f þfd°f IZY Af²ffSX ´fSX dIYÀfe

³fZ°ff IZY ffSXZ ¸fZÔÜ ¹fbUfAûÔ IYe ´fif±fd¸fIY°ff WX` dIY SXfª¹f ¸fZÔ A¨Lf ¸ffWXü»f SXWXZ, ·fiáf¨ffSX¸fböY VffÀf³f-

´fiVffÀf³f WXû, dVfÃff AüSX d¨fdIY°Àff IYf fdPÞX¹ff BÔ°fþf¸f WXû, Aüôûd¦fIY ´fcÔþe d³fUZVf IZY d»fE ´fiû°ÀffWX³f

WXû, SXûþ¦ffSX IZY AUÀfSX WXûÔ, IYf³fc³f-½¹fUÀ±ff Qb÷YÀ°f WXûÜ ³fe°fVf IbY¸ffSX IYe ÀfSXIYfSX B³f ´fif±fd¸fIY°ffAûÔ

IYf ²¹ff³f QZ°fe dQJ SXWXe WX`Ü BÀfed»fE ³fe°feVf IbY¸ffSX IZY ´feLZ SXfª¹f IZY ¹fbUfAûÔ, ¸fdWX»ffAûÔ AüSX

¸fWXfQd»f°f-¸fWXfd´fLOÞXe þfd°f¹fûÔ IYe ¦fû»ffÔQe dQJ SXWXe WX`, dIYÀfe JfÀf þfd°f IYe ³fWXeÔÜ dþ³f ´ffdMXʹfûÔ

AüSX ³fZ°ffAûÔ IYû JbVfRYWX¸fe WX` dIY IbYL þfd°f¹ffÔ CX³fIYe kAÔ²f·föYl WX`Ô, UZ ÀffU²ff³f WXû þfEÔÜ Af

°fIY ²¹ff³f ³f dQ¹ff WXû °fû Af CXØfSX ´fiQZVf IZY d´fL»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ³f°feþûÔ ´fSX NXeIY ÀfZ ³fþSX

OXf»f »fZÔÜ CXØfSX ´fiQZVf IZY CX³f ³fZ°ffAûÔ ´fSX ³fþSX OXf»f »fZÔÜ CXØfSX ´fiQZVf IZY CX³f ³fZ°ffAûÔ ´fSX ³fþSX OXf»f

»fZÔ þû A´f³fe þfd°f IZY UûMXf`ÔIY IZY f»f ´fSX Ad°f-Af°¸fdUV½ffÀf IZY dVfIYfSX ±fZÜ dfWXfSX IYe þfd°f¹ffÔ

þf¦f ¨fbIYe WX`ÔÜ ³fZ°ff ·fe dþ°f³ff Vfe§fi þf¦f þfEÔ, CX³fIZY d»fE fZWX°fSX WX`Ü

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

8


¨ffSXf §fûMXf»ff

¨ffSXf IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ, »ff»fc ªfZ»f ¸fZÔ

Àfb. OZXÀIY

SXfþQ Àfb´fie¸fû »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU IYû WXbBÊ Àfþf IZYU»f CX³fIYe ´ffMXeÊ

AüSX dU´fÃfe dÀf¹ffÀf°f IZY d»fWXfþ ÀfZ WXe ³fWXeÔ fd»IY ¹ffQU

SXfþ³fed°f IZY d»fE ·fe fOÞXf ÓfMXIYf WX`Ü »ff»fc IZY þZ»f þf³fZ IZY Àff±f

WXe WXdÔQce ·ff¿fe SXfª¹fûÔ ¸fZÔ fe°fZ IYSXef °fe³f QVfIY ÀfZ ¹ffQU SXfþ³fed°f

IZY °fe³fûÔ ¸fbJSX ¨fZWXSXZ dÀf¹ffÀfe WXfdVf¹fZ ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹fZ WX`ÔÜ CXØfSX ´fiQZVf

¸fZÔ ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔWX ¹ffQU IZY WXf±f ÀfZ þWXfÔ ´fWX»fZ WXe SXfþ³fed°f IYe

OXûSX LcMX ¨fbIYe WX`Ü UWXeÔ SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f°ff ¦fÔUf³fZ IZY Àff±f

þ³f°ffQ»f ¹fc³ffBMXZOX ÀfZ ffWXSX IYSX dQ¹fZ ¦fE VfSXQ ¹ffQU ·fe

SXfþ³fed°fIY QûSXfWXZ ´fSX WX`ÔÜ 1AIZY»fZ dfWXfSX AüSX CXØfSX ´fiQZVf IYe

120 »fûIYÀf·ff ÀfeMXûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY UöY ¸fZÔ Af²fe ÀfeMXZÔ A´f³fe Ófû»fe

¸fZÔ SXJ³fZ Uf»fZ ¹fQbUÔVfe SXfþ³fed°fIY ¨fZWXSXZ Af fZSXÔ¦f ´fOÞX ¦fE WX`ÔÜ

Af »ff»fc AüSX ¸fb»ff¹f¸f IZY Àff±f VfSXQ ¹ffQU IYe dÀf¹ffÀfe

IY¸fþûSXe þfdWXSX °füSX ´fSX Àf¸ffþUfQe dU¨ffSXf²ffSXf Uf»fZ Q»fûÔ IZY

d»fE ·fe fOÞXf ³fbIYÀff³f WX`Ü

¨ffSXf §fûMXf»fZ ¸fZÔ Qû¿fe NXWXSXf¹fZ þf³fZ IZY ffQ ¨fb³ffU

»fOÞX³fZ IYe ´fffÔQe Kû»f SXWXZ »ff»fc ³fZ °fZþÀUe ¹ffQU IYû A´f³ff

CXØfSXfd²fIYfSXe ·f»fZ WXe f³ff dQ¹ff WXûÜ ¸f¦fSX ¨ffWXZ SXfþQ WXû ¹ff dRYSX

SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX dU´fÃfe SXfþ³fed°f IYf ¸fÔ¨f °fZþÀUe A·fe »ff»fc IYe

þ¦fWX IYe ·fSX´ffBÊ ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZÜ ·ffþ´ff IZY dJ»ffRY ÀfZ¢¹fb»fSX

SXfþ³fed°f IYf ÀffÀfZ ¸fbJSX ¨fZWXSXf SXWXZ »ff»fc IYe SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX

dU´fÃfe SXfþ³fed°f ¸fZÔ Af °fIY JfÀf ·fcd¸fIYf ±feÜ d´f°ff IYe dÀf¹ffÀfe

dUSXfÀf°f IYû f¨ff³fZ IYe fOÞXe ¨fb³fü°fe IYf Àff¸f³ff IYSX SXWXZ °fZþÀUe

dRY»fWXf»f »ff»fc IZY IYQ ÀfZ ¸fe»fûÔ QcSX WX`ÔÜ 1BÀfe °fSXWX CXØfSX ´fiQZVf

¸fZÔ ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔWX ¹ffQU A´f³fZ fZMXZ AdJ»fZVf ¹ffQU IYe SXfþ³fed°fIY

¸fWX°UfIYfÔÃff IZY Àff¸f³fZ ´fWX»fZ WXe Àf¸f´fʯf IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ SXf¿MÑXe¹f

SXfþ³fed°f IZY ¸fÔ¨fûÔ ÀfZ ·fe ¸fb»ff¹f¸f ²feSXZ-²feSXZ AûÓf»f WXû SXWXZ WX`ÔÜ

2004 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ Àf´ff IYû 35 ÀfeMXZÔ dQ»ffIYSX

¸fb»ff¹f¸f ³fZ þWXfÔ A´f³fZ SXfþ³fed°fIY U¨fÊÀU IYf ´fSX¨f¸f »fWXSXf¹ff ±ff

AüSX CX´f¨fb³ffU IZY þdSX¹fZ ¹fWX AfÔIYOÞXf 38 °fIY ´fWXbÔ¨ff¹ff ±ffÜ

þfdIY »ff»fc ³fZ dfWXfSX IYe 40 ¸fZÔ ÀfZ 22 ÀfeMXûÔ IZY Àff±f ÓffSXJÔOX

ÀfZ ·fe 2 ÀfeMXZÔ ¹ff³fe IbY»f 24 »fûIYÀf·ff ÀfeMX WXfdÀf»f IYSX ¹fc´feE

IYe f³fe ´fWX»fe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ A´f³ff U¨fÊÀU f³ff¹ffÜ

¸fb»ff¹f¸f ·fe ¹fc´feE IZY Àf¸f±fÊIYûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f SXWXZ AüSX

A¸fZdSXIYf IZY Àff±f ³¹fcd¢»f¹fSX OXe»f IYû ¸fbIYf¸f ´fSX ´fWXbÔ¨ff³fZ ¸fZÔ

AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊÜ 2009 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ »ff»fc IYû

ª¹ffQf IYf¸f¹fffe °fû ³fWXeÔ d¸f»fe ¸f¦fSX dÀf¹ffÀfe ÷Y°fff IY¸f ³fWXeÔ

WXbAfÜ Àf´ff ·fe §fMXe dRYSX ·fe CXÀfZ 23 »fûIYÀf·ff ÀfeMXZÔ þe°f³fZ ¸fZÔ

ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f WXbBÊÜ ¸f¦fSX SXf¿MÑXe¹f SXfþ³fed°f IYe ¸fb£¹f²ffSXf ÀfZ

Afþ ¹fZ Qû³fûÔ ¹fQbUÔVfe ³fZ°ff ffWXSX WXû ¦fE WX`ÔÜ11990 ¸fZÔ EIY WXe

Àf¸f¹f CXØfSX ´fiQZVf AüSX dfWXfSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY øY´f ¸fZÔ dÀf¹ffÀf°f ¸fZÔ

CX·fSXZ ¸fb»ff¹f¸f AüSX »ff»fc IYf A´f³fZ ÀfcfûÔ IZY Àff±f IZYÔQie¹f SXfþ³fed°f

¸fZÔ JfÀff AÀfSX SXWXf ±ffÜ Ue´fe dÀfÔWX IYe IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZY ffQ

QZU¦füOÞXf AüSX BÔQiIbY¸ffSX ¦fbþSXf»f IYe A¦fbAfBÊ ¸fZÔ 1996 AüSX

1997 ¸fZÔ f³fe ÀfSXIYfSXûÔ ¸fZÔ ·fe B³f Qû³fûÔ IYe fOÞXe ·fcd¸fIYf ±feÜ

þ³f°ff ´fdSXUfSX ¸fZÔ °ff ¸fb»ff¹f¸f AüSX »ff»fc Qû³fûÔ ´feE¸f ´fQ °fIY IZY

QfUZQfSX ±fZÜ

¸fWXf¦fNXfÔ²f³f IZY dfJSX³fZ IZY ffQ dfWXfSX ¸fZÔ ¹fWX ´fWX»ff

CX´f¨fb³ffU WX`Ü BÀf¸fZÔ WXfSX-þe°f IZY ¸ff¹f³fZ WXûÔ¦fZ AüSX QcSX¦ff¸fe AÀfSX

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

·feÜ »ff»fc IZY CXØfSXfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY d»fE dÀf¹ffÀfe QfÔU-´fZÔ¨f IZY

A³fb·fUe ³fe°feVf IbY¸ffSX EUÔ ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ¸fûQe IYe ÀfÔ¹fböY VfdöY

IZY Àff¸f³fZ dMXIZY SXWX³ff B°f³ff AfÀff³f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ þfdWXSX WX`, BÀfIZY

d»fE »ff»fc IYe SXfþ³fed°fIY dVf»´f-Vf`»fe EUÔ ¸ff¦fÊQVfʳf IYe þøYSX°f

´fOÞXZ¦feÜ EZÀfZ ¸fZÔ »ff»fc IYû fZ»f ´fSX þZ»f ÀfZ ffWXSX d³fIYf»f³ff SXfþQ

IYe ´fWX»fe IYûdVfVf WXû¦feÜ °fZþÀUe A¦fSX BÀf¸fZÔ IYf¸f¹fff WXû ¦fE

°fû ÀffSXe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àf¸ff²ff³f A´f³fZ Af´f d³fIY»f AfE¦ffÜ

SXfþQ IYe QcÀfSXe IYûdVfVf IYfÔ¦fiZÀf IYû Àff²f³fZ IYe

WXû¦feÜ »ff»fc IZY UûMX f`ÔIY ´fSX ÀffIYe ³fþSX WX`Ü þQ¹fc-·ffþ´ff IYe

dÀf¹ffÀfe QbV¸f³fe IZY Àff±f-Àff±f IYfÔ¦fiZÀf IYe QûÀ°fe IYf Af²ffSX ·fe

»ff»fc IYf ´fSXÔ´fSXf¦f°f UûMX f`ÔIY WXe WX`Ü þZ»f-fZ»f IZY ¨f¢IYSX ¸fZÔ ´fOÞXZ

SXfþQ IYû ³fþSXAÔQfþ IYSXIZY IYfÔ¦fiZÀf A´f³ff IYQ dUÀ°ffSX IYe

IYûdVfVf ·fe IYSX ÀfIY°fe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ °fZþÀUe IYû AÔQøY³fe Qû ¸fû¨fZÊ

´fSX ·fe IYf¸f IYSX³ff ´fOÞXZ¦ffÜ A´f³fe ´ffMXeÊ ¸fZÔ Qf¹fZÔ-ff¹fZÔ ¨f»f³fZ IYe

IYûdVfVf IYSX³fZUf»fZ ³fZ°ffAûÔ IYû Àff²fIYSX IYfÔ¦fiZÀf ´fSX ·fe d³f¹fÔÂf¯f

SXJ³fZ IYe ´fWX»f IYSX³fe WXû¦feÜ »ff»fc IZY df³ff SXfþQ ¸fZÔ fWXb°f dQ³fûÔ

°fIY ÀfWXþ°ff IYe A´fZÃff ³fWXeÔ IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü WXf»ffÔdIY SXfþQ

³fZ°ff SX§fbUÔVf ´fiÀffQ dÀfÔWX IZY ¸fb°ffdfIY þ³f°ff IYû ´f°ff WX` dIY »ff»fc

´fSX »f¦ffE ¦fE AfSXû´f Af²ffSXWXe³f WX`ÔÜ »ff»fc IYû þZ»f ¸fZÔ dþ°f³ff

IYá WXû¦ff, CX³fIZY ¨ffWX³fZ Uf»fZ CX°f³fZ WXe EIYþbMX WXûÔ¦fZÜ dÀf¹ffÀfe

»ff·f ·fe CX°f³ff WXe fOÞXf WXû¦ffÜ »ff»fc IZY þZ»f þf³fZ ÀfZ ·ffþ´ff IYû

·f¦ff³fZ IZY d»fE Àf¸f±fÊIYûÔ IYû DYþfÊ d¸f»fe WX`Ü

»ff»fc IZY þZ»f þf³fZ IZY Àff±f WXe dWaXQe ·ff¿fe SXfª¹fûÔ ¸fZÔ

fe°fZ IYSXef °fe³f QVfIY ÀfZ ¹ffQU SXfþ³fed°f IZY °fe³fûÔ ¸fbJSX ¨fZWXSXZ

dÀf¹ffÀfe WXfdVf¹fZ ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹fZ WX`ÔÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔWX

¹ffQU IZY WXf±f ÀfZ þWXfÔ ´fWX»fZ WXe SXfþ³fed°f IYe OXûSX LcMX ¨fbIYe WX`Ü

UWXeÔ SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f°ff ¦fÔUf³fZ IZY Àff±f þ³f°ffQ»f ¹fc³ffBMXZOX ÀfZ

ffWXSX IYSX dQ¹fZ ¦fE VfSXQ ¹ffQU ·fe SXfþ³fed°fIY QûSXfWXZ ´fSX WX`ÔÜ

1AIZY»fZ dfWXfSX AüSX CXØfSX ´fiQZVf IYe 120 »fûIYÀf·ff ÀfeMXûÔ ¸fZÔ ÀfZ

EIY UöY ¸fZÔ Af²fe ÀfeMXZÔ A´f³fe Ófû»fe ¸fZÔ SXJ³fZ Uf»fZ ¹fQbUÔVfe

SXfþ³fed°fIY ¨fZWXSXZ Af fZSXÔ¦f ´fOÞX ¦fE WX`ÔÜ Af »ff»fc AüSX ¸fb»ff¹f¸f

IZY Àff±f VfSXQ ¹ffQU IYe dÀf¹ffÀfe IY¸fþûSXe þfdWXSX °füSX ´fSX

Àf¸ffþUfQe dU¨ffSXf²ffSXf Uf»fZ Q»fûÔ IZY d»fE ·fe fOÞXf ³fbIYÀff³f WX`Ü

¨ffSXf §fûMXf»fZ ¸fZÔ Qû¿fe NXWXSXf¹fZ þf³fZ IZY ffQ ¨fb³ffU »fOÞX³fZ IYe

´fffÔQe Kû»f SXWXZ »ff»fc ³fZ °fZþÀUe ¹ffQU IYû A´f³ff CXØfSXfd²fIYfSXe

·f»fZ WXe f³ff dQ¹ff WXûÜ ¸f¦fSX ¨ffWXZ SXfþQ WXû ¹ff dRYSX SXf¿MÑXe¹f À°fSX

´fSX dU´fÃfe SXfþ³fed°f IYf ¸fÔ¨f °fZþÀUe A·fe »ff»fc IYe þ¦fWX IYe

·fSX´ffBÊ ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZÜ ·ffþ´ff IZY dJ»ffRY ÀfZ¢¹fb»fSX SXfþ³fed°f

IYf ÀffÀfZ ¸fbJSX ¨fZWXSXf SXWXZ »ff»fc IYe SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX dU´fÃfe

SXfþ³fed°f ¸fZÔ Af °fIY JfÀf ·fcd¸fIYf ±feÜ d´f°ff IYe dÀf¹ffÀfe

dUSXfÀf°f IYû f¨ff³fZ IYe fOÞXe ¨fb³fü°fe IYf Àff¸f³ff IYSX SXWXZ °fZþÀUe

dRY»fWXf»f »ff»fc IZY IYQ ÀfZ ¸fe»fûÔ QcSX WX`ÔÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

9


dÀfa¨ffBÊ Àf¸fÀ¹ff

ffaIYf-·ff¦f»f´fbSX-¸fab¦fZSX IZY dIYÀff³f WXûÔ¦fZ »ff·ffd³½f°f

dIYÀff³fûÔIYedÀfäffBÊXÀf¸fÀ¹ff IYûQZ£f WXû³fZ»f¦ff ÒX¸f IYf ªfē fûÊðXfSX

¸f³fûªf d¸fßf/SXfªfe½f ½f`ô

ffÔIYf dþ»ff ¸fZÔ ³fdQ¹ffÔ WX¸fZVff ÀfZ þeUÔ°f°ff IYf ´fi°feIY SXWXe WX`, ´fSX

Àf¸f¹f IZY Àff±f B³fIYe ÀfcSX°f WXe fQ»f ¦fBÊ WX`Ü A°¹fd²fIY ff»fc £f³f³f

AüSX ´fiQc¿f¯f BÀfIYf fOÞXf IYfSX¯f WX`Ü þ»f ´fiUfWX §fMX³fZ ÀfZ ³fdQ¹ffÔ

SXfÀ°ff fQ»f³fZ IYû ¸fþfcSX WXbBÊ °fû ÃfZÂf IZY ¦ffÔUûÔ U JZ°f-Jd»fWXf³fûÔ

¸fZÔ ·fe UeSXf³fe LXf³fZ »f¦feÜ QZJSXZJ IZY A·ffU ¸fZÔ ¦fÔQ¦fe IZY PXZSX

fPÞX³fZ »f¦fZÜ þ»f ´fiUfWX IY¸fþûSX WXû³fZ ÀfZ ³fdQ¹ffÔ ¸ff³fûÔ dIYÀff³fû ÀfZ

÷YNX ¦fBÊÜ ÃfZÂf IZY ª¹ffQf°fSX B»ffIYûÔ ¸fZÔ ¹fZ ³fdQ¹ffÔ ÀfcJ Àfe ¦fBÊ WX`Ü

ÃfZÂf IZY IYBÊ ³fQe IZY ´ff³fe IYf Af¢Àfeþ³f À°fSX °fû Vfc³¹f ÀfZ IYSXef

d¦fSX ¦f¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ þ»fe¹f þeU ·fe §fMX ¦fE WX`Ü U`Äffd³fIY ·fe ¸ff³f°fZ

WX` dIY ¨ff³f³f IYe UþWX ÀfZ WXe IY°fSX³fe ¸fZÔ Àfû Àfb¦fÔ²f ¹fWXfh d¸f»f°ff

WX`Ü Uû IYWXeÔ QcÀfSXe þ¦fWX ´fSX ³fWXeÔÜ ¸f¦fSX ²feSXZ-²feSXZ ¨ff³f³f ³fQe

ÀfcJ³fZ »f¦feÜ þ¸fbBÊ IZY ¨fIYfBÊ ´fiJÔOX ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»fe ¨ff³f³f ³fQe

²fû²ff, ´f³³fc¨fIY, VfÔIYSX´fbSX WXû°fZ WXbE ¦fÔ¦ff ¸fZÔ d¸f»f þf°fe ±feÜ ¸f¦fSX

Af IYBÊ dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ dÀfRYÊ SXZ°f f¨ff WXbAf WX`Ü BÀfIYe UOÞXe UþWX

³fQe ÀfZ ff»fc IYf »f¦ff°ffSX WXû SXWXf IYMXfU SXWXf WX`Ü ¦fif¸fe¯f f°ff°fZ WX`Ô

dIY ff»fc IYMXfU IYû A¦fSX Àf¸f¹f ´fSX SXûIYf þf°ff °fû Afþ ¨ff³f³f

¸fZÔ ´ff³fe SXWX°ffÜ Vff¹fQ B³WXeÔ Àf·fe IYfSX¯fûÔ IYû QZJ°fZ WXbE SXfª¹f IZY

þ»f ÀfÔ²ff³f ¸fÔÂfe SXfþeU SXÔþ³f dÀfÔWX CXRYÊ »f»f³f dÀfÔWX ³fZ 19

dQÀf¸fSX dQ³f Àfû¸fUfSX IYû IYWXf dIY dþ»fZ ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ ½¹fUÀ±ff IYû

Qb÷YÀ°f IYSX³fZ IZY d»fE ¹fWXfÔ IZY Àf·fe OX`¸f IYf ´fb³fÀ±ffÊ´f³ff U

þe¯ffÊÊZðfSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dþÀfIYe ´fWX»fe IYOÞXe ¸fZÔ fQbAf EUÔ

¨ffÔQ³f þ»ffV¹f IYf ´fb³fÀ±ffÊ´f³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf¸fZÔ 23.86

IYSXûOÞX IYe SXfdVf ÀfZ ³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f fZ»fWXSX ´fiJÔOX ÃfZÂf IZY fOXbAf

þ»ffVf¹f IYf IYf¹fÊ EUÔ 2.57 IYSXûOÞX ÀfZ EUÔ VfÔ·fc¦fÔþ VffJf ³fWXSX

EUÔ SXþü³f U ¦füSXe´fbSX CX´fdU°fSX¯fe IYf þe¯fûÊðfSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfÀfZ

fOXbAf OX`¸f IYe dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff ¸fc»f øY´f ¸fZÔ Af ¦fBÊ WX`Ü

A·fe ³fü WXþfSX 490 WXZ¢MXZ¹fSX ·fcd¸f IYe dÀfÔ¨ffBÊ ´fi·ffdU°f WX`Ü

»fZdIY³f BÀfIZY f³f³fZ ÀfZ BÀf þ»ffVf¹f IYe dÀfÔ¨ffBÊ Ãf¸f°ff

fPÞXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀfIZY A»ffUf ·fe »f§fb dÀfÔ¨ffBÊ

dU·ff¦f ÀfZ Àf¸f³U¹f À±ffd´f°f IYSX A³¹f IYBÊ ¹fûþ³ffEÔ ·fe

²fSXf°f»f ´fSX CX°ffSXe þfE¦feÜ dþÀfÀfZ ¹fWXfÔ dÀfÔ¨ffBÊ IYe

Àf¸fÀ¹ff IYû ´fcSXe °fSXWX QcSX dIY¹ff þf ÀfIZYÜ ¨fÔQ³f U fOXbAf

OX`¸f ÀfZ ffÔIYf IZY Àff±f WXe ·ff¦f»f´fbSX EUÔ ¸fbÔ¦fZSX dþ»fZ IZY

EIY »ffJ 13 WXþfSX 680 WXZ¢MXZ¹fSX ·fcd¸f IYe dÀfÔ¨ffBÊ WXû¦feÜ

Af BÀf þ»ffVf¹f ÀfZ 45 WXþfSX 590 WXZ¢MXZ¹fSX ·fcd¸f

dÀfÔd¨f°f WXû¦feÜ þfdIY þ»ffVf¹f IZY ´fb³fÀ±ffÊ´f³f U þe¯fûÊðfSX IZY

A·ffU ¸fZÔ ¨ffSX WXþfSX 220 WXZ¢MXZ¹fSX ·fcd¸f IYe dÀfÔ¨ffBÊ ´fi·ffdU°f WXû

¦fBÊ ±feÜ Qû dQUÀfe¹f QüSXZ ´fSX ffÔIYf ´fWXbÔ¨fZ ¸fÔÂfe »f»f³f ³fZ IYWXf dIY

fOXbAf OX`¸f IZY dÀfÔ¨ffBÊ dU·ff¦f IYe AfBUe ¸fZÔ °f°IYf»f

ÀfeAfSX´feERY I`YÔ´f f³ffE þfEÔ¦fZÜ dþÀfZ ffQ ¸fZÔ ¹fWXfÔ IYe À±ffBÊ °füSX

´fSX À±ffd´f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfÀfZ ¹fWXfÔ IZY »fû¦fûÔ IZY þZWX³f ÀfZ

³f¢Àfd»f¹fûÔ IYf JüRY J°¸f WXû¦ff AüSX UWX ÃfZÂf ´f¹fÊMX³f ÃfZÂf AüSX

d´fIYd³fIY À´ffgMX IZY øY¸f ¸fZÔ dUIYdÀf°f WXû¦ffÜ þfdIY ffÔIYf ¸fZÔ þ»Q

WXe dÀfÔ¨ffBÊ dU·ff¦f IZY AfBUe IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

d»fE CX³WXûÔ³fZ OXeE¸f IYû þ¸fe³f °f»ffVf IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY fQbAf þ»ffVf¹f IZY Àff±f WXe 57.53 IYSXûOÞX IYe

»ff¦f°f ÀfZ ¨fÔQ³f þ»ffVf¹f ¹fûþ³ff IYû ·fe dUIYdÀf°f dIY¹ff þf SXWXf

WX`Ü BÀfIZY °fWX°f 37.41 IYSXûOÞX ÀfZ WXû¦ff ¨fÔQ³f OX`¸f IYf ´fb³fÀ±ffÊ´f³f

IYf¹fÊ, 5.54 IYSXûOÞX ÀfZ BIYfBÊ Ue¹fSX IYe ¸fSX¸¸f°f EUÔ 14.67

IYSXûOÞX ÀfZ ÀfbJd³f¹ff fe¹fSX IYf þe¯ffÊZðfSX IYSX°fZ WXbE CXÀfIYe

ÀfÔSX¨f³ffAûÔ IYû A´f¦fiZOX dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfÀfZ ¨fÔQ³f OX`¸f IYe dÀfÔ¨ffBÊ

Ãf¸f°ff A´f³fZ ¸fc»f øY´f ¸fZÔ Uf´fÀf »füMX ÀfIZY¦feÜ

A·fe ³fü WXþfSX 490 WXZ¢MXZ¹fSX ·fcd¸f IYe dÀfÔ¨ffBÊ

´fi·ffdU°f WX`Ü »fZdIY³f BÀfIZY f³f³fZ ÀfZ BÀf þ»ffVf¹f IYe dÀfÔ¨ffBÊ

Ãf¸f°ff fPÞXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀfIZY A»ffUf ·fe »f§fb dÀfÔ¨ffBÊ

dU·ff¦f ÀfZ Àf¸f³U¹f À±ffd´f°f IYSX A³¹f IYBÊ ¹fûþ³ffEÔ ·fe ²fSXf°f»f

´fSX CX°ffSXe þfE¦feÜ dþÀfÀfZ ¹fWXfÔ dÀfÔ¨ffBÊ IYe Àf¸fÀ¹ff IYû ´fcSXe °fSXWX

QcSX dIY¹ff þf ÀfIZYÜ ¨fÔQ³f U fOXbAf OX`¸f ÀfZ ffÔIYf IZY Àff±f WXe

·ff¦f»f´fbSX EUÔ ¸fbÔ¦fZSX dþ»fZ IZY EIY »ffJ 13 WXþfSX 680 WXZ¢MXZ¹fSX

·fcd¸f IYe dÀfÔ¨ffBÊ WXû¦feÜ UWXeÔ CX³WXûÔ³fZ ¦fbþSXf°f EUÔ dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf

IYe þe°f IYû A´fi°¹ffdVf°f f°ff°fZ WXbE dUSXû²fe ´ffMXeÊ IYû A´f³fe WXfSX

ÀUeIYfSX IYSX°fZ WXbE þ³ffQZVf IYf ÀUf¦f°f IYSX³fZ IYe ff°f IYWXeÜ ¸füIZY

´fSX ÀfcfZ IZY SXfþÀU EUÔ ·fcd¸f Àfb²ffSX ¸fÔÂfe SXf¸f³ffSXf¹f¯f ¸fÔOX»f,

fZ»fWXSX dU²ff¹fIY d¦fdSX²ffSXe ¹ffQU, A¸fSX´fbSX IZY þ³ffÊQ³f ¸ffÔÓfe,

²fûSX`¹ff IZY ¸f³fe¿f IbY¸ffSX, OXeE¸f IbYÔQ³f IbY¸ffSX EUÔ EÀf´fe ¨fÔQ³f

IbYVfUfWXf ·fe ¸füþcQ ±fZÜ þfdIY BÀfIZY ´fcUÊ dþ»ff IZY ´fi·ffSXe ÀfWX

SXfª¹f IZY þ»f ÀfÔÀff²f³f °f±ff ¹fûþ³ff EUÔ dUIYfÀf dU·ff¦f ¸fÔÂfe

SXfþeU SXÔþ³f dÀfÔWX CXRYÊ »f»f³f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY fQbAf OX`¸f IYû

´f¹fÊMX³f À±f»f IZY øY´f ¸fZÔ ·fe dUIYdÀf°f dIY¹ff þfE¦ffÜ °ffdIY

À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IYe Afd±fÊIY dÀ±fd°f ÀfbúPÞX WXûÜ fZ»fWXSX³ff OX`¸f

þe¯fûÊðfSX IYe ÀUeIÈYd°f AÔd°f¸f ¨fSX¯f ¸fZÔ WX`Ü ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, dÀfÔ¨ffBÊ

IYe Àf¸fÀ¹ff IYf d³f´fMXfSXf WXSX WXf»f ¸fZÔ dIY¹ff þfE¦ffÜ dÀfÔ¨ffBÊ ÀfÔSX¨f³ff

¸fZÔ ffÔIYf dþ»ff IYe dÀ±fd°f IYfRYe WXQ °fIY NXeIY WX`Ü fQbAf Qf¹ffÔ

¸fb£¹f ³fWXSX IYe dÀfIZYþ Àf¸fÀ¹ff EIY ¸ffWX IZY AÔQSX NXeIY WXû¦feÜ

¸fÔÂfe ³fZ ´fiJÔOX ÃfZÂf IZY dfªþeJSXff ¸fZÔ Qû IYSXûOÞX 26 »ffJ IYe

»ff¦f°f ÀfZ fQbAf þ»ffVf¹f ¹fûþ³ff AÔ°f¦fÊ°f OX`¸f EUÔ BÀfIYe dU°fSX¯f

´fi¯ff»fe VffJf IZY ´fb³fÊÀ±ff´f³ff IYf¹fÊ IYf Vfb·ffSaX·f dIY¹ffÜ UWXeÔ, 12

IYSXûOÞX 90 »ffJ IYe SXfdVf ÀfZ VfÔ·fc¦fÔþ VffJf ³fWXSX SXþü³f

CX´fdU°fSX¯fe EUÔ ¦füSXe´fbSX CX´fdU°fSXe¯fe VffJf ¹fûþ³ff IZY þe¯fûÊðfSX

IYf¹fÊ IYf CXîfMX³f dIY¹ffÜ

fQbAf WX³fb¸ff³ff OX`¸f ´fSX ¸fÔÂfe IYû ¦ffOXÊ AfgRY Afg³fSX

dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY ffQ CX³WXûÔ³fZ OX`¸f IZY JÔOXWXSX WXû ¨fbIZY AfBfe IYf

þf¹fþf d»f¹ffÜ BÀfIZY ffQ ÀfÔfÔd²f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f f`NXIYSX

¸fÔÂfe ³fZ dQVff-d³fQZÊVf dQEÜ fQbAf OX`¸f SXfÀ°fZ IZY ´fiUZVf õfSXf ´fSX

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018 10


dÀfa¨ffBÊ Àf¸fÀ¹ff

»fû¦f £fSXeQ IYSX

´fe SXWZX ´ff³fe

´fSX¸fZV½fSX dÀfaWX d³fSXf»ff

EIY AûSX ÀfSXIYfSX ³f»f IZY õXfSX §fSX-§fSX ´fZ¹fªf»f Af´fbd°fÊ IYe ¹fûªf³ff

f³ff SXWXe W`XÜ ½fWXeÔ QbÀfSXe AfZSX SX£f SX£ff½f IZY IYfSX¯f ´fZ¹fªf»f Af´fbd°fÊ

IZY ÀfaÀff²f³f fffÊQ WXû SXWZX WỒXÜ ´f¹fÊMX³f À±f»f ¸faQfSX ´fZ¹fªf»f IZY d»fE

½f¿fûË ÀfZ °fSXÀf SXWXf W`XÜ »ff£fûÔ øY´¹ff £f¨fÊ IYSX³fZ IZY ffQ ·fe füÔÀfe

IZY »fû¦fûÔ IYû ´fZ¹fªf»f ³fÀfef Af°fIY ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff W`XÜ AfªffQe ÀfZ

»fZIYSX Af °fIY füÔÀfe ´fi£faOX IZY »fû¦f £fSXeQ IYSX ´fe³fZ IYf ´ff³fe IYf

ªfb¦ffOÞX IYSX°fZ Af SXWZX WỒXÜ BXÀf ´fi¸fb£f ¸ffa¦f IYû ·fe ªf³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ ³fZ

Af°fIY ¹fWXfh ¸ff£fü»f WXe CXOÞXf¹ff W`XÜ ³f dIY d³fQf³f IYe dQVff ¸fZÔ

IYûBÊX ´fWX»f IYe ¦fBÊX W`X ¨fb³ff½fe §fû¿f¯ff ÀfZ »fZIYSX ¸ffa¦f ´fÂf IZY ¸ff²¹f¸f

ÀfZ dÀfRÊY ³fZ°ffAûÔ IYf AäfÀf³f WXe füÔÀfe IZY »fû¦fûÔ IYû d¸f»f°ff Af

SXWXf W`XÜ ´fi£faOX A³°f¦fÊ°f 16 ´fä ff¹f°fûÔ IZY IYSXef 250 »ff£f IYe

AffQe dªfÀf¸fZÔ °fe³f d°fWXfBÊX »fû¦f ´fZ¹fªf»f IZY d»fE WXSX ½f¿fÊ ¦f¸feÊ IZY

¸füÀf¸f ¸fZÔ °fSXÀf ªff°fZ WỒXÜ d½f²ff¹fIY IYûMXf ÀfZ dQ¹fZ ¦f¹fZ ´fif¹f: ¨ff´ffIY»f

³feªfe ½¹fdöY IZY IYªfZ ¸fZÔ W`XÜ ªfû dÀfRÊY EIY ´ffMXeÊ d½fVû¿f IZY

IYf¹fÊIYØffÊ WỒXÜ Àfb£fd³f¹ffa ´fá f Àf´»ffBÊ IZY faQ WXû ªff³fZ ÀfZ IYSXef 50

WXªffSX »fû¦f ´ff³fe IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ ªfbÓf SXWZX W`XÜ ffªffSX E½fa AfÀf-

´ffÀf IZY »fû¦fûÔ IYû IYfRYe QbSX ÀfZ £fSXeQ IYSX ´ff³fe »ff³ff ´fOX SXWXf W`XÜ

´fc½fÊ ´feE¨fOXe ¸faÂfe Adä³fe IbY¸ffSX ¨füfZ ³fZ ·fe füÔÀfe½ffÀfe IYû d¸fNXf

ff`ÔÀfe ´fi£faOXX

fQbAf EUÔ SXþü³f ´fiVffJf IZY IYf¹fûÊ IYf dVf»ff³¹ffÀf U CXîfMX³f

dIY¹ffÜ BÀfIZY ffQ CX³fIYf IYfdRY»ff dÀfÔ¨ffBÊ dU·ff¦f IYfg»f³fe

dfªþeJSXff ´fWXbÔ¨ffÜ ¸füIZY ´fSX Af¹fûdþ°f Àf·ff IYû À±ff³fe¹f

dU²ff¹fIY d¦fdSX²ffSXe ¹ffQU ³fZ ÀfÔfûd²f°f dIY¹ffÜ dU²ff¹fIY ³fZ IYWXf,

¸fÔÂfe »f»f³f dÀfÔWX ³fZ fQbAf þ»ffVf¹f ¹fûþ³ff U OX`¸f IYe þ¦fWX IYû

dRYSX ÀfZ ÀfÔbQSX f³ff dQ¹ff WX`Ü þe¯fÊVfe¯fÊ AUÀ±ff ¸fZÔ SXWXZ A¸fSX´fbSX,

SXþü³f ´fiVffJf, ÀfbJd³f¹ffÔ fe¹fSX IYf ·fe þe¯fûÊðfSX WXûÜ fZ»fWXSX³ff

þ»ffVf¹f AüSX IYf³fe¸fûSX fe¹fSX IYf ·fe dUIYfÀf WXûÜ BÀfÀfZ fZ»fWXSX

AüSX °ff°fSXf´fbSX AfdQ dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY »fû¦f »ff·ffd³U°f WXûÔ¦fZÜ

A¸fSX´fbSX IZY dU²ff¹fIY þ³ff²fʳf ¸ffÔÓfe ³fZ IYWXf dIY ´fcUÊ ¸fZÔ WXbBÊ

IZY³ff»f JûQfBÊ ¸fZÔ ¦fOÞXfOÞXe WXbBÊ WX`Ü VfÔ·fc¦fÔþ ´fiJÔOX °fIY ´ff³fe ³fWXeÔ

´fWXbÔ¨f ´ff¹ff ±ffÜ BÀf ffSX ÀfÔfÔd²f°f dU²ff¹fIYûÔ ÀfZ ÀfdMXÊdRYIZYMX

»fþZIYSX WXe ÀfÔUZQIY IYû IYf¹fÊ ´fc¯fÊ IYe SXfdVf ·fb¦f°ff³f ´fSX f»f

dQ¹ffÜ ²fûSX`¹ff IZY dU²ff¹fIY ¸f³fe¿f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY ¸fÔÂfe IZY

´fQf´fʯf ¸ffÂf ÀfZ B»ffIYf ¨f¸f³f f³f ¦f¹ff WX`Ü UeSXf³f WXû ¨fbIYe fQbAf

OX`¸f þ`Àfe SX¸f¯feIY À±f»f ´fb³fþeÊdU°f WXû³fZ þf SXWXe WX`Ü °ffSXf´fbSX IZY

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

dU²ff¹fIY ¸fZUf»ff»f ¨fü²fSXe ³fZ IYWXf dIY dÀfÔ¨ffBÊ Àf¸fÀ¹ff ¸fb£¹f

Àf¸fÀ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ LûMXZ ffÔ²fûÔ IYû ·fe ´fiûþZ¢MX ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX³fZ

´fSX f»f dQ¹ffÜ ªffdIY ¸füIZY ´fSX SXfªfÀ½f E½fa ·fcd¸fÀfb²ffSX ¸faÂfe SXf¸f

³ffSXf¹f¯f ¸faOX»f ³fZ IYWXf dIY 1995-1996 dIY AfBÊX d½f³ffVfIYfSXe

ffPÞX ¸fZÔ ¹fWX ´fdSX¹fûªf³ff fWX ¦f¹ff ±ffÜ »fafZ dQ³fûÔ ÀfZ BX³f ¹fûªf³ffAûÔ

IZY ffSmX ¸fZÔ »f¦ff°ffSX ¹fWXfh dIY ªf³f´fid°fd³fd²f ÀfSXIYfSX IYf ²¹ff³f

AfIÈYáX IYSXf³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX°fZ SXWZXÜ Àfü·ff¦¹f IYf dQ³f W`X dIY

ªf»fÀfaÀff²f³f ¸faÂfe BX³f ¹fûªf³ffAûÔ IYû ´fbSXf IYSXf³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWZX

W`ÔXÜ BXÀf ¸füIZY ´fSX dU·ff¦f IZY ´fi²ff³f Àfd¨fU A÷Y¯f IbY¸ffSX dÀfÔWX,

OXeE¸f IbYÔQ³f IbY¸ffSX, dþ´f A²¹fÃf Àfb³fe»f IbY¸ffSX dÀfÔWX, EÀf´fe

¨fÔQ³f IbYVfUfWXf, EEÀf´fe Ad·f¹ff³f dU¸f»fZVf¨fÔQi Óff, EÀfOXeAû

´fc³f¸f IbY¸ffSXe, ÀfeAfSX´feERY ÀfWXf¹fIY Àf¸ffQZáf Àfb·ff¿f IbY¸ffSX,

·ffþ´ff ³fZ°ff ¸fȦfZÔQi dÀfÔWX, dU²ff¹fIY, ´fid°fd³fd²f ³fÔQZV½fSXe ¹ffQU,

þQ¹fc ´fiJÔOX A²¹fÃff IÈY¿¯ff³fQÔ ·f¦f°f, IYf¹fÊ´ff»fIY Ad·f¹fÔ°ff QÈþZÔQi

IbY¸ffSX d¸fßff, ÀfWXf¹fIY Ad·f¹fÔ°ff ¨fÔQiVfZJSX AfþfQ ÀfdWX°f A³¹f

CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

´fZ¹fªf»f d´f»ff³fZ IYf Àfªfff¦f dQ£ff¹ff ±ffÜ ½fWXe ´fc½fÊ d½f²ff¹fIY

Àfû³fZ»ff»f WXZ¸fi¸f ³fZ ·fe ´ffä f ½f¿fûË °fIY füÔÀfe IZY »fû¦fûÔ IYû Àfb£fd³f¹ffa

´fZ¹fªf»f Af´fbd°fÊ Vfe§fi WXû SXWXf W`X IYf ½ffQf IYSX°fZ SXWZX WỒXÜ ´fSX ´fZ¹fªf»f

Af´fbd°fÊ ¨ff»fb ³fWXeÔ IYSXf ´ff¹fZÜ ÀffaÀfQ ªf¹f´fiIYfVf ³ffSXf¹f¯f ¹ffQ½f Af

füaÀfe IZY »fû¦fûÔ IYû ´fZ¹fªf»f IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ d³fªff°f dQ»ff³fZ IYf

AäfÀf³f dQ¹ff W`XÜ EIY AûSX ÀfSXIYfSX §fSX-§fSX ³f»f ÀfZ ´ff³fe QZ³fZ IYe

ff°f IYWX SXWXe W`XÜ AüSX ´fbSmX ffªffSX ¸fZÔ »f¦ff ³f»fIYf Vfû·ff IYe ½fÀ°fb

f³fe WbBÊX W`XÜ »ff£fûÔ £f¨fÊ IYZ ffQ ·fe EIY fbaQ ´ff³fe IYe Àf´»ffBÊX

³fWXeÔ WbXBÊXÜ ªfû ªffä f IYf d½f¿f¹f W`XÜ BX°f³ff WXe ³fWXeÔ ´f¹fÊMX³f À±f»f ¸faQfSX

´f½fÊ°f ´fSX ·fe ´fZ¹fªf»f IYf ÀfaIYMX f³ff WbXAf W`XÜ ´ff³fe IZY Af·ff½f ¸fZÔ

10 »ff£f IYe »ff¦f°f ÀfZ f³ff ¸f³fSmX¦ff ¹fûªf³ff IZY °fWX°f Vfü¨ff»f¹f

¹fWX êf³ff¦fSX faQ ´fOÞXf WbXAf W`XÜ ¹fWXfa Af³fZ ½ff»fZ ´f¹fÊMXIYûÔ IYû fû°f»f

faQ ´ff³fe ¹ff dRYSX ¦faQZ ´ff³fe ¹ff dRYSX ¦faQZ °ff»fff ´ff´fWXSX¯fe IYf ´ff³fe

´fe³ff ´fOÞX°ff W`XÜ füÔÀfe ffªffSX ¸fZÔ »f¦fZ 6 ¨ff´ffIY»f ¸fZÔ ´ffä f £fSXff

´fOÞXf WbXAf W`XÜ ½fWXe ÀMZXVf³f SXûOX, OX`¸f SXûOX, Qb¸fIYf SXûOX ´fZ¹fªf»f IZY

d»fE »fû¦f ´fSmXVff³f WỒXÜ ÀfeE³fOXe RbYMX½ffg»f ¸f`Qf³f IYf EIY ¸ffÂf

¨ff´ffIY»f SXûªff³ff ´ffä f WXªffSX »fû¦fûÔ IYû ´ff³fe QZ SXWXf W`XÜ ³ffSXûÔ, ½ffQûÔ

E½fa AäfÀf³f ¸fZÔ ¹fWXfh IYf ´fZ¹fªf»f Àf¸fÀ¹ff CX»fÓf IYSX SXWX ¦f¹ff W`XÜ

ªf`ÀfZ-ªf`ÀfZ ¦f¸feÊ fPÞZX¦fe ¹fWXfh IYf Ad²fIYfaVf ¨ff´ffIY»f faQ WXû

ªffE¦ffÜ ¨fbaIYe Àfa½fZQIYûÔ IZY õXfSXf IY¸f ¦fWXSXfBÊX ¸fZÔ ¨ff´ffIY»f »f¦ff¹ff

¦f¹ff W`XÜ ªfû dIY ªffä f IYf d½f¿f¹f W`XÜ BX°f³ff WXe ³fWXeÔ ´fZ¹fªf»f IYf QaVf

SmXRYSX»f AÀ´f°ff»f, ´fi£faOX IYf¹ffÊ»f¹f , dÀfä ffBÊX d½f·ff¦f, ¸f³fSmX¦ff

IYf¹ffÊ»f¹f, SmX»f½fZ ÀMZXVf³f ´fSX ·fe ´fZ¹fªf»f IYe Àf¸fÀ¹ff f³fe WbXBÊX W`XÜ

ªfWXfh SXûªff³ff ÀfỒIYOÞXûÔ »fû¦f IYf¸f IZY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ ´fWbhX¨f°fZ WỒXÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

11


d½f¨ffSX

¸fWXfSXfáÑ f³Q IZY ´fdSX´fiZùf ¸fZÔ

ÀfZ¢¹fb»fSXûÔ IYf Àfû¨fe Àf¸fÓfe ÀffdþÀf

Àfb. OZXÀIY

fifšf¯f dUSXû²fe SXfþ³fed°f IYe þOÞX 19UeÔ Vf°ffQe IZY CXØfSXfðÊ ¸fZÔ

ª¹fûd°fff RbY»fZ IZY Àf°¹fVfû²fIY Àf¸ffþ IZY øY´f ¸fÔIY SXJf ¦f¹ff ±ff,

AüSX dþÀfIYf SXfþ³fed°fIY ÀUøY´f 20UeÔ Vf°ffQe IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ

þdÀMXÀf ´ffMXeÊ IZY õfSXf SXJf ¦f¹ff ±ff, UWX AfÔQû»f³f A´f³fZ CX°fSXfðÊ

¸fZÔ ¸fc»f ÀUøY´f ÀfZ WXe ·fMXIY ¦f¹ffÜ fifšf¯f dUSXû²f SXf¿MÑX-dUSXû²f ¸fZÔ

´fdSXUd°fÊ°f WXû ¦f¹ff AüSX SXf¿MÑX dUSXû²f, dWX³Qc Àf·¹f°ff dUSXû²fe ÀUøY´f

A´f³ff d»f¹ffÜ OXf.fe. AfSX.A¸fZOXIYSX, þdÀMXÀf ´ffMXeÊ AüSX

SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ ³fZ fifšf¯f dUSXû²fe AfÔQû»f³f IYe VfbøYAf°f

ÀffÔ´fiQfd¹fIY ´fid°fd³fd²f°U U dfidMXVf ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ ¦f`SX fifšf¯fûÔ IYû

´fiVffÀfd³fIY U ´fid°fd³f²ff°¸fIY ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY ÃfZÂf

ÀfbSXdÃf°f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IZY Af²ffSX ´fSX dIY¹ff ±ffÜ þdÀMXÀf ´ffMXeÊ

IYf ¦fNX³f dþÀf A³fb´ffd°fIY ´fid°fd³fd²f°U IZY ³ff¸f ´fSX fifšf¯f

dUSXû²f ÀfZ VfbøY WXbAf ±ff, UWX ¸ffÔ¦f 1920 ¸fZÔ WXe dfidMXVf ½¹fUÀ±ff

õfSXf ¸ffÔ¦f »fe ¦fBÊ ±feÜ ¸fQifÀf ´fifÔ°f IZY ¦fU³fÊSX ´fdSX¿fQ ¸fZÔ þû °fe³f

ÀfQÀ¹f ¨fb³fZ ¦f¹fZ Uû ¦f`SX fifšf¯f þfd°f¹f ±fZÜ

´fiVffÀfd³fIY ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ ·fe CX³fIZY d»fE þ¦fWX

ÀfbSXdÃf°f IYSX Qe ¦fBÊ AüSX 1920 ¸fZÔ þdÀMXÀf ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX ·fe

¸fQifÀf ´fifÔ°f ¸fZÔ f³fe ±feÜ A¸fZOXIYSX ³fZ 1930-32 IZY SX¸þZ

¸f`IYOXû³ff»OX IZY ÀfÔ´fiQfd¹fIY d³f¯fʹf ¸fZÔ Qd»f°fûÔ IZY d»fE ´fȱfIY

d³fUfʨf³f ½¹fUÀ±ff IZY Af²ffSX ´fSX 71 À±ff³f ÀfbSXdÃf°f IYSXUf¹ff

±ffÜ UZ IYfÔ¦fiZÀf AüSX ¦ffÔ²fe IYû fifšf¯fUfQe ÀfÔÀ±ff IYf ´fû¿fIY

Àf¸fÓf°fZ ±fZÜ AÔ°f°f: AÔfZOXIYSX AüSX ¦ffÔ²fe IZY fe¨f ‘´fc³ff

Àf¸fÓfü°ff’IZY õfSXf dfidMXVf ÀffdþVf IYû dWX³Qc Àf¸ffþ IYû ffhMX³fZ

IYe IYûdVfVf IYû ³ffIYf¸f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ IYfÔ¦fiZÀf AüSX ¦ffÔ²fe ³fZ

Qd»f°f Àf¸ffþ IYû dWX³Qc Àf¸ffþ ÀfZ A»f¦f ³fWXeÔ WXû³fZ IYe Vf°fÊ ´fSX

71 IYe þ¦fWX 148 À±ff³fûÔ ´fSX Qd»f°fûÔ IZY d»fE d³fUfʨf³f

½¹fUÀ±ff ¸fZÔ À±ff³f ÀfbSXdÃf°f IYSXUf¹ff (þZRYSX»fûMX, ´fÈ. 101)Ü

OXf.A¸fZOXIYSX IYWX°fZ WX`Ô dIY k»fû¦fûÔl IYf UWX Àf¸fcWX

þû WXþfSXûÔ þfd°f¹fûÔ ¸fZÔ dU·ffdþ°f WX` EIY SXf¿MÑX I`YÀfZ WXû ÀfIY°ff WX`

(þZRYSX»fûMX, ´fÈ. 94)Ü »fZdIY³f ¹fWX ·fe Af›¹fÊþ³fIY WX` dIY dþÀf

Qd»f°f þfd°f IYe ff°f OXf.A¸fZOXIYSX IYSX°fZ ±fZ UWX ·fe WXþfSXûÔ

þfd°f¹fûÔ IYf Àf¸fcWX WX` AüSX UWX ·fe EZÀff Àf¸fcWX þû ´fcSXZ ·ffSX°f ¸fZÔ

IYWXeÔ d´fLOÞXe þfd°f¹fûÔ ¸fZÔ Af°ff WX`Ô °fû IYWXe Qd»f°f þfd°f¹fûÔ ¸fZÔÜ

AfdQUfÀfe A´f³fe ´fȱfIY ÀfÔÀIÈYd°f AüSX ´fWX¨ff³f f³ff¹fZ SXJ³fZ ¸fZÔ

dUV½ffÀf SXJ°fZ WX`Ô CXØfSX AüSX QdÃf¯f IZY Qd»f°fûÔ IYe Àfû¨f,

ÀfÔÀIÈYd°f, ·ff¿ff U ´fSX¸´fSXfEh ·fe A»f¦f-A»f¦f WX`ÔÜ BÀfIZY UffþcQ

EIY kQd»f°fÀ°ff³fl IYe ¸ffÔ¦f IYSX³ff IYWXfh °fIY CX´f¹fböY ±ff, ¹fWX ·fe

dU¨ffSX¯fe¹f ´fiV³f WX`ÔÜ »fZdIY³f CXÀfIYf þUff JbQ OXf.A¸fZOXIYSX

õfSXf ÀfÔU`²ffd³fIY Àf·ff ¸fZÔ fWXÀf IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ fWXÀf dQ¹ff ¦f¹ff ±ff

þf CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ¸f` þf³f°ff WXch dIY Afþ WX¸f »fû¦f Àff¸ffdþIY

SXfþ³fed°fIY AüSX Afd±fÊIY øY´f ÀfZ dU·ffdþ°f Àf¸fcWX IZY øY´f ¸fZÔ WX`Ô,

EIY EZÀfZ Àf¸fcWX IZY øY´f ¸fZÔ þû EIY QcÀfSXZ IZY ´fid°fõÔõe IZY øY´f ¸fZÔ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

JOÞXZ WX`ÔÜ AüSX EIY ´fid°fõÔõe Àf¸fcWX IYf ³fZ°ff ¸f` ÀU¹fÔ WXchÜ »fZdIY³f

¸fWXfVf¹f ¸f`Ô Af´f Àf·fe IYû ¹fWX À´fá øY´f ÀfZ IYWX³ff ¨ffWX°ff WXch dIY

Af³fZ Uf»ff Àf¸f¹f AüSX ´fdSXdÀ±fd°f BÀf QZVf IYû EIY WXû³fZ ÀfZ ³fWXeÔ

SXûIY ÀfIY°ffÜ dUd·f³³f þf°fe¹f U U¦fÊ IZY WXû³fZ IZY ffUþcQ IbYL

EZÀff WX` WX¸ffSXZ fe¨f þû WX¸f Àf·fe IYû EIY IYSX°ff WX`Ü (þRYSX»fûMX,

´fÈ. 100)Ü fifšf¯f dUSXû²f ¹ff fifšf¯fUfQe ½¹fUÀ±ff IYf dUSXû²f

UÀ°fb°f: ÀfÔÀff²f³fûÔ ¸fZÔ dWXÀÀfZQfSXe U SXfþ³fed°fIY U Àff¸ffdþIY ÃfZÂfûÔ

¸fZÔ Afd²f´f°¹f IYe »fOÞXfBÊ ±feÜ þû þfd°fUfQe ½¹fUÀ±ff IZY dUSXû²f

U þfd°f¦f°f ·fZQ·ffU IZY dJ»ffRY ´fifSXÔ·f WXbBÊÜ fPÞX°fZ-fPÞX°fZ

Àff¸ffdþIY-´fiVffÀfd³fIY U Afd±fÊIY ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ·ff¦feQfSXe °fIY AfBÊÜ

dRYSX þf SXfþ³fed°fIY, ÀUøY´f ¦fiWX¯f dIY¹ff °fû ½¹fdöY¦f°f ÀUf±fÊ

AüSX ¸fWXØUfIYfÔÃff ³fZ CXÀfZ SXf¿MÑX dUSXû²f, Àf·¹f°ff dUSXû²f AüSX

³fÀ»fUfQe ·fZQ·ffU IYf ÀUøY´f ´fiQf³f IYSX dQ¹ffÜ

IYûSXZ¦ffÔUIYf ¹fbð

1 þ³fUSXe 1818 ¸fZÔ ´fb¯fZ IZY IYûSXZ¦ffÔU IYe »fOÞXfBÊ dfidMXVf BÊÀMX

BÔdOX¹ff IÔY´f³fe AüSX ¸fSXfNXf Àff¸fifª¹f IZY ´fZVfUf ¦fbMX IZY fe¨f

IYûSXZ¦ffÔU ·fe¸ff ¸fZÔ »fOÞXe ¦fBÊ ±feÜ f°ff QZÔ dIY ¹fWXe Uû þ¦fWX WX`

þWXfÔ ´fSX ALc°f IYWX»ffE þf³fZ Uf»fZ ¸fWXfSXûÔ ³fZ ´fZVfUf ffþeSXfU

dõ°fe¹f IZY Àf`d³fIYûÔ IYû ¸ff°f QZ Qe ±feÜ ¹fZ ¸fWXfSX AÔ¦fiZþûÔ IYe BÊÀMX

BÔdOX¹ff IÔY´f³fe IYe AûSX ÀfZ »fOÞX SXWXZ ±fZ AüSX BÀfe ¹fbð IZY ffQ

´fZVfUfAûÔ IZY SXfþ IYf AÔ°f WXbAf ±ffÜ IYûSXZ¦ffÔU AüSX ¸fWXfSXf¿MÑX IZY

IYBÊ dþ»fûÔ ¸fZÔ WXbBÊ dWXÔÀff IZY dJ»ffRY Qd»f°f ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ IY»f SXfª¹f

fÔQ IYf EZ»ff³f dIY¹ff WX`Ü BÀf fe¨f JfSX Af SXWXe WX` dIY dWXÔÀff

Uf»fe ª¹ffQf°fSX þ¦fWXûÔ ¸fZÔ WXf»ff°f ´fSX IYffc ´ff d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü dWXÔÀff

´fSX CX°fføY »fû¦fûÔ IYû ´fbd»fÀf ³fZ WXMXf dQ¹ff WX`Ü ¸fWXfSXf¿MÑX IZY IYSXef

Af²ff Qþʳf dþ»fûÔ AüSX ¸fbÔfBÊ IZY IYBÊ B»ffIYûÔ ¸fZÔ dWXÔÀff AüSX

°fûOÞXRYûOÞX WXbBÊÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dVfUþf¦fSX ´fid°fâf³f IZY ÀfÔ·ffþe d·fOÞXZ

AüSX dWXÔQc þ³fþf¦fSX¯f Àfd¸fd°f IZY d¸fd»fÔQ EIYfûMXZ IZY dJ»ffRY

IZYÀf QþÊ WXbAf AüSX 100 »fû¦fûÔ IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ffÜ

EIYffSXdRYSXþÔ¦f IYf ¸f`Qf³f f³f ¦f¹ff ´fb¯fZ

³fE Àff»f IYe VfbøYAf°f ¸fWXfSXf¿MÑX IZY IYBÊ dþ»fûÔ ¸fZÔ þf°fe¹f dWXÔÀff

ÀfZ WXbBÊÜ EIY þ³fUSXe 1818 ¹ffd³f NXeIY Qû Àfü Àff»f ´fWX»fZ

IYûSXZ¦ffÔU ¸fZÔ WXbBÊ þÔ¦f IYû »fZIYSX ´fb¯fZ EIY ffSX dRYSX þÔ¦f IYf ¸f`Qf³f

f³f ¦f¹ffÜ IYûSXZ¦ffÔU IZY ¹fbð ¸fZÔ dþ³f ·ffSX°fe¹fûÔ ³fZ AÔ¦fiZþûÔ IYf Àff±f

dQ¹ff ±ff CX³fIZY UÔVfþ þe°f IYf þV³f ¸f³ff³fZ ¹fWXfÔ þ¸ff WXbEÜ QcÀfSXZ

´fÃf IZY »fû¦f ·fe ¹fWXfÔ AfE ±fZÜ dIYÀfe A³fWXû³fe IYe AfVfÔIYf ÀfZ

´fbd»fÀf IYf ·ffSXe fÔQûfÀ°f ±ff,»fZdIY³f ·feOÞX IYf AfÔIYOÞXf IYSXef

°fe³f ÀfZ ÀffPÞXZ °fe³f »ffJ °fIY ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff AüSX A¨ff³fIY WXf»ff°f

df¦fOÞX ¦fEÜ ´fbd»fÀf IYe °f¸ff¸f IYûdVfVfûÔ IZY ffUþcQ dWXÔÀff AüSX

Af¦fþ³fe ³fWXeÔ ÷YIYe..IYBÊ ¦ffdOÞX¹fûÔ IYû Af¦f »f¦ff Qe ¦fBÊ þfdIY

EIY ¹fbUIY IYe WX°¹ff IYe ·fe JfSX WX`. dWXÔÀff IYe IZYÔQi IYû ´fb¯fZ

IYf ·fe¸ff IYûSXZ¦ffÔU B»ffIYf ±ff,»fZdIY³f BÀfIYe Af¦f ²feSXZ-²feSXZ

¸fWXfSXf¿MÑX IZY QcÀfSXZ dþ»fûÔ ¸fZÔ ·fe R`Y»f ¦fBÊÜ ´fb¯fZ ÀfZ VfbøY WXbBÊ þf°fe¹f

dWXÔÀff IYe BÀf Af¦f ³fZ AüSXÔ¦ffffQ, fb»fPXf¯ff, þf»f³ff,

AWX¸fQ³f¦fSX, CXÀ¸ff³ffffQ AüSX ³ffÔQZOÞX dþ»fûÔ IYû ·fe A´f³fe ¨f´fZMX

¸fZÔ »fZ d»f¹ffÜ BÀfIZY A»ffUf ¸fbÔfBÊ IZY ¸fb»fbÔOX, ¨fZÔfcSX..dWXÔQ¸ff°ff,

QfQSX þ`ÀfZ B»ffIYûÔ ÀfZ °fûOÞXRYûOÞX AüSX þfSX³f QbIYf³f fÔQ IYSXf³fZ

þf³fZ IYe JfSX AfBÊÜ

RYOX¯fUeÀf ³fZIYeVffÔd°f fSX°f³fZIYeA´fe»f

¸fWXfSXf¿MÑX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe QZUZÔQi RYOX¯fUeÀf ³fZ »fû¦fûÔ ÀfZ VffÔd°f fSX°f³fZ

IYe A´fe»f IYSX°fZ WXbE ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IZY þdSXE R`Y»ffBÊ þf SXWXe

ARYUfWXûÔ ´fSX ²¹ff³f ³fWXeÔ QZ³fZ IYû IYWXf WX`Ü Àff±f WXe SXfþ³fed°fIY

Q»fûÔ ÀfZ ·fe ÀfÔ¹f¸f fSX°f³fZ IYû IYWXf WX` AüSX BÀf §fMX³ff ¸fZÔ dÀf¹ffÀfe

SXûMXe ³fWXeÔ ÀfZÔIY³fZ IYe Àf»ffWX Qe WX`Ü ¸fWXfSXf¿MÑX ÀfSXIYfSX dWXÔÀff IYe

UþWX IYf ´f°ff »f¦ff³fZ IZY d»fE ffg¸fZ WXfBÊIYûMXÊ ÀfZ EIY dÀfdMXÔ¦f

þþ IYe IY¸fZMXe f³ff³fZ IYe ¦fbþfdSXVf IYSXZ¦feÜ þfdIY dWXÔÀff ¸fZÔ ¸ffSXZ

¦fE ¹fbUIY IZY ´fdSXþ³fûÔ IYû QÀf »ffJ ÷Y´f¹fZ IYf ¸fbAfUþf dQ¹ff

þfE¦ffÜ ´fb¯fZ IZY ·fe¸ff IYûSXZ¦ffÔU ¸fZÔ Qû ¦fbMXûÔ ¸fZÔ ÓfOÞX´f IZY ffQ

¸fWXfSXf¿MÑX IZY ¦fÈWX SXfª¹f¸fÔÂfe Afþ JbQ §fMX³ffÀ±f»f IYf QüSXf IYSX³fZ

IZY d»fE ´fWXbÔ¨fZÜ Qe´fIY IZYÀfSXIYSX ³fZ IYWXf dIY dWXÔÀff ¸fZÔ ¸ffSXZ ¦fE

¹fbUIY IZY ´fdSXUfSX Uf»fûÔ IYe SXfª¹f ÀfSXIYfSX WXSX ¸fb¸fdIY³f ¸fQQ

IYSXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fZ ·fe EZ»ff³f dIY¹ff dIY dWXÔÀff IZY d»fE dþ¸¸fZQfSX

»fû¦fûÔ IYû f£Vff ³fWXeÔ þfE¦ffÜ

QZVf IYeAJ¯OX°ff UEIY°ff IYf Àf¸¸ff³f WXû

IYûSXZ¦ffÔU ¹fbð IYe Àff»fd¦fSXWX ´fSX U`ÀfZ °fû WXSX Àff»f ´fÔQiWX-feÀf

WXþfSX »fû¦fûÔ IYe ·feOÞX UWXfÔ þ¸ff WXû°fe ±fe,»fZdIY³f BÀf ffSX °fe³f-

ÀffPÞXZ °fe³f »ffJ »fû¦f I`YÀfZ þ¸ff WXû ¦fEÜ I`YÀfZ ´fb¯fZ IYe Af¦f

¸fWXfSXf¿MÑX IZY B°f³fZ dþ»fûÔ ¸fZÔ R`Y»fe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ¹fbUIY IYe

WX°¹ff IYe þfÔ¨f ÀfeAfBÊOXe ÀfZ IYSXf³fZ IYe R`YÀf»ff dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

8 Qd»f°f ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYf Afþ ¸fWXfSXf¿MÑX f³Q ·fe QZVf IYû ÀfZIbY»fSX

IYWX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYf EIY ÀMXÔMX WX`ÔÜ þf 200 Àff»f ÀfZ UZ BÀf

ÀfQfVf¹f°ff Uf»fZ ¸ffWXü»f ¸fZÔ SXWX ÀfIY°fZ ±fZÜ °ff CX³WXZÔ IYûBÊ ·f¹f ¹ff

OXSX ³fWXeÔ ±ffÔ °fû U°fʸff³f E³fOXeE IYe ÀfSXIYfSX IZY fPÞX°fZ ´fi·ffU ÀfZ

UZ I`YÀfZ ÀU¹fÔ IYû AÀfbSXdÃf°f ¸fWXVfcÀf IYSX³fZ »f¦fZÜ ¹fZ °f±ffIYd±f°f

ÀfZIbY»fSX Q»fûÔ ³fZ B³f ÀfSXIYfSXe ÀfbdU²ff ·fû¦fe °f±ff ´fif¨fe³f Àf¸f¹f ÀfZ

Qd»f°f IYf °f¸f¦ff ´ff¹fZ »fû¦fûÔ IYû ·fOÞXIYfIYSX ¹fZ AVffÔd°f R`Y»ff¹fZ þf

SXWXZ WX`ÔÜ WXSX ´fifbð ·ffSX°fUfÀfe IYû A´f³fZ LûMXZ LûMXZ ¸f°f·fZQ dUd²f

IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ d¸fMXfIYSX QZVf IYe AJ¯OX°ff U EIY°ff IYf Àf¸¸ff³f

IYSX³ff ¨ffdWXE °f±ff QZVf IYû ´fb³f: ¦fb»ff¸fe IYe °fSXRY fPÞX׳fZ ÀfZ

SXûIY³ff ¨ffdWXEÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

12


¸f°f-¸f°ffa°fSX

²ffSXf 370 CXd¨f°f ³fWXeÔ

IYV¸feSX IYû °fe³f dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ ffÔMX Qû

A·fe IYV¸feSX ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ WX`Ü »ff»f dIY»fZ IYe ´fif¨feSX ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe

³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ fÈWXØfSX IYV¸feSX IYû »fZIYSX ¸fWX°U´fc¯fÊ ff°fZÔ IYWXeÜ ´ffIY

Ad²fIÈY°f IYV¸feSX ´fSX A´f³ff QfUf AüSX d¦f»fd¦f°f f»fcd¨fÀ°ff³f ¸fZÔ

WXû SXWXZ A°¹ff¨ffSX IZY ´fid°f °feJf dUSXû²f þ°ff IYSX Qbd³f¹ff IZY Àf¸fÃf

·ffSX°fU¿fÊ IYe dUQZVf ³fed°f IZY fQ»ffU IYf ÀfÔIZY°f dQ¹ffÜ QZVf IZY

´fi±f¸f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fÔdOX°f þUfWXSX »ff»f ³fZWXøY ³fZ CXÀfe »ff»f dIY»fZ

IYe ´fif¨feSX ÀfZ A´f³fZ ´fWX»fZ ·fif¿f¯f ¸fZÔ IYV¸feSX IYû »fZIYSX ¢¹ff IYWXf

±ff, CXÀfZ Af´fIZY Àf¸fÃf ´fiÀ°fb°f dIY¹ffÜ BÀf ffSX WX¸f ´fi£¹ff°f

Àff¸ffdþIY-SXfþ³fed°fIY d¨fÔ°fIY, ÀfÔdU²ff³fÀf·ff IYe ´fiføY´f Àfd¸fd°f

IZY A²¹fÃf U °f°IYf»fe³f IYf³fc³f ¸fÔÂfe ffff ÀffWXf OXfg. ·fe¸fSXfU

AÔfZOXIYSX IYe IYV¸feSX IZY ffSXZ ¸fZÔ ¢¹ff SXf¹f ±fe CXÀfZ ´fZVf IYSX SXWXZ

WX`ÔÜ IYV¸feSX AüSX CXÀfIZY dUVfZ¿f QþfÊ QZ³fZ Uf»fe ²ffSXf 370 Qû³fûÔ

EIY QcÀfSXZ ÀfZ þbOÞXe WX`, ´fcSXe °fSXWX A³¹fû³¹ffdßf°f WX`Ü AfþfQ QZVf IZY

dIYÀfe ·fe SXfª¹f IZY d»fE 370 þ`Àfe ²ffSXf IYe Ad°fdSXöY- AUfÔdL°f

ÀfbdU²f QZ³fZ IZY dJ»ffRY ±fZ ffff ÀffWXfÜ CX³WXûÔ³fZ BÀfIYf ´fbSXþûSX

dUSXû²f dIY¹ff ±ffÜ °ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe þUfWXSX »ff»f ³fZWXøY ³fZ VfZJ

AQb»»ff IYû ffff ÀffWXf IZY ´ffÀf ·fZþf ±ffÜ ffff ÀffWXf ³fZ VfZJ

AQb»»ff IYû BÀf ff°f IZY d»fE d²f¢IYfSXf ±ff dIY EIY SXfª¹f IYû

A³¹f SXfª¹fûÔ ÀfZ WXMX IYSX fZWX°fSX ÀfbdU²ffEÔ AüSX Ad²fIYfSX ¢¹fûÔ d¸f»fZÔÜ

·ffSX°f IZY Àf·fe SXfª¹fûÔ IYû EIY þ`Àff Àf¸ff³f Ad²fIYfSX ´fif~ WXûÜ BÀf

´fSX ³fZWXøY ³fZ ²ffSXf 370 ´fiÀ°fb°f IYSX³fZ IYf Ad²fIYfSX ffff ÀffWXf

ÀfZ »fZIYSX ¦fû´ff»f ÀUf¸fe A¹fÔ¦ffSX IYû QZ dQ¹ff ±ffÜ þfdIY A¹fÔ¦ffSX

CXÀf Àf¸f¹f ÀfÔdU²ff³f d³f¸ffÊÂfe Àf·ff IZY ¸fWXþ EIY ÀfQÀ¹f ±fZÜ ÀfSXQfSX

U»»f·f ·ffBÊ ´fMXZ»f ³fZ ffff ÀffWXf IZY dU¨ffSX IYû °ffIY ´fSX SXJ°fZ

WXbE BÀf A³fb¨LZQ IYû A´f³fe ÀUeIÈYd°f QZ Qe ±feÜ CXÀf Àf¸f¹f ³fZWXøY

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

dUQZVf QüSXZ ´fSX ±fZ AüSX Àff ´fcUÊ

d³f¹fûdþ°f °fSXeIZY ÀfZ WXbAfÜ dþÀf

dQ³f ¹fWX A³fb¨LZQ ¨f¨ffÊ IZY

d»fE ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ´fZVf dIY¹ff ¦f¹ffÜ

OXfg. AÔfZOXIYSX ³fZ BÀfÀfZ ÀfÔfÔd²f°f

(IYV¸feSX IYû dUVfZ¿f QþfÊ QZ³fZ

ÀfÔfÔ²fe) EIY ·fe ÀfUf»f IYf

þUff ³fWXeÔ dQ¹ffÜ ÀffSXe Q»fe»fZÔ

¦fû´ff»f ÀUf¸fe A¹fÔ¦ffSX IYe

°fSXRY ÀfZ ´fZVf IYe ¦fBÊÜ Af´f ·fe

´fPÞXZÔ ²ffSXf 370 AüSX IYV¸feSX

´fSX ffff ÀffWXf ·fe¸fSXfU

AÔfZOXIYSX IZY dU¨ffSX

Af´f (VfZJ AQb»»ff)

¨ffWX°fZ WX`Ô dIY ·ffSX°f Af´fIYe

Àfe¸ffAûÔ IYe SXÃff IYSXZ, UWX

Af´fIZY ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfOÞXIZY f³ffE,

UWX Af´fIYû Jfô Àff¸f¦fie QZ,

AüSX IYV¸feSX IYf UWXe QþfÊ WXû

þû ·ffSX°f IYf WX`Ü »fZdIY³f ·ffSX°f

ÀfSXIYfSX IZY ´ffÀf IZYU»f Àfed¸f°f

Ad²fIYfSX WXûÔ AüSX ·ffSX°f IZY

»fû¦fûÔ IYû IYV¸feSX ¸fZÔ IYûBÊ Ad²fIYfSX ³fWXeÔ WXûÜ EZÀfZ ´fiÀ°ffU ¸fZÔ ¸fÔþcSXe

QZ³ff ·ffSX°f IZY dWX°fûÔ ÀfZ Q¦ffffþ IYSX³fZ þ`Àff WXû¦ff AüSX ¸f`Ô ·ffSX°f

IYf IYf³fc³f ¸fÔÂfe WXû°fZ WXbE EZÀff IY·fe ³fWXeÔ IYøYÔ¦ffÜ ·ffSX°f ¸fZÔ SXWX³fZ

IZY d»fE ÀfüQZffþe IY°fBÊ CXd¨f°f ³fWXeÔ WX`Ü VfZJ AQb»»ff A´f³fe

¸ffÔ¦fûÔ IZY DY´fSX ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYû IYV¸feSX ¸fZÔ Àfed¸f°f

Ad²fIYfSX WXe d¸f»f³fZ ¨ffdWXEÜ IYV¸fedSX¹fûÔ IYû Àf¸´fc¯fÊ ·ffSX°f ¸fZÔ

fSXffSXe IYf Ad²fIYfSX d¸f»fZ AüSX CXÀfe ·ffSX°f AüSX ·ffSX°fe¹fûÔ IYû

IYV¸feSX ¸fZÔ fSXffSXe IYf IYûBÊ Ad²fIYfSX ³fWXeÔ d¸f»fZ, ¹fWX Qb·ffʦ¹f´fc¯fÊ

AüSX AÀfÔ·fU WX`Ü

´ffdIYÀ°ff³f IZY Àff±f WX¸ffSXf Óf¦fOÞXf WX¸ffSXe dUQZVf ³fed°f

IYf dWXÀÀff WX` dþÀfIYû »fZIYSX ¸f`Ô ¦fWXSXf AÀfÔ°fû¿f ¸fWXÀfcÀf IYSX°ff WXchÜ

´ffdIYÀ°ff³f IZY Àff±f WX¸ffSXZ dSXV°fûÔ ¸fZÔ JMXfÀf Qû IYfSX¯fûÔ ÀfZ WX`- EIY

WX` IYV¸feSX AüSX QcÀfSXf WX` ´fcUeÊ fÔ¦ff»f ¸fZÔ WX¸ffSXZ »fû¦fûÔ IZY WXf»ff°fÜ

¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY WX¸fZÔ IYV¸feSX IZY fþf¹f ´fcUeÊ fÔ¦ff»f ´fSX ª¹ffQf

²¹ff³f QZ³ff ¨ffdWXEÜ UWXfÔ þ`Àff dIY WX¸fZÔ AJffSXûÔ ÀfZ ´f°ff ¨f»f SXWXf

WX`, WX¸ffSXZ »fû¦f AÀfWX³fe¹f dÀ±fd°f ¸fZÔ þe SXWXZ WX`ÔÜ CXÀf ´fSX ²¹ff³f QZ³fZ

IZY fþf¹f WX¸f A´f³ff ´fcSXf þû IYV¸feSX ¸fbïZ ´fSX »f¦ff SXWXZ WX`ÔÜ CXÀf¸fZÔ

·fe ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY EIY AUfÀ°fdUIY ´fWX»fc ´fSX »fOÞX SXWXZ WX`Ô WX¸f

A´f³ff Ad²fIY°f¸f Àf¸f¹f BÀf ff°f IYe ¨f¨ffÊ ´fSX »f¦ff SXWXZ WX`Ô dIY

IYü³f ÀfWXe WX` AüSX IYü³f ¦f»f°fÜ ¸fZSXZ dU¨ffSX ÀfZ AÀf»fe ¸fbïf ¹fWX

³fWXeÔ WX` dIY ÀfWXe IYü³f WXZ, fd»IY ¸fbïf ¹fWX WX` dIY ÀfWXe ¢¹ff WX`Ü

AüSX BÀfZ ¹fdQ ¸fc»f ÀfUf»f IZY °füSX ´fSX »fZÔ °fû ¸fZSXf dU¨ffSX WX¸fZVff ÀfZ

¹fWXe SXWXf WX` dIY IYV¸feSX IYf dU·ffþ³f WXe ÀfWXe Àf¸ff²ff³f WX`Ü dWXÔQc

AüSX füð dWXÀÀfZ ·ffSX°f IYû QZ dQE þfEÔ AüSX ¸fbdÀ»f¸f dWXÀÀff

´ffdIYÀ°ff³f IYû, þ`Àff dIY WX¸f³fZ ·ffSX°f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dIY¹ffÜ IYV¸feSX

IZY ¸fbdÀ»f¸f ·ff¦f ÀfZ WX¸ffSXf IYûBÊ »fZ³ff-QZ³ff ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWX IYV¸feSX IZY

¸fbÀf»f¸ff³fûÔ AüSX ´ffdIYÀ°ff³f IYf ¸ff¸f»ff WX`Ü UZ þ`Àff ¨ffWXZÔ, U`Àff

°f¹f IYSXZÔÜ ¹ff ¹fdQ Af´f ¨ffWXZ °fû BÀfZ °fe³f ·ff¦fûÔ ¸fZÔ ffÔMX QZÔ;

¹fbðdUSXf¸f ÃfZÂf, §ffMXe AüSX þ¸¸fc-»fïfJ IYf B»ffIYf AüSX

þ³f¸f°f-ÀfÔ¦fiWX IZYU»f §ffMXe ¸fZÔ IYSXfEÔÜ A·fe dþÀf þ³f¸f°f-ÀfÔ¦fiWX

IYf ´fiÀ°ffU WX`, CXÀfIZY »fZIYSX ¸fZSXe ¹fWXe AfVÔfIYf WX` dIY ¹fWX ¨fcÔdIY

´fcSXZ B»ffIZY ¸fZÔ WXû³fZ IYe ff°f WX`, °fû BÀfÀfZ IYV¸feSX IZY dWXÔQc AüSX füð

A´f³fe B¨Lf IZY dU÷Yð ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ SXWX³fZ IYû ff²¹f WXû þfEÔ¦fZ

AüSX WX¸fZÔ U`Àfe WXe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXZ¦ffÜ þ`Àff dIY

WX¸f Afþ ´fcUeÊ fÔ¦ff»f ¸fZÔ QZJ ´ff SXWXZ WX`ÔÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

13


Ô

Ô

Ô

¸f³fûªf ¹ffQ½f/d½fªf¹f ´fi°ff´f dÀfaWX

WX¸ffSXf QZVf ¦ffgUûÔ IYf QZVf WXǛ ¦ffgUûÔ ¸fZ Ô SXWX³fZUf»fZ »fû¦f JZ°fe IYSX°fZ WX`

BÀfd»fE IYWXf þf°ff WX` dIY WX¸ffSXf QZVf dIYÀff³fû IYf QZVf WX` þf°fIY

dIYÀff³f JbVfWXf»f ³fWXe WXû¦fZ Ô °ff°fIY QZVf JbVfWXf»f ³fWXe WXû ÀfIZY¦ffÜ

dIYÀff³f A³³fQf°ff WXǛ ¹fWXe ´fcSXZ QZVf IZY »fû¦fû IYû Qû³fû UöY IYf ·fSX´fZMX

·fûþ³f IYSXf°fZ WXǛ BÀfd»fE ÀfSXIYfSX dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f Àf³fÐ 2022 BÊ

°fIY ¸fZ Ô Qb¦fb³ff IYSX³fZ IYf §fû¿f¯ff IYSX ¨fbIYe WXǛ »fZdIY³f dIYÀff³fûÔ IYe

Af¹f Qb¦fb³fe IỲÀfe WXû¦feÜ ¹fWX EIY d½f¨ffSX³fe¹f dU¿f¹f WX` ¢¹fûÔdIY JZ°fe

IYSX³ff IYfRYe ¸fWXÔ¦ff WXû ¦f¹ff WXǛ dIYÀff³fûÔ IYû »ff¦f°f ¸fc»¹f ·fe CX°´ffQ³f

IZY RY»fÀUøY´f ³fWXe d¸f»f°ff WXǛ ¸fþQcSXûÔ IYf IYfRYe A·ffU WXû°ff þf

SXWXf WXǛ ¸fþQcSXe IYfRYe fPÞX ¦f¹fe WXǛ EZÀfe dU¿f¸f ´fdSXdÀ±fd°f ¸fZ Ô dIYÀff³fû

IYe Af¹f Qb¦fb³fe IỲÀfe ÀfÔ·fU WXû ÀfIZY¦ffÜ BÀfIZY d»fE ÀfSXIYfSX dQ³f SXf°f

d¨fÔ°f³f IYSX SXWXe WXǛ Afþ IY¸f »ff¦f°f ¸fZ Ô Ad²fIY CX°´ffQ³f IYSX³fZ IYe

þøYSX°f WXǛ °f·fe dIYÀff³fû IYf Af¹f Qb¦fb³ff WXû ÀfIZY¦ffÜ BÀfIZY d»fE

ÀfSXIYfSX d³f°¹f ³f¹fZ-³f¹fZ A³fbÀfÔ²ff³f IYSX SXWXe WXǛ BÀf A³fbÀfÔ²ff³f IYf QZ³f

WX` dIY ³fE-³fE IÈYd¿f ¹fÔÂfûÔ IYf AdU¿IYfSX WXû SXWXf WXǛ IÈY¿fe ¹fÔÂfûÔ IYû

JSXeQ³fZ ´fSX ÀfSXIYfSX LcMX ÀfdÀfOXe QZS XWXe WXǛ EIY ³fE A³fbÀfÔ²ff³f

þeSXûdMX»fZþ EIY IÈYd¿f ¹fÔÂf WXǛ dþÀfIZY JSXeQ³fZ ´fSX 30,000 IYe

ÀfdÀfOXe Qe þf°fe WXǛ dþÀfÀfZ JZ°fe IYSX³fZ ¸fZ Ô IYfRYe IY¸f »ff¦f°f ´fSX

²ff³f ¦fZWXg c ¨f³ff ¸f¢IYf AfdQ IYe JZ°fe IYe þf ÀfIY°fe WXǛ þeSXû dMX»fZþ

¸fVfe³f ¸fZ Ô ´f°f»fZ RYfSX »f¦fZ WXû°fZ WXǛ þû dIY df³ff þc°fZ Ô JZ°f ¸fZ Ô IbY¯OX

f³ff°fZ WXǛ dþÀf¸fZ Ô ¦fZWXc g IZY feþ EUÔ CXUÊSXIY Àff±f-Àff±f d¦fSX°fZ SXWX°fZ WXǛ

¹fWXfg °fIY EIY WXfUZ ÊÀMXSX ¸fVfe³f õfSXf ²ff³f IYMX³fe IZY ffQ ²ff³f IYe

OXÔNX»fû Uf»fZ JZ°f ¸fZ Ô ·fe þeSXû dMX»fZþ ÀfZ IbY¯OX f³ffIYSX Àfe²fe fbAfBÊ

IYe þf°fe WXǛ þeSXûdMX»fZþ ¸fVfe³f IYû MX`¢MXSX ¸fZ Ô ffÔ²fIYSX JZ°f IYf þû°f

dIY¹ff þf°ff WXǛ 9 IY°ffSX Uf»fe þeSXû dMX»fZþ ¸fVfe³f ÀfZ EIY §fÔMXf ¸fZ

EIY EIYOÞX ¸fZ Ô JZ°f ¸fZ Ô Àfe²fe fbAfBÊ IYe þf ÀfIY°fe WXǛ CXÀf ¸fVfe³f

ÀfZ ¦fZWXc g feþ EUÔ Qf³fZQfSX JfQ OXeE´fe E³f´feIZY EIY Àff±f EIY Àfe²fe

´fÔdöY ¸fZ Ô JZ°f ¸fZ Ô ¸fVfe³f ÀfZ f³fZ IbY¯OX ¸fZ Ô Qû-°fe³f BÔ¨f ¦fWXSXfBÊ ¸fZ Ô d¦fSX°fZ

WXǛ

þeSXû dMX»fZþ °fIY³feIY ²ff³f IYe IYMX³fe IYSX JZ°f IYe

þb°ffBÊ dIY¹fZ df³ff WXe þeSXûdMX»fZþ ¸fVfe³f õfSXf ¦fZWXc g IYe RYÀf»f IYf

Àfe²fe fbAfBÊ IYSX³fZ IYe ´fī ff»fe WXǛ BÀf ¸fVfe³f ¸fZ Ô d¸f˜e d¨fSX³fZ Uf»fe

9 RYfSX ÀffU»f »f¦fZ WXû°fZ WXǛ þû MX`¢MXSX ¸fZ Ô ffÔ²fIYfSX JZ°f ¸fZ Ô ´f°f»fe

»ffBʳf d¨fSX°fZ WXǛ feþ °f±ff CXUÊSXIY Qf³fZQfSX OXeE´fe Àff±f-Àff±f BÀfe

´f°f»fe »ffBÊX³f ¸fZ Ô d¦fSX°fZ WX` ÔÜ »ffBʳf ¸fZ Ô WXû³fZ ÀfZ ´fü²fZ Àf¸ff³f øY´f ÀfZ £ffQ

EUÔ ªf»f EUÔ Àfc¹fÊ ´fiIYfVf IYf Àf¸fbd¨f°f Àff±f »fZ°ff WXǛ WXSX ÃfZÂf ¸fZ

IYSXef-IYSXef ²ff³f IYe RYÀf»f QZSXe ÀfZ IYMX°ff WXǛ JZ°f °f`¹ffSX IYSX³fZ ¸fZ

·fe Àf¸f¹f »f¦f°ff WXǛ BÀfIYe UþWX ÀfZ ¦fZWXc g IYe fbAfBÊ ¸fZ Ô QZSXe WXû þf°fe

WXǛ BÀfÀfZ ´fü²fZ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZ Ô IY¸fe EUÔ CX´fþ IY¸f WXû þf°fe WXǛ QZSX

WXû³fZ ÀfZ RYÀf»f IYMX³fe IZY Àf¸f¹f ´fLbAf WXUf ¨f»f³fZ »f¦f°fe WXǛ EUÔ

°ff´f¸ff³f Ad²fIY WXû þf°ff WXǛ dþÀfÀfZ ¦fZWXc g IYf Qf³ff df³ff ´fIZY WXe

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

Vf¸·fb¦faªf/ffaIYf

þeSXûdMX»fZþ dUd²f ÀfZ JZ°fe ¸fZÔ ffÔIYf ³fÔ¸fSX f³f

dIYÀff³f

f»fe

¹ffQ½f

dIYÀff³f

BaXQif

QZ½fe

ÀfcJ þf°ff WXǛ BÀfÀfZ CX°´ffQIY°ff ¸fZ Ô IY¸fe WXû°fe WXǛ ´ffSXÔ´fdSXIY dUd²f

ÀfZ JZ°f °f`¹ffSX IYSX³fZ ¸fZ Ô JZ°f IYû °fe³f ¨ffÀf þû°f³ff ´fOÞX°ff WXǛ dþÀfÀfZ

JZ°f IYe d¸f˜e ·fbSX·fbSXf WXZf þf°ff WXǛ BÀf dUd²f ¸fZ Ô EIY Àf~fWX ÀfZ ª¹ffQf

Àf¸f¹f »f¦f þf°fe WXǛ AüSX þeSXû dMX»fZþ ¸fVfe³f ÀfZ ²ff³f IYfMXIYSX °fbSXÔ°f

¦fZWXc g IYe fbAfBÊ IYe þf ÀfIY°fe WXǛ ¢¹ffÔ ZdIY BÀf dUd²f ÀfZ ¦fZWXc g IYe fbAfBÊ

IYSX³fZ IZY d»fE JZ°f IYe d¸f˜e ´fcSXe ³f¸fe WXû³fe ¨ffdWXEÜ BÀfÀfZ 10-15

dQ³f Àf¸f¹f IYf f¨f°f WXû þf°ff WXǛ 15 ³f½f¸fSX ÀfZ 10 dQÀfÔfSX °fIY

¦fZWXc g fbAfBÊ IYf CXd¨f°f Àf¸f¹f ¸ff³ff þf°ff WXǛ BÀfIZY ffQ fbAfBÊ IYSX³fZ

ÀfZ CX´fþ ¸fZ Ô IY¸fe WXû³fZ »f¦f°fe WXǛ 30 ÀfZ 45 dIY»fû¦fif¸f ´fid°f WXZ¢MXZ¹fSX

´fid°fdQ³f IYe IY¸fe WXû°fe WXǛ þeSXûdMX»fZþ ¸fVfe³f IYe JZ°fe dUd·f³³f

´fiIYfSX IYe d¸f˜e ¸fZ Ô IYe ÀfIY°fe WXǛ ´fSXÔ°fb Qû¸fMX d¸f˜e BÀfIYe JZ°fe IZY

d»fE ÀfUûÊØf¸f WXǛ

JZ°f IYe °f`¹ffSXe- BÀf dUd²f ¸fZ Ô JZ°f þb°ffBÊ IYe

AfUV¹fIY°ff ³fWXe WXû°fe WXǛ BÀf dUd²f IYf QcÀfSXf ³ff¸f WX` Vfc³¹f þb°ffBÊ

dUd²fÜ »fZdIY³f BÀf dUd²f ¦fZWXc g fû³fû IZY d»fE JZ°f ¸fZ Ô IYfRYe Ad²fIY

³f¸fe WXû³ff Ad°f AfUV¹fIY WXǛ fbAfBÊ IZY Àf¸f¹f ³f¸fe IY¸f WXZ³fZ ´fSX

JZ°f ¸fZ Ô dÀf¨ffBÊ IYSXIZY ³f¸fe f³ffIYSX WXe ¦fZWXc g IYe fbAfBÊ IYSX³fe

¨ffdWXEܹfdQ IY¸f ³f¸fe SXWX³fZ ´fSX fbAfBÊ IYSX°fZ WX` °fû fbAfBÊ IZY EIY

Àf°fWX ffQ BÀfIYe dÀfÔ¨ffBÊ IYSX QZ³ff ¨ffdWXEÜ°f·fe Àf·fe ´fü²fZ d³fIY»f

´ff¹fZ¦fZ ÔÜ ³fWXe ´fü²fû IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZ Ô IY¸fe WXû þfE¦feÜ AüSX CX´fþ ¸fZ Ô IY¸fe

WXû þfE¦feÜ

feþ QSX- Àf¸f¹f ´fSX fbAfBÊ IYSX³fZ ´fSX 125 dIY»fû¦fif¸f

´fid°f WXZ¢MXZ¹fSX °f±ff QZSX ÀfZ fbAfBÊ IYSX³fZ ´fSX 160 dIY»fû¦fif¸f ´fid°f

WXZ¢MXZ¹fSX feþ QZ³ff ¨ffdWXEÜ EIY WXZ¢MXZ¹fSX ¸fZ Ô ¨ffSX fe§fZ ªfû°f³ff WXû°ff

WXǛ

feþ CX´f¨ffSX- feþ IYe fbAfBÊ IZY ´fWX»fZ BÀfIYe

AÔIbYSX¯f Ãf¸f°ff IYe þfg¨f IYSX³ff þøYSXe WXǛ feþ fû³fZ IZY Àf¸f¹f feþ

IYf CX´f¨ffSX IYSX³ff þøYSXe WXǛ BÀfIZY d»fE 2 ¦fif¸f IYfffʳOXf dþ³f ´fid°f

dIY»fû¦fif¸f feþ IYe QSX ÀfZ d¸f»ffIYSX CX´f¨ffdSX°f IYSX³ff þøYSXe WXǛ

ffþfSX ¸fZ Ô AüSX ·fe QUfBʹffÔ þøYSXe WXǛ

´fûVfIY °f°U ´fifÔ²f³f- dÀfÔd¨f°f AUÀ±ff ¸fZ Ô 120

dIY»fû¦fif¸f ³ffBÊMXûþ³f, 60 dIY»fû¦fif¸f À´fcSX, 40 dIY»fû¦fif¸f ´fûMXfVf

EUÔ AdÀfÔd¨f°f 40 dIY»fû¦fif¸f ³fZÂfþ³f, 30 dIY»fû¦fif¸f ÀRcYSX, 20

dIY»fû¦fif¸f ´fûMXfVf AfUV¹fIY WXǛ AdÀfÔd¨f°f QVff ¸fZ Ô CXUÊSXIY IYe ´fcSXe

¸ffÂff fbAfBÊ ÀfZ ´fcUÊ AÔd°f¸f þb°ffBÊ IZY Àf¸f¹f JZ°f ¸fZ Ô dQ¹ff þf°ff WXǛ

dÀfÔd¨f°f AUÀ±ff ¸fZ Ô ³fZÂfþ³f IYe Af²fe ¸ffÂff, ÀRcYSX AüSX ´fûMXfVf IYe

´fcSXe ¸ffÂff fbAfBÊ IZY Àf¸f¹f CX´f¹fû¦f dIY¹ff þf°ff WXǛ °f±ff VfZ¿f ³fZÂfþ³f

IYe ¸ffÂff ´fi±f¸f dÀfÔ¨ffBÊ IZY Àf¸f¹f JOÞXe RYÀf»f ¸fZ Ô dQ¹ff þf°ff WXǛ

dU»fÔf ÀfZ fbAfBÊ IYSX³fZ ´fSX ³fZÂfþ³f 80 dIY»fû¦fif¸f, ÀRcYSX 40

dIY»fû¦fif¸f EUÔ ´fûMXfVf 20 dIY»fû¦fif¸f dQ¹ff þf°ff WXǛ

dÀfÔ¨ffBÊ ´fifÔ²f³f- ¦fZWXc ¸fZ Ô °fe³f ¨ffSX dÀfÔ¨ffBÊ IYe

AfUV¹fIY°ff WXû°fe WXǛ dÀfÔ¨ffBÊ WX»IYe WXû³fe ¨ffdWXEÜ þ»fþ¸ffU ³fWXe

WXû³ff ¨ffdWXEÜ ff»fe d³fIY»f³fZ °fZþ WXUf ¨f»f³fZ ´fSX dÀfÔ¨ffBÊ ³fWXe IYSX³fe

dIYÀff³f

IbaYQ³f

¹ffQ½f

¨ffdWXEÜ ´fWX»fe dÀfÔ¨ffBÊ 20 dQ³f ffQ, QcÀfSXe dÀf¨ffBÊ 40 dQ³f ffQ,

°feÀfSXe dÀfÔ¨ffBÊ 60 dQ³f ffQ AüSX ¨f`±fe dÀf¨ffBÊ 80 dQ³f ffQ IYSX³fe

¨ffdWXEÜ

JSX´f°fUfSX d³f¹fÔÂf¯f- JZ°f ¸fZ Ô JSX´f°fUfSX IYf Àf¸f¹f-

Àf¸f¹f ´fSX d³fIYfBÊ IYSX³ff þøYSXe WXǛ BÀfIZY d»fE ´fi±f¸f dÀfÔ¨ffBÊ IZY ffQ

WX`¯OXWXû õfSXf d³fIYfBÊ IYSX³ff ¨ffdWXEÜ BÀfIZY A»ffUZ §ffÀf ¸fSX³fZ Uf»fZ

SXÀff¹f³f IYf ´fi¹fû¦f IYSX³ff¨ffdWXEÜ

CXUÊSXIY IYf ´fi¹fû¦f- þeSXûdMX»fZþ ¸fVfe³f ÀfZ ¦fZWXc g IYe

fbAfBÊ IZY Àf¸f¹f ´fid°f EIYOÞX 50 dIY»ff¦fif¸f OXeE´fe ¹ff E³f´feIZY ¸fVfe³f

ÀfZ QZ³ff ¨ffdWXEÜ þeSXû dMX»fZþ ¸fVfe³f ¸fZ Ô Qf³fZQfSX CXUÊSXIY WXe QZ³ff

¨ffdWXEÜ ´fûMXfVf CXUSXÊIY ¸fVfe³f IZY ´ffBÊ´f ¸fZ Ô d¨f´fIY°ff WXǛ dþÀfÀfZ

CXUÊSXIY IYf d¦fSX³ff fÔQ WXû þf°ff WXǛ BÀfd»fE fbAfBÊ IZY ´fWX»fZ ´fid°f

EIYOÞX 32 dIY»ff¦fif¸f ´fûMXfVf JZ°f ¸fZ Ô dLMX QZ³ff ¨ffdWXEÜ ´fWX»fe AüSX

QbÀfSXe dÀfÔ¨ffBÊ IZY Àf¸f¹f ´fi°¹fZIY ffSX ¹fcdSX¹ff 32 dIY»fû¦fif¸f ´fid°f EIY-

OÞX IYe QSX ÀfZ dLMX³ff ¨ffdWXEÜ

þeSXûdMX»fZþ ¸fVfe³f ÀfZ»ff·f

£Zf°f IYe þb°ffBÊ ´fSX WXû³fZ Uf»ff 1200 ÀfZ 1500 øY ´fid°f WXZ¢MXZ¹fSX

IYe f¨f°f WXû°fe WXǛ þeSXûdMX»fZþ ¸fVfe³f õfSXf PXZOÞX §fÔMXZ ¸fZ Ô EIY WXZ¢MXZ¹fSX

·fcd¸f ¸fZ Z fbAfBÊ IYe þf ÀfIY°fe WXǛ þfdIY MX`¢MXSX õfSXf EIY WXZ¢MXZ¹fSX

JZ°f °f`¹ffSX IYSX³fZ ¸fZ 10 ÀfZ 12 §fÔMXZ »f¦f þf°fZ WXǛ þeSXûdMX»fZþ ¸fVfe³f

ÀfZ EIY WXZ¢MXZ¹fSX fbAfBÊ IYSX³fZ ¸fZ Ô 5-6 »feMXSX OXeþ»f IYe J´f°f WXû°ff

WXǛMX`¢MXSX õfSXf 50 ÀfZ 60 »feMXSX OXeþ»f IYe J´f°f WXZf°fe WXǛ

´fSX¸´fSXf¦f°f dUd²f IYe A´fZÃff þeSXûdMX»fZþ ¸fVfe³f õfSXf fû¹ff ¦f¹ff feþ

Qû-°fe³f ´fWX»fZ AÔIbYdSX°f WXû°ff WXǛ AüSX BÀf dUd²f ÀfZ fû¹fZ ¦fE ¦fZWXc g IZY

feþ IYe ¦fWXSXfBÊ 3-5 ÀfZ ÔMXe¸feMXSX WXû°fe WXǛ EUÔ feþ IZY CX´fSX WX»IYe

d¸f˜e IYe ´fSX°f ´fOÞX°fe þf°fe WXǛ´fdSX¯ff¸f°f: feþ IYf þ¸ffU EUÔ

IY»fIYû IYf ·fbMXfU A¨Lf AüSX ´fÔdöY ¸fZ Ô WXZf³fZ IZY IYfSX¯f ´fü²fZ Àf¸ff³f

øY´ ÀfZ JfQ, þ»f AüSX Àfc¹fÊ ´fiIYfVf IYf »ff·f »fZ°ff WXǛ ¦fZWXc g IYf ´fWX»fe

dÔ¨ffBÊ ¸fZ Ô IYSXef 40-50 ´fid°fVf°f dÀfÔ¨ffBÊ þ»f IYe f¨f°f WXû°fe WXǛ

þeSXûdMX»fZþ ÀfZ fû¹fZ ¦fE ¦fZWXc g ¸fZ Ô ´fWX»fe dÀf¨ffBÊ Àf¸ff³¹f øY´f ÀfZ WX»fIYe

Qe þf ÀfIY°fe WXǛ ·ffSXe d¸f˜e ª¹ffQf dÀfÔ¨ffBÊ QZ³fZ ´fSX ´fü²fZ ´fe»fZ WXû

þf°fZ WXǛ dþÀfÀfZ CX´fþ ´fSX fbSXf ´fi·ffU ´fOÞX°ff WXǛ þeSXûdMX»fZþ ´fī ff»fe

ÀfZ A¦ff°f fbAfBÊ ÀfÔ·fU WXZf³fZ IZY IYfSX¯f 25-30 dIY»fû¦fif¸f ´fid°f

WXZ¢MXZ¹fSX feþ dIY f¨f°f WXû°fe WXǛ BÀf dUd²f ¸fZ Ô OXeþ»f IÈYd¿f SXÀff¹f³fûÔ

IZY ´fi¹fû¦f ¸fZ Ô IY¸fe WXû°fe WXǛdþÀfÀfZ ´f¹ffÊUSX¯f IYf ´fiQb¿f¯f IY¸f WXû°ff WXǛ

BÀf¸fZ Ô CXUÊSXIY Qf³fZQfSX IYû Àf¸fbd¨f°f ¦fWXSXfBÊ ´fSX ´fü²fZ IZY Àf¸fe´f OXf»ff

þf°ff WX` dþÀfÀfZ ´fü²fZ BÀf JfQ IYf Ad²fIY CX´f¹fû¦f IYSX°fZ WXǛ AüSX

CXUÊSXIYûÔ IYe Ãf¸f°ff fPÞX þf°fe WXǛ BÀfÀfZ Ô feþ IYe fÔAfBÊ IYSX³fZ ´fSX

10 ÀfZ 15 dQ³f Àf¸f¹f IYf f¨f°f WXZf°ff WXǛ fbAfBÊ QZSX ÀfZ IYSX³fZ ´fSX

RYÀf»f IZY CX´fþ ¸fZ Ô ´fid°fdQ³f 40 dIY»fû¦fif¸f ´fid°f WXZ¢MXZ¹fSX IYe QSX ÀfZ

§fMX°fe WXǛ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

Àfb»fû¨f³ff

IbY¸ffSXe,

dIYÀff³f

Àf»ffWXIYfSX

14


EIY ¸fb»ffIYf°f

ÀfbSXÃff WXe WX¸ffSXe ´fif±fd¸fIY°ff...

±ff³ff²¹fÃf IYfCXMXÔSX IZYÀf fÔQ IYSXZÔ- EÀf.´fe. ffÔIYf

´fbd»fÀf ÀfZ ÀfSXIYfSX ¹fWX A´fZÃff SXJ°fe WX` dIY ´fd»fIY IZY Àff±f

CX³fIYf ½¹fUWXfSX QûÀ°ff³ff WXûÜ BÀfd»fE ¹fWX þøYSXe WX` dIY

´fbd»fÀf ÀfÔ¹fd¸f°f ½¹fUWXfSX SXJZÜ BÀfe °fSXWX dUd²f-½¹fUÀ±ff

d³f¹fÔÂf¯f IYû »fZ ´fbd»fÀf IYe þû þøYSXe dOÑ»f IYSX³fZ WX`Ô, CX³fIYf

UWX ´ff»f³f IYSXZÔ BÀfIZY ffUþcQ ´fÂf-´fdÂfIYfAûÔ ÀfdWX°f Q`d³fIY

AJffSX EUÔ ³¹fcþ ¨f`³f»fûÔ ¸fZÔ fPÞX°fe A´fSXfd²fIY §fMX³ffAûÔ IYe

JfSXûÔ ¸fZÔ ffSX-ffSX ´fbd»fÀf IYe IbYVf»f°ff AüSX dUV½fÀf³fe¹f°ff

´fSX ·fe ÀfUf»f CXNX°fZ SXWXZ WX`ÔÜ ¢¹fûÔdIY WX¸ffSXZ ¹fWXfÔ IYf³fc³f

½¹fUÀ±ff IYf¹f¸f IYSX³fZ AüSX A´fSXf²fûÔ IYe SXûIY±ff¸f U þfÔ¨f

IZY d»fE A»f¦f ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ WX`Ü »f¸fZ-»f¸fZ OXйfcMXe IZY §fÔMXZ

°f±ff SXfþ³fed°fIY WXÀ°fÃfZ´f ÀfZ ´fbd»fÀf IYf ¸f³fûf»f fWXb°f

d¦fSXf SXWXf WX`Ü BÀfed»fE A¢ÀfSX ¹ff °fû ´fbd»fÀf CXQfÀfe³f ³fþSX

Af°fe WX`, ¹ff A´f³fe AÀf¸f±ffÊ°ff U JeÓf d¸fMXf³fZ IZY d»fE

ffÊSX°ff ´fSX CX°fSX°fe WX`Ü IYBÊ ffSX ´fbd»fÀf Uf»fûÔ IYe ³f`d°fIY

¸ff³fdÀfIY°ff CX³fIYû d²f¢IYfSX°fe WX` »fZdIY³f SXfþ³f`d°fIY QffU

IZY ¨f»f°fZ UZ EIY WXQ ÀfZ ª¹ffQf ´fZVfZUSX SXU`¹ff ³fWXeÔ A´f³ff

ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¹fWX QffU dÀfRYÊ SXfª¹f IZY À°fSX ´fSX WXe ³fWXeÔ,

À±ff³fe¹f AüSX ÀfØff²ffSXe ´ffMXeÊ IZY À±ff³fe¹f IYf¹fÊIYØffÊ ¹ff

³fZ°ff À°fSX IYf WXû°ff WX`Ü B³WXeÔ QffUûÔ IZY IYfSX¯f WX¸fZÔ A¢ÀfSX

´fbd»fÀf IYf SXU`¹ff ´fÃf´ff°f´fc¯fÊ dQJ°ff WX`Ü B³WXeÔ Àf·fe dU¿f¹fûÔ

ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f ´fiV³fûÔ IZY Àff±f ´fdÂfIYf IZY ÀfÔ¹fböY ÀfÔ´ffQIY

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

¸f³fûªf d¸fßf IYe ffÔIYf dþ»ff ´fbd»fÀf IY~f³f ¨fÔQ³f IbY¸ffSX

IbYVfUfWXf ÀfZ ÀffÃff°IYfSX Àff±f ¸fZÔ ¹fcSXû SXfªfe½f ½f`ôÜ

´fiV³f. dþ»ff IZY dUIYfÀf ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYe ·fcd¸fIYf IYû Af´f

dIYÀf øY´f ¸fZÔ QZJ°fZ WX`Ô?

-¸fZSXf ¸ff³f³ff WX` dIY IYûBÊ ·fe dUIYfÀf df³ff CXd¨f°f

dUd²f-½¹fUÀ±ff IZY ³fWXeÔ WXû ÀfIY°feÜ dþ»ff IZY dUIYfÀf ¸fZÔ ·fcd¸fIYf

Àf·fe IYf Àf¸ff³ff³°fSX WX`Ü dþ»ff IZY dUIYfÀf ¸fZÔ Àf·fe IYf ¹fû¦fQf³f

WX`Ü dUd²f-½¹fUÀ±ff NXeIY ³fWXeÔ SXWXZ¦ff °fû ½¹ff´ffSXe ÀfdWX°f Af¸f-

AfUf¸f IYû IYdNX³ffBÊ WXû¦feÜ IYûBÊ ·fe d³fUZVfIY dþ»fZ ¸fZÔ ´f`Àff ³fWXeÔ

»f¦ff³ff ¨ffWXZ¦ffÜ ¢¹fûÔdIY UWX AÀfbSXdÃf°f ¸fWXÀfbÀf IYSXZ¦ff °fû CXÀf

dÀ±fd°f ¸fZÔ UWX ÃfZÂf ¸fZÔ d³fUZVf ³fWXeÔ IYSXZ¦ffÜ BÀfd»fE dIYÀfe ·fe dþ»ff

IYf dUIYfÀf °ff °fIY ³fWXeÔ WXû¦ff þf°fIY UWXfÔ IYe dUd²f-½¹fUÀ±ff

d³f¹fÔÂf¯f ¸fZÔ ³f WXûÜ

´fiV³f. þ³f°ff QSXffSX IZY Af¹fûþ³f IYf ¸fWX°U dþ»ff ¸fZÔ

dIYÀfe ±ff³fZ ¸fZÔ ³fWXeÔ dQJ°ff BÀfIYe UþWX ¢¹ff ¸ff³f°fZ WX`

Af´fÜ ¢¹ff A´fSXf²f EUÔ Àf¸fÀ¹ff IY¸f WXû ¦f¹ff WX` ¹ff dRYSX

þ³f°ff IYf dUV½ffÀf ´fbd»fÀf ´fSX ÀfZ CXNX°ff þf SXWXf W`X?

Xþ³f°ff QSXffSX ¸fZÔ »fû¦f A´f³fZ ÀUZ¨Lf ÀfZ WXe Af¹fZÔ¦fZ

AüSX UWX °f·fe ÀfÔ·fU WXû¦ff þf ±ff³fZ ¸fZÔ þû ·fe ´fQfd²fIYfSXe ¹ff

IY¸feÊ WXû CX³fIYf ½¹fUWXfSX þ³f°ff ÀfZ NXeIY WXû³ff ¨ffdWXEÜ ¸f`Ô dUVfZ¿f

øY´f ÀfZ þ³f°ff ÀfZ IYWXbh¦ff dIY Af´f A´f³fe Àf¸fÀ¹ff »fZIYSX ±ff³fZ ¸fZÔ

þf¹fZÔ, ´fbd»fÀf CXÀfIZY Àf¸ff²ff³f IYf WXSX ÀfÔ·fU IYûdVfVf IYSXZ¦fe AüSX

¹fdQ IYûBÊ ·fe ´fbd»fÀf IY¸feÊ ÀfWXe °fSXWX ÀfZ ´fZVf ³fWXeÔ Af°fZ WXû °fû WX¸fZÔ

Àfcd¨f°f IYSXZ, ¸f`Ô BÀfIYe Àf¸feÃff IY÷YÔ¦ffÜ ¢¹fûÔdIY Af¸f þ³f°ff IZY

¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ¸f`Ô³fZ ÀffSXZ ´fbd»fÀf IY¸feÊ IYû d³fQZÊVf dQ¹ff WX`Ô dIY Àf·fe Àff°fûÔ

dQ³f Af¸f-AfUf¸f ÀfZ d¸f»fZ AüSX CX³fIYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf d³f´fMXfSXf

IYSXZÜ IYWXeÔ-IYWXeÔ ±ff³fZQfSX õfSXf ¦f»f°f ½¹fUWXfSX IYSX³fZ ´fSX CX³f´fSX

IYf¹fÊUfWXeÔ ·fe IYe þf°fe SXWXe WX`Ü

´fiV³f. MX`ÑdRYIY ´fSX dþÀf °fSXWX IZY d³f¹f¸f f³fZ WX` ¢¹ff Af´fIZY

A²fe³fÀ±f ´fbd»fÀfIY¸feÊ CXÀfZ ´fc¯fÊ Bʸff³fQfSXe ÀfZ ÀfWX¹fû¦f IYSX

SXWXZ WX`Ô °f±ff MX`ÑdRYIY ´fSX Af´f þ³f°ff IYû ¢¹ff ÀfÔQZVf QZ³ff

¨ffWXZÔ¦fZÜ

-ffÔIYf dþ»ff ÃfZÂf IYe þ³f°ff ÀfZ WX¸ffSXe A´fe»f WX` dIY

þû fZÀfeIY ÷Y»Àf WX` MX`ÑdRYIY IYf CXÀfIYû ´ff»f³f IYSXZÔ AüSX ´fVfʳf»f

ÀfZµMXe IZY Àff±f Àf¸fÓfü°ff ³f IYSXZÔÜ A¦fSX WXZ»f¸fZMX ³fWXeÔ »f¦ff IYSX

¨f»f³fZ ´fSX ´fbd»fÀf Af´fIYû RYfBʳf IYSX SXWXe WX` °fû WX¸fIYû »f¦f°ff WX`,

dIY Af´f ´fVfʳf»f ÀfZµMXe ÀfZ IY¸´fSX¸ffBÊþ IYSX SXWXZ WX`Ô, A¦fSX WX¸f

RYfBʳf IYSX³ff fÔQ IYSX QZ °fû ´fbd»fÀf IYû CXÀf¸fZÔ IYûBÊ §ffMXf ³fWXeÔ WX`

»fZdIY³f Af´fIYû þøYSX ³fbIYÀff³f WX`Ü Af´f AfUf¸f IZY WXe°f IZY d»fE

WXe ´fbd»fÀf WX` AWXe°f IZY d»fE ³fWXeÔ, Àff±f WXe þû f¨¨fZ AfgMXû ¹ff

fÀf ÀfZ ÀIcY»f ´fPÞX³fZ þf°fZ WX` CX³fIZY Ad·f·ffUIYûÔ ÀfZ Af¦fiWX WX` dIY

Uû CXÀf AfgMXû AüSX fÀf IYû QZJZ dIY ÀfeMX ÀfZ ª¹ffQf f¨¨fûÔ IYû ³f

f`NXf¹fZÔ AüSX f¨¨fûÔ IYû ·fe Àf£°f dWXQf¹f°f QZ dIY Uû ¦ffOÞXe ´fSX

»fMXIZY ³fWXeÔ °f±ff dUVfZ¿fIYSX OÑfBÊUSXûÔ ÀfZ IYWX³ff WX` dIY ¦ffOÞXe ¨f»ff°fZ

UöY Uû dIYÀfe ´fiIYfSX IYf ³fVff ³fWXeÔ IYSXZÔ, MX`ÑdRYIY d³f¹f¸fûÔ IYf ´ff»f³f

IYSX°fZ WXbE ´fbd»fÀf IYû ÀfWX¹fû¦f IYSXZÔÜ

´fiV³f. 10 ³fU¸fSX IYû ÀfSXIYfSX õfSXf d³fQZVffʳfbÀffSX ff»fc

»ffBÀfZÔÀf IYe ¨ffWX SXJ³fZ Uf»fûÔ IYû k´fbd»fÀf UZdSXdRYIZYVf³f

dSX´fûMXÊl AfUZQ³f ¸fZÔ »f¦ff³ff WXû¦ff EZÀff IYWXf ¦f¹ff ±ff, ¢¹ff

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

15


EIY ¸fb»ffIYf°f

±ff³fZQfSX õfSXf ¨ffdSXdÂfIY ´fi¸ff¯f ´fÂf þfSXe IYSX³fZ UöY BÀf ´fSX

²¹ff³f dQ¹ff ¦f¹ff?

-ff»fc IZY IYfSXûffSX ÀfZ A´fSXf²fe U ¸ffdRY¹ff °f°UûÔ IYû

ffWXSX SXJ³fZ IZY IYBÊ CX´ff¹f dIYE ¦fE WX`Ü JbQSXf ff»fc fZ¨f³fZ IYe

¨ffWX SXJ³fZ Uf»fûÔ IYû A´f³ff Àf°¹ff´f³f À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf ÀfZ IYSXf³ff

WXû¦ffÜ »ffBÀfZÔÀf IYe ¨ffWX SXJ³fZ Uf»fûÔ IYû k´fbd»fÀf UZdSXdRYIZYVf³f

dSX´fûMXÊl ·fe AfUZQ³f ¸fZÔ »f¦ff³ff WXû¦ffÜ A¨Le-LdU Uf»fûÔ IYû WXe

ff»fc fZ¨f³fZ IYe A³fbÄfd~ QZ³fZ ¸fZÔ ´fif±fd¸fIY°ff d¸f»fZ¦feÜ BÀf °fSXWX IYf

EIY ¸ff¸f»ff ¨ffÔQ³f ±ff³ff ¸fZÔ Af¹ff ±ffÜ þ`ÀfZ WXe WX¸ffSXZ ÀfÔÄff³f ¸fZ ¹fZ

ff°fZ Af¹fe UWXfh IZY EÀfE¨fAû ÀfZ À´fáeIYSX¯f ´fcLf ¦f¹ff °f±ff þfÔ¨f

Ad²fIYfSXe U EÀfE¨fAû ´fSX IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ IYe ´fidIiY¹ff þfSXe WX`Ü

´fiV³f. ¢¹ff dþ»fZ IZY ±ff³fûÔ ¸fZÔ RYdSX¹ffdQ¹fûÔ IYe ¦fbWXfSX ³fWXeÔ

Àfb³fe þf°fe ¹ff UWXfh ERYAfBÊAfSX QþÊ IYSX³fZ IZY d»fE ´f`ÀfûÔ

IYe ¸ffÔ¦f IYe þf°fe WX` dþÀf IYfSX¯f AfgdRYÀf ¸fZÔ RYdSX¹ffdQ¹fûÔ

IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ fPÞXû°fSXe WXbBÊ WX`?

-ÀfUÊ´fi±f¸f Àf·fe ±ff³ff IYû dWXQf¹f°f Qe ¦fBÊ dIY

RYdSX¹ffQe Af¹fZÔ, °fû °f°IYf»f CX³fIYe ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYe ªff¹fÜ fWbX°f

IY¸f ¸ff¸f»ff Af°ff W`X dªfÀf¸fZÔ RYdSX¹ffdQ¹fûÔ IYe ´fif±fd¸fIYe QªfÊ ³fWXeÔ

WXû³fZ IYe ff°f IYWXe þf°fe WX`Ü AfgdRYÀf ¸fZÔ ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ´feOÞXe°f

IYf Af³ff, ±ff³ff IYe dVfIYf¹f°f EUÔ RYdSX¹ffQe IYe Àfb³f ÀfIZY °ffdIY

CX³fIYe Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f WXû ÀfIZYÜ »fû¦fûÔ IYf dUV½ffÀf ´fbd»fÀf

IZY ´fid°f fPÞX SXWXf WX`Ü ±ff³fûÔ ¸fZÔ ·fe ´fid°fdQ³f þ³f°ff QSXffSX »f¦ff¹ff

þf¹fZ¦ffÜ EÀfEÀf´fe AfgdRYÀf ¸fZÔ WXSX dQ³f RYdSX¹ffQ Àfb³fe þf°fe WX`Ü

±ff³fûa ¸fZÔ IYWXeÔ-IYWXeÔ RYdSX¹ffQ ³fWXeÔ Àfb³f³fZ IZY IYfSX¯f WXSX dQ³f IYSXef

30-35 »fû¦f A´f³fe dVfIYf¹f°f »fZIYSX EÀf´fe AfgdRYÀf ´fWXbh¨f°fZ WX`

þWXfh CX³WXZÔ °UdSX°f IYf¹fÊUfWXe d¸f»f°fe WX`Ü EÀf´fe IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ EIY

RYdSX¹ffQe ³fZ IYWXf dIY ±ff³fZ ¸fZÔ CX³fIYe Àf¸fÀ¹ff ³fWXeÔ Àfb³fe ¦fBÊX f»IYe

IYfCXÔMXSX IZYÀf IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf ´fSX EÀf´fe ³fZ °UdSX°f IYf¹fÊUfWXe

IYSX°fZ WXbE ±ff³ff²¹fÃf IYû RYMXIYfSX »f¦ff°fZ WXbE kIYfCXÔMXSX IZYÀf

fÔ³Ql IYSX³fZ IYe dWXQf¹f°f QZ°fZ WXbE ´feOÞXe°f IYe Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f

IYSXf³fZ IYf ·fSXûÀff dQ»fUf¹ffÜ

´fiV³f. ´fc¯fÊ VffSXfffÔQe IZY °fWX°f dIY°f³fZ ´fbd»fÀfIY¸feÊ d³f»fÔdf°f

WXbE °f±ff ´fbd»fdÀf¹ff E¢Àf³f ¸fZÔ dIY°f³fZ IZYÀf WXbE °f±ff

Àf´»ff¹fSX, dSXÀfeUSX, dOXÀMѽ¹fcMXÀfÊ AüSX ÀMXfgdIYá ¦f`Ô¦f Af´fIZY

dþ»fûÔ IZY ±ff³fûÔ ¸fZÔ ´fIYOÞXf¹fZ BÀfZ À´fá IYSXZÔ?

-VfSXfffÔQe ÀfZ »fû¦fûÔ IZY þeU³f À°fSX ¸fZÔ fOÞXf ´fdSXUØfʳf

Af¹ff WX`Ü A´fSXf²f, ²fSXZ»fc dWXÔÀff, ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ffAûÔ ¸fZÔ IY¸fe AfBÊÜ

WXSXZIY ¸fþWXf AüSX WXSX þfd°f IZY »fû¦f VfSXfUfÔQe IZY ´fÃf ¸fZÔ EIY

SXf¹f SXJ°fZ WX`Ü ÀffÔ¸´fiQfd¹fIY ÀfQ·ffU AüSX Àff¸ffdþIY EIYþbMX°ff IYf

¹fWX EIY A¨Lf CXQfWXSX¯f WX`Ü »fû¦fûÔ IYû þf¦føYIY IYSX°fZ SXWX³ff WX`,

°ffdIY UZ VfSXff LûOÞXIYSX QbÀfSXf ³fVff ³f ´fIYOÞX »fZ BÀf ´fSX ´fbd»fÀf

dU·ff¦f IYf¸f ·fe IYSX SXWXe WX`Ü Af °fIY ffÔIYf dþ»ff ¸fZÔ 8 VfSXffe

EUÔ 3 Àfµ»ff¹fÀfÊ ¹ffd³f IbY»f 11 »fû¦fûÔ IYû Àfþf dQ»ff¹fe ¦f¹fe WX`Ü

°fû VfSXfffaQe ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IY°fʽ¹fWXe³f°ff IZY °fWX°f IbYL dU·ff¦fe¹f

»fû¦fûÔ ¸fZÔ ·fe IYf¹fÊUfWXe IYe þf SXWXe WX`Ü QZJZ ¦fifRY...

´fiV³f. UÀfc»fe ´UfBÔMX IZY ffSXZ ¸fZÔ Af´f ¢¹ff IYWXZÔ¦fZ, IYWXeÔ

SXûþf³ff °fû IYWXeÔ ¸fWXe³ff ¸fZÔ AüSX BÀf ´fSX Af°fIY dþ»fZ ¸fZÔ

dIY³f-dIY³f ±ff³fûÔ ´fSX ¦ffþ d¦fSXZÔ?

-´fi·ffSX »fZ³fZ IZY CX´fSXfÔ°f ¸f`Ô³fZ ·fiáf¨ffSX UÀfc»fe ´fSX Àf£°f

d³fQZÊVf dQ¹ff WX` dIY ¹fWX Àff ³fWXeÔ ¨f»fZ¦ff »fZdIY³f ffÔIYf ´fbd»fÀf IZY

IbYLX ±ff³ff²¹fÃf A´f³fZ WXe Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY d³fQZÊVf IYe ´fSXUfWX ³fWXeÔ

WX`, ³f °fû CX³WXZÔ d³f»fÔdf°f WXû³fZ IYf ·f¹f WX`, AüSX ³f WXe »fûIY»ffþ IYe

´fSXUfWXÜ BÀfIYf þe°ff þf¦f°ff ´fi¸ff¯f UfSXfWXfMX ±ff³ff õfSXf VfSXffe ÀfZ

dSXV½f°f »fZIYSX LûOÞX³fZ ´fSX °f°IYf»fe³f ±ff³ff²¹fÃf ´fSX IYf¹fÊUfWXe IYSX°fZ

WXbE ´fQ ÀfZ WXMXf¹ff ¦f¹ff EUÔ A³¹f Qû ´fSX ·fe IYf¹fÊUfWXe IYe ¦fBÊÜ

·fiáf¨ffSX IZY ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ dIYÀfe ´fiIYfSX IYe A³fQZJe ³fWXeÔ IYe þf¹fZ¦feÜ

Àff±f WXe CX³WXfÔZ³fZ IYWXf dIY fZ»fWXSX IZY °ff°IYf»fe³f BÔÀ´fZ¢MXSX ÀfWX

EÀfE¨fAû ´fSX ·fe IYf¹fÊUfWXe IYSX°fZ WXbE °f°IYf»f ´fQ ÀfZ WXMXf dQ¹ff

¦f¹ff WX`Ü A³fbVff³fWXe³f°ff EUÔ df³ff Àfc¨f³ff IZY OX¹fcMXe ÀfZ A³fb´fdÀ±f°f

SXWX³fZ ´fSX °f°IYf»fe³f ÀfdIYÊ»f BÔÀ´fZ¢MXSX IYMXûdSX¹ff IYf ·fe OXeAfBXªfe

IZY AfQZVf ´fSX d³f»fÔf³f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ·fiáf¨ffSX IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dIYÀfe

´fiIYfSX IYf Àf¸fÓfü°ff ³fWXeÔ dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ

Àf¸ffþ Àfb²ffSX ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYe ·fbd¸fIYf AWX¸f: OXe AfBÊ þe

´ffdÀfÔ¦f ´fSXZOXÀf¸ffSXûWX¸fZÔ´fWXbÔ¨fZdþ»ffd²fIYfSXeffÔIYf IbYÔQ³f IbY¸ffSXUAfSXÃfeA²feÃfIY¨fÔQ³f IbY¸ffSXIbYVfUfWXf

SXfªfe½f ½f`ô

´ffÀf AfCXMX dÀf´ffdWX¹fûÔ IZY ´ffdÀfÔ¦f ´fSXZOX Àf¸ffSXûWX IYû ÀfÔfûd²f°f

IYSX°fZ WXbE ffÔIYf ´fbd»fÀf IZYÔQ ¸fZÔ OXe AfBÊ þe dfIYfVf f`·fU

³fZ IYWXf dIY Af´fIZY Àff¸f³fZ IYBÊ IYdNX³ffBÊ U df¿f¸f ´fdSXdÀ±fd°f

Af¹fZÔ¦fZÔ §ffSXf³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ, OXMX IYSX ¸fbIYff»ff IYSX³ff

WX`Ü dþ»ffd²fIYfSXe IbYÔQ³f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY IYdNX³f ´fdSXßf¸f ÀfZ

WXe »fû¦f ¸fÔdþ»f ´ff ÀfIY°fZ WX`Ü ´fbd»fÀf A²feÃfIY ¨fÔQ³f IbY¸ffSX

IbYVfUfWXf ³fZ ´ffdÀfÔ¦f AfCXMX dÀf´ffWXe IZY fZWX°fSX ·fdU¿¹f IYe

IYf¸f³ff IYeÜ BÀfIZY ´fc½fÊ ´ffdÀfÔ¦f ´fSXZOX ¸fZÔ 282 dÀf´ffdWX¹fûÔ ³fZ

·ff¦f d»f¹ffÜ ·ff¦f»f´fbSX IZY OXe AfBÊ þe U EÀf ´fe ffÔIYf ³fZ

´f`SXZOX IYe Àf»ff¸fe »feÜ ´ffÀf AfCXMX dÀf´ffWXe IYû ´fiVfdÀ°f QZIYSX

Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜÀff±f WXe ´fidVfÃf¯f IZYÔQi VffJf ´fi·ffSXe ÀfbSXZVf

´fif dÀfÔWX ,´fi·ffSXe ´fdSX¨ffSXe ´fiUSX IY¸f»f dIYÀIbY ,´fif¨ff¹fÊ

fbd³f¹ffQe ´fidVfÃf¯f IZYÔQi ÀfWX EÀf OXe ´fe Aû ffÔIYf ÀfdfQi

IbY¸ffSX QfÀf IYû OXe AfBÊ þe dUIYfÀf U`·fU ³fZ ´fiVfdÀ°f ´fÂf

QZIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜÜ ¸fÔ¨f ÀfÔ¨ff»f³f E EÀf ´fe dU¸f»fZVf

¨fÔQ Óff ³fZ IYeÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ OXe OXe Àfe Ad·f»ff¿ff IbY¸ffSXe

Vf¸ffÊ, EÀf OXe E¸f ´fb³f¸f IbY¸ffSXe ,´fbd»fÀf EÀfûdÀfEVf³f IZY

A²¹fÃf SXfIZYVf SXÔþ³f ,EÀfûdÀfEVf³f IZY ¸fÔÂfe ÀfbfIYfÔ°f ¨fü²fSXe

³fZ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ dVfSXIY°f IYeÜ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

16


´fbd¯fʹff

²UÀ°f WXû ¨fbIYe WX`Ô dþ»fûÔ ¸fZÔ ³fWXSXûÔ IYe dÀ±fd°f

¸ff¸f»ff IYûÀfe-Àfe¸ffa¨f»f IYf

IbY¸ffSX ¦füSXU

n IYûÀfe³fWXSX´fī ff»feÀfZÀfb´fü»f, ÀfWXSXÀff, ¸f²fŹfbSXf,

´fcd¯fʹff °f±ff ASXdSX¹ff dþ»fûÔIZY»f¦f·f¦f 9.96

»ffJ WXZ¢MXZ¹fSX·fcḑf ¸fZÔdÀfÔ¨ffBÊWXû°feWX`

IYûÀfe ³fWXSX dfWXfSX IYf VfûIY IYWXe þf³fZ Uf»fe IYûÀfe ³fQe õfSXf

CX°´f³³f ffPÞX ÀfÔIYMX ´fSX d³f¹fÔÂf¯f °f±ff BÀf ÃfZÂf IYû dÀfÔd¨f°f IYSX³fZ

IZY CXïZV¹f ÀfZ 1954 ¸fZÔ ³fZ´ff»f ÀfSXIYfSX IZY Àff±f WXbE Àf¸fÓfü°fZ IZY

°fWX°f IYûÀfe ³fQe ´fSX ·fe¸f³f¦fSX IZY Àf¸fe´f ffÔ²f f³ffIYSX ´fd›¸fe

IYûÀfe °f±ff ´fcUeÊ IYûÀfe ³fWXSX IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYûÀfe ³fWXSX

´fi¯ff»fe ÀfZ Àfb´fü»f, ÀfWXSXÀff, ¸f²fZ´fbSXf, ´fcd¯fʹff °f±ff ASXdSX¹ff dþ»fûÔ

IZY »f¦f·f¦f 9.96 »ffJ WXZ¢MXZ¹fSX ·fcd¸f ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ WXû°fe WX`Ü Àff±f

WXe ³fWXSXûÔ IYf CX´f¹fû¦f ffPÞX IZY ´ff³fe IYû OXf¹fUMXÊ IYSX³fZ ¸fZÔ ·fe WXû°ff

WX` »fZdIY³f ÀfcfZ IZY A¸fc¸f³f Àf·fe dWXÀÀfûÔ IZY Àff±f Àff±f IYûÀfe U

Àfe¸ffÔ¨f»f IZY dþ»fûÔ ¸fZÔ IYûÀfe ´fdSX¹fûþ³ff IYe dÀ±fd°f fQWXf»f WXe

WX`Ü ³f°feþ°f³f WX»IYe ffdSXVf WXû³fZ IZY ffQ ³fWXSXûÔ ¸fZÔ ´ff³fe »fff»ff

WXû þf°ff WX` AüSX ³fWXSXûÔ ¸fZÔ IYMXfU U dSXÀffU WXû³fZ ´fSX IYBÊ EIYOÞX

RYÀf»fZÔ fffÊQ ·fe WXû þf°fe WX`ÔÜ ¹fdQ B³f ³fWXSXûÔ IYû QbøYÀ°f IYSX dQ¹ff

þfE °fû fZVfIY ffPÞX IZY ´ff³fe ÀfZ IYfRYe WXQ °fIY d³fþf°f d¸f»f

ÀfIY°ff WX`Ü IYûÀfe AüSX Àfe¸ffÔ¨f»f ¸fZÔ ³fWXSXûÔ ÀfZ JZ°fûÔ ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ IYSX³fZ

IZY ¸fIYÀfQ ÀfZ ´fcUeÊ IYûÀfe ¸fb£¹f ³fWXSX ´fi¯ff»fe IYf dUIYfÀf dIY¹ff

¦f¹ff AüSX BÀf ´fi¯ff»fe IZY °fWX°f Àfb´fü»f, ¸f²fZ´fbSXf, ´fcd¯fʹff, ASXdSX¹ff

U IYdMXWXfSX dþ»fZ IYû »ff·ffd³U°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ U°fʸff³f dÀ±fd°f ´fSX

¦füSX IYSXZÔ °fû ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY A¸fc¸f³f Ad²fIYfÔVf þ¦fWXûÔ ´fSX ³fWXSXûÔ

IYe CXOÞXfWXe °fIY ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ WX` AüSX ³fWXSX dÀfRYÊ ³ff¸f IYe SXWX ¦fBÊ

WX`ÔÜ d»fWXfþf, BÀfIYf RYf¹fQf ³f °fû dÀfÔ¨ffBÊ ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ AüSX ³f WXe

ffPÞX d³f¹fÔÂf¯f ¸fZÔ WXe d¸f»f SXWXf WX`Ü

A¢ÀfSXMXcMXþf°feWXỒ³fWXSXZÔ

ÀfWXe °fSXeIZY ÀfZ d³f¸ffʯf ³f WXû³fZ U SXJSXJfU IZY A·ffU ¸fZÔ ³fWXSXZÔ

A¢ÀfSX MXcMX þf°fe WX`Ô AüSX fZ¸füÀf¸f IYBÊ EIYOÞX RYÀf»fZÔ OXcf þf°fe

WX`ÔÜ dþ»fZ IZY dÀfRYÊ IZY³f¦fSX ´fiJÔOX IYe ff°f IYSXZÔ °fû d´fL»fZ AfNX

¸ffWX IZY QSX¸¹ff³f LWX ffSX ³fWXSXZÔ MXcMXe AüSX RYÀf»fZÔ fffÊQ WXbBÊÔ WX`ÔÜ Qû

¸ffWX ´fcUÊ IYfÓff fd³f¹ff´fMXÐ?MXe d¸f»IYe MXû»ff IZY ´ffÀf Qû ffSX ³fWXSX

MXcMXe ±fe AüSX 100 EIYOÞX ¸fZÔ »f¦fe RYÀf»f OXcf ¦fBÊ ±feÜ ¨ffSX ¸ffWX

´fcUÊ ¸fbIbYSXþf³f IZY ´ffÀf ³fWXSX MXcMXe AüSX IYSXef 80 EIYOÞX ¸fZÔ »f¦fe

RYÀf»f fffÊQ WXbBÊ, d´fL»fZ ¸ffWX ¦fûIbY»f´fbSX IZY ´ffÀf ³fWXSX MXcMXe U

150 EIYOÞX ¸fZÔ »f¦fe RYÀf»f fffÊQ WXbBÊÜ BÀfe °fSXWX IYSXef AfNX

¸ffWX ´fcUÊ ´fiJÔOX IZY IYWXSXf ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ³fWXSX MXcMXe ±fe AüSX IYBÊ EIYOÞX

¸fZÔ »f¦fe RYÀf»f ´fcSXe °fSXWX ÀfZ fffÊQ WXû ¦fBÊ ±feÜ WXSXZIY ffSX

´fiVffÀfd³fIY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ õfSXf Af³f³f RYf³f³f ¸fZÔ ³fWXSXûÔ IYe ¸fSX¸¸f°f

°fû IYSX Qe þf°fe WX` »fZdIY³f À±ffBÊ d³fQf³f ³fWXeÔ d³fIYf»ff þf°ff WX`Ü

³f °fû ÀfWXe °fSXeIZY ÀfZ ³fWXSXûÔ IYf d³f¸ffʯf IYSXf¹ff þf°ff WX` AüSX ³f WXe

B³f ³fWXSXûÔ IYf SXJSXJfU WXe dIY¹ff þf°ff WX`Ü IY¸fþûSX ¸fZPÞX IYû dÀfRYÊ

QbøYÀ°f IYSX A´f³fZ IYf¸f ÀfZ Bd°fßfe IYSX »fe þf°fe WX`Ü

ffPÞXÀfZf¨ffU¸fZÔḑf»f ÀfIY°feWX`¸fQQ

ÀfcfZ ¸fZÔ ¹fdQ ³fWXSXe ´ff³fe ´fdSX¹fûþ³ff IYû QbøYÀ°f IYSX d»f¹ff þfE °fû

IYfRYe WXQ °fIY ffPÞX ÀfZ ·fe f¨ffU ÀfÔ·fU WXû ´ffE¦ffÜ AfÔIYOÞXûÔ ´fSX

³fþSX OXf»fZÔ °fû CXØfSXe dfWXfSX IYf 76 RYeÀfQe ·fc·ff¦f ffPÞX ´fi·ffdU°f

WX` þfdIY ÀfcfZ IZY 38 dþ»fûÔ ¸fZÔ ÀfZ 28 dþ»fZ ´fid°fU¿fÊ ffPÞX IYe

dU·fed¿fIYf ÓfZ»f°fZ WX`ÔÜ IYûÀfe ´fi¸fÔOX»f IZY ¸f²fZ´fbSXf dþ»fZ IYf 1030

À¢½ff¹fSX dIY¸fe ·fc·ff¦f ffPÞX ´fi·ffdU°f WX` þfdIY ÀfWXSXÀff IYf

1680 U Àfb´fü»f IYf 1930 À¢½ff¹fSX dIY¸fe ·fc·ff¦f ffPÞX ´fi·ffdU°f

WX`Ü UWXeÔ ´fcd¯fʹff ´fi¸fÔOX»f AÔ°f¦fÊ°f ´fcd¯fʹff dþ»fZ IYf 1260 À¢½ff¹fSX

dIY¸fe, IYdMXWXfSX IYf 1850, ASXdSX¹ff IYf 1690 U dIYVf³f¦fÔþ

IYf 490 À¢½ff¹fSX dIY¸fe ·fc·ff¦f ffPÞX ÀfZ ¦fidÀf°f WX`Ü IYf¹fÊ´ff»fIY

Ad·f¹fÔ°ff (dÀfÔ¨ffBÊ, ¹fûþ³ff EUÔ ¸ffgd³fMXdSXÔ¦f AÔ¨f»f, ´fMX³ff)

IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ 20 A¦fÀ°f 2017 IYû þfSXe ´fÂf IZY A³fbÀffSX IYûÀfe

³fWXSX ´fi¯ff»fe IZY °fWX°f IYûÀfe ³fQe IZY UeSX´fbSX fSXfþ ´fSX

1,83,560 §f³fÀfZIY þ»fßffU ´fiUfdWX°f WXû SXWXf WX`Ü IYûÀfe AüSX

Àfe¸ffÔ¨f»f IZY dþ»fûÔ ¸fZÔ A°¹fd²fIY ffdSXVf U ³fZ´ff»f ·fc·ff¦f ÀfZ Af³fZ

Uf»fe ³fdQ¹fûÔ ¸fZÔ ffPÞX IZY IYfSX¯f ³fWXSXûÔ ¸fZÔ þ»fßffU Vfc³¹f IYSX dQ¹ff

¦f¹ff WX`Ü WXf»ffÔdIY B³f»fZdMXÔ¦f ÀfZ IbYL ³fWXSXûÔ ¸fZÔ ´ff³fe ´fiUfdWX°f WXû SXWXf

WX`Ü AfÔIYOÞXZ ¦fUfWX WX`Ô dIY ¹fdQ B°f³fZ §f³fÀfZIY þ»fßffU IYû ³fWXSXûÔ

IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Àff»fûÔ·fSX ´fiUfdWX°f dIY¹ff þfE °fû fZVfIY ¸f`Qf³fe ÃfZÂfûÔ

¸fZÔ ffPÞX IZY ´ff³fe IZY R`Y»ffU IYû IYfRYe WXQ °fIY SXûIYf þf ÀfIY°ff

WX` »fZdIY³f ³fWXSXûÔ IYe fQWXf»f dÀ±fd°f IZY IYfSX¯f EZÀff ³fWXeÔ WXû SXWXf

WX`Ü

³fWXeÔ WXbAf SXZÕXUZ ¸fZÔ J°¸f UeAfBÊ´fe IY»¨fSX

SXZ»fUZ fûOXÊ IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f AdV½f³fe »fûWXf³fe õfSXf AÔ¦fiZþûÔ IZY

þ¸ff³fZ IYe UeAfB´fe IY»¨fSX J°¸f IYSX Àf`»fc³f IZY fþf¹f

Àff¸ff³¹f EÀfe QþfÊ ¸fZÔ ¹ffÂff IYSX³fZ IZY d»fE ARYÀfSXûÔ IYû Qe

¦fBÊ ³fÀfeWX°f IYf AÀfSX dQJfBÊ ³fWXeÔ QZ SXWXf WX`Ü A·fe ·fe SXZ»fUZ

¸fZÔ Ad²fIYfSXe »ffMX ÀffWXf IYe Àf`»fc³f IYf WXe ´fi¹fû¦f IYSX SXWXZ

WX`ÔÜ SXZ»fUZ IZY CX¨¨f ´fQÀ±fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY d³fSXeÃf¯f ¸fZÔ

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Àf`»fc³f IYe QSXIYfSX WXû°fe WX` BÀfd»fE BÀf ´fSX

A·fe ´fid°ffÔ²f ³fWXeÔ »f¦ff¹ff ¦f¹ffÜ f°ff QZÔ SXZ»f ¸fÔÂfe ´fe¹fc¿f

¦fû¹f»f ³fZ Àf·fe SXZ»f ¸fÔOX»fûÔ IZY ¸fWXf´fifÔ²fIY (þeE¸f) AüSX

dOXUeþ³f»f SXZ»fUZ ¸f`³fZþSX (OXeAfSXE¸f) IYû SXZ»fUZ IZY

UeAfB´fe Àf`»fc³f IZY fþf¹f ¸fZ»f-E¢Àf´fiZÀf IZY Vf¹f³f¹ff³f U

EÀfe-3 ßfZ¯fe ¸fZÔ ÀfRYSX IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE ±fZÜ SXZ»fUZ IZY

Ad°f ¸fWX°U´fc¯fÊ ´fQûÔ ´fSX f`NXZ ARYÀfSXûÔ IYû þ³f°ff IZY

RYeOXf`IY IZY Af²ffSX ´fSX SXZ»fUZ ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX³fZ IYe ³fÀfeWX°f

Qe ¦fBÊ ±feÜ UWXeÔ, RiYeþ, ÀfûRYf, dIY¨f³f, fZOXøY¸f AfdQ

ÀfbdU²ffAûÔ ÀfZ »f`Àf Àf`»fc³f ´fi±ff IYû Àf¸ff~ IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ

IYBÊ ¸fWX°U´fc¯fÊ R`YÀf»fZ d»fE ¦fE ±fZÜ d³fSXeÃf¯f IZY ³ff¸f ´fSX

þeE¸f, OXeAfSXE¸f Àf¸fZ°f A³¹f ARYÀfSXûÔ IYû UeAfBÊ´fe Àf`»fc³f

¸fZÔ §fc¸f³ff fÔQ IYSX³fZ IZY d»fE IYWXf ¦f¹ff ±ffÜ WXf»ffÔdIY Af

SXZ»f ¸fÔÂfe IZY d³fQZVfûÊÔ IZY ffQ IbYL OXeAfSXE¸f SX`ÔIY IZY

Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ Àf`»fc³f LûOÞX EÀfe ¢»ffÀf ¸fZÔ ÀfRYSX IYSX³ff

AfSXÔ·f IYSX dQ¹ff WX`Ü MÑZ³f ¸fZÔ þ³f°ff IZY Àff±f ¹ffÂff IYSX°fZ WXe

¹ffdÂf¹fûÔ IYe °fIY»feRYûÔ IYf ´f°ff ¨f»f°ff WX`Ü WXf»ffÔdIY 29

A´fi`»f IYû ´fcd¯f¹ffÊ IYûMXÊ ÀMXZVf³f IYf QüSXf IYSX³fZ AfE ´fcUÊ

¸f²¹f SXZ»fUZ Àf¸fÀ°fe´fbSX IZY OXeAfSXE¸f ³fZ Àf`»fc³f ÀfZ WXe A´f³fe

¹ffÂff IYe ±feÜ þfdIY E³fERY SXZ»f ¸fÔOX»f IZY OXeAfSXE¸f U

Àfed³f¹fSX OXeÀfeE¸f ·fe ¦f°f dQ³fûÔ ´fcd¯f¹ffÊ þÔ¢Vf³f Àf¸fZ°f A³¹f

ÀMXZVf³fûÔ IYf ¸fbAf¹f³ff IYSX³fZ Àf`»fc³f ÀfZ ´fWXbÔ¨fZ ±fZÜ WXf»ffÔdIY

IYûÀfe AüSX Àfe¸ffÔ¨f»f IZY dþ»fûÔ ¸fZÔ SXZ»fUZ MÑ`IY IYe IY¸fe IZY

IYfSX¯f Af¸f°füSX ´fSX CX¨¨f ´fQÀ±fûÔ õfSXf A´f³fZ Àf`»fc³f IYû

E¢Àf´fiZÀf MÑZ³f ÀfZ WXe þûOÞX dQ¹ff þf°ff WX`Ü ·ffSX°fe¹f SXZ»f ¸fZÔ

Àf`IYOÞXûÔ Àf`»fc³f WX`Ô dþ³fIZY SXJSXJfU ´fSX WXSX Àff»f IYSXûOÞXûÔ

÷Y´f¹ff J¨fÊ WXû°ff WX`Ü EIY EIY þû³f ¸fZÔ Qþ³fûÊÔ Àf`»fc³f WX`Ô

dþ³fIYf CX´f¹fû¦f ¸fWXf´fifÔ²fIY ÀfZ »fZIYSX OXeAfSXE¸f °fIY IYSX°fZ

WX`ÔÜ Àf`»fc³fûÔ IYe ½¹fUÀ±ff °fû d³fSXeÃf¯fûÔ IZY d»fE IYe ¦fBÊ ±fe

»fZdIY³f UfÀ°fU ¸fZÔ B³fIYf ´fi¹fû¦f Àff¸ff³¹f ¹ffÂffAûÔ ¸fZÔ ª¹ffQf

WXû°ff WX`Ü dþÀfIZY d»fE d³fSXeÃf¯f IYf fWXf³ff f³ff¹ff þf°ff WX`Ü

ffIYe Àf¸f¹f ¸fZÔ ¹fZ Àf`»fc³f ÀMXZVf³f ¹ffOXûÊÔ ¸fZÔ JOÞXZ SXWX°fZ WX`ÔÜ ÀfcÂfûÔ

IYe ¸ff³fZ °fû E³fERY SXZ»f ¸fÔOX»f IYdMXWXfSX ¸fZÔ IYSXef LWX Àf`»fc³f

WX`Ô þû dIY CX¨¨f ´fQÀ±fûÔ IZY d»fE ¨f»ffE þf°fZ WX`ÔÜ Àf`»fc³f IZY

A³ffUV¹fIY BÀ°fZ¸ff»f ´fSX SXûIY »f¦f³fe ¨ffdWXEÜ SXZ»fUZ IZY

ARYÀfSXûÔ IYû ·fe þfÔ¨f IZY QüSXf³f MÑZ³fûÔ ÀfZ WXe ¹ffÂff IYSX³fe

¨ffdWXEÜ °ffdIY CX³WXZÔ ·fe SXZ»f¹ffdÂf¹fûÔ IYû WXû SXWXe ´fSXZVffd³f¹fûÔ

IYf ´f°ff ¨f»f ÀfIZYÜ WXf»ffÔdIY Af¸f°füSX ´fSX IY¸f QcSXe IZY d»fE

WXe CX¨¨f ´fQÀ±fûÔ õfSXf Àf`»fc³f IYf ´fi¹fû¦f dIY¹ff þf°ff WX`Ü

øY´fZVf IbY¸ffSX, ¸fÔOX»f Àfd¨fU, E³fERY SXZ»fUZ BÔ´»ffBþ ¹fcd³f¹f³f

IYdMXWXfSXÜ Àfed³f¹fSX OXeÀfeE¸f E³fERY SmX»f¸faOX»f IYdMXWXfSX feIZY

d¸fßff IYWX°fZ W`ÔX dIY IYdMXWXfSX SXZ»f ¸fÔOX»f ¸fZÔ dRY»fWXf»f Qû

Àf`»fc³f WXe WX`Ü þû dIY OXeAfSXE¸f U EOXeAfSXE¸f IZY A²fe³f

WX`Ü B³f Àf`»fc³f IYf Af¸f°füSX ´fSX ÀfSXIYfSXe IYf¹fûÊÔ IZY d»fE WXe

BÀ°fZ¸ff»f WXû°ff WX`Ü

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018 17


IYüVff¸fe

LûMXf dþ»ff fOÞXZ JZ»f, Af»ff Ad²fIYfSXe WbXE RZY»f

IYf¸fûIZYBÔ°fþfSX¸fZÔA·fe·feWXǛ

Àfbªfe°f d¸fßff

dÀf˜Xe

n CXØfSX´fiQZVf

IZYÀffÀfZLûMXZ

dþ»fZ¸fZÔÀfZEIY

IYüVff¸fe ·feZÔ

ÀfØff ´fdSXU°fʳf

IZY ffQ fOÞXZ

AüSX A¨LZ

n BÀf dþ»fZIZY»fû¦fûÔIYûÀfcfZIZYCX´f¸fb£¹f¸fÔÂfeÀfZfWXb°f

CX¸¸feQZÔ±fe¢¹fûdIY

n IZYVfU´fiÀffQ¸fü¹fʳfZ¹fWXfhA´f³fZd»fEUûMX¸ffÔ¦fZ±fZ

AüSXJbQIYûWX¸fZÀff dþ»fZIYf ³fZ°ff ³fWXefZMXf ¸ff³f³fZ

Uf»fZIZYVfU¸fü¹fÊd³fd›°f øÝf ÀfZRZY»f dQJfBÊQZSXWXZ

WX`¢¹fû?

¹fc °fû »f¦f·f¦f SXfª¹f IZY ´fi°¹fZIY dþ»fZ ¹ff ¹fcÔ Àf¸fdÓf¹fZ IYe ´fi°¹fZIY

d³ffÔ²f³f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ AU`²f UÀfc»fe IYe JfSXZ Àff¸ff³¹f°f: Af¸f

f³f ¦f¹fe WX` ÀfcfZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX fQ»f³fZ IZY ffQ Af¸f þ³f IYû

CX¸¸feQ ±fe dIY WXSX ÃfZÂf ÀfZ ·fÈáf¨ffSX J°¸f ³f ·fe WXb¹ff °fû IY¸f °fû

WXû WXe þf¹fZ¦ff »fZdIY³f A·fe ·fe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f IZY

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY °fZUSX SXÔ¦f PXÔ¦f df»fIbY»f ³fWXe fQ»fZ

WX`Ü ¹fc °fû Af¹fZ dQ³f ÀMXf¸´f ¨fûSXe IYe JfSXZÔ QZJ³fZ Àfb³f³fZ IYû

d¸f»f þf°fe WX` BÀf IiY¸f ¸fZÔ ÀfcfZ IZY CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYVfU ´fiÀffQ

¸fü¹fÊ IZY ¦fiWX þ³f´fQ IYüVff¸fe A½U»f ³f¸fSX ´fSX Af SXWXf WX`Ü

þ³f´fQ ¸fZÔ IbY»f °fe³f d³ffÔ²f³f IYf¹fÊ»f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ dÀfSXf±fc d³ffÔ²f³f

IYf¹ffÊ»f¹f ÀffÀfZ MXfg´f d»fÀMX ¸fZÔ WX`Ü þ¸fe³f JSXeQ³fZ AüSX fZ¨f³fZ

Uf»fZ »fû¦fûÔ ÀfZ °f¸ff¸f °fSXWX IYe UÀfc»fe IYe þf°fe WX`Ü B°f³ff WXe

³fWXe A¨LZ ÀfZdMXÔ¦f ÀfZ »fû¦f »ffJû ÷Y´f¹fZ IYe ¨fûSXe BÀf °fþÊ ´fSX

IYSX°fZ WX` dIY ´fIYOÞXZ ¦fE °fû ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ¢¹ff WXû¦ff þb¸ff³ffÊ

·fSX³ff WXû¦ff ³fWXe ´fIYOÞXZ ¦fE °fû UfWX UfWX EZÀfZ ¸fZÔ SXdþÀMXfSX AüSX

fe¨f IZY Q»ff»fûÔ IYe A¨Le JfÀfe IY¸ffBÊ WXû þf°fe WX`Ü ´fcUÊ ¸fZÔ

Àfb³ff¸fe ³¹fcþ MXeUe ´fSX JfSXZ ¨f»f³fZ IZY ffQ dþ»fZ ¸fZÔ WXOÞXIY¸´f

¸f¨f ¦f¹ff ±ff þf °f°IYf»fe³f dþ»ff Ad²fIYfSXe AJ¯OX ´fi°ff´f

dÀfÔWX ³fZ þ³f´fQ IZY °fe³fûÔ d³ff³²fIYûÔ IZY Àff±f Àff±f AfBÊ þe

ÀMXf¸´f IYû °f»ff IYSX IYOÞXe RYMXIYfSX »f¦ffBÊ ±feÜ ¦füSX°f»ff WX`

dþ»ffd²fIYfSXe ³fZ Àfb³ff¸fe ´fid°fd³fd²f IYû ·fe °f»ff IYSX CX³fIZY

Àff¸f³fZ A´f³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû þ¸fIYSX »f°ffOÞXf ±ff ¢¹fûdIY JfSX

¸fZÔ dþ»fZ IZY fOÞXZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe ÀfÔd»f~°ff IYe AûSX ·fe BVffSXf

±ff °ff IbYL EIY ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ °fffOÞX°fûOÞX IYf¹fÊUfWXe WXbBÊ »fZdIY³f

¸ff¸f»ff dRYSX ª¹fû IYf °¹fûÔ WXû ¦f¹ffÜ WXf»fWXe ¸fZÔ ÀfcÂfûÔ ÀfZ d¸f»fe

þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX CX´f d³ff³²fIY IYf¹fÊ»f¹f IYe d¸f»fe ·f¦f°f

IZY ¨f»f°fZ »ffJû IYe ÀMXfÔ´f ¨fûSXe Àff¸f³fZ Af SXWXe WX`Ü

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

IỲÀfZIYSX°fZWX`¨fûSXe

þf³fIYSX f°ff°fZ WX` dIY ¹fdQ EIY Jf°ff ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ÀfZ IbYL ·fcd¸f

AfUfÀf ¹ff IÈYd¿f IZY Ad°fdSXöY dIYÀfe A³¹f CX´f¹fû¦f IZY d»fE IZY

d»fE JSXeQe fZ¨fe þf°fe WX` °fû CXÀf´fSX ÀMXf¸´f Vfb»IY Ad²fIY

»f¦f°ff WX` Àff±f WXe CXÀf ³f¸fSX IYe ·fcd¸f þf þf fZ¨fe ¹ff JSXeQe

þfE¦fe CXÀf´fSX AfIÈY¿fIY IZY øY´f ¸fZÔ WXe ÀMXf¸´f Vfb»IY QZ¹f WXû¦ff

þf °fIY dIY CXÀf ·fcd¸f IYû ´fb³f: IÈY¿fIY ³f IYSXUf d»f¹ff þfEÜ

EZÀfZ ¸fZÔ SXdþÀMXfSX AüSX df¨füd»fE Q»ff»f IYe ÀfZdMXÔ¦f IZY ¨f»f°fZ

CXÀf ·fcd¸f IYû IÈY¿fIY IZY øY´f ¸fZÔ dQJf IYSX JSXeQ AüSX fZ¨f dQ¹ff

þf°ff WX` dþÀfÀfZ ·ffSXe ¸ffÂff ¸fZÔ ÀMXf¸´f ¨fûSXe WXû°fe WX` BÀfIZY EUþ

¸fZÔ SXdþÀMXfSX A¨Le JfÀfe ¸fûMXe SXIY¸f »fZ°ff WX`Ü BÀf ´fcSXZ ´fiIYSX¯fûÔ

¸fZÔ ³¹ff¹f IZY SXÃfIYû IYe ·fcd¸fIYf ·fe fWXb°f AWX¸f WXû°fe WX` BÀfe

°fSXWX ·fcd¸f UfÀ°fdUIY dÀ±fd°f ÀfZ ·fe LZOÞX LfOÞX IYe þf°fe WX` þ`ÀfZ

·fcd¸f IZY ´ffÀf ÀfOÞXIY IYf ³f WXû³ff ´fi¸fbJ ÀfOÞXIY ÀfZ A³fb¸fd°f QcSXe

IYû fOÞXf IYSX ·fe ÀMXf¸´f ¨fûSXe IYe þf°fe WX` dþÀf¸fZ IbY»f

d¸f»ffIYSX RYf¹fQf dÀfRYÊ Ad²fIYfSXe, ·fcd¸f JSXeQ³fZ Uf»fZ AüSX

df¨füd»f¹fûÔ IYf WXû°ff WX`Ü þf IYf JfSX ´fiIYfdVf°f IYSX Qe þf°fe

WX` °f·fe BÀf´fSX IYf¹fÊUfWXe WXû°fe WX`, ³fWXea °fû ÀfSXIYfSX IYû ¹fZ

IY¸fʨffSXe fOÞXf ²fûJf QZIYSX SXfþÀU IYf ³fbIYÀff³f ·fe IYSX°fZ WX`Ü

¹fWX IYWX³ff dIY dþ»ff Ad²fIYfSXe ÀfdWX°f A³¹f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû

BÀfIYe þf³fIYfSXe ³fWXe WXû°fe WX` ff°f ¦f»fZ ÀfZ ³fe¨fZ ³fWXe CX°fSX

ÀfIY°fe WX`Ü

AÙ²f J³f³f/ff»fcOX¸´f AüSX´fiÀffÀf³f IYeḑf»fe·f¦f°f

dþ»fZ ¸fZÔ AU`²f J³f³f U AU`²f Jd³fþ dfIiYe Afþ ³fWXe »f¸fZ

Àf¸f¹f ÀfZ ¨fSX¸f ´fSX WX`Ü A¦fSX ¸fedOX¹ff IYe ÀfdIiY¹f°ff ³f WXû °fû

´fiÀfÀf³f df»IbY»f ·fe IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ IYû °f`¹ffSX ³fWXe WX` dþ»fZ ¸fZÔ

WXþfSXûÔ AU`²f ff»fc OX¸´f þ¦fWX þ¦fWX Jb»fZ WXbE WX` dþ³fIYf

ÀfÔ¨ff»f³f À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf IYe QZJ SXZJ ¸fZÔ WXû SXWXfÜ SXf¿MÑXe¹f

SXfþ¸ff¦fÊ °fIY ´fSX »fû¦fûÔ ³fZ AU`²f øY´f ÀfZ OX¸´f Jû»fIYSX A¨Lf

´f`Àff IY¸ff SXWXZ WX` B³f´fSX Afþ °fIY dIYÀfe ´fiIYfSX IYe IYf¹fÊUfWXe

³fWXe WXbBÊ þfdIY dþ»fZ ¸fZÔ IZYÔQie¹f A³UZ¿f¯f ¹fcSXû IYe MXe¸f AU`²f

J³f³f IYe þfÔ¨f ·fe IYSX SXWXe WX` dþÀfIZY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ dQ»»fe ÀfZ

MXe¸f ·fe ¹fWXfh ·fȸf¯f IYSX°fe WX`Ü dÀfSXf±fc ÃfZÂf IYe ff°f IYSXZ °fû

CX´fdþ»ffd²fIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f IZY AfÀf´ffÀf »fû¦fûÔ ³fZ IYBÊ ¸ff¦fûÊ °fIY

IYû AU÷Yð IYSX dQ¹ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¹fWX IYWX³ff dIY Àf¸fÔd²f°f

Ad²fIYfdSX¹fûÔ ,À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf IYû B³f AU`²f OX¸´f ¸ffd»fIYû ÀfZ

dIYÀfe ´fiIYfSX IYf »ff·f ³fWXe WX` Ad°fVf¹fûdöY WXû¦feÜ dþ»fZ ¸fZÔ

Àfb³ff¸fe MXe¸f þ»Q WXe B³f Àf·fe AU`²f OX¸´f ¸ffd»fIYû IYe Àfc¨fe

þfSXe IYSXZ¦feÜ

´f`ÀfZIZYQ¸f ´fSXdf³ff ¸ff³fIYAüSXþøYSXeÀfbdU²ffAûÔIZY

¨f»f SXWXZAÙ²f AÀ´f°ff»f AüSXQUfJf³fZ

AU`²f AÀ´f°ff»f AüSX QUfJf³fZ dþ»fZ ¸fZÔ IYBÊ AÀ´f°ff»f AüSX

QUfJf³fZ ¨f»f SXWXZ WX` þû ³f °fû ¸ff³fIY IYû ´fcSXf IYSX ´ff SXWXZÔ AüSX

IYBÊ EZÀfZ WX` dþ³fIYf SXdþÀMÑZVf³f ·fe ³fWXe WX`Ü dþ³f¸fZ ³f °fû

Af´fSXZÀf³f IYe ÀfbdU²ff ³f AüSX ³f WXe CX³fIZY ´ffÀf þøYSXe ¹fû¦¹f

OXfg¢MXSX WX`ÔÜ EIY WXe E¸f fe fe EÀf OXfg¢MXSX EIY Àff±f IYBÊ

AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ f`NX »fZ°ff WX`Ü IYf¦fþe Jf³ff´fcd°fÊ IZY ffQ »fû¦fû IYe

dþÔQd¦f¹fûÔ IZY Àff±f JZ»ff þf SXWXf WX`Ü ¸fb£¹f d¨fdIY°Àff Ad²fIYfSXe

õfSXf CX³fWXZ ´fi¸ff¯f ´fÂf dIYÀf øY´f ÀfZ d¸f»f þf°ff WX` ¹fWX °fû

þ¦fdUdQ°f WX`Ü °f¸ff¸f AÀ´f°ff»f ¢»fed³fIY df³ff dIYÀfe

SXdþÀMÑZVf³f IZY WXe ¨f»f SXWXZ WX`Ü AÀ´f°ff»fû IZY ´ffÀf ³f ÀU¹fÔ IYe

E¸fb»fZÔÀf WX` ³f CX³fIZY ´ffÀf ´ffdIÔYʦf IZY d»fE À±ff³f WX` Afg´fSXZVf³f

IYSX³fZ IZY d»fE CX³fIZY ´ffÀf OXfg¢MXSX IZY ³ff¸f ´fSX Ófû»ffLf´f

OXfg¢MXSXûÔ IYe A¨Le JfÀfe MXe¸f WX`Ü

Af¹fZdQ³f BÀf JZ»f ¸fZÔ°f¸ff¸f ¸fSXeþûIYeþf³f °fIY´fSX

f³f Af°feWX`

¸fûffB»f OXfg¢MXSX- dþ»fZ ¸fZÔ °f¸ff¸f ¸f`dMÑIY RZY»f A´f³fe

Qû´fdWX¹ff ¸fZÔ Ófû»fZ ¸fZÔ IbYL QUfEÔ ¦»fcIYûþ IYe fû°f»f »fZIYSX

A´f³fe ÀfZUfEÔ QZ SXWXZ WX` dþ³fIZY ffSXZ ¸fZÔ dþ»ff ´fiÀffÀf³f IYû

df»IbY»f ·fe þf³fIYfSXe ³fWXe WX`Ü ³ff¸f ³f ´fiIYfdVf°f dIY¹fZ þf³fZ IYe

Vf°fÊ ´fSX f°ff¹ff ¦f¹ff dIY RYþeÊ AÀ´f°ff»f ¨f»ff³fZ IZY d»fE

IYf¹ffÊ»f¹f ¸fb£¹f d¨fdIY°Àff Ad²fIYfSXe ÀfZ A¨Le ÀfZdMXÔ¦f WXû³ff

þøYSXe WX`Ü WX¸f ¢¹ff IYSX°fZ WX` dIY 2WXþfSX 3WXþfSX ÷Y´f¹fZ ¸fWXe³ff

¸fZÔ E¸f fe fe EÀf,E¸f EÀf,E¸f OXe, IZY Àff±f IYSXfSX IYSX »fZ°fZ WX`

AüSX CX³fIZY ³ff¸f ´fSX AÀ´f°ff»f IYf ÀfÔ¨ff»f³f IYSX°fZ WX` dþÀfÀfZ

IYûBÊ dQ¢IY°f ³fWXe WXû°fe WX`Ü þf°fIY dIYÀfe IYe ¸fÈ°¹fb ³fWXe þf°fe

WX` ¹ff ¸fedOX¹ff CXÀfZ ³fWXe dQJf°fe WX`Ü Ad²fIYfSXe QZJIYSX ·fe

A³fQZJf IYSX QZ°fZ WX`Ü

¦fbÔOXf MX`¢Àf, °fWXffþfSXe, AÙ²f Àfþe¸fÔdOX¹fûÔIYûf¨ff SXWXZ

WX`·f¦fUf³f

dþ»fZ ¸fZÔ »f¦f·f¦f ´fi°¹fZIY ¦fif¸f Àf·ff ¸fZ IbYL QfÔ¦f »fû¦fû õfSXf

df³ff dIYÀfe SXdþÀMÑZVf³f IZY Àfþe ¸fÔOXe »f¦ffBÊ þf°fe SXWXe WX`Ü

dþÀf¸fZ ¦ffÔU ÀfZ Àfþe RY»f AfdQ fZ¨f³fZ Af³fZ Uf»fZ dIYÀff³f ÀfZ

50 ÷Y´f¹fZ ´fi°¹fZIY IYe QSX °fIY ÀfZ fÀfc»fe IYe þf°fe WX` þû

ÀfSXIYfSXe IYf¦fþû ¸fZÔ IYWXe ·fe QþÊ ³fWXe WX`Ü EZÀfZ Àfþe ¸fÔOXe

»f¦fUf³fZ Uf»fZ »fû¦fû IYe A´f³fZ À±ff³fe¹f ´fiÀffÀf³f ÀfZ A¨Le

ÀfZdMXÔ¦f WXû°fe WX` dþÀfIZY ¨f»f°fZ A¦fSX IY·fe IYûBÊ AfUfþ B³fIZY

dJ»ffRY CXNX°fe ·fe WX` °fû CXÀfZ Qff dQ¹ff þf°ff WX`Ü QfÔ¦f »fû¦fû

õfSXf ¹fWX ¸fÔOXe ÀfSXIYfSXe þ¸fe³f,Af¸f SXfÀ°fZ,¹fWXfÔ °fIY dIY ¸fb£¹f

¸ff¦fÊ °fIY ´fSX »f¦fUfBÊ þf°fe WX`Ü dþÀfÀfZ À±ff³fe¹f U QcSX QSXfþ

IZY ·fe ½¹fdöY¹fûh IYû dQ¢IY°f WXû°fe WX`Ü EIY AU`²f ¸fÔOXe

ÀfÔ¨ff»fIY ³fZ f°ff¹ff dIY ¹fWX QbIYf³fZÔ þ³f°ff IYe ÀfbdU²ff IZY d»fE

»f¦ffBÊ þf°fe WX` ´fSX BÀfÀfZ UÀfc»fe ¢¹fû IYe þf°fe WX` IZY ÀfUf»f

´fSX UWX ¸fü³f WXû ¦fEÜ BÀf IY¸ffBÊ IZY ¨f»f°fZ IYBÊ »fû¦fû ³fZ A´f³fZ

¸fIYf³f AüSX ¨ffSX´fdWX¹ff ·fe °f`¹ffSX IYSX d»fE WX`Ü

IbYL ³fZÀfØff IYf ÀfWX¹fû¦f ´ff³fZIZYd»fE

A´f³fZ BÀf ¦fûSXJ ²fÔ²fZ ¸fZÔ ·f¦fUf³f IYû ·fe »fZ d»f¹ff WX` ¦füSX°f»ff

WX` dIY CXØfSX ´fiQZVf IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf QZUe QZU°ff ´fSX fOÞXe AfÀ±ff

WX` IYf ¹fWX »fû¦f ¦f»f°f BÀ°fZ¸ff»f IYSX SXWXZ WX`Ü ¹fdQ IYûBÊ IY¸fʨffSXe

B³f´fSX WXf±f OXf»f³fZ IYe IYûdÀfÀf IYSX°ff WX` °fû B³fIYf IYWX³ff WXû°ff

WX` dIY BÀf Àfþe ¸fÔOXe ÀfZ WXû³fZ Uf»fe UÀfc»fe WX¸f RY»ff ¸fÔdQSX

IZY þe¯fûÊðfSX IZY d»fE IYSX SXWXZ WX`Ü AüSX ÀfûÀf»f ¸fedOX¹ff ´fSX

¸ffWXü»f f³ff³fZ IYe ²f¸fIYe IZY ¨f»f°fZ ´fiÀffÀf³f ·fe »ff¨ffSX WX`Ü

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

18


f»fSXf¸f´fbSX

¦f¸·feSX fe¸ffdSX¹fûÔ IYe þOÞX f³fZÔ

d¸f»f ÀfZ WXû SXWXf ´fiQb¿f¯f

fe.´fe. dÂf´ffNXe/IZY.IZY. (f»fSXf¸f´fbSX)

BÊ°fBÊ ¸f`Qf dÀ±f°f fþfþ Àfb¦fSX d¸f»f EU¸f ,A³¹f ¨fe³fe d¸f»fûÔ IZY

²fbEÔ AüSX CXÀfÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»fZ ¦f³QZ ´ff³fe °f±ff SXÀff¹f³fûÔ ÀfZ

´f¹ffÊUSX¯f EU¸f ´ff³fe ´fSXQbdÀf°f WXû SXWXf WX`Ü Qcd¿f°f ´ff³fe ´fe³fZ ÀfZ

þf³fUSX EU¸f ´fÔdL¹fûÔ ´fSX þeU³f ´fSX ÀfÔIYMX IZY ffQ»f ¸fÔOXSXf SXWXZ

WX`Ü »fZdIY³f ¸fe»f IZY þ³fSX»f ¸f`³fZþSX EU¸f d¸f»f Ad²fIYfSXe A°fb»f

Vfb¢»f EU¸f ´f¹ffÊUSX¯f ¹fÔÂf dU·ff¦f IYf IYWX³ff WX`ÜdIY d¸f»fû ÀfZ¦fÔQf

´ff³fe ³fWXe LûOÞXf þf°ff WX` °f±ff R`Y¢MÑe ¸fZÔ UZÔ Àf·fe ¹fÔÂf »f¦ffE ¦fE

WX` þûdIY Qcd¿f°f ´ff³fe Vfbð IYSX³fZ þf IYf¹fÊ IYSX°fZ WX`Ü UWXe QcÀfSXe

AûSX ´fiQb¿f¯f d³f¹fÔÂf¯f fûOXÊ ¨fb´´fe Àff²fZ WXbE WX`Ü dIÔY°fb d¸f»f IZY

AfÀf´ffÀf IYf ´fiQb¿f¯f BÀf ff°f IYf Àf¸f±fʳf ³fWXe IYSX°ff WX`Ü À±ff³fe¹f

OXe.OXe.Àfe. ÀfQÀ¹f(dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfQÀ¹f) ¨fÔQi´fiIYfVf ´ffÔOXZ¹f

OXfg¢MXSX SXf¸fdU»ffÀf U¸ffÊ Àf°¹f´fiIYfVf, Äff³f´fiIYfVf ´ffNXIY,

I`Y»ffVf³ff±f d°fUfSXe, AfdQ ³fZ f°ff¹ff dIY ¨fe³fe d¸f»f IZY AfÀf ´ffÀf

IZY ¦ffÔU ¹ff d¸f»f ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»fZ ²fbEÔ A³¹f SXÀff¹f³fûÔ ÀfZ »fû¦fû IYf

þeU³f ´fi·ffdU°f WX` Àf¸´fc¯fÊ Uf°ffUSX¯f B°f³ff Qb¦fʳ²f ¹fböY WX` dIY

»fû¦fû IYf ÀffÀf »fZ³ff ¸fbdVIY»f WXû SXWXf WX`Ü ¨fe³fe d¸f»fû IZY Qcd¿f°f

Uf¹fb ÀfZ ÀffÔÀf »fZ³ff ¸fbdVIY»f WXû SXWXf WX`Ü d¨fd³fd¸f»f IZY ¦fÔQZ ´ff³fe ÀfZ

·fc¦f·fÊ þ»f ·fe ´fiQcd¿f°f WXû SXWXf WX` dþÀfÀfZ °fSXWX °fSXWX IYe fe¸ffdSX¹ffÔ

R`Y»f³fZ IYf J°fSXf f³ff WXbAf WX`Ü IYfRYe »fû¦f BÀfIZY ´fiQb¿f¯f ÀfZ »fû¦f

SXû¦f ¦fiÀ°f ·fe WXû SXWXZ WX`Ü ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY d¸f»fe ·f¦f°f

ÀfZ ¨fe³fe d¸f»fûÔ ´fSX ´fi·ffSXe d³f¹fÔÂf¯f ³fWXe »f¦f ´ff SXWXf WX`ÜdþÀfÀfZ

»fû¦fû ¸fZ AfIiYûVf ½¹ff~ WX`Ü

¢¹ff WX`´fiQb¿f¯f

´fiQb¿f¯f ´f¹ffÊUSX¯f ¸fZÔ QcÀfIY ´fQf±fûÊ IZY ´fiUZVf WXû³fZ IZY IYfSX¯f

´fifIÈYd°fIY ÀfÔ°fb»f³f ¸fZÔ ´f`Qf WXû³fZ Uf»fZ Qû¿f IYû ´fiQb¿f¯f IYWX°fZ WX`

´fiQcÀfIY ´fdSX¹fU¯fÊ IYû EU¸f þeU þÔ°fb IYû ³fbIYÀff³f ´fWXb¨f°fZ WX`Ü

´fiQb¿f¯f IYf A±fÊ WX` WXUf ´ff³fe d¸f˜e AfdQ IYf AfUÔdMX°f QidU¹fûÔ ÀfZ

Qcd¿f°f WXûÔ³ff ÀfþeUûÔ ´fSX ´fi°¹fÃf øY´f ÀfZ df´fSXe°f ´fi·ffU ´fOÞX°ff WX`

°f±ff ´ffdSXdÀ±fd°fIY °fÔÂf IYû ³fbIYÀff³f õfSXf A³¹f A´fi°Ãf ´fi·ffU ´fOÞX°fZ

WX`Ü U°fʸff³f Àf¸f¹f ¸fZ ´f¹ffÊUSX¯fe¹f AU³f¹f³f IYf ¹fWX EIY ´fi¸fbJ

IYfSX¯f WX`Ü ´fiQb¿f¯f ÀfZ WXfd³f¹ffh- d¨fdIY°ÀfIYû IZY A³fbÀffSX ¨fe³fe d¸f»fûÔ

IZY ´fiQb¿f¯f ÀfZ AfÔJ °U¨ff ´fZMX RZYRYOÞXf ÀfÔfÔ²fe EU¸f A³¹f IYBÊ

¦fÔ·feSX fe¸ffdSX¹fûÔ IZY WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff f³fe SXWX°fe WX`Ü

¢¹ff IYWX°fZWX`ḑf»f Ad²fIYfSXe

fþfþ ¨fe³fe d¸f»f IZY ´fifÔ²fIY ´fe.EÀf. ¨f°fbUZQeÊ ÀfZ ff°f IYe ¦fBÊ

°fû CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff ¨fe³fe d¸f»f ÀfZ IYûBÊ ¦fÔQf ´ff³fe ³fWXe fWX SXWXf WX`

WX¸f³fZ ¸ff³fIY IZY A³fbÀffSX dRY»MXSX EU¸f ´f¹ffÊUSX¯f d³f¹fÔÂf¯f ¹fÔÂf ¸fe»f

¸fZÔ »f¦ff SXJf WX` dþÀfÀfZ dRY»MXSX dIY¹ff WXbAf ´ff³fe ffWXSX þf°ff WX`Ü

´fiQb¿f¯f d³f¹fÔÂf¯f dU·ff¦f IZY ÃfZÂfe¹fÜ Ad²fIYfSXe E.IZY. ßfeUfÀ°fU IYf

IYWX³ff WX` dIY ¨fe³fe d¸f»f ÀfZ Qû ´fiIYfSX IYf ´fiQb¿f¯f R`Y»f°ff WX`Ü EIY

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

·ffþ´ff ´fSX þ¸fIYSX fSXÀfZ Àf´ffBÊ

´fiQZVf ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ·fiáf¨ffSX ¨fSX¸f ´fSX WX` ´fbd»fdÀf¹ff

CX°´feOÞX³f ÀfZ þ³f°ff ÂfÀ°f WX` dfþ»fe IZY Qf¸fûÔ ¸fZÔ IYe ¦fBÊ

fPXû°fSXeÜ °f°IYf»f Uf´fÀf »fe þf¹f U ´fcUÊ ¸fZ ÀUeIÈY°f

IYf¹fûÊÔ IYû ´fcSXf IYSXf¹ff þf¹f °f±ff ¦f³³ff dIYÀff³fûÔ IYf

Vfû¿f¯f fÔQ ³fWXeÔ WXbAf °fû EIY ¸ffWX ffQ þ³f AfÔQû»f³f

¨f»ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¹fWX ff°f Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IZY

Af¹fûdþ°f fc±f À°fSXe¹f IYf¹fÊIYØffÊ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ´fcUÊ

dU²ff¹fIY AfdSXRY A³fUSX WXfVf¸fe ³fZ IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY fþfþ ¨fe³fe d¸f»f ¦f³³ff dIYÀff³fûÔ IYf IYSXûOÞXûÔ

øY´f¹ff fIYf¹ff WX` df³ff dIYÀff³fûÔ IZY ·fb¦f°ff³f IZY WXe d¸f»f

¨f»ff Qe ¦f¹fe WX` ÜÀfSXIYfSX f³f³fZ IZY EIY Àf~fWX ·fe°fSX

¦f³³ff dIYÀff³fûÔ IZY ·fb¦f°ff³f IYe ff°f IYSX³fZ Uf»fe

¸füþcQf ÀfSXIYfSX A¦f`°fe U d´fL`°fe IZY ³ff¸f ´fSX dIYÀff³fûÔ

IYf Vfû¿f¯f IYSX SXWXe WXǛ dfþ»fe IZY Qf¸fûÔ ¸fZÔ fZ°fWXfVff

UÈdð ÀfZ þ³f°ff IYû QûWXSXe ¸ffSX ÓfZ»f³fe ´fOÞX SXWXe WX` ´fcUÊ

¸fZ ÀUeIÈY°f IYSXf¹fZ ¦f¹fZ IYf¹fûÊ ¸fZÔ d´f´fSXf§ffMX ´fb»f, ¸fÔOXe

Àfd¸fd°f, SXûOX UZþ fÀf ÀMXZVf³f IYf d³f¸ffʯf U »f¦f·f¦f

Af²ff Qþʳf ÀfOÞXIYûÔ IYf d³f¸ffʯf °f°IYf»f ´fcSXf IYSXf¹ff

Uf¹fb ´fiQb¿f¯f AüSX QcÀfSXf þ»f ´fiQb¿f¯f »fZdIY³f BÀfZ SXûIY³fZ IZY d»f¹fZ

¨fe³fe ¸fe»fû IYû ´f¹ffÊ~ dQVff d³fQZÊVf dQE ¦fE WX`Ü ¸f¦fSX dRYSX ·fe WX¸f

BÀf ¸ff¸f»fZ IYe ´fb³f: þfÔ¨f IYSXZÔ¦fZÜ dþ»ffd²fIYfSXe f»fSXf¸f´fbSX-SXfIZYVf

þf¹f, Àf´ff dþ»ff CX´ff²¹fÃf ¸fføYRY A³fUSX WXfVf¸fe ³fZ

IYWXf dIY ÀfÔ¦fNX³f IYû ¸fþfc°f f³ff¹ff þf¹f BÀfIYe

dþ¸¸fZQfSXe WX¸f Àf·fe ´fSX WX` Àf´ff IYe ³fed°f¹fûÔ IYû þ³f

þ³f °fIY ´fWXbÔ¨ff¹ff þf¹fÜ 484 fc±fûÔ ´fSX d³f¹fböY fc±f

IYf¹fÊIYØffÊAûÔ ´fSX ÀfÔ°fû¿f ½¹föY dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf´ff

dU²ff³f Àf·ff A²¹fÃf dOX´MXe dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY Af³fZ

Uf»fZ 2019 IZY »fûIY Àf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYû ÀfRY»f

f³ff³fZ IZY d»fE IYf¹fÊIY°ffÊ Afþ ÀfZ WXe þbMX þf¹f

IYf¹fÊIY°ffÊ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IYe ´fcþeWXǛ fǸXIY ¸fZÔ ¹fWX

·fe d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff dIY þ³f°ff U dIYÀff³fûÔ IYe

Àf¸fÀ¹ff °f±ff ´fcUÊ ¸fZ ÀUeIÈY°f IYSXf¹fZ ¦f¹fZ IYf¹fûÊ IYû ´fcSXf

³fWXeÔ IYSXf¹ff ¦f¹ff °fû EIY ¸ffWX ffQ Àf´ff °fWXÀfe»f

¸fb£¹ff»f¹f ´fSX þ³f AfÔQû»f³f IZY d»fE ff²¹f WXû¦feÜBÀf

AUÀfSX ´fSX ¸fûWX¸¸fQ WX³feRY JfÔ, AfSXfSX AWX¸fQ,

³ffdÀfSX WXfVf¸fe, ¦fû´fe ¹ffQU, d³fWXf»f JfÔ, dU³fûQ

¹ffQU, IY»ff¸f JfÔ, A°feIY JfÔ, AIYe»f dÀfïeIYe,

¸fbÀ°fIYe¸f, AQb»f ¸f³³ff³f, SXfIZYVf ¹ffQU, U SXf¸f

³fSXZVf ¨füWXf³f ÀfdWX°f ÀfÌYOÞXû IYf¹fÊIY°ffÊ CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ

IbY¸ffSX d¸fßf ³fZ IYWXf-dIY BÊMXBÊ ¸f`Qf dÀ±f°f fþfþ Àfb¦fSX ¸fe»f IZY

´fiQb¿f¯f IYe þf³fIYfSXe ´fif~ WXbBÊ WX`Ü Ad°f Àfe§fi WXe ÀfÃf¸f Ad²fIYfSXe

ÀfZ þfÔ¨f IYSXf IYSX d¸f»f ´fSX IYNXûSX IYf¹fÊUfWXe IYe þfE¦feÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

19


»f£f³fDY

SXfþ²ff³fe ÀfZ ÀfMXZ dþ»fZ ¦ffÔU Afþ ·fe AÔ²fZSXZ ¸fZÔ

dþ°fZÔQi dÀfÔWX °fû¸fSX/»fJ³fDY (WXSXQûBÊ)

³ffDY´fbSXUf ¦ffÔU WXSX´ff»f´fbSX IZYÔQi IYe ¸fûQe ÀfSXIYfSX ·f»fZ WXe Vf°f

´fid°fVf°f ¦fif¸fe¯f dUôb°feIYSX¯f IYe ff°f IYSX°fe WXû »fZdIY³f

IYdMX¹ffSXe ÃfZÂf IZY WXSX´ff»f´fbSX dUIYfÀf JÔOX IZY ¦fif¸f ³ffDY´fbSXUf

¸fþSXf Q¹ff»f´fbSX IYe WXIYeIY°f IbYL AüSX WXe WX`Ü ¹fWXfÔ IZY ffdVfÔQZ

AfþfQe IZY Àff°f QVfIY fe°f þf³fZ IZY ffQ ·fe f»f IYe SXûVf³fe

IYû °fSXÀf SXWXZ WX`ÔÜ dU·ff¦f ³fZ JÔ·fZ °fû »f¦ff dQE »fZdIY³f A·fe

°fIY °ffSX ³f OXf»fZ þf³fZ IZY IYfSX¯f ¦fif¸fe¯fûÔ ¸fZÔ IYfRYe SXû¿f ½¹ff~

WX`Ü ¦fif¸fe¯f þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE f°ff°fZ WX`Ô dIY »f¦f·f¦f °fe³f Àff»f

´fcUÊ ÀffÔOXe IZY dþ¦f³fe- þÀf¸fBÊ d³fUfÀfe °f±ffIYd±f°f NXZIZYQfSX

³fZ ¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ Vfe§fi °ffSX OXf»fIYSX dfþ»fe ¨ff»fc IYSXUf³fZ IZY

³ff¸f ´fSX °feÀf WXþfSX ÷Y´fE EZÔNX d»fE AüSX SXRcY¨f¢IYSX WXû ¦f¹ff

Ü ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ dfþ»fe dU·ff¦f ÀfZ Vfe§fi CXd¨f°f IYfSXÊUfBÊ IYSX

dUôb°f Àf´»ffBÊ þ»Q ¨ff»fc IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü WX`SX°fAÔ¦fZþ

WX` dIY ¦ffÔU ÀfZ ´fiQZVf IYe SXfþ²ff³fe IYe QcSXe100 dIY»fû¸feMXSX ÀfZ

·fe IY¸f WXû¦feÜ EZÀfZ ¸fZÔ ·fe VffÀf³f IYe ³fþSX ÀfZ dþ»fZ IZY BÀf

¦ffÔU IYf ALc°ff SXWX³ff fWXb°f QbJQ WX`Ü þ³f°ff ³fZ Àfb³ff¸fe

´fid°fd³fd²f ÀfZ ff°f IYSX³fZ ´fSX f°ff¹ff dIY d´fL»fe ÀfSXIYfSXûÔ IYe

IYf¹fÊVf`»fe °fû dQJ SXWXe WX Af´fIYû »fZdIY³f Af BÀf ÀfSXIYfSX ÀfZ

WX¸fZ fWXb°f CX¸¸feQZÔ WX`Ü WXf»ffÔdIY A·fe ÀffÀf³f ¹ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY

SXU`¹fZ ÀfZ Af¸fþ³f ÀfÔ°fbá ³fWXe dQJ SXWXf WX`Ü

EÀf´fe ³fZ AU`²f VfSXff f³ff³fZ

Uf»fZ d¦fSXûWX IYf dIY¹ff ´fQfÊRYfVf

´fbd»fÀf AüSX AffIYfSXe dU·ff¦f IYe Àf£°fe IZY ffUþcQ ·fe dþ»fZ ¸fZ

AU`²f VfSXff IYf IYfSXûffSX ±f¸f ³fWXe SXWXf WX` EIY ffSX dRYSX ´fbd»fÀf

³fZ AU`²f VfSXff f³ffIYSX ³ff¸fe IÔY´fd³f¹fûÔ IYe fû°f»fû ¸fZÔ ·fSXIYSX fZ¨fZ

þf³fZ IYf Jb»ffÀff dIY¹ff WX` ´fbd»fÀf ³fZ Àff°f »fû¦fû IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff

þfdIY LWX »fû¦f RYSXfSX WX` RYSXfSX »fû¦fû ¸fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZ

¸f»»ffUfÔ ÀfZ ´fÈ°¹ffVfe SXWXZ EIY ³fZ°ff IYf ·fe ³ff¸f WX` d¦fSXµ°ffSX dIYE

¦fE »fû¦fû IZY IYþZ ÀfZ ·ffSXe ¸ffÂff ¸fZ VfSXff f³ff³fZ IYf IZYd¸fIY»f

AüSX ³ff¸fe IÔY´fd³f¹fûÔ IZY ÀMXeIYSX U PX¢IY³f fSXf¸fQ WXbE WX`Ü QZWXf°f

IYû°fUf»fe ¸fZÔ 24 dQVf¸fSX IYû ´fiZÀf Uf°ffÊ ¸fZ EÀf´fe dUd´f³f IbY¸ffSX

³fZ f°ff¹ff dIY VfSXff ¸ffdRY¹ffAûÔ IZY dJ»ffRY ¨f»f SXWXZ Ad·f¹ff³f ¸fZÔ

fOÞXe ÀfRY»f°ff d¸f»fe WX` IiYfB¸f fifÔ¨f AüSX QZWXf°f IYû°fUf»fe ³fZ

Vfd³fUfSX QZSX SXf°f Aû¸f´fbSXe IZY ´ffÀf fÔQ R`Y¢MÑe ¸fZ Lf´fZ¸ffSXe IYeÜ

¸füIZY ÀfZ ´fbd»fÀf ³fZ Àff°f »fû¦fû IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff dþÀf¸fZ SXf¹ffSXZ»fe

IZY dVfU¦fPÞX ±ff³ff ³f¹ff ´fbSXUf d³fUfÀfe UeSXZ³QÐ IbY¸ffSX ·fUf³feJZOÞXf

d³fUfÀfe SXfþc CXQ¹fJZOÞXf d³fUfÀfe ÀfûWX³f»ff»f ³f¹ff ´fbSXUf d³fUfÀfe

dQ³fZVf IbY¸ffSX IZY A»ffUf WXSXQûBÊ IZY »fû³ffSX ±ff³ff RYQ³ff´fbSX d³fUfÀfe

A³fc´f WXdSX¹ffUfÔ ±ff³ff IZY ¸fdÓf¦fUfÔ A¸fSX³ff±f d³fUfÀfe ÀfÔ°fû¿f ´ff»f

IYû°fUf»fe QZWXf°f

IZY dUIYfÀf ³f¦fSX

d³fUfÀfe SXfIZYVf

WX` B³fÀfZ ´fcL°ffL

¸fZÔ ´f°ff ¨f»ff dIY

B³f »fû¦fû IZY

Àff±f BÀf AU`²f

IYfSXûffSX ¸fZÔ LWX A³¹f AüSX »fû¦f ·fe Vffd¸f»f WX` EÀf´fe ³fZ f°ff¹ff

dIY ÀfbSXÀff ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¦fOÞXdSX¹f³f ´fbSXUf d³fUfÀfe Àfb·ff¿f ´ff»f ´ff»fe

IYÀff d³fUfÀfe dU´fb»f d¸fàÈf AüSX ÀfÔOXe»ff IYû°fUf»fe IZY ffff

WXþfSXf ff¦f d³fUfÀfe AfSXOXe IYû°fUf»fe IZY AfþfQ ³f¦fSX d³fUfÀfe

ÀfUZÊVf AüSX QZWXf°f IYû°fUf»fe IZY dUIYfÀf ³f¦fSX d³fUfÀfe ¸ff³fc IZY

A»ffUf »fJ³fDY d³fUfÀfe ¸fbIZYVf ·fe BÀf IYfSXûffSX ¸fZ Vffd¸f»f WX`

EÀf´fe ³fZ ´fcSXZ ´fÈIYSX¯f IYf Jb»ffÀff IYSX³fZ Uf»fe MXe¸f IYû 25 WXþfSX

÷Y´f¹fZ QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe WX` BÀfIZY A»ffUf AfBÊþe ³fZ ·fe MXe¸f IYû

25 WXþfSX ÷Y´f¹fZZ IYf ´fbSXÀIYfSX QZ³fZ IYe þf³fIYfSXe Qe Ü ¹fZ ²fÔ²ff dþ»fZ

¸fZ A·fe ·fe IYBÊ þ¦fWX ¨f»f SXWXf WX`Ü

ÀfSXIYfSX dIY°f³fe ·fe IYûdVfVf IYSXZ

þ³f´fid°fd³fd²f W`X dIY... ¸ff³f°fZ WXe ³fWXeÔ

¹fb½fSXfªf ¹ffQ½f

ÀfSXIYfSX dIY°f³fZ ·fe IYûdVfVf IYSXZ, dIY³°fb þ³f´fid°fd³fd²f ¸ff³f°fZ WXe ³fWXeÔ

AüSX ·fiáf¨ffSX IYSX³fZ ÀfZ ffþ ³fWXeÔ Af°fZÜ ¹fWX BÀf ff°f ÀfZ ´f°ff

¨f»f°ff WX`, dIY f»füQfffþfSX dþ»fZ IZY IYÀfOXû»f dUIYfÀf JÔOX

AÔ°f¦fÊ°f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f AÀf³fe³Q IZY °ff»fff ´ffSXf dÀ±f°f ´fif±fd¸fIY

Vff»ff ¸fZÔ U¿fÊ 2013-14 ¸fZÔ ¸ff³f. dU²ff³fÀf·ff²¹fÃf ¦füSXeVfÔIYSX

A¦fiUf»f þe IZY A³fbVfÔÀff ´fSX ÀUeIÈY°f EIY Àff²ffSX¯f Àff SXÔ¦f¸fÔ¨f

IYe L°f Afþ °fIY ´fcSXe ³fWXeÔ WXû ÀfIYeÜþfdIY CXÀf SXÔ¦f¸fÔ¨f IZY

¸fc»¹ffÔIY³f ÀfZ Ad²fIY ÷Y´f¹fZ AfWXdSX°f WXû ¨fcIYf WX`ÜCXöY SXÔ¦f¸fÔ¨f IYf

d³f¸ffʯf IYe dþ¸¸fZQfSXe ´fcUÊ ÀfSX´fÔ¨f ßfe ¸f³feSXf¸f þf¹fÀfUf»f ³fZ ÀU¹fÔ

d»f¹ff WX`Ü Af°fIY IZYU»f IYfg»f¸f WXe JOÞXf WXû ´ff¹ff WX` dþÀf¸fZÔ ´ff³fe

°fSXfBÊ EUÔ ¦fb¯fUØff IZY Af·ffU ¸fZÔ QSXfSXZÔ Af ¦fBÊ WX` ,JfÀf ff°f ¹fWX

WX` dIY d³f¸ffʯf ÀfZ ´fWX»fZ þe ¸fc»¹ffÔIY³f ÀfZ Ad²fIY SXfdVf IYf AfWXSX¯f

IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`ÜCXöY SXÔ¦f¸fÔ¨f d³f¸ffʯf IYSXf³fZ ´fcUÊ ÀfSX´fÔ¨f ´fSX þf

þf ¦fif¸fe¯fûÔ õfSXf QffU f³ff¹ff þf°ff WX` °ff °ff fOÞXZ WXe ³ffMXIYe¹f

PXÔ¦f ÀfZ ¸f³feSXf¸f þf¹fÀfUf»f IZY Àfb´fbÂf þû dIY ´fcUÊ ¸fZÔ ·fe A´f³fZ d´f°ff

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

IZY ÀfSX´fÔ¨fe IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IYe QZJ SXZJ dIY¹ff IYSX°ff

±ff IZY õfSXf CXöY A²fcSXZ d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ´fSX ¹ff ¹fch IYWXf þfE IYe PXfÔ¨fZ

´fSX ÀfZMXdSXÔ¦f f`NXf dQ¹ff þf°ff WX` AüSX AfNX QÀf dQ³f IZY ffQ þf

¸ff¸f»ff VffÔ°f WXû þf³fZ ´fSX CXöY ÀfZMXdSXÔ¦f IYû dIYÀfe fWXf³fZ ÀfZ dRYSX

d³fIYf»f d»f¹ff þf°ff SXWXf WX`ÜAf þf ¦fif¸fe¯fûÔ IZY õfSXf þûSX dQ¹ff

¦f¹ff WX` °ff dRYSX ÀfZ CXöY þþÊSX WXf»ff°f ¸fZÔ JOÞXZ IYf»f¸fûÔ ´fSX dRYSX

ÀfZ ÀfZMXdSXÔ¦f d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ´fc¯fÊ IYSX³fZ IZY ³ff¸f ´fSX »f¦ff dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

þfdIY ¦fif¸fe¯f ¹fWX ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY ´fb³fUØff WXe³f EUÔ þþÊSX WXû ¨fbIZY

IYf»f¸fûÔ IYû °fûOÞXIYSX dRYSX ³fE dÀfSXZ ÀfZ A´fc¯fÊ IYf¹fÊ IYû ´fc¯fÊ dIY¹ff

þfE ,AüSX BÀfIZY d»fE Vff»ff ´fifÔ²f³f Àfd¸fd°f ,þ³f ´fid°fd³fd²f EUÔ

¦fif¸fe¯fûÔ õfSXf ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ,þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f

IYÀfOXû»f IYû dVfIYf¹f°f EUÔ ¸ffÔ¦f´fÂf ·fe dQ¹ff ¦f¹ff WX` ,´fSX Afþ

°fIY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe õfSXf IYûBÊ ·fe IYf¹fÊUfWXe ³fWXeÔ

dIY¹fZ þf³fZ ÀfZ ¦fif¸fe¯f ·fe ÀfIY°fZ ¸fZÔ WX` ¢¹fûdIY ´fcUÊ ¸fZÔ ·fe þ³f´fQ

´fÔ¨ff¹f°f IZY Ad²fIYfSXe¹fûÔ IZY dIiY¹ff IY»ff´fûÔ ÀfZ Lb²f WX`ÔÜ ¢¹fûÔdIY

þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ CXöY IYf¹fÊ IZY ¦fb¯fUØff ÀfZ Àf¸fÔd²f°f

dVfIYf¹f°f ´fcUÊ ¸fZÔ °fe³f ffSX dQ¹ff þf ¨fcIYf WX`Ü CXöY þf³fIYfSXe Vff»ff

þ³f·ff¦feQfSXe IZY A²¹fÃf ßfe Qe³fQ¹ff»f ßfeUfÀf, ÀfQÀ¹f ¸fQ³f

¸ffd³fIY´fbSXe, ·ffDY SXf¸f ¹fQb, þ³f´fQ ÀfQÀ¹f SXf¸f¨fÔQ ²fibU, ÀfSX´fÔ¨f

´fid°fd³fd²f SXf¸f¦fû´ff»f ¸feSXe, CX´fÀfSX´fÔ¨f dQ»fWXSX¯f ²fibU EUÔ ¦fif¸fe¯fûÔ

³fZ Qe WX`Ü

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

20


¸faQfSX ÃûÂf

ff`ÔÀfe ¸fZ»ff: ²feSmX-²feSmX ¨f¸fIY ´fOÞXe dRYIYe

þeU³f d¸fßff

QZUfÀfbSX ÀfÔ¦fif¸f IZY Àffùf ·fcd¸f ¸fÔQfSX IYe ²fSXf ´fSX ´fcUÊ dfWXfSX IYf

ÀffÀfZ fOÞXf füÔÀfe ¸fZ»ff IYe £¹ffd°f ´fcSXf AÔ¦f-fÔ¦f-ÀfÔ°ff»f IZY IYû³fZ

IYû³fZ ¸fZÔ ´füSXfd¯fIY IYf»f ÀfZ ´fi¨fd»f°f WX`Ü ÀfdQ¹fûÔ ´fcUÊ ÀfZ ¸fIYSX

ÀfÔIiYfd°f IZY ¸füIZY ´fSX »f¦f³fZ Uf»fZ ´fcUÊ dfWXfSX IZY ÀffÀfZ ¸fZ»fZ IYe

¨f¸fIY ÀfZ füÔÀfe ¸fZ»ff ´fcSXZ EIY ¸ffWX °fIY ¦fb»fþfSX SXWX°ff ±ffÜ QcSX

QSXfþ IZY ´fifÔ°fûÔ ÀfZ »fû¦f ·f¦fUf³f ¸f²fbÀfcQ³f IYe ²fSX°fe ´fSX BÀf ¸füIZY

´fSX Af³ff ³fWXeÔ ·fc»f°fZ ±fZÜ ·f¦fU°QVfʳf IZY Àff±f Àff±f ¹fWXfÔ BÀf ¸füIZY

´fSX »f¦f³fZ Uf»fZ ¸fZ»fZ ¸fZÔ EIY Àff±f IYBÊ ÀfÔÀIYfSX U ÀfÔÀIÈYd°f IZY ÀffÓff

QVfʳf IYf ÀffÃff°IYfSX IYSX ´ff°fZ ±fZÜ 14 þ³fUSXe IZY dQ³f ¸fIYSX

ÀfÔIiYfd°f IZY ¸füIZY ´fSX füÔÀfe dÀ±f°f ¸f²fbÀfcQ³f ·f¦fUf³f IYû CX³fIZY

´füSXfd¯fIY ¸fÔdQSX ÀfZ VffWXe ÀfUfSXe ¸fZÔ ¦ffþZ ffþZ IZY Àff±f Àfþf

²fþfIYSX ¸fÔQfSX ´fUÊ°f °f»f ´fSX þ¹f§fû¿f IZY Àff±f CX³WXZÔ »ff¹ff þf°ff

WX`Ü WXþfSXûÔ ßfðf»fb ·fþ³f IYe°fʳf IYSX°fZ ³ff¨f°fZ Ófc¸f°fZ CX³fIZY Àff±f

IYfdRY»fZ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû°fZ WX`ÔÜ CX³WXZÔ ¹fWXfÔ VffWXe À³ff³f IYSXf³fZ IZY ffQ

´fcþf A¨fʳff IYSX ´fb³f: CX³WXZÔ A´f³fZ ¸fÔdQSX ¸fZÔ »ffIYSX ´fid°fâXXfd´f°f dIY¹ff

þf°ff WX`Ü BÀf dQ³f ¸fÔQfSX ´fUÊ°f °f»f ¸fZÔ fOÞXZ ¸fZ»fZ IYf Af¹fûþ³f WXû°ff

WX`Ü BÀf dQ³f dWX³Qb ²f¸ffÊU»fÔfe ßfðf»fbAûÔ IZY Àff±f Àff±f ÀfRYf ²f¸fÊ

ÀfZ þbOÞXZ ÀfÔ°ff»f AfdQUfÀfe ßfðf»fb ·fe ·ffSXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¹fWXfÔ fÔ¦ff»f,

ÓffSXJÔOX AfdQ ´fifÔ°fûÔ ÀfZ Af°fZ WX`ÔÜ ¹fZ »fû¦f EIY dQ³f ´fcUÊ ÀfZ WXe ¹fWXfÔ

´fWXbÔ¨fIYSX A´f³fZ BáXQZU IYe IYdNX³f ASXf²f³ff IYSX°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY

A»ffUZ füÔÀfe dÀ±f°f ´füSXfd¯fIY ¸f²fbÀfcQ³f ¸fÔdQSX ÀfZ ÀfMXZ ¸fZ»ff ´fdSXÀfSX

¸fZÔ IYBÊ dQ³fûÔ °fIY ¨f»f³fZ Uf»ff dUVff»f ¸fZ»ff Af¹fûdþ°f WXû°ff WX`Ü

þWXfÔ EIY Àf¸f¹f ±ff dIY ÀfIYÊÀf, d±f¹fZMXSX, ¸fü°f IYf IbYAfÔ, þfQc¦fSX

IYe ¸ff¹ff³f¦fSXe IZY ¸ff¹ffþf»f ÀfZ »fZIYSX ³f þf³fZ dIY°f³fZ JZ»f °f¸ffVfûÔ

IYe »fÔfe RZYWXdSXÀ°f SXWX°fe ±feÜ Àff±f ¸fZÔ §fSX §fSX IZY Q`d³fIY CX´f¹fû¦f

ÀfZ þbOÞXe dÀf»»ff-´fdMX¹ff, ¨fIY»ff-fZ»f³f, OÑZdÀfÔ¦f MXZfb»f, ´f»fÔ¦f,

IbYÀfeÊ, ßfÈÔ¦ffSX ´fiÀff²f³f, IYd¨f¹ff-WX±füOÞXe AfdQ ·ffÔd°f ·ffÔd°f IYe

¨feþûÔ IYe fOÞXe fOÞXe QcIYf³fZÔ Àfþ°fe ±feÜ Jf³fZ ´fe³fZ IYe A»f¦f

A»f¦f A³fd¦f³f°f QcIYf³fûÔ IYe »fÔfe RZYWXdSXÀ°f ±feÜ AfNX QVfIY ´fcUÊ

d³fd¸fÊ°f ¸fb³feVUSX dÀfÔWX IÈYdVf ´fiQVfʳfe ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IZY CX´fþ IZY

³ff¹fff ³f¸fc³fûÔ IYe ´fiQVfʳfe Àfþ°fe ±feÜ dþÀf¸fZÔ RY»f RcY»f IYe

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

A»f¦f A»f¦f ·fZSXf¹fMXe IYû QZJ IY·fe dIYÀff³f IYe ¸fZWX³f°f U

°fIY³feIY °f±ff CX°´ffdQ°f CX°´ffQûÔ IYe UfWXUfWXe IYSX°fZ ³fWXeÔ ±fIY°fZ

±fZÜ ¸fZ»fZ IZY ¸fb£¹f ¸fÔ¨f ÀfZ IYBÊ IYBÊ dQ³fûÔ °fIY SXZdOX¹fû ÀMXZVf³f,

QcSXQVfʳf U A³¹f IY»ff þ°±ff IZY ³ff¸fe d¦fSXf¸fe IY»ffIYfSX A´f³fZ

IY»ff IYf ´fiQVfʳf IYSX »fû¦fûÔ IYû ¸f³fûSXÔþ³f IZY Àff±f Àff±f Äff³fU²fÊIY

ÀfÔQZVf ´fi¨ffdSX°f IYSX°fZ ±fZÜ dþÀfZ QZJ³fZ Àfb³f³fZ IYû ·ffSXe ·feOÞX þbMX°fe

±feÜ dþÀfIYf dÀf»fdÀf»ff IYBÊ ¸ff¹f³fûÔ ¸fZÔ WXf»f IZY EIY QVfIY ´fcUÊ

°fIY úV¹f¸ff³f ±ffÜ WXf»ffÔdIY ´ffÔ¨f dQ³fûÔ °fIY dþ»ff ´fiVffVf³f IZY

Àfüþ³¹f ÀfZ ¸fb£¹f ¸fÔ¨f ÀfZ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYe ´fiÀ°fbd°f IYf

¸fÔ¨f³f þfSXe WX`Ü §fû¿f¯ffAûÔ IZY A³fbÀffSX ¸fVfWXcSX ¦ff¹fIY dU³fûQ

SXfNXüOÞX ÀfdWX°f ¸fbÔfBÊ ÀfZ A³¹f ¨fd¨fÊ°f ´fcd¯fʸff ßfZVNX U A³¹f IZY ¦fe°f

ÀfÔ¦fe°f IZY Àff±f Àfb¸f²fbSX ÀfÔ¦fe°f IYf ³fþfSXf QZJ³fZ Àfb³f³fZ IYf ¸füIYf

BÀfffSX ·fe ¹fWXfÔ IZY »fû¦fûÔ IYû d¸f»f³fZ Uf»ff WX`Ü »fZdIY³f IYf»f¨fIiY

IZY ´fi·ffU ³fZ füÔÀfe ¸fZ»ff IYû A´f³fZ ´fi·ffU ÀfZ OXÔÀf³fZ ¸fZÔ ·fe IYûBÊ

IYûSX IYÀfSX ³f LûOÞXfÜ IYBÊ UVfûÊÔ ÀfZ ¹fWXfÔ IYûBÊ fOÞXf ÀfIYÊÀf A´f³ff

°fÔfc ³fWXeÔ ¦ffOÞX SXWXfÜ d±f¹fZMXSX IYe IY»ff IZY VfüIYe³fûÔ IYû IYBÊ UVfûÊÔ

ÀfZ ¹fWXfÔ d³fSXfVff WXe WXf±f »f¦f SXWXe WX`Ü ÀfIYÊÀf ¸fZÔ þf³fUSXûÔ IZY ´fiQVfʳf

´fSX ÀfSXIYfSX IZY SXûIY IZY ffQ ÀfZ ÀfIYÊÀf ¸fZÔ QVfÊIYûÔ IYf ·fe ÷YÓff³f

IY¸f WXû³fZ ÀfZ ÀfIYÊÀf IÔY´fd³f¹ffÔ BÀfZ Af §ffMXZ IYf ÀfüQf ¸ff³f³fZ »f¦fZ

WX`ÔÜ þfdIY d±f¹fZMXSX ¸fZÔ AV»fe»f ´fiQVfʳf IYe WXQZÔ ´ffSX IYSX³fZ IZY

IYfSX¯f fe°fZ IYf»fJÔOX ¸fZÔ ¸f¨fZ WXÔ¦ff¸fZÔ U CX´fQiU IYe §fMX³ffAûÔ ³fZ

´fiVffÀf³f IYû BÀfIZY ´fiQVfʳf IYe A³fb¸fd°f dQE þf³fZ IZY AfQZVf ÀfZ

WXf±f JeÔ¨f³fZ IYû ¸fþfcSX Àff IYSX dQ¹ff WX`Ü IYBÊ UVfûÊÔ ÀfZ d±f¹fZMXSX IYf

Vfû ·fe fÔQ WX`Ü d±f¹fZMXSX, ÀfIYÊÀf AfdQ ³fWXeÔ Af³fZ ÀfZ ¸fZ»fZ IYe SXü³fIY

IYf Uû ÷Y°fff §fMX Àff ¦f¹ff WX`Ü f¦f»f IZY Àfe¸ffU°feÊ ÓffSXJÔOX ´fifÔ°f

IZY ¦fûçf dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf IZY ¸füIZY ´fSX WXSX UVfÊ

26 þ³fUSXe IYû »f¦f³fZ Uf»fZ ¸fZ»fZ ³fZ ·fe BÀfIZY ¸ffWX ´f¹fʳ°f ¨f»f³fZ

Uf»fZ ¸fZ»fZ IYû IbYL dQ³fûÔ ¸fZÔ WXe Àf¸fZMX³fZ IYû dUUVf IYSX dQ¹ff WX`Ü

Ad²fIYfÔVf fOÞXZ JZ»f °f¸ffVfûÔ IYf AfdVf¹ff³ff 23 þ³fUSXe IZY ffQ

¦fûçf ¸fZ»ff IZY d»fE SXUf³ff WXû³fZ »f¦f°ff WX`Ü IYBÊ QVfIY ÀfZ füÔÀfe

¸fZ»ff ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ VfSXeIY WXû³fZ Uf»fZ fbþb¦fÊ ´fÔþUfSXf IZY OXйfûPÞXe IZY

dVfUVfÔIYSX dÀfÔWX, ´f`SX ¦ffÔU IZY ff»fIÈYV¯f dÀfÔWX, Àff»f´fbSX IZY ¸fQ³f

dÀfÔWX, AfþfQ³f¦fSX IZY dQUfIYSX dÀfÔWX, JMX³fBÊ ÓffSXJÔOX IZY Af¨ff¹fÊ

·fUZVf ¨f`fZ, »fJ´fbSXf IZY I`Y»ffVf dfWXfSXe Óff, Àf÷YIYf IZY BÔQiZVUSX

SXf¯ff, SXfÔ¦ff IZY ´fi¦fd°fVfe»f dIYÀff³f A·f¹f IYfÔ°f Óff AfdQ fe°fZ dQ³fûÔ

IYû ¹ffQ IYSX°fZ WXbE f°ff°fZ WX`Ô dIY Af ¸fZ»fZ ¸fZÔ Uû ff°f IYWXfÔÜ °ff

IYBÊ ÀfÔ´f³³f §fSXûÔ IZY »fû¦f A´f³fZ ff»f f¨¨fûÔ U §fSXûÔ IYe fWXc, fZdMX¹fûÔ

IZY Àff±f MX´f´fSX Uf»fe f`»f¦ffOÞXe ¸fZÔ ÀfUfSX WXûIYSX ¸fZ»fZ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f°fZ ±fZÜ

¸fZ»ff ¸fZÔ WXÔÀfOXeWXf, ffSXfWXfMX, PXfIYf¸fûOÞX, ´fÔþUfSXf, ²fûSX`¹ff °fIY ÀfZ

MX¸fMX¸f þ`ÀfZ ÀfUfSXe ¦ffOÞXe ¸fZÔ ·fSX ·fSX IYSX ¸fZ»ff Af°fZ þf°fZ ±fZÜ ¦ffÔU

ÀfZ JZ°f IYe ´f¦fOXÔdOX¹fûÔ WXûIYSX d´f°ff, ¨ff¨ff IYf WXf±f ´fIYOÞXIYSX U

IÔY²fûÔ ´fSX ¨fPÞXIYSX füÔÀfe ¸fZ»ff IYe Àf`SX ´fSX ¨f»f ´fOÞX°fZ ±fZÜ fQ»fZ

Àf¸f¹f, fQ»fe ´fdSXdÀ±fd°f, fQ»fe ÀfÔÀIÈYd°f, fQ»fZ ÀfÔÀIYfSX, fPÞX°fe

ÀfÔ´f³³f°ff U ´fdV¨f¸fe Àf·¹f°ff IZY dQJfUZ IZY CX°ffU»fZ´f³f ³fZ BÀf ¸fZ»fZ

IZY ´füSXfd¯fIY ÀU÷Y´f IYû ·fe Jcf OXÔÀffÜ Af ¸fZ»fZ ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ

»fû¦fûÔ IZY ´ffÀf ÀfÔÀff²f³f IYe fPÞXû°fSXe °fû WXbBÊ, »fZdIY³f Àff¸ffdþIY

´fdSXUZVf ³fZ ¸fZ»fZ IYe ¦fdSX¸ff IYû NXZÀf ´fWXbÔ¨ff³fZ ¸fZÔ IYûBÊ IYÀfSX ³fWXeÔ

LûOÞXfÜ þf³fIYfSX f°ff°fZ WX`Ô dIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe °fÔÂf ·fe IYWXeÔ

´feLZ ³fWXeÔ SXWXfÜ ÀfSXIYfSXe À°fSX ´fSX ¸fZ»ff IZY ´füSXfd¯fIY ¸fWX°U U

BÀfIYe ¦fdSX¸ff IYû f³ffE SXJ³fZ IZY §fûVf¯ffAûÔ ¸fZÔ CXîfMX³f Àf¸ffSXûWX

¸fZÔ ÀfcSX¸ff ³fZ°ffAûÔ IYe þbff³f WXSX Àf¸f¹f fPÞX ¨fPÞX IYSX Af¦fZ SXWXeÜ

»fZdIY³f ÀfSXþ¸feÔ ´fSX UWX Àf¸f¹f QSX Àf¸f¹f fbPÞXf´fZ IYe PX»f°fe ÀU÷Y´f

IYf AWXÀffÀf IYSXf°ff SXWXfÜ Af 2017 ¸fZÔ EIY ffSX dRYSX SXfþ¦f

IYe dfWXfSX ÀfSXIYfSX IZY ¸fbdJ¹ff ³fe°feVf IbY¸ffSX, CX´f¸fbdJ¹ff VfbVfe»f

¸fûQe IZY Àff±f Àff±f ¸fWX°U´fc¯fÊ SXfþÀU ·fcd¸f Àfb²ffSX dU·ff¦f IZY

IYffe³ff ¸fÔÂfe f³f³fZ IZY ffQ ffÔIYf IZY dU²ff¹fIY SXf¸f³ffSXf¹f¯f ¸fÔOX»f

´fSX ÀffIYe AfVff ·fSXe d³f¦ffWXZÔ dMXIYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¸fÔÂfe f³f³fZ IZY ffQ

IYBÊ ¸füIYûÔ ´fSX ¸fÔQfSX U füÔÀfe ¸fZ»ff IZY ´fbSXf³fZ ¦füSXU ¸fZÔ ¨ffSX ¨ffÔQ

»f¦ff³fZ IYe fOÞXe fOÞXe ff°fûÔ ÀfZ »fû¦fûÔ IZY CX¸¸feQûÔ IYû ÀfWX»ff¹ff WX`Ü

Af þf füÔÀfe ¸fZ»ff IZY ¸fIYSX ÀfÔIiYfd°f IYe fZ»ff dÀfSX ´fSX ÀfUfSX

WX` °fû »fû¦fûÔ IYe AfÀf IYf §ffÀf dRYSX ÀfZ WXSXf ·fSXf WXû ¦f¹ff WX`Ü BÀf

ffSX AüSXÔ¦ffffQ IZY QZU ¸fWXû°ÀfU IYû SXfþIYe¹f ¸fZ»ff IYf QþfÊ dQE

þf³fZ IZY ffQ ¸fÔQfSX IZY füÔÀfe ¸fZ»ff IYû ·fe SXfþIYe¹f ¸fZ»ff IYf QþfÊ

dQE þf³fZ IYe CX¸¸feQûÔ IYf ´fÔJ CX¦f Af¹ff WX`Ü Vff¹fQ 2018 IYf

³fUUVfÊ ¸fÔQfSX ¸fWXû°ÀfU IYû JbdVf¹fûÔ ·fSXf Àfü¦ff°f QZ³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹fff

WXû ÀfIZYÜ dþÀfIYf ¹fWXfÔ IZY »fû¦fûÔ IYû fZÀffie ÀfZ BÔ°fþfSX WX`Ü

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

21


Ad·f¿ûIY IbY¸ffSX ´ffNXIY

¦ffZ´ff»f¦faªf

¸feNXe VfWXSX ¸fZÔ WbXAf ¸fü°f IYf £û»f

³fü Àffd±f¹fûÔ IYe ¸fü°f ÀfZ Af ·fe ÀfWX¸fZ WX` ¨fe³fe d¸f»f IZY ¸fþQcSX

Ô

Ô Ô

Ô Ô

Ô

Ô

Ô

¦fû´ff»f¦fÔþ dþ»fZ IZY IbY¨ff¹fIYûMX ±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ ¨fe³fe (Vfb¦fSX) d¸f»f

IYf ffg¹f»fSX RYMX³fZ ÀfZ ´ffÔ¨f »fû¦fûÔ IYe ¸füIZY ´fSX WXe ¸fü°f WXû ¦fBÊ, AüSX

Vü»fZVf IbY¸ffSX ´ff¯OZ X¹f

WXbE WX`.

¨ffSX IYe þfh¨f IZY QüSXf³f þfdIY ffSXWX »fû¦f ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f

f°ffE þf SXWXZ ±fZÜ ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX, dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ÀfZ »f¦f·f¦f

15 dIY»fû¸feMXSX QcSX ÀffÀff¸fcÀff ¨fe³fe d¸f»f ¸fZÔ fb²fUfSX SXf°f »f¦f·f¦f

ÀffPÞXZ ¦¹ffSXWX fþZ fgf¹f»fSX A°¹fd²fIY ¦f¸fÊ WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ RYMX

¦f¹ffÜ §fMX³ff IZY Àf¸f¹f IYBÊ ¸fþQcSX d¸f»f ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXZ

±fZܸfbAfU³ff »fZ³fZ AfE ÃfZÂfdÂf¹f dU²ff¹fIY A¸fSXZÔQi ´ffÔOXZ þe ³fZ A´f³fZ

°fSXRY ÀfZ 25 WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYe SXfdVf ¸fQQ IZY d»fE dQE AüSX

¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ ¸fÈ°fIYûÔ IZY ´fdSXþ³fûÔ IYû 4 »ffJ ÷Y´fE

IYe ¸fbAfUþf SXfdVf QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü WXfQÀfZ IZY UöY ¸füþcQ

IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYf IYWX³ff WX`, 'fgf¹f»fSX ¸fZÔ AûUSX WXedMXÔ¦f IZY IYfSX¯f

»ffÀMX WXbAfÜ' IbY¨ff¹fIYûMX IZY ±ff³ff ´fi·ffSXe AU²fZVf IbY¸ffSX ³fZ

¦fb÷YUfSX IYû f°ff¹ff dIY Àf·fe §ff¹f»fûÔ IYû ¦fû´ff»f¦fÔþ ÀfQSX

AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àf·fe §ff¹f»f 90 ´fid°fVf°f ÀfZ

ª¹ffQf þ»fe AUÀ±ff ¸fZÔ WX`ZÔÜ ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f »fû¦fûÔ IYû ´fMX³ff

·fZþf ¦f¹ff WX`Ü ¸fÈ°fIYûÔ IYe ´fWX¨ff³f IbY¨ff¹fIYûMX IZY JþcSXe ¦ffÔU

d³fUfÀfe Aþbʳf IbY¸ffSX, IÈY´ff ¹ffQU, dUIiY¸f ¹ffQU, IY³WX`¹ff Vf¸ffÊ

AüSX CXØfSX ´fiQZVf IZY ¸fûWX¸¸fQ Vf¸fÀfbïe³f IZY øY´f ¸fZÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü

À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IYû IYWX³ff WX` dIY IYBÊ ¸fþQcSX A·fe ·fe ¸f»ffZ IZY

³fe¨fZ QfZ WXbE WX`ÔÜ BÀf IYfSX¯f ¸fÈ°fIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff fPÞX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff

þ°ffBÊ þf SXWXe WX`Ü §fMX³ff IZY ffQ À±ff³fe¹f »fû¦f ¦fbÀÀfZ ¸fZÔ WX`ÔÜ

AfIiYûdVf°f »fû¦fûÔ ³fZ d¸f»f IZY ¸ffd»fIY ¸fWX¸fcQ A»fe IZY §fSX ´fSX ²ffUf

fû»fIYSX CX³fIZY §fSX AüSX UfWX³fûÔ IYû Ãfd°f¦fiÀ°f IYSX dQ¹ff WX`Ü §fMX³ff

A´f³fûÔ IZY Jû³fZ IYf QQÊ ¨fe³fe d¸f»f ¸fþQcSXûÔ IYû Jf¹fZ þf SXWXe WX`. ¸fþQcSXûÔ

IYe ¸fü°f ³fZ ´fdSXþ³fûÔ IYû WXe ³fWXeÔ fd»IY CX³fIZY Àff±f IYf¸f IYSX SXWXZ Àffd±f¹fûÔ

IYû ·fe °fûOÞX IYSX SXJ dQ¹ff WX`. dQ»f ¸fZ ¦f¸f d»f¹fZ CX¸¸feQ ·fSXe WXÀfSX°f ÀfZ

´fid°fdQ³f ¨fe³fe d¸f»f ¸fZ AfIYSX dQ³f ·fSX BÔ°fþfSX IYSX Vff¸f ¸fZ »füMX SXWXZ WX`.

·fdU¿¹f IYe d¨fÔ°ff EIY-EIY ¸fþQcSXûÔ IYe ¨fZWXSXZ ´fSX Óf»fIY SXWXe WX`. ¸fþQcSXûÔ

IYf BÀf ff°f IYf ·f¹f WX` dIY ¨fe³fe d¸f»f fÔQ ³f WXû þf¹fZ. ¨fe³fe d¸f»f fÔQ

WXbAf °fû BÀf CX¸fi ¸fZ IYWXfÔ þf¹fZ Ô¦fZ. AfÔJûÔ ¸fZ CXQfÀfe A·fe ÀfZ Óf»fIY SXWXe

WX`. §fMX³ff IZY dQ³f EIY °fSXRY Àffd±f¹fûÔ IYe ¸fü°f °fû QcÀfSXe °fSXRY »fû¦fûÔ IZY

õfSXf °fûOÞXRYûOÞX IYe §fMX³ff ÀfZ Af ·fe ¸fþQcSX CXfSX ³fWXeÔ ´ff¹fZ WX`. B³fIZY ·fe°fSX

QWXVf°f IYf ¸ffWXü»f ½¹ff~ WX`. IYBÊ ¸fþQcSX °fû §fMX³ff IZY 10 dQ³f fe°f þf³fZ

IZY ffQ ·fe ¨fe³fe d¸f»f ³fWXeÔ Af SXWXZ. ¸fþQcSX Äff³f¨fÔQi, f»fUÔ°f dÀfÔWX, Aþb ʳf

¹ffQU, dU³fûQ dÀfÔWX, ßfed³fUfÀfe QbfZ, ³fÀføYQe³f, dU³fûQ d¦fdSX AfdQ IYe

¸ff³fZ °fû CX³fIZY Àff±f IYf¸f IYSX³fZ Uf»fûÔ IYe ¸fü°f ³fZ dWX¸¸f°f °fûOÞX dQ¹ff WX`.

A´f³fe ½¹f±ff dIYÀfÀfZ IYWXZ. IYü³f Àfb³fZ¦ff. d¸f»f IZY ¸ffd»fIY þZ»f ¸fZ fÔQ WX`.

CX³fIZY ffWXSX Af³fZ IZY ffQ IYûBÊ CX´ff¹f ·fe WXû ÀfIY°ff WX`, dþ³f Àffd±f¹fûÔ IYe

WXfQÀfZ ¸fZ ¸fü°f WXû ¦f¹fe CX³fIZY ´fdSXþ³fûÔ IYû ¸fbAfUþf d¸f»f þf¹fZ, BÔV¹ffSXZ ÔÀf

IYf ´f`Àff d¸f»fZ. °f±ff CX³fIZY Afdßf°fûÔ IYû ³füIYSXe d¸f»fZ ¨fe³fe d¸f»f VfbøY WXû.

BÀfIZY d»fE ´fi¹ffÀf Afþ Àf·fe ÀffÔÀfQ AüSX dU²ff¹fIY IYû d¸f»f IYSX IYSX³ff

¨ffdWXE ±ff. ¸fþQcSXûÔ IYû BÀf ff°f IYf ¸f»ff»f WX` dIY Bʸff³fQfSXe ÀfZ ´fi¹ffÀf

IYSX³fZ IZY fþf¹f SXf³fed°fIY Q»f IZY »fû¦f SXfþ³fed°f IYe SXûMXe ÀfZIY³fZ ¸fZ »f¦fZ

IZY ffQ IYBÊ ±ff³fûÔ IYe ´fbd»fÀf §fMX³ffÀ±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÜ SXfWX°f EUÔ

U¿fÊ 2015-16 ¸fZ

f¨ffU IYf¹fÊ þfSXe WX`Ü

¢¹fûÔ·f¹f·fe°f WX`¸fþQcSX

Ô ÀffÀff¸fbÀff ¨fe³fe d¸f»f IYû ¨f»ff³fZ IZY ´fÃf ¸fZ Ô ¸ffd»fIY

³fWXeÔ ±fZ. ¨fe³fe d¸f»f ´fSX 2015 ¸fZ Ô WXe ÀfÔIYMX ¸fÔOXSXf SXWXf ±ff. °ff ÀfSXIYfSX

AüSX d¸f»f ´fifÔ²f³f IZY fe¨f WXbE WXfBÊ »fZU»f d¸fdMXÔ¦f IZY ffQ ÀfÂf VfbøY IYSX³fZ

IYf RỲÀf»ff d»f¹ff ¦f¹ff ±ff. BÀf ffSX ¨fe³fe d¸f»f ¸fþQcSXûÔ IYe ¸fü°f AüSX

°fûOÞXRYûOÞX CX´fQiU IYe §fMX³ff IZY ffQ IYWXe d¸f»f ¸ffd»fIY þZ»f ÀfZ d³fIY»f³fZ

IZY ffQ ¨fe³fe d¸f»f fÔQ IYSX³fZ IYf RỲÀf»ff ³f »fZ. ¨fe³fe ¸ffd»fIY IZY þ¸ff³f°f

IZY ffQ ¹fWX °f¹f WXû ´ff¹fZ¦ff dIY d¸f»f ¨f»fZ¦ff ¹ff ³fWXeÔ.

ÀfÔIYMXIYe§fOÞXe¸fZÔÀff±f JOÞXZWX`¸fþQcSX

ÀffÀff¸fbÀff ¨fe³fe d¸f»f ¸fZ Ô WXfQÀfZ IZY ffQ d¸f»f ¸ffd»fIY ¸fWX¸fcQ A»fe CX³fIZY

Qû³fûÔ fZMXf IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX þZ»f ·fZþf þf ¨fbIYf WX`. ´fiVffÀf³f IYe °fSXRY ÀfZ

Qû A»f¦f A»f¦f ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSXf¹fe ¦f¹fe WX`. CX³fIY DY´fSX ·fe EIY

fOÞXf ÀfÔIYMX WX`. BÀf ÀfÔIYMX IZY §fOÞXe ¸fZ Ô d¸f»f ¸fþQcSX ¨fMXÐMXf³fe EIY°ff IZY Àff±f

¸ffd»fIY IZY JOÞXZ WX`. CX³fIYe þ¸ff³f°f AfdQ IYSXf³fZ ÀfZ »fZIYSX IYf³fc³fe ´fidIiY¹ff

ÀfZ d³f´fMX³fZ IYe °f`¹ffSXe ¨f»f SXWXe WX`. ¸fþQcSX BÀf CX¸¸feQ ÀfZ þbOÞXZ WX` dIY CX³fIYe

þ¸ff³f°f IZY ffQ ¨fe³fe d¸f»f IYû VfbøY IYSX³fZ IYe ´fidIiY¹ff °fZþ WXû þf¹fZ¦fe.

E¸fOXeE¸f IYf d³fIY»ff Q¸f, RY»f U AÔOXf d¸f»f SXWXf IY¸f

Àfb. OZXÀIY

dþ»fZ A³°f¦fÊ°f ÃfZÂf IZY dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ ¦fb¯fUØff´fc¯fÊ dVfÃff Àf´f³ff

f³fIYSX SXWX ¦f¹ff WX`Ü IYBÊ dUôf»f¹f ¸fZÔ ³f °fû dVfÃfIY d³f¹fd¸f°f øY´f

ÀfZ dUôf»f¹f Af°fZ WX`Ô ³f dUôf»f¹f ¸fZÔ A²¹f¹f³fSX°f f¨¨fûÔ IYû

ÀfSXIYfSXe ÀfbdU²ff CX´f»f²f WXû ´ff SXWXe WX`Ü dþÀfÀfZ ÃfZÂf IZY

Ad·f·ffUIYûÔ IYf ÀfSXIYfSXe dUôf»f¹fûÔ ÀfZ ²feSXZ-²feSXZ ¸fûWX ·fÔ¦f WXû°ff

þf SXWXf WX`Ü Àff±f WXe EZÀfZ dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ ´fPÞXfBÊ IYSX SXWXZ f¨¨fûÔ IZY

·fdU¿¹f ´fSX ·fe ´fiV³f d¨f³WX »f¦f°ff þf SXWXf WX`Ü

¢¹fûÔdIY ÀfSXIYfSXe dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ E¸fOXeE¸f IZY °fWX°f

VfbIiYUfSX IYû AÔOXf U ¸füÀf¸fe RY»f QZ³fZ IYe ¹fûþ³ff f³fe WX`Ü BÀfIZY

d»fE ÀfSXIYfSX ³fZ EIY ¸fbV°f LWX ¸ffWX IYe SXfdVf CX´f»f²f IYSXf Qe

WX`Ü »fZdIY³f þfÔ¨f IZY QüSXf³f IYBÊ ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ AÔOXf ¦ff¹ff ´ff¹ff ¦f¹ffÜ

SXþü³f: ¸f²¹f dUôf»f¹f J`SXf, fSXü³fe, ·fcdÀf¹ff, IY³¹ff ¸f²¹f

dUôf»f¹f, ff»f ·ffSX°fe SXþü³f, »fIYOÞXf, ÀfdWX°f IYSXef EIY Qþʳf

dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ AÔOXf U RY»f dÀfRYÊ dQJfUf IZY d»fE SXÀfûBÊ IYÃf ¸fZÔ

³f SXJ dUôf»f¹f ´fi²ff³f ³fZ A´f³fZ IYÃf ¸fZÔ SXJf ±ffÜ ÀffÀfZ fbSXf WXf»f

J`SXf ¸f²¹f dUôf»f¹f IYf ±ffÜ 272 f¨¨fûÔ IYe WXfþSXe ¸fZÔ EIY ·fe

f¨¨fZÔ IYû ±ff»fe ¸fZÔ AÔOXf U RY»f ³fWXeÔ ±ffÜ ¸f²¹f fSXü³fe ¸fZÔ 165

f¨¨fûÔ ¸fZÔ 30 IYû AÔOXf °f±ff ÀfZf IZY À±ff³f ´fSX EIY ±f`»ff ¸fZÔ IZY»ff

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

dQJf¹ffÜ ´fif±fd¸fIY dUôf»f¹f ¨fIYÀfdRY¹ff ¸fZÔ 95 f¨¨fûÔ IZY d»fE

AÔOXf IYe þ¦fWX Qû dIY»fû ÀfZf ´ff¹ff ¦f¹ffÜ ¸f²¹f dUôf»f¹f ff¸fQZU

¸fZÔ ¸fZÔ IYSXef PXfBÊ Àfü f¨¨fZ ¸fZÔ 210 °f±ff °fe³f IZYþe ÀfZf IYe

þf³fIYfSXe QeÜ ´fif±fd¸fIY dUôf»f¹f ¨f´fSXfÀfe ¸fZÔ 37 f¨¨fûÔ IYû ¸fe³fc

IZY A³fbÀffSX Jf°fZ QZJf ¦f¹ffÜ ´fcL³fZ ´fSX E¨fE¸f »f°ff ³fZ f°ff¹ff dIY

¦ffÔU U`¿¯fUe °f±ff Qû ½¹fdöY IYf ßffð IZY IYfSX¯f AÔOXf IZY À±ff³f

´fSX ÀfZf dQ¹ff ¦f¹ffÜ E¨fE¸f ´fi¸fûQ WXdSXþ³f ÀfdWX°f A³¹f ±fZÜ

VfÔ·fc¦fÔþ: »f¦f·f¦f Àf·fe dUôf»f¹f IZY ¸f²¹ff‘³f ·fûþ³f ÀfZ AÔOXf

¦ff¹ff d¸f»ffÜ ¸fb£¹ff»f¹f dÀ±f°f ¸f²¹f dUôf»f¹f VfÔ·fc¦fÔþ, IY³¹ff

´fif±fd¸fIY dUôf»f¹f J´fOÞXf, IY³¹ff ´fif±fd¸fIY, dUôf»f¹f IYSXÀfû´f,

E³f´feEÀf ¸fbIYWXSXe, IY³¹ff dUôf»f¹f IZYWX³fe¨fIY ÀfdWX°f A³¹f

dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ f¨¨fûÔ IZY ·fûþ³f ÀfZ AÔOXf U Àf»ffQ ¦ff¹ff ±ffÜ

CXÀfIYe þ¦fWX ´fSX ´ff³fe Uf»ff Af»fc ¨f³ff IYf Àfþe U ¨ffU»f dQ¹ff

¦f¹ffÜ UWXeÔ IY³¹ff ´fif±fd¸fIY dUôf»f¹f IYSXÀfû´f ¸fZÔ °fû f¨¨fûÔ ³fZ

dUSXû²f ´fiQVfʳf IYSX³ff ´fifSXÔ·f IYSX dQ¹ffÜ »f¦f·f¦f Àf·fe dUôf»f¹f

´fi²ff³f ³fZ AÔOXf ³fWXeÔ QZ³fZ IYe ff°f ´fSX ¨fb´´fe Àff²f d»f¹ffÜ BÀf fff°f

E¸fOXeE¸f ´fi·ffSXe ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSX ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ IYSX³fZ ´fSX IYûBÊ þUff ³fWXeÔ

dQ¹ff ¦f¹ffÜ

þ¹f´fbSX: IYBÊ dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ AÔOXf ³fWXeÔ dQ¹ff ¦f¹ffÜ IY²ffSX ¸f²¹f

dUôf»f¹f ¸fZÔ f¨¨fûÔ IYû QZ³fZ IZY d»fE SXÀfûB¹ff AÔOXf CXff»f SXWXe ±feÜ

þfdIY ´fif±fd¸fIY dUôf»f¹f øY´ff¸ffSX¯f ¸fZÔ ¨ffU»f ¸fZÔ Àfþe f³ff¹ff

¦f¹ff ±ffÜ UWXe ³¹fc ´fif±fd¸fIY dUôf»f¹f ´f»fd³f¹ff IYe dVfdÃfIYf øY´ff

IbY¸ffSXe ³fZ f°ff¹ff dIY SXfdVf d³fIYfÀfe ³fWXeÔ CXNXf³fZ IZY IYfSX¯f AÔOXf

U RY»f f¨¨fûÔ IYû ³fWXeÔ dQ¹ff þf ÀfIYfÜ ¹fWXe dÀ±fd°f ¸f²¹f dUôf»f¹f

¸ff»fU±ff³f IYe ·fe ±feÜ UWXeÔ IYf»fÓfSX ´fif±fd¸fIY dUôf»f¹f ¸fZÔ

´ffIYVff»ff ¸fZÔ °ff»ff »fMXIYf d¸f»ffÜ ¸f¦fSX ´fi²ff³f dVfÃfIY Af»fûIY

SXÔþ³f °f»»fe³f°ff IZY Àff±f f¨¨fûÔ IYû AÔ¦fiZþe IYf ´ffNX ´fPÞXf°fZ d¸f»fZÜ

²fûSX`¹ff: ÀfSXIYfSXe ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ AÔOXf AüSX RY»f IZY ³ff¸f ´fSX Jcf

WXZSXfRZYSXe WXbBÊÜ d¸fdOX»f ÀIcY»f ²fûSX`¹ff IYe Aá¸f IYe LfÂff A´fʯff

IbY¸ffSXe, JbÀffc IbY¸ffSXe, Àf~¸f IYe IYfþ»f IbY¸ffSXe þf E¸fOXeE¸f

»fZIYSX dIY¨f³f ÀfZ d³fIY»fe °fû CXÀfIYe ±ff»fe ¸fZÔ ¨ffU»f AüSX Lû»fZ

±ffÜ BÀf dUôf»f¹f ¸fZÔ °fe³f AüSX ·fe ÀIcY»f Àf¸ff¹fûdþ°f WX`Ü dþÀf¸fZÔ

´fif±fd¸fIY ¸f²¹f dUôf»f¹f OXZøY, E³f´feEÀf ¹ffQU MXû»ff §fÀfd¹ff EUÔ

´fif±fd¸fIY dUôf»f¹f §fdÀf¹ff ¸fZÔ ·fe f¨¨fûÔ IYû AÔOXf IYe þ¦fWX IZY»ff

dQ¹ff ¦f¹ffÜ dVfÃfIYûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY ·fûþ³f IZY ´fWX»fZ f¨¨fûÔ IYû AÔOXf

dJ»ff¹ff ¦f¹ffÜ »fZdIY³f IbYL dVfÃfIYûÔ IYe ¸ff³fZ °fû AÔOXf IYe IY¸fe

IYû QZJ ffþfSX ¸fZÔ CXÀfIYe IYe¸f°f Àff°f ÷Y´f¹fZ IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü

þfdIY AÔOXf IYf ´f`Àff ´ffÔ¨f ÷Y´f¹fZ WXe dQ¹ff þf SXWXf WX` Ü feBʹfû

FYd¿fIYfÔ°f dÀfÔWX ³fZ f°ff¹ff dIY ffþfSX ¸fZÔ ´f¹ffÊ~ ¸ffÂff ¸fZÔ AÔOXf

CX´f»f²f ³fWXeÔ SXWX³fZ ÀfZ f¨¨fûÔ IZY fe¨f IY¸f dU°fSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

22


ffaIYf

E»f´feþe IYe IYf»ffffþfSXe ÀfZ

´fSXZVff³f WXû SXWXZ »fû¦f

¸f³fûªf d¸fßf/Àfa¹fböY Àfa´ffQIY

IYf»ffffþfSXe IYSX³fZ Uf»fZ dIYÀfe ·fe ¨feþ IYû CXþ»fZ ÀfZ IYf»ff IYSX

ffþfSX ¸fZÔ fZ¨f QZ°fZ WX`ÔÜ ¹fZ IY»ff ·fe Jcf WX` ³fE-³fE d³f¹f¸f f³f°fZ

WX`Ô AüSX CX³f¸fZÔ ÀfZÔ²f¸ffSXe WXû þf°fe WX`Ü IYf»fZ ffþfSX IZY IY»ffIYfSX

ffþ IYWXfÔ Af³fZ Uf»fZÜ ¦f`Àf IZY Àff±f ·fe ¹fWX WXû SXWXf WX`Ü ¦f`Àf IYe

IYf»ffffþfSXe SXûIY³fZ IZY Jcf CX´ff¹f dIYE ¦fEÜ Af²ffSX IYfOXÊ ÀfZ

d»fÔIY dIY¹ff ¦f¹ffÜ d¸f»f³fZ Uf»fZ ¦f`Àf dÀfÔ»fZOXSX IYe ÀfÔ£¹ff d³f²ffÊdSX°f

IYe ¦fBÊÜ EIY °fSXRY B°f³fe Àf£°fe AüSX QcÀfSXe °fSXRY Jb»fZ ffþfSX ¸fZÔ

²fOÞX»»fZ ÀfZ LûMXZ ÀffBþ IZY AU`²f dÀf»fÔZOXSX BÀ°fZ¸ff»f ¸fZÔ »ffE þf

SXWXZ WX`ÔÜ ¹fZ dÀf»fZÔOXSX dIY»fû IZY ·ffU ÀfZ QbIYf³fûÔ ¸fZÔ ·fSXZ ·fe þf SXWXZ

WX`ÔÜ B³f dÀf»fZÔOXSXûÔ ÀfZ IYBÊ ffSX WXfQÀfZ WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ ffUþcQ EZÀfZ

dÀf»fZÔOXSXûÔ ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ ¸fZ ÔÀfRY»f°ff ³fWXeÔ d¸f»fe WX`Ü °f¹f øY´f ÀfZ

BÀfIZY ´feLZ IYf SX`IZYMX A·fe ·fe ÀfdIiY¹f WX` AüSX ¸ff»f ´feMX³fZ IYf

IYfSXûffSX RY»f RcY»f SXWXf WX`Ü ¦fb´f¨fb´f IZY NXZ»fZ ÀfZ »fZIYSX ¨ffMX Uf»fZ

NXZ»fZ °fIY Af´fIYû LûMXZ »ff»f dÀfÔ»fZOXIYSX dQJ þfEÔ¦fZÜ EZÀfZ

dÀf»fZÔOXSXûÔ ´fSX IYBÊ ffSX ÀfUf»f CXNX ¨fbIZY WX`ÔÜ B³f AU`²f dÀf»fZÔOXSXûÔ

IYe IYûBÊ ¦ffSXÔMXe ³fWXeÔÜ »ffgþ ¸fZÔ ·fe ÀMXcOXZÔMXÐÀf BÀfIYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX

SXWXZ WX`ÔÜ B³f dÀf»fZÔOXSXûÔ IZY CX´f¹fû¦f ´fSX Àf£°fe ³fWXeÔ dQJf³ff °¹fûWXfSX

IZY ¸füÀf¸f ¸fZÔ J°fSXf IYû Jb»ff LûOÞX QZ³fZ þ`Àff WX`Ü ´fbd»fÀf IYe

d¸f»fe·f¦f°f ÀfZ ¹fWX IYfSXûffSX RY»f RcY»f SXWXf WX` dIY ³fWXeÔ BÀfIYe

d³f¦fSXf³fe ´fbd»fÀf ARYÀfSXûÔ IYû IYSX³fe ¨ffdWXEÜ ÀfUf»f ¹fWX WX` dIY

EþZÔÀfe IZY ¨ffWXZ df³ff CX³fIZY ÃfZÂf ¸fZÔ LûMXZ dÀf»fZÔOXSX ·fSXZ þf SXWXZ WX`Ô?

SXÀfûBÊ ¦f`Àf IYe IYf»ffffþfSXe IYû SXûIY³fZ IZY d»fE

ÀfSXIYfSX ³fZ °f¸ff¸f ´fi¹ffÀf dIYE »fZdIYSX ¦f`Àf IYe IYf»ffffþfSXe Afþ

·fe fQÀ°fcSX þfSXe WX`Ü Af´fcd°fÊ dU·ff¦f AüSX ¦f`Àf EþZÔdÀf¹fûÔ IYe d¸f»fe

·f¦f°f ÀfZ SXÀfûBÊ ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSXûÔ ÀfZ dSXRYd»fÔ¦f IYf AU`²f IYfSXûffSX Jcf

RY»f-RcY»f SXWXf WX`Ü ¹fWX ²fÔ²ff »fû¦fûÔ IZY d»fE ¸fbÀfef°f f³f°ff þf SXWXf

WX`, ¸f¦fSX dþ¸¸fZQfSX ÀfÃf¸f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ A´f³fe AfÔJZÔ fÔQ IYSX

SXJe WX`ÔÜ CX³WXZÔ SXÀfûBÊ ¦f`Àf IYe IYf»ffffþfSXe ³fþSX ³fWXeÔ Af SXWXe WX`Ü

VfWXSX WXû ¹ff ¦ffÔU WXSX þ¦fWX-þ¦fWX SXÀfûBÊ ¦f`Àf IYe IYf»ffffþfSXe WXû

SXWXe WX`Ü §fSXZ»fc dÀf»fÔZÔOXSX ÀfZ ¦f`Àf d³fIYf»fIYSX Vffd°fSX °fe³f-¨ffSX ¦fb³fe

IYe¸f°f ´fSX fZ¨f SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIZY ffUþcQ ¹fWX ³f °fû ´fbd»fÀf IYû dQJ

SXWXf WX` AüSX ³f ´fiVffÀf³f IYûÜ EIY dIY»fû ¦f`Àf IYe IYe¸f°f IYSXef

30 ÷Y´f¹fZ ÀfZ ·fe IY¸f WX`, þfdIY BÀfIYe IYe¸f°f EIY Àfü ÷Y´f¹fZ ÀfZ

120 ÷Y´f¹fZ dIY»fû °fIY UÀfc»ff þf SXWXf WX`Ü BÀfIZY AU`²f ²fÔ²fZ IYû

SXûIY³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe Af´fcd°fÊ dU·ff¦f ÀfZ »fZIYSX ´fbd»fÀf U °fZ»f

IÔY´fd³f¹fûÔ IYe WX`Ü ¸f¦fSX Jf³ff´fcd°fÊ ÀfZ ª¹ffQf IbYL ³fWXeÔ WXû°ff, ¢¹fûÔdIY

BÀf ¦fûSXJ²fÔ²fZ ¸fZÔ ÀffIYe dWXÀÀfZQfSXe WX`Ü BÀfIYf AÀfSX ¦fif¸fe¯f

ffþfSXûÔ ´fSX ·fe QZJf þf ÀfIY°ff WX`Ü

dþ»fZ¸fZÔÀfSXIYfSXe´fi¹ffÀf dURY»f

IZY³Qi ÀfSXIYfSX ³fZ CX´f·fûöYfAûÔ IYe ÀfdÀfOXe EIYfCXÔMX ¸fZÔ OXf»f³fZ IYe

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

¹fûþ³ff »ff¦fc IYSX ¦f`Àf IYe IYf»ffffþfSXe SXûIY³fZ IZY ´fi¹ffÀf dIYE

»fZdIY³f IYf»ffffþfdSX¹fûÔ ³fZ A´f³fZ ²fÔ²fZ IYe ¨f¸fIY RYeIYe ³fWXeÔ ´fOÞX³fZ

QeÜ Afþ ·fe ´fWX»fZ IYe °fSXWX ¦f`Àf dSXRYd»fÔ¦f IYf AU`²f ²fÔ²ff ³f¦fSX

ÀfZ »fZIYSX ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ AfÀff³fe ÀfZ QZJf þf ÀfIY°ff WX`Ü

²fÔ²fZffþ IYSXSXWXZ¸fûMXf ¸fb³ffRYf

þf³fIYfSXûÔ IYe ¸ff³fZÔ °fû dU·ff¦f U EþZÔÀfe ¸ffd»fIYûÔ IYe d¸f»fe·f¦f°f

ÀfZ ²fÔ²fZffþûÔ IYû AfÀff³fe ÀfZ dSXdRY»f d¸f»f þf°ffe WX`Ô UZ BÀfIZY þdSX¹fZ

¸fûMXf ¸fb³ffRYf IY¸ff°fZ WX`ÔÜ d´fÀf°fZ WX`Ô °fû fZ¨ffSXZ ¦fSXef »fû¦f dþ³fIZY

´ffÀf Afþ ·fe ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f ³fWXeÔ WX`Ü EZÀfZ »fû¦f ¸fþfcSXe ¸fZÔ 180

ÀfZ Àfü ÷Y´f¹fZ dIY»fû IYe QSX ÀfZ LûMXZ dÀf»fÔZÔOXSX ¸fZÔ ¦f`Àf ·fSXUf³fZ IYû

¸fþfcSX WX`ÔÜ B³f ¦f`Àf dSXRYd»fÔ¦f IYe QbIYf³fûÔ IZY ¦ffÔU, ³f¦fSX U

¸fûWX»»fûÔ IZY fe¨fûÔ fe¨f WXû³fZ ÀfZ IY·fe ·fe IYûBÊ fOXf WXfQÀff WXû

ÀfIY°ff WX`Ü Vff¹fQ ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfSXe BÀf A³fWXû³fe IYe AfVfÔIYf

ÀfZ þf³ffcÓfIYSX AÔþf³f f³fZ f`NXZ WX`ÔÜ

IYf»ffffþfSXeIYf JZ»f d³fSXf»ff

SXÀfûBÊ ¦f`Àf IYe IYf»ffffþfSXe IYf JZ»f fOÞXf d³fSXf»ff WX`Ü Af °fû

¦ffÔU-¦ffÔU ¸fZÔ LûMXZ dÀf»fÔZÔOXSXûÔ ¸fZÔ ²fOÞX»»fZ ÀfZ ¦f`Àf dfIY°fZ dQJfBÊ ´fOÞX°fZ

WX`ÔÜ þfdWXSX Àfe ff°f WX` dIY B³f QbIYf³fQfSXûÔ IZY ´ffÀf °fû IYûBÊ ¦f`Àf IYe

¦fûQf¸f °fû WXû°fe ³fWXeÔ þWXfÔ ÀfZ Uû Àf´»ffBÊ IYSX ÀfIZYÔÜ BÀfIZY d»fE

»fûIY»f ¦f`Àf OXe»fSX ÀfZ »fZIYSX ¦f`Àf dOXd»fUSXe Uf¹f IYe þZf ¦f¸fÊ

IYe þf°fe WX`Ü

Àf´»ffBÊUf»fûIYe¨ffÔQe

¦f`Àf IYe Àf´»ffBÊ IYSX³fZ Uf»fZ dOX»feUSXe ffg¹f ·fe dIYÀfe ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ

WX`ÔÜ dOX»feUSXe Ufg¹f ³fZ f°ff¹ff dIY CX³WXZÔ ´fid°f dÀf»fZÔOXSX CX°f³fe SXfdVf

³fWXeÔ d¸f»f°feÜ EZÀfZ ¸fZÔ WX¸f þf ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSX »fZIYSX CX´f·fûöYf °fIY

þf°fZ WX`ÔÜ °fû SXfÀ°fZ ¸fZÔ ´fOÞX³fZ Uf»fZ QbIYf³fQfSX IZY ´ffÀf ´fWXÔb¨f IYSX WXSX

¦f`Àf dÀf»fZÔOXSX ÀfZ IY¸f ÀfZ IY¸f EIY-Qû dIY»fû ¦f`Àf d³fIYf»f IYSX

QbIYf³fQfSX IZY ´ffÀf ´fOÞXZ dÀf»fZÔOXSX ¸fZÔ ·fSX QZ°fZ WX`ÔÜ

dÀfÀMX¸f ¸fZÔWXû°ff WX`²fÔ²ff

¹fZ ÀffSXf ¦fûSXJ²fÔ²ff EIY d³fd›°f dÀfÀMX¸f ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f WXû°ff WX`Ü

ÀffÀfZ ´fWX»fZ »fûIY»f ¦f`Àf OXe»fSX IYû JbVf dIY¹ff þf°ff WX` AüSX

CXÀfIZY ´ffÀf ÀfZ ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSX WXfdÀf»f IYSX d»fE þf°fZ WX`ÔÜ ¦f`Àf OXe»fSX

A´f³fZ CX´f·fûöYfAûÔ IZY ³ff¸f ÀfZ RYþeÊ fbdIÔY¦f IYSX ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSX

WXfdÀf»f IYSX°ff WX`Ü

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018 23


²fûS`X¹ff/ffaIYf

EIY IYSXûOÞX ´f¨ffÀf »ffJ IYe þ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff, IYf

d¸f»fZ¦ff »fû¦fûÔ IYû ´ff³fe, þ³f°ff ´¹ffÀfe

¦fZ÷YAf ³fQedIY³ffSXZ²fûSX`¹ff, dRYSX·fe´¹ffÀfZWXỒ»fû¦f UJZ°f

¸f³fûªf d¸fßf/AøY¯f ¦fb~f

¦fZ÷YAf ³fQe dIY³ffSXZ AUdÀ±f°f ²fûSX`¹ff ´fiJÔOX IZY Ad²fIYfVfÔ ¦ffÔU IZY

»fû¦fûÔ IZY d»fE ¹fWX ÂffÀfQe WXe WX` dIY Af ·fe ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ´fZ¹fþ»f

ÀfÔIYMX IYf¹f¸f WX` °fû QVfIYûÔ ffQ ·fe dIYÀff³fûÔ IYû dÀf¨ffBÊ ÀfbdU²ff

³fWXeÔ d¸f»f ´ffBÊ WX`Ü UWXeÔ Vfbð ´fZ¹fþ»f þ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff IZY IYf¹fÊ ¸fZÔ

df»fÔf IYû QZJ³fZ ÀfZ »f¦f°ff WX` dIY Af ·fe ²fûSX`¹ff ´fiJÔOX IYe

»ffJûÔ IYe AfffQe IYû Vfbð ´fZ¹fþ»f ³fÀfef WXû³fZ ¸fZÔ IYfRYe UöY

»f¦fZ¦ffÜ IYSXûOÞXûÔ J¨fÊ IYSX³fZ IZY ffQ ·fe U¿fûÊÔ ÀfZ d³f¸ffʯf²fe³f fMXÀffSX

´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ dUV½f f`ÔIY ÀfWXf¹fd°f°f ³feSX d³f¸fÊ»f ´fdSX¹fûþ³ff IYf IYf¸f

A²fSX ¸fZÔ »fMXIYf WXbAf WX`Ü

ÀfcfZ IYe ÀfSXIYfSX Àff°f d³f›¹f IZY °fWX°f ³f»f þ»f

¹fûþ³ff IYû »fZIYSX ¦fÔ·feSX WX`Ü BÀfZ ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE ¹fbð À°fSX ´fSX

IYf¸f ·fe ¨f»f SXWXf WX`Ü »fZdIY³f U»OXÊ f`ÔIY õfSXf ³feSX d³f¸fÊ»f ¹fûþ³ff

IZY °fWX°f EIY U¿fÊ ÀfZ f³f SXWXe þ»f¸fe³ffSX ÀfZ Af ·fe »fû¦fûÔ IYû

´ff³fe IYf BÔ°fþfSX WX`Ü fMXÀffSX ´fÔ¨ff¹f°f dÀ±f°f Qb¦ffffÊþfSX ¦fif¸f ¸fZÔ f³f

SXWXe þ»f¸fe³ffSX Vfû·ff IYe UÀ°fb f³fIYSX SXWX ¦fBÊ WX`Ü §fSX ¸fZÔ ´ff³fe

´fWXbh¨ff³fZ IZY d»fE IYWXeÔ-IYWXeÔ ´ffBÊ´f »ffBʳf ·fe dULf¹fe ¦fBÊ °fû IYWXeÔ

JSXff ´ffBÊ´f »f¦ff³fZ IZY Àf¸f¹f ¦fif¸fe¯fûÔ õfSXf dUSXû²f IYSX³fZ ´fSX LûOÞX

Qe ¦f¹fe WX`Ü ªffdIY ¦fû³fSX¨fIY ¦ffa½f ¸fZÔ Àff°f-d³f›¹f IZY °fWX°f »f¦ff¹fZ

¦f¹fZ WXfCXÀf IY³fZ¢Vf³f ³f»f §fSX IZY ffWXSX WXe ªf`ÀfZ-°f`ÀfZ »f¦ff LXûOÞX

dQ¹ff ¦f¹ff W`XÜ ´ff³fe ³f»f ÀfZ d³fIY»fIYSX »f¦ff°ffSX fWX SXWXe W`X dªfÀfÀfZ

ÀfOÞXIY ·fe £fSXff WXû SXWXf W`XÜ

þfdIY ´feE¨fOXe BÔþe³fe¹fSX ¸f³fûªf ¨fü²fSXe IYe ¸ff³fZ °fû

þf°fIY 60% »fû¦ffÔZ IZY §fSXûÔ ¸fZÔ WXfCXÀf IY³fZ¢Àf³f ³fWXeÔ WXû¦ff °ff

°fIY þ»f¸fe³ffSX ÀfZ þ»ff´fcd°fÊ ³fWXeÔ IYe þf¹fZ¦feÜ BÀfIZY d»fE ¦fif¸fe¯fûÔ

IYû SXÀfeQ IYMXUf³ff WXû¦ffÜ BÀfIZY °fWX°f dþ»ff ´fdSX¹fûþ³ff ´fifÔ²f³f

BÊIYfBÊ ffIYf õfSXf f°ff¹ff ¦f¹ff dIY ¦fÈWX þ»f ÀfÔ¹fûþ³f þ»f IZY °fWX°f

Àff¸ff³¹f ßfZ¯fe IZY »fû¦fûÔ IYû 450 ÷Y0 °f±ff A³fbÀfcd¨f°f þfd°f,

þ³fþfd°f ßfZ¯fe IZY »fû¦fûÔ IZY d»fE 225 ÷Y0 ¦fif¸fe¯fûÔ IYû QZ³ff WXû¦ff

Àff±f WXe CX³fIYf IYWX³ff WXbAf dIY ´fdSX¹fûþ³ff ÀfÔ¨ff»f³f EÔU SXJ-

SXJfU WXZ°fb ´fid°f ¸ffWX 60 ÷Y0 Vfb»IY QZ³ff WXû¦ff þû ´fÔ¨ff¹f°f IZY WXe

Jf°ff ¸fZÔ þ¸ff WXû¦ffÜ Àff±f WXe CX³fIYf IYWX³ff WXbAf dIY fMXÀffSX,

J¦fOÞXf U ffþfSX ¦fif¸f ¸fZÔ IbY»f 1181 WXfCXÀf IY³fZ¢Àf³f WXû³ff WX`

þû Af °fIY ´fbSXf ³fWXeÔ WXû ÀfIYf WX`Ü BÀfd»fE ¹fWX ¹fûþ³ff Af °fIY

¨ff»fc ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü

50 WXþfSX¦f`»f³f ´ff³feÀMXûSXIYSX³fZIZYd»fEf³feWX`

MXÔIYe

50 WXþfSX ¦f`»f³f ´ff³fe ÀMXûSX IYSX³fZ IZY d»fE ªf»f¸fe³ffSX f³f SXWXf WX`Ü

fMXÀffSX ffþfSX U J¦fOÞXf ¦fif¸f ¸fZÔ IY³fZ¢Àf³f QZ³fZ IZY d»fE

´ffBÊ´f»ffBʳf dfLf¹fe ¦fBÊ WX` AüSX ¹fWX ´ffBÊ´f »ffBʳf IYWXfÔ ÀfZ I`YÀfZ

¦fbþSXf WX`, BÀf ffSXZ ¸fZÔ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû IYûBÊ þf³fIYfSXe ³fWXeÔ WX`Ü Vff¹fQ

BÀfIYe þf³fIYfSXe ´feE¨fOXe dU·ff¦f IZY BÔþe³fe¹fSXûÔ IYû ·fe ³fWXeÔ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

WXû¦ffÜ NXZIZYQfSX A´f³fZ ¸f³f IYe ¸f³f¸ff³fe IYSX°fZ WXbE VffMXÊ IYMX SXfÀ°ff

A´f³ff¹ff WX`Ü

2017 ¸fZÔWXeVfbøYWXbAf ±ff IYf¸f

2017 ¸fZÔ ´feE¨fOXe dU·ff¦f IYe AûSX ÀfZ fMXÀffSX ´fÔ¨ff¹f°f dÀ±f°f

Qb¦ffÊ ffþfSX ¸fZÔ fMXÀffSX, ffþfSX U J¦fOÞXf ¦fif¸f IYû Vfbð ´fZ¹fþ»f

CX´f»f²f IYSXf³fZ IZY d»fE VfbøY WXbAf AüSX ´ffBÊ´f »ffBʳf dfLf¹fe ¦fBÊ

±feÜ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû »f¦ff ±ff dIY Af »fû¦fûÔ IYû Vfbbð ´ff³fe ´fe³fZ IYû

d¸f»fZ¦ff, ¢¹fûÔdIY B»ffIZY ¸fZÔ þ»fÀ°fSX ³fe¨fZ ¨f»ff ¦f¹ff WX`Ü

¢¹ff IYWX°fZẀÔX´feE¨fOXeBaXªfed³f¹fSX¸f³fûªf ¨fü²fSXe

BXÀf fff°f ´fcSmX dªf»fZ IYf dSXIYfOÊX f°ff°fZ WbXE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

½fØfʸff³f ¸fZÔ ²fûS`X¹ff IZY dÀfWX³ff³f ´fa¨ff¹f°f IZY ¸fbd£f¹ff IYû 98%

WXfCXÀf IY³fZ¢Vf³f IYSX½ff³fZ ´fSX ½f»OXÊ f`ÔIY õXfSXf 5 »ff£f øY´f¹fZ IYe

´fbSXÀIYfSX dQne ¸fZÔ Qe ¦f¹fe Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dªf»fZ ¸fZÔ RYÀMÊX

RZYªf ¸fZÔ ªfû IYf¹fÊ WXû SXWXf W`X CXÀf¸fZÔ fMXÀffSX 1 IYSXûOÞX ¨ffSX X»ff£f

19 WXªffSX 799 øY´f¹fZ, AMX´fWXSXf- 49 »ff£f 9 WXªffSX øY´f¹fZ,

dÀfWX³ff³f- 1 IYSXûOÞX 64 »ff£f 75 WXªffSX, ´f½f`¹f- 1 IYSXûOÞX 61

»ff£f 60 WXªffSX, ¸ff»fOXeWX- 1 IYSXûOÞX 8 »ff£f 60 WXªffSX,

ªf¹f´fbSX- 1 IYSXûOÞX 36 »ff£f 41 WXªffSX, ÀfbBÊX¹ff- 1 IYSXûOÞX 90

»ff£f 718 øY´f¹fZ, fOÞXü³ff- 1 IYSXûOÞX 14 »ff£f 88 WXªffSXX øY´f¹fZ

IYe ¹fûªf³ff W`X ½fWXeÔ QbÀfSmX RZYªf ¸fZÔ ´fiÀ°ffd½f°f ¹fûªf³ff IZY °fWX°f ¦fif¸f

WaXÀff¹f, Qü³ff, ²fûfeOXeWX, IYfNXf³f¦ffh½f, »f»fÀfBX¹ff, ¨fa¦fZSXe,

ªff³fIYe´fbSX, ·f¦f½ff³f´fbSX, ·fbÀffSX, AÀÀfe IYf¸f WXû³ff ffIYe W`X dªfÀfZ

Àf¸f¹f³fbÀffSX ´fbSXf dIY¹ff ªff¹fZ¦ffÜ

¢¹ff IYWX°fZẀÔX´fäff¹f°f IZY¸fbd£f¹ff

½fØfʸff³f ¸faZ 40% ´fid°fVf°f IZY »f¦f·f¦f WXfCXÀf IY³fZ¢Vf³f WXû ¦f¹ff W`XÜ

AüSX IY³fZ¢Vf³f IZY d»fE ½ffOÊX ÀfQÀ¹f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYf¹fÊ ½f ´fi¨ffSX

dIY¹ff ªff SXWXf W`X dIY »fû¦f °f¹f ¸ff³fIY IZY A³fbÀffSX IY³fZ¢Vf³f

IYSX½ff¹fZaÜ dªf°f³ff ªf»Qe WXû¦ff BXÀfZ ¨ff»fc IYSX½ff¹ff ªff¹fZ¦ff BXÀfÀfZ

Àfafad²f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ff°f¨fe°f ªffSXe W`XÜ

Àf·fe ÀfSXIYfSXe IYf¹fÊdU·ff¦fûÔ

IYf WXû¦ff A´f³ff ff»fc§ffMX

ÀfSXIYfSXe d³f¸ffʯf IYf¹fSXZÔ IZY d»fE Af IZYÔQi U SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY

IYf¹fÊdU·ff¦fûÔ IYû ff»fc IYf ÀfÔIYMX ³fWXeÔ Kû»f³ff ´fOÞXZ¦ffÜ Jf³f EUÔ

·fc°f°U dU·ff¦f ³fZ Àf·fe IYf¹fÊdU·ff¦fûÔ IYû ff»fc§ffMX CX´f»f²f IYSXf³fZ

IYf ´fiÀ°ffU dQ¹ff WX`Ü dU·ff¦f IZY ´fiÀ°ffU IZY A³fbÀffSX ÀfSXIYfSXe IYf¹fÊ

dU·ff¦f A´f³fZ þøYSX°f IYf ff»fc A´f³fZ §ffMXûÔ ÀfZ d³fIYf»f ÀfIZYÔ¦fZÜ

BÀfIZY d»fE CX³WXZÔ Jf³f EUÔ ·fc°f°U dU·ff¦f IYû IZYU»f ff»fc IYe

IYe¸f°f AüSX dfWXfSX SXfª¹f J³f³f d³f¦f¸f IYû f°füSX IY¸feVf³f ´ffÔ¨f

´fid°fVf°f IYe SXfdVf QZ³fe WXû¦feÜ1QSXAÀf»f, ÀfSXIYfSXe d³f¸ffʯfIYf¹fSXZÔ ¸fZÔ

ff»fc ¸ffdRY¹ff IYe ÀfdIiY¹f°ff AüSX CX³f´fSX d³f·fÊSX°ff IYû Àf¸ff~ IYSX³fZ

IYe IYûdVfVfZÔ VfbøY IYSX Qe ¦fBÊ WX`ÔÜ Jf³f EUÔ ·fc°f°U dU·ff¦f ³fZ ´f±f

d³f¸ffʯf, ·fU³f d³f¸ffʯf, ¦fif¸fe¯f IYf¹fÊ, Àf·fe ÀfSXIYfSXe dfþ»fe

IÔY´fd³f¹fûÔ Àf¸fZ°f A³¹f IYf¹fÊdU·ff¦fûÔ IYû A´f³fZ CX´f¹fû¦f IZY d»fE

dUd·f³³f dþ»fûÔ ¸fZÔ ´fe»fZ U ÀfRZYQ ff»fc IZY d»fE 25 WXZ¢MXZ¹fSX ÀfZ

IY¸f SXIYfZ Uf»fZ ff»fc §ffMXûÔ IZY ¨f¹f³f IYf AfgRYSX dQ¹ff WX`Ü

QSXAÀf»f, BÀf R`YÀf»fZ IZY ´feLZ IYe ¸fb£¹f UþWX ¹fWX WX` dIY ff»fc

fÔQûfÀ°f²ffdSX¹fûÔ IYe ¸f³f¸fþeÊ IZY dJ»ffRY þf-þf ÀfSXIYfSX IYûBÊ

IYfSXÊUfBÊ IYSX°fe WX`, °ff°ff SXfª¹f ¸fZÔ ff»fc ÀfÔIYMX CX°´f³³f WXû þf°ff

WX`Ü BÀfIZY ¨f»f°fZ ÀfSXIYfSXe ´fdSX¹fûþ³ff IYû ·fe A³ffUV¹fIY dU»fÔf

IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

24


A´fSXf²f

ffÔIYf ¸fZÔ Qû »fbMXZSXZ ¦f`Ô¦f IZY Àff°f fQ¸ffVf d¦fSXµ°ffSX

SXfþeU f`²f/ffaIYf

A´fSXfd²f¹fûÔ IZY d»fE Vff¸f°f f³fe ffÔIYf ´fbd»fÀf ³fZ »fcMX´ffMX IYSX³fZ

Uf»fZ Qû ¦f`Ô¦f IYf ´fQfRYfÊVf IYSX Àff°f AÔ°fSXfʪ¹fe¹f A´fSXfd²f¹fûÔ IYû

d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü ¹fZ d¦fSXûWX d´fL»fZ dQ³fûÔ WXbE ´ffÔ¨f »fcMX´ffMX ¸ff¸f»fZ

¸fZÔ Vffd¸f»f ±fZÜ EÀf´fe ¨fÔQ³f IbYVfUfWXf ³fZ f°ff¹ff dIY d¦fSXûWX ¸fZÔ

Vffd¸f»f A´fSXf²fe Qb¸fIYf (ÓffSXJÔOX) IZY ÀfSX`¹ffWXfMX ±ff³ff d³fUfÀfe

¸fbIZYVf IbY¸ffSX ¹ffQU, füÔÀfe ±ff³ff ÃfZÂf IZY fÔ²fbAfIbYSXfff d³fUfÀfe

¸fÈ°¹fb³þ¹f ¹ffQU, SXf¸fþe IbY¸ffSX ¹ffQU, Qd»f¹ff d³fUfÀfe SXf¸føY´f

¹ffQU AüSX LûMXc IbY¸ffSX CXRYÊ Àfb³fe»f IbY¸ffSX IYû ´fbd»fÀf ³fZ d¦fSXµ°ffSX

IYSX°fZ WXbE Qû QZÀfe IY˜Z, ¨ffSX IYfSX°fcÀf, EIY ¨ffIcY AüSX 37, 500

÷Y´f¹fZ ³fIYQ fSXf¸fQ dIY¹fZ WX`ÔÜ

QcÀfSXZ d¦fSXûWX IZY füÔÀfe ±ff³ff ÃfZÂf IZY fÔ²fbAfIbYSXfff

d³fUfÀfe dWX¸ffÔVfb ¹ffQU, Qb¸fIYf (ÓffSXJÔOX) IZY ÀfSX`¹ffWXfMX ±ff³ff

d³fUfÀfe dU·fe¿f¯f ¹ffQU IYû ÀffÔÓfû°fSXe ¸fZÔ ¦fV°fe IZY QüSXf³f d¦fSXµ°ffSX

IYSX°fZ WXbE EIY QZÀfe IY˜f, EIY IYfSX°fcÀf AüSX EIY ffBIY fSXf¸fQ

dIY¹fZ ¦f¹fZÜ d¦fSXµ°ffSX A´fSXf²fe Qb¸fIYf IZY ÀfSX`¹ffWXfMX ÃfZÂf ¸fZÔ, ´fÔþUfSXf

±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ AüSX ffÔIYf ±ff³ffÃfZÂf ¸fZÔ »fcMX´ffMX IYe §fMX³ff IYû

AÔþf¸f QZ°fZ SXWXZ WX`ÔÜ AÔ°fSXfʪ¹fe¹f d¦fSXûWX ¸fZÔ Vffd¸f»f A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ

12 dQÀfÔfSX IYû RYfB³fZÔÀf IÔY´f³fe IY¸feÊ ÀfZ 46, 795 øY´fE, 20

dQÀfÔfSX IYû QUf ½¹fUÀff¹fe IZY IY¸feÊ ÀfZ füÔÀfe ¸fb£¹f ¨füIY ´fSX

1.25 »ffJ »fcMX´ffMX IYe §fMX³ff IYû AÔþf¸f dQ¹ff ±ffÜ UWXeÔ 13

dQÀfÔfSX IYû ¦fifWXIY ÀfZUf IZY³Qi IY¸feÊ IZY ffBIY dOX¢IYe ÀfZ ¸fÈ°¹fb³þ¹f

¹ffQU ³fZ SXfdVf CXOÞXf¹fe ±feÜ ¸fbIZYVf IbY¸ffSX ¹ffQU Qb¸fIYf IZY

ÀfSX`¹ffWXfMX ¸fZÔ »fcMX´ffMX AüSX SXf¸føY´f ¹ffQU WX°¹ff U »fcMX´ffMX ¸ff¸f»fZ

¸fZÔ þZ»f þf ¨fbIYf WX`Ü BXÀf fff°f EÀf ´fe ¨fÔQ³f IbY¸ffSX IbYVfUfWXf ³fZ

f°ff¹ff dIY 10 ÀfZ12 IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ A´fSXf²fe füÔÀfe ±ff³ff IZY

dfÀf³f´fbSX ´fWXfOÞXe ¸fZÔ EIYdÂf°f WX`Ü BXÀf ff°f IYe ªff³fIYfSXe d¸f»fe AüSX

´fbd»fÀf IYû QZJ°fZ WXe ·ff¦f³fZ »f¦fZ, JQZOÞX IYSX ´fIYOXf ¦f¹ff, AÔ²fZSXZ

IYf RYf¹fQ WXû³fZ IZY ¨f»f°fZ A³¹f ·ff¦f ¦f¹fZÜEÀf OXe ´fe Aû EÀf IZY

QfÀf IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ À´fZVf»f MXe¸f ¸fZÔ füÔÀfe ±ff³ff²¹fÃf ´fdSXdÃf°f

´ffÀfUf³f, ffSXfWXfMX ±ff³ff²¹fÃf ´fiUZVf ·ffSX°fe, ÀffBUSX ÀfZ»f IZY CXØf¸f

IbY¸ffSX IYû Vffd¸f»f dIY¹ffÜ ¦fV°fe IZY QüSXf³f Qû A´fSXf²fe IYû QZVfe

IY˜f IZY Àff±f ´fIYOÞXfÜ

¦fûçf (ÓffSXJÔOX) ÀfZ »füMXIYSX SXfþeU f`²f

d¸f»f³f Àf¸ffSXûWX IZY fWXf³fZ IbYVfUfWXf Àf¸ffþ ³fZ A´f³fe °ffIY°f

dQJfBÊÜdÀfÔWXUfdWX³fe ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ IYf¹fÊIiY¸f IYf CXî§ffMX³f Àf¸ffþÀfZUe

þ³ffQʳf IbYVfUfWXf ESXfÔ¨fe IZY ´fidÀfð d¨fdIY°ÀfIY OXf AVfûIY f`²f

³fZ IYeÜÜ AdJ»f ·ffSX°fe¹f IbYVfUfWXf ¸fWXfÀf·ff IYe dþ»ff VffJf IZY

f`³fSX °f»fZ IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f IYe ¦fBÊE ´ffÔ¨f WXþfSX »fû¦fûÔ ³fZ

Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ·ff¦f »fZIYSX A´f³fZ Àf¸ffþ IYû EIY ÀfbÂf ¸fZÔ ffÔ²f³fZ IYf

ÀfÔIY»´f d»f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff U ¸fÔ¨f ÀfÔ¨ff»f³f dþ»ff²¹fÃf

Ad³f»f ¨fü²fSXe ³fZ IYeÜÜ´fiQZVf ¸fWXfÀfd¨fU SXfþeU ¸fZWX°ff ³fZ IYWXf dIY

IbYVfUfWXf Àf¸ffþ IYû EIY ÀfbÂf ¸fZÔ »ff³fZ WXZ°fb Vfe¿fÊ ³fZ°fÈ°U ³fZ

dþ¸¸fZQfSXeQe WX`EÀf¸ffSXûWX ¸fZÔ QZU§fSX, Qb¸fIYf, ÀffWXZf¦fÔþ, ´ffIbYOX,

´fOXûÀfe SXfª¹f dfWXfSX IZY ffÔIYf ÀfZ ¸fdWX»ffAûÔE ³füþUf³fE Àf¸ffþ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

»fcMXIZYUfWX³f IZYÀff±f »fcMXZSXf ²fSXf¹ff

Af¸f AfQ¸fe IYf þeU³f IYû ³fSXIY f³ff³fZ ff»fZ Vffd°fSX ¨fûSX IZY

d¦fSXûWX IYf ffÔIYf ´fbd»fÀf ³fZ CXò·fZQ³f dIY¹ffÜ ffÔIYf ´fbd»fÀf ´fWX»fZ

ÀfZ B³f d¦fSXûWX IYe °f»ffVf ¸fZÔ ±feÜ A¸fSX´fbSX ±ff³ff²¹fÃf SXfþIY´fcSX

IbYVfUfWXf IYû Àfc¨f³ff d¸f»fe dIY f`þcOXeWX IZY ²f¸fZÔQi IbY¸ffSX ,¨fûSXe

IYe ffBÊIY fZ¨f³fZ IZY d»fE f¦fe¨fZ ¸fZÔ Af³fZUf»fZ WX`ÜÀffQZ d»fUfVf ¸fZ

´fbd»fÀf ³fZ þf»f dULf¹ff ,Vffd°fSX ¨fûSX IbYL Àf¸fÓf ´ff°fZ ´fbd»fÀf ³fZ

CX³WXZÔ ²fS XQfû¨ff, Àf¨fÊ IZY QüSXf³f QZVfe d´fÀ°fû»f, IYfSX°fcÀf U ¨fûSXe

IZY ffBÊIY IZY Àff±f d¦fSXµ°ffSX dIY¹ffÜ EÀf OXe ´fe Aû ffÔIYf EÀf IZY

QfÀf IZY Àf¸fÃf °fe³f ffBÊIY ¨fûSXe IYSX³fZ °f±ff Àf³fÀf³fe JZþ Jb»ffÀfZ

IZY fbþb¦fûÊÔ IZY Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ Af³fZ IZY d»fE Af·ffSX ´fiIYMX dIY¹ffÜ´fiQZVf

Àfd¨fU ¸f³fûþ IbYVfUfWXf ³fZ IYWXf dIY IbYVfUfWXf Àf¸ffþ Af þ¦f

dIY¹fZÜ f°ff¹ff dIY A´f³fZ ¸ffÔ IZY WX°¹ffSXZ IYû ¸ffSXIYSX ´fbd»fÀf IZY Àf¸fÃf

Af°¸fÀf¸f´fʯf IYSX°fZÜ EÀf OXe ´fe Aû ffÔIYf ÀfdfQi IbY¸ffSX QfÀf ³fZ

´fiZÀf Uf°ffÊ IYSX f°ff¹ff dIY SXþü³f ±ff³ff ¸fZÔ ¸ffBIiYû RYfB³fZÔÀf IÔY´f³fe

IZY IY¸feÔ ÀfZ EIY »ffJ ÷Y´f¹fZ IYe »fbMX WXbBÊ ±feÜ SXþü³f ±ff³ff²¹fÃf

AfVfe¿f IbY¸ffSX IZY Àff±f ´fbd»fÀf ´fQf IYe MXe¸f f³ffBÊ ,dþÀfIZY

RY»fÀUøY´f »fcMX IYf Jb»ffÀff IYSX A´fSXf²fe IYû ²fSX Qfû¨ffÜ IbYÔQ³f

A´f³fZ Àff±fe IZY Àff±f A´f³fZ fWX³fûBÊ IYe WXeSXû »ff»f SXÔ¦f IYe ¦f»fZ¸fSX

ffBÊIY ÀfZ §fMX³ff IYû AÔþf¸f dQ¹ffÜIbYÔQ³f IYf ffSXfWXfMX ±ff³ff ¸fZÔ

Af¸fÊ E¢MX IZY °fWX°f ¸ff¸f»ff QþÊ WX`ÜÜ füÔÀfe ±ff³ff²¹fÃf ´fSXedÃf°f

´ffÀfUf³f IYû ¦fb~ Àfb¨f³ff d¸f»fe dIY ¨fûSXe IYe §fMX³ff IYû AÔþf¸f

QZIYSX dfWXfSX IYe °fSXRY A´fSXf²fe Af SXWXZÜdf³ff QZSX dIY¹fZ Q»f f»f

IZY Àff±f Àf§f³f ffWX³f ¨fZdIÔY¦f Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ffÜ»ff»f SXÔ¦f IYe

·fe¢MXf Àfb¸fû ¦ffOÞXe IZY Àff±f SXfþ Af¹fʳf U ¸f³fe¿f IbY¸ffSX ¨fûSXe IZY

CXþ»fZ SXÔ¦f IYe fZ»fûSXû ¦ffOÞXe IZY Àff±f ´fIYOXZ ¦f¹fZÜþfÔ¨f ¸fZÔ ´f°ff ¨f»ff

dIY SXfþ Af¹fʳf IYf ³ff¸f SXdf ´ffÀfUf³f WX` þû dIY ¸fbÔ¦fZSX dþ»fZ IYf

¸fûÀMX UfÔMXZOX A´fSXf²fe WX`Üdþ³fIZY CX´fSX »fbMX WX°¹ff OXI`Y°fe IZY IYBÊ

¸ff¸f»fZ QþÊ WX`ܸfbÔ¦fZSX EÀf ´fe AfVfe¿f IbY¸ffSX ³fZ ffÔIYf EÀf ´fe ,¨fÔQ³f

IbYVfUfWXf ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ IYSX þf³fIYfSXe »feÜdþÀf¸fZÔ Vffd°fSX A´fSXf²fe

RYSXfSX ¨f»f SXWXZ ±fZÜ

IbYVf½ffWXf Àf¸ffªf ³fZ d¸f»f³f Àf¸ffSXûWX IZY fWXf³fZ dIY¹ff VfdöY ´fidVfÃf¯f

¨fbIYf WX`EB³fIYe °fSX¢IYe IYûBÊ ³fWXe SXûIY ÀfIY°ffÜ Af³fZ ff»fZ Àf¸f¹f

¸fZÔ A´f³fe °ffIY°f IYû dfJSX³fZ ³fWXeÔ QZ³fZ IYf ÀfÔIY»´f d»f¹ffÜ U³f·fûþ

ÀfWX d¸f»f³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ Af¹fZ Ad°fd±f ³fZ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf

Af³fÔQ d»f¹ffÜÀf¸ffþ IZY fd¨¨f¹fûÔ ³fZ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f ´fiÀ°fb°f

IYSX Àf¸ffÔ ffÔ²ffÜ ´fi¸fÔOX»fe¹f Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ 20 WXþfSX »fû¦f dVfSXIY°f

IYSXZÔ¦fZ þû dIY ¸ff¨fÊ ¸fZÔ ¦fûçf ¸fZÔ WXû¦ffÜ ´fSX ffÔIYf EÀf ´fe IZY d´f°ff

þ³ffQʳf IbYVfUfWXfE dþ»ff CX´ff²¹fÃf Àfbfû²f ´fÔdþ¹ffSXfEAdJ»fZVf

IbYVfUfWXfE °f´fZV½fSX IYf´fSXeE dþ»ff ´ff¿fÔQ ´fb³f¸f QZfe E»ff»f¨fÔQ

f`²fEAd²fUöYf Adþ°f IbY¸ffSXE Ad³f»f ¸fÔOX»fEf»fSXf¸f

IbYVfUfWXfE ÀfQf³fÔQ ¸fWX°fûE´fbUÔ ¸fbdJ¹f ÀfbSXZVf IYf´fSXe, Ad³f»f

¨fü²fSXe, VfdVf¸fd³f ¨fü²fSXe, ¸f³fûþ ¸fÔOX»f, f¸ff¸f f¦ff`¹f,

IZYA»ffUZ MXe EÀf IYfg»fZªf IZY ´fif¨ff¹fÊ AÔ¦fQ IbYVfUfWXf ¸füþcQ ±fZÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

25


d½fÄff´f³f

website : www.sunamitimes.in, E-mail : sunamitimes@gmail.com Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXe, 2018 26


d½fÄff´f³f

´fi²ff³ff²¹ff´fIY

³f½f ½f¿fÊ, ¸fIYSXÀfaIiYfad°f, ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf ½ffÀfa°f ´fäf¸feIZY

Vfb·f A½fÀfSX´fSXWXfdQÊIYVfb·fIYf¸f³ffEh

Äff³f ¦fa¦fûÂfe BaXd¦»fVf ÀIcY»f, fSXü³fe

³f½f ½f¿fÊ, ¸fIYSXÀfaIiYfad°f, ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf ½ffÀfa°f ´fäf¸feIZY

Vfb·f A½fÀfSX´fSXWXfdQÊIYVfb·fIYf¸f³ffEh

Qe»féf IbY¸ffSX

OXeEE¸fE»fMXe, EÀfIZYE¸fÀfeE¨f, ¸fbªfµRYSX´fbSX

SXfªf IbY¸ffSX

³f½f ½f¿fÊ, ¸fIYSXÀfaIiYfad°f, ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf ½ffÀfa°f ´fäf¸feIZY

Vfb·f A½fÀfSX´fSXWXfdQÊIYVfb·fIYf¸f³ffEh

´fi²ff³ff²¹ff´fIY

d³fa¦ff

fSXü³fe, fZ¦fcÀfSXf¹f

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 27

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018


d½fÄff´f³f

³f½f ½f¿fÊ, ¸fIYSX

ÀfaIiYfad°f, ¦f¯°faÂf

dQ½fÀf ½f fÀfa°f

´fa¨f¸fe IZY Vfb·f

A½fÀfSX ´fSX ´fbSmX

QZVf½fdÀf¹fûÔ IYû

WXfdQÊIY

Vfb·fIYf¸f³ffEh

Ed»fMX MX`»fZÔMX-Àf´fûMXÊ

´fSXeÃff IYe

§fû¿f¯ff...

BÔþed³f¹fdSXÔ¦f AüSX ¸fZdOXIY»f-´fiUZVf ´fSXeÃffAûÔ IZY CX°IÈYá ´fdSX¯ff¸f ÀfZ

¨fd¨fÊ°f dfWXfSX IZY ´fidÀfð ÀfÔÀ±ff³f Ed»fMX Bd³ÀMX¨¹fbMX ³fZ MX`»fZÔMX-

Àf´fûMXÊ ´fSXeÃff IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü ÀfÔÀ±ff³f IZY d³fQZVfIY A¸fSXQe´f

Óff ¦fü°f¸f ³fZ ÀfÔUfQQf°ff-Àf¸¸fZ»f³f IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf

dIY Ed»fMX Bd³ÀMX¨¹fbMX ³fZ Àf¸ffþ IZY Àf·fe U¦fûÊÔ IZY LfÂfûÔ IZY dUIYfÀf

AüSX CX³³f°f-·fdU¿¹f IZY d»f¹fZ MX`»fZÔMX-Àf´fûMXÊ ´fSXeÃff IYf Af¹fûþ³f

dIY¹ff þf SXWXf WX`. A¸fSXQe´f Óff ¦fü°f¸f ³fZ f°ff¹ff dIY Äff³fûQ¹f-

¹fûþ³ff IZY A³°f¦fÊ°f ÀfÔÀ±ff³f ´f¨ffÀf »ffJ ÷Y´f¹fZ IYe LfÂfUÈd°f-SXfdVf

AfUZQIY-LfÂfûÔ ¸fZÔ dU°fdSX°f IYSXZ¦fe, þû CX³fIZY MXZÀMX-´fSXeÃff IZY

´fif~fÔIYûÔ ´fSX Af²ffdSX°f WXû¦ff. LfÂf-LfÂff¹fZÔ BÀf ´fSXeÃff IZY ¸ff²¹f¸f

ÀfZ ÀfÔÀ±ff³f IZY RYfDYÔOXZVf³f-IYûÀfÊ, BÔdMX¦fiZMXZOX-IYûÀfÊ AüSX MXfSX¦fZMX-

IYûÀfÊ ¸fZÔ EZOXd¸fVf³f ´ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¹fWX MXZÀMX ´fi°¹fZIY SXdUUfSX IYû

ÀfÔ¨ffd»f°f WXû¦ff, dþÀfIYf dÀf»f`fÀf E³fÀfeBÊAfSXMXe ´fSX Af²ffdSX°f

WXû¦ff AüSX ÀffSXZ ´fiV³f AfgþZd¢MXU WXûÔ¦fZ,dþÀf¸fZÔ ¦f»f°f CXØfSX IZY d»f¹fZ

d³f¦fZdMXU-¸ffdIYʦf WXû¦ff. QÀfUeÔ ÀfZ »fZIYSX ffSXWXUeÔ IYÃff °fIY IZY

LfÂf BÀf RYfg¸fÊ IYû ÀfÔÀ±ff³f IZY fûdSXÔ¦f SXûOX dÀ±f°f IZY³Qi ÀfZ ´fif~

IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô.

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 28

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018


R`YÀf»ff

E³fþeMXe IYf Àf¸´fiQf¹f dUVfZ¿f ´fSX d³fVff³ff

Àfb. OZXÀIY

³¹ff¹f IYû Àfb»f·f AüSX AfÀff³f f³ff³fZ IZY d»fE WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ Àf¸f¹f-

Àf¸f¹f ´fSX dUd²f ¸fZÔ IbYL A¨LZ ´fdSXU°fʳf dIYE þf°fZ SXWXZ WX`ÔÜ dþÀfIZY

A³°f¦fÊ°f ÀfefeAfBÊ AQf»f°fZÔ, »fûIY AQf»f°fZÔ °f±ff ´f¹ffÊUSX¯f ÀfZ

ÀfÔfÔd²f°f ¸ff¸f»fûÔ IZY d»fE SXf¿MÑXe¹f WXdSX°f ´fifd²fIYSX¯f Ad²fd³f¹f¸f IYf

¦fNX³f þ`ÀfZ IbYL CXQfWXSX¯f Àff¸f³fZ WX`ÔÜ »fûIY°ffÔdÂf°f QZVf WXû³fZ IZY

IYfSX¯f ¹fWXfÔ IYBÊ ffSX ³¹ff¹f ½¹ff¹f ½¹fUÀ±ff ·fe þ³f°ff IYe AQf»f°f

¸fZÔ IYNX§fSXZ ¸fZÔ JOÞXe ³fþSX Af°fe WX`Ü ³¹ff¹ff»f¹f IZY Àf·fe R`YÀf»fûÔ ´fSX

Af¸f AfQ¸fe IYe SXf¹f EIY Àf¸ff³f WXû ¹fWX þøYSXe ³fWXeÔ WX`Ü SXf¿MÑXe¹f

WXdSX°f Ad²fIYSX¯f (E³fþeMXe) õfSXf WXf»f WXe ¸fZÔ d»fE ¦fE IbYL

R`YÀf»fZ B³f dQ³fûÔ ¨f¨ffÊ IYf dU¿f¹f f³fZ WXbE WX`ÔÜ AüSX ¨f¨ffÊ WXû ·fe °fû

¢¹fûÔ ³f, ¢¹fûÔdIY ª¹ffQf°fSX R`YÀf»fZ dIYÀfe EIY ²f¸fÊ U Àf¸´fiQf¹f

dUVfZ¿f ÀfZ þbOXZ× WXbE WX`ÔÜ

E³fþeMXe ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ IYV¸feSX ¸fZÔ dÀ±f°f ffff

A¸fSX³ff±f IYe ¦fbRYf IYû »fZIYSX IbYL ¸ff³fIY °f¹f IYSX°fZ WXbE R`YÀf»fZ

Àfb³ffE WX`ÔÜ þû dIY QZVf IZY fWXbÀfÔ£¹fIY Àf¸fbQf¹f IYû SXfÀf ³fWXeÔ Af

SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIZY ´feLZ IYf IYfSX¯f ¹fWX WX` dIY BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·fe E³fþeMXe

EIY ²f¸fÊ dUVfZ¿f IZY »fû¦fûÔ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f ¸ff¸f»fûÔ IYû »fZIYSX A´f³fZ

R`YÀf»fZ Àfb³ff°ff Af¹ff WX`Ü dþÀfIYf dUSXû²f ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ WXbAfÜ

QSXAÀf»f E³fþeMXe A²¹fÃf ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ÀU°fÔÂf IbY¸ffSX IYe ´feNX ³fZ

A´f³fZ R`YÀf»fZ ¸fZÔ IYWXf dIY QdÃf¯f IYV¸feSX dÀ±f°f A¸fSX³ff±f ¦fbRYf ¸fZÔ

fRYÊ ÀfZ f³fe dVfUd»fÔ¦f IZY Àff¸f³fZ VffÔd°f f³ffE SXJ³fZ IYe þøYSX°f

WX`Ü E³fþeMXe ³fZ A¸fSX³ff±f ¦fbRYf IYû ¸fü³f ÃfZÂf §fûd¿f°f dIY¹ff WX`Ü Àff±f

WXe UWXfÔ »f¦fe »fûWXZ IYe þfd»f¹fûÔ IYû ·fe WXMXf³fZ IYe ff°f IYWXe WX`Ü

BÀf R`YÀf»fZ IYf Àfe²ff-Àfe²ff ¸f°f»ff WX` dIY Af ffff A¸fSX³ff±f

IZY QVfʳf IYSX³fZ þf³fZ Uf»fZ ßfðf»fb ¦fbRYf IZY AÔQSX f¸f-f¸f ·fû»fZ

IZY þ¹fIYfSXZ ³fWXeÔ »f¦ff ÀfIZYÔ¦fZÜ Àff±f CXÔ¨fe AfUfþ ¸fZÔ ¸fÔÂfûÔ IYf

CX¨ffSX¯f ·fe ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZÜ ¸fÔdQSX IZY AÔQSX §fÔMXe ³fWXeÔ fþfBÊ þf

ÀfIY°feÜ BÀf R`YÀf»fZ IZY ´feLZ IYf °fIYÊ ¹fWX WX` dIY ¹fWX Àff ´f¹ffÊUSX¯f

ÀfÔSXÃf¯f IZY d»fE Ad°f AfUV¹fIY WX`Ü dWX³Qc ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY Àff±f-Àff±f

QZVf IZY ª¹ffQf°fSX »fû¦f E³fþeMXe IZY BÀf R`YÀf»fZ IYf dUSXû²f IYSX SXWXZ

WX`ÔÜ dUV½f dWXÔQc ´fdSX¿fQ ³fZ BÀf AfQZVf IYf dUSXû²f IYSX°fZ WXbE BÀfZ

°fb¦f»fIYe RY°fUf IYSXfSX dQ¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fȱUe ´fSX

´f¹ffÊUSX¯f ÀfÔfÔ²fe WXSX Àf¸fÀ¹ff IZY d»fE dWXÔQc dþ¸¸fZQfSX ³fWXeÔ WX`Ü

E³fþeMXe IYf ¹fWX IYûBÊ ´fWX»ff R`YÀf»ff ³fWXeÔ dþÀfIYf

QZVf ¸fZÔ dUSXû²f dIY¹ff þf SXWXf WXûÜ A·fe IbYL dQ³f ´fWX»fZ WXe

E³fþeMXe ³fZ ¸ff°ff f`¿¯fû ²ff¸f ¸fZÔ ßfðf»fbAûÔ IZY d»fE Jû»fZ ¦fE ³fE

¸ff¦fÊ ´fSX Af³fZ-þf³fZ Uf»fZ ßfðf»fbAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff d³f²ffdSXÊ°f IYe ±feÜ

dþÀfIZY °fWX°f EIY dQ³f ¸fZÔ »f¦f·f¦f ´f¨ffÀf WXþfSX ßfðf»fb WXe BÀf

¸ff¦fÊ ÀfZ Af-þf ÀfIZYÔ¦fZÜ ¹fWXfÔ ·fe ´f¹ffÊUSX¯f IYe QbWXfBÊ QZ°fZ WXbE

E³fþeMXe ³fZ ¦fÔQ¦fe R`Y»ff³fZ Uf»fûÔ ´fSX Qû WXþfSX ÷Y´fE °fIY IYf þb¸ffʳf

UÀfc»f³fZ IYe ff°f IYWXe ±feÜ

BÀfÀfZ ±fûOÞXZ Àf¸f¹f AüSX ´feLZ þf¹ff þfE °fû ·ffSX°f ¸fZÔ

ÀffÀfZ fOÞXf °¹fûWXfSX Qe´ffU»fe ¦fbþSXf WX`Ü dþÀf ´fSX E³fþeMXe IYf

AWX¸f R`YÀf»ff Àff¸f³fZ Af¹ff ±ffÜ WXf»ffÔdIY UWX R`YÀf»ff IZYU»f QZVf

IYe SXfþ²ff³fe dQ»»fe U dQ»»fe ÀfZ ÀfMXZ B»ffIYûÔ IZY d»fE ±ffÜ

E³fþeMXe ³fZ ¹fWX IYWX°fZ WXbE dIY dQ»»fe U CXÀfÀfZ ÀfMXZ B»ffIZY ¸fZÔ

Qe´ffU»fe IZY °¹fûWXfSX ´fSX A°¹ffd²fIY Ad°fVfffþe WXû°fe WX` dþÀfÀfZ

´f¹ffÊUSX¯f IYû IYfRYe ³fbIYÀff³f WXû°ff WX`, ´fMXfJûÔ IYe dfIiYe ´fSX SXûIY

»f¦ff Qe ±feÜ BÀf R`YÀf»fZ ´fSX E³fþeMXe IYf IYWX³ff ±ff dIY dQ»»fe

Qbd³f¹ff IYf QcÀfSXf ÀffÀfZ ´fiQcd¿f°f VfWXSX WX` AüSX BÀfe IZY ¨f»f°fZ ¹fWXfÔ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

Ad°fVfffþe IYe dfIiYe ´fSX SXûIY »f¦ff ±feÜ dþÀfIZY dUSXû²f ÀUøY´f

IYBÊ dWX³Qc ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ SXf¿MÑXe¹f WXdSX°f Ad²fIYSX¯f IZY õfSX ´fSX

Afd°fVfffþe IYSX A´f³ff dUSXû²f þ°ff¹ff ±ffÜ E³fþeMXe ³fZ ¹fWX

R`YÀf»ff ¹fWX Àfû¨fIYSX d»f¹ff ±ff dIY °ffdIY ´fiQc¿f¯f ¸fZÔ ±fûOÞXe-fWXb°f

IY¸fe AfE¦fe, »fZdIY³f ¹fWX °fû UWXe ff°f WXbE dIY fIYSXZ IZY ff»f

IYfMX³fZ ÀfZ CXÀfIYf fûÓf IY¸f ³fWXeÔ WXû þf°ffÜ WXf»ffÔdIY E³fþeMXe IZY

AfQZVf ´fSX BÀfÀfZ ´fWX»fZ dQ»»fe ÀfSXIYfSX AfgOX-BÊU³f RYfg¸fc»fÊZ ´fSX ·fe

IYf¸f IYSX ¨fbIYe WX`Ü dþÀfIYf ´fdSX¯ff¸f ´fiQc¿f¯f ¸fZÔ Àfb²ffSX IZY ³ff¸f ´fSX

IbYL JfÀf ³fWXeÔ SXWXfÜ

Af þf ff°f E³fþeMXe IZY R`YÀf»fûÔ IYe WXû SXWXe WX` °fû

d´fL»fZ U¿fÊ dQ»»fe IZY ¹f¸fb³ff °fMX ´fSX ßfeßfe SXdUVfÔIYSX IYe ÀfÔÀ±ff

AfMXÊ AfgRY d»fdUÔ¦f õfSXf Af¹fûdþ°f ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f Àf·fe IYû

¹ffQ WXû¦ffÜ þû dIY E³fþeMXe IYe SXûIY IZY ¨f»f°fZ dUUfQûÔ ¸fZÔ d§fSX

¦f¹ff ±ffÜ ´f¹ffÊUSX¯f IZY ³ff¸f ´fSX E³fþeMXe EIY EZÀfZ IYf¹fÊIiY¸f IYû

SXûIY³fZ IZY ´fÃf ¸fZÔ ±fe dþÀf¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀIÈYd°f IYû AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f

£¹ffd°f d¸f»f³fZ þf SXWXe ±feÜ WXf»ffÔdIY °f¸ff¸f dUUfQûÔ IZY ffUþcQ

¹fWX IYf¹fÊIiY¸f Àf¸´f³³f WXbAf AüSX ´fcSXe Qbd³f¹ff IZY IY»fIYfSXûÔ ¸fZÔ

·ffSX°fe¹f ¸fÔ¨f ´fSX A´f³fe-A´f³fe ÀfÔÀIÈYd°f¹fûÔ IYf ¸fÔ¨f³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ffÜ

BÀfIZY A»ffUf AüSX ·fe IYBÊ ¸ff¸f»fZ WX`Ô þû E³fþeMXe IZY EIY WXe

Àf¸´fiQf¹f IZY dJ»ffRY WXbE R`YÀf»fûÔ ´fSX ²¹ff³f IZYd³Qi°f IYSX³fZ IYû

¸fþfcSX IYSX°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf AüSX ·fe IYBÊ ¸fbïZ WX`Ô dþ³f ´fSX

E³fþeMXe A´f³ff R`YÀf»ff Àfb³ff ÀfIY°ff WX`Ü

ÀfUf»f CXNX°ff WX` dIY ¢¹ff E³fþeMXe õfSXf dIYE ¦fE

Àf·fe R`YÀf»fZ ¦f»f°f WX`ÔÜ ³fWXeÔ E³fþeMXe IYf WXSX R`YÀf»ff ¦f»f°f ³fWXeÔ

WX`, ´fSX³°fb CX³f R`YÀf»fûÔ IYû þ`ÀfZ ´fZVf dIY¹ff þf°ff WX` CXÀfÀfZ °fû ¹fWXe

»f¦f°ff WX` þ`ÀfZ ¹fWX Àf·fe R`YÀf»fZ dIYÀfe EIY Àf¸´fiQf¹f dUVfZ¿f IYû

MXfSX¦fZMX IYSX°fZ WXbE d»fE ¦fE WXûÔÜ QSXAÀf»f E³fþeMXe IYû ´f¹ffÊUSX¯f

IYe d¨fÔ°ff WXû³fe »ffþ¸fe WX`, ´fSX³°fb E³fþeMXe IYû ¨ffdWXE dIY EZÀfe

UÀ°fbAûÔ ´fSX SXûIY »f¦ffE þû ´f¹ffÊUSX¯f IYû A°¹ffd²fIY WXfd³f

´fWXbÔ¨ff°fe WX`ÔÜ þ`ÀfZ dIY OXeþ»f ÀfZ ¨f»f³fZ Uf»fe »f¦þSXe IYfSXZÔ,

A°¹ffd²fIY ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f WXû SXWXZ EÀfe, þb¸ff³fÊZ IZY ³ff¸f ´fSX

IZYU»f ²f³f UÀfc»f³ff IYfRYe ³fWXeÔ WX`, fd»IY ´f¹ffÊUSX¯f IYû ³fbIYÀff³f

´fWXbÔ¨ff³fZ Uf»fZ A´fSXfd²f¹fûÔ IYû ´fü²ff »f¦ff³fZ IYf AfQZVf Àfb³ff³ff

¨ffdWXEÜ AüSX Àff±f ¸fZÔ CX³f dWX³QcUfQe ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYû ·fe Àfû¨f³fZ IYe

þøYSX°f WX` dIY dþÀfZ Uû ¦fÔ¦ff ¸ffÔ IYWX°fZ WX`Ô Uû dIY³f IYfSX¯fûÔ ÀfZ

A´fdUÂf WXû ¦fBÊ WX` AüSX dþÀf UMX UÈÃf IYe Uû ´fcþf IYSX°fZ WX`Ô CX³fIYe

°ffQf°f dQ³f ´fid°f dQ³f IY¸f ¢¹fûÔ WXû°fe þf SXWXe WX` BÀf ´fSX ·fe dU¨ffSX

IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü IbYL ²ffd¸fÊIY AÄff³f°ff IZY IYfSX¯f ´fifIÈYd°f IYû

´fcþ³fZ Uf»fZ »fû¦f WXe ´fifIÈYd°f IZY Qb¿¸f³f f³f°fZ þf SXWXZ WX`Ü B³f Àf·fe

df³QbAûÔ ´fSX dU¨ffSX IYSX³fZ IYe Àf¸ffþ IZY ´fi°¹fZIY ½¹fdöY IYû þøYSX°f

WX`Ü

»fd»f°f ḑfßf

³f½f ½f¿fÊ, ¸fIYSXÀfaIiYfad°f, ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf ½ffÀfa°f ´fäf¸fe

IZYVfb·f A½fÀfSX´fSXWXfdQÊIYVfb·fIYf¸f³ffEh

´fi²ff³ff²¹ff´fIY

¸f²¹f d½fôf»f¹f

¸fWX³ff, fSXü³fe

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

29


LXØfeÀf¦fPÞX

A¸»fe¹f ´fiQc¿f¯f ÀfZ

Qcd¿f°f WXû°fe ³fdQ¹ffh

Àfb. OZXÀIY

þ»f ÀfÔ´fQf IYe údá ÀfZ ·ffSX°f IYe d¦f³f°fe Qbd³f¹ffÔ EZÀfZ QZVfûÔ ¸fZÔ WX`,

þWXfÔ fOÞXe °ffQf°f ¸fZÔ AfffQe WXû³fZ IZY ffUþcQ CXÀfe A³fb´ff°f ¸fZÔ

dU´fb»f þ»f IZY ·fÔOXfSX A¸fc»¹f ²fSXûWXSX IZY øY´f ¸fZÔ CX´f»f½²f WX`ÔÜ þ»f

IZY dþ³f AþÀÂf ÀÂfû°fûÔ IYû WX¸ffSXZ ´fcUÊþûÔ U ¸f³fed¿f¹fûÔ ³fZ ´fdUÂf°ff

AüSX Vfbð°ff IZY ´f¹ffʹf ¸ff³f°fZ WXb¹fZ ´fcþ³fe¹f f³ffIYSX ÀfbSXdÃf°f IYSX

dQ¹ff ±ff, Afþ UWXeÔ þ»f ÀÂfû°f WX¸ffSXZ AU`Äffd³fIY údáIYû¯f,

Afd±fÊIY QûWX³f IYe CXïf¸f »ff»fÀff, Aüôûd¦fIY »ff´fSXUfWXe,

´fiVffÀfd³fIY ·fiáf¨ffSX AüSX SXfþ³f`d°fIY AQcSXQdVfÊ°ff IZY ¨f»f°fZ A´f³ff

AdÀ°f°U Jû SXWXZ WX`ÔÜ ¦fÔ¦ff AüSX ¹f¸fb³ff þ`Àfe ÀffÔÀIÈYd°fIY U

EZd°fWXfdÀfIY ¸fWX°U IYe ³fdQ¹fûÔ IYe ff°f °fû LûdOÞX¹fZ, ´fifQZdVfIY À°fSX

IYe ÃfZdÂf¹f ³fdQ¹ffÔ ·fe ¦fÔQZ ³ff»fûÔ ¸fZÔ °fQe»f WXû³fZ »f¦fe WX`ÔÜ ÀMXe»f

´»ffÔMXûÔ ÀfZ d³fIY»fZ °fZþff ³fZ ¸f²¹f´fiQZVf IZY ¸ff»fUf ÃfZÂf IYe ³fdQ¹fûÔ

IZY þ»f IYû ´fiQcd¿f°f IYSX A¸»fe¹f f³ff dQ¹ff WX`Ü UWXeÔ LØfeÀf¦fPÞX

IYe ³fdQ¹fûÔ IYû JQf³fûÔ ÀfZ CX¦f»f SXWXZ ¸f»fUZ »fe»f SXWXZ WX`ÔÜ CXØfSX

´fiQZVf IYe ¦fû¸f°fe IYf ´ff³fe þWXSXe»ff WXû þf³fZ IZY IYfSX¯f CXÀfIYe

IYûJ ¸fZÔ ¸fLd»f¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff d³fSXÔ°fSX §fMX°fe þf SXWXe WX`Ü ¦fÔ¦ff dIYÀf

WXf»f ¸fZÔ WX`, Àff þf³f°fZ WX`ÔÜ

·ffSX°f ¸fZÔ AüÀf°f U¿ffÊ IYf Ad²fIY°f¸f A³fb´ff°f CXØfSX-

´fcUeÊ ¨fZSXf´fchþe ¸fZÔ 11,400 d¸f¸fe AüSX CXÀfIZY NXeIY dU´fSXe°f

SXZd¦fÀ°ff³f IZY AÔd°f¸f LûSX þ`Àf»f¸fZSX ¸fZÔ ³¹fc³f°f¸f 210 d¸f¸fe IZY

AfÀf´ffÀf WX`Ü ¹fWXe U¿ffÊ þ»f WX¸ffSXZ þ»f ·f¯OXfSX ³fdQ¹ffÔ, °ff»fff,

ffÔ²f, IbYAûÔ AüSX ³f»fIcY´fûÔ IYû ffSXWX ¸fWXe³fZ »fff»fU ·fSXf SXJ°fZ

WX`ÔÜ ´fiIÈYd°f IYe U¿ffÊ IYe ¹fWX QZ³f WX¸ffSXZ d»f¹fZ EIY °fSXWX ÀfZ USXQf³f

WX`Ü »fZdIY³f WX¸f A´f³fZ °ff°IYfd»fIY »ff·f IZY ¨f»f°fZ BÀf USXQf³f IYû

Ad·fVff´f ¸fZÔ fQ»f³fZ ¸fZÔ »f¦fZ WXb¹fZ WX`ÔÜ Aüôûd¦fIY ÃfZÂf IYe A±fÊ

QûWX³f IYe EZÀfe WXe »ff´fSXUfdWX¹fûÔ IZY ¨f»f°fZ ¸f²¹f´fiQZVf IZY ¸ff»fUf

ÃfZÂf ¸fZÔ »f¦fZ ÀMXe»f ÀfÔ¹fÔÂf SXûþf³ff IYSXef 60 MX³f Qcd¿f°f ¸f»fUf

³fdQ¹fûÔ ¸fZÔ fWXfIYSX CX³WXZÔ þWXSXe»ff °fû f³ff WXe SXWXZ WX`Ô, ¸f³fb¿¹f-¸fUZVfe

U A³¹f þ»fe¹f þeU-þ³°fbAûÔ IZY d»f¹fZ þf³f»fZUf ·fe Àffdf°f WXû

SXWXZ WX`ÔÜ QSXAÀf»f B³f ÀMXe»f ÀfÔ¹fÔÂfûÔ ¸fZÔ »fûWX IZY °ffSX U ¨fïSXûÔ IYû

þÔ¦f ÀfZ LbMXIYfSXf dQ»ff³fZ IZY d»f¹fZ 32 ´fid°fVf°f Àff³Qi°ff Uf»fZ

WXfBOÑû¢»fûdSXIY A¸»f IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf°ff WX`Ü °ffSXûÔ AüSX

¨fïSXûÔ IYû °fZþff ÀfZ ·fSXe fOÞXe-fOÞXe WXüdQ¹fûÔ ¸fZÔ þf °fIY ffSX-ffSX

OXbfû¹ff þf°ff WX` °ff °fIY ¹fZ þÔ¦f ÀfZ ¸fböY ³fWXeÔ WXû þf°feÔ ? ffQ ¸fZÔ

fZIYfSX WXû ¨fbIZY °fZþff IYû ¨ff¸f»ff ³fQe ÀfZ þbOÞXZ ³ff»fûÔ ¸fZÔ fWXf dQ¹ff

þf°ff WX`Ü BÀf IYfSX¯f ³fQe IYf ´ff³fe »ff»f WXûIYSX ´fiQcd¿f°f WXû þf°ff

WX`, þû þeU-þ³°fbAûÔ IYû WXfd³f °fû ´fWXbÔ¨ff°ff WXe WX` ¹fdQ BÀf þ»f

IYf CX´f¹fû¦f dÀfÔ¨ffBÊ IZY d»f¹fZ dIY¹ff þf°ff WX` °fû ¹fWX þ»f RYÀf»fûÔ

IYû ·fe ´f¹ffÊ~ ³fbIYÀff³f ´fWXcÔ¨ff°ff WX`Ü ´fcSXZ ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ BÀf °fSXWX IYe

´fÔQiWX Aüôûd¦fIY BIYfBʹffÔ WX`ÔÜ »fZdIY³f AIZY»fZ ¸ff»fUf ÃfZÂf AüSX

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

BÔQüSX IZY AfÀf´ffÀf EZÀfe QÀf BIYfBʹffÔ WX`, þû JSXff °fZþff Afþc-

ffþc IYe ³fdQ¹fûÔ ¸fZÔ fWXf SXWXe WX`ÔÜ d³f¹f¸ff³fbÀffSX BÀf Qcd¿f°f °fZþff IYû

ÀffRY IYSX³fZ IZY d»f¹fZ dSXIYUSXe ¹fcd³fMX »f¦ff¹fZ þf³fZ IYf ´fifU²ff³f

CXôû¦fûÔ ¸fZÔ WX`, ´fSX ´fiQZVf IYe dIYÀfe ·fe BIYfBÊ ¸fZÔ MÑeMX¸fZÔMX ´»ffÔMX ³fWXeÔ

»f¦fZ WX`ÔÜ QSXAÀf»f EIY MÑeMX¸fZÔMX ´»ffÔMX IYe IYe¸f°f IYSXef AfNX

IYSXûOÞX ÷Y´fE WX`Ü IYûBÊ ·fe CXôû¦f´fd°f B°f³fe fOÞXe ²f³fSXfdVf ½¹f±fÊ J¨fÊ

IYSX A´f³fZ ÀfÔ¹fÔÂf IYû ´fiQc¿f¯f ¸fböY SXJ³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°ff ? IY·fe-

IY·fe þ³f°ff IYe ¸ffÔ¦f ´fSX ´fifVfÀfd³fIY QffU fPÞX³fZ IZY ffQ

Aüôûd¦fIY BIYfBʹffÔ B°f³ff þøYSX IYSX°fe WX`Ô dIY BÀf A¸»fe¹f SXÀff¹f³f

IYû MXZÔIYSXûÔ ¸fZÔ ·fSXUfIYSX QcSX dRYIYUf³fZ »f¦f°fe WX`ÔÜ BÀfZ ³fdQ¹fûÔ AüSX

Af¸f AfQd¸f¹fûÔ IYf Qb·ffʦ¹f WXe IYdWX¹fZ dIY BÀfe ¸ff»fUf AÔ¨f»f ¸fZÔ

¨fÔf»f, dÃf´fif AüSX ¦fÔ·feSX ³fdQ¹ffÔ WX`Ô, MXZÔIYSX ¨ff»fIY BÀf ¸f»fUZ IYû

¦fif¸fe¯fûÔ dIY dUQiûWXe ³fþSXûÔ ÀfZ f¨ffIYSX B³WXe ³fdQ¹fûÔ ¸fZÔ þWXfÔ °fWXfÔ

fWXf Af°fZ WX`ÔÜ ³f°feþ°f³f Aüôûd¦fIY Ad·fVff´f AÔ°f°f: ³fdQ¹fûÔ AüSX

¸ff³fU þfd°f IYû WXe ÓfZ»f³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ¦fif¸fe¯f ¹fdQ þf IY·fe B³f

MXZÔIYSXûÔ ÀfZ SXÀff¹f³f ³fdQ¹fûÔ ¸fZÔ fWXf°fZ WXb¹fZ ¨ff»fIYûÔ IYû ´fIYOÞX ·fe »fZ°fZ

WX`Ô °fû ´fbd»fÀf AüSX ´fiVffÀf³f ³f °fû IYûBÊ NXûÀf IYf¹fÊUfWXe IYSX°fZ WX`

AüSX ³f WXe BÀf Àf¸fÀ¹ff IZY À±ff¹fe Àf¸ff²ff³f IYe dQVff ¸fZÔ IYûBÊ ´fWX»f

IYSX°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ AÔ°f°f: ¦fif¸fe¯f Ad·fVff´f ·fû¦f³fZ IZY d»f¹fZ ¸fþfcSX

WXe f³fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX ¦fb³ff dþ»fZ IZY dUþ¹f´fbSX ¸fZÔ dÀ±f°f JfQ

IYfSXJf³fZ IYf ¸f»fUf CXÀfIZY ´feLZ fWX³fZ Uf»fZ ³ff»fZ ¸fZÔ fWXf QZ³fZ ÀfZ

WXSX Àff»f BÀf ³ff»fZ IYf ´ff³fe ´feIYSX QþʳfûÔ ¸fUZVfe ¸fSX þf°fZ WX`Ü

¸f»fUZ ÀfZ ³ff»fZ IYf ´ff³fe »ff»f WXûIYSX þWXSXe»ff WXû þf°ff WX`Ü dÀfÔ¨ffBÊ

IZY d»f¹fZ BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ ´fSX ¹fWX ´ff³fe RYÀf»fûÔ IYe þWXfÔ ´f`QfUfSX

IY¸f IYSX°ff WX`, UWXeÔ B³f RYÀf»fûÔ ÀfZ d³fIY»fZ A³ffþ IYf ÀfZU³f IYSX³fZ

´fSX VfSXeSX ¸fZÔ fe¸ffdSX¹ffÔ ·fe §fSX IYSX³fZ »f¦f°fe WX`ÔÜ ¦fif¸fe¯f WXSX Àff»f

³ff»fZ ¸fZÔ Qcd¿f°f ¸f»fUf ³fWXeÔ fWXf³fZ IZY d»f¹fZ A´f³fe þbff³f Jû»f°fZ

WX`Ô »fZdIY³f JfQ IYfSXJf³fZ EUÔ dþ»fZ IZY Af»ff ´fiVffÀfd³fIY

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY IYf³fûÔ ¸fZÔ þcÔ °fIY ³fWXeÔ SXZÔ¦f°fe? UfSXf¯fÀfe ¸fZÔ ¦fÔ¦ff

IYf ´fiUfWX Àff°f dIY¸fe WX`Ü EIY Àf¸f¹f fÈWXQ f³ffSXÀf ÃfZÂf ¸fZÔ

ffSXWX¸ffÀfe USX¯ff, AÀfe, dIYSX¯ff AüSX ²fc°f´ff´ff ³fdQ¹ffÔ ¦fÔ¦ff ¸fZÔ

d¸f»fIYSX BÀfIZY þ»f IYû ´fifIÈYd°fIY øY´f ÀfZ ´fifÔþ»f f³ffE SXJ³fZ IYf

IYf¸f IYSX°fe ±feÔÜ BÀfIZY A»ffUf fišf³ff»f, ¸fÔQfdIYd³f AüSX

¸f°À¹fûQSXe fSXÀff°fe ³fdQ¹ffÔ ·fe ¦fÔ¦ff IZY þ»f ´fiUfWX IYû ¦ffd°f¿fe»f

f³ffE SXJ°fe ±feÔÜ dIÔY°fb Af ¹fZ Àff ³fdQ¹ffÔ ³ff»fûÔ-´fSX³ff»fûÔ ¸fZÔ

°fQe»f WXûIYSX A´f³ff AdÀ°f°U JûÔ ¨fbIYe WX`ÔÜ B³fIZY U A³¹f 23

³ff»fûÔ IZY þdSXE WXe ¦fÔ¦ff ¸fZÔ 300 ¸fed»f¹f³f »feMXSX ÀfZ ª¹ffQf ¸f»f-

¸fcÂf ´fiUfdWX°f WXû SXWXf WX`Ü B³f UþWXûÔ ÀfZ ¦fÔ¦ff þ»f ¸fZÔ þeUf¯fb-

Ue¿ff¯fbAûÔ IYe ·fSX¸ffSX WXû ¦fBÊ WX`Ü ´fZ¹fþ»f ¸fZÔ ff¹fûIZYd¸fIY»f

Afg¢Àfeþ³f dOX¸ffÔOX IYf ¸ff³fIY °fe³f d¸f»fe ¦fif¸f ´fid°f »feMXSX WXû³ff

¨ffdWXE, þû f³ffSXÀf IYe ¦fÔ¦ff ¸fZÔ 5 ÀfZ 8 d¸f»fe¦fif¸f ´fid°f »feMXSX WX`Ü

°f¹f WX`,¦fÔ¦ff ¸fZÔ fOÞXe ¸ffÂff ¸fZÔ þWXSX fWX SXWXf WX`Ü þfdWXSX WX`, ³fQe IYf

BÀf À°fSX ´fSX JSXff WXbAf ÀUfÀ±¹f ¸f³fb¿¹f þfd°f IYû ·fe ÀUÀ±¹f

³fWXeÔ SXWX³fZ QZ¦ffÜ BÀfd»fE ¹fWX °fû A¨Le ff°f IYe QZVf IZY CXþfUfʳf

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe f³ffSXÀf ¸fZÔ ¦fÔ¦ff IYf IYf¹ff´f»fMX IYSX³fZ ´fSX

Af¸ffQf WX`Ô,»fZdIY³f ¦fÔ¦ff IYf AUdSX»f ´fiUfWX f³ff SXWXZ BÀf údá ÀfZ

¸ff³f³fe¹f ´fi²ff³f¸fÔÂfe þe IYû QZWXSXfQc³f ¸fZÔ dQE CXÀf f¹ff³f ´fSX

´fb³fdUʨffSX IYSX³ff WXû¦ff, dþÀf¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ CXþfÊ IZY d»fE ´fWXfOÞXe ³fdQ¹fûÔ

AüSX ´fWXfOÞXû IZY ´ff³fe IZY QûWX³f IYe ff°f IYWXe ±fe? A³¹f±ff ¦fÔ¦ff

°fû Qcd¿f°f SXWXZ¦fe WXe,´fWXfOÞX ·fe UÈÃfûÔ ÀfZ d³f¸fcÊ»f WXû þfEÔ¦fZÜ

³f½f ½f¿fÊ, ¸fIYSXÀfaIiYfad°f, ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf ½ffÀfa°f ´fäf¸fe

IZYVfb·f A½fÀfSX´fSXWXfdQÊIYVfb·fIYf¸f³ffEh

¨f³Qi IbY¸ffSX

¸f²¹f d½fôf»f¹f

RbY»f½fdSX¹ff¦faªf fSXü³fe,

ffZ¦fcbÀfSXf¹f

´fi²ff³ff²¹ff´fIY

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

30


¸ff°fÈ·ff¿ff

dWX³Qe IYû Af ³fWXeÔ °fû

IYf d¸f»fZ¦ff Àf¸¸ff³f?

Àfb. OZXÀIY

SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ ³fZ QZVf IYe ³¹ff¹f ½¹fUÀ±ff IZY d»fE

ÀfbÓffU dQ¹ff WX` dIY ³¹ff¹ff»f¹f IYû A´f³fZ d³f¯fʹf À±ff³fe¹f EUÔ dWXÔQe

·ff¿ff ¸fZÔ QZ³fZ ¨ffdWXEÜ BÀf dQVff ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ

IYQ¸f ·fe fPÞXf dQE WX`, þû ÀfSXfWX³fe¹f WX`Ü Af A³¹f ³¹ff¹ff»f¹fûÔ

IYe ffSXe WX`Ü ¦füSX°f»ff WX` dIY QZVf ¸fZÔ Afþ ·fe 95 ´fid°fVf°f »fû¦f

EZÀfZ WX`Ô þû AÔ¦fiZþe fû»f³fZ AüSX Àf¸fÓf³fZ ¸fZÔ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ AÀf¸f±fÊ

WX`, BÀfIZY ffUþcQ WX¸ffSXZ QZVf IZY Ad²fIY°fSX IYf¸fIYfþe Qµ°fSXûÔ ¸fZÔ

AÔ¦fiZþe IYf WXe ´fi¨f»f³f WX`Ü CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹fûÔ °f±ff ÀfUûʨ¨f

³¹ff¹ff»f¹f IZY IYf¸fIYfþ AüSX R`YÀf»fZ ÀffSXZ AÔ¦fiZþe ¸fZÔ WXe WXû°fZ WX`Ô

dþÀfIYf ´fi·ffU B³f 95 ´fid°fVf°f »fû¦fûÔ ´fSX ´fOÞX°ff WX`Ü B³f »fû¦fûÔ IYû

´fcSXe °fSXWX ÀfZ UIYe»f A±fUf Ad²fIYfdSX¹fûÔ ´fSX d³f·fÊSX SXWX³ff ´fOÞX°ff

WX`Ü A°f: UfQe °f±ff ´fid°fUfQe Qû³fûÔ IYû Af¦fZ IYe ´fidIiY¹ff Àf¸fÓf³fZ

¸fZÔ IYfRYe dQ¢IY°f WXû°fe WX` A±fUf Àf¸fÓf WXe ³fWXeÔ Af°feÜ

Afþ ·ffSX°f WXe ³fWXeÔ dUQZVf ·fe dWX³Qe ·ff¿ff IYû A´f³ff

SXWXZ WX` °fû dRYSX WX¸f QZVf ¸fZÔ SXWXIYSX ·fe A´f³fe ·ff¿ff IYû fPÞXfUf QZ³fZ

IZY fþf¹f CXÀfIYû J°¸f IYSX³fZ ´fSX °fb»fZ WX` ? ÀfUf»f WX` dIY Àfb´fie¸f

IYûMXÊ IYe Àfb³fUfBÊ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYe SXfþ·ff¿ff ¸fZÔ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ ? ·ffSX°f

IZY ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ WX` AÔ¦fiZþe dÀfRYÊ SXfþ·ff¿ff IYû ÀfWX¹fû¦f IYSXZ¦fe dRYSX

·fe dWXÔQe ¸fZÔ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ ? QZVf IZY ÀfÔU`²ffd³fIY ´fQ ´fSX f`NX³fZ Uf»fû

IZY d»fE ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYe SXfþ·ff¿ff þf³f³ff Ad³fUf¹fÊ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ

WXû³ff ¨ffdWXE? WX¸ffSXf QZVf ·fe ¦fþf WX` ! Àfþf Àfb³ffBÊ þf°fe WX`,

dþSXWX dIY¹fZ þf°fZ WX` ´fSX Qû¿fe AüSX Qû¿f »f¦ff³fZ Uf»fZ IYû ¹fWX ´f°ff

WXe ³fWXeÔ ¨f»f°ff dIY ¹fWX »fû¦f ¢¹ff fWXÀf IYSX SXWXZ WX`Ü IY·fe IYûMXÊ

¸fZÔ þfIYSX QZJZ B³f Àff ´fSX Q¹ff Af°fe WX` IYMX§fSXZ ¸fZÔ JOÞXZ IY·fe

A´f³fZ UIYe»f IY·fe dU´fÃfe UIYe»f IY·fe þþ IYû QZJ°fZ SXWX°fZ WX`Ü

ffWXSX AfIYSX ´fcL°fZ WX` ¢¹ff WXbAf? BÀf AUÀ±ff IYû WX¸f ¢¹ff ³¹ff¹f

¸ff³fZÔ¦fZ? AfþfQe IZY Àf¸f¹f ¹fWX d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff ±ff dIY Àf³

1965 °fIY AÔ¦fiZþe IYû IYf¸f ¸fZÔ d»f¹ff þf¹fZ¦ffÜ BÀfIZY ´f›f° BÀfZ

WXMXf dQ¹ff þf¹fZ¦ff AüSX dWX³Qe IYû SXfþ·ff¿ff IYf QþfÊ QZ dQ¹ff

þf¹fZ¦ffÜ ´fSXÔ°fb Àf³ 1963 IZY SXfþ·ff¿ff Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWX°f dWX³Qe

IZY Àff±f-Àff±f AÔ¦fiZþe IYû ·fe Vffd¸f»f IYSX d»f¹ff ¦f¹ffÜ dUV½f ¸fZÔ

A³fZIY QZVf þ`ÀfZ- BÔ¦»f`ÔOX, A¸fZdSXIYf, þf´ff³f, ¨fe³f AüSX þ¸fʳf

AfdQ A´f³fe ·ff¿ff ´fSX ¦fUÊ ¸fWXÀfcÀf IYSX°fZ WX` °fû WX¸f ¢¹fûÔ ³fWXe?

WX¸fZÔ Àf¸fÓf³ff WXû¦ff dIY ·ff¿ff IYf fWXb°f fOÞXf ¸ffIZYÊMX

WXû°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ dÀfRYÊ dIY°fffZÔ-CX´f³¹ffÀf WXe ³fWXeÔ, CXôû¦f, IY»ff,

dUÄff´f³f, AJffSX, MXeUe IYf¹fÊIiY¸f, dRY»¸fZÔ, ´f¹fÊMX³f, ÀfÔÀIÈYd°f,

²f¸fÊ, Jf³f-´ff³f, SXWX³f-ÀfWX³f, dU¨ffSX²ffSXf, AfÔQû»f³f AüSX SXfþ³fed°f

·fe Vffd¸f»f WX`Ü A¦fSX EIY U¿fÊ IZY d»fE WXe ·ffSX°f þ`ÀfZ dUIYfÀfVfe»f

QZVf AÔ¦fiZþe ´fSX SXûIY »f¦ff QZÔ °fû A¸fSXeIYf AüSX BÔ¦»f`ÔOX IYe

A±fʽ¹fUÀ±ff ¨fSX¸fSXf ÀfIY°fe WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ AÔ¦fiZþe dþ°f³fe RYf¹fQZ¸fÔQ

·ffSX°fe¹fûÔ IZY d»fE ¸ff³fe þf°fe WX`, CXÀfÀfZ WXþfSX ¦fb³ff ª¹ffQf »ff·f

A¸fSXeIYf, BÔ¦»f`ÔOX, AfgÀMÑZd»f¹ff, IY³ffOXf IZY d»fE ·ffSX°f ÀfZ IY¸ff

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

»fZ°fe WX`Ü IY·fe Àfû¨ff WX` dIY A´f³fe dUVff»f ´fif¨fe³f ÀfÔÀIÈYd°f IZY

SXWX°fZ ·fe ·ffSX°f IZY »fû¦f EIY d´fïe ÀfZ QZVf BÔ¦»f`ÔOX IYû ¸fWXf³f ¢¹fûÔ

¸ff³f°fZ WX`Ô, þfdIY CXÀfIZY ´fOÞXûÀfe RiYfÔÀf, þ¸fʳfe, WXfg»f`ÔOX, À´fZ³f,

´fb°fʦff»f, BMX»fe B°¹ffdQ CXÀfIYe ª¹ffQf ´fSXUfWX ³fWXeÔ IYSX°fZÜ BÀfIYf

IYfSX¯f WX`, WX¸f³fZ BÔ¦»f`ÔOX IYe ·ff¿ff IYû ¸fWXf³f ¸ff³f d»f¹ff, »fZdIY³f

CXÀfIZY ´fOÞXûdÀf¹fûÔ ³fZ ³fWXeÔ ¸ff³ffÜ Afþ ¨fe³f, øYÀf, þ¸fʳfe, þf´ff³f

´fc¯fÊ Af°¸fdUV½ffÀf IZY Àff±f A¸fZdSXIYf ÀfZ ´fid°fõÔõe°ff IYSX SXWXZ WX`Ô,

CXÀfe dUÄff³f AüSX °fIY³feIYe ¸fZÔ, dþÀf¸fZÔ AÔ¦fiZþe ³fWXeÔ fû»f³fZd»fJ³fZ

Uf»fZ Àf¸ffþ d´fLOÞX þf³fZ ¨ffdWXE ±fZÜ B³fÀfZ ¹fWX À´fá WX` dIY

AÔ¦fiZþe IYf Äff³f WXû³ff °fSX¢IYe IZY d»fE þøYSXe °fû ³fWXeÔ WX`Ü

»fZdIY³f dRYSX ·fe WX¸ffSXZ QZVf IZY IbY»fe³f B»feMX ffSX ffSX

A´f³fe ¸ff°fÈ·ff¿ff f¨ff³fZ IZY fWXf³fZ dWXÔQe IYf dUSXû²f ¢¹fûÔ IYSX°fZ WX`,

þfdIY AÔ¦fiZþe IZY dJ»ffRY EIY VfQ ·fe Uû Àfb³f³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°fZÜ

BÀfIYf IYfSX¯f WX`, dWXÔQe ³fZ QZVf IZY Àf·fe ´fif³°fûÔ IZY ¦fSXefûÔ IYû °ffIY°f

Qe WX`, dWXÔQe IZY ÀfWXfSXZ ´fcUûÊØfSX IZY ¦fSXef fÔ¦f»fb÷Y ¹ff WX`QSXfffQ ¸fZÔ

IYf¸f IYSX SXWXZ WX`Ô, AüSX AûdOXVff U fÔ¦ff»f IZY ¦fSXef ¸fb¸fBÊ ¹ff ÀfcSX°f

¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXZ WX`Ô AüSX ¦fSXefe ÀfZ ffWXSX Af SXWXZ WX`ÔÜ CXÀfe °fSXWX

¦fif¸fe¯f ´fdSXUZVf IZY »fû¦f dWXÔQe IZY ÀfWXfSXZ A³¹f ´fiQZVfûÔ ¸fZÔ ½¹ff´ffdSXIY

Àf¸f³²f f³ffIYSX A´f³fe Afd±fÊIY AüSX Àff¸ffdþIY dÀ±fd°f CX³³f°f

IYSX SXWXZ WX`ÔÜ AÔ¦fiZþe IZY ÀfWXfSXZ DYh¨fe IY¸ffBÊ Uf»fe ³füIYdSX¹fûÔ, ´fQûÔ

AüSX IYf¸f-²fÔ²fûÔ ´fSX EIYfd²fIYfSX SXJ³fZ Uf»fZ U¦fÊ IYû dWXÔQe fû»f³fZ

Uf»fZ EZÀfZ LûMXZ »fû¦fûÔ IYe ´fi¦fd°f ÀfWX³f ³fWXeÔ WXû SXWXe WX`Ü BÀfe IYfSX¯f

IY·fe fZÔ¦f»fb÷Y IZY ¸fZMÑû ÀMXZVf³fûÔ ´fSX IY³³fOÞX U AÔ¦fiZþe IZY Àff±f dWXÔQe

¸fZÔ ÀffB³ffûOXÊ »f¦ff³fZ IYf dUSXû²f WXû°ff WX` AüSX IY·fe AûdOXVff IYe

´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ÀffÔÀfQ fZMXZ IYû dWXÔQe ¸fZÔ ´fÂf d¸f»f³fZ ´fSX fWXb°f

°fIY»feRY WXû°fe WX`Ü AfdJSX CX³fIYe AÔ¦fiZþe IYf ¸ffIZYÊMX dWXÔQe IZY

´ffÀf þf SXWXf WX`Ü A¦fSX WX¸f dWXÔQe IZY d»f¹fZ ¦f¸·feSX WXûIYSX dWXÔQe ·ff¿ff

IYû CXÀfIYf QZVf ¸fZ ÀfUûʨ¨f À±ff³f dQ»ff³ff ¨ffWX°fZ WX` °fû BÀfIZY d»f¹fZ

WX¸ffSXZ SXfþ³f`d°fIY ³fZ°fÈ°U IYû SXf¿MÑX·ff¿ff IZY øY´f ¸fZÔ Àf·fe ÀfÔU`²ffd³fIY

ÀfÔÀ±ffAûÔ IYû ´fi±f¸f ·ff¿ff IZY øY´f ¸fZÔ dWXÔQe IYû A´f³ff³fZ ´fSX þûSX

QZ³ff WXû¦ff AüSX SXf¿MÑX IZY °fe³f ´fi¸fbJ À°f¸·f IYf¹fÊ´ffd»fIYf,

dU²ffd¹fIYf AüSX ³¹ff¹f´ffd»fIYf IYû AÔ¦fiZþe IYû E»feMX ¢»ffÀf

Àf¸fÓf³fZ IYe ¸ff³fdÀfIY°ff ÀfZ ffWXSX Af³ff WXû¦ffÜ Àf·fe SXfª¹fûÔ IZY

CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f °fIY CXÀf SXfª¹f IZY SXfþ·ff¿ff AüSX QZVf IZY SXfþ·ff¿ff

¸fZÔ Àfb³fUfBÊ WXû³fe ¨ffdWXEÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ AÔ¦fiZþe IZY Àff±f-Àff±f

dWXÔQe ¸fZÔ ·fe WXû fWXÀf °f±ff R`YÀf»fZ WXûÜ Àf·fe R`YÀf»fZ IYe IYfg´fe

CX³fIYe ·ff¿ffAûh ¸fZÔ QZ³fe ¨ffdWXEÜ dþÀf dQ³f ·ffSX°f IYf ÀfUûʨ¨f

³¹ff¹ff»f¹f ³fed°f¦f°f R`YÀf»fZ dWXÔQe ¸fZÔ QZ³ff VfbøY IYSX QZ¦ff,

Af¸f³ff¦fdSXIYû ¸fZÔ A´f³fZ Ad²fIYfSXûÔ IZY ´fid°f þf¦føYIY°ff IYf À°fSX

Afþ IZY ¸fbIYff»fZ ª¹ffQf fPÞX þfE¦ffÜ ¢¹fûÔdIY A·fe þ³fdWX°f IZY

A³fZIYûÔ R`YÀf»fZ ³füIYSXVffWXe IYe d³fd¿IiY¹f°ff IZY IYfSX¯f RYfB»fûÔ ¸fZÔ

²fc»f Jf°fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ ¹fWXe WXf»f dVfÃff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ WX` þWXfÔ dÀfRYÊ

AÔ¦fiZþe ¸fZÔ d´fLOÞXZ WXû³fZ IZY IYfSX¯f IYBÊ ´fid°f·ffEÔ d³f¸³f°fSX Àf¸fÓf³fZ IYe

¸ff³fdÀfIY°ff IZY Àff±f Q¸f °fûOÞX QZ°fe WX`Ü þfdIY JZ»fûÔ ¸fZÔ ¸fZMÑû VfWXSXûÔ

IYe °fb»f³ff ¸fZÔ LûMXZ VfWXSXûÔ ÀfZ Af³fZ Uf»fZ dJ»ffOÞXe JbQ IYû fZWX°fSX

dÀfð IYSX SXWXZ WX`Ü þøYSX°f WX` B¨LfVfdöY IYe AüSX þf Afþ dWXÔQe

·ff¿fe ´fi²ff³f¸fÔÂfe QZVf IZY ´ffÀf WX` °fû AfþfQe IZY 70 U¿fÊ ffQ ·fe

dWXÔQe IYû Àf¸¸ff³f ³fWXe d¸f»fZ¦ff °fû dRYSX IYf d¸f»fZ¦ff ?

³f½f ½f¿fÊ, ¸fIYSXÀfaIiYfad°f, ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf ½ffÀfa°f ´fäf¸fe

IZYVfb·f A½fÀfSX´fSXWXfdQÊIYVfb·fIYf¸f³ffEh

A³fe»f IbY¸ffSX SXf¹f

CX°IiYd¸f°f CX¨¨f d½fôf»f¹f

AÀfbSXfSXe fSXü³fe,

ffZ¦fcbÀfSXf¹f

´fi²ff³ff²¹ff´fIY

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

31


SX¯f³fed°f

´fÔþff IZY d³fIYf¹f ¨fb³ffUûÔ IYf

dWXÔÀfIY WXû³ff?

Àfb. OZXÀIY

´fÔþff IZY ³f¦fSX d³fIYf¹f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYû dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ

IYe WXe °fSXWX EZd°fWXfdÀfIY þe°f WXfdÀf»f WXbBÊ WX`Ü ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ ·ffþ´ff

IYf ´fSX¨f¸f RYWXSXf SXWXf WX`, WXf»f WXe ¸fZÔ ¦fbþSXf°f EUÔ dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf

¸fZÔ ·ffþ´ff ³fZ þe°f WXfdÀf»f IYSXIZY IYfÔ¦fiZÀf¸fböY ·ffSX°f IYe dQVff ¸fZÔ

EIY AüSX IYQ¸f fPÞXf¹ff WX` »fZdIY³f ´fÔþff IZY d³fIYf¹f ¨fb³ffUûÔ ³fZ

IYfÔ¦fiZÀf IYe MXcMX°fe ÀffÔÀfûÔ ¸fZÔ ³f¹fZ ´fif¯f IYf ÀfÔ¨ffSX dIY¹ff WX`Ü »fZdIY³f

B³f ¨fb³ffUûÔ ³fZ »fûIY°fÔÂf IYû EIY ffSX dRYSX »fWXc»fbWXf³f dIY¹ff WX`, þû

fZWXQ Vf¸fʳffIY EUÔ d¨f³°ff IYf dU¿f¹f WX`Ü ´fÔþff ¸fÔZ ¸f°f´fZMXe ´fSX Jc³f

IZY ²ffZ »f¦fZ, þû »fûIY°fÔÂf IZY ³ff¸f ´fSX IYfd»fJ WX`Ü B°f³fe fOÞXe

¨fb³ffUe dWXÔÀff EUÔ þûSX-þfSXQÀ°fe ¸f°fQf³f IZY³QiûÔ ´fSX IYþûÔ ³fZ

»fûIY°fÔÂf IYf ¦f»ff §fûÔMX IYSX SXJ dQ¹ffÜ ¸fc»¹fûÔ ´fSX Af²ffdSX°f

SXfþ³fed°f IYSX³fZ IYf AfV½ffÀf³f QZ³fZ Uf»fûÔ ÀfZ WX¸ffSXf Àf¸fIYf»fe³f

Bd°fWXfÀf ·fdU¿¹f IYe QZWXSXe ´fSX JOÞXf IbYL ÀfUf»fûÔ IYf þUff ¸ffÔ¦f

SXWXf WX`Ü dWXÔÀff WXe ³fWXeÔ, »fûIY°fÔÂf IYe dUÀfÔ¦fd°f ¹fWX ·fe WX` dIY þ³f°ff

fZWX°fSX IYe CX¸¸feQ ¸fZÔ ´ffMXeÊ ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IYû fQ»f-fQ»fIYSX ´fSXJ°fe

SXWX°fe WX`Ü fWXSXWXf»f, WXfSX-þe°f °fû »f¦fe SXWX°fe WX`, ¸f¦fSX BÀf °fÀUeSX

IYf d¨fÔ°ffþ³fIY ´fWX»fc ¹fWX WX` dIY ¨fb³ffU IZY QüSXf³f dWXÔÀfIY ÀfÔ§f¿fÊ

IYe JfSXZÔ AfBÊ WX`ÔÜ ¹fWX AfIÔYOÞXf dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY QüSXf³f WXbBÊ

§fMX³ffAûÔ ÀfZ Ad²fIY WX`Ü JfÀfIYSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe A¸fSXZÔQi dÀfÔWX IZY ¦fÈWX

þ³f´fQ ´fdMX¹ff»ff ¸fZÔ dWXÔÀff IYe §fMX³ffEÔ ª¹ffQf d¨fÔ°ff fPÞXf³fZ Uf»fe

WX`ÔÜ

Afþ SXfþ°fÔÂf ³fWXeÔ »fûIY°fÔÂf WX`Ü þ`ÀfZ SXfþ°fÔÂf ¸fZÔ

»fûIY°fÔÂf ³fWXeÔ ¨f»f°ff U`ÀfZ WXe »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ SXfþ°fÔÂf ³fWXeÔ ¨f»f°ffÜ

»fûIY°fÔÂf ¸fZÔ þ³f¸f°f WXe ÀfUfÊZ¨¨f WX`Ü ¸f°f IYf Ad²fIYfSX d¦f³ff ¦f¹ff

WX`Ü UWX ·fe ÀffIYû fSXffSXÜ ¸f°ffd²fIYfSX IZY CX´f¹fû¦f ¸fZÔ dWXÔÀff IYf

§fbÀf³ff Vfb·f »fÃf¯f ³fWXeÔ WX`Ü B³f ¨fb³ffUûÔ IZY d¨f³°f³f IYf ¸fWX°U´fc¯fÊ

´fÃf WX`- WX¸f »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ dWXÔÀff EUÔ ´f°f³f IZY ¦f»f°f ´fiUfWX IYû SXûIZYÜ

»fûIY°fÔÂf IZY BÀf ´fdUÂf A³fbâf³f ¸fZÔ dWXÔÀff EUÔ Af´fSXfd²fIY °f°UûÔ

IYf fPÞX-¨fPÞX IYSX dWXÀÀfZQfSXe IYSX³ff QZVf IYe »fûIY°ffÔdÂfIY ¸f¹ffQfÊAûÔ

EUÔ ÀfÔÀIÈYd°f IYe ÀffJ ´fSX ´fiV³fd¨f³WX JOXZ× IYSX SXWXe WX`Ü

¹fWXfÔ ´fiV³f IYü³f þe°ff ¹ff IYü³f WXfSXf IYf ³fWXeÔ WX`, ´fiV³f »fûIY°ffÔdÂfIY

¸fc»¹fûÔ IYf WX`Ü ·f»fZ WXe ´fÔþff ¸fZÔ d³fIYf¹f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ

A´f³ff ´fSX¨f¸f »fWXSXf dQ¹ff WX`Ü ·f»fZ WXe ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ,

dVfSXû¸fd¯f AIYf»fe Q»f ffQ»f AüSX Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYû IYSXfSXe

WXfSX d¸f»fe WX`Ü ·f»fZ À±ff³fe¹f d³fIYf¹f ¨fb³ffU ¸fZÔ ¸fbïZ ´ff³fe, dfþ»fe,

ÀfOÞXIZYÔ, ÀU¨L°ff, À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX ÀUfÀ±¹f ÀfZUfEÔ AüSX A³¹f

þ³fÀfbdU²ffEÔ IZY SXWXZ WXû, »fZdIY³f fOÞXf ´fiV³f °fû ¹fWX WX` dIY ¨fb³ffU

¸fZÔ dWXÔÀff EUÔ Af´fSXfd²fIY °f°UûÔ IYe ²fbÀf´f`NX IYû I`YÀfZ SXûIYf þf¹fZ?

»fûZIY°fÔÂf ¸fZÔ ÀffÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ ´fWX»fc ¨fb³ffU WX`Ü ¹fWX

SXf¿MÑXe¹f ¨fdSXÂf IYf ´fid°fdf¸f WX`Ü »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ ÀUÀ±f ¸fc»¹fûÔ IYf

f³ffE SXJ³fZ IZY d»f¹fZ ¨fb³ffU IYe ÀUÀ±f°ff Ad³fUf¹fÊ WX`Ü ¨fb³ffU ¸fZÔ

³fed°f IYe ff°f ´feLZ LcMX þf°fe WX` °fû UWXfÔ ¸fWXfÀf¸fSX ¸f¨f þf°ff WX`,

dWXÔÀff IYf Jb»ff °ff¯OXU WXû°ff WX`, UWXfÔ Àf¸´fiQf¹fUfQ dÀfSX CXNXf°ff

WX`, þfd°fUfQ IZY Af²ffSX ´fSX UûMXûÔ IYf dU·ffþ³f WXû°ff WX`, ²f³ff»f

WXfUe WXû°ff WX`Ü ¹fZ Àff dÀ±fd°f¹ffÔ »fûIY°fÔÂf IYû ¸fcd¨LÊ°f IYSX°fe WX`Ü

»fûIY°fÔÂf IZY ´fiÀffQ IYû ÀfbúPÞX Af²ffSX ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ þWXfÔ

ÀU°fÔÂf°ff, ´ffSXQdVfÊ°ff, ³f`d°fIY°ff þøYSXe WX` UWXeÔ AdWXÔÀff ·fe ¸fc»f

Af²ffSX WX`Ü BÀfIZY df³ff »fûIY°fÔÂf IYf AdÀ°f°U dMXIY ³fWXeÔ ÀfIY°ffÜ

SXfþ³fed°f IYf A´fSXf²feIYSX¯f WXû SXWXf WX` ¹ff A´fSXf²f IYf

SXfþ³fed°fIYSX¯f? Af°fÔIYUfQ, CX¦fiUfQ IZY ffQ Af ¹fWX IYü³f-Àff

UfQ WX`? dþÀf ´fiIYfSX CX¦fiUfdQ¹fûÔ IYû EIY ·ff¿f¯f, EIY ÀfUÊQ»fe¹f

SX`»fe ¹ff þb»fcÀf ÀfZ ¸fb£¹f²ffSXf ¸fZÔ ³fWXeÔ þûOÞXf þf ÀfIY°ff, NXeIY CXÀfe

´fiIYfSX ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ dWXÔÀff EUÔ A´fSXf²f IYf ¦fNXþûOÞX IYû ·fe ³fWXeÔ °fûOÞXf

þf ÀfIY°ffÜ BÀfIYe QUf WX` dIY SXf¿MÑXe¹f ´ffdMXʹffÔ þe°f³fZ Uf»fZ ´fi°¹ffVfe

IYû ³fWXeÔ Ad´f°fb ¹fû¦¹f ¨fdSXÂfUf³f ´fi°¹ffVfe IYû dMXIYMX QZÔÜ ¢¹fûÔdIY

¹fWX ff°f ÀffRY WX` dIY dWXÔÀff IZY ¸fc»f ¸fZÔ ffWXbf»f IYf ´fiQVfʳf WXe WX`,

þû »fûIY°ffÔdÂfIY ¸ff³¹f°ffAûÔ IZY A³fbøY´f °fû IY°fBÊ ³fWXeÔ WX`Ü ÀfSX»f

VfQûÔ ¸fZÔ IYWXZÔ °fû ¹fWX ÀfØff ´fÃf IZY QfQfZ IYf ´f¹ffʹf WX`Ü ¸f¦fSX

BÀfIYe EIY UþWX ¹fWX ·fe WX` dIY þû »fû¦f EIY QVfIY ÀfZ À±ff³fe¹f

d³fIYf¹fûÔ ¸fZÔ IYfdfþ ±fZ, UZ SXfª¹f ÀfSXIYfSX WXf±f ÀfZ d³fIY»f þf³fZ IZY

ffQ »fûIY°fÔÂf IYe ´fWX»fZ ´ff¹fQf³f ´fSX LûMXe ÀfSXIYfSX IZY ·fe WXf±f ÀfZ

d³fIY»f þf³fZ ÀfZ fZ¨f`³f WXû CXNXZÜ ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYe Àf£°fe U

VffÀf³f-´fiVffÀf³f IYe ¨fbÀ°fe ÀfZ ·ffSX°f ¸fZÔ ¨fb³ffU dWXÔÀff ÀfZ d³fSXf´fQ WXû

SXWXZ WX`ÔÜ »fZdIY³f ´fÔþff ¸fZÔ d³fIYf¹f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ dWXÔÀff IYe JfSXûÔ ³fZ

fZ¨f`³f IYSX dQ¹ffÜ °fZþe ÀfZ fPÞX°ff ¨fb³ffUe dWXÔÀfIY QüSX ´fÔþff IYf

QQÊ ³fWXeÔ SXWXfÜ BÀf³fZ WXSX ·ffSX°fe¹f dQ»f IYû þ£¸fe f³ff¹ff WX`Ü Af

BÀfZ SXûIY³fZ IZY d»f¹fZ ´fi°feÃff ³fWXeÔ, ´fidIiY¹ff AfUV¹fIY WX`Ü BÀfIZY d»f¹fZ

¨fb³ffU Af¹fû¦f ?AüSX ÀfSXIYfSX IYû Àfû¨f³ff WXû¦ff dIY ·fdU¿¹f ¸fZÔ BÀf

°fSXWX IYe ´fiUÈdØf IYû I`YÀfZ SXûIYf þf¹fZÜ dIYÀfe ·fe ¨fb³ffU ¸fZÔ dWXÔÀff

IYf ¸f°f»ff ¹fWXe WX` dIY »fû¦fûÔ IYû ´ffSXQVfeÊ °fSXeIZY ÀfZ UûMX QZ³fZ ÀfZ

UÔd¨f°f IYSX³fZ IYe IYûdVfVfZÔ WXbBÊ WX`Ô, þû Qbd³f¹ff IZY ÀffÀfZ fOÞXZ

»fûIY°fÔÂf ¸fZÔ IY°fBÊ ÀUeIYf¹fÊ ³fWXeÔ WX`Ü d³fIYf¹f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ þe°f IZY

ffQ IYfÔ¦fiZÀf IYe ·fe þUffQZWXe f³f°fe WX` dIY »fû¦fûÔ IYû ´ffSXQVfeÊ U

þ³f·ffU³ffAûÔ IZY A³fbøY´f À±ff³fe¹f ´fiVffÀf³f QZÜ

þf»f³²fSX IZY 80 UfOXûÊÔ ¸fZÔ ÀfZ 66 ´fSX IYfÔ¦fiZÀf IYf

IYþf WXû ¦f¹ff WX`Ü ·ffþ´ff IZY IYBÊ dQ¦¦fþûÔ IYf ´fØff ÀffRY WXû ¦f¹ff

WX`Ü Qû-Qû ffSX þe°f°fZ AfE ´ff¿fÊQ ·fe WXfSX ¦fE WX`ÔÜ BÀfÀfZ ´f°ff

¨f»f°ff WX` dIY ·ffþ´ff AüSX AIYf»fe Q»f IYf þ³ff²ffSX dJÀfIY

¨fbIYf WX`Ü A¸fÈ°fÀfSX ¸fZÔ d³fIYf¹f ¸fÔÂfe ³fUþû°f dÀfÔWX dÀfðc IYe ´fid°fâf

QfU ´fSX ±feÜ CX³WXûÔ³fZ ·fe B³f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ IYOÞXe ¸fZWX³f°f IYeÜ A¸fÈ°fÀfSX

¸fZÔ °fû AIYf»fe Q»f IYf ½¹ff´fIY þ³ff²ffSX SXWXf WX` »fZdIY³f UWX ·fe

IYf¸f ³fWXeÔ Af¹ffÜ ´fdMX¹ff»ff °fû I`Y´MX³f A¸fSXZ³Qi dÀfÔWX IYf ¦fÈWX ÃfZÂf

WX`Ü Af °fIY ´fdMX¹ff»ff ¸fZÔ IYûBÊ ´ffMXeÊ BÀf °fSXWX ÀfZ ³fWXeÔ þe°fe dþÀf

°fSXWX ÀfZ ´fdMX¹ff»ff ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf þe°fe WX`Ü »fZdIY³f BÀf °fSXWX IYe þe°f

IYf dWXÔÀfIY WXû³ff, fc±f I`Y´¨fdSXÔ¦f IYf AfSXû´f »f¦f³ff ¹ff dRYSX

»fûIY°fÔÂf IYe WX°¹ff IYf AfSXû´f »f¦f³ff- þe°f IZY ¸ff¹f³fZ fQ»f QZ°fe

WX`Ü ·ffþ´ff ·f»fZ WXe B³f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ²ffÔ²fd»f¹fûÔ IYû »fZIYSX IYûMXÊ IYf

QSXUfþf JMXJMXfE »fZdIY³f SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYû Àfû¨f³ff WX` dIY

»fûIY°fÔÂf IYû dIYÀf °fSXWX dWXÔÀff-¸fböY dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü

½ffOÊX´ff¿fÊQ-13

³f½f ½f¿fÊ, ¸fIYSXÀfaIiYfad°f, ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf ½ffÀfa°f ´fäf¸fe

IZYVfb·f A½fÀfSX´fSXWXfdQÊIYVfb·fIYf¸f³ffEh

¸f²fb QZ½feX

feWXMX ³f¦fSX ´fdSX¿fQ,

ffZ¦fbÀfSXf¹f

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 32

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018


ªfWXSX IYf IYWXSX

Qc²f ¸ffdRY¹ff

¸ff³fU þfd°f IZY WX°¹ffSXZ

Àfb. OZXÀIY

·ffSX°f ¸fZ Ô EIY Àf¸f¹f ±ff þf ¦fd¸fʹfûÔ IZY dQ³fûÔ ¸fZ Ô dUUfWX Àf¸ffSXûWXûÔ IYû BÀfd»fE ³fWXeÔ SXJf þf°ff ±ff dIY CX³f dQ³fûÔ ¸fZ Ô Qc²f IYe IY¸fe

´fOÞX þf°fe ±feÜ »fû¦f ÀfdQʹfûÔ ¸fZ Ô dUUfWXfdQ IYSX³ff CXd¨f°f ¸ff³f°fZ ±fZÜ ´fSX Afþ IYe dÀ±fd°f ¸fZ Ô ½¹ff´fIY ´fdSXU°fʳf Af ¨fbIYf WXǛ Af

Af´f EIY LûMXZ IYÀfZ ¸fZ Ô ·fe ¹fdQ 50 dUUfWX, VffdQ¹ffÔ WXû°fZ QZJ°fZ WX` Ô °fû ·fe UWXfÔ Qc²f IYe IY¸fe ³fWXeÔ ´fOXÞ³fZ Uf»feÜ ·ffSX°f ¸fZ Ô dRYSX

ÀfZ Qc²f IYe ³fdQ¹ffÔ fWX³fZ »f¦fe WX` Ô?

BÀfIYf Ad·f´fif¹f ¹fWX ³fWXeÔ WX` dIY QZVf ¸fZÔ SXf¸fSXfª¹f Af ¦f¹ff WXǛ BÀfIZY dU´fSXe°f Àf¨f ¹fWXe WX` dIY BÀf Àf¸f¹f §fûSX IYd»f¹fb¦f ¨f»f

SXWXf WXǛ BÀfe IYd»f¹fb¦f ¸fZÔ d¸f»ffUMXe Qc²f AüSX §fe Af´f dþ°f³ff ¨ffWXû CX°f³ff »fZ ÀfIY°fZ WXỒÜ AfþIY»f Qc²f ¸fZÔ d¸f»ffUMX ³fWXeÔ WXû°fe-A±ffÊ°f Qc²f

¸fZÔ ´ff³fe ³fWXeÔ d¸f»ff¹ff þf°ff WX`-Ad´f°fb ´ff³fe ¸fZÔ Qc²f d¸f»ff¹ff þf°ff WXǛ ´ff³fe IYû ÀfRZYQ IYSXIZY dRYSX CXÀf¸fZÔ EIY dUVfZ¿f ´fiIYfSX IZY IZYd¸fIY»Àf

d¸f»ff¹fZ þf°fZ WXỒ, dþ³fÀfZ f³ffUMXe Qc²f °f`¹ffSX WXû þf°ff WXǛ ¹fWX (d¸f»ffUMXe ³fWXeÔ) f³ffUMXe Qc²f »fû¦fûÔ ¸fZÔ RZYRYOÞXûÔ IYe, IỲÔÀfSX IYe AüSX AfÔ°fûÔ

IYe fe¸ffdSX¹ffÔ ´f`Qf IYSX SXWXf WX` AüSX ³fBÊ CX¸fi IZY f¨¨fZ ·fe AIYf»f ¸fÈ°¹fb IZY dVfIYfSX WXû SXWXZ WXỒÜ fOÞXZ VfWXSXûÔ ¸fZÔ f³ffUMXe Qc²f IYf ´fi¹fû¦f

Ad²fIY WX`, Af °fû ¹fWX IYÀfûÔ AüSX ¦ffÔUûÔ IYe AûSX ·fe fPÞX SXWXf WXǛ IYWX³fZ IYf Ad·f´fif¹f WX` dIY ·fdU¿¹f IYe ¸fWXf¸ffSXe QZVf IZY WXSX-AfÔ¨f»f

IYû A´f³fZ IYþZ ¸fZÔ »fZ³fZ IYû ´ffÔU RỲ»ff SXWXe WXǛ ÀUf¸fe SXf¸fQZU þe ¸fWXfSXfþ þ`ÀfZ ÀfÔÀIÈYd°f ·föY »fû¦fûÔ ³fZ QZVf ¸fZÔ ÀUQZVfe IZY ´fid°f »f¦ffU

´f`Qf IYSXIZY þ³fþf¦fSX¯f IYf A¨Lf IYf¹fÊ dIY¹ff WXǛ ´fSX f³ffUMXe Qc²f IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ QZVf IYû ¸fbdöY dQ»ff³fZ IYe SXf¸fff¯f Aü¿fd²f CX³fIZY

´ffÀf ·fe ³fWXÔe WXǛ CX³fIZY ¹fWXfÔ Ad²fIY°fSX CX°´ffQ fZWX°fSX PXÔ¦f ÀfZ °f`¹ffSX WXû SXWXZ WXỒ, Q³°fIYfd³°f þ`ÀfZ MXc±f´fZÀMX ³fZ WXe A³fZIYûÔ »fû¦fûÔ IYû QfÔ°fûÔ

IYe fe¸ffSXe ÀfZ ¸fböY IYSX dQ¹ff WX`, BÀfe ´fiIYfSX ffff SXf¸fQZU ¦ff¹f IYf §fe ·fe »fû¦fûÔ IYû QZ SXWXZ WXỒÜ þf °fIY QZVf ¸fZÔ CXd¨f°f A³fb´ff°f ¸fZÔ ¦ff¹fûÔ

IYf AdÀ°f°U WXe ³fWXeÔ WXû¦ff-°ff °fIY QZVf ¸fZÔ ¦ff¹f IZY Qc²f AüSX §fe IYe CXd¨f°f Af´fcd°fÊ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WXǛ QZVf ¸fZÔ BÀf Àf¸f¹f

Qû IYSXûOÞX ¦fûUÔVf ·fe ³fWXeÔ WXû¦ffÜ ´fSX dþ°f³ff ·fe WX` BÀf ÀffIYû ·fe ¨f»f°fe-dRYSX°fe IYfiûÔ (¸f³fb¿¹f IYf ´fZMX) ¸fZÔ IYfMX-IYfMXIYSX RZYÔIY³fZ IYe

°f`¹ffSXe IYe þf SXWXe WXǛ BÀf ´fSX QZVf IZY ÀfÔþeQf »fû¦fûÔ IYû ¦f¸·feSX d¨f³°ff WXû SXWXe WXǛ ´fSX³°fb ¦fû´ff»fIY IÈY¿¯fþe IZY UÔVfþ »ff»fc ´fiÀffQ

¹ffQU ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fSX °fÔþ IYÀf SXWXZ WXỒ dIY EIY Àf¸f¹f ±ff þf QZVf ¸fZÔ VfZSX, ¨fe°fZ, f§fZOÞXZ AfdQ ÀfZ OXSX »f¦ff IYSX°ff ±ff, ´fSX Afþ °fû

¦ff¹f ÀfZ OXSX »f¦f°ff WXǛ CX³fIYf AfVf¹f ÀfSXIYfSX õfSXf ¦fûUÔVf IYû ¸ffSX°fZ ´ff¹fZ þf³fZ Uf»fZ A´fSXfd²f¹fûÔ IZY dJ»ffRY WXû SXWXe IYf¹fÊUfWXe ÀfZ

WXǛ UZ ³fWXeÔ ¨ffWX°fZ dIY QZVf ¸fZÔ ¦fûUÔVf f¨fZÜ þf QZVf IZY SXfþ³fed°fÄfûÔ IYe Àfû¨f EZÀfe WXû °fû QZVf ¸fZÔ Qc²f IYe IY¸fe WXûIYSX f³ffUMXe Qc²f

IYû f³ff³fZ IYf WXe SXfÀ°ff ÀffRY WXû°ff WXǛ QcÀfSXZ VfQûÔ ¸fZÔ QZVf IYû AfÔ°fûÔ, RZYRYOÞXûÔ U IỲÔÀfSX IYe ¸fWXf¸ffSXe ¸fZÔ ²fIZY»f³ff °fû B³f »ff»fbAûÔ

IYû ÀUeIYfSX WX`, ´fSX ¦fûUÔVf þedU°f SXWXZ AüSX QZVf IYf ¹füU³f ÀfbSXdÃf°f U ÀUÀ±f SXWXZ-¹fWX CX³WXZÔ ÀUeIYfSX ³fWXeÔ WXǛ UûMXûÔ IYe SXfþ³fed°f

³fZ B³f ¹ffQU UÔdVf¹fûÔ IYe ·fe fbdî JSXff IYSX Qe WXǛ EIY Àfªþ³f IYWX SXWXZ ±fZ dIY UWX ¦ff¹f IYf Qc²f 75 ÷Y´fE dIY»fû fZ¨f°ff WX`,

AüSX ¦fü§fÈ°f 1400 ÷Y´fE dIY»fû fZ¨f°ff WXǛ CXÀfÀfZ ´fcLf ¦f¹ff dIY þf ¸ffIZYÊMX ¸fZÔ 35-40 ÷Y´fE dIY»fû Qc²f AüSX 550 ÷Y´fE

dIY»fû ¦fû§fÈ°f (ffff SXf¸fQZU Uf»ff) CX´f»f²f WX` °fû °fb¸f B°f³ff ¸fWXÔ¦ff ¢¹fûÔ fZ¨f SXWXZ WXû? °ff CXÀf³fZ f°ff¹ff dIY ¦ff¹f IYf ¨ffSXf

U ¨fûIYSX B°f³ff ¸fWXÔ¦ff WXû ¦f¹ff WX` dIY Qc²f 75 ÷Y´fE dIY»fû ÀfZ IY¸f ´fSX dfIY ³fWXeÔ ÀfIY°ffÜ BÀfe ´fiIYfSX §fe IYe dÀ±fd°f WXǛ

Af UfÀ°fdUIY Qc²f AüSX §fe ¹fdQ Af´f »fZ³ff ¨ffWXZÔ °fû UWX Af´fIYû BÀf ¸fc»¹f ´fSX d¸f»fZ¦ffÜ ´fSX ffþfSX ¸fZÔ f³ffUMXe Qc²f

AüSX §fe Af´fIYû 35-40 ÷Y´fE dIY»fû Qc²f AüSX

f³ffUMXe §fe °fû 300-

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

33


350 ÷Y´fE dIY»fû °fIY d¸f»f SXWXf WX`, EZÀfZ ¸fZÔ IYûBÊ ½¹fdöY AÀf»fe

Qc²f, §fe ¢¹fûÔ JSXeQZ¦ff? UWX °fû ÀfÀ°ff WXe JSXeQ³ff ¨ffWXZ¦ff þû CXÀfZ

fOÞXe ÀfWXþ°ff ÀfZ CX´f»f²f WXǛ ²fd³fIY U¦fÊ Qc²f AüSX §fe IYf ÀUfQ

·fc»f ¨fbIYf WX`-CXÀfZ °fû f³ffUMXe Qc²f WXe Qc²f »f¦f°ff WX` AüSX f³ffUMXe

§fe WXe §fe »f¦f°ff WX`, BÀfd»fE CXÀfZ AÀf»fe §fe Qc²f IYe AfUV¹fIY°ff

WXe ³fWXeÔ WXǛ UWX ¨ff¹f ¸fZÔ ·fe ¦fie³f MXe ´fÀfÔQ IYSX SXWXf WX` AüSX Qc²f IYû

A´f³fZ þeU³f ÀfZ d³fIYf»f°ff þf SXWXf WXǛ BÀfIZY ffQ ¸f²¹f U¦fÊ IYe

ff°f Af°fe WX`-CXÀf¸fZÔ fWXb°f ÀfZ EZÀfZ ´fdSXUfSX WXỒ þû dIY dIYÀff³f

´fÈâ·fcd¸f ÀfZ þbOÞXZ WXỒ AüSX dþ³fIZY fOÞXZ fþb¦fûÊÔ IYû AÀf»fe Qc²f U §fe

IYe ´fWX¨ff³f WX`, UZ Qcd²f¹ff IYû MXûIY°fZ ·fe WXỒ dIY AÀf»fe Qc²f U §fe

»ffAû, ´fSX BÀf MXûIY³fZ IYf »ff·f IbYL ·fe ³fWXeÔ WXû°ffÜ UWX Qcd²f¹ff

CX³fIYf ¸fcJÊ f³ff°ff WX`, AüSX IYWX°ff WX` dIY Af´fIZY d»fE A»f¦f

dOXfe ¸fZÔ ¦ff¹f IYf Qc²f »ff°ff WXcÔ, þfdIYÀf¨f ¹fWX WXû°ff WX` dIY A´f³fe

ÀffBdIY»f ´fSX UWX dþÀf LûMXe dOXfe IYû »fMXIYf¹fZ SXJ°ff WX`-CXÀf¸fZÔ

·fe UWX f³ffUMXe Qc²f WXe SXJ°ff WXǛ dþÀfZ UWX Af´fIZY ¹fWXfÔ Jf»fe

IYSX°ff WX` °fû Af´fIZY §fSX ÀfZ Af¦fZ ¨f»fIYSX CXÀfZ dRYSX A´f³fZ fOÞXZ

dOXfZ ¸fZÔ ´fOÞXZ Qc²f ÀfZ ·fSX »fZ°ff WX` AüSX dRYSX CXÀfZ A¦f»fZ §fSX ¸fZÔ þf

´f»fMX°ff WXǛ BÀf ´fiIYfSX WX¸ffSXf ¸f²¹f¸f U¦fÊ ·fe f³ffUMXe Qc²f ´fe³fZ IZY

d»fE Ad·fVf~ WXû ¨fbIYf WXǛ Af Af°fZ WXỒ QZVf IZY d³f¸³f U¦fÊ ´fSXÜ

CXÀfIYe °fû fZ¨ffSXZ IYe U`ÀfZ WXe SXePÞX MXcMX ¨fbIYe WXǛ UWX A´f³fe ¦fSXefe

¸fZÔ AÀf»fe Qc²f ´fe³fZ IYe ff°f Àfû¨f ·fe ³fWXeÔ ÀfIY°ffÜ BÀf ´fiIYfSX QZVf

IZY V½fZ°f ffþfSX ´fSX Qc²f ¸ffdRY¹ffAûÔ IYf EIYfd²fIYfSX WXû ¨fbIYf WXǛ

¹fZ EZÀfZ »fû¦f WXỒ dþ³WXûÔ³fZ QZVf ÀfZ ¦ff¹f IYû Àf¸ff~ IYSX³fZ IYf ¸fWXfþf»f

fb³f SXJf WXǛ ¹fZ ³fWXeÔ ¨ffWX°fZ dIY QZVf ¸fZÔ ¦ff¹f AüSX ·fỒÀf þ`ÀfZ Qb²fføY

´fVfb SXWXZÔÜ B³WXZÔ ¹fZ Vfe§fifd°fVfe§fi Àf¸ff~ IYSX QZ³ff ¨ffWX°fZ WXỒÜ dþÀfÀfZ

dIY CX³fIYf Qc²f ffþfSX ¸fZÔ EIYfd²fIYfSX IYû ¨fb³fü°fe QZ³fZ Uf»ff WXe ³f

SXWXZÜ þf »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU þ`ÀfZ »fû¦f ¦fûWX°¹ffSXûÔ IYû f¨ff³fZ IYe

UIYf»f°f IYSX°fZ WXỒ °fû CXÀf Àf¸f¹f Àf¸fÓf³ff ¨ffdWXE dIY ¹fZ »fû¦f CX³f

»fû¦fûÔ IYe UIYf»f°f IYSX SXWXZ WXỒ þû QZVf ¸fZÔ Qc²f ¸ffdRY¹ffAûÔ IZY øY´f

¸fZÔ ÀfdIiY¹f WXỒ AüSX ¨ffÔQe IYfMX SXWXZ WXỒÜ B³WXeÔ Qc²f ¸ffdRY¹ffAûÔ IZY

IYfSX¯f QZVf IZY dIYÀff³fûÔ ¸fZÔ Af°¸fWX°¹ff IYe ´fiUÈdØf fPÞX SXWXe WXǛ QZVf

IYf dIYÀff³f IY·fe ·fe A´f³fe JZ°feffOÞXe ÀfZ ÀfÔ´f³³f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ffÜ

CXÀfZ Qc²f, §fe ·fe ¨ffdWXE AüSX ¹fZ CXÀfÀfZ Le³fZ þf SXWXZ WXỒ, Qc²f §fe IZY

SXWX°fZ dIYÀff³fûÔ IYû ÀfcJZ ¸fZUZ Jf³fZ IYe AfUV¹fIY°ff ³fWXeÔ ´fOÞX°fe ±fe,

§fSX ¸fZÔ §fe, Qc²f, QWXe U »fÀÀfe WXû³fZ ÀfZ dIYÀff³f ´fdSXUfSX IYû Àfþe

f³ff³fZ IYe AfUV¹fIY°ff ³fWXeÔ WXû°fe ±fe, UWX B³WXeÔ ÀfZ ·fûþ³f IYSX

»fZ°ff ±ffÜ BÀf ´fiIYfSX Qc²f §fe ÀfZ CXÀfIZY ÀUfÀ±¹f IYe SXÃff WXû þf°fe

±feÜ CXÀfZ ´fSXf»fe þ»ff³fZ IYe AfUV¹fIY°ff ³fWXeÔ ´fOÞX°fe ±fe, ¢¹fûÔdIY

CXÀfIZY ´fVfb CXÀfZ Jf »fZ°fZ ±fZÜ CXÀfZ JfQ IYe AfUV¹fIY°ff ³fWXeÔ ´fOÞX°fe

±fe-¢¹fûÔdIY CXÀfIZY ´fVfb ¦fûfSX IYe JfQ °f`¹ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ CXÀfIYe

ÀfWXf¹f°ff IYSX°fZ ±fZ, CXÀfZ MÑ`X¢MXSX IYe AfUV¹fIY°ff ³fWXeÔ ±fe-¢¹fûÔdIY

CXÀfZ §fSX IYe ¦ff¹f ÀfZ f`»f d¸f»f þf°fZ ±fZ-UWX ´fiIÈYd°f IYf d¸fÂf ±ff

AüSX ´fiIÈYd°f CXÀfIYe d¸fÂf ±feÜ f³ffUMXe Qc²f IZY ¸ffdRY¹ffAûÔ ³fZ

dIYÀff³f AüSX ´fiIÈYd°f IYe d¸fÂf°ff IZY BÀf ¨fIiY IYû °fûOÞX dQ¹ff WXǛ

dþÀfÀfZ dIYÀff³f ·fcJf ¸fSX SXWXf WX`, »fû¦f BÀf Àf¨f IYû

¹ff °fû Àf¸fÓf ³fWXeÔ SXWXZ WXỒ ¹ff dRYSX Àf¸fÓfIYSX ·fe CXÀfÀfZ ¸fbÔWX RZYSX SXWXZ

WXỒÜ QZVf IYû BÀf Àf¸f¹f Àf¨f¸fb¨f ¸fWXfV½fZ°f IiYfd³°f IYe AfUV¹fIY°ff

WXǛ BÀfIZY d»fE ´fVfb-WX°¹ff d³f¿fZ²f IYf³fc³f IYû AüSX ·fe IYOÞXf f³ff³fZ

IYe AfUV¹fIY°ff WXǛ WX¸fZÔ þf¦føYIY WXû³ff WXû¦ff AüSX ¸f³fb¿¹f IZY ´fZMX

IYû ´fVfbAûÔ IYe IYfi f³ff³fZ ÀfZ SXûIY³fZ IYe dQVff ¸fZÔ ÀfdIiY¹f IYQ¸f

CXNXf³fZ WXûÔ¦fZÜ QZVf ¸fZÔ Qc²f ¸ffdRY¹ffAûÔ IYû ¸ff³fUþfd°f IYf WX°¹ffSXf

§fûd¿f°f IYSX³ff WXû¦ffÜ B³f WX°¹ffSXûÔ IZY dUøYî ¸ff³fU WX°¹ff IZY IZYÀf

QþÊ IYSXf¹fZ þfEÔÜ ¹fdQ B³f IZYÀfûÔ ÀfZ dIYÀfe »ff»fc IYû ¹ff dIYÀfe ·ff»fc

IYû IYûBÊ Af´fdØf WXû °fû CXÀfZ QZVf IYe þ³f°ff CX´fZdÃf°f IYSXZ AüSX Àff±f

WXe EZÀfZ »fû¦fûÔ IYû A´fSXfd²f¹fûÔ IYf ÀfÔSXÃfIY ¸ff³fIYSX CX³fIZY ´fid°f §fȯff

IYf ·ffU ´fiIYMX dIY¹ff þfEÜ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

ªfWXSX IYf IYWXSX

¸ff³fWXfd³f IYf ¸fbIYQ¸ff

ªff³fIYfSXe

IY»f Vff¸f Vf¸ffÊ þe IZY §fSX ¦f¹ff, °fû ´f°ff »f¦ff dIY UZ dIYÀfe fOÞXZ

UIYe»f IZY ´ffÀf ¦f¹fZ WX`ÔÜ Àfªþ³f ½¹fdöY ÀfZ d¸f»f³fZ ±ff³fZ ÀfZ IYûBÊ Af

þfE ¹ff dRYSX CXÀfZ WXe UIYe»f IZY ´ffÀf þf³ff ´fOÞXZ, °fû BÀfZ ·f»fZ

»fû¦fûÔ IYe dfSXfQSXe ¸fZÔ A¨Lf ³fWXeÔ ¸ff³ff þf°ffÜ BÀfd»fE ¸f`Ô d¨fÔ°ff

¸fZÔ ´fOÞX ¦f¹ff AüSX UWXeÔ f`NX ¦f¹ffÜ Àfû¨ff, Af CX³fÀfZ d¸f»fIYSX WXe

þfDYÔ¦ffÜ þf Vf¸ffÊ þe ±fIZY-WXfSXZ »füMXZ, °fû ¨ff¹f IZY Àff±f ff°f

VfbøY WXbBÊÜ Vf¸ffÊ þe, Àff NXeIY °fû WX` ³f? ¸fûWX»»fZ ¸fZÔ dIYÀfe ÀfZ

¸ffSX´feMX WXbBÊ WX` ¹ff dIYÀfe ³fZ Af´fIZY ¸fIYf³f ´fSX QfUf IYSX dQ¹ff WX`?

Af´f °fû A´f³ff MX`¢Àf ·fe NXeIY ÀfZ ·fSX°fZ WX`Ô, dRYSX EZÀff ¢¹ff WXû ¦f¹ff

dIY UIYe»f IZY ´ffÀf þf³fZ IYe ³füf°f Af ¦f¹fe? ¦ffÔU ¸fZÔ °fû IYûBÊ

Óf¦fOÞXf-ÓfÔÓfMX ³fWXeÔ WXû ¦f¹ff?

F °fb¸WXZÔ ´fSXZVff³f WXû³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX` U¸ffÊÜ IYûBÊ dUVfZ¿f ff°f

³fWXeÔ WX`Ü

F »fZdIY³f Af´f UIYe»f IZY ´ffÀf ¦f¹fZ WXe ¢¹fûÔ?

F ¸f`Ô Àff¸f³fZ Uf»fZ dÀf³WXf þe ´fSX QÀf IYSXûOÞX IYe ¸ff³fWXfd³f IYf

QfUf IYSX³ff ¨ffWX°ff WXcÔÜ BÀf ffSXZ ¸fZÔ ff°f IYSX³fZ ¦f¹ff ±ffÜ

F »fZdIY³f dÀf³WXf þe °fû fWXb°f ·f»fZ AfQ¸fe WX`Ô...?

F ¢¹ff JfIY ·f»fZ WX`Ô? IY»f Jb»fZAf¸f CX³WXûÔ³fZ ¸fbÓfZ ³fÔ¦ff IYWXfÜ

F ³fÔ¦ff ¸f`Ô Àf¸fÓff ³fWXeÔ Vf¸ffÊ þe?

F AÀf»f ¸fZÔ IY»f IYBÊ dQ³f ffQ ²fc´f d³fIY»fe ±feÜ BÀfd»fE ¸f`Ô L°f

´fSX f`NXIYSX °fZ»f ¸ffd»fVf IYSX SXWXf ±ff, °f·feÜ

F CX³WXûÔ³fZ ¸fþfIY ¸fZÔ IYWXf WXû¦ffÜ

F ³fWXeÔ þe, ´fcSXe ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ IYWXfÜ CX³fIYe ´f}e ·fe L°f ´fSX ±fe

AüSX ¸fZSXe ·feÜ Af °fb¸f WXe f°ffAû U¸ffÊ, ¸fZSXe ·fe IYûBÊ Bªþ°f

WX`Ü BÀfd»fE ¸f`Ô³fZ ·fe °f¹f IYSX d»f¹ff WX` dIY CXÀfZ ³ffIYûÔ ¨f³fZ

¨ffUf IYSX SXWXcÔ¦ffÜ

F ²fc»f OXfd»fE Vf¸ffÊ þe BÀf ´fSXÜ ¸f`Ô dÀf³WXf þe ÀfZ IYWX QcÔ¦ffÜ UZ

Af´fIYû §fSX fb»ffIYSX ¨ff¹f d´f»ffEÔ¦fZ AüSX A´f³fe ´f}e IZY Àff¸f³fZ

´fcSXe ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ JZQ ½¹föY IYSXZÔ¦fZÜ ¸ff¸f»ff UWXeÔ Àf¸ff~ WXû

þfE¦ffÜ

F þe ³fWXeÔÜ ¸f`Ô QÀf IYSXûOÞX IYe ¸ff³fWXfd³f IYf QfUf IYSXIZY SXWXcÔ¦ffÜ

dÀf³WXf IYf f¨¨ff ¹fZ ¸fûWX»»ff LûOÞX IYSX ³f ·ff¦fZ, °fû ¸fZSXf ·fe

³ff¸f ³fWXeÔÜ

F »fZdIY³f Vf¸ffÊ þe, QÀf IYSXûOÞX °fû fWXb°f Ad²fIY WX`Ü B°f³fe °fû

CXÀfIYe WX`dÀf¹f°f ·fe ³fWXeÔ WX`Ü

F ¸fbÓfZ BÀfÀfZ IYûBÊ ¸f°f»ff ³fWXeÔ WX`Ü

F fbSXf ³f ¸ff³fZÔ °fû EIY ff°f IYWXcÔ Vf¸ffÊ þe, B°f³fe WX`dÀf¹f°f °fû

Af´fIYe ·fe ³fWXeÔ WX`Ü

F ¸f`Ô ¸ff³f°ff WXcÔ; ´fSX QfUf EZÀff WXû³ff ¨ffdWXE dIY Àff¸f³fZ Uf»ff

Àfb³f°fZ WXe ´ff³fe ¸ffÔ¦f³fZ »f¦fZÜ Àfb³ff WX` dIY Ad³f»f AÔff³fe EIY

IYfÔ¦fiZÀfe ³fZ°ff ´fSX ´ffÔ¨f WXþfSX IYSXûOÞX IYe ¸ff³fWXfd³f IYf QfUf IYSX

SXWXZ WX`ÔÜ A÷Y¯f þZ°f»fe ³fZ ·fe IZYþSXeUf»f ´fSX QÀf IYSXûOÞX IYe

¸ff³fWXfd³f IYf ¸fbIYQ¸ff NXûIY SXJf WX`Ü B³fIZY ¸fbIYQ¸fûÔ IYe ¨f¨ffÊ

¸fedOX¹ff ¸fZÔ ·fe Jcf WXû°fe WX`Ü Af ¸f`Ô ·fe BÀfe ßfZ¯fe ¸fZÔ Af³ff

¨ffWX°ff WXcÔÜ ¸f`Ô dIYÀfe ÀfZ IY¸f ±fûOÞXZ WXe WXcÔ?

F »fZdIY³f Vf¸ffÊ þe, ¸fbIYQ¸fZ ¸fZÔ °fû »ffJûÔ ÷Y. J¨fÊ WXûÔ¦fZ AüSX

A¦fSX WXfSX ¦f¹fZ, °fû ¹fZ QÀf IYSXûOÞX IYWXeÔ Af´fIZY ¸f°±fZ WXe ³f ´fOÞX

þfEÔÜ

F A¨Lf, ¢¹ff EZÀff ·fe WXû ÀfIY°ff WX`?

F df»IbY»f...Ü ¢¹ff Af´fIZY UIYe»f ³fZ ¹fZ ³fWXeÔ f°ff¹ff?

F A·fe °fû CX³fÀfZ ff°f WXe ³fWXeÔ WXbBÊÜ Qû §fÔMXZ f`NXf SXWXf, ´fSX UZ

IYWXeÔ AüSX ½¹fÀ°f ±fZÜ CX³fIZY ÀfWX¹fû¦fe ³fZ IY»f Qû »ffJ ÷Y.

»fZIYSX Af³fZ IYû IYWXf WX`Ü

F BÀfZ °fû Af´f VfbøYAf°f Àf¸fÓfZÔÜ BÀfIZY ffQ dIY°f³fZ »ffJ AüSX

»f¦fZÔ¦fZ, ¹fZ dIYÀfe IYû ³fWXeÔ ´f°ffÜ ¸fbIYQ¸ff ·fe »f¸ff ¨f»fZ¦ffÜ

dÀf³WXf þe IZY ¸fIYf³f IYf °fû ´f°ff ³fWXeÔ; ´fSX Af´fIYf ¸fIYf³f

þøYSX dfIY þfE¦ffÜ

F A¨Lf...? °fû ¸fbÓfZ ¢¹ff IYSX³ff ¨ffdWXE?

F UWXe þû ¸f`Ô³fZ IYWXf WX`Ü Af´f dÀf³WXf þe IZY §fSX þfEÔ AüSX CX³WXZÔ

A´f³fZ §fSX fb»ffEÔÜ ÀfQeÊ IYf ¸füÀf¸f WX`Ü ¸fcÔ¦fRY»fe AüSX ¦fbOÞX IYe

¦fþIY IZY Àff±f ¦fSX¸f ¨ff¹f IYf Af³fÔQ »fZÔÜ AüSX WXfÔ, ¹fZ RYf¸fc»ffÊ

¸fZSXf WX`Ü BÀfd»fE ¸fbÓfZ fb»ff³ff ³f ·fc»fZÔÜ

Afþ ÀfbfWX Vf¸ffÊ þe AüSX dÀf³WXf þe WXf±f ¸fZÔ WXf±f

OXf»fZ, WXÔÀf°fZ WXbE EIY Àff±f ´ffIYÊ ¸fZÔ Af¹fZÜ ´f°ff »f¦ff dIY ¸fZSXf

RYf¸fc»ffÊ CX³WXûÔ³fZ ¸fbÓfZ f°ff¹fZ AüSX fb»ff¹fZ df³ff SXf°f ¸fZÔ WXe »ff¦fc IYSX

dQ¹ffÜ ¹ffd³f ¸fZSXe df»»fe AüSX ¸fbÓfZ WXe ¸¹ffDYÔÜ °ffÀfZ ¸f`Ô fWXb°f ¦fbÀÀfZ

¸fZÔ WXcÔÜ Àfû¨f SXWXf WXcÔ dIY Vf¸ffÊ þe ´fSX ¸ff³fWXfd³f IYf ¸fbIYQ¸ff NXûIY

QcÔÜ QÀf IYSXûOÞX ÀfZ IY¸f IYf °fû ¸f°f»ff WXe ³fWXeÔ WX`Ü AfdJSX ¸fZSXf

·fe IbYL ¸ff³f-Àf¸¸ff³f WX`Ü IbYL ´fidÀfdð °fû ¸fbÓfZ ·fe ¨ffdWXEÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

34


¸f²¹f´fiQZVf

·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYf

IY³¹ffAûÔ IYû CX´fWXfSX

Àfb. OZXÀIY

¹fÂf ³ff¹fÊd³°f ´fcª¹f³°fZ SX¸f³°fZ °fÂf QZU°ff:Ü

¹fÂf`°ffÀ°fb ³f ´fcª¹f³°fZ ÀfUfÊÀ°fÂfRY»ff: dIiY¹ffÜÜ

A±ffÊ°f þWXfÔ dÀÂf¹fûÔ IYf Àf¸¸ff³f WXû°ff WX`, IZYU»f UWXeh QZUe-QZU°ff

d³fUfÀf IYSX°fZ WXỒ. dþ³f §fSXûÔ ¸fZÔ dÀÂf¹fûÔ IYf A´f¸ff³f WXû°ff WX`, UWXfÔ Àf·fe

´fiIYfSX IYe ´fcþf, A³fbâf³f AfdQ IYSX³fZ IZY ffQ·fe ·f¦fUf³f d³fUfÀf

³fWXeÔ IYSX°fZ WXỒ, AüSX UWXfÔ QdSXQi°ff, dU´f³³f°ff U Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf d¨fSX

d³fUfÀf WXû þf°ff WXǛ ÀÂfe dU¸fVfÊ ·ffSX°f IYe ÀfÔÀIÈYd°f IYf EIY ¸fc»f

AÔ¦f SXWXf WX`.´fd›¸f IYe °fSXWX ³ffSXe dU¸fVfÊ WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ EIY A»f¦f

dU¨ffSX²ffSXf ³fWXeÔ SXWXe Ad´f°fb Àf¸f¦fi ¸ff³fUe¹f dUIYfÀf ¸fZÔ WX¸f³fZ ³ffSXe

IYû CX¨¨f°f¸f À±ff³f QZIYSX A´f³fe dUIYfÀf ¹ffÂff IYe WX`.1968 ¸fZÔ

RiYfÔÀf IZY ³ffSXe ¸fbdöY Af³Qû»f³f IYe ´fi¸fbJ U ´fd›¸fe ³ffSXe dU¸fVfÊ

IYe þ³fIY dÀf¸ff³f Q Ufh ³fZ ³ffSXe dÀ±fd°f ´fSX IYWXf AüSX Àf¸´fc¯fÊ

´fd›¸f ³fZ ¸ff³ff IYe “ ³ffSXe þ³¸f ³fWXeÔ »fZ°fe fd»IY CXÀfZ ³ffSXe f³ff

dQ¹ff þf°ff WX`”. BÀfIZY dU´fSXe°f ·ffSX°f ¸fZÔ ¸ff³ff þf°ff WX` dIY “ÀÂfe

³f þ³¸f »fZ°fe WX` ³f CXÀfZ f³ff¹ff þf°ff WX` UWX °fû QÙe¹f øY´f ¸fZÔ ´fiIYMX

WXû°fe WX`”. WX¸f³ffSXe WXZ°fb EIY A»f¦f-dU»f¦f ´fiIYfSX IZY ´fd›¸fe PXSXZÊ IZY

³ffSXe dU¸fVfÊ IYe IY»´f³ff ³fWXeÔ IYSX°fZ WXỒ þû dIY ³ffSXe dU¸fVfÊ IYû VfZ¿f

¸ff³fUe¹f dU¸fVfÊ ÀfZ A»f¦f IYSXIZY Àf¸ffþ ¸fZÔ EIY ´fȱfIY MXf´fcIYf

d³f¸ffʯf IYSX°ff WX`. WX¸f Àf¸fc¨fe U Àf¸f¦fi ¸ff³fUe¹f°ff ¸fZÔ ÀfÔUZQ³fVfe»f°ff,

ÀfUÊÀf¸ffUZVfe U ÀfUÊIYfd»fIY°ff IZY ¦fb¯f Àf¸ffUZdVf°f IYSX°fZ SXWX°fZ WXỒ,

dþÀf¸fZÔ ÀÂfe IZY³Qie¹f ·ffU ¸fZÔ À±ffd´f°fSXWX°fe WX`. BÀfe ¹fÂf ³ff¹fÊd³°f

´fcª¹f³°fZ IYe dQVff ¸fZÔ Af¦fZ fPÞX°fZ WXbE ´fiQZVf IZY ¸fbdJ¹ff AüSX ´fiQZVf

·fSX IYe ·ffÔdþ¹fûÔ IZY ¸fcÔWXfû»fZ ¸ff¸ff IYWX»ff³fZ Uf»fZ dVfUSXfþ dÀfÔWX ³fZ

A´f³fZ SXfª¹f ¸fZÔ ¸fdWX»ff U IY³¹ff IZYd³Qi°f IYBÊ EZÀfe ¹fûþ³ff¹fZÔ »ff¦fc

IYe WX` þû dIY QZVf-dUQZVf WXZ°fb ´fiZSX¯ff IYf ÀÂfû°f f³f ¦fBÊ WX`. »ffOÞX»fe

»føfe ¹fûþ³ff, ¸fb£¹f¸fÔÂfe IY³¹ffQf³f ¹fûþ³ff, ¦f·fÊU°fe¸ff°ffAûÔdVfVfbAûÔ

IZY MXeIYfIYSX¯f WXZ°fb A³f¸fû»f E´´f, ¸fdWX»ffAûÔ AüSX

ffd»fIYfAûÔ ¸fZÔ IYüVf»f dUIYfÀf WXZ°fb IYüVf»¹ff ¹fûþ³ff, ¸fZ²ffUe

»fOÞXdIY¹fûÔ IYû RiYe »f`´fMXfǵ f AüSX À¸ffMXÊRYû³f dU°fSX¯f,¸f´fi dU²fUf

´fb³fdUÊUfWX ¹fûþ³ff, dU²fUf ¸fdWX»ffAûÔ IZY §fSX ´fb³f: fÀff³fZ WXZ°fb ´fid°f·ff

dIYSX¯f ¹fûþ³ff, ¸fZ²ffUe LfÂffAûÔ IZY d»fE d¸fVf³f B³Qi²f³fb¿f þ`Àfe IYBÊ

Ad·f³fU ¹fûþ³ff¹fZÔ¸f²¹f´fiQZVf ³fZ »ff¦fc IYe WX`. ³ffSXe ÀfbSXÃff, ÀfSXÔÃf¯f,

ÀfÔU²fʳf U CX³fIZY Àf¸fbd¨f°f dUIYfÀf WXZ°fb ¸f´fi ¸fZÔ »ffBÊ ¦fBÊ ¹fûþ³ff¹fZÔ

·ffSX°f IZY A³¹f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ´fiZSX¯ff, ³fUf¨ffSX U A³fbIYSX¯f IYf dU¿f¹ff³f

IYSX »ff¦fc WXû SXWXe WX`. d³fÀÀfÔQZWX ¸f´fi IYe ¹fWX ¸fdWX»ff dU¿f¹fIY ¹fûþ³ff¹fZÔ

ÀfÔ§f ´fdSXUfSX IZY ³ffSXe dU¸fVfÊ IYf U U`¨ffdSXIY ¸fÔ±f³f IYf dIiY¹ff³U¹f³f

WXe WX`. ¸f´fi IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVfUSXfþdÀfÔWX B³WXeÔ ¹fûþ³ffAûÔ IZY Q¸f ´fSX

WXe ´fiQZVf ·fSX IYe IY³¹ffAûÔ IZY d´fi¹f ¸ff¸ff f³fZ WXbE WXỒ. ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ

IY³¹ff ÀfSXÔÃf¯f IZY Uf°ffUSX¯f IYû AüSX Ad²fIY ÀfbúPÞX U Àfbd³fd›°f

IYSX³fZ WXZ°fb ¸f´fi ³fZEIY IYQ¸f AüSX fPÞXf¹ff WX` þû d³fd›°f WXe ´fb³f: ´fbSXZ

QZVf WXZ°fb A³fbIYSX¯fe¹f WXû¦ff. WXf»f WXe ¸fZÔ ¸f´fi dU²ff³fÀf·ff IZY

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

Vfe°fIYf»fe³f ÀfÂf ¸fZÔ 12 Àff»f ¹ff CXÀfÀfZ IY¸f CX¸fi IYe »fOÞXdIY¹fûÔ

ÀfZf»ff°IYfSX ¹ff dIYÀfe ·fe CX¸fi IYe ¸fdWX»ff ÀfZ ¦fỒ¦f SX`´f IZY Qû¿fe IYû

RYfÔÀfe IYe Àfþf QZ³fZ IYû ¸fÔþcSXe QZ Qe WX`. ¸f´fi BÀf dQVff ¸fZÔ BÀf IYf³fc³f

IYû A´f³fe dUÀf ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ ´ffdSX°f IYSXfIYSXQZVf IYf A¦fī fe U

´fi±f¸f SXfª¹f f³f ¦f¹ff WX`. ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVfUSXfþ ³fZ BÀf ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ

Àff¸ffdþIY À°fSX ´fSX EIY ³f`d°fIY Af³Qû»f³f ¨f»ff³fZ IYe ´fWX»f ·fe IYe

WX`. ÀUf·ffdUIY WXe WX` dIY ¸f´fi ÀfSXIYfSX IYe ¸fÔVff IZY A³fbøY´f Àf¸ffþ

·fe ¸fdWX»ff ÀfbSXÃff WXZ°fb Àf¸ffþ þf¦fSX¯f IYf¹fÊ IYSXZ¦ff °ff WXe ¹fZ

¹fûþ³ff¹fZÔ ÀfRY»f WXû ´ffEÔ¦fe. f»ff°IYfdSX¹fûÔ IYû ¸fÈ°¹fb QÔOX IZY ´fifU²ff³f

IYSX³fZ IZYÀff±f WXe ¸f´fi ÀfSXIYfSX ³fZ fZdMX¹fûÔ IYf ´feLf IYSX³fZ Uf»fZ

AfSXûd´f¹fûÔ IZY dJ»ffRY ·fe Àf£°f ´fifU²ff³f BÀf dU²fZ¹fIY ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff

WX`. ¦f°f dQ³fûÔ dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ´ffdSX°f WXbE BÀf dU²fZ¹fIY IZYA³fbÀffSX

AfBÊ´feÀfe IYe ²ffSXf 376 (f»ff°IYfSX) AüSX 376 OXe (Àff¸fcdWXIY

f»ff°IYfSX) ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f ´fiÀ°ffU IYû ¸fÔþcSXe ´fiQf³f IYe WX`. Af Qû³fûÔ

²ffSXfAûÔ ¸fZÔ Qû¿fe IYû RYfÔÀfe IYe Àfþf QZ³fZIYf ´fifU²ff³f Vffd¸f»f dIY¹ff

¦f¹ff WX`. BÀfIZY Àff±f Àff±f ¸fdWX»ffAûÔ IZY Àff±f LZOÞXLfOÞX AüSX CX³WXZÔ

§fcSX³fZ þ`ÀfZ A´fSXf²fûÔ IYû ·fe údá¦f°f SXJIYSX ³fE ´fifU²ff³f dIY¹fZ ¦fE

WXỒ. Af ¸f´fi ¸fZÔ LZOÞXLfOÞX IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Qûd¿f¹fûÔ IYû Àfþf IZY Àff±f

EIY »ffJ ÷Y´f¹fZ IZY þb¸ff³fÊZ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`. BÀf ´fiIYfSX

BÀf IYf³fc³f IZY f³f þf³fZ IZY ffQ ´fif¯fûÔ IYf ·f¹f d³fd›°f WXe

A´fSXfd²f¹fûÔ IYe IbYúdá ÀfZ ´fiQZVf IYe IY³¹ffAûÔ IYû ÀfbSXÃff IYU¨f

´fiQf³f IYSXZ¦ff. ¸f´fi ÀfSXIYfSX õfSXf ¨f»ffBÊ ¦fBÊ ¸fdWX»ff U IY³¹ff IZYd³Qi°f

¹fûþ³ffAûÔ IZY Àf°f°f ¨fIiY IYf WXe ´fdSX¯ff¸f WX` dIY ¸f´fi ¸fZÔ IY³¹ff dVfÃff

IYf À°fSX Af›¹fÊþ³fIY øY´f ÀfZ DY´fSX Af ¦f¹ff WX`.ÀIcY»fe dVfÃff ¸fZÔ

þWXfÔ ·ffÔdþ¹ffÔ ¸ff¸ff IYe ÀffBdIY»f ¹fûþ³ff IYf »ff·f CXNXfIYSX ÀIcY»f

þf³fZ IYû dSXIYfOXÊ À°fSX ´fSX CXðÈ°f WXû SXWXe WXỒ UWXeh °fIY³feIYe dVfÃff ¸fZÔ

¸fdWX»ffAûÔ IYe·ff¦feQfSXe ´fiQZVf ¸fZÔ dSXIYfOXÊ À°fSX ´fSX Af ¦fBÊ WX`.

¸fdWX»ffAûÔ IYû dUVfZ¿f AUÀfSX ´fiQf³f IYSX°fZ WXbE ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ³fZ

´fiQZVf IZY 38 ´ffg»feMXZd¢³fIY ¸fWXfdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ 50 ÀfeMXSX

¸fdWX»ffLfÂffUfÀf À±ffd´f°f dIY¹fZ WX`Ô. B³f ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ ¸fdWX»ff dVfÃff

IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ¸f.´fi. Af³fb´ffd°fIY øY´f ÀfZ A½U»f SXfª¹f f³f ¦f¹ff WX`.

IZYU»f QZVf ¸fZÔ WXe ³fWXeÔ dUQZVfûÔ ¸fZÔ ·fe AüSX ´ffdIYÀ°ff³f þ`ÀfZ

´fSX¸´fSXf¦f°f Af»fû¨fIY SXf¿MÑX ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ ·fe dVfUSXfþ IYe

¹fûþ³ffAûÔ IYû CXQfWXSX¯f IZY øY´f ¸fZÔ d»f¹ff þfSXWXf WX`. ´ffdIYÀ°ff³f IZY

þf³fZ-¸ff³fZ ¸fedOX¹ff Àf¸fcWX OXf³f ÀfZ þbOÞXe ´fÂfIYfSX ÀfûdRY¹ff þ¸ff»f ³fZ

¨füWXf³f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ fZMXe f¨ffAû U »ffOÞX»fe »føfe ¹fûþ³ff IZY

Ad·f¹ff³f IYû EIYfZWXQ ¸fWX°UfIYfÔÃfe Ad·f¹ff³f IYWX°fZ WXbE BÀfZ

¸fdWX»ff Ad²fIYfSXûÔ IYe dQVff ¸fZÔ ¸fe»f IYf ´f°±fSX IYe ÀfÔÄff Qe ±fe.

BÀfe IiY¸f ¸fZÔ ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX IYe ÀfWX¹fû¦fe ÀfÔÀ±ff ¹fcd³fÀfZRY ³fZ ·fe BÀf

fZMXe f¨ffAû ¹fûþ³ff IZY dU¿f¹f ¸fZÔ ´fiVfÔÀff ½¹föY IYe WX`. BÀf

Ad·f¹ff³f IZY dU¿f¹f ¸fZÔ ¹fcd³fÀfZRY IZY ÀMXZMX WXZOX ßfe EOXUOXÊ dfOXSX ³fZ

BÀfZ Àf¸´fc¯fÊ dUV½f IZY d»fE ÀfeJ »fZ³fZÔ AüSX ¸fdWX»ff Ad²fIYfSXûÔ IYe

À±ff´f³ff IZY Ad·f¹ff³f IYf Ad³fUf¹fÊ ·ff¦f f°ff¹ff ±ff. ¸fdWX»ff ÀfbSXÃff

dU¿f¹f ¸fZÔ QZVf ·fSX ¸fZÔ A¦fi¯fe SXfª¹f f³f³fZ ´fSX fdPÞX¹ff dVfUSXfþ þe

AüSX ¸f´fi ÀfSXIYfSX.

³f½f ½f¿fÊ, ¸fIYSXÀfaIiYfad°f, ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf ½ffÀfa°f ´fäf¸fe

IZYVfb·f A½fÀfSX´fSXWXfdQÊIYVfb·fIYf¸f³ffEh

¸f³fûªf IbY¸ffSX d¸fßf

CXØfIiYd¸f°f CX©f

d½fôf»f¹f, d¸fªffÊ´fbSX ¨ffhQ

ÀfaIbY»f Àf¸f³½f¹fIY fSXü³fe, fZ¦fbÀfSXf¹f

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

35


´fcd¯fʹff

¸fJf³ff IYe JZ°fe IYû fPÞXfUf QZ³fZ IZY dÕXE IZYaQie¹f MXe¸f ³fZ

dIY¹ff dUd·f³³f dþ»fûÔ IYf QüSXf

IbY¸ffSX ¦füSXU

n CXØfSXdfWXfSXIZYḑfd±f»ff ÃfZÂf IZYdÀ±fSX´ff³feUf»fZ

WXþfSXûÔþ»ffVf¹fûÔ¸fZÔCX´fþ³fZUf»ff ¸fJf³ff EIY

EZÀfeWXeþ»f U³fÀ´fd°f WX` dþÀfIZYJfô EUÔ

Aü¿f²fe¹f ¦fb¯fûÔ´fSXAfþ ·ffSX°f ÀfdWX°f þf´ff³f,

¨fe³f EUÔIYûdSX¹ff þ`ÀfZQZVfûÔ¸fZÔUÈWXQÐVfû²fIYf¹fÊ

ÀfÔ´f³³f WXûSXWXZWXỒ

n ¸fJf³ff IYf »ffUf EUÔBÀfIZYdUd·f³³f ·ff¦fûÔ¸fZÔÀfcøf

´fû¿fIY°f°UûÔEUÔþÙSXÀff¹f³fûÔIYeCX´fdÀ±fd°f IZY

IYfSX¯f BÀfZAf¹fbUZÊQ, ¹fc³ff³feEUÔA³¹f QZVfûÔIYe

QZVfþ d¨fdIY°Àff ´fðd°f¹fûÔ¸fZÔÀ±ff³f ´fif~ WX`

IYûÀfe ³fQe IYû dfWXfSX IYf VfûIY IYWXf þf°ff WX`Ü ´fid°fU¿fÊ IYûÀfe ³fQe

¸fZÔ ffPÞX Af³fZ ÀfZ »ffJûÔ þ³fþeU³f °fffWX WXû°ff WX`Ü WXþfSXûÔ ¦ffÔU

þ»f´fi»f¹f ¸fZÔ ´fiUfdWX°f WXû þf°fZ WX`ÔÜ BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ

þ³fþeU³f EUÔ ¦ffÔUûÔ IYe fffQeÊ IYû QZJIYSX øYWX IYfÔ´f þf°fe WX`Ü

IYûÀfe ³fQe IYe °f»fWX˜e ¸fZÔ ff»fc IZY þ¸ffU WXû°fZ SXWX³fZ ÀfZ IYûÀfe

³fQe IYe þ»f»f²ffSXf CX±f»fe WXû þf³fZ ´fSX Àf¸f¹f Àf¸f¹f ´fSX IYûÀfe

°fMXfÔ²fûÔ IYe ¸fSX¸¸f°f IZY Àff±f Àff±f °fMXfÔ²fûÔ IYe DYÔ¨ffBÊ IYû ·fe

fPÞXf¹ff þf°ff SXWXf WX`Ü dþÀfIZY IYfSX¯f IYûÀfe °fMXfÔ²f ÀfZ ÀfMXZ dIYÀff³fûÔ

IYe JZ°fe ¹fû¦¹f þ¸fe³f IYûÀfe ³fQe IYe °f»fWX˜e U °fMXfÔ²fûÔ ÀfZ

»f¦f·f¦f 20 ÀfZ 25 RYeMX ³fe¨fZ WXû ¦fBÊÜ RY»fÀUøY´f, ffPÞX IZY Àf¸f¹f

´ff³fe Àfe´fZþ IYSX dIYÀff³fûÔ IYe JZ°fe ¹fû¦¹f þ¸fe³f ¸fZÔ þ»fþ¸ffU IYe

dÀ±fd°f CX°´f³³f WXû þf°fe WX`Ü Àff»fûÔ ·fSX þ»fþ¸ffU IYe dÀ±fd°f WXû³fZ

IZY IYfSX¯f þ»fe¹f JSX´f°fUfSX dUVfZ¿f øY´f ÀfZ þ»fIbYÔ·fe Af¨LfdQ°f

WXû þf³fZ IZY IYfSX¯f »ffJûÔ WXZ¢MXZ¹fSX JZ°fe ¹fû¦¹f þ¸fe³f fZIYfSX

þ»fþ¸ffU ¸fZÔ ´fdSXUd°fÊ°f WXû þf°fe WX`Ü ´fdSX¯ff¸f ¹fWX WXû°ff WX` dIY

»ffJûÔ dIYÀff³f ·fcd¸fWXe³f WXû þf°fZ WX`Ô AüSX B³f ÃfZÂfûÔ IZY dIYÀff³f

A´f³fZ Af´f IYû WX°ffVf ¸fWXÀfcÀf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX´f¹fbÊöY ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ

IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE dfWXfSX IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f, ÀffüSX,

·ff¦f»f´fbSX IZY ´fiVffÀfd³fIY d³f¹fÔÂf¯f ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f ·fû»ff ´ffÀfUf³f

VffÀÂfe IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹f, ´fcd¯f¹ffÊ EUÔ ·ffSX°fe¹f IÈYd¿f A³fbÀfÔ²ff³f

´fdSX¿fQÐ, E³ffe´feþeAfSX, ³fBÊ dQ»»fe IYf ÀfÔ¹fböY ´fi¹ffÀf þfSXe WX`Ü B³f

ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¸fJf³ff ÀfWX ¸fL»fe CX°´ffQ³f IYe A´ffSX ÀfÔ·ffU³ffEÔ WX`ÔÜ

U`V½feIYSX¯f IZY BÀf ¹fb¦f ¸fZÔ dUV½f IZY dIYÀfe ·fe IYû³fZ ¸fZÔ CX´f»f²f

IYûBÊ ¦fb¯fUØff´fc¯fÊ CX°´ffQ ¹ff CX´f¹fû¦fe CX´ff¦f¸f Ad²fIY Àf¸f¹f °fIY

»fû¦fûÔ IYe ³fþSXûÔ ÀfZ AûÓf»f ³fWXeÔ SXWX ÀfIY°fZÜ CXØfSX dfWXfSX IZY

d¸fd±f»ff ÃfZÂf IZY dÀ±fSX ´ff³fe Uf»fZ WXþfSXûÔ þ»ffVf¹fûÔ ¸fZÔ CX´fþ³fZ

Uf»ff ¸fJf³ff EIY EZÀfe WXe þ»f U³fÀ´fd°f WX`Ü dþÀfIZY Jfô EUÔ

Aü¿f²fe¹f ¦fb¯fûÔ ´fSX Afþ ·ffSX°f ÀfdWX°f þf´ff³f, ¨fe³f EUÔ IYûdSX¹ff

þ`ÀfZ QZVfûÔ ¸fZÔ UÈWXQÐ Vfû²fIYf¹fÊ ÀfÔ´f³³f WXû SXWXZ WX`ÔÜ ¸fJf³ff ³ff¸fIY

d³fd¸RY¹fZÀfe A±ffÊ° þ»f´fSXe IbY»f IYf þOÞXf²fÈ°f-CX°´»ffUIY þ»f°fȯf

WX`Ü dþÀfIYe ´fiUÈdØf ¸fc»f°f: fWXbU¿feʹf WX` »fZdIY³f JZ°fe IZY QüSXf³f

þ»ffVf¹fûÔ IYe °f»fWXMXe ÀfZ feþûÔ IYû fbWXfSX³fZ IiY¸f ¸fZÔ IYfÔMXZQfSX ´fü²fûÔ

IYû WXMXfE þf³fZ IYe AfUV¹fIY°ff IZY IYfSX¯f BÀfZ EIYU¿feʹf øY´f ¸fZÔ

SXJf þf°ff WX`Ü Jfô ÀfbSXÃff IYe þøYSX°fûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE

dUV½f·fSX IZY U`Äffd³fIY ³fBÊ U³fÀ´fd°f¹fûÔ IYe Jûþ, ÀfÔ¦fiWX¯f,

¸fc»¹ffÔIY³f U ÀfÔSXÃf¯f ¸fZÔ »f¦fZ WXbE WX`ÔÜ A´f³fZ CXØf¸f ¦fb¯fUØff Uf»fZ

´fiûMXe³f EUÔ ÀMXf¨fÊ IZY IYfSX¯f ¸fJf³ff EIY CXØf¸f Jfô WX` EUÔ IYBÊ

SXû¦fûÔ ¸fZÔ ¦fb¯fIYfSXe WXû³fZ IZY IYfSX¯f BÀfZ EIY ‘Jfôü¿fd²f’ IYe ßfZ¯fe

¸fZÔ SXJf þf ÀfIY°ff WX`Ü UÀff IYe ³f¦f¯¹f ¸ffÂff BÀfZ ¸fûMXf´ff ÀfZ ¦fiÀ°f

»fû¦fûÔ IZY d»fE CX´f¹fböY AfWXfSX f³ff°fe WX` AüSX dUIYdÀf°f QZVfûÔ ¸fZÔ

BÀfIZY d³f¹ffÊ°f IYe ÀfÔ·ffU³ff fPÞXf°fe WX`Ü BÀfIZY Ad°fdSXöY ¸fJf³ff IYf

»ffUf EUÔ BÀfIZY dUd·f³³f ·ff¦fûÔ ¸fZÔ Àfcøf ´fû¿fIY °f°UûÔ EUÔ þ`U

SXÀff¹f³fûÔ IYe CX´fdÀ±fd°f IZY IYfSX¯f BÀfZ Af¹fbUZÊQ, ¹fc³ff³fe EUÔ A³¹f

QZVfûÔ IYe QZVfþ d¨fdIY°Àff ´fðd°f¹fûÔ ¸fZÔ À±ff³f ´fif~ WX`Ü QZVf ¸fZÔ

¸fJf³fZ IYe ´fifIÈYd°fIY AfffQe ´fd›¸fe dWX¸ff»f¹f dÀ±f°f IYV¸feSX IYe

Vfe°f IYdMXfÔ²fe¹f Ófe»fûÔ ÀfZ »fZIYSX ´fcUûÊØfSX dWX¸ff»f¹f ¸fZÔ ¸fd¯f´fbSX IYe

»fûIY°fIY Ófe»f °fIY R`Y»fe WXbBÊ WX`Ü ¸fJf³ff IZY þ³f³fQi½¹fûÔ IYe

Jûþ, ÀfÔ¦fiWX¯f, ¸fc»¹ffÔIY³f EUÔ ÀfÔSXÃf¯f IZY d»fE Jûþe ¹ffÂff IYe

VfbøYAf°f 19-27 A¦fÀ°f 2017 °fIY ·fû»ff ´ffÀfUf³f VffÀÂfe

IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹f, ´fcd¯f¹ffÊ, dfWXfSX IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f, ÀffüSX

EUÔ ·ffSX°fe¹f IÈYd¿f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¿fQÐ, SXf¿MÑXe¹f ´ffQ´f Af³fbUÔd¿fIY

ÀfÔÀff²f³f ¹fcSXû, ³fBÊ dQ»»fe õfSXf ÀfÔ¹fböY øY´f ÀfZ dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf

¹ffÂff IZY QüSXf³f OXfg Àf°feVf IbY¸ffSX ¹ffQU, ´fi²ff³f U`Äffd³fIY,

E³ffe´feþeAfSX, ³fBÊ dQ»»fe °f±ff OXfg Ad³f»f IbY¸ffSX, ´fi²ff³f

A³UZ¿fIY, ¸fJf³ff A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¹fûþ³ff, ·fû»ff ´ffÀfUf³f VffÀÂfe

IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹f, ´fcd¯f¹ffÊ IYe MXe¸f IZY õfSXf ·ffSX°fe¹f IÈYd¿f

A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¿fQÐ ¸fJf³ff A³fbÀfÔ²ff³f IZYÔQi, QSX·fÔ¦ff, dfWXfSX IÈYd¿f

dUV½fdUôf»f¹f, ÀffüSX AüSX IÈYd¿f dUÄff³f IZYÔQi, ´fcd¯f¹ffÊ, ¸f²fZ´fbSXf,

ÀfWXSXÀff, Àfb´fü»f, ASXdSX¹ff AüSX dIYVf³f¦fÔþ IYf ·fe QüSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ

BÀf QüSXf³f IYûÀfe ÃfZÂf IZY dUd·f³³f dþ»fûÔ ¸fÀf»f³f IYdMXWXfSX IZY

LûWXSX, ¨fZ±fdSX¹ff´feOÞX, ´fSXûSXf, ´fif¯f´fbSX, dfÀfdSX¹ff, ¸fdWX³ff±f´fbSX,

fWXSXJf»f, ´fSX¸ff³fÔQ´fbSX fOÞXe, ´fSX¸ff³fÔQ´fbSX LûMXe, ¸fcÀff´fbSX, ¸fOÞXUf,

dÀfdÀf¹ff, ffSXe³f¦fSX, RcY»fUdSX¹ff ¨f`IY, ³fþSXf ¨f`IYe, IYfPÞXf¦fû»ff,

dVfU´fbSXe, LûMXe ·f`ÀfQeSXf, fOÞXe ·f`ÀfQeSXf, CX¨f»ff AfdQ ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ,

ASXdSX¹ff ¸fZÔ QZUdSX¹ff, ´fZIYMXû»ff, dVfU´fbSXe, SXf³fe¦fÔþ, RYfSXdfÀf¦fÔþ,

³fSX´f°f¦fÔþ, IcYÀffIYfÊÔMXf AfdQ ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ, Àfb´fü»f ¸fZÔ ÀfQf³fÔQ´fbSX,

IY»¹ff¯f´fbSX, ·f´fdMX¹ffWXe, dIYVf³f´fbSX, IYQ¸f´fbSX, A³Qü»fe, dVfU´fbSXe,

IYSXd°f¹ff, fÀfdf˜e, SXf¸fQ°f´f˜e, ¨fZ»fUf, ¦fû´ff»f´fbSX dÀfSXe, IY¯f´fbÊSX,

fIYüSX, ¸f»WX³fe, f»fWXf, f`SXû, f`dSX¹ff, ·fcSX³f, dÀf¸fSXfWXe, ´fSX¸ff,

²fSXWXSXf, SXf§fû´fbSX, fZ»fQfWXf, »ff»f¦fÔþ´f˜e, Àff¦fSX´f˜e AfdQ ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ,

¸f²fZ´fbSXf ¸fZÔ °fbIYfWXeÊ, ¦f¸WXdSX¹ff, AüSXfWXe, ·fZ»fUf, °ffSXfUZ, ´fSXUØff,

§f`»ffSX, ´fSX¸ff³fÔQ´fbSX, ·ff³fJZ°fe, SXf¸f³f¦fSX, Q¸fWXdSX¹ff, d´f´fSXfWXe,

·fUf³fe´fbSX AfdQ ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ, ÀfWXSXÀff ¸fZÔ °fb»fdÀf¹ffWXe, dQd§f¹ff, »ff¦fÔþ,

¦f¸WXdSX¹ff, ³fWXSXUfSX, f»fcAfWXf, A»fü»fe, ·fSX³ff, QZUSXf, ¸fûWX³f´fbSX,

dQUfSXe AfdQ ¦ffUûÔ ¸fZÔ, dIYVf³f¦fÔþ ¸fZÔ Qü»ff EUÔ IYf¨f³f AfdQ ¦ffUûÔ

IZY fZIYfSX þ»fþ¸ffU Uf»fZ ÃfZ×ÂfûÔ ÀfZ ¸fJf³ff Àf¸fÈð dUdU²f°ff Uf»fZ

ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¸fJf³ff IYe Af³fbUÔdVfIY dUdU²f°ff IYf A²¹f¹f³f IYSX³fZ IZY

d»fE, ³f¸fc³fZ 115 ¸feMXSX Àf¸fbQie °f»f ÀfZ »fZIYSX 125 ¸feMXSX Àf¸fbQi

°f»f IYe DYÔ¨ffBÊ ÀfZ EIYÂf dIYE ¦fE WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX CXØfSX ´fcUÊ ¸fZÔ

AÀf¸f IZY þ»ffVf¹fûÔ (OXe´ffSX fe»f ÀfdWX°f A³¹f A³fZIYûÔ EUÔ

¸fd¯f´fbSX IYe Ófe»fûÔ (dþ³f¸fZÔ »fûIY°fIY ´fi¸fbJ WX`) ¸fZÔ ¸fJf³fZ IYe

AðÊ ´fifIÈYd°fIY AfffQe ´ff¹fe þf°fe WX`Ü ¸fJf³ff WX¸ffSXZ QZVf IYe BÀf

A»´f ½¹fUù°f RYÀf»f IYe ´fû¿f¯f EUÔ Aü¿f²fe¹f Ãf¸f°ff IYû ²¹ff³f ¸fZÔ

SXJ°fZ WXbE »f¦ff°ffSX QcÀfSXZ U¿fÊ ·fe Jûþe ¹ffÂff CXØfSXe dfWXfSX IZY

IYdMXWXfSX, ¸f²fZ´fbSXf, ÀfWXSXÀff, Àfb´fü»f, ASXdSX¹ff AüSX dIYVf³f¦fÔþ

dþ»fûÔ ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfe QüSXf³f ¸fJf³ff A³fbÀfÔ²ff³f

´fdSX¹fûþ³ff IYe CX´f»fd²f¹fûÔ EUÔ BÀf ´fdSX¹fûþ³ff ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f

U`Äffd³fIYûÔ IZY IYf¹fûÊÔ IYe ÀfSXfWX³ff IYSX°fZ WXbE OXfg Àf°feVf IbY¸ffSX

¹ffQU, ´fi²ff³f U`Äffd³fIY, ·ffSX°fe¹f IÈYd¿f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¿fQÐ, SXf¿MÑXe¹f

´ffQ´f Af³fbUÔd¿fIY ÀfÔÀff²f³f ¹fcSXû, ³fBÊ dQ»»fe EUÔ ´fi²ff³f U`Äffd³fIY

EUÔ ´fi¸fbJ, ·ffSX°fe¹f IÈYd¿f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¿fQÐ ¸fJf³ff A³fbÀfÔ²ff³f

IZYÔQi, QSX·fÔ¦ff ³fZ IYWXf dIY dfWXfSX EUÔ ·ffSX°f IZY CXØfSX ´fcUeÊ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ

fZIYfSX ´fOÞXZ þ»fþ¸ffU Uf»fZ ÃfZÂfûÔ IYe Àf¸f¦fi CXd¨f°f dUIYfÀf EUÔ

CX°´ffQIY°ff fPÞXf³fZ IZY d»fE ¸fJf³ff CX°´ffQ³f °fIY³feIY EIY fZWX°fSX

dUIY»´f WX`Ü ¸fJf³ff ÀfWX ¸f°À¹f´ff»f³f °fIY³feIY õfSXf IY¸f »ff¦f°f

EUÔ IY¸f Àf¸f¹f ¸fZÔ ´fid°f WXZ¢MXZ¹fSX »ffJûÔ øY´fE IZY »ff·f IYû ²¹ff³f

¸fZÔ SXJ°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°fe¹f IÈYd¿f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¿fQÐ ³fBÊ

dQ»»fe IZY A³¹f ÀfÔfÔd²f°f ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYû Af¦fZ fPÞXIYSX dfWXfSX IÈYd¿f

dUV½fdU×ôf»f¹f, ÀffüSX IZY Àff±f d¸f»fIYSX IYf¹fÊ IYSX³fZ IYe

AfUV¹fIY°ff WX`Ü ¸fJf³ff þ`ÀfZ I`YVf IiYf´f IYe JZ°fe IYû fPÞXfUf QZ³fZ

IZY d»fE EIY Àfd¸¸fd»f°f UÈWX°f ´fdSX¹fûþ³ff f³ffIYSX IYf¹fÊ IYSX³ff

·fdU¿¹f ¸fZÔ þ»fUf¹fb ´fdSXU°fʳf IZY ´fdSX´fZÃf ¸fZÔ »f§fb EUÔ Àfe¸ffÔ°f

dIYÀff³fûÔ IZY d»fE fZWX°fSX dUIY»´f dÀfð WXû¦ffÜ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 36

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018


²fûS`X¹ff

IYf»ffffþfSXe f³ff kdf¦fOÞ`X»fX Qf¸ffQl

¸f³fûªf d¸fßf/Àfa¹fböY Àfa´ffQIY

Jfô ÀfbSXÃff Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWX°f ÀfÀ°fZ QSX ´fSX A³ffþ ¦fSXefûÔ IYû

³fWXeÔ d¸f»f SXWXf WX`Ü ¦fSXefûÔ IYe ±ff»fe Jf»fe WX` AüSX ÀfSXIYfSXe A³ffþ

IYe IYf»ffffþfSXe IYSX BÀfÀfZ ÀfÔfÔd²f°f Ad²fIYfSXe ¸ff»ff¸ff»f WXû SXWXZ

WX`ÔÜ dUWXfSX ÀMXZMX RcYOX E¯OX dÀfdU»f Àf´»ffBÊþ IYfgSX´fûSXZVf³f d»f0

ffÔIYf IYe »ff´ffSXUfWXe ÀfZ ¦fSXefûÔ IYû ÀfSXIYfSX IYe ¸fWX°UfIYfÔÃfe

¹fûþ³ff IYf »ff·f ³fWXeÔ d¸f»f ´ff SXWXf WX`Ü f°ff°fZ ¨f»fZÔ dIY ½f¿ffË°f IZY

Aa°f ¸fZÔ EIY ffSX dRYSX ²fûSX`¹ff ¸fZÔ SXfVf³f IYe IYf»fffþfSXe IYf EIY

fOÞXf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff WX`. ¦fb~ Àfc¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX 30

dQÀfafSX dQ³f Vfd³fUfSX IYe SXf°f ²fûSX`¹ff ´fiJÔOX CX´f´fi¸fbJ f»fþe°f

dÀfÔWX ³fZ IYf»fffþfSXe IYe d³f¹f°f ÀfZ EIY MÑIY ´fSX »fQZ ¨ffU»f IYû

SXûIYIYSX BÀfIYe Àfc¨f³ff ´fiVffÀf³f IYû Qe. CX´f´fi¸fbJ ³fZ EÀfOXeAû,

feOXeAû, ÀfeAû U ±ff³ff²¹fÃf IYû ¸ff¸f»fZ IYe þf³fIYfSXe Qe. BÀfIZY

CX´fSXfÔ°f feOXeAû ¦fb÷YQZU ´fiÀffQ ¦fb~f IZY d³fQZÊVf ´fSX ²fûSX`¹ff ±ff³ff²¹fÃf

VfûEf Af»f¸f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ´fbd»fÀf f»fûÔ ³fZ ¨ffU»f »fQZ MÑIY ³fÔfSX

OX»fcfe 03 fe 8697 IYû þ°f IYSX ±ff³ff ´fdSXÀfSX »fZ°fZ Af¹ff.

´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ²fûSX`¹ff ³fUfQf ¸fb£¹f ¸ff¦fÊ ´fSX AfþfQ

CX¨¨f dUôf»f¹f dfVf³f´fbSX IZY Àf¸fe´f QZSX SXf°f EIY IYf¹fÊIiY¸f ÀfZ »füMX

SXWXZ CX´f´fi¸fbJ IYû CXöY MÑIY dQJf. ÀfÔQZWX WXû³fZ ´fSX CX´f´fi¸fbJ ³fZ MÑIY

IYû SXûIY IYSX ¨ff»fIY ÀfZ ´fcL°ffL IYe. BÀfe QüSXf³f CX´f´fi¸fbJ IYû

¨fIY¸ff QZIYSX ¨ff»fIY RYSXfSX WXû ¦f¹ff. ffQ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fZ MÑIY

IYû þ°f IYSX ±ff³ff »fZ°fZ AfBÊ. Vfd³fUfSX IYû EÀfOXeAû IZY d³fQZÊVf

´fSX E¸fAû d¸f±f»fZVf Óff ³fZ ¨ffU»f »fQZ MÑIY IYe þfÔ¨f IYe.

þfÔ¨fû´fSXfÔ°f E¸fAû ³fZ f°ff¹ff dIY IbY»f 405 fûSXf ¨ffU»f dþÀfIYf

Uþ³f IYSXef 195 d¢½fÔMX»f WX`. þfÔ¨f ¸fZÔ ´fi±f¸f úá¹ff ASXUf ¨ffU»f

ÀfSXIYfSXe A³fbQfd³f°f ´fdSX»fdÃf°f WXû°ff WX`. dþ³WXZÔ ²fûSX`¹ff ÀfZ ¨fûSXe dL´fZ

»fZ þf¹ff þf SXWXf ±ff.

ÀfcÂfûÔ IZY A³fbÀffSX SXfVf³f IYe IYf»fffþfSXe IYf ¹fWX ²fÔ²ff

»fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ ¨f»f SXWXf WX`. IYBÊ ffSX BÀf °fSXWX ¨ffU»f A³¹f SXfª¹fûÔ

¸fZÔ ·fZþZ ¦f¹fZ WX`Ô. ÀfSXIYfSXe SXfVf³f ´fIYOÞXZ þf³fZ IYf ¹fWX ¸ff¸f»ff ³f¹ff

³fWXeÔ WX`. BÀfIZY ´fcUÊ ·fe EZÀfZ ¸ff¸f»fZ ¹fWXfÔ CXþf¦fSX WXû ¨fbIZY WX`Ô.

IYf»ffffªffSXe IZY °fWX°f ´fIYOÞXf³fZ ½ff»fZ ¸ff»f IYû À±ff³fe¹f ´fiVffÀf³f

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

õXfSXf ffSX-ffSX EIY WXe ff°f IYWXf ªff°ff W`X dIY BX°f³ff fûSXf ¸ff»f

MÑXIY IZY Àff±f ´fIYOÞXf¹ff ¹fWX ÀfSXIYfSXe A³ffªf ´fdSX»fdÃf°f WXû°ff W`XÜ

ªffdIY fûSmX IYû QZ£f³fZ ÀfZ WXe ´f°ff ¨f»f ªff³ff ¨ffdWXE dIY ¹fWX dIYÀf

´feOXeEÀf IYû Af½fadMX°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ BXÀfIZY fQ»fZ À±ff³fe¹f

´fiVffÀf³f ½f ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f õXfSXf ÀfSXIYfSXe A³ffªf ´fdSX»fdÃf°f WXû°ff

W`X IYf ERYAfBXAfSX QªfÊ WXû°ff W`XÜ f°ff°fZ ¨f»fZÔ dIY ²fûS`X¹ff ¸fZÔ IYBÊX

ffSX IYf»ffffªffSXe IYf A³ffªf ´fIYOÞXf¹ff AûSX BX³fIZY dÀfSX¸füSX

½fØfʸff³f Ad²fIYfSXe WXe SXWZX W`ÔXÜ BX³fIZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ Af°fIY BXÀfZ

»fZIYSX °fe³f ffSX IYf»ffffªfSXe IYf ¸ff»f ´fIYOÞXf¹ff »fZdIY³f

IYf»ffffªffSXe f¨f d³fIY»f°fZ W`ÔXÜ ¢¹fûÔdIY ERYAfBXAfSX BXÀf °fSXWX IYf

QªfÊ dIY¹ff ªff°ff W`X, ¹ff IYSX½ff¹ff ªff°ff W`X dIY IYf»ffffªffSXe IYSX³fZ

½ff»fZ f¨f d³fIY»f°fZ W`ÔXÜ A¦fSX ERYAfBÊXAfSX ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe A³fbQf³f

IYe ¨ff½f»f ´fdSX»fdÃf°f WXû°ff W`X °fû ´fbd»fdÀf¹ff ½f d½f·ff¦fe¹f

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe ªffh¨f ¸fZÔ ¹fWX ÀfWXe ¢¹fûÔ ³fWXeÔ ´ff¹ff ªff°ff? fd»IY

´fbd»fdÀf¹ff OXf¹fSXe IYe ªffh¨f IYf WXe øY´f fQ»f dQ¹ff ªff°ff W`XÜ BXÀf¸fZÔ

À±ff³fe¹f ªf³f´fid°fd³fd²f¹fû IYe ·fcd¸fIYf ´fSX ÀfaQZWX dIY¹ff ªff°ff SXWXf W`XÜ

A¦fSX ªf³f´fid°fd³fd²f Àf©ffBÊX IYe SXfWX ¨f»f°fZ °fû A·fe °fIY IYBÊX

IYf»ffffªffSXe IYSX³fZ ½ff»fZ ªfZ»f IZY ·fe°fSX WXû°fZ, dRYSX IYûBÊX A³¹f

IYf»ffffªffSXe IYSX³fZ IYe dWX¸¸f°f ³fWXeÔ IYSX°ffÜ »fZdIY³f ²fûS`X¹ff ¸fZÔ

·fiáXf¨ffSX IYe ¦fa¦fûÂfe fWX SXWXe W`XÜ BXÀfZ ÀffRY IYSX³fZ IZY d»fE

ªf³f´fid°fd³fd²f A·fe ¨fZ°fZ AüSX ªff¦fZ °f±ff ¦fSXefûÔ IZY d³f½ff»fZ ´fSX

OXfIYf OXf»f³fZ ½ff»fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ¨fbÀ°f QbøYÀ°f IYSmÔXÜ ¢¹ffZÔdIY

IYf»ffffªffSXe IYSX³fZ ½ff»fZ A¦fSX LXûMXe ¸fL»fe W`ÔX °fû À±ff³fe¹f ÀfZ

»fZIYSX dªf»ff °fIY IZY Àfafad²f°f Ad²fIYfSXe ½WZX»f ¸fL»fe ªfû Àfe²û

d³f¦f»f ªff°fZ W`ÔX, LXûMXe ¸fL»fe f³fZ IYf»ffffªffSXe IYûÜ ½fØfʸff³f ¸fZÔ

Àf¸ff¨ffSX d»f£û ªff³fZ °fIY dRYSX EIY MÑXIY ¨ff½f»f ´fIYOÞXf¹ff,

kA£fffSXûÔ ¸fZÔ £ffSX LX´fe ÀfSXIYfSXe A³ffªf ´fdSX»fdÃf°f WXû°ff W`Xl

BXÀf¸fZÔ IYWXeÔ ³f IYWXeÔ À±ff³fe¹f ´fÂfIYfSX, ±ff³ff, »ffgIY, Aa¨f»f ÀfZ

ªfbOÞZX ´fQfd²fIYfSXe E½fa ªf³f´fid°fd³fd²f »fû¦f IYf»ffffªffSXe IYû f¨ff°fZ

SXWZX W`ÔXÜ dªfÀf IYfSX¯f IYf»ffffªffSXe W`X dIY ²fûS`X¹ff ¸fZÔ ÷YIY³fZ IYf ³ff¸f

³fWXeÔ »fZ°ffÜ ¹fWX IYf»ffffªffSXe IYe IYWXf³fe ·fe IYWXeÔ Qû °fe³f ¸ffWX

ffQ SXRYf QRYf ³f IYSX Qe ªff¹f EZÀfe Àfa·ff½f³ff »fû¦fûÔ IZY fe¨f f³fe

WbXBÊX W`XÜ ¸ff³ff ªff°ff W`X dIY ffaIYf dªf»ff ¸fZÔ ´feOXeEÀf IZY A³°f¦fÊ°f

»ff£fûÔ øY´f¹fZ IYe f³QSXffaMX ´fi°¹fZIY ¸ffWX WXû°fe W`XÜ ªffdIY ´feOXeEÀf

ÀfZ ¦fifÀf øYMX ´fSX Af¸f AfQ¸fe Àfe²û °füSX ´fSX ªfbOÞXf WbXAf W`XÜ CXÀf

¹fûªf³ff IYû ´ffSXQVfeÊ AüSX ·fiáXf¨ffSX¸fböY f³ff³fZ IZY d»fE ´fa¨ff¹f°f ÀfZ

´fiQZVf À°fSX °fIY Àfd¸fd°f¹ffh AüSX Ad²fIYfSXe W`ÔXÜ ÀfSXIYfSX ³fZ WXf»f ¸fZÔ

Àf·fe ¸ff³¹f°ff ´fif~ SXfªf³fed°fIY Q»fû IZY ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû ·fe

A³fb¸f¯OX»f À°fSX IYe A³fbßf½f¯f Àfd¸fd°f ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX³fZ IYe

½¹f½fÀ±ff IYe W`X »fZdIY³f BXÀfIZY ffQ ·fe ·fiáXf¨ffSX IY¸f ³fWXeÔ WXû SXWXf

W`X fd»IY d³f¦fSXf³fe IYe dªf°f³fe ½¹f½fÀ±ff IYe ªff°fe W`X ·fiáXf¨ffSX

CX°f³ff WXe fPÞX°ff ªff°ff W`XÜ IYWXf ªff°ff W`X dIY ´feOXeEÀf ¸fZÔ ·fiáXf¨ffSX

IYe IYWXf³fe CXÀfe dQ³f VfbøY WXfZ ªff°fe W`X, dªfÀf dQ³f IYûBÊX ½¹fdöY

´feOXeEÀf QbIYf³f IZY »ffBÊXÀfZÔÀf IZY d»fE AªfeÊ QZ°ff W`XÜ dÀfÀMX¸f IYf

·fiáXf¨ffSX CXÀfZ IbYLX WXe dQ³fûÔ ¸fZÔ ´fæYf d£f»ffOÞXe f³ff QZ°ff W`XÜ ´fbSXZ

dÀfÀMX¸f IYû QZ£ûÔ °fû ¹fWXe ´f°ff ¨f»f°ff W`X dIY OXe»fSX °fû EIY ¸fûWXSXf

W`X BXÀf £û»f ¸fZÔ IYBÊX À°fSX ´fSX ·ff¦feQfSXe d³f·ffBÊX ªff°fe W`XÜ OXe»fSX

EÀfERYÀfe IYû ´feOXeEÀf IZY ·fiáXf¨ffSX IYe ¦fa¦fûÂfe ¸ff³f°fZ W`ÔXÜ ½fWXeÔ

RbYOX ¦fiZ³f IYe ¨ffSX éYfd»fMXe W`X EfeÀfe AüSX OXe IZÔYQi ÀfSXIYfSX IYWX°fe

W`X dIY fZÀMX éYfd»fMXe (E AüSX fe) WXe ªf³fd½f°fSX¯f ´fi¯ff»fe IZY

°fWX°f »ff·fbIYûÔ IYû Qe ªff¹fZ, »fZdIY³f fOÞZX ´f`¸ff³fZ ´fSX Àfe AüSX OXe

éYfd»fMXe IZY A³ffªf IYû ·fe ´feOXeEÀf ¸fZÔ £f´ff¹ff ªff°ff W`XÜ

ªffdWXSX W`X EZÀfZ ¸fZÔ E AüSX fe éYfd»fMXe IYf ¨ff½f»f

IYf»ffffªffSX ¸fZÔ ªff°ff W`X AüSX ½fØfʸff³f ¸fZÔ ´fIYOÞXfE 195 déaYMX»f

¨ff½f»f ASX½ff ¨ff½f»f W`X ¹fWX ERYAfBXAfSX ¸fZÔ QªfÊ W`XÜ ¨ff½f»f IYe

éYfd»fMXe WXe f°ff°fe W`X dIY ¹fWX ¨ff½f»f E AüSX fe ¦fiZOX IZY A³°f¦fÊ°f

WXe Af SXWXf W`XÜ

IYWX°fZWXỒ±ff³ff²¹fÃf

²fûSX`¹ff ±ff³ff²¹fÃf VfûEf Af»f¸f ³fZ f°ff¹ff dIY BÀf fff°f AÄff°f

¦ffOÞXe ¸ffd»fIY U ¨ff»fIY IZY dU÷Yð AfUV¹fIY UÀ°fb Ad²fd³f¹f¸f

IYf ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`. ¨ffU»f dIYÀfIYf WX`, BÀfIYe ¦fWXSXfBÊ

ÀfZ ´f°ff »f¦ffIYSX IYfSXÊUfBÊ IYe þf¹fZ¦fe.

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

37


²fûS`X¹ff/ffaIYf

À½f¨LX WXû ¦fBÊ ÀfOÞXIY, QbSX WbXAf ªf»f-ªf¸ff½f

fMXÀffSX´fäff¹f°f IZYAÀÀfe¦fif¸f ¸fZÔd³f¸ffʯf²fe³f ÀfOÞXIYIYf RYûMXû

Qb¦ffÊffªffSX¦fif¸f ¸fZÔd³fḑfÊ°f ÀfOÞXIYIYf RYûMXû

¸f³fûªf d¸fßf/dSaXIbY ´ff¯OZX¹f

fMXÀffSX ´fä ff¹f°f IZY Qb¦ffÊffªffSX ¦fif¸f A³°f¦fÊ°f Àff°f ³fafSX ½ffOÊX IYû

¸fbd£f¹ff SXªf³feVf IbY¸ffSX ³fZ À½f¨LX f³ff³fZ IYe dªf¸¸fZQfSXe CXNXf¹fe W`XÜ

CX³WXûa³fZ ¦ffh½f IZY ¹fb½ffAûÔ IZY Àff±f Qb¦ffÊffªffSX ¦ffh½f IYû À½f¨LX Àfb³QSX

f³ff³fZ IYe ¸fbdWX¸f ¸fZÔ ªfbMZX WbXE WỒXÜ CX³fIYe ¹fWX ´fWX»f SaX¦f »ff SXWXe W`XÜ

¸fbd£f¹ff õXfSXf À½f¨LX°ff IYe ¸fbdWX¸f VfbøY IYSX³fZ IZY ffQ ¦ffh½f IYe

ÀfOÞXIZÔY ÀffRY-Àfb±fSXe SXW³fZ »f¦fe W`XÜ SXûªf ÓffOÞcX »f¦ffBÊX ªff°fe W`XÜ BXÀf

fff°f fMXÀffSX ´fä ff¹f°f IZY ¸fbd£f¹ff SXªf³feVf IbY¸ffSX IYf IYWX³ff W`X dIY

IYBÊX IYf¹fÊ f¦f`SX RYaOX IZY ·fe WX¸f³fZ VfbøY dIY¹ff W`X »fZdIY³f BXÀf ´fSX ·fe

»fû¦f Àf½ff»f £fOÞXf IYSX SXWZX WỒXÜ CX³WûÔ³fZ A´f³fZ Qb¦ffÊffªffSX ¦fif¸f ¸fZÔ dIY¹fZ

´feÀfeÀfe ÀfOÞXIY Qb»ffSX¨faQ ·f¦f°f IZY §fSX ÀfZ CX´fZ³Qi ½f¸ffÊ IZY §fSX °fIY

IZY d³f¸ffʯf IZY ffSmX ¸fZÔ f°ff¹ff dIY ´fc½fÊ ¸fbd£f¹ff õXfSXf ´fW»fZ BËXMX Àfûd»fa¦f

ÀfOÞXIY ¸fZÔ AfNX RYeMX IYe ¦fBÊX ±fe dªfÀfZ ¸fỒ³fZ 12-15 RYeMX f³ff¹ff

°f±ff ªfWXfh ªf»f-ªf¸ff½f IYe dÀ±fd°f f³fe SXWX°fe ±fe ½fWXfh WX¸f³fZ d¸f˜Xe

·fSX ÀfOÞXIY ChX¨ff dIY¹ffÜ ¹fWX Àf·fe BXÀMXe¸fZMX ¸fZÔ ³fWXeÔ W`XÜ »fZdIY³f ¸fỒ³fZ

BXÀf d»fE dIY¹ff dIY ¦fifd¸f¯fûÔ IYû IYdNX³ffBÊX ³f WXûÜ ¹fWXfh WX¸f ¹fWX f°ff

QZ³ff ¨ffWX°fZ WỒX dIY ¸fZSXe AÀ½fÀ±f°ff IYe £ffSX ´fSX ¸fbÓfÀfZ ·ff¦f»f´fbSX

d¸f»f³fZ AfE ¸fbd£f¹ff SXªf³feVf IbY¸ffSX ÀfZ ªff ¸fỒ³fZ ´fbLXf dIY ´fc½fÊ

¸fbd£f¹ff õXfSXf £fOÞaXXªff BËXMX Àfûd»fa¦f IYe ¦fBÊX ±fe dªfÀfZ Af´f ³fZ CX£ffOÞX

IYSX BËXMX IYû ´fMX dfLXf CXÀf ´fSX ´feÀfeÀfe IYf IYf¹fÊ IYSX½ff¹ff, ¹fWX °fû

¦f»f°f W`XÜ °ff ¸fbd£f¹ff ³fZ f°ff¹ff dIY BXÀMXe¸fZMX ¸fZÔ CXÀfe £fOÞaXªfZ BËXMX

´fSX ´feÀfeÀfe IYSX³ff ±ff »fZdIY³f ÀfOÞXIY IYe ¨füOÞXfBÊX AfNX RYeMX ÀfZ

Ad²fIY fPÞXf³fZ IZY IYfSX¯f E½fa ªf¦fWX-ªf¦fWX ªf»f-ªf¸ff½f IYû QcSX

IYSX³fZ IZY d»fE ¸fỒ³fZ EZÀff dIY¹ff dªfÀfÀfZ ¦fifd¸f¯fûÔ IYû IYdNX³ffBÊX ³f WXûÜ

¢¹fûÔdIY ÀfOÞXIY IZY A¦f»f-f¦f»f ´ff³fe ªf¸ff WXû ªff³fZ IZY IYfSX¯f

fe¸ffSXe RỲ»f ÀfIY°fe ±feÜ BXÀfZ Af´f ¦f»f°f Àf¸fÓfZa ¹ff A¨LXf »fZdIY³f

¸fỒ³fZ ÀfRYfBÊX, À½f¨LX°ff ½f ªf»f d³fIYfÀfe IYû QZ£f°fZ WbXE BXÀMXe¸fZMX ÀfZ

WXMX IYSX ¦fifd¸f¯fûÔ IZY d»fE f³ff¹ff W`X dªfÀf¸fZÔ WX¸ffSmX §fSX ÀfZ »f¦f·f¦f

AfNX Àfü ÀfZ EIY WXªffSX BËXMX »f¦f ¨fbIYf W`XÜ ¹fWXfh ¸fà³fZ ³fedªf £f¨fÊ ´fSX

·fe ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ff ½fSX¯f ¦fifd¸f¯fûÔ ½f ¦ffh½f IYe A¨LXfBÊX IZY d»fE

d½fIYfÀf IZY °fWX°f A¨LXf IYf¹fÊ dIY¹ff W`XÜ Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

À½f¨LX°ff ´fSX ·fe WX¸ffSXf ²¹ff³f W`XÜ ÀfRYfBÊX WXû°fe SXWZX ³ff»ff f³fZ ªf»f

d³fIYfÀfe WXû, BX³f ´fSX ·fe ²¹ff³f dQ¹ff ªff SXWXf W`XÜ ½fWXeÔ AÀÀfe ¦fif¸f

IZY ½ffdÀf¹fûÔ IYf AfSXû´f SXWXf dIY 720 RYeMX ÀfOÞXIY IYf d³f¸ffʯf IYSX³ff

±ff »fZdIY³f ½fØfʸff³f ¸fZÔ ¸fbd£f¹ff õXfSXf 320 RYeMX WXe ÀfOÞXIY IYf

d³f¸ffʯf dIY¹ff ¦f¹ff W`X ªfû §fdMX¹ff W`XÜ ´fM X¦fQ`¹ff BËXMX dfLXf Qû ÀfZ PÞXfBÊX

Bä f ´feÀfeÀfe dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ IYWeÔ IYWXeÔ BËXMX WXe ³fªfSX Af SXWXe W`XÜ BXÀf

´fSX ¸fbd£f¹ff SXªf³feVf IbY¸ffSX IYf IYWX³ff WbXAf dIY CXÀf ÀfOÞXIY IYf

d³f¸ffʯf VfaIYSX ¹ffQ½f IZY §fSX °fIY »f¦f·f¦f 720 RYeMX f³f³ff W`X

»fZdIY³f IbYLX »fû¦fûÔ õXfSXf d½f½ffQ IZY IYfSX¯f ÀfOÞXIY ½fWXfh °fIY ³fWXeÔ

f³fe W`XÜ A·fe ½fØfʸff³f ¸fZÔ 320 RYeMX ´feÀfeÀfe IYf d³f¸ffʯf IYSXf¹ff

¦f¹ff W`XÜ ¹fWX ¹fûªf³ff dIYÀfe ·fe d½f·ff¦f ÀfZ ´ffÀf ³fWXeÔ W`X »fZdIY³f ¦ffh½f

½ff»fûÔ IYe Af½fV¹föYf IYû QZ£f°fZ WbXE WX¸f BXÀfIYf d³f¸ffʯf IYSX½ff SXWZX

WỒXÜ BXÀMXe¸fZMX IZY ´ffÀf WXû°fZ WXe ´fc¯fÊ ÀfOÞXIY IYû f³ff¹ff ªff¹fZ¦ffÜ ªfWXfh

°fIY §fdMX¹ff d³f¸ffʯf IYe ff°f W`X °fû ¹fZ Àf·fe WX¸ffSmX d½f´fÃfe¦f¯f WỒX ªfû

BXÀf °fSXWX IYe ff°fZÔ IYSX d½fIYfÀf IZY IYf¸f ¸fZÔ ff²fIY f³fZ WbXE WỒXÜ Àff±f

WXe CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSXe ¸fc»¹f IZY Af²ffSX ´fSX BXÀMXe¸fZMX f³ff¹ff

ªff°ff W`XÜ ªffdIY ffªffSX ¸fZÔ CXÀfIYe IYe¸f°f QfZ¦fb³fe WXû°fe W`XÜ ½f`Àfe

WXf»f°f ¸fZÔ BXÀMXe¸fZMX IZY A³fbÀffSX Àff¸ff¦fie »f¦ff³fZ ´fSX IYf¸f ¸fZÔ øYIYf½fMX

´f`Qf WXû ÀfIY°fe W`X BXÀfd»fE ´fi°¹fZIY ´fä ff¹f°f ¸fZÔ ªf³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYe

¸fªffcSXe W`X BXÀf ´fiIYfSX IYf¹fÊ IYSX³fZ IYf, BXÀfIZY ´fc½fÊ IZY ¸fbd£f¹ff õXfSXf

¹ff ´fä ff¹f°f Àfd¸fd°f IZY õXfSXf dIY¹fZ IYf¹fÊ IYû QZ£ûÔ¦fZ °fû »f¦fZ¦ff dIY ½fZ

»fû¦f ·fe BXÀfe °fSXWX ÀfZ IYf¹fÊ IYSX½ff°fZ SXWZX WỒXÜ ¸fỒ °fû d½fIYfÀf IYSX³ff

¨ffWX°ff WchX AüSX A´f³fZ IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ ÀffÀfZ Ad²fIY d½fIYfÀf IYøhY¦ff

¹fWX WX¸ffSXe Àfû¨f WỒXÜ dÀfRÊY ´fä ff¹f°f IYe ªf³f°ff IYf d½fäfÀf ¨ffdWXEÜ

Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ ³fZ IYWXf dIY A³fbQf³f ¸fZÔ 1 »ff£f §fbÀf ´fSX ªffḧ f WXû³fe

¨ffdWXEÜ ¢¹fûÔdIY BXÀfÀfZ WX¸ffSXe LXd½f ´fSX Afḧ f ´fOÞXe W`XÜ A¦fSX ªffḧ f

WXû°fe W`X °fû ªf³f°ff IZY Àff¸f³fZ Àf©ffBÊX Af ªff¹fZ¦fe ¹fWX WX¸f ·fe ¨ffWX°fZ

WỒXÜ ªfWXfh °fIY RYZÀffbIY ´fSX A³f¦fÊ»f VfQûÔ IZY CX´f¹fû¦f ´fSX CX³WXûÔ³fZ

A´f³fe A³fd·fÄf°ff ªffdWXSX IYe »fZdIY³f IbYLX RZYÀffIY ´fSX dIY¹ff WbXAf

´fûÀMX dQ£ff¹ff dªfÀf ´fSX WX¸f³fZ IYWXf dIY ¹fWX ¦f»f°f ´fiX¨f»f³f W`X BXÀf

´fSX »f¦ff¸f »f¦ff³ff ·fe Af´fIYf WXe IYf¸f W`XÜ

QWZXªf ½f ff»f-d½f½ffWX´fSX·fe»fû¦fûÔIYûIYSXSXWZX

ªff¦føYIY

´fä ff¹f°f IZY ¦ffh½f ¸fZÔ QWXZªf ´fi±ff ½f ff»f-d½f½ffWX IYû »fZIYSX ·fe »fZf¦fûÔ

IYû ªff¦føYIY dIY¹ff ªff SXWXf W`XÜ ¸fbd£f¹ff ³fZ f°ff¹ff dIY ´feE¸f ¸fûQe

³f½f ½f¿fÊ, ¸fIYSXÀfaIiYfad°f, ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf ½ffÀfa°f ´fäf¸fe

IZYVfb·f A½fÀfSX´fSXWXfdQÊIYVfb·fIYf¸f³ffEh

d¸fd±f»fZVf IbY¸ffSX

ffd»fIYf ¸f²¹f d½fôf»f¹f,

¸fWX³ff fSXü³fe,

ÀfaIbY»f Àf¸f³½f¹fIY fZ¦fbÀfSXf¹f

IZY À½f¨LX ·ffSX°f ½f ÀfeE¸f ³fe°feVf IbY¸ffSX IZY QWZXªf ½f ff»f-d½f½ffWX

CX³¸fc»f³f IYf Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WbXE »fû¦fûÔ IZY fe¨f À½f¨LX°ff IYf ÀfaQZVf

dQ¹ff ªff SXWXf W`XÜ QWZXªf ´fi±ff ½f ff»f-d½f½ffWX ¸fböY Àf¸ffªf f³ff³fZ IZY

d»fE »fû¦fûÔ IZY fe¨f ªff¦føYöYf »ffBÊX ªff SXWXe W`XÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

ÀfbSXÃff ½f Àfbd½f²ff IYû »fZIYSX IYBÊX IYf¹fÊ dIY¹fZ ªff³fZ IYe ¹fûªf³ff f³ffBÊX

ªff SXWXe W`X °ffdIY AfQVfÊ ´fä ff¹f°f IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff ªff ÀfIZYÜ

½ffOÊX´ff¿fÊQ-03

´fi·ffSXe´fi²ff³ff²¹ff´fIY

³f½f ½f¿fÊ, ¸fIYSXÀfaIiYfad°f, ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf ½ffÀfa°f ´fäf¸fe

IZYVfb·f A½fÀfSX´fSXWXfdQÊIYVfb·fIYf¸f³ffEh

WZX¸fa°f IbY¸ffSX

ffd»fIYf ¸f²¹f d½fôf»f¹f,

¸fWX³ff fSXü³fe,

´fi²ff³ff²¹ff´fIY fZ¦fbÀfSXf¹f

³f½f ½f¿fÊ, ¸fIYSXÀfaIiYfad°f, ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf ½ffÀfa°f ´fäf¸fe

IZYVfb·f A½fÀfSX´fSXWXfdQÊIYVfb·fIYf¸f³ffEh

SXfªfe½f

IbY¸ffSX

feWXMX ³f¦fSX d³f¦f¸f

fZ¦fbÀfSXf¹f

³f½f ½f¿fÊ, ¸fIYSXÀfaIiYfad°f, ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf ½ffÀfa°f ´fäf¸fe

IZYVfb·f A½fÀfSX´fSXWXfdQÊIYVfb·fIYf¸f³ffEh

¸ffZ0.

EIY»ff£f

´fif±fd¸fIY d½fôf»f¹f

d³fa¦ff, fSXü³fe, fZ¦fbÀfSXf¹f

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 38

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018


°ffªf´fûVfe

d³fdUÊSXû²f!

Àfb. OZXÀIY

AfdJSXIYfSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe d³fdUÊSXû²f IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ¨fb³f d»f¹fZ ¦f¹fZÜ

UWX ³fZWXøY Jf³fQf³f IYe UÔVf ´fSX¸´fSXf IZY LNXZ SXfþ³fed°fIY

CXØfSXfd²fIYfSXe WXû¦fZÔÜ U`ÀfZ ·fe UÔVfUfQ ¸fZÔ dUSXû²f IYe ´fSX¸´fSXf WXû°fe

WXe ³fWXeÔÜ WXf»ffÔdIY »fûIY°fÔÂf IZY ³ff¸f ´fSX þf ·fe dIYÀfe IYfÔ¦fiZÀfe ³fZ

´fÔq ³fZWXøY ÀfZ »fZIYSX SXfWXb»f °fIY dUSXû²f IYe AfUfþ fb»fÔQ IYe ¹ff

°fû CXÀf AfUfþ IYe A³fÀfb³fe IYSX Qe ¦fBÊ ¹fWX dRY SX CXÀfZ ´ffMXeÊ ÀfZ

WXe A»f¦f IYf SXfÀ°ff dQJf dQ¹ff ¦f¹ffÜ

SXfþ³fed°fIY ´fdSXdÀ±fd°fUVf IYfÔ¦fiZÀf ³fe°f ¦fNXfÔ²f³f

Àf¸´fi¦f IYû IZY³Qi ¸fZÔ rq U¿fûÊ °fIY ÀfØff ·f»fZ WXe d¸f»fe WXû AüSX

·f»fZ WXe Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe ³fZ A´f³fe ¸f³f¸fþeÊ IZY ¸fb°ffdfIY ÀfSXIYfSX IYû

WXÔfIYf WXû ´fSX d³fdUÊSXû²f IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ¨fb³fZ þf³fZ Uf»fZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe

IYf ·fdU¿¹f ¸fZÔ ´ffMXeÊ ¸fZÔ dUSXû²f WXû¦ff ¹ff ³fWXeÔ ¹fWX QZJ³ff dQ»f¨fÀ´f

WXû¦ffÜ

¹fWX QZJ³ff ·fe IY¸f ¸fWX°U´fc¯fÊ ³fWXeÔ WXû¦ff dIY Af

°fIY SXfþ³fed°fIY AÀfRY »f°ff IZY ´f¹ffʹf dÀfð WXû ¨fbIZY SXfWXb»f ¦ffÔ²fe

f°füSX A²¹fÃf IYfÔ¦fiZÀf IYf dIY°f³ff IY»¹ff¯f IYSX ´ff°fZ WX`Ü rts

Àff»ff CX¸fi QSXfþ IYfÔ¦fiZÔÀf IZY f°füSX yxUZÔ A²¹fÃf ux Àff»ff ßfe

SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ¨fb³f d»f¹fZ ¦f¹fZ WX`Ü Àfû¸fUfSX IYû ³ff¸ffIÔY³f Uf´fÀf »fZ³fZ

IYf Àf¸f¹f Àf¸ff~ WXû³fZ IZY ffQ IZY³Qie¹f ¨fb³ffU Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf

ßfe E¸f. SXf¸f ¨f³Qi³f ³fZ ßfe ¦ffÔ²fe IZY d³fdUÊSXû²f A²¹fÃf ¨fb³fZ þf³fZ

IYe §fû¿f¯ff IYSX QeÜ

ßfe ¦ffÔ²fe rw dQÀf¸fSX ¹ff³fe þb¸fZ IZY dQ³f VfbIiYUfSX

IYû A²¹fÃfe IYf ´fQ ¦fiWX¯f IYSXZÔ¦fZÜ ³fZWXøY IYe Jf³fQf³fe SXfþ³fed°fIY

dUSXfÀf°f ÀfÔ·ff»f³fZ Uf»fZ ßfe ¦ffÔ²fe LNXZ ÀfQÀ¹f f³f ¦f¹fZ WX`Ü ÀffÀfZ

´fWX»fZ rzrz ¸fZÔ ´fÔq ¸fû°fe »ff»f ³fZWXøY IYfÔ¦fiZÀf IZY A²¹fÃf f³fZ ±fZÜ

CXÀfIZY ffQ rzsz ¸fZÔ CX³fIZY Àfb´fbÂf ´fÔq þUfWXSX »ff»f ³fZWXøY IYû

A²¹fÃfe IYf ´fQ d¸f»ff ±ffÜ rzux ¸fZÔ QZVf AfþfQ WXû³fZ IZY ffQ

rzvr ¸fZÔ ´fÔq ³fZWXøY ´fb³f: A²¹fÃf f³ff¹fZ ¦f¹fZ AüSX Àf³fÐ rzvu

°fIY »f¦ff°ffSX BÀf ´fQ IYû ÀfbVfûd·f°f IYSX°fZ SXWXZÜ

Àf³fÐ rzvz ¸fZÔ ´fÔq ³fZWXøY IYe LfÔU ¸fZÔ CX³fIYe fZMXe

ßfe¸f°fe Bd³QSXf ¦ffÔ²fe ³fZ A²¹fÃf ´fQ IYf IYf¹fÊ·ffSX ¦fiWX¯f dIY¹ffÜ

rzxy ¸fZÔ UWX ´fb³f: IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf f³fe AüSX ¸fÈ°¹fb´f¹fÔÊ°f rzyu

°fIY BÀf ´fQ ´fSX d³fdUÊSXû²f f³fe SXWXeÜ

CX³fIYe ¸fÈ°¹fb IZY ´fSX¨ff° rzyv ¸fZÔ CX³fIZY ª¹fZâ ´fbÂf ßfe

SXfþeU ¦ffÔ²fe CX³fIZY CXØfSXfd²fIYfSXe IZY øY´f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY d³fdUÊSXû²f

A²¹fÃf d³fUfÊd¨f°f WXb¹fZ AüSX ¸fÈ°¹fb´f¹fÔÊ°f ¹ff³fe rzzr °fIY UWX BÀf

´fQ ´fSX dUSXfþ¸ff³f SXWXZÜ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

rzzy ¸fZÔ fZWXQ SXû¨fIY ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ °f°IYf»fe³f

A²¹fÃf ßfe Àfe°ffSXf¸f IZYÀfSXe IYû A´fQÀ±f IYSX ßfe¸f°fe Àfûd³f¹ff

¦ffÔ²fe A²¹fÃf ¨fb³fe ¦fBÊ AüSX °ff ÀfZ Af °fIY UWX BÀf ´fQ ´fSX

d³fdUÊSXû²f dUSXfþ¸ff³f WX`ÔÜ UWX rwdQÀf¸fSX IYû A´f³fZ Àfb´fbÂf ßfe

SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû A´f³fZ CXØfSXfd²fIYfSXe IZY øY´f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ´fQ

IYf °ffþ Àfü´fIYSX ´fQ¨¹fb°f WXû¦feÜ

SXfþ³fed°fIY ÀfcÂfûÔ IZY A³fbÀffSX ·f»fZ WXe ßfe SXfWXb»f ¦ffÔ²fe

IYe °ffþ´fûVfe d³fdUÊSXû²f øY´f ¸fZÔ WXû SXWXe WX` ´fSX CX³fIYe ¹fWX °ffþ´fûVfe

ÀffÀfZ IYdNX³f SXfþ³fed°fIY ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ WXû SXWXe WX`Ü Afþ IYe

°ffSXeJ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ÀffÀfZ fbSXZ QüSX ÀfZ ¦fbþSX SXWXe WX`Ü CXÀfIYe þWXfÔ

QZVf IZY dÀfRYÊ L: SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ÀfØff VfZ¿f f¨fe WX` UWXeÔ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ

CXÀfIZY dÀfRYÊ uw ÀffÔÀfQ SXWX ¦f¹fZ WX`Ü SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ·fe CXÀfIYf

fWXb¸f°f Ãfe¯f WXû ¨fbIYf WX` AüSX UWX »f¦ff°ffSX ÃfdSX°f WXû³fZ IYe AûSX

A¦fiÀfSX WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ßfe ¦ffÔ²fe IZY d»f¹fZ IYfÔ¦fiZÀf IYû ´fb³f: JOÞXf IYSX

´ff³ff AfÀff³f ³fWXeÔ WX`Ü CX³WXZ d³f:ÀfÔQZWX ·fdU¿¹f ¸fZÔ þWXfÔ ´ffMXeÊ ¸fZÔ

AÔ°fdUÊSXû²fûÔ ÀfZ þcÓf³ff WXû¦ff U ¨fb³füd°f¹fûÔ ÀfZ ´ffSX ´ff³ff WXû¦ff UWXeÔ

CX³WXZ A´f³fe ÀffÀfZ fOÞXe ¨fb³fü°fe f³f ¨fbIYe ·ffþ´ff ÀfZ d³f´fMX³ff

WXû¦ffÜ

ÀfcÂfûÔ ³fZ À¸fSX¯f IYSXf¹ff dIY ¹fdQ ´fÔq þUfWXSX »ff»f

³fZWXøY, ßfe¸f°fe Bd³QSXf ¦ffÔ²fe U SXfþeU ¦ffÔ²fe IZY QüSX IYû LûOÞX dQ¹ff

þf¹f °fû rzzy ¸fZÔ ßfe¸f°fe Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe IYf IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf f³f³ff

U Af °fIY d³fdUÊSXû²f f³fZ SXWX³ff SXfþ³fed°fIY ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IYe QZ³f

SXWXe WX`Ü ¹fdQ sqqu ¸fZÔ CX³fIYe A²¹fÃfe ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe A¦fbUfBÊ ¸fZÔ

Àf¸´fi¦f IYe ÀfSXIYfSX f³fe ±fe °fû ¹fWX ·fe IYûBÊ CX³fIYe SXfþ³fed°fIY

Ãf¸f°ff IYf ´fdSX¯ff¸f ³fWXeÔ ±ff USX³ °f°IYf»fe³f ·ffþ´ff ³fe°f SXfþ¦f

ÀfSXIYfSX IYe ³ffIYfd¸f¹fûÔ IYf ´fid°fRY»f ±ffÜ d³f:ÀfÔQZWX sqqz ¸fZÔ ¹fdQ

IYfÔ¦fiZÀf ³fed°f Àf¸´fi¦f QbffSXf ÀfØff ¸fZÔ »füMXe °fû ¹fWX ´fi²ff³f¸fÔÂfe OXfgq

¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IYe Bʸff³fQfSXe, IY¸fÊNX°ff U SXfþ¦f IYe IY¸fþûSX

¨fb³füd°f¹fûÔ IYf ´fdSX¯ff¸f ±feÜ

SXfþ³fed°fIY ´f¹fÊUZÃfIYûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ¹fdQ Qû ffSX

Àf¸´fi¦f IYf ÀfØff ¸fZÔ f³fZ SXWX³ff ßfe¸f°fe Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe IYf WXe

SXfþ³fed°fIY ¨f¸f°IYfSX U SXfþ³fed°fIY ´fif³²f³f WXû°ff °fû sqru IZY

¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe Uû OXfgq ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IYû Af¦fZ IYSX »fOÞXZ ¦f¹fZ ¨fb³ffU

¸fZÔ ¸fbÔWX IYe ¢¹fûÔ Jf þf°feÜ Uû ·fe B°f³fe Q¹f³fe¹f ´fSXfþ¹f dIY

IYfÔ¦fiZÀf »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ¸fb£¹f dU´fÃfeQ»f IYf QþfÊ °fIY ³f WXfdÀf»f IYSX

ÀfIYeÜ

SXfþ³fed°fIY ÀfcÂfûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY þWXfÔ °fIY ßfe

SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYe SXfþ³fed°fIY Ãf¸f°ff, IYüVf»f U d³f¯fʹfûÔ IYf ÀfUf»f

WX` °fû Af °fIY Uû WXSX ¸fû¨fZÊZ ´fSX fbSXe °fSXWX AÀfRY »f WXe SXWXZ WX`ÔÜ

þf dfWXfSX dU²ff³f Àf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ CX³fIYe ´fWX»f ´fSX IYfÔ¦fiZÀf ³fZ

SXfþQ U þQ¹fc IZY Àff±f ¦fNXfÔ²f³f IYSX ¨fb³ffU »fOÞXf AüSX IYfÔ¦fiZÀf

IYû ·fe ÀfØff ¸fZÔ ·ff¦feQfSXe d¸f»fe °fû IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ ³fZ EIY ÀUSX ÀfZ ßfe

¦ffÔ²fe IYe SXfþ³fed°fIY ÀfcÓf-fcÓf IYe BÀf IYQSX QfQ Qe dIY ¸ff³fû

ßfe ¦ffÔ²fe SXfþ³fed°f ¸fZÔ ¨ff¯f¢¹f ÀfZ ·fe Af¦fZ d³fIY»f ¦f¹fZ WXûÔÜ

dfWXfSX ´fdSX¯ff¸fûÔ IYf ÀfÔQZVf ÀffRY ±ff dIY dU´fÃfe Q»fûÔ

IYe EIYþbMX°ff ÀfZ UûMXûÔ IYf dU·ffþ³f ±f¸ff AüSX ´fSXÀ´fSX dUSXû²fe

Q»fûÔ þQ¹fc U SXfþQ IZY UûMX EIY QcÀfSXZ IYû d¸f»f³fZ ÀfZ ¦fNXfÔ²f³f

IYû ÀfØff d¸f»f³fZ ¸fZÔ AfÀff³fe WXbBÊ ±feÜ

dfWXfSX IZY ffQ CXØfSX ´fiQZVf IZY WXb¹fZ dU²ff³f Àf·ff

¨fb³ffU ¸fZÔ EIY ffSX ´fb³f: ÀffSXZ d³f¯fʹf f°füSX CX´ff²¹fÃf ßfe ¦ffÔ²fe õfSXf

WXe d»f¹fZ ¦f¹fZ ±fZÜ CX³fIYe ´fWX»f ´fSX WXe IYfÔ¦fiZÀf ³fZ CXÀf Àf´ff ÀfZ

Àf¸fÓfü°ff IYSX d»f¹ff dþÀfIZY ²fbSXdUSXû²fe ÀU¹fÔ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IZY Àff±f

UdSXâ IYfÔ¦fiZÀfe WXe SXWXZ WXÔ`Ü

CX²fSX ßfe ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔWX ¹ffQU ·fe BÀf ¦fNXfÔ²f³f IZY

´fÃf ¸fZÔ ³fWXeÔ ±fZ ´fSX þfdSX¹ff ´ffMXeÊ ´fSX IYþf þ¸ff ¨fbIZY ßfe

AdJ»fZVf ¹ffQU ³fZ IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ Àf¸fÓfü°ff IYSX ¨fb³ffU »fOÞXfÜ ¹fbUfAûÔ

IYe BÀf þûOÞXe ³fZ þ¸fIYSX ¨fb³ffUe ²f¸ff»f ¸f¨ff¹ff U tqq ÀfZ

Ad²fIY ÀfeMXZ þe°f³fZ IYf ffSX-ffSX QfUf dIY¹ff ´fSX þf ´fdSX¯ff¸f

d³fIY»fZ °fû ÀffSXZ QfUZ WXUfWXUfBÊ WXe Àffdf°f WXb¹fZ AüSX Àf´ff IZY WXf±f

ÀfZ ÀfØff °fû ¦fBÊ WXe IYfÔ¦fiZÀf °f»fWXMXe ´fSX þf ´fWXbÔ¨feÜ

ßfe SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYe °ffþe SXfþ³fed°fIY AÀfRY »f°ff

CXØfSX ´fiQZVf IZY d³fIYf¹f ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe Àff¸f³fZ AfBÊÜ BÀf ¨fb³ffU ¸fZÔ

IYfÔ¦fiZÀf IYû fbSXe °fSXWX ¸fbÔWX IYe Jf³fe ´fOÞXeÜ Af ´fcSXZ QZVf IYe d³f¦ffWXZ

CX³fIZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ »fOÞXZ þf SXWXZ ¦fbþSXf°f dU²ff³f Àf·ff ¨fb³ffU ´fSX »f¦fe

WX`Ü ·f»fZ WXe IYfÔ¦fiZÀf ¦fbþSXf°f ¸fZÔ A´f³fe ÀfSXIYfSX f³f³fZ IZY QfUZ IYSX

SXWXe WX` ´fSX þ`Àfe SX´fMXZ Af SXWXe WX` BÀf ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe þe°f

Àfü RY eÀfQe °f¹f WX`Ü ¹fdQ EZÀff WXû°ff WX` þû »f¦f·f¦f °f¹f WX` °fû ¹fWX

ßfe ¦ffÔ²fe IYe »f¦ff°ffSX °feÀfSXe SXfþ³fed°fIY AÀfRY »f°ff WXû¦feÜ

SXfþ³fed°fIY dUVf£Z¿fIYûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ·f»fZ WXe

¦fbþSXf°f ¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe WXfSX IZY ffQ ßfe ¦ffÔ²fe IZY ³fZ°fÈ°U ´fSX

ÀfUf»f ³f CXNXZ ´fSX ¹fdQ Àff»f OXZPÞX Àff»f IZY ·fe°fSX QZVf IZY IYBÊ SXfª¹fûÔ

¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ dU²ff³f Àf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ³f ÀfÔ·f»f ÀfIYe °fû ßfe

SXfWXb»f IYû A´f³fe A²¹fÃfe f¨ff³ff AfÀff³f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ dRY SX

sqrz IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe ¢¹ff WXf»f°f WXû¦fe

AfÀff³fe ÀfZ IY»´f³ff IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü

¸ffQf¸f IZYdQJf¹fZ¸ff¦fÊ´fSXWXe°fû¨f»f SXWXZWX`

dÀf´fWXÀff»ffSX

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

39


d³f:ÀfÔQZWX A°fe°f ¸fZÔ ¹fdQ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ßfe¸fd°f Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe ³fZ

³fSXZ³Qi ¸fûQe IZY dUøYð ¦ff»fe-¦f»füþ IYe ·ff¿ff IZY ´fi¹fû¦f IYe

VfbøYAf°f ³f IYe WXû°fe °fû Vff¹fQ Afþ CXÀfIYe ¸ffSX ´ffMXeÊ IZY ´fi¸fbJ

´fQ IZY °ffþ ´fWX³f³fZ Uf»fZ CX³fIZY Àfb´fbÂf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû ³f WXe

ÓfZ»f³fe ´fOÞX°feÜ

ÀfÔ¹fû¦f QZdJ¹fZ dIY sqrx ¸fZÔ dþÀf ¦fbþSXf°f ¨fb³ffU ¸fZÔ

¦fbþSXf°f IYû RY °fWX IYSX³fZ IZY d»f¹fZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe EZOÞXe ¨fûMXe IYf þûSX

ÀfWXSXÀff

»f¦ff¹fZ ´fOÞXZ WX` sqqx ¸fZÔ BÀfe ¨fb³ffU IYû RY °fWX IYSX³fZ IZY d»f¹fZ

¨fb³ffU IZY QüSXf³f IYfÔ¦fiZÀf Af»ff IY¸ff³f ßfe¸fd°f Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe ³fZ

³fSXZ³Qi ¸fûQe IYû ¸fü°f IYf ÀfüQf¦fSXÓ f°ff OXf»ff ±ffÜ °ff ³fSXZ³Qi ¸fûQe

¦fbþSXf°f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ±fZ AüSX Afþ þf ßfe ¸fûQe QZVf IZY

´fi²ff³f¸fÔÂfe WX` AüSX IYfÔ¦fiZÀf ¦fbþSXf°f ¨fb³ffU »fOÞX SXWXe WX` °fû CX³WXe IYe

´ffMXeÊ IZY UdSXâ ³fZ°ff ¸fd¯fVfÔIYSX A¹¹fSX ³fZ CX³WXZ ³fe¨fÓf f°ff OXf»ffÜ

ßfe ¸fûQe IZY ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ fPÞX°f WXfdÀf»f IYSX³fZ ¸fZÔ WXSX

¨ff»f ¨f»f³fZ Uf»fZ ßfe ¦ffÔ²fe ³fZ ³fbIYÀff³f IYe ·fSX´ffBÊ IZY ¸fïZ³fþSX

ßfe A¹¹fSX IYû °f°IYf»f ´ffMXeÊ ÀfZ d³f»fd¸f°f IYSX dQ¹ffÜ IYQfd¨f°f

Àfb´fSX OX`¸fZþ IÔYMÑû»f IYe ´ffgd»fÀfe IZY °fWX°f ßfe SXfWXb»f ³fZ MXÐUeMX IYSX

IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf IYe EIY A»f¦f ÀfÔÀIÈYd°f AüSX dUSXfÀf°f WX`Ü ¸f`Ô

¸fd¯fVfÔIYSX A¹¹fSX õfSXf BÀ°fZ¸ff»f IYe ¦fBÊ ·ff¿ff IYf Àf¸f±fʳf ³fWXeÔ

IYSX°ff WXchÜ A¹¹fSX ³fZ þû IYWXf CXÀfIZY d»f¹fZ ¸ffRYe ¸ffÔ¦fZ¦fZÔÜ

ÀfÔ°fû¿f IZY §fSX IYf fbÓf ¦f¹ff

EIY Àff±f °fe³f d¨fSXf¦f

ÀfUʲf¸fÊ »fû¦fûÔ IZY fe¨f

¸fÔdQSX f³fZ¦ff d¸fVff»f

¸fûq AþWXSX CXïe³f, ÀfWXSXÀff

dfWXfSX SXfª¹f IZY ÀfWXSXÀff dþ»fZÔ ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ

d´fL»fZÔ dQ³fûÔ Àff»f IYe ´fWX»fZ °ffSXeJ þWXfh Àf·fe

»fû¦f ³f¹fZ Àff»f ¸f³ff³fZ IYe JbVfe ¸fZÔ »f¦fZÔ ±fZ UWXeÔ

OXefe SXûOX d³fUfÀfe ÀfÔ°fû¿f þf¹fÀfUf»f IZY 9

U¿feʹf ´fbÂf d¨fSXf¦f IbY¸ffSX IZY »ff´f°ff WXû³fZ ÀfZ

´fdSXþ³f Àf¸fZ°f AfÀf ´ffÀf IZY »fû¦f IYfRYe ´fSXZVff³f

WXû ¦f¹fZܧfSX IZY »fû¦f Jûþfe³f VfbøY dIY¹fZÔ AüSX

Àf¦fZ ÀfÔfÔd²f¹fûÔ IYû d¨fSXf¦f IZY »ff´f°ff WXû³fZ IYe

Àfc¨f³ff QeÜ»fZdIY³f U×¢°f ¦fbþSX°ff ¦f¹ff »fZdIY³f

»ff´f°ff d¨fSXf¦f IYf IYûBÊ ´f°ff ³fWXeÔ ¨f»ff ´fdSXþ³f

IZY õfSXf À±ff³fe¹f ÀfQSX ±ff³ff ¸fZÔ dSX´fûMXÊ ·fe QþÊ

IYSXUf¹ff ¦f¹ffÜ »fZdIY³f d¨fSXf¦f IYe °f»ffVf ¸fZÔ ÀfQSX

±ff³fZ IZY ´fbd»fÀf ·fe °fbIYÊ IYf ´fØff Àffdf°f ³fWXeÔ

IYSX ´ffBÊÜ ¦fbþSX°fZ U×¢°f IZY Àff±f-Àff±f ´fdSXþ³fûÔ

IYf WXf»f fbSXf WXû SXWXf ±ffÜ´fdSXþ³fûÔ IZY õfSXf dQ³f

SXf°f £fûªf df³f IYSX³fZ IZY ffUþcQ ·fe ¨ffSX dQ³f

fe°f þf³fZ IZY ffQ ·fe d¨fSXf¦f IYf ´f°ff ³fWXeÔ ¨f»ff

´ff¹ffÜ ¸ffh IYe AfhJ A´f³fZ »ff»f d¨fSXf¦f IZY

BXd³°fªffSX ¸fZÔ A´f³fe ´f»fIZYÔ dfLfBÊ fZ°fWXfVff ´fOÞXe

±feÜ »fZdIY³f IYü³f þf³f°ff ±ff dIY ¨ffSX þ³fUSXe

IYf dQ³f EIY WXe §fSX IZY °fe³f d¨fSXf¦f IYû fbÓff

OXf»fZ¦ffÜ ÀfÔ°fû¿f þf¹fÀfUf»f IZY §fSX ÀfZ ¸fWXþ IbYL

QcSXe ´fSX WXe CXÀfIZY »ff»f d¨fSXf¦f IYf »ffVf ·ffIY³f

¸fZÔ QZJ³fZ IZY ffQ À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IZY fe¨f

ARYSXf°fRYSXe ¸f¨f ¦f¹fe ¨ffSXûÔ °fSXRY ÀfZ Àf·fe »fû¦f

A´f³fZ §fSX ÀfZ d³fIY»f IYSX ÀfOÞXIY ´fSX d³fIY»f³fZ

»f¦fZ d¨fSXf¦f IYe Qû fWX³f AüSX CXÀfIYe EIY QûÀ°f

°fe³fûÔ ÀffÀfZ ´fWX»fZ QüOÞX°fZ WXbE ·ffIY³f IZY ´ffÀf

´fWXbh¨f ¦f¹feÜ»fZdIY³f IYü³f þf³f°ff ±ff dIY d¨fSXf¦f

A´f³fZ Àff±f °fe³f AüSX IYû »fZ þf¹fZ¦ffÜ·ffIY³f ¸fZÔ

IYQ¸f SXJ°fZ WXe þûOÞXQfSX AfUfþ AüSX ²fbhAf

CXNX³fZ »f¦ff °fe³fûÔ f¨¨fe IbYL WXe d¸f³fMXûÔ ¸fZÔ ¸fü°f

IZY ¸fbWXh ¸fZÔ ¨f»fe ¦f¹feܦ¹ffSXWX WXþfSX Uû»MX IYf

MXcMXf WXbAf °ffSX dþÀf¸fZÔ ²ffSXf ´fiUfdWX°f WXû SXWXe ±fe

þû ¸fü°f IYf IYfSX¯f f³ffÜþû EIY Àff±f ¨ffSX »ffVf

QZJ³fZ IYû ¸fþfcSX IYSX SXWXf ±ffܨf³Q d¸f³fMXûÔ ¸fZÔ WXe

´fcSXf VfWXSX ¸ff°f¸fe ¸ffWXü»f ¸fZÔ °fQe»f WXû ¦f¹ffÜþWXfh

EIY °fSXRY ÀfWXSXÀff dþ»fZÔ IZY Àfbd»f³QffQ ´fÔ¨ff¹f°f

¸fZÔ ÀfcfZ IZY ¸fbdJ¹ff dUIYfÀf Àf¸feÃff ¹ffÂff ´fSX

dVfSXIY°f dIY¹fZÔ WXb¹fZ ±fZÜ´fcSXZ dþ»fZÔ IYf ´fiVffÀf³f

ÀfSXIYfSX IZY BÀ°fZIYff»f ¸fZÔ þûSX VfûSX ÀfZ »f¦fZÔ ±fZ

UWXeÔ EIY °fSXRY ´fcSXf VfWXSX ¸ff°f¸fe ¸füWX»f ¸fZÔ

°fQe»f WXû ¨fbIYf ±ffÜIbYL QZSX IZY d»fE À±ff³fe¹f

»fû¦fûÔ IYf ¦fbÀÀff RcYMXf ffþfSX fÔQ AüSX ÀfOÞXIY ´fSX

Af¦fþ³fe IYSX ´fiVffÀf³f IZY dJ»ffRY ³ffSXZffþe

»f¦ff³fZ »f¦fZÔÜÀfc¨f³ff d¸f»f°fZ WXe ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf¹fÊIiY¸f

À±f»f ÀfZ IbYL ´fiVffÀfd³fIY Af»ffd²fIYfSXe AüSX

´fbd»fÀf þUf³f §fMX³ff À±f»f ´fSX ´fWXbh¨fZ AüSX

¸ff¸f»ff IYû VffÔ°f IYSXUf IYSX VfU IYû ´fûÀMX¸ffMXʸf

IZY d»fE »fZ ¦f¹fZ AüSX ´fiVffÀfd³fIY ´fQfd²fIYfSXe¹fûÔ

IZY õfSXf AÀf¸f¹f ¸fÈ°¹fb WXû³fZ ´fSX ´fdSXþ³f IYû

¸fbAfUþf SXfdVf Qe ¦f¹feÜdþÀf ´fSX À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ

IYf IYWX³ff ±ff dIY BÀfÀfZ ¢¹ff WXû¦ff ÀffWXf §fSX IYf

°fû »ff»f ¨f»ff ¦f¹ffÜ EIY ¸ffh IZY ¦f»fZ IYf °fe³f

WXfSX MXcMX ¦f¹ffÜIYWX³ff °fû »ffdþ¸f WX`Ô, IYe

´fiVffÀfd³fIY dU·ff¦f ³fZ A´f³ff IYf¸f dIY¹ff »fZdIY³f

CXÀf §fSX AüSX CXÀf ¸ffh IZY MXeÀf ·fSXZ BÀf þ£¸f IYû

Vff¹fQ IY·fe ·fSX ´ff¹fZÔÜ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

þe WXfh, dfWXfSX SXfª¹f IZY ÀfWXSXÀff dþ»fZÔ ¸fb£¹ff»f¹f

¸fZÔ dÀ±f°f ßfe ßfe 108 ÀffUþÊd³fIY ¸fWXfUeSX ¸fÔdQSX

þû ½¹fUWXfSX ³¹ff¹ff»f¹f ¸fb£¹f õfSX IZY Àff¸f³fZ f³ff

WX`ÔÜU¿fÊ 2014 BÊq ¸fZÔ BÀf ¸fÔdQSX IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff

¦f¹ffÜdþÀfIZY d³f¸ffʯf Àfd¸fd°f IZY ÀfÔ¹fûþIY ´f´´fc

QZU EUÔ ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf IYØffÊ ³fUe³f IbY¸ffSX dÀfÔWX

´f}e ÀfÔ¦fe°ff dÀfÔWX WX`ÔÜ ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf IYØffÊ ³fUe³f

IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ f°ff¹ff dIY d´fL»fZÔ °fe³f U¿fÊ ´fcUÊ

BÀf ¸fÔdQSX IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff ¦f¹ff WX`ÔܹfZ ¸fÔdQSX

½¹fUWXfSX ³¹ff¹ff»f¹f,ÀfWXSXÀff IZY ¸fb£¹f õfSX IZY

Àff¸f³fZ WXû³fZ IZY IYfSX¯f ÀfWXSXÀff dþ»ff ÀfdWX°f IYBÊ

dþ»fZÔ IZY »fû¦f ³¹ff¹ff»f¹f AQf»f°fe IYf¸f ÀfZ Af°fZ

þf°fZ WX`Ô dþÀfÀfZÔ ´fi°¹fZIY dQ³f WXþfSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ

»fû¦f ¹fWXfh ¸fÔdQSX ¸fZÔ À±ffd´f°f ´fid°f¸ff ·f¦fUf³f

WX³fb¸ff³f IZY Àff¸f³fZ ¸ff±ff MXZIY°fZ WX`Ô AüSX ·f¦fUf³f

ÀfZ A´f³fe IYf¸f IYû f³ff³fZ IYe QbAf IYSX°fZÔ

WX`Ôܳ¹ff¹ff»f¹f IZY IYf¸f ÀfZ Af¹fZÔ »fû¦fûÔ IYû §f¯MXûÔ

BÔ°fZþfSX IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`ÔÜdþÀf U×¢°f Àf`IYOÞXûÔ

ÀfSX ÓfbIYf ·fe

»fZ°fZ WX`Ô, ÀfSX

Lb´ff ·fe »fZ°fZ

WX`Ô...

ÀfUʲf¸fÊ »fû¦fûÔ IYf NXWXSXfU À±f»f ¹fZ ¸fÔdQSX ´fdSXÀfSX

f³f þf°ff WX`ÔܨffWXZÔ ¦f¸feÊ ¸fZÔ ²fc´f IYf dQ³f WXû ¹ff

fSXÀff°f ¸fZÔ °fZþ ffdSXVf IYf »fû¦f IbYL §f³MXZ WXe

ÀfWXe ´fcSXZ ÀfbIcY³f IZY Àff±f f`NX°fZ WX`ÔÜ ÀfbfWX AüSX

Vff¸f IZY Àf¸f¹f ´fi°¹fZIY dQ³f ·fþ³f-IYe°fʳf WXû°ff

WX`ÔÜ dþÀf¸fZÔ À±ff³fe¹f IYBÊ »fû¦f dVfSXIY°f IYSX ·fþ³f

AüSX IYe°fʳf IYf ·fSX´fcSX Af³fÔQ »fZ°fZ WX`ÔÜAüSX

A´f³ff IbYL Àf¸f¹f ·f¦fUf³f IZY ²¹ff³f ¸fZÔ »f¦ff°fZ W`ÔXÜ

Af¦fZÔ ³fUe³f IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ f°ff¹ff dIY WX¸ffSXZ d´f°ff

ÀUq þ¦f¸fûWX³f dÀfÔWX (OXfgq ÀffWXf) IZY À¸fÈd°f ¸fZÔ

¹fZ ¸fÔdQSX IYf d³f¸ffʯf IYSXUf¹ff ¦f¹ff WX`ÔÜWX¸ffSXf EIY

Àf´f³ff WX`Ô,IYe ¹fZ ¸fÔdQSX ÀfUʲf¸fÊ IZY »fû¦fûÔ IZY fe¨f

EIY d¸fVff»f f³fZÔÜdþÀfÀfZÔ QZVf IYe Àf¸ffdþIY

EIY°ff IYû ¸fþfc°fe d¸f»fZÔÜAüSX Af³fZ Uf»fZ ³fU

U¿fÊ ¸fZÔ °f¸ff¸f »fû¦fûÔ ÀfZ IYWX³ff ¨ffWXch¦ff IYe EIY

ffSX Af´f Àf·fe þøYSX ´f²ffSXZÔÜAf´f IYf Af³ff

WX¸ffSXf Àfü·ff¦¹f WXû¦ffÜCX´f¹fbÊöY ff°fûÔ IYe þf³fIYfSXe

¸fÔdQSX d³f¸ffʯf IYØffÊ ³fUe³f IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ QeÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

40


¦fûçXf/ÓffSX£faOX

füdðIY Af°fÔIYUfQ

IbY¸ffSX Vf`»fþf ³fÔQ, ¦fûçf

ÓffSXJÔOX IZY ÀfÔ°ff»f ´fSX¦f³ff IZY ¦fûçf dþ»fZ IYe ´fWX¨ff³f Af

AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¸ff³fd¨fÂf ´fSX f³fZ¦feÜ ¦fûçf IZY ¸fûd°f¹ff - OXb¸fdSX¹ff ¸fZÔ

AOXf¯fe IÔY´f³fe dUV½f IYf ´fWX»ff °ff´f dU²fb°f ÀfÔ¹fÔÂf À±ffd´f°f IYSXZ¦fe,

þû ´fiQc¿f¯f ÀfZ Vf°f-´fi°feVf°f ¸fbµ°f WXû¦ffÜ 1600 ¸fZ¦ffUfMX dfþ»fe

CX°´ffQ³f IZY d»fE AOXf¯fe IÔY´f³fe ±f¸fÊ»f ´ffUSX ´»ffÔMX »f¦ff³fZ Uf»fe

WX`Ü BÀf 2 ¦fb¯ff 800 ¸fZ¦ffUfMX °ff´f dU²fb°f ´fdSX¹fûþ³ff IYf

´fiÀ°ffdU°f ´ffUSX ´»ffÔMX A»MÑf Àfb´fSX dIiYdMXIY»f MXZ¢³fû»ffgþe ´fSX

Af²ffdSX°f WXû¦ffÜIÔY´f³fe Af²fbd³fIY ³fUe³f°f¸f °fIY³feIY IYf CX´f¹fû¦f

IYSX QfUf IYSX SXWXe WX` dIY BÀfÀfZ Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ Uf¹fb¸fÔOX»fe¹f °ff´f¸ff³f

A³fbIcY»f f³ff SXWXZ¦ffÜ BÀfIZY d»fE ¦fûçf IZY ÀfbÔQSX´fWXfOÞXe ´fiJÔOX

dÀ±f°f þe°f´fbSX IYû¹f»ff JQf³f IÔY´f³fe IYû AfUÔdMX°f WXbAf WX`Ü

´»ffÔMX IZY d»fE 917.35 EIYOÞX ·fcd¸f ¸fZÔ 174.84 EIYOÞX ·fcd¸f

AOXf¯fe ´ffUSX d»fd¸fMXZOX IZY ³ff¸f WXÀ°ff³°fdSX°f IYSX Qe ¦fBÊÜ SXfª¹f IZY

¸fb£¹f Àfd¨fU SXfþff»ff U¸ffÊ ³fZ BÀfÀfZ ÀfÔfÔd²f°f QÀ°ffUZþ dU¦f°f

12 dQÀf¸fSX IYû SXfÔ¨fe ¸fZÔ ´fiûþZ¢MX ·fU³f ¸fZÔ AOXf¯fe ¦fib´f IZY ÀfeBÊAû

SXfþZVf Óff IYû Àfü´ffÜ

IbY»f 15000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe d³fUZVf Uf»fe BÀf

´fdSX¹fûþ³ff ¸fZÔ 800-800 ¸fZ¦ffUfMX IYe Qû ¹fcd³fMX À±ffd´f°f

WXû¦feÜ´»ffÔMX IYû ¨f»ff³fZ ¸fZÔ 7 d¸fd»f¹f³f MX³f Ufd¿fÊIY IYû¹f»fZ IYe

J´f°f WXû¦fe, dþÀf¸fZÔ ¦fûçf þe°f´fbSX IZY A»ffUZ fOÞXe ¸ffÂff ¸fZÔ IYû¹f»fZ

IYf Af¹ff°f AOXf¯fe IÔY´f³fe AfÀMÑZd»f¹ff, BÔOXû³fZdVf¹ff AüSX ÀffCX±f

ARiYeIYf þ`ÀfZ QZVfû ÀfZ IYSXZ¦feÜUWXe ÓffSXJÔOX ÀfSXIYfSX IZY Àff±f

IÔY´f³fe IZY E¸fAû¹fc IZY ¸fb°ffdfIY dfWXfSX SXfª¹f ÀfZ WXûIYSX ¦fbþSX³fZ

Uf»fe ¨feSX ³fQe ¸fZÔ ¨fZIY OX`¸f f³ffIYSX ¸ff³fÀfc³f IYf ´ff³fe IYû ´ffB´f

»ffB³f ÀfZ »ff¹ff þfE¦ffÜdþÀfIZY d»fE 500 EIYOÞX ¸fZÔ IÔY´f³fe þ»f

ÀfÔ¨f¹f IZY d»fE UfMXSX MX`ÔIY IYf d³f¸ffʯf IYSXZ¦feÜ

Af²ff Qªfʳf ¸füþf IZYþ¸fe³f ´fSXÀ±ffd´f°f WXû¦fe´»ffÔMX

¦fûçf ÀfQSX U ´fûOÞX`¹ffWXfMX ´fiJÔOX IZY IbY»f 6 ¸füþf IZY þ¸fe³f ´fSX

AOXf¯fe ´ffUSX ´»ffÔMX À±ffd´f°f WXû¦feÜ

¦fûçf ´fiJÔOX

¸fûd°f¹ff- 174 .82

¦fÔ¦fMXf- 173.84

´fMXUf -4.32

´fûOÞX`¹ffWXfMX ´fiJÔOX

Àfû³fOXeWXf -168.17

¦ff¹f§ffMX - 229.71

¸ff»fe -166.40

ffÔ¦»ffQZVf IZYÀff±f WXbAf WX`IYSXfSX

AOXf¯fe IÔY´f³fe AüSX ffÔ¦»ffQZVf ÀfSXIYfSX IZY Àff±f dU¦f°f U¿fÊ WXbE

IYSXfSX IZY ¸fb°ffdfIY ¦fûçf ¸fZÔ CX°´ffdQ°f 1600 ¸fZ¦ffUfMX dfþ»fe

IYû ffÔ¦»ffQZVf SXfª¹f IYû d³f¹ffÊ°f IYSXZ¦feÜ UWXe CX°´ffdQ°f dfþ»fe IYf

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

25 ´fid°fVf°f ·ff¦f ÓffSXJÔOX SXfª¹f IYû d¸f»fZ¦feÜ

10 WXþfSX»fû¦fûÔIYû´fi°¹fÃf AüSXA´fi°¹fÃf ÷Ýf ÀfZ

ḑf»fZ¦ff SXûþ¦ffSX

IÔY´f³fe IZY ÀfeBÊAû SXfþZVf Óff IZY ¸fb°ffdfIY ¦fûçf ¸fZÔ AOXf¯fe ´ffUSX

´»ffÔMX À±ffd´f°f WXû³fZ ÀfZ SX`¹f°fûÔ IZY A»ffUZ ´fiûþZ¢MX ÃfZÂf IZY 10 WXþfSX

»fû¦fûÔ IYû ´fi°¹fÃf U A´fi°¹fÃf øY´f ÀfZ SXûþ¦ffSX IZY AUÀfSX ´f`Qf WXûÔ¦fZ

ÜBÀfÀfZ CX³fIYe Afd±fÊIY dÀ±fd°f ¸fZÔ IYfRYe Àfb²ffSX WXû¦fe, Àff±f WXe ÃfZÂf

¸fZÔ ´f»ff¹f³f þ`ÀfZ ¦fÔ·feSX dÀ±fd°f ´fSX IYffc ´ff¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ

IÔÝf³feÀff¸ffdþIYCXØfSXQfd¹f°UIZY°fWX°f ´fiûþZ¢MX

EdSX¹ff ¸fZÔ¨f»f SXWXeWX`IYBÊ´fiIYfSXIZYd³f:Vfb»IY

´fidVfÃf¯f IZYÔQiUÀUfÀ±¹f þfÔ¨f dVfdUSX

AOXf¯fe IÔY´f³fe ´fiûþZ¢MX EdSX¹ff IZY 13 ¦ffÔU ¸fZÔ IYüVf»f dUIYfÀf IZY

d»fE 9 dÀf»ffBÊ ÀfZÔMXSX, 6 IÔY´¹fcMXSX MÑZd³fÔ¦f ÀfZÔMXSX ÀfÔ¨ffd»f°f IYSX SXWXe

WX`ÜþWXfh ´fidVfÃf¯f ´fif~ IYSX³fZ Uf»fû IYû IYüVf»f dUIYfÀf ¸fÔÂff»f¹f

IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÀfdMXÊdRYIZYMX CX´f»f²f IYSXf¹ff þf°ff WX`ÜBÀfIZY A»ffUZ

IÔY´f³fe ÀUfÀ±¹f þfÔ¨f dVfdUSX,ÀU¨L°ff¦fiWX Ad·f¹ff³f,Àfb´fû¿f¯f

¸fZ»ff,dUd·f³³f ´fiIYfSX IZY JZ»f IcYQ ´fid°f¹fûd¦f°ff, ´fid°f·ff Jûþ

´fid°f¹fûd¦f°ff, EdSX¹ff IZY ÀfSXIYfSXe ÀIcY»f ¸fZÔ A²¹f¹f³f SX°f LfÂfûÔ IYû

f`¦f,ÀUZMXSX,´ffB´f »ffB³f ÀfZ ´fZ¹fþ»f IYe Af´fcd°fÊ,´fVfb²f³f dUIYfÀf

IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f ´fVfb´ff»fIYû IYû ¸fbµ°f QUfBÊ QZ³fZ IYf IYf¸f

IYf»ffÔ°fSX ¸fZÔ fJcfe d³f·ff SXWXe WX`Ü

dUV½f IYf ´fWX»ff ´ffUSX´»ffÔMXþûVf°f ´fid°fVf°f

´fiQc¿f¯f ¸fböY

¦fûçf ¸fZÔ AOXf³fe IÔY´f³fe õfSXf À±ffd´f°f 16 00 ¸fZ¦ffUfMX ±f¸fÊ»f

´ffUSX ´»ffÔMX dUV½f IYf ´fWX»ff Vf°f ´fid°fVf°f ´fiQc¿f¯f ¸fbµ°f

WXû¦ffÜBÀfIZY d»fE A»f¦f ÀfZ 1 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹ff IÔY´f³fe dUVfZ¿f

øY´f ÀfZ J¨fÊ IYSXZ¦feÜ BÀf ff°f IYe þf³fIYfSXe dU¦f°f U¿fÊ 6 dQÀf¸fSX

IYû ¸fûd°f¹ff ¦ffÔU ¸fZÔ þ³fÀfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f ¦fbþSXf°f IZY AWX¸fQfffQ

ÀfZ Af¹fZ IÔY´f³fe IZY UdSXâ ´fQfd²fIYfSXe ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ Qe

±feÜ

SX`¹f°fûÔIYf ¢¹ff WX`IYWX³ff

SX`¹f°f A¸fSXZ³Qi IbY¸ffSX Óff,AVfûIY ¨fü²fSXe,AdJ»fZVf ´ffÀfUf³f,VfZJSX

¸fÔOX»f AfdQ IYf IYWX³ff WX` dIY fOÞXZ VfWXSXûÔ IYe °fSXWX ¦fûçf ¸fZÔ

AOXf¯fe ´ffUSX ´»ffÔMX »f¦f³fZ ÀfZ dþ»fZ IYe A±fʽ¹fUÀ±ff fZWX°fSX

WXû¦feÜB³fIYf ¹fZ °fIYÊ WX` dIY B»ffIZY ¸fZÔ fOÞXe IÔY´f³fe »f¦f³fZ ÀfZ ¦fûçf

IYe ´fWX¨ff³f AÔ°fSX SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX f³fZ¦feÜBÀfÀfZ B»ffIZY IYf dUIYfÀf

WXû¦ff, °f±ff fZSXûþ¦ffSXe QcSX WXû¦feÜUWXe IÔY´f³fe õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f

Àff¸ffdþIY CXØfSXQfd¹f°U IZY °fWX°f ´fiûþZ¢MX EdSX¹ff IZY d³f:Vfb»IY

´fidVfÃf¯f ´fif~ ¸fdWX»ff ¸fûd°f¹ff IYe ¨fÔQf QZUe, ¸füÀf¸f IbY¸ffSXe,U¿ffÊ

¨fü²fSXeÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ¦ffÔU ¸fZÔ IÔY´f³fe IZY d³f:Vfb»IY dÀf»ffBÊ -

IYOÞXfBÊ U IÔY´¹fcMXSX IYf ´fidVfÃf¯f IZYÔQi ÀfZ ´fidVfÃf¯f ´fif~ IYSX UZ »fû¦f

§fSX IZY ¨fc»WXf ¨füIYf ÀfZ DY´fSX CXNXIYSX ÀUfU»fÔfe WXûIYSX A´f³fZ

´f`SXûÔ ´fSX Afþ JOÞXe WX`Ü

¢¹ff IYWX°fZẀÔX¸fWXf´fifa²fIY

1600 ¸fZ¦ffUfMX °ff´f dU²fb°f ´fdSX¹fûþ³ff ¦fûçf ¸fZÔ

´fiÀ°ffdU°f WX`ÜBÀfIZY d»f¹fZ 15 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf d³fUZVf dIY¹ff

þfE¦ffÜCX°´ffdQ°f dfþ»fe ffÔ¦»ffQZVf SXfª¹f IYû d³f¹ffÊ°f IYe

þfE¦feÜ25 ´fid°fVf°f dfþ»fe ÓffSXJÔOX SXfª¹f IYû d¸f»fZ¦feÜ

dQ³fZVf IbY¸ffSX

¸fWXf´fifÔ²fIY,AOXf¯fe ´ffUSX (ÓffSXJÔOX)d»fd¸fMXZOX,¦fûçfÜ ³fBÊ-dQ»»fe

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

41


¦fû´ff»f¦faªf

·ffSX°f ¸fZÔ IbY»f 30 »ff£f ½f`V¹ffEh

Af¹fb¿f VffWXe

QZWX-½¹ff´ffSX(UZV¹ffUÈdØf) IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·ffSX°f dUV½f ¸fZÔ °feÀfSXZ À±ff³f

´fSX WX`,BÀfIYe þOÞXZÔ ·ffSX°f IZY WXSX ¦ffhU WXSX VfWXSX WXSX IYÀfZ ¸fZÔ R`Y»fe

WXbBÊ WX`Ô.UZV¹ffUÈ°fe ¹fch °fû EIY ´fZVff ¸ff³ff þf°ff WX`Ô,BÀfÀfZ Àf¸fÔd²f°f

IY¸feÊ A´f³fZ dþÀ¸f IYû ´f`ÀfZ IZY d»fE fZ¨f°fZ WX`Ô »fZdIY³f ·ffSX°f ¸fZÔ

ª¹ffQf°fSX »fOXdIY¹fûÔ IYû ¹fZ ´fZVff þfSX³f A´f³ff³ff ´fOÞX°ff WX`.2007

¸fZÔ ´fiIYfdVf°f ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dUIYfÀf ¸fÔÂff»f¹f dIY dSX´fûMXÊ IZY

¸fb°ffdfIY ·ffSX°f ¸fZÔ IbY»f 30 »ffJ ÀfZ Ad²fIY UZV¹ffEÔ WX`Ô dþ³f¸fZÔ

35.47% UZV¹ffEh ³ffffd»f¦f WX`Ô »fZdIY³f BÀfIZY WXf»f WXe ffQ

´fiIYfdVf°f ‘c¸f³f SXfBÊMX Ufg¨f IYe dSX´fûMXÊ ³fZ Àf³fÀf³fe ¸f¨ff Qe,CXÀfIZY

·ffSX°f ¸fZÔ IbY»f 2 IYSXûOÞX ¹fü³fIY¸feÊ WX`Ô dþ³f¸fZÔ 3 »ffJ ¹fü³fIY¸feÊ

IZYU»f Àfû³ff¦ffLe(IYû»fIYØff)¸fZÔ WX`Ô,þû dIY QZVf ¸fZÔ UZV¹ffUÈdØf IYf

ÀffÀfZ fOÞXf Açf WX` BÀfIZY ffQ ¸fbÔfBÊ IYf IY¸ffNXe´fbSXf þWXfh 2 »ffJ

¹fü³fIY¸feÊ WX`Ô,QZVf ¸fZÔ UZV¹ffUÈdØf IYf QcÀfSXf ÀffÀfZ fOÞXf Açf WX`.·ffSX°f

¸fZÔ 1997 ÀfZ 2004 IZY fe¨f UZV¹ffAûÔ dIY ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ 50% IYf

BþfRYf WXbAf WX`.EIY A³¹f dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffdfIY ¸fbÔfBÊ IYe 50% ÀfZ

Ad²fIY UZV¹ffEh E¨fAfBÊUe ÀfZ ¦fidÀf°f WX`Ô,UWXe SXf¿MÑXe¹f-À°fSX ´fSX ¹fZ

AfÔIYOÞXf 25% IZY ´ffSX WX` AüSX BÀf¸fZÔ »f¦ff°ffSX UÈdð WXû SXWXe

WX`.ÀfefeAfBÊ dIY EIY dSX´fûMXÊ dþÀfZ 2009 ¸fZÔ °f°IYf»fe³f ¦fÈWX-

Àfd¨fU ¸f²fbIYSX ¦fb~f ³fZ þfSXe dIY¹ff ±ff CXÀfIYf IYWX³ff WX` dIY ·ffSX°f

¸fZÔ »f¦f·f¦f 10 IYSXûOÞX ¸fdWX»ffEh QZWX-½¹ff´ffSX ¸fZÔ ´fi°¹fÃf ¹ff A´fi°¹fÃf

øY´f ÀfZ ÀfÔd»f~ WX`Ô,dþ³f¸fZÔ 40% fd¨¨f¹ffh WX`Ô.

¢¹ff WX`·ffSX°f ¸fZÔUZV¹ffUÈd°f IYf Bd°fWXfÀf?

·ffSX°f ¸fZÔ UZV¹ffUÈdØf ³f¹ff ³fWXeÔ WX`,dfidMXVfIYf»f ÀfZ ·fe ´fWX»fZ

UZV¹ffUÈdØf dIY þOÞXZÔ ·ffSXMXe ¸fZÔ RY`»f ¨fbIYe ±fe »fZdIY³f ½¹fUÀff¹f IZY

øY´f CXÀfIYf ´fi¨ff»f³f ³f¦f¯¹f ±ff ´fSX³°fb dfidMXVfIYf»f ¸fZÔ ¹fWX ³f dÀfRYÊ

RY»ff-RbY»ff fd»IY BÀfIYf ÀU÷Y´f ·fe fQ»f ¦f¹ff.´fif¨fe³f IYf»f dIY

ff°f IYSXZÔ °fû U`dQIY ¹fb¦f dIY A´ÀfSXfEh AüSX ¦fd¯fIYfEh,¸f²¹fIYf»f IYe

QZUQfdÀf¹ffh AüSX ³f¦fSXU²fbEh A³°f°f ¸fb¦f»f ¸fZÔ UZV¹ff AüSX UfSXfÔ¦f³ff

IZY øY´f ¸fZÔ ´fdSXUd°fÊ°f WXû ¦f¹fe.´fifSXÔ·f ¸fZÔ ¹fZ ²f¸fÊ ÀfZ Àf¸fÔd²f°f AüSX

¨füÀfNX IY»ffAûÔ ¸fZÔ d³f´fb¯f ¸ff³fe þf°fe ±fe.¸f²¹fIYf»f ¸fZÔ UZV¹ffAûÔ

IYû VfdöY ÀUøY´ff ¸ff³ff ¦f¹ff WX`, ¨ff¯f¢¹f ³fZ A´f³fe dUV½f´fidÀfð

´fbÀ°fIY A±fÊVffÀÂf ¸fZÔ B³WXZÔ SXfþ°f³Âf IYf AdUd¨L³³f AÔ¦f ¸ff³ff

WX`,Ufd¿fÊIY Vfb»IY ´fSX CX³WXZÔ ¦fd¯fIYf ¹ff ´fi²ff³f ¦fd¯fIYf IZY øY´f ¸fZÔ

d³f¹fböY IYSX³fZ IYf AfQZVf dQ¹ff WX`.¸fb¦f»fIYf»f Af°fZ-Af°fZ B³fIYf

Àf¸f³²f ´fi°¹fÃf øY´f ÀfZ UfÀf³ff ÀfZ WXû ¦f¹ff,17 UeÔ ÀfQe ¸fZÔ ¦fûUf ¸fZÔ

´fb°fʦff»fe VffÀf³f ³fZ þf´ff³fe QdÀf¹fûÔ IYû UZV¹ff f³ff IYSX CX³fIYf

CX´f¹fû¦f EIY ½¹fUÀff¹f IZY øY´f ¸fZÔ dIY¹ff AüSX dRYSX 19UeÔ-20UeÔ

ÀfQe ¸fZÔ þf dfidMXVfûÔ õfSXf BÀfIYû ´fc¯fÊ ÷Y´f ÀfZ ½¹fUÀff¹f f³ff dQ¹ff

¦f¹ff.þf´ff³f ÀfZ »ffB ¦f¹fe ³ffffd»f¦f »fOÞXdIY¹fûÔ IYf CX´f¹fû¦f Àf`d³fIYûÔ

IYe UfÀf³ff´fcd°fÊ IZY d»fE dIY¹ff þf³fZ »f¦ff,¹fWXe IYfSX¯f ±ff dIY

WXþfSXûÔ ·ffSX°fe¹f dfidMXVf Af¸feÊ ¸fZÔ ÀfWX¿fÊ Àfd¸¸fd»f°f WXbEÜ

QZVf IZYfOÞXZUZV¹ff»f¹f AüSXCX³fIYf ³fZMXUIÊY

QZVf IZY fOÞXZ UZV¹ff»fAûÔ ¸fZÔ ´fWX»ff ³ff¸f IiY¸fVf: IYû»fIYØff IZY

Àfû³ff¦ffLe,¸fb¸fBÊ IYf IY¸ffNXe´fbSXf,dQ»»fe IYf þefe SXûOX IYf Af°ff

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

WX`,A³¹f ´fi¸fbJ VfWXSXûÔ dIY ff°f IYSXZÔ °fû ´fb¯fZ IYf fb²fUfSX

´fZNX,¦Ufd»f¹fSX IYf SXZV¸f´fbSXf,B»ffWXffQ IYf ¸feSX¦fÔþ,UfSXf¯fÀfe IYf

dVfUQfÀf´fbSX,³ff¦f´fbSX IYf ¦fÔ¦ff-þ¸fb³ff,¸fZSXNX IYf IYffOÞXe ffþfSX °f±ff

¸fbþµRYSX´fbSX IYf ¨f°fb·fbÊþÀ±ff³f ´fidÀfð WX`Ô.ÀfSXIYfSXe ·ff¿ff ¸fZÔ B³WXZÔ SXZOX

»ffBMX EdSX¹ff IYWXf þf°ff WX`,B³fIZY A»ffUf ·fe QZVf ¸fZÔ 17000

WXþfSX ÀfZ Ad²fIY UZV¹ff»f¹f WX`Ô.B³f UZV¹ff»f¹fûÔ ¸fZÔ EIY dþÀ¸f IYe

IYe¸f°f 30 ÷Y´fE ÀfZ 5000 ÀfZ Ad²fIY °fIY WX`,¹fWXfh Udþʳf ³fZ´ff»fe

»fOXdIY¹fûÔ IYe dOX¸ffÔOX IZY Àff±f-Àff±f CX³fIYe IYe¸f°f ·fe Ad²fIY

WX`.·ffSX°f IZY dUd·f³³f UZV¹ff»f¹fûÔ ¸fZÔ 2 »ffJ ÀfZ Ad²fIY ³fZ´ff»fe

»fOXdIY¹ffh UZV¹ffUÈdØf IZY ²fÔ²fZ ¸fZÔ d»f~ WX`Ô.·ffSX°fe¹f UZV¹ff»f¹fûÔ ¸fZÔ

SXûþf³ff 20 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYf ½¹ff´ffSX WXû°ff WX`,dQ»»fe ¸fZÔ BÀfIYf

Àf»ff³ff AfÔIYOÞXf 600 IYSXûOÞX IZY ´ffSX WX`,UZV¹ff»f¹fûÔ IYf ³fZMXUIYÊ

¦ffÔUûÔ °fIY R`Y»ff WX`.EIY AfÔIYOÞXZ IZY ¸fb°ffdfIY ÀffÀfZ Ad²fIY

»f¦f·f¦f 23% ¸fdWX»ffEh dIYÀfe AÔþf³f ½¹fdöY ¹ff Q»ff»f IZY

¨f¢IYSX ¸fZÔ RÔYÀf IYSX ²fÔ²fZ ¸fZÔ Af¹fe,22% ¸fdWX»ffAûÔ IZY ²fÔ²fZ ¸fZÔ

Af³fZ IYf IYfSX¯f ´fdSXUfSX IYf ´ff»f³f-´fû¿f¯f IYSX³ff ±ff.13.8%

»fOXdIY¹ffh QûÀ°fûÔ IZY ¨f¢IYSX ¸fZÔ RÔYÀf IYSX ²fÔ²fZ ¸fZÔ Af¹fe,CX³fIYf

¸fb£¹f AfIY¿fʯf ´f`Àff IY¸ff³ff ±ff. 13% ¸fdWX»ffEh fWX³f ¹ff dIYÀfe

A³¹f dSXV°fZQfSX IZY IYfSX¯f ¹ff CX³fÀfZ ´fiZdSX°f WXûIYSX ²fÔ²fZ ¸fZÔ

Af¹fe.10% IYû ´¹ffSX ¸fZÔ ²fûJf d¸f»ff,CX³WXZÔ VffQe IYf »ff»f¨f QZIYSX

²fÔ²fZ ¸fZÔ ²fIZY»f dQ¹ff ¦f¹ff.5.1% ¸fdWX»ffEh ¸ff°ff-d´f°ff dIY ÀfWX¸f°fe

°f±ff 2.5% A´f³fZ ´fd°f IZY IYWX³fZ ÀfZ ²fÔ²fZ ¸fZÔ QfdJ»f WXbBÊ.

UZV¹ffUÈdØf IYf ³f¹ff ÀU÷Ýf IYfg»f-¦f»ÀfÊ

Àf¸f¹f IZY Àff±f UZV¹ffUÈdØf ·fe Af ¸ffgOX³fÊ AüSX dOXdþMX»f WXû ¦f¹fe

WX`,Af B³MXSX³fZMX AüSX ¸fûffB»f RYûÔÀf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ QZWX-½¹ff´ffSX WXû

SXWXf WX` WXf»ffhdIY ·ffSX°f ¸fZÔ UZV¹ffAûÔ IYf ¸fûffB»f ³fÔfSX ffhMX³ff

IYf³fc³f þb¸fÊ WX` »fZdIY³f dRYSX ·fe ¹fWX ²fÔ²ff ²fOÞX»»fZ ÀfZ ¨f»f SXWXf

WX`.EZÀfe UZV¹ffAûÔ IYû IYfg»f-¦f»fÊ IYf ³ff¸f dQ¹ff ¦f¹ff WX`,¹fZ ´fif÷Y´fe

UZV¹ffAûÔ IYe °fSXWX ¨fbÀfe WXbBÊ AüSX Vfûd¿f°f ³fWXeÔ WX`Ô,¹fZ °fû ¸ff²¹f¸f AüSX

fOÞXZ ´fdSXUfSXûÔ IYe »fOXdIY¹ffh WX`Ô,þû dSXWXf¹fÀfe B»ffIYûÔ ¸fZÔ SXWX°fe

WX`Ô,À¸ffMXÊRYû³Àf IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fe WX`Ô,IYfSX OÑfBU IYSX°fe WX`Ô AüSX

BÔd¦»fVf ·fe fû»f°fe WX`,¹fZ Àff ´fZVfZUSX UZV¹ffEh ³fWXeÔ WX`Ô,¹fZ °fû

Ad°fdSXöY ´f`ÀfZ f³ff³fZ IZY »ff»f¨f ¸fZÔ SXfþ³fZ°ffAûÔ,fOÞXZ ½¹ff´ffdSX¹fûÔ °f±ff

dUQZVfe ³ff¦fdSXIYûÔ IYû A´f³fe dþÀ¸f ´ffÔ¨f-dÀf°ffSXf WXûMX»f IZY ¸fWXh¦fZ

IY¸fSXûÔ ¸fZÔ fZ¨f°fe WX`Ô,¹fZ QûWXSXe dþÔQ¦fe þe°fe WX`Ô.QZVf IYe SXfþ²ff³fe

dQ»»fe ¸fZÔ EZÀfZ Àf`IYOÞXûÔ ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ AfEh WX`Ô.

þfd³fEIYü³f WXỒdþ¦fû»fû?

UZV¹ffUÈdØf ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYe ÀfÔd»f~°ff °fû ´fif¨fe³f WX` »fZdIY³f Af

´fb÷Y¿f ·fe BÀf ²fÔ²fZÔ ¸fZÔ ´fOÞX³fZ »f¦fZ WX`Ô,EZÀfZ WXe ´fb÷Y¿f dþ¦fû»fû IYWXZ þf°fZ

WX`Ô.dQ»»fe IZY IYBÊ dSXWXf¹fÀfe B»ffIYûÔ ¸fZÔ ´fb÷Y¿fûÔ IYe ¸fÔOXe Àfþ°fe

WX`,ª¹ffQf°fSX JSXeQQfSX fOÞXZ §fSXf³fûÔ IYe ¸fdWX»ffEh WXû°fe WX`Ô.¸fÔOXe ¸fZÔ

EIY dþ¦fû»fû IYe IYe¸f°f 8000 ÷Y´fE ÀfZ »fZIYSX 15000 °fIY

WX`,B³fIYe IYe¸f°f IYf ´f`¸ff³ff B³fIYf ÀfbOXü»f VfSXeSX AüSX B³fIZY dÀf¢Àf

´f`¢Àf WX`Ô.¹fZ Àf¸f»f`Ôd¦fIY ÀfZUfEh ·fe QZ°fZ WX`Ô,´fcSXe ÀffCX±f dQ»»fe B³f

dþ¦fû»fûþ ÀfZ ·fSXe WXbBÊ WX`.

·ffSX°f ¸fZÔQZWX-½¹ff´ffSXIZYdU÷Yð IYf³fc³f

·ffSX°f ¸fZÔ Àff¸fcdWXIY øY´f ÀfZ QZWX-½¹ff´ffSX IYSX³ff,¨fIY»ff(IYûNXf)

¨f»ff³ff,RYû³f ³fÔfSX ffhMX³ff,³ffffd»f¦f »fOXIYe ÀfZ Àf¸f³²f

f³ff³ff,°fÀIYSXe AüSX ÀffUÊþfd³fIY À±ff³f ´fSX ¦fifWXIY PXchPX³ff ¦f`SX-

IYf³fc³fe WX` BÀfIZY d»fE ·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ A³f`d°fIY QZWX-½¹ff´ffSX

Ad²fd³f¹f¸f 1956 IYû À±ff³f dQ¹ff ¦f¹ff WX` dRYSX ·fe Àf·fe d³f¹f¸f-

IYf³fc³f °ffIY ´fSX SXJ IYSX ²fOÞX»»fZ ÀfZ IYûNXZ ¨f»f SXWXZ WX`Ô WXf»ffhdIY

Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX ·ffSX°f ¸fZÔ QZWX-½¹ff´ffSX ´fSX ´fc¯fÊ ´fid°ff³²f »f¦ff³fZ IYe

¸ffÔ¦f CXNX°fZ SXWX°fe WX` »fZdIY³f Af °fIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IbYL À´fá

d³f¯fʹf ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf ³fWXeÔ d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ô.B³WXeÔ Àff IZY fe¨f IYBÊ

¦f`SX-ÀfSXIYfSXe ÀfÔ¦fNX³f ¸fdWX»ffAûÔ AüSX ³ffffd»f¦f »fOÞXdIY¹fûÔ IYû BÀf

²fÔ²fZ ÀfZ ¸fböY IYSXf³fZ ¸fZÔ »f¦fZ WXbE WX`Ô,þû Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX IYûNXûÔ ´fSX

Lf´ff ¸ffSX IYSX Q»fQ»f ÀfZ ¸fbdöY dQ»ff°fZ WX`Ô.WX¸fZÔ ·fe A´f³fZ À°fSX ÀfZ

BÀf ´fSX IYf¹fÊ IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX`.

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

42


ÀffÃff°IYfSX

Vf`Ãfd¯fIY IYf¹fûÊ ¸fZÔ IYû°ffWXe WXbBÊ

°fû WXû¦fe NXûÀf IYfSXÊUfBÊ

fÀfa°f dÀfaWX, fZ¦fbÀfSXf¹f

dVfÃff Àf¸ffþ IYe SXePÞX WXû°fe WX`Ü dIYÀfe ·fe ½¹fdöY IZY ½¹fdöY°U IYe

´fWX¨ff³f dVfÃff ÀfZ WXe IYe þf ÀfIY°fe WX` dVfÃff ¸fZÔ ¦fb¯ff°¸fIY Àfb²ffSX

þ÷YSXe WX` dþÀfÀfZ WX¸ffSXf QZVf dUIYdÀf°f WXû »fZdIY³f ¹fWX °f·fe ÀfÔ·fU

WX` þf Àf¸ffþ IZY AÔd°f¸f ´ff¹fQf³f ´fSX JOÞXZ »fû¦fûÔ IYû ·fe dVfÃff

ÀfZ þûOÞXf þf¹fZE ÀfSXIYfSX IYe ³fed°f¹fû IYf ´ff»f³f ÀfWXe ÀfZ WXû AüSX

dVfÃff IYe ¦fb¯fUØff ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f dQ¹ff þf¹fZÜ fZ¦fbÀfSXf¹f ¸fZÔ IY³fe¹f

dVfÃfIY IYf ´fi·ffSX ¸fZÔ WXû³ffE ÀfÔIbY»f À°fSX ´fSX ¨fb³fZ þf³fZ Uf»fZ

Àf¸f³U¹fIY AüSX CX³fIZY IYf¹fÊ ¸fZÔ IYû°ffWXe, ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ¸f²¹ff‰X ·fûþ³f

IYû »fZIYSX IYû°ffWXe,AfSX.MXe.AfBÊX IYf ÀfWXe ÀfZ ´ff»f³f AüSX dVfÃfIY

´fiû³³fd°f þ`ÀfZ IYBÊ ¦fÔ·feSX ¨fb³fü°fe dþ»ff dVfÃff ´fQfd²fIYfSXe IZY Àff¸f³fZ

WX`Ü A´f³fZ fZWX°fSXe³f ´fSXRYfg¸fZÊÔÀf IZY ³ff¸f ÀfZ þf³fZ þf³fZÔ Uf»fZ V¹ff¸f

fffb SXf¸f ³fZ fZ¦fbÀfSXf¹f dþ»ff dVfÃff ´fQfd²fIYfSXe IZY øY´f ¸fZÔ ¨ffþÊ

ÀfÔ·ff»ff WX` EIY ¸fb»ffIYf°f IZY QüSXf³f V¹ff¸f fffb SXf¸f ³fZ Àfb³ff¸fe

MXfB¸Àf IZY Àff±f dVfÃff IYe ¦fb¯fUØff IYû »fZIYSX dU¨ffSX ÀffhÓff dIYEÜ

1. Af´f A´f³ff ÀfÔdÃf~ ´fdSX¨f¹f QZÔ

þ`Àff IYe Af´f þf³f°fZ WX` ¸fZSXf ³ff¸f V¹ff¸f fffb SXf¸f WX` ¸f`Ô OXe.´fe.Aû.

À±ff´f³ff AüSX OXe.BÊ.Aû. fZ¦fbÀfSXf¹f IZY ¨ffþÊ ¸fZÔ WXchÜ A´f³fZ IYdSXASX

IZY QüSX ¸fZÔ ¸f`Ô OXe.EÀf.BÊ ¸fbÔ¦fZSX, ³fUfQf ¸fZÔ SXWXf, OXfBMX d´fiÔdÀf´f»f ·fe

SXWXf dRYSX OXe.´fe.Aû. dVfUWXSX, »fJeÀfSXf¹f ¸fZÔ ÀfZUf Qe AüSX U°fʸff³f

¸fZÔ OXe.´fe.Aû. À±ff´f³ff AüSX OXe.BÊ.Aû fZ¦fbÀfSXf¹f IZY ¨ffþÊ ¸fZÔ WXchÜ

2. ¦fb¯fUØff´fc¯fÊ dVfÃff IYû »fZIYSX Af´fIYf ¢¹ff ´fi¹ffÀf SXWXf

WX`

¦fb¯fUØff´fc¯fÊ dVfÃff dVfÃfIY »fû¦f Edfd»fMXe IZY A³fbÀffSX QZ³fZ IYf

IYf¸f IYSX SXWXZ WX` RYÀMXÊ RZYþ ¸fZÔ þû WX¸ffSXZ dVfÃfIY Af¹fZ U¿fÊ 2004

¹ff 2005 ¸fZÔ CX³fIZY Ud³fÀ´f°f EÀf.MXe.BÊ.MXe EMXe.BÊ.MXe IZY dVfÃfIY

¸fZÔ Edfd»fMXe A¨Le WX` CX³fIYe IYf¹fÊ IbYVf»f°ff IYf ÀfWXe ÀfZ CX´f¹fû¦f

WXû °fû ¦fb¯fUØff ¸fZÔ AüSX Ad²fIY BþfRYf WXû¦ff Àff±f WXe WX¸ffSXZ

1994, 2000 IZY dVfÃfIY f`IY Uû³f WX` dþ³fIYe ÀfWX·ffd¦f°ff ·fe

ÀfSXfWX³fe¹f WX`Ü BÀfIZY A»ffUZ WX¸ffSXf þû 1 ÀfZ 08 IYf U¦fÊ WX` UWX

dVfÃfIY IYe IY¸fe WX` Àff±f IbYL ÀfSXIYfSX IYe ¹fûþ³ff¹fZ WX` þû f¨¨fû

IZY dWX°f IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE f³ffBÊ ¦fBÊ WX` þ`ÀfZ ¸f²¹ff‰X ·fûþ³f

ÀfZ ´fi°¹fÃf ³fWXeÔ °fû A´fi°¹fÃf ÀfZ WXe ±fûOÞXf ´fi·ffdU°f WXbAf WX`Ü ¸fZSXZ Af³fZ

IZY ffQ ¸f`Ô³fZ IbYL JfÀf °fû ³fWXe dIY¹ff WXfh »fZdIY³f IYf¹ffÊ»f¹f IYe

÷Y´fSXZJf IYû ±fûOÞXf ´fdSXU°fʳf dIY¹ff WX` A·fe WXf»f ¸fZÔ WXe ¸f`Ô³fZ I`YÔ´f

»f¦ffIYSX ´fcSXe ´ffSXQdVfÊ°ff IZY Àff±f ´fZ. dRY¢VfZÀf³f dIY¹ff WX` dªfÀfÀfZ

dVfÃfIY IYû IYf¹ffÊ»f¹f ·ff¦f QüOÞX IYSX³fZ IYe þ÷YSX°f ³fWXe WX` Uû A´f³ff

²¹ff³f dÀfRYÊ ÀIcY»f ¸fZÔ »f¦ff¹fZ ffÔIYe IYf¸f IZY d»fE ¸fbÓfZ Àfcd¨f°f IYSXZ

¸f` CX³fIZY IYf¸f IYf d³f¿´ffQ³f IYøYh¦ffÜ

3. WXfBÊIYûMXÊ IZY AfQZVf IZY ffQ ·fe dþ»fZ ¸fZÔ EZÀfZ IYBÊ

dUôf»f¹f WX` þWXfh IY³fe¹f dVfÃfIY ´fi·ffSX ¸fZÔ WX`Ü

¸fZSXZ ÀfÔÄff³f ¸fZÔ EZÀff dUôf»f¹f ³fWXe Af¹ff WX`Ü dIYÀfe ·fe ´fSXdÀ±fd°f ¸fZÔ

þû Àfed³fASX WXe ´fi·ffSX ¸fZÔ SXWXZ¦fZ dRYSX ·fe EIY Qû þ¦fWX Àf¸fÀ¹ff WXû

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

ÀfIY°fe WX` þWXfh Àfed³f¹fSX JbQ ´fi·ffSX »fZ³fZ ¸fZÔ AÀf¸f±fÊ WXû »fZdIY³f

BÀfIZY dU´fSXe°f IYWXe ff°f WX` °fû ¸f`Ô d³fd›°f øY´f ÀfZ IYfSXÊUfBÊ

IYøYh¦ffÜ

4. dVfÃfIY ´fiû³³fd°f ¸fZÔ WXbBÊ ²ffÔ²f»fe IYû »fZIYSX A·fe WXfBÊIYûMXÊ

¸fZÔ ¸ff¸f»ff »fÔdf°f WX` Af¦fZ IYe ´fiû³³fd°f IYf °fIY WXû¦fe AüSX

BÀf ²ffÔ²f»fe IYf dIY°f³ff ´fi·ffU CXÀf´fSX ´fOÞXZ¦ffÜ

dVfÃfIY ´fiû³³fd°f IYf þû ¸ff¸f»ff A·fe WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ »fÔdf°f WX`Ü UWXfÔ

ÀfZ IYûBÊ À´fá AfQZVf WXû³fZ IZY ffQ WXe Af ³fE ´fiû³³fd°f IYe þf

ÀfIZYÔ¦feÜ

5. AfSX.MXe.AfBÊ IYe ¢¹ff dÀ±fd°f WX`? dþ»fZ IZY d³fþe ÀIcY»fûÔ

¸fZÔ AfSX.MXe.BÊ IYe SXfVfe »fÔdf°f WX` ¢¹ff IYWXZÔ¦fZÔ?

AfS.MXe.AfBÊ IZY °fWX°f þû ·fe Vf°fZÊ WX` WX¸ffSXe ´fcSXe IYûdVfVf SXWX°fe WX`

IYe WX¸f CXÀfZ ´fcSXf IYSXZ AüSX IYSX°fZ ·fe WX` þWXfh °fIY d³fþe ÀIcY»fûÔ

IYe ff°f WX` °fû WX¸f³fZ dU·ff¦f IYû ´fÂff¨ffSX dIY¹ff WX` þ»Q WXe

AfS.MXe.AfBÊ IYe SXfVfe CX³WXZÔ ´fif~ WXû þf¹fZ¦feÔÜ A·fe WXf»f ¸fZÔ WXe

dU¿¯fb´fbSX ¸f²¹f dUôf»f¹f ¸fZÔ EIY f¨¨fZ IYe ¸fü°f L°f ÀfZ d¦fSX³fZ ÀfZ

WXû ¦fBÊ CXöY dVfÃfIY ´fSX ¢¹ff IYfSXÊUfBÊ WXbBÊÜ IYfRYe QbJQ §fMX³ff WX`Ü

BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ UWXfÔ IZY dVfÃfIY IYf À±ff³°fSX¯f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`

Àff±f Àf¸ffd³²f°f dVfÃfIY ´fSX ´fid±fd¸fIYe ·fe QþÊ WXbBÊ WXÜ

6. fSXü³fe ´fiJÔOX IZY AÔ°f¦fÊ°f d¸fþf´fÊbSX ¨ffhQ EU ÀfWXbSXe ¸f²¹f

dUôf»f¹f ÀfÔIbY»f ¸fZÔ Àf¸f³U¹fIY IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ d³fQZVfûÊÔ IYf

´ff»f³f ÀfWXe ÀfZ ³fWXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¢¹ff IYWXZ¦fZÜ

¸fZSXZ ÀfÔÄff³f ¸fZÔ ¹fWX ¸ff¸f»ff ³fWXe ±ff »fZdIY³f A¦fSX UWXfÔ EZÀff WX` °fû

IYfSXÊUfBÊ WXû¦feÜ

7. AfdJSXe ¸fZÔ Af´f A´f³fZ dVfÃfIYû IYû ¢¹ff Àf³QZVf QZ³ff

¨ffWXZÔ¦fZÜ

°f¸ff¸f dUôf»f¹f ´fiUÔ²f³f ÀfZ ¸f`Ô ¹fWXe IYWX³ff ¨ffWXch¦ff IYe Af´f dÀfRYÊ

dUôf»f¹f IZY Vf`Ãfd¯fIY ¦fb¯fUØff ´fSX WXe ²¹ff³f QZ IYf¹ffÊ»f¹f Àf¸fÔd²f°f

IYûBÊ IYf¸f WXû °fû ¸fbÓfZ Àfcd¨f°f IYSXZ ¸f`Ô IYf¸f IYf d³f¿´ffQ³f IYøYh¦ffÜ

BÀfIZY d»fE Af´fIYû IYf¹ffÊ»f¹f ·ff¦f QüOÞX IYSX³fZ IYe þ÷YSX°f ³fWXeÔ WX`

BÀfIZY dU´fSXe°f A¦fSX IYWXeÔ Vf`Ãfd¯fIY IYf¹fûÊ ¸fZÔ IYû°ffWXe WXbBÊ °fû CXÀf

´fSX NXûÀf IYfSXÊUfBÊ WXû¦feÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

43


IYWXf³fe

´fe.Àfe. ¦fb~f

¸fZSXf A³fbªf ¸fZSXe Àf¸f´fØfe WXOÞX´f³fZ IZY d»fE ¸fbÓfZ dÀfRÊY ÓfcNXf ¸fbIYQ¸ff

¸fZÔ WXe ³fWXeÔ RaYÀff¹ff ffd»fIYf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ WXfdªfSXe QZZ³fZ IZY ffQ ½fWXfh

ÀfZ WXMX°fZ WXe ¸fdªfÀMÑZXMX IZY ¹fWXfh ½fIYe»f IZY Àff±f ÓfcNXf ¦f½ffWX ·ûªf

IYSX ½f ¸fZSmX ³ff¸f IYf ´fcIYfSX »f¦f½ff IYSX ¸fZSXf ªf¸ff³f°f SXïX IYSX½ff

dQ¹ffÜ BX°f³ff WXe ³fWXeÔ ½fIYe»f IZY d³f½fZQ³f ´fSX ¸fZSmX ³ff¸f ½ffSaXMX d³fIY»f

¦f¹ffÜ ¸fbÓfZ ªff BXÀfIYe ªff³fIYfSXe d¸f»fe ¸fZSmX ´f`SX IZY °f»fZ IYe ²fSX°fe

d£fÀfIY ¦f¹feÜ ¸f`Ô ªf¸ff³f°fQfSX IYf ½¹f½fÀ±ff dIY¹ff AüSX Qû dQ³fûÔ IZY

ffQ WXe CXÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ªf¸ff³f°f IYf AªfeÊ dQ¹ff ´fSX³°fb ¸fdªfÀMZÑXMX

³fZ CXÀfZ AÀ½feIYfSX IYSX°fZ WbXE IYWXf dIY IY¸f ÀfZ IY¸f EIY dQ³f IZY

d»fE BX³WZÔX ªfZ»f ªff³ff WXû¦ffÜ ¸fZSmX ½fIYe»f ³fZ ·fe ÀfbÓff½f dQ¹ff dIY

EIY dQ³f ªfZ»f ªff³ff A¨LXf SXWZX¦ff A³¹f¹fe ¸ff¸f»ff ¸ff¸f»ff df¦fOÞX³fZ

´fSX ¸fbÓfZ ´f³QiWX dQ³fûÔ IZY d»fE ½fWXfh ·ûªff ªff ÀfIY°ff W`XÜ ¸f`Ô A´f³fZ

½fIYe»f IYf ÀfbÓff½f À½feIYfSX IYSX d»f¹ff AüSX ªfZ»f ¨f»ff ¦f¹ffÜ

ªfZ»f IZY ¦fZMX ¸fZÔ ´fi½fZVf IYSX°fZ WXe ¸fbÓfZ A³¹f ³f¹fZ I`YdQ¹fûÔ

IZY Àff±f ´fadöY ¸fZÔ £fOÞXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸fbÓfÀfZ ¸fZSXf ³ff¸f, ´f°ff ½f dIYÀf

A´fSXf²f ¸fZÔ Af¹ff WchX ¹fWX ´fcLXf ¦f¹ff Af`SX ¹fWX Àff ½fWXfh IZY SXdªfÀMXSX

¸fZÔ QªfÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ dRYSX ¸fbÓfZ I`YdQ¹fûÔ IZY Àff±f ªfZ»f IZY A³QSX

IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ·ûªff ¦f¹ffÜ ½fWXfh f`NXf WbXAf ½¹fdöY ·fe ¸fbÓfÀfZ CX´fSXûöY

ªff³fIYfdSX¹ffh »fe AüSX CXÀfZ IY¸´¹fcMXSX ¸fZÔ OXf»f dQ¹ffÜ »f¦f·f¦f ¨ffd»fÀf

d¸f³fMX ffQ ³f¹fZ I`YdQ¹fûÔ IZY Àff±f WX¸f»fû¦fûÔ IYû ªfZ»f IZY A³QSX IZY

¦fZMX ÀfZ ´fi½fZVf IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ A³QSX EIY ¸f`Qf³f ±ff E½fa ¦fZMX ÀfZ EIY

LXûMXf Àff IYû³fZ ¸fZÔ I`YdQ¹fûÔ WZX°fb LXûMXf Àff AÀ´f°ff»fÜ ¸f`Qf³f IZY

»f¦f·f¦f ¸f²¹f ¸fZÔ EIY LXûMXf Àff IYfgMZXªf ±ff ªfWXfh IYfSXûÔ, ´fbd»fÀf IZY

Ad°fdSXöY EIY ½¹fdöY f`NXf ±ff dªfÀf³fZ WX¸f»fû¦fûÔ ÀfZ ´fcLXf dIY ½fWXfh

ÀfZ Af¹fZ W`ÔX AüSX WX¸f»fû¦fûÔ IYf A´fSXf²f ¢¹ff W`XÜ SXdªfÀMXSX ´fSX

£ff³ff´fcd°fÊ IZY ffQ WX¸f»fû¦fûÔ IYe ·fcd¸f ´fSX f`NX³fZ IZY d»fE IYWXf ¦f¹ffÜ

¸f`Ô ªff ½fWXfh £fOÞXf EIY IYfSXf ´fbd»fÀf ÀfZ ¸fbÂf d½fÀfªfʳf IYf À±ff³f

´fcLXf °fû ½fWX BXVffSXf ÀfZ ½fWX À±ff³f dQ£ff dQ¹ffÜ ¨fchdIY fWbX°f QZSX °fIY

¸fcÂf d½fÀfdªfÊ°f ³fWXeÔ WbXAf ±ff BXÀfd»fE ´fb³f: ¸fbÂf d½fÀfªfʳf WZX°fb ¨f»ff

¦f¹ffÜ ªff ¸f`Ô ½fWXfh ÀfZ »füMX IYSX Af¹ff °fû EIY IYfSXf ´fbd»fÀf ³fZ ´fb³f:

¸fbÂf d½fÀfªfʳf WZX°fb ¨f»ff ¦f¹ffÜ ªff ¸f`Ô ½fWXfh ÀfZ »füMX IYSX Af¹ff °fû

EIY IYfSXf ´fbd»fÀf ³fZ ´fb³f: ¸fbÂf d½fÀfªfʳf IYf dÀfRÊY IYfSX¯f WXe ³fWXea

´fcLXf fd»IY d´fMX³fZ IYe ²f¸fIYe °fIY QZ OXf»feÜ ¸f`Ô CX³fIYf ²f¸fIYe

Àfb³fIYSX ¸fü³f SXWXf ¢¹fûÔdIY ¹fWX ªff³f°ff ±ff dIY ¸fZSmX Àff±f ½fZ IYûBÊX

A°¹ff¨ffSX IYSmÔX¦fZ °fû ¸fZSXf ´fÃf ½fWXfh IYûBÊX ³fWXeÔ »fZ¦ffÜ

»f¦f·f¦f ´f³QiWX d¸f³fMX IZY ffQ QZ£ff dIY ªfZ»f

A²feÃfIY Qû IYfSXf ´fbd»fÀf E½fa Qû A³¹f ½¹fdöY¹fûÔ IZY Àff±f I`YdQ¹fûÔ

IZY ½ffOÊX IYf d³fSXeÃf¯f IYSX SXWZX W`ÔXÜ WX¸f»fû¦fûÔ ÀfZ ½fWXfh £fOÞXf EIY IYfSXf

´fbd»fÀf ³fZ IYWXf dIY ªff ÀffWXf Af´fIZY AûSX Af¹fZÔ °fû Af´f »fû¦f

£fOÞZX WXû ªff¹fZÔÜ CXÀfIYf fû»ff WbXAf ¹fWX VfQ ¸fbÓfZ ªf¸feÔQfSXe ¹fb¦f IYf

¹ffQ dQ»ff dQ¹ffÜ dªfÀf¸fZÔ CX³fIZY Àff¸f³fZ WXf±f ªfûOÞXIYSX E½fa ÀfSX ÓfbIYf

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

IYSX ªff³ff ´fOÞX°ff ±ffÜ EZÀff ³fWXeÔ IYSX³fZ ½ff»fûÔ IYû Àfªff Qe ªff°fe

±feÜ IYfSXf A²feÃfIY IYû WX¸f»fû¦fûÔ IYe AfZSX ÀfZ ¦fbªfSX°ff QZ£f Àf·fe

I`YQe £fOÞXf WXû ¦f¹fZÜ CX³fIZY ªff³fZ IZY ffQ WX¸f»fû¦f f`NX ¦f¹fZÜ EIY

§faMXf IZY ffQ WX¸f»fû¦fûÔ IYû ³f¹fZ I`YdQ¹fûÔ IZY ½ffOÊX ¸fZÔ ·ûªff ¦f¹ffÜ ½ffOÊX

¸fZÔ EIY I`YQe ÀfRZYQe IYSX SXWXf ±ff BXÀfd»fE CXÀf ½ffOÊX IYf Àf·fe I`YQe

ffWXSX fSXf¸fQf ´fSX ¨ffQSX ¹ff IY¸f»f dfLXf IYSX IbYLX »fZMXf WbXAf ±ff

°fû IbYLX f`NXf WbXAf ±ffÜ ffIYe I`YQe BX²fSX-CX²fSX MXWX»f SXWZX ±ûÔÜ ½fWXfh

IbYLX EZÀfZ »fOÞXIZY d¸f»f ¦f¹fZ ªfû ¸fbÓfZ ´fWX¨ff³f°fZ ±ûÔÜ ¸f`Ô ªff CX³fÀfZ

´fcLXf dIY ½fZ dIYÀf A´fSXf²f ¸fZÔ Af¹fZ W`Xa °fû CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ½fZ ±fûOÞXf

´fe IYSX Óf¦fOÞXf IYSX d»f¹fZ ±ûÔÜ QcÀfSXZ ³fZ IYWXf dIY VfSXff IYe fû°f»f

CXÀfIZY QbIYf³f IZY Àff¸f³fZ ´fOÞXf ±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ CXÀfZ CXNXf IYSX QbIYf³f

¸fZÔ SX£f dQ¹ff AüSX ¸fedOX¹ff ½ff»fZ ÀfZ CXÀfIYf RYûMXû »fZIYSX ¸fbÓfZ ªfZ»f

·ûªf dQ¹ffÜ °feÀfSXf IYf ªfff½f ±ff dIY ½fZ ffSXf°f ¸fZÔ ¦f¹fZ ±ûÔÜ ½fWXfh

±fûOÞXf ´feIYSX ªff ½fZ §fSX »fûMX SXWZX ±ûÔ °fû SXfÀ°ff ¸fZÔ ´fbd»fÀf CX³WZÔX ´fIYOÞX

IYSX ªfZ»f ·ûªf dQ¹ffÜ

CX³f»fû¦fûÔ ÀfZ ½ff°ffÊ IYSX SXWXe SXWXf ±ff ¸fbÓfZ ªff³fIYfSXe

d¸f»fe dIY dªf³fIYf ªf¸ff³f°f WXû³ff W`X CX³fIYf dSX»feªf RYf¸fÊ Af¹ff

WbXAf W`XÜ ¸f`Ô ½fWXfh ´fWbhX¨f ¦f¹ffÜ CXÀf ½¹fdöY IZY WXf±f ¸fZÔ ¸fZSXf ·fe dSX»feªf

RYf¸fÊ ±ffÜ ¸f`Ô CXÀf ´fSX WXÀ°ffÃfSX IYSX dQ¹ffÜ ½fWXfh £fOÞXf WXû°fZ WXe ¸fbÓfZ

¸fbdöY d¸f»f ªff¹fZ¦feÜ

½fWXfh IYf EIY ¹fb½ff I`YQe ¸fbÓfÀfZ ´fi·ffd½f°f WXûIYSX ¸fbÓfZ

ªfZ»f IZY Àf·fe ½ffOÊX dQ£ff³fZ »f¦ffÜ QcÀfSmX ½ffOÊX IYf EIY I`YQe ¸fbÓfZ

´fWX¨ff³f°ff W`X A°f: ½fWX ¸fbÓfZ A´f³fZ A³fbªf WXe ¸fbÓf ´fSX ÓfcNXf

Ad·f¹fû¦f »f¦f½ffIYSX ¸fbIYQ¸ff WXe ³fWXeÔ IYSX½ff¹ff ±ff fd»IY ¿fOëaÂf

SX¨fIYSX ¸fZSXf fZ»f (ªf¸ff³f°f) SXïX IYSX½ff dQ¹ffÜ dªfÀfIZY IYfSX¯f ¸fbÓfZ

QcÀfSmX ÀfZ ½ff°ffÊ IYSX°ff WbXAf QZ£f fû»ff- kAf´f ¹fWXfh I`YÀfZ Af ¦f¹fZl

¸f`Ô IYWXf- ¢¹ff ¹fWXfh QcÀfSmX ÀfZ ff°f IYSX³fZ IYf ¸f³ffWXe W`X? CXÀf³fZ IYûBÊX

ªffff ³fWXeÔ dQ¹ffÜ CXÀf³fZ ÀfbÓff½f dQ¹ff- kAf´f ¹fWXfh ÀfZ ¨f»fZ

ªffBX¹fZÜl ¸f`Ô Àf¸fÓf ¦f¹ff dIY ´fcSXf³ff I`YQe ³f¹fZ I`YQe ÀfZ ff°f ³fWXeÔ IYSX

ÀfIY°ff W`X EZÀff d³fQZÊVf Vff¹fQ Àf·fe I`YdQ¹fûÔ IYf dQ¹ff ¦f¹ff W`X,

A³¹f±ff ¸fbÓfZ ªff³fZ IZY d»fE ½fWX ½fWX ½¹fdöY IYQfd´f ³fWXeÔ IYWX°ffÜ

I`YdQ¹fûÔ ÀfZ ¸fbÓfZ Äff°f WbXAf dIY ¦fa·feSX A´fSXf²f ¸fZÔ Àfªff

´ff¹fZ ¦f¹fZ I`YQe WXe ªfZ»f IZY ½ffOÊX IYf BX³¨ffªfÊ W`XÜ ³f¹fZ I`YQe ¸fZÔ ¸fZSmX

Àff±f EIY ÀfSXIYfSXe ÀIcY»f IZY dVfÃfIY ±ûÔÜ dªf³f´fSX ÓfcNXf Ad·f¹fû¦f

»f¦ff IYSX ¸fbIYQ¸ff dIY¹ff ¦f¹ff ±ff E½fa ¿fOëaÂf SX¨fIYSX CX³WZÔX E½fa

CX³fIZY d´f°ff IYû ªfZ»f ·ûªff ¦f¹ff ±ffÜ A´f³fe BX«f°f IYû ªff°ff

QZ£fIYSX ½fZ f©ff ªf`Àff SXû SXWZX ±ûÔ AüSX CX³fIYf d´f°ff CX³WZÔX Àf¸fÓff³fZ

IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXZ ±ûÔÜ dVfÃfIY AÀ½fÀ±¹f ±ûÔ BXÀfd»fE CX³fIYe dÀ±fd°f

Ad²fIY Q¹f³fe¹f ±feÜ Àfa²¹ff ¸fZÔ ªff ½ffOÊX BX³¨ffªfÊ IZY d³fQZÊVf ´fSX EIY

I`YQe CX³WZÔX E½fa CX³fIZY d´f°ff IYû IbYQf»f QZIYSX ½fWXfh dÀ±f°f LXûMXf Àff

£û°f ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSX³fZ IZY d»fE IYWXf °fû ½fZ SXû ´fOÞZXÜ CXÀf I`YQe ³fZ CX³fÀfZ

À½feIYfSX IYSX½ff¹ff dIY ½fZ dIYÀfe ÀfZ »fZIYSX ´ffh¨f Àfü øY´f¹fZ QZ °ff WXe

CX³f Qû³fûÔ IYû IbYQf»f ¨f»ff³fZ ÀfZ ¸fbdöY d¸f»fZ¦feÜ CX³fIYf EIY ´fdSXd¨f°f

I`YQe SXIY¸f QZ³fZ IZY d»fE À½f¹fa °f`¹ffSX WbXAf °ff CX³WZÔX LXûOÞXf ¦f¹ffÜ

Àfa²¹ff ¸fZÔ LX: fªfZ Àf·fe I`YQe A´f³fZ-A´f³fZ ½ffOÊX ¸fZÔ

¨f»fZ ¦f¹fZÜ ½ffOÊX IYf EIY I`YQe A´f³fZ ½ffOÊX IZY Àf·fe I`YdQ¹fûÔ WZX°fb

SXûMXe AüSX Àfªfe SX£f d»f¹ffÜ ½ffOÊX IZY õXfSX ´fSX °ff»ff »f¦ff dQ¹ff

¦f¹ffÜ ½ffOÊX BX³¨ffªfÊ Àf·fe I`YdQ¹fûÔ IYf ³ff¸f, d´f°ff IYf ³ff¸f AüSX ½fZ

dIYÀf ²ffSXf IZY A³°f¦fÊ°f ªfZ»f Af¹fZ W`ÔX ¹fWX ´fcLX³ff AfSX¸·f dIY¹ffÜ

¸fbÓf ´fSX ¢¹ff AfSXû´f »f¦ff ±ff ¹fWX ¸f`Ô CX³WZÔX f°ff dQ¹ff ´fSX³°fb ²ffSXf

IYf Äff³f ¸fbÓfZ ·fe ³fWXeÔ ±ff BXÀfd»fE ¸f`Ô CX³WZÔX ½fWX IYWX ³fWXeÔ ´ff¹ffÜ

¨fchdIY ´fif°f: ¸f`Ô IbYLX ³fWXeÔ £ff¹ff ±ff AüSX ³¹ff¹f»f¹f ¸fZÔ

Àf¸f´fʯf IYSX³fZ IZY ffQ ªfZ»f ¨f»ff Af¹ff ±ff BXÀfd»fE ¸fbÓfZ Ad²fIY

·fc£f »f¦fe ±feÜ ªff ¸f`Ô ·fûªf³f »fZ³fZ ¦f¹ff °fû A²f´fIYe AüSX ´f°f»fe

¨ffSX SXûdMX¹ffh AüSX ±fûOÞXf Àff Af»fc MX¸ffMXSX d¸fdßf°f Àfªfe d¸f»ff

dªfÀf¸fZÔ dÀfRÊY d¸f¨ffÊ IYf ´ffCXOXSX E½fa ³f¸fIY OXf»ff ¦f¹ff ±ffÜ °fZ»f IYf

AaVf CXÀf¸fZÔ ³fªfSX ³fWXeÔ Af SXWXf ±ffÜ ÀfWXÀff ¸fZSmX ¸fb£f ÀfZ ¹fWX VfQ

d³fIY»f ¦f¹ff- k¸fZSmX ¹fWXfh EZÀff £ff³ff °fû IbYØff ·fe ³fWXeÔ £ff¹fZ¦fflÜ

¸fZSXe ¹fWX ff°f EIY I`YQe Àfb³f d»f¹ffÜ CXÀf³fZ ¸fbÀIbYSXf°fZ WbXE IYWXfkAfªf

IYf £ff³ffl ±fûOÞXf NXeIY W`X ³fWXeÔ °fû EZÀff Àfªfe d¸f»f°ff W`X

ªfû £ff³fZ ¹fû¦¹f ³fWXeÔ SXWX°ffÜ CXÀfIYf ¹fWX ff°f Àfb³f IYSX ¸f`Ô Qa¦f SXWX

¦f¹ffÜ QcÀfSXf I`YQe ³fZ IYWXf- kkªfZ»f ¸fZÔ I`YdQ¹fûÔ IZY £ff³ff IYfIY ªfû

¸fZ³fc MaX¦ff W`X ½fWX dIYÀfe RYfBÊX½f ÀMXfSX WXûMX»f ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ W`X ´fSX³°fb

WX¸f»fû¦fûÔ IYû ¢¹ff d¸f»f SXWXf W`X ¹fWX Af´f À½f¹fa QZ£f SXWZX W`ÔXÜll ¸f`Ô

CX³f»fû¦fûÔ IYe ½¹f±ff Àf¸fÓf SXWXf ±ff ´fSX³°fb CX³fÀfZ IbYLX IYWX³ff CXd¨f°f

³fWXeÔ Àf¸fÓff A³¹f±ff ¸fZSmX CX´fSX I`YdQ¹fûÔ IYû ·fOÞXIYf³fZ IYf AfSXû´f »f¦f

ªff°ff AüSX WXû ÀfIY°ff ±ff dIY BXÀfIZY d»fE ¸fbÓfZ Àfªff d¸f»f ªff°ffÜ

dIYÀfe °fSXWX ½fWX SXûMXe Àfªfe ¸f`Ô £ff ÀfIYfÜ

SXfdÂf ¸fZÔ ¸fbÓfZ A³¹f I`YdQ¹fûÔ IYe °fSXWX Qû IY¸f»f d¸f»ff

dªfÀf¸fZÔ ÀfZ EIY IYû ¸f`Ô RYÀfÊ ´fSX dfLXf dQ¹ff AüSX QcÀfSXf IYû ÀfSX IZY

³fe¨fZ ¸fûOÞX IYSX SX£f d»f¹ffÜ CX´fSX ÀfZ ¸f¨LXSX AüSX IY¸f»f ¸fZÔ £ff¦f»f

¸fbÓfZ ´fcSXf SXf°f-ªf¦ff¹fZ £f£ffÜ ´fif°f: WXû°fZ WXe WX¸f ³f¹fZ I`YdQ¹fûÔ IYû

fb»ff¹ff ¦f¹ff AüSX dRYSX ´fbSXf³ff ´fiàj QûWXSXf¹ff ¦f¹ff dªfÀfIYf ªf½fff QZ

dQ¹ff AüSX WX¸fZ ªff³fZ IYe A³fb¸fd°f d¸f»f ¦f¹feÜ Vfü¨ff»f¹f ¸fZÔ »f¸fe

´fadöY »f¦fe ±feÜ ªfû I`YQe Vfü¨f IYSX d³fIY»f°fZ ±ûÔ CX³fIZY ÀfRYfBÊX IZY

´»ffdÀMXIY IYf ´ffÂf ¹ff ´»ffdÀMXIY IYf fû°f»f IYû QcÀfSXf I`YQe »fZIYSX

CXÀf¸fZÔ ªf»f ·fSX³fZ IZY d»fE ªff°ffÜ ¸fbÓfZ ·fe ½f`Àff WXe IYSX³ff ´fOÞXfÜ

Vfü¨ff»f¹f IYf f³ff½fMX Vf¸fÊ IYû ±ff AüSX CX°f³ff WXe CXh¨ff »fûWZX IYf

QSX½ffªffÜ IYûBÊX ·fe ½¹fdöY dIYÀfe IYû ·fe ³fa¦ff Vfü¨f IYSX°fZ QZ£f

ÀfIY°ff ±ffÜ ¸fbÓfZ ·fe A´f³ff Vf¸fÊ °¹ff¦f IYSX ½fWXfh ªff³ff ´fOÞXfÜ ½fWXfh

ÀfZ d³fIY»fZ IZY ffQ A¸føYQ IYf OXf»f °fûOÞX IYSX Qf°f³f dIY¹ffÜ dRYSX

I`YdQ¹fûÔ ÀfZ Äff°f WbXAf dIY ³ffV°ff ¸fZÔ ¨fbSXf QWXe d¸f»f SXWXf W`XÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

VfZ¿f A¦f»fZ AaIY ¸fZÔ

44


Afa°fdSXIY QQÊ

ªf³f°ff Àff ªff³f°fe W`X...

kªf³fffl dIY°f³fZ kQc²f IZY ²fb»fZl

¸f³fûªf d¸fßf/Àfa¹fböY Àfa´ffQIY

IYûBÊ ´fÔ¨ff¹f°f A¦fSX A¨Le °fSXWX ÀfÔ¨ffd»f°f WXû SXWXf WX`, °fû A¸fc¸f³f

BÀfIYe UþWX ¹fWXe WX` dIY CXÀfIYe IY¸ff³f EIY A¨LZ ¸fbdJ¹ff IZY

WXf±fûÔ ¸fZÔ WX`Ü ¹fWXeÔ Vf£Àf ´fÔ¨ff¹f°f IYf »fùf °f¹f IYSX°ff WX`Ü ¹fWXeÔ EZÀff

¸ffWXü»f °f`¹ffSX IYSX°ff WX`, dþÀf¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°f UfdÀf¹fûÔ IYf ½¹fdöY¦f°f

dUIYfÀf °fû WXû°ff WXe WX`, »fû¦fûÔ IYû SX¨f³ff°¸fIY U dUIYfÀf ³fþSX

Af°ff WX`Ü BÀfd»fE ¸f`Ô ´fÔ¨ff¹f°f IYû ¨f»ff³ff EIY IYdNX³f IYf¸f ¸ff³f°ff

WXchÜ ÀfUf»f ¹fWX WX` dIY ¢¹ff fMXÀffSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fbdJ¹ff ¹ff ÃûÂf IZY

dªf»ff ´ff¿fÊQ A´f³fe ¨fb³füd°f¹fûÔ ´fSX JSXZ CXØfSX ´ff SXWXZ WX`ÔÜ °fû BÀf

ÀfUf»f IYf þUff WX` k³fWXeÔl ´fÔ¨ff¹f°f ¹ff ÃûÂf ¸fZÔ WXû SXWXZ IYf¹fÊ IZY

¦fb¯fUØff´fc¯fÊ ´fifÔ²f³f ¸fZÔ °f¸ff¸f °fSXWX IYe dU¿f¸f°ffEÔ ´fÀfSXe WXbBÊ WX`,

þfdIY ´fÔ¨ff¹f°f IYf ´fifÔ²f³f dþ°f³ff A¨Lf WXû¦ff, ´fÔ¨ff¹f°f IYf

dUIYfÀf CX°f³ff WXe A¨Lf WXû¦ffÜ

½f`ÀfZ Àfb³ff¸fe MXfBʸÀf ¸fZÔ L´fZ Àf¸ff¨ffSX ´fSX k4 »ffJ IZY

A³fbQf³f SXfdVf ´fSX ¸fbdJ¹ff ³fZ d»f¹ff EIY »ff»f §fcÀfl ´fSX

½WXfMXÐÀfA´f AüSX RZYÀffbIY ´fSX ¨f»f SXWZX §f¸ffVff³f ½ff¢¹fVfQ

A³°f¦fÊ°f ´fa¨ff¹f°f IZY ¹fb½ff ¹ff dªf»ff ´ff¿fÊQ SXRYeIY Af»f¸f ¢¹ff

d»fJ SXWXZ WX` Uû °fû WX¸f Af´fIYû f°ff¹fZÔ¦fZ »fZdIY³f CXÀfIZY ´fcUÊ WX¸f

Af´fIYû ¹fWX f°ff³ff ¨ffWXZÔ¦fZ dIY þ³f´fid°fd³fd²f AüSX þfQc¦fSX ¸fZÔ EIY

Àf¸ff³f°ff WXû°fe WX`Ü Qû³fûÔ WXe Af´f IYf ²¹ff³f CXÀf IYf¸f ÀfZ WXMXf³ff

¨ffWX°fZ WX` þû UZ UfÀ°fU ¸fZÔ IYSX SXWXZ WXû°fZ WX`Ô Vff¹fQ BÀfed»fE Àf¸ff¨ffSX

d»fJZ þf³fZ IZY CX´fSXf³°f fMXÀffSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY WXe EIY ¹fbUf ¦fib´f

½WXfMXÐÀfA´f ¹ff RZYÀffbIY ´fSX ´fÂfIYfSX ¸f³fûþ d¸fßf IZY dJ»ffRY

°fSXWX-°fSXWX IYe ff°fZ d»fJ RZYÀffbIY ´fSX ·fZþe þf SXWXe þû þfSXe

WX`... QZdJE ¢¹ff-¢¹ff d»fJ°fZ SXWXZ WX`Ü

WX¸f VfbøY IYSX°fZ W`a CXÀf ´fid°fd³fd²f ÀfZ WXe dªf³fIYe

A³fd¦f³f°f §fdMX°f-A§fdMX°f ÂfcdMX´fc¯fÊ IYWXfd³f¹ffh »fZf¦fûÔ IYe ªfZWX³f ¸fZÔ

§fb¸f°fe SXWXe W`XÜ ¹fZ ¨fb³ff½f IZY Àf¸f¹f Af¸f A½ff¸f IZY fe¨f IYWX°fZ

SXWX°fZ W`ÔX ªf¸fe³f fZ¨f IYSX ¨fb³ff½f »fOÞX SXWXf WchX, Afd£fSX ¢¹fûÔ? IYfSX¯f

À´fáX W`X ¸ff»f IY¸ff³fZ ½f ´fid°fâXf IYe AfPÞX ¸fZÔ Qfff IYe SXfªf³fed°f

IYSX³fZ IYfÜ BX³fIZY IYfSX³ff¸fZÔ WX¸fÀfZ dLX´fe ·fe ³fWXeÔ W`XÜ BX³fIYf ³ff¸f W`X

SXRYeIY Af»f¸f ªfû CXØfSXe ÃûÂf IZY dªf»ff ´ff¿fÊQ ·fe W`ÔXÜ ¹fZ EIY EZÀfZ

´fQ ´fSX ÀfbVfûd·f°f SXWX³fZ IZY ff½fªfcQ CXÀf ½fdSXâX ´fÂfIYfSX IZY ffSmX ¸fZÔ

d»f£f ´fûÀMX dIY¹ff, ªfû 27 ½f¿fûË ÀfZ BXÀf ÃûÂf ¸fZÔ fZQf¦f ´fÂfIYfdSX°ff

IYSX SXWXf W`XÜ ´fi£faOX WXe ³fWXeÔ dªf»ff ÀfZ »fZIYSX ´fMX³ff °fIY Af°fIY

Aa¦fb»fe ³fWXeÔ CXNXf IYfSX¯f Àf©ffBÊX IYe SXfWXûÔ ´fSX ¨f»f³ff SXWXf AüSX ¹fZ

RZYÀffbIY ´fSX ´fûÀMX IYSX°fZ W`ÔX... ¸f³fûþ d¸fßff dIY°f³fZ kQc²f IZY ²fb»fZl

WXbE WX`, °fû... Ad¸f°f ´ffNXIY d»fJ°fZ WX`... df»IbY»f ÀfWXe ff°f WX`,

BÀfIYû þOÞX-¸fc»f Àf¸fZ°f CXJfOÞX RZYIY³ff WXû¦ff, »fZdIY³f Qf¦f »f¦ff³fZ

Uf»ff JbQ Qf¦fe WX` AüSX Af¦fZ SXfWXb»f SXfþ d»fJ°fZ WX`... A´f³fZ

´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ IÔYIYSX »fû¦f ª¹ffQf WX` °fû SXfþeU IbYVfUfWXf IYf IYWX³ff

WX`... ´fi°¹fÃf IYû ´fi¸ff¯f IYe þøYSX°f ³fWXeÔ þfdIY ¸f³fe¿f IbY¸ffSX

d»fJ°fZ WX`... Af´f ÀfWXe WXû, Af´f WXe Àffc°f Qû dIY ¦f»f°f WX` AüSX

IYf³fc³fe IYf¹fÊUfWXe IYedþE þfdIY ´fiVffÔ°f d¸fßff AüSX Af¦fZ fPÞX IYSX

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

d»fJ°fZ WX`... °fû A¦fSX Af´f»fû¦f ÀfWXe WXû ¸f³fe¿f þe °fû Àfb³ff¸fe

MXfBʸÀf ´fSX ¸ff³fWXfd³f IYf QfUf IYedþE AüSX ´fÔ¨ff¹f°f IYe þ³f°ff IZY

Àff¸f³fZ Àf¨f ¢¹ff WX` Àffdf°f IYedþE dRYSX IYûBÊ Af´fIYe LdU JSXff

³fWXeÔ IYSXZ¦ff þfdIY ³fe»fZVf U¸ffÊ CXRÊY OXf»fc d»f£f°fZ W`aÜ ÀfSX ªfe

Af´f Àf·fe »feOXSX IZY d£f»ffRY IYûBÊX ¸f³f¸ff³fe IYSX SXWXf W`X AüSX ¦faQe

SXfªf³fed°f IYSX SXWXf W`XÜ Af´f»fû¦f E¢Vf³f ¸fZÔ AfEaÜ ªf³f°ff IYe

AQf»f°f Af´f »f¦ffEh WX¸f Àff Af´fIZY Àff±f W`ÔXÜ ªffdIY ³feSXªf

IbY¸ffSX dÀf˜ÆX d»f£f°fZ W`ÔX... d½fIYfÀf IYf¹fÊ ÀfZ BX³fIYû IbYLX »fZ³ff QZ³ff

³fWXeÔ W`XÜ ¨fchdIY ¸ff¸f»ff d½fIYfÀf ÀfZ Àfafad²f°f ±ff AüSX CXÀfe Àfb³ff¸fe

´fdÂfIYf ¸fZÔ ªff dªf»ff ´ff¿fÊQ AüSX CX³fIZY d¸fÂf IZY LXd½f ´fSX Àf½ff»f

CXNXf¹ff ¦f¹ff °fû ¨fb´f WXfZ ¦f¹fZÔ... WXf»ffadIY IY»f dªf»ff ´ff¿fÊQ ³fZ EIY

ff°f IYWXf dIY ´fÂfIYfdSX°ff IZY ´fÂfIYfSX ´fSX IYe kQc²f IZY ²fb»fZl... ´fSX

ªfSXf CX³fIZY £ffÀf d¸fÂf IZY °fSXRY ÀfZ ·fe ¹ff³f Af³ff ¨ffdWXE ¢¹ffZÔdIY

CX³fIZY d¸fÂf dªf³f´fSX BX°f³ff fOÞXf SXfªf³fed°fIY I`YdSX¹fSX ´fSX Qf¦f ³fWXeÔ

»f¦ff ±ff CX³f´fSX ·fe Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf IZY ´fÂfIYfSX ³fZ £fb»fZAf¸f Àf½ff»f

IYSX dQ¹ffÜ ¹fWXfh ¹fWX f°ff³ff ¨ffWZÔX¦fZ dIY Af¸f-A½ff¸f IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ

IYû ÀfSXIYfSX °fIY ´fWbaX¨ff³ff ´fÂfIYfSX IYf IYf¸f W`X ¢¹fûÔdIY Àf¸ffªf ¸fZÔ

WXû SXWZX d½fIYfÀf ÀfZ Àfafad²f°f ¦f»f°f IYf¹fûË IYû A½ff¸f IYf EIY ½¹fdöY

ff°f fZffIY

³fWXeÔ CXNXf ´ff°ff, ½fWX OXSX°ff W`X CX³f ´fid°fd³fd²f¹fûa ÀfZ ªfû IYf¹fÊ IYSX½ff°fZ

W`ÔXÜ ¢¹ff ¹fWX ¦f»f°f W`X?

»fZdIY³f RZYÀffbIY ´fSX ¹fb½ff... ´fûÀMX IYSX ¢¹ff IYWX³ff

¨ffWX°fZ WX`, dIY ´fa¨ff¹f°f IZY ¦fif¸fe¯f AüSX ´fÂfIYfSX ¦f»f°f WX` AüSX

fMXÀffSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fbdJ¹ff AüSX dªf»ff ´ff¿fÊQ Bʸff³fQfSX WXdSXVf¨fÔQi

W`ÔXÜ °fû ¹fb½ff Af¦fZ AfEh °f±ff ªf³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû IYWZÔX ªf³f°ff IYe

AQf»f°f »f¦ff³fZ IZY d»fE U`ÀfZ ÀfûVf»f d¸fdOX¹ff ´fSX d»fJe ¦fBÊ ff°fûÔ

ÀfZ WX¸fZ IYûBÊX »fZ³ff QZ³ff ³fWXeÔ ¸f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f IYe þ³f°ff þf³f°fe WX` dIY

Àf¨f ¢¹ff WX`Ü AüSX A¦fSX þfÔ¨f ¸fZÔ þøYSX°f ´fPÞXe Àf¨¨ffBÊ AüSX Àffc°f

dIY °fû ´fÂfIYfSX õfSXf CX´f»f²f IYSXf dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ °ff B³f ÀfûVf»f

¸feOXe¹ff ´fSX d»fJ³fZ Uf»fZ ¹fbUfAûÔ IYû þf³fIYfSXe WXû¦fe AûSX Àf¨¨ffBÊ

Àff¸f³fZ Af þf¹fZ¦feÜ ¸f`Ô Af´f Àf·fe ÀfZ IYWX°ff WXch þ³f°ff IYe AQf»f°f

¸fZÔ Af¹fZ »fZdIY³f ¹fZ ff°fZÔ dÀfRYÊ ÀfûVf»f ¸feOXe¹ff °fIY WXe Àfe¸fe°f SXWX

þf¹fZ¦fe dþ»ff´ff¿fÊQ WXû ¹ff ¸fbdJ¹ffX dIYÀfe ¸fZÔ Q¸f ³fWXeÔ WX` dIY þ³f°ff

IZY Àff¸f³fZ AfIYSX þfff QZÔ¦fZ ¢¹fûÔdIY WX¸ff¸f ¸fZÔ Àf·fe ³fÔ¦fZ WX`Ü BX³fIYe

IYSX°fc°f þ³f°ff ÀfZ dL´fe ³fWXeÔ WX`Ü U`ÀfZ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX þû WXû°ff

WX`, UWX A¢ÀfSX WX¸fZÔ WX`SX°f ¸fZÔ ·fe OXf»f°ff WX` AüSX ´fSXZVff³f ·fe IYSX°ff

WX`Ü Àff²ffSX¯f Àfe ff°fZÔ WX¸ffSXZ QZJ°fZ-QZJ°fZ A¨ff³fIY °fc-°fc, ¸f`Ô-¸f`Ô ¸fZÔ

fQ»f þf°fe WX`ÔÜ ¹fWX þfSXe SXWX°ff WX`, °fû IYBÊ ffSX Ue·f°Àf ·fe WXû

þf°feWX` AüSX ³f°feþf WXSX ffSX IbYL ³fWXeÔ d³fIY»f°ff, dÀfUf¹f A³f¦fÊ»f

f°fIYWXe IZYÜ UZ ÀffSXe ff°fZÔ, UZ ÀffSXZ °fIYÊ, þû WX¸ffSXZ þeU³f ¸fZÔ ´fWX»fZ

ÀfZ WXe ±fZ, dþ³fIZY AdÀ°f°U IYû WX¸f CX³fIYe d³fSX±fÊIY°ff IZY ffUþcQ

ÀUeIYfSX IYSX ¨fbIZY ±fZ, UZ þf ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f°fZ WXZÔ, °fû

CXÀfZ EIY SX¯fÃfZÂf ¸fZÔ fQ»f QZ°fZ WX`ÔÜ AüSX WX¸f ´fSXZVff³f WXû°fZ WX`Ô dIY

WXSX ffSX EZÀff WXe ¢¹fûÔ WXû°ff WX`? ¹fWX ÀfUf»f WX¸fZÔ WXe ³fWXeÔ,

¸f³fûUüÄffd³fIYûÔ IYû ·fe ´fSXZVff³f IYSX°ff SXWXf WX` dIY ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff

¸fZÔ EZÀff ¢¹ff WX`, þû »fû¦fûÔ IZY ¸f³f ¸fZÔ dL´fe WXbBÊ AfIiYf¸fIY°ffAûÔ AüSX

IbYÔNXfAûÔ IYû A¨ff³fIY Àf°fWX ´fSX »fZ Af°ff WX`Ü þfdIY Àff¸fþ IYû

þûOÞX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX CXÀf °fSXWX ·fSXûÀff ³fWXeÔ

dIY¹ff þf ÀfIY°ff, dþÀf °fSXWX WX¸f ÀfÔUfQ IZY ´fSXÔ´fSXf¦f°f °fSXeIYûÔ ´fSX

IYSX°fZ WX`Ü

U`ÀfZ ·fe BÀf fff°f EÀf´fe ffÔIYf ÀfZ EUÔ EÀfOXe´feAû

EÀf.IZY. QfÀf °f±ff ±ff³ff ´fi·ffSXe ²fûSX`¹ff ÀfZ d¸f»fIYSX UdSXâ ´fÂfIYfSX

¸f³fûþ d¸fßf ³fZ þfÔ¨f IYSX³fZ IYû IYWXf dIY A³fbQf³f ¸fZÔ §fcÀf ½f ¦fib´f

¨f»ff³fZ Uf»fZ IYü³f »fû¦f WX`Ü °f±ff ´fcSXZ ¸ff¸f»fZ IYe d³f¿´fÃf þfÔ¨f IYSX

CX³WXZÔ Àf©ffBÊX Àff¸f³fZ »ff¹ff þfEÜ ½f`ÀfZ ¸f`Ô ¹fWXfh EIY ff°f À´fáX IYSX

QZ³ff ¨ffWX°ff WchX dIY kQc²f IZY ²fb»fZl ¸fbWXf½fSXf WXû³fZ IZY ff½fªfcQ ¸fZSmX

d»fE fOÞXf Àf½ff»f W`XÜ ¢¹fûÔdIY ¸fbÓfZ °fû ´fe³fZ IZY d»fE ·fe Qc²f ³fÀfef

³fWXeÔ WXfZ°ff °fû ¸f`Ô Qc²f ÀfZ ³fWXfCaX¦ff I`YÀfZ? ½f`ÀfZ VfSXeSX IZY SaX¦fûÔ IYû QZ£ff

ªff¹f °fû ¹fWX À½fa¹f À´fáX WXû ªff¹fZ¦ff IYe Qc²f IYf ²fb»ff IYü³f W`XÜ ¸f`Ô

¹ff SXRYeIY Af»f¸f ÀffWXfÜ fWXSXWXf»f ÃûÂf IYf ³fZ°fÈ°U IYSX SXWXZ

ªf³f´fid°fd³fd²f IYû þf³f »fZ³ff ¨ffdWXE dIY ´fiVfÔÀff Uû VfSXff WX`, þû

IYf³fûÔ ÀfZ ´fe þf°fe WX`Ü ¹fdQ »fùf À´fá WX`, ¸fQWXûVfe, °fÔQif ¹ff d³fÔQif

³fWXeÔ Ad´f°fb ÀfcÓffcÓf, ÀRcYd°fÊ U AfÔJZ Jû»f IYSX A´f³ff IYf¸f

IYSX³ff WX` °fû ´fiVfÔÀff ÀfZ ´fSXZ WXMX³ff WXû¦ffÜ ¢¹fûÔdIY ´fi·ffUe ´fifÔ²f³f IYf

A±fÊ ªf³f´fid°fd³fd²f IYû d³f¯fʹf ÀfÔfÔ²fe VfdöY¹ffh QZ³ff AüSX þffUQZWX

f³ff³ff ·fe WX`Ü þfdIY BÀf ´fQ ´fSX EZÀfZ Vf£Àf IYf ¨fb³ffU IYSX³ff

¨ffdWXE dþÀfIZY ´ffÀf ´fQ ÀfÔ·ff»f³fZ IYe ¹fû¦¹f°ff °fû WXû WXe, UWX

´fifÔ²f³f AüSX ³fZ°fÈ°U IYüVf»f IYf ·fe ²f³fe WXûÜ Afþ ÃfZÂf IZY IYBÊ

´fÔ¨ff¹f°f BÀfe ¨fb³fü°fe IYf Àff¸f³ff IYSX SXWXZ WX`Ü

BXÀf »fZ£f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÃûÂf IZY ´fPÞXZ d»f£û ¹fb½ffAûa ÀfZ

IYWX³ff ¨ffWbhX¦ff dIY dIYÀfe ·fe °fSXWX IYe ff°fZÔ Vû¹fSX IYSX³fe WXû °fû

Af¸f³fZ Àff¸f³fZ IYSmÔX CX³WZÔX Àf©ffBÊX £fbQ ½f £fbQ ³fªfSX AfE¦feÜ ¢¹fûÔdIY

RZYÀffbIY ´fSX d»f£fe ff°fZÔ dÀfRÊY ¸ff³fdÀfIY °fIY»feRY QZ ÀfIY°fe

Àf¸ffªf IYû d½fIYdÀf°f ³fWXeÔÜ A¦fSX Àf¸ffªf IYû d½fIYdÀf°f QZ£f³ff

¨ffWX°fZ W`ÔX °fû ´fÂfIYfSX õXfSXf CXNXfE Af½ffªfûÔ IYû Qff³fZ IYe IYûdVfVf

³f IYSmÔX AüSX Afa£ûÔ £fû»fZÔ °f±ff Àf©ffBÊX IYf Àff¸f³ff IYSmÔXÜ

SXfªfe½f SaXªf³f

³f½f ½f¿fÊ, ¸fIYSXÀfaIiYfad°f, ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf ½ffÀfa°f ´fäf¸fe

IZYVfb·f A½fÀfSX´fSXWXfdQÊIYVfb·fIYf¸f³ffEh

A²¹fÃf, SXfª¹f

¦fif¸fe¯f ÀfZ½ffÀfa²f

dªf»ff BXIYfBÊX

fZ¦fbÀfSXf¹f

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018 45


ÀfWXSXÀff

³fVff VfSXff ¸fZÔ WXû°fe °fû

³ff¨f°fe ffZ°f»f

SaXªfe°f IbY¸ffSX ´ffÀf½ff³f

³fVff VfSXff ¸fZÔ WXû°fe °fû ³ff¨f°fe fû°f»f, ³fVû ¸fZÔ IYü³f W`X °fû f°ffAû

ªfOÞXf, WXe WXfh ¹fdQ ´fe³fZ AüSX d´f»f½ff³fZ IYû ¢¹ff ¦f¸f W`XÜ »f¦ff°ffSX BX°f³ff

Àf£°f d³f¹f¸f IZY ffQ ·fe IYfSXûffSXe RY»f°ff-RcY»f°ff ³fªfSX Af SXWXf W`XÜ

Afd£fSX IYfSX¯f ¢¹ff W`, IYü³f W`X- BXÀfIYf £û½fWX³fWXfSX dIYÀfIZY ÀfaSXÃf¯f

¸fZÔ RY»f°ff RbY»f°ff IYü³f dªf¸¸fZQfSXÜ f°ff°fZ ¨f»fZÔ dIY Àfû³f½f¿ffÊ IY¨fWXSXe

±ff³ff IZY Aa°f¦fÊ°f ·fSXü»fe ¸fûWX³f´fbSX ¸fZÔ ¸fWbXAfOXeWX Àf¸fe´f LXf´fZ¸ffSXe ¸fZÔ

133 IYfMcÊX³f Aa¦fiZªfe VfSXff ·ffSXe ¸ffÂff ¸fZÔ fSXf¸fQ IYe ¦fBÊX, ´fbd»fÀf

õXfSXf ½feAfSX 19E-7524 IY¨fWXSXe ´fbd»fÀf ³fZ ½feAfSX AVfûIY

°fe¸fZÔOX IYe fOÞXe ¨f¢IYf MZX¸´fc IYû ·fe ªfÀ°f dQ¹ffÜ ¦fb~ Àfc¨f³ff ´fSX

EÀfOXe´feAû ´fi·ffIYSX d°f½ffSXe ÀfQSX ±ff³ff²¹fÃf AfSX.IZY. dÀfaWX f»f½ff

Aû´fe ´fi·ffSXe ±ûÔÜ VfSXff IYû ´fIYOÞXf EÀfOXe´feAû ´fi·ffIYSX d°f½ffSXe ³fZ

f°ff¹ff dIY Àfbd»faQfffQ IZY VfaIYSX IbY¸ffSX, ·fSXü»fe IZY ¨faQ³f dÀfaWX,

²feSmX³Qi ¹ffQ½f IYBÊX AüSX ½¹fdöY¹fûÔ IZY d½føY²f ¸f²fd³f¿û²f EZ¢MX

´fif±fd¸fIYe QªfÊ dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ VfSXff IYf IYfSXûffSX RY»f°ff-RcY»f°ff

¨f¨ffÊ IYf d½f¿f¹f W`XÜ

³fVûdOÞX¹fûÔ½f A´fSXfd²f¹fûÔ´fSX´f`³fe³fªfSX, ±ff³ff²¹fÃf

³f½f´fQÀ±ffd´f°f ÀfQSX ±ff³ff²¹fÃf AfSX.IZY. dÀfaWX ³fZ (Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf)

Àfa½ffQQf°ff IYû f°ff¹ff ³fVûdOÞX¹fûÔ ½f A´fSXfd²f¹fûÔ ´fSX ´f`³fe ³fªfSX W`XÜ

´fbd»fÀf ¦fV°fe IYû ·fe BX³f ´fSX ´f`³fe ³fªfSX SX£f³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff¦f¹ff


d³f¦fSXf³fe³fZ50 WXªffSXøÝf¹fZ§fbÀf »fZ°fŹfIYOÞXf

·fiáXf¨ffSX A´f³fZ ¨fSX¸f ´fSX W`X, Ad²fIYfdSX¹fûÔ ½f d½f¨füd»f¹fûÔ IZY Af¦fZ

dIYÀfIYf ¨f»ff W`XÜ ff°ff°fZ ¨f»fZÔ dIY ÀfQSX fe.OXe.Aû. IYû 50 WXªffSX

øY´f¹f §fcÀf »fZ°fZ d³f¦fSXf³fe MXe¸f SaX¦fZ WXf±fûÔ d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff feOXeAû

A´f³fZ Af½ffÀf ´fSX ±ûÔ, BaXdQSXf Af½ffÀf ÀfWXf¹fIY ³fe°feVf IbY¸ffSX ÀfZ

dSXä°f »fZ SXWZX ±ûÔÜ d¦fSXµ°ffSXe IZY ffQ d³f¦fSXf³fe MXe¸f CX³WZÔX ´fMX³ff ÀfZ

¦fBÊX, BaXdQSXf Af½ffÀf ÀfWXf¹fIY ÀfZ 60 WXªffSX dSXä°f IYf feOXeAû ³fZ

¸ffh¦f dIY¹ff ±ff, »fZdIY³f (WXªfcSX) IZY Af¦fZ dIYÀfIYf ¨f»ff W`XÜ

ÀfWXf¹fIY ³fZ BXÀfIYe dVfIYf¹f°f d³f¦fSXf³fe ´fbSXf ½feOXeAû ´fIYOÞZX ªff³fZ ÀfZ

·ü¹fû ¸fZÔ ¨f¨ffÊ LXf¹ff MXe¸f ÀfZ IYeÜ ªffḧ f ¸fZÔ ÀfWXe ´ff¹ff Af½ffÀf ÀfZ

d¦fSXµ°ffSX IYSX ´fMX³ff »fZIYSX ¨f»ff ¦f¹ff, d¦fSXf³fe OXeEÀf´fe ÀfQSX

feOXeAû IYû ´fIYOÞXf ªff³fZ ÀfZ ¨f¨ffÊ f³ff W`XÜ

IYf»fffªffSXeIYf £û»f IYf °fIY?

Afd£fSX IYf»fffªffSXe IYf £fZ»f IYf°fIY ¨f»f°ff SXWZX¦ff AüSX dIYÀfIZY

BXÀffSmX ´fSX f°ff°fZ ¨f»fZ dIY dfWXfSX ±ff³ff ÃûÂf³°f¦fÊ°f d½fVf³f´fbSX ´fä ff¹f°f

dÀ±f°f ´fZÀfÀfÊ ·f¦f½f°fe SXfBÊXÀf d¸f»f ¸fZÔ dªf»ff ´fiVffÀf³f ³fZ LXf´fZ¸ffSXe IYe,

IYf»fffªffSXe IYf 5 WXªffSX fûSXe ªf°f IYSX d»f¹ff ¦f¹ffÜ ÀfQSX

EÀfOXeAû ´fiVffa°f IbY¸ffSX d¨f»fbIYf IZY ³fZ°fÈ°½f ¸fZÔ d¸f»f IYû Àfe»f IYSX

feOXeAû IYû d³f¦fSXf³fe IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf dQE, IYBÊX ½ffWX³f IYû ·fe

ªf°f dIY¹ff ¦f¹ff, ¸fe»f ¸ffd»fIY ÀfdWX°f Àfad»f~ ½ffWX³f ½f ¸fªfQcSXûÔ IZY

d»fE d½føYðX ´fif±fd¸fIYe QªfÊ IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff ¦f¹ffÜ LXf´fZ¸ffSXe

IZY QüSXf³f IYBÊX Ad²fIYfSXe ¸füªfcQ ±ûÔÜ EÀfERYÀfe ´fifa²fIY Àfa°fû¿f

IbY¸ffSX dÀfaWX, ½feOXeAû ´f½f³f NXfIbYSX, Af´fcd°fÊ d³fSXeÃfIY fiªfdIYVfûSX

¦fSXefû Qd»f¦fZ ±ff, WXf»f fZWXf»f W`XÜ

ÀfcfZ¸fZÔfZ»f¦ff¸f WXû¦fEA´fSXf²fe: ÀffaÀfQ

ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ d´fL»fZ dQ³fûÔ WbXE ¸fü°f IZY ffQ ´fdSXªf³fûÔ ÀfZ d¸f»f³fZ

ÀffaÀfQ ÀfWX ªff´f ÀfaSXÃfIY ´f´´fc ¹ffQ½f ´fWbhX¨fZÜ CX³WXûÔ³fZ £fûÀfIYe ´fä ff¹f°f

IZY ¸fÓfbAf d³f½ffÀfe ¸fÈ°fIY Àfaªf¹f SXªfIY IYe ´f}e ´fcªff QZ½fe IYf 20

WXªffSX øY´f¹fZ IYe ¸fQQ IYeÜ ½fWXeÔ VffWX´fbSX ´fä ff¹f°f IZY ·fa·fSXf °fû»ff ¸fZÔ

fWX³f IZY A´fWXSX¯f IYe IYûdVfVf IYSX³fZ ¦fE A´fSXf²fe IYe ¦fû»fe ÀfZ WbXBÊX

¸fü°f ÀfbIYSXf°fe FYd¿fQZ½f IYe ´f}e ´fcªff IbY¸ffSXe IYû 20 WXªffSX øY´f¹ff

·fe dQ¹ffÜ ½fWXeÔ ªf£¸fe ³fe»f¸f QZ½fe IYû ¨ffSX WXªffSX øY´f¹ff dQ¹ffÜ ¸füIZY

´fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A´fSXf²fe fZ»f¦ff¸f WXû ¦fE W`XÜ A´fSXf²fe IYf ¦fifRY

»f¦ff°ffSX fPÞX°ff ªff SXWXf W`XÜ ´fiVffÀf³f ¸fü³f ²ffSX¯f IYSX WXf±f ´fSX WXf±f

²fSmX fǸXe W`XÜ A´fSXf²f ´fSX AaIcYVf ³fWXeÔ »f¦f ´ff SXWXf W`XÜ ªf³f Ad²fIYfSXe

´ffMXeÊ ¨fb´f ³fWXeÔ fǸX³fZ ½ff»fe W`XÜ WX°¹ffSXf IYûBÊX ·fe WXû ªf»Q d¦fSXµ°ffSXe

WXû³fe ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY EIY Àf~fWX IZY AaQSX dªf»fZ ¸fZÔ

ªf³f´fid°fd³fd²f ÀfdWX°f IYBÊX fZ¦fb³ffWXûÔ IYe ªff³f ªff ¨fbIYe W`XÜ ´fiVffÀf³f

³¹ff¹f ³fWXeÔ dQ»ff ´ffBÊX W`XÜ VffWX´fbSX ´fä ff¹f°f IZY ½ffOÊX Àfa£¹ff EIY Qb²ü»ff

¸fZÔ dfªf»fe IZY IYSaXMX WbXBÊX 40 ½f¿feʹf AVfûIY Vf¸ffÊ IYe

Af ½¹f½fÀ±ff WXû¦feQbøYÀ°f

Af d½fôf»f¹f IYe ½¹f½fÀ±ff ·fe QbøYÀ°f dIY¹ff ªffE¦ff A¸fZQIYSX

Af½ffÀfe¹f d½fôf»f¹f ¸fZÔ Àf·fe LXfÂfûÔ IYf Af²ffSX IYfOÊX f³ff¹ff ªffE¦ff

AüSX £ff°ff ÀfZ ªfûOÞX³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû SXWXf W`XÜ Àff±f-Àff±f ´fNX³f-´ffNX³f

IYf¹fÊ IYf ·fe Aû¨fIY d³fSXeÃf¯f dIY¹ff ªffE¦ff, £ffd¸f¹fûa ½f Àf¸fÀ¹ff

Af³fZ ´fSX Àf£°f IYf¹fʽffWXe WXû¦fe, ³f½f ´fQÀ±ffd´f°f dªf»ff IY»¹ff¯f

´fQfd²fIYfSXe ¸fû. Vf¸fVffQ £ffh ³fZ Àfa½ffQQf°ff IYû ªff³fIYfSXe dQE,

´fi°f¹fZIY LXfÂfûÔ IYû 280 øY. ¸fWXe³ff AüSX Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX ªfû IY´fOÞZX

f©fûÔ IYû d¸f»f°ff W`XÜ CXÀfZ efe d³fSXeÃf¯f dIY¹ff ªffE¦ffÜ WXf»ffadIY

IY»¹ff¯f ´fQfd²fIYfSXe IYf ´fi¹ffÀf SXWZX¦ff ½¹f½fÀ±ff QbøYÀ°f WXû, Àf·fe

LXfÂfûÔ IYû CX¸¸feQ W`X, ½¹f½fÀ±ff QbøYÀ°f IYf°fIY WXû ´ffE¦ffÜ Af³fZ

½ff»ff Àf¸f¹f WXe f°ffE¦ffÜ

¸faªfe»f ´ff³ff IYdNX³f, d´f³McXÀfSXIYfSX

ªfe½f³f ¸fZÔ CX°ffSX-¨fPÞXf½ff »f¦ff SXWX°ff W`XÜ »fZdIY³f ¸faªfe»f ½f »fùf ´ff³fZ

¸fZÔ Àf¸f¹f »f¦f°ff W`XÜ WX¸f dªfÀf SXfÀ°fZ ÀfZ ¦fbªfSX SXWZX WǛ IYfhMZX-·fSmX W`XÜ

»fZdIY³f ÀfRYSX WX¸fIYû IYSX³ff W`XÜ °ffdIY Af³fZ ½ff»fZ Àf¸f¹f ¸fZSXf ·fd½f¿¹f

CX«f½f»f WXûÜ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 46

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018


IYd½f°ff/WZX»±f

AûUSXBÊdMXÔ¦f IYe ¹fZ 5 UþWX...

Afþ ÀfZ WXe fÔQ IYSX QZÔ

Àfb. OZXÀIY

Ad²fIY°fSX »fû¦fûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY þf Jf³ff Jf³fZ IZY ffQ

·fcJ VffÔ°f WXû þf°fe WX` °fû WX¸f Jf³ff fÔQ IYSX QZ°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f

U`Äffd³fIY BÀf ff°f ÀfZ ÀfWX¸f°f ³fWXeÔ WX`ÔÜ JbSXfIY ÀfZ ª¹ffQf

(AûUSXBdMXÔ¦f) Jf³ff Jf³fZ IYe IYBÊ UþWX WX`Ü Jf³fZ IYe B³WXeÔ

AfQ°fûÔ IYf AÀfSX WX¸ffSXe ÀfZWX°f AüSX Uþ³f ´fSX ´fOÞX°ff WX`Ü

½¹fUWXfSX ¸f³fûdUÄff³fe þ`³fe ¸fûdSXÀf ³fZ ¹fWXfÔ f°ffEÔ WX` EZÀfZ ´ffÔ¨f

IYfSX¯f þû AûUSXBdMXÔ¦f IZY d»fE dþ¸¸fZQfSX WX`ÔÜ

·fûþ³f IYe ¸ffÂff AüSX AfIYfSX: ¸f³fûdUÄff³fe IYe ¸ff³fZÔ

°fû ·fûþ³f IYf AfIYfSX ·fe WX¸ffSXZ JbSXfIY ´fSX AÀfSX OXf»f°ff WX`Ü

A¸fZdSXIYf ¸fZÔ WXbBÊ EIY ÀMXOXe IZY QüSXf³f ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû EIY MXZf»f

´fSX Àfc´f ÀfUÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ CX³WXZÔ df³ff f°ffE MXZf»f IZY ³fe¨fZ »f¦fe

EIY MXйfcf IZY þdSXE CX³fIZY ffCX»f ¸fZÔ Àfc´f J°¸f WXû³fZ ÀfZ ´fWX»fZ

WXe ·fSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ dþ³f ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IZY ffCX»f ¸fZÔ QûffSXf Àfc´f

·fSXf ¦f¹ff Uû AüSXûÔ IZY ¸fbIYff»fZ 73 RYeÀfQe ª¹ffQf Àfc´f ´fe ¦fEÜ

BÀfd»fE Jf³fZ IYe JbSXfIY ´fSX ´»fZMX ¸fZÔ SXJZ ·fûþ³f IYe ¸ffÂff ·fe

d³f·fÊSX IYSX°fe WX`Ü

Jf³fZIYedUdU²f°ff

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

Af¸f°füSX þf Jf³fZ IYû ¨fJf þf°ff WX` AüSX ÀUfQ ³f Af³fZ ´fSX

WX¸f BÀfZ Jf³ff fÔQ IYSX QZ°fZ WX`ÔÜ BÀf BRZY¢MX IYû '¦fiWX¯fVfe»f

dUdVfá °fÈd~' IYWXf þf°ff WX`Ü BÀfIYf ¸f°f»ff WXbAf dIY A¨Lf

ÀUfQ »f¦f³fZ IZY IYfSX¯f WX¸f ª¹ffQf Jf »fZ°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf

A¦fSX WX¸ffSXe ±ff»fe ¸fZÔ A»f¦f-A»f¦f ´fiIYfSX IYf Jf³ff WXû °fû ·fe

WX¸f ª¹ffQf Jf »fZ°fZ WX`ÔÜ Vfû²fIY°ffAûÊÔ IYe ¸ff³fZÔ EZÀfZ A»f¦f-

A»f¦f ´fiIYfSX IYf ·fûþ³f WXû³fZ ´fSX ¨ffSX ¦fb³ff ª¹ffQf Jf³ff Jf¹ff

þf°ff WX`Ü WXf»ffÔdIY ´fû¿f¯f IYe ff°f IYe þfE E¢Àf´fMXÊ IYWX°fZ WX`Ô

dIY ±ff»fe ¸fZÔ A»f¦f-A»f¦f Jf³ff Af´fIYe ÀfZWX°f IZY d»fE A¨Lf

WXû°ff WX`Ü

E»IYûWX»f

E»IYûWX»f ·fe IYBÊ IYfSX¯fûÔ ÀfZ AûUSXBdMXÔ¦f IYû fPÞXfUf QZ°fe WX`,

dþÀfIYf ¸fb£¹f IYfSX¯f WX` JbQ ´fSX d³f¹fÂfÔ¯f Jû³ff AüSX AfUZ¦f IYf

fPÞX³ff WX`Ü WXf»f WXe ¸fZÔ WXbE dSXÀf¨fÊ ¸fZÔ ¹fWX ff°f Àff¸f³fZ AfBÊ WX` dIY

E»IYûWX»f »fZ³fZ IZY IYfSX¯f Af´fIZY VfSXeSX IZY BVffSXûÔ IYû Af´fIYf

VfSXeSX Àf¸fÓf ³fWXeÔ ´ff°ff, dþÀfZ BÔMÑûÀfZ´Vf³f IYWXf þf°ff WX`Ü

BÔMÑûÀfZ´Vf³f WXfMXÊfeMX MÑ`dIÔY¦f MXfÀIY ÀfZ ·fe ¸ff´ff þf ÀfIY°ff WX`Ü

dþ³f »fû¦fûÔ ¸fZÔ ¹fWX A¨Le WXû°fe WX` AüSX CX³fIYf Uþ³f AüSX Jf³fZ

IYe AfQ°f WXZ»Qe WXû°fe WX`ÔÜ

QcÀfSXûÔIZYÀff±f Jf³ff

IYBÊ »fû¦fûÔ IZY Àff±f ¸fZÔ Jf³ff Jf³fZ ÀfZ Af´fIZY Jf³fZ IYe ¸ffÂff fPÞX

ÀfIY°fe WX`Ü »fZdIY³f WXf»f WXe IZY dSXÀf¨fÊ ¸fZÔ ¹fWX ff°f Àff¸f³fZ AfBÊ WX`

dIY dþ³f »fû¦fûÔ IYû Af´f þf³f°fZ WX`Ô CX³fIZY Àff±f Af´f Jf³ff EÔþfg¹f

IYSX°fZ WX`Ô AüSX Af´fIYû Jf³ff A¨Lf »f¦f°ff WX`Ü ¹fWXe UþWX WX` dIY

Af´f ª¹ffQf Jf³ff Jf »fZ°fZ WX`ÔÜ dSXÀf¨fÊ ¸fZÔ ¹fWX ff°f ·fe Àff¸f³fZ AfBÊ

WX` dIY À¸ffMXÊRYû³f Af²ffdSX°f BdMXÔ¦f E´f dþ³f¸fZÔ RYûMX¦fifRYe, ÀfUf»f

þUff AüSX Jf³ff Jf³fZ ´fSX dSX¸ffÔBOX IYSXf³ff Vffd¸f»f WXû°ff WX` Uû

Af´fIYf Uþ³f IY¸f IYSX³fZ ¸fZÔ IYfRYe RYf¹fQZ¸fÔQ Àffdf°f WXû°fZ WX`ÔÜ

MXeUeQZJ°fZ¹ff RYû³f QZJ°fZWXbEJf³ff

»fû¦f Ad²fIY°fSX MXeUe QZJ°fZ WXbE AüSX À¸ffMXÊRYû³f QZJ°fZ WXbE Jf³ff

Jf°fZ WX`Ô EZÀfZ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYf ²¹ff³f ³fWXeÔ þf°ff dIY CX³WXûÔ³fZ dIY°f³ff

Jf³ff Jf d»f¹ff WX`Ü þf Af´f MXeUe AüSX À¸ffMXÊRYû³f QZJ°fZ WXbE

Jf³ff Jf°fZ WX`Ô °fû Af´f ·fc»f þf°fZ WX`Ô dIY Af´fIYf ´fZMX ·fSX ¦f¹ff WX`

AüSX Af´f Jf°fZ þf°fZ WX`ÔÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ªf³f½fSXeXX, 2018

47


¸fZ¿f

¸fZ¿f SXfdVf IZY ³füIYSXe´fZVff »fû¦fûÔ IZY d»fE ¹fZ ¸fWXe³ff ·ffSXe

WXû ÀfIY°ff WX`Ü ffgÀf ¹ff A´f³fZ Àfed³f¹fSX IZY Àff±f Óf¦fOÞXf WXû³fZ IZY

¹fû¦f f³f SXWXZ WX`ÔÜ BÀf ¸fWXe³fZ Af´fIYû E¢ÀMÑf ¸fZWX³f°f ·fe IYSX³fe

´fOÞX ÀfIY°fe WX`Ü dfþ³fZÀf IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû ´fcSXZ ¸fWXe³fZ

ÀfÔ·f»fIYSX SXWX³ff WXû¦ffÜ »fZ³f-QZ³f ¸fZÔ »ff´fSXUfWXe ÀfZ f¨fZÔÜ A³fþf³f

AüSX ³fE »fû¦fûÔ ´fSX þ»Qe ÀfZ ·fSXûÀff ³f IYSXZÔÜ VfZ¹fSX ¹ff ÀMXfgIY

¸ffIZYÊMX ÀfZ þbOÞXZ »fû¦f dSXÀIY ³f »fZÔÜ BÀf ¸fWXe³fZ fOÞXf d³fUZVf IYSX³fZ

ÀfZ f¨fZÔÜ USX³ff ³fbIYÀff³f WXû ÀfIY°ff WX`Ü BÀf ¸fWXe³fZ ÀfZdUÔ¦f J°¸f

WXû ÀfIY°fe WX`Ü J¨ffÊ WXû³fZ IZY ¹fû¦f f³f SXWXZ WX`ÔÜ »fû¦fûÔ IZY ·fSXûÀfZ

IYûBÊ IYf¸f ³f IYSXZÔÜ Àff¸ff³f ¨fûSXe WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü

UÈ¿f

¸ffdÀfIY SXfdVfRY»f

BÀf ¸fWXe³fZ ¸fZÔ Af´fIZY dQ¸ff¦f ¸fZÔ ³fE AfBdOX¹ff Af ÀfIY°fZ

WX`Ô, »fZdIY³f Af´f CX³fIYû ´fcSXf ³fWXeÔ IYSX ´ffEÔ¦fZÜ BÀf ¸fWXe³fZ þfgf

AüSX dfþ³fZÀf IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦f fWXb°f ½¹fÀ°f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ IYf¸f

ª¹ffQf AüSX Àf¸f¹f IY¸f SXWXZ¦ffÜ BÀf ¸fWXe³fZ RYf»f°fc IYf¸fûÔ ÀfZ QcSX

SXWX³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZÔÜ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ÀfZ QcSXe SXJ³fZ IYe

þøYSX°f WX`Ü þ³fUSXe ¸fZÔ Af´fIYf J¨ffÊ ·fe fPÞX ÀfIY°ff WX`Ü

ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYf ¸f³f ´fPÞXfBÊ ¸fZÔ ³fWXeÔ »f¦fZ¦ffÜ Àfc¹fÊ AüSX Vfd³f ²f³fb SXfdVf

¸fZÔ WXû³fZ ÀfZ d´f°ff-´fbÂf ¸fZÔ Óf¦fOÞXZ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ fOÞXZ »ffû¦fûÔ IZY Àff±f

U`¨ffdSXIY ¸f°f·fZQ WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü BÀf SXfdVf IZY ³füIYSXe´fZVff

»fû¦f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ fWXÀf ³f IYSXZÔÜ

ḑf±fb³f

BÀf ¸fWXe³fZ d¸f±fb³f SXfdVf Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû ÀffU²ff³f SXWX³ff

WXû¦ffÜ ³füIYSXe´fZVff AüSX dfþ³fZÀf IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦f ¦f»f°fRYWX¸fe

IZY dVfIYfSX ·fe WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ IbYL JfÀf »fû¦fûÔ ÀfZ Àf¸f¹f ´fSX ¸fQQ

³fWXeÔ d¸f»f ´ffE¦feÜ ¸fWXe³fZ IZY IbYL dQ³f IYf¸fIYfþ ¸fZÔ ¸f³f ³fWXeÔ

»f¦fZ¦ffÜ BÀf ¸fWXe³fZ AfgdRYÀf ¹ff §fSXZ»fc Àff¸ff³fûÔ IYe JSXeQQfSXe WXû

ÀfIY°fe WX`Ü þeU³fÀff±fe IZY Àff±f Óf¦fOÞXf WXû³fZ IYe ·fe ÀfÔ·ffU³ff

f³f SXWXe WX`Ü B³f dQ³fûÔ ¸fZÔ dIYÀfe °fSXWX IYf fOÞXf fQ»ffU IYSX³fZ IYe

IYûdVfVf ³f IYSXZÔÜ IYûBÊ ·fe fOÞXf R`YÀf»ff Àfû¨f-Àf¸fÓfIYSX WXe »fZÔÜ

IbYL dSXV°fûÔ ¸fZÔ ·fe °f³ffU fPÞX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü BÀf ¸fWXe³fZ

B³fIY¸f °fû WXû¦fe, »fZdIY³f f¨f°f ³fWXeÔ WXû ´ffE¦feÜ »fû¦fûÔ ÀfZ

IYIYÊ

³füIYSXe´fZVff AüSX dfþ³fZÀf IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IZY d»fE ¹fZ ¸fWXe³ff

JfÀf WXû ÀfIY°ff WX`Ü Àfû¨fZ WXbE IYf¸f ´fcSXZ WXûÔ¦fZÜ Af´fIZY IYf¸fIYfþ

IYe °ffSXeRY WXû ÀfIY°fe WX`Ü WXf»ffÔdIY Af´fIYû ¸fZWX³f°f ·fe fWXb°f

IYSX³fe ´fOÞXZ¦feÜ IbYL IYf¸f Af´fIYû ¸f³f ¸ffSXIYSX IYSX³fZ ´fOÞXZÔ¦fZÜ

dfþ³fZÀf IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû ²f`¹fÊ ÀfZ IYf¸f »fZ³ff WXû¦ffÜ

þ»Qffþe AüSX þûdJ¸f·fSXZ IYf¸fûÔ ÀfZ f¨fZÔ¦fZ °fû fOÞXf RYf¹fQf WXû

ÀfIY°ff WX`Ü fZSXûþ¦ffSX »fû¦fûÔ AüSX ÀMXcOXZÔMXÐÀf IZY d»fE Àf¸f¹f A¨Lf

IYWXf þf ÀfIY°ff WX`Ü BÀf ¸fWXe³fZ Af´fIYû ÀfSXIYfSXe IYf¸fIYfþ ¸fZÔ

IbYL Àf¸fÀ¹ff WXû ÀfIY°fe WX`Ü IYûBÊ ¨ff»ff³f ¹ff dIYÀfe °fSXWX IYf

·fb¦f°ff³f IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü

dÀfÔW

BÀf ¸fWXe³fZ IYf¸fIYfþ ¸fZÔ fQ»ffU WXû³fZ IZY ¹fû¦f WX`ÔÜ ³f¹ff IYf¸f d¸f»f

ÀfIY°ff WX`Ü B³fIY¸f fPÞX³fZ IZY ¹fû¦f WX`ÔÜ Àff±f IYf¸f IYSX³fZ Uf»fZ IbYL

JfÀf »fû¦fûÔ ÀfZ Af´fIYû ¸fQQ d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü ´fbSXf³fZ d³fUZVf ÀfZ

·fe BÀf ¸fWXe³fZ RYf¹fQf WXû ÀfIY°ff WX`Ü B³f dQ³fûÔ ¸fZÔ Af´fIYû ÷YIYf

WXbAf ´f`Àff ·fe d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü ÷YIZY WXbE þøYSXe IYf¦fþe

IYf¸fIYfþ ´fcSXZ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ CX³f¸fZÔ Af´fIYû RYf¹fQf ·fe WXû ÀfIY°ff

WX`Ü dUQZVf ¹ff QcSX À±ff³f IYe ¹ffÂff WXû³fZ IZY ¹fû¦f f³f SXWXZ WX`ÔÜ IbYL

þøYSXe IYf¸f ´fcSXZ IYSX³fZ IZY d»fE Af´fIYû »fû³f ¹ff CX²ffSX ´f`Àff ·fe

B³f dQ³fûÔ ¸fZÔ d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü ÀfZWX°f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Af´fIYû ÀffU²ff³f

SXWX³ff WXû¦ffÜ

IY³¹ff

³füIYSXe´fZVff AüSX dfþ³fZÀf IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû BÀf ¸fWXe³fZ A¨LZ

AfgRYSX d¸f»f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ³füIYSXe fQ»f³ff ¨ffWX SXWXZ WX`Ô °fû fQ»f »fZÔÜ

³fBÊ ³füIYSXe ¸fZÔ ´fQ AüSX ´f`Àff fPÞX ÀfIY°ff WX`Ü BÀf ¸fWXe³fZ Af´fIYf

dfþ³fZÀf ·fe fPÞX ÀfIY°ff WX`Ü IbYL RYf¹fQZ¸fÔQ ÀfüQZ AüSX fOÞXZ

d³fUZVf BÀf ¸fWXe³fZ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf ¹fZ ¸fWXe³ff J¨fZÊ

Uf»ff ·fe SXWXZ¦ffÜ B³f dQ³fûÔ ¸fZÔ f¨f°f J°¸f WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü

IY³¹ff SXfdVf Uf»fZ fWXb°f ÀffSXZ »fû¦f þû VfZ¹fSX ffþfSX ¸fZÔ ´f`Àff »f¦ff³fZ

IYe Àfû¨f SXWXZ WX`ÔÜ CX³fIZY d»fE ¹fWX ¸fWXe³ff fWXb°f A¨Lf WX`Ü VfZ¹fSX

ffþfSX ¸fZÔ »f¦ff¹ff ¦f¹ff Af´fIYf ´f`Àff fPÞX ÀfIY°ff WX`Ü B³f dQ³fûÔ ¸fZÔ

Af´fIYû RYf¹fQf WXû ÀfIY°ff WX`Ü BÀf ¸fWXe³fZ IbYL fOÞXZ Àfû¨fZ WXbE

°fb»ff

°fb»ff SXfdVf IZY ³füIYSXe´fZVff »fû¦fûÔ IYû E¢ÀMÑf ¸fZWX³f°f IYSX³fe

´fOÞX ÀfIY°fe WX`Ü dfþ³fZÀf ¸fZÔ ·fe ª¹ffQf Àf¸f¹f QZ³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü

B³f dQ³fûÔ ¸fZÔ Af´fIYû dIYÀfe IYfSX¯f ÀfZ QcÀfSXûÔ IYf IYf¸f ·fe IYSX³ff

´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü IYf¸fIYfþ ¸fZÔ »ff´fSXUfWXe IZY IYfSX¯f Af´fIZY IYf¸f

´fSX fbSXf AÀfSX ´fOÞXZ¦ffÜ QcÀfSXûÔ IYe ¦f»f°fe IYf Jfd¸f¹ffþf ·fe

Af´fIYû ·fb¦f°f³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü WXf»ffÔdIY VfZ¹fSX ¸ffIZYÊMX ¸fZÔ d³fUZVf

IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IZY d»fE ¹fZ ¸fWXe³ff A¨Lf SXWXZ¦ffÜ BÀf ¸fWXe³fZ

ª¹ffQf Àf¸f¹f Àfû¨f³fZ ¸fZÔ ¦fbþSX þfE¦ffÜ BÀf ¸fWXe³fZ Af´fIZY dQ¸ff¦f

¸fZÔ A¨LZ AfBdOX¹ff AfEÔ¦fZ, »fZdIY³f QcÀfSXûÔ IYe ¸fQQ ³fWXeÔ d¸f»f³fZ

ÀfZ CX³f ´fSX IYf¸f ³fWXeÔ WXû ´ffE¦ffÜ

UÈd›IY

BÀf ¸fWXe³fZ ¸fZÔ UÈd›IY SXfdVf Uf»fZ »fû¦f A¨Lf fû»fIYSX

A´f³fZ IYf¸f ´fcSXZ IYSXUf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀfIYf RYf¹fQf ·fe Af´fIYû d¸f»f

ÀfIY°ff WX`Ü BÔMXSX³fZMX ¹ff ÀfÔ¨ffSX ÀfÔfÔ²fe A³¹f °fSXWX IYe ³füIYSXe AüSX

dfþ³fZÀf IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IZY d»fE ¹fZ ¸fWXe³ff A¨Lf SXWXZ¦ffÜ

AfgdRYÀf ¸fZÔ ¨f»f SXWXe ´fbSXf³fe ´fSXZVff³fe B³f dQ³fûÔ ¸fZÔ J°¸f WXû ÀfIY°fe

WX`Ü BÀf ¸fWXe³fZ IYf¸fIYfþ ª¹ffQf SXWXZÔ¦fZÜ IbYL A¨LZ »fû¦fûÔ ÀfZ

¸fb»ffIYf°f WXû ÀfIY°fe WX`Ü Af´fIYû ¸fQQ ·fe d¸f»f þfE¦feÜ ÷YIYf

WXbAf ´f`Àff Af´fIYû BÀf ¸fWXe³fZ d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü UÈd›IY SXfdVf Uf»fZ

»fû¦fûÔ IZY d»fE Àf¸f¹f A¨Lf IYWXf þf ÀfIY°ff WX`Ü BÀf ¸fWXe³fZ IbYL

÷YIZY WXbE þøYSXe IYf¸f ·fe ´fcSXZ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

²f³fb

²f³fb SXfdVf Uf»fûÔ IZY d»fE ¹fZ ¸fWXe³ff d¸f»ff-þb»ff SXWXZ¦ffÜ

³füIYSXe´fZVff »fû¦fûÔ IZY d»fE °f³ffU Uf»ff Àf¸f¹f WX`Ü ³füIYSXe AüSX

dfþ³fZÀf ¸fZÔ dIYÀfe °fSXWX IYf þûdJ¸f ³f »fZÔÜ þ»Qffþe ¸fZÔ ·fe

IYûBÊ IYf¸f ³f IYSXZÔÜ BÀf ¸fWXe³fZ ¦fbÀÀfZ IZY IYfSX¯f Af´fIZY IbYL

þøYSXe IYf¸f ·fe df¦fOÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Àfû¨fZ WXbE IYf¸f Àf¸f¹f ´fSX ³fWXeÔ

WXû³fZ ÀfZ d¨fOÞXd¨fOÞXfWXMX WXû ÀfIY°fe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf BÀf ¸fWXe³fZ

Af´fIYû ÷YIYf WXbAf ´f`Àff d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü ´fbSXf³fZ d³fUZVf IYf

RYf¹fQf ·fe B³f dQ³fûÔ ¸fZÔ WXû ÀfIY°ff WX`Ü ³fE d³fUZVf IYSX³fZ IZY d»fE

Àf¸f¹f NXeIY ³fWXeÔ WX`Ü IYe¸f°fe UÀ°fbEÔ JSXeQ³fZ ÀfZ f¨fZÔÜ BÀf ¸fWXe³fZ

Af´fIYf J¨ffÊ ·fe fPÞX ÀfIY°ff WX`Ü

¸fIYSX

BÀf ¸fWXe³fZ ³füIYSXe´fZVff AüSX dfþ³fZÀf IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ

IYf ´f`Àff CX»fÓf ÀfIY°ff WX`Ü IYWXeÔ d³fUZVf ³f IYSXZÔÜ J¨fZÊ fPÞX ÀfIY°fZ

WX`ÔÜ ´fdSXUfSX IZY þøYSX°fZÔ ´fcSXe IYSX³fZ IZY d»fE Af´fIYe ÀfZdUÔ¦f J¨fÊ

WXû ÀfIY°fe WX`Ü dfþ³fZÀf IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦f A´f³ff IYf¸f ³f fPÞXfEÔÜ

UWXeÔ ³füIYSXe´fZVff »fû¦f ·fe ³fE IYf¸fIYfþ IYe dþ¸¸fZQfSXe »fZ³fZ ÀfZ

f¨fZÔÜ ¹fZ ¸fWXe³ff ³fE ¨f`»fZÔþ »fZ³fZ IZY d»fE NXeIY ³fWXeÔ WX`Ü þfgf

dÀU¨f IYSX³fZ IYf Àfû¨f SXWXZ WX`Ô °fû BÀf ¸fWXe³fZ ³f IYSXZÔÜ BÀf ¸fWXe³fZ

Af´fIZY fWXb°f ÀfZ Àfû¨fZ WXbE A²fcSXZ SXWX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ IYf¸fIYfþ þ`Àff

¨f»f SXWXf WX` ¨f»f³fZ QZÔÜ fOÞXZ RZYSXfQ»f IYe IYûdVfVf df»IbY»f ³f

IYSXZÔÜ

IbYÔ·f

BÀf ¸fWXe³fZ ³füIYSXe´fZVff »fû¦fûÔ IYe dþ¸¸fZQfdSX¹ffÔ fPÞX

ÀfIY°fe WX`Ü IYf¸fIYfþ ª¹ffQf SXWXZ¦ffÜ JbQ IZY d»fE Àf¸f¹f ³fWXeÔ

d³fIYf»f ´ffEÔ¦fZÜ BÀf ¸fWXe³fZ Af´fIYû A´f³fZ ½¹fUWXfSX ´fSX d³f¹fÔÂf¯f

SXJ³ff WXû¦ffÜ ¦fbÀÀfZ AüSX d¨fOÞXd¨fOÞXfWXMX ÀfZ Af´fIZY IYf¸f df¦fOÞX

ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ÀfÔ¨ffSX IZY Àff²f³fûÔ ÀfZ ²f³f »ff·f WXû ÀfIY°ff WX`Ü ÷YIYf

WXbAf ´f`Àff BÀf ¸fWXe³fZ d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü dfþ³fZÀf IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ

IYû ³fE AfgRYSX d¸f»f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ³fE »fû¦fûÔ ÀfZ ·fe ¸fb»ffIYf°fZÔ WXûÔ¦feÜ

BÀf ¸fWXe³fZ dIY¹ff ¦f¹ff IYf¸f Af´fIYe °fSX¢IYe ¸fZÔ þbOÞXZ¦ffÜ BÀf

¸fWXe³fZ ¸fZWX³f°f AüSX IYf¸fIYfþ ·fe ª¹ffQf SXWXZ¦ffÜ Af´fIYû ¸fZWX³f°f

IYf ´fcSXf RYf¹fQf ·fe d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü

¸fe³f

¸fe³f SXfdVf Uf»fZ »fû¦fûÔ IZY d»fE ¹fZ ¸fWXe³ff d¸f»ff-þb»ff WXû

ÀfIY°ff WX`Ü dfþ³fZÀf ¸fZÔ d³fUZVf IYSX³fZ IZY d»fE ¹fZ ¸fWXe³ff NXeIY

³fWXeÔ WX`Ü B³f dQ³fûÔ ¸fZÔ dIYÀfe IYû ·fe CX²ffSX ´f`Àff ³f QZÔÜ ³füIYSXe´fZVff

»fû¦f A´f³fZ IYf¸fIYfþ ¸fZÔ dIYÀfe ·fe °fSXWX IZY fQ»ffU IYSX³fZ IYe

IYûdVfVf ³f IYSXZÔÜ B³f dQ³fûÔ ¸fZÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ fWXÀf IYSX³fZ ÀfZ f¨fZÔÜ

dIYÀfe ·fe IYf¸f IYû ³f MXf»fZÔÜ ³füIYSXe AüSX dfþ³fZÀf ÀfZ þbOÞXZ fOÞXZ

R`YÀf»fZ ·fe B³f dQ³fûÔ ¸fZÔ ³f »fZÔÜ BÀf ¸fWXe³fZ Af´f ´f`ÀfûÔ IZY þûOÞX-

°fûOÞX ¸fZÔ »f¦fZ SXWXZÔ¦fZÜ ¦f`SXIYf³fc³fe IYf¸fûÔ ÀfZ Af´fIYû QcSX WXe SXWX³ff

WXû¦ffÜ B³f dQ³fûÔ ¸fZÔ þøYSXe IYf¸f d³f´fMXf³fZ IZY d»fE Af´fIYû ³fWXeÔ

¨ffWX°fZ WXbE ·fe IYþfÊ »fZ³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü ³f½f¸fSX, 2017

48

More magazines by this user
Similar magazines