11.01.2018 Views

letopis-decembar-2017-2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ДЕЦЕМБАР 2017. ГОД.

Датум

Активности

У оквиру 24. Светосавског турнира почело је првенство средњих школа у одбојци.

Одбојкашка екипа Школе одиграла је утакмицу са екипом Прве нишке гимназије

„Стеван Сремац“.

5. 12.

2017.

11. 12.

2017.

На иницијативу начелника ПУ Ниш одржан је састанак са директорима основних

и средњих школа са дневним редом:

1. Безбедност у школама

У просторијама Johnson Eletrica одржано је предавање о 6С (6S – Sort, Set, Shine,

Standardize, Sustain, Safety) методи. Ова метода је заснована на јапанској

филозофији организације радног простора и широко је примењен у свим

компанијама које држе до безбедности својих запослених и до оптимизације

ресурса и времена. Предавање је одржао Милан Миленковић, радник ове

компаније, који координира имплементацију и одржавање 6С методе унутар

компаније. Предавању су присуствовала 22 запослена.

11. 12.

2017.


13. 12.

2017.

Одржана је седница Одељењског већа првог разреда са дневним редом:

1. Решавање проблема адаптације ученика првог разреда на нову

школску средину,

2. Подстицање личне одговорности код ученика.


За раднике Школе организовано је путовање за Темишвар.

16-17. 12.

2017.

26. 12.

2017.

Градска општина Ниш- Палилула десету годину за

редом припрема календар са фотографијама

најбољих ученика и студената који се школују у

образовним установама на територији ове општине.

Промоција и уручење календара за 2018. годину

„НАЈБОЉИ МЕЂУ НАЈБОЉИМА“ обављено је у

просторијама Нишког културног центра. На

календару су ученице Школе: Митић Д. Емилија,

Крстић Урош, Милијић Миљан, Стевановић Илија,

Ранђеловић Јулија и Савић Никола.

Наставник физике Михајловић Срђан одржао је угледни час „Трење. Сила трења

мировања. Сила трења клизања“ у одељењу I-2.

26. 12.

2017.


26. 12.

2017. Фондација Темпус је организовала радионицу са циљем припремања школа за

припрему и подношење КА1 пројеката мобилности у оквиру Националног позива

Програма Еразмус +ЕУ за 2018. год. Радионици је присуствовао наставник Иван

Лазовић.


Одржано је Наставничко веће са следећим дневним редом:

27. 12.

2017.

1. Усвајање записника са претходне седнице,

2. Утврђивање Предлога Плана уписа ученика у први разред за шк. 2018/2019.

годину,

3. Доношење решења о признавању испита и утврђивање обавезе полагања

стручних и допунских испита за полазнике преквалификације и

доквалификације у шк. 2017/2018. години,

4. Утврђивање списка тема за матурски испит у шк. 2017/2018. години,

5. Усвајање извештаја о изведеној екскурзији за ученике трећег и четвртог

разреда.

Последњи радни дан у 2017. год.

29. 12.

2017.

Прво полугодиште се наставља у уторак, 9. 1. 2018. год.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!