03

turgutcaa
  • No tags were found...

‹msak : 06:32

Günefl : 07:57

Ö¤le : 13:06

‹kindi : 15:40

Akflam : 18:02

Yats› : 19:22

Bugün

Yar›n

En yüksek 7 En yüksek 9

Perflembe

En yüksek 7

Sal›

16

Ocak 2018

29 REBî’UL-AHÎR

1439

30 Kânûn-i

Sânî 1433

B‹ZE ULAfiIN: 444 0 155 • yenikonya@yenikonya.com.tr

‹fl yeri çal›flanlar›nca yakalanan h›rs›zl›k flüphelisi darp edildi

Önce dövdüler sonra

15 bin liral›k h›rs›zl›k

Konya’da yüzleri maskeli 2 flüpheli,

bir marketten 15 bin TL de¤erinde

sigara alarak kay›plara kar›flt›.

Haber Mehmet Kemal Serin

Konya’da yüzleri maskeli 2 flüpheli, bir

marketten 15 bin TL de¤erinde sigara alarak

kay›plara kar›flt›.

Olay, 12 Ocak 2018 tarihinde gece saatlerinde

merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Da¤saray

Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi.

‹ddialara göre, yüzleri maskeli 2 flüpheli araçla

marketin önüne geldi. fiüpheliler, güvenlik

kameralar›na ald›r›fl etmeden marketin kilidini k›r›p

içeri girdi. ‹ki flüpheli market içerisinde bulunan

raflara yönelerek, 6 dakika içerisinde 15 bin TL

polise teslim ettiler

Konya'da bir ifl yerinin güvenlik kameras› görüntülerini kaydeden bilgisayar› çald›¤›

ileri sürülen flüpheli, çal›flanlar taraf›ndan darp edildikten sonra polise teslim edildi.

de¤erindeki sigaralar› yanlar›nda getirdikleri çuvala

koydu, ard›ndan geldikleri araçla hiçbir fley olmam›fl

gibi olay yerinden uzaklaflarak kay›plara kar›flt›.

H›rs›zl›k olay› ise güvenlik kameras› taraf›ndan

saniye saniye kaydedildi. Market içerisinde ve

çevrede bulunan güvenlik kameralar›n› inceleyen

polisler, flüphelileri yakalamak için çal›flma bafllatt›.

AA

Alkol alan genç k›z

yar› bayg›n bulundu

Konya’da kald›r›mda hareketsiz yatan genç k›z,

vatandafllar›n ihbar› üzerine olay yerine gelen sa¤l›k

ekipleri taraf›ndan hastaneye kald›r›ld›. Olay, saat 02.00

s›ralar›nda merkez Selçuklu ilçesi fiehitlik Caddesi

üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde

üzerinde bir süre sallanarak yürüyen genç k›z kald›r›mda

düflerek bay›ld›. Çevredeki vatandafllar genç k›z› yerde

yatarken görünce hemen yard›ma koflarak yoldan geçen

bir arac› durdurup araca ald›. ‹hbar üzerine olay yerine

112 Acil Sa¤l›k ve polis ekipleri sevk edildi. Olay

yerine gelen sa¤l›k ekipleri genç k›za müdahale ederek

ad›n›n G.U. oldu¤unu ö¤rendi. Sa¤l›k ekipleri daha

sonra konuflmakta ve hareket etmekte güçlük çeken

genç k›z› araçtan indirerek sedyeye koydu. Sedyeye

koyulan genç k›z ambulansla Konya E¤itim ve Araflt›rma

Hastanesine kald›r›ld›. 22 yafl›ndaki G.U’nun 1.50

promil alkollü ö¤renildi. Hastaneye kald›r›lan genç

k›z›n sa¤l›k durumunun iyi oldu¤u belirtildi. ‹HA

Haber Bilal Çal›kuflu

Konya'da bir ifl yerinden h›rs›zl›k

yapt›¤› öne sürülen zanl›, çal›flanlar

taraf›ndan darp edildikten sonra

polise teslim edildi. ‹ddiaya göre,

merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif

Mahallesi Ormanda¤› Sokak'taki hal›

y›kama dükkan›na giren Ramazan G,

güvenlik kameras› görüntülerini

kaydeden bilgisayar ile monitörü

çald›. H›rs›zl›k zanl›s›n›n ifl yerinden

ç›kt›¤›n› gören çal›flanlar pefline

düfltü. Çald›¤› malzemeleri at›p

kaçmaya çal›flan flüpheliyi yakalayan

ifl yeri çal›flanlar›, Ramazan G'yi darp

Haber Yasin Ural

Selçuklu ‹lçesi Yeni ‹stanbul

Caddesi'nde devriye görevini

sürdüren polis ekipleri, flüphe

üzerine bir minibüsü durdurmak

istedi. Polisin "dur" ihtar›na

uymayan sürücü h›zla kaçmaya

bafllad›. Minibüs, yaklafl›k 20

ettikten sonra polisi arad›. Olay yerine

gelen 112 Acil Servis ekibince ilk

müdahalesi yap›larak Beyhekim

Polisten kaçan sürücü, aranan h›rs›zl›k flüphelisi ç›kt›

20 kilometre

polis-flüpheli

kovalamacas›

Zincirleme kaza

Konya’da bir otomobil sürücüsünün ani fren

yapmas› sonucu, 2'si t›r 4 arac›n kar›flt›¤›

zincirleme trafik kazas› meydana geldi.

kilometre süren kovalamaca

sonunda merkez Meram ilçesi

Orhangazi Mahallesi Cezayir

Caddesi'nde durduruldu. Sürücü

Adem D, polis ekiplerince

gözalt›na al›nd›. Alkollü oldu¤u

ve ehliyetinin bulunmad›¤›

ö¤renilen Adem D, Asayifl fiube

Devlet Hastanesine kald›r›lan

flüphelinin alkollü oldu¤u öne

sürüldü. Ramazan G, tedavisinin

ard›ndan Özalkent Polis Merkezine

götürüldü. H›rs›zl›k flüphelisinin,

peflinden gelenleri görünce kaçma

an›, baflka bir ifl yerinin güvenlik

kameralar›nca görüntülendi.

Kay›tlarda flüphelinin elindeki çal›nt›

malzemeleri at›p h›zla kaçmaya

çal›flmas› ve peflinden koflan kifliler

görülüyor.

Konya'da polisin

"dur" ihtar›na

uymayarak kaçan

minibüsün sürücüsü,

yaklafl›k 20

kilometre süren

kovalamaca

sonras›nda

yakaland›. Gözalt›na

al›nan sürücünün

ehliyetinin olmad›¤›,

h›rs›zl›k suçundan

arand›¤› belirlendi.

Müdürlü¤üne götürüldü. Burada

yap›lan kontrolde flüphelinin

h›rs›zl›k suçundan arand›¤›

belirlendi. Konya E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesi'nde sa¤l›k

kontrolünden geçirilen Adem D,

‹nfaz Büro Amirli¤i ekiplerine

teslim edildi.

Otobüsle otomobil çarp›flt›:3 ölü, 12 yaral›

Trafik facias›

Antalya'n›n Manavgat ilçesinde otobüsle otomobilin

çarp›flmas› sonucu 3 kifli öldü, 12 kifli yaraland›. Akseki'den

Manavgat yönüne giden Münir ‹. yönetimindeki Aksaray

Birlik firmas›na ait 68 KS 324 plakal› otobüs, Gençler

Mahallesi mevkisinde karfl› yönden gelen ‹lter U¤urlu'nun

(48) kulland›¤› 06 YYC 17 plakal› otomobille çarp›flt›.

Sürücü U¤urlu ile Mustafa Günefl (26) ve Mehmet

Kolanc› (38), hurdaya dönen otomobilde s›k›flarak

yaflam›n› yitirdi. Kazada yaralanan otobüsteki 12 yolcu,

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kald›r›ld›.

Cenazeler, Antalya Büyükflehir Belediyesi itfaiye

ekiplerinin çal›flmas› sonucu s›k›flt›klar› otomobilden

ç›kar›larak, Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Aksaray-Alanya seferini yapan otobüsün floförü Münir

Konya’da bir otomobil sürücüsünün ani fren

yapmas› sonucu, 2'si t›r 4 arac›n kar›flt›¤› zincirleme

trafik kazas› meydana geldi.

Kaza, saat 18.00 s›ralar›nda merkez Selçuklu

ilçesi Yeni ‹stanbul Yolu Caddesi üzerindeki üst

geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafi¤in

yo¤un oldu¤u saatlerde sürücüsü belirlenemeyen

26 B 9627 plakal› otomobil üst geçitte yavafllay›nca,

arkadan gelen hafif ticari araçla çarp›flt›. Yaflanan

kazan›n ard›ndan hemen arkadan gelen 2 t›r da

çarp›fl›nca zincirleme kaza meydana geldi. 4 arac›n

kar›flt›¤› kazada flans eseri yaralanan olmazken,

araçlarda maddi hasar meydana geldi. Üst geçitte

kazan›n oldu¤u istikamet araç trafi¤ine bir süre

kapand›. Uzun araç kuyruklar›n›n olufltu¤u üst

geçitteki trafik ak›fl› köprünün yan yolundan

sa¤land›. Trafik polisinin gelmesiyle araçlar üst

geçitten indirilerek yol kenar›na çekildi. Çarpman›n

fliddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar

meydana geldi. Araçlar›n üst geçitten

kald›r›lmas›n›n ard›ndan trafik ak›fl› yaklafl›k yar›m

saat sonra tekrar sa¤land›. ‹HA

More magazines by this user
Similar magazines