Views
9 months ago

KOAH Bülteni 2017 Sayı 3

Heinrich Worth, Roland

Heinrich Worth, Roland Buhl, Carl-Peter Criee, Peter Kardos, Nadine S. Lossi, Claus F. Vogelmeier. GOLD 2017 treatment pathways in ‘real life’: An analysis of the DACCORD observational study. Respiratory Medicine 2017; 131: 77-84. GOLD 2017 "gerçek hayatta" tedavi yolları: DACCORD gözlem çalışması Çeviren: Uzm. Dr. Nilgün YILMAZ DEMİRCİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı KOAH tipik olarak ilerleyici bir hastalıktır ve zaman içinde hastaların tedavisini yoğunlaştırmak gerekmektedir. Obstrüktif Akciğer Hastalığına Küresel Girişim (GOLD) 2017 güncellemesi uzun etkili b2-agonist (LABA), uzun etkili muskarinik antagonist (LAMA) ve inhale kortikosteroid (ICS) üçlü tedavinin yan etki gelişmesi veya etkin olmaması durumunda, tedaviden ICS’nin basamak şeklinde doz azaltılarak çıkarılabileceğini önermektedir. Ancak bu öneriyi destekleyecek sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. DACCORD, Almanya genelinde birinci ve ikinci basamakta devam etmekte olan girişimsel olmayan gözlemsel bir çalışmadır ve bazı verileri daha önce yayınlanmıştır. Bu analizde amaç; LABA/LAMA kombinasyonu başlanan hastaların klinik ve demografik özelliklerinin tanımlamak ve bu tedavi ile klinik gidişi belirleyerek GOLD önerisini test etmektir. Çalışma kohortu, LABA/LAMA tedavisine yeni başlanan veya tedavisi bu rejim ile değiştirilen yaklaşık 4000 hasta ile oluşturuldu. Kontrol grubu olarak KOAH için diğer tedavileri almakta olan 2000 olgu alındı. Olguların demografik ve klinik özellikleri, çalışmaya başlamadan 6 ay önceki dönemdeki alevlenme sayısı, CAT anket ve FEV1 değeri ile çalışmanın 3., 6., 9. ve 12. aydaki alevlenme verisi ve 3. ve 12. aydaki CAT skorları kaydedildi. Daha önceki tedavi öykülerine göre olgular dört alt gruba ayrıldı. İdame tedavisi almayan grup (795 olgu), LABA veya LAMA monoterapisi alan grup (954 olgu), LABA/IKS tedavisi alan grup (598 olgu) ve üçlü tedavi alan grup (377 olgu). Bir yılın sonunda grup heterojenitesini azaltmak için tüm vizitlerini tamamlayan ve tedavisi indekaterol/glikopironyum olarak bir yıla tamamlanan 1724 olgunun analizleri yapıldı. Bir yıllık takip sonunda tüm alt gruplarda alevlenme oranları sırası ile 0.16, 0.19, 0.21 ve 0.26 idi. Sonuç olarak LABA/LAMA kullanımının daha önceki tedavi

öyküleri ile kıyaslandığında azalmış alevlenme riski ile ilişkili olduğu görüldü. Tüm gruplarda bir yılın sonunda CAT skorunda iyileşme belirlendi (sırası ile %61.4, %65.0, %71.0 ve %52.4). Çalışmanın en ilginç sonuçları LABA/ICS ile üçlü tedavi alan gruplarda elde edildi. Sık alevlenme öyküsü tanımlayan ICS alan grupta LAMA/LABA tedavi değişikliği ile yıllık alevlenme oranı 0.2 bulundu. Bu bulgu LABA/LAMA tedavisinin test edildiği FLAME çalışmasının sonuçları ile uyumluydu. FLAME çalışmasında LABA/LAMA tedavisi alan grupta LABA/ICS alan gruba kıyasla daha az alevlenme ve sağlık durumunda iyileşme gözlendi. Bu çalışmada üçlü tedaviden IKS’ in kesilmesi ile elde edilen olumlu sonuçlar DACCORD’ un ilk kohort verilerini destekler tarzda kanıt oluşturmuştur. Daha önceki GOLD kılavuzları başlangıç tedavisi için öneride bulunurken 2017 revizyonu çoğunlukla uzman görüşü olsa da ilk kez bir dizi tedavi algoritması içermektedir. LABA monoterapisine rağmen persistan semptom veya sık alevlenme yaşayan hastalar için önerilen sonraki adım LAMA eklenmesidir. LABA/ICS’ ye rağmen sık alevlenme yaşayan hastalarda da yine LABA/LAMA değişikliği iki seçenekten biridir. Bu çalışmanın ana gücü gerçek yaşam verilerini içeriyor olmasıdır. Çalışmanın zayıf yönlerinden biri gözlemsel çalışma olması nedeni ile gruplar arası sigara içimi gibi etkisi olabilecek klinik özellikler dikkate alınamamıştır. Diğeri; gruplardaki pulmoner rehabilitasyon gibi farmakolojik tedavi dışı yaklaşımlar hakkındaki verilerin toplanamamasıdır. Bu çalışmanın sonuçları GOLD önerilerini destekler niteliktedir. Monoterapi veya LABA+ICS’ ye rağmen semptomatik olan olgularda LABA/LAMA tedavisi geçerliliği kanıtlanmış bir seçenektir. Ayrıca üçlü tedaviden LABA/LAMA’ya basamak azaltarak geçmeyi destekleyen ilk gerçek yaşam verileridir.

GENÇLİK EĞİTİM KURUMLARI ARALIK BÜLTENİ 2017
Леди Мен №3 (27) март 2017