Views
6 months ago

KOAH Bülteni 2017 Sayı 3

KOAH

KOAH Bakış açısıyla Astım-KOAH Overlap (AKO) Doç.Dr.Muzaffer Onur Turan Astım-KOAH Overlap (AKO), persistan hava akımı kısıtlaması ve kronik hava yolu inflamasyonu ile karakterize, hem astım hem KOAH özelliklerini taşıyan bir hastalıktır (1). Uzun yıllardır “sendrom” olarak adı geçen bu hastalık, son dönemde “AKO” olarak terminolojide yerini almaya başlamıştır (2). Pek çok rehber ve makalede AKO ve tanımlaması son yıllarda yer almaya başlamışsa da, ilk defa GINA-GOLD 2014 rehberlerinde objektif olarak tanımlanmış ve tanı için kriterler belirlenmiştir. Bu rehberlere göre KOAH ve astıma ait en az üç benzer özellik bulunması AKO lehine olarak kabul edilmiştir (1) [Tablo 1]. AKO ile ilgili pek çok farklı tanı kriteri çeşitli rehberlerde veya çalışmalarda belirtilmiştir. En çok kabul görenlerden birisinde majör tanı kriterleri olarak; 1) 40 yaş ve üstünde persistan havayolu obstrüksiyonu, 2) En az 10 paket.yıl sigara veya biyoyakıt maruziyet öyküsü, 3) 40 yaş altında astım öyküsünün varlığı veya bronkodilatör sonrası 1. saniyedeki zorlu ekspiratuar hacimde (FEV1) 400 ml yanıt olması belirtilmiş. Minör kriterler ise; 1) Allerjik rinit veya atopi öyküsünün varlığı, 2) En az 2 vizitte kısa etkili beta-2 agoniste %12 ve 200 ml FEV1 yanıtı, 3) Periferik kan eozinofil sayısının ≥300/µL olması şeklinde belirlenmiş. AKO tanısı için üç majör ve en az bir minör kriterin bulunması önerilmiş (3). AKO’nun astım ve KOAH’dan hangisinin bir alt tipi olduğunu tam olarak ortaya koymak çok zordur. Hatta astım ve KOAH ortak genetik ve çevresel risk faktörleri ile oluşan tek hastalığın (kronik non-spesifik akciğer hastalığı) farklı ekspresyonları da olabilir (Hollanda hipotezi) (4). Bu hipotezin antitezi olarak “İngiliz hipotezi’ ise astım ve KOAH’ı farklı genetik ve çevresel risk faktörleriyle gelişen farklı hastalıklar olarak da tanımlanmaktadır (5).

Tablo 1: AKO tanı kriterleri (1) ÖZELLİK ASTIM KOAH Başlama yaşı < 20 yaş > 40 yaş Semptomlar Dakika, saat ve günler içinde değişim Gece ve sabah saatlerinde artış. Egzersiz, emosyonel durum değişiklikleri, toz veya alerjenlere maruziyet ile tetiklenme. Tedaviye rağmen kalıcı. İyi ve kötü günler vardır fakat sürekli semptomlar ve egzersiz dispnesi. Dispneden önce başlayan, tetikleyicilerden bağımsız öksürükbalgam Solunum fonksiyon testleri (SFT) Değişken hava akımı kısıtlanması (Spirometri veya PEF) Kalıcı hava akımı kısıtlanması. (Post-BD FEV1/FVC