Views
9 months ago

Duravit januar 2018

DuraStyle

DuraStyle Bestillingsskjema for benkeplater Kunde Serie Frist Bestillingsnummer Dato Farge Underskap / hylle med skuffer: # e Infoboks: Individuelle løsninger angående bestillingsinformasjonen / regler for DuraStyle-benkeplater med forskjellig lengde på benkeplatene og forskjellig posisjonering av underskapene, benkeplatebæringer. Legg ved en tegning / makslengde på benkeplaten 2000 mm / Tilpasset boring av kranhull for høyere kraner er tilgjengelig for NOK 245 tillagt i prisen.Angi eksakte koordinater og diameter. b c For at vi skal kunne produsere forskjellige benkeplater med nøyaktig passform, må vi ha følgende opplysninger: a = mm Lengde på benkeplaten a d HL utskjæring b = mm Utskjæring til servant – måles fra venstre kant til midt i servant. c = mm Ved boring av kranhull – måles fra venstre kant til midt i kranhull. d = mm Ved boring av kranhull – måles det fra bakkant til midt i kranhull. e = mm Ønsket plassering av benkeplatebæring – måles fra venstre kant. Angi hvilken type bæring som ønskes. (# UV 9926, # UV 9902, # UV 9933) utskjæring for håndkleholder på benkeplateområdet er mulig på venstre eller høyre side, eller på begge sider Infoboks: Fritthengende benkeplater: 2 benkeplatebæringer til benkeplate med bredde opp til 1000 mm, 3 benkeplatebæringer til benkeplate med bredde fra 1001–1400 mm, 4 benkeplatebæringer til benkeplate med bredde fra 1401–2000 mm. Underskap, servantskap Benkeplatebæring – håndkleholder # UV 9933 Benkeplatebæring – vinkel # UV 9902 (40 mm) Benkeplatebæring – T-formet # UV 9926 HL = Boring av kranhull, D = 35 mm (størrelsesspesifikasjon er valgfritt) Sikre at all den påkrevde informasjonen er med i bestillingsskjemaet. Den forhånds trykte oversikten gjør det enklere å tegne en plan over benkeplateoverflaten. 0 100 200 500 1000 1500 2000 Dybde = 550 724 PL 8_NO

Generelle salgsvilkår I. GENERELT Hvis ikke annet utrykkelig har blitt godkjent skriftlig av ledelsen på forhånd, utføres alle våre salg utelukkende etter hensyn til de nåværende generelle salgs- og leveringsbetingelser, som går foran enhver klausul som eventuelt skulle forekomme i kjøpers ordre eller brev. Hvis det ikke foreligger en skriftlig avtale, går aldri kjøpers generelle innkjøpsbetingelser foran selgers generelle salgs- og leveringsbetingelser. II. TILBUD Informasjonen som fremkommer i våre kataloger, brosjyrer, prislister og tilbud som gis av våre salgsrepresentanter, agenter og ansatte gis kun som ren informasjon og kan derfor være gjenstand for endringer. Vi forbeholder oss retten til å foreta enhver produktendring som vi anser som nødvendig, og også å innstille videre produksjon av enkelte produkter uten forhåndsvarsel. Hvis ikke annet er avtalt, er tilbud bindende for selger i 30 dager fra tilbudets dato. Leveranser og tjenesteytelser begrenser seg til de som er spesifisert i tilbudet III. ORDREAVTALE Ordrer må mottas skriftlig gjennom våre salgsrepresentanter, agenter, eller ansatte, og er først gjeldende etter skriftlig bekreftelse fra Duravit På selgers forespørsel kan enhver ordre nektes mottatt innenfor et gitt tidsrom. Hvis kjøper ikke klager innen 8 dager fra mottatt ordrebekreftelse betraktes ordrebekreftelsen som en bindende og endelig avtale etter de gjeldende salgs- og leveringsbestemmelser og kjøper har heretter ingen rett til å klage over avvik fra den gitte ordre. Alle ordrer skal aksepteres av selger og kan minskes eller annulleres, spesielt i den tidligste salgsfasen av lagervarer. Siden produktene utføres på forskjellige måter og derfor er gjenstand for tekniske variasjoner, det er derfor de aksepterte toleranser er tillatt under hensyn til disse spesielle produksjonsforhold. Kjøper er bundet fra det øyeblikket en bestilling eller kontrakt er overlevert til våre salgsrepresentanter, agenter eller ansatte i underskrevet stand. Ingen ordre kan annulleres uten en skriftlig avtale fra selgeren. Vi forbeholder oss retten til å avvise enhver ordreannullering og å betrakte tidligere innbetalinger som kompensasjon for tap grunnet dette. IV. PRISER Hvis ikke annet er nevnt i selgers tilbud eller ordrebekreftelse er prisene ekskl. mva. De varer som ikke er kommet direkte fra fabrikk, lager eller utsalgssteder, er uten emballasjeomkostninger. Uansett ordredato, er prisene på regningen i overensstemmelse med de gjeldende priser den dagen ordren ble bekreftet. Ytterligere eller spesielle bestillinger påregnes ekstra omkostninger. Skulle råmaterialeprisene eller arbeidslønningene øke for bestilte produkter i tiden mellom registrering av ordren og leveringsdatoen er det tillatt å legge en slik merutgift til kjøpers regning, enten helt eller delvis til de gjeldende priser på dagen for ordrebekreftelsen. Den avtalte prisen kan også endres hvis det skulle skje endringer i toll, skatt, avgifter o.lign. som kan påvirke selgers pris. Med mindre det foreligger en skriftlig avtale om det motsatte, er tilbudspriser for våre kunder midlertidige og spesielle i hvert enkelt tilfelle. Av den grunn kan selger til enhver tid endre eller stanse slike spesielle rabatter. Det samme gjelder for prisnedsettelser og rabatter ved utgangen av året. V. LEVERING – FORSENDELSE Leveringsbetingelsene er angitt i arbeidsdager, som utelukkende er å betrakte som en informasjon og er derfor uten forpliktelse. Hvis forhåndsbetaling er påkrevd ved en ordre, løper tiden for levering fra mottakelsesdatoen av beløpet. Forsinkelse av levering kan ikke føre til at kunden hever kjøpet, krever avslag i prisen eller er berettiget til å kreve noen form for straff eller erstatning. I prinsippet skal varene fjernes fra selgers fabrikk, lager eller utsalgssted og kjøper skal ta vare på leveransen fra den avtalte dag; etter dette tidspunktet vil varene bli oppbevart for kjøpers regning og risiko. Betalinger til utsalgssted for varer som ikke kunne leveres på leveringstidspunktet grunnet begivenheter utenfor selgers kontroll vil skje for kjøpers regning. Alle varer som er solgt som prøver og lignende skal hentes og godkjennes i selgers fabrikk eller lager eller på et tredje sted hvor varene er oppbevart også i tilfelle der transportomkostningene er betalt. Kjøper skal godkjenne varene før forsendelse. Skjer ikke dette, så skal en vareoverførsel som finner sted utenfor det lager som varene var lagret i med henblikk på forsendelse eller avhenting av en sjåfør være i overensstemmelse med den alminnelige bestemmelse og inndeling av varer og eiendomsretten overgås til kjøper med resten av betalingen for disse varer. Eventuell levering utført av selger med selgers egne kjøretøy er kundeservice og avviker ikke fra overnevnte betingelser. I tilfeller av salg der sjåføren er formidlet av selger, handler selger kun i form av kjøpers mellommann og foretar transaksjoner på vegne og regning av kjøper. Ved fraktfritt avtalt leveringssted fraktes de bestilte varer alltid for kjøpers risiko; kjøper har ansvar for kontroll av den leverte mengde, kvalitet og tilstand når varene mottas og hvis mulig ha varer på lager i reserve og for å kunne reklamere direkte til sjåføren i tilfeller av forsinkelse, tap eller skade. Selger kan ikke under noen omstendigheter stilles til ansvar for ødeleggelser eller lignende som selger er helt uten innflytelse på (brann, vann, osv.) eller tilfeller av delvis eller fullstendig tap av sendte varer uansett årsaken til tapet, hvis varene, som er stilt til kjøpers rådighet har blitt lagret på selgers forretningssted eller et lager tilhørende en tredjepart. Det samme gjelder tilfeller der manglende avhenting av varene under henhold til det avtalte og fastsatte tidspunkt. Alle utgifter til spesielt fremstilte rammer, kasser, eller paller som er nødvendige for å frakte varene, dekkes av kjøper. Det nevnte fraktmateriale sendesikke i retur til selger. VI. HENDELSER UTENFOR KONTROLL – FORCE MAJEURE Ulykker i fabrikker, mangel på arbeidskraft, streik, krig, opprør, uroligheter og uregelmessige råvareleveranser osv. er tilfeller av absolutt nødvendighet og gir selger rett til å stanse eller avlyse avtalen og overskride det fastsatte leveringstidspunkt uten at kjøper kan gjøre innsigelser mot dette. Salgsavtalen kan utrykkelig avlyses på selgers eget initiativ ved å sende kjøper et rekommandert brev under følgende omstendigheter: problemer med eller nektelse av eksportbevillinger, problemer med å oppnå myndighetenes godkjennelse for å overføre kapital og hver gang uventede problemer hemmer eksporttransaksjonen selv om salget i seg selv ikke motarbeides. VII. KLAGER – GARANTI Siden det antas at kjøper har tatt grundig notis av selgers tilbudte produkters egenskaper, er det utrykkelig avtalt at kjøper har valgt de i orden nevnte produkter på eget ansvar og i henhold til egne ønsker og krav. Enhver klage relatert til eventuelle tydelige feil og mangler ved de solgte varer kan kun godkjennes i form av et skriftlig kommunikasjon sendt innen 3 dager etter det tidspunkt da kjøper eller dennes representant ville ha tatt i mot leveransen av varene hos selgeren i dennes fabrikk, lager eller butikk eller hvis selger har foranlediget frakten, senest 3 dager etter tidspunkt for varenes ankomst til bestemmelsesstedet (attestert med Postens stempel) På samme måte kan enhver klage relatert til eventuelle skjulte feil og mangler hos de solgte varer kun godkjennes i form av skriftlig kommunikasjon sendt innen 3 dager etter det tidspunktet kjøperen ble kjent med den skjulte feil eller mangel. I alle tilfeller aksepteres klager over skjulte feil eller mangler kun innen en måned etter kjøpers mottakelse av leveransen hos selgeren i dennes fabrikk, lager eller butikk, eller hvis selgeren har foranlediget frakten, senest en måned etter tidspunktet for varenes ankomst til bestemmelsesstedet. For å kunne komme i betraktning skal alle klager være detaljert og presise, spesielt når det gjelder beskrivelse av feilen eller mangelen. Selger forbeholder seg retten til å la produktene være de undersøkte klagers kjerne. I alle tilfeller godkjennes klager over skjulte eller tydelige feil eller mangler kun hvis varene ikke har vært utsatt for noen form for endring og hvis man har kommet frem til, etter en grundig høring av alle parter, at årsaken til feilen eller mangelen kan føres tilbake til selger og hvis kjøper har tatt alle nødvendige skritt for å holde varene i samme tilstand til det er oppnådd innsikt etter en grundig høring av alle parter og hvis mulig, før frakt. Selgers heftelse er begrenset og innebærer enten omlevering innenfor et rimelig tidsrom uten andre utgifter enn transportomkostningene for de nevnte varer, eller kreditering av salgssummen. Uoverensstemmelser vedrørende mulige feil og mangler berettiger ikke i noe tilfelle kjøper å holde tilbake betaling eller nekte å betale det fakturerte beløp. Selger tar utrykkelig ikke noe ansvar for eventuelle rettshandlinger som kunne pålegges kjøperen på grunn av varer som er dekket av garanti. Varer solgt til en spesiell pris som følge av sortimentsendringer må ikke i noe tilfelle bli gjenstand for klager over designutførelsen, overflateglatthet, størrelse osv. Varer må ikke under noen omstendigheter returneres uten at dette er avtalt på forhånd og en slik avtale må aldri betraktes som en erkjennelse. VIII. BETALING Hvis ikke annet er utrykkelig avtalt skriftlig, betales kjøpesummen kontant hos selgers forretningssted ved levering. Det kan forlanges et depositum ved bestilling av visse lagervarer, det resterende beløpet skal i så tilfelle betales når varene er tilgjengelige for kjøperen. Betaling via rater kan kun skje hvis det foreligger en skriftlig avtale med selger. Hvis ikke annet er avtalt skal slike avtaler spesifiseres i hvert enkelt tilfelle. – Betalingen foregår da ved hjelp av sjekker. Enhver avvisning eller manglende dekning av selgers sjekker innen det fastsatte tidsrom vil føre til krav om umiddelbar mulighet for selger å inndra alle utestående fordringer innenfor et rimelig tidsrom uten møte eller formaliteter og også annullering eller heving av avtalen. I tilfeller der selger på forhånd har akseptert en delbetaling ,og hvis kjøperens kredittverdighet faller har selger rett til å kreve garantier for å sikre en rettferdig oppfyllelse av krav selv etter delvis utsendelse av ordre. Avvisning av dette eller utilstrekkelig garanti, gir selger rett til å annullere eller stoppe hele eller deler av transaksjonen. Det samme gjelder i spesielt i tilfeller av delvis eller fullstendig lukking av kjøpers forretning, uansett årsak. Forsendelsesdatoen er starttidspunket (eller -punktene) for betalingen. Kontant betaling skal skje innen 10 dager fra forsendelsesdatoen. Kun betaling innenfor dette tidsrom betraktes som kontant betaling. Kjøper er ikke på noe tidspunkt autorisert til å foreta trekk i verdien av en remburs eller en kreditt som han er berettiget til fra det fakturerte beløp, hvis kjøper ikke besitter et kredittbrev som viser størrelsen på beløpet eller kredittens remburs. Ved uteblitt betaling av et beløp på grunn av overskridelse av betalingsfristen, pålegges en rente på 2% over diskontoen hos Baden-Würtenbergs sentrale forbundsbank. Dessuten forbeholdes retten til å gjøre alle krav som stammer fra forsinkelsen gjeldende. Alle utgifter resulterende fra selgers tap på sjekker og alle utgifter i forbindelse med selgers inndragelse av utestående fordringer av en hver art, skal dekkes av kjøper. Ved manglende betaling ved betalingsfristens utløp, uansett hvilken del av prisen, kreves det øyeblikkelig betaling av alle utestående fordringer også hvis betalingsfristen ikke er utløpt på disse uten møte eller formaliteter med mindre en endring gjensidig avtales og bekreftes skriftlig av selger. Uansett alt som er nevnt i det ovenstående forbeholder selger seg rett til å bruke artikkel IX i disse salgs- og betalingsbestemmelser ved manglende betaling ved utløp av betalingsfristen ved ethvert beløp i en inngått salgsavtale. Det er utrykkelig avtalt og forstått at all fakturering uført på forhånd av en kjøper eller enhver annen av kjøpers representanter direkte eller til en tredjepart aldri må betraktes som en erkjennelse fra selgers side og frita kjøper eller representanten for betalingsforpliktelsene til selger. IX. OVERDRAGELSE AV EIENDOMSRETT I henhold til tysk lov av 12. mai 1980 – er det av aller største viktighet at kjøperen, som aksepterer dette, er fullstendig bekjent med elementene her av – foregår selgers handel med henblikk på endring av den rettmessige status. Derfor overdras eiendomsretten til varene først til kjøper etter at hele kjøpssummen er betalt. I tilfelle av remittent av en sjekk eller veksel har betaling først funnet sted på tidspunktet for den egentlige mottakelse. Risikoen overdras til kjøper ved levering av varene ved overdragelse av eiendomsretten Kjøper skal forsyne eller vedlikeholde, pleie og benytte for egen regning og risiko. Han vil bli holdt til ansvar for enhver skade forårsaket av så vel varer som levering. Før eiendomsretten er overdratt til kjøpers fordel, skal kjøper sørge for god beskyttelse av identifikasjonskodene påsatt av selger som jamnført i salgsdokumentene. Kjøper skal motsette alle rettslige fordringer som tredjepart kunne mene å ha for de bestilte varer kjøpt samtidig med risiko for fratakelse via pantefogd, konfiskering eller lignende handlinger. Så snart det er advisert skal kjøper informere selger så denne kan beskytte egne interesser. Hvis kjøper ikke eier stedet der han utøver sin forretning, skal han gjøre utleier kjent med de solgte varers juridiske status og bevise denne formalitet overfor selgeren. Med mindre det har blitt utrykkelig tillatt av selgeren, er det ikke tillatt av kjøperen å fjerne de solgte varer fra det vante lager. Så lenge full betaling ennå ikke foreligger, må ethvert tiltak fra kjøpers side som kan forhindre selger i å få de solgte varer i hende som de var eller endre den rettsmessige status for alle eller deler av de solgte varer (forbruk hos kjøper, endring av varer eller forbindelse med andre varer, videresalg, overdragelse av rettigheter over disse varer til tredjepart) kun utføres hvis ikke det på forhånd foreligger en skriftlig avtale mellom selger og kjøper. Ved manglende betaling ved betalingsfristens utløp, uansett det i salgskontrakten angitte beløps størrelse eller ved kjøpers manglende oppfyllelse av avtalen, har selger rett til å oppheve salgskontrakten og uten å være tvunget til å ta i bruk legale formaliteter innen 8 dager etter ordinære samlinger og et rekommandert brev uten noe resultat. På samme måte kan forsynings- eller leveringsavtaler overdratt av selger med god rett avlyses innen 8 dager etter ordinære samlinger og et rekommandert brev uten noe resultat. Selgers gjenerobring av de krevde varer forplikter kjøper til å yte en erstatning for å ha endret varenes kvalitet og spesielt for å ha forhindret selger i å ha adgang til de gjeldende varer. Som følge av dette og i følge straffeklausulen skal kjøper yte en godtgjørelse beløpende på 10% av den avtalte pris pr måned hvor de tilbakeleverte varer var i kjøpers varetekt. Hvis avtalens annullering gjør selger til debitor grunnet tidligere mottatt forskudd fra kjøper er han berettiget til å godtgjøre for en slik gjeld med kravene resulterende fra ovennevnte straffeklausul. X. TVISTER, VERNETING OG LOVVALG Det er tenkt at alle selgers handelstransaksjoner utføres på selgers registrerte forretningssted, som også er stedet for betaling. Betaling ved hjelp av veksler eller lignende må ikke under noen omstendigheter inneholde avvikelser fra inneværende generelle salgs- og leveringsbetingelser. I reglen er utførselsstedet Hornberg, selv i tilfeller hvor leveringer er påvirket fra andre steder. Forutsetningen er at den bestillende part er en fullt ut kvalifisert handelsaktør, skal enhver tvist som utspringer av avtalen avgjøres hos en domstol i det rettsområdet hvor selgers hovedkontor befinner seg. Tvister ved internasjonalt salg og hvis ikke annet er utrykelig avtalt, avgjøres etter tysk rett. Enhver forretning medselger innebærer en klar og tydelig godkjennelse av de nåværende generelle salgs- og leveringsbetingelser. PL 8_NO 725

 • Page 1 and 2:

  Leben im Bad Living bathrooms Prisl

 • Page 3 and 4:

  Viktige spesifikasjoner til porsele

 • Page 5 and 6:

  Innhold Porselen Oversikt over prod

 • Page 7 and 8:

  Nummerindeks ModellnummerSide Model

 • Page 9 and 10:

  Nummerindeks ModellnummerSide Model

 • Page 11 and 12:

  Nummerindeks ModellnummerSide Model

 • Page 13 and 14:

  Nummerindeks ModellnummerSide Model

 • Page 15 and 16:

  Nummerindeks ModellnummerSide Model

 • Page 17 and 18:

  Nummerindeks ModellnummerSide Model

 • Page 19 and 20:

  Nummerindeks ModellnummerSide Model

 • Page 21 and 22:

  Numerisk index NRF-nr. Modellnummer

 • Page 23 and 24:

  Numerisk index NRF-nr. Modellnummer

 • Page 25 and 26:

  Numerisk index NRF-nr. Modellnummer

 • Page 27 and 28:

  Porselen Oversikt over produktkateg

 • Page 29 and 30:

  Bolleservanter/toppmonterte servant

 • Page 31 and 32:

  Gjestebad Servant 1930-serien # 078

 • Page 33 and 34:

  Handicap produkter (rullestolbruker

 • Page 35 and 36:

  Møbelservanter Servant, møbelserv

 • Page 37 and 38:

  Møbelservanter Servant, møbelserv

 • Page 39 and 40:

  Delvis nedfellbare servanter Servan

 • Page 41 and 42:

  Toalettsett Veggtoalett box D-Code

 • Page 43 and 44:

  Urinaler Urinal Starck 3-serien # 0

 • Page 45 and 46:

  1930 Serien Design by Duravit Beskr

 • Page 47 and 48:

  2nd floor Design by sieger design B

 • Page 49 and 50:

  2nd floor Design by sieger design B

 • Page 51 and 52:

  2nd floor Design by sieger design B

 • Page 53 and 54:

  Architec Design by Prof. Frank Hust

 • Page 55 and 56:

  Architec Design by Prof. Frank Hust

 • Page 57 and 58:

  Architec Design by Prof. Frank Hust

 • Page 59 and 60:

  Architec Design by Prof. Frank Hust

 • Page 61 and 62:

  Bolleservanter, diverse Beskrivelse

 • Page 63 and 64:

  Cape Cod Design by Philippe Starck

 • Page 65 and 66:

  Darling New Design by sieger design

 • Page 67 and 68:

  Darling New Design by sieger design

 • Page 69 and 70:

  Darling New Design by sieger design

 • Page 71 and 72:

  D-Code Design by sieger design Besk

 • Page 73 and 74:

  D-Code Design by sieger design Besk

 • Page 75 and 76:

  D-Code Design by sieger design Besk

 • Page 77 and 78:

  D-Code Design by sieger design Besk

 • Page 79 and 80:

  D-Code Design by sieger design Besk

 • Page 81 and 82:

  D-Code Design by sieger design Besk

 • Page 83 and 84:

  Duraplus Design by Duravit Beskrive

 • Page 85 and 86:

  DuraSquare Design by Duravit Beskri

 • Page 87 and 88:

  DuraSquare Design by Duravit Beskri

 • Page 89 and 90:

  DuraSquare Design by Duravit Beskri

 • Page 91 and 92:

  DuraSquare Design by Duravit Beskri

 • Page 93 and 94:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 95 and 96:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 97 and 98:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 99 and 100:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 101 and 102:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 103 and 104:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 105 and 106:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 107 and 108:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 109 and 110:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 111 and 112:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 113 and 114:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 115 and 116:

  Foster Design by Norman Foster Besk

 • Page 117 and 118:

  Foster Design by Norman Foster Besk

 • Page 119 and 120:

  Happy D.2 Design by sieger design B

 • Page 121 and 122:

  Happy D.2 Design by sieger design B

 • Page 123 and 124:

  Happy D.2 Design by sieger design B

 • Page 125 and 126:

  Happy D.2 Design by sieger design B

 • Page 127 and 128:

  Luv Design by Cecilie Manz Beskrive

 • Page 129 and 130:

  ME by Starck Design by Philippe Sta

 • Page 131 and 132:

  ME by Starck Design by Philippe Sta

 • Page 133 and 134:

  ME by Starck Design by Philippe Sta

 • Page 135 and 136:

  ME by Starck Design by Philippe Sta

 • Page 137 and 138:

  ME by Starck Design by Philippe Sta

 • Page 139 and 140:

  ME by Starck Design by Philippe Sta

 • Page 141 and 142:

  Nedfelling & underliming ​ Beskri

 • Page 143 and 144:

  P3 Comforts Design by Phoenix Desig

 • Page 145 and 146:

  P3 Comforts Design by Phoenix Desig

 • Page 147 and 148:

  P3 Comforts Design by Phoenix Desig

 • Page 149 and 150:

  P3 Comforts Design by Phoenix Desig

 • Page 151 and 152:

  Starck 1 Design by Philippe Starck

 • Page 153 and 154:

  Starck 1 Design by Philippe Starck

 • Page 155 and 156:

  Starck 1 Design by Philippe Starck

 • Page 157 and 158:

  Starck 2 Design by Philippe Starck

 • Page 159 and 160:

  Starck 2 Design by Philippe Starck

 • Page 161 and 162:

  Starck 2 Design by Philippe Starck

 • Page 163 and 164:

  Starck 2 Design by Philippe Starck

 • Page 165 and 166:

  Starck 3 Design by Philippe Starck

 • Page 167 and 168:

  Starck 3 Design by Philippe Starck

 • Page 169 and 170:

  Starck 3 Design by Philippe Starck

 • Page 171 and 172:

  Starck 3 Design by Philippe Starck

 • Page 173 and 174:

  Starck 3 Design by Philippe Starck

 • Page 175 and 176:

  Starck 3 Design by Philippe Starck

 • Page 177 and 178:

  Starck 3 Design by Philippe Starck

 • Page 179 and 180:

  Starck 3 Design by Philippe Starck

 • Page 181 and 182:

  Starck 3 Design by Philippe Starck

 • Page 183 and 184:

  Urinaler ​ Beskrivelse mm kg Anta

 • Page 185 and 186:

  Urinaler ​ Beskrivelse mm kg Anta

 • Page 187 and 188:

  Vero Air Design by Duravit Beskrive

 • Page 189 and 190:

  Vero Air Design by Duravit Beskrive

 • Page 191 and 192:

  Vero Air Design by Duravit Beskrive

 • Page 193 and 194:

  Vero Air Design by Duravit Beskrive

 • Page 195 and 196:

  Vero Air Design by Duravit Beskrive

 • Page 197 and 198:

  Vero Design by Duravit Beskrivelse

 • Page 199 and 200:

  Vero Design by Duravit Beskrivelse

 • Page 201 and 202:

  Vero Design by Duravit Beskrivelse

 • Page 203 and 204:

  Vero Design by Duravit Beskrivelse

 • Page 205 and 206:

  Vero Design by Duravit Beskrivelse

 • Page 207 and 208:

  Vero Design by Duravit Beskrivelse

 • Page 209 and 210:

  Vero Design by Duravit Beskrivelse

 • Page 211 and 212:

  Tilbehør ​ Beskrivelse mm kg Ant

 • Page 213 and 214:

  Tilbehør ​ Beskrivelse mm kg Ant

 • Page 215 and 216:

  D-Code Design by Duravit Beskrivels

 • Page 217 and 218:

  Karree Design by Duravit Beskrivels

 • Page 219 and 220:

  OpenSpace Design by EOOS Beskrivels

 • Page 221 and 222:

  Kraner B.1226 B.2230 C.1234 Tilbeh

 • Page 223 and 224:

  Viktige instruksjoner, kraner 1. Di

 • Page 225 and 226:

  Kraner Produktinformasjon kombinasj

 • Page 227 and 228:

  B.1 Beskrivelse H (mm) Modell-nr. N

 • Page 229 and 230:

  B.1 Beskrivelse H (mm) Modell-nr. N

 • Page 231 and 232:

  B.2 Beskrivelse H (mm) Modell-nr. N

 • Page 233 and 234:

  B.2 Beskrivelse H (mm) Modell-nr. N

 • Page 235 and 236:

  C.1 Design by Kurt Merki Jr. Beskri

 • Page 237 and 238:

  C.1 Design by Kurt Merki Jr. Beskri

 • Page 239 and 240:

  C.1 Design by Kurt Merki Jr. Beskri

 • Page 241 and 242:

  C.1 Design by Kurt Merki Jr. Beskri

 • Page 243 and 244:

  Tilbehør ​ Beskrivelse ​ Model

 • Page 245 and 246:

  Tilbehør ​ Beskrivelse ​ Model

 • Page 247 and 248:

  SensoWash ® SensoWash ® -toaletts

 • Page 249 and 250:

  SensoWash ® -produktinformasjon Se

 • Page 251 and 252:

  SensoWash ® -produktinformasjon Se

 • Page 253 and 254:

  SensoWash ® -produktinformasjon Se

 • Page 255 and 256:

  SensoWash ® Starck e ​Design by

 • Page 257 and 258:

  SensoWash ® Darling New Design by

 • Page 259 and 260:

  SensoWash ® DuraStyle Design by Ma

 • Page 261 and 262:

  SensoWash ® DuraStyle Design by Ma

 • Page 263 and 264:

  SensoWash ® til ME by Starck Desig

 • Page 265 and 266:

  SensoWash ® til ME by Starck Desig

 • Page 267 and 268:

  SensoWash ® til P3 Comforts Design

 • Page 269 and 270:

  SensoWash ® Starck 2 Design by Phi

 • Page 271 and 272:

  SensoWash ® Starck 3 Design by Phi

 • Page 273 and 274:

  SensoWash ® Slim Sett ​ Beskrive

 • Page 275 and 276:

  Tilbehør SensoWash ® ​ Beskrive

 • Page 277 and 278:

  Badekar 2x3283 2nd floor 284 Avlast

 • Page 279 and 280:

  Viktige spesifikasjoner til badekar

 • Page 281 and 282:

  Produktinformasjon om badekar og du

 • Page 283 and 284:

  2x3 Design by Duravit Badekar Seksk

 • Page 285 and 286:

  2nd floor Design by sieger design B

 • Page 287 and 288:

  Avlastningsputer Design by EOOS Bes

 • Page 289 and 290:

  Blue Moon Design by Jochen Schmidde

 • Page 291 and 292:

  Blue Moon Design by Jochen Schmidde

 • Page 293 and 294:

  Cape Cod Design by Philippe Starck

 • Page 295 and 296:

  Cape Cod Design by Philippe Starck

 • Page 297 and 298:

  30 mm Darling New Design by sieger

 • Page 299 and 300:

  Darling New Design by sieger design

 • Page 301 and 302:

  Darling New Design by sieger design

 • Page 303 and 304:

  Darling New Design by sieger design

 • Page 305 and 306:

  Darling New Design by sieger design

 • Page 307 and 308:

  Darling New Design by sieger design

 • Page 309 and 310:

  Daro Design by Duravit Badekar rekt

 • Page 311 and 312:

  D-Code Design by sieger design Bade

 • Page 313 and 314:

  636,5 D-Code Design by sieger desig

 • Page 315 and 316:

  DuraSquare Design by Duravit Badeka

 • Page 317 and 318:

  DuraSquare Design by Duravit Badeka

 • Page 319 and 320:

  DuraSquare Design by Duravit Badeka

 • Page 321 and 322:

  I DuraStyle Design by Matteo Thun &

 • Page 323 and 324:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 325 and 326:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 327 and 328:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 329 and 330:

  Happy D.2 Design by sieger design B

 • Page 331 and 332:

  Happy D.2 Design by sieger design B

 • Page 333 and 334:

  Happy D.2 Design by sieger design B

 • Page 335 and 336:

  Happy D.2 Design by sieger design B

 • Page 337 and 338:

  850 950 Luv Design by Cecilie Manz

 • Page 339 and 340:

  100 950 Luv Design by Cecilie Manz

 • Page 341 and 342:

  P3 Comforts Design by Phoenix Desig

 • Page 343 and 344:

  P3 Comforts Design by Phoenix Desig

 • Page 345 and 346:

  P3 Comforts Design by Phoenix Desig

 • Page 347 and 348:

  P3 Comforts Design by Phoenix Desig

 • Page 349 and 350:

  P3 Comforts Design by Phoenix Desig

 • Page 351 and 352:

  Paiova Design by EOOS Badekar Paiov

 • Page 353 and 354:

  Paiova Design by EOOS Badekar Paiov

 • Page 355 and 356:

  Paiova Design by EOOS Badekar Paiov

 • Page 357 and 358:

  Paiova Design by EOOS Badekar Paiov

 • Page 359 and 360:

  1000 75 390 620 Paiova Design by EO

 • Page 361 and 362:

  620 390 75 1000 Paiova Design by EO

 • Page 363 and 364:

  B E F J I C Paiova Design by EOOS B

 • Page 365 and 366:

  C I J B Paiova Design by EOOS Badek

 • Page 367 and 368:

  Produktinformasjon om Shower + Bath

 • Page 369 and 370:

  Shower + Bath Design by EOOS Badeka

 • Page 371 and 372:

  800 Starck Design by Philippe Starc

 • Page 373 and 374:

  900 Starck Design by Philippe Starc

 • Page 375 and 376:

  Starck Design by Philippe Starck Ba

 • Page 377 and 378:

  Starck Design by Philippe Starck Ba

 • Page 379 and 380:

  Starck Design by Philippe Starck Ba

 • Page 381 and 382:

  Starck Design by Philippe Starck Be

 • Page 383 and 384:

  Vero Air Design by Duravit Badekar

 • Page 385 and 386:

  Vero Air Design by Duravit Badekar

 • Page 387 and 388:

  Vero Air Design by Duravit Badekar

 • Page 389 and 390:

  I Vero Design by Duravit Badekar re

 • Page 391 and 392:

  Vero Design by Duravit Badekar rekt

 • Page 393 and 394:

  Vero Design by Duravit Produktinfor

 • Page 395 and 396:

  A D-Code Design by sieger design Du

 • Page 397 and 398:

  D-Code Design by sieger design Dusj

 • Page 399 and 400:

  40 400 R 500 1065 D-Code Design by

 • Page 401 and 402:

  DuraPlan Design by Prof. Frank Hust

 • Page 403 and 404:

  P3 Comforts Design by Phoenix Desig

 • Page 405 and 406:

  P3 Comforts Design by Phoenix Desig

 • Page 407 and 408:

  P3 Comforts Design by Phoenix Desig

 • Page 409 and 410:

  Starck Slimline Design by Philippe

 • Page 411 and 412:

  Stonetto Design by EOOS Dusjkar rek

 • Page 413 and 414:

  Produktinformasjon for dusjskjerm A

 • Page 415 and 416:

  OpenSpace Design by EOOS Dusjavskje

 • Page 417 and 418:

  OpenSpace Design by EOOS Dusjavskje

 • Page 419 and 420:

  OpenSpace B Design by EOOS Dusjavsk

 • Page 421 and 422:

  OpenSpace B Design by EOOS Dusjavsk

 • Page 423 and 424:

  Utstyr Badekar + Wellness ​ Beskr

 • Page 425 and 426:

  Tilbehør Badekar + Wellness ​ Be

 • Page 427 and 428:

  Tilbehør Badekar + Wellness ​ Be

 • Page 429 and 430:

  Tilbehør Badekar + Wellness ​ Be

 • Page 431 and 432:

  Tilbehør Badekar + Wellness ​ Be

 • Page 433 and 434:

  Tilbehør Badekar + Wellness ​ Be

 • Page 435 and 436:

  Tilbehør Badekar + Wellness ​ Be

 • Page 437 and 438:

  Tilbehør Badekar + Wellness ​ Be

 • Page 439 and 440:

  Baderomsmøbler Cape Cod 443 Delos4

 • Page 441 and 442:

  Viktige spesifikasjoner til baderom

 • Page 443 and 444:

  Cape Cod Design by Philippe Starck

 • Page 445 and 446:

  Cape Cod Design by Philippe Starck

 • Page 447 and 448:

  Delos Design by EOOS Produktinforma

 • Page 449 and 450:

  Delos Design by EOOS Beskrivelse mm

 • Page 451 and 452:

  Delos Design by EOOS Beskrivelse mm

 • Page 453 and 454:

  Delos Design by EOOS Beskrivelse mm

 • Page 455 and 456:

  Delos Design by EOOS Beskrivelse mm

 • Page 457 and 458:

  Delos Design by EOOS Beskrivelse mm

 • Page 459 and 460:

  Delos Design by EOOS Beskrivelse mm

 • Page 461 and 462:

  8 Delos Design by EOOS Beskrivelse

 • Page 463 and 464:

  Delos Design by EOOS Beskrivelse mm

 • Page 465 and 466:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 467 and 468:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 469 and 470:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 471 and 472:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 473 and 474:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 475 and 476:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 477 and 478:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 479 and 480:

  DuraStyle Design by Matteo Thun & A

 • Page 481 and 482:

  Fogo Design by Duravit Produktinfor

 • Page 483 and 484:

  Fogo Design by Duravit Beskrivelse

 • Page 485 and 486:

  Fogo Design by Duravit Beskrivelse

 • Page 487 and 488:

  Fogo Design by Duravit Beskrivelse

 • Page 489 and 490:

  Fogo Design by Duravit Beskrivelse

 • Page 491 and 492:

  Fogo Design by Duravit Beskrivelse

 • Page 493 and 494:

  Fogo Design by Duravit Beskrivelse

 • Page 495 and 496:

  Happy D.2 Design by sieger design E

 • Page 497 and 498:

  Happy D.2 Design by sieger design B

 • Page 499 and 500:

  Happy D.2 Design by sieger design B

 • Page 501 and 502:

  Happy D.2 Design by sieger design B

 • Page 503 and 504:

  Happy D.2 Design by sieger design B

 • Page 505 and 506:

  Happy D.2 Design by sieger design B

 • Page 507 and 508:

  Ketho Design by Christian Werner Ek

 • Page 509 and 510:

  Ketho Design by Christian Werner Be

 • Page 511 and 512:

  Ketho Design by Christian Werner Be

 • Page 513 and 514:

  Ketho Design by Christian Werner Be

 • Page 515 and 516:

  Ketho Design by Christian Werner Be

 • Page 517 and 518:

  Ketho Design by Christian Werner Be

 • Page 519 and 520:

  Ketho Design by Christian Werner Be

 • Page 521 and 522:

  L-Cube Design by Christian Werner P

 • Page 523 and 524:

  L-Cube Design by Christian Werner P

 • Page 525 and 526:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 527 and 528:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 529 and 530:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 531 and 532:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 533 and 534:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 535 and 536:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 537 and 538:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 539 and 540:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 541 and 542:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 543 and 544:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 545 and 546:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 547 and 548:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 549 and 550:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 551 and 552:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 553 and 554:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 555 and 556:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 557 and 558:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 559 and 560:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 561 and 562:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 563 and 564:

  L-Cube Design by Christian Werner B

 • Page 565 and 566:

  Lys og speil Produktinformasjon Skr

 • Page 567 and 568:

  Lys og speil ​ Beskrivelse mm ​

 • Page 569 and 570:

  Lys og speil ​ Beskrivelse mm ​

 • Page 571 and 572:

  960 40 Lys og speil ​ Beskrivelse

 • Page 573 and 574:

  Lys og speil ​ Beskrivelse mm ​

 • Page 575 and 576:

  Lys og speil ​ Beskrivelse mm ​

 • Page 577 and 578:

  Lys og speil ​ Beskrivelse mm ​

 • Page 579 and 580:

  Lys og speil ​ Beskrivelse mm ​

 • Page 581 and 582:

  Luv Designet av Cecilie Manz Produk

 • Page 583 and 584:

  Luv Design by Cecilie Manz Beskrive

 • Page 585 and 586:

  Luv Design by Cecilie Manz Beskrive

 • Page 587 and 588:

  Luv Design by Cecilie Manz Beskrive

 • Page 589 and 590:

  Luv Design by Cecilie Manz Beskrive

 • Page 591 and 592:

  Starck Design by Philippe Starck Pr

 • Page 593 and 594:

  Starck Design by Philippe Starck Be

 • Page 595 and 596:

  Starck Design by Philippe Starck Be

 • Page 597 and 598:

  Universale benkeplater Innhold Prod

 • Page 599 and 600:

  Universale benkeplater Eksempel på

 • Page 601 and 602:

  Universale benkeplater ​ Beskrive

 • Page 603 and 604:

  Universale benkeplater ​ Beskrive

 • Page 605 and 606:

  Universale benkeplater ​ Beskrive

 • Page 607 and 608:

  Universale benkeplater ​ Beskrive

 • Page 609 and 610:

  Universale benkeplater ​ Beskrive

 • Page 611 and 612:

  Universale benkeplater ​ Beskrive

 • Page 613 and 614:

  Universale benkeplater ​ Beskrive

 • Page 615 and 616:

  Universale benkeplater ​ Beskrive

 • Page 617 and 618:

  Universale benkeplater ​ Beskrive

 • Page 619 and 620:

  Universale benkeplater ​ Beskrive

 • Page 621 and 622:

  Universale benkeplater ​ Beskrive

 • Page 623 and 624:

  Universale benkeplater ​ Beskrive

 • Page 625 and 626:

  Universale benkeplater ​ Beskrive

 • Page 627 and 628:

  Universale benkeplater ​ Beskrive

 • Page 629 and 630:

  Universale benkeplater ​ Beskrive

 • Page 631 and 632:

  Universale benkeplater ​ Beskrive

 • Page 633 and 634:

  Vero Air / Vero Designet av Kurt Me

 • Page 635 and 636:

  Vero Air / Vero Design by Kurt Merk

 • Page 637 and 638:

  Vero Air / Vero Design by Kurt Merk

 • Page 639 and 640:

  Vero Air / Vero Design by Kurt Merk

 • Page 641 and 642:

  Vero Air / Vero Design by Kurt Merk

 • Page 643 and 644:

  Vero Air / Vero Design by Kurt Merk

 • Page 645 and 646:

  Vero Air / Vero Design by Kurt Merk

 • Page 647 and 648:

  Vero Air / Vero Design by Kurt Merk

 • Page 649 and 650:

  Vero Air / Vero Design by Kurt Merk

 • Page 651 and 652:

  Vero Air / Vero Design by Kurt Merk

 • Page 653 and 654:

  Vero Air / Vero Design by Kurt Merk

 • Page 655 and 656:

  Vero Air / Vero Design by Kurt Merk

 • Page 657 and 658:

  X-Large Design by sieger design Pro

 • Page 659 and 660:

  X-Large Design by sieger design Pro

 • Page 661 and 662:

  X-Large Design by sieger design Eks

 • Page 663 and 664:

  X-Large Design by sieger design Bes

 • Page 665 and 666:

  X-Large Design by sieger design Bes

 • Page 667 and 668:

  X-Large Design by sieger design Bes

 • Page 669 and 670:

  X-Large Design by sieger design Bes

 • Page 671 and 672:

  X-Large Design by sieger design Bes

 • Page 673 and 674: X-Large Design by sieger design Bes
 • Page 675 and 676: X-Large Design by sieger design Bes
 • Page 677 and 678: Elektriske krav i rom med badekar,
 • Page 679 and 680: Luv Bestillingsskjema for boring av
 • Page 681 and 682: Vero Bestillingsskjema for boring a
 • Page 683 and 684: = = = = Paiova (Paiova 5) Bestillin
 • Page 685 and 686: Cape Cod Anbefalinger av passende s
 • Page 687 and 688: Delos Anbefalinger av passende serv
 • Page 689 and 690: DuraStyle Anbefalinger av passende
 • Page 691 and 692: Fogo Anbefalinger av passende serva
 • Page 693 and 694: Fogo Anbefalinger av passende serva
 • Page 695 and 696: Happy D.2 Anbefalinger av passende
 • Page 697 and 698: Ketho Anbefalinger av passende serv
 • Page 699 and 700: L-Cube Anbefalinger av passende ser
 • Page 701 and 702: L-Cube Anbefalinger av passende ser
 • Page 703 and 704: Luv Anbefalinger av passende servan
 • Page 705 and 706: Starck Anbefalinger av passende ser
 • Page 707 and 708: Vero Anbefalinger av passende serva
 • Page 709 and 710: X-Large Anbefalinger av passende se
 • Page 711 and 712: Program for universale benkeplater
 • Page 713 and 714: Program for universale benkeplater
 • Page 715 and 716: Delos, DuraStyle, Fogo, Happy D.2,
 • Page 717 and 718: Delos, Fogo (spesialslipt) Passende
 • Page 719 and 720: Program for universale benkeplater
 • Page 721 and 722: Fogo, Happy D.2, L-Cube, universale
 • Page 723: 520 DuraStyle Bestillingsinformasjo
 • Page 727 and 728: Fargeskjema møbeloverflater - pane
 • Page 729 and 730: Sanitærfarger 00 Hvit 20 HygieneGl