Views
11 months ago

Amanpath

10 24 ªf³f½fSXeX 2018

10 24 ªf³f½fSXeX 2018 fb²f½ffSX A§fûSX dUôf ´feNX ´fûOÞXe Q»WXf ¸fZÔ dUd·f³³f JZ»fûa IYf WXbAf Af¹fûþ³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf AIY»f°fSXfÜ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ´fûOÞXe Q»WXf dÀ±f°f A§fûSX dUôf ´feNX ÀIcY»f ¸fZÔ dUd·f³³f JZ»fû IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ þ»fZfe QüOÞX, ¨ffgIY»fZMX QüOÞX, f`»fZÔÀf QüOÞX, ¸fZPÞXIY QüOÞX, IbYÀfeÊ QüOÞX, Àff¹fIY»f SXZÀf EUÔ IYfçe JZ»fû IYf Af¹fûþ³f ¸fZÔ IZYþe U³f EUÔ IZYþe MXc IZY ÀIcY»fe f¨¨fû ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ JZ»f IYû A»f¦f-A»f¦f WXfCXÀf ¸fZÔ ffÔMXf ¦f¹ff ±ff, dþÀfIYf ÀfÔ¨ff»f³f dVfÃfIY-dVfdÃfIYf õfSXf dIY¹ff ¦f¹ff, dþÀf¸fZÔ Àf·fe IZY ¦fib´f IZY f¨¨fû ³fZ JZ»f ¸fZÔ dWXÀÀff d»f¹ffÜ JZ»f ¸fZÔ »f¦f·f¦f 300 f¨¨fû ³fZ ¸fb£¹f øY´f dWXÀÀff d»f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ dUþZ°ff WX` ³fSXÀfSXe IZY LfÂf þ»fZfe QüOÞX ¸fZÔ SXfIZYVf EUÔ dõ°fe¹f Aþ¹f, IZYþe 1 ¨ffgIY»fZMX SXZÀf ´fi±f¸f ¸fZÔ dUþ¹f, dõ°fe¹f Àfbd¸f°f CXSXfgU, IZYþe 2 ¨f`IY»fZMX SXZÀf ´fi±f¸f AøY¯f CXSXfgU, dõ°fe¹f °U¸fZU ¹ffQU, ¢»ffÀf 1 ¸fZPÞXIY SXZÀf ´fi±f¸f Af³fÔQ CXSXfgU, dõ°fe¹f þ¹f ´fMXZ»f, þ¹ff ´fMXZ»f, dþ¹ff, BdVfIYf, ¢»ffÀf 2 f`Z»fZÀf SXZÀf ´fi±f¸f SXûVf³f CXSXfgU, dõ°fe¹f SXfþQZU ¦fSXefûÔ IYe Af¸fQ³fe fPÞXf³fZ IY»fÀMXSX ¸fZÔ dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYf Ad·fÀfSX¯f IYSX »ff·f ´fWXbÔ¨ffEÔ : ¸f¯OX»f ■ ¸fb³f¦ff IYe JZ°fe fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX ½¹fUfd¹fIY øY´f ÀfZ IYSXf³fZ ´fSX dQ¹ff þûSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Ad¸fIYf´fbSXÜ ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf dU·ff¦f IZY A´fSX ¸fb£¹f Àfd¨fU ßfe AfSX¯´fe¯¸f¯OX»f ³fZ IY»fZ¢MXSXûÔ AüSX dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ IYWXf WX` dIY ¦fSXefûÔ IYe Af¸fQ³fe fPÞXf³fZ AüSX U³f ·fcd¸f IZY dQ¹fZ ¦f¹fZ ´f˜f IYf fZWX°fSX CX´f¹fû¦f IYSX³fZ IZY d»fE IY»fÀMXSX IYf ´fWX¨ff³f IYSXZÔÜ BÀfIZY ffQ IY»fÀMXSX ¸fZÔ dQ¹fZ ¦f¹fZ U³f ·fcd¸f IZY ´f˜û IYf Àfe¸ffÔIY³f IYSXf¹fZÔ °f±ff CXÀf ·fcd¸f IYe RZYÔdÀfÔ¦f ·fe IYSXf¹fZÔ AüSX dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYf Ad·fÀfSX¯f IYSX IÈYd¿fE CXôfd³fIYeE ¸fL»fe´ff»f³fE ¸fb¦feÊ ´ff»f³f IZY d»fE ÀfWXf¹f°ff CX´f»f²f CXSXfgU, °f¸f³³ff, IÈYd°fIYf SXfþ, ¢»ffÀf 4 ²fe¸fe Àff¹fIY»f SXZÀf ´fi±f¸f d³fdJ»f ²f¸fIZY, dõ°fe¹f SXûVf³f CXSXfgU, ¢»ffÀf 3 À¸ffMXʳfZÀf SXZÀf ´fi±f¸f SXûVf³f CXSXfgU, dõ°fe¹f À³fZWXf dÀfÔWX, ¢»ffÀf 4 f`IY SXZÀf ´fi±f¸f »fe³ff ÀffWXc, dõ°fe¹f WXÔdÀfIYf ÀffWXc, ¢»ffÀf 5 EUÔ ¢»ffÀf 6 IbYÀfeÊ QüOÞX ¸fZÔ ´fi±f¸f ¨ffÔQ³fe OXWXdSX¹ff, SXfþ»føfe ²f¸fIZY, ¢»ffÀf 5-6 dOX¢Àf³fSXe SXZÀf ´fi±f¸f CX¸ff IYV¹f´f, dõ°fe¹f dWX¸ffÔVfe dÀfÔWX, dQ´fZVf IY¿fÊ, dSX¿f·f SXfÂfZ EUÔ IYfçe ¸fZÔ IZYAfSX AfCXÀf dUþZ°ff SXWXfÜ dUþ¹fe LfÂf-LfÂfAûÔ IYû 26 þ³fUSXe IYû ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ d´fiÀfeÔ´f»f Àf°¹fþe°f SXfWXf, f»fSXf¸f IYV¹f´f, SX¸fZVf d³f¸fÊ»fIYSX, øY´f»f CX´ff²¹ff¹f, ´fU³f ÀffWXc, »føfeIYfÔ°f Vf¸ffÊ, Ad¸f°f ¨f`WXf³f, Ad³f»f Vf¸ffÊ EUÔ dVfdÃfIYf ¸fe³ff Vf¸ffÊ, ¸f²fbd»fIYf dÀfÔWX, ÀfbdÀ¸f°ff dÔÀfWX, A¨f»ff dÀfWX, d³fJ°f ´fSXUe³f, ¸fÔþb IY¿fÊ, ª¹fûd°f SXfNXüSX, ÀfÔ¹fböYf dÀfÔWX, OXfg»fe IYV¹f´f, ´fcþf ÀffWXc, UÔQ³ff þf¹fÀfUf»f, AfSX°fe ÀffWXc EUÔ ÀIcY»f IZY Àf·fe LfÂf-LfÂffEÔ CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ IYSXf¹fZÔÜCX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IY»fÀMXSX IZY Àf·fe dIYÀff³fûÔ IZY d»fE OXeE¸fERY AfdQ ÀfZ MXйfcfUZ»f J³f³f IYSXfIYSX ÀfüSX Àfbþ»ff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ´fÔ´f ´fiQf³f IYSX CX³WXZÔ dÀfÔ¨ffBÊ ÀfbdU²ff CX´f»f²f IYSXf¹fZÔE dþÀfÀfZ ¦fSXefûÔ IYe Af¸fQ³fe fPÞX ÀfIZYÜ ßfe ¸f¯OX»f ³fZ ¹fWX d³fQZÊVf Afþ ¹fWXfÔ IYd¸f¿³fSX IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àf·ffIYÃf¸f ¸fZÔ ÀfÔ´f³³f dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ IYe ¹fûþ³ffAûÔ IZY Ad·fÀfSX¯f ERYAfSXE dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYe AfþedUIYf ÀfÔU²fʳf WXZ°fb Af¹fûdþ°f ÀfÔ·ff¦f À°fSXe¹f f`NXIY ¸fZÔ dQ¹fZÜ A´fSX ¸fb£¹f Àfd¨fU ßfe ¸f¯OX»f ³fZ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ IYWXf WX` dIY UZ úPÞX B¨Lf VfdöY ÀfZ ¦fSXefûÔ IYe Af¹f fPÞXf³fZ IZY IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYû ´fif±fd¸fIY°ff ÀfZ AüSX Àfbd³f¹fûdþ°f PXÔ¦f ÀfZ ÀfÔ¨ffd»f°f IYSXZÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¿¿WX¸fSX þÔ¦f»f WX¸fSX AfþedUIYf¿¿ IZY °fWX°f U³f ·fcd¸f IZY dQ¹fZ ¦f¹fZ ´f˜û IZY dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû ÀfbSXÃff EUÔ dÀfÔ¨ffBÊ ÀfbdU²ff CX´f»f²f IYSXf³fZ IZY Àff±f WXe EIY.Qû EIYOÞX ¸fZÔ [ dUdU²f ] CXªþU»ff ¹fûþ³ff IYe ²fe¸fe ´fi¦fd°f ´fSX IY»fZ¢MXSX ³ffSXfþ ■ RcYOX BÔÀ´fZ¢MXSXûÔ IYû Vfû IYfgþ ³fûdMXÀf ■ 31 þ³fUSXe °fIY ÀfcJf SXfWX°f ¸fbAfUþf dU°fdSX°f IZY d³fQZÊVf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf df»ffÀf´fbSÜ IY»fZ¢MXSX ßfe ´fe Q¹ff³fÔQ ³fZ CXªþU»ff ¹fûþ³ff IYe ²fe¸fe ´fi¦fd°f ´fSX þ¸fIYSX ³ffSXfþ¦fe ½¹föY IYeÜ ßfe Q¹ff³fÔQ ³fZ Àf·fe RcYOX BÔÀ´fZ¢MXSXûÔ IYû Vfû IYfgþ ³fûdMXÀf QZ³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ffÜ IY»fZ¢MXSX Afþ ¸fÔ±f³f Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ Àff~fdWXIY Àf¸f¹f Àfe¸ff ¸fZÔ ¸ff¸f»fûÔ IYf d³f´fMXfSXf IYSX SXWXZ ±fZÜ BÀf QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ CXªþU»ff ¦f`Àf IY³fZ¢Àf³f IYe ´fi¦fd°f IYe þf³fIYfSXe »feÜ Jfô dU·ff¦f IYe °fSXRY ÀfZ ¦f`Àf IY³fZ¢Àf³f dU°fSX¯f IZY AfÔIYOÞXZ ´f°ff ¨f»f³fZ ´fSX IY»fZ¢MXSX ³fZ ¦fWXSXe ³ffSXfþ¦fe ½¹föY IYeÜ ßfe Q¹ff³fÔQ ³fZ ´ffÂf dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû °fZþe ÀfZ IY³fZ¢Àf³f dU°fSX¯f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ 31 þ³fUSXe °fIY ÀfcJf SXfWX°f IZY °fWX°f BÔdQSXf IY»ff ¸fZÔ E»fb¸f³fe ¸feMX ¸f³ff ´fbSXf³fZ Àffd±f¹fûÔ ÀfZ d¸f»f dJ»f CXNXZ ¨fZWXSXZ J`SXf¦fPÞXÜ ÀfÔ¦fe°f dUV½fdUôf»f¹f IYf ´fWX»ff E»fb¸f³fe ¸feMX 2018 IYf Af¹fûþ³f dUV½fdUôf»f¹f IZY QSXffSX WXf»f ¸fZÔ SXdUUfSX IYû ÀffQZ Àf¸ffSXûWX IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜBÀf Af¹fûþ³f ¸fZÔ »f¦f·f¦f 50 ´fcUÊ LfÂfûÔ ³fZ dWXÀÀff d»f¹ffÜ´fcUÊ LfÂfûÔ ³fZ A´f³fZ þcd³f¹fSX Àfed³f¹fSX ÀfZ d¸f»fIYSX ´fbSXf³fe ¹ffQZÔ °ffþf IYeÜA´f³fZ A³fb·fU VfZ¹fSX dIY¹fZ U ÀfbÓffU ·fe dQE BÀfIZY CX´fSXfÔ°f ´fü²fSXû´f¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜÀfÔ¹fûþIY d»fIZYV½fSX U¸ffÊ ³fZ E»fb¸f³fe ÀfZ þbOÞX³fZ AüSX CXÀfIZY CXïZV¹fûÔ IYû f°ff¹ff Ü dUdU IYe ÀMXcOXZÔMX SXWXe IbY»f´fd°f ´fiû OXfg ¸ffÔOXUe dÀfÔWX ³fZ WXf»f ¸fZÔ Af°fZ WXe IYWXf dIY ¸f`Ô IbY»f´fd°f ³fWXe ·fc°f ´fcUÊ LfÂff IYe WX`dÀf¹f°f ÀfZ Af¹fe WXcÔÜCXQfû²f³f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dVfÃff AüSX Àf¸ffþ IYf ³ff°ff VfbøY ÀfZ SXWXf WX` ÜdUdU IZY dUIYfÀf ¸fZÔ J`SXf¦fPÞX IZY »fûÔ¦fû IYû AüSX dUdU IYf þbOÞXIZY SXWX³ff AfUV¹fIY WX`Ü·fc°f ´fcUÊ LfÂf Äff³fQZU dÀfÔWX ³fZ Af¹fûþ³f IYû fe WX`´´fe fe ´ffgdþdMXU IYWXfÜÄff³fQZU ³fZ dUdU IZY LfÂfûÔ IZY QZVf ´fiQZVf IZY AUfOXÊ ¸fZÔ ³ffd¸f°f IYSX³fZ ´fWX»f IYSX³fZ IYWXfÜdIYVfûSX Vf¸ffÊ ³fZ Af¸f »fû¦fû IZY fe¨f þfIYSX IY»ff ÀfZ þûOÞX³fZ IYe ff°f IYWXe Ü Af¹fûþ³f ¸fZÔ OXfg ·fSX°f ´fMXZ»fEÀfÔþ¹f dÀfÔWX Àfc¹fÊQ¸f³f dÀfÔWX IYd´f»f U¸ffÊ OXfg ³f¸f³f QØf Vfe»fZÔQiþe°f IY÷Y¯fZVf dÀfÔWX f§fZ»f ÀfÔþ¹f þ`³f d»fIZYV½fSX U¸ffÊ ¸fWXfUeSX þ`³f dVfUf»fe dÀfÔWX f`Àf dQ´f dVfJf ´fMXZ»f dU²ff dÀfÔWX ¦fbdOÞX¹ff ¹ffQU dVfUfÔ¦fe dÀfÔWX Qe´ff»fe dÀfÔWX ¦füSXe Af³fÔQ U`¿¯fU ¹f°fZÔQi þe°f dÀfÔWX dIYVfûSX Vf¸ffÊ ´fb³fe°f ´fMXZ»f ÀfüSX·f ßfeUfÀ°fU ³f°±fc °fûOÞXZ ÀfÔþ¹f ¹ffQU E¸f³fûþ ¹ffQU, ²f³f³þ¹f ´ff»f Af³fÔQ ´ff¯OXZ §f³fV¹ff¸f ÀffW, Vfb·f¸f Vf¸ffÊ Vfb·f¸f SXfg¹f, ´fied°f U¸ffÊ,¸f¸f°ff ¨f³QZ»f,øYfe Àfc¹fÊUÔVfe ßfe IbY¸ffSX U¸ffÊ ³fÔQc ¸ff³fIY dU³fûQ Àfb²ffIYSX ÀffÃfe f³fZÜ A´fSX IY»fZ¢MXSX ³fûOX»f Ad²fIYfSXe d³f¹fböY ¸fbÔ¦fZ»feÜ dU²ff³fÀf·ff ÀfÂf 5 RYSXUSXe ÀfZ 28 RYSXUSXe 2018 °fIY ´fiÀ°ffdU°f WX` dU²ff³fÀf·ff ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f ´fif~ ´fiV³fûÔ IYe þf³fIYfSXe ÀfÔfÔd²f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe AûSX ´fiZd¿f°f IYSXf³fZ, ´fiV³f IYf CXØfSX °f`¹ffSX IYSXf³fZ EUÔ Àf¸f¹f ´fSX VffÀf³f IYû CXØfSX ·fZþ³fZ WXZ°fb A´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe SXfþZVf ³fVfe³fZ IYû ³fûOX»f Ad²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fid°fdQ³f ´fif°f: 10.30 fþZ Ad³fUf¹fÊ øY´f ÀfZ A²feÃfIY, dUÀf ´fÔþe IYf AU»fûIY³f ³fûOX»f Ad²fIYfSXe IYû IYSXf¹fZÔ¦fZ EUÔ Àff¹fÔ 6 fþZ dU²ff³fÀf·ff ´fiV³fûÔ IZY ´fiZd¿f°f dIY¹fZ þf³fZ Uf»fZ CXØfSX EUÔ »fÔdf°f ´fiV³fûÔ IYe ³fûOX»f Ad²fIYfSXe õfSXf Àf¸feÃff IYe þf¹fZ¦feÜ A´fe»fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY d»fE IYf¹fÊVff»ff df»ffÀf´fbSX ¸fZÔ 27 þ³fUSXe IYû ¸fbÔ¦fZ»feÜ df»ffÀf´fbSX ÀfÔ·ff¦f AÔ°f¦fÊ°f Àfc¨f³ff IYf Ad²fIYfSX Ad²fd³f¹f¸f 2005 IYf ´fi·ffUe dIiY¹ff³U¹f³f IZY d»fE ½¹ff´fIY ´fi¨ffSX-´fiÀffSX WXZ°fb 27 þ³fUSXe 2018 IYû ´fif°f: 11 fþZ ÀfZ IY»fZ¢MXSX IYf¹ffÊ»f¹f df»ffÀf´fbSX IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ ´fidVfÃf¯f EUÔ IYf¹fÊVff»ff Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ WX`Ü IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ dþ»ff ´fi¸fbJ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f EUÔ Àf¸f¹f ´fSX CX´fdÀ±f°f WXû³ff Àfbd³fd›°f IYSXZÔÜ Àff¸ff³¹f Àf·ff IYe f`NXIY 31 IYû ¸fbÔ¦fZ»feÜ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f Àff¸ff³¹f Àf·ff IYe f`NXIY 31 þ³fUSXe 2018 IYû Qû´fWXSX 2 fþZ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf ßfe¸f°fe IÈY¿¯ff f§fZ»f IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f Àf·ffIYÃf ¸fbÔ¦fZ»fe ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ WX`Ü ÀfÔfÔd²f°fûÔ IYû CX´fdÀ±f°f WXû³fZ IYWXf ¦f¹ff WX`Ü f`NXIY IYe EþZ¯OXf BÀf ´fiIYfSX WX`- ´fcUÊ ¸fZÔ f`NXIY IYf ´ff»f³f ´fid°fUZQ³f ´fiÀ°fb°feIYSX¯f EUÔ ¨f¨ffÊ, IÈYd¿f dU·ff¦f õfSXf dU°fdSX°f JfQ feþ d¸f³fedIYMX IYf dUUSX¯f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f þf³fIYfSXe IYe Àf¸feÃff, SXZOXe MXc BÊMX AÔ°f¦fÊ°f ÀfZ¢MXSX UfSX dþ³f ÀfÔÀ±ffAûÔ õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f IYe þf SXWXe WX` CX³fIYe Àf¸feÃff, dVfÃff dU·ff¦f AÔ°f¦fÊ°f Afßf¸f AfUfÀfe¹f dUôf»f¹f EUÔ ³fUûQ¹f dUôf»f¹f ¸fZÔ QþÊ ÀfÔ£¹ff IZY Af²ffSX ´fSX IYf¹fÊSX°f SXÀfûBʹff IYe þf³fIYfSXe AfdQ IYe Àf¸feÃff IYe þf¹fZ¦feÜ ¸fbAfUþf dU°fdSX°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf QZ°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY Àf¸f¹fÀfe¸ff ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû ¸fbAfUþf IYf dU°fSX¯f WXû þf³ff ¨ffdWX¹fZÜ SXfþÀU ÀfÔfÔ²fe ¸ff¸f»fûÔ IZY »fÔdf°f WXû³fZ ´fSX IY»fZ¢MXSX ³fZ IYWXf dIY ¹fdQ »fÔdf°f ¸ff¸f»fûÔ IYû Àf¸f¹f Àfe¸ff ´fSX ³fWXeÔ d³f´fMXf¹ff ¦f¹ff °fû SXfþÀU d³fSXeÃfIY AüSX ´fMXUfdSX¹fûÔ ´fSX Àf£°f IYfSXÊUfBÊ IYe þf¹fZ¦feÜ ßfe Q¹ff³fÔQ ³fZ Àf·fe Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊdVf°f IYSX°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY RYþeÊ ²ff³f JSXeQe df»IbY»f ³fWXeÔ WXû³fe ¨ffdWX¹fZÜ CX³WXûÔ³fZ ²ff³f JSXeQe IZYÔQiûÔ ¸fZÔ Aü¨fIY d³fSXeÃf¯f IZY d³fQZÊVf ·fe dQ¹fZÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ f`NXIY ¸fZÔ »fûIYÀfbSXfþ IZY ´fWX»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ d¸f»fe dVfIYf¹f°fûÔ IZY Vfe§fi d³fSXfIYSX¯f IZY d³fQZÊVf dQ¹fZÜ »fûIYÀfbSXfþ IYe dVfIYf¹f°fûÔ IYû ´fif±fd¸fIY°ff IZY Af²ffSX ´fSX d³f´fMXf¹ff þf¹fZÜ f`NXIY ¸fZÔ Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf dVfdUSX »f¦ffIYSX °fZþe ÀfZ dUôb°f IY³fZ¢Àf³f QZ³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZ ¦f¹fZÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ dU²ff¹fIY d³fd²f IZY IYf¹fûÊÔ IYf Vfe§fi°ff ÀfZ ´fif¢IY»f³f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf QZ°fZ WXb¹fZ IYf¹fÊ IYSXf³fZ IYû IYWXfÜ »fûIYd³f¸ffʯf dU·ff¦f IYû ±fûIY RY»f Àfþe CX´f¸fÔOXe d°fRYSXf WXZ°fb ´fWXbÔ¨f ¸ff¦fÊ d³fd¸fÊ°f IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff ¦f¹ffÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ ·fcþ»f IYf A³ffd²fIÈY°f QûWX³f EUÔ þ»fIYSX ·fb¦f°ff³f ³f IYSX³fZ Uf»fûÔ ´fSX Àf£°f IYfSXÊUfBÊ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZÜ ßfe Q¹ff³fÔQ ³fZ QZUSXeJbQÊ ¸fZÔ ´fZ¹fþ»f dIY»»f°f QcSX IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ´feE¨fBÊ dU·ff¦f IYû d³fQZÊdVf°f IYSX°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY Àf¸f¹fÀfe¸ff IZY AÔQSX ´fZ¹fþ»f Àf¸fÀ¹ff IYf d³fSXfIYSX¯f dIY¹ff þf¹fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dþ³f ÀIcY»f ´fdSXÀfSXûÔ ¸fZÔ MÑfÔÀfRYf¸fÊSX »f¦fZ WX`Ô CX³WXZÔ þ»Q ÀfZ þ»Q A³¹f þ¦fWX »f¦ff¹ff þfEÜ CXôf³f dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû RY»fûÔ IZY CX°´ffQ³f IYe dSX´fûMXÊ ´fiÀ°fb°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ 26 þ³fUSXe IYû Àf·fe þ¦fWX ¦fdSX¸ff¸f¹f °fSXeIZY ÀfZ ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf Af¹fûdþ°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZÜ f`NXIY ¸fZÔ A´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe IZY OXe IbYÔþf¸fE dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû ßfe¸f°fe RYSXeWXf Af»f¸f dÀfdïIYe EUÔ Àf·fe dU·ff¦fûÔ IZY Ad²fIYfSXe ¸füþcQ SXWXZÜ ¸fb³f¦ff IYe JZ°fe IYSXf³fZ IZY d»fE ·fe ´fiû°ÀffdWX°f IYSXZÔÜ ßfe ¸f¯OX»f ³fZ IYWXf dIY ¸fb³f¦ff IYe JZ°fe IYû fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX ½¹fUÀffd¹fIY øY´f ÀfZ IYSXf¹fZÔ °ffdIY CX³WXZÔ ¸ffIZYÊdMXÔ¦f IYe ÀfbdU²ff CX´f»f²f IYSXfBÊ þf ÀfIZYÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY ¸fb³f¦ff IZY ´fØfûÔ IYû ÀfbJfIYSX f³ff¹fZÔ ¦f¹fZ d¸fßf¯f IYû ´fbSXd»f¹ff õfSXf 100 ¦fif¸f IZY ¸fb³f¦ff ¨fc¯fÊ IYû 20 ÷Y´fE ¸fZÔ CX´f»f²f IYSXf¹ff þf°ff WX`Ü ßfe ¸f¯OX»f ³fZ IYWXf dIY EIY EIYOÞX ¸fZÔ 4 WXþfSX ¸fb³f¦ff IZY ´fü²fZ »f¦ffIYSX ¸fb³f¦ff IYe ´fØfe ÀfZ EIY »ffJ ÷Y´fE IYe Àff»ff³ff Af¸fQ³fe AdþÊ°f IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü ¸fb³f¦ff IZY ÀfcJZ WXbE ´fØfûÔ ÀfZ ´fid°f d¢½fÔMX»f Àff°f Àfü ÷Y´fE IYe Af¸fQ³fe AdþÊ°f IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü EIY Àf~fWX°f IZY A³QSX U³f ·fcd¸f IZY ´f˜f²ffSXe dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYe ´fWXÔ¨ff³f IYSX »fZÔ AüSX CX³WXZÔ ²ff³f IYe JZ°fe IZY Àff±f WXe Af¸f AüSX ³ffdSX¹f»f AfdQ IYf ·fe ´fü²ff SXû´f¯f IYSX³fZ IZY d»fE Àf¸fÓffBÊÀf QZÔUZÜ WXSX IY»fÀMXSX ¸fZÔ dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IZY d»fE OXfSXe IYf ·fe þ³fQVfʳf IZY »fÔdf°f AfUZQ³fûÔ IYf Vf°f-´fid°fVf°f d³fSXfIYSX¯f WXû ■ »fûIY ÀfbSXfþ IZY AfUZQ³fûÔ IYf EÔMÑe IYf¹fÊ ¸fZÔ °fZþe »ff¹fZÔ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¸fbÔ¦fZ»feÜ IY»fZ¢MXSX ³fe»f¸f ³ff¸fQZU E¢IYf ³fZ Afþ IY»fZ¢MXûSXZMX dÀ±f°f ¸fd³f¹ffSXe Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Àf¸fÀ°f SXfþÀU A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe f`NXIY »fZIYSX IYf¸fIYfþ IYe Àf¸feÃff IYeÜ CX³WXû³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊdVf°f dIY¹ff dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe þ³fQVfʳf EUÔ IY»fZ¢MXSX þ³fQVfʳf IZY »fÔdf°f AfUZQ³fûÔ IYf Vf°f ´fid°fVf°f d³fSXfIYSX¯f Àfbd³fd›°f IYSXZÔÜ »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f IZY AÔ°f¦fÊ°f ´fif~ AfUZQ³f ´fÂfûÔ IYf EÔMÑe IYf¹fÊ ¸fZÔ °fZþe »ff¹fZÔÜ CX³WXû³fZ SXfþÀU d³fSXeÃfIYûÔ ÀfZ IYWXf dIY Àff~fdWXIY dSX´fûMXÊ IZY Af²ffSX ´fSX ´fMXUfSXe IZY IYf¹fûÊ IYe Àf¸feÃff IYSXZÔ °f±ff Af²ffSX ÀfedOXÔ¦f IYf¹fÊ ¸fZÔ ´fi¦fd°f IY¸f ´ff¹fZ þf³fZ ´fSX ÀfÔfÔd²f°f ´fMXUfSXe IZY dUøYð IYf¹fÊUfWXe IYSXZÔÜ Àf¸f¹f Àfe¸ff IYe f`NXIY ¸fZÔ dU·ff¦fe¹f IYf¸fIYfþ, SXfþÀU ´fiIYSX¯fûÔ IZY d³f´fMXfSXZ, dOXdþMX»f WXÀ°ffÃfSX, Ad°fIiY¸f¯f, fIYf¹ff UÀfc»fe AfdQ IYe dUÀ°fÈ°f Àf¸feÃff IYeÜ IY»fZ¢MXSX ßfe E¢IYf ³fZ °fWXÀfe»fQfSXûÔ IYû d³fQZÊdVf°f dIY¹ff dIY Ad°fIiY¸f¯f dIY¹fZ ¦f¹fZ JZ°fe ffOÞXe IYf Àfe¸ffÔIY³f IYSX d³fÀ°ffSX ´fÂfIY ¸fZÔ ·fcJ¯OX IYf Àf°¹ff´f³f IYSX³ff Àfbd³fd›°f IYSXZÔÜ »fûSX¸fe °fWXÀfe»f IZY ¦fif¸f ÀfbSXWXe IZY CX´f ÀfSX´fÔ¨f õfSXf SXfdVf WXOÞX´f³fZ IYe dVfIYf¹f°f IYe þfÔ¨f IYSX CX³fIZY dUøYð IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ EÀfOXeE¸f IYû d³fQZÊVf dQ¹fZÜ CX³WXû³fZ SXfþÀU Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ IYWXf dIY ´fifIÈYd°fIY Af´fQf IZY ´fiIYSX¯fûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f IYSXZÔÜ RYÀf»f Ãfd°f IYf ¸fbAfUþf SXfdVf ´fiQf³f IYSX³fZ °fWXÀfe»fQfSX ´f±fdSX¹ff IYû d³fQZÊVf dQ¹fZÜ dUd·f³³f ¦fif¸fûÔ IZY fZþfIYþf WXMXf³fZ EUÔ »fÔdf°f ´fiIYSX¯f d³fSXfIÈY°f IYSX³fZ °fWXÀfe»fQfSX ¸fbÔ¦fZ»fe IYû d³fQZÊVf dQ¹fZ ¦f¹fZÜ CX³WXû³fZ Af²ffSX ÀfedOXÔ¦f U ³f¢Vff Aô°f³feIYSX¯f IYf¹fÊ ¸fZÔ °fZþe »ff³fZ SXfþÀU d³fSXeÃfIYûÔ IYû Àf£°f d³fQZÊVf d³f¸ffʯf ¸f³fSXZ¦ff ÀfZ IYSXf ÀfIY°fZ WX`ÔE dþÀfÀfZ ¸fL»fe ´ff»f³f IYSX Ad°fdSXöY Af¸fQ³fe AdþÊ°f IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dIYÀfe A¸feSX ½¹fdöY IYe Af¹f ¸fZÔ Qû Vfc³¹f fPÞXf QZ³fZ ÀfZ CXÀfZ IYûBÊ JfÀf AÔ°fSX ³fWXeÔ ´fOXZ¦ff »fZdIY³f dIYÀfe ¦fSXef ½¹fdöY IYe Af¹f ¸fZÔ Qû Vfc³¹f fPÞXf QZ³fZ ÀfZ CXÀf ¦fSXef IZY d»fE CXÀfIYf fWXb°f ¸fWX°U WXû°ff WX`Ü ßfe ¸f¯OX»f ³fZ IYWXf dIY A´f³fZ ´fdSXUfSX IZY A»ffUf ¹fdQ dIYÀfe ¦fSXef ½¹fdöY IYe ÀfWXf¹f°ff IYe þf¹fZE °fû UWX BÔÀff³f ·f¦fUf³f °fb»¹f WXû þf°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZÔ ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f IZY °fWX°f d³fd¸fÊ°f Vfü¨ff»f¹fûÔ IYf CX´f¹fû¦f fPÞXf³fZ IYe AfU¿¹f°ff ½¹föY IYeÜ ßfe ¸f¯OX»f ³fZ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f À°fSX ´fSX AûOXeERY §fûdVf°f WXû³fZ IYf fûOXÊ EUÔ WXûdOXÔʦÀf »f¦ffIYSX CXÀfIYf ´fi¨ffSX.´fiÀffSX IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¦fif¸f ÀfOÞXIY ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ÀUeIÈY°f d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ IYû Ad·f¹ff³f ¨f»ffIYSX ¸ff¨fÊ 2018 °fIY ´fc¯fÊ IYSXf³ff Àfbd³fd¿¨f°f IYSXZÔÜ EIY dQUÀfe¹f ³fZ¨fSX I`Y¸´f IYf Af¹fûþ³f ¸fbþ¦fWX³f ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff ■ f¨¨fûÔ IYû þWXSXe»fZ AüSX ¦f`SX þWXSXe»fZ ÀffÔ´fû IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ffIYSX OXSX ·f¦ff¹ff ¦f¹ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d´f±füSXfÜ LØfeÀf¦fPÞX dUÄff³f Àf·ff õfSXf EIY dQUÀfe¹f ³fZ¨fSX I`Y¸´f IYf Af¹fûþ³f ¸fbþ¦fWX³f ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ f¨¨fûÔ IYû þWXSXe»fZ AüSX ¦f`SX þWXSXe»fZ ÀffÔ´fû IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ffIYSX OXSX ·f¦ff¹ff ¦f¹ff, »fOÞXIYû AüSX »fOÞXdIY¹fûÔ ³fZ CX³WXZÔ LcIYS, ´fIYOÞXIYS QZJf AüSX A´f³ff OXSX ·f¦ff¹ff IYûSXff IZY AdU³ffVf ¹ffQU õfSXf ÀffÔ´fûÔ IYe RcYOX ¨fZ³f ¸fZÔ AWXd¸f¹f°f f°ffBÊ ¦fBÊÜ 5 ¦fif¸fe¯f AüSX 7 VfWXSXe d¸fdOX»f ÀIcY»fûÔ IZY AüSX dUÄff³f Àf·ff ÀfQÀ¹fûÔ IZY f¨¨fûÔ ³fZ BÀf ³fZ¨fSX I`Y¸´f ¸fZÔ ·ff¦feQfSXe IYe Ü 100 ÀfZ Ad²fIY f¨¨fûÔ ³fZ JZ»f JZ»f ¸fZÔ þf³ff Àf¸fÓff ¸f³fb¿¹fûÔE ´fifd¯f¹fûÔ U³fÀ´fd°f¹fûÔ AüSX ´fiIÈYd°f IZY A³°fÀfʸf³²f IYû Ü ´fiûRZYÀfSX E¸f E»f ³ff¹fIY AüSX EÀf E»f ²fbSX³²fSX ³fZ ´fcSXZ ³fZ¨fSX IZY¸´f IZY ÀfcÂf Àf¸·ff»fZ AüSX ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYû ¦fd°f dQ»ffBÊÜ ßfe¸f°fe þ¹ff ·f¦fU³ff³fe IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ f¨¨fûÔ ³fZ f³ff¹fZ SXÔ¦f dfSXÔ¦fZ d¨fÂfÜ ßfe¸f°fe AÔþc ¸fZßff¸f, VfZJSX ³ff¦f AüSX ßfe¸f°fe SXZJf ¦fûÔOXf³fZ ³fZ ¸f`Ô ³fQe AfhÀfc ·fSXe ³ffMXIY d³fQZÊdVf°f IYSX f¨¨fûÔ ÀfZ fZWXQ ´fi·ffUe ´fiÀ°fbd°f IYSXUfBÊ Ü OXfg Ufg¹f IZY Àfû³ff ³fZ A´f³fZ CX¨¨f ¦fb¯fUØff IZY ÀfcøfQVfeÊ ÀfZ I`YÔÀfSX IYûdVfIYfAûÔ þ»fe¹f Àfcøf þeUf¯fbAûÔ A¸feff ´f`SXf¸fedVf¹f¸f B°¹ffdQ IYû dQJfIYSX f¨¨fûÔ IZY ¸f³f ¸fZÔ IYü°fcWX»f þ¦ff¹ff AüSX CX³WXZÔ WX¸ffSXZ AfÀf´ffÀf ¸füþcQ Àfcøf IYe ÀfWXe Àf¸fÓf dQ»ffBÊ Ü OXfg¢MXSX Àfû³ff »f¦ff°ffSX f¨¨fûÔ IZY fe¨f ¸fZÔ ÀfdIiY¹f SXWXZ AüSX A³¹f dU¿f¹fûÔ IZY dSXÀfûÀfÊ ´fÀfʳf IYû ·fe CX³WXû³fZ A´f³fZ Àff±f þûOÞX d»f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe ÀfRY»f°ff ¸fZÔ CX³fIYf fWXb°f ´fi·ffUe ¹fû¦fQf³f SXWXf Ü IYûSXff ÀfZ WXe AfE WXSXRY³f¸fü»ff dUÄff³f IYf¹fÊIY°ffÊ OXfg dQ³fZVf IbY¸ffSX ³fZ f¨¨fûÔ IYû MXZd»fÀIYû´f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ AfÀf´ffÀf IZY ´ffd±fÊU UÀ°fbAûÔ IYû dQJfIYSX ÀfüSX¸fÔOX»f IZY ffSXZ ¸fZÔ »f¦fe ´fiQVfʳfe Àf¸fÓff°fZ SXWXZÜ CX³WXûÔ³fZ CX¨¨f IYûdMX IZY Àfû»fSX dRY»MXSX IZY Àff±f MXZd»fÀIYû´f ÀfZ WX¸ffSXZ ÀffÀfZ d³fIYMX IZY °ffSXZ Àfc¹fÊ IYf ·fe AU»fûIY³f IYSXf¹ffÜ ´fÃfe dUÄff³fe AdJ»fZVf ·fSXûÀf AüSX R`Yþ f£Vf ³fZ þ»fe¹f þeU þÔ°fb °f±ff ´fdÃf¹fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fcSXZ 25 EIY- OÞX IZY ³fZ¨fSX I`YÔ´f À±f»f AûÓff f¦fe¨ff IYf ·fi¸f¯f IYSXf IYSX f¨¨fûÔ IYû ´ff³fe IZY þeU þÔ°fb °f±ff AfÀf¸ff³f ¸fZÔ CXOÞX³fZ Uf»fZ ´fdÃf¹fûÔ IYû dQJfIYSX CX³fIZY ffSXZ ¸fZÔ dUÀ°ffSX ÀfZ þf³fIYfSXe Qe Ü Àff±fe SX°f³f ¦fûÔOXf³fZ ³fZ ¿ ´fZOÞX WX` ÀffÔÀfZ ¿ °f±ff V¿·fcd¸f ¿ ¦fe°f dÀfJfIYSX f¨¨fûÔ IYû ´f¹ffÊUSX¯f IYf ¸fWX°U f°ff¹ff °f±ff ·ffUe ´fedPÞX¹fûÔ IZY d»fE ´f¹ffÊUSX¯f IYû fZWX°fSX f³ff³fZ IZY WX¸ffSXZ CXØfSXQfd¹f°U IYû SXZJfÔdIY°f dIY¹ff Ü ³fZ¨fSX I`YÔ´f J°¸f WXû°fZ WXû°fZ Àf·fe f¨¨fûÔ IYû ¹fWX ¦fe°f ¹ffQ WXû ¦fE Ü UdSXâ ÀfQÀ¹f dQ¹fZÜ Àf¸f¹f Àfe¸ff IYe f`NXIY ¸fZÔ ¦f°f U¿fÊ AüSX ¨ff»fc U¿fÊ IZY OXf¹f½WXÀfʳf U ³fþc»f ´fiIYSX¯f IYe Àf¸feÃff IYeÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ´fif~ AfUZQ³fûÔ IYe Àf¸feÃff IYe °f±ff IZYUfBÊÀfe IYf¹fÊ ¸fZÔ ¦fd°f »ff³fZ Jfô Ad²fIYfSXe IYû d³fQZÊVf dQ¹fZÜ U¿fÊ 2012-13 dU²ff¹fIY ¸fQ IZY IYf¹fûÊ ´fSX ²¹ff³f QZ³fZ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊVf dQ¹fZÜ Àf¸f¹f Àfe¸ff IYe f`NXIY ¸fZÔ ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe IYû ·fi¸f¯f IZY QüSXf³f ´fif~ AfUZQ³fûÔ, ´feþe ´fûMXÊ»f, ´feþeE³f, þ³fdVfIYf¹f°f ´fiIYûâ, Af¹fböY IZY MXeE»f ¸fZÔ ´fif~ »fÔdf°f AfUZQ³f, VffÀf³f IZY dUd·f³³f AfdQ°¹f ¨ffÔOXIY ³fZ IYf¹fÊIiY¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f dIY¹ff AüSX f¨¨fûÔ IYû dUd·f³³f ¦fib´fûÔ ¸fZÔ ffÔMXIYSX ¦fd°fdUd²f UfSX IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYe VfbøYAf°f IYSXfBÊ ¯ CX³WXûÔ³fZ Àf·fe pû°f ½¹fdöY¹fûÔ IYf ´fdSX¨f¹f IYSXf IYSX CX³fIYe f¨¨fûÔ ÀfZ QûÀ°fe IYSXfBÊ Ü »feRY d´fiÔdMXÔ¦f °f±ff MÑÔIY d´fiÔdMXÔ¦f ´fdØf¹fûÔ ´fZOÞX ´fü²fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ dUÀ°ffSX ÀfZ f°ff³fZ IYf dþ¸¸ff LØfeÀf¦fPÞX dUÄff³f Àf·ff IZY ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU EÀf E»f ²fbSXÔ²fSX ³fZ d»f¹ff AüSX fWXb°f SXû¨fIY PXÔ¦f ÀfZ f¨¨fûÔ IYû ´fiIÈYd°f IZY SXÔ¦fûÔ ÀfZ ´fdSXd¨f°f IYSXf¹ff Ü Äff°f WXû ßfe ²fbSXÔ²fSX ³fZ¨fSX I`YÔ´f IZY Af¹fûþ³f IZY d»fE 1994 ¸fZÔ ·fbU³fZV½fSX SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ ·ff¦feQfSXe IYSX ´fidVfdÃf°f WXbE WX`Ô °f±ff °ff ÀfZ Af °fIY IYBÊ ³fZ¨fSX I`YÔ´f IYf Af¹fûþ³f IYSX ¨fbIZY WX`Ô Ü ³fZ¨fSX IZY¸´f ¸fZÔ OXfg IZY fe fÔÀfûOÞXZ õfSXf Afg¦fʳf OXû³fZVf³f IZY ffSXZ ¸fZÔ °fIY³feIYe þf³fIYfSXe Qe ¦f¹fe °f±ff ¸fÈ°¹fb CX´fSXfÔ°f VffÀfIYe¹f ¸fZdOXIY»f IYf»fZþ IYû QZWXQf³f IZY ´fifU²ff³fûÔ ÀfZ ´fdSXd¨f°f IYSXf¹ff ¦f¹ff °f±ff BÀf Àf¸fÔ²f ¸fZÔ þf¦føYIY°ff IYe þøYSX°f ´fSX ´fiZ¯ffQf¹fIY ff°f¨fe°f IYe ¦fBÊ Ü dUÄff³f Àf·ff IZY UdSXâ IYf¹fÊIY°ffÊ dUV½ffÀf ¸fZßff¸f õfSXf f¨¨fûÔ IYû AûSXe¦fZ¸fe IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ §fb¸f¢IYOÞX f³ff³ff dÀfJf¹ff ¦f¹ff AüSX RcYOX ¨fZ³f ´fȱUe ´fSX þeU³f IZY CXòUE d°f°f»fe IYf þeU³f ¨fIiYE ´ff³fe IZY fSXÀf³fZ ÀfZ »fZIYSX Àf¸fbQi °fIY þf³fZ IZY þ»f ¨fIiY IZY ffSXZ ¸fZÔ §fb¸f¢IYOÞX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ JZ»f JZ»f ¸fZÔ dUÄff³f IYû Àf¸fÓf³fZ AüSX Af³fÔQ »fZ³fZ IYf ÀfSX»f SXfÀ°ff dQJf¹ffÜ dU·ff¦fûÔ ÀfZ ´fif~ AfUZQ³fûÔ IZY d³fSXfIYSX¯f WXZ°fb SXfþÀU Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊVf dQ¹fZ ¦f¹fZÜ f`NXIY ¸fZÔ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ßfe »fûIZYVf ¨fÔQifIYSX, A´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe SXfþZVf ³fVfe³fZ, EÀfOXeE¸f ¸fbÔ¦fZ»fe ßfe Àfbd¸f°f A¦fiUf»f, EÀfOXeE¸f ´f±fdSX¹ff ßfe IZYE»f ÀfûSXe, EÀfOXeE¸f »fûSX¸fe ßfe ÀfeEÀf ´f`IYSXf, dOX´MXe IY»fZ¢MXSX ßfe EAfSX MX¯OX³f, ßfe¸f°fe A³fbSXf²ff A¦fiUf»f, þ³f´fQ ´fÔ¨ff°f¹fûÔ IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe, °fWXÀfe»fQfSXûÔ ÀfdWX°f SXfþÀU d³fSXeÃfIY CX´fdÀ±f°f ±fZÜ f»füQf ¸fb£¹f ¸ff¦fÊ þþÊSX »fû¦fûa IYû WXû SXWXe ´fSXZVff³fe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf AIY»f°fSXfÜ ³f¦fSX ÀfZ ùQ¹f À±f»f VffÀÂfe ¨f`IY ÀfZ SXZ»f RYfMXIY ´ffSX IYSX f»füQf ¸ff¦fÊ ´fSX þf³fZ Uf»fZ Aû½WXSXdfiþ IZY ³fe¨fZ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX ·ffSXe ·fSXIY¸f UfWX³fûZ IZY Af¦f¸f³f ÀfZ fOÞXZ-fOÞXZ ¦fPXPXÐZ WXû þf³fZ IZY IYfSX¯f AfUf¦f¸f ÀfZ »fû¦fû IYû ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX°fZ WXbbE ¹ff°ff¹ff°f IYSX³fZ IZY d»fE ¸fþfcSX WX`Ü ³f¦fSX ¸fZÔ Qû °fe³f þ¦fWXû ´fSX EZÀfZ ¦f‹Z WX` dþÀf ´fSX ¸fSX¸¸f°f IYe Vf£°f þøYSX°f WX`Ü AfE dQ³f ¹fWXfÔ ÀfZ ·ffSXe UfWX³fû IYf ¹ff°ff¹ff°f IYf ·fe ¸fb£¹f ¸ff¦fÊ WX` AüSX BÀfe IYû ´ffSXIYSX þf°fZ WX`, dþÀfÀfZ IYe ¦f‹Z AüSX ¦fWXSXf WXû°ff þf SXWXf WX`, SXûOX IYe BÀf §fdMX¹ff d³f¸ffʯf IZY IYfSX¯f ÀfOÞXIY IYe WXf»f°f JSXff WXû ¦fBÊ WX` dþÀfÀfZ dIY dþ¸¸fZQfSX Ad²fIYfSXe BÀf ´fSX ³fþSX AÔQfþ IYSX »ff´fSXUfWX f³fZ WXbE WX`Ü BÀf ¸ff¦fÊ ÀfZ Àf`IYOÞXû »fû¦fûÔ IYf Af³ff-þf³ff WXû°ff WX`, WXþfSXû ÀIcY»fe f¨¨fZ Àff¹fIY»f ÀfZ ÀIcY»f ´fWXb¨f°fZ WX` þû dIY Qb§fÊMX³ff IYû ¹fWX SXûOX d³f¸f°fÔÂf¯f QZ SXWXZ WX`Ü »ffgIY ¸fZÔ fQWXf»f ÀfOÞXIZY À±ff³fe¹f »fû¦ffÔZ IZY d»fE ´fSXZVff³fe IYf Àfff f³fe WXbBÊ WX`Ü BÀfe SXf¹f´fbSX ´fiIYfSX ´fûOÞXe·ffNXf ÀfZ WXûIYSX ÀffIYSX ´fWXbÔ¨f ¸fûOÞX ¸fZÔ, Aû½WXSX dfiþ IZY ³fe¨fZ Àf¸fifMX WXûMX»f IZY Àff¸f³fZ ´fbSXf³fZ RYfMXIY IZY ´ffÀf ¸fb£¹f ¸ff¦fÊ ´fSX f³fZ WXbE ÀfeÀfe SXûOX ÀfZ ffWXSX ÓffÔIY°fZ WXbbE ÀfdSX¹ff ffWXSX d³fIY»f Af¹ff WX` þû dIY fOÞXe Qb§fMXʳff IYû d³f¸fÔÂf¯f QZ SXWXZ WX`Ü dþÀf¸fZÔ Qb§fÊMX³ff IYe ÀfÔ·ffU³ff d³fSXÔ°fSX f³ff WXbAf WX`Ü CXÀf¸fZÔ A·fe °fIY IYûBÊ Àfb²ffSX ³fWXe WXû ´ff¹ff WX` dþÀf¸fZZÔ ÀfOÞXIY IYe BÀf dÀ±fd°f IZY IYfSX¯f WXf»f WXe ¸fZÔ EIY OÑfBÊUSX A´f³fZ UfWX³f Àf¸fZ°f EIY fOÞXe Qb§fÊMX³ff IYf dVfIYfSX WXû°fZ-WXû°fZ ff»f-ff»f f¨fZ, BÀfIZY ffUþcQ ·fe BÀf ¸ff¦fÊ IYû dþ¸¸fZQfSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY õfSXf ²¹ff³f ³f QZIYSX Àfb²ffSX ³fWXe dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü SXf¿MÑXe¹f ¸f°fQf°ff dQUÀf IYf Af¹fûþ³f 25 þ³fUSXe IYû ¸fbÔ¦fZ»feÜ ·ffSX°f d³fUfʨf³f Af¹fû¦f ³fBÊ dQ»»fe IZY d³fQZVffʳfbÀffSX dþ»fZ ¸fZÔ dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe ßfe ³fe»f¸f ³ff¸fQZU E¢IYf IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ 25 þ³fUSXe 2018 IYû A´fSXf³WX 3 fþZ ÀfZ IY»fZ¢MXûSXZMX dÀ±f°f Af¦fSX ÀfÔ¦fûâe IYÃf ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f ¸f°fQf°ff dQUÀf IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

C M Y K ½f»OÊX SXf¹f´fbSX d½f³OXû ¨fe³f ¸fZÔ ¦fSXefe ´fSX fWXÀf, 7 Àff»f IYf f¨¨ff f³f ¦f¹ff dOXd»fUSXe ffg¹f! ´fZBd¨fÔ¦fÜ ¨fe³f ¸fZÔ AfþIY»f EIY 7 Àff»f IZY f¨¨fZ IYe UþWX ÀfZ QZVf ¸fZÔ fPÞX°fe ¦fSXefe ³fZ EIY ffSX dRYSX ÀffIYf ²¹ff³f JeÔ¨ff WX`Ü ´fcUeÊ ¨fe³f IZY dVfÔ¦fQfAû ´fifÔ°f ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»ff ¹fWX 7 Àff»f IYf f¨¨ff §fSX-§fSX þfIYSX Àff¸ff³f dOXd»fUSX IYSX°ff WX`Ü BÀf f¨¨fZ ³fZ JbQ EIY BÔMXSX½¹fc ¸fZÔ f°ff¹ff WX` dIY UWX SXûþf³ff IY¸f ÀfZ IY¸f 30 ´ffÀfÊ»Àf dOXd»fUSX IYSX°ff WX`Ü ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ¹fcþÀfÊ ³fZ f¨¨fZ IYû d»fdMX»f »fe ³ff¸f dQ¹ff WX`Ü ¨fe³f IYe ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ÀffBMX Uefû ´fSX EIY dUdOX¹fû ´fûÀMX dIY¹ff ¦f¹ff WX` dþÀfIZY ¸fb°ffdfIY, f¨¨fZ IZY d´f°ff IYf 4 Àff»f ´fWX»fZ WXe QZWXfÔ°f WXû ¦f¹ff ±ffÜ f¨¨fZ IYe ¸ffÔ ³fZ QûffSXf VffQe IYe AüSX °ffÀfZ WXe f¨¨ff A³ff±f WX`Ü d»fdMX»f »fe þf °fe³f Àff»f IYf ±ff °f·fe ÀfZ ¹ff³f dVfRYfÔ¦f ³ff¸f IYf EIY Vf£Àf CXÀfIYe QZJSXZJ IYSX°ff WX`Ü ¹ff³f dVfRYfÔ¦f »fe IZY d´f°ff IZY Àff±f IYf¸f IYSX°fZ ±fZ AüSX UWX JbQ ·fe dOXd»fUSXe ffg¹f WX`ÔÜ d»fdMX»f »fe ·fe Af dVfÔ¦fQfAû IZY VffBfZ dþ»fZ ¸fZÔ SXûþf³ff 30 ´ffÀfÊ»f dOXd»fUSX IYSXIZY dÀf»fZdfiMXe f³f ¦f¹ff WX`Ü d»fdMX»f »fe ³fZ dSX´fûMXÊÀfÊ IYû f°ff¹ff dIY UWX A´f³fZ IYf¸f ÀfZ fWXb°f JbVf WX` AüSX fOÞXf WXûIYSX ·fe ¹fWXe IYf¸f IYSX³ff ¨ffWX°ff WX`Ü ªUf»ff¸fbJe RYMXf °fû IYWXeÔ fRYÊffSXe, 184 »fû¦f §ff¹f»f EIY »ff´f°ff °fû¢¹fûÜ þf´ff³f IZY EIY »fûIYd´fi¹f ÀIYe dSXÀfûMXÊ IZY ³fþQeIY ªUf»ff¸fbJe RYMX³fZ IZY ffQ Afþ ¨ffSX »fû¦f §ff¹f»f WXû ¦f¹fZ þfdIY EIY A³¹f ½¹fdöY »ff´f°ff WXû ¦f¹ffÜ UWXeÔ SXfþ²ff³fe °fû¢¹fû ¸fZÔ Afþ Qb»fÊ·f øY´f ÀfZ fRYÊ IYe ¸fûMXe ¨ffQSX dfL ¦fBÊ, dþÀfIYe UþWX ÀfZ WXþfSXûÔ ¹ffÂfe SXfÀ°fZ ¸fZÔ RÔYÀfZ SXWXZ AüSX 180 »fû¦f §ff¹f»f WXû ¦f¹fZÜ þf´ff³f ¸füÀf¸f dUÄff³f EþZÔÀfe ³fZ AfÀf´ffÀf IZY d³fUfdÀf¹fûÔ ÀfZ A³fbSXû²f dIY¹ff WX` dIY UZ ¸ffCXÔMX IcYÀf°Àfc dVfSXe³f ÀfZ QcSX SXWXZÔÜ ¹fWX A³fbSXû²f ¸ff¸fc»fe ªUf»ff¸fbJe ¦fd°fdUd²f IYe ff°f Àff¸f³fZ Af³fZ IZY ffQ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü þf´ff³fe ÀfSXIYfSX IZY Vfe¿fÊ ´fiUöYf ¹fûVfeWXfBOX Àfb¦ff IZY ¸fb°ffdfIY, °fû¢¹fû ÀfZ CXØfSX-´fd›¸f ¸fZÔ dÀ±f°f ¦fb³f¸ff ÀIYe dSXÀfûMXÊ ¸fZÔ ¨ffSX »fû¦f §ff¹f»f WXû ¦f¹fZÜ À±ff³fe¹f Q¸fIY»f dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe ¹fbþe dVf³fûWXfSXf ³fZ f°ff¹ff dIY ¨ffSX »fû¦f §ff¹f»f WXû ¦f¹fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff, WX¸f A·fe ·fe CX³fIYe ¸fQQ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ A»ffÀIYf ¸fZÔ ·fcIÔY´f IZY ÓfMXIZY, Àfb³ff¸fe IYe ¨fZ°ffU³fe þfSXe d¨fd³f¹ffIYÜ A»ffÀIYf ¸fZÔ ·fcIÔY´f IZY þfSXQÀ°f ÓfMXIZY ¸fWXÀfcÀf dIYE ¦fE, dþÀfIZY ffQ ´fi·ffdU°f ÃfZÂf ¸fZÔ Àfb³ff¸fe IYe ¨fZ°ffU³fe þfSXe IYSX Qe ¦fBÊÜ ·fcIÔY´f IZY ÓfMXIZY A»ffÀIYf IZY d¨fd³f¹ffIY ÀfZ »f¦f·f¦f 250 dIY»fû¸feMXSX QcSX QdÃf¯f- ´fcUeÊ ÃfZÂf ¸fZÔ ¸fWXÀfcÀf dIYE ¦fEÜ dSX¢MXSX ÀIZY»f ´fSX ·fcIÔY´f IYe °feUi°ff 8.1 QþÊ IYe ¦fBÊ WX`Ü f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY ·fcIÔY´f IYe °feUi°ff B°f³fe WXû³fZ IZY IYfSX¯f d¨fd³f¹ffIY ¸fZÔ Àfb³ff¸fe IYe ¨fZ°ffU³fe IYf E»ff³f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ·fcIÔY´f ÀfZ ÓfMXIZY IYfRYe °fZþ ±fZ, EZÀfZ ¸fZÔ »fû¦fûÔ ¸fZÔ §ffSXfWXMX AüSX QWXVf°f R`Y»f³ff »ffdþ¸fe ±ffÜ Àfb³ff¸fe IYe ¨fZ°ffU³fe IZY ffQ Àf¸fbQie B»ffIZY ÀfZ »fû¦f ¸f`Qf³fe ·ff¦f IYe AûSX ÀfZ ´f»ff¹f³f IYSX³fZ IYe °f`¹ffSXe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY ¸fÔ¦f»fUfSX IYe ÀfbfWX WXe BÔOXû³fZdVf¹ff IZY þfUf AfBÀf»f`ÔOX ¸fZÔ ·fe ·fcIÔY´f IZY °fZþ ÓfMXIZY ¸fWXÀfcÀf dIYE ¦fE ±fZÜ dSX¢MXSX ÀIZY»f ´fSX ·fcIÔY´f IYe °feUi°ff 6.4 AfÔIYe ¦fBÊÜ »fûIY°fÔÂf IZY d»fE fOÞXf J°fSXf f³f ÀfIY°ff BÔMXSX³fZMX Àf`³f RiYfÔdÀfÀIYûÜ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ³fZ »fû¦fûÔ IYû Jb»fIYSX A´f³fZ dU¨ffSX SXJ³fZ IYf ¸füIYf dQ¹ff WX`Ü BÀf fe¨f Af RZYÀffbIY ³fZ IYWXf WX` dIY Ad·f½¹fdöY IYe ÀU°fÔÂf°ff IYû ³f¹ff Af¹ff¸f QZ³fZ Uf»ff BÔMXSX³fZMX »fûIY°fÔÂf IZY d»fE J°fSXf ·fe f³f ÀfIY°ff WX`Ü RZYÀffbIY IZY ´fiûOX¢MX ¸f`³fZþSX Àfd¸f²f ¨fIiYU°feÊ ³fZ IYWXf, BÔMXSX³fZMX EIY ÀfRY»f »fûIY°fÔÂf IYû ³fbIYÀff³f ·fe ´fWXbÔ¨ff ÀfIY°ff WX`Ü ¸f`Ô BÀf ff°f IYû ³fþSXAÔQfþ ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ffÜ IYfVf, ¸f`Ô BÀf ff°f IYe ¦ffSXÔMXe QZ ÀfIY°ff dIY ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IZY ÀfIYfSXf°¸fIY ´fWX»fc Àf·fe ´fiIYfSX IYe ³fIYfSXf°¸fIY°ff ´fSX ·ffSXe ´fOÞXZÔ¦fZ, »fZdIY³f ¹fWX ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`Ü WX¸ffSXf IY°fʽ¹f WX` dIY WX¸f BÀf °fIY³feIY IYf ÀfWXe BÀ°fZ¸ff»f IYSXZÔ, °ffdIY RZYÀffbIY þ`Àfe ÀffBMX dUV½fÀf³fe¹f f³f ÀfIZYÔÜ A¦f»fZ ¸fWXe³fZ ·ffSX°f IYf QüSXf IYSXZÔ¦fZ IY³ffOXf IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe þdÀMX³f ÂfbOXû ³f¹fe dQ»»feÜ IY³ffOXf IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe þdÀMX³f ÂfbOXû Af°fÔIYUfQ IYf ¸fbIYff»ff, DYþfÊ °f±ff ½¹ff´ffSX AfdQ þ`ÀfZ ¸fb£¹f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ dõ´fÃfe¹f ÀfÔfÔ²fûÔ IYû ¸fþfc°f IYSX³fZ IZY d»fE A¦f»fZ ¸fWXe³fZ Àff°f dQ³f IZY QüSXZ ´fSX ¹fWXfÔ Af SXWXZ WX`ÔÜ dUQZVf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ þfSXe f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf dIY ÂfbOXû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY fb»ffUZ ´fSX 17 ÀfZ 23 RYSXUSXe °fIY ·ffSX°f QüSXZ ´fSX Af SXWXZ WX`ÔÜ ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IYWXf dIY ÀfbSXÃff °f±ff Af°fÔIYUfQ IZY dJ»ffRY »fOÞXfBÊ ¸fZÔ °ff»f¸fZ»f AüSX Af´fÀfe dWX°fûÔ IZY U`dV½fIY EUÔ ÃfZÂfe¹f ¸fbïûÔ ´fSX dU¨ffSXûÔ IYf AfQf³f-´fiQf³f BÀf QüSXZ IYf ¸fb£¹f §fMXIY WXû¦ffÜ ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IYWXf dIY, BÀf QüSXZ IYf ¸fb£¹f CXïZV¹f ½¹ff´ffSX EUÔ d³fUZVf, DYþfÊ, dUÄff³f EUÔ ³fUf¨ffSX, CX¨¨f dVfÃff, PXfÔ¨ff¦f°f dUIYfÀf, IYüVf»f dUIYfÀf AüSX AÔ°fdSXÃf Àf¸fZ°f Af´fÀfe dWX°fûÔ IZY ¸fb£¹f ¸fbïûÔ ´fSX Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY dõ´fÃfe¹f ÀfÔfÔ²fûÔ IYû ¸fþfc°f IYSX³ff WX`Ü ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IYWXf dIY Qû³fûÔ QZVf »fûIY°fÔÂf, fWXb»fUfQ, Àf·fe IZY d»fE Àf¸ff³f°ff AüSX IYf³fc³fe d³f¹f¸f þ`ÀfZ ¸fc»¹fûÔ ´fSX Af²ffdSX°f SX¯f³fed°fIY ·ff¦feQfSXe ·fe ÀffÓff IYSX°fZ WX`ÔÜ Äff³f-d½fÄff³f ´fófU°f IZY dJ»ffRY SXfþÀ±ff³f, ¸f²¹f ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IYe ¹ffd¨fIYf JfdSXþ ³f¹fe dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ dRY»¸f ´fófU°f IYe MXe¸f IZY d»fE ¸fÔ¦f»fUfSX IYf dQ³f EIY AüSX SXfWX°f »fZIYSX Af¹ffÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ SXfþÀ±ff³f AüSX ¸f²¹f ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IYe dRY»¸f ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ IZY d»fE Qf¹fSX ´fb³fdUʨffSX ¹ffd¨fIYf JfdSXþ IYSX°fZ WXbE A´f³fZ AfQZVf ¸fZÔ IYûBÊ fQ»ffU ³fWXeÔ dIY¹ffÜ IYûMXÊ ³fZ A´f³fZ AfQZVf ¸fZÔ IYWXf dIY Àf·fe SXfª¹fûÔ IYû ÀfUûʨ¨f AQf»f°f IZY R`YÀf»fZ IYf Àf¸¸ff³f IYSX³ff ¨ffdWXE AüSX BÀfIYf ´ff»f³f IYSXf³ff SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IYe dþ¸¸fZQfSXe WX`Ü SXfþÀ±ff³f ÀfSXIYfSX IYf ´fÃf SXJ SXWXZ AdOXVf³f»f Àfd»fdÀfMXSX þ³fSX»f °fb¿ffSX ¸fZWX°ff ³fZ IYWXf dIY WX¸f IYûMXÊ ÀfZ dRY»¸f ´fófU°f + ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ IZY d»fE ³fWXeÔ dÀfRYÊ AfQZVf ¸fZÔ IbYL fQ»ffU IYe A³fb¸fd°f QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¨feRY þdÀMXÀf Qe´fIY d¸fßff IYe A¦fbAfBÊ Uf»fe °fe³f þþûÔ IYe fZÔ¨f ³fZ IYWXf, '»fû¦fûÔ IYû ¹fWX Àf¸fÓf³ff WXû¦ff dIY ¹fWXfÔ EIY ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ff WX` AüSX U`ÀfZ ·fe WX¸f³fZ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ AfQZVf ´ffdSX°f IYSX dQ¹ff WX`Ü Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ¹ffd¨fIYf ´fSX Àfb³fUfBÊ IYSX°fZ WXbE °feJe dMX´´f¯fe IYeÜ °fe³f þþûÔ IYe fZÔ¨f ³fZ IYWXf dIY SXfª¹fûÔ ³fZ ¹fWX df³ff ¸f°f»ff IYe Àf¸fÀ¹ff JbQ VffWX IZY dJ»ffRY Qf¹fSX ¹ffd¨fIYf IYf dUSXû²f IYSXZ¦fe ÀfefeAfBÊ ¸fbÔfBÊÜ ÀfefeAfBÊ ³fZ IYWXf dIY UWX ÀfûWXSXffbïe³f VfZJ IZY IYd±f°f RYþeÊ ¸fbNX·fZOÞX ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·ffþ´ff A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX IYû AfSXû´f ¸fböY IYSX³fZ IZY CXÀfIZY R`YÀf»fZ IZY dJ»ffRY fÔfBÊ CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ Qf¹fSX þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf IYf dUSXû²f IYSXZ¦feÜ d´fL»fZ WXµ°fZ fÔfBÊ »ffg¹fÀfÊ EÀfûdÀf¹fZVf³f õfSXf Qf¹fSX þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf ¸fZÔ ¹fWXfÔ IYe EIY dUVfZ¿f AQf»f°f õfSXf VffWX IYû AfSXû´f ¸fböY IYSX³fZ IZY 30 dQÀfÔfSX, 2014 IZY AfQZVf IYû ¨fb³fü°fe ³ff QZ³fZ IYe ÀfefeAfBÊ IYe IYfSXÊUfBÊ IYû ¦f`SXIYf³fc³fe, ¸f³f¸ff³ff AüSX Qb·ffÊU³ff´fc¯fÊ f°ff¹ff ¦f¹ffÜ ÀfefeAfBÊ IZY UIYe»f Ad³f»f dÀfÔWX ³fZ CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ IYWXf, WX¸f ¹ffd¨fIYf IYf dUSXû²f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ AfSXû´f¸fböY IYSX³fZ IYf AfQZVf dQÀfÔfSX, 2014 IYf WX`, BÀfZ »fZIYSX Àf¸f¹fÀfe¸ff IYf ¸fbïf WX`Ü ³¹ff¹f¸fcd°fÊ EÀf Àfe ²f¸ffÊd²fIYfSXe AüSX ·ffSX°fe QfÔ¦fSXZ IYe EIY JÔOX´feNX ³fZ ÀfefeAfBÊ UIYe»f IZY Àf¸f¹f ¸ffÔ¦f³fZ ´fSX ¹ffd¨fIYf IYû »fZIYSX dþSXWX Àfb³f³fZ IZY d»fE 13 RYSXUSXe IYe °ffSXeJ °f¹f IYeÜ ´f`Qf IYe WX` AüSX BÀfIZY d»fE UWXe dþ¸¸fZQfSX WX`ÔÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IYe ³f¹fe dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ SXf¿MÑXe¹f SXfþ²ff³fe ¸fZÔ IYûWXSXf, AfQiÊ ¸füÀf¸f AüSX fcÔQfffÔQe ³fZ ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf Àf¸ffSXûWXûÔ IZY d»fE WXû³fZ Uf»fZ RbY»f OÑZÀf dSXWXÀfÊ»f IYf ¸fþf dIYSXdIYSXf IYSX dQ¹ffÜ Àff±f WXe JSXff úV¹f°ff IZY IYfSX¯f MÑZ³f ÀfZUf ´fi·ffdU°f WXb¹feÜ ¸füÀf¸f dU·ff¦f IZY EIY Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY VfWXSX IYf ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f Àff¸ff³¹f ÀfZ Qû dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf Ad²fIY 9.4 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf QþÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY dQ³f ¸fZÔ IYSXef 11 fþZ VfWXSX ¸fZÔ fcÔQfffÔQe WXb¹fe WX`Ü VfWXSX ¸fZÔ dþ¸¸fZQfSXe WX` dIY A´f³fZ ÃfZÂf ¸fZÔ IYf³fc³f-½¹fUÀ±ff fWXf»f IYSXZÔÜ f°ff QZÔ SXf°f ·fSX dLMX´fbMX ffdSXVf WXû³fZ IYf A³fb¸ff³f WX`Ü Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f 21 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf IZY IYSXef f³fZ SXWX³fZ IYf A³fb¸ff³f WX`Ü Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff, ÀfbfWX ÀffPÞXZ AfNX fþZ AfQiÊ°ff IYf À°fSX 84 ´fid°fVf°f QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff þfdIY úV¹f°ff IYf À°fSX §fMX IYSX 800 ¸feMXSX ´fSX Af ¦f¹ffÜ SXZ»f ¸fÔÂff»f¹f IZY EIY UdSXâ Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY ÀfbfWX LWX fþZ CXØfSX Af³fZ þf³fZ Uf»fe 16 MÑZ³fûÔ IYû SXï IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ 23 MÑZ³f A´f³fZ d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f ÀfZ dU»fÔf ÀfZ ¨f»f SXWXe WX`Ô þfdIY Qû IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ RZYSXfQ»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Af³fÔQe fZ³f ³fZ ¸f²¹f´fiQZVf IZY SXfª¹f´ff»f IZY øY´f ¸fZÔ Vf´f±f »fe ·fû´ff»f/EªfZÔÀfeÜ ·ffþ´ff IYe UdSXâ ³fZ°ff Af³fÔQe fZ³f ´fMXZ»f ³fZ SXfþ·fU³f ¸fZÔ ¸f²¹f´fiQZVf IZY SXfª¹f´ff»f IZY øY´f ¸fZÔ Vf´f±f »feÜ ¸f²¹f´fiQZVf CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f IZY ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf WXZ¸fÔ°f ¦fb~f ³fZ ´fMXZ»f IYû SXfª¹f´ff»f ´fQ IYe Vf´f±f dQ»ffBÊÜ ´fMXZ»f ³fZ BÊV½fSX IZY ³ff¸f ´fSX Vf´f±f ¦fiWX¯f IYeÜ BÀf AUÀfSX ´fSX »fûIYÀf·ff A²¹fÃf Àfbd¸fÂff ¸fWXfþ³f, ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´f`³f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fb÷Y¿fûÔ ÀfZ fZWXQ ´feLZ WX`Ô ¸fdWX»ffEÔ WXSX Qû ´fb÷Y¿f ´fSX IZYU»f EIY ¸fdWX»ff IZY ´ffÀf ´f`³f ³fBÊ dQ»»feÜ Af¹fIYSX dU·ff¦f IZY ´fSX¸ff³fZÔMX AIYfCXÔMX ³fÔfSX (´f`³f) IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¸fdWX»ffEÔ ´fb÷Y¿fûÔ ÀfZ fZWXQ ´feLZ WX`ÔÜ dU·ff¦f ÀfZ Af °fIY þfSXe ´f`³f ¸fZÔ IZYU»f EIY d°fWXfBÊ WXe ¸fdWX»ffAûÔ IZY ´ffÀf ´f`³f WX`Ü ´f`³f ´fif~ IYSX³fZ Uf»fe ffIYe ÀfÔ£¹ff ´fb÷Y¿fûÔ IYe WX`Ü Af¹fIYSX dU·ff¦f IZY AfÔIYOÞXZ IZY ¸fb°ffdfIY 31 ¸ff¨fÊ 2017 °fIY IbY»f d¸f»ffIYSX 28.57 IYSXûOÞX ´f`³f þfSXe dIYE ¦fEÜ B³f¸fZÔ ÀfZ 19.45 IYSXûOÞX (68 RYeÀfQe) ÀfZ IbYL ª¹ffQf ´fb÷Y¿fûÔ IZY ³ff¸f SXWXZ, þfdIY 9.12 IYSXûOÞX (IYSXef 32 RYeÀfQe) ¸fdWX»ffAûÔ IZY ³ff¸fÜ ¹fWXfÔ ¹fZ ·fe ²¹ff³f QZ³fZ IYe ff°f WX` dIY QZVf IZY IbY»f 101 ASXf´fd°f¹fûÔ ¸fZÔ ¸fWXþ 4 WXe ¸fdWX»ffEÔ WX`ÔÜ AÃfSX AüSX ÀfÔ£¹ff IYû d¸f»ffIYSX f³fZ ´f`³f ¸fZÔ IbY»f 10 I`YSXZ¢MXSX WXû°fZ WX`ÔÜ ¹fZ EIY °fSXWX IYe dUØfe¹f ´fWX¨ff³f WX`Ü °f¸ff¸f °fSXWX IZY IYf³fc³fe dUØfe¹f »fZ³f-QZ³f ¸fZÔ ¹fZ ´fWX¨ff³f IYf Af²ffSX WXû°ff WX`Ü ¸fÀf»f³f ¨ffWXZ f`ÔIY Jf°ff Jû»f³ff WXû ¹ff dRYSX VfZ¹fSX ffþfSX ¸fZÔ JSXeQ-RYSXû£°f IZY d»fE dOX¸f`MX AIYfCXÔMX, Qû³fûÔ WXe þ¦fWX ´fSX ´f`³f IYe QSXIYfSX WXû°fe WX`Ü ´f`³f dIYÀfe ·fe CX¸fi ¸fZÔ WXfdÀf»f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffdfIY 25 RYeÀfQe ÀfZ ·fe ª¹ffQf ´f`³f 20 Àff»f ÀfZ ª¹ffQf, »fZdIY³f 30 Àff»f ÀfZ IY¸f CX¸fi IZY ´fb÷Y¿fûÔ ³fZ WXfdÀf»f dIY¹ffÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 18 ÀfZ 20 U¿fÊ Uf»fZ ´fb÷Y¿f QcÀfSXZ À±ff³f ´fSX WX`Ü UWXeÔ ÀfUf ffSXWX RYeÀfQe ÀfZ IbYL Ad²fIY ´f`³f IZY Àff±f 20 ÀfZ 30 U¿fÊ IYe ¸fdWX»ffEÔ °feÀfSXZ À±ff³f ´fSX WX`Ü ¦füSX IYSX³fZ IYe ff°f ¹fZ WX` dIY U`ÀfZ °fû ³füIYSXe WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»fE IY¸f ÀfZ IY¸f 18 Àff»f CX¸fi þøYSXe dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f, CX³fIZY ¸fÔdÂf¸fÔOX»f IZY ÀfQÀ¹f, ³fZ°ff ´fid°f´fÃf Aþ¹f dÀfÔWX ÀfdWX°f A³fZIY ¦f¯f¸ff³¹f 24 ªf³fUSXe 2018 [ QZVf-dUQZVf] fb²fUfSX11 dUQZVfe QüSXûÔ, ¦ff¹f þf¦føYIY°ff AüSX dWXÔQb°U ÀfdWX°f IYBÊ ¸fbïûÔ ´fSX d³fVff³ff Àff²ff dVfUÀfZ³ff ´fi¸fbJ CXðU NXfIYSXZ IYf IZÔYýi ÀfSXIYfSX ´fSX fOÞXf WX¸f»ff ¸fbÔfBÊ/EªfZÔÀfeÜ dVfUÀfZ³ff ³fZ Af Jb»fIYSX IZYÔQi IYe ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYe ¸fbJf»fRY°f IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü dVfUÀfZ³ff ´fi¸fbJ CXðU NXfIYSXZ ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû dUQZVfe QüSXûÔ, ¦ff¹f þf¦føYIY°ff AüSX dWXÔQb°U ÀfdWX°f IYBÊ ¸fbïûÔ ´fSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX ´fSX d³fVff³ff Àff²ffÜ ´ffMXeÊ IYe SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfSXe IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE NXfIYSXZ ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû A´f³fZ BþSXf¹f»fe Àf¸fIYÃf fZÔþfd¸f³f ³fZ°f³¹ffWXc IYû AWX¸fQfffQ IYe þ¦fWX Af°fÔIYUfQ ´fi·ffdU°f ßfe³f¦fSX »fZ þfIYSX UWXfÔ d°fSXÔ¦ff RYWXSXf³ff ¨ffdWXE ±ffÜ CXðU NXfIYSXZ ³fZ IYWXf, '´fi²ff³f¸fÔÂfe JbQ IYû '´fÔ°f ´fi²ff³f' IYWX°fZ WX`ÔÜ UWX dÀfRYÊ dUQZVf ¹ffÂff IYSX°fZ WX`ÔÜ ´feE¸f ¸fûQe BþSXf¹f»f IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe fZÔþfd¸f³f ³fZ°f³¹ffWXc IYû WX`, »fZdIY³f ª¹ffQf°fSX ³füIYdSX¹ffÔ 20 ÀfZ 30 Àff»f IZY fe¨f »f¦f°fe WX`, ¹fWXe UþWX WX` dIY CX¸fi IZY BÀf ´fOÞXfU ´fSX ÀffÀfZ ª¹ffQf »fû¦f ´f`³f WXfdÀf»f »fZ°fZ WX`ÔÜ ´fb÷Y¿fûÔ IZY ¸fbIYff»fZ ´f`³f ²ffSXIYûÔ ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IY¸f WXû³fZ IYe EIY UþWX IbY»f ßf¸f VfdöY ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYe dWXÀÀfZQfSXe ·fe WX`Ü »fûIYÀf·ff ¸fZÔ EIY ÀfUf»f IZY þUff ¸fZÔ ßf¸f ¸fÔÂfe ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSX ¦fÔ¦fUfSX ³fZ f°ff¹ff dIY »fZfSX ¹fcSXû IZY ÀfUZÊ IZY ¸fb°ffdfIY ¸fdWX»ff IYf¸f¦ffSXûÔ IYf ´fid°fVf°f 2012-13 ¸fZÔ þWXfÔ 25 RYeÀfQe ±ff, Uû 2013-14 ¸fZÔ fPÞXIYSX IYSXef 30 RYeÀfQe WXû ¦f¹ff, þfdIY 201-16 ¸fZÔ ¹fZ §fMXIYSX 25.8 RYeÀfQe ´fSX Af ¦f¹ffÜ ¸fdWX»ff ´f`³f ²ffSXIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IY¸f WXû³fZ IYe ¹fZ ·fe EIY UþWX WXû ÀfIY°fe WX`Ü AWX¸fQfffQ »fZ ¦fE, ßfe³f¦fSX ¸fZÔ »ff»f ¨füIY ¢¹fûÔ ³fWXeÔ CX³WXûÔ³fZ ßfe³f¦fSX ¸fZÔ SXûOX Vfû ¢¹fûÔ ³fWXeÔ dIY¹ff CX³WXûÔ³fZ »ff»f ¨füIY ¸fZÔ d°fSXÔ¦ff ¢¹fûÔ ³fWXeÔ RYWXSXf¹ffÜ A¦fSX WX¸ffSXZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe EZÀff IYSX°fZ °fû CX³fIZY ´fid°f WX¸f ¦fUÊ ¸fWXÀfcÀf IYSX°fZÜ' f°ff QZÔ dIY dVfUÀfZ³ff ³fZ A´f³fZ ÀfÔ´ffQIYe¹f ¸fbJ´fÂf Àff¸f³ff ¸fZÔ IYBÊ ¸fbïûÔ ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY ³fZ°fÈ°U Uf»fe IZYÔQi ÀfSXIYfSX ´fSX A¢ÀfSX WX¸f»ff dIY¹ffÜ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ´fSX WX¸f»ff IYSX°fZ WXbE dVfUÀfZ³ff ´fi¸fbJ ³fZ IYWXf dIY ¹fWX dWXÔQb°U IYe ´fdSX·ff¿ff IYf Àf¸f±fʳf ³fWXeÔ IYSX°ff WX` þû ·ffþ´ff IYSX SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, '·ff¿ff IZY d»fE þû dWXÔQb°U IYe ´fdSX·ff¿ff WX`, Uû IbYL A»f¦f WX`Ü þ³f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f Àfd¨fU fÀfÔ°f ´fi°ff´f dÀfÔWX ³fZ dIY¹ffÜ Vf´f±f ¦fiWX¯f ÀfZ fû°f»ffÔQ ´ff³fe ³fWXeÔ WXû°ff NXeIY EIY d°fWXfBÊ ÀfZ Ad²fIY ³f¸fc³fZ RZY»f 48 Af´fSXfd²fIY ÀfdWX°f IbY»f 131 ¸ff¸f»fZ QþÊ IYSXfE ³fBÊ dQ»»feÜ AfþIY»f §fSX ÀfZ ´ff³fe »fZIYSX ¨f»ff³fZ IYf ¨f»f³f J°¸f ÀfZ WXû ¦f¹ff WX`Ô »fû¦f ª¹ffQfØfSX Àf¸f¹f fû°f»ffÔQ ´ff³fe ffþfSX ÀfZ JSXeQIYSX CX´f¹fû¦f IYSX SXWXZ WX`Ü »fZdIY³f B³f »fû¦fûÔ IYû ³fWXeÔ ´f°ff ³fWXeÔ EIY ¸fü°f IYf ´ff³fe JSXeQ SXWXZ WX`Ü QSXAÀf»f ffþfSX ¸fZÔ dfIY³fZ Uf»ff WXSX fû°f»ffÔQ ´ff³fe ¹ff 'd¸f³fSX»f UfMXSX' Àfü RYeÀfQe ÀU¨L ³fWXeÔ WX`Üd´fL»fZ EIY Àff»f ¸fZÔ fû°f»ffÔQ ´ff³fe IZY EIY d°fWXfBÊ ÀfZ Ad²fIY ³f¸fc³fZ °f¹f ¸ff³fIY ´fSX RZY»f WXû ¦fEÜ ÀfSXIYfSX IZY AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffdfIY,U¿fÊ 2016-17 IZY QüSXf³f QZVf·fSX ¸fZÔ fû°f»ffÔQ ´ff³fe IZY 743 ³f¸fc³fûÔ ¸fZÔ ÀfZ 224 ÀU¨L ´ff³fe IZY °f¹f ¸ff³fIYûÔ ´fSX JSXZ ³fWXeÔ CX°fSXZÜ BÀf ´fSX CX´f·fûöYf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ SXfª¹fûÔ IYe ¸fQQ WX¸f ·ffþ´ff IYe dWXÔQb°U IYe ´fdSX·ff¿ff ¸fZÔ dUV½ffÀf ³fWXeÔ IYSX°fZÜ WX¸ffSXZ d»fE ¦ff¹f IYe WX°¹ff, ¦ff¹f WX°¹ff WX` AüSX Af°fÔIYUfQ, Af°fÔIYUfQÜ dVfUÀfZ³ff ³fZ þfd°f IZY Af²ffSX ´fSX ·fZQ·ffU dIYE df³ff ¸fSXfNXf I`YOXSX IYû EIYþbMX dIY¹ff AüSX ¹fWX WX¸ffSXe °ffIY°f WX`Ü UWX AüSXÔ¦fþZf ±ff, dþÀf³fZ dU·ffþ³f AüSX VffÀf³f ³fed°f °f`¹ffSX IYeÜ WX¸fZÔ þfd°f IZY Af²ffSX ´fSX ³fWXeÔ ffÔMXf þf ÀfIY°ff WX`Ü ¸fWXfSXf¿MÑ ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY Àf°°ff ¸fZÔ Af³fZ IZY ffQ dVfUÀfZ³ff ÀfZ CXÀfIZY dSXV°fûÔ ¸fZÔ JMXfÀf AfBÊ WX`, þû Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX dQJfBÊ QZ°fe SXWXeÜ Af ·ffþ´ff AüSX dVfUÀfZ³ff IZY fe¨f IYe JfBÊ B°f³fe fPÞX ¦fBÊ WX` dIY Qû³fûÔ IYe SXfWXZÔ þbQf WXû ¦fBÊ WX`ÔÜ dVfUÀfZ³ff ³fZ E»ff³f IYSX dQ¹ff WX` dIY 2019 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU Uû ·ffþ´ff IZY Àff±f d¸f»fIYSX ³fWXeÔ »fOÞXZÔ¦fZÜ ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf ´fWX»fZ dQ»»fe ¸fZÔ WXbBÊ ffdSXVf ÀfZ 48 Af´fSXfd²fIY ÀfdWX°f IbY»f 131 ¸ff¸f»fZ QþÊ IYSXfEÜ IYBÊ IÔY´fd³f¹fûÔ ´fSX Àff°f »ffJ ÷Y´f¹fZ ÀfZ Ad²fIY þb¸ff³ffÊ ·fe UÀfc»f dIY¹ff ¦f¹ffÜ CX´f·fûöYf ¸fÔÂff»f¹f IZY EIY Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf dIY,Jfô ÀfbSXÃff EUÔ ¸ff³fIY Ad²fd³f¹f¸f AüSX CXÀfIZY °fWX°f d³f¹f¸fûÔ IYû »ff¦fc IYSX³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IYe WX`Ü BÀf°fSXWX IZY ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ SXfª¹f AüSX IZYÔQi VffdÀf°f ÃfZÂfûÔ IZY Jfô ÀfbSXÃff Af¹fböYûÔ IYû ¹fWX ´fSXf¸fVfÊ þfSXe IYSX°ff WX` dIY,UWX dVfIYf¹f°fûÔ IYe þfÔ¨f IYSX IYfSXÊUfBÊ IYSXZÜ ´fWX»fZ dÀfÔWX ³fZ SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f ³ff¸f IYûdUÔQ õfSXf þfSXe dIY¹ff ¦f¹fZ ¸f²¹f´fiQZVf IZY SXfª¹f´ff»f ´fQ ´fSX ´fMXZ»f IYe d³f¹fbdöY AfQZVf IYf Uf¨f³f dIY¹ffÜ ¦fbþSXf°f IYe ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fMXZ»f Af ¸f²¹f´fiQZVf IYe ´fc¯fÊIYfd»fIY SXfª¹f´ff»f WXûÔ¦feÜ dÀf°f¸fSX 2016 IYû SXf¸f³fSXZVf ¹ffQU IZY SXfª¹f´ff»f ´fQ ÀfZ ÀfZUfd³fUÈØf WXû³fZ IZY ffQ ÀfZ ¦fbþSXf°f IZY SXfª¹f´ff»f Aû ´fe IYûWX»fe, ¸f´fi IZY SXfª¹f´ff»f ´fQ IYf Ad°fdSXöY Qfd¹f°U ÀfÔ·ff»f SXWXZ ±fZÜ dQ³f¨f¹ffÊ ¸fZÔ ´f`Q»f ¨f»f³ff Vffd¸f»f IYSXZÔ AüSX Af±fÊSXfBdMXÀf ÀfZ f¨fZÔ ³fBÊ dQ»»feÜ A¦fSX Af´fIZY ´fdSXUfSX IZY dIYÀfe ÀfQÀ¹f IYû þûOÞXûÔ ¸fZÔ QQÊ SXWX°ff WX` °fû UWX Afg±fÊSXfBdMXÀf ÀfZ ´fedOÞX°f WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¹fdQ ÀffU²ff³fe ³f fSX°fe þfE °fû Àf¸fÀ¹ff dQ³f-´fid°fdQ³f fPÞX°fe þf°fe WX`Ü IZYÔQie¹f ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f IZY A³fbÀffSX, 2017 °fIY Af±fÊSXfBdMXÀf IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ Af³fZ Uf»fe ¸fdWX»ffAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff Qû¦fb³ff WXû ¦fBÊ ±feÜ UWXeÔ, 2019 °fIY BÀfÀfZ ´fedOÞX°f »fû¦fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff OXf¹fdfMXeþ IZY ¸fSXeþûÔ ÀfZ ·fe ª¹ffQf WXû þfE¦feÜ OXfg¢MXSXûÔ IYe ¸ff³fZÔ °fû Af±fÊSXfBdMXÀf 230 °fSXWX IYe WXû°fe WX`, »fZdIY³f BÀfIYf øY´f IYûBÊ ·fe WXû, ÀffÀfZ ´fWX»fZ þûOÞXûÔ ¸fZÔ Àfcþ³f Af þf°fe WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ WXSX °fe³f ¸fZÔ ÀfZ EIY ¸fdWX»ff Af±fÊSXfBdMXÐÀf ÀfZ ´fedOÞX°f WX`Ü QZVf ¸fZÔ 55 U¿fÊ ÀfZ Ad²fIY CX¸fi IZY 20, 65 U¿fÊ ÀfZ Ad²fIY CX¸fi IZY 40 dIY Qû³fûÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ ³fZ dRY»¸f ´fófU°f IZY ´fiQVfʳf IYe A³fb¸fd°f QZ³fZ IZY CXÀfIZY 18 þ³fUSXe IZY AfQZVf IYû Uf´fÀf »fZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ ±feÜ Qû³fûÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ ³fZ BÀf Af²ffSX ´fSX Vfe¿fÊ AQf»f°f ÀfZ A´f³ff d´fL»ff AfQZVf Uf´fÀf »fZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ±fe dIY BÀfÀfZ B³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff IYe Àf¸fÀ¹ff ´f`Qf WXû¦feÜ Vfe¿fÊ AQf»f°f ³fZ dRY»¸f IZY ´fiQVfʳf ´fSX ¦fbþSXf°f, WXdSX¹ff¯ff CXØfSX ´fiQZVf AüSX SXfþÀ±ff³f þ`ÀfZ SXfª¹fûÔ õfSXf »f¦ffE ¦fE ´fid°ffÔ²f IYû 18 þ³fUSXe IYû WXMXfIYSX 25 þ³fUSXe IYû QZVf ·fSX ¸fZÔ BÀfZ ´fiQdVfÊ°f dIYE þf³fZ IYf SXfÀ°ff dfªf³fZÀf d½f³OXû ÀffRY IYSX dQ¹ff ±ffÜ dRY»¸f d³f¸ff°ffÊ Uf¹fIYfg¸f 18 IYe °fSXRY ÀfZ UdSXâ UIYe»f WXSXeVf Àff»UZ ³fZ ¹ffd¨fIYfAûÔ ´fSX AdU»fÔf Àfb³fUfBÊ IYf dUSXû²f dIY¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff dIY Vfe¿fÊ AQf»f°f IZY AfQZVf IZY ffUþcQ dþÀf °fSXWX ÀfZ ¨feþZÔ WXû SXWXe WX`Ô UWX Qb·ffʦ¹f´fc¯fÊ WX`Ü Qû ÀfÔ¦fNX³f ßfe SXf¿MÑXe¹f SXfþ´fc°f IYSX¯fe ÀfZ³ff AüSX AdJ»f ·ffSX°fe¹f ÃfdÂf¹f ¸fWXfÀf·ff ·fe dRY»¸f IYf »f¦ff°ffSX dUSXû²f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ IYûMXÊ IZY AfQZVf IZY ffQ ·fe IYSX¯fe ÀfZ³ff IYf IYWX³ff WX` dIY A¦fSX dÀf³fZ¸ff§fSXûÔ ¸fZÔ dRY»¸f ´fiQdVfÊ°f WXbBÊ °fû ÀffIYû ·fb¦f°f³ff WXû¦ffÜ ´fZMÑû»f-OXeþ»f ´fSX CX°´ffQ Vfb»IY ¸fZÔ IYMXü°fe ¨ffWX°ff WX` ´fZMÑûd»f¹f¸f ¸fÔÂff»f¹f ³fBÊ dQ»»feÜ ·ffSX°f ¸fZÔ ´fZMÑû»f-OXeþ»f IYe AfÀf¸ff³fe Lc°fe IYe¸f°fûÔ ³fZ ÀfSXIYfSX IZY ¸ff±fZ ´fSX d¨fÔ°ff IYe »fIYeSXZÔ OXf»f SXJe WX`ÔÜ ´fZMÑû»f 80 ÷Y´f¹fZ ´fid°f »feMXSX IYe IYe¸f°f IYû ´ffSX IYSX ¦f¹ff WX`Ü BÊÔ²f³f IYe fPÞX°fe IYe¸f°fûÔ ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE AfgB»f d¸fd³fÀMÑe ¨ffWX°fe WX` dIY ´fZMÑû»f AüSX OXeþ»f ´fSX ÀfZ CX°´ffQ Vfb»IY §fMXfE þfEÔÜ AfgB»f d¸fd³fÀMÑe IZY 2 Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ Af¦ff¸fe fþMX ¸fZÔ BÀf °fSXWX IYe IYûdVfVf IYe °f`¹ffSXe IYe þf³fIYfSXe Qe WX`Ü SXfg¹fMXÀfÊ IZY ¸fb°ffdfIY BÀf Àff»f IbYL fOÞXZ SXfª¹fûÔ IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf 2019 IZY Af¸f ¨fb³ffUûÔ IYe ·fe °f`¹ffSXe VfbøY WXû³fZ Uf»fe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ SXZIYfgOXÊ À°fSX ´fSX ´fWXbÔ¨f ¨fbIYe °fZ»f IYe IYe¸f°fûÔ ³fZ ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fSX QffU fPÞXf dQ¹ff WX`Ü QdÃf¯f EdVf¹ff IZY QZVfûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ QZJZÔ °fû ·ffSX°f ¸fZÔ ´fZMÑû»f AüSX OXeþ»f IYfRYe ¸fWXÔ¦ff WX`Ü BÊÔ²f³f IYe BÀf fZdWXÀfff fPÞX°fe IYe¸f°fûÔ IZY d»fE 40-50 RYeÀfQe °fIY MX`¢Àf dþ¸¸fZQfSX WX`ÔÜ ÀfZÔÀfZ¢Àf 36000 IZY ´ffSX, d³fµMXe ·fe 11000 ÀfZ DY´fSX ³fBÊ dQ»»feÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû VfZ¹fSX ffþfSX ¸fZÔ dRYSX ÀfZ EZd°fWXfdÀfIY CXLf»f QZJ³fZ IYû d¸f»ffÜ d³fµMXe ´fWX»fe ffSX 11 WXþfSX IZY ´ffSX ´fWXbÔ¨ff þfdIY ÀfZÔÀfZ¢Àf 150 AÔIYûÔ IYe fPÞX°f IZY Àff±f Jb»ffÜ ÀfZÔÀfZ¢Àf ³fZ 36 WXþfSX IZY AfÔIYOÞXZ IYû ´ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü ffþfSX E¢Àf´fMXÐÀfÊ IYe ¸ff³fZÔ VfZ¹fSX ffþfSX ¸fZÔ CXLf»f IZY IYBÊ UþWXZÔ WX`ÔÜ fiûIYSXûÔ ³fZ IYWXf dIY U`dV½fIY À°fSX ´fSX ÀfIYSXf°¸fIY ÷YJ, dUQZVfe ´fcÔþe ´fiUfWX AüSX EIY RYSXUSXe IYû fþMX ÀfZ ´fWX»fZ d³fUZVfIYûÔ IYe AûSX ÀfZ ÀfüQZ fPÞXf³fZ ÀfZ ffþfSX ³f¹fe DYÔ¨ffBÊ ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX`Ü ÀfZÔÀfZ¢Àf AüSX d³fµMXe IYû ³f¹fe DYÔ¨ffBÊ ´fSX »fZ þf³fZ ¸fZÔ MXfMXf ÀMXe»f, BÔRYûdÀfÀf, OXfg. SXZçeþ, ¸fdWXÔQif EÔOX ¸fdWXÔQif, AûE³fþeÀfe, EÀffeAfBÊ, ·ffSX°fe E¹fSXMXZ»f, IYû»f BÔdOX¹ff, dSX»ff¹fÔÀf BÔOXÀOÑeþ, Àf³f RYf¸ffÊ, AfBÊMXeÀfe d»fd¸fMXZOX, Ed¢ÀfÀf f`ÔIY, E¨fOXeERYÀfe d»fd¸fMXZOX, E³fMXe´feÀfe AüSX E»f EÔOX MXe IZY VfZ¹fSXûÔ ³fZ fOÞXe ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊÜ ·ffSX°f d³fUZVf IZY d»fWXfþ ÀfZ ´ffÔ¨fUfÔ ¸fb£¹f AfIY¿fÊIY ffþfS ³fBÊ dQ»»feÜ ·ffSX°f d³fUZVf IZY d»fWXfþ ÀfZ ´ffÔ¨fUZÔ ÀffÀfZ AfIY¿fÊIY ffþfSX IZY øY´f ¸fZÔ CX·fSXf WX` AüSX U`dV½fIY Afd±fÊIY dUIYfÀf IZY ¸fû¨fZÊ ´fSX AfVffUfQ dSXIYfgOXÊ À°fSX ´fSX WX`Ü U`dV½fIY ´fSXf¸fVfÊ ´feOX»¹fcÀfe IZY ÀfeBÊAû IZY EIY ÀfUZÊÃf¯f ¸fZÔ ¹fWX þf³fIYfSXe Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü ´feOX»¹fcÀfe IZY 21UZÔ ÀfeBÊAû ÀfUZÊÃf¯f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff, “U`dV½fIY d³fUZVf IZY d»fWXfþ ÀfZ A¸fZdSXIYf IYf ³fÔfSX EIY IYf ÷Y°fff Af ·fe IYf¹f¸f WX`, þfdIY ·ffSX°f ´ffÔ¨fUZÔ À±ff³f ´fSX Af ¦f¹ff WX`Ü” BÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ Afd±fÊIY AüSX IYfSXûffSXe ¸ffWXü»f IZY fe¨f ¨feRY E¢þe¢¹fcdMX½Àf IZY fe¨f Af›¹fÊ AüSX dUV½ffÀf IYe dÀ±fd°f f³fe WXbBÊ WX` IY¸f ÀfZ IY¸f A¦f»fZ 12 ¸fWXe³fûÔ IZY d»fEÜ ªUZ»fSXûÔ IYe ¸ffÔ¦f ÀfZ ¨f¸fIYf Àfû³ff ³fBÊ dQ»»feÜ U`dV½fIY À°fSX ´fSX ¸fþfc°fe IZY ÷YJ °f±ff À±ff³fe¹f Af·fc¿f¯f IYfSXûffdSX¹fûÔ IYe ¸ffÔ¦f fPÞX³fZ ÀfZ Àfû¸fUfSX IYû Àfû³ff 225 ÷Y´f¹fZ ¨fPÞXIYSX 31,075 ÷Y´f¹fZ ´fid°f 10 ¦fif¸f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ WXf»ffÔdIY, CX´f·fûöYf CXôû¦fûÔ IYe dLMX´fbMX ¸ffÔ¦f IZY fe¨f ¨ffÔQe IZY ·ffU 39,900 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f ´fSX dÀ±fSX SXWXZÜ SXf¿MÑXe¹f SXfþ²ff³fe ¸fZÔ Àfû³ff 99.9 RYeÀfQe AüSX 99.5 RYeÀfQe Vfbð°ff IYf ·ffU 225 ÷Y´f¹fZ IYe °fZþe IZY Àff±f 31,075 AüSX 30,925 ÷Y´f¹fZ ´fid°f 10 ¦fif¸f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ Vfd³fUfSX IYû BÀf¸fZÔ 20 ÷Y´f¹fZ IYe °fZþe AfBÊ ±feÜ d¦f³³fe IZY ·ffU ·fe 100 ÷Y´f¹fZ ¨fPÞXIYSX 24,900 ÷Y´f¹fZ ´fid°f AfNX ¦fif¸f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ UWXeÔ QcÀfSXe AûSX ¨ffÔQe °f`¹ffSX 39,900 ÷Y´f¹fZ ´fSX dÀ±fSX fÔQ WXbEÜ þfdIY ¨ffÔQe Àff~fdWXIY dOXd»fUSXe IZY ·ffU 145 ÷Y´f¹fZ ¨fPÞXIYSX 39,015 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»fû¦fif¸f SXWXZÜ ¨ffÔQe dÀf¢IYf WXf»ffÔdIY, 74,000 ÷Y´f¹fZ ´fid°f Àf`IYOÞXf d»fUf»f AüSX 75,000 ÷Y´f¹fZ ´fid°f Àf`IYOÞXf dfIYUf»f ´fSX IYf¹f¸f SXWXfÜ °fZþe ÀfZ fPÞX SXWXZ WX`Ô Af±fÊSXfBdMXÀf IZY ¸fSXeþ AüSX 80 U¿fÊ ÀfZ Ad²fIY CX¸fi IZY 60 ´fid°fVf°f »fû¦fûÔ IYû þûOÞXûÔ ¹ff §fbMX³fûÔ ¸fZÔ QQÊ IYe Àf¸fÀ¹ff WX`Ü BÀf ffSXZ ¸fZÔ þûOÞX SXû¦f dUVfZ¿fÄf OXfg. feSXZ³f ³ffQIY¯feÊ f°ff°fZ WX`Ô dIY Af±fÊSXfBdMXÀf U`ÀfZ °fû dIYÀfe ·fe CX¸fi ¸fZÔ WXû ÀfIY°fe WX`, »fZdIY³f 45 Àff»f IZY ffQ »fû¦f BÀfIYe ¨f´fZMX ¸fZÔ þ»Qe Af°fZ WX`ÔÜ Af ¹fbUf ·fe BÀf fe¸ffSXe IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ Af³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ BÀfIYf VfbøYAf°f ¸fZÔ WXe A¦fSX ÀfWXe CX´f¨ffSX ³f WXû °fû ffQ ¸fZÔ dQ¢IY°fZÔ fPÞX þf°fe WX`ÔÜ OXfg feSXZ³f IZY A³fbÀffSX, BÀfIYe UþWX ÀfZ ¨f»f³fZ ¸fZÔ, ÀfedPÞX¹ffÔ ¨fPÞX³fZ U CX°fSX³fZ ¸fZÔ IYfRYe dQ¢IY°f WXû°fe WX`Ü BÀf Àf¸fÀ¹ff IYf EIY ¸ffÂf Àf¸ff²ff³f IYÀfSX°f WX`Ü Af¸f°füSX ´fSX Af±fÊSXfBdMXÀf ¨ffeÊ IYe UþWX ÀfZ WXû°fe WX`Ü VfSXeSX IYe Ad°fdSXöY ¨ffeÊ þÔ§ff ¸fZÔ þ¸ff WXû°fe þf°fe WX`, dþÀfÀfZ þÔ§ff AüSX §fbMX³fûÔ IZY fe¨f QcSXe fPÞX þf°fe WX`Ü BÀfÀfZ §fbMX³fûÔ ´fSX fWXb°f Ad²fIY Uþ³f ´fOÞX³fZ »f¦f°ff WX`Ü fPÞX°fe CX¸fi, ¸fûMXf´ff, Jf³fZ-´fe³fZ IYf ²¹ff³f ³f SXJ³ff, ½¹ff¹ff¸f ÀfZ QcSXe BÀf fe¸ffSXe IYe JfÀf UþWXZÔ WX`ÔÜ BÔÀff³f A¦fSX Qû ÀfZ °fe³f dIY»fû¸feMXSX ´fid°fdQ³f ´f`Q»f ¨f»fZ °fû CXÀfZ Af±fÊSXfBdMXÀf WXû³fZ IYe AfVfÔIYf 50 RYeÀfQe ÀfZ ·fe IY¸f WXû þf°fe WX`Ü C M Y K