Views
10 months ago

Amanpath

C M Y K C M Y K 24

C M Y K C M Y K 24 ªf³f½fSXeX 2018 6 fb²f½ffSX [ Côû¦ffa¨f»f ] SXf¹f´fbSX ³fZIYe IYe QeUfSX IYf Vfb·ffSXÔ·f : ¦f¯f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIYûÔ, Ad²fIYfdSX¹fûÔ-IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ dQJfBÊ ³fZIY³fe¹fd°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Ad¸fIYf´fbSXÜ »fû¦fûÔ ¸fZÔ Q¹ffE IYøY¯ff, ´fiZ¸f AüSX ÀfQ·ffU³ff IYf ÀfÔ¨ffSX IYSX³fZ °f±ff þøYSX°f¸fÔQûÔ IYe þøYSX°fûÔ IYû ¹f±ffÀfÔ·fU ´fcSXe IYSX³fZ IZY CXïZ¿¹f ÀfZ Afþ L°°feÀf¦fPÞX VffÀf³f IZY ¦fÈWXE þZ»f EUÔ »fûIY ÀUfÀ±¹f ¹ffÔdÂfIYe ¸fÔÂfe °f±ff dþ»fZ IZY ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe ßfe SXf¸fÀfZUIY ´f`IYSXf IZY ¸fb£¹f Afd°f±¹f EUÔ þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ ¦ffÔ²fe ÀMXZdOX¹f¸f IZY Àf¸fe´f dÀ±f°f SXf¿MÑXe¹f VfWXSXe AfþedUIYf d¸fVf³f IZY³Qi ¸fZÔ d³fd¸fÊ°f ¿¿³fZIYe IYe QeUfSX¿¿ IYf RYe°ff IYfMXIYSX Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX Àf·fe SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IZY þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔE ¦f¯f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIYûÔE ½¹ff´ffdSX¹fûÔ °f±ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ EUÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ ÀUZ¨Lf´fcUÊIY »fû¦fûÔ IZY IYf¸f Af³fZ Uf»fe Àff¸fd¦fi¹fûÔ IYf Qf³f dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX Afþ »f¦f·f¦f ¦fif¸f Àf·ff IYe f`NXIY ¸fZÔ ÀfSX´fÔ¨f ´fbÂf IYe QfQfd¦fSXe IZY Àff¸f³fZ dIYÀfe IYe ³fWXeÔ ¨f»f°fe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ÀffþfÜ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f Àffþf IZY A³°fSX¦f°f Af³fZ Uf»fZ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f d¨f»RYe ¸fZÔ ·ffSXe Ad³f¹fd¸f°f°ff EUÔ ·fiáf¨ffSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ô. VffÀf³f IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYf BÀf ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ fZOÞXf¦fIYÊ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ô. CX´fSXûöY ff°fZ EIY d»fJe°f ´fiZÀf dUÄfd~ ¸fZÔ CXöY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IZY d³fUfÀfe EUÔ ´fcUÊ þ³f´fQ ÀfQÀ¹f þ¦fQeVf dÀfÔWX NXfIbYSX ³fZ d»fJe WX`Ô CX³WXû³fZ A´f³fZ ´fÂf ¸fZÔ d»fJf WX`Ô dIY BÀf ¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ Àfc¨f³ff IZY Ad²fIYfSX IZY °fWX°f SXf¸fþe ÀffWXc IZY õfSXf 16 A¢MXbfSX 17 IYû °fe³f ´fid°f ¸fZÔ AfUZQ³f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f d¨f»RYe ¸fZÔ d³f¸³f df³Qb ´fSX ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ±ff. dþÀf¸fZÔ dIY SXf¸fþe ÀffWXc õfSXf 2015- 16, 2016-17, 2017-18, ¸fZÔ 14 UZÔ dU°f Af¹fû¦f IYe SXûIYOÞX fWXe df»f ½WXfCX¨fSX IYe Lf¹ff ´fid°f EUÔ U¿fÊ 2015-16,2016-17,2017-18 ¸fZÔ ¸fc»f·fc°f ¹fûþ³ff IYe SXûIYOÞX fWXe df»f ½WXfCX¨fSX IYe Lf¹ff´fid°f EUÔ U¿fÊ 2015-16,2016-17 EUÔ 2017- 18 ¸fZÔ ÀfSX´fÔ¨f EUÔ ´fÔ¨fû IZY ¸ff³fQZ¹f ·fb¦f°ff³f IYe °f±ff ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f (¦fif¸fe¯f) U ¸f³fSXZÔ¦ff IZY Af¹f ½¹f¹f IYe SXûIYOÞX fWXe df»f ½WXfCX¨fSX IYe Lf¹ff ´fid°f dþÀfIYe þf³fIYfSXe Afþ Qû ÀfZ °fe³f ¸ffWX fe°f þf³fZ IZY ffQ ·fe ´fiQf³f ³fWXeÔ IYe þf SXWXe WX`Ô. ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f d¨f»RYe IZY þ³f Àfc¨f³ff Ad²fIYfSXe IZY õfSXf þf³fIYfSXe IZY d»fE ´ffÔ¨f WXþfSX ÷Y´fE IYe SXfdVf IYe ¸ffÔ¦f LØfeÀf¦fPÞX IZY SX¸f³f ÀfSXIYfSX ¦fSXef QbJe¹fûÔ IYe QbJ IYû WXSX³fZ Uf»ff ÀfSXIYfSX : OXfg. Àf³f¸f þfÔ¦fOÞXZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ·fMX¦ffÔUÜ LØfeÀf¦fPÞX VffÀf³f IYe ¸fWX°UfIYfÔÃfe ¹fûþ³ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe IY³¹ff dUUfWX ¹fûþ³ff AÔ°f¦fÊ°f ¸fdWX»ff ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f ·fMX¦ffÔU õfSXf ¦fif¸f QZUÀff¦fSX ¸fZÔ 16 þûOÞXûÔ IYf dUUfWX IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ df»ffBʦfPÞX dU²ff¹fIY EUÔ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f IZY CX´ff²¹fÃf OXfg. Àf³f¸f þfÔ¦fOÞXZ SXWXZÜ dUdVfá Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ ßfe¸fd°f fb¦f»f ffBÊ Aþ¦f»»fZ þ³f´fQ A²¹fÃf, ¸f³fûWXSX ÀfSXþf»f ¸f¯OX»f A²¹fÃf, SXZU°fe ¨f³Qif, Àfbßfe ·fb³fZV½fSXe f§fZ»f dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfQÀ¹f, ¦fÔ¦ff ¨f³Qif, d´fLOÞXf U¦fÊ ¸fû¨ffÊ ¸f¯OX»f A²¹fÃf SXf¸fQb»ffSX ÀffWXc IZY Àff±f ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ ÀfZÔ ßfe¸fd°f ³fUe³f U`¿¯fU dþ»ff CX´ff²¹fÃf ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ, ßfe¸fd°f »føfe ÀffWXc A²¹fÃf ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ ¸f¯OX»f A²¹fÃf, ³feSXf OXOXÀfZ³ff ¸fWXf¸fÔÂfe ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ ·fMX¦ffÔU, ¦fÔ¦ff QZUe ¨f³Qif ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ ¨fÔ¨f»ff QZUe ¸fdWX»ff³fZ þ³f´fQ ÀfQÀ¹f CX´fdÀ±f°f SXWXZ UWXe IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf MXfBʦfSX IbYSXZÊ ³fZ IYeÜ UWXe IYf¹fÊIiY¸f IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE ßfe þfÔ¦fOÞXZ ³fZ IYWXf dIY LØfeÀf¦fPÞX IZY 15 Qf³f Qf°ffAûÔ IZY õfSXf Qe ¦fBÊ CX´f¹fû¦fe Àff¸fd¦fi¹fûÔ IYû 150 ÀfZ Ad²fIY þøYSX°f¸fÔQ »fû¦fûÔ ¸fZÔ dU°fdSX°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IY»fZ¢MXSX ßfe¸f°fe dIYSX¯f IYe þf SXWXe WX`Ô. þfdIY AfUZQIY ¦fSXefe SXZJf IZY ³fe¨fZ þeU³f ¹ff´f³f IYSX³fZ Uf»ff ½¹fdöY WX`Ô. EZÀfe dÀ±f°fe ¸fZÔ IYf³fb³f IZY A³fbÀffSX Vfb»IY IYf d³f¹f¸f ³fWXeÔ WX`Ô.dþÀfÀfZ À´fá ´f°ff ¨f»f°ff WX`Ô SXfdVf IYe ¸ffÔ¦f IYSX AfUZQIY IYe AfUfþ QffBÊ þf SXWXe WX`Ô. BÀf ÀffÔ²f ¸fZÔ AfUZQIY õfSXf 20 ³fUfÔSX 17 IYû ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f Àffþf IYû AfUZQ³f dQ¹ff ¦f¹ff. dþÀfIZY ÀffÔ²f ¸fZÔ ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f Àffþf ³fZ 29 ³fUfÔSX 17 IYû ´fÂf ·fZþIYSX Àfc¨f³ff IZY Ad²fIYfSX IZY °fWX°f AfUZQIY IYû þf³fIYfSXe ´fiQf³f IYSX³fZ WXZ°fb Àfd¨fU ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f d¨f»RYe IYû ´fÂf d»fJf AüSX IYe ¦fBÊ IYf¹fÊUfWXe ÀfZ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f Àffþf IYû AU¦f°f IYSXf³fZ WXZ°fb ´fÂf ·fe ´fiZd¿f°f dIY¹ff ±ff. BÀfIZY ffUþbQ ·fe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f d¨f»RYe IZY õfSXf dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe þf³fIYfSXe AfUZQIY IYû ³fWXeÔ Qe ¦fBÊ. dþÀfÀfZ À´fá ´fi°fe°f WXû°ff WX`Ô dIY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f d¨f»RYe ¸fZÔ ·ffSXe ·fiáf¨ffSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ô. ³f °fû ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IYe f`NXIY WXü°fe WX`Ô AüSX ³f WXe IY·fe ¦fif¸f Àf·ff IYe f`NXIY Àfb¨fføY øY´f ÀfZ WXû°fe WX`Ô. A¦fSX ¦fif¸f Àf·ff IYe f`NXIY WXbBÊ ·fe °fû dÀfRYÊ ÀfSX´fÔ¨f ´fbÂf IYe QfQfd¦fSXe IZY Àff¸f³fZ dIYÀfe IYe ·fe ³fWXeÔ ¨f»f°fe WX`Ô. ÀfSX´fÔ¨f IZY õfSXf A´f³fZ ´fQ IYf QbøY´f¹fû¦f IYSX ·ffSXe Ad³f¹fd¸f°f°ff EUÔ ·fiáf¨ffSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ô. ´fiQVfʳf ¸fZÔ d³fSXÔ°fSX Àfb²ffSX IYSX Af¦fZ fPÞXZ : ´f`IYSXf Ad¸fIYf´fbSXÜ Àfe°ff´fbSX dUIYfÀfJ¯OX IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f QZU¦fPÞX ¸fZÔ SXdUUfSX IYû AÔ°fSX dþ»ff ½WXf»feUf»f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Àf¸ff´f³f Àf¸ffSXûWX ´fiQZVf IZY ¦fÈWXE þZ»f EUÔ »fûIY ÀUfÀ±¹f ¹ffÔdÂfIYe ¸fÔÂfe ßfe SXf¸fÀfZUIY ´f`IYSXf IZY ¸fb£¹f Afd°f±¹f EUÔ ÀfSX¦fbþf ÀffÔÀfQ ßfe IY¸f»f·ff³f dÀfÔWX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ Àf¸´f³³f WXbBÊÜ BÀf QüSXf³f Ad°fd±f¹fûÔ õfSXf dUþZ°ff MXe¸f SXf¹f´fbSX °f±ff CX´f dUþZ°ff MXe¸f »fMXûSXe dþ»ff ÀfcSXþ´fbSX IYû Vfe»OX ´fiQf³f IYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¦fÈWX ¸fÔÂfe ßfe SXf¸fÀfZUIY ´f`IYSXf ³fZ IYf¹fÊIiY¸f IYû Àf¸fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ´fiQZVf ¸fZÔ JZ»f ¦fd°fdUd²f¹ffÔ d³fSXÔ°fSX Af¦fZ fPÞX SXWXe WX`E dþÀfÀfZ VfWXSX ÀfZ »fZIYSX ¦ffÔU °fIY IZY ¹fbUf A´f³fZ øYd¨f IZY A³fbÀffSX JZ»f ¸fZÔ ·ff¦f »fZ SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Afþ IZY ¹fbUf JZ»fûÔ IZY ¸fWX°U IYû Àf¸fÓfIYSX d³fSXÔ°fSX fZWX°fSX ´fiQVfʳf IYSX SXWXZ WX`Ô AüSX ÀfRY»f°ff IZY ´ff¹fQf³f ´fSX A¦fiÀfSX WXû SXWXZÔ WX`ÔÜ SX¸f³f ÀfSXIYfSX ¦fSXef QbJe¹fûÔ IYe QbJ IYû WXSX³fZ Uf»ff ÀfSXIYfSX WX` AüSX SXfª¹f IZY þ³f°ffAûÔ IZY d»fE ´feOXeEÀf ¹fûþ³ff À¸ffMXÊ IYfOXÊ ÀfdWX°f IYBÊ EIY ¸fWX°fe ¹fûþ³ff WX` dþÀfIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ »fû¦fûÔ IYû »ff·f ´fWXbÔ¨ff¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfe IiY¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IY³¹ff dUUfWX ¹fZfþ³ff WX` dþÀfIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¦fSXef AÀfWXf¹f »fû¦fûÔ IYû A´f³ff IYüVf»f ³fZ ³ff¦fdSXIYûÔ ÀfZ ÀUZ¨Lf´fcUÊIY þøYSX°f¸fÔQ »fû¦fûÔ IZY d»fE Àff¸fd¦fi¹fûÔ IYf Qf³f IYSX³fZ IYf Af”f³f dIY¹ff WX`Ü ³fZIYe IYe QeUfSX ¸fZÔ EIYdÂf°f Àff¸fd¦fi¹fûÔ Qf¸´f°¹f þeU³f d³fUfÊWX³f IYSX³fZ IZY d»fE Àff¸fbdWXIY dUUfWX Af¹fûþ³f IYSX VffQe IYSXf¹ff þf SXWXf WX` Àff±f WXe ÀfÔfÔd²f°f Q¸´fd°f¹fûÔ IYû ´fbSXÀIYfSX ÀUøY´f Àf¸ff³f U SXfdVf ·fZMX dIY¹ff þf SXWXf WX` BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ·ff¦f d»fE ³fUQÔ´fd°f IYû f²ffBÊ dQE AüSX USX U²fb IYû AfdVfÊUfQ dQ¹ff UWXe IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Af¨ff¹fÊ ´fb¯fZÊVf ÀffWXc õfSXf IYf dU°fSX¯f ßfe Aþ¹f BÔ¦fû»fZ EUÔ CX³fIYe MXe¸f õfSXf þøYSX°f¸fÔQûÔ ¸fZÔ Àf°f° øY´f ÀfZ dU°fdSX°f dIY¹ff þfE¦ffÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY IY»fZ¢MXSX ßfe¸f°fe ³fUQÔ´fd°f IYf ¦ff¹fÂfe ¸fÔÂfû¨¨ffSX ÀfZ IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ CXöY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fdWX»ff ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f ´fdSX¹fûþ³ff Ad²fIYfSXe d´fi¹fÔIYf dIYSX¯f, SXe¨ff ´ff¯OXZ¹f, d¨fSXÔþ³f fÔþfSXZ, WXZ¸ff fÔþfSXZ, WXSXZ³Qi ÀffWXc ÀfdWX°f Àf¸fÀ°f ÀffdWX¹fIYf EUÔ IYf¹fÊIY°ffÊ AüSX Àf¸fÀ°f QZUe ²ff¸f QZUÀf¦ffSX IZY ¦fif¸fUfÀfe ¸füþcQ SXWXZÜ dIYSX¯f IYüVf»f IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ ¿¿³fZIYe IYe QeUfSX¿¿ IYf d³f¸ffʯf ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f ´fifÔ²f³f õfSXf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü IY»fZ¢MXSX ³fZ Àff¸f¦fie dU°fSX¯f IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû Àff¸f¦fie IYf dU°fSX¯f þøYSX°f¸fÔQûÔ IYû WXe IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔE °ffdIY ¿¿³fZIYe IYe QeUfSX¿¿ IYf CXïZ¿¹f´fc¯fÊ ÀfÔ¨ff»f³f Àfbd³fd¿¨f°f WXû A¸f»feOXeWX IZY ¦ffi¸fe¯f ÀffBfSX IiYfBʸf IYf dVfIYfSX WXûIYSX WXþfSXûÔ ÷Y´fE ¦faUf dQE A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ÀffþfÜ Àffþf IZY Àfd¸f´fÀ±f ¦fif¸f A¸f»feOXeWX IZY ¦ffi¸fe¯f ÀffBfSX IiYfBʸf IYf dVfIYfSX WXûIYSX WXþfSXûÔ ÷Y´fEÔ ¦fUf dQEÜ ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY 15 dQ³f ´fWX»fZ CX³fIZY ¦ffÔU ¸fZÔ fIYf¹fQf ¸fb³ffQe IYSXf¹ff ¦f¹ff dIY ´feMXeE¸f ¨ff»fc IYSX A´f³fZ »fZ³fZ QZ³f IZY IYf¸fûÔ IYû AfÀff³f IYSXZÔ BÀfIZY ffQ »fûIZY¿USX ÀffWXc ¦fif¸f ´fSXÀffûOÞX IZY »fOÞXIYûÔ ³fZ dVfdUSX »f¦ffIYSX »fû¦fûÔ ÀfZ Af²ffSX IYfOXÊ ³fÔ. AüSX ¸fû¸ffØfe ¸fZÔ AÔ¦fbNXZ IYf d³fVff³f d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dRYSX ¹fZ »fû¦f UWXfg ÀfZ ¨f»fZ ¦f¹fZ BÀfIZY 4 ÀfZ 5 dQ³fûÔ IZY ffQ ¦fif¸fe¯fûÔ IZY Jf°fûÔ ÀfZ A´f³fZ Af´f ´f`ÀfZ d³fIY»f³fZ »f¦fZ Ü þf ¦fif¸fe¯f A´f³ff ´f`ÀfZ d³fIYf»f³fZ Àffþf ¸fZÔ dÀ±f°f ¦fif¸fe¯f ¨UfgBÀf ÀfZ³MXSX (EÀf.fe.AfBÊ dIY¹fûÀIY) ´fWXgb¨fZ °fû ´f°ff ¨f»ff dIY CX³fIZY Jf°fûÔ ÀfZ ´f`ÀfZ dUOÑf»f WXû ¨fbIYf WX`Ü °ff ¦fif¸fe¯f WX°f´fi·f SXWX ¦f¹fZ dIY CX³fIZY f`¦fZSX þf³fIYfSXe IZY ´f`Àfû IYf dUOÑfg»f I`YÀfZ WXû ¦f¹ffÜ A¸f»feOXeWX IZY JZ°f¹ffdSX³f ffBÊ ¹ffQU IZY Jf°fZ ÀfZ 2500 øY., ¦fÔ¦fûÂfe ffBÊ U`V¯fU IYf ´fZÔVf³f SXfdVf 900 øY. ³fÔQ»ff»f IYf ´fZÔVf³f SXfdVf 1700 øY., NXfIbYSX SXf¸f IYf 300 øY. dIYÀfe AÄff°f ½¹fdöY¹fûÔ IZY õfSXf ÀfIZYÜ Vfb·ffSXÔ·f AUÀfSX ´fSX Afþ ¦fÈWX ¸fÔÂfe ßfe ´f`IYSXf õfSXf VfMXÊE ´f`ÔMX, Vffg»f, ÀffOÞXe, IY¸f»f, ¨ffQSX, °füd»f¹ff AfdQ CX´f¹fû¦fe UÀÂfûÔ IYf Qf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfe ´fiIYfSX dU²ff³fÀf·ff IZY ³fZ°ff ´fid°f´fÃf ßfe MXe¯EÀf¯ dÀfÔWXQZU õfSXf ·fe dUd·f³³f ´fiIYfSX IZY þ`IZYMXE Vffg»f AfdQ ´fiQf³f dIYE ¦fEÜ BÀf AUÀfSX ´fSX »fb¯OÑf dU²ff¹fIY ßfe d¨fÔ°ff¸f¯fe ¸fWXfSXfþE ¸fWXf´füSX OXfg¯ Aþ¹f d°fIYeÊE d³f¦f¸f IZY ³fZ°ff ´fid°f´fÃf ßfe þ³¸fZþ¹f d¸fßffE Àf·ff´fd°f ßfe VfRYe AWX¸fQE WXÀ°fdVf»´f fûOXÊ IZY ´fcUÊ A²¹fÃf ßfe Ad³f»f dÀfÔWX ¸fZþSX, ßfe Af»fûIY QbfZ, dþ»ff ÀfWXIYfSXe IZY³Qie¹f f`ÔIY IZY ÀfÔ¨ff»fIY ¸f¯OX»f IZY ÀfQÀ¹f ßfe AdJ»fZVf Àfû³feE ßfe fffc»ff»f ¦fû¹f»f ÀfdWX°f A³¹f ¦f¯f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIYûÔ °f±ff IY»fZ¢MXSX ßfe¸f°fe dIYSX¯f IYüVf»f, ´fbd»fÀf A²feÃfIY ßfe ÀfQf³fÔQ IbY¸ffSX, d³f¦f¸f IYû»f ÀffBÊdOXÔ¦f IZY d³f¸ffʯf IYfZ »fZIYSX ¸fûWX»»fZ U ³f¦fSXUfdÀf¹fûÔ ¸fZÔ WX`` AfIiYûVf RYfZMXfZ- McX³¹fcªf RYfZ»OXSX ¸fZÔ ¸fûWX¸¸fQ BʸfSXf³f / AIY»f°fSXfÜ AIY»f°fSXfÜ ³f¦fSX IYû IYû»f ¸ffdRY¹ffAû IYe ³fþSX »f¦f ¦fBÊ »f¦f°fe WX`, SXZ»fUZ RYfMXIY IZY ´ffÀf Af¹fʳf IYû»f IÔY´f³fe IYe IYû»f ÀffBÊdOXÔ¦f EUÔ UfÀfSXe AÔd²f¹ffSXe ´ffNX ¸fZÔ ÀfeÀfeAfBÊ IYe SXZ»fUZ ÀffBÊdOXÔ¦f ¸fZÔ ¸fWXfUeSX IYû»f IÔY´f³fe IYe IYû»f ÀffBÊdOXÔ¦f IZY ffQ Af ³f¦fSX IZY ´fûOÞXe ·ffNXf ¸fZÔ ¢»fe³f IYû»f BÔMXSX´fifBÊþZÀf ´fifBÊUZMX d»fd¸fMXZOX IZY ´fiû´fifBÊMXSX Àf°feVf A¦fiUf»f IZY õfSXf EIY AûSX IYû»f ÀffBÊdOXÔ¦f IYf d³f¸ffʯf ´fifSXÔ·f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dþÀfIZY d³f¸ffʯf IZY dUSXû²f ¸fZÔ ¸fûWX»»fZ EUÔ ³f¦fSXUfdÀf¹fûÔ ¸fZÔ AfIiYûVf ´f³f´f°ff þf SXWXf WX``, þû IY·fe ·fe AfÔQû»f³f IYe Vf¢»f ¸fZÔ ´fc³f: Àff¸f³fZ Af ÀfIY°ff WX`Ü BÀf d³f¸ffʯf IZY Àff±f WXe AIY»f°fSXf VfWXSX Àf·fe AûSX ÀfZ IYû¹f»fZ IYe ²fbÔUZ IYe fSXÀff°f IYSXZ¦ff, dþÀfÀfZ ³f¦fSXUfdÀf¹fûÔ IYû IYû¹f»fû IYe IY¯fû ÀfZ A³fZIY fe¸ffdSX¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOXZ¦ffÜ BÀf U¿fÊ A»´f U¿ffÊ IZY IYfSX¯f þ»f ÀfÔIYMX IZY ffUþcQ ´ff³fe ÀfZ ·fSXe JQf³f IYû ´ffMX³ff ·fe þ³fdWX°f IZY dU´fSXe°f WX`Ü ¹fWXfÔ ¹fWX CX»»fZJ ´fiÀffÔd¦fIY WX` dIY ´fcUÊ ¸fZÔ À±fd´f°f IYû»f ÀffBÊdOX¦f EUÔ IYû»f UfÀfSXe IZY dUSXû²f ¸fÔZ ³f¦fSX UfdÀf¹fûÔ IZY õfSXf AfÔQû»f³f ³f¦fSXfÔQ EUÔ ¨f¢IYf þf¸f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dþÀfIYf Q¸f³f IYSX³fZ IZY d»fE IYû»f ¸ffdgRY¹ffAû IZY ÀfWX ´fSX ´fbd»fÀf õfSXf »ffNXe ¨ffþÊ ·fe dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ °f±ff ³f¦fSX IZY IYBÊ »fû¦fû IZY dUøY²Q ÓfbNXZ ¸fbIYQ¸fZÔ QþÊ IYSXf¹fZ ¦f¹fZ ±fZ, dþÀfIYf dVfIYfSX f³fZ AfÔQû»f³fIYfSXe A·fe ·fe B³f ¸fbIYQ¸fû IYf Àff¸f³ff IYSX SXWXZ WX` °f±ff ´fbd»fÀf EUÔ ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fiIYSX¯f A·fe ·fe »fÔdf°f WX`ÔÜ ³f¦fSX´ffd»fIYf ´fSXe¿fQÐ AIY»f°fSXf õfSXf ³f¦fSXUfdÀf¹fûZÔ IYû IYû¹f»fZ IYe fe¸ffSXe ÀfZ f¨ff³fZ IZY d»fE A´f³fe Àff¸ff³¹f Àf·ff IYe f`NXIYû ¸fZÔ IYû»f d¸fIYdÀfÔ¦f ´»ffÔMX AüSX IYû¹f»fZ IYe OXÔd´fZ¦f IYû SXûIY³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff ±ff, °f±ff 30 þ³fUSXe 2015 IYe f`NXIY ¸fZÔ ³f¦fSX´ffd»fIYf ´fSXe¿fQ ÃfZÂffÔ³°f¦fÊ°f UfOXÊ IiY. 2 ´fûOXe·ffNXf EUÔ UfOXÊ IiY. 18, 19 AÔd²f¹ffSXe ´ffNX ¸fZÔ f³f SXWXZ IYû»f ÀffBÊdOX¦f SXûIY³fZ IYf ´fiÀ°ffU ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ ÀUeIÈY°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dIY³°fb Afþ °fIY AU`²ffd³fIY øY´f ÀfZ IYû»f »fûdOXÔ¦f fQÀ°fbSX þfSXe WX`Ü ¸fbQZÊ IYf IYRY³f fZ¨fIYSX Jf³fZ IYe CXQfWXSX¯f IYû WXIYeIY°f ¸fZÔ QZJ³fZ IZY d»fE ÀfeÀfeAfBÊ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY õfSXf A´f³fe ³feþe dWX°fûÔ IZY d»fE B³fIZY õfSXf IYWXe ¦fBÊ ff°fZ ´fcUÊ ¸fZÔ ¸fb£¹f ³f¦fSX´ffd»fIYf Ad²fIYfSXe ³fZ JQf³f ´ffMX³fZ IZY d»fE A³ff´fdØf ´fi¸ff¯f ´fÂf þfSXe dIY¹ff ±ff BÀfd»f¹fZ ¸f`³fZ ·fe A³ff´fdØf ´fi¸ff¯f ´fÂf þfSXe IYSX dQ¹ffÜ -E³f.AfSX. SX}ZVf ¸fb£¹f ³f¦fSX´ffd»fIYf Ad²fIYfSXe AIY»f°fSXf ´fSXe¿fQÐ þ³f°ff IZY õfSXf ¨fb³fe ¦fBÊ WX`Ü ³f¦fSXUfdÀf¹fûÔ IZY dWX°fû IZY ´fid°f A´f³fe þUffQZWXe IZY d»fE WXe WX¸f³fZ IYû»f IÔY´fd³f¹fûÔ IYû df³ff þ³f Àfb³fUfBÊ IZY dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYf A³ff´fdØf ´fi¸ff¯f ´fÂf þfSXe IYSX³fZ ´fSX ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ SXûIY »f¦ff¹fZ ±fZ dIY³°fb LûMXZ þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYe AUWXZ»f³ff IYSX A´f³fZ ´fQ IYf QbSXûCX´f¹fû¦f IYSX A³ff´fdØf ´fi¸ff¯f ´fÂf þfSXe dIY¹ff þf³ff d³fÔQf EUÔ A´fSXf²f IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ Af°ff WX`Ü dIYÀfIZY d³fQZÊVf ´fSX A³ff´fdØf ´fi¸ff¯f ´fÂf þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff ¹fWX Àf¸fÓf ÀfZ ´fSXZ WX`Ü -Jb»f³f Àfû³fUf³fe A²¹fÃf ³f¦fSX´ffd»fIYf Ad²fIYfSXe AIY»f°fSXfÜ IYû»f ´fdSXUWX³f þfSXe SXJ³fZ IYû ÀfÔSXÃf¯f ´fiQf³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü EIY AûSX þWXfÔ ÀfeÀfeAfBÊ ´fSX ³f¦fSX´ffd»fIYf IYf IYSXûOÞXû IYf Àf¸´fdØfIYSX fIYf¹ff WX` UWXeÔ E¢Àf¨fÔZþ ¹ffOXÊ IYû IYû»f ½¹fUÀff¹fe IYû dIYSXf¹f ´fSX QZIYSX A³f`d°fIY IYf¹fÊ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXe ÀfeÀfeAfBÊ IZY E¢Àf¨fZÔþ ¹ffOXÊ ´fSX SXZ»fUZ IZY õfSXf ·fe QfÔ¦f°ff ÀfZ À±ffBÊ SXZIY ´ffÔBÊMX IYf d³f¸ffʯf IYSXf¹ff þf SXWXf WX` dþÀf¸fÔZ d³fIY»fZ WXþfSXû MÑIY fû»OXSX IYû AU`²f øY´f ÀfZ fZ¨ff ¦f¹ff WX`Ü ³f¦fSX IZY dIYÀfe ·fe UfOXÊ ¸fZÔ IYû»f d¸fIYdÀfÔ¦f ´»ffÔMX d³f¸ffʯf EUÔ IYû¹f»fZ ÀfZ ÀffÔd²f°f dIYÀfe ·fe IYfSXûffSX IZY d»fE ´fSXe¿fQ õfSXf dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX AdU³ffVf »f¦ff°ffSX QcÀfSXe ffSX f³fZ E¸fOXeAfSXMXe J`SXf¦fPÞX Ü ÀfÔ¦fe°f ³f¦fSXe IZY ¹fbUf À´ Ad·fIY°ffÊ AdU³ffVf d³f»fZ³Qi Vf¸ffÊ IYû ´fiQZVf IYf ¹fbUf OXöYЪ 2018 WXû³fZ ´fSX UdSXá VffJf ´fifÔ²fIY ; SXfþ³ffÔQ¦ffÔUð MXZ»fSX VffJf ;J`SXf¦fPÞXð ´fifÔ²fIY ´fiþf´fd°f EfeE¸f MXeþe U§fZÀfÊZ õfSXf Àf¸¸fd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ AdU³ffVf Vf¸ffÊ ·ffSX°fe¹f þeU³f fe¸ff IZY £¹ffd°f »f²f fe¸ff Ad·fIY°ffÊ ßfe ³fe»fZ³Qi Vf¸ffÊ IZY ´fbÂf WX` þû 2006 ÀfZ »f¦ff°ffSX 13 ffSX OXöYЪ IYe ´ffÂf°ff WXfdÀf»f IYSX ¨fbIZY WX` AüSX A´f³fZ ´fbÂf IZY BÀf Vff³fQfSX CX´f»fd²f ´fSX WX¿fÊ ½¹föY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY þeU³f fe¸ff IYf IYf¹fÊ fOÞXe Àf¸ffþ ÀfZUf WX` dþÀfIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´ffd»fÀfe ²ffSXIYû IZY ´fdSXUfSX IYû ÀfbSXÃff ´fif~ WXû°fe WX` AdU³ffVf IYf OXöYЪ IYf ¹fZ QcÀfSXf Àff»f WX` AüSX Uû þ»Q WXe A¸fZdSXIYf IZY »ffgÀf EÔ¦f»Àf OXöYЪ IZY Àf¸¸ff³f IZY d»fE SXUf³ff WXûÔ¦fZ ÜCX³WXûÔ³fZ BÀf CX´f»fd²f IYf ßfZ¹f ßfe¸ff IZY AfVfeUfÊQ ÜA´f³fZ d´f°ff IZY AfVfeUfÊQ AüSX A´f³fZ ´ffd»fÀfe ²ffSXIYû dQ¹ff WX`Ü IYe A³fb¸fd°f þfSXe ³fWXe dIY¹fZ þf³fZ EUÔ EZÀfZ IYf¹fûÊ IZY d»fE A³ff´fdØf ´fi¸ff¯f ´fÂf IYe ¸ffÔ¦f dIY¹fZ þf³fZ ´fSX ³f¦fSXUfdÀf¹fû dUVfZÀfIYSX UfOXÊUfdÀf¹fûÔ IYû þ³f Àfb³fUfBÊ IZY d»fE fb»ff³fZ IZY ´f›f° WXe dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dIY³°fb ¸fb£¹f ³f¦fSX´ffd»fIYf Ad²fIYfSXe õfSXf þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY õfSXf ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ d»fE ¦f¹fZ d³f¯fʹf IZY dUøY²Q þfIYSX ¢»fe³f IYû»f BÔ³MXSX´fifBÊþZÀf ´fifBÊUZMX d»fd¸fMXZOX IZY ÀfÔ¨ff»fIY Àf°feVf A¦fiUf»f IYû IYû»f ÀffBÊdOXÔ¦f IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE JSXeQe ¦fBÊ ³feþe þ¸fe³f JÀfSXf ³fÔ 164-2 164-5, 179-2, 179-3, 169- 1, 169-2, 168-2, 168-3, 168-4, 168-5, 168-6 IbY»f SXIYff 13.58 EIYOÞX ·fcd¸f ´fSX dÀ±f°f JQf³f IYû ´fiIYfVf BÔOXÀMÑeþ d»fd¸fMXZOX ¨ffÔ´ff ÀfZ CX°ÀfdþÊ°f WXû³fZ Uf»fZ µ»ffBÊEÀf (À»fZf OXÀMX) Àf¸f°f»feIYSX¯f IYSX³fZ WXZ°fb A³fb¸fd°f ´fiQf³f IYe ¦fBÊ WX` þû dIY þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ EUÔ ´fSXe¿fQ IYe §fûSX AUWXZ»f³ff WX`Ü dIYÀfIZY d³fQZÊVf ´fSX ³f¦fSX´ffd»fIYf Ad²fIYfSXe õfSXf IYû»f ÀffBÊdOX¦f IYû A³ff´fdØf ´fi¸ff¯f ´fÂf dQ¹ff ¦f¹ff ¹fWX þÔf¨f IYf dU¿f¹f WX` dþÀfÀfZ ´fSXe¿fQ IZY Àf·fe ÀfQÀ¹fûÔ ¸fZÔ Z·ffSXe AÀfÔ°fû¿f WX`Üþû IY·fe ·fe dUÀRYûMXIY øY´f »fZ ÀfIY°ff WX`Ü ¹fWX ·fe A›¹fÊþ³fIY WX` dIY ¢»fe³f IYû»f ´fif.d»f. AIY»f°fSXf ´fiû´fSXfBÊMX ´fU³f A¦fiUf»f d´f°ff ÀfZPXbSXf¸f A¦fiUf»f IYû A³ff´fdØf ´fi¸ff¯f ´fÂf dQ ¦fBÊ ·fcd¸f IY CX´fSXûöY SXIYff IÈYd¿f ·fcd¸f ´fSX QþÊ WX`Ü þfdIY BÀfIZY JSXeQe IZY ´fcUÊ CXöY JÀfSXZ IYe ·fcd¸f ´fSX IYBÊ ½¹fdöY¹fûÔ IYe ´f°±fSX JQf³fZ °f±ff IZYiÀfSX ÀfÔ¨ffd»f°f WXû SXWXf ±ffÜ dþÀf¸fZÔ Jd³fþ dU·ff¦f IYû »ffJû ÷Y´fE IYe SXf¹f»fMXe þ¸ff IYSXfBÊ ¦fBÊ WX`Ü AÀf þ¸fe³f IZY ´fÔþe¹f³f ¸fZÔ SXfþÀU IYe ¨fûSXe ·fe ´fSXe»fdÃf°f WXû SXWXe WX`Ü BÀf IÈYd¿f ·fcd¸f IYû OXÀMX ÀfZ ´ffMX³fZ IZY d»fE IY»fZ¢MXSX Jd³fþ VffJf AIY»f°fSXf A³fbdU·ffd¦f¹f Ad²fIYfSXe SXfªÀU Ad²fIYfSXe EUÔ ´f¹ffÊUSX¯f dU·ff¦f õfSXf ·fe A³ff´fdØf ´fi¸ff¯f ´fÂf þfSXe dIY¹ff þf³ff d³f:ÀfQZWX ÀfÔd²f¦²f WX`Ü ´fcUÊ ³f¦fSX´ffd»fIYf Ad²fIYfSXe SXfþZVf ¦fb~f õfSXf EÀfefe IÔY´f³fe IZY ÀffÔ²f ¸fZÔ CXÀfIZY õfSXf d³fd¸fÊ°f AU`²f d³f¸ffʯf IYû df³ff ´fSXe¿fQ IZY ÀUeIÈYd°f IZY IÔY´f³fe IYe AU`²f d³f¸ffʯf IYû IYSX ASXûd´f°f IYSX d³f¹fd¸f°f dIY¹fZ þf³fZ IZY IYf¹fÊ IYû A³fbd¨f°f f°ff°fZ WXbE BÀfZ ´fSXe¿fQ IYf CX»»fÔ§f³f ¸ff³f°fZ WXbE CX³fIZY dUøY²Q d³f³Qf ´fiÀ°ffU ´ffdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ d³fIYf»f d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfe °fSXWX IYBÊ ¦ffÔU ¸fZÔ A³fþf³f ½¹fdöY¹fûÔ õfSXf ´fZMXeE¸f IZY ³ff¸f ´fSX dVfdUSX »f¦ff¹ff þf SXWXf WX` AüSX »fû¦fûÔ IYû fZUIcYRY f³ff¹ff þf SXWXf WX`Ü Af ÀfUf»f ¹fZ WX` dIY ´fZMXeE¸f IZY d»fE IZYU»f Af²ffSX IYfOXÊ IYe ³fÔfÔSX IYe AfU¿¹fIY°ff WXû°fe WX` AüSX BÀfZ ¸fûffBÊ»f ¸fZÔ BÔÀMXf»f dIY¹ff þf°ff WX` °fû dRYSX ¢¹fûÔ B³fIZY Af²ffSX ³fÔfÔSX d»f¹ff ¦f¹ff AüSX AÔ¦fcNXZ IYf d³fVff³f ¸fûZ¸ffØfe ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ IYWXe B³f »fû¦fûÔ IZY AÔ¦fcNXZ IYf ¢»fû³f °f`¹ffSX IYSXIZY ÀffBÊfSX NX¦fe °fû ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü ¹fZ þfÔ¨f IYf dUVf¹f WX`Ü ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX f`IY IZY ¸f`³fZþSX ³fZ f°ff¹ff dIY f`ÔIY ³fZ IYûBÊ dVfdUSX ³fWXeÔ »f¦ff¹ff ±ffÜ ÀfcÂfûÔ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX BÀf °fSXWX ÀfZ IYBÊ þ¦fWXûÔ Àfc¨f³ff Af¹fböY ßfe¸f°fe Àfc¹fÊdIYSX¯f d°fUfSXe EUÔ A³¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ. IY¸fʨffdSX¹fûÔ õfSXf ·fe CX´f¹fû¦fe UÀ°fbAûÔ IYf Qf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY Ad°fdSXöY Qf³f Qf°ffAûÔ ¸fZÔ ßfe ¸f³fe»ff»f ¦fb~fE ßfe AfIYfVf ¦fb~fE ßfe ¸f³fûþ ¦fb~f Vffd¸f»f WX`ÔÜ IbYL Qf³f Qf°ffAûÔ õfSXf A´f³ff ³ff¸f QþÊ IYSXfE df³ff WXe Àff¸fd¦fi¹fûÔ IYf Qf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ A´f³fe þøYSX°fûÔ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f Àff¸f¦fie d³f:Vfb»IY ´fif~ IYSX³fZ Uf»fZ f»fSXf¸f SXdUE ÀfcSXþ, Àf°feVf IbY¸ffSX, VfÔIYSX, Àfïf¸f AÔÀffSXe, AfVfeVf dU¿UfÀfE SXf¸ff»feE ¸fWXZ³Qi, Àf»f¸ff, IbY³°fZSXf¸f MXZIYf¸f, VfSXeRY SXf¸f, ÀfÔ°fûVf, dU¿U³ff±f, fÀf³°fe AfdQ »f¦f·f¦f 150 ¸fdWX»ff EUÔ ´fbøYVfûÔ ³fZ dþ»ff ´fiVffÀf³f IZY BÀf IYf¹fÊ IYû CX°IÈYá EUÔ ÀfSXfWX³fe¹f f°ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þøYSX°f¸fÔQûÔ IZY d»fE ³fZIYe IYe QeUfS A°¹fÔ°f CX´f¹fû¦fe Àffdf°f WXû¦feÜ ´fSX¸fZV½fSXe ¸fWXû°ÀfU ´fcUÊ ÀffÔÀfQ QZUUi°f dÀfÔWX IZY ¸fb£¹f Afd°f±¹f ¸fZÔ WXbAf Àf¸´f³³f J`SXf¦fPÞXÜ QZUfÔ¦f³f Àf¸ffþ õfSXf QfDY ¨füSXf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ´fSX¸fZV½fSXe ¸fWXû°ÀfU ´fcUÊ ÀffÔÀfQ QZUUi°f dÀfÔWX IZY ¸fb£¹f Afd°f±¹f ¸fZÔ Àf¸´f³³f WXbAfÜ ¸fWXû°ÀfU IYe f²ffBÊ QZ°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY QZUfÔ¦f³f Àf¸ffþ Af²fbd³fIY ¹fb¦f ¸fZ ·fe WXf±f IYSX§ff IYf IYf¸f IYSX SXWXf WX` þû ¸fVfe³fSXe ¹fb¦f ¸fZ dIYÀfe ¨fb³fü°fe ÀfZ IY¸f ³fWXe WX` CX³WXûÔ³fZ Àf¸ffþ IZY ¹fbUfAûÔ IYû Àff¸ffdþIY IYf¹fûÊ ¸fZÔ Af¦fZ fPÞXIYSX IYf¸f IYSX³fZ IYWXf U ´fcUÊ IYe °fSXWX ·fdU¿¹f ¸fZÔ ·fe ÀfWX¹fû¦f IYe ff°f IYWXe dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfQÀ¹ff ¹fVfûQf ³fe»ff¸fSX U¸ffÊ ³fZ ·fe Àf¸fûd²f°f dIY¹ff ¯Af¹fûþ³f ¸fZÔ ´fcUÊ þ³f´fQ ÀfQÀ¹f ³fe»ff¸fSX U¸ffÊ Àf¸ffþ A²¹fÃf ¸f³fûþ QZUfÔ¦f³f SXf²fZ »ff»f QZUfÔ¦f³f UdSXâ IYfÔVfe SXf¸f QZUfÔ¦f³f þ`°f SXf¸f QZUfÔ¦f³f AÔIY»fWXb SXf¸f QZUfÔ¦f³f ´fSXÀffQe QZUfÔ¦f³f fþSXÔ¦fe QZUfÔ¦f³f dUdVfá Ad°fd±f SXWXZ ¯BÀfIZY ´fWX»fZ ÀfbfWX ¸ffh ´fSX¸fZV½fSXe IYe ¸fWXfAfSX°fe IYe ¦f¹fe ¹fbUfAûÔ õfSXf ¸f³fSXfJ³f QZUfÔ¦f³f Aþ¹f QZUfÔ¦f³f UeSXZÔQi QZUfÔ¦f³f IYe A¦fbUfBÊ ¸fZÔ ¸fûMXSX ÀffBdIY»f SX`»fe d³fIYf»fe ¦f¹fe þû VfWXSX IZY dUd·f³³f ¸ff¦fÊ ÀfZ WXûIYSX Uf´fÀf QfDY ¨füSXf ´fWXbÔ¨fe Qû´fWXSX ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ IY»fVf ¹ffÂff d³fIYf»fe AÔd°f¸f ¸fZÔ »fûIY ¦ff¹fIY IbY»fZV½fSX °ff¸fiIYfSX U ¸f¸f°ff QZVf¸fbJ IYf ÀffÔÀIÈYd°fIY ´fiû¦fif¸f WXbAfÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ³fSXZVf QZUfÔ¦f³f ¸fb³³ff »ff»f QZUfÔ¦f³f ¸fûSX²Uþ QZUfÔ¦f³f ¦fû´fe QZUfÔ¦f³f ¸fbIZYVf QZUfÔ¦f³f SXfþZVf QZUfÔ¦f³f dU¿¯fb QZUfÔ¦f³f ³ffSXf¹f¯f QZUfÔ¦f³f ÀfdWX°f ÀUþf°fe¹f ¦f¯f ¸füþcQ SXWXZÜ d´f´f»ffIYLfSX ¸fZÔ ´fSX¸fZV½fSXe þ¹fÔ°fe 25 IYû J`SXf¦fPÞXÜ d´f´f»ffIYLfSX ¸fZÔ 25 þ³fUSXe ¦fb÷YUfSX IYû BIYfBÊ QZUfÔ¦f³f Àf¸ffþ õfSXf ´fSX¸fZV½fSXe þ¹fÔ°fe ¸f³ffBÊ þf¹fZ¦feÜ BÀf AUÀfSX ´fSX OXfÔÀf ´fid°f¹fûd¦f°ff SXJe ¦f¹fe WX`ÜdþÀf¸fZ EIY»f ³fÈ°¹f ¸fZÔ ´fi±f¸f ´fbSXÀIYfSX 301 U Àff¸fcdWXIY ¸fZÔ 701 EIY SXJf ¦f¹ff WX`ÜA²¹fÃf fbðc QZUfÔ¦f³f ³fZ Àff¸ffdþIY fÔ²fbAûÔ ÀfZ CX´fdÀ±fd°f IYe A´fe»f IYe WX`Ü ´fSX dVfdUSX »f¦ff¹ff þf SXWXf WX`Ü IYWXe BÀfIZY ´feLZ dIYÀfe fOÞXZ d¦fSXûWX °fû ÀfdIiY¹f ³fWXeÔ WX` þû AÔ¦fcNXZ IYf d³fVff³f ¸fû¸ffØfe ¸fZÔ »fZIYSX AÔ¦fcNXZ IYf ¢»fû³f °f`¹ffSX IYSXIZY »fû¦fûÔ IYû ¨fb³ff »f¦ff³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWXf WX`Ü BÀf IYf¸f IZY d»fE ¦fif¸fe¯f B»ffIYûÔ IZY ·fû»fZ-·ff»fZ fZSXûþ¦ffSX ¹fbUIYûÔ IYf ÀfWXfSXf ·fe d»f¹ff þf SXWXf WX`Ü WX¸f³fZ dIYÀfe IYf ´f`Àff RYþeÊ °fSXeZÔIZY ÀfZ ³fWXeÔ d³fIYf»ff WX` ´f`ÀfZ d³fIYf»f³fZ IZY d»fE WX¸f »fû¦fûÔ IYû Àff¸f³fZ fb»ff°fZ WX` AüSX ±f¸f BÔ´fiZVf³f ¸fVfe³f ÀfZ AÔ¦fcNXZ IYf d³fVff³f »fZ°fZ WX` ¹fWXfg ÀfZ IYûBÊ IYf¸f ¦f»f°f ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü - ¸f³fûþ ÀffWXc (EÀffeAfBÊ dIY¹fûÀIY ÀfZÔMXSX ÀfÔ¨ff»fIY Àffþf) CXØf¸f ³¹fcªf EªfZÔÀfe dªf»ff ff»fûQ ¸fZÔ dUÄff´f³f EUa Àf¸ff¨ffSX IZY d»fE CXØf¸f ÀffWcX ÀfZ Àfa´fIÊY IYSZÔXÜ ¸fûffBX»f ³fa.- 9407711129 C M Y K C M Y K

C M Y K C M Y K C M Y K EIY Vff¸f QZVf IZY ³ff¸f 25 IYû ¸fÔQfSX UfdMXIYf ¸fZÔ ¨ff¸´ffÜ ¦f¯f °fÔÂf dQUÀf IYe ´fcUÊ ÀfÔ²¹ff ´fSX ¨ff¸´ff ³f¦fSX ¸fZÔ QZVf ·fdöY ÀfZ Aû°f ´fiû°f IYf¹fÊIiY¸f EIY Vff¸f QZVf IZY ³ff¸f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ fÔÀf»f MXe Ue EÀf AüSX OXefe UZÔ¨fSX °f±ff ¨ff¸´ff ÀfZUf ÀfÔÀ±ff³f IZY °f°Uf²ff³f ¸fZÔ ¹fWX Af¹fûþ³f ´fSXVfbSXf¸f ¨füIY IZY ´ffÀf ¸fÔQfSX UfdMXIYf dIY¹ff þf SXWXf WX` BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ QZVf IYe BÔdOX¹f³f AfBOX»f RZY¸f EZV½f¹ffÊ ´fÔdOX°f Af´fd³f AfUfþ IYf þfQc dfJZSXZÔ¦fe UWXe QZVf ·fdöY ¦fe°fûÔ ÀfZ Vf¸ff ffÔ²fZÔ¦fe U ÀffÔ±fe IY»ffIYfSX ÀMXZþ ´fSX A´f³fe ´fiÀ°fbd°f QZÔ¦fZ CXöY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE Af¹fûþ³f Àfd¸fd°f IZY Aþ¹f fÔÀf»f ²feSXZ³Qi ffþ´fZBÊ ´fbSX¿fûØf¸f Vf¸ffÊ IZY õfSXf f°ff¹ff ¦f¹ff dIY VfWXSX UfdVf¹fûÔ IYe ¸ffÔ¦f ´fSX ¹fWX Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX` BÀfIYf ¸fIYÀfQ ¸f³fûSXÔþ³f IZY ÀffÔ±f WXe QZVf IZY UeSX Àf´fc°fûÔ IYf À¸fSX¯f AüSX Af³fZ Uf»fe ´fePÞXe ¸fZÔ QZVf ·fdöY IYe ·ffU³ff þf¦fÈ°f IYSX³ff WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fiUZVf d³fVfb»IY WX` »fZdIY³f ½¹fUÀ±ff f³ff³fZ IZY d»fE RiYe ´ffÀf IYe ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ WX`Ü ´ffÀf IZY d»fE fÔÀf»f MXe Ue EÀf U OXefe UZÔ¨fSX ¸fZÔ ÀfÔ´fIYÊ IYSX ´ffÀf d»f¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ³fZ°ffþe IYe ¸f³ffBÊ ¦fBÊ þ¹fÔ°fe ¨ffÔ´ffÜ ·ffSX°fe¹f ¹fbUf ¸fû¨ffÊ ³f¦fSX ¸fÔOX»f ¨ffÔ´ff õfSXf Àfb·ff¿f ¨f`IY ¸fZÔ À±ffd´f°f ³fZ°ffþe IYe ´fid°f¸ff ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf IYSX CX³fIYe þ¹fÔ°fe ²fc¸f²ff¸f ÀfZ ¸f³ffBÊ ¦fBÊÜ BÀf QüSXf³f Àfb·ff¿f ¨fÔQi fûÀf IYe IYe þeU³fe °f±ff QZVf IYû AfþfQ IYSXf³fZ ¸fZÔ CX³fIYe ·fcd¸fIYf ´fSX ³fZ°ffAûÔ ³fZ A´f³ff dU¨ffSX ½¹föY dIY¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ·ffþ´ff IZY UdSXâEUÔ ¹fbUf ¸fû¨ffÊ IZY »fû¦f Vffd¸f»f WXbEÜ IYûÀf¸fÔQf ¸fZÔ Ófû»ffLf´f OXfg¢MXSX IY¨fÔdQWXf ÀfdIiY¹f ¨ffÔ´ffÜ IYûÀf¸fÔQf ¦ffÔU ¸fZÔ ³fdÀfÔʦf WXû¸f E¢MX IYe ²fdªþ¹ffÔ CXOÞXf°fZ WXbE OXfg. IY¨fÔdQWXf IZY ³ff¸f ÀfZ ¢»fed³fIY ÀfÔ¨ffd»f°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ¹fWXfÔ WXSX ¸fþÊ IYe QUf WX`Ü ÀfbfWX ÀfZ »fû¦fûÔ IYe ·feOÞX »f¦fe SXWX°fe WX`Ü BÀf Ófû»ffLf´f OXf¢MXSX IYe »f¦ff°ffSX dVfIYf¹f°f ·fe ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f °fIY ´fWXbÔ¨fe WX`Ü BÀfIZY ffUþcQ dIYÀfe °fSXWX IYe IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ IYe þf SXWXe WX`Ü ¨ffÔ´ff ÀfZ »f¦fZ ¦fif¸f IYûÀf¸fÔQf ¸fZÔ Ófû»ffLf´f OXfg¢MXSX IY¨fÔdQWXf IYe QbIYf³fQfSXe Jcf ¨f»f SXWXe WX`Ü f°ff¹ff þf°ff WX` dIY ¹fWXfÔ WXSX fe¸ffSXe IYf B»ffþ WX`Ü OXfg. ¸fSXeþûÔ IYû WXSX fe¸ffSXe IYf B»ffþ IYSX³fZ IYf QfUf IYSX A´f³fZ þf»f ¸fZÔ RYfÔÀf »fZ SXWXf WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ³fdÀfÔʦf WXû¸f E¢MX »ff¦fc WXbE ·f»fZ WXe ´ffÔ¨f Àff»f WXû ¦fE, »fZdIY³f Af °fIY ¸fWXþ ¨fÔQ »fû¦fûÔ ³fZ WXe BÀfIZY °fWX°f ´fÔþe¹f³f IYSXf¹ff WX`Ü ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IZY ARYÀfSXûÔ ´fSX QffU f³f³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ LûMXe ¸fûMXe IYfSXÊUfBÊ IYSX Bd°fßfe IYSX »fZ°fZ WX`Ô, þfdIY ffQ ¸fZÔ »fZ³f QZ³f IYSX B³WXZÔ A·f¹fQf³f QZ dQ¹ff þf°ff WX`Ü ¹fWXe UþWX WX` dIY ¹fZ fZJüRY WXûIYSX »fû¦fûÔ IYe þf³f ÀfZ JZ»f³fZ A¸ffQf WX`Ü 24 ªf³f½fSXe 2018 fb²f½ffSX SXf¹f´fbSX [ ªffaªf¦feSX ¨ffa´ff] 7 WXÀfQZU IYû f¨ff³fZ ¨ffÔ´ff ¸fZÔ CX¸fOÞX ´fOÞXf þ³fÀf`»fff ■ WXÀfQû ÀfZUf ´fiIY»´f IZY þdSXE Af¹fûdþ°f ´fQ¹ffÂff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE Àf`IYOÞXûÔ »fû¦f ■ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ³ff¸f Äff´f³f QZIYSX WXÀfQZU IYe ÀfRYfBÊ Vfe§fi IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¨ffÔ´ffÜ ´fWX»fe ffSX WXÀfQZU IYe fQWXf»fe QcSX IYSX³fZ Àf`IYOÞXûÔ IYe ·feOÞX ÀfOÞXIY ´fSX CX°fSX AfBÊÜ ¨ffÔ´ff U þfÔþ¦feSX IZY A»ffUf ³fQe °fMX ´fSX fÀfZ Qþʳf ·fSX ¦ffÔUfÔZ °f±ff SXf¹f¦fPÞX °fIY IZY Àff¸ffdþIY, ²ffd¸fÊIY U SXfþ³fed°fIY »fû¦fûÔ ³fZ ³fQe IYû f¨ff³fZ A´f³fe AfUfþ fb»fÔQ IYeÜ »fû¦fûÔ IYe ·feOÞX þf ÀfOÞXIY ´fSX CX¸fOÞXe °fû IYSXef OXZPÞX ÀfZ Qû Àfü ¸feMXSX »fÔfe SX`»fe ´fQ¹ffÂff IZY Vf¢»f ¸fZÔ ·fi¸f¯f IYSX SXWXe ±feÜ fQWXf»f WXÀfQZU IZY ·fdU¿¹f IYe d¨fÔ°ff IYSX°fZ WXbE ´fWX»fe ffSX Àf`IYOÞXûÔ »fû¦fûÔ ³fZ WXÀfQû ÀfZUf ´fiIY»´f IZY f`³fSX °f»fZ AfUfþ CXNXfBÊ WX`Ü BÀf QüSXf³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ³ff¸f Äff´f³f ·fe ÀfüÔ´ff ¦f¹ffÜ ¹fdQ Af ·fe WXÀfQZU IYe QbQVffÊ ´fSX ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ff ¦f¹ff °fû CX¦fi AfÔQû»f³f WXû³ff »ffdþ¸fe WX`Ü AÔ¨f»fUfdÀf¹fûÔ IZY d»fE WXÀfQZU IYf ´ff³fe þeU³fQfd¹f³fe WX`, UWXeÔ Aüôûd¦fIY ÀfÔ¹fÔÂf IZY d»fE ¹fWX ³fQe Àfû³fZ IYe Jf³f WX`Ü fOÞXe ¸ffÂff ¸fZÔ WXÀfQZU IYf QûWX³f IYSX³fZ IZY ffUþcQ Aüôûd¦fIY ÀfÔ¹fÔÂf WXÀfQZU IZY ÀfÔSXÃf¯f IZY d»fE RcYMXe IYüOÞXe QZ³fZ °f`¹ffSX ´fe±f¸f´fbSX IYf A´fZdÃf°f dUIYfÀf IYSXf³fZ CXNX³fZ »f¦fe ¸ffÔ¦f ´fidÀfð IY»fZV½fSX³ff±f IYf ¦ffÔU CX´fZdÃf°f VffÀf³f-´fiVffÀf³f IYû ³fWXeÔ IYûBÊ ÀfSXûIYfSX ³fWXeÔ WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ fe°fZ Àff»f IY»fZ¢MXSX ³fZ ¨ffÔ´ff E³feIYMX ÀfZ IbYQSXe E³feIYMX °fIY ³fQe IYe ÀfRYfBÊ ÀfeEÀfAfSX ¸fQ Qû IYSXûOÞX ÀfZ IYSXf³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe ±fe, »fZdIY³f Af °fIY BÀf dQVff ¸fZÔ IYûBÊ JfÀf ´fWX»f ³fWXeÔ WXbBÊÜ BÀfÀfZ þ³f¸ff³fÀf ¸fZÔ AfIiYûVf WX`Ü B²fSX, fe°fZ Àff»f ÀfZ WXÀfQû ÀfZUf ´fiIY»´f IZY ÀfÔ¹fûþIY AdJ»fZVf IYû¸f»f ´ff¯OXZ¹f ³fZ WXÀfQZU IYû ÀfÔSXdÃf°f IYSX³fZ IY»fZ¢MXSX IYû Äff´f³f ÀfüÔ´ff ±ffÜ BÀfIZY ffQ Aþþf Af¹fû¦f IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ³fÔQIbY¸ffSX Àff¹f °f±ff »fûIY ÀfbSXfþ ¸fZÔ ·fe WXÀfQZU IYû ÀfÔSXdÃf°f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ±feÜ BÀfIZY ffUþcQ VffÀf³f-´fiVffÀf³f IYf SXU`¹ff ³fIYfSXf°¸fIY WX`Ü QcÀfSXe AûSX, ¸fÔ¦f»fUfSX IYû WXÀfQZU IYû f¨ff³fZ ¨ffÔ´ff ¸fZÔ þ³fÀf`»fff CX¸fOÞX ´fOÞXfÜ WXÀfQû ÀfZUf ´fiIY»´f IZY f`³fSX °f»fZ Af¹fûdþ°f þ³fþf¦føYIY°ff ´fQ¹ffÂff ¸fZÔ ¨ffÔ´ff U þfÔþ¦feSX IZY A»ffUf ³fQe °fMX SXf¿MÑXe¹f ¸fZ»ff ¸fZÔ þ`dUIY JZ°fe IYe »f¦fZ¦fe ´fiQVfʳfe ¨ffÔ´ffÜ SXf¿MÑXe¹f IÈYd¿f ¸fZ»ff SXf¹f´fbSX ¸fZÔ fWXbCXïZVfe¹f ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f ¸f¹ffÊdQ°f fWXZSXOXeWX IZY Àfd¨fU U IÈY¿fIY Qe³fQ¹ff»f ¹ffQU ³fZ QZVfe dIYÀ¸f IZY feþûÔ °f±ff dUd·f³³f þ`U CXUÊSXIYû IYf ´fiQVfʳf »f¦ff¹ff þfE¦ffÜ SXf¹f´fbSX dÀ±f°f þûSXf ¸fZÔ 24 ÀfZ 28 þ³fUSXe °fIY Af¹fûdþ°f ´ffÔ¨f dQUÀfe¹f SXf¿MÑXe¹f IÈYd¿f ¸fZ»ff ¸fZÔ ÀMXf»f »f¦ffIYSX »fû¦fûÔ IYû þ`dUIY JZ°fe IZY d»fE ´fiZdSX°f dIY¹ff þfE¦ffÜ A³³fQf°ff ÀfûÀff¹fMXe IZY A²¹fÃf ´fbøY¿fûØf¸f °fUÔSX ³fZ f°ff¹ff dIY ÀfûÀff¹fMXe ÀfZ þbOÞXZ IÈY¿fIY Àf¸fcWXûÔ IZY IÈY¿fIYûÔ õfSXf dUd·f³³f dIYÀ¸fû IZY þ`U CXUÊSXIY, U¸feÊIY¸´fûÀMX, ³ffOXZ´f JfQ, Àf¸ffd²f JfQ, RYRcYÔQ³ffÀfe, MXfBIYûOX¸ffÊ, IÈYdÂf¸f ´fûMXfÀf, ff¹fû¦f`Àf, À»fSXe, þ`dUIY IYeMX³ffVfIY, U¸feUfÊÀf IZY A»ffUf Q»fWX³fe d°f»fWX³fe CX°´ffQ, Àfb¦fÔd²f°f ¨ffU»f, ¸fVføY¸f °f±ff fWXZSXfOXeWX IZY IÈY¿fIY Qe³fQ¹ff»f ¹ffQU õfSXf ÀfÔSXIYd¨L°f QZVfe dIYÀ¸f IZY feþûÔ IYf ´fiQVfʳf ÀMXf»f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dIY¹ff þfE¦ffÜ IÈYIÈYd¿f dU·ff¦f, IÈYd¿f dUÄff³f IZY³Qi AüSX BÔdQSXf ¦ffÔ²fe IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f SXf¹f´fbSX IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ´fSX ¹fWX ´fiQVfʳfe »f¦ffBÊ þfE¦feÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY f»füQf »ffgIY AÔ°f¦fÊ°f fWXZSXfOXeWX IZY IÈY¿fIY Qe³fQ¹ff»f ¹ffQU õfSXf QZVfe dIYÀ¸f IZY Q»fWX³fe RYÀf»f dWXSXUf, fZd»f¹ff, CXOÞXQ AüSX IYûÀf¸f³Qf IZY ¸fdWX»ff IÈY¿fIY ßfe¸f°fe fZQe³f ffBÊ IYüdVfIY õfSXf Q»fWX³fe RYÀf»f fCXMXSXf IYû dSXÀf¨fÊ IZY d»fE ¸fÔbfBÊ dSXÀf¨fÊ ÀfZÔMXSX ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX dSXÀf¨fÊ ´fe´feERYAfSXE BÔdQSXf ¦ffÔ²fe IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f SXf¹f´fbSX IZY ³fûOX»f Ad²fIYfSXe OXfg. Qe´fIY Vf¸ffÊ õfSXf dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ´fSX fÀfZ Qþʳf ·fSX ¦ffÔUfÔZ °f±ff SXf¹f¦fPÞX °fIY IZY Àff¸ffdþIY, ²ffd¸fÊIY U SXfþ³fed°fIY »fû¦fûÔ ³fZ AfUfþ fb»fÔQ IYeÜ ßfe IÈY¿¯f ¦füVff»ff ÀfZ þf »fû¦fûÔ IYe ·feOÞX ÀfOÞXIY ´fSX CX¸fOÞXe °fû IYSXef OXZPÞX ÀfZ Qû Àfü ¸feMXSX »fÔfe SX`»fe ´fQ¹ffÂff IZY Vf¢»f ¸fZÔ ·fi¸f¯f IYSX SXWXe ±feÜ ´fQ¹ffÂff ±ff³ff ¨f`IY, WX³fb¸ff³f ¨f`IY, IYQ¸f ¨f`IY, ÀfQSXffþfSX, SXf²ffIÈY¿¯f ¸fÔdQSX, OXûÔ¦ff§ffMX ¨f`IY WXû°fZ WXbE Àfb·ff¿f ¨f`IY ´fWXbÔ¨fIYSX Àf¸ff~ WXbBÊÜ BÀf QüSXf³f ¨f`IY-¨f`IY ¸fZÔ dUd·f³³f »fû¦fûÔ ³fZ ´fQ¹ffÂff IYû ÀfÔfûd²f°f dIY¹ffÜ WXÀfQû ÀfZUf ´fiIY»´f IZY ÀfÔ¹fûþIY AdJ»fZVf IYû¸f»f ´ff¯OXZ¹f ³fZ IYWXf dIY IYûdSX¹ff ÀfZ ÀfÔ¦f¸f À±f»f dVfUSXe³ffSXf¹f¯f °fIY WXÀfQZU ´fcSXe °fSXWX ´fiQcd¿f°f WXû ¦fBÊ WX`Ü Aüôûd¦fIY ÀfÔ¹fÔÂfûÔ IZY A¸ff³fIY QûWX³f, AU`²f CX°J³f³f, A³fbd¨f°f A´fdVfáûÔ IYû fWXfE þf³fZ IZY IYfSX¯f ³fQe dU»fbd~ IZY IY¦ffSX ´fSX WX`Ü ³fQe IYf þ»fÀ°fSX IYfRYe IY¸f WXû ¦f¹ff WX`Ü NXûÀf VffÀfIYe¹f IYf¹fʹfûþ³ff IZY A·ffU ¸fZÔ ³fQe SXZd¦fÀ°ff³f ¸fZÔ °fQe»f WXû ¦fBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WXÀfQZU IYe fQWXf»fe ÀfZ ³fQe IYf ·fdU¿¹f AÀfbSXdÃf°f WX`Ü ´fZ¹fþ»f, dÀfÔ¨ffBÊ, ²ffd¸fÊIY A³fbâf³f U Af¸f d³fÀ°ffSX IZY d»fE fZWXQ ´fSXZVff³fe WXû¦feÜ þû¦fe IYfÔ¦fiZÀf IZY dþ»ff²¹fÃf BfifdWX¸f ¸fZ¸f³f ³fZ IYWXf dIY dUd·f³³f ¸ff²¹f¸f ÀfZ WXÀfQZU IYû ÀU¨L IYSX³fZ VffÀf³f-´fiVffÀf³f IYf ²¹ff³f AfIÈYá IYSXf¹ff þf SXWXf WX`, »fZdIY³f BÀf AûSX ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü ¸fedOX¹ff ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX õfSXf ¨ffÔ´ff E³feIYMX ÀfZ IbYQSXe E³feIYMX °fIY Qû IYSXûOÞX IYe »ff¦f°f ÀfZ ÀfRYfBÊ IYSXfE þf³fZ IYe JfSXZÔ AfBÊ ±feÜ »fZdIY³f ²fSXf°f»f ´fSX IYûBÊ IYf¸f ³fWXeÔ WXû SXWXf WX`Ü A³¹f »fû¦fûÔ ³fZ ·fe ´fQ¹ffÂff IYû ÀfÔfûd²f°f dIY¹ffÜ AÔ°f ¸fZÔ ³f¸ffd¸f QZUe ¦fÔ¦fZ U ³f¸ffd¸f QZUe ³f¸fÊQZ IYe °fþÊ ´fSX ³f¸ffd¸f QZUe WXÀfQZU IYf IYf¹ffIY»´f IYSXf³fZ ´feE¸f IZY ³ff¸f Äff´f³f ÀfüÔ´ff ¦f¹ffÜ UWXeÔ ´fcUÊ ¸fZÔ ÀfeEÀfAfSX ¸fQ IYe AdU»fÔf ÀUeIÈYd°f IZY d»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ³ff¸f f¸WX³feOXeWX °fWXÀfe»fQfSX AfVfe¿f Àf¢ÀfZ³ff IYû Äff´f³f ÀfüÔ´ff ¦f¹ffÜ SXf¹f¦fPÞX °fIY IZY »fû¦f WXbE Vffd¸f»f ´fiQc¿f¯f ÀfZ IYSXfWX SXWXe WXÀfQZU IYe d¨fÔ°ff IYSX°fZ WXbE ´fQ¹ffÂff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ SXf¹f¦fPÞX ÀfZ ·fe »fû¦f ´fWXbÔ¨fZ ±fZÜ BÀfIZY A»ffUf ¨ffÔ´ff AüSX þfÔþ¦feSX IZY »fû¦fûÔ ³fZ ·fe Vffd¸f»f WXûIYSX ´fQ¹ffÂff IYeÜ BÀfe °fSXWX ´fiQcd¿f°f WXÀfQZU ÀfZ ´fi·ffdU°f ³fQe °fMX ¸fZÔ fÀfZ ¦ffÔU ÀfØfe¦fbPÞXe, fSXeOXeWX, J¸WXdSX¹ff, ´fOÞXdSX¹ff, ¸fQ³f´fbSX¦fPÞX, ³fUf¦ffÔU, SX`³f´fbSX, ¸fOÞXUf, »fL³f´fbSX, fÀfÔ°f´fbSX, IbYQSXe, §fbdNX¹ff, ¨ffÔ´ff, þfÔþ¦feSX, SXf¹f¦fPX, dfSX¦fWX³fe, d´fÀfüQ, QZUSXWXf, ´fe±f¸f´fbSX, CXQZfÔQ AfdQ IZY Àff¸ffdþIY, ²ffd¸fÊIY, SXfþ³fed°fIY, ´f¹ffÊUSX¯f ÀfZ þbOÞXZ »fû¦f, ´fiIÈYd°f ÀfÔSXÃfIY AfdQ »fû¦fûÔ ³fZ ÀfWX·ffd¦f°ff d³f·ffBÊÜ »fû¦fûÔ ³fZ IYWXf VffffÀf AdJ»fZVf dþÀf °fSXWX dQ³fûÔdQ³f WXÀfQZU IYe WXf»f°f fQ ÀfZ fQ°fSX WXû SXWXe WX` UWXeÔ BÀf AûSX ²¹ff³f QZ³fZ Uf»ff IYûBÊ ³fWXeÔ WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ fe°fZ Àff»f WXÀfQû ÀfZUf ´fiIY»´f IZY þdSXE ´fWX»fe ffSX ÀfÔ¹fûþIY AdJ»fZVf IYû¸f»f ´ff¯OXZ¹f ³fZ ´fÂff¨ffSX dIY¹ff AüSX IY»fZ¢MXSX ³fZ WXÀfQZU IYe ÀfRYfBÊ IZY d»fE ÀfeEÀfAfSX ¸fQ ÀfZ Qû IYSXûOÞX IYe ¸fÔþcSXe Qe BÀfÀfZ »fû¦f WXÀfQZU IZY A¨LZ dQ³f Af³fZ IYe CX¸¸feQ þ°ff SXWXZ ±fZ, »fZdIY³f EIY Àff»f ffQ ·fe BÀf dQVff ¸fZÔ IYûBÊ ´fWX»f ³fWXeÔ WXbBÊÜ BÀfÀfZ ßfe ´ff¯OXZ¹f ³fZ þ³fþf¦føYIY°ff ´fQ¹ffÂff d³fIYf»f³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ffÜ dþÀf °ffQfQ ¸fZÔ ·feOÞX EIYÂf WXbBÊ, CXÀfÀfZ »fû¦f AdJ»fZVf IYû VffffÀfe QZ³fZ ÀfZ ·fe ³fWXeÔ ¨fbIZYÜ ÀfÔIbY»f À°fSXe¹f Ufd¿fÊIYû°ÀfU IYf Af¹fûþ³f ¨ffÔ´ffÜ dU²ff¹fIY AfQVfÊ ¦fif¸f dÀfU³fe ¸fZÔ fÀfÔ°f ´fÔ¨f¸fe IZY AUÀfSX ´fSX ÀfÔIbY»f À°fSXe¹f Ufd¿fÊIYû°ÀfU IYf Af¹fûþ³f ÀfÔIbY»f IZYÔQi dÀfU³fe ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY ¸fb£¹f Ad°fd±f dU²ff¹fIY OXfg dJ»ffU³f ÀffWXc ±fZÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe VfbøYAf°f ¸ffÔ ÀfSXÀU°fe IYe ´fcþf A¨fʳff IYSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY f¨¨fûÔ IYe ´fid°f·ff IYû d³fJfSX³fZEUÔ CX³fIZY ½¹fdöY°U dUIYfÀf IZY d»fE ¹fWX Af¹fûþ³f ´fiÀfÔVf³fe¹f WX`Ü BÀf Af¹fûþ³f ¸fZÔ 12 ´fif±fd¸fIY, 9 ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff IZY 258 dUôfd±fʹfûÔ ³fZ dUd·f³³f IYf¹fÊIiY¸f Àff°f ÀfcÂfe¹f ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX A³fVf³f þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ þ³f°ff IYfÔ¦fiZÀf LØfeÀf¦fPÞX (þZ) õfSXf Àff°f ÀfcÂfe¹f ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX Aþf ÀfbfWX ÀfZ °fWXÀfe»f IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àff¸f³fZ Af¸fSX¯f A³fVf³f ´fifSXÔ·f dIY¹ff ¦f¹ffÜ A³fVf³f ¸fZÔ ÀfÔ¦fe°f IYV¹f´f, SXf¸f»f»»ff ²feUSX, ³f±ffSX¸f IbYSXZÊ f`NXZ WX`ÔÜ UWXeÔ ¦fþf²fSX JfÔOXZIYSX, ´fiZ¸f»ff»f ÀffWXc, AQb»f UWXff, ´fbSX¿fûØf¸f IbYSXZÊ, Ad³f»f ¦fûOÞX, ´fiIYfVf JfÔOXZIYSX, SXûd¸f°f IY¿fÊ, dQ»fZVf IbY¸ffSX IY¿fÊ, þe°f QfÀf, IZYVfU ´ffÔOXZ¹f, Qe´fIY ÀffWXc, QZU¨fSX¯f IYV¹f´f, ßfeSXf¸f ¦fûOX, ³fSXZÔQi ÀffWXc, dþ°fZÔOX, ÀfÔ°fû¿f A³fÔ°f, Qb¦fZÊVf IbY¸ffSX ¸fdWX»ffÔ¦fZ, ¸f³fe f§fZ»f, ¸fû°fe »ff»f SXÔþ³f, Ad¸f°f JfÔOXZIYSX, SXfþIbY¸ffSX f¸fʳf, f»fQfDY IY¿fÊ, SXf¸fVfÔIYSX ¨f`WXf³f, ÀfSXûþ IbY¸ffSX AfdQ°¹f AfdQ Àf¸f±fʳf QZ³fZ ´fWXbÔ¨fZ WX`ÔÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ CX´fdÀ±f°f »fû¦fûÔ IYf ¸f³f¸fûWX d»f¹ffÜ ´fif±fd¸fIY EUÔ ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY À°fSX ´fSX ´fi±f¸f, dõ°fe¹f EUÔ °fÈ°fe¹f IYf ¨f¹f³f d³f¯ffʹfIY ÀfbJdÀfÔWX dfÔÓfUfSX ½¹ff£¹ff°ff °f±ff ¸fûWX³f»ff»f ´fi²ff³f JÔOX Àf¸f³U¹fIY f»füQf õfSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fif±fd¸fIY À°fSX ¸fZÔ ´fi±f¸f þ³f´fQ ´fif±fd¸fIY Vff»ff þfMXf, dõ°fe¹f þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ ÃfZÂfe¹f dU²ff¹fIY ¸fû°fe»ff»f QZUfÔ¦f³f õfSXf 5 þ³fUSXe ÀfZ ¨ffÔ´ff ÀfZ ´fifSXÔ·f °fe³f ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹fûÔ U 45 ¦fif¸fûÔ IYe þ³fþf¦fSX¯f ´fQ¹ffÂff A´f³fZ 19UZÔ dQ³f ¸fÔ¦f»fUfSX 23 þ³fUSXe IYû dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f IZY VfWXSX þfÔþ¦feSX-³f`»ff ´fWXbÔ¨feÜ BÀf QüSXf³f dU²ff¹fIY QZUfÔ¦f³f ³fZ ³f`»ff IZY QSXe´ffÊSXf UfOXÊ IiY. 2 ÀfdWX°f UfOXÊ IiY. 4, 5, 11, EUÔ 18 ¸fZÔ ³ff¦fdSXIYû ÀfZ §fSX-§fSX þfIYSX Àf§f³f þ³fÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff AüSX fbþc¦fûÊ ÀfZ AfVefÊUfQ ´fif~ dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf QüSXf³f þ¦fWX-þ¦fWX Af¹fûdþ°f þ³fÀf·ffAûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE ´fiQZVf IYe ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ´fSX AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY ´fi°¹fZIY U¿fÊ Af¹fûdþ°f dIY¹fZ þf³fZ Uf»ff »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f ¸ffÂf EIY PXIYûÀf»ff f³fIYSX SXWX ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fiQZVf VffÀf³f A´f³fe IY³¹ff ´fif±fd¸fIY Vff»ff dÀfU³fe, °fÈ°fe¹f þ³f´fQ ´fif±fd¸fIY Vff»ff IYûÀf¸f³Qf SXWXfÜ BÀfe ´fiIYfSX ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY ¸fZÔ ´fi±f¸f ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff ff»f´fbSX, dõ°fe¹f IY³¹ff ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff dÀfU³fe, °fÈ°fe¹f IY³¹ff ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff IYûÀf¸f³Qf SXWXfÜ B³WXZÔ ´fi°feIY d¨f³WX QZIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY A»ffUf Àf·fe IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ³f¦fQ SXfdVf ÀfZ ·fe ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf¸´fc¯fÊ IYf¹fÊIiY¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f Vf`dÃfIY Àf¸f³U¹fIY AVfûIY d°fUfSXe EUÔ Af·ffSX ÀfÔIbY»f ´fi·ffSXe ³fSXZVf QZUfÔ¦f³f ³fZ dIY¹ffÜ ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYf »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f dQJfUf: QZUfÔ¦f³f dþ¸¸fZQfdSX¹fûÔ ÀfZ ¸fbIYSX SXWXe WX`Ü WXSX U¿fÊ »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f ¸fZÔ ´fif~ AfUZQ³fûÔ ´fSX IYûBÊ IYf¹fÊUfWXe ³fWXeÔ WXû SXWXe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf Ad·f¹ff³f IYû Àf´f³³f IYSXf³fZ ¸fZÔ ´fiQZVf VffÀf³f IZY Jþf³fZ ´fSX A³ffUV¹fIY fûÓf ´fOÞX SXWXf WX`Ü BÀfIZY Ad°fdSXöY ´fiVffÀf³f IZY Q`d³fIY IYf¸fIYfþ ´fSX ·fe ´fid°fIcY»f AÀfSX ´fOÞX SXWXf WX` AüSX Af¸f þ³f°ff IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf WX»f WXû³fZ IYe fþf¹f CX³fIYe ´fSXZVffd³f¹fûÔ ¸fZÔ fPÞXû°fSXe WXû SXWXe WX`Ü QZUfÔ¦f³f ³fZ ´fZMÑûd»f¹f¸f ´fQf±fûÊ ÀfdWX°f Jfô ´fQf±fûÊ IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ ´fid°fdQ³f WXû SXWXe ¸f³f¸ff³fe UÈdð IYû Af¸f þ³f°ff IZY d»fE d¨fÔ°ffþ³fIY f°ff°fZ WXbE IYWXf dIY Af³fZ Uf»fZ dQ³fûÔ ¸fZÔ þ³f°ff ÀfZ UfQfdJ»ffRYe IYSX³fZ Uf»fe ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYû ¸f°fQf°ff IYSXfSXf ÀffIY dÀfJf¹fZÔ¦fZÜ »ff¹fÔÀf ÀIcY»f ¸fZÔ ²fc¸f²ff¸f ÀfZ ¸f³fe fÀfÔ°f ´fÔ¨f¸fe C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¨ffÔ´ffÜ WXÀfQZU ³fQe IZY °fMX ´fSX dÀ±f°f ´fe±f¸f´fbSX IZY IYf»fZV½fSX³ff±f IYe £¹ffd°f QcSX °fIY R`Y»fe WX`Ü WXSX Àff»f ¸ff¨fÊ ¸fZÔ ¹fWXfÔ ´fJUfOÞXZ ·fSX ¸fZ»ff »f¦f°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ QZVf ·fSX IZY Àff²fb ÀfÔ°f ´fWXbÔ¨f°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf QcSX-QSXfþ IZY »fû¦f ¸fZ»fZ IYf »fb°RY CXNXf³fZ ´fWXbÔ¨f°fZ WX`Ô, »fZdIY³f ¹fWXfÔ IYf A´fZdÃf°f dUIYfÀf ³fWXeÔ WXû ÀfIYf WX`Ü ´fÔ¨ff¹f°f ÀfdWX°f ÃfZÂfUfÀfe »f¦ff°ffSX dUIYfÀf IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ WX`Ô, »fZdIY³f BÀf AûSX ²¹ff³f QZ³fZ Uf»ff IYûBÊ ³fWXeÔ WX`Ü Àff°f QZUf»f¹f ¸fZÔ ´fe±f¸f´fbSX IYû ´füSXfd¯fIY ³f¦fSX ¸ff³ff ¦f¹ff WX`Ü EZÀff ¸ff³ff þf°ff WX` ´fe±f¸f´fbSX IZY IYf»fZV½fSX³ff±f IYe RYf»¦fb³f ´fcd¯fʸff IYû ´fcþf-A¨fʳff AüSX Ad·f¿fZIY IYSX³fZ ÀfZ UÔVf IYe UÈdð WXû°fe WX`Ü ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf U¿fÊ 1892 ¸fZÔ VfbøY WXûIYSX U¿fÊ 1896 ¸fZÔ ´fcSXf WXû³fZ °f±ff BÀfe U¿fÊ ¸fcd°fÊ IYe ´fid°fâf WXeSXfÀff¹f °fZ»fe IZY WXf±fûÔ IYSXfIYSX ¸fZ»ff »f¦f³fZ IYf CX»»fZJ d¸f»f°ff WX`Ü ´fe±f¸f´fbSX ¸fZÔ IY»fZV½fSX³ff±f ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf IZY Àff±f WXe ¸fZ»ff »f¦f³ff VfbøY WXû ¦f¹ff ±ffÜ ´fifSX¸·f ¸fZÔ ¹fWXfÔ IYf ¸fZ»ff RYf»¦fb³f ´fcd¯fʸff ÀfZ ¨f`Âf ´fÔ¨f¸fe °fIY WXe »f¦f°ff ±ff, Af¦fZ ¨f»fIYSX ¸fZ»fZ IYf dUÀ°ffSX WXbAf AüSX 10 dQ³f °fIY ¸fZ»ff »f¦f³fZ »f¦ffÜ BÀf ¸fZ»fZ ¸fZÔ ³ff¦ff Àff²fb B»ffWXfffQ, f³ffSXÀf, WXdSXõfSX, FYd¿fIZY¿f, ³ffdÀfIY, CXªþ`³f, A¸fSXIÔYMXIY AüSX ³fZ´ff»f AfdQ A³fZIY À±ff³fûÔ ÀfZ Af°fZ WX`ÔÜ CX³fIYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZ»fZ IYû þeUÔ°f f³ff QZ°fe WX`Ü ¸fZ»fZ ¸fZÔ ´fÔ¨f¸fe IZY dQ³f IYf»f IYf»fZV½fSX ¸fWXfQZU IZY ffSXf°f IYe Vfû·ff¹ffÂff d³fIYf»fe þf°fe WX`Ü BÀf¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ Àf`IYOÞXûÔ IYe ·feOÞX CX¸fOÞX°fe WX`Ü BÀfIZY ffUþcQ ´fe±f¸f´fbSX IYf dUIYfÀf IYSX³fZ VffÀf³f-´fiVffÀf³f ¦fÔ·feSX ³fWXeÔ WX`Ü ·ffþ¹fb¸fû IZY ´fcUÊ dþ»ff IYû¿ff²¹fÃf ·fUf³fe ´fiÀffQ ¦fb~f ³fZ IY»fZ¢MXSX IYû ´fÂf QZIYSX ´fe±f¸f´fbSX IYf dUIYfÀf IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü CX³fIYf IYWX³ff WX` ¹fWXfÔ IZY IY»fZV½fSX³ff±f IYû »fû¦f LØfeÀf¦fPÞX IYf CXªþ`³f IYWX°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY ffUþcQ ¹fWX CX´fZÃff IYf dVfIYfSX WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´fe±f¸f´fbSX ¸fZÔ Àfb»f·f Vfü¨ff»f¹f, ¦ffOXʳf, ff»fûôf³f AfdQ d³f¸ffʯf IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f SXJe WX`Ü ¨ffÔ´ffÜ À±ff³fe¹f »ff¹fÔÀf BÔd¦»fVf WXf¹fSX ÀfZIÔYOXSXe ÀIcY»f ¸fZÔ 22 þ³fUSXe IYû fÀfÔ°f ´fÔ¨f¸fe IZY AUÀfSX ´fSX ·f½¹f ´fcþf A¨fʳff IYf IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf QüSXf³f »ff¹fÔÀf ¢»ff dVfÃf¯f Àfd¸fd°f IZY ¨fZ¹fSX¸fZ³f EÀfE³f A¦fiUf»f, Àfd¨fU ÀfeE ÀfbSXZVf A¦fiUf»f, »ff¹fÔÀf ¢»ff A²¹fÃf °ffSXf¨fÔQ QZUfÔ¦f³f, Àfd¨fU SX¸fZVf QZUfÔ¦f³f, d¦fSX²ffSXe »ff»f A¦fiUf»f EUÔ OXfg. ¹fû¦fZ³Qi Vf¸ffÊ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IYÃff ¦¹ffSXWXUeÔ EUÔ ffSXWXUeÔ IZY LfÂf- LfÂffAûÔ ³fZ ´fcþf IYf IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f dIY¹ff ±ffÜ BÀf¸fZÔ fOÞXZ WXe Àfb³QSX PXÔ¦f ÀfZ ¸ffÔ ÀfSXÀU°fe IYe ´fcþf A¨fʳff IYe ¦fBÊ EUÔ WXU³f IYSX³fZ IZY CX´fSXfÔ°f ´fiÀffQ IYf dU°fSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dVfÃf¯f Àfd¸fd°f IZY ¨fZ¹fSX¸fZ³f ³fZ Àf·fe LfÂf-LfÂffAûÔ, dVfÃfIYdVfdÃfIYfAûÔ EUÔ ÀMXfgRY IYû A´f³fe fÀfÔ°f ´fÔ¨f¸fe ¸f³ff°fZ »ff¹fÔÀf ¢»ff IZY »fû¦f Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QeÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe ´fi·ffSXe dVfdÃfIYf ßfe¸f°fe E¸f UfdSX¹fSX EUÔ ßfe¸f°fe d´fi¹fÔIYf QZUfÔ¦f³f IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ ¹fWX IYf¹fÊIiY¸f WXbAfÜ C M Y K