Views
6 months ago

Amanpath

C M Y K C M Y K 8 24

C M Y K C M Y K 8 24 ªf³f½fSXe 2018 fb²f½ffSX d³f:Vfb»IY d¨fdIY°Àff dVfdUSX IYf 28 IYû d·f»ffBÊÜ LØfeÀf¦fPÞX dÀf¢J ´fÔ¨ff¹f°f Qb¦fÊ-d·f»ffBÊ IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ Af¦ff¸fe 28 þ³fUSXe (SXdUUfSX) IYû IZY¸´f EIY ¦fbøYõfSXf ´fdSXÀfSX ¸fZÔ d³f:Vfb»IY d¨fdIY°Àff dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ ¹fWX þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE LØfeÀf¦fPÞX dÀf¢J ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fWXfÀfd¨fU ¦fbSX³ff¸f dÀfÔWX IcYIYf ³fZ f°ff¹ff dIY BÀf dVfdUSX ¸fZÔ ³f¦fSX IZY dUVfZ¿fÄf d¨fdIY°ÀfûÔ õfSXf ÀfÔfÔd²f°f fe¸ffdSX¹fûÔ IZY ¸fSXeþûÔ IYf ´fSXeÃf¯f IYSX CX³WXZ d³f:Vfb»IY QUfBʹfûÔ IYf dU°fSX¯f dIY¹ff þfE¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY ´fSXeÃf¯f ´f›f°f Af¹fûþ³f IY¸fZMXe õfSXf Qû´fWXSX IYû ·fûþ³f IYe ½¹fUÀ±ff ·fe IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf dVfdUSX ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ Uf»fZ ¸fSXeþûÔ IYf ´fÔþe¹f³f ´fifSXÔ·f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ¦f`Ü ¦fÔ·feSX EUÔ »ffBÊ»ffþ SXû¦fûÔ ÀfZ ¦fidÀf°f SXûd¦f¹fûÔ IYû VffÀf³f õfSXf ´fiQØf »ff·fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe ·fe Qe þfE¦feÜ ÀfÔ·ff¦f À°fSXe¹f EIY dQUÀfe¹f IYf¹fÊVff»ff Afþ Qb¦fÊÜ Àfc¨f³ff IYf Ad²fIYfSX Ad²fd³f¹f¸f IZY AÔ°f¦fÊ°f ´fi±f¸f A´fe»fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe ÀfÔ·ff¦f À°fSXe¹f EIY dQUÀfe¹f IYf¹fÊVff»ff IYf Af¹fûþ³f IY»f 24 þ³fUSXe IYû Qû´fWXSX 12 fþZ ÀfZ feAfBÊMXe IYf»fZþ ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ Àf·fe IYf¹ffÊ»f¹fûÔ IZY ´fi±f¸f A´fe»fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû CX´fdÀ±fd°f Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE ¦fE WX`ÔÜ IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ SXfª¹f ¸fb£¹f Àfc¨f³ff Af¹fböY ßfe E¸f.IZY. SXfCX°f, SXfª¹f Àfc¨f³ff Af¹fböY E.IZY. dÀfÔWX, ßfe ¸fûWX³f ´fUfSX, E.IZY. A¦fiUf»f CX´fdÀ±f°f SXWXZÔ¦fZÜ ¦»fûf»f Àfd¸fMX WXZ°fb d·f»ffBÊ IZY dVfJSX ßfeUfÀ°fU Af¸fÔdÂf°f d·f»ffBÊÜ BÀ´ff°f ÀfÔ¹fÔÂf IZY IYûIY AûU³f EUÔ I Y û » f IZYd¸fIY»f dU·ff¦f ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY ´fifÔ²fIY IZY ´fQ ´fSX IYf¹fÊSX°f fe IZY ßfeUfÀ°fU EUÔ LØfeÀf¦fPÞX IZY VffÀfIYe¹f ÀIcY»f ¸fZÔ UdSXâ ½¹ff£¹ff°ff IZY ´fQ ´fSX ´fQÀ±f ßfe¸f°fe Àfbd³f°ff ßfeUfÀ°fU IZY Àfb´fbÂf dVfJSX ßfeUfÀ°fU IYû “¦»fûf»f E³¦fZþ¸fZÔMX Àfd¸fMX- 2018” ¸fZÔ ´fid°f·ffd¦f°ff IYSX³fZ IYf ¦füSXU ´fif~ WXbAf WX`Ü ¹fWX Àfd¸fMX 18 ÀfZ 22 A´f`i»f, 2018 IZY ¸f²¹f ³ff±fÊUZÀMX³fÊ ¹fcd³fUdÀfÊMXe B³f BUfÔÀMX³f, BÊd»»f³fûB ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf ¦»fûf»f Àfd¸fMX ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ WXZ°fb dWXQf¹f°fb»»ffWX ³fZVf³f»f »ffg ¹fcd³fUdÀfÊMXe, SXf¹f´fbSX IZY LfÂf ßfe dVfJSX ßfeUfÀ°fU IYû Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü NXZIZYQfSX °fe³f U¿fÊ °fIY IYSXZ¦ff ¸fÈ°f ´fVfbAûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f NXZIZYQfSX IYû d³f¦f¸f ³fZ dQ¹fZ IYf¹fÊ AfQZVf IZY Àff±f UfWX³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ õfSXf VfWXSX IZY AÔQSX ÀfZ ¸fÈ°f ´fVfbAûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f IYSX³fZ NXZIZYQfSX IY³WX`¹ff »ff»f ²f¸f²ff ³ffIYf Qb¦fÊ IYû IYf¹fÊ AfQZVf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY d»fE d³f¦f¸f ³fZ NXZIZYQfSX IYû d³f¦f¸f IYf UfWX³f CX´f»f²f IYSXf¹ff WX`Ü Af¹fböY ¸fWXûQ¹f EÀfIZY Àfb³QSXf³fe °f±ff dU·ff¦f ´fi·ffSXe ´fi¸fûQ ´ffdMX»f IYe A³fbVfÔÀff A³fbÀffSX dU·ff¦f ´fi·ffSXe Ad²fIYfSXe SXdUVfÔIYSX PXe¸fSX õfSXf NXZIZYQfSX IY³WX`¹ff »ff»f IYû °fe³f U¿fÊ IYf A³fbfÔ²f IZY Af²ffSX ´fSX d³f¹f¸f Vf°fûÊ IZY Àff±f ¸fÈ°f ´fVfbAûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f IYSX³fZ MXfMXf EÀf 9429 OXeþ»f UfWX³f IYe ¨fffe AüSX IYf¹fÊ AfQZVf ÀfüÔ´ffÜ VfWXSX IZY Àf¸fÀ°f Af¸f ³ff¦fdSXIYûÔ, d³fUfdÀf¹fûÔ ÀfZ A´fe»f WX` dIY d³f¦f¸f ÃfZÂf IZY ´fcSXZ 60 UfOXûÊ ¸fZÔ dIYÀfe ·fe þ¦fWX ´fSX IYWXeÔ ¸fÈ°f ¸fUZVfe U ´fVfb dQJf¹fe QZUZ, Àfc¨f³ff d¸f»fZ °fû °f°IYf»f IY³WX`¹ff »ff»f ¸fû. ³fÔ. 9303836696 ´fSX A±fUf 8965873163 ´fSX Àfe²fZ Àfc¨f³ff QZIYSX ¸fÈ°f ¸fUZVfe, ´fVfb IYû CXNXUf¹fZÔÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY d³f¦f¸f ÃfZÂf ¸fZÔ fWXb°f ÀffSXZ »fû¦f IYBÊ °fSXWX IZY ´fVfb ´ff»f°fZ WX`Ô þ`ÀfZ ¦ff¹f, ·f`ÔÀf, f`»f, DYÔMX, §fZOÞXZ, ¦f²fZ, J¨¨fSX, ÀfbASX AfdQ ´ff»f°fZ WX`ÔÜ ´fVfb U ¸fUZVfe ¸fÈ°f WXû þf³fZ ´fSX ÀfÔfd²f°f »fû¦fûÔ õfSXf ¹fWXfg-UWXfg RZYIY dQ¹ff þf°ff WX` °f±ff CXÀfZ CXNXUf³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYSX³fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff þf°ff WX`Ü ¸fÈ°f ´fVfbAûÔ IYû CXNXf³fZ IYe »f¦f°ff Àfc¨f³ff AüSX dVfIYf¹f°f IYû QZJ°fZ WXb¹fZ BÀf IYf¹fÊ IZY d»fE ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX IZY d³fQZÊVf ´fSX VfWXSX ÀfZ ¸fÈ°f ´fVfbAûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f IYSX³fZ ¹fWX ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf ½¹fUÀ±ff IZY d»fE NXZIZYQfSX IYû UfWX³f d³f¦f¸f ³fZ dQ¹ff WX` ´fSX³°fb CXÀfIYf SXJ-SXJfU UZ ÀUÔ¹f IYSXZ¦fZÔ BÀfIZY Àff±f OXeþ»f, UfWX³f ¨ff»fIY, ¸fþQcSX AfdQ IYe ·fe ½¹fUÀ±ff NXZIZYQfSX IYSXZ¦ffÜ UfWX³f ¸fZÔ þe´feEÀf dÀfÀMX¸f »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü UfWX³f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f dIYÀfe ·fe §fMX³ff, Qb§fÊMX³ff ¹ff ³¹ff¹ff»f¹fe³f ´fiIYSX¯f IZY d»fE NXZIZYQfSX ÀU°f: [ Qb¦fÊ-d·f»ffBÊX ] ÀffÔÀfQ ³fZ dIY¹ff IZY³Qie¹f ¹fûþ³ffAûÔ IYe Àf¸feÃff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ÀffÔÀfQ °ff¸fi²Uþ ÀffWXc ³fZ dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ dþ»ff dUIYfÀf Àf¸f³U¹f EUÔ d³f¦fSXf³fe Àfd¸fd°f IYe f`NXIY »fZIYSX IZY³Qi ÀfSXIYfSX õfSXf dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f dWX°f¦fifWXe ¸fc»fIY ¹fûþ³ffAûÔ AüSX ÀfZUfAûÔ IYe ¦fWX³f Àf¸feÃff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊdVf°f IYSX°fZ WXbE ¹fûþ³ffAûÔ IYf dIiY¹ff³U¹f³f þUffQfSXe´fcUÊIY ´fif±fd¸fIY°ff ÀfZ IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´fcUÊ f`NXIY ¸fZÔ dQE ¦fE d³fQZVfûÊÔ IZY ´ff»f³f ¸fZÔ dþ»ff À°fSX AüSX dU·ff¦fûÔ IZY õfSXf IYe ¦fBÊ IYfSXÊUfBÊ IYe þf³fIYfSXe »feÜ f`NXIY ¸fZ IZY³Qi ÀfSXIYfSX IZY ´fif±fd¸fIY°ff Uf»fZ dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IZY ·füd°fIY »fùf AüSX CXÀfIYe ´fcd°fÊ IYe U°fʸff³f dÀ±fd°f IYe þf³fIYfSXe dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ »fe WX`Ü f`NXIY ¸fZÔ Qb¦fÊ VfWXSX dU²ff¹fIY ßfe AøY¯f UûSXf, ¸fWXf´füSX ³f¦fSX d³f¦f¸f Qb¦fÊ ßfe¸f°fe ¨fd³QiIYf ¨f³QifIYSX, IY»fZ¢MXSX ßfe CX¸fZVf IbY¸ffSX A¦fiUf»f, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ßfe AfSX.IZY. JbÔMXZ, dU²ff¹fIY ´fid°fd³fd²f ßfe Q¹ffSXf¸f ÀffWXc, dUd·f³³f ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹fûÔ IZY A²¹fÃf ÀfdWX°f A³f`IY dU·ff¦fûÔ IZY dþ»ff À°fSX IZY Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ÀffÔÀfQ ßfe ÀffWXc ³fZ f`NXIY »fZIYSX EIY-EIY ¹fûþ³ffAûÔ IYe ffSXeIYe ÀfZ Àf¸feÃff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ SXûþ¦ffSX-ÀUSXûþ¦ffSX IZY d»fE f³ffBÊ ¦fBÊ IYf¹fʹfûþ³ff IYe þf³fIYfSXe »feÜ ¸f³fSXZ¦ff IZY °fWX°f ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ SXûþ¦ffSX IYe CX´f»f²f°ff Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ¦füNXf³f U ¸f`Qf³f Àf¸f°f»feIYSX¯f, OXfSXe d³f¸ffʯf IZY IYf¹fûÊÔ IYû ´fif±fd¸fIY°ff ¸fZÔ »fZ³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX CX³WXûÔ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ A»´f U¿ffÊ AüSX ÀfbJZ IYe dÀ±fd°f IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE ¦fif¸fe¯f U VfWXSXe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ´fZ¹f þ»f U d³fÀ°ffSXe þ»f IZY d»fE ½¹ff´fIY °f`¹ffdSX¹ffÔ A·fe ÀfZ Àfbd³fd›°f IYSX »fZ³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ ÀfcJf ÀfZ Ad²fIY ´fi·ffdU°f ÀfÔIYMX ÃfZÂf U ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ fûSX J³f³f, ³f»f IcY´f J³f³f, °ff»fffûÔ ¸fZÔ þ»f ·fSXfU, JSXff fûSX U WX`¯OX´fÔ´f IYû Àfb²ffSX³fZ IZY Àff±f WXe AfUV¹fIY°ff A³fbÀffSX Àf·fe þøYSXe IYQ¸f CXNXf³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ ÀffÔÀfQ ßfe ÀffWXc ³fZ d³f¸ffʯf dIYE þf³fZ Uf»fZ Àf·fe IYf¹fûÊÔ IYû Af¦ff¸fe QÀf-feÀf U¿fûÊÔ IZY Àf¸f¹f IYû »fùf SXJIYSX d³f¸ffʯf IYSXf³fZ IYWXf WX`Ü d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ¸fZÔ ¦fb¯fUØff ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYf Àf¸fÓfü°ff ³fWXeÔ IYSX³fZ AüSX À±ff¹fe U ¸fþcf°f d³f¸ffʯf IYSXf³fZ IYWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYûIY AûU³f EUÔ IYû»f IZYd¸fIY»f dU·ff¦f ¸fZÔ ³fBÊ ¨fZ°f³ff IYf¹fÊVff»ff IYf Af¹fûþ³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊÜ BÀ´ff°f ÀfÔ¹fÔÂf IZY IYûIY AûU³f EUÔ IYû»f IZYd¸fIY»f dU·ff¦f ¸fZÔ 19 þ³fUSXe, 2018 IYû IYfd¸fÊIY dU·ff¦f õfSXf ³fBÊ ¨fZ°f³ff IYf¹fÊVff»ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀfÔ¹fÔÂf IZY ¸fWXf´fifÔ²fIY (IYûIY AûU³f EUÔ IYû»f IZYd¸fIY»f dU·ff¦f) þZ Aþbʳf ´fiÀffQ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Af¹fSX³f þû³f IZY dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ ¸fZÔ IYf¹fÊSX° ¸fdWX»ff NXZIYf ßfd¸fIYûÔ ³fZ fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ·ff¦f d»f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf ¸fb£¹f CXïZV¹f ÀUfÀ±¹f, ÀfbSXÃff EUÔ ¹fü³f CX°´feOÞX³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ¸fdWX»ff NXZIYf ßfd¸fIYûÔ IYû þf¦føYIY IYSX³ff WX`Ü dUdQ°f WXû dIY dþÀf °fSXWX ÀfÔ¹fÔÂf IZY d³f¿´ffQ³f U CX°IÈYá°ff ¸fZÔ d³f¹fd¸f°f IYfd¸fÊIYûÔ IYf ¹fû¦fQf³f ¸fWX°U´fc¯fÊ WX` CXÀfe ´fiIYfSX ÀfÔ¹fÔÂf ¸fÔZ IYf¹fÊSX° NXZIYf ßfd¸fIYûÔ IYe ·fe ·fcd¸fIYf CX»»fZJ³fe¹f WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX ¸fb£¹f Ad°fd±f ´fiÀffQ ³fZ A´f³fZ ÀffSX¦fd·fÊ°f Àf¸fû²f³f ¸fZÔ ÀfÔ¹fÔÂf ¸fZÔ IYf¹fÊSX° ¸fdWX»ff NXZIYf ßfd¸fIYûÔ IYû ÀfbSXÃff IZY ´fid°f Àfþ¦f SXWX³fZ IYe dWXQf¹f°f Qe AüSX IYWXf dIY CX³WXÔZ A´f³fZ IYf¹fÊÀ±f»f IYû ÀU¨L f³ff¹fZ SXJ³fZ IZY Àff±f WXe Àf·fe ÀfbSXÃff CX´fIYSX¯fûÔ EUÔ f°ff¹fZ ¦f¹fZ ÀfbSXÃff d³f¹f¸fûÔ IYf ´ff»f³f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ BÀf QüSXf³f CX´fdÀ±f°f ÀfWXf¹fIY ¸fWXf´fifÔ²fIY (IYfd¸fÊIY-³f¦fSX ÀfZUfEÔh EUÔ ¦f`SX- ÀfÔIYf¹fÊ) ßfe¸f°fe A³fbSXf²ff dÀfÔWX ³fZ A´f³fZ CXñû²f³f ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû dU¿f¹f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f þf³fIYfSXe ´fiQf³f IYe AüSX CX³WXZÔ IYf¹fÊÀ±f»f ´fSX þf¦føYIY SXWX³fZ ´fZidSX°f dIY¹ffÜ UWXeÔ CX´f ´fifÔ²fIY (d¨fdIY°Àff) ßfe¸f°fe Vfb·fßfe ´fi²ff³f ³fZ ¸fdWX»ffAûÔ IYû ÀUfÀ±¹f U ÀU¨L°ff EUÔ ´füdáIY AfWXfSX U Jf³f´ff³f ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f QZ³fZ ´fiû°ÀffdWX°f dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ÀfWXf¹fIY ´fifÔ²fIY (IYfd¸fÊIY-NXZIYf ßfd¸fIY ´fiIYûâ EUÔ Aüôûd¦fIY ÀfÔfÔ²f) ½WXe SXf¸ffSXfU ³fZ EÀfE-8000 °f±ff NXZIYf ßfd¸fIYûÔ IZY IY»¹ff¯fIYfSXe ÀfbdU²ffAûÔ AfdQ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IYeÜ þUffQZWX WXû¦ffÜ dIYÀfe ·fe dÀ±fd°f ¸fZÔ d³f¦f¸f CXÀfIZY d»fE dþ¸¸fZQfSX ³fWXeÔ WXû¦ffÜ NXZIZYQfSX õfSXf Àfc¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX ¸fÈ°f ´fVfb IYf ÀfÔIY»f³f EUÔ d³fSXfIYSX¯f IZY d»fE d³f²ffÊdSX°f Vfb»IY »fZ¦ffÜ dþÀf¸fZÔ ¦ff¹f IZY d»fE 500 ÷Y´f¹fZ, ·f`ÔÀf IZY d»fE 500 ÷Y´f¹fZ, fLOÞXf IZY d»fE 200 ÷Y´f¹fZ, A³¹f ¸fÈ°f ´fVfb IZY d»fE 500 ÷Y´f¹fZ d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü A°f: Af¸f þ³f°ff ÀfZ A´fe»f WX` dIY UZ ³f¦fSX d³f¦f¸f IYe ÀfbdU²ff IYf »ff·f CXNXf¹fZÔÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¦fif¸f ÀfOÞXIY ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f d³fd¸fÊ°f ÀfOÞXIYûÔ IZY ÀfÔ²ffSX¯f U ¸fSX¸¸f°f IYf IYf¹fÊ ´fif±fd¸fIY°ff ÀfZ IYSX³fZ IYWXf WX`Ü EZÀfZ ÀfOÞXIY þû 5 U¿fÊ IZY AÔQSX d¸f¹ffQ AUd²f ¸fZÔ WX`Ü CX³fIYf ¸fSX¸¸f°f ÀfÔfÔd²f°f NXZIZYQfSXûÔ ÀfZ IYSXf³fZ IYWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f VfWXSXe EUÔ ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ IZY AfUfÀfWXe³f ´fdSXUfSX IZY d»fE ¸fIYf³f CX´f»f²f IYSXf³fZ IYf IYf¹fÊ ´ffÂf°ff IZY A³fbÀffSX ´ffSXQdVfÊ°ff´fcUÊIY IYSXf³fZ IYWXf WX`Ü ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f f³ffE þf SXWXZ ¸fIYf³fûÔ ¸fZÔ ¦fb¯fUØff ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYf Àf¸fÓfü°ff ³fWXeÔ IYSX³fZ AüSX d³f¸ff¯ffʲfe³f ¸fIYf³fûÔ IZY d³f¦fSXf³fe IZY d»fE Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ³fþSX SXJ³fZ IYWXf WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f IZY AÔ°f¦fÊ°f B³f ¸fIYf³fûÔ ¸fZÔ Ad³fUf¹fÊ øY´f ÀfZ Vfü¨ff»f¹f IYf d³f¸ffʯf IYSX³fZ AüSX ´fidVfÃf¯f CX´fSXfÔ°f AfQVfÊ BÀ´ff°f ¦fif¸f IZY ¹fbUfAûÔ IYû ´fi¸ff¯f´fÂf dU°fdSX°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊÜ BÀ´ff°f ÀfÔ¹fÔÂf IZY d³f¦fd¸f°f Àff¸ffdþIY CXØfSXQfd¹f°U dU·ff¦f IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ VffÀfIYe¹f AfBÊMXeAfBÊ, Qb¦fÊ ¸fZÔ 21 AfQVfÊ BÀ´ff°f ¦fif¸f IZY ¹fbUfAûÔ IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYüVf»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ´fidVfÃf¯f CX´fSXfÔ°f ´fi¸ff¯f´fÂf ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE ´fi¸ff¯f´fÂf dU°fSX¯f Àf¸ffSXûWX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ÀfÔ¹fÔÂf IZY CX´f ¸fWXf´fifÔ²fIY (ÀfeEÀfAfSX) ßfe ÀfüSX·f dÀf³WXf, ÀfÔÀ±ff IZY ´fif¨ff¹fÊ ßfe MXe EÀf °fÔUSX ¦f·fÊ IY»¹ff¯fIY CXØfSXf²fÊ ¸fZÔ ¸ff°ff IYe ¦fûQ·fSXfBÊ ¸fZÔ CX¸fOÞXZ »fû¦f d·f»ffBÊÜ ´fÔ¨fIY»¹ff¯fIY ´fid°fâf ¸fWXû°ÀfU ÷YAfffÔ²ff IZY QcÀfSXZ dQ³f ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ¦f·fÊIY»¹ff¯fIY CXØfSXf²fÊ ¸fZÔ BÔQi BÔQif¯fe f³fZ ·f¦fUf³f IZY ¸ff°ffd´f°ff IYe ¦fûQ ·fSXfBÊ WXbBÊÜ dþÀf¸fZÔ WXþfSXûÔ ¸ff°ffAûÔ fWX³fûÔ IZY Àff±f ·föYûÔ ¸fZÔ ¦fûQ·fSXfBÊ IZY d»fE WXûOÞX ¸f¨feÜ BÀf ¸füIZY ´fSX Àf¸ffþ IZY »fû¦fû ³fZÔ BÔQi BÔQif¯fe f³fZ ¸ff°ff d´f°ff IYû d°f»fIY »f¦ffIYSX Ad·fUfQ³f dIY¹ffÜ dþÀf¸fZÔ ¸ff°ff IYe ¦fûQ·fSXfBÊ ¸fZÔ dUd·f³³f ´fiIYfSX IZY ¸fZUZ U RY»fûÔ IYû A´fʯf dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ÀfbfWX w fþZ þf´f, ¸fÔ¦f»f Ad·f¿fZIY, VffÔd°f²ffSXf, QZUVffÀÂf ¦fb÷Y IYe ´fcþ³f, ¦f·fÊIY»¹ff¯fIY ´fcþ³f U VffÔd°f ¹fÄf WXbAfÜ BÀfIZY ffQ z fþZ ´fSX¸f ´fcª¹f Af¨ff¹fÊ ßfe rqy dUôfÀff¦fSX ¸fWXfSXfþ þe IZY ´ffQ ´fi¨Lf»f³f U VffÀÂf ·fZÔMX IZY Àff±f Af¨ff¹fÊ ßfe IYf ´fcþ³f Àfü²f¸fÊ BÔQi, IbYfZSX, ¸fWXZ³Qi, Àf³f°f, BVff³f, ¸fWXf¹fÄf ³ff¹fIY, dUd²f ³ff¹fIY AfdQ BÔQiû IZY Àff±f ´fid°fâf¨ff¹fÊ þ¹fIbY¸ffSX VffÀÂfe, ßfZ¹ffÔVf VffÀÂfe, ÀfbQVfʳf VffÀÂfe, dQ³fZVf þ`³f, dU³fûQ þ`³f df»ffÀf´fbSX, Uf¹fbQc°f MÑU»Àf ´fdSXUfSX AfdQ ·föYûÔ ³fZ Af¨ff¹fÊ ßfe IYû ßfeRY»f A´fʯf IYSX ¸fÔ¦f»f AfVfeUfÊQ ¦fiWX¯f dIY¹ffÜ Afþ AfWXfSX ¨f¹ffÊ IYf Àfü·ff¦¹f SXfþZVf ¸fbIZYVf þ`³f ´fdSXUfSX IYû d¸f»ffÜ dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû BÀfIYf CX´f¹fû¦f IYSX³fZ IZY d»fE ´fiZdSX°f IYSX³fZ IYWXf WX`Ü ¦ffÔUûÔ IYû AûOXeERY f³ff³fZ IZY d»fE Àf·fe §fSXûÔ ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f IYf d³f¸ffʯf IYSX³fZ AüSX »fû¦fûÔ IYû Vfü¨ff»f¹f IYf CX´f¹fû¦f IYSX³fZ IZY d»fE þf¦føYIY°ff IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f IYSX³fZ IYWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ VfWXSXe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ AfUV¹fIY ¸fc»f·fc°f ÀfbdU²ff CX´f»f²f IYSXf³fZ, dUôb°f ½¹fUÀ±ff, ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf EUÔ ÀfÔ²ffSX¯f, ÀfeUSXZþ IYe ½¹fUÀ±ff, ´fZ¹fþ»f þ`ÀfZ AfUV¹fIY ½¹fUÀ±ff f³ff³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`Ü ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IYe Àf¸feÃff IZY QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ ÀUfÀ±¹f IZY³QiûÔ ¸fZÔ ´fQÀ±f d¨fdIY°ÀfIY U ÀMXfRY IYû ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ WXe SXWX³fZ AüSX A´f³fe ÀfZUf QZ³fZ IYWXf WX`Ü ÀfÔÀ±ff¦f°f ´fiÀfU IYû fPÞXfUf QZ³fZ, þøYSXe AfUV¹fIY þeU³f SXÃfIY QUfBʹfûÔ IYe CX´f»f²f°ff Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ 28 IYû d´f»ffBÊ þf¹fZ¦fe ´fûd»f¹fû IYe JbSXfIY df»ffÀf´fbSXÜ IY»fZ¢MXSX ´fe Q¹ff³fÔQ IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f Àf§f³f ´f»Àf ´fûd»f¹fû MXeIYfIYSX¯f IYf¹fÊIiY¸f IZY AÔ°f¦fÊ°f dOXdÀMÑ¢MX MXfÀIY RYûÀfÊ IYe f`NXIY ¸fÔ±f³f Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊÜ f`NXIY ¸fZÔ þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊ dIY SXf¿MÑXe¹f Àf§f³f ´f»Àf ´fûd»f¹fû MXeIYfIYSX¯f IYf¹fÊIiY¸f IYf ´fi±f¸f ¨fSX¯f dQ³ffÔIY 28 þ³fUSXe 2018 IYû Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ dþÀf¸fZÔ ´fi±f¸f dQ³f dþ»fZ IZY 1948 ´fûd»f¹fû fc±f ´fSX 0 ÀfZ 5 U¿fÊ IZY Àf¸fÀ°f f¨¨fûÔ IYû ´fûd»f¹fû IYe JbSXfIY Qe þfE¦feÜ MXeIYfIYSX¯f ÀfbfWX 8 fþZ ÀfZ Àff¹fÔ 5 fþZ °fIY ÀfÔ¨ffd»f°f WXûÔ¦fZÜ dQ³ffÔIY 29 EUÔ 30 þ³fUSXe IYû dþ»fZ IZY 3 »ffJ 54 WXþfSX 747 §fSXûÔ ¸fZÔ ·fi¸f¯f IYSX LcMXZ WXb¹fZ f¨¨fûÔ IYû ´fûd»f¹fû IYe JbSXfIY QZ³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ WX`Ü °f±ff ¹fûþ³ff Àf¸f³U¹fIY U CX´f ¸fWXf´fifÔ²fIY (ÀfeEÀfAfSX) ßfe ÀfÔQe´f AWX»fccccUfd»f¹ff dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ³¹ff¹ff»f¹f Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX, d·f»ffBÊ ³f¦fSX dªf»ff Qb¦fÊ (LX.¦f.) // BÊV°fWXfSX // SXfªfÀ½f ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY A/6 ½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfc¨f³ff±fÊ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY Vü»fZ¿f IbY¸ffSX OXûÔ¦fSmX Af. BÊXäS QfÀf OXûÔ¦fSmX, ÀffdIY³f £fbÀfeÊ´ffSX d·f»ffBÊ QнffSXf ¦fif¸f IYfZWXIYf ´f.WX.³fa. 19 SXf.d³f.¸fa. Qb¦fÊ °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f À½ff¸fe WXIY IYe ·fcd¸f J.³fa. 2584/76 SXIYff 100 ½f¦fÊRYeMX IYfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYfad°f»ff»f AfSX. Af./²f.´f. À½f. SX¯fLXûSX ·ffBÊX QZÀffBÊX ÀfZ IiY¹f dIY¹ff W`X IYe ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ IZY Àfafa²f ¸fZÔ Af½fZQ³f ´fÂf ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ dªfÀf ´fSX ´fiIYSX¯f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ d½f¨ffSXf²fe³f W`XÜ A°f: CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f IYfZ Af½fZQIY IZY ³ff¸f ´fSX ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYfZ Af´fd°°f ¹ff CXªfSX Qf½ff WXfZ °ffZ Àfb³f½ffBÊ d°fd±f dQ³ffaIY 30/01/2018 °fIY ¹ff CXÀfIZY ´fc½fÊ À½f¹fa ¹ff A´f³fZ ¸ff³¹f Ad²f½f¢°ff¦f¯f IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX A´f³ff Af´fd°°f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f IZY ffQ ´fif´°f Af½fZQ³f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 15/01/2018 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹fe³f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX d·f»ffBÊ ³f¦fSX d·f»ffBÊÜ fÀfÔ°f ´fÔ¨f¸fe IZY AUÀfSX ´fSX BÔdQSXf ¦ffÔ²fe CX. ¸ff. Vff»ff SXf¸f³f¦fSX Àfb´fZ»ff ¸fZÔ ¸ffh ¸ffh ÀfSXÀU°fe ´fcþ³f IZY IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY ¸fb£¹f Ad°fd±f ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ Qb¦fÊ IZY dþ»ff CX´ff²¹fÃf U UfOXÊ 11 IZY ´ff¿fÊQ ÀfÔþ¹f J³³ff, dUdVfá Ad°fd±f UdSXâ Àf¸ffþÀfZUe U IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff ¸fûWX³f »ff»f ¦fb~f SXWXZÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff ÀfÔÀ±ff IZY A²¹fÃf ßfeSXf¸f dÀfÔWX ³fZ IYeÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe VfbøYUf°f ÀfÔÀ±ff ¸fZÔ ´f²ffSXZ Ad°fd±f¹fûÔ U f¨¨fûÔ IZY õfSXf ¸ffh ÀfSXÀU°fe IYe ´fcþf U A¨fʳff IZY Àff±f WXbBÊÜ f¨¨fûÔ ³fZ ÀfSXÀU°fe UÔQ³ff ´fiÀ°fb°f ´fidVfdÃf°f d³f¦f¸f IY¸fʨffSXe 25 IYû IYSXZ¦fZÔ ÀffUÊþd³fIY dU°fSX¯f ´fī ffd»f¹fûÔ IYe þfg¨f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ L¦f VffÀf³f IZY AfQZVff³fbÀffSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ IZY ÀfÔ´fc¯fÊ 60 UfOXûÊ ¸fZÔ À±ffd´f°f Àf·fe ÀffUÊþd³fIY dU°fSX¯f ´fi¯ffd»f¹ffÔZÔ IYe CXd¨f°f ¸fc»¹f QbIYf³fûÔ IZY Ad·f»fZJûÔ IYe Àff¸ffdþIY ÀfÔ´fSXeÃff 25 þ³fUSXe 2018 IYû EIY Àff±f EIY WXe dQ³f dIY¹ff þfUZ¦ffÜ Af¹fböY ¸fWXûQ¹f EÀf0IZY0Àfb³QSXf³fe IZY d³fQZÊVf ´fSX SXfþÀU Ad²fIYfSXe õfSXf 35 IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe OXйfcMXe »f¦ff¹fe WX`Ü BÀfIZY d»fE 24 þ³fUSXe 2018 IYû IY¸fSXf ³fÔfSX 01 ¸fZÔ Qû´fWXSX 3 fþZ ÀfZ 4 fþZ °fIY EIY §fÔMXf Àf·fe IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ´fidVfÃf¯f Qe þfE¦feÜ dþÀfIZY ffQ QcÀfSXZ dQ³f Àf·fe IY¸fʨffSXe d³f²ffÊdSX°f UfOXûÊ ¸fZÔ þfIYSX ÀffUÊþd³fIY dU°fSX¯f ´fi¯ff»fe IZY Ad·f»fZJûÔ IYf Àff¸ffdþIY ÀfÔ´fSXeÃff IYSXZ¦fZÔÜ d³f¦f¸f IZY ÀfÔ´fc¯fÊ 60 UfOXûÊ ¸fZÔ À±ffd´f°f Àf·fe ÀffUÊþd³fIY dU°fSX¯f ´fi¯ffd»f¹fûÔ IZY Àf·fe ÀfÔ¨ff»fIYûÔ ÀfZ A´fe»f WX` dIY UZ A´f³fZ ÀffUÊþd³fIY dU°fSX¯f ´fi¯ffd»f¹fûÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ 10 ´fidVfÃffd¯fʹfûÔ IYû B»fZd¢MÑdVf¹f³f (§fSXZ»fc) IZY ´fidVfÃf¯f IYf ´fi¸ff¯f´fÂf ³¹ff¹ff»f¹f Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX, d·f»ffBÊ ³f¦fSX dªf»ff Qb¦fÊ (LX.¦f.) // BÊV°fWXfSX // SXfªfÀ½f ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY A/6 ½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfc¨f³ff±fÊ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY ßfe¸f°fe °ffÀÀfb¸f £ff³f Af. WXfªfe Àf¸feCX°f»ff £ff³f, ÀffdIY³f ÀfZ¢MXSX 2 d·f»ffBÊ QнffSXf ¦fif¸f IYfZWXIYf ´f.WX.³fa.19 SXf.d³f.¸fa. Qb¦fÊ °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f À½ff¸fe WXIY IYe ·fcd¸f J.³fa. 7383 IYf MbXIYOÞXf SXIYff 0.03 WZX. IYfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¸fQ³f»ff»f Af./²f.´f. ßfe ¨faQc»ff»f QZ½ffa¦f³f ÀfZ IiY¹f dIY¹ff W`X IYe ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ IZY Àfafa²f ¸fZÔ Af½fZQ³f ´fÂf ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ dªfÀf ´fSX ´fiIYSX¯f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ d½f¨ffSXf²fe³f W`XÜ A°f: CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f IYfZ Af½fZQIY IZY ³ff¸f ´fSX ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYfZ Af´fd°°f ¹ff CXªfSX Qf½ff WXfZ °ffZ Àfb³f½ffBÊ d°fd±f dQ³ffaIY 12/02/2018 °fIY ¹ff CXÀfIZY ´fc½fÊ À½f¹fa ¹ff A´f³fZ ¸ff³¹f Ad²f½f¢°ff¦f¯f IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX A´f³ff Af´fd°°f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f IZY ffQ ´fif´°f Af½fZQ³f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 22/01/2018 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹fe³f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX d·f»ffBÊ ³f¦fSX SXf¹f´fbSX fÀfÔ°f ´fÔ¨f¸fe ´fUÊ ´fSX Àff¹fdIY»f dU°fSX¯f IYeÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe VfbøYUf°f ¸fZÔ Ad°fd±f¹fûÔ IYf ÀUf¦f°f ÀfÔÀ±ff IZY ´fif¨ff¹ffÊ ßfe¸f°fe VfIbY³°f»ff U¸ffÊ ³fZ f`¨f »f¦ffIYSX IYeÜ CXÀfIZY CX´fSXf³°f ÀfÔÀ±ff ¸fZÔ ´f²ffSXZ Àf¸fÀ°f Ad°fd±f¹fûÔ IYf ÀUf¦f°f ´fb¿´f¦fb¨L U ´fb¿´fWXfSX õfSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ °f°´f›f°f QZUUf¯fe ´fif¨¹f ÀfÔÀIÈY°f dUôf»f¹f U BÔdQSXf ¦ffÔ²fe CX. ¸ff. Vff»ff SXf¸f³f¦fSX Àfb´fZ»ff IYe ffd»fIYfAûÔ IYû SXfª¹f VffÀf³f ÀfZ ´fif~ ÀfSXÀU°fe Àff¹fdIY»f ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f d³f:Vfb»IY Àff¹fdIY»f ´fiQf³f IYe ¦fBÊÜ °f°´f›f°f UfOXÊ IYe 55 ¸fdWX»ff IY¸ffÔOXûÔ IYf I`Y´f U ÀIYfRYÊ IZY õfSXf Àf¸¸ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf Ad·f»fZJ VffÀf³f IZY d³fQZVffʳfbÀffSX EUÔ ¹fûþ³ffUfSX AUV¹f SXJZÔÜ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ SXfþÀU Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY VffÀf³f õfSXf ¦fSXefûÔ IYû Qe þf³fZ Uf»fe ¹fûþ³ffAûÔ IZY °fWX° Àff¸fd¦fi¹fûÔ IZY Ad·f»fZJûÔ IYe þfg¨f IYSX IY¸fʨffSXe ´fid°fUZQ³f QZ¦fZÔÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff ¦fSXef dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû AÔ°¹fûQ¹f A³³f ¹fûþ³ff, ´fif±fd¸fIY°ff SXfVf³f IYfOXÊ, EIY»f d³fSXfdßf°f SXfVf³f IYfOXÊ, A³³f´fc¯ffÊ ¹fûþ³ff, °f±ff d³f:VföYþ³f WXSXf SXfVf³f IYfOXÊ ¸fZÔ ¨ffÔU»f ´fiQf³f IYe þf°fe WX` UWXeÔ dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû Vf¢IYSX, ¨f³ff, dSXRYfBʳf Af¹fûdOX³f ³f¸fIY, I`YSXûdÀf³f, ´fif±fd¸fIY ¸f²¹ff³WX ·fûþ³ff ¹fûþ³ff, A´fSX ´fif±fd¸fIY ¸f²¹ff³WX ·fûþ³f ¹fûþ³ff IZY A»ffUf ´fcSXIY ´fû¿f¯f AfWXfSX ¹fûþ³ff, Afßf¸f/ LfÂffUfÀf ¹fûþ³ff, IY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³f, AüSX A³³f´fc¯ffÊ Qf»f ·ff°f ¹fûþ³ff þ`ÀfZ ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe Ad·f»fZJûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d»f¹ff þfUZ¦ff AüSX Ad·f»fZJûÔ IYf Àf°¹ff´f³f IYSXZ¦fZÔÜ ´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ßfe ÀfüSX·f dÀf³WXf U ßfe ÀfÔQe´f AWX»fccccUfd»f¹ff ³fZ A´f³fZ ÀffSX¦fd·fÊ°f Àf¸fû²f³f ¸fZÔ BÀf ´fidVfÃf¯f ÀfZ ¹fbUfAûÔ IZY IYüVf»f dUIYfÀf IZY CX³³f¹f³f ´fSX dUÀ°ffSX ÀfZ ´fiIYfVf OXf»ffÜ dUdQ°f WXû dIY B³f ¹fbUfAûÔ ³fZ 600 §fÔMXZ IYf ´fidVfÃf¯f ´fc¯fÊ dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f BÀf U¿fÊ IZY d»f¹fZ 16 ³f¹fZ ´fidVfÃf¯ffd±fʹfûÔ IYf ÀUf¦f°f ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ÀfeEÀfAfSX dU·ff¦f IZY CX´f ´fifÔ²fIY õ¹f Àfbßfe AÔþ»fe d´f»»fZ U SXfþZVf Vf¸ffÊ AüSX BIYff»f SXªþfIY CX´fdÀ±f°f ±fZÜ IYf¹ffÊ»f¹f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f, SXf¹f´fbSX ªfû³f IiY¸ffaIY 02 VfWXeQ À¸ffSXIY ÀIcY»f IZY.IZY. SXûOX SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) -: BdV°fWXfSX/ Ad²f´f°¹f WXÀ°ffa°fSX¯f IYe Àfc¨f³ff :- ³ff¸ffa°fSX¯f ´fi.IiY. 498/17x18 UfOÊX IYf ³ff¸f- IbYVff·ffDY NXfIYSmX-26 E°fQÐ õfSXf Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY IbYVff·ffDY NXfIYSmX 26 UfOÊX dÀ±f°f ·fU³f/ ·fcd¸f ¦fie³f d¸fOXfZªf ÀfRYf¹fSX 101 ªfû dIY d³f¦f¸f Ad·f»fZJ ¸fZÔ ßfe / ßfe¸f°fe ´fiZ¸f ÀfbJeªff Af. SXf¸f¨faýi ÀfbJeªff IZY ³ff¸f ÀfZ QªfÊ W`XÜ dªfÀfIYû ßfe / ßfe¸f°fe °ffSX¯fe ½f¸ffÊ ´fd°f ´fSmXVf ½f¸ffÊ SXdªfÀMÑXe / d»fdJ°f õfSXf UaVff³fbIiY¸f / A³¹f Ad·f»fZJ õfSXf ´fif´°f IYSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Ad²fd³f¹f¸f 1956 IYe ²ffSXf 167 IZY °fWX°fÐ ³ff¸ffa°fSX¯f WZX°fb AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ ¹fdQ IYûBÊX ½¹fd¢°f / ÀfaÀ±ff CX´fSXû¢°f ÀUfd¸f°U ´fdSXU°fʳf ¸fZÔ WXIY ¹ff QfUf SXJ°fZ W`XÜ °fû BXÀf ´fiIYfVf³f IZY 30 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY ÀfdWX°f d»fdJ°f Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSZÔXÜ A³¹f±ff Àf¸f¹ffUd²f ´fV¨ff°f dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe IYûBÊX Àfb³fUfBÊX ³fWXeÔ IYe ªffUZ¦feÜ ªfû³f IYd¸fV³fSX ªfû³f IiY¸ffaIY-02 ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) C M Y K C M Y K

C M Y K S PORTS 24 f¨f´f³f ¸fZÔ dþÀf dJ»ffOÞXe IYe ³fIY»f IYSX°fZ ±fZ CX³WXeÔ þûIYûdU¨f IYû WXSXf¹ff ¨fbÔ¦f ³fZ ¸fZ»ff³fÊ/EªfZÔÀfeÜ QQÊ ÀfZ ´fSXZVff³f 12 ffSX IZY ¦fi`ÔOXÀ»f`¸f ¨f`Ôd´f¹f³f ³fûUfIY þûIYûdU¨f IYû IYûdSX¹ff IZY þfBÔMX dIY»fSX ¨fbÔ¦f ‘û³f ³fZ 22 þ³fUSXe IYû Àfe²fZ ÀfZMXûÔ ¸fZÔ WXSXfIYSX AfgÀMÑZd»f¹ff Aû´f³f MXZd³fÀf MXc³ff¸fZÊÔMX IZY ´fb÷Y¿f EIY»f ÀfZ ffWXSX IYSX dQ¹ff þfdIY ¦f°f ¨f`Ôd´f¹f³f SXûþSX RZYOXSXSX ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX f³ff³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXZ. Qf¹feÔ IYûWX³fe IYe ¨fûMX IZY IYfSX¯f LWX ¸fWXe³fZ ffQ Uf´fÀfe IYSX SXWXZ Àfdfʹff IZY þûIYûdU¨f ¸f`¨f IZY QüSXf³f IYfRYe QQÊ ¸fZÔ dQJZ AüSX CX³WXZÔ 6-7, 5-7, 6-7 ÀfZ WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf. ¨fV¸ff ´fWX³fIYSX JZ»f SXWXZ 21 Àff»f IZY ¨fbÔ¦f IYû þûIYûdU¨f ³fZ ´fcSXf ßfZ¹f dQ¹ff dþ³WXûÔ³fZ d´fL»fZ QüSX ¸fZÔ ¨fü±fZ USXe¹f E»fZ¢þZÔOXSX ªUZSXZU IYû WXSXf¹ff ±ff. ¸f`¨f IZY QüSXf³f ÀfÔ·fU°f: IcY»WXZ ¹ff ¦fiûB³f IYe ¨fûMX ÀfZ ´fSXZVff³f þûIYûdU¨f ³fZ IYWXf, ‘‘f²ffBÊ. fZWX°fSXe³f.’’ CX³WXûÔ³fZ ¸f`¨f IZY ffQ IYWXf, ‘‘UWX 22 þ³fUSXe IYû IYûMXÊ ´fSX fZWX°fSX dJ»ffOÞXe ±ff AüSX þe°f IYf WXIYQfSX.’’ þûIYûdU¨f ³fZ IYWXf dIY ´fWX»fZ ÀfZMX IZY AÔ°f ¸fZÔ ¨fûMX CX³WXZÔ Àf`¹fQ ¸fbV°ffIY A»fe MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ JZ»f³fZ ÀfZ QdÃf¯f ARiYeIYf ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦fe: IbY»fQe´f ¹ffQU Af³fÔQ ³fZ dÀUOX»fSX ÀfZ OÑf JZ»ff, Af dJ°fff IZY d»fE Qû þe°f þøYSXe ³feQSX»f`ÔOXÜ ·ffSX°fe¹f ¦fi`ÔOX¸ffÀMXSX dUV½f³ff±f³f Af³fÔQ ³fZ MXfMXf ÀMXe»f ¸ffÀMXÀfÊ Vf°fSXÔþ MXc³ff¸fZÊÔMX IZY AfNXUZÔ QüSX ¸fZÔ øYÀf IZY ´feMXSX dÀUOX»fSX ÀfZ OÑf JZ»ff. dSXIYfOXÊ LNXZ dJ°fff IYe CX¸¸feQ »f¦ff³fZ Uf»fZ Af³fÔQ IZY ÀfÔ·ffdU°f AfNX ¸fZÔ ÀfZ 4.5 AÔIY WXû ¦f¹fZ WX`Ô. CX³WXZÔ MÑfRYe þe°f³fZ IYe CX¸¸feQ IZY d»f¹fZ d»f¹fZ f¨fZ WXbE ´ffÔ¨f QüSX ¸fZÔ ÀfZ IY¸f ÀfZ IY¸f Qû þe°f QþÊ IYSX³fe WXû¦fe. Af³fÔQ IYû Àff°fUZÔ QüSX ¸fZÔ øYÀf IZY ½»ffdQ¸feSX IiY`¸fd³fIY IZY WXf±fûÔ d¸f»fe ´fSXfþ¹f ÀfZ IYSXfSXf ÓfMXIYf »f¦ff ±ff. AþSXfZþf³f IZY VfJdSX¹ffSX ¸ff¸fZQ¹ffSXûU IYû WXf»f`ÔOX IZY A³feVf d¦fSXe ÀfZ WXfSX IYf ¸fbÔWX QZJ³ff ´fOÞXf. UWXeÔ ³ffUZÊ IZY Vfe¿fÊ SX`ÔdIÔY¦f IZY ¸f`¦³fÀf IYf»fÊÀf³f ·fe CX³fIZY Àff±f þbOÞX ¦f¹fZ WX`Ô. ´fSXZVff³f IYSX³fZ »f¦fe ±fe. Qbd³f¹ff IZY 58UZÔ ³fÔfSX IZY dJ»ffOÞXe ¨fbÔ¦f ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ A¸fZdSXIYf IZY MXZ³fe ÀfZÔOX¦fiZ³f ÀfZ d·fOÞXZÔ¦fZ dþ³WXûÔ³fZ AfdÀMѹff IZY ´ffÔ¨fUZÔ USXe¹f OXû¸fed³fIY d±fE¸f IYû 6-2, 4- 6, 7-6, 6-7, 6-3 ÀfZ WXSXfIYSX CX»fMXRZYSX dIY¹ff. QdÃf¯f IYûdSX¹ff IZY ¨fbÔ¦f ‘û³f ³fZ Àff»f IYf ÀffÀfZ fOÞXf CX»fMXRZYSX dIY¹ff WX`. ¨fbÔ¦f ³fZ ¸f`¨f J°¸f WXû³fZ IZY ffQ IYWXf dIY UZ f¨f´f³f ¸fZÔ þûIYûdU¨f IYe ³fIY»f IYSX°fZ ±fZ, °ffdIY CX³fIZY þ`Àff dJ»ffOÞXe f³f ÀfIZYÔ. Afþ CX³f ´fSX þe°f WXfdÀf»f IYSX³ff AdUV½fÀf³fe¹f ¢»fe³f ÀUe´f ÀfZ IY¸f ÀUeIYfSX ³fWXeÔ : dRY»f`ÔOXSX www.amanpath.com www.facebook.com/Am anpath ªf³f½fSXeX 2018 09 fb²fUfSX »f¦f SXWXf WX`. ¨fbÔ¦f dIYÀfe ¦fi`ÔOX À»f`¸f MXc³ff¸fZÊÔMX IZY ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ Uf»fZ ´fWX»fZ QdÃf¯f IYûSXe¹ffBÊ dJ»ffOÞXe f³f ¦fE WX`Ô. QZJ³fZ ¸fZÔ ´fSXZVff³fe WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¨fbÔ¦f IYû f¨f´f³f ¸fZÔ WXe ¨fV¸ff »f¦f ¦f¹ff ±ff. ³fþSX Àfb²ffSX³fZ IZY d»fE WXe CX³WXûÔ³fZ MXZd³fÀf JZ»f³ff VfbøY dIY¹ff ±ff. ¨fbÔ¦f d´fL»fZ Àff»f d¸f»ff³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ´fWX»fZ EIY dQ³f IZY MXZd³fÀf MXc³ff¸fZÊÔMX ³fZ¢Àf þû³f EMXe´fe RYfB³f»Àf IZY dUþZ°ff WX`. ÀfZÔOX¦fiZ³f d´fL»fZ 20 Àff»f ¸fZÔ RiYfÔÀf IZY d³fIYû»fÀf EÀf¢¹fbOXZ IZY ffQ JZ»f νfOXfZ ´fQf´fʯf IYSX°fZ WXbE AfgÀMÑZd»f¹ff Aû´f³f IZY ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ Uf»fZ dÀfRYÊ QcÀfSXZ ´fb÷Y¿f dJ»ffOÞXe WX`Ô. BÀfÀfZ ´fWX»fZ RZYOXSXSX ³fZ EIY Àf¸f¹f IZY A´f³fZ MÑZd³fÔ¦f þûOÞXeQfSX SXWXZ WXÔ¦fSXe IZY ¸ffMXʳf RbYÀfûdU¢Àf IYû Àfe²fZ ÀfZMXûÔ ¸fZÔ 6-4, 7-6, 6-2 ÀfZ WXSXfIYSX 14UeÔ ffSX ¸fZ»ff³fÊ ´ffIYÊ ¸fZÔ AÔd°f¸f AfNX ¸fZÔ ´fiUZVf dIY¹ff. dÀUMXÐþSX»f`ÔOX IYf ¹fWX 36 U¿feʹf ¸fWXf³f dJ»ffOÞXe 2015 IYû LûOÞXIYSX 2004 ÀfZ WXSX Àff»f AfgÀMÑZd»f¹ff Aû´f³f ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f IYf ÀfRYSX °f¹f IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXf WX`. dÀU°fûd»f³ff IYû WXSXfIYSX ¦f`SX USXe¹f ¸fMXZÊÔÀf ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ C M Y K C M Y K IYû»fIYf°ff/EªfZÔÀfeÜ ¨ffB³ff¸f`³f ¦fZÔQffþ IbY»fQe´f ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY Àf`¹fQ ¸fbV°ffIY A»fe MXe-20 MÑfRYe IZY Àf·fe ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ JZ»f³fZ ÀfZ UWX QdÃf¯f ARiYeIYf ¸fZÔ Àfed¸f°f AûUSXûÔ IYe ßfÈÔJ»ff IZY d»fE A¨Le °fSXWX ÀfZ °f`¹ffSX SXWXZÔ¦fZÜ IbY»fQe´f 24 þ³fUSXe IYû QdÃf¯f ARiYeIYf IZY d»fE SXUf³ff WXûÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ CX¸¸feQ þ°ffBÊ dIY §fSXZ»fc ÀfÂf ¸fZÔ A¨LZ ´fiQVfʳf IYf CX³WXZÔ QdÃf¯f ARiYeIYf ¸fZÔ RYf¹fQf d¸f»fZ¦ffÜ IbY»fQe´f ³fZ IYWXf, Af °fIY ¸fZSXZ d»fE df¦f f`Vf »fe¦f ¸fZÔ EZÀff þfSXQÀ°f I`Y¨f Vff¹fQ WXe Af´f³fZ IY·fe QZJf WXû¦ff ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ df¦f f`Vf »fe¦f IYf 35UfÔ ¸f`¨f ¸fZ»ff³fÊ SXZ³fe¦fZOXÐÀf Af`SX EdOX»fZOX ÀMÑfBIYÀfÊ IZY fe¨f WXbAfÜ BÀf Qf`SXf³f EdOX»fZOX IZY dJ»ffOÞXe fZ³f »ffgd»f³f AüSX UZQSXZ»OX ³fZ EZÀff I`Y¨f ´fIYOÞXf dþÀfZ QZJ WXSX IYûBÊ WX`SXf³f SXWX ¦f¹ffÜ EZÀff þfSXQÀ°f I`Y¨f Vff¹fQ WXe Af´f³fZ IY·fe QZJf WXû¦ffÜ EdOX»fZOX ³fZ ´fWX»fZ f»»fZffþe IYSX°fZ WXbE 174 SX³f f³ffEÜ »fùf IYf ´feLf IYSX SXWXe ¸fZ»ff³fÊ SXZ³fe¦fZOXÐÀf MXe¸f IZY Afg»fSXfCXÔOXSX OXÐUZ³f fifUû ³fZ 16UZÔ AûUSX ¸fZÔ SXfdVfQ Jf³f IYe ¦fZÔQ ´fSX B³fÀffBOX-AfCXMX VffgMX JZ»ffÜ dþÀfZ QüOÞX°fZ WXbE fZ³f »ffgd»f³f ³fZ »f´fIY d»f¹ff, WXf»ffÔdIY Uû I`Y¨f IYû »f´fIY³fZ IZY ffQ ffCXÔOÑe IYe AûSX þf³fZ »f¦fZ AüSX CX³WXûÔ³fZ ¦fZÔQ fZWXQ WXe °fZþe ÀfZ CX³fÀfZ IYfRYe QcSX JOÞXZ UZQSXZ»OX IYe AûSX RZYÔIY dQ¹ffÜ UZQSXZ»OX ³fZ ¦fZÔQ A´f³fe AûSX Af°fZ QZJ fZWXQ WXe þfQÊÀ°f I`Y¨f »f´fIY d»f¹ff AüSX OXÐUZ³f fifUû AfCXMX WXû ¦fEÜ OXÐUZ³f fifUû IZY AfCXMX ´fÔþff ÀfZ WXfSXIYSX ´feOX»¹fcE»f ÀfZ J°¸f WXbAf ¸fbÔfBÊ IYf ÀfRYSX ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ´fÔþff SXfg¹f»Àf IYe MXe¸f ³fZ ´fZVfZUSX IbYV°fe »fe¦f (´feOX»¹fcE»f) IZY ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ Afþ ¹fWXfÔ ¸fbÔfBÊ ¸fWXfSX±fe IYû WXSXfIYSX CXÀfIYe ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ IYe CX¸¸feQûÔ IYû °fûOÞX dQ¹ffÜ ÀfeSXeRYûMXÊ À´fûMXÐÀfÊ IYfg¸´f»fZ¢Àf ¸fZÔ JZ»fZ þf SXWXZ MXc³ff¸fZÊÔMX IZY IYSXû ¹ff ¸fSXû ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ´fÔþff SXfg¹f»Àf IYe MXe¸f ³fZ ¸fbÔfBÊ ¸fWXfSX±fe IZY dJ»ffRY 5-2 ÀfZ þe°f QþÊ IYeÜ ¸fbÔfBÊ IYû ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ IZY d»fE BÀf ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ þe°f WXfdÀf»f IYSX³fe ±fe »fZdIY³f °fe³f fOÞXZ CX»fMXRZYSX IYSXIZY ´fÔþff ³fZ ¸fbÔfBÊ IYe CX¸¸feQûÔ ´fSX ´ff³fe RZYSX dQ¹ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe UeSX ¸fSXfNXf IYe MXe¸f ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ Uf»fe ¨fü±fe MXe¸f f³f ¦fBÊÜ ¸fbÔfBÊ IZY ÀMXfSX ´fWX»fUf³f ÀffÃfe ¸fd»fIY, Àf°¹fUi°f IYfdQ¹ff³f AüSX AûOXb³ff¹fû EOXZIbYAûSXû¹f CX»fMXRZYSX IZY dVfIYfSX WXbEÜ BÀf ¸fbIYff»fZ IYf ´fWX»fe ffCXMX Àff IbYL A¨Lf SXWXf WX`Ü ¸f`Ô MXe-20 IZY ´fcSXZ ÀfÂf (Àf`¹fQ ¸fbV°ffIY A»fe MÑfRYe) ¸fZÔ JZ»ffÜ ¸fZSXe »f¹f A¨Le WX` AüSX ¸f`Ô UWXfÔ (QdÃf¯f ARiYeIYf) ·fe A¨Le ¦fZÔQffþe IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXcÔ¦ffÜ IY»ffBʹfûÔ IZY BÀf dÀ´f³fSX ÀfZ ´fcLf ¦f¹ff dIY ¸fbV°ffIY A»fe MÑfRYe CX³fIZY d»fE dIY°f³fe ¸fWX°U´fc¯fÊ WX` °fû CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ¹fWXfÔ ´fi°¹fZIY ¸f`¨f EIY dJ»ffOÞXe AüSX MXe¸f IZY øY´f ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü MXe¸f IYû Af´fIYe þøYSX°f WX` AüSX A´f³fZ SXfª¹f IYe °fSXRY ÀfZ JZ»f³ff Àf¸¸ff³f IYe ff°f WX`Ü WXû°fZ WXe ¸fZ»ff³fÊ SXZ³fe¦fZOXÐÀf MXe¸f ´fSX QffU fPÞX ¦f¹ff AüSX CX³fIZY þf³fZ IZY ffQ IYf¹fSXfg³f ´fû»ffOXÊ ·fe 18 SX³f f³ffIYSX AfCXMX WXû ¦fE AüSX CX³fIYe MXe¸f 20 AûUSX ¸fZÔ 147 SX³f WXe f³ff ÀfIYe AüSX ¸f`¨f 26 SX³fûÔ ÀfZ WXfSX ¦fBÊÜ ´fb÷Y¿fûÔ IZY 92 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ ¸fZÔ JZ»fe ¦fBÊ þWXfÔ ¸fbÔfBÊ ¸fWXfSX±fe IZY IYfdQ¹ff³f IYû ´fÔþff SXfg¹f»Àf IZY Qe´fIY ´fcd³f¹ff ³fZ 6-5 ÀfZ WXSXfIYSX fOÞXf þûWXfd³fÀff¦fÊ/EªfZÔÀfeÜ QdÃf¯f ARiYeIYf IZY °fZþ ¦fZÔQffþ U³fûʳf dRY»f`ÔOXSX ³fZ ·ffSX°f IYû Af¦ffWX IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY CX³fIYe MXe¸f fb²fUfSX ÀfZ VfbøY WXû³fZ Uf»fZ °feÀfSXZ MXZÀMX ¸f`¨f ¸fZÔ dIYÀfe °fSXWX IYe dPX»ff¹fe ³fWXeÔ fSX°fZ¦fe AüSX CX³fIYe d³f¦ffWX ¢»fe³f ÀUe´f ´fSX dMXIYe WX`Ü QdÃf¯f ARiYeIYf ³fZ ·ffSX°f IZY dJ»ffRY °fe³f ¸f`¨fûÔ IYe ßfÈÔJ»ff 2-0 ÀfZ AþZ¹f fPÞX°f WXfdÀf»f IYSX SXJe WX` AüSX dRY»f`ÔOXSX ³fZ IYWXf dIY CX³fIYe MXe¸f IYû 3-0 ÀfZ IY¸f ÀUeIYfSX ³fWXeÔ WX`Ü dRY»f`ÔOXSX ³fZ IYWXf dIY ¹fWX WX¸ffSXZ d»fE dIiYIZYMX IYf EIY A³¹f ¸f`¨f þ`Àff WX` »fZdIY³f WX¸f þû ·fe ¸f`¨f JZ»f°fZ WX`Ô CXÀfZ þe°f³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ BÀfd»fE ¹fWX ¸ff¹f³fZ ³fWXeÔ SXJ°ff dIY WX¸f MXZÀMX ßfÈÔJ»ff ´fWX»fZ WXe þe°f ¨fbIZY WX`ÔÜ WX¸f Àf·fe °fe³fûÔ ¸f`¨f þe°f³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸f °f`¹ffdSX¹fûÔ ´fSX ´fcSXf þûSX QZ SXWXZ WX`Ô °f±ff Afþ AüSX IY»f A¨Le °fSXWX ÀfZ °f`¹ffSXe IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f ¹fWX MXZÀMX ¸f`¨f ·fe þe°f³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ dRY»f`ÔOXSX ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXZ d»f¹fZ Aü´f¨ffdSXIY°ff þ`Àff IYûBÊ ¸f`¨f ³fWXeÔ WX`Ü WX¸f BÀf ¸f`¨f IZY d»f¹fZ ·fe ´fcSXe °fSXWX ÀfZ °f`¹ffSX WXû³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f dRYSX ÀfZ MXZÀMX ¸fZÔ ³fÔfSX EIY f³f³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô AüSX BÀfd»fE ´fi°¹fZIY MXZÀMX ¸f`¨f þe°f³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ þf WX¸f JZ»f°fZ WX`Ô °fû WX¸ffSXZ d»fE IYûBÊ ¸f`¨f Aü´f¨ffdSXIY CX»fMXRZYSX dIY¹ffÜ BÀfIZY ffQ ¸fdWX»ffAûÔ IYe 76 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ ¸fZÔ 2 RiYfÔÀfeÀfe ´fWX»fUf³fûÔ IZY fe¨f ¸f`¨f ¸fZÔ ´fÔþff IYe ÀfZ»fZ³f RYfÔMXf IYû¸ff ³fWXeÔ WXû°ffÜ UfÔOXSXÀfÊ IZY dUIZYMX ¸fZÔ IYfRYe §ffÀf WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü ¹fWX ÀfZÔ¨fbdSX¹f³f ÀfZ IYfRYe d·f³³f d´f¨f WXû¦feÜ dRY»f`ÔOXSX ³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô³fZ A·fe °fIY ¸fbÔfBÊ IYe UZdÀIY³f ÀfZÔd±f¹ff ´fSX ·ffSXe ´fOÞXeÜ BÀf þe°f IZY Àff±f WXe ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ´fÔþff IYe MXe¸f 2-0 ÀfZ Af¦fZ WXû ¦fBÊÜ ´fb÷Y¿fûÔ IZY 57 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ ¸fZÔ JZ»fZ ¦fE °feÀfSXZ ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ BOXZ³fÊZffMXZ³f fZJ¹ffSX ³fZ ´fÔþff IZY ¸füþcQf SXf¿MÑXe¹f ¨f`d¸´f¹f³f CX°IY¿fÊ IYf»fZ IYû 10-0 ÀfZ WXSXfIYSX ¸fbÔfBÊ IYe BÀf AWX¸f ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ Uf´fÀfe IYSXfBÊÜ ¸fbÔfBÊ IYû ¨fü±fZ ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ dRYSX ÀfZ WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ ´fÔþff IYe ´fcþf PXfÔOXf ³fZ d¨f°f-´fMX IZY Af²ffSX ´fSX 4-2 ÀfZ WXSXfIYSX EIY AüSX CX»fMXRZYSX IYSX dQ¹ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ´fcþf ³fZ dUV½f AüSX Aûd»fÔd´fIY ¨f`d¸´f¹f³f WXZ»fZ³f ¸ffSXûd»fÀf IYû WXSXfIYSX Àf³fÀf³fe R`Y»ffBÊ Qe ±feÜ ¸fbIYff»fZ IZY 5UZ ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ´fÔþff IZY ´fZMÑûdVfU»fe ¦fZ³fû ³fZ Àf°fZÔQSX ¸fd»fIY IYû 7-0 ÀfZ WXSXfIYSX d³f¯ffʹfIY fPÞX°f WXfdÀf»f IYSX »fe AüSX ¸fbÔfBÊ IYû »fe¦f ÀfZ ffWXSX IYf SXfÀ°ff dQJf dQ¹ffÜ ¸fdWX»ffAûÔ IZY 62 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ ¸fZÔ ¸fbÔfBÊ IYe AfBIYfg³f ÀMXfSX ÀffÃfe ¸fd»fIY IYû ´fÔþff IYe d¦fi¦fûþZUfÊ E³ffÀ°fdÀfþf ³fZ d¨f°f-´fMX IZY Af²ffSX ´fSX 10-2 ÀfZ WXSXfIYSX ÀffIYû Àf³³f IYSX dQ¹ffÜ d´f¨f ³fWXeÔ QZJe WX` »fZdIY³f UfÔOXSXÀfÊ ¸fZÔ Af¸f °füSX ´fSX °fZþe AüSX CXLf»f d¸f»f°fe WX`Ü A»f¦f A»f¦f °fSXWX IYe d´f¨fûÔ ´fSX WX¸ffSXe ·fcd¸fIYf fQ»f þf°fe WX`Ü ¸f`Ô MXe¸f ¸fZÔ A´f³fe ·fcd¸fIYf IYû Àf¸fÓfIYSX WXe JZ»f°ff WXcÔÜ d´fL»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ ¸fbÓfZ EIY LûSX ÀfZ IYÀfe WXbBÊ ¦fZÔQffþe IYSX³fe ±feÜ ¸f`Ô³fZ A·fe ¹fWXfÔ d´f¨f ³fWXeÔ QZJe WX` »fZdIY³f ¹fWXfÔ IYe ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IZY dWXÀfff ÀfZ ¸fZSXe ·fcd¸fIYf fQ»f ·fe ÀfIY°fe WX`Ü QdÃf¯f ARiYeIYf IZY EIY Ad°fdSXöY f»»fZffþ IZY Àff±f CX°fSX³fZ ´fSX ¨f¨ffÊ ¨f»f SXWXe WX` »fZdIY³f dRY»f`ÔOXSX ³fZ IYWXf dIY dÀ´f³fSX IZYVfU ¸fWXfSXfþ IYû ffWXSX SXJIYSX Àf·fe °fZþ ¦fZÔQffþûÔ IZY Àff±f CX°fSX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff IY¸f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Ad°fdSXöY f»»fZffþ IYû CX°ffSX³fZ ÀfZ ¨feþZÔ ³fWXeÔ fQ»fZÔ¦fe þfdIY ¸f`Ô 7UZÔ ¹ff AfNXUZÔ ³fÔfSX ´fSX JZ»fcÔ¦ffÜ ¸f`Ô °ff ·fe f»»fZ AüSX ¦fZÔQ ÀfZ ¹fû¦fQf³f QcÔ¦ff AüSX EIY dJ»ffOÞXe IZY øY´f ¸fZÔ BÀfÀfZ ¸fbÓf¸fZÔ JfÀf AÔ°fSX ´f`Qf ³fWXeÔ WXû¦ffÜ ¸f`Ô JbQ IYû Af»fSXfCXÔOXSX ¸ff³f°ff WXcÔÜ ffIYe ¨feþZÔ ¨f¹f³fIY°ffAûÊÔ AüSX MXe¸f ´fifÔ²f³f ´fSX d³f·fÊSX IYSX°fe WX`ÔÜ dRY»f`ÔOXSX ³fZ IYWXf dIY IZYVfU ¸fWXfSXfþ ³fZ WX¸ffSXZ d»fE AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ WX`Ü ³f dÀfRYÊ BÀf ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ fd»IY BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·feÜ UWX IYÀfe WXbBÊ ¦fZÔQffþe IYSX°ff WX` AüSX ¦f»fd°f¹ffÔ ³fWXeÔ IYSX°ffÜ UWX WX¸ffSXZ d»fE ÀMÑfBIY ¦fZÔQffþ WX`Ü UWX AWX¸f ¸füIYûÔ ´fSX ¸fWX°U´fc¯fÊ dUIZYMX »fZ°ff WX`Ü ¨ffSX QZVfûÔ IZY MXc³ff¸fZÊÔMX IZY QcÀfSXZ ¨fSX¯f ¸fZÔ IY»f ³¹fcþe»f`ÔOX ÀfZ JZ»fZ¦ff ·ffSX°f WX`d¸f»MX³f/EªfZÔÀfeÜ ´fWX»fZ ¨fSX¯f IZY RYfB³f»f ¸fZÔ d¸f»fe WXfSX IYû ·fb»ff°fZ WXbE ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¨ffSX QZVfûÔ IZY Af¸fÔÂf¯f WXfIYe MXc³ff¸fZÊÔMX IZY QcÀfSXZ ¨fSX¯f IYf Af¦ffþ IY»f ¸fZþff³f ³¹fcþe»f`ÔOX IZY dJ»ffRY IYSXZ¦fe Ü ´fWX»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ þf´ff³f IYû 6 . 0 ÀfZ WXSXf¹ff »fZdIY³f A¦f»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ fZd»þ¹f¸f ÀfZ 0 . 2 ÀfZ WXfSX ¦f¹ffÜ ¸fZþff³f ³¹fcþe»f`ÔOX IYû 3 . 1 ÀfZ WXSXf³fZ IZY ffQ RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX f³ffBÊ Ü ´fc»f ¨fSX¯f ¸fZÔ ·ffSX°f Vfe¿fÊ ´fSX SXWXf dþÀf³fZ ³fü ¦fû»f dIYE AüSX °fe³f ¦fÔUf¹fZ þfdIY fZd»þ¹f¸f ³fZ QÀf ¦fû»f dIY¹fZ AüSX LWX ¦fÔUf¹fZ Ü ·ffSX°f IZY ¸fb£¹f IYû¨f VfûOXÊ ¸ffdSX³f ³fZ ´fWX»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ MXe¸f IZY ´fiQVfʳf IZY ffSXZ ¸fZÔ IYWXf ,‘‘EIY MXe¸f IZY øY´f ¸fZÔ WX¸f³fZ ¸f`¨f QSX ¸f`¨f A¨Lf ´fiQVfʳf dIY¹ff WX` Ü WX¸ffSXZ ´ffÀf ¨ffSX ¹fbUf dJ»ffOÞXe ±fZ dþ³WXûÔ³fZ ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¸fZÔ ´fQf´fʯf dIY¹ff AüSX ¦fû»f ·fe Qf¦fZ Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf , WX¸f Aû»fÔd´fIY SXþ°f ´fQIY dUþZ°ff fZd»þ¹f¸f IYû WXSXf³fZ IZY IYSXef ´fWXbÔ¨fZ dþÀfÀfZ WX¸ffSXf Af°¸fdUV½ffÀf IYfRYe fPXf Ü ·ffSX°f RYfB³f»f ¸fZÔ fZd»þ¹f¸f ÀfZ 1 . 2 ÀfZ WXfSX ¦f¹ff »fZdIY³f IYû¨f IZY ¸fb°ffdfIY ³f°feþf ÀfIYfSXf°¸fIY SXWXf Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf , Af´fIYû Àf¸fÓf³ff WXû¦ff dIY fZd»þ¹f¸f ´fcSXe MXe¸f »fZIYSX Af¹ff WX` AüSX UZ Qbd³f¹ff IYe ÀfUÊßfZâ MXe¸fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX` Ü WX¸ffSXZ ´ffÀf þû MXe¸f WX` , CXÀfIZY Àff±f CX³fIYf Àff¸f³ff IYSX³ff fOÞXf IYQ¸f SXWXf Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf , BÀf ¹fbUf MXe¸f ³fZ Qbd³f¹ff IYe °feÀfSXZ ³fÔfSX IYe MXe¸f IZY dJ»ffRY JZ»f³fZ IYf Af°¸fdUV½ffÀf dQJf¹ff dþÀfÀfZ f°füSX IYû¨f ¸fZSXZ dUIY»´f fPXZ WX`Ô Ü IYû¨f ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY ¸füIZY ¦fÔUf³fZ ÀfZ CX³fIYe MXe¸f IYû Jfd¸f¹ffþf ·fb¦f°f³ff ´fOÞXf Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf , ¸fZSXZ d»f¹fZ ÀffÀfZ AWX¸f ff°f ¸füIYûÔ IYû ¦fû»f ¸fZÔ fQ»f³ff ±ff Ü WX¸f³fZ IYBÊ ¸füIZY f³ff¹fZ »fZdIY³f UZ IYfRYe ³fWXeÔ ±fZ Ü WX¸fZÔ AüSX ¦fû»f IYSX³fZ WXûÔ¦fZ Ü IY~f³f ¸f³f´fie°f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY MXe¸f fZWX°fSX ´fiQVfʳf IYû fZ°fff WX` Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf , fZd»þ¹f¸f þ`Àfe MXe¸f IZY dJ»ffRY A¨LZ ´fiQVfʳf ÀfZ ·fdU¿¹f IZY d»f¹fZ WXüÀf»ff fPXZ¦ff »fZdIY³f CX³fIYû WXSXf³ff B³f ¹fbUf dJ»ffdO¹ffZÔ IZY d»f¹fZ fWXb°f fOÞXe ff°f WXû¦ff Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf , BÀfIZY d»f¹fZ WX¸fZÔ IbYL ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¸fZWX³f°f IYSX³fe WXû¦fe AüSX ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX³ff WXû¦ff dIY WX¸f ¦f»fd°f¹fûÔ IYû ³ff QûWXSXf¹fZÔÜ ÓffSXJ¯OX IYe MXe¸f ³fZ 7 dUIZYMXûÔ ÀfZ þe°f WXfdÀf»f IYe SXf¹f´fbSXÜ feÀfeÀfeAfBÊ õfSXf Af¹fûdþ°f Àfed³f¹fS XUc¸fZ³Àf Afg»f BÔdOX¹ff ³ffgIY AfCXMX Àfed³f¹fSX Uc¸fZ³Àf MXe-20 ´»fZM X¦fbi´f ¢½ffMXÊS XRYfB³f»f ¸f`¨fZÀf IYf Af¹fûþ³f 23 þ³fUSXe ÀfZ f`Ô¦f»fûS X¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþÀfIZY A³°fʦf°f LØfeÀf¦fPÞX dUøYð ÓffSXJ¯OX IYf ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸f`¨f JZ»ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX ³fZ MXfgÀf þe°fIYSX f»»fZffþe IYSX°fZ WXb¹fZ 19.2 AûUSX¸fZÔ 71 SX³fûÔ ´fSX Afg»f AfCXM XWXû ¦fB ÊdþÀf¸fZÔ dVfUe ´ff¯OXZ ³fZ 27 SX³f f³ff¹ffÜ 72 SX³fûÔ IZY »fùf IZY d»fE £Zf»f°fZ WXb¹fZ ÓffSXJ¯OX IYe MXe¸f ³fZ 14.5 AûUS X¸fZÔ 3 dUIZYM X´fSX 75 SX³f f³ffIYSX BÀf ¸f`¨f ´fSX 7 dUIZYMXûÔ ÀfZ þe°f WXfdÀf»f IYeÜ dþÀf¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX ÀfZ CXd¸fÊ»ff WXdSX³ff, ßfðf U`¿¯fU U Vff¹f»ff Af»f¸f ³fZ 1-1 dUIZYM Xd»f¹ffÜ ¸fZ»ff³fÊÜ AfgÀMÑZd»f¹ff Aû´f³f ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX JZ»f SXWXe ¦f`SX USXe¹f Ed»fÀfZ ¸fMXZÊÔÀf ³fZ Qbd³f¹ff IYe ¨fü±fZ ³fÔfSX IYe dJ»ffOÞXe Ed»f³ff dÀU°f»fû³ff IYû Àfe²fZ ÀfZMXûÔ ¸fZÔ WXSXfIYSX ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX d»f¹ff Ü fZd»þ¹f¸f IYe BÀf dJ»ffOÞXe ³fZ CXIiYZ³f IYe dÀU°f»fû³ff IYû EIY §fÔMXZ 13 d¸f³fMX ¸fZÔ 6 . 4, 6 . 0 ÀfZ WXSXf¹ff Ü BÀf ¸fWXe³fZ WXûfMXÊ ¸fZÔ dJ°fff þe°f³fZ IZY ffQ ÀfZ UWX »f¦ff°ffSX QÀf ¸f`¨f þe°f ¨fbIYe WX` Ü A·fe °fIY EIY ·fe ÀfZMX ³fWXeÔ ¦fÔUf³fZ Uf»fe ¸fMXZÊÔÀf dIY¸f ¢»ffBMXþÀfÊ ( 2012 ) IZY ffQ AÔd°f¸f ¨ffSX ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ Uf»fe fZd»þ¹f¸f IYe ´fWX»fe dJ»ffOÞXe WX` Ü UWX Af °fIY ¨ffSX ¦fi`ÔOXÀ»f`¸f JZ»fe WX` AüSX EIY ¸fZÔ ·fe °feÀfSXZ QüSX ÀfZ Af¦fZ ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fe Ü Af CXÀfIYf Àff¸f³ff QcÀfSXe USXe¹f°ff ´fif~ I`YSXûd»f³f Uûdª³f¹ffIYe ¹ff ¦f`SX USXe¹f IYf»ffÊ ÀfbAfSXZþ ³fUfSXû ÀfZ WXû¦ff Ü UZÀMXBÔOXeþ ¸fZÔ WXû¦ff ¸fdWX»ff MXe-20 dUV½f IY´f, 9 ³ffÔUSX ÀfZ VfbøY WXû¦ff MXc³ff¸fZÊÔMX QbfBÊÜ ¸fdWX»ff MXe20 dUV½f IY´f BÀf Àff»f ³fü ÀfZ 24 ³fUÔfSX °fIY EÔMXe¦ff AüSX ffSXfbOXf, ¦f¹ff³ff AüSX ÀfZÔMX »fcdÀf¹ff ¸fZÔ JZ»ff þfE¦ffÜ ¸fZþff³f UZÀMXBÔOXeþ 2016 ¸fZÔ AfÀMÑZd»f¹ff IYû WXSXfIYSX þe°ff ¦f¹ff dJ°fff fSXIYSXfSX SXJ³fZ IYe IYûdVfVf ¸fZÔ WXû¦ffÜ d´fL»fZ Àff»f AfBÊÀfeÀfe MXe20 MXe¸f IYe IY~f³f ¨fb³fe ¦fBÊ ÀMXZRY³fe MXZ»fSX EIY ffSX dRYSX UZÀMXBÔOXeþ IYe IY¸ff³f ÀfÔ·ff»f ÀfIY°fe WX`Ü dIiYIZYMX UZÀMXBÔOXeþ ³fZ °fe³fûÔ UZ³¹fc IYf ¨f¹f³f fû»fe IYe ´fidIiY¹ff IZY ffQ dIY¹ff AüSX AfBÊÀfeÀfe IYû BÀfIYe Àfc¨f³ff QZ QeÜ AfBÊÀfeÀfe IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe OXZdUOX dSX¨fOXÊÀf³f ³fZ IYWXf ,‘‘ UZÀMXBÔOXeþ IYe MXe¸f ¦f°f ¨f`d¸´f¹f³f WX` AüSX ¸fbÓfZ BÀf¸fZÔ IYûBÊ VfIY ³fWXeÔ dIY UZ fZWX°fSXe³f ¸fZþff³f Àffdf°f WXûÔ¦fZÜ UZÀMXBÔOXeþ IZY A»ffUf BÀf¸fZÔ AfÀMÑZd»f¹ff, dUV½f ¨f`d¸´f¹f³f BÔ¦»f`ÔOX, ³¹fcþe»f`ÔOX, ·ffSX°f, ´ffdIYÀ°ff³f, QdÃf¯f ARiYeIYf AüSX ßfe»fÔIYf ³fþSX AfEÔ¦fZÜ ffIYe Qû þ¦fWX ffÔ¦»ffQZVf, ³feQSX»f`ÔOX, Af¹fSX»f`ÔOX, ´ff´fbAf ³¹fc d¦f³fe¹ff, ÀIYfMX»f`ÔOX, ±ffBÊ»f`ÔOX, ¹fb¦ffÔOXf ¹ff ÀfÔ¹fböY ASXf A¸feSXf°f ¸fZÔ ÀfZ d¸f»fZ¦feÜ ¹fZ Àf·fe °fe³f ÀfZ 14 þb»ffBÊ °fIY ³feQSX»f`ÔOX ¸fZÔ MXe20 ¢½ff»feRYf¹fSX JZ»fZÔ¦fZÜ I`YSXZdf¹ffBÊ MXe¸f ³fZ 2007 dUV½f IY´f AüSX 2010 MXe20 dUV½f IY´f IYe ¸fZþff³fe IYe ±feÜ ¨ffSX A·¹ffÀf ¸f`¨f WXZ°fb LØfeÀf¦fPÞX ÀMXZM XdIiYIZYMX ÀfÔ§f ³fZ Àfed³f¹fS XMXe¸f IYe §fû¿f¯ff IYe SXf¹f´fbSXÜ AfÔ²fi´fiQZVf IZY Àff±f dUþ¹fUfOÞXf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ¨ffSX A·¹ffÀf ¸f`¨f WXZ°fb LØfeÀf¦fPÞX ÀMXZM XdIiYIZYMX ÀfÔ§f ³fZ Afþ Àfed³f¹fS XMXe¸f IYe §fû¿f¯ff IYSX Qe ¦fBÊ WX` þû dIY BÀf ´fiIYfSX WX`Ü BÀfe MXe¸f IZY ´fiQVfʳf IZY Af²ffSX ´fSX Af¦f ZWXû³f ZUf»fZ U³fOXZ MXc³ff¸fZÊÔMX dUþ¹f WXþfSXZ MÑfgRYe þû dIY 05 ÀfZ 15 RYSXUSXe °fIY WX`QSXfffQ ¸fZÔ WXû³ff WX`Ü IYe MXe¸f IYe §fû¿f¯ff IYe þf¹fZ¦feÜ MXe¸f dUþ¹fUfOÞXf ÀfZ WXe WX`QSXfffQ dUþ¹f WXþfSXZ MÑfgRYe WXZ°fb SXUf³ff WXû¦feÜ ¸f³ffZªf dÀfa¦f (IY´°ff³f), Ad·f¸f³¹fc ¨ff`WXf³f, Aªf¹f ¸faOX»f, A¸f³fQe´f JSmX, ¸ffZ.VffWXffªf WbXÀf`³f, ´faIYªf SXf½f, ´f½f³fQe´f dÀfa¦f, ´fi°feIY SXfªf dÀf³WXf, SXfZdWX°f ²fib½f, VfWXff³f Jf³f, Àfaªfe°f QZÀffBÊ, Àff`SX·f J`SX½ffSX, VffdIYf AWX¸fQ, VfVffaIY ¨faýifIYSX, dVf½fZ³ýi dÀfa¦f, Vfb·f¸f A¦fi½ff»f, Àfb¸fe°f SXf¹fIYSX, d½fVff»f IbYVf½ffWXf, ÀMZÔXOX ¸fZÔ: ½fe ³fed°fVf SXf½f, d½fV½fSaXªf³f dÂf´ffNXe, AfZ¸fIYfSX ½f¸ffÊÜ UZÀMXBÔOXeþ ¸fZÔ WXfZ¦ff ¸fdWX»ff MXe-20 dUV½f IY´f QbfBÊÜ ¸fdWX»ff MXe20 dUV½f IY´f BÀf Àff»f 9 ÀfZ 24 ³fUÔfSX °fIY EÔMXe¦ff AüSX ffSXfbOXf, ¦f¹ff³ff AüSX ÀfZÔMX »fcdÀf¹ff ¸fZÔ JZ»ff þfE¦ff Ü ¸fZþff³f UZÀMXBÔOXeþ 2016 ¸fZÔ AfgÀMÑZd»f¹ff IYû WXSXfIYSX þe°ff ¦f¹ff dJ°fff fSXIYSXfSX SXJ³fZ IYe IYûdVfVf ¸fZÔ WXû¦ff Ü d´fL»fZ Àff»f AfBÊÀfeÀfe MXe20 MXe¸f IYe IY~f³f ¨fb³fe ¦fBÊ ÀMXZRY³fe MXZ»fSX EIY ffSX dRYSX UZÀMXBÔOXeþ IYe IY¸ff³f ÀfÔ·ff»f ÀfIY°fe WX`Ü dIiYIZYMX UZÀMXBÔOXeþ ³fZ °fe³fûÔ UZ³¹fc IYf ¨f¹f³f fû»fe IYe ´fidIiY¹ff IZY ffQ dIY¹ff AüSX AfBÊÀfeÀfe IYû BÀfIYe Àfc¨f³ff QZ QeÜ AfBÊÀfeÀfe IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe OXZdUOX dSX¨fOXÊÀf³f ³fZ IYWXf dIY UZÀMXBÔOXeþ IYe MXe¸f ¦f°f ¨f`d¸´f¹f³f WX` AüSX ¸fbÓfZ BÀf¸fZÔ IYûBÊ VfIY ³fWXeÔ dIY UZ fZWX°fSXe³f ¸fZþff³f Àffdf°f WXûÔ¦fZÜ UZÀMXBÔOXeþ IZY A»ffUf BÀf¸fZÔ AfÀMÑZd»f¹ff, dUV½f ¨f`d¸´f¹f³f BÔ¦»f`ÔOX, ³¹fcþe»f`ÔOX, ·ffSX°f, ´ffdIYÀ°ff³f, QdÃf¯f ARiYeIYf AüSX ßfe»fÔIYf ³fþSX AfEÔ¦fZ Ü C M Y K