Views
10 months ago

Amanpath

C M Y K C M Y K 8 24

C M Y K C M Y K 8 24 ªf³f½fSXe 2018 fb²f½ffSX d³f:Vfb»IY d¨fdIY°Àff dVfdUSX IYf 28 IYû d·f»ffBÊÜ LØfeÀf¦fPÞX dÀf¢J ´fÔ¨ff¹f°f Qb¦fÊ-d·f»ffBÊ IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ Af¦ff¸fe 28 þ³fUSXe (SXdUUfSX) IYû IZY¸´f EIY ¦fbøYõfSXf ´fdSXÀfSX ¸fZÔ d³f:Vfb»IY d¨fdIY°Àff dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ ¹fWX þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE LØfeÀf¦fPÞX dÀf¢J ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fWXfÀfd¨fU ¦fbSX³ff¸f dÀfÔWX IcYIYf ³fZ f°ff¹ff dIY BÀf dVfdUSX ¸fZÔ ³f¦fSX IZY dUVfZ¿fÄf d¨fdIY°ÀfûÔ õfSXf ÀfÔfÔd²f°f fe¸ffdSX¹fûÔ IZY ¸fSXeþûÔ IYf ´fSXeÃf¯f IYSX CX³WXZ d³f:Vfb»IY QUfBʹfûÔ IYf dU°fSX¯f dIY¹ff þfE¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY ´fSXeÃf¯f ´f›f°f Af¹fûþ³f IY¸fZMXe õfSXf Qû´fWXSX IYû ·fûþ³f IYe ½¹fUÀ±ff ·fe IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf dVfdUSX ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ Uf»fZ ¸fSXeþûÔ IYf ´fÔþe¹f³f ´fifSXÔ·f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ¦f`Ü ¦fÔ·feSX EUÔ »ffBÊ»ffþ SXû¦fûÔ ÀfZ ¦fidÀf°f SXûd¦f¹fûÔ IYû VffÀf³f õfSXf ´fiQØf »ff·fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe ·fe Qe þfE¦feÜ ÀfÔ·ff¦f À°fSXe¹f EIY dQUÀfe¹f IYf¹fÊVff»ff Afþ Qb¦fÊÜ Àfc¨f³ff IYf Ad²fIYfSX Ad²fd³f¹f¸f IZY AÔ°f¦fÊ°f ´fi±f¸f A´fe»fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe ÀfÔ·ff¦f À°fSXe¹f EIY dQUÀfe¹f IYf¹fÊVff»ff IYf Af¹fûþ³f IY»f 24 þ³fUSXe IYû Qû´fWXSX 12 fþZ ÀfZ feAfBÊMXe IYf»fZþ ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ Àf·fe IYf¹ffÊ»f¹fûÔ IZY ´fi±f¸f A´fe»fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû CX´fdÀ±fd°f Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE ¦fE WX`ÔÜ IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ SXfª¹f ¸fb£¹f Àfc¨f³ff Af¹fböY ßfe E¸f.IZY. SXfCX°f, SXfª¹f Àfc¨f³ff Af¹fböY E.IZY. dÀfÔWX, ßfe ¸fûWX³f ´fUfSX, E.IZY. A¦fiUf»f CX´fdÀ±f°f SXWXZÔ¦fZÜ ¦»fûf»f Àfd¸fMX WXZ°fb d·f»ffBÊ IZY dVfJSX ßfeUfÀ°fU Af¸fÔdÂf°f d·f»ffBÊÜ BÀ´ff°f ÀfÔ¹fÔÂf IZY IYûIY AûU³f EUÔ I Y û » f IZYd¸fIY»f dU·ff¦f ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY ´fifÔ²fIY IZY ´fQ ´fSX IYf¹fÊSX°f fe IZY ßfeUfÀ°fU EUÔ LØfeÀf¦fPÞX IZY VffÀfIYe¹f ÀIcY»f ¸fZÔ UdSXâ ½¹ff£¹ff°ff IZY ´fQ ´fSX ´fQÀ±f ßfe¸f°fe Àfbd³f°ff ßfeUfÀ°fU IZY Àfb´fbÂf dVfJSX ßfeUfÀ°fU IYû “¦»fûf»f E³¦fZþ¸fZÔMX Àfd¸fMX- 2018” ¸fZÔ ´fid°f·ffd¦f°ff IYSX³fZ IYf ¦füSXU ´fif~ WXbAf WX`Ü ¹fWX Àfd¸fMX 18 ÀfZ 22 A´f`i»f, 2018 IZY ¸f²¹f ³ff±fÊUZÀMX³fÊ ¹fcd³fUdÀfÊMXe B³f BUfÔÀMX³f, BÊd»»f³fûB ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf ¦»fûf»f Àfd¸fMX ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ WXZ°fb dWXQf¹f°fb»»ffWX ³fZVf³f»f »ffg ¹fcd³fUdÀfÊMXe, SXf¹f´fbSX IZY LfÂf ßfe dVfJSX ßfeUfÀ°fU IYû Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü NXZIZYQfSX °fe³f U¿fÊ °fIY IYSXZ¦ff ¸fÈ°f ´fVfbAûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f NXZIZYQfSX IYû d³f¦f¸f ³fZ dQ¹fZ IYf¹fÊ AfQZVf IZY Àff±f UfWX³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ õfSXf VfWXSX IZY AÔQSX ÀfZ ¸fÈ°f ´fVfbAûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f IYSX³fZ NXZIZYQfSX IY³WX`¹ff »ff»f ²f¸f²ff ³ffIYf Qb¦fÊ IYû IYf¹fÊ AfQZVf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY d»fE d³f¦f¸f ³fZ NXZIZYQfSX IYû d³f¦f¸f IYf UfWX³f CX´f»f²f IYSXf¹ff WX`Ü Af¹fböY ¸fWXûQ¹f EÀfIZY Àfb³QSXf³fe °f±ff dU·ff¦f ´fi·ffSXe ´fi¸fûQ ´ffdMX»f IYe A³fbVfÔÀff A³fbÀffSX dU·ff¦f ´fi·ffSXe Ad²fIYfSXe SXdUVfÔIYSX PXe¸fSX õfSXf NXZIZYQfSX IY³WX`¹ff »ff»f IYû °fe³f U¿fÊ IYf A³fbfÔ²f IZY Af²ffSX ´fSX d³f¹f¸f Vf°fûÊ IZY Àff±f ¸fÈ°f ´fVfbAûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f IYSX³fZ MXfMXf EÀf 9429 OXeþ»f UfWX³f IYe ¨fffe AüSX IYf¹fÊ AfQZVf ÀfüÔ´ffÜ VfWXSX IZY Àf¸fÀ°f Af¸f ³ff¦fdSXIYûÔ, d³fUfdÀf¹fûÔ ÀfZ A´fe»f WX` dIY d³f¦f¸f ÃfZÂf IZY ´fcSXZ 60 UfOXûÊ ¸fZÔ dIYÀfe ·fe þ¦fWX ´fSX IYWXeÔ ¸fÈ°f ¸fUZVfe U ´fVfb dQJf¹fe QZUZ, Àfc¨f³ff d¸f»fZ °fû °f°IYf»f IY³WX`¹ff »ff»f ¸fû. ³fÔ. 9303836696 ´fSX A±fUf 8965873163 ´fSX Àfe²fZ Àfc¨f³ff QZIYSX ¸fÈ°f ¸fUZVfe, ´fVfb IYû CXNXUf¹fZÔÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY d³f¦f¸f ÃfZÂf ¸fZÔ fWXb°f ÀffSXZ »fû¦f IYBÊ °fSXWX IZY ´fVfb ´ff»f°fZ WX`Ô þ`ÀfZ ¦ff¹f, ·f`ÔÀf, f`»f, DYÔMX, §fZOÞXZ, ¦f²fZ, J¨¨fSX, ÀfbASX AfdQ ´ff»f°fZ WX`ÔÜ ´fVfb U ¸fUZVfe ¸fÈ°f WXû þf³fZ ´fSX ÀfÔfd²f°f »fû¦fûÔ õfSXf ¹fWXfg-UWXfg RZYIY dQ¹ff þf°ff WX` °f±ff CXÀfZ CXNXUf³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYSX³fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff þf°ff WX`Ü ¸fÈ°f ´fVfbAûÔ IYû CXNXf³fZ IYe »f¦f°ff Àfc¨f³ff AüSX dVfIYf¹f°f IYû QZJ°fZ WXb¹fZ BÀf IYf¹fÊ IZY d»fE ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX IZY d³fQZÊVf ´fSX VfWXSX ÀfZ ¸fÈ°f ´fVfbAûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f IYSX³fZ ¹fWX ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf ½¹fUÀ±ff IZY d»fE NXZIZYQfSX IYû UfWX³f d³f¦f¸f ³fZ dQ¹ff WX` ´fSX³°fb CXÀfIYf SXJ-SXJfU UZ ÀUÔ¹f IYSXZ¦fZÔ BÀfIZY Àff±f OXeþ»f, UfWX³f ¨ff»fIY, ¸fþQcSX AfdQ IYe ·fe ½¹fUÀ±ff NXZIZYQfSX IYSXZ¦ffÜ UfWX³f ¸fZÔ þe´feEÀf dÀfÀMX¸f »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü UfWX³f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f dIYÀfe ·fe §fMX³ff, Qb§fÊMX³ff ¹ff ³¹ff¹ff»f¹fe³f ´fiIYSX¯f IZY d»fE NXZIZYQfSX ÀU°f: [ Qb¦fÊ-d·f»ffBÊX ] ÀffÔÀfQ ³fZ dIY¹ff IZY³Qie¹f ¹fûþ³ffAûÔ IYe Àf¸feÃff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ÀffÔÀfQ °ff¸fi²Uþ ÀffWXc ³fZ dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ dþ»ff dUIYfÀf Àf¸f³U¹f EUÔ d³f¦fSXf³fe Àfd¸fd°f IYe f`NXIY »fZIYSX IZY³Qi ÀfSXIYfSX õfSXf dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f dWX°f¦fifWXe ¸fc»fIY ¹fûþ³ffAûÔ AüSX ÀfZUfAûÔ IYe ¦fWX³f Àf¸feÃff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊdVf°f IYSX°fZ WXbE ¹fûþ³ffAûÔ IYf dIiY¹ff³U¹f³f þUffQfSXe´fcUÊIY ´fif±fd¸fIY°ff ÀfZ IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´fcUÊ f`NXIY ¸fZÔ dQE ¦fE d³fQZVfûÊÔ IZY ´ff»f³f ¸fZÔ dþ»ff À°fSX AüSX dU·ff¦fûÔ IZY õfSXf IYe ¦fBÊ IYfSXÊUfBÊ IYe þf³fIYfSXe »feÜ f`NXIY ¸fZ IZY³Qi ÀfSXIYfSX IZY ´fif±fd¸fIY°ff Uf»fZ dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IZY ·füd°fIY »fùf AüSX CXÀfIYe ´fcd°fÊ IYe U°fʸff³f dÀ±fd°f IYe þf³fIYfSXe dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ »fe WX`Ü f`NXIY ¸fZÔ Qb¦fÊ VfWXSX dU²ff¹fIY ßfe AøY¯f UûSXf, ¸fWXf´füSX ³f¦fSX d³f¦f¸f Qb¦fÊ ßfe¸f°fe ¨fd³QiIYf ¨f³QifIYSX, IY»fZ¢MXSX ßfe CX¸fZVf IbY¸ffSX A¦fiUf»f, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ßfe AfSX.IZY. JbÔMXZ, dU²ff¹fIY ´fid°fd³fd²f ßfe Q¹ffSXf¸f ÀffWXc, dUd·f³³f ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹fûÔ IZY A²¹fÃf ÀfdWX°f A³f`IY dU·ff¦fûÔ IZY dþ»ff À°fSX IZY Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ÀffÔÀfQ ßfe ÀffWXc ³fZ f`NXIY »fZIYSX EIY-EIY ¹fûþ³ffAûÔ IYe ffSXeIYe ÀfZ Àf¸feÃff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ SXûþ¦ffSX-ÀUSXûþ¦ffSX IZY d»fE f³ffBÊ ¦fBÊ IYf¹fʹfûþ³ff IYe þf³fIYfSXe »feÜ ¸f³fSXZ¦ff IZY °fWX°f ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ SXûþ¦ffSX IYe CX´f»f²f°ff Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ¦füNXf³f U ¸f`Qf³f Àf¸f°f»feIYSX¯f, OXfSXe d³f¸ffʯf IZY IYf¹fûÊÔ IYû ´fif±fd¸fIY°ff ¸fZÔ »fZ³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX CX³WXûÔ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ A»´f U¿ffÊ AüSX ÀfbJZ IYe dÀ±fd°f IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE ¦fif¸fe¯f U VfWXSXe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ´fZ¹f þ»f U d³fÀ°ffSXe þ»f IZY d»fE ½¹ff´fIY °f`¹ffdSX¹ffÔ A·fe ÀfZ Àfbd³fd›°f IYSX »fZ³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ ÀfcJf ÀfZ Ad²fIY ´fi·ffdU°f ÀfÔIYMX ÃfZÂf U ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ fûSX J³f³f, ³f»f IcY´f J³f³f, °ff»fffûÔ ¸fZÔ þ»f ·fSXfU, JSXff fûSX U WX`¯OX´fÔ´f IYû Àfb²ffSX³fZ IZY Àff±f WXe AfUV¹fIY°ff A³fbÀffSX Àf·fe þøYSXe IYQ¸f CXNXf³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ ÀffÔÀfQ ßfe ÀffWXc ³fZ d³f¸ffʯf dIYE þf³fZ Uf»fZ Àf·fe IYf¹fûÊÔ IYû Af¦ff¸fe QÀf-feÀf U¿fûÊÔ IZY Àf¸f¹f IYû »fùf SXJIYSX d³f¸ffʯf IYSXf³fZ IYWXf WX`Ü d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ¸fZÔ ¦fb¯fUØff ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYf Àf¸fÓfü°ff ³fWXeÔ IYSX³fZ AüSX À±ff¹fe U ¸fþcf°f d³f¸ffʯf IYSXf³fZ IYWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYûIY AûU³f EUÔ IYû»f IZYd¸fIY»f dU·ff¦f ¸fZÔ ³fBÊ ¨fZ°f³ff IYf¹fÊVff»ff IYf Af¹fûþ³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊÜ BÀ´ff°f ÀfÔ¹fÔÂf IZY IYûIY AûU³f EUÔ IYû»f IZYd¸fIY»f dU·ff¦f ¸fZÔ 19 þ³fUSXe, 2018 IYû IYfd¸fÊIY dU·ff¦f õfSXf ³fBÊ ¨fZ°f³ff IYf¹fÊVff»ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀfÔ¹fÔÂf IZY ¸fWXf´fifÔ²fIY (IYûIY AûU³f EUÔ IYû»f IZYd¸fIY»f dU·ff¦f) þZ Aþbʳf ´fiÀffQ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Af¹fSX³f þû³f IZY dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ ¸fZÔ IYf¹fÊSX° ¸fdWX»ff NXZIYf ßfd¸fIYûÔ ³fZ fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ·ff¦f d»f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf ¸fb£¹f CXïZV¹f ÀUfÀ±¹f, ÀfbSXÃff EUÔ ¹fü³f CX°´feOÞX³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ¸fdWX»ff NXZIYf ßfd¸fIYûÔ IYû þf¦føYIY IYSX³ff WX`Ü dUdQ°f WXû dIY dþÀf °fSXWX ÀfÔ¹fÔÂf IZY d³f¿´ffQ³f U CX°IÈYá°ff ¸fZÔ d³f¹fd¸f°f IYfd¸fÊIYûÔ IYf ¹fû¦fQf³f ¸fWX°U´fc¯fÊ WX` CXÀfe ´fiIYfSX ÀfÔ¹fÔÂf ¸fÔZ IYf¹fÊSX° NXZIYf ßfd¸fIYûÔ IYe ·fe ·fcd¸fIYf CX»»fZJ³fe¹f WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX ¸fb£¹f Ad°fd±f ´fiÀffQ ³fZ A´f³fZ ÀffSX¦fd·fÊ°f Àf¸fû²f³f ¸fZÔ ÀfÔ¹fÔÂf ¸fZÔ IYf¹fÊSX° ¸fdWX»ff NXZIYf ßfd¸fIYûÔ IYû ÀfbSXÃff IZY ´fid°f Àfþ¦f SXWX³fZ IYe dWXQf¹f°f Qe AüSX IYWXf dIY CX³WXÔZ A´f³fZ IYf¹fÊÀ±f»f IYû ÀU¨L f³ff¹fZ SXJ³fZ IZY Àff±f WXe Àf·fe ÀfbSXÃff CX´fIYSX¯fûÔ EUÔ f°ff¹fZ ¦f¹fZ ÀfbSXÃff d³f¹f¸fûÔ IYf ´ff»f³f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ BÀf QüSXf³f CX´fdÀ±f°f ÀfWXf¹fIY ¸fWXf´fifÔ²fIY (IYfd¸fÊIY-³f¦fSX ÀfZUfEÔh EUÔ ¦f`SX- ÀfÔIYf¹fÊ) ßfe¸f°fe A³fbSXf²ff dÀfÔWX ³fZ A´f³fZ CXñû²f³f ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû dU¿f¹f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f þf³fIYfSXe ´fiQf³f IYe AüSX CX³WXZÔ IYf¹fÊÀ±f»f ´fSX þf¦føYIY SXWX³fZ ´fZidSX°f dIY¹ffÜ UWXeÔ CX´f ´fifÔ²fIY (d¨fdIY°Àff) ßfe¸f°fe Vfb·fßfe ´fi²ff³f ³fZ ¸fdWX»ffAûÔ IYû ÀUfÀ±¹f U ÀU¨L°ff EUÔ ´füdáIY AfWXfSX U Jf³f´ff³f ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f QZ³fZ ´fiû°ÀffdWX°f dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ÀfWXf¹fIY ´fifÔ²fIY (IYfd¸fÊIY-NXZIYf ßfd¸fIY ´fiIYûâ EUÔ Aüôûd¦fIY ÀfÔfÔ²f) ½WXe SXf¸ffSXfU ³fZ EÀfE-8000 °f±ff NXZIYf ßfd¸fIYûÔ IZY IY»¹ff¯fIYfSXe ÀfbdU²ffAûÔ AfdQ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IYeÜ þUffQZWX WXû¦ffÜ dIYÀfe ·fe dÀ±fd°f ¸fZÔ d³f¦f¸f CXÀfIZY d»fE dþ¸¸fZQfSX ³fWXeÔ WXû¦ffÜ NXZIZYQfSX õfSXf Àfc¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX ¸fÈ°f ´fVfb IYf ÀfÔIY»f³f EUÔ d³fSXfIYSX¯f IZY d»fE d³f²ffÊdSX°f Vfb»IY »fZ¦ffÜ dþÀf¸fZÔ ¦ff¹f IZY d»fE 500 ÷Y´f¹fZ, ·f`ÔÀf IZY d»fE 500 ÷Y´f¹fZ, fLOÞXf IZY d»fE 200 ÷Y´f¹fZ, A³¹f ¸fÈ°f ´fVfb IZY d»fE 500 ÷Y´f¹fZ d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü A°f: Af¸f þ³f°ff ÀfZ A´fe»f WX` dIY UZ ³f¦fSX d³f¦f¸f IYe ÀfbdU²ff IYf »ff·f CXNXf¹fZÔÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¦fif¸f ÀfOÞXIY ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f d³fd¸fÊ°f ÀfOÞXIYûÔ IZY ÀfÔ²ffSX¯f U ¸fSX¸¸f°f IYf IYf¹fÊ ´fif±fd¸fIY°ff ÀfZ IYSX³fZ IYWXf WX`Ü EZÀfZ ÀfOÞXIY þû 5 U¿fÊ IZY AÔQSX d¸f¹ffQ AUd²f ¸fZÔ WX`Ü CX³fIYf ¸fSX¸¸f°f ÀfÔfÔd²f°f NXZIZYQfSXûÔ ÀfZ IYSXf³fZ IYWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f VfWXSXe EUÔ ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ IZY AfUfÀfWXe³f ´fdSXUfSX IZY d»fE ¸fIYf³f CX´f»f²f IYSXf³fZ IYf IYf¹fÊ ´ffÂf°ff IZY A³fbÀffSX ´ffSXQdVfÊ°ff´fcUÊIY IYSXf³fZ IYWXf WX`Ü ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f f³ffE þf SXWXZ ¸fIYf³fûÔ ¸fZÔ ¦fb¯fUØff ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYf Àf¸fÓfü°ff ³fWXeÔ IYSX³fZ AüSX d³f¸ff¯ffʲfe³f ¸fIYf³fûÔ IZY d³f¦fSXf³fe IZY d»fE Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ³fþSX SXJ³fZ IYWXf WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f IZY AÔ°f¦fÊ°f B³f ¸fIYf³fûÔ ¸fZÔ Ad³fUf¹fÊ øY´f ÀfZ Vfü¨ff»f¹f IYf d³f¸ffʯf IYSX³fZ AüSX ´fidVfÃf¯f CX´fSXfÔ°f AfQVfÊ BÀ´ff°f ¦fif¸f IZY ¹fbUfAûÔ IYû ´fi¸ff¯f´fÂf dU°fdSX°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊÜ BÀ´ff°f ÀfÔ¹fÔÂf IZY d³f¦fd¸f°f Àff¸ffdþIY CXØfSXQfd¹f°U dU·ff¦f IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ VffÀfIYe¹f AfBÊMXeAfBÊ, Qb¦fÊ ¸fZÔ 21 AfQVfÊ BÀ´ff°f ¦fif¸f IZY ¹fbUfAûÔ IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYüVf»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ´fidVfÃf¯f CX´fSXfÔ°f ´fi¸ff¯f´fÂf ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE ´fi¸ff¯f´fÂf dU°fSX¯f Àf¸ffSXûWX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ÀfÔ¹fÔÂf IZY CX´f ¸fWXf´fifÔ²fIY (ÀfeEÀfAfSX) ßfe ÀfüSX·f dÀf³WXf, ÀfÔÀ±ff IZY ´fif¨ff¹fÊ ßfe MXe EÀf °fÔUSX ¦f·fÊ IY»¹ff¯fIY CXØfSXf²fÊ ¸fZÔ ¸ff°ff IYe ¦fûQ·fSXfBÊ ¸fZÔ CX¸fOÞXZ »fû¦f d·f»ffBÊÜ ´fÔ¨fIY»¹ff¯fIY ´fid°fâf ¸fWXû°ÀfU ÷YAfffÔ²ff IZY QcÀfSXZ dQ³f ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ¦f·fÊIY»¹ff¯fIY CXØfSXf²fÊ ¸fZÔ BÔQi BÔQif¯fe f³fZ ·f¦fUf³f IZY ¸ff°ffd´f°ff IYe ¦fûQ ·fSXfBÊ WXbBÊÜ dþÀf¸fZÔ WXþfSXûÔ ¸ff°ffAûÔ fWX³fûÔ IZY Àff±f ·föYûÔ ¸fZÔ ¦fûQ·fSXfBÊ IZY d»fE WXûOÞX ¸f¨feÜ BÀf ¸füIZY ´fSX Àf¸ffþ IZY »fû¦fû ³fZÔ BÔQi BÔQif¯fe f³fZ ¸ff°ff d´f°ff IYû d°f»fIY »f¦ffIYSX Ad·fUfQ³f dIY¹ffÜ dþÀf¸fZÔ ¸ff°ff IYe ¦fûQ·fSXfBÊ ¸fZÔ dUd·f³³f ´fiIYfSX IZY ¸fZUZ U RY»fûÔ IYû A´fʯf dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ÀfbfWX w fþZ þf´f, ¸fÔ¦f»f Ad·f¿fZIY, VffÔd°f²ffSXf, QZUVffÀÂf ¦fb÷Y IYe ´fcþ³f, ¦f·fÊIY»¹ff¯fIY ´fcþ³f U VffÔd°f ¹fÄf WXbAfÜ BÀfIZY ffQ z fþZ ´fSX¸f ´fcª¹f Af¨ff¹fÊ ßfe rqy dUôfÀff¦fSX ¸fWXfSXfþ þe IZY ´ffQ ´fi¨Lf»f³f U VffÀÂf ·fZÔMX IZY Àff±f Af¨ff¹fÊ ßfe IYf ´fcþ³f Àfü²f¸fÊ BÔQi, IbYfZSX, ¸fWXZ³Qi, Àf³f°f, BVff³f, ¸fWXf¹fÄf ³ff¹fIY, dUd²f ³ff¹fIY AfdQ BÔQiû IZY Àff±f ´fid°fâf¨ff¹fÊ þ¹fIbY¸ffSX VffÀÂfe, ßfZ¹ffÔVf VffÀÂfe, ÀfbQVfʳf VffÀÂfe, dQ³fZVf þ`³f, dU³fûQ þ`³f df»ffÀf´fbSX, Uf¹fbQc°f MÑU»Àf ´fdSXUfSX AfdQ ·föYûÔ ³fZ Af¨ff¹fÊ ßfe IYû ßfeRY»f A´fʯf IYSX ¸fÔ¦f»f AfVfeUfÊQ ¦fiWX¯f dIY¹ffÜ Afþ AfWXfSX ¨f¹ffÊ IYf Àfü·ff¦¹f SXfþZVf ¸fbIZYVf þ`³f ´fdSXUfSX IYû d¸f»ffÜ dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû BÀfIYf CX´f¹fû¦f IYSX³fZ IZY d»fE ´fiZdSX°f IYSX³fZ IYWXf WX`Ü ¦ffÔUûÔ IYû AûOXeERY f³ff³fZ IZY d»fE Àf·fe §fSXûÔ ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f IYf d³f¸ffʯf IYSX³fZ AüSX »fû¦fûÔ IYû Vfü¨ff»f¹f IYf CX´f¹fû¦f IYSX³fZ IZY d»fE þf¦føYIY°ff IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f IYSX³fZ IYWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ VfWXSXe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ AfUV¹fIY ¸fc»f·fc°f ÀfbdU²ff CX´f»f²f IYSXf³fZ, dUôb°f ½¹fUÀ±ff, ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf EUÔ ÀfÔ²ffSX¯f, ÀfeUSXZþ IYe ½¹fUÀ±ff, ´fZ¹fþ»f þ`ÀfZ AfUV¹fIY ½¹fUÀ±ff f³ff³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`Ü ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IYe Àf¸feÃff IZY QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ ÀUfÀ±¹f IZY³QiûÔ ¸fZÔ ´fQÀ±f d¨fdIY°ÀfIY U ÀMXfRY IYû ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ WXe SXWX³fZ AüSX A´f³fe ÀfZUf QZ³fZ IYWXf WX`Ü ÀfÔÀ±ff¦f°f ´fiÀfU IYû fPÞXfUf QZ³fZ, þøYSXe AfUV¹fIY þeU³f SXÃfIY QUfBʹfûÔ IYe CX´f»f²f°ff Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ 28 IYû d´f»ffBÊ þf¹fZ¦fe ´fûd»f¹fû IYe JbSXfIY df»ffÀf´fbSXÜ IY»fZ¢MXSX ´fe Q¹ff³fÔQ IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f Àf§f³f ´f»Àf ´fûd»f¹fû MXeIYfIYSX¯f IYf¹fÊIiY¸f IZY AÔ°f¦fÊ°f dOXdÀMÑ¢MX MXfÀIY RYûÀfÊ IYe f`NXIY ¸fÔ±f³f Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊÜ f`NXIY ¸fZÔ þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊ dIY SXf¿MÑXe¹f Àf§f³f ´f»Àf ´fûd»f¹fû MXeIYfIYSX¯f IYf¹fÊIiY¸f IYf ´fi±f¸f ¨fSX¯f dQ³ffÔIY 28 þ³fUSXe 2018 IYû Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ dþÀf¸fZÔ ´fi±f¸f dQ³f dþ»fZ IZY 1948 ´fûd»f¹fû fc±f ´fSX 0 ÀfZ 5 U¿fÊ IZY Àf¸fÀ°f f¨¨fûÔ IYû ´fûd»f¹fû IYe JbSXfIY Qe þfE¦feÜ MXeIYfIYSX¯f ÀfbfWX 8 fþZ ÀfZ Àff¹fÔ 5 fþZ °fIY ÀfÔ¨ffd»f°f WXûÔ¦fZÜ dQ³ffÔIY 29 EUÔ 30 þ³fUSXe IYû dþ»fZ IZY 3 »ffJ 54 WXþfSX 747 §fSXûÔ ¸fZÔ ·fi¸f¯f IYSX LcMXZ WXb¹fZ f¨¨fûÔ IYû ´fûd»f¹fû IYe JbSXfIY QZ³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ WX`Ü °f±ff ¹fûþ³ff Àf¸f³U¹fIY U CX´f ¸fWXf´fifÔ²fIY (ÀfeEÀfAfSX) ßfe ÀfÔQe´f AWX»fccccUfd»f¹ff dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ³¹ff¹ff»f¹f Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX, d·f»ffBÊ ³f¦fSX dªf»ff Qb¦fÊ (LX.¦f.) // BÊV°fWXfSX // SXfªfÀ½f ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY A/6 ½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfc¨f³ff±fÊ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY Vü»fZ¿f IbY¸ffSX OXûÔ¦fSmX Af. BÊXäS QfÀf OXûÔ¦fSmX, ÀffdIY³f £fbÀfeÊ´ffSX d·f»ffBÊ QнffSXf ¦fif¸f IYfZWXIYf ´f.WX.³fa. 19 SXf.d³f.¸fa. Qb¦fÊ °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f À½ff¸fe WXIY IYe ·fcd¸f J.³fa. 2584/76 SXIYff 100 ½f¦fÊRYeMX IYfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYfad°f»ff»f AfSX. Af./²f.´f. À½f. SX¯fLXûSX ·ffBÊX QZÀffBÊX ÀfZ IiY¹f dIY¹ff W`X IYe ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ IZY Àfafa²f ¸fZÔ Af½fZQ³f ´fÂf ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ dªfÀf ´fSX ´fiIYSX¯f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ d½f¨ffSXf²fe³f W`XÜ A°f: CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f IYfZ Af½fZQIY IZY ³ff¸f ´fSX ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYfZ Af´fd°°f ¹ff CXªfSX Qf½ff WXfZ °ffZ Àfb³f½ffBÊ d°fd±f dQ³ffaIY 30/01/2018 °fIY ¹ff CXÀfIZY ´fc½fÊ À½f¹fa ¹ff A´f³fZ ¸ff³¹f Ad²f½f¢°ff¦f¯f IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX A´f³ff Af´fd°°f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f IZY ffQ ´fif´°f Af½fZQ³f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 15/01/2018 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹fe³f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX d·f»ffBÊ ³f¦fSX d·f»ffBÊÜ fÀfÔ°f ´fÔ¨f¸fe IZY AUÀfSX ´fSX BÔdQSXf ¦ffÔ²fe CX. ¸ff. Vff»ff SXf¸f³f¦fSX Àfb´fZ»ff ¸fZÔ ¸ffh ¸ffh ÀfSXÀU°fe ´fcþ³f IZY IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY ¸fb£¹f Ad°fd±f ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ Qb¦fÊ IZY dþ»ff CX´ff²¹fÃf U UfOXÊ 11 IZY ´ff¿fÊQ ÀfÔþ¹f J³³ff, dUdVfá Ad°fd±f UdSXâ Àf¸ffþÀfZUe U IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff ¸fûWX³f »ff»f ¦fb~f SXWXZÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff ÀfÔÀ±ff IZY A²¹fÃf ßfeSXf¸f dÀfÔWX ³fZ IYeÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe VfbøYUf°f ÀfÔÀ±ff ¸fZÔ ´f²ffSXZ Ad°fd±f¹fûÔ U f¨¨fûÔ IZY õfSXf ¸ffh ÀfSXÀU°fe IYe ´fcþf U A¨fʳff IZY Àff±f WXbBÊÜ f¨¨fûÔ ³fZ ÀfSXÀU°fe UÔQ³ff ´fiÀ°fb°f ´fidVfdÃf°f d³f¦f¸f IY¸fʨffSXe 25 IYû IYSXZ¦fZÔ ÀffUÊþd³fIY dU°fSX¯f ´fī ffd»f¹fûÔ IYe þfg¨f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ L¦f VffÀf³f IZY AfQZVff³fbÀffSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ IZY ÀfÔ´fc¯fÊ 60 UfOXûÊ ¸fZÔ À±ffd´f°f Àf·fe ÀffUÊþd³fIY dU°fSX¯f ´fi¯ffd»f¹ffÔZÔ IYe CXd¨f°f ¸fc»¹f QbIYf³fûÔ IZY Ad·f»fZJûÔ IYe Àff¸ffdþIY ÀfÔ´fSXeÃff 25 þ³fUSXe 2018 IYû EIY Àff±f EIY WXe dQ³f dIY¹ff þfUZ¦ffÜ Af¹fböY ¸fWXûQ¹f EÀf0IZY0Àfb³QSXf³fe IZY d³fQZÊVf ´fSX SXfþÀU Ad²fIYfSXe õfSXf 35 IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe OXйfcMXe »f¦ff¹fe WX`Ü BÀfIZY d»fE 24 þ³fUSXe 2018 IYû IY¸fSXf ³fÔfSX 01 ¸fZÔ Qû´fWXSX 3 fþZ ÀfZ 4 fþZ °fIY EIY §fÔMXf Àf·fe IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ´fidVfÃf¯f Qe þfE¦feÜ dþÀfIZY ffQ QcÀfSXZ dQ³f Àf·fe IY¸fʨffSXe d³f²ffÊdSX°f UfOXûÊ ¸fZÔ þfIYSX ÀffUÊþd³fIY dU°fSX¯f ´fi¯ff»fe IZY Ad·f»fZJûÔ IYf Àff¸ffdþIY ÀfÔ´fSXeÃff IYSXZ¦fZÔÜ d³f¦f¸f IZY ÀfÔ´fc¯fÊ 60 UfOXûÊ ¸fZÔ À±ffd´f°f Àf·fe ÀffUÊþd³fIY dU°fSX¯f ´fi¯ffd»f¹fûÔ IZY Àf·fe ÀfÔ¨ff»fIYûÔ ÀfZ A´fe»f WX` dIY UZ A´f³fZ ÀffUÊþd³fIY dU°fSX¯f ´fi¯ffd»f¹fûÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ 10 ´fidVfÃffd¯fʹfûÔ IYû B»fZd¢MÑdVf¹f³f (§fSXZ»fc) IZY ´fidVfÃf¯f IYf ´fi¸ff¯f´fÂf ³¹ff¹ff»f¹f Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX, d·f»ffBÊ ³f¦fSX dªf»ff Qb¦fÊ (LX.¦f.) // BÊV°fWXfSX // SXfªfÀ½f ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY A/6 ½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfc¨f³ff±fÊ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY ßfe¸f°fe °ffÀÀfb¸f £ff³f Af. WXfªfe Àf¸feCX°f»ff £ff³f, ÀffdIY³f ÀfZ¢MXSX 2 d·f»ffBÊ QнffSXf ¦fif¸f IYfZWXIYf ´f.WX.³fa.19 SXf.d³f.¸fa. Qb¦fÊ °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f À½ff¸fe WXIY IYe ·fcd¸f J.³fa. 7383 IYf MbXIYOÞXf SXIYff 0.03 WZX. IYfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¸fQ³f»ff»f Af./²f.´f. ßfe ¨faQc»ff»f QZ½ffa¦f³f ÀfZ IiY¹f dIY¹ff W`X IYe ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ IZY Àfafa²f ¸fZÔ Af½fZQ³f ´fÂf ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ dªfÀf ´fSX ´fiIYSX¯f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ d½f¨ffSXf²fe³f W`XÜ A°f: CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f IYfZ Af½fZQIY IZY ³ff¸f ´fSX ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYfZ Af´fd°°f ¹ff CXªfSX Qf½ff WXfZ °ffZ Àfb³f½ffBÊ d°fd±f dQ³ffaIY 12/02/2018 °fIY ¹ff CXÀfIZY ´fc½fÊ À½f¹fa ¹ff A´f³fZ ¸ff³¹f Ad²f½f¢°ff¦f¯f IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX A´f³ff Af´fd°°f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f IZY ffQ ´fif´°f Af½fZQ³f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 22/01/2018 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹fe³f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX d·f»ffBÊ ³f¦fSX SXf¹f´fbSX fÀfÔ°f ´fÔ¨f¸fe ´fUÊ ´fSX Àff¹fdIY»f dU°fSX¯f IYeÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe VfbøYUf°f ¸fZÔ Ad°fd±f¹fûÔ IYf ÀUf¦f°f ÀfÔÀ±ff IZY ´fif¨ff¹ffÊ ßfe¸f°fe VfIbY³°f»ff U¸ffÊ ³fZ f`¨f »f¦ffIYSX IYeÜ CXÀfIZY CX´fSXf³°f ÀfÔÀ±ff ¸fZÔ ´f²ffSXZ Àf¸fÀ°f Ad°fd±f¹fûÔ IYf ÀUf¦f°f ´fb¿´f¦fb¨L U ´fb¿´fWXfSX õfSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ °f°´f›f°f QZUUf¯fe ´fif¨¹f ÀfÔÀIÈY°f dUôf»f¹f U BÔdQSXf ¦ffÔ²fe CX. ¸ff. Vff»ff SXf¸f³f¦fSX Àfb´fZ»ff IYe ffd»fIYfAûÔ IYû SXfª¹f VffÀf³f ÀfZ ´fif~ ÀfSXÀU°fe Àff¹fdIY»f ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f d³f:Vfb»IY Àff¹fdIY»f ´fiQf³f IYe ¦fBÊÜ °f°´f›f°f UfOXÊ IYe 55 ¸fdWX»ff IY¸ffÔOXûÔ IYf I`Y´f U ÀIYfRYÊ IZY õfSXf Àf¸¸ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf Ad·f»fZJ VffÀf³f IZY d³fQZVffʳfbÀffSX EUÔ ¹fûþ³ffUfSX AUV¹f SXJZÔÜ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ SXfþÀU Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY VffÀf³f õfSXf ¦fSXefûÔ IYû Qe þf³fZ Uf»fe ¹fûþ³ffAûÔ IZY °fWX° Àff¸fd¦fi¹fûÔ IZY Ad·f»fZJûÔ IYe þfg¨f IYSX IY¸fʨffSXe ´fid°fUZQ³f QZ¦fZÔÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff ¦fSXef dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû AÔ°¹fûQ¹f A³³f ¹fûþ³ff, ´fif±fd¸fIY°ff SXfVf³f IYfOXÊ, EIY»f d³fSXfdßf°f SXfVf³f IYfOXÊ, A³³f´fc¯ffÊ ¹fûþ³ff, °f±ff d³f:VföYþ³f WXSXf SXfVf³f IYfOXÊ ¸fZÔ ¨ffÔU»f ´fiQf³f IYe þf°fe WX` UWXeÔ dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû Vf¢IYSX, ¨f³ff, dSXRYfBʳf Af¹fûdOX³f ³f¸fIY, I`YSXûdÀf³f, ´fif±fd¸fIY ¸f²¹ff³WX ·fûþ³ff ¹fûþ³ff, A´fSX ´fif±fd¸fIY ¸f²¹ff³WX ·fûþ³f ¹fûþ³ff IZY A»ffUf ´fcSXIY ´fû¿f¯f AfWXfSX ¹fûþ³ff, Afßf¸f/ LfÂffUfÀf ¹fûþ³ff, IY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³f, AüSX A³³f´fc¯ffÊ Qf»f ·ff°f ¹fûþ³ff þ`ÀfZ ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe Ad·f»fZJûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d»f¹ff þfUZ¦ff AüSX Ad·f»fZJûÔ IYf Àf°¹ff´f³f IYSXZ¦fZÔÜ ´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ßfe ÀfüSX·f dÀf³WXf U ßfe ÀfÔQe´f AWX»fccccUfd»f¹ff ³fZ A´f³fZ ÀffSX¦fd·fÊ°f Àf¸fû²f³f ¸fZÔ BÀf ´fidVfÃf¯f ÀfZ ¹fbUfAûÔ IZY IYüVf»f dUIYfÀf IZY CX³³f¹f³f ´fSX dUÀ°ffSX ÀfZ ´fiIYfVf OXf»ffÜ dUdQ°f WXû dIY B³f ¹fbUfAûÔ ³fZ 600 §fÔMXZ IYf ´fidVfÃf¯f ´fc¯fÊ dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f BÀf U¿fÊ IZY d»f¹fZ 16 ³f¹fZ ´fidVfÃf¯ffd±fʹfûÔ IYf ÀUf¦f°f ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ÀfeEÀfAfSX dU·ff¦f IZY CX´f ´fifÔ²fIY õ¹f Àfbßfe AÔþ»fe d´f»»fZ U SXfþZVf Vf¸ffÊ AüSX BIYff»f SXªþfIY CX´fdÀ±f°f ±fZÜ IYf¹ffÊ»f¹f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f, SXf¹f´fbSX ªfû³f IiY¸ffaIY 02 VfWXeQ À¸ffSXIY ÀIcY»f IZY.IZY. SXûOX SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) -: BdV°fWXfSX/ Ad²f´f°¹f WXÀ°ffa°fSX¯f IYe Àfc¨f³ff :- ³ff¸ffa°fSX¯f ´fi.IiY. 498/17x18 UfOÊX IYf ³ff¸f- IbYVff·ffDY NXfIYSmX-26 E°fQÐ õfSXf Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY IbYVff·ffDY NXfIYSmX 26 UfOÊX dÀ±f°f ·fU³f/ ·fcd¸f ¦fie³f d¸fOXfZªf ÀfRYf¹fSX 101 ªfû dIY d³f¦f¸f Ad·f»fZJ ¸fZÔ ßfe / ßfe¸f°fe ´fiZ¸f ÀfbJeªff Af. SXf¸f¨faýi ÀfbJeªff IZY ³ff¸f ÀfZ QªfÊ W`XÜ dªfÀfIYû ßfe / ßfe¸f°fe °ffSX¯fe ½f¸ffÊ ´fd°f ´fSmXVf ½f¸ffÊ SXdªfÀMÑXe / d»fdJ°f õfSXf UaVff³fbIiY¸f / A³¹f Ad·f»fZJ õfSXf ´fif´°f IYSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Ad²fd³f¹f¸f 1956 IYe ²ffSXf 167 IZY °fWX°fÐ ³ff¸ffa°fSX¯f WZX°fb AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ ¹fdQ IYûBÊX ½¹fd¢°f / ÀfaÀ±ff CX´fSXû¢°f ÀUfd¸f°U ´fdSXU°fʳf ¸fZÔ WXIY ¹ff QfUf SXJ°fZ W`XÜ °fû BXÀf ´fiIYfVf³f IZY 30 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY ÀfdWX°f d»fdJ°f Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSZÔXÜ A³¹f±ff Àf¸f¹ffUd²f ´fV¨ff°f dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe IYûBÊX Àfb³fUfBÊX ³fWXeÔ IYe ªffUZ¦feÜ ªfû³f IYd¸fV³fSX ªfû³f IiY¸ffaIY-02 ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) C M Y K C M Y K

C M Y K S PORTS 24 f¨f´f³f ¸fZÔ dþÀf dJ»ffOÞXe IYe ³fIY»f IYSX°fZ ±fZ CX³WXeÔ þûIYûdU¨f IYû WXSXf¹ff ¨fbÔ¦f ³fZ ¸fZ»ff³fÊ/EªfZÔÀfeÜ QQÊ ÀfZ ´fSXZVff³f 12 ffSX IZY ¦fi`ÔOXÀ»f`¸f ¨f`Ôd´f¹f³f ³fûUfIY þûIYûdU¨f IYû IYûdSX¹ff IZY þfBÔMX dIY»fSX ¨fbÔ¦f ‘û³f ³fZ 22 þ³fUSXe IYû Àfe²fZ ÀfZMXûÔ ¸fZÔ WXSXfIYSX AfgÀMÑZd»f¹ff Aû´f³f MXZd³fÀf MXc³ff¸fZÊÔMX IZY ´fb÷Y¿f EIY»f ÀfZ ffWXSX IYSX dQ¹ff þfdIY ¦f°f ¨f`Ôd´f¹f³f SXûþSX RZYOXSXSX ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX f³ff³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXZ. Qf¹feÔ IYûWX³fe IYe ¨fûMX IZY IYfSX¯f LWX ¸fWXe³fZ ffQ Uf´fÀfe IYSX SXWXZ Àfdfʹff IZY þûIYûdU¨f ¸f`¨f IZY QüSXf³f IYfRYe QQÊ ¸fZÔ dQJZ AüSX CX³WXZÔ 6-7, 5-7, 6-7 ÀfZ WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf. ¨fV¸ff ´fWX³fIYSX JZ»f SXWXZ 21 Àff»f IZY ¨fbÔ¦f IYû þûIYûdU¨f ³fZ ´fcSXf ßfZ¹f dQ¹ff dþ³WXûÔ³fZ d´fL»fZ QüSX ¸fZÔ ¨fü±fZ USXe¹f E»fZ¢þZÔOXSX ªUZSXZU IYû WXSXf¹ff ±ff. ¸f`¨f IZY QüSXf³f ÀfÔ·fU°f: IcY»WXZ ¹ff ¦fiûB³f IYe ¨fûMX ÀfZ ´fSXZVff³f þûIYûdU¨f ³fZ IYWXf, ‘‘f²ffBÊ. fZWX°fSXe³f.’’ CX³WXûÔ³fZ ¸f`¨f IZY ffQ IYWXf, ‘‘UWX 22 þ³fUSXe IYû IYûMXÊ ´fSX fZWX°fSX dJ»ffOÞXe ±ff AüSX þe°f IYf WXIYQfSX.’’ þûIYûdU¨f ³fZ IYWXf dIY ´fWX»fZ ÀfZMX IZY AÔ°f ¸fZÔ ¨fûMX CX³WXZÔ Àf`¹fQ ¸fbV°ffIY A»fe MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ JZ»f³fZ ÀfZ QdÃf¯f ARiYeIYf ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦fe: IbY»fQe´f ¹ffQU Af³fÔQ ³fZ dÀUOX»fSX ÀfZ OÑf JZ»ff, Af dJ°fff IZY d»fE Qû þe°f þøYSXe ³feQSX»f`ÔOXÜ ·ffSX°fe¹f ¦fi`ÔOX¸ffÀMXSX dUV½f³ff±f³f Af³fÔQ ³fZ MXfMXf ÀMXe»f ¸ffÀMXÀfÊ Vf°fSXÔþ MXc³ff¸fZÊÔMX IZY AfNXUZÔ QüSX ¸fZÔ øYÀf IZY ´feMXSX dÀUOX»fSX ÀfZ OÑf JZ»ff. dSXIYfOXÊ LNXZ dJ°fff IYe CX¸¸feQ »f¦ff³fZ Uf»fZ Af³fÔQ IZY ÀfÔ·ffdU°f AfNX ¸fZÔ ÀfZ 4.5 AÔIY WXû ¦f¹fZ WX`Ô. CX³WXZÔ MÑfRYe þe°f³fZ IYe CX¸¸feQ IZY d»f¹fZ d»f¹fZ f¨fZ WXbE ´ffÔ¨f QüSX ¸fZÔ ÀfZ IY¸f ÀfZ IY¸f Qû þe°f QþÊ IYSX³fe WXû¦fe. Af³fÔQ IYû Àff°fUZÔ QüSX ¸fZÔ øYÀf IZY ½»ffdQ¸feSX IiY`¸fd³fIY IZY WXf±fûÔ d¸f»fe ´fSXfþ¹f ÀfZ IYSXfSXf ÓfMXIYf »f¦ff ±ff. AþSXfZþf³f IZY VfJdSX¹ffSX ¸ff¸fZQ¹ffSXûU IYû WXf»f`ÔOX IZY A³feVf d¦fSXe ÀfZ WXfSX IYf ¸fbÔWX QZJ³ff ´fOÞXf. UWXeÔ ³ffUZÊ IZY Vfe¿fÊ SX`ÔdIÔY¦f IZY ¸f`¦³fÀf IYf»fÊÀf³f ·fe CX³fIZY Àff±f þbOÞX ¦f¹fZ WX`Ô. ´fSXZVff³f IYSX³fZ »f¦fe ±fe. Qbd³f¹ff IZY 58UZÔ ³fÔfSX IZY dJ»ffOÞXe ¨fbÔ¦f ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ A¸fZdSXIYf IZY MXZ³fe ÀfZÔOX¦fiZ³f ÀfZ d·fOÞXZÔ¦fZ dþ³WXûÔ³fZ AfdÀMѹff IZY ´ffÔ¨fUZÔ USXe¹f OXû¸fed³fIY d±fE¸f IYû 6-2, 4- 6, 7-6, 6-7, 6-3 ÀfZ WXSXfIYSX CX»fMXRZYSX dIY¹ff. QdÃf¯f IYûdSX¹ff IZY ¨fbÔ¦f ‘û³f ³fZ Àff»f IYf ÀffÀfZ fOÞXf CX»fMXRZYSX dIY¹ff WX`. ¨fbÔ¦f ³fZ ¸f`¨f J°¸f WXû³fZ IZY ffQ IYWXf dIY UZ f¨f´f³f ¸fZÔ þûIYûdU¨f IYe ³fIY»f IYSX°fZ ±fZ, °ffdIY CX³fIZY þ`Àff dJ»ffOÞXe f³f ÀfIZYÔ. Afþ CX³f ´fSX þe°f WXfdÀf»f IYSX³ff AdUV½fÀf³fe¹f ¢»fe³f ÀUe´f ÀfZ IY¸f ÀUeIYfSX ³fWXeÔ : dRY»f`ÔOXSX www.amanpath.com www.facebook.com/Am anpath ªf³f½fSXeX 2018 09 fb²fUfSX »f¦f SXWXf WX`. ¨fbÔ¦f dIYÀfe ¦fi`ÔOX À»f`¸f MXc³ff¸fZÊÔMX IZY ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ Uf»fZ ´fWX»fZ QdÃf¯f IYûSXe¹ffBÊ dJ»ffOÞXe f³f ¦fE WX`Ô. QZJ³fZ ¸fZÔ ´fSXZVff³fe WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¨fbÔ¦f IYû f¨f´f³f ¸fZÔ WXe ¨fV¸ff »f¦f ¦f¹ff ±ff. ³fþSX Àfb²ffSX³fZ IZY d»fE WXe CX³WXûÔ³fZ MXZd³fÀf JZ»f³ff VfbøY dIY¹ff ±ff. ¨fbÔ¦f d´fL»fZ Àff»f d¸f»ff³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ´fWX»fZ EIY dQ³f IZY MXZd³fÀf MXc³ff¸fZÊÔMX ³fZ¢Àf þû³f EMXe´fe RYfB³f»Àf IZY dUþZ°ff WX`. ÀfZÔOX¦fiZ³f d´fL»fZ 20 Àff»f ¸fZÔ RiYfÔÀf IZY d³fIYû»fÀf EÀf¢¹fbOXZ IZY ffQ JZ»f νfOXfZ ´fQf´fʯf IYSX°fZ WXbE AfgÀMÑZd»f¹ff Aû´f³f IZY ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ Uf»fZ dÀfRYÊ QcÀfSXZ ´fb÷Y¿f dJ»ffOÞXe WX`Ô. BÀfÀfZ ´fWX»fZ RZYOXSXSX ³fZ EIY Àf¸f¹f IZY A´f³fZ MÑZd³fÔ¦f þûOÞXeQfSX SXWXZ WXÔ¦fSXe IZY ¸ffMXʳf RbYÀfûdU¢Àf IYû Àfe²fZ ÀfZMXûÔ ¸fZÔ 6-4, 7-6, 6-2 ÀfZ WXSXfIYSX 14UeÔ ffSX ¸fZ»ff³fÊ ´ffIYÊ ¸fZÔ AÔd°f¸f AfNX ¸fZÔ ´fiUZVf dIY¹ff. dÀUMXÐþSX»f`ÔOX IYf ¹fWX 36 U¿feʹf ¸fWXf³f dJ»ffOÞXe 2015 IYû LûOÞXIYSX 2004 ÀfZ WXSX Àff»f AfgÀMÑZd»f¹ff Aû´f³f ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f IYf ÀfRYSX °f¹f IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXf WX`. dÀU°fûd»f³ff IYû WXSXfIYSX ¦f`SX USXe¹f ¸fMXZÊÔÀf ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ C M Y K C M Y K IYû»fIYf°ff/EªfZÔÀfeÜ ¨ffB³ff¸f`³f ¦fZÔQffþ IbY»fQe´f ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY Àf`¹fQ ¸fbV°ffIY A»fe MXe-20 MÑfRYe IZY Àf·fe ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ JZ»f³fZ ÀfZ UWX QdÃf¯f ARiYeIYf ¸fZÔ Àfed¸f°f AûUSXûÔ IYe ßfÈÔJ»ff IZY d»fE A¨Le °fSXWX ÀfZ °f`¹ffSX SXWXZÔ¦fZÜ IbY»fQe´f 24 þ³fUSXe IYû QdÃf¯f ARiYeIYf IZY d»fE SXUf³ff WXûÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ CX¸¸feQ þ°ffBÊ dIY §fSXZ»fc ÀfÂf ¸fZÔ A¨LZ ´fiQVfʳf IYf CX³WXZÔ QdÃf¯f ARiYeIYf ¸fZÔ RYf¹fQf d¸f»fZ¦ffÜ IbY»fQe´f ³fZ IYWXf, Af °fIY ¸fZSXZ d»fE df¦f f`Vf »fe¦f ¸fZÔ EZÀff þfSXQÀ°f I`Y¨f Vff¹fQ WXe Af´f³fZ IY·fe QZJf WXû¦ff ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ df¦f f`Vf »fe¦f IYf 35UfÔ ¸f`¨f ¸fZ»ff³fÊ SXZ³fe¦fZOXÐÀf Af`SX EdOX»fZOX ÀMÑfBIYÀfÊ IZY fe¨f WXbAfÜ BÀf Qf`SXf³f EdOX»fZOX IZY dJ»ffOÞXe fZ³f »ffgd»f³f AüSX UZQSXZ»OX ³fZ EZÀff I`Y¨f ´fIYOÞXf dþÀfZ QZJ WXSX IYûBÊ WX`SXf³f SXWX ¦f¹ffÜ EZÀff þfSXQÀ°f I`Y¨f Vff¹fQ WXe Af´f³fZ IY·fe QZJf WXû¦ffÜ EdOX»fZOX ³fZ ´fWX»fZ f»»fZffþe IYSX°fZ WXbE 174 SX³f f³ffEÜ »fùf IYf ´feLf IYSX SXWXe ¸fZ»ff³fÊ SXZ³fe¦fZOXÐÀf MXe¸f IZY Afg»fSXfCXÔOXSX OXÐUZ³f fifUû ³fZ 16UZÔ AûUSX ¸fZÔ SXfdVfQ Jf³f IYe ¦fZÔQ ´fSX B³fÀffBOX-AfCXMX VffgMX JZ»ffÜ dþÀfZ QüOÞX°fZ WXbE fZ³f »ffgd»f³f ³fZ »f´fIY d»f¹ff, WXf»ffÔdIY Uû I`Y¨f IYû »f´fIY³fZ IZY ffQ ffCXÔOÑe IYe AûSX þf³fZ »f¦fZ AüSX CX³WXûÔ³fZ ¦fZÔQ fZWXQ WXe °fZþe ÀfZ CX³fÀfZ IYfRYe QcSX JOÞXZ UZQSXZ»OX IYe AûSX RZYÔIY dQ¹ffÜ UZQSXZ»OX ³fZ ¦fZÔQ A´f³fe AûSX Af°fZ QZJ fZWXQ WXe þfQÊÀ°f I`Y¨f »f´fIY d»f¹ff AüSX OXÐUZ³f fifUû AfCXMX WXû ¦fEÜ OXÐUZ³f fifUû IZY AfCXMX ´fÔþff ÀfZ WXfSXIYSX ´feOX»¹fcE»f ÀfZ J°¸f WXbAf ¸fbÔfBÊ IYf ÀfRYSX ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ´fÔþff SXfg¹f»Àf IYe MXe¸f ³fZ ´fZVfZUSX IbYV°fe »fe¦f (´feOX»¹fcE»f) IZY ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ Afþ ¹fWXfÔ ¸fbÔfBÊ ¸fWXfSX±fe IYû WXSXfIYSX CXÀfIYe ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ IYe CX¸¸feQûÔ IYû °fûOÞX dQ¹ffÜ ÀfeSXeRYûMXÊ À´fûMXÐÀfÊ IYfg¸´f»fZ¢Àf ¸fZÔ JZ»fZ þf SXWXZ MXc³ff¸fZÊÔMX IZY IYSXû ¹ff ¸fSXû ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ´fÔþff SXfg¹f»Àf IYe MXe¸f ³fZ ¸fbÔfBÊ ¸fWXfSX±fe IZY dJ»ffRY 5-2 ÀfZ þe°f QþÊ IYeÜ ¸fbÔfBÊ IYû ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ IZY d»fE BÀf ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ þe°f WXfdÀf»f IYSX³fe ±fe »fZdIY³f °fe³f fOÞXZ CX»fMXRZYSX IYSXIZY ´fÔþff ³fZ ¸fbÔfBÊ IYe CX¸¸feQûÔ ´fSX ´ff³fe RZYSX dQ¹ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe UeSX ¸fSXfNXf IYe MXe¸f ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ Uf»fe ¨fü±fe MXe¸f f³f ¦fBÊÜ ¸fbÔfBÊ IZY ÀMXfSX ´fWX»fUf³f ÀffÃfe ¸fd»fIY, Àf°¹fUi°f IYfdQ¹ff³f AüSX AûOXb³ff¹fû EOXZIbYAûSXû¹f CX»fMXRZYSX IZY dVfIYfSX WXbEÜ BÀf ¸fbIYff»fZ IYf ´fWX»fe ffCXMX Àff IbYL A¨Lf SXWXf WX`Ü ¸f`Ô MXe-20 IZY ´fcSXZ ÀfÂf (Àf`¹fQ ¸fbV°ffIY A»fe MÑfRYe) ¸fZÔ JZ»ffÜ ¸fZSXe »f¹f A¨Le WX` AüSX ¸f`Ô UWXfÔ (QdÃf¯f ARiYeIYf) ·fe A¨Le ¦fZÔQffþe IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXcÔ¦ffÜ IY»ffBʹfûÔ IZY BÀf dÀ´f³fSX ÀfZ ´fcLf ¦f¹ff dIY ¸fbV°ffIY A»fe MÑfRYe CX³fIZY d»fE dIY°f³fe ¸fWX°U´fc¯fÊ WX` °fû CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ¹fWXfÔ ´fi°¹fZIY ¸f`¨f EIY dJ»ffOÞXe AüSX MXe¸f IZY øY´f ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü MXe¸f IYû Af´fIYe þøYSX°f WX` AüSX A´f³fZ SXfª¹f IYe °fSXRY ÀfZ JZ»f³ff Àf¸¸ff³f IYe ff°f WX`Ü WXû°fZ WXe ¸fZ»ff³fÊ SXZ³fe¦fZOXÐÀf MXe¸f ´fSX QffU fPÞX ¦f¹ff AüSX CX³fIZY þf³fZ IZY ffQ IYf¹fSXfg³f ´fû»ffOXÊ ·fe 18 SX³f f³ffIYSX AfCXMX WXû ¦fE AüSX CX³fIYe MXe¸f 20 AûUSX ¸fZÔ 147 SX³f WXe f³ff ÀfIYe AüSX ¸f`¨f 26 SX³fûÔ ÀfZ WXfSX ¦fBÊÜ ´fb÷Y¿fûÔ IZY 92 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ ¸fZÔ JZ»fe ¦fBÊ þWXfÔ ¸fbÔfBÊ ¸fWXfSX±fe IZY IYfdQ¹ff³f IYû ´fÔþff SXfg¹f»Àf IZY Qe´fIY ´fcd³f¹ff ³fZ 6-5 ÀfZ WXSXfIYSX fOÞXf þûWXfd³fÀff¦fÊ/EªfZÔÀfeÜ QdÃf¯f ARiYeIYf IZY °fZþ ¦fZÔQffþ U³fûʳf dRY»f`ÔOXSX ³fZ ·ffSX°f IYû Af¦ffWX IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY CX³fIYe MXe¸f fb²fUfSX ÀfZ VfbøY WXû³fZ Uf»fZ °feÀfSXZ MXZÀMX ¸f`¨f ¸fZÔ dIYÀfe °fSXWX IYe dPX»ff¹fe ³fWXeÔ fSX°fZ¦fe AüSX CX³fIYe d³f¦ffWX ¢»fe³f ÀUe´f ´fSX dMXIYe WX`Ü QdÃf¯f ARiYeIYf ³fZ ·ffSX°f IZY dJ»ffRY °fe³f ¸f`¨fûÔ IYe ßfÈÔJ»ff 2-0 ÀfZ AþZ¹f fPÞX°f WXfdÀf»f IYSX SXJe WX` AüSX dRY»f`ÔOXSX ³fZ IYWXf dIY CX³fIYe MXe¸f IYû 3-0 ÀfZ IY¸f ÀUeIYfSX ³fWXeÔ WX`Ü dRY»f`ÔOXSX ³fZ IYWXf dIY ¹fWX WX¸ffSXZ d»fE dIiYIZYMX IYf EIY A³¹f ¸f`¨f þ`Àff WX` »fZdIY³f WX¸f þû ·fe ¸f`¨f JZ»f°fZ WX`Ô CXÀfZ þe°f³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ BÀfd»fE ¹fWX ¸ff¹f³fZ ³fWXeÔ SXJ°ff dIY WX¸f MXZÀMX ßfÈÔJ»ff ´fWX»fZ WXe þe°f ¨fbIZY WX`ÔÜ WX¸f Àf·fe °fe³fûÔ ¸f`¨f þe°f³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸f °f`¹ffdSX¹fûÔ ´fSX ´fcSXf þûSX QZ SXWXZ WX`Ô °f±ff Afþ AüSX IY»f A¨Le °fSXWX ÀfZ °f`¹ffSXe IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f ¹fWX MXZÀMX ¸f`¨f ·fe þe°f³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ dRY»f`ÔOXSX ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXZ d»f¹fZ Aü´f¨ffdSXIY°ff þ`Àff IYûBÊ ¸f`¨f ³fWXeÔ WX`Ü WX¸f BÀf ¸f`¨f IZY d»f¹fZ ·fe ´fcSXe °fSXWX ÀfZ °f`¹ffSX WXû³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f dRYSX ÀfZ MXZÀMX ¸fZÔ ³fÔfSX EIY f³f³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô AüSX BÀfd»fE ´fi°¹fZIY MXZÀMX ¸f`¨f þe°f³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ þf WX¸f JZ»f°fZ WX`Ô °fû WX¸ffSXZ d»fE IYûBÊ ¸f`¨f Aü´f¨ffdSXIY CX»fMXRZYSX dIY¹ffÜ BÀfIZY ffQ ¸fdWX»ffAûÔ IYe 76 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ ¸fZÔ 2 RiYfÔÀfeÀfe ´fWX»fUf³fûÔ IZY fe¨f ¸f`¨f ¸fZÔ ´fÔþff IYe ÀfZ»fZ³f RYfÔMXf IYû¸ff ³fWXeÔ WXû°ffÜ UfÔOXSXÀfÊ IZY dUIZYMX ¸fZÔ IYfRYe §ffÀf WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü ¹fWX ÀfZÔ¨fbdSX¹f³f ÀfZ IYfRYe d·f³³f d´f¨f WXû¦feÜ dRY»f`ÔOXSX ³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô³fZ A·fe °fIY ¸fbÔfBÊ IYe UZdÀIY³f ÀfZÔd±f¹ff ´fSX ·ffSXe ´fOÞXeÜ BÀf þe°f IZY Àff±f WXe ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ´fÔþff IYe MXe¸f 2-0 ÀfZ Af¦fZ WXû ¦fBÊÜ ´fb÷Y¿fûÔ IZY 57 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ ¸fZÔ JZ»fZ ¦fE °feÀfSXZ ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ BOXZ³fÊZffMXZ³f fZJ¹ffSX ³fZ ´fÔþff IZY ¸füþcQf SXf¿MÑXe¹f ¨f`d¸´f¹f³f CX°IY¿fÊ IYf»fZ IYû 10-0 ÀfZ WXSXfIYSX ¸fbÔfBÊ IYe BÀf AWX¸f ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ Uf´fÀfe IYSXfBÊÜ ¸fbÔfBÊ IYû ¨fü±fZ ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ dRYSX ÀfZ WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ ´fÔþff IYe ´fcþf PXfÔOXf ³fZ d¨f°f-´fMX IZY Af²ffSX ´fSX 4-2 ÀfZ WXSXfIYSX EIY AüSX CX»fMXRZYSX IYSX dQ¹ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ´fcþf ³fZ dUV½f AüSX Aûd»fÔd´fIY ¨f`d¸´f¹f³f WXZ»fZ³f ¸ffSXûd»fÀf IYû WXSXfIYSX Àf³fÀf³fe R`Y»ffBÊ Qe ±feÜ ¸fbIYff»fZ IZY 5UZ ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ´fÔþff IZY ´fZMÑûdVfU»fe ¦fZ³fû ³fZ Àf°fZÔQSX ¸fd»fIY IYû 7-0 ÀfZ WXSXfIYSX d³f¯ffʹfIY fPÞX°f WXfdÀf»f IYSX »fe AüSX ¸fbÔfBÊ IYû »fe¦f ÀfZ ffWXSX IYf SXfÀ°ff dQJf dQ¹ffÜ ¸fdWX»ffAûÔ IZY 62 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ ¸fZÔ ¸fbÔfBÊ IYe AfBIYfg³f ÀMXfSX ÀffÃfe ¸fd»fIY IYû ´fÔþff IYe d¦fi¦fûþZUfÊ E³ffÀ°fdÀfþf ³fZ d¨f°f-´fMX IZY Af²ffSX ´fSX 10-2 ÀfZ WXSXfIYSX ÀffIYû Àf³³f IYSX dQ¹ffÜ d´f¨f ³fWXeÔ QZJe WX` »fZdIY³f UfÔOXSXÀfÊ ¸fZÔ Af¸f °füSX ´fSX °fZþe AüSX CXLf»f d¸f»f°fe WX`Ü A»f¦f A»f¦f °fSXWX IYe d´f¨fûÔ ´fSX WX¸ffSXe ·fcd¸fIYf fQ»f þf°fe WX`Ü ¸f`Ô MXe¸f ¸fZÔ A´f³fe ·fcd¸fIYf IYû Àf¸fÓfIYSX WXe JZ»f°ff WXcÔÜ d´fL»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ ¸fbÓfZ EIY LûSX ÀfZ IYÀfe WXbBÊ ¦fZÔQffþe IYSX³fe ±feÜ ¸f`Ô³fZ A·fe ¹fWXfÔ d´f¨f ³fWXeÔ QZJe WX` »fZdIY³f ¹fWXfÔ IYe ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IZY dWXÀfff ÀfZ ¸fZSXe ·fcd¸fIYf fQ»f ·fe ÀfIY°fe WX`Ü QdÃf¯f ARiYeIYf IZY EIY Ad°fdSXöY f»»fZffþ IZY Àff±f CX°fSX³fZ ´fSX ¨f¨ffÊ ¨f»f SXWXe WX` »fZdIY³f dRY»f`ÔOXSX ³fZ IYWXf dIY dÀ´f³fSX IZYVfU ¸fWXfSXfþ IYû ffWXSX SXJIYSX Àf·fe °fZþ ¦fZÔQffþûÔ IZY Àff±f CX°fSX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff IY¸f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Ad°fdSXöY f»»fZffþ IYû CX°ffSX³fZ ÀfZ ¨feþZÔ ³fWXeÔ fQ»fZÔ¦fe þfdIY ¸f`Ô 7UZÔ ¹ff AfNXUZÔ ³fÔfSX ´fSX JZ»fcÔ¦ffÜ ¸f`Ô °ff ·fe f»»fZ AüSX ¦fZÔQ ÀfZ ¹fû¦fQf³f QcÔ¦ff AüSX EIY dJ»ffOÞXe IZY øY´f ¸fZÔ BÀfÀfZ ¸fbÓf¸fZÔ JfÀf AÔ°fSX ´f`Qf ³fWXeÔ WXû¦ffÜ ¸f`Ô JbQ IYû Af»fSXfCXÔOXSX ¸ff³f°ff WXcÔÜ ffIYe ¨feþZÔ ¨f¹f³fIY°ffAûÊÔ AüSX MXe¸f ´fifÔ²f³f ´fSX d³f·fÊSX IYSX°fe WX`ÔÜ dRY»f`ÔOXSX ³fZ IYWXf dIY IZYVfU ¸fWXfSXfþ ³fZ WX¸ffSXZ d»fE AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ WX`Ü ³f dÀfRYÊ BÀf ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ fd»IY BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·feÜ UWX IYÀfe WXbBÊ ¦fZÔQffþe IYSX°ff WX` AüSX ¦f»fd°f¹ffÔ ³fWXeÔ IYSX°ffÜ UWX WX¸ffSXZ d»fE ÀMÑfBIY ¦fZÔQffþ WX`Ü UWX AWX¸f ¸füIYûÔ ´fSX ¸fWX°U´fc¯fÊ dUIZYMX »fZ°ff WX`Ü ¨ffSX QZVfûÔ IZY MXc³ff¸fZÊÔMX IZY QcÀfSXZ ¨fSX¯f ¸fZÔ IY»f ³¹fcþe»f`ÔOX ÀfZ JZ»fZ¦ff ·ffSX°f WX`d¸f»MX³f/EªfZÔÀfeÜ ´fWX»fZ ¨fSX¯f IZY RYfB³f»f ¸fZÔ d¸f»fe WXfSX IYû ·fb»ff°fZ WXbE ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¨ffSX QZVfûÔ IZY Af¸fÔÂf¯f WXfIYe MXc³ff¸fZÊÔMX IZY QcÀfSXZ ¨fSX¯f IYf Af¦ffþ IY»f ¸fZþff³f ³¹fcþe»f`ÔOX IZY dJ»ffRY IYSXZ¦fe Ü ´fWX»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ þf´ff³f IYû 6 . 0 ÀfZ WXSXf¹ff »fZdIY³f A¦f»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ fZd»þ¹f¸f ÀfZ 0 . 2 ÀfZ WXfSX ¦f¹ffÜ ¸fZþff³f ³¹fcþe»f`ÔOX IYû 3 . 1 ÀfZ WXSXf³fZ IZY ffQ RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX f³ffBÊ Ü ´fc»f ¨fSX¯f ¸fZÔ ·ffSX°f Vfe¿fÊ ´fSX SXWXf dþÀf³fZ ³fü ¦fû»f dIYE AüSX °fe³f ¦fÔUf¹fZ þfdIY fZd»þ¹f¸f ³fZ QÀf ¦fû»f dIY¹fZ AüSX LWX ¦fÔUf¹fZ Ü ·ffSX°f IZY ¸fb£¹f IYû¨f VfûOXÊ ¸ffdSX³f ³fZ ´fWX»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ MXe¸f IZY ´fiQVfʳf IZY ffSXZ ¸fZÔ IYWXf ,‘‘EIY MXe¸f IZY øY´f ¸fZÔ WX¸f³fZ ¸f`¨f QSX ¸f`¨f A¨Lf ´fiQVfʳf dIY¹ff WX` Ü WX¸ffSXZ ´ffÀf ¨ffSX ¹fbUf dJ»ffOÞXe ±fZ dþ³WXûÔ³fZ ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¸fZÔ ´fQf´fʯf dIY¹ff AüSX ¦fû»f ·fe Qf¦fZ Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf , WX¸f Aû»fÔd´fIY SXþ°f ´fQIY dUþZ°ff fZd»þ¹f¸f IYû WXSXf³fZ IZY IYSXef ´fWXbÔ¨fZ dþÀfÀfZ WX¸ffSXf Af°¸fdUV½ffÀf IYfRYe fPXf Ü ·ffSX°f RYfB³f»f ¸fZÔ fZd»þ¹f¸f ÀfZ 1 . 2 ÀfZ WXfSX ¦f¹ff »fZdIY³f IYû¨f IZY ¸fb°ffdfIY ³f°feþf ÀfIYfSXf°¸fIY SXWXf Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf , Af´fIYû Àf¸fÓf³ff WXû¦ff dIY fZd»þ¹f¸f ´fcSXe MXe¸f »fZIYSX Af¹ff WX` AüSX UZ Qbd³f¹ff IYe ÀfUÊßfZâ MXe¸fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX` Ü WX¸ffSXZ ´ffÀf þû MXe¸f WX` , CXÀfIZY Àff±f CX³fIYf Àff¸f³ff IYSX³ff fOÞXf IYQ¸f SXWXf Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf , BÀf ¹fbUf MXe¸f ³fZ Qbd³f¹ff IYe °feÀfSXZ ³fÔfSX IYe MXe¸f IZY dJ»ffRY JZ»f³fZ IYf Af°¸fdUV½ffÀf dQJf¹ff dþÀfÀfZ f°füSX IYû¨f ¸fZSXZ dUIY»´f fPXZ WX`Ô Ü IYû¨f ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY ¸füIZY ¦fÔUf³fZ ÀfZ CX³fIYe MXe¸f IYû Jfd¸f¹ffþf ·fb¦f°f³ff ´fOÞXf Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf , ¸fZSXZ d»f¹fZ ÀffÀfZ AWX¸f ff°f ¸füIYûÔ IYû ¦fû»f ¸fZÔ fQ»f³ff ±ff Ü WX¸f³fZ IYBÊ ¸füIZY f³ff¹fZ »fZdIY³f UZ IYfRYe ³fWXeÔ ±fZ Ü WX¸fZÔ AüSX ¦fû»f IYSX³fZ WXûÔ¦fZ Ü IY~f³f ¸f³f´fie°f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY MXe¸f fZWX°fSX ´fiQVfʳf IYû fZ°fff WX` Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf , fZd»þ¹f¸f þ`Àfe MXe¸f IZY dJ»ffRY A¨LZ ´fiQVfʳf ÀfZ ·fdU¿¹f IZY d»f¹fZ WXüÀf»ff fPXZ¦ff »fZdIY³f CX³fIYû WXSXf³ff B³f ¹fbUf dJ»ffdO¹ffZÔ IZY d»f¹fZ fWXb°f fOÞXe ff°f WXû¦ff Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf , BÀfIZY d»f¹fZ WX¸fZÔ IbYL ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¸fZWX³f°f IYSX³fe WXû¦fe AüSX ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX³ff WXû¦ff dIY WX¸f ¦f»fd°f¹fûÔ IYû ³ff QûWXSXf¹fZÔÜ ÓffSXJ¯OX IYe MXe¸f ³fZ 7 dUIZYMXûÔ ÀfZ þe°f WXfdÀf»f IYe SXf¹f´fbSXÜ feÀfeÀfeAfBÊ õfSXf Af¹fûdþ°f Àfed³f¹fS XUc¸fZ³Àf Afg»f BÔdOX¹ff ³ffgIY AfCXMX Àfed³f¹fSX Uc¸fZ³Àf MXe-20 ´»fZM X¦fbi´f ¢½ffMXÊS XRYfB³f»f ¸f`¨fZÀf IYf Af¹fûþ³f 23 þ³fUSXe ÀfZ f`Ô¦f»fûS X¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþÀfIZY A³°fʦf°f LØfeÀf¦fPÞX dUøYð ÓffSXJ¯OX IYf ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸f`¨f JZ»ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX ³fZ MXfgÀf þe°fIYSX f»»fZffþe IYSX°fZ WXb¹fZ 19.2 AûUSX¸fZÔ 71 SX³fûÔ ´fSX Afg»f AfCXM XWXû ¦fB ÊdþÀf¸fZÔ dVfUe ´ff¯OXZ ³fZ 27 SX³f f³ff¹ffÜ 72 SX³fûÔ IZY »fùf IZY d»fE £Zf»f°fZ WXb¹fZ ÓffSXJ¯OX IYe MXe¸f ³fZ 14.5 AûUS X¸fZÔ 3 dUIZYM X´fSX 75 SX³f f³ffIYSX BÀf ¸f`¨f ´fSX 7 dUIZYMXûÔ ÀfZ þe°f WXfdÀf»f IYeÜ dþÀf¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX ÀfZ CXd¸fÊ»ff WXdSX³ff, ßfðf U`¿¯fU U Vff¹f»ff Af»f¸f ³fZ 1-1 dUIZYM Xd»f¹ffÜ ¸fZ»ff³fÊÜ AfgÀMÑZd»f¹ff Aû´f³f ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX JZ»f SXWXe ¦f`SX USXe¹f Ed»fÀfZ ¸fMXZÊÔÀf ³fZ Qbd³f¹ff IYe ¨fü±fZ ³fÔfSX IYe dJ»ffOÞXe Ed»f³ff dÀU°f»fû³ff IYû Àfe²fZ ÀfZMXûÔ ¸fZÔ WXSXfIYSX ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX d»f¹ff Ü fZd»þ¹f¸f IYe BÀf dJ»ffOÞXe ³fZ CXIiYZ³f IYe dÀU°f»fû³ff IYû EIY §fÔMXZ 13 d¸f³fMX ¸fZÔ 6 . 4, 6 . 0 ÀfZ WXSXf¹ff Ü BÀf ¸fWXe³fZ WXûfMXÊ ¸fZÔ dJ°fff þe°f³fZ IZY ffQ ÀfZ UWX »f¦ff°ffSX QÀf ¸f`¨f þe°f ¨fbIYe WX` Ü A·fe °fIY EIY ·fe ÀfZMX ³fWXeÔ ¦fÔUf³fZ Uf»fe ¸fMXZÊÔÀf dIY¸f ¢»ffBMXþÀfÊ ( 2012 ) IZY ffQ AÔd°f¸f ¨ffSX ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ Uf»fe fZd»þ¹f¸f IYe ´fWX»fe dJ»ffOÞXe WX` Ü UWX Af °fIY ¨ffSX ¦fi`ÔOXÀ»f`¸f JZ»fe WX` AüSX EIY ¸fZÔ ·fe °feÀfSXZ QüSX ÀfZ Af¦fZ ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fe Ü Af CXÀfIYf Àff¸f³ff QcÀfSXe USXe¹f°ff ´fif~ I`YSXûd»f³f Uûdª³f¹ffIYe ¹ff ¦f`SX USXe¹f IYf»ffÊ ÀfbAfSXZþ ³fUfSXû ÀfZ WXû¦ff Ü UZÀMXBÔOXeþ ¸fZÔ WXû¦ff ¸fdWX»ff MXe-20 dUV½f IY´f, 9 ³ffÔUSX ÀfZ VfbøY WXû¦ff MXc³ff¸fZÊÔMX QbfBÊÜ ¸fdWX»ff MXe20 dUV½f IY´f BÀf Àff»f ³fü ÀfZ 24 ³fUÔfSX °fIY EÔMXe¦ff AüSX ffSXfbOXf, ¦f¹ff³ff AüSX ÀfZÔMX »fcdÀf¹ff ¸fZÔ JZ»ff þfE¦ffÜ ¸fZþff³f UZÀMXBÔOXeþ 2016 ¸fZÔ AfÀMÑZd»f¹ff IYû WXSXfIYSX þe°ff ¦f¹ff dJ°fff fSXIYSXfSX SXJ³fZ IYe IYûdVfVf ¸fZÔ WXû¦ffÜ d´fL»fZ Àff»f AfBÊÀfeÀfe MXe20 MXe¸f IYe IY~f³f ¨fb³fe ¦fBÊ ÀMXZRY³fe MXZ»fSX EIY ffSX dRYSX UZÀMXBÔOXeþ IYe IY¸ff³f ÀfÔ·ff»f ÀfIY°fe WX`Ü dIiYIZYMX UZÀMXBÔOXeþ ³fZ °fe³fûÔ UZ³¹fc IYf ¨f¹f³f fû»fe IYe ´fidIiY¹ff IZY ffQ dIY¹ff AüSX AfBÊÀfeÀfe IYû BÀfIYe Àfc¨f³ff QZ QeÜ AfBÊÀfeÀfe IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe OXZdUOX dSX¨fOXÊÀf³f ³fZ IYWXf ,‘‘ UZÀMXBÔOXeþ IYe MXe¸f ¦f°f ¨f`d¸´f¹f³f WX` AüSX ¸fbÓfZ BÀf¸fZÔ IYûBÊ VfIY ³fWXeÔ dIY UZ fZWX°fSXe³f ¸fZþff³f Àffdf°f WXûÔ¦fZÜ UZÀMXBÔOXeþ IZY A»ffUf BÀf¸fZÔ AfÀMÑZd»f¹ff, dUV½f ¨f`d¸´f¹f³f BÔ¦»f`ÔOX, ³¹fcþe»f`ÔOX, ·ffSX°f, ´ffdIYÀ°ff³f, QdÃf¯f ARiYeIYf AüSX ßfe»fÔIYf ³fþSX AfEÔ¦fZÜ ffIYe Qû þ¦fWX ffÔ¦»ffQZVf, ³feQSX»f`ÔOX, Af¹fSX»f`ÔOX, ´ff´fbAf ³¹fc d¦f³fe¹ff, ÀIYfMX»f`ÔOX, ±ffBÊ»f`ÔOX, ¹fb¦ffÔOXf ¹ff ÀfÔ¹fböY ASXf A¸feSXf°f ¸fZÔ ÀfZ d¸f»fZ¦feÜ ¹fZ Àf·fe °fe³f ÀfZ 14 þb»ffBÊ °fIY ³feQSX»f`ÔOX ¸fZÔ MXe20 ¢½ff»feRYf¹fSX JZ»fZÔ¦fZÜ I`YSXZdf¹ffBÊ MXe¸f ³fZ 2007 dUV½f IY´f AüSX 2010 MXe20 dUV½f IY´f IYe ¸fZþff³fe IYe ±feÜ ¨ffSX A·¹ffÀf ¸f`¨f WXZ°fb LØfeÀf¦fPÞX ÀMXZM XdIiYIZYMX ÀfÔ§f ³fZ Àfed³f¹fS XMXe¸f IYe §fû¿f¯ff IYe SXf¹f´fbSXÜ AfÔ²fi´fiQZVf IZY Àff±f dUþ¹fUfOÞXf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ¨ffSX A·¹ffÀf ¸f`¨f WXZ°fb LØfeÀf¦fPÞX ÀMXZM XdIiYIZYMX ÀfÔ§f ³fZ Afþ Àfed³f¹fS XMXe¸f IYe §fû¿f¯ff IYSX Qe ¦fBÊ WX` þû dIY BÀf ´fiIYfSX WX`Ü BÀfe MXe¸f IZY ´fiQVfʳf IZY Af²ffSX ´fSX Af¦f ZWXû³f ZUf»fZ U³fOXZ MXc³ff¸fZÊÔMX dUþ¹f WXþfSXZ MÑfgRYe þû dIY 05 ÀfZ 15 RYSXUSXe °fIY WX`QSXfffQ ¸fZÔ WXû³ff WX`Ü IYe MXe¸f IYe §fû¿f¯ff IYe þf¹fZ¦feÜ MXe¸f dUþ¹fUfOÞXf ÀfZ WXe WX`QSXfffQ dUþ¹f WXþfSXZ MÑfgRYe WXZ°fb SXUf³ff WXû¦feÜ ¸f³ffZªf dÀfa¦f (IY´°ff³f), Ad·f¸f³¹fc ¨ff`WXf³f, Aªf¹f ¸faOX»f, A¸f³fQe´f JSmX, ¸ffZ.VffWXffªf WbXÀf`³f, ´faIYªf SXf½f, ´f½f³fQe´f dÀfa¦f, ´fi°feIY SXfªf dÀf³WXf, SXfZdWX°f ²fib½f, VfWXff³f Jf³f, Àfaªfe°f QZÀffBÊ, Àff`SX·f J`SX½ffSX, VffdIYf AWX¸fQ, VfVffaIY ¨faýifIYSX, dVf½fZ³ýi dÀfa¦f, Vfb·f¸f A¦fi½ff»f, Àfb¸fe°f SXf¹fIYSX, d½fVff»f IbYVf½ffWXf, ÀMZÔXOX ¸fZÔ: ½fe ³fed°fVf SXf½f, d½fV½fSaXªf³f dÂf´ffNXe, AfZ¸fIYfSX ½f¸ffÊÜ UZÀMXBÔOXeþ ¸fZÔ WXfZ¦ff ¸fdWX»ff MXe-20 dUV½f IY´f QbfBÊÜ ¸fdWX»ff MXe20 dUV½f IY´f BÀf Àff»f 9 ÀfZ 24 ³fUÔfSX °fIY EÔMXe¦ff AüSX ffSXfbOXf, ¦f¹ff³ff AüSX ÀfZÔMX »fcdÀf¹ff ¸fZÔ JZ»ff þfE¦ff Ü ¸fZþff³f UZÀMXBÔOXeþ 2016 ¸fZÔ AfgÀMÑZd»f¹ff IYû WXSXfIYSX þe°ff ¦f¹ff dJ°fff fSXIYSXfSX SXJ³fZ IYe IYûdVfVf ¸fZÔ WXû¦ff Ü d´fL»fZ Àff»f AfBÊÀfeÀfe MXe20 MXe¸f IYe IY~f³f ¨fb³fe ¦fBÊ ÀMXZRY³fe MXZ»fSX EIY ffSX dRYSX UZÀMXBÔOXeþ IYe IY¸ff³f ÀfÔ·ff»f ÀfIY°fe WX`Ü dIiYIZYMX UZÀMXBÔOXeþ ³fZ °fe³fûÔ UZ³¹fc IYf ¨f¹f³f fû»fe IYe ´fidIiY¹ff IZY ffQ dIY¹ff AüSX AfBÊÀfeÀfe IYû BÀfIYe Àfc¨f³ff QZ QeÜ AfBÊÀfeÀfe IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe OXZdUOX dSX¨fOXÊÀf³f ³fZ IYWXf dIY UZÀMXBÔOXeþ IYe MXe¸f ¦f°f ¨f`d¸´f¹f³f WX` AüSX ¸fbÓfZ BÀf¸fZÔ IYûBÊ VfIY ³fWXeÔ dIY UZ fZWX°fSXe³f ¸fZþff³f Àffdf°f WXûÔ¦fZÜ UZÀMXBÔOXeþ IZY A»ffUf BÀf¸fZÔ AfÀMÑZd»f¹ff, dUV½f ¨f`d¸´f¹f³f BÔ¦»f`ÔOX, ³¹fcþe»f`ÔOX, ·ffSX°f, ´ffdIYÀ°ff³f, QdÃf¯f ARiYeIYf AüSX ßfe»fÔIYf ³fþSX AfEÔ¦fZ Ü C M Y K

july 2016
Oct 2016
GOOD EVENING-DAK-01-06-2018
GOOD EVENING-DAK-21-09-2018
GOOD EVENING-BHOPAL-06-07-2018
Satyam Live (Magazine), Year-4, Edition-8, July 2017
February 2018
GOOD EVENING- DAK- 13-2-18
Aug 17
March 2017
Sept. 2017
Dec 2017
may2016
oct16
Dec 2016
Jan 2017
March 2018
jan 2017
JUNE 2017
Nov 2017
July 2018
Oct 2017
March 2016
may 2017
July 2017
Jan 2018
GOOD EVENING-INDORE-05-09-2018
GOOD EVENING-DAK-27-06-2018
June-2016
GOOD EVENING-BHOPAL-07-09-2018