Views
11 months ago

2a Spread_2a

2a

M A D A M E C O C O P H O T O G R A P H Y | M O D E R N & E L E G A N T | W W W . M D M C O C O . N L W HAT M AKES M ADAM E CO CO ’S BO UDO IR A UNIQ UE EXPERIENCE BEGINS FAR BEFO RE W E SNAP THE SHUTTER FO R THE FIRST TIM E. THE BEST BO UDO IR IM AGES CO M E FRO M AN EXPERIENCED PHOTO GRAPHER W O RKING W ITH A HAPPY, CO M FO RTABLE M O DEL - A CO M BINATIO N THAT CAN TAKE TIM E TO DEVELO P!

SUVARNABHUMI AIRPORT (TERMINAL 2A)
Prednáška č. 2a - Kinematika, Pohyb bodu
Projekt Siatka pod prezentację 2a - Akademia Sztuki w Szczecinie