Views
11 months ago

cottonclassics_2018_dp

v jednou za rok FLA.

v jednou za rok FLA. Podniky získávají jasné vedení a podporu pro dodržování kodexu chování. Používáním benchmarků se stanovují specifické požadavky pro dodržování jednotlivých bodů Ú fi subdodržování kodexu chování (Code of Labour Practices). Zahrnuje následujících 8 tematických výplaty mezd zaručujících důstojnou existenci, svobodu shromažďování a právo na tarifní je takzvaném Brand Performance Check dosáhne benchmarking score 75+. FWF kontroluje a hodnotí členy a veřejně informuje o jejich aktuálním statutu. V případě nutnosti jsou podniku T pracoviště, aby získala certifikaci. Základ této iniciativy zúčastněných stran tvoří „základní listina lidských práv“ OSN, dohody ILO, mezinárodní normy v fi o všechny organizace nezávisle na branži, velikosti a jiných faktorech. Obsahuje údaje k nás o zdraví, bezpečnost, životní prostředí a firemní etika. Na platformě jsou vyplní sebeevaluační dotazník, připojí k němu certifikace a zkušební zprávy a rozhodnou, kdo smí tyto informace vidět. Nákupčí mohou provádět analýzu rizik, nahlížet do zpráv svých dodavatelů a hlídat výkon svého dodavatelského řetězce. Členství nezávisí na velikosti, branži Ú Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP): T musejí dodržovat výrobní firmy, aby získaly certifikaci. Na oblečení není žádná značka. Certifikují se výhradně specifické továrny, nelze certifikovat firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zákonodárství, n z dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě zlatý certifikát, získá platinový certifikát platný 2 roky. Pokud výrobní místo (už) nesplňuje všechny principů nechat provést audit schváleným monitorovacím partnerem. Na základě zprávy se u jednoho měsíce, probíhají namátkové neohlášené kontroly v certifikovaných továrnách. ZNAČKY A CERTIFIKACE VÝROBKŮ k h d k h d l fl k o V Certifikovaná bavlna FAIRTRADE: Standardy této značky kvality, která se umísťuje na oblečení, určuje Fairtrade se vztahuje na bavlnu použitou ve výrobku a směřuje k tomu, aby se přispělo snažit o dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy. Zemědělci se musejí spojovat do kooperací a é b zákonem zakázané, upravované a zdraví škodlivé látky a parametry s organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V závislosti na kontaminaci a prokazatelně zaručuje použití bio přírodních vláken. Certifikace TEXTILNÍ SVAZY/INICIATIVY a 1 v diskriminace, pracovní doba, žádné podezřelé zaměstnávání, ochrana životního prostředí a d A T LA Code of Conduct, k jehož dodržování jsou zúčastněné podniky zavázány. Jeho základem jsou y y child labour, forced labour, collective bargaining, health, safety, environment and payment. pracovní doby, dětské práce, zneužívání, nucené práce, svobody sdružování, kolektivního pracovní doby, dětské práce, zneužívání, nucené práce, svobody sdružování, kolektivního The FLA is controlling the implementation of the code of conduct on a yearly basis. Moreo vyjednávání, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a odměňování. Dodržování kontroluje vyjednávání, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a odměňování. Dodržování kontroluje - ver, the companies are supported by guidance and benchmarking is used for further impro jednou za rok FLA. Podniky získávají jasné vedení a podporu pro dodržování kodexu chová jednou za rok FLA Podniky získávají jasné vedení a podporu pro dodržování kode odů odů aCode of Conduct. Od podniků se očekává, že budou realizovat o C Fair Wear Foundation: Fair Wear Foundation is an independent, non-profit organisation that works with companies and factories to improve labour conditions for Z garment workers. The base of the collaboration between FWF and a dodržování sociálních standardů v textilních továrnách, také u jejich dodržování sociálních standardů v textilních továrnách, také u jejich g tements: employment is freely chosen, no discrimination in employment, g g g y dodržování kodexu chování (Code of Labour Practices). Zahrnuje následujících 8 tematickýc dodržování kodexu chování (Code of Labour Practices). Zahrnuje následujících 8 tematickýc living wage, no excessive working hours, safe and healthy working conditions, legally binding bloků: dětská práce, nucená práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní smlouvy, bloků: dětská práce, nucená práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní smlouvy, d l d hd b d h ď f d hd b d h ď f f f company is integrating at least 90% of the production volume in the Monitoring System a and as a consequence is reaching the score of 75+ in the benchmarking brand performance alespoň 90 % výrobního procesu integrováno do systému monitoringu a pokud oblečení v alespoň 90 % výrobního procesu integrováno do systému monitoringu a pokud oblečení v . If takzvaném Brand Performance Check dosáhne benchmarking score 75+. FWF kontroluje a takzvaném Brand Performance Check dosáhne benchmarking score 75+. FWF kontroluje a h SA 8000: S SAI was founded in 1989 and has established criteria, which all certificated Tato norma založená v roce 1989 společností Social Accountability Tato norma založená v roce 1989 společností Social Accountab SAI companies have to fulfil to receive the certification. This criteria list is m common language to measure social performance. All decisions must be v oblasti lidských práv a mezinárodních pracovních práv. Rozhodnutí činí v oblasti lidských práv a mezinárodních pracovních práv. Rozhodnutí činí taken by companies, governments, trade unions and NGOs together. Each společně podniky, vlády, odbory a nevládní organizace. Certifikacíi musí olečně podniky, vlády, odbory a nevládní organizace. Certifikacíi musí f fi f projít každé výrobní místo a platí vždy 3 roky. Zvláštností je užitečnost pro projít každé výrobní místo a platí vždy 3 roky. Zvláštností je užitečnost pro ors. všechny organizace nezávisle na branži, velikosti a jiných faktorech. Obsahuje údaje k nás v The list is including the following topics: child labour, forced or compulsory labour, health and l safety, freedom of association and right to collective bargaining, discrimination, disciplinary při práci, svoboda shromažďování a právo na tarifní vyjednávání, diskriminace, disciplinární při práci, svoboda shromažďování a právo na tarifní vyjednávání, diskriminace, disciplinární o Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX): i i Sedex is a not for profit membership organisation dedicated to driving Na této online platformě se v databázi vyměňují a předávají informace a této online platformě se v databázi vyměňují a předávají informace p a vystavují zprávy. Pokryta jsou následující témata: pracovní podmínky, ld d - zdraví, bezpečnost, životní prostředí a firemní etika. Na platformě jsou d b d fi k l f to store, share and report information on four key areas: labour standards, ukládány informace k etickému a odpovědnému jednání odvozené od ukládány informace k etickému a odpovědnému jednání odvozené od health and safety, environment and business ethics. On the platform you can find information ILO konvencí, ETI Basis kodex, SA8000, ISO14001 a kodexů chování dle branží. Dodavatelé ILO konvencí, ETI Basis kodex, SA8000, ISO14001 a kodexů chování dle branží. Dodavatelé about ethical and responsible practices based on the following codices: ILO convention, ETI vyplní sebeevaluační dotazník, připojí k němu certifikace a zkušební zprávy a rozhodnou, v dodavatelů a hlídat výkon svého dodavatelského řetězce. Členství nezávisí na velikosti, bra dodavatelů a hlídat výkon svého dodavatelského řetězce. Členství nezávisí na velikosti, b multiple customers on Sedex. For purchasers Sedex offers an electronic system for collecting and analyzing information on ethical and responsible business practices in their supply chain. informace odpovídaly pravdě. Údaje ale organizace neverifikuje ani nevaliduje. A variety of reporting tools are enabling buyers to keep track of their suppliers’ performance f this organization, but all registered members have to make sure to provide correct and honest information. However, the stated data is not audited by Sedex. Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP): WRAP was founded in 2000 by an US garment trading organisation. organizací pro oděvní a obuvnický průmysl stanovuje standardy, kter organizací pro oděvní a obuvnický průmysl stanovuj WRAP is an independent, objective, non-profit team of global social musejí dodržovat výrobní firmy, aby získaly certifikaci. Na oblečení n ý y, y y žádná značka. Certifikují se výhradně specifické továrny, nelze certifik ž g g y vat firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zákonodárstv vat firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zákono d b fi d b d h f h lbl d n rectly fixed on the clothes. WRAP is adherent to the following 12 principles: compliance with nt dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě zlatý atý safety, freedom of association, environment, customs compliance and security. Depending on certifikát, získá platinový certifikát platný 2 roky. Pokud výrobní místo (už) nesplňuje všechny the fulfilment of the principles the factories are rated with gold, silver or platin certifications. standardy, získá stříbrnou certifikaci platnou 6 měsíců. Továrny musejí po sebeevaluaci s WRAP audits are primarily carried out by accredited monitoring partners. They are analysing principů nechat provést audit schváleným monitorovacím partnerem. Na základě zprávy se u echat provést audit schváleným monitorovacím partnerem. Na základě zprávy se u WRAP rozhodne, zda certifikace proběhne. Dále k těmto auditům, které proběhnou během W if the factory can be certificated. Additionally, all certified facilities, regardless of certification jednoho měsíce, probíhají namátkové neohlášené kontroly v certifikovaných továrnách. j level, are also subject to randomized, unannounced post-certification audits, which can occur a hree different categories, according to the permitted driving speeds (category r as well as according to the amount of used fluorescent background material p p p p p and reflective material, which are necessary for 360° visibility day and 3 g a rukávy a/nebo nohy. Této klasifikace se může dosáhnout také kombinací více výrobků, např. kávy a/nebo nohy. Této klasifikace se může dosáhnout také kombinací více výrobků, např. jacket and a trouser. The overall surface of logos needs to be subtracted from the visible sur b o The clothes are marked with the pictogram, where instead of the “x”, the applying category V oblečení je umístěn piktogram, přičemž místo X je uvedena dosažená třída. V bl č í j í ě ik řič ž í X j d d ž á is filled in. Certifikovaná bavlna FAIRTR You can find this label on your clothes. FLO-CERT GmbH is certificating this Standardy této značky kvality, která se umísťuje na oblečení, určuje Fairtrade St d d tét čk k lit kt á í ť j bl č í č j F i t have to pay at least a cost covering price to their farmers as well as an addiělo lo tional bonus for infrastructure, education and social affairs. The decision for the use of this extra money is taken collectively by the farmers. This additional bonus is often used to change production to organic farming. If desired, buyers have to pay a příspěvky, příspěvky na infrastrukturu a vzdělávání, o jejichž použití rozhoduje společně příspěvky, příspěvky na infrastrukturu a vzdělávání, o jejichž použití rozhoduje sp de re kolektiv. Je-li takový požadavek, musí odběratel předem zafinancovat část sklizně a musí se iv. Je-li takový požadavek, musí odběratel předem zafinancovat část sklizně a musí se - lationships. The certification authority is controlling the farmers that have to join together in snažit o dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy. Zemědělci se musejí spojovat do kooperací a snažit o dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy. Zemědělci se musejí spojovat do kooperací a cm social (improvement of working conditions according to the ILO guidelines), economical (flow certifikační orgán také kontroluje. Další příspěvek se používá často k tomu, aby se zvýšilos. certifikační orgán také kontroluje Další příspěvek se používá často k tomu aby se zv The use of that product seal in clothes ensures the testing in all Používání této značky v oblečení potvrzuje provedení zkoušky n k bl d k k steps of production on substances prohibited, or regulated by law, í All components of the final product (sewing cotton, buttons, etc.) zdravotní prevence. Všechny součásti koncového výrobku (nitě, dravotní prevence. Všechny součásti koncového výrobku (nitě, miminka. Certifikace se musí obnovovat každý rok. fi The organic content standard certification, which is directly fixed on clothing, Standardy pro tuto značku uvedenou v oblečení stanovuje obecně společnost Standardy pro tuto značku uvedenou v oblečení stanovuje obecně společnost of biological material, different logos are used (OCS 100: 95-100% kbA/ p p p / kontaminaci a prokazatelně zaručuje použití bio přírodních vláken. Certifika kontaminaci a prokazatelně zaručuje použití bio přírodních vláken. Certifika contamination should be avoided and the use of organic natural fibers is m s This corporate initiative was founded in 2003 by the Foreign Trade Tato podnikatelská iniciativa byla založena v roce 2003 asociací T d ik l ká i i i i b l l ž 2 Association. Companies of all sectors and regions can use their code of conduct and imple Foreign Trade Association. Podniky všech branží a regionů mohou používat kodex chování iation. Podniky všech branží a regionů mohou používat kodex chování a mentation system. However, there is no identification on the goods. The Code of Conduct 11 11 health and safety, protection of young employees, forced labour, ethical conduct, discrimi v Companies commit to the BSCI by signing the Code of Conduct. The auditing procedures take p y j pij p j j p y j pij p j j A The Fair Labor Association which was founded in 1999 believes that Tato iniciativa více zúčastněných stran, jejíž členové jsou podniky, T i i i i í úč ě ý h j jíž čl é j d ik all goods should be produced fairly and ethically. FLA brings together u universities, civil society organizations (CSOs) and companies to find na na bl l l b ll h f h zlepšení celkových pracovních podmínek a na ochraně práv zaměstnanců. Základ tvoří FL celkových pracovních podmínek a na ochraně práv zaměstnanců. Základ tvoří FL committing themselves to the FLA Code of Conduct, built on the ILO core labour standards. Code of Conduct, k jehož dodržování jsou zúčastněné podniky zavázány. Jeho základem jso Code of Conduct, k jehož dodržování jsou zúčastněné podniky zavázány. Jeho základem jso The FLA code of conduct contains regulations of working conditions, working hours, abuse, g g y y g g pracovní doby, dětské práce, zneužívání, nucené práce, svobody sdružování, kolektivníh pracovní doby, dětské práce, zneužívání, nucené práce, svobody sdružování, kolektivníh pracovní doby, dětské práce, zneužívání, nucené práce, svobody sdružování, kolektivníh pracovní doby, dětské práce, zneužívání, nucené práce, svobody sdružování, kolektivního The FLA is controlling the implementation of the code of conduct on a yearly basis. More The FLA is controlling the implementation of the code of conduct on a yearly basis. M vyjednávání, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a odměňování. Dodržování kontroluje vyjednávání, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a odměňování. Dodržování kontroluje vyjednávání, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a odměňování. Dodržování kontroluje vyjednávání, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a odměňování. Dodržování kontroluje g g g g ání. ání. yg g yg g jednou za rok FLA. Podniky získávají jasné vedení a podporu pro dodržování kodexu chová jednou za rok FLA. Podniky získávají jasné vedení a podporu pro dodržování kodexu chová jednou za rok FLA. Podniky získávají jasné vedení a podporu pro dodržování kodexu chová jednou za rok FLA. Podniky získávají jasné vedení a podporu pro dodržování kodexu chován án á b h k fi k d k d d d l hb b h k fik d k dd vements. It is expected that the companies are taking steps to improve, as long as standard vements. It is expected that the companies are taking steps to improve, as long as standar Používáním benchmarků se stanovují specifické požadavky pro dodržování jednotlivých bo Používáním benchmarků se stanovují specifické požadavky pro dodržování jednotlivých bo Používáním benchmarků se stanovují specifické požadavky pro dodržování jednotlivých bo Používáním benchmarků se stanovují specifické požadavky pro dodržování jednotlivých bo zur Einhaltung des Verhaltenskodex. Durch die Nutzung von Benchmarks werden spezifische patření ke zlepšení, pokud patření ke zlepšení, pokud y Code of Conduct. Od podniků se očekává, že budou realizovat o Code of Conduct. Od podniků se očekává, že budou realizovat o Code of Conduct. Od podniků se očekává, že budou realizovat o Code of Conduct. Od podniků se očekává, že budou realizovat o Anforderungen zur Einhaltung der einzelnen Punkte des Code of Conduct festgelegt. Es wird nejsou splněny určité standardy. Úspěšná verifikace platí vždy 2-3 roky. nejsou splněny určité standardy. Úspěšná verifikace platí vždy 2-3 roky. von den Unternehmen erwartet Verbesserungen vorzunehmen, wenn gewisse Standards nicht erfüllt werden. Die erfolgreiche Verifizierung ist jeweils für 2-3 Jahre gültig. Fair Wear Foundation: Fair Wear Foundation: Der Fokus dieser unabhängigen Multistakeholer Initiative liegt auf der j y ý ý j y ý ý works with companies and factories to improve labour conditions for orks with companies and factories to improve labour conditions for Zájem této iniciativy nezávislých zúčastněných stran se zaměřuje na Zájem této iniciativy nezávislých zúčastněných stran se zaměřuje na Zájem této iniciativy nezávislých zúčastněných stran se zaměřuje na Zájem této iniciativy nezávislých zúčastněných stran se zaměřuje na garment workers. The base of the collaboration between FWF and a ment workers. The base of the collaboration between FWF dodržování sociálních standardů v textilních továrnách, také u jejich dodržování sociálních standardů v textilních továrnách, také u jejich dodržování sociálních standardů v textilních továrnách, také u jejich dodržování sociálních standardů v textilních továrnách, také u jejic Subunternehmern und Lieferanten. Die Stimmrechte sind zu jeweils 25% dodavatelů a dodavatelů. Hlasovací práva jsou rozdělena vždy 25 % na dodavatelů a dodavatelů. Hlasovací práva jsou rozdělena vždy 25 % na member is the Code of Labour Practices. It includes the following 8 sta ember is the Code of Labour Practices. It includes the following 8 dodavatelů a dodavatelů. Hlasovací práva jsou rozdělena vždy 25 % na dodavatelů a dodavatelů. Hlasovací práva jsou rozdělena vždy 25 % na dodavatelů a dodavatelů. Hlasovací práva jsou rozdělena vždy 25 % na dodavatelů a dodavatelů. Hlasovací práva jsou rozdělena vždy 25 % naauf NGOs und Gewerkschaften und zu 50% auf Unternehmen aufgeteilt. g y y y j y tements: employment is freely chosen, no discrimination in employment, tements: employment is freely chosen, no discrimination in employment, nevládní organizace a odbory a 50 % na podniky. Podniky se zavazují k nevládní organizace a odbory a 50 % na podniky. Podniky se zavazují k nevládní organizace a odbory a 50 % na podniky. Podniky se zavazují k nevládní organizace a odbory a 50 % na podniky. Podniky se zavazují k g g g y g dodržování kodexu chování (Code of Labour Practices). Zahrnuje následujících 8 tematic dodržování kodexu chování (Code of Labour Practices). Zahrnuje následujících 8 tematic dodržování kodexu chování (Code of Labour Practices). Zahrnuje následujících 8 tematic dodržování kodexu chování (Code of Labour Practices). Zahrnuje následujících 8 tematic living wage, no excessive working hours, safe and healthy working conditions, legally bind xcessive working hours, safe and healthy working conditions, legally bloků: dětská práce, nucená práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní smlouv bloků: dětská práce, nucená práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní smlouv bloků: dětská práce, nucená práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní smlouv bloků: dětská práce, nucená práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní smlouv Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Arbeitsverträge, Zahlung existenzsichernder Löhne, vemployment relationships. These standards are based on the ILO core labour standards and re based on the ILO core labour standards and výplaty mezd zaručujících důstojnou existenci, svobodu shromažďování a právo na tarifní výplaty mezd zaručujících důstojnou existenci, svobodu shromažďování a právo na tarifní výplaty mezd zaručujících důstojnou existenci, svobodu shromažďování a právo na tarifní výplaty mezd zaručujících důstojnou existenci, svobodu shromažďování a právo na tarifní Vereinigungsfreiheit und Recht auf Tarifverhandlungen, Nichtdiskriminierung, Arbeitszeiten. y the UN Declaration of Human Rights. The use of the label on clothes is only allowed, if the Declaration of Human Rights. The use of the label on clothes is only allow vyjednávání, nediskriminace, pracovní doba. Základ tvoří např. ILO základní pracovní normy vyjednávání, nediskriminace, pracovní doba. Základ tvoří např. ILO základní pracovní normy vyjednávání, nediskriminace, pracovní doba. Základ tvoří např. ILO základní pracovní normy vyjednávání, nediskriminace, pracovní doba. Základ tvoří např. ILO základní pracovní normy Grundlage dafür bieten u.a. die ILO Kernarbeitsnormen und UN Menschenrechtserklärung. d j d j company is integrating at least 90% of the production volume in the Monitoring System any is integrating at least 90% of the production volume in the Monitoring Sys a základní listina lidských práv OSN. Značku lze na oblečení používat pouze tehdy, pokud a základní listina lidských práv OSN. Značku lze na oblečení používat pouze tehdy, poku a základní listina lidských práv OSN. Značku lze na oblečení používat pouze tehdy, pokud a základní listina lidských práv OSN. Značku lze na oblečení používat pouze tehdy, poku f f h h f h b h k b d f alespoň 90 % výrobního procesu integrováno do systému monitoringu a pokud obleče alespoň 90 % výrobního procesu integrováno do systému monitoringu a pokud obleče alespoň 90 % výrobního procesu integrováno do systému monitoringu a pokud obleče alespoň 90 % výrobního procesu integrováno do systému monitoringu a pokud obleče g j g takzvaném Brand Performance Check dosáhne benchmarking score 75+. FWF kontroluje a takzvaném Brand Performance Check dosáhne benchmarking score 75+. FWF kontroluje a takzvaném Brand Performance Check dosáhne benchmarking score 75+. FWF kontroluje a takzvaném Brand Performance Check dosáhne benchmarking score 75+. FWF kontroluje a g hodnotí členy a veřejně informuje o jejich aktuálním statutu. V případě nutnosti jsou pod notí členy a veřejně informuje o jejich aktuálním statutu. V případě nutnosti jsou pod hodnotí členy a veřejně informuje o jejich aktuálním statutu. V případě nutnosti jsou p hodnotí členy a veřejně informuje o jejich aktuálním statutu. V případě nutnosti jsou p hodnotí členy a veřejně informuje o jejich aktuálním statutu. V případě nutnosti jsou p hodnotí členy a veřejně informuje o jejich aktuálním statutu. V případě nutnosti jsou p n wertet die Mitglieder und berichtet öffentlich über den aktuellen Status. Falls nötigt werden zadána nutná opatření ke zlepšení, jejichž realizace musí být dokumentována. zadána nutná opatření ke zlepšení, jejichž realizace musí být dokumentována den Unternehmen im Anschluss notwendige Verbesserungsmaßnahmen vorgegeben, deren Umsetzung dokumentiert werden muss. SA 8000: SA 8000: SA 8000: SA 8000: SA 8000: y gg p y p rtificate rtificate Tato norma založená v roce 1989 společností Social Accountability Tato norma založená v roce 1989 společností Social Accountability Tato norma založená v roce 1989 společností Social Accountability Tato norma založená v roce 1989 společností Social Accountability g p j p j p SAI companies have to fulfil to receive the certification. This criteria list SAI companies have to fulfil to receive the certification. This criteria list International stanovuje přezkoumatelná kritéria, která musejí splňovat International stanovuje přezkoumatelná kritéria, která musejí splňovat International stanovuje přezkoumatelná kritéria, která musejí splňovat International stanovuje přezkoumatelná kritéria, která musejí splňovat eine Zertifizierung zu erhalten. Die Basis dieser Multistakeholder Initiative tran ran g pracoviště, aby získala certifikaci. Základ této iniciativy zúčastněných st pracoviště, aby získala certifikaci. Základ této iniciativy zúčastněných st pracoviště, aby získala certifikaci. Základ této iniciativy zúčastněných st pracoviště, aby získala certifikaci. Základ této iniciativy zúčastněných st bilden die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ der UN, Überein tvoří „základní listina lidských práv“ OSN, dohody ILO, mezinárodní norm tvoří „základní listina lidských práv“ OSN, dohody ILO, mezinárodn tvoří „základní listina lidských práv“ OSN, dohody ILO, mezinárodní norm tvoří „základní listina lidských práv“ OSN, dohody ILO, mezinárodní norm tvoří „základní listina lidských práv“ OSN, dohody ILO, mezinárodní norm tvoří „základní listina lidských práv“ OSN, dohody ILO, mezinárodní norm v oblasti lidských práv a mezinárodních pracovních práv. Rozhodnutí či v oblasti lidských práv a mezinárodních pracovních práv. Rozhodnutí či v oblasti lidských práv a mezinárodních pracovních práv. Rozhodnutí či v oblasti lidských práv a mezinárodních pracovních práv. Rozhodnutí či taken by companies, governments, trade unions and NGOs together. E taken by companies, governments, trade společně podniky, vlády, odbory a nevládní organizace. Certifikacíi mu společně podniky, vlády, odbory a nevládní organizace. Certifikacíi mu společně podniky, vlády, odbory a nevládní organizace. Certifikacíi mu společně podniky, vlády, odbory a nevládní organizace. Certifikacíi mu g g g g f fi f d fi h hl f projít každé výrobní místo a platí vždy 3 roky. Zvláštností je užitečnost projít každé výrobní místo a platí vždy 3 roky. Zvláštností je užitečnos projít každé výrobní místo a platí vždy 3 roky. Zvláštností je užitečnost projít každé výrobní místo a platí vždy 3 roky. Zvláštností je užitečnos g g certification is valid across all industrial sectors regardless of the size or other critical factor all industrial sectors regardless of the size or other critical factor všechny organizace nezávisle na branži, velikosti a jiných faktorech. Obsahuje údaje k nás všechny organizace nezávisle na branži, velikosti a jiných faktorech. Obsahuje údaje k nás všechny organizace nezávisle na branži, velikosti a jiných faktorech. Obsahuje údaje k nás všechny organizace nezávisle na branži, velikosti a jiných faktorech. Obsahuje údaje k nás- The list is including the following topics: child labour, forced or compulsory labour, health and list is including the following topics: child labour, forced or compulsory labour, health and ledujícím tématům: dětská práce, nucená nebo povinná práce, ochrana zdraví a bezpečnost ledujícím tématům: dětská práce, nucená nebo povinná práce, ochrana zdraví a bezpečnost ledujícím tématům: dětská práce, nucená nebo povinná práce, ochrana zdraví a bezpečnost ledujícím tématům: dětská práce, nucená nebo povinná práce, ochrana zdraví a bezpečnost y g g g g g g při práci, svoboda shromažďování a právo na tarifní vyjednávání, diskriminace, disciplinár při práci, svoboda shromažďování a právo na tarifní vyjednávání, diskriminace, disciplinár při práci, svoboda shromažďování a právo na tarifní vyjednávání, diskriminace, disciplinár při práci, svoboda shromažďování a právo na tarifní vyjednávání, diskriminace, disciplinár Pflichtarbeit, Gesundheitsschutz und Sicherheit, Vereinigungsfreiheit & Recht auf Tarifver practices, working hours, remuneration and management system. gement system. opatření, pracovní doba, odměňování, systém managementu. opatření, pracovní doba, odměňování, systém managementu. opatření, pracovní doba, odměňování, systém managementu. opatření, pracovní doba, odměňování, systém managementu. - handlungen, Diskriminierung, Disziplinarmaßnahmen, Arbeitszeit, Vergütung, Managementt system. Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX): Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX): Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX): Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX): ASNa této online platformě se v databázi vyměňují a předávají informace Na této online platformě se v databázi vyměňují a předávají informace Na této online platformě se v databázi vyměňují a předávají informace Na této online platformě se v databázi vyměňují a předávají informace g gg g a g a vystavují zprávy. Pokryta jsou následující témata: pracovní podmínky, a vystavují zprávy. Pokryta jsou následující témata: pracovní podmínky, a vystavují zprávy. Pokryta jsou následující témata: pracovní podmínky, a vystavují zprávy. Pokryta jsou následující témata: pracovní podmínky,p bereiche werden abgedeckt: Arbeitsbedingungen, Gesundheit, Sicherheit, ply chains. Its core product is an online database, which allows members s. Its core product is an online database, which allows members zdraví, bezpečnost, životní prostředí a firemní etika. Na platformě jsou zdraví, bezpečnost, životní prostředí a firemní etika. Na platformě jsou zdraví, bezpečnost, životní prostředí a firemní etika. Na platformě jsou zdraví, bezpečnost, životní prostředí a firemní etika. Na platformě jsou ards ukládány informace k etickému a odpovědnému jednání odvozené odards ukládány informace k etickému a odpovědnému jednání odvozené od ukládány informace k etickému a odpovědnému jednání odvozené od ukládány informace k etickému a odpovědnému jednání odvozené od zu ethischen und verantwortungsbewussten Handeln abgeleitet aus ILO Konventionen, ETI health and safety, environment and business ethics. On the platform you can find informati health and safety, environment and business ethics. On the platform you can find infor ILO konvencí, ETI Basis kodex, SA8000, ISO14001 a kodexů chování dle branží. Dodavatelé ILO konvencí, ETI Basis kodex, SA8000, ISO14001 a kodexů chování dle branží. Dodavatelé ILO konvencí, ETI Basis kodex, SA8000, ISO14001 a kodexů chování dle branží. Dodavatel ILO konvencí, ETI Basis kodex, SA8000, ISO14001 a kodexů chování dle branží. Dodavatel g about ethical and responsible practices based on the following codices: ILO convention, ET es: ILO convention, ET vyplní sebeevaluační dotazník, připojí k němu certifikace a zkušební zprávy a rozhodnou, vyplní sebeevaluační dotazník, připojí k němu certifikace a zkušební zprávy a rozhodnou, vyplní sebeevaluační dotazník, připojí k němu certifikace a zkušební zprávy a rozhodnou, vyplní sebeevaluační dotazník, připojí k němu certifikace a zkušební zprávy a rozhodnou, g g g g kdo smí tyto informace vidět. Nákupčí mohou provádět analýzu rizik, nahlížet do zpráv sv ohou provádět analýzu rizik, nahlížet do zpráv sv kdo smí tyto informace vidět. Nákupčí mohou provádět analýzu rizik, nahlížet do zpráv s kdo smí tyto informace vidět. Nákupčí mohou provádět analýzu rizik, nahlížet do zpráv s kdo smí tyto informace vidět. Nákupčí mohou provádět analýzu rizik, nahlížet do zpráv s kdo smí tyto informace vidět. Nákupčí mohou provádět analýzu rizik, nahlížet do zpráv s a dodavatelů a hlídat výkon svého dodavatelského řetězce. Členství nezávisí na velikosti, bra dodavatelů a hlídat výkon svého dodavatelského řetězce. Členství nezávisí na velikosti, bra dodavatelů a hlídat výkon svého dodavatelského řetězce. Členství nezávisí na velikosti, bra dodavatelů a hlídat výkon svého dodavatelského řetězce. Členství nezávisí na velikosti, bra amultiple customers on Sedex. For purchasers Sedex offers an electronic system for collect mers on Sedex. For purchasers Sedex offers an electronic system for collect ani na jiných faktorech. Pravidla vyžadují, aby se členové co nejlépe starali, aby uvedené ani na jiných faktorech. Pravidla vyžadují, aby se členové co nejlépe starali, aby uvedené ani na jiných faktorech. Pravidla vyžadují, aby se členové co nejlépe starali, aby uvedené ani na jiných faktorech. Pravidla vyžadují, aby se členové co nejlépe starali, aby uvedené g g gg and analyzing information on ethical and responsible business practices in their supply cha ng information on ethical and responsible business practices in their supply cha informace odpovídaly pravdě. Údaje ale organizace neverifikuje ani nevaliduje. informace odpovídaly pravdě. Údaje ale organizace neverifikuje ani nevaliduje. informace odpovídaly pravdě. Údaje ale organizace neverifikuje ani nevaliduje. informace odpovídaly pravdě. Údaje ale organizace neverifikuje ani nevaliduje. g g g A variety of reporting tools are enabling buyers to keep track of their suppliers’ performa A variety of reporting tools are enabling buyers to keep track of their suppliers’ performa sorgen, dass die angegebenen Informationen der Wahrheit entsprechen. Die Angaben werden and they also have access to an advanced risk assessment tool. Any company can be part of and they also have access to an advanced risk assessment tool. Any company can be part of allerdings nicht von der Organisation verifiziert oder validiert. this organization, but all registered members have to make su this organization, but all registered members have to make su Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP): Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP): Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP): Diese im Jahr 2000 von der US-amerikanischen Handelsorganisation für Tato podniková iniciativa založená v roce 2000 americkou obchodní Tato podniková iniciativa založená v roce 2000 americkou obchodní Bekleidungs- und Schuhindustrie gegründete Unternehmensinitiative legt ré ré organizací pro oděvní a obuvnický průmysl stanovuje standardy, kter organizací pro oděvní a obuvnický průmysl stanovuje standardy, kter organizací pro oděvní a obuvnický průmysl stanovuje standardy, kter organizací pro oděvní a obuvnický průmysl stanovuje standardy, kte en Wmusejí dodržovat výrobní firmy, aby získaly certifikaci. Na oblečení nen musejí dodržovat výrobní firmy, aby získaly certifikaci. Na oblečení n musejí dodržovat výrobní firmy, aby získaly certifikaci. Na oblečení n musejí dodržovat výrobní firmy, aby získaly certifikaci. Na oblečení n -í g g ko ko g žádná značka. Certifikují se výhradně specifické továrny, nelze certifik žádná značka. Certifikují se výhradně specifické továrny, nelze certifik žádná značka. Certifikují se výhradně specifické továrny, nelze certifik žádná značka. Certifikují se výhradně specifické továrny, nelze certifik ví,. ví, vat firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zákonodárstv vat firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zákonodárstv vat firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zákonodárstv vat firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zákonodárstv Die 12 Prinzipien von WRAP behandeln folgende Themen: lokale Gesetzgebung, Zwangsar nucená práce, dětská práce, šikana a zneužívání, odměňování, pracovní doby, diskriminace, cená práce, dětská práce, šikana a zneužívání, odměňování, pracovní doby, diskriminace, d b fi d b d h f h lbl d b fi d b d h f h nucená práce, dětská práce, šikana a zneužívání, odměňování, pracovní doby, diskriminac nucená práce, dětská práce, šikana a zneužívání, odměňování, pracovní doby, diskriminac nucená práce, dětská práce, šikana a zneužívání, odměňování, pracovní doby, diskriminac nucená práce, dětská práce, šikana a zneužívání, odměňování, pracovní doby, diskriminace - rectly fixed on the clothes. WRAP is adherent to the following 12 principles: compliance with o the following 12 principles: compliance with zdraví a bezpečnost, svoboda shromažďování, životní prostředí, dodržování celních předpisů zdraví a bezpečnost, svoboda shromažďování, životní prostředí, dodržování celních předpisů zdraví a bezpečnost, svoboda shromažďování, životní prostředí, dodržování celních předpisů zdraví a bezpečnost, svoboda shromažďování, životní prostředí, dodržování celních předpisů - sundheit und Sicherheit, Versammlungsfreiheit, Umwelt, Einhaltung der Zollvorschriften und a bezpečnost. Rozlišuje se zlatá, platinová a stříbrná certifikace. V zásadě získají továrny při a bezpečnost. Rozlišuje se zlatá, platinová a stříbrná certifikace. V z nt nt a bezpečnost. Rozlišuje se zlatá, platinová a stříbrná certifikace. V zásadě získají továrny při a bezpečnost. Rozlišuje se zlatá, platinová a stříbrná certifikace. V zásadě získají továrny při a bezpečnost. Rozlišuje se zlatá, platinová a stříbrná certifikace. V zásadě získají továrny při a bezpečnost. Rozlišuje se zlatá, platinová a stříbrná certifikace. V zásadě získají továrny při Sicherheit. Es wird zwischen Gold, Platin und Silber Zertifizierung unterschieden. Prinzipiell dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě zla dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě zla dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě zla dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě zla dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě zl y y g certifikát, získá platinový certifikát platný 2 roky. Pokud výrobní místo (už) nesplňuje všechny certifikát, získá platinový certifikát platný 2 roky. Pokud výrobní místo (už) nesplňuje všechny certifikát, získá platinový certifikát platný 2 roky. Pokud výrobní místo (už) nesplňuje všechny certifikát, získá platinový certifikát platný 2 roky. Pokud výrobní místo (už) nesplňuje všechny g g g the fulfilment of the principles the factories are rated with gold, silver or platin certifications. principles the factories are rated with gold, silver or platin certifications. standardy, získá stříbrnou certifikaci platnou 6 měsíců. Továrny musejí po sebeevaluaci standardy, získá stříbrnou certifikaci platnou 6 měsíců. Továrny musejí po sebeevaluaci standardy, získá stříbrnou certifikaci platnou 6 měsíců. Továrny musejí po sebeevaluaci standardy, získá stříbrnou certifikaci platnou 6 měsíců. Továrny musejí po sebeevaluaci Werden von einer Produktionsstätte nicht (mehr) alle Standards eingehalten, erhält sie eine WRAP audits are primarily carried out by accredited monitoring partners. They are analysing WRAP audits are primarily carried out by accredited monitoring partn principů nechat provést audit schváleným monitorovacím partnerem. Na základě zprávy se u principů nechat provést audit schváleným monitorovacím partnerem. Na základě zprávy se u principů nechat provést audit schváleným monitorovacím partnerem. Na základě zprávy se u principů nechat provést audit schváleným monitorovacím partnerem. Na základě zprávy se u nur 6 Monate gültige Silber Zertifizierung. Fabriken müssen nach einer Selbstevaluierung der the self-evaluation, created by the audited factories. Based on that report WRAP, is deciding elf-evaluation, created by the audited factories. Based on that report WRAP, is deciding WRAP rozhodne, zda certifikace proběhne. Dále k těmto auditům, které proběhnou během WRAP rozhodne, zda certifikace proběhne. Dále k těmto auditům, které proběhnou během WRAP rozhodne, zda certifikace proběhne. Dále k těmto auditům, které proběhnou během WRAP rozhodne, zda certifikace proběhne. Dále k těmto auditům, které proběhnou během if the factory can be certificated. Additionally, all certified facilities, regardless of certifica tificated. Additionally, all certified facilities, regardless of certifica jednoho měsíce, probíhají namátkové neohlášené kontroly v certifikovaných továrnách. jednoho měsíce, probíhají namátkové neohlášené kontroly v certifikovaných továrnách. jednoho měsíce, probíhají namátkové neohlášené kontroly v certifikovaných továrnách. jednoho měsíce, probíhají namátkové neohlášené kontroly v certifikovaných továrnách. Grundlage des Berichts wird bei WRAP entschieden, ob eine Zertifizierung erfolgt. Zusätzlich level, are also subject to randomized, unannounced post-certification audits, which can occur level, are also subject to randomized, unannounced post-certification audits, which can occur zu diesen Audits, die nicht terminlich festgelegt innerhalb eines Monats erfolgen, werden at any time. at any time. stichprobenartig gänzlich unangekündigte Kontrollen bei zertifizierten Fabriken durchgeführt. PRODUKTBEZOGENE SIEGEL UND ZERTIFIZIERUNGEN PRODUCT-RELATED LABELS AND CERTIFICATIONS ODUCT-RELATED LABELS AND CERTIFICATIONS ZNAČKY A CERTIFIKACE VÝROBKŮ ZNAČKY A CERTIFIKACE VÝROBKŮ ZNAČKY A CERTIFIKACE VÝROBKŮ ZNAČKY A CERTIFIKACE VÝROBKŮ EN ISO 20471: EN ISO 20471: EN ISO 20471: EN ISO 20471: Warnschutznorm zur Zertifizierung von Bekleidung, die beim Arbeiten in ré ré Warning protection standard to certificate clothing, worn at work in Warning protection standard to certificate clothing Norma pro oděvy s vysokou viditelností pro certifikaci oblečení, kter Norma pro oděvy s vysokou viditelností pro certifikaci oblečení, kter Norma pro oděvy s vysokou viditelností pro certifikaci oblečení, kter Norma pro oděvy s vysokou viditelností pro certifikaci oblečení, kter situations at high risk to be overlooked. The articles are divided into th cles are divided into th se nosí při práci v situacích s vysokým rizikem. Rozřazení výrobků do 3 se nosí při práci v situacích s vysokým rizikem. Rozřazení výrobků do 3 se nosí při práci v situacích s vysokým rizikem. Rozřazení výrobků do 3 se nosí při práci v situacích s vysokým rizikem. Rozřazení výrobků do 3 , dff d h dd d d h dd d různých kategorií závisí na povolené rychlosti jízdy (< 30 km/h (třída 1), různých kategorií závisí na povolené rychlosti jízdy (< 30 km/h (třída 1), různých kategorií závisí na povolené rychlosti jízdy (< 30 km/h (třída 1), různých kategorií závisí na povolené rychlosti jízdy (< 30 km/h (třída 1), erlaubten Fahrgeschwindigkeit (≤ 30km/h (Klasse 1), 31-60km/h (Klasse 31-60 km/h (třída 2), > 60 km/h (třída 3)) a na ploše na fluoreskujícím 31-60 km/h (třída 2), > 60 as 31-60 km/h (třída 2), > 60 km/h (třída 3)) a na ploše na fluoreskujícím as 31-60 km/h (třída 2), > 60 km/h (třída 3)) a na ploše na fluoreskujícím 31-60 km/h (třída 2), > 60 km/h (třída 3)) a na ploše na fluoreskujícím 31-60 km/h (třída 2), > 60 km/h (třída 3)) a na ploše na fluoreskujícím well as according to the amount of used fluorescent background mater well as according to the amount of used fluorescent background mater použitém podkladovém materiálu a reflexním materiálu pro viditelnost použitém podkladovém materiálu a reflexním materiálu pro viditelnost použitém podkladovém materiálu a reflexním materiálu pro viditelnost použitém podkladovém materiálu a reflexním materiálu pro viditelnost ia ia renden Hintergrundmaterial und Reflexmaterial für die 360° Sichtbarkeit d fl l h h f bl d d, fl l h h f bl d d 360° v noci i ve dne. Pro dosažení třídy 3 se proto musejí pokrýt trup, 360° v noci i ve dne. Pro dosažení třídy 3 se proto musejí pokrýt trup, 360° v noci i ve dne. Pro dosažení třídy 3 se proto musejí pokrýt trup, 360° v noci i ve dne. Pro dosažení třídy 3 se proto musejí pokrýt trup, g y g g rukávy a/nebo nohy. Této klasifikace se může dosáhnout také kombinací více výrobků, nap rukávy a/nebo nohy. Této klasifikace se může dosáhnout také kombinací více výrobků, nap rukávy a/nebo nohy. Této klasifikace se může dosáhnout také kombinací více výrobků, nap rukávy a/nebo nohy. Této klasifikace se může dosáhnout také kombinací více výrobků, nap Beine bedeckt werden. Diese Klassifizierung kann auch durch die Kombination von mehreren jacket and a trouser. The overall surface of logos needs to be subtracted from the visible sur and a trouser. The overall surface of logos needs to be subtracted from the visible sur bundy a kalhot. Protože se celková plocha všech umístěných log odečítá od viditelných bundy a kalhot. Protože se celková plocha všech umístěných log odečítá od viditelných bundy a kalhot. Protože se celková plocha všech umístěných log odečítá od viditelných bundy a kalhot. Protože se celková plocha všech umístěných log odečítá od viditelných - Artikeln, wie bspw. Jacke und Hose erreicht werden. Da die Gesamtfläche aller angebrachten face. Therefore it is necessary to check out before finishing, that the articles reach the given face. Therefore it is necessary to check out before finishing, that the articles reach the given ploch, musí se před umístěním log nutně zkontrolovat, jestli výrobky po umístění log ještě ploch, musí se před umístěním log nutně zkontrolovat, jestli výrobky po umístění log ještě ploch, musí se před umístěním log nutně zkontrolovat, jestli výrobky po umístění log ještě ploch, musí se před umístěním log nutně zkontrolovat, jestli výrobky po umístění log ještě Logos von den sichtbaren Flächen abgezogen wird, ist vor Veredelung unbedingt zu prüfen, minimum standards in order to keep the obligated high visibility zones big enough. nimum standards in order to keep the obligated high visibility zones big enough. odpovídají předepsaným minimálním hodnotám. odpovídají předepsaným minimálním hodnotám. odpovídají předepsaným minimálním hodnotám. odpovídají předepsaným minimálním hodnotám. The clothes are marked with the pictogram, where instead of the “x”, the applying categ rked with the pictogram, where instead of the “x”, the applying categ V oblečení je umístěn piktogram, přičemž místo X je uvedena dosažená třída. V oblečení je umístěn piktogram, přičemž místo X je uvedena dosažená třída. V oblečení je umístěn piktogram, přičemž místo X je uvedena dosažená třída. V oblečení je umístěn piktogram, přičemž místo X je uvedena dosažená třída Die Kennzeichnung erfolgt über das Piktogramm in der Kleidung, wobei anstelle des X die is filled in. is filled in. erreichte Klasse eingetragen wird. FAIRTRADE zertifizierte Baumwolle: RADE: RADE: Certifikovaná bavlna FAIRTR Certifikovaná bavlna FAIRTR Certifikovaná bavlna FAIRTR Certifikovaná bavlna FAIRTR y g Standardy této značky kvality, která se umísťuje na oblečení, určuje Fairtrade Standardy této značky kvality, která se umísťuje na oblečení, určuje Fairtrade Standardy této značky kvality, která se umísťuje na oblečení, určuje Fairtrade Standardy této značky kvality, která se umísťuje na oblečení, určuje Fairtrade der Fairtrade International vorgegeben. Eine Zertifizierung darf ausschließlich ce quality seal which is dealing with the production of cotton. Manufacturersce quality seal which is dealing with the production of cotton International. Certifikaci může provádět pouze FLO-CERT GmbH. Certifika International. Certifikaci může provádět pouze FLO-CERT GmbH. Certifika International. Certifikaci může provádět pouze FLO-CERT GmbH. Certifika International. Certifikaci může provádět pouze FLO-CERT GmbH. Certifika die FLO-CERT GmbH vornehmen. Die Zertifizierung bezieht sich auf die in shave to pay at least a cost covering price to their farmers as well as an add have to pay at least a cost covering price to their farmers as well as an se vztahuje na bavlnu použitou ve výrobku a směřuje k tomu, aby se přispě se vztahuje na bavlnu použitou ve výrobku a směřuje k tomu, aby se přispě se vztahuje na bavlnu použitou ve výrobku a směřuje k tomu, aby se přispě se vztahuje na bavlnu použitou ve výrobku a směřuje k tomu, aby se přispě der Produktion verwendete Baumwolle und zielt darauf ab einen Beitrag zur p p p j tional bonus for infrastructure, education and social affairs. The decision for tional bonus for infrastructure, education and social affairs. The decision for ke zlepšení životních a pracovních podmínek zemědělců. Producentům je ke zlepšení životních a pracovních podmínek zemědělců. Producentům je ke zlepšení životních a pracovních podmínek zemědělců. Producentům je ke zlepšení životních a pracovních podmínek zemědělců. Producentům je Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bauern zu leisten. Den the use of this extra money is taken collectively by the farmers. This additional the use of this extra money is taken collectively by the farmers. This additional zajištěna cena za bavlnu, která pokrývá alespoň náklady. Dále se platí sociální zajištěna cena za bavlnu, která pokrývá alespoň náklady. Dále se platí sociální zajištěna cena za bavlnu, která pokrývá alespoň náklady. Dále se platí sociální zajištěna cena za bavlnu, která pokrývá alespoň náklady. Dále se platí sociální bonus is often used to change production to organic farming. If desired, buyers have to p red, buyers have to p příspěvky, příspěvky na infrastrukturu a vzdělávání, o jejichž použití rozhoduje společně příspěvky, příspěvky na infrastrukturu a vzdělávání, o jejichž použití rozhoduje společně příspěvky, příspěvky na infrastrukturu a vzdělávání, o jejichž použití rozhoduje společně příspěvky, příspěvky na infrastrukturu a vzdělávání, o jejichž použití rozhoduje společně wird eine Prämie für Soziales, Infrastruktur und Bildung gezahlt über deren Verwendung g kolektiv. Je-li takový požadavek, musí odběratel předem zafinancovat část sklizně a mus kolektiv. Je-li takový požadavek, musí odběratel předem zafinancovat část sklizně a mus kolektiv. Je-li takový požadavek, musí odběratel předem zafinancovat část sklizně a mus kolektiv. Je-li takový požadavek, musí odběratel předem zafinancovat část sklizně a mus g g s y g j g y snažit o dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy. Zemědělci se musejí spojovat do kooper snažit o dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy. Zemědělci se musejí spojovat do kooper snažit o dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy. Zemědělci se musejí spojovat do kooper snažit o dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy. Zemědělci se musejí spojovat do kooper Ernte vorfinanzieren und es müssen langfristige und stabile Handelsbeziehungen angestrebt musejí dodržovat určité sociální (zlepšení pracovních podmínek dle směrnic ILO), ekonomické držovat určité sociální (zlepšení pracovních podmínek dle směrnic ILO), ekonomické y y g y y musejí dodržovat určité sociální (zlepšení pracovních podmínek dle směrnic ILO), ekonomické musejí dodržovat určité sociální (zlepšení pracovních podmínek dle směrnic ILO), ekonomick musejí dodržovat určité sociální (zlepšení pracovních podmínek dle směrnic ILO), ekonomické musejí dodržovat určité sociální (zlepšení pracovních podmínek dle směrnic ILO), ekonomick werden. Die Bauern müssen sich in Kooperativen zusammenschließen und gewisse soziale social (improvement of working conditions according to the ILO guidelines), economical (fl social (improvement of working conditions according to the ILO guidelines), economical (fl (ochrana životního prostředí a klimatu) a ekologické (tok zboží a peněz) podmínky, které (ochrana životního prostředí a klimatu) a ekologické (tok zboží a peněz) podmínky, které (ochrana životního prostředí a klimatu) a ekologické (tok zboží a peněz) podmínky, které (ochrana životního prostředí a klimatu) a ekologické (tok zboží a peněz) podmínky, které of goods and money) and environmental (environment and climate protection) conditions money) and environmental (environment and climate protection) conditions certifikační orgán také kontroluje. Další příspěvek se používá často k tomu, aby se zvýšilo certifikační orgán také kontroluje. Další příspěvek se používá často k tomu, aby se zvýšilo certifikační orgán také kontroluje. Další příspěvek se používá často k tomu, aby se zvýšilo certifikační orgán také kontroluje. Další příspěvek se používá často k tomu, aby se zvýšilo Klimaschutz) und umweltrelevante (Waren- und Geldfluss) Bedingungen einhalten, die biologické obdělávání půdy. biologické obdělávání půdy. auch durch die Zertifizierungsstelle kontrolliert werden. Die zusätzliche Prämie wird häufig genutzt, um auf biologischen Anbau umzusteigen. Oeko-Tex Standard 100: Oeko-Tex Standard 100: Oeko-Tex Standard 100: Oeko-Tex Standard 100: Die Verwendung dieses Produktsiegels in Bekleidung bestätigt die na na g Používání této značky v oblečení potvrzuje provedení zkoušky n Používání této značky v oblečení potvrzuje provedení zkoušky n Používání této značky v oblečení potvrzuje provedení zkoušky n Používání této značky v oblečení potvrzuje provedení zkoušky n g g steps of production on substances prohibited, or regulated by l eps of production on substances prohibited, or regulated by l škodliviny ve všech stupních zpracování výrobku, kdy se zkouší škodliviny ve všech stupních zpracování výrobku, kdy se zkouší škodliviny ve všech stupních zpracování výrobku, kdy se zkouší škodliviny ve všech stupních zpracování výrobku, kdy se zkouší gesetzlich verbotene, reglementierte und gesundheitsbedenkliche zákonem zakázané, upravované a zdraví škodlivé látky a parametry zákonem zakázané, upravované a zdraví škodlivé látky a parametry g zákonem zakázané, upravované a zdraví škodlivé látky a parametry zákonem zakázané, upravované a zdraví škodlivé látky a parametr zákonem zakázané, upravované a zdraví škodlivé látky a parametry zákonem zakázané, upravované a zdraví škodlivé látky a parametr All components of the final product (sewing cotton, buttons, et All components of the final product (sewing cotton, b zdravotní prevence. Všechny součásti koncového výrobku (nitě zdravotní prevence. Všechny součásti koncového výrobku (nitě zdravotní prevence. Všechny součásti koncového výrobku (nitě zdravotní prevence. Všechny součásti koncového výrobku (nitě c standteile des Endproduktes (Nähgarn, Knöpfe, etc.) müssen den vorgegebenen Grenzwerten kůže kůže y g knoflíky atd.) musejí odpovídat předepsaným limitům. V závislosti na rozsahu kontaktu k knoflíky atd.) musejí odpovídat předepsaným limitům. V závislosti na rozsahu kontaktu k knoflíky atd.) musejí odpovídat předepsaným limitům. V závislosti na rozsahu kontaktu k knoflíky atd.) musejí odpovídat předepsaným limitům. V závislosti na rozsahu kontaktu k entsprechen. Abhängig vom Ausmaß des Hautkontaktes erfolgt eine Einteilung in 4 Produkt sproducts are divided into four classes. The most stringent requirements are for toddlers and are divided into four classes. The most stringent requirements are for toddlers and se výrobky dělí do 4 tříd, nejpřísnější požadavky musejí splňovat výrobky pro malé děti a se výrobky dělí do 4 tříd, nejpřísnější požadavky musejí splňovat výrobky pro malé děti a se výrobky dělí do 4 tříd, nejpřísnější požadavky musejí splňovat výrobky pro malé děti a se výrobky dělí do 4 tříd, nejpřísnější požadavky musejí splňovat výrobky pro malé děti a - t klassen, die strengsten Anforderungen müssen Produkte für Kleinkinder und Babys erfüllen. babies. The certification must be renewed once a year. cation must be renewed once a year. miminka. Certifikace se musí obnovovat každý rok. miminka. Certifikace se musí obnovovat každý rok. miminka. Certifikace se musí obnovovat každý rok. miminka. Certifikace se musí obnovovat každý rok. Die Zertifizierung muss jährlich erneuert werden. Organic Content Standard 100 (OCS 100): Organic Content Standard 100 (OCS 100): Organic Content Standard 100 (OCS 100): Organic Content Standard 100 (OCS 100): g g g The organic content standard certification, which is directly fixed on clothin nic content standard certification, which is directly fixed on cloth Standardy pro tuto značku uvedenou v oblečení stanovuje obecně společno Standardy pro tuto značku uvedenou v oblečení stanovuje obecně společno Standardy pro tuto značku uvedenou v oblečení stanovuje obecně společno Standardy pro tuto značku uvedenou v oblečení stanovuje obecně společno von der gemeinnützigen Organisation Textil Exchange festgelegt. Diese Zer organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V závislosti n organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V závislosti n organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V závis organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V závis organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V závis organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V závis n tifizierung ersetzt den OE 100 Standard. Abhängig vom Anteil an Biomaterial en) en) certification is replacing the OE 100 Standard. Depending on the amount certification is replacing the OE 100 Standard. Depending on t podílu bio materiálu se používají loga OCS 100 (95-100 % kbA/kbt vláke podílu bio materiálu se používají loga OCS 100 (95-100 % kbA/kbt vláke podílu bio materiálu se používají loga OCS 100 (95-100 % kbA/kbt vláke podílu bio materiálu se používají loga OCS 100 (95-100 % kbA/kbt vláke fiof biological material, different logos are used (OCS 100: 95-100% kbA of biological material, different logos are used (OCS 100: 95-100% kbA příp. OCS Blended (5-94 % kbA/kbt vláken). Tento standard předchází příp. OCS Blended (5-94 % kbA/kbt vláken). Tento standard předchází příp. OCS Blended (5-94 % kbA/kbt vláken). Tento standard předchází příp. OCS Blended (5-94 % kbA/kbt vláken). Tento standard předchází (5-94% kbA/kbt Fasern) Logo Anwendung. Durch diesen Standard sollen g kontaminaci a prokazatelně zaručuje použití bio přírodních vláken. Certifik kontaminaci a prokazatelně zaručuje použití bio přírodních vláken. Certifik kontaminaci a prokazatelně zaručuje použití bio přírodních vláken. Certifik kontaminaci a prokazatelně zaručuje použití bio přírodních vláken. Certifik Kontaminierungen vermieden werden und die Verwendung von Bio-Naturfa contamination should be avoided and the use of organic natural fibers is amination should be avoided and the use of organic natural fibers is musí proběhnout kompletně celým zpracovatelským řetězcem. musí proběhnout kompletně celým zpracovatelským řetězcem. musí proběhnout kompletně celým zpracovatelským řetězcem. musí proběhnout kompletně celým zpracovatelským řetězcem. - sern nachvollziehbar gewährleistet werden. Die Zertifizierung muss lückenfrei clearly documented. All companies along the supply chain have to follow this clearly documented. All companies along the supply chain have to follow this über die gesamte Wertschöpfungskette erfolgen. standard. standard. TEXTILVEREINIGUNGEN/INITIATIVEN TEXTILE ASSOCIATIONS/INITIATIVES IATIONS/INITIATIVES TEXTILNÍ SVAZY/INICIATIVY TEXTILNÍ SVAZY/INICIATIVY TEXTILNÍ SVAZY/INICIATIVY TEXTILNÍ SVAZY/INICIATIVY Business Social Compliance Initiative (BSCI): Business Social Compliance Initiative (BSCI): Business Social Compliance Initiative (BSCI): Business Social Compliance Initiative (BSCI): This corporate initiative was founded in 2003 by the Foreign Trad by the Foreign Trad Tato podnikatelská iniciativa byla založena v roce 2003 asociací Tato podnikatelská iniciativa byla založena v roce 2003 asociací Tato podnikatelská iniciativa byla založena v roce 2003 asociací Tato podnikatelská iniciativa byla založena v roce 2003 asociací Association. Companies of all sectors and regions can use their code of conduct and im Association. Companies of all sectors and regions can use the Foreign Trade Association. Podniky všech branží a regionů mohou používat kodex chov Foreign Trade Association. Podniky všech branží a regionů mohou používat kodex chov Foreign Trade Association. Podniky všech branží a regionů mohou používat kodex chov Foreign Trade Association. Podniky všech branží a regionů mohou používat kodex chová vá vá vá tenskodex und das Implementierungssystem nutzen. Es erfolgt keine Kennzeichnung der smentation system. However, there is no identification on the goods. The Code of Conduc tation system. However, there is no identification on the goods. The Code of Cond systém implementace. Zboží se nijak neoznačuje. Kodex chování obsahuje následujících 1 systém implementace. Zboží se nijak neoznačuje. Kodex chování obsahuje následujících 1 systém implementace. Zboží se nijak neoznačuje. Kodex chování obsahuje následujících 1 systém implementace. Zboží se nijak neoznačuje. Kodex chování obsahuje následujících 1 Ware. Der Verhaltenskodex umfasst folgende 11 Themenbereiche: Versammlungsfreiheit und tematických oblastí: svoboda shromažďování a kolektivní vyjednávání, spravedlivé odměňo tematických oblastí: svoboda shromažďování a kolektivní vyjednávání, spravedlivé odměňocovers the following 11 topics: freedom of assembly and collective bargaining, fair wages, lowing 11 topics: freedom of assembly and collective bargaining, fair w tematických oblastí: svoboda shromažďování a kolektivní vyjednávání, spravedlivé odměňo tematických oblastí: svoboda shromažďování a kolektivní vyjednávání, spravedlivé odměňo tematických oblastí: svoboda shromažďování a kolektivní vyjednávání, spravedlivé odmě

elůr unserer brands Markenhersteller ATLANTIS • Authorised Economic Operator (AEO) • By your side Projekt project • Company‘s vlastní g etický (Altantis) kodex Code of ethics • Italian code for responsible payments • SA8000 • SEDEX B&C • Fair Wear Foundation • OEKO-TEX®-Standard d 100 - všechny ll k artikly l ß kromě k bund • Organic Content Standard 100 - artikl: Inspire V T /men, Inspi- re V T /women, Inspire T /men, Inspire T /women, Inspire Slub T /men, Inspire Slub T /women, Inspire Tank T /men, Inspire Inspire Tank T /women, Tank T /women, Inspire Inspire LSL T /men, LSL T Inspire /men, Inspire LSL T LSL T /women, Inspire Polo /men, Inspire Polo /women BELLA + CANVAS • eigener Company’s Code Code of Conduct of • WRAP FARE • BSCI • Company‘s 2 (JCK Holding) Code of Conduct • eigener CO 2 neutral Code transport of Conduct with s DPD (JCK DPD Holding) • Cr Bezug reflexní mit potah Reflektion podle EN nach ISO EN 20471:2013 ISO 20471:2013 certifikace zertifiziert – – articles: Artikel: artikl: 5640, 7471 71 • Viele Mnoho y Modelle modelů mit s Q-certifikátem Q-Zertifikat Q (TÜV (TÜV Rheinland) d) MANTIS, BABYBUGZ • AOekotex Standard d 100, včetně nejpřísnější g klasifikace g „Třída 1“ scertification pro dětské oblečení for babywear – all articles • Organic gl Content k hf Standard h (OCS) 100/ OCS Blended: fiArtikl: d • Oekotex ideally M68, M130, SA8000 Standard M91, 100, M92, inkl. M96, der M99, strengsten BZ02, “Klasse BZ10, BZ30, 1”-Zertifi- • Organic BZ46, BZ47 f Content b kl Standard d (OCS) ll 100/OCS k l Blended: articles: • Organic MPracují pouze Content s továrnami, Standard (OCS) které mají 100/ minimálně OCS i Blended: BSCI Artikel: certifika- M68, ci, v ideálním M130, M91, případě M92, SA8000 M96, M99, BZ02, BZ10, BZ30, • Own Vlastní Code , kodex 7of Conduct chování PREMIER • BSCI • Oeko-Tex Standard d 100 - několik f glk artiklů • WRAP RESULT, SPIRO • eigene Company Company Policy Policy • EN ISO 20345:2011 – Artikel: artikl: 337X, 339X, 340X, 341X, 342F, 342M, 344X, 347X, 348X, 349F • EN ISO 20471:2013 – articles: artikl: Artikel: 18X, 18X, 117X, 200X, 200X, 217X, 217X, 218X 218X • NCWA (National Children’s Wear Association) • REMA (Retro-reflective Manufacturers Association) • SEDEX (Supplier of Ethical Data Exchange) RUSSELL • eigener Company‘s Code (Russell) of Conduct Code of Conduct • Oeko-Tex Standard d 100 - všechny artikly • WRAP FOL • BSCI • eigener Company‘s Code (FOL) of Conduct Code of Conduct • Oeko-Tex Standard 100 - všechny artikly • WRAP GILDAN • Company‘s g (Gildan) y Code of Conduct • Fair Labor Association – FLA • Oeko-Tex Standard 100 - všechny artikly • SEDEX • Sustainable Apparel Coalition • WRAP SOL'SS • EN 20471 Klasse Class II II - - Artikel: kl Mercure Pro, Signal Pro • European Promotional Products Association (EPPA) • Fair Wear Foundation • Fédération Francaise des Professionnels de la Communication par l´Objet (2FPCO) • Geneva Convention compliance • ISO 9001:2015 Quality Management Certification • Zertifizierung ISO 50001:2011 “Energy Management” Standards • Oeko-Tex Certification Standard 100 - einige Artikel • Organic Oeko-Tex Content Standard Standard d 100 - několik f100 lk – Artikel: artiklů l ORGANIC MEN – • ORGANIC Organic Content WOMEN Standard ORGANIC 100 – KIDS articles: artikl: Organic Men, Organic • Qualitätsmanagement Women, Organic Kids nach ISO 9001:2015 Certification • Sustainable Apparel Coalition (SAC) • eigene SOL'S Commitment SOL'S Commitments Charter Charter HALFAR • BSCI • eigener Company‘s Code (JCK of Conduct Holding) (JCK Quality Holding) System • Ökoprofit-Netz NRW • Quality Management according to DIN ISO 9001:2008 JAMES & NICHOLSON, MYRTLE BEACH • BSCI • eigener Company‘s Code (JCK of Conduct Holding) (JCK Code Holding) of Conduct • EN ISO 20471:2013 – articles: artikl: JN JN 200, 200, 0, JN JN 200K, JN JN 815, 815, JN JN 815K • Organic Content Standard 100: Artikel: JN 8001, JN 8002, JN 8003, JN 8004, JN 8005, JN 8007, JN 8007G, JN 8008, JN 8008B, JN 8009, JN 8010, JN 8015, JN 8016, JN 8017, MB 7113 • Oeko-Tex Standard d 100 - téměř f ll všechny k lartikly KARIBAN, KIMOOD, PROACT • eigener Company‘s Code (Kariban) of Conduct Code of Conduct • Oeko-Tex Standard d 100 - několik f g artikl l klů • Organic Content Standard 100 / Organic Content Standard Blended - artikl: K209, K210, K371, K391, K480, K481, K484, K484, K485 K485 STEDMAN • BSCI • eigener Company‘s Code (Stedman) of Conduct Code of Conduct • Oeko-Tex Standard 100 - všechny artikly až f do 5220, 5320, 50, 5250, 5350 • Organic Content Standard 100 – articles: artikl: 2020, 9370, 9310, 0, 9300, 9210, 9200, 9220, 9320 TEE JAYS • BSCI • eigener Company‘s Code (Tee of Jays) Conduct Code of Conduct • Oeko-Tex Standard d 100 - všechny artikly WESTFORD MILL, BAGBASE, QUADRA • eigene Company‘s Ethical (Westford Policy Mill) Ethical Policy • eigenes FAIRTRADE Anti-Slavery cotton – Statement artikl: W464, W623, W671 • Organic l Content d Standard f d 100 – artikl: W118, W180, W801, • Organic W810, W820, Content W821, Standard W82500 100 – articles: W118, W180, W801, • W810, Prohlášení W820, o shodě W821, W825 • Směrnice o obecné bezpečnosti výrobku • Vlastní Anti-Slavery Statement uktsicherheit 3

 • Page 1: Index Tradition 4 T-Shirts 8 Polos
 • Page 5 and 6: Knitted pletený Strick Fleece flee
 • Page 7 and 8: T-Shirts Tradition 02.0676 James &
 • Page 9 and 10: T-Shirts Bavlna ou ýborná barvite
 • Page 11 and 12: w 01.001T B&C | E150 T-Shirt 001T
 • Page 13 and 14: white* black* dark grey sport grey
 • Page 15 and 16: INSPIRE COLLECTION 01.TM72 B&C Ins
 • Page 17 and 18: 06.6682 Bella 06.6682 + 6682 Canva
 • Page 19 and 20: 06.3480 Bella + Canvas | 3480 Unise
 • Page 21 and 22: 16.1422 F.O.L. Ringspun Premium T H
 • Page 23 and 24: 16.1426 F.O.L. Original V-Neck T 1
 • Page 25 and 26: white black heather grey kelly gree
 • Page 27 and 28: white black dark heather sport grey
 • Page 29 and 30: ORGANIC COTTON 02.8008 James & Nic
 • Page 31 and 32: 02.0001 James & Nicholson | JN 01 b
 • Page 33 and 34: 02.0055 James & Nicholson 02.00550
 • Page 35 and 36: ENZYME WASHED white black dark grey
 • Page 37 and 38: Piqué new white/navy/red oxford gr
 • Page 39 and 40: HD COLLECTION white black classic r
 • Page 41 and 42: 25.2075 SOL'S Imperial LSL L Women
 • Page 43 and 44: deep black mouse grey dark grey gre
 • Page 45 and 46: 25.1699 SOL'S | Mia Damen Dámské
 • Page 47 and 48: white black neon green neon orange
 • Page 49 and 50: white black dark grey melange grey
 • Page 51 and 52: ORGANIC COTTON new white black opal
 • Page 53 and 54:

  white black opal slate grey 05.943

 • Page 55 and 56:

  05.9020 Stedman Crew Neck T „Morg

 • Page 57 and 58:

  18.0520 Tee Jays | 520 Herren Inter

 • Page 59 and 60:

  18.5060 Tee Jays | 5060 Herren Men

 • Page 61 and 62:

  18.100 000 Tee Jays | 100 0 18.040

 • Page 63 and 64:

  Polos new 154 pvzorů polokošil o

 • Page 65 and 66:

  white* black* dark grey heather gre

 • Page 67 and 68:

  01.0430 B&C Inspire Polo /men Herre

 • Page 69 and 70:

  white* black* heather grey* bottle

 • Page 71 and 72:

  02.0718 James & Nicholson 02.07180

 • Page 73 and 74:

  02.0070 James & Nicholson | JN 70 w

 • Page 75 and 76:

  02.0708 James & Nicholson 02.0708

 • Page 77 and 78:

  02.0988 James & Nicholson 02.09880

 • Page 79 and 80:

  20.K209 Kariban Ka 20 K209 | K209 K

 • Page 81 and 82:

  10.566M Russell | 566M Herren Piqu

 • Page 83 and 84:

  25.1310 SOL'S | People Damen Piqué

 • Page 85 and 86:

  25.2081 SOL'S Paname Men M Herren M

 • Page 87 and 88:

  25.0571 SOL'S | Prime Men 25.0571

 • Page 89 and 90:

  18.1407 Tee Jays | 1407 Pánské He

 • Page 91 and 92:

  18.1405 Tee Jays | 1405 Herren Heav

 • Page 93 and 94:

  Sweats new 174 different dff vzorů

 • Page 95 and 96:

  01.I202 B&C B& 01 | I202 ID.202 50/

 • Page 97 and 98:

  01.2275 B&C | DNM Starlight /men 0

 • Page 99 and 100:

  white* black* dark heather charcoal

 • Page 101 and 102:

  LIGHTWEIGHT SWEATS 16.2144 F.O. L.

 • Page 103 and 104:

  PREMIUM SWEATS 16.2034 F.O.L. 16.

 • Page 105 and 106:

  CLASSIC SWEATS white* black* heathe

 • Page 107 and 108:

  02.0040 James & Nicholso n | JN 40

 • Page 109 and 110:

  02.0982 James & Nicholson | JN 982

 • Page 111 and 112:

  white black grey heather stone brow

 • Page 113 and 114:

  lack storm grey grey heather mossy

 • Page 115 and 116:

  70.0073 Mantis | M73 70.0073 0073

 • Page 117 and 118:

  AUTHENTIC COLLECTION 10.266M Russe

 • Page 119 and 120:

  white black deep charcoal flannel g

 • Page 121 and 122:

  05.5600 Stedman Active Sweat Hoody

 • Page 123 and 124:

  18.5500 Tee Jays | 5500 Pánský Li

 • Page 125 and 126:

  Sports & Outdoor new 208 Modelle mo

 • Page 127 and 128:

  16.1416 F.O.L. Performance Vest Spo

 • Page 129 and 130:

  RUNNING COLLECTION 02.0498 James &

 • Page 131 and 132:

  MARITIME COLLECTION 02.107 07 8 Ja

 • Page 133 and 134:

  RUNNING COLLECTION 02.0397 James &

 • Page 135 and 136:

  BIKE COLLECTION 02.0512 James 02.

 • Page 137 and 138:

  BIKE COLLECTION 02.0454 James & Ni

 • Page 139 and 140:

  02.0401 James & Nicholson Pánské

 • Page 141 and 142:

  02.0720 James 02 0720 & Nicholson

 • Page 143 and 144:

  TEAM SPORT COLLECTION atmungsaktiv,

 • Page 145 and 146:

  white black fine grey sand green ol

 • Page 147 and 148:

  20.P358 Kariban ProAct | PA358 Men

 • Page 149 and 150:

  20.P360 Kariban ProAct 20.P360 | P

 • Page 151 and 152:

  white black neon green apple green

 • Page 153 and 154:

  FITNESS COLLECTION 29.271M Spiro |

 • Page 155 and 156:

  29.178 X Sp iro | S178 X white/red/

 • Page 157 and 158:

  05.8020 Stedman Active Intense Tech

 • Page 159 and 160:

  18.7020 Tee Te e18 Jays 7020 | 7020

 • Page 161 and 162:

  Fleece new 99 Fleece fleece modelů

 • Page 163 and 164:

  lack bottle green red royal blue de

 • Page 165 and 166:

  KNIT FLEECE COLLECTION 02.0774 Jam

 • Page 167 and 168:

  02.0044 James & Nicholson | JN 44 F

 • Page 169 and 170:

  20.K911 Kariban | K911 Microfleece

 • Page 171 and 172:

  30.036X Result 30.036X 036X | R36X

 • Page 173 and 174:

  10.870M Russell | 870M Fleece 10.8

 • Page 175 and 176:

  25.2093 SOL'S | Norman Men 25.2094

 • Page 177 and 178:

  05.5850 Stedman | Active Knit 05.5

 • Page 179 and 180:

  18.9202 Tee 18.9202 Jays | 9202 Te

 • Page 181 and 182:

  Jackets & Vests r -nejvíce vyráb

 • Page 183 and 184:

  01.0 .0062 B&C | ID.701 white black

 • Page 185 and 186:

  02.0772 James & Nicholson | JN 772

 • Page 187 and 188:

  02.1041 James & Nicholson | JN 1041

 • Page 189 and 190:

  02.1130 James & Nicholson | JN 1130

 • Page 191 and 192:

  02.1122 James & Nicholson | JN 1122

 • Page 193 and 194:

  02.1140 James 02.1140 & Nicholson

 • Page 195 and 196:

  02.1112 James 02.1112 Nicholson |

 • Page 197 and 198:

  02.1060 James & Nicholson | JN 1060

 • Page 199 and 200:

  02.1072 James & Nicholson | JN 1072

 • Page 201 and 202:

  white black red navy 02.1049 James

 • Page 203 and 204:

  20.K401 Kariban | K401 Herren 3-Lag

 • Page 205 and 206:

  20.6110 Kariban | K6110 20.6110 Ka

 • Page 207 and 208:

  30.231M Re sult | R231M white/black

 • Page 209 and 210:

  lack red navy 30.1 .122 F Re sult

 • Page 211 and 212:

  30.233M Result Core | R233M Steppja

 • Page 213 and 214:

  30.314X Result Work-Guard | R314X

 • Page 215 and 216:

  10.410F Russell | 410F Dámská bio

 • Page 217 and 218:

  25.4680 SOL'S | Roxy 25.4680 SOL'S

 • Page 219 and 220:

  25.2014 SOL'S | Rocket Men 25.2014

 • Page 221 and 222:

  05.5250 Stedman Active 05 5250 Bik

 • Page 223 and 224:

  18.9610 Tee Jays | 9610 18.9610

 • Page 225 and 226:

  18.9626 Tee 18.9626 Jays | 9626 Te

 • Page 227 and 228:

  ZEPELIN COLLECTION 18.9630 Tee Jay

 • Page 229 and 230:

  Shirts, Business & Trousers new 208

 • Page 231 and 232:

  01.8589 B&C | DNM Vision /men Denim

 • Page 233 and 234:

  01.0T81 B&C | Sharp LSL /men Twill

 • Page 235 and 236:

  Pánská košile mikro twill s dlou

 • Page 237 and 238:

  02.0686 James & Nicholson | Pán 02

 • Page 239 and 240:

  02.0678 James & Nicholson | JN 678

 • Page 241 and 242:

  02.0617 James & Nicholson Ni 02 06

 • Page 243 and 244:

  02.0642 James & Nicholson 02.06420

 • Page 245 and 246:

  20.K522 Kariban 20.K522 | K522 Kar

 • Page 247 and 248:

  20.K500 Kariban | K500 Šaty krátk

 • Page 249 and 250:

  Men’s Roll Sleeve T-Shirt long-

 • Page 251 and 252:

  charcoal marl cranberry marl denim

 • Page 253 and 254:

  11.961M Russell | 961M Ultimate Str

 • Page 255 and 256:

  white black silver classic pink oxf

 • Page 257 and 258:

  white black chocolate navy 11.955

 • Page 259 and 260:

  11.934M Russell | 934M Popeline Hem

 • Page 261 and 262:

  25.1648 SOL'S | Becker Men 25.1648

 • Page 263 and 264:

  25.0570 SOL'S 25.0570 | Broker SOL

 • Page 265 and 266:

  KNITWEAR COLLECTION black dark grey

 • Page 267 and 268:

  Workwear & Safety Bavlna savost, p

 • Page 269 and 270:

  lack dark grey brown red navy 01.0

 • Page 271 and 272:

  02.0868 James & Nicholson | JN 868

 • Page 273 and 274:

  WORKWEAR - LEVEL 1 02.0842 James &

 • Page 275 and 276:

  02.0838 James & Nicholson | JN 838

 • Page 277 and 278:

  white melange/ carbon carbon melang

 • Page 279 and 280:

  APRON COLLECTION 39.0150 Premier

 • Page 281 and 282:

  SHOE COLLECTION 30.340X Result Wor

 • Page 283 and 284:

  all black grey/black royal/black na

 • Page 285 and 286:

  white black light oxford bottle gre

 • Page 287 and 288:

  SAFETY COLLECTION fluorescent yello

 • Page 289 and 290:

  Underwear, Baby & Towels new 61 ver

 • Page 291 and 292:

  Organic Bio-Baumwolle Baumwolle bav

 • Page 293 and 294:

  white black turquoise 06.0301 Bell

 • Page 295 and 296:

  white black dark grey rope bottle g

 • Page 297 and 298:

  Caps & Hats new 1911 Modelle Model

 • Page 299 and 300:

  new new black grey natural beige bl

 • Page 301 and 302:

  elastické elastisch poloprůsvitý

 • Page 303 and 304:

  extra t a flache ploché flat seams

 • Page 305 and 306:

  white/black grey/orange navy/grey b

 • Page 307 and 308:

  lue/white navy/white blue/white nav

 • Page 309 and 310:

  lack/silver black/red iron grey/gre

 • Page 311 and 312:

  white/navy black/beige/ black black

 • Page 313 and 314:

  white light grey gold yellow burgun

 • Page 315 and 316:

  new new black natural khaki navy 03

 • Page 317 and 318:

  03.7104 Myrtle Beach 03.7104 | MB

 • Page 319 and 320:

  off white light grey lime green red

 • Page 321 and 322:

  off white silver melange fern green

 • Page 323 and 324:

  für designed Sublimation for subli

 • Page 325 and 326:

  white army/beige red royal blue whi

 • Page 327 and 328:

  Bags, Umbrellas & Accessories new 1

 • Page 329 and 330:

  new brand new brand 52.0616 BagBas

 • Page 331 and 332:

  umgekehrter e opening Öffnungs- a

 • Page 333 and 334:

  new white black HALFAR anthracite a

 • Page 335 and 336:

  KIMOOD white black black/orange 19

 • Page 337 and 338:

  new brand new brand QUADRA black 5

 • Page 339 and 340:

  white/black raspberry/lime white fl

 • Page 341 and 342:

  SOL'S 26.1671 SOL'S 26.1671 | Dis

 • Page 343 and 344:

  Organic Bio-Baumwolle Baumwolle bav

 • Page 345 and 346:

  white black graphite grey pur e gre

 • Page 347 and 348:

  lack dark grey dark green orange re

 • Page 349 and 350:

  Označení dodavatele Č. produktu

 • Page 351 and 352:

  Označení dodavatele Č. produktu

jaro/léto 2009 - Blyth
VLS duben 08:priloha
Speciální nabídka - Triuso
katalog Fristads- nehořlavé oděvy - VOCHOC
OBLEČTE SE PRO BĚŽECKÝ - Behej.com
Pracovní bundy SNICKERS WORKWEAR - TOP CENTRUM
Stažení - KETRIS
Katalog 2010.indb - mipatrade.cz
Delta Plus - katalog výrobků - Blyth
oděvy do přírody - banner-shop
KILLTEC - JESIEŃ | ZIMA 2015/16 - kolekcja GIGA DX
Technické oblečenie - Idee.sk
Vitajte vo farebnom svete kika!
Eintracht Fran-Katalog 2016/17