Views
7 months ago

amanpath

C M Y K 12 30

C M Y K 12 30 ªf³f½fSXeX 2018 ¸fa¦f»fUfSX ÀfaIY»f³fIY°ffÊ- BÊXVUSX ÀffWcX SXf¹f´fbSX ³fSZX³Qi ¸fûQe OXfg. SX¸f³f dÀfaWX ¸fb£¹f¸faÂfe fªf¸fûWX³f A¦fiUf»f Aªf¹f ¨faQifIYSX SX¸fVfe»ff ÀffWcX ¨faQc»ff»f ÀffWcX ¸fWXfÀf¸fbaQ Àfa°fû¿f CX´ff²¹ff¹f dU²ff¹fIY SXfdªf¸f OXfg. VUZ°ff Vf¸ffÊ A²¹fÃf dªf»ff ´fa¨ff¹f°f ¦fdSX¹fffaQ OXfg. SXfªfIbY¸ffSX ÀffWcX dªf»ff²¹fÃf ·ffªf´ff ´fc³f¸f ¹ffQU A²¹fÃf ·ffªf´ff ¸faOX»f dRaY¦fZVUSX ¦f¯f°faÂf dQUÀf 26 ªf³fUSXe IYe WXfdQÊIY f²ffBÊX EUa Vfb·fIYf¸f³ffEa ßfe¸f°fe ·fb³fZVUSXeX ÀffWcX ÀfSX´fa¨f QûWX³f ÀffWcX ÀfSX´fa¨f ´fid°fd³fd²f ´fa¨f¦f¯f SXf¸fªfe ²fbiU CX´fÀfSX´fa¨f ßfe¸f°fe ¸f±fbSXf dUVUIY¸ffÊ ßfe °fb»fÀf SXf¸f IY³füªfZ ßfe¸f°fe JZ¸ff ÀffWcX ßfe¸f°fe SXf¸ff°fe d³f¿ffQ ßfe IbYaªfSXf¸f faªffSZX ßfe LX³³fcSXf¸f SXfÂfZ ßfe¸f°fe IY¸f»ffffBÊX dÀf³Wf ßfe¸f°fe ·f¦fU°fe d³f¿ffQ ßfe¸f°fe d¦fSXªff ffBÊX SXfÂfZ ßfe¸f°fe CX°°fSXf ffBÊX ²fbiU ßfe °fb»fÀfe SXf¸f ²fbiU ßfe ¦f¯fZVf SXf¸f d³f¿ffQ ßfe ¸fbIbY³Qf SXf¸f d³f¿ffQ ßfe¸f°fe ªff¦fÈd°f d³f¿ffQ ßfe ´fiZ¸f»ff»f ÀffWcX ßfe¸f°fe ¦füSXeffBÊX d³f¿ffQ ßfe ¦fa¦ff SXf¸f d³f¿ffQ ßfe¸f°fe A³fe°ff MXûOXSX ßfe¸f°fe ÀffdUÂfe SXfÂfZ ¦fif¸f´fa¨ff¹f°f ·fZÔOÑXf (ªff¸f¦ffaU) EUa Àf¸fÀ°f ¦fif¸fUfÀfe OXfg. SX¸f³f dÀfaWX ¸fb£¹f¸faÂfe fªf¸fûWX³f A¦fiUf»f Aªf¹f ¨faQifIYSX SX¸fVfe»ff ÀffWcX SXfªfZVf ¸fc¯f°f ³fSZX³Qi ¸fûQe OXfg. SX¸f³f dÀfaWX ¸fb£¹f¸faÂfe fªf¸fûWX³f A¦fiUf»f Aªf¹f ¨faQifIYSX SX¸fVfe»ff ÀffWcX ¨faQc»ff»f ÀffWcX ¸fWXfÀf¸fbaQ ÀfSX´fa¨f SXf¸fªfe ÀffWcX Àfa°fû¿f CX´ff²¹ff¹f dU²ff¹fIY SXfdªf¸f OXfg. VUZ°ff Vf¸ffÊ A²¹fÃf dªf»ff ´fa¨ff¹f°f ¦fdSX¹fffaQ OXfg. SXfªfIbY¸ffSX ÀffWcX dªf»ff²¹fÃf ·ffªf´ff ´fc³f¸f ¹ffQU A²¹fÃf ·ffªf´ff ¸faOX»f dRaY¦fZVUSX ¦fif¸f ´fa¨ff¹f°f fûJOÞXe IYe AûSX ÀfZ Àf¸fÀ°f ´fiQZVfUfdÀf¹fûÔ IYû 26 ªf³fUSXe ¦f¯f°faÂf dQUIY IYe WXfdQÊIY Vfb·fIYf¸f³ffEa... ´fa¨f¦f¯f ßfe SXf¸fdÀfa¦f ÀffWcX ßfe¸f°fe SX°f³feffBÊX IY¸ffSX ßfe ´fi·fb SXf¸f ²fbiU ßfe Aû¸f´fiIYfVf ²fbiU ßfe PXf»fb SXf¸f ÀffWcX ßfe¸f°fe ´fbd¯fʸffffBÊX ²fbiU ßfe¸f°fe SXf²ff ffBÊX ²fbiU ßfe¸f°fe SZXU°fe ffBÊX ²fbiU ßfe¸f°fe MbXIZYVUSXe ÀffWcX ßfe EZQ SXf¸f dÀf³WXf ßfe¸f°fe BÊXVUSXe ²fbiU ßfe¸f°fe CXØfSXfffBÊX ¹ffQU ßfe¸f°fe IY»¹ff¯fe ¹ffQU ßfe¸f°fe ÀfbJf°fe dQUf³f ßfe SXf¸fQ¹ff»fb ¹ffQU ßfe ´fb÷Y¿fûØf¸f ²fbiU Àfd¨fU ·f`¹¹ffSXf¸f ÀffWcX CX´fÀfSX´fa¨f ßfe¸f°fe d³f¸fÊ»ffffBÊX dQUf³f dUd³f°f:- Àf¸fÀ°f ¦fif¸fUfÀfe ¦fif¸f ´fa¨ff¹f°f fûOÞXIYe dªf»ff -¦fdSX¹fffaQ ¨faQc»ff»f ÀffWcX ¸fWXfÀf¸fbaQ Àfa°fû¿f CX´ff²¹ff¹f dU²ff¹fIY SXfdªf¸f ÀfSX´fa¨f IYû¸f»f SXf¸f PXePXe OXfg. VUZ°ff Vf¸ffÊ A²¹fÃf dªf»ff ´fa¨ff¹f°f ¦fdSX¹fffaQ OXfg. SXfªfIbY¸ffSX ÀffWcX dªf»ff²¹fÃf ·ffªf´ff ´fc³f¸f ¹ffQU A²¹fÃf ·ffªf´ff ¸faOX»f dRaY¦fZVUSX ¦fif¸f »f¨fIZYSXf IYe AûSX ÀfZ Àf¸fÀ°f ¦fif¸fUfdÀf¹fûÔ EUa ÃfZÂfUfdÀf¹fûÔ IYû 26 ªf³fUSXe ¦f¯f°faÂf dQUIY IYe WXfdQÊIY Vfb·fIYf¸f³ffEa... ßfe¸f°fe ¸f±fbSXf dUVUIY¸ffÊ ßfe °fb»fÀf SXf¸f IY³füªfZ ßfe¸f°fe JZ¸ff ÀffWcX ßfe¸f°fe SXf¸ff°fe d³f¿ffQ ßfe IbYaªfSXf¸f faªffSZX ßfe LX³³fcSXf¸f SXfÂfZ ßfe¸f°fe IY¸f»ffffBÊX dÀf³Wf ßfe¸f°fe ·f¦fU°fe d³f¿ffQ ßfe¸f°fe d¦fSXªff ffBÊX SXfÂfZ ßfe¸f°fe CX°°fSXf ffBÊX ²fbiU Àfd¨fU ª¹fûd°f dÀf³WXf ´fa¨f¦f¯f ßfe °fb»fÀfe SXf¸f ²fbiU ßfe ¦f¯fZVf SXf¸f d³f¿ffQ ßfe ¸fbIbY³Qf SXf¸f d³f¿ffQ ßfe¸f°fe ªff¦fÈd°f d³f¿ffQ ßfe ´fiZ¸f»ff»f ÀffWcX ßfe¸f°fe ¦füSXeffBÊX d³f¿ffQ ßfe ¦fa¦ff SXf¸f d³f¿ffQ ßfe¸f°fe A³fe°ff MXûOXSX ßfe¸f°fe ÀffdUÂfe SXfÂfZ °fb»fÀf SXf¸f IY³füªfZ ¸fWXf¸faÂfe ·ffªf´ff ¸faOX»f dRaY¦fZVUSX dUd³f°f:- Àf¸fÀ°f ¦fif¸fUfÀfe ¦fif¸f ´fa¨ff¹f°f »f¨fIZYSXf dªf»ff -¦fdSX¹fffaQ C M Y K Sßæ×è, ×é¼ý·¤ ß Âý·¤æàæ·¤ ÚUæçàæ¼ ÁæȤÚUè mæÚUæ ÁØ SÌ¢Ö ¿õ·¤, »ýæâ×ð×ôçÚUØÜ ãUæÜ ·ð¤ Õ»ÜU ÚUæØÂéÚ (ÀUæèâ»É¸U) âð Âý·¤æçàæÌ °ß¢ ¥â×æ¢ ÂçÜàæâü §¢çÇUØæ Œæýæ§UßðÅ çÜç×ÅðUÇU ÁØ SÌ¢Ö ¿õ·¤ ÚUæØÂéÚU âð ×éç¼ýÌÐ â¢Âæ¼·¤Ñ ÚUæçàæ¼ ÁæȤÚUèÐ SÍæÙèØ â¢Âæη¤ ✩ ÚU×ðàæ Âæ‡ÇðUØ ×ô. ~y®{y|w}}® ȤôÙÑ ®||v-y®v|}}® email: amanpathraipur@gmail.com

C M Y K SXfªf²ff³fe A¸f³f ´f±f SXf¹f´fbSX, ¸fa¦f»fUfSXX, 30 ªf³fUSXeXXX 2018 www.amanpath.com TODAY À´fûdMXÊIYf ¸fZÔ ¨ffSX dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû d¸f»ff dUVfZ¿f AUfOXÊ SXf¹f´fbSXÜ ÀffBÔÀf IYfg»fZþ IZY JZ»f-IcYQ Ufd¿fÊIYû°ÀfU À´fûdMXÊIYf EÔfZÀfOXSX AfgRY BÔdÀMXMXйfcMX ¸fZÔ Àfû¸fUfSX IYû ¨ffSX dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû À´fZVf»f AUfOXÊ dQ¹ff ¦f¹ffÜ VfWXeQ ¹fb¦f»f dIYVfûSX U¸ffÊ AUfOXÊ ÀfZ WX`ÔOXffg»f dJ»ffOÞXe ¸f³fe¿ff OXWXdSX¹ff, ÀU. ¨fb³³fe »ff»f ßfeUfÀ°fU AUfOXÊ ÀfZ Ufg»feffg»f dJ»ffOÞXe Ad³f»f d¸fßff, ÀU. ßfU¯f IbY¸ffSX ßfeUfÀ°fU AUfOXÊ ÀfZ ´fiVffÔ°f AüSX ÀU. Àfb²ff»føfe ßfeUfÀ°fU AUfOXÊ ÀfZ À¢½f`Vf dJ»ffOÞXe Àfü¸¹ff dÀfÔWX IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe ¸fb£¹f Ad°fd±f ´ff¿fÊQ ¸fe³f»f L¦f³f ¨füfZ AüSX A²¹fÃf°ff d´fiÔdÀf´f»f OXfg. IZYE³f ff´fMX ³fZ IYeÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IiYeOXf Ad²fIYfSXe dU¿¯fb ßfeUfÀU°f ³fZ Àff»f·fSX IYe JZ»f ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYe þf³fIYfSXe QeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d´fL»fZ Àff»f BÔMXSX IYfg»fZþ IYf¸´fedMXVf³f ¸fZÔ 21 MXe¸f ³fZ dWXÀÀff d»f¹ffÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSÜ AfSXÔ¦f dÀfU³fe ´fZMÑû»f ´fÔ´f ¸fZÔ »fcMX IZY AfSXû´fe °fû ´fIYOÞX ¸fZÔ Af ¦fE, »fZdIY³f »fbMXe WXbBÊ SXIY¸f Af °fIY WXf±f ³fWXeÔ AfBÊ WX`Ü AfSXûd´f¹fûÔ IYû IYûMXÊ ¸fZÔ ´fZVf IYSX ´fbd»fÀf ³fZ °fe³f dQ³f IYe dSX¸ffÔOX ´fSX d»f¹ff WX`Ü QZSX SXf°f °fIY AfSXûd´f¹fûÔ ÀfZ IiYfB¸f fifÔ¨f IZY ARYÀfSXûÔ ³fZ SXIY¸f IYû »fZIYSX ´fcL°ffL IYe WX`Ü AfSXûd´f¹fûÔ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IYe ´fbdá IYe þf SXWXe WX`Ü ¸ff»fc¸f WXû dIY 10 dQÀfÔfSX IYe ÀfbfWX 5 fþZ dU´fi ÀUfÀ±¹f ÀfZUf ÀfÔ¦fNX³f IZY dVfdUSX ¸fZÔ Ófb¦¦fefÀ°fe WXbBÊ »ff·ffd³U°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ d·f»ffBÊ IYe Ófb¦¦fefÀ°fe VffÀÂfe³f¦fSX ¸fZÔ dU´fi ÀUfÀ±¹f ÀfZUf ÀfÔ¦fNX³f ³fZ A³fZIY dUVfZ¿fÄf d¨fdIY°ÀfIYûÔ IZY Àff±f fÀ°fe IZY »fû¦fûÔ IZY d»fE ÀUfÀ±¹f ÀfbSXÃff dVfdUSX IYf ÀfRY»f Af¹fûþ³f dIY¹ffÜ dVfdUSX ¸fZÔ »f¦f·f¦f 650 ÀfZ Ad²fIY »fû¦fû IYf ÀUfÀ±¹f ´fSXeÃf¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dVfdUSX ¸fZÔ ³fZÂf Àf¸f³²fe dUd·f³³f þfÔ¨f, WXe¸fû¦»fûdf³f, Àfb¦fSX, »fOX ¦fib´f U ³fZÂf þfÔ¨f IYe ¦fBÊÜ QÔ°fSXû¦f IZY ¸fSXeþû IYf dVfdUSX À±f»f ¸fZÔ WXe Àfb¨fføY øY´f ÀfZ d³fSXfIYSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dUVfZ¿fÄf d¨fdIY°ÀfIYû õfSXf ´fSXeÃf¯f CX´fSXfÔ°f d³fVfb»IY øY´f ÀfZ QUf dU°fSX¯f IYe ¦fBÊÜ Af¹fbUZÊQ, WXûd¸f¹fû´f`±f, dRYdþ¹fû±fZSXZ´fe IZY d¨fdIY°ÀfIYûÔ ³fZ dUd·f³³f fe¸ffdSX¹fûÔ IYe d¨fdIY°Àff IYeÜ Af¹fûþ³f IZY QüSXf³f A³fb·fcd°fßfe RYfCXÔOXZVf³f d·f»ffBÊ õfSXf dU´fi ÀfÔ¦fNX³f IZY d³fÀUf±fÊ ÀfZUf·ffU IYe ´fiVfÔÀff IYSX°fZ WXbE d¨fdIY°ÀfIYû AüSX ÀfÔ¦fNX³f dSX¸ffÔOX ¸fZÔ d»fE ¦fE ´fZMÑXû»f ´fa´f »fcMX IYfaOX IZY AfSXû´fe ÀfQÀ¹fû IYû À¸fÈd°fd¨f³WX QZIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dU´fi ÀUfÀ±¹f ÀfZUf ÀfÔ¦fNX³f IZY ´fiQZVff²¹fÃf OXfg Àf°feVf QeUf³f IZY Àff±f ßfe¸f°fe Àfb³fe°ff Vf¸ffÊ (´fiQZVf ¸fWXfÀfd¨fU), ßfe¸f°fe Àff²f³ff QbfZ (´fiQZVf Àf¨fZ°fIY), WXSXeVf QeUf³f, ßfe¸f°fe ÀfdSX°ff ´ffNXIY, ´fÔIYþ Vf¸ffÊ, AVfûIY Vf¸ffÊ, ßfe¸f°fe ¸f²fb»f°ff d°fUfSXe (Qb¦fÊ dþ»ff CX´ff²¹fÃf), JSXdÀf¹ff ÀfZ ´fÔ IYf³WXf VffÀÂfe (df»ffÀf´fbSX dþ»ff ÀfQÀ¹f) AüSX ¹fb¦f ÀffWXc CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ dVfdUSX IZY QüSXf³f ÀfÔ¦fNX³f IYe AûSX ÀfZ Qb¦fÊ ÀfZ ÀUfÀ±¹f þf¦føYIY°ff dUVfZ¿fÄf OXfg AVfûIY Vf¸ffÊ, ÷YÔ¦fMXf IYfg»fZþ IZY OXZÔdMXÀMX OXfg UeSXZÔQi ²fSX QeUf³f, d·f»ffBÊ ÀfZ OXfg AÔdþ°ff ¨füWXf³f, OXfg Àfb³fe»f ³fZ¸ff, OXfg A¨fʳff ´ff¯OXZ (Af¹fbUZÊQ), SXf¹f´fbSX ÀfZ OXfg ¸fbIZYVf IZYVfSXUf³fe, OXfg Àf¸feSX Àfû³fIYSX, OXfg ³feøY SXf¸fMXZIZY (WXû¸¹fû´f`±fe), OXfg EÀfIZY dIYSX¯f Vf¸ffÊ (dRYdþ¹fû±f`SXZ´fe) CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ SXûMXe f`ÔIY IYe VfWXSX ¸fZÔ Jb»fe Qû ³fBÊ fifÔ¨f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ BÔdOX¹f³f SXûMXe f`ÔIY SXfþ²ff³fe ¸fZÔ d´fL»fZ Àff°f ¸fWXe³fûÔ ÀfZ SXûMXe þ¸ffIYSX þøYSX°f¸fÔQûÔ °fIY ´fWXbÔ¨ff SXWXf WX`Ü SXdUUfSX IYû SXûMXe f`ÔIY IYe Qû ³fBÊ fifÔ¨f VfbøY WXbBÊÜ þøYSX°f¸fÔQûÔ IYe AfUV¹fIY°ff IYû QZJ°fZ WXbE ·ffNXf¦ffÔU AüSX ´fiûRZYÀfSX IYfg»fû³fe ¸fZÔ ¨ffSX ²f¸fʦfb÷YAûÔ AüSX Àf¸ffþ ÀfZUIYûÔ IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ B³fIYe VfbøYAf°f IYe ¦fBÊÜ ´fiZÀf ¢»ff ¸fZÔ ´fÂfIYfSXUf°ffÊ IZY QüSXf³f BÔdOX¹f³f SXûMXe f`ÔIY IZY RYfCXÔOXSX dUIiY¸f ´ffÔOXZ ³fZ f°ff¹ff dIY ·ffNXf¦ffÔU fifÔ¨f IYf ¹fcd³fMX WXZOX ¸fb³³ff Àfû³fIYSX IYû f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fiûRZYÀfSX IYfg»fû³fe IZY ¹fcd³fMX WXZOX ¨fÔQiIYfÔ°f ÀffWXc þf¹fIYf-E-BÔdOX¹ff ¸fZÔ LfBÊ d°fSXÔ¦ff dOXVfZþ f³ffE ¦fE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY LØfeÀf¦fPÞX SXûMXe f`ÔIY IYe ³fBÊ VffJf fZ¸fZ°fSXf ¸fZÔ Àfû¸fUfSX ÀfZ VfbøY WXû¦feÜ SXûMXe f`ÔIY IZY d»fE dIYÀfe ·fe °fSXWX IYf ÀfSXIYfSXe ¹ff d³fþe A³fbQf³f ³fWXeÔ d»f¹ff þf°ff WX`Ü 26 ªf³f½fSXe ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf IYe Àf¸fÀ°f ÃfZÂf½ffdÀf¹ffZÔ IYfZ WXfdQÊIY f²ffBÊ E½fa Vfb·fIYf¸f³ffEa... AfSXÔ¦f IZY dÀfU³fe ´fZMÑû»f ´fÔ´f ¸fZÔ IYMXÐMXZ AüSX d´fÀMX»f IYe ³fûIY ´fSX ÓffSXJÔOX QZU§fSX IZY ¸fbdÀ»f¸f AÔÀffSXe ³fZ ARYSXûþ Af»f¸f, Af»f¸f AÔÀffSXe AüSX Àfïf¸f AÔÀffSXe IZY Àff±f ÀffPÞXZ 5 »ffJ ÷Y´fE »fcMX IYe ±feÜ §fMX³ff IZY ffQ AfSXû´fe VfZJ Àff¦fSX AüSX AfRY°fff Af»f¸f IZY Àff±f MÑIY ¸fZÔ ÓffSXJÔOX ·ff¦f ¦fE ±fZÜ AfSXûd´f¹fûÔ IYû 46 dQ³f ffQ IiYfB¸f fifÔ¨f IYe MXe¸f ³fZ ÓffSXJÔOX ´fbd»fÀf IZY B³f´fbMX ´fSX ´fIYOÞXf WX`Ü d¦fSXµ°ffSXe IZY QüSXf³f AfSXûd´f¹fûÔ ÀfZ 29500 ÷Y´fE þ°f WXbE ±fZÜ U³fUfÀfe dUIYfÀf Àfd¸fd°f IYû d¸f»ff ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe Àf¸¸ff³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSÜ AdJ»f ·ffSX°fe¹f U³fUfÀfe IY»¹ff¯f Afßf¸f ÀfZ Àf¸fð U³fUfÀfe dUIYfÀf Àfd¸fd°f, LØfeÀf¦fPÞX ´fifÔ°f IYû ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX ¸f²¹f´fiQZVf VffÀf³f IZY ÀfÔÀIÈYd°f dU·ff¦f õfSXf ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe SXf¿MÑXe¹f Àf¸¸ff³f ÀfZ ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWX Àf¸¸ff³f 26 þ³fUSXe IYû ·fû´ff»f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ¸fb£¹f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ¸fWXf¸fdWX¸f SXfª¹f´ff»f Af³fÔQe fZ³f IZY õfSXf Àfd¸fd°f IZY ´fifÔ°f ÀfÔ¦fNX³f ¸fÔÂfe °fb»fÀfe d°fUfSXe U Àfd¨fU þ¸f²fSX dÀfÔWX ³fZ°ff¸f IYû ´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àfd¸fd°f õfSXf ´fcSXZ LØfeÀf¦fPÞX ´fifÔ°f ¸fZÔ dU¦f°f 50 U¿fûÊÔ ÀfZ U³fUfÀfe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ df³ff ÀfSXIYfSXe A³fbQf³f IZY IZYU»f Àff¸ffdþIY ÀfWX¹fû¦f »fZIYSX dVfÃff, ÀUfÀ±¹f, ßfðf þf¦fSX¯f, IÈYd¿f EUÔ Afd±fÊIY dUIYfÀf,LfÂffUfÀf, JZ»fIcYQ þ`ÀfZ 603 ÀfbQf¸ff ¨fdSXÂf Àfb³f ·ffU dU·fûSX WXbE ßfû°ff ¦fbdPÞX¹ffSXe IZY ßfe WX³fb¸ff³f ¸fÔdQSX AU²f´fbSXe ¸f`Qf³f ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ ÀfÔ¦fe°f¸f¹f ßfe¸fòf¦fU°f IY±ff ¸fZÔ Af¨ff¹fÊ ³fZ ÀfbQf¸ff ¨fdSXÂf IYe ÀfÔ¦fe°f¸f¹f IY±ff Àfb³ffBÊÜ UȳQfU³f ²ff¸f ÀfZ ´f²ffSXZ IY±ff ½¹ffÀf OXfg V¹ff¸fÀfbÔQSX ´ffSXfVfSX ³fZ IYWXf dIY IY±ff À±f»f ´fiUZVf ÀfZ WXe ²f¸fÊ »ff·f d¸f»f³fZ »f¦f°ff WX`Üßfe¸fòf¦fU°f IY±ff IYû ßfðf IZY Àff±f ßfU¯f IYSX³fZ ÀfZ Àf·fe IY»fWX QcSX WXû þf°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY Àff±f WXe ÓffÔIYe ·fe ÀfþfBÊ ¦fBÊÜ IY±ff ½¹ffÀf ³fZ ÀfbQf¸ff IZY ¨fdSXÂf ´fSX ´fiIYfVf OXf»f°fZ WXbE IYWXf, d¸fÂf°ff WXû °fû IÈY¿¯f AüSX ÀfbQf¸ff þ`ÀfeÜ A³¹f±ff d¸fÂf°ff ÀfZ ¢¹ff »ff·fÜ AfþIY»f ¸f³fb¿¹f ÀUf±fÊ IZY d»fE ´fied°f IYSX°ff WX`Ü IÈY¿¯f AüSX ÀfbQf¸ff IYe ´fied°f EIY Àfe ³fWXeÔ ±feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¦fb÷Y ÀfÔQe´f³f IZY IYWX³fZ ´fSX IÈY¿¯f AüSX ÀfbQf¸ff U³f ¸fZÔ »fIYOÞXe fe³f³fZ þf°fZ WX`ÔÜ ¦fb÷Y¸ff°ff ³fZ ´fiÀffQ IZY øY´f ¸fZÔ Jf³fZ IZY d»fE ¨f³ff dQE þf°fZ WX`ÔÜ dþÀfIYû ÀfbQf¸ff Lb´ffIYSX AIZY»fZ Jf þf°fZ WX`ÔÜ IÈY¿¯f IZY ´fcL³fZ ´fSX UWX A´f³fe ff°f ÀfZ ¸fbIYSX IYSX fWXf³ff f³ff »fZ°fZ WX`ÔÜ Af¦fZ ¨f»fIYSX d¸fÂf ÀfZ L»f IYSX³fZ ÀfZ ÀfbQf¸ff ¦fSXef f³f þf°fZ WX`Ô AüSX UWXeÔ IÈY¿¯f õfdSXIYf´fbSXe IZY SXfþf f³f°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf ´f}e ÀfbVfe»ff IZY IYWX³fZ ´fSX ÀfbQf¸ff, IÈY¿¯f ÀfZ d¸f»f°fZ WX`ÔÜ ÀfbQf¸ff IYe WXf»f°f IYû QZJIYSX AfÔÀfc L»fIY Af°fZ WX`ÔÜ dþÀfÀfZ d¸fÂf°ff IYf AfQVfÊ À´fá dQJfBÊ ´fOÞX°ff WX`Ü »fZdIY³f Afþ ·füd°fIY°ff IZY ¹fb¦f ¸fZÔ ´fif¯fe ÀUf±fÊ IZY d»fE ´fied°f IYSX°ff WX`, þû Af¦fZ ¨f»fIYSX MXcMX þf°fe WX`Ü ·ff¦fU°f IY±ff IZY Àff°fUZÔ dQ³f ßfe¸fQÐ ·ff¦fU°f ½¹ffÀf ´fcþ³f AüSX VfbIYQZU dUQfBÊ IYe IY±ff Àfb³ff°fZ WXbE ·fþ³fûÔ ÀfZ ßfû°ffAûÔ IYû ·ffU dU·fûSX IYSX dQ¹ffÜBÀf QüSXf³f RcY»f WXû»fe CX°ÀfU IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ·ff¦fU°f IY±ff IZY ¸fb£¹f ¹fþ¸ff³f »fJe´fiÀffQ A¦fiUf»f, ¸ff²fbSXe A¦fiUf»f, fÀfÔ°f A¦fiUf»f IZY Àff±f dUþ¹f A¦fiUf»f, SX°f³f ¦fû¹f»f, ´fiIYfVf ¸ffWXZV½fSXe, °f±ff ßfe WX³fb¸ff³f ¸fÔdQSX MÑÀMX IZY A³¹f ÀfQÀ¹f ÀfdWX°f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ßfðf»fb ¸füþcQ SXWXZÜ ´fiIY»´fûÔ, 95 ´fc¯fÊIYfd»fIY IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ, 450 ¦fif¸f Àfd¸fd°f, 22 ³f¦fSX Àfd¸fd°f¹fûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ U³fUfÀfe Àf¸ffþ IYe d³f:ÀUf±fÊ ÀfZUf IYSX SXWXe WX`Ü ¦ff¹f³f ÀfZ WXbAf þ`þ ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¦ffþ SXf¹f´fbSXÜ ´fi¦fd°f ¸fWXfdUôf»f¹f ¸fZÔ þ`þ ¸fZÔ Àfû¸fUfSX IYû ¦ff¹f³f ´fid°f¹fûd¦f°ff WXbBÊÜ BÀf AUÀfSX ´fSX EIY»f-¦ff¹f³f ¸fZÔ fe.IYfg¸f. ´fi±f¸f IYe WXd¿fÊ°ff Vf¸ffÊ ³fZ dQ»f °fû WX` dQ»f dQ»f IYf EZ°fffSX ¦fe°f ´fiÀ°fb°f dIY¹ffÜ fe.IYfg¸f. AÔd°f¸f IZY Vf°ffÃfe ³fZ »f¦f þf ¦f»fZ ¦fe°f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff AüSX FY¿f·f dÀfÔWX ³fZ ¸f`Ô dRYSX ·fe °fb¸fIYû ¨ffWXcÔ¦ff ¦fe°f ´fiÀ°fb°f dIY¹ffÜ fe.EOX. ÀfZ BÔQif¯fe ¸fbJû´ff²¹ff¹f ³fZ fe°fe ³f df°ffBÊ SX`³ff ¦fe°f ´fiÀ°fb°f dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe A¦f»fe ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ Àf¸fcWX-¦ff³f ¸fZÔ fe.IYfg¸f IYe Vf°ffÃfe E¯OX ¦fib´f ³fZ °fc -°fc WX` UWXe dQ»f ³fZ dþÀfZ A´f³ff IYWXf ´fiÀ°fb°f dIY¹ffÜ 26 ªf³f½fSXe ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf IYe Àf¸fÀ°f ÃfZÂf½ffdÀf¹ffZÔ IYfZ WXfdQÊIY f²ffBÊ E½fa Vfb·fIYf¸f³ffEa... Àff`ªf³¹f : dUIYfÀf A¦fiUf»f NZXIZYQfSX EUa dUIiY¸f A¦fiUf»f f¨fZ»fe dªf»ff Q³°fZUfOÞXf 26 ªf³f½fSXe ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf IYe Àf¸fÀ°f ÃfZÂf½ffdÀf¹ffZÔ IYfZ WXfdQÊIY f²ffBÊ E½fa Vfb·fIYf¸f³ffEa... SXf¹f´fbSÜ ¸f`¦³fZMXû ¸ffg»f ¸fZÔ WXSX Àff»f IYe °fSXWX BÀf ffSX ·fe ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf ´fSX þf¹fIYf-E-BÔdOX¹ff IYf Af¹fûþ³f WXbAfÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ EIY ÀfZ fPÞXIYSX dOXVfZþ °f`¹ffSX IYeÔÜ ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ fZÀMX dOXVf IYû ´fbSXÀIÈY°f ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY Af¹fûþIY Ad³f»f þû°fdÀfÔ§ff³fe ³fZ f°ff¹ff dIY IYf¹fÊIiY¸f IYf ¸fb£¹f CXïZV¹f EZÀfe ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¸fÔ¨f ´fiQf³f IYSX³ff WX`Ô, þû ´ffIY IY»ff ¸fZÔ ¸ffdWXSX WX`ÔÜ ´fid°f¹fûd¦f°ff IYe ±fe¸f d°fSXÔ¦ff ´fSX Af²ffdSX°f ±fe, dþÀf¸fZÔ ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû dOXVf ¸fZÔ d°fSXÔ¦ff ·fe f³ff³ff ±ffÜ IYfgd¸´fMXeVf³f ¸fZÔ RYÀMXÊ ´fifBþ þ¹fßfe ¨fû´fOÞXf, ÀfZIÔYOX ª¹fûd°f SXfNXüSX AüSX ±fOXÊ ´fifBþ Àfb¸f³f ¨fû´fOÞXf IYû d¸f»ffÜ BÀfe °fSXWX fZÀMX OÑZÀf ¸fZÔ dþ¹ff SXWXZþf RYÀMXÊ, ´fóf ÀfZIÔYOX AüSX ¸f³fe¿ff ±fOXÊ SXWXeÔÜ ´fÔˆYbEd»fMXe ¸fZÔ V½fZ°ff þ`³f dU³fSX SXWXeÔÜ fZÀMX ¸ffÀMXSX VfZRY IY»´f SXWXZþf AüSX Àff¹fVff IYûWX»fe ±feÔÜ À´fZVf»f ´fifBþ ÀfÔ²¹ff þ`³f IYû d¸f»ffÜ IYfgd¸´fMXeVf³f ¸fZÔ ¸f²fb fWXfQbSX dÀfÔWX, BVff»fe °fû°f»ff³fe, ¸fWXZVf AfWXcþf, d¸fÔQSX dÀfÔWX Àf»fcþf, dÀf¸fSX³f IYûWX»fe AüSX dUþ¹f d³fWX»ff³fe f°füSX þþ Vffd¸f»f WXbEÜ ÀfSX´fa¨f d½fSXfZ ³ff¦f d½fSmX³ýi ´ffaOZX Àfd¨f½f Àff`ªf³¹f : ¦fif¸f ´fa¨ff¹f°f IYMZXIY»¹ff¯f Àff`ªf³¹f : ¸f³ffZªf IbY¸ffSX dÀf³WXf IYf¹fÊIiY¸f Ad²fIYfSXe E½fa Àf¸fÀ°f °fIY³feIYe ÀfWXf¹fIY E½fa Àf¸fÀ°f SXfZªf¦ffSX ÀfWXf¹fIY ªf³f´fQ ´fa¨ff¹f°f IYMZXIY»¹ff¯f C M Y K