Views
11 months ago

2018_02_AVIZE_WEB

JAUNUMS SAAUKSTĒŠANĀS

JAUNUMS SAAUKSTĒŠANĀS LAIKĀ 7 39 EUR BEZRECEPŠU ZĀLES UZMANĪGI IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU! KONSULTĒJIETIES AR ĀRSTU VAI FARMACEITU PAR ZĀĻU LIETOŠANU! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ИЛИ ФАРМАЦЕВТОМ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИКАМЕНТА! ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI! Reklāmdevējs: AS SIROWA RĪGA CĪNĀS AR KLEPU UN IEKAISUMU! KUDORP 2 mg/ml Fenspiridi hydrochloridum 150 ml sīrups Reklāmdevējs: ZF POLPHARMA S.A. branch in Latvia Kudorp piemīt pretiekaisuma un bronhus paplašinoša darbība. Bērniem no 2 g. v. klepus ārstēšanai iekaisīgu bronhu un plaušu slimību laikā. Kudorp действует противовоспалительно и бронхорас ширяюще. Детям с 2 л. для лечения кашля при воспалении бронхов и легких. 8 59 EUR 7 29 EUR -15% MEDICĪNISKA IERĪCE Reklāmdevējs: SG.Miežis Ārsts SIA Reklāmdevējs: AS RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA PRET AUKSTUMPUMPĀM URGO 3 ml lūpu gels 10 99 EUR 9 89 EUR -10% MEDICĪNISKA IERĪCE Aukstumpumpa? Efektīvs un diskrēts risinājums! Aizsargplēvīti veidojošs gels, efektīvs sākot no pirmo simptomu parādīšanās (kutēšana, nieze, de dzināšanas sajūta) līdz aukstumpumpas pilnīgai iz zuša nai. Pasargā no aukstumpumpas izveidošanās un ārstē to, ja tā jau ir parādījusies. Герпес на губах? Эффективное и незаметное реше ние! Гель, формирующий защитную плен ку, эф фек тивный от появления первых симп то мов (ще ко тание, жжение и зуд) до полного ис че знове ния герпеса. Предотвращает обра зо ва ние герпе са и лечит его, если он уже появился. -20% PRET SAAUKSTĒŠANOS BĒRNIEM HUSTAGIL® BALSAM 30 ml ziede Balzams zīdaiņiem un bērniem el pošanas atvieglošanai sa auks tē šanās laikā. Var lietot zī dai ņiem jau no 3 mēnešu ve cuma. Satur ti miāna, eikalipta un lavandas ēte ris kās eļļas. Nekairina ādu. Бальзам для младенцев и детей, облегчающий дыхание при прос туде. Можно ис поль зо вать мла ден цам на чи ная с 3 месяцев. Содержит эфирные масла тимьяна, эвкалипта и лаванды. Не раздражает кожу. Reklāmdevējs: Omega Pharma Baltics SIA 8 65 EUR BEZRECEPŠU ZĀLES IZĀRSTĒ HERPES VISĀS STA DIJĀS! AUKSTUMPUMPU ĀRSTĒŠANAI FENIVIR® Penciclovirum 1% krēms, 2 g Fenivir® – vienīgais krēms aukstumpumpu ārstēšanai AR TONĒJOŠU EFEKTU. Tas būtiski saīsina aukstum pumpas dzīšanas laiku un ir efektīvs visās herpes labialis stadijās. Lieto, uzklājot ik pēc 2 stundām nomoda laikā; ārstēšana jāturpina 4 dienas. Fenivir ® – единственный ТОНИРОВАННЫЙ крем для ле че ния простуды на губах. Зна читель но сокращает время заживления простуды на губах и эффективен на всех ста ди ях herpes labialis. Применения: наносить на кожу каждые 2 часа во время бодр ство ва ния; ле че ние продолжать 4 дня. UZMANĪGI IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU! KONSULTĒJIETIES AR ĀRSTU VAI FARMACEITU PAR ZĀĻU LIETOŠANU! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ИЛИ ФАРМАЦЕВТОМ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИКАМЕНТА! ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI! Reklāmdevējs: UAB ACORUS CALAMUS -20% VISAI ĢIMENEI RFF zāļu tējas Ārstniecības augi – veselības draugi! Lieto zāļu tējas ikdienā un esi vesels! Лекарственные растения – друзья здоровья! Употребляй растительные чаи ежедневно и будь здоров! Reklāmdevējs: UAB ACORUS CALAMUS -25% UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NATĒJA BRONCHOS pastilas ar medu, N 12 3,59 EUR 2,69 EUR pastilas ar salviju, N 12 2,99 EUR 2,24 EUR TĒJAS VISAI ĢIMENEI NATĒJA BRONCHUS tējas bērniem un pieaugušajiem 100% naturāla dabas palīdzība augšējo elpceļu funkciju uzturēšanai. Mārsils var palīdzēt mīkstināt rīkli, kaklu un balssaites, atvieglot atkrēpošanu. Anīsa augļi, mārsils un deviņvīruspēka ziedi var palīdzēt augšējo elpceļu funkciju uzturēšanā, samazināt kakla un rīkles kairinājumu. Natēja BRONCHUS чаи для взрослых и детей. 100% натуральная природная помощь для поддержания функции верхних дыхательных путей. Чабрец может помочь смягчить горло, гортань и голосовые связки, облегчить отхаркивание. Плоды аниса, чабрец, цветки коровяка могут помочь поддержать функции верхних дыхательных путей, об легчить раздражение горла и гортани. 20 augu ekstrakti + ēteriskās eļļas. Sastāvu papildina sal vijas ekstrakts, medus, propoliss un C vitamīns. Sal vi jas un eika lipta ēteriskās eļļas labvēlīgi iedarbojas uz rīkli un balss saitēm, atvieglo rīkles kairinājumu. NATĒJA BRONCHOS пастилки с медом / с шалфеем. 20 ра с ти тельных экстрактов + эфирные мас ла. Состав до пол няет экстракт шалфея, мед, про по лис и витамин С. Эфирные мас ла шалфея и эв ка лип та благотворно влияют на горло и го ло совые связки, облегчают раздражение в горле. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ 14 www.euroaptieka.lv PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ, UZRĀDOT MEDUS KARTI

LOCĪTAVĀM UN PRET SĀPĒM Reklāmdevējs: SIA KRKA Latvija PRET SĀPĒM NALGEDOL® 220 mg apvalkotās tabletes, N 20 Mazina locītavu sāpes, nelietojot tableti. Iedarbojas līdz pat 12 stundām. STUNDAS 4 39 EUR BEZRECEPŠU ZĀLES Nalgedol® ir naproksēnu saturošs pretsāpju, pretiekaisuma bezrecepšu medikaments tablešu formā. Āt ra un ilgs toša, līdz pat 12 h, ie dar bība pret gal vas sā pēm, mens tru ālām sāpēm, zobu sā pēm, mus kuļu un locītavu sāpēm. Ieteicamā deva: 1–2 tabletes dienā. Обез бо ли ваю щий и про ти во во с па ли тельный без ­ ре цеп тур ный пре па рат, со дер жа щий на прок сен. Oбеспе чивает быс трое и дли тель ное дей с твие – вплоть до 12 часов, – по мо гает от головной бо ли, менс тру аль ных болей и бо лей в суставах. UZMANĪGI IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU! KONSULTĒJIETIES AR ĀRSTU VAI FARMACEITU PAR ZĀĻU LIETOŠANU! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ИЛИ ФАРМАЦЕВТОМ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИКАМЕНТА! ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI! CENA, 2SĀKOT 39 NO EUR BEZRECEPŠU ZĀLES Reklāmdevējs: SIA GlaxoSmithKline Latvia. CHLV/CHMSM/0001/16c Reklāmdevējs: UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā. LA/GLCR/16/0002 10 99 EUR BEZRECEPŠU ZĀLES LOCĪTAVU VESELĪBAI GLUCOSAMIN-RATIOPHARM 1,5 g Glucosamini sulfas pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai, N 20 Glikozamīnu saturošs medikaments viegla līdz mēreni izteikta ceļgala osteoartrīta simptomu mazināšanai. Simpto mu (īpaši sāpju) sa ma zi nā ša nos var novērot tikai pēc dažām ārstēšanās ne dē ļām. Lie to ša na: paciņas satu ru, iz šķī di nātu glā zē ūdens, dzer vienu reizi dienā. Глюкозамин содержащий медикамент для об легче ния легких или умеренных симп томов ос тео артри та колена. Умень ше ние симптомов (осо бен но бо лей) можно на блю дать только че рез несколько не дель лечения. Способ при ме нения: со дер жимое па ке ти ка растворить в ста ка не воды, при ме нять один раз в день. UZMANĪGI IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU! KONSULTĒJIETIES AR ĀRSTU VAI FARMACEITU PAR ZĀĻU LIETOŠANU! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ИЛИ ФАРМАЦЕВТОМ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИКАМЕНТА! ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI! -20% UZTURA BAGĀTINĀTĀJS Reklāmdevējs: ORKLA HEALTH UAB LOCĪTAVĀM LITOZIN + KOLAGĒNS II tabletes, N 30 17,59 EUR 13,99 EUR LITOZIN STRONG kapsulas, N 90 16,99 EUR 13,59 EUR Produkti satur unikālu savvaļas mežrozīšu augļu pulveri, kas palīdz uzturēt veselas un elastīgas locītavas, saglabāt locītavu kustīgumu un sekmēt ilgstošu lo cī ta vu izturību. Продукты содержат уникальный порошок из дико го шиповника, который помогает поддерживать здоровье, гибкость и подвижность суставов. Способс твует долгосрочной прочности суставов. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ Reklāmdevējs: UAB EVD BALTIJA 17 99 EUR -35% Klīniski pierādīta locītavu sāpju atvieglošana Vaicājiet savam farmaceitam Kustību prieks Voltaren Emulgel 23,2 mg/g gels (diklofenaka dietilamīns). Pieaugušie un pusaudži no 14 gadu vecuma: uzklāt sāpošajam apvidum 2 reizes dienā – no rīta un vakarā. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Par zāļu lietošanu konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA. CHLV/CHVOLT/0027/17/OCT ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI! IZDEVĪGI! 1 IEPAKOJUMS 2 MĒNEŠIEM PIEEJAMS TIKAI EUROAPTIEKĀ 11 69 EUR UZTURA BAGĀTINĀTĀJS KAULIEM UN LOCĪTAVĀM FORDAY JOINT COLLAGEN kapsulas, N 60 C vitamīns veicina normālu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai kaulu un skrimšļu darbībai. Satur I, II un IX tipa kolagēnu. Lietošana: pa 1 kapsulai dienā, uzdzerot glāzi ūdens. Витамин С способствует нормальному об ра зо ва ­ нию коллагена, который необходим для здо ро вой кости и хряща. Содержит кол лаген I, II и IX типа. При ме нение: по 1 капсуле в день, запивая стаканом воды. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ Reklāmdevējs: ZF POLPHARMA S.A. branch in Latvia PRET DRUDZI UN SĀPĒM IBUGARD® Ibuprofenum 200 mg mīkstās kapsulas, N 10 1 59 EUR BEZRECEPŠU ZĀLES Reklāmdevējs: UAB Pharmaswiss *Zāļu apraksts *Описание медикамента 4 69 EUR BEZRECEPŠU ZĀLES Cīnās pret drudzi, dažāda veida sāpēm un ma zi na iekaisumu. Bērniem no 6 gadu vecuma, pusaudžiem un pie au gu šajiem. Ibugard 100/5 ml; 200/5 ml suspensijas bērniem no 3 mēnešu līdz 12 gadu vecumam. Cīnās pret drudzi, sā pēm un mazina iekaisumu. Cнижает температуру, утоляет боли различных видов и умень шает воспаление. Детям от 6 лет, подрост кам и взрослым. Ibugard 100/5 мл; 200/5 мл cуспенcии детям с 3 месяцев до 6 лет. Cнижает температуру, уто ляет боли различных видов и уменьшает во спа ление. UZMANĪGI IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU! KONSULTĒJIETIES AR ĀRSTU VAI FARMACEITU PAR ZĀĻU LIETOŠANU! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ИЛИ ФАРМАЦЕВТОМ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИКАМЕНТА! ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI! PRET SĀPĒM EMOX® 100 mg/g Naproxenum, 55 g gels EMOX mazina muskuļu un locītavu sāpes, iekaisumu. EMOX sastāvā esošais mentols 17 reizes palielina ak tī vās vielas Naproxenum uzsūkšanos*. Nelietot bēr niem, kas jaunāki par 15 gadiem! EMOX уменьшает мышечные боли и боли в суставах, во спаление. Ментол, входящий в состав EMOX, в 17 раз повышает всасываемость активного ве щес тва Naproxenum*. Не употреблять детям до 15 лет! UZMANĪGI IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU! KONSULTĒJIETIES AR ĀRSTU VAI FARMACEITU PAR ZĀĻU LIETOŠANU! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ИЛИ ФАРМАЦЕВТОМ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИКАМЕНТА! ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI! • Atlaides un akcijas nesummējas. • Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. • Akcijas preču skaits ir ierobežots. • Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. • Ja cenas vai cita informācija avīzē un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par drukas kļūdu. • Ja akcijas preci aptiekā neatrodat, lūdzam vaicāt farmaceitam par iespēju to iegādāties vai tuvākās EUROAPTIEKAS adresi, kur šāda prece ir. • Akcija spēkā no 01.02.2018. līdz 28.02.2018. 15

Download PDF (Adobe Acrobat Reader) - ЗаПЧЕЛ
Download PDF (Adobe Acrobat Reader) - ЗаПЧЕЛ
PDF - 6 MB - Bef-de.org
Группа РАБА ООО Производство мостов РАБА - Венгрия
η περίπτωση της 28ης Οκτωβρίου 1940
ГДЕ КУПИТЬ ЛАТВИЙСКИЕ САЖЕНЦЫ
Годовой отчет за 2007 год - Baltic International Bank
Kомпас для студентов из третьих стран – жизнь в Латвии
Download PDF (Adobe Acrobat Reader) - ЗаПЧЕЛ
Курортное лечение и СПА в Юрмале
каталог товаров в PDF версии - Сети магазинов, адреса и ...
Veletrh téměř bez ofsetu - Svět tisku
3/94 25.03.2011 - Paldiski Linnavalitsus
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 2
8 –МИ МАРТ - Б Е Л Г Р А Д - Maxima Travel
Karta katalogowa MAXIMA - LFP