Views
10 months ago

ud#8 (25623)

ud#8

2018-òž àð 1-òž òóëûñïàë (ôåâðàëü). Ïîê÷èàðíÿ (÷åòâåðã) ¹ 8 (25623) Âàíü óäìóðòú¸ñëýí ãàçåòñû Êûëäûòýìûí 1915-òž àðûí 4-òž ôåâðàëå Ӵошатскон 8 Газет 1952-тӥ арысен дуре спортысь чемпионъёсты Сю сюрес История Сьӧлта ёросысь Ӝикъялэн 18 20 историез утиське бакчаысь музейын Ленинградысь блокада вакытэ улон сярысь тодэ ваёнъёс ВАКЧИЯК Сюресъёс волялозы Òðîñýç óëîñú¸ñ áûãàòžçû ñþðåñ ëýñüòîí äóíú¸ñòû óñüêûòûíû. Óäìóðòèûí íî òàèí âàë÷å òóý ëýñüòîíî ñþðåñú¸ñëýñü ëûäçýñ éûëòûíû ëóèç. Îçüû âûëüäýìûí ëóîçû ßêøóð-Áќäüÿûñåí Øàðêàíý íóèñü ñþðåñ, Èæûñü Áåðøëýí, Öâåòî÷íîé óëü- ÷àîñ íî Êîëîñêîâûé ïðîåçä. Øàåðàìû óëžñü¸ñ òàîñ âûëý òóæãåñ Ÿåì šîæòžñüêûëžçû. Ñî ñÿíà, òóý Èæûñü Êîñòèíà ìåëüíèöà ìèêðîðàéîíûñü ñþðåñú¸ñòû òóïàòúÿëîçû. Îãëîì Èæûñü 43 ó÷àñòîêåç íî øàåðûñüòûìû 15 òðàññàåç ëýñüòûíû êóëý - ñî 109,7 èñüêåì. Ôåäåðàë áþäæåòûñü âàòñàñà óêñ¸ âóèç êå, òà ëûäïóñ 80 èñüêåìëû éûëûíû áûãàòîç. СПОРТ Куасъёс нуо Югдонэ Сяська керттэт понозы 3-òž ôåâðàëå 12 ÷àñûí Èæûñü ßëàí šóàñü òûë äîðûí ìèòèíã îðò÷îç, Ñòàëèíãðàä îæìàñüêîíûí âîðìîí áàñüòýì äûðûñåí 75 àð òûðìîíëû ñžçüûñà. ßëàí šóàñü òûë äîðû ñÿñüêà êåðòòýò ïîíîçû, øóëäûð êîíöåðò âîçüìàòýìûí ëóîç íî ïîëåâîé êóõíÿ óæàëîç. Òà âûëëåì óæðàä îðò÷îç íà Ñàðàïóëûñü ðàäèîçàâîäëýí êóëüòóðàÿ þðòýç äîðûí. Институтъёс огазеямын Êûëåì àðûí ãóæåì øàåðàìû êûëäûòýìûí Ðîññèûñü Íàóêàîñúÿ àêàäåìèëýí Óðàë ¸çýçëýí Ýñêåðîíú¸ñúÿ óäìóðò ôåäåðàë öåíòðåç. Îò÷û ïûðèçû 4 èíñòèòóòú- ¸ñ: Ôèçèêî-òåõíè÷åñêîé, Èñòîðèÿÿ, êûëúÿ íî ëèòåðàòóðàÿ, Ìåõàíèêàÿ íî Ãóðò óäûñûñü íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé. Òóñïóêòžç Àëåêñàíäð ÃÎÐÁÓÍΠ«Удмурт дунне» газетлэн кубокез понна куасэн бызьылонъя 56-тӥ ӵошатсконъёс udmdunne@yandex.ru vk.com/udmdunne facebook.com/udmdunne ok.ru/udmdunne 8 951 195 37 65 Сьӧлта ёрос Югдон гурт 4-тӥ феврале 10 часын ИЖЕВСК - ЮГДОН - 130 КМ (УВА ПЫР) ГЛАЗОВ - ЮГДОН - 160 КМ (ЭГРА ПЫР) АЛНАШ - ЮГДОН - 150 КМ (МОЖГА, УВА ПЫР)

ематический указатель