Views
9 months ago

amanpath

C M Y K 12 03 RYSXUSXeXX

C M Y K 12 03 RYSXUSXeXX 2018 Vfd³f½ffSX LXf»fe½fbO/ ½ff»fe½fbO AûþÀUe ³fZ JbQ IYû ¹fcMXe dUQ fiZ³f Àffdf°f dIY¹ff A´f³fZ ½¹fdöY°U ÀfZ df»fIbY»f A»f¦f WXMXIYSX dIYSXQfSX d³f·ff³ff dIYÀfe IY»ffIYfSX IZY d»fE AÀf»fe JbVfe IYe ff°f WX`Ü IbYL EZÀff WXe dIYSXQfSX ÀMXfSX ·ffSX°f IZY Vfû ‘¢¹ff WXf»f d¸fÀMXSX ´ffÔ¨ff»f ¸fZÔ ´fSXe IYf WX`Ü Vfû ¸fZÔ ´fSXe IYf dIYSXQfSX d³f·ff SXWXeÔ AûþÀUe ASXûOÞXf A´f³fZ Ad·f³f¹f ÀfZ QVfÊIYûÔ IYe °ffSXeRZYÔ fMXûSX SXWXeÔ WX`ÔÜ ´fSXe IYf dIYSXQfSX ÀfbÔQSX°ff, ¸ffÀfcd¸f¹f°f AüSX IYfg¸fZOXe EÔMXe¢Àf IYf Aòb°f d¸fßf¯f WX`Ü AûþÀUe ³fZ JbQ IYû ¹fcMXe dUQ fiZ³f Àffdf°f dIY¹ff WX`Ü Vfû ¸fZÔ ´fSXe IZY dIYSXQfSX ¸fZÔ CX³fIYe SX¨f³ff°¸fIY°ff Óf»fIY°fe WX`Ü ¨ffWXZ UWX CX³fIYf ¨fd¨fÊ°f ³fWXeÔ, IYf fû»f³ff WXû ¹ff CX³fIYe A³fûJe WXÔÀfe IYe Vf`»fe, CX³WXûÔ³fZ Vfû ¸fZÔ JbQ IZY d»fE EIY A³fcNXe þ¦fWX f³ffBÊ WX`Ü CX³fIYe SX¨f³ff°¸fIY°ff IYe Óf»fIY CX³fIZY ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff EIYfCXÔMXÐÀf ´fSX ·fe QZJe þf ÀfIY°fe WX` þWXfh CX³fIYf UfB³Àf ³fZ¸f WX`Vf MX`¦f ´fSXe IYe IYSXe fWXb°f ÀfZ »fû¦fûÔ IYf ¸f³fûSXÔþ³f IYSX SXWXf WX`Ü dIiYIZYMXSX f³f³ff ¨ffWX°fZ ±fZ ¸fd³fÔQSX dÀfÔWX ÀMXfSX ·ffSX°f IZY Vfû ‘¢¹ff WXf»f d¸fÀMXSX ´ffÔ¨ff»f’ IYe MXeAfSX´fe °fZþe ÀfZ DY´fSX þf SXWXe WX` AüSX U°fʸff³f ¸fZÔ ¹fWX ¨f`³f»f IYf ³fÔfSX 1 Vfû WX`Ü Vfû ¸fZÔ IY³WX`¹ff IYe ·fcd¸fIYf d³f·ff SXWXZ ¸fd³fÔQSX dÀfÔWX ·fe A´f³fe IY¸ff»f IYe IYfgd¸fIY MXfBd¸fÔ¦f AüSX Ad·f³f¹f IYüVf»f ÀfZ »fûIYd´fi¹f°ff fMXûSX SXWXZ WX`ÔÜ fZWX°fSXe³f E¢MXSX WXû³fZ IZY A»ffUf ¸fd³fÔQSX ·ffSX°f IZY ´fÀfÔQeQf JZ»f- dIiYIZYMX IZY ´fid°f þb³fc³fe ·fe WX`Ü dÀfRYÊ B°f³ff WXe ³fWXeÔ fd»IY UZ B°f³ff A¨Lf dIiYIZYMX JZ»f°fZ WX`Ô dIY CX³WXZÔ A´f³fZ B»ffIZY IZY Àfd¨f³f IZY °füSX ´fSX þf³ff þf°ff WX`Ü »fZdIY³f LûMXZ VfWXSX IYf WXû³fZ AüSX I`YdSX¹fSX ¦ffBOXZÔÀf ³fWXeÔ d¸f»f³fZ IYe UþWX ÀfZ dIiYIZYMXSX IZY øY´f ¸fZÔ IYdSX¹fSX f³ff³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff A¨Le ³fWXeÔ ±feÜ BÀfd»fE CX³WXûÔ³fZ Ad·f³f¹f IYû A´f³fZ IYdSX¹fSX IZY øY´f ¸fZÔ ¨fb³ff AüSX fWXb°f A¨Lf IYf¸f IYSX SXWXZÔ WX`ÔÜ »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ dIiYIZYMX IZY d»fE A´f³ff ´¹ffSX ³fWXeÔ LûOÞXf WX`, AüSX þf ·fe CX³WXZÔ ¸füIYf d¸f»f°ff WX` UZ A´f³ff ´fÀfÔQeQf JZ»f JZ»f³fZ CX°ffSX ´fOÞX°fZ WX`ÔÜ þc³f ¸fZÔ Af³fÔQ ÀfZ VffQe IYSXZÔ¦fe Àfû³f¸f IY´fcSX EZ¢MÑZÀf Àfû³f¸f IY´fcSX AüSX Af³fÔQ AWXcþf IYe VffQe IYe ¨f¨ffÊ »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ WXû SXWXe WX`Ü EIY WXfd»f¹ff dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX ¹fZ ff°fZÔ Af ¸ffÂf ARYUfWX ³fWXeÔ WX`ÔÜ dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX Qû³fûÔ þ»Q WXe VffQe IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ JfSX WX` dIY Àfû³f¸f IY´fcSX AüSX Af³fÔQ AWXcþf BÀfe Àff»f þc³f ¸fZÔ VffQe IYSX³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ JfSXûÔ IZY ¸fb°ffdfIY VffQe ÀfZ ´fWX»fZ Qû³fûÔ EIY d³fþe IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Àf¦ffBÊ ·fe IYSXZÔ¦fZÜ f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY Àfû³f¸f IZY ·ffBÊ WX¿fÊU²fʳf IY´fcSX IYe A´f³fZ WXû³fZ Uf»fZ þeþc Af³fÔQ IZY Àff±f A¨Le QûÀ°fe WXû ¦fBÊ WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ´fdSXUfSX IZY ffIYe »fû¦fûÔ ÀfZ ·fe Af³fÔQ IYfRYe §fb»fZ-d¸f»fZ WXbE WX`ÔÜ JfSXûÔ IZY A³fbÀffSX ¹fWX IY´f»f A´f³fe VffQe IZY d»fE OXZdÀMX³fZVf³f UZdOXÔ¦f ¨ffWX°ff WX`Ü VffQe ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ´fÔþffe °fOÞXIZY IZY Àff±f WXû¦feÜ IY´f»f IYf ´»ff³f dQ»»fe ¹ff dRYSX CXQ¹f´fbSX ¸fZÔ VffQe IYSX³fZ IYf WX`Ü ¦füSX°f»ff WX` dIY þc³f ¸fZÔ WXe Àfû³f¸f IYe dRY»¸f UeSXZ Qe UZdOXÔ¦f ·fe dSX»feþ WXû³fe WX`Ü BÀf dRY»¸f ¸fZÔ Àfû³f¸f IZY Àff±f IYSXe³ff IY´fcSX AüSX ÀUSXf ·ff¿IYSX ·fe WX`ÔÜ ´fófU°f ³fZ ´ffSX dIY¹ff 150 IYSXûOÞX IYf AfÔIYOÞXf °f¸ff¸f dUSXû²fûÔ AüSX IYBÊ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dSX»feþ ³fWXeÔ WXû³fZ IZY ffUþcQ ÀfÔþ¹f »fe»ff ·fÔÀff»fe IYe dRY»¸f ‘´fófU°f’ ³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ A´f³fZ VfbøYAf°fe Àf~fWX ¸fZÔ 150 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe IY¸ffBÊ IYSX »fe WX`Ü BÀf dRY»¸f ³fZ 25 þ³fUSXe IYû dSX»feþ WXû³fZ IZY ffQ A´f³fZ VfbøYAf°fe Àf~fWXfÔ°f ¸fZÔ WXe 100 IYSXûOÞX IYf AfÔIYOÞXf ´ffSX IYSX d»f¹ff ±ffÜ dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffdfIY, dRY»¸f ³fZ fb²fUfSX IYû 12.25 IYSXûOÞX IYe IY¸ffBÊ IYe AüSX BÀf AfÔIYOÞXZ IYû QZJ°fZ WXbE ¹fWX CX¸¸feQ IYe þf SXWXe WX` dIY dRY»¸f QcÀfSXZ UeIY ¸fZÔ AÔ°f °fIY IYSXef 160 IYSXûOÞX ÀfZ ª¹ffQf IYe IY¸ffBÊ IYSX »fZ¦feÜ ¦fb÷YUfSX AüSX VfbIiYUfSX IYe IY¸ffBÊ IZY ffQ ¹fWX IYWXf þf ÀfIY°ff WX` dIY dRY»¸f BÀf UeIZYÔOX °fIY 250 IYSXûOÞX IZY AfÔIYOÞXZ IYû Lc ÀfIY°fe WX` ¹ff dRYSX BÀfÀfZ DY´fSX ´fWXbÔ¨fZ¦feÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ LØfeÀf¦fPÞX IZY A´fSX ¸fb£¹f Àfd¨fU A¸f³f dÀfÔWX °f±ff ÀfeBÊAû ¸fbIZYVf fÔÀf»f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ CX»»fZJ³fe¹f ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f WXbBÊ WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX IZY ³f¹ff SXf¹f´fbSX IYû ¦fbøY¦fif¸f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f À¸ffMXÊ dÀfMXe Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ fZÀMX À¸ffMXÊ dÀfMXe Bd³fdVfEdMXU °f±ff À¸ffMXÊ ÀMÑeMX »ffBdMXÔ¦f AUfOXÊ ÀfZ ³fUfþf ¦f¹ff WX` Ü ¹fWX Àf¸¸ff³f 1 RYSXUSXe IYû EIY ¦fdSX¸ff¸f¹f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ¦fb÷Y¦fif¸f IYe ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¸f²fb AfþfQ õfSXf ´fiQf³f dIYE ¦fEÜ f°ff QZÔ »fZMXÐÀf MXZ¢³fû ¸fedOX¹ff ´fifBUZMX d»fd¸fMXZOX IZY õfSXf ¦fb÷Y¦fif¸f ¸fZÔ 6 ßfZd¯f¹fûÔ ¸fZÔ À¸ffMXÊ dÀfMXe Àfû»¹fcVf³f AUfOXÊ IYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ dþÀf¸fZÔ ³f¹ff SXf¹f´fbSX IYû QûWXSXZ Àf¸¸ff³fûÔ ÀfZ ³fUfþf ¦f¹ffÜ À¸ffMXÊ dÀfMXe Bd³fdVfEdMXU ßfZ¯fe IZY d»fE ¹fWX ´ff¹ff ¦f¹ff IYe À¸ffMXÊ dÀfMXe ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY AÔ°f¦fÊ°f dUIYdÀf°f WXû SXWXZ VfWXSXûÔ ¸fZÔ ³f¹ff SXf¹f´fbSX IYfRYe Af¦fZ WX` AüSX ¹fWX IbYL EIY CX³f VfWXSXûÔ ¸fZÔ ÀfZ WX` þWXfÔ þ»f EUÔ ´ffIY IY»ff IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ LfÂffAûÔ ³fZ ÀfeJf ½¹fÔþ³f °f`¹ffSX IYSX³ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf0 SXf¹f´fbSXÜ OXfg. Jcf¨fÔQ f§fZ»f VffÀfIYe¹f À³ff°fIYûØfSX ¸fWXfdUôf»f¹f, d·f»ffBÊ-3, IZY ¦fÈWX dUÄff³f dU·ff¦f õfSXf Af¹fûdþ°f Àff°f dQUÀfe¹f ´ffIY IY»ff IYf¹fÊVff»ff IYf Àf¸ff´f³f WXû ¦f¹ffÜ Àf¸ff´f³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ´fidVfdÃfIYf ßfe¸f°fe SXVfd¸f³QSX IYüSX I`Y¸fû IYf Àf¸¸ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ßfe¸f°fe SXVfd¸f³QSX IYüSX I`Y¸fû ³fZ A´f³fZ CXñû²f³f ¸fZÔ LfÂffAûÔ IYû BÀf IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ CX³fIZY ÀfWX¹fû¦f EUÔ ÀfeJ³fZ IYe »f¦f³f IYe ´fiVfÔÀff IYSX°fZ WXbE ¦fÈWX dUÄff³f dU·ff¦f EUÔ ´fif¨ff¹fÊ IYf Af·ffSX ½¹föY dIY¹ff Àff±f WXe ·fdU¿¹f ¸fZÔ A´f³fZ ÀfWX¹fû¦f IZY d»fE AfV½ffÀf³f dQ¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f Bd°fWXfÀf dU·ff¦f IZY UdSXâ ´fif²¹ff´fIY IZYIZY A¦fiUf»f ³fZ LfÂffAûÔ IZY õfSXf °f`¹ffSX dIY¹fZ ¦fE ½¹fÔþ³fûÔ IYe ´fiVfÔÀff IYe EUÔ LfÂffAû IYe ¸fZWX³f°f QZJIYSX IYf¹fÊVff»ff IYe ÀfRY»f°ff f°f»ffBÊÜ Ufd¯fª¹f dU·ff¦f OXfg. ³fd¸f°ff ¦fbWXfSXf¹f ³fZ ¦fÈWX dUÄff³f dU·ff¦ff²¹fÃf OXfg. ·ffSX°fe ÀfZNXe, OXfg. A»´f³ff QZVf´ff¯OXZ EUÔ SXfdªf¸f IbYÔ·f ¸fZ»ff ¸fZÔ ff»ffþe´fbSX¸f ¸fÔdQSX f³ff AfIY¿fʯf IYf IZY³Qi A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfdþ¸fÜ QZVf IZY ´ffÔ¨fUZ IbYÔ·f IZY øY´f ¸fZÔ dU£¹ff°f SXfdþ¸f IY»´f IbYÔ·f ¸fZÔ f`°fb»f ¸f²¹f´fiQZ¿f ÀfZ Aá²ff°fb ÀfZ f³fe ff»ffþe IYe ¸fcd°fÊ IYf À±ff´f³ff Àff¹fÔ 5.30 fþZ ·f½¹f Vfû·ff ¹ffÂff IZY Àff±f À±ff´f³ff IYe ¦fBÊÜ ff»feþe IYe ¸fcd°fÊ IYû dUVfZ¿f SX±f ¸fZÔ SXf¹f´fbSX ÀfZ SXfdþ¸f ¸fZ»ff À±f»f »ffE ¦fEÜ Vfû·ff¹ffÂff IZY øY´f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ ¹fWX ¹ffÂff ¦ffþZ-ffþZ IZY Àff±f Vfïf¯fe QSXffSX ÀfZ SXfdþ¸f ¸fb£¹f ¸ff¦fÊ WXû°fZ WXbE SXfdþ¸f ¸fZ»ff À±f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fIYSX ·f¦fUf³f ff»ffþe IYe Aá²ff°fb IYe ´fid°f¸ff 51 dRYMX DYÔ¨fZ ¸fÔdQSX ¸fZÔ À±ffd´f°f dIYE ¦fEÜ Vfû·ff¹ffÂff IYf dUd·f³³f À±ff³fûÔ ¸fZÔ þ¦fWXþ¦fWX ÀUf¦f°f dIY¹ff WX`Ü A´fZ¢Àf f`ÔIY IZY A²¹fÃf A¿fûIY fþfþ IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ·fe Vfû·ff¹ffÂff IYf ÀUf¦f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ßfefþfþ ff»ffþe IYe ¸fcd°fÊ IYf AfSX°fe IYSX ßfeRY»f ¨fPÞXfIYSX ´fcþf A¨fʳff IYSX ´fiQZ¿f IZY Àf¸fÈdð IYe IYf¸f³ff IYeÜ ff»ffþe´fbSX¸f IZY ÀfÔ¹fûþIY Àfb³fe»f dõUZQe ³fZ f°ff¹ff dIY SXfdþ¸f IZY dÂfUZ¯fe ÀfÔ¦f¸f ´fSX WXSX Àff»f IbYÔ·f IYf Af¹fûþ³f WXû°ff WX`Ü BÀf Àff»f SXfdþ¸f IbYÔ·f IY»´f IYf 13UfÔ Af¹fûþ³f WX` AüSX BÀf IY»´f IbYÔ·f ¸fZÔ ÀffÀfZ fOÞXf AfIY¿fʯf ff»ffþe´fbSX¸f SXWXZ¦ffÜ þWXfÔ ·f¦fUf³f ff»ffþe IYf Q¿fʳf ·föYûÔ IYû d¸f»fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY ·ffSX°f IZY ´ffÔ¨fUZ ²ff¸f IZY øY´f ¸fZÔ ´fidÀfð ¸f²¹f´fiQZ¿f IZY f`°fc»f dþ»fZ ¸fZÔ dÀ±f°f ßfe øYJ¸f¯fe ff»ffþe ¸fÔdQSX ff»ffþe´fbSX¸f ¸fZÔ »ffJûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ßfðf»fb Q¿fʳf IZY d»fE Af°fZ WX`Ü ßfe dõUZQe ³fZ f°ff¹ff dIY LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX IZY Af¸fÔÂf¯f ´fSX ¹fWX ´ffÔ¨fUf ²ff¸f SXfdþ¸f IY»´f IbYÔ·f ¸fZÔ QcÀfSXZ U¿fÊ d³fd¸fÊ°f WXû SXWXf WX`Ü ff»ffþe´fbSX¸f IZY CXîfMX³f AUÀfSX ´fSX A´fZ¢Àf f`ÔIY IZY A²¹fÃf A¿fûIY fþfþ, Àff²Ue ´fiÄff ·ffSX°fe, AÀfe¸f ´fÔOXf ÀUf¸fe, ¸fÔdQSX IZY ÀfÔ¹fûþIY Àfb³fe»f dõUZQe AfdQ IZY Àffd³f²¹f ¸fZÔ ´fb¿´fU¿ffÊ IZY Àff±f ff»ffþe´fbSX¸ IYe À±ff´f³ff IYe ¦fBÊÜ ¸ff°ff ´fcªff CX°ÀfU IYe °f`¹ffSXe SXf¹f´fbSXÜ ßfe Àfû»ff´fbSXe ¸ff°ff ´fcªff CX°ÀfU IYû WX¿fûÊ»»ffÀf EUa Af³faQ¸f¹f Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ SXWX³fZ IZY d»fE ³f¦fSX ´fa¨ff¹f°f dÀfSXd¦fMÐXMXe IZY UfOÊX ³fa. 14 IZY Vfb·f¸f dUWXfSX EUa ÷Yd¨fIYf dUWXfSX VffSXQf ¸fadQSX WXSXQeSXûOX, df»ffÀf´fbSX ¸fZÔ ´fcªff WZX°fb °f`¹ffdSX¹ffa ªfûSû VfûSXû ÀfZ ¨f»f SXWXe W`XÜ ¸ff°ff ´fcªff Àfd¸fd°f IYe Vfb·f¸f dUWXfSX ¸fZÔ EIY AfUV¹fIY f`NXIY SXJe ¦fBÊX. BXÀf f`NXIY ¸fZÔ Àfd¸fd°f IZY ´fQfdôIYfSXe EUa ÀfQÐÀ¹f¦f¯f CX´fdÀ±f°f ±fZ. BXÀf f`NXIY ¸fZÔ ´fcªff CX°ÀfU IZY dU¿f¹f ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IYSX ªff³fIYfSXe Qe dIY ´fcªff ¸fWXû°ÀfU IYf Vfb·ffSaX·f 18 ¸ff¨fÊ ÀfZ 25 ¸ff¨fÊ 2018 °fIY dIY¹fZ ªff³fZ IYe ªff³fIYfSXe Qe ¦fBÊXÜ À¸ffMXÊ dÀfMXe Àfd¸fMX ¸fZÔ ³f¹ff SXf¹f´fbSX IYû d¸f»fZ Qû ´fbSXÀIYfSX dUôb°f ÀfbdU²ffAûÔ IYû À¸ffMXÊ ÀfdUÊ»fZÔÀf, BÔMXZd»fþZÔMX MÑfÔÀf´fûMXÊ ¸f`³fZþ¸fZÔMX, þ»f ÀfÔÀff²f³f dU·ff¦f ³fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû AU¦f°f IYSXf¹ff VffÀf³f IYe ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ SXfdþ¸fÜ SXfdþ¸f IbYÔ·f ¸fZ»ff À±f»f ¸fZÔ þ»f ÀfÔÀff²f³f dU·ff¦f ³fZ A´f³fZ ÀMXfg»f ¸fZ ¸ffgOX»f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ SXfª¹f ¸fZÔ f³ff¹fZ ¦f¹fZ ffÔ²fûÔ ÀfdWX°f ³fWXSXûÔ IZY dUIYfÀf EUÔ dÀfÔ¨ffBÊ ÀfÔÀff²f³fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ ¸fZ»ff ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f SXWXZ ßfðf»fbAûÔ-Q¿fʳffd±fʹfûÔ IYû AU¦f°f IYSXf°fZ WXbE ¿ffÀf³f IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe QZ þf SXWXe WX`Ü ¦fdSX¹fffÔQ dþ»fZ IZY þ»f ÀfÔÀff²f³f dU·ff¦f ³fZ ¦fdSX¹fffÔQ dþ»fZ ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe dÀfÔ¨ffBÊ ¹fûþ³ffAûÔ IZY dUIYfÀf EUÔ d³f¸ffʯf IYf¹fûÊ IYe þf³fIYfSXe fiûÀfSX IZY õfSXf »fû¦fû IYû QeÜ dþÀf¸fZÔ dÀfIYfÀfZSX þ»ff¿f¹f ´fdSX¹fûþ³ff, ´f`SXe§fcÔfSX ´fdSX¹fûþ³ff, Q»fQ»fe ÀMXfg´f OXZ´f, °fZ»f ³fQe þ»f´»ffU³f, ²fc¸fIYûMX þ»ff¿f¹f, JþcSX´fQSX ÀMXfg´f OXZ´f, LbSXf E³feIYMX d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ÀfdWX°f A³¹f ´fi¦fd°f¿fe»f ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ dþÀfIZY IYfSX¯f ÃfZÂf ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ IYf SXIYff fPÞX³fZ IZY IYfSX¯f dIYÀff³fûÔ IYû A´f³fe CX´fþ »fZ³fZ ¸fZÔ IYfRYe ÀfbdU²ff WXû SXWXe WX`Ü ¿ffÀf³f IYe ¹fûþ³ffAûÔ IZY d³f¸ffʯf dUIYfÀf IYf¹fûÊ IZY ¸ffgOX»f IYû QZJ³fZ IZY d»fE Q¿fÊIYûÔ ³fZ IYfRYe CX°ÀffWX QZJf ¦f¹ff WX`Ü ¿ffÀf³f ½QfSXf »f¦ff¹fZ ¦f¹fZ dU·ff¦fe¹f ÀMXfg»fûÔ ¸fZÔ »f¦ffBÊ ¦fBÊ ÓffÔIYe AüSX ¸ffgOX»f Q¿fÊIYûÔ IYû A´f³fe AûSX JeÔ¨f ´ff³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f WXû SXWXZ WX`Ü ´fóßfe V¹ff¸f»ff»f ÀfZ d¸f»fZ fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ df»ffÀf´fbSX ´fiUfÀf ´fSX ´fWXbÔ¨fZ LØfeÀf¦fPÞX IZY IÈYd¿f EUÔ dÀfÔ¨ffBÊ ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f ³fZ ´fóßfe ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f UdSXâ ÀffdWX°¹fIYfSX ´fÔdOX°f V¹ff¸f»ff»f ¨f°fbUZQeÊ ÀfZ CX³fIZY d³fUfÀf ´fWXbÔ¨fIYSX ¸fb»ffIYf°f IYeÜ ßfe A¦fiUf»f ³fZ ´fÔdOX°f ¨f°fbUZQeÊ IYû Àff»f AüSX ßfeRY»f ´fiQf³f IYSX CX³WXZÔ BÀf CX´f»fd²f ´fSX f²ffBÊ EUÔ Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QeÜ f°ff QZÔ dIY 16 þ³fUSXe 2018 IYe ´fcUÊ ÀfÔ²¹ff ´fSX IZY³Qi ÀfSXIYfSX ³fZ ßfe ¨f°fbUZQeÊ IYû ´fóßfe Àf¸¸ff³f ÀfZ ³fUfþf ±ffÜ dþ»ff À°fSXe¹f BÊ-¦fUZ³fZÊÔÀf Àfd¸fd°f IYe f`NXIY ÀfÔ´f³³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ IY»fZ¢MXSX CX¸fZVf IbY¸ffSX A¦fiUf»f ³fZ Afþ dþ»ff À°fSXe¹f BÊ-¦fUZ³fZÊÔÀf Àfd¸fd°f IYe f`NXIY »feÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f Àfc¨f³ff ´fiüôûd¦fIYe, feAfSXMXeEÀf AfdQ EIY IY¸ffÔOX EUÔ IÔYMÑû»f ÀfZÔMXSX ÀfZ ´fifSXÔ·f dIYE þf ¨fbIZY BÊ-dOXdÀMÑ¢MX, Àfeþe ÀUf³f, ´feE¸fþe dQVff, Àff¸ff³¹f ÀfZUf IZY³Qi õfSXf ´fiQf¹f ÀfZUfAûÔ IYe þf³fIYfSXe »feÜ CX³WXûÔ³fZ dþ»fZ IZY Àf·fe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ UeE»fBÊ IZY °fWX°f ´fiQf¹f IYe þf³fZ Uf»fe ÀfZUfAûÔ AüSX Vfb»IY IYf ´fiQVfʳf IYSX³fZ IYWXf WX`Ü WX`Ô Ü ³f¹ff SXf¹f´fbSX ¸fZÔ À¸ffMXÊ »ffBdMXÔ¦f 1 ³fUÔfSX 2014 ÀfZ Afg´fSXZVf³f»f WX` Ü BÀfIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ³f¹ff SXf¹f´fbSX ¸fZÔ IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ IY¸fe AüSX °ff´f¸ff³f ´fSX d³f¹fÔÂf¯f WXfdÀf»f dIY¹ff WX` Ü d³f¯ffʹfIY ¸fÔOX»f ³fZ ¹fWX ´ff¹ff WX` dIY ³f¹ff SXf¹f´fbSX IZY CXöY IYf¹fÊ Adõ°fe¹f AüSX A³¹f VfWXSXûÔ IZY d»fE A³fbIYSX¯fe¹f WX`Ô AüSX QcÀfSXZ VfWXSXûÔ ÀfZ AfE ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû BÀfZ A´f³ff³fZ IZY d»fE ³f¹ff SXf¹f´fbSX À¸ffMXÊ dÀfMXe ·fi¸f¯f IYSX³fZ IYe Àf»ffWX Qe WX`Ü A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ IY»fZ¢MXSX ßfe CX¸fZVf IbY¸ffSX A¦fiUf»f IYe ¸fÔVff VffÀf³f IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYf Vf°-´fid°fVf° dIiY¹ff³U¹f³f IYSX³ff AüSX þøYSX°f¸fÔQ Af¸f þ³f°ff IYû ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ »ff·ffd³U°f IYSX³ff WX`Ü UZ VffÀf³f IYe dUd·f³³f ¸fWX°UIYfÔÃfe ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ Af¸f þ³f°ff IYû »ff·f dQ»ffIYSX CX³fIYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ d³fþf°f dQ»ff³fZ IYe dQVff ¸fZÔ fZWXQ ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ IYf¹fÊ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ UZ ¹fûþ³ffAûÔ IYû þ³f°ff °fIY ´fWXbÔ¨ff³fZ IYe dQVff ¸fZÔ dQ½¹ffÔ¦f³f d¨f³WXfÔIY³f dVfdUSX, IÈY¿fIY ÀfVfdöYIYSX¯f dVfdUSX, AfþedUIYf SXfdþ¸f ¸fZÔ 100 ÀfZ Ad²fIY ÀfRYfBÊIYd¸fʹfûÔ IYe MXe¸f SXfdþ¸f IbYÔ·f ¸fZ»ff ¸fZÔ ÀU¨L°ff IYe dU¿fZ¿f ½¹fUÀ±ff SXJe ¦fBÊ WX` dþÀfIZY IYfSX¯f ´fcSXf IbYÔ·f À±f»f ÀffRY AüSX ÀU¨L ³fþSX Af SXWXf SXWXf WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f IZY °fWX° ´fcSXZ ¸fZ»ff ÃfZÂf IYû ÀU¨L°ff SXJ³fZ WXZ°fb ´fi¹ffÀf dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü SXfdþ¸f ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY ÀfeE¸fAû ·fc´fZ¿f CX´ff²¹ff¹f ³fZ f°ff¹ff dIY IbYÔ·f À±f»f IYe ÀfRYfBÊ IZY d»fE ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f °f±ff ÀfÔÀIÈYd°f dU·ff¦f õfSXf ÀfRYfBÊ IZY d»fE ´f¹ffÊ~ ÀfRYfBÊIYd¸fʹfûÔ IYe ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ WX`Ü IbYÔ·f ¸fZ»ff À±f»f IYe ÀfRYfBÊ IZY d»fE 100 ÀfZ ·fe ª¹ffQf ÀfRYfBÊIY¸feÊ ÀfbfWX ¿ff¸f AüSX Qû´fWXSX ¸fZÔ ÀfRYfBÊ IYf¹fÊ ¸fZÔ »f¦fZ WXbE WX`Ü A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ Àf¸ffþ IY»¹ff¯f dU·ff¦f ¸fZÔ dÃfd°fþ A´ffSX ÀfÔ·ffU³ffEÔ ¹fûþ³ff ÀfÔ¨ffd»f°f WX`Ü ¹fûþ³ff AÔ°f¦fÊ°f CX¨¨f dVfÃff, AfBÊMXeAfBÊ, ´ffg»feMXZd¢³fIY, À³ff°fIY, À³ff°fIYûØfSX, d¨fdIY°Àff, °fIY³feIYe, ½¹fUÀffd¹fIY dVfÃff ¸fZÔ A²¹f¹f³fSX° d³f¹fd¸f°f dQ½¹ffÔ¦f LfÂf- LfÂffAûÔ IYû ´fiû°ÀffWX³f SXfdVf ÀfZ »ff·ffd³U°f dIY¹ff þf°ff WX`Ü EZÀfZ d¸fVf³f, ¸fdWX»ff ÀfVfdöYIYSX¯f dVfdUSX, AÔ°¹fûQ¹f IY»¹ff¯f dVfdUSX, ÀUfÀ±¹f þf¦føYIY°ff dVfdUSX, °fÈ°fe¹f d»fÔ¦f Àf¸fbQf¹f d¨f³WXfÔIY³f dVfdUSX, d¸fVf³f- 100 ´»fÀf þ`ÀfZ A³fZIY ¹fûþ³ffAûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´ffÂf »fû¦fûÔ IYf d¨f³WXfÔIY³f IYSX VffÀf³f IYe ¹fûþ³ffAûÔ, ÀfZUfAûÔ, IYf¹fÊIiY¸fûÔ ÀfZ »ff·ffd³U°f IYSXf³fZ IYe dQVff ¸fZÔ A³fcNXf ´fWX»f U ´fi¹ffÀf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ B³f dVfdUSXûÔ ÀfZ dþ»fZ IZY WXþfSXûÔ þøYSX°f¸fÔQ »fû¦fûÔ IYû ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f »fZ³fZ ¸fZÔ ¸fQQ¦ffSX Àffdf°f WXbAf WX`Ü IY»fZ¢MXSX IYe BÀf ´fWX»f U ´fi¹ffÀf ÀfZ A³fZIY »fû¦fûÔ IYû A´f³fZ Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ d³fþf°f d¸f»f³fZ IZY Àff±f WXe CX³fIZY ¨fZWXSXZ ¸fZÔ ¸fbÀIYf³f AfBÊ WX`ÔÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ A´f³fZ BÀf ´fi¹ffÀf AüSX ´fWX»f IYû Àff±fÊIY f³ff³fZ IZY d»fE þøYSXe »fùf d³f²ffÊdSX°f dIYE WX`ÔÜ CX³fIYf À´fá d³fQZÊVf U ¸fÔVff WX` dIY VffÀf³f IYe dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ ´ffÂf C »fû¦fûÔ IYû »ff·f dQ»ff³fZ IZY d»fE §fSX- M §fSX ÀfUZÊ IYSX, ´ffÂf »fû¦fûÔ IYf Y d¨f³WXfÔIY³f dIY¹ff þfEÜ K Sßæ×è, ×é¼ý·¤ ß Âý·¤æàæ·¤ ÚUæçàæ¼ ÁæȤÚUè mæÚUæ ÁØ SÌ¢Ö ¿õ·¤, »ýæâ×ð×ôçÚUØÜ ãUæÜ ·ð¤ Õ»ÜU ÚUæØÂéÚ (ÀUæèâ»É¸U) âð Âý·¤æçàæÌ °ß¢ ¥â×æ¢ ÂçÜàæâü §¢çÇUØæ Œæýæ§UßðÅ çÜç×ÅðUÇU ÁØ SÌ¢Ö ¿õ·¤ ÚUæØÂéÚU âð ×éç¼ýÌÐ â¢Âæ¼·¤Ñ ÚUæçàæ¼ ÁæȤÚUèÐ SÍæÙèØ â¢Âæη¤ ✩ ÚU×ðàæ Âæ‡ÇðUØ ×ô. ~y®{y|w}}® ȤôÙÑ ®||v-y®v|}}® email: amanpathraipur@gmail.com SXf¹f´fbSX UIYÊVff´f IYe ÀfÔ¨ffd»fIYf Qiû¯ff¨ff¹fÊ SXVfd¸f³QSX IYüSX IYû f²ffBÊ QeÜ LfÂffAû IYû ´ffIY IY»ff ¸fZÔ d³f´fb¯f WXûIYSX CX³fIZY SXûþ¦ffSX ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f dQVffAûÔ IZY dU¿f¹f ¸fZÔ þf³fIYfSXe ´fiQf³f IYeÜ U³fÀ´fdØf dU·ff¦f IYe dU·ff¦ff²¹fÃf OXfg. ¸fÔþb»ff ¦fb~f õfSXf ´ffIY IY»ff ¸fZÔ WX¸f dIYÀf ´fiIYfSX dUd·f³³f Jfô ´fQf±fûÊ , ¸fÀff»fûÔ IYe ¸ffÂff ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IYSX CXÀfIZY ÀUøY´f ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf »ff ÀfIY°fZ WX`Ü QfQe, ³ff³fe, ¸füÀfe IZY WXf±f ÀfZ f³fZ Jfô ´fQf±fûÊ IZY ÀUfQ IYe ¨f¨ffÊ ·fe IYeÜ ÀfÔ¨ff»f³f ¦fÈWX dUÄff³f feE ·ff¦f °fe³f IYe IbY. Àfe.E¨f. ÀfÔ¦fe°ff õfSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf¸ff´f³f ¸fZÔ ´f²ffSXZ Ad°fd±f¹fûÔ IYf ²f³¹fUfQ Äff´f³f OXfg. A»´f³ff QZVf´ff¯OXZ ³fZ dIY¹ffÜ ´fif¨ff¹fÊ ´fiû. UeIZY ¦fû¹f»f ³fZ Af¹fûþ³f IYe ÀfSXfWX³ff IYeÜ ÀfOÞXIY ÀfbSXÃff Àfd¸fd°f ¦fdNX°f Qb¦fÊÜ ÀfOÞXIY ÀfbSXÃff IZY ´fid°f »fû¦fûÔ ¸fZÔ þf¦føYIY°ff fPÞXf³fZ IZY d»fE dþ»ff ÀfOÞXIY ÀfbSXÃff Àfd¸fd°f IYf ¦fNX³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ÀffÔÀfQ °ff¸fi²Uþ ÀffWXc IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ¹fWX Àfd¸fd°f ¦fdNX°f IYe ¦fBÊ WX`Ü IY»fZ¢MXSX CX¸fZVf IbY¸ffSX A¦fiUf»f Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹f WXûÔ¦fZÜ BÀfe °fSXWX ´fbd»fÀf A²feÃfIY, ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f, ¸fWXf´füSX ³f¦fSX d³f¦f¸f Qb¦fÊ, dþ»fZ IZY dU²ff³fÀf·ff IZY dU²ff¹fIY¦f¯f, dþ»fZ IZY Àf·fe EÀfOXeE¸f, A²¹fÃf õfSXf ³ffd¸f°f 3 ¦f`SX ÀfSXIYfSXe ÀfÔ¦fNX³f, A²¹fÃf AfgMXû OXe»fSX EÀfûdÀfEVf³f, ¸fWXf´fifÔ²fIY d·f»ffBÊ BÀ´ff°f ÀfÔ¹fÔÂf, ¸fWXf´fifÔ²fIY dþ»ff ½¹ff´ffSX EUÔ CXôû¦f IZY³Qi, A²¹fÃf ¨fZ¸fSX AfgRY IYf¸fÀfÊ Qb¦fÊ, dþ»ff dÀfdU»f Àfþʳf, dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe, IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fÔ°ff »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f, IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fÔ°ff SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ SXf¹fb´fSX EUÔ Ad°fdSXöY ÃfZÂfe¹f ´fdSXUWX³f Ad²fIYfSXe IYû Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹f f³ffE ¦fE WX`ÔÜ Àfd¸fd°f ¸fZÔ SXfª¹f Àf·ff ÀfQÀ¹f IYû dUVfZ¿f Af¸fÔdÂf°f ÀfQÀ¹f f³ffEÔ ¦fE WX`ÔÜ Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX Àfd¸fd°f IYe f`NXIY IYe þfE¦feÜ ·fûSX¸fQZU ¸fWXû°ÀfU Af¹fûþ³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ f`NXIY 3 IYû IYU²ffÊÜ ·fûSX¸fQZU ¸fWXû°ÀfU U¿fÊ 2018 IYf Af¹fûþ³f ¸ff¨fÊ ¸ffWX IZY dõ°fe¹f Àf~fWX ¸fZÔ dIY¹ff þf³ff WX`Ü ·fûSX¸fQZU ¸fWXû°ÀfU Af¹fûþ³f IYe øY´fSXZJf °f`¹ffSX IYSX³fZ, AfUV¹fIY ¨f¨ffÊ EUÔ ÀfbÓffU WXZ°fb 3 RYSXUSXe 2018 IYû Qû´fWXSX 12 fþZ dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ f`NXIY Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ WX`Ü f`NXIY ¸fZÔ þ³f´fid°fd³fd²f¦f¯f, ·fûSX¸fQZU ´fifÔ²f Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf, ÀfQÀ¹f AüSX ¦f¯f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIY, ´fÂfIYfSXûÔ IYû CX´fdÀ±f°f SXWX³fZ WXZ°fb Af¦fiWX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX¨¨f dVfÃff ¸fÔZ A²¹f¹f³fSX° dQ½¹ffÔ¦fûÔ IYû dÃfd°fþ A´ffSX ÀfÔ·ffU³ffEÔ ¹fûþ³ff ÀfZ »ff·ffd³U°f dIY¹ff þfE¦ff dQ½¹ffÔ¦f dþ³fIYe dQ½¹ffÔ¦f°ff 40 ´fid°fVf°f ¹ff CXÀfÀfZ Ad²fIY WX` þû LØfeÀf¦fPÞX IYf d³fUfÀfe WX`Ü UWX AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°ff WX`ÔÜ EZÀfZ dQ½¹ffÔ¦f ¹fûþ³ff IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe IZY d»fE UZfÀffBÊMX ccc¯Zc¯WXUA¯´fQ IYf AU»fûIY³f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ A³¹f dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe IZY d»fE Àf¸ffþ IY»¹ff¯f dU·ff¦f ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ VffÀf³f IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYf dIiY¹ff³U¹f³f EUÔ Af¸f þ³f°ff IYû »ff·f dQ»ff³ff ÀfUûʨ¨f ´fif±fd¸fIY°ff Af¸f þ³f°ff ÀfZ Àfe²fZ þbOÞXZ WXbE dU·ff¦fûÔ IYû d³fd›°f »fùf QZIYSX ¸fc°fÊøY´f U ÀffIYfSX QZZ³fZ IZY d»fE ´fi¹ffÀf

C M Y K SXfªf²ff³fe A¸f³f ´f±f SXf¹f´fbSX, Vfd³fUfSXX, 03 RYSXUSXeX 2018 www.amanpath.com TODAY ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY A»´fÀfÔ£¹fIYûÔ IZY dWX°ff±fÊ ³f¹fZ 15 ÀfcÂfe¹f IYf¹fÊIiY¸f IYe f`NXIY Afþ SXf¹f´fbSÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY A»´fÀfÔ£¹fIYûÔ IZY dWX°ff±fÊ ³f¹fZ ÀfcÂfe¹f IYf¹fÊIiY¸f °f±ff dU¿fZ¿f øY´f ÀfZ L.¦f. VffÀf³f õfSXf A»´fÀfÔ£¹fIY IZY dUIYfÀf °f±ff IY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IZY dIiY¹ff³U¹f³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ 03 RYSXUSXe IYû f`NXIY Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ WX`Ü ¹fWX f`NXIY dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Qû´fWXSX 12 fþZ ÀfZ WXû¦feÜ f`NXIY ¸fZÔ ÀfÔfÔd²f°f dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ´fcUÊ f`NXIY IZY ´ff»f³f ´fid°fUZQ³f IZY Àff±f dU·ff¦f ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f A»´fÀfÔ£¹fIYûÔ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f WXû³fZ IYWXf ¦f¹ff WX`Ü IY´fOÞXZ IZY ²ff¦fZ IYe °fSXWX þûOÞXIYSX SXJZ ´fiZ¸f: Àfb²ffÔVfb ¸fWXfSXfþ OXûÔ¦fSX¦fPÞX Àf°ÀfÔ¦f IZY d»fE ´fWXbÔ¨fZ, dU¸ff³f°f»f ´fSX ÀUf¦f°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ dUV½f þf¦fÈd°f d¸fVf³f IZY ÀfÔÀ±ff´fIY Àfb²ffÔVfb ¸fWXfSXfþ VfbIiYUfSX IYû ÀfbfWX SXf¹f´fbSX ´fWXbÔ¨fZ, dU¸ff³f°f»f ´fSX Àff²fIY ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ÀffQ¦fe IZY Àff±f CX³fIYf ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ dU¸ff³f°f»f ÀfZ Àfe²fZ UZ LØfeÀf¦fPÞX ´fi²ff³f Àfb³fe»f Àf¨fQZU IZY d³fUfÀf Af³fÔQ¸f ´fWXbÔ¨fZ UWXfÔ CX´fdÀ±f°f Àff²fIYûÔ IYû AfdVfÊU¨f³f ´fiQf³f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ´fiZ¸f ffÔMX³fZ ÀfZ fPÞX°ff WX` AüSX ÀfWXZþ³fZ ÀfZ ´fdSXUfSX U Àf¸ffþ IYû ¸fþfc°fe ´fiQf³f IYSX°ff WX`Ü NXeIY CXÀfe ´fiIYfSX þ`ÀfZ dIY ²ff¦fûÔ ÀfZ fb³ff WXbAf IY´fOÞXfÜ Af´f Af³fZ Uf»fe ´fePÞXe IZY d»fE »f¦ffEÔ ´fZOÞX IY»fZ¢MXSX Aû.´fe.¨fü²fSXe ³fZ f¨¨fûÔ IYû ´fZOÞX »f¦ff³fZ IZY d»fE dIY¹ff ´fiZdSX°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ IY»fZ¢MXSX ßfe Aû.´fe.¨fü²fSXe ³fZ IYWXf WX` dIY WX¸ffSXZ ´fcUÊþûÔ ³fZ þû ´fZOÞX »f¦ffE ±fZ, CX³WXeÔ ´fZOÞXûÔ ÀfZ Afþ WX¸fZÔ RY»f ´fif~ WXû SXWXZÔ WX`, ¹fdQ Afþ WX¸f ´fZOÞX ³fWXe »f¦ffEÔ¦fZ °fû Af³fZ Uf»fe ´fePÞXe IYû RY»f WXe ³fWXeÔ d¸f»f ´ffEÔ¦fZ BÀfd»fE Àf·fe IYû A´f³fZ AfÀf-´ffÀf þWXfÔ ·fe Jf»fe þ¦fWX d¸f»fZ ´fZOÞX AU¿¹f »f¦ff³fZ ¨ffdWXEÜ OXfg. E.´fe.þZ.AQb»f IY»ff¸f d¿fÃff ¦fb¯fUØff Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f IY»fZ¢MXSX ßfe ¨fü²fSXe Afþ ¹fWXfÔ dþ»fZ IZY AfSXÔ¦f dUIYfÀfJ¯OX IZY ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff ¦f³füQ ¸fZÔ f¨¨fûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX SXWXZ ±fZÜ ßfe ¨fü²fSXe ³fZ BÀf AUÀfSX ´fSX f¨¨fûÔ ÀfZ dUÄff³f, ¦fd¯f°f, AÔ¦fiZþe, A±fÊ¿ffÀÂf, Bd°fWXfÀf dU¿f¹fûÔ ÀfdWX°f Àff¸ff³¹f A²¹f¹f³f ÀfZ þbOÞXZ IYBÊ SXû¨fIY ´fi¿³f ·fe ´fcLZ AüSX CX³fIYf ÀfWXe þffU QZ³fZ Uf»fûÔ IYû ´fbSXÀIYfSX ÀUøY´f ´fZ³f, dOXÃf³fSXe AüSX IYfg´fe¹ffÔ ´fiQf³f IYeÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ ÀIcY»f ¸fZÔ f¨¨fûÔ IZY ³fZÂf ´fSXeÃf¯f IZY d»fE I`Y¸´f ·fe »f¦ff³fZ IZY d³fQZÊ¿f dQEÜ ³fZÂf ´fSXeÃf¯f ¸fZÔ dþ³WXZÔ ¨f¿¸fZÔ IYe þøYSX°f WXû¦fe CX³WXZÔ d³f:¿fb»IY ¨f¿¸ff ´fiQf³f dIY¹ff þfE¦ffÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ BÀf AUÀfSX ´fSX f¨¨fûÔ ÀfZ CX³fIZY ·fdU¿¹f IZY »fùf IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fcLf AüSX IYWXf dIY Uû »f¦ff°ffSX ¸fZWX³f°f IYSXZÔ °fû dIYÀfe ·fe »fùf IYû AfÀff³fe ÀfZ ´fif~ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ßfe ³fe»fZ¿f ÃfeSXÀff¦fSX ÀfdWX°f A³¹f dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe U dUôf»f¹f IZY d¿fÃfIY¦f¯f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ´fÔ¨f-ÀfSX´fÔ¨fûÔ ³fZ QZJf þÔ¦f»f ÀfRYfSXe, ¸fÔÂff»f¹f dIiYIZYMX ÀMXZdOX¹f¸f AüSX ´fbSXJü°fe ¸fböYfÔ¦f³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ A²¹f¹f³f ´fiUfÀf ´fSX AfE SXfþ³ffÔQ¦ffÔU, ¦fdSX¹fffÔQ EUÔ þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ff IZY ´fÔ¨ff¹f°f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ ³fZ Afþ ¹fWXfÔ ³f¹ff SXf¹f´fbSX ¸fZÔ þÔ¦f»f ÀfRYfSXe, ¸fÔÂff»f¹f, VfWXeQ UeSX ³ffSXf¹f¯f dÀfÔWX AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f dIiYIZYMX ÀMXZdOX¹f¸f AüSX ´fbSXJü°fe ¸fböYfÔ¦f³f QZJfÜ SXfª¹f VffÀf³f IZY WX¸fSX LØfeÀf¦fPÞX ¹fûþ³ff IZY °fWX°f °fe³fûÔ dþ»fûÔ IZY 460 ´fÔ¨f-ÀfSX´fÔ¨f A²¹f¹f³f ·fi¸f¯f ´fSX SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX AfE WXbE WX`ÔÜ B³f¸fZÔ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IZY 216, ¦fdSX¹fffÔQ IZY 127 AüSX þfÔþ¦feSX- ¨ffÔ´ff IZY 117 ´fÔ¨ff¹f°f ´fid°fd³fd²f Vffd¸f»f WX`ÔÜ Qû dQUÀfe¹f A²¹f¹f³f ¹ffÂff IYf Afþ ´fWX»ff dQ³f ±ffÜ ´fÔ¨ff¹f°f ¸fÔÂfe ¨f³QifIYSX ³fZ dVfÃffIY¸feÊ ÀfÔ§f IZY Ufd¿fÊIY I`Y»fZ¯OXSX-2018 IYf dU¸fû¨f³f dIY¹ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fÔÂfe ßfe Aþ¹f ¨f³QifIYSX Afþ ¹fWXfÔ A´f³fZ d³fUfÀf IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ²f¸f°fSXe dþ»fZ IZY ÀfÔ¹fböY dVfÃffIY¸feÊ ÀfÔ§f IZY Ufd¿fÊIY I`Y»fZ¯OXSX-2018 IYf dU¸fû¨f³f dIY¹ffÜ ßfe ¨f³QifIYSX ³fZ dVfÃfIYûÔ IYû ³fUU¿fÊ IYe f²ffBÊ EUÔ Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QeÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ²f¸f°fSXe dþ»fZ IZY ÀfÔ¹fböY dVfÃffIY¸feÊ ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf ßfe WXdSXVf dÀf³WXf, IbYøYQ dVfÃff IY¸feÊ ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf ßfe WXb¸f³f ÀffWXc, ³f¦fSXe IZY ßfe »fû¸fVf ÀffWXc AüSX ·fJfSXf IZY ßfe ´fU³f ´fdSXWXf, ¸f¦fSX»fûOX IZY QZUZVf ÀffWXc ÀfdWX°f ÀfUÊßfe BÊV½fSX ´fiÀffQ d¸fßff, ¸f³fûþ ÀffWXc, ´fU³f ÀffWXc, QbV¹fÔ°f ÀffWXc, d³fSXÔþ³f ÀffWXc, »fû¨f³f ÀffWXc, ·fc´fZ³Qi ÀffWXc, ¨f¸f³f ÀffWXc, Ad¸f°f ¸fûWXfZ, dVfU ¦ff¹fIYUfOÞX SXf¯ffþe SXfU, BIYSXf¸f Jf³f, ´fiQe´f dÀf³WXf AüSX ¸f³fûþ QZUfÔ¦f³f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ´fÔ¨ff¹f°f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ ³fZ WX¸fSX LØfeÀf¦fPÞX ¹fûþ³ff IZY AfUfÀfe¹f ´fdSXÀfSX, ³f¹ff SXf¹f´fbSX IZY CX´fSXUfSXf IZY WXûMX»f ´fifÔ²f³f ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ ´fidVfÃf¯f ÀfÂf AüSX Àf¸fcWX ¨f¨ffÊ ¸fZÔ dWXÀÀff d»f¹ffÜ BÀf QüSXf³f CX³WXZÔ ÀfSXIYfSX IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ ´fÔ¨f-ÀfSX´fÔ¨fûÔ ³fZ QZSX Vff¸f ´fbSXJü°fe ¸fböYfÔ¦f³f ¸fZÔ »ffBMX EÔOX ÀffCXÔOX Vfû IYf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ³fZWX÷Y ¹fbUf IZY³Qi Àfa¦fNX³f SXf¹f´fbSX LXØfeÀf¦fPÞX ¹fbUf IYf¹fÊIiY¸f EUa JZ»f ¸faÂff»f¹f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY õfSXf ¦fif¸f A¸f»fZVUSX dÀ±f°f ßfe SXf¸f¨faQi d¸fVf³f ¹fû¦ffßf¸f ¸fZÔ 15 dQUÀfe¹f Aa°fSXfª¹fe¹f ¹fbUf AfQf³f ´fiQf³f IYf¹fÊIiY¸f IYf Af³fÔQ d»f¹ffÜ BÀf¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IZY dUd·f³³f ´fWX»fbAûÔ IZY Àff±f WXe VffÀf³f IYe ¸fWX°UfIYfÔÃfe ¹fûþ³ffAûÔ EUÔ IYf¹fÊIiY¸fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff¹ff ¦f¹ffÜ ´fÔ¨ff¹f°f ´fid°fd³fd²f A²¹f¹f³f ´fiUfÀf IZY QcÀfSXZ dQ³f IY»f 03 RYSXUSXe IYû LØfeÀf¦fPÞX dU²ff³fÀf·ff, BÔdQSXf ¦ffÔ²fe IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f EUÔ RYfBU-OXe B¸fdÀfÊU OXû¸f IYf ·fi¸f¯f IYSXZÔ¦fZÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ IY»fZ¢MXSX ßfe Aû.´fe. ¨fü²fSXe AüSX d³f¦f¸f Af¹fböY ßfe SXþ°f fÔÀf»f ³fZ IY»fZ¢MXûSXZMX IZY Àf·ff IYÃf ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff ¹fûþ³ff IYe ´fi¦fd°f IYe Àf¸feÃff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY »fùf IZY A³fbøY´f ´ffÂf dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû ¦f`Àf dÀf»fZ¯OXSX IYf dU°fSX¯f dIY¹ff þfEÜ BÀfIZY dU°fSX¯f IZY d»fE Àf·fe ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹f Àfc¨fe IZY A³fbøY´f ÀfUZÊ IYSXIZY 10 dQUÀf IZY ·fe°fSX CX´f»f²f IYSXfEÔÜ BÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f Vffd¸f»f ´fi°¹fZIY ´fdSXUfSX IYf ÀfUZÊ IYSXf¹ff þf³ff WX`Ü IY´fOÞXZ IYe ¨f¸fIY-²f¸fIY ´fSX ³f þfEÔ CXÀfIYe ¸fþfc°fe IYû QZJZÔÜ ²f¸fÊ AüSX VffÀÂf ·fe dÀfJf°fZ WX`Ô Af´fÀf ¸fZÔ ´fiZ¸f AüSX ·ffBÊ-¨ffSXf fPÞXf³ffÜ Qû´fWXSX ffQ UZ Àf°ÀfÔ¦f IZY d»fE OXûÔ¦fSX¦fPÞX SXUf³ff WXû ¦fEÜ Àfb²ffÔVfb ¸fWXfSXfþ ³fZ IYfRYe ÀfÔdÃf~ CXñû²f³f ¸fZÔ Àff²fIY ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹fûÔ ÀfZ IYWXf dIY Afþ ´fiZ¸f U ÀfòfU³ff IYe IYfRYe þøYSX°f WX`Ü Àf¸ffþ IYe dþ¸¸fZQfSXe WX` dIY A¨LZ »fû¦fûÔ IYû þûOÞXZÔ AüSX Af¦fZ »ffEÔÜ ¨fIYf¨füÔ²f IZY ´feLZ ·ff¦f³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü dU¸ff³f°f»f ´fSX ÀUf¦f°f IYSX³fZ IZY d»fE ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ ´fcUÊ ´fi¸fbJ Àfd¨fU ¦f¯fZVfVfÔIYSX d¸fßff, Àfb³fe»f Àf¨fQZUf, dU³fûQ Vf¸ffÊ, AU²fZVf QbfZ IZY A»ffUf SXf¹f´fbSX, OXûÔ¦fSX¦fPÞX, ff»fûQ ¸fÔOX»f IZY ÀfQÀ¹f ´fWXbÔ¨fZ WXbE ±fZÜ df»WXf-Qf²ff´ffSXf IZY fe¨f 4 dQ³f IYf »ffgIY SXf¹f´fbS Ü QdÃf¯f ´fcUÊ ¸f²¹f SXZ»fUZ IZY SXf¹f´fbSX ¸fÔOX»f IZY d°f»Qf ¹ffOXÊ ¸fZÔ ¦fOXÊSX dfLf³fZ IZY IYfSX¯f 4 dQ³f SXZ»f ¹ff°ff¹ff°f AU÷Yð SXWXZ¦ff Ü BÀf df»WXf-Qf²ff´ffSXf IZY fe¨f AûE¨fBÊ ÀfdWX°f A³fZIY fWXbdU·ff¦fe¹f IYf¹fÊ IZY d»fE 04, 05, 11 AüSX 12 RYSXUSXe IYû »fgfIY SXWXZ¦ffÜ BÀfe ´fiIYfSX d°f»Qf ¹ffOXÊ ¸fZÔ ¦fOXÊSX dfLf³fZ IYf IYf¹fÊ AüSX dIY»fû¸feMXSX 732/9-11 ´fSX dÀ±f°f df»WXf-Qf²ff´ffSXf IZY fe¨f ´fSX AûE¨fBÊ ÀfdWX°f A³fZIY IYf¹fÊ IZY d»fEÜ ´fdSXUfSX IZY ¸fbdJ¹ff IZY ³ff¸f ´fSX ´fcUÊ ÀfZ ¦f`Àf IY³fZÃf³f þfSXe ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX d³f¹f¸ff³fbÀffSX CXªþU»ff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ¦f`Àf IY³fZÃf³f WXZ°fb AfUZQ³f ´fÂf ·fSXUf¹ff þfEÜ BÀfe °fSXWX ¸fbdJ¹ff IZY d´faIYe ³fZ SXfªf´f±f ´fSX dIY¹ff LXØfeÀf¦fPÞX IYf ´fid°fd³fd²f°U LXØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f ÀfZUIYû IYf ¨f¹f³f ³fBÊX dQ»»fe ¸fZÔ Af¹fûdªf°f ¦f¯f°faÂf dQUÀf ´fSZXOX dVfdUSX IZY d»fE WbXAf ±ff dªfÀf¸fZÔ ÀfZ LXØfeÀf¦fPÞX IZY À³ff°fIYûØfSX ¸fWXfdUôf»f¹f d·f»ffBÊX-3 ¸fWXfdUôf»f¹f IZY Qb¦fÊ dªf»fZ IZY OXfg. Jbf¨faQ f§fZ»f VffÀfIYe¹f À³ff°fIYûØfSX ¸fWXfdUôf»f¹f d·f»ffÊ-3 IYe BXd°fWXfÀf dU·ff¦f IYû IbY. d´faIYe dSXªfûdSX¹fû IYf ¨f¹f³f WbXAfÜ d´faIYe dSXªfûdSX¹fû d·f»ffBÊX-3 ¸fWXfdUôf»f¹f BXIYfBÊX IYe ÀU¹fa ÀfZUIY W`XÜ dªfÀf¸fZÔ Af¦fSXf ¸fZÔ WbE ´fie AfSXOXûÀfe ¨fb³fü°fe IYû ÀUeIYfSX IYSX°fZ WbXE A´f³fe Ãf¸f°ff IYf ´fdSX¨f¹f dQ¹ff AüSX A³fZIY ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû ´feLZX LXûOÞX°fZ WbXE QZVf IYe SXfªf§ff³fe IZY SXfªf´f±f ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ ¦f¯f°faÂf dQUÀf ´fSZXOX dVfdUSX ¸fZÔ ¨f¹fd³f°f WbXBÊXÜ ¹fWX ¸fZSZX d»fE fWXû°f ¦fUÊ IYe ff°f W`XÜ IYe AfSX.OXe.Àfû IZY d»fE ¨f¹f³f WbXAf, dªfÀf¸fZÔ 1 ªf³fUSXe ÀfZ 31 ªf³fUSXe °fIY IYe ´fSZXOX dVfdUSX ¸fZÔ Af¹fûdªf°f ´fc¯fÊ ·ff¦feQfSXe d³f·ffBÊXÜ AüSX ÀffaÀIÈYd°f IYf¹fÊIiY¸f SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f AüSX ´fi²ff³f¸faÂfe ·fU³f ¸fZÔ ¦fe°f U³QZ ¸ff°fSX¸fÐ d°fSaX¦fZ UZVf·fc¿ff ¸fZÔ A´f³fZ IYf¹fÊIiY¸f ´fiQdVfÊ°f IY¹fZÜ AüSX ·ffSX°f QZVf ¸fZÔ A´f³fZ 34 »ffJ ÀfZ Ad²fIY NSS IYe IbY»f ªf³fÀfa£¹ff W`XÜ dªfÀf¸fZÔ ÀfZ 200 ÀU¹fa ÀfZUIYû IYf ¨f¹f³f ³fBÊX dQ»»fe ¦f¯f°faÂf dQUÀf ´fSZXOX IZY d»fE WXû°ff W`XÜ ÀU¹fa ÀfZUIYû IYe ¨f¹f³f ´fidIiY¹ff ÀfUÊ´fi±f¸f dªf»fZ ¸fZÔ dªf»ff Àfa¦fN³f OXfg. AfSX.´fe.A¦fiUf»f IYf¹fÊIiY¸f Ad²fIYfSXe OXfg. IY»´f³ff QZVf ´ff¯OZX¹f ¸fWXfdUôf»f¹f IZY ´fi¨ff¹fÊ ´fiûRZYVfSX UWXeIZY ¦fû¹f»f BXd°fWXfÀf dU·ff¦f IZY dU·ff¦ff²¹fÃf OXfg. IZY.IZY A¦fiUf»f IZY Àff±f-Àff±f IYfg»fZªf IZY QûÀ°fû ³fZ Vfb·fIYf¸f³ffEa QeÜ CXªþU»ff ¹fûþ³ff IZY ´ffÂf dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYe ÀfUZÊ Àfc¨fe 10 dQUÀf ¸fZÔ CX´f»f²f IYSXfEÔ: IY»fZ¢MXSX ÀfcJf ´fi·ffdU°f ÃfZÂfû ¸fZÔ ¸f³fSXZ¦ff ßfd¸fIYûa IYû d¸f»fZ¦ff SXûþ¦ffSX ■ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY ´fiÀ°ffU ´fSX IZY³Qi ³fZ Qe ¸fÔþcSXe ■ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ ½¹föY dIY¹ff Af·ffSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSÜ IZY³Qie¹f ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX IZY ´fiÀ°ffU ´fSX ÀfcJf¦fiÀ°f §fûd¿f°f 96 °fWXÀfe»fûÔ IYe dUd·f³³f þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe SXf¿MÑXe¹f ¦fif¸fe¯f SXûþ¦ffSX ¦ffSXÔMXe ¹fûþ³ff (¸f³fSXZ¦ff) IZY °fWX°f 50 Ad°fdSXöY dQ³fûÔ IYf SXûþ¦ffSX QZ³fZ IYe ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYSX Qe WX`Ü BÀfZ d¸f»ffIYSX SXfª¹f ¸fZÔ ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe ³fSXZ¦ff IZY °fWX°f ´fÔþeIÈY°f ´fdSXUfSXûÔ IYû U°fʸff³f dUØfe¹f U¿fÊ 2017-18 ¸fZÔ IbY»f 200 dQ³fûÔ IYf SXûþ¦ffSX dQ¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ BÀfIZY d»fE IZY³Qi ÀfSXIYfSX IZY ´fid°f Af·ffSX ´fiIYMX dIY¹ff WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX IZY ´fÔ¨ff¹f°f AüSX ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fÔÂfe ßfe Aþ¹f ¨f³QifIYSX ³fZ Afþ f°ff¹ff dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ ¸f³fSXZ¦ff IZY ´fÔþeIÈY°f ßfd¸fIY ´fdSXUfSXûÔ IYû U°fʸff³f ¸fZÔ EIY dUØfe¹f U¿fÊ ¸fZÔ 150 dQ³fûÔ °fIY SXûþ¦ffSX QZ³fZ IYf ´fifU²ff³f ´fWX»fZ WXe IYSX dQ¹ff ±ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ LØfeÀf¦fPÞX IYe ÀfcJf¦fiÀ°f §fûd¿f°f 96 °fWXÀfe»fûÔ IZY AÔ°f¦fÊ°f 93 þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû SXfWX°f dQ»ff³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYû 50 Ad°fdSXöY dQ³fûÔ IZY SXûþ¦ffSX IYf ´fiÀ°ffU d·fþUf¹ff ±ffÜ IZY³Qie¹f ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ BÀf ´fiÀ°ffU IYû ¸fÔþcSX IYSX d»f¹ff WX`Ü Af B³f °fWXÀfe»fûÔ ¸fZÔ ¸f³fSXZ¦ff IZY ´fÔþeIÈY°f ´fdSXUfSXûÔ IYû CX³fIYe ¸ffÔ¦f ´fSX 200 dQ³fûÔ °fIY SXûþ¦ffSX dQ¹ff þfE¦ffÜ ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe SXf¿MÑXe¹f ¦fif¸fe¯f SXûþ¦ffSX ¦ffSXÔMXe ´fdSX¿fQ ³fZ ¹fWXfÔ B³QifU°fe ·fU³f dÀ±f°f A´f³fZ IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ÀfÔfÔd²f°f dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ´fdSX´fÂf þfSXe IYSX dQ¹ff WX`Ü ßfe ¨f³QifIYSX ³fZ f°ff¹ff dIY ¸f³fSXZ¦ff IZY °fWX°f SXfª¹f VffÀf³f õfSXf ´fcSXZ ´fiQZVf ¸fZÔ 50 Ad°fdSXöY dQ³fûÔ IZY SXûþ¦ffSX IYe ½¹fUÀ±ff IYû d¸f»ffIYSX Af °fIY ¦fif¸fe¯fûÔ IYû 22 »ffJ ¸ff³fU dQUÀf IYf SXûþ¦ffSX dQ¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü ³ff¸f ´fcUÊ ÀfZ ¦f`Àf IY³fZÃf³f þfSXe WXû³fZ A±fUf EZÀfZ ´fdSXUfSX þû U°fʸff³f ¸fZÔ d³fUfÀfSX°f ³fWXeÔ WX`Ü CX³f ´fdSXUfSX IZY ³ff¸f IZY Àf¸¸fbJ BÀfIYf À´fá øY´f ÀfZ CX»»fZJ dIY¹ff þfEÜ Àf¸feÃff f`NXIY ¸fZÔ RYÀf»f fe¸ff ¹fûþ³ff IYf »ff·f Àf·fe dIYÀff³f IYû d¸f»fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe RYÀf»f fe¸ff ¹fûþ³ff IYe Àf¸feÃff f`NXIY ÀfÔ´f³³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ IY»fZ¢MXSX ßfe Aû.´fe. ¨fü²fSXe IZY d³fQZÊ¿f³f ´fSX Afþ A´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe ´fe.EÀf. E»¸ff ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe RYÀf»f fe¸ff ¹fûþ³ffÔ°f¦fÊ°f JSXeRY U¿fÊ 2017 EUÔ SXfe U¿fÊ 2017-18 IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ IY»fZ¢MXûSXZMX dÀ±f°f SXZOXIiYfÀf IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Àf¸feÃff f`NXIY »feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY U°fʸff³f ÀfbJZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû RYÀf»f fe¸ff IYf »ff·f Vfe§fi dQ¹ff þf³ff WX`Ü »feOX f`ÔIY ¸f`³fZþSX IYû dþ»fZ IZY 71 WXþfSX 14 A´fSX IY»fZ¢MXSX OXfg. SXZ¯fbIYf ßfeUfÀ°fU, Àf·fe þû³fûÔ IZY IYd¸f¿³fSX, þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f AüSX ³f¦fSX ´ffd»fIYf IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ÀfdWX°f ¦f`Àf EþZÔÀfe IZY ÀfÔ¨ff»fIY¦f¯f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ FY¯fe IÈY¿fIYûÔ IZY OXfMXf CX´f»f²f IYSXf³fZ IZY d³fQZÊ¿f dQ¹fZ °ffdIY ´fi°¹fZIY dIYÀff³fûÔ IYû BµIYûÔ MXûdIY¹fûÔ þ³fSX»f BÔ¿fûdSX¹fZÔÀf ´fifBUZMX d»fd¸fMXZOX ÀfZ RYÀf»f fe¸ff IYf »ff·f dQ»ff¹ff þf ÀfIZYÜ BÀf f`NXIY ¸fZÔ QfUf ·fb¦f°ff³f WXZ°fb f`ÔIY EUÔ fe¸ff IÔY´f³fe IZY ¸f²¹f fe¸ff d´fid¸f¹f¸f IYf d³fSXfIYSX¯f, JSXeRY U¿fÊ 2017 ¸fZÔ QfUf ·fb¦f°ff³f ¸fbAfUþf WXZ°fb IÈY¿fIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff EUÔ ·fb¦f°ff³f IYe IYf¹fÊUfWXe, SXfe 2017-18 WXZ°fb fed¸f°f IÈY¿fIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff EUÔ ´fûMXÊ»f E³MÑe IYe ´fi¦fd°f AüSX SXfe 2017-18 ¸fZÔ ´fûMXÊ»f ¸fÔZ fed¸f°f IÈY¿fIYûÔ IYe Afg³f»ffBʳf E³MÑe IYSX³fZ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ Àf¸feÃff IYe ¦fBÊÜ BÀf Àf¸feÃff f`NXIY ¸fZÔ CX´fÀfÔ¨ff»fIY IÈYd¿f, fe¸ff IÔY´f³fe, f`ÔIYÀfÊ ÀfdWX°f dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ¹fbUf AQf³f-´fiQf³f IYf¹fÊIiY¸f IYf SaX¦ffSaX¦f Af¦ffªf VfbIiYUfSX IYû SaX¦ffSaX¦f Af¦ffªf WbXAfÜ Qb¦fÊ IZY ¹fbUf IY»ffIYfSXûÔ °f±ff À±ff³fe¹f VffÀfIYe¹f ÀIcY»f A¸f»fZVUSX IZY LXfÂf-LXfÂffAûÔ ³fZ ßfe ¦f¯fZVf UaQ³ff U LXØfeÀf¦fPeÞX ¦ff³fû ´fSX Vff³fQfSX ³fÈ°¹f IYe ´fiÀ°fbd°f QeÜ BXÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¦fbªfSXf°f EUa LXØfeÀf¦fPX IZY 50-50 ¹fbUf ·ff¦f »fZ SXWZX W`XÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf CXQ§ffMX³f ßfeSXf¸f¨f³Qi d¸fVf³f ¹fû¦ffßf¸f IZY IZY³Qi Àf¸f³U¹fIY QZU³ffSXf¹f¯f Vf¸ffÊ IZY ¸fb£¹f Ad°f±¹f U ³fZWX÷Y ¹fbUf IZY³Qi Àfa¦fNX³f LXØfeÀf¦fPÞX IZY SXfª¹f d³fQZÊVfIY ¸f³fûªf Àf¸ffd²f¹ff IZY A²¹fÃf°ff °f±ff ÀfaÀIÈYd°f dU·ff¦f IYe ÀfWXf¹f°ff Àfa¨ff»fIY OXfg. ßfe¸f°fe f`Àf U ´f¹fÊMX³f dU·ff¦f IZY. ßfe AfVfe¿f QbfZ IZY dUdVf¿MX Ad°f±¹f ¸fZÔ ÀUf¸fe dUUZIYf³faQ ªfe IZY LXf¹ffd¨fÂf ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf IYSX, LXf¹ffd¨fÂf IZY ´fi¸fbJ Qe´f ´fi«fU»f³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ C M Y K