Views
5 months ago

amanpath

C M Y K SXf¹f¦fPÞX

C M Y K SXf¹f¦fPÞX A¸f³f ´f±f SXf¹f´fbSX, Vfd³f½ffSX, 03 RYSX½fSXe 2018 www.amanpath.com TODAY SXûMXSXe ¢»ff AfgRY SXf¹f¦fPÞX ¦fiZMXSX õfSXf Af¹fûdªf°f IYdU Àf¸¸fZ»f³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f Ad°fd±f¦f¯f C M Y K ´f}e IYe WX°¹ff ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fd°f IYû AfþeU³f IYfSXfUfÀf SXf¹f¦fPÞXÜ »f`»fcÔ¦ff ±ff³ff ÃfZÂf IZY §fSX¦ffÔU ¸fZÔ ´f}e IYe WX°¹ff ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYûMXÊ ³fZ ´fd°f IYû AfþeU³f IYfSXfUfÀf IYe Àfþf Àfb³ffBÊ WX`Ü dþÀf¸fZ 1000 ÷Y´fE IYf A±fÊ QÔOX ·fe Vffd¸f»f WX`Ü d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ´f}e ¦fbUf ffBÊ A´f³fZ ¸ff¹fIZY ¦fBÊ ±feÜ BÀf fe¨f ´fd°f ÀfbJbSXf¸f d°fIYeÊ ³fZ §fSX ´fSX SXJZ ²ff³f IYû fZ¨f, MÑ`¢MXSX JSXeQe IYf IYþfÊ ´ffMXf¹ffÜ þf 24 A´fi`»f 2017 IYû ´f}e ¸ff¹fIZY ÀfZ AfBÊ °fû QÔ´fdØf IZY fe¨f ²ff³f fZ¨f³fZ IYû »fZIYSX dUUfQ WXû ¦f¹ffÜ BÀfIZY ffQ ´fd°f ³fZ SXf´ff ÀfZ ´f}e ´fSX UfSX IYSX CXÀfIYe WX°¹ff IYSX QeÜ BÀfIZY ffQ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ A´fSXf²f IYf¹f¸f IYSX AfSXû´fe IYû ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fZVf dIY¹ff ¦f¹ffÜ þWXfÔ ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf ÀfÔþ¹f þf¹fÀfUf»f ³fZ WX°¹ff IZY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fd°f IYû AfþeU³f IYfSXfUfÀf IZY Àff±f 1000 ÷Y´fE IYf A±fÊQÔOX Àfb³ff¹ff WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ IYe ´f`SXUe, VffÀfIYe¹f Ad²fUöYf ´fÔ¨ff³f³f ¦fb~f ³fZ IYeÜ ¸fû³fZMX ¸fZÔ ´fQÀ±f BÔþed³f¹fSX IYe ´f}e IYe ÀfÔdQ¦²f ´fdSXdÀ±fd°f ¸fZÔ ¸fü°f SXf¹f¦fPÞXÜ VfWXSX IZY ¸ff»feOXe´ff ¸fZÔ EIY 29 U¿feʹf ¸fdWX»ff ³fZ §fSX AÔQSX RYfÔÀfe »f¦ff IYSX JbQIbYVfe IYSX »feÜ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ¸fÈd°fIYf ffe°ff ´fiÀffQ EIY f¨¨fZ IYe ¸ffh WX`Ü dþÀfIYf ´fd°f ¸fû³fZMX ¸fZÔ BÔþed³f¹fSX IZY ´fQ ´fSX IYf¹fÊSX°f WX`Ü »fû¦fûÔ IYe ¸ff³fZ °fû ffe°ff A´f³fZ d´f°ff IYe JSXff °fdf¹f°f IYû »fZIYSX IbYL dQ³fûÔ ÀfZ ´fSXZVff³f ¨f»f SXWXe ±feÜ ´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYSX SXWXe WX`Ü ¦fb÷YUfSX IYû ¸fÈ°f ¸fdWX»ff IYf ´fûÀMX¸ffMXʸf, ¸fZdOXIY»f IYf»fZþ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ WXbAfÜ BÀf Àff»f ²ff³f JSXeQe ¸fZÔ 10 »ffJ d¢½fÔMX»f IYe IY¸fe SXf¹f¦fPÞXÜ LØfeÀf¦fPÞX IYe SX¸f³f ÀfSXIYfSX õfSXf 30 ³fUÔfSX ÀfZ 01 þ³fUSXe °fIY dIYÀff³fûÔ IYf ²ff³f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ¸fZÔ JSXeQ³fZ IYe §fû¿f¯ff IZY ffQ d´fL»fZ U¿fÊ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ²ff³f IYe JSXeQe IY¸f WXû³fZÔ IYe þf³fIYfSXe Àff¸f³fZ Af SXWXe WX`Ü dþ»fZ ¸fZÔ Af °fIY Àf·fe ÀfûÀff¹fdMX¹fûÔ ¸fZÔ 31 »ffJ 97 WXþfSX d¢½fÔMX»f ²ff³f IYe JSXeQe WXbBÊ WX` þû d´fL»fZ Àff»f ÀfZ »f¦f·f¦f 10 »ffJ d¢½fÔMX»f IY¸f WX`Ü ´fWX»fe ffSX 10 »ffJ d¢½fÔMX»f IY¸f ²ff³f IYe AUfIY IZY ´feLZ IYBÊ dUIYfÀf J¯OX ¸fZÔ ÀfbJZ IYe dÀ±fd°f ÀfZ EZÀff WXbAf WX` þfdIY d´fL»fZ Àff»f BÀfe Àf¸f¹f °fIY »f¦f·f¦f 41 »ffJ d¢½fÔMX»f ²ff³f JSXeQf ¦f¹ff ±ff AüSX JSXeQe IZY AÔd°f¸f dQ³f ·fe ¸ffÂf 17 WXþfSX dIYÀff³fûÔ IZY ´ffÀf A´f³ff ²ff³f fZ¨f³fZ IYf MXûIY³f d»f¹ff ¦f¹ff AüSX CX³fIZY ²ff³f IYû JSXeQ³fZ IZY ffQ ·fe Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ¸fZÔ ²ff³f IYe AfUfIY 10 »ffJ d¢½fÔMX»f IY¸f WXe SXWXZ¦feÜ dU´f¯f³f Ad²fIYfSXe »fûIZYVf QZUfÔ¦f³f IYe ¸ff³fZÔ °fû d´fL»fZ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ BÀf ffSX dIYÀff³fûÔ IYû ÀfcJZ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf WX` AüSX BÀfed»fE dþ³fIZY ´ffÀf ²ff³f IYe CX´fþ ³fWXe WXbBÊ UWX dIYÀff³f A´f³ff ²ff³f fZ¨f³fZ Àff¸f³fZ ³fWXeÔ AfE AüSX dþ³fIYe dÀfÔ¨ffBÊ NXeIY-NXfIY ±fe UZ fIYf¹fQf ²ff³f ÀfÔ¦fiWX¯f IZY³Qi °fIY ´fWXbÔ¨fZ WX`ÔÜ Qb§fÊMX³ffAûÔ IYû SXûIY³fZ IZY d»fE MÑZdRYIY dU·ff¦f ¨f»ff SXWXf Ad·f¹ff³f SXf¹f¦fPÞXÜ VfWXSX IYe A½¹fUdÀ±f°f MÑZdRYIY ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ Àfb²ffSX »ff³fZ IZY Àff±f-Àff±f fPÞX°fe ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ffAûÔ IYû SXûIY³fZ IZY d»fE MÑZdRYIY dU·ff¦f Af »f¦ff°ffSX Ad·f¹ff³f IZY þdSXE CX³f »fû¦fûÔ ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYSX SXWXf WX` þû df³ff WXZ»f¸fZMX Qb´fdWX¹ff UfWX³f ¨f»ff°fZ WX`ÔÜ Àff±f WXe Àff±f VfWXSX ÀfZ »fZIYSX WXfBÊUZ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX VfSXff ´feIYSX UfWX³f ¨f»ff IYSX Qb§fÊMX³ffAûÔ IYû AÔþf¸f QZ°fZ WXÔ`Ü »f¦ff°ffSX ¨f»f SXWXZ BÀf Ad·f¹ff³f ÀfZ Af °fIY 50 ÀfZ Ad²fIY »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IZY ffQ ¨ff»ff³f ·fe dIYE ¦fE WX`Ô AüSX ¹fWX ´fidIiY¹ff A·fe ·fe þfSXe WX`Ü VfWXSX IZY Àf·fe ¨füIY-¨füSXfWXûÔ ¸fZÔ »f¦f³fZ Uf»fZ þf¸f ÀfZ LbMXIYfSXf dQ»ff³fZ IZY d»fE ·fe MÑZdRYIY dU·ff¦f ³fZ A»f¦f-A»f¦f ½¹fUÀ±ffAûÔ IZY þdSXE VfWXSX IYf MÑZdRYIY Àfb²ffSX³fZ IYe ´fWX»f IYe WX`Ü °ffdIY ÀfbfWX ¹ff Vff¸f þf¸f ÀfZ ¸fbdöY d¸f»f ÀfIZY AüSX AfUf¦f¸f³f ½¹fUdÀ±f°f øY´f ÀfZ ¨f»f ÀfIZYÜ ¹ff°ff¹ff°f dU·ff¦f IZY OXeEÀf´fe dVfU¨fSX¯f ´fdSXWXfSX ³fZ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ f°ff¹ff dIY Af °fIY VfbøY IYe ¦fBÊ IYfSXÊUfBÊ ÀfZ Àff±fÊIY ´fdSX¯ff¸f ·fe Àff¸f³fZ AfE WX`Ô AüSX BÀf Ad·f¹ff³f IZY þdSXE »fû¦fûÔ IYû Àf¸fÓffBÊVf ·fe Qe þf SXWXe WX`Ü °ffdIY df³ff WXZ»f¸fZMX UfWX³f ¨f»ff³fZ ÀfZ JbQ Qb§fÊMX³ffAûÔ IYf dVfIYfSX WXû³fZÔ ÀfZ f¨fZÔ AüSX VfSXff ´feIYSX UfWX³f ³fWXeÔ ¨f»ff³fZ IYe ·fe Àf¸fÓffBÊVf Qe þf SXWXe WX`Ü OXeEÀf´fe IYf ¹fWX ·fe IYWX³ff WX` dIY WXfBÊUZ IYe ÀfOÞXIYûÔ ´fSX °fZþ SXµ°ffSX UfWX³fûÔ ÀfZ WXû³fZ Uf»fe Qb§fÊMX³ffAûÔ IYû ·fe IY¸f IYSX³fZ IZY »f¦ff°ffSX ´fi¹ffÀf dIYE þf SXWXZ WX`Ô BÀfIZY d»fE dU·ff¦fe¹f À°fSX ´fSX fOÞXe ´fWX»f IYe þf SXWXe WX`Ü §fSXûÔ IYe L°fûÔ ´fSX ´ff³fe U Qf³ff SXJZÔ- IYdU°ff fZSXeUf»f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f¦fPÞXÜ fPÞX°fe ¦f¸feÊ IZY ¨f»f°fZ »f¦ff°ffSX ³fQe,°ff»fff U IbYEÔ ÀfcJ³fZ »f¦fZ WX`Ô AüSX B³fIZY ÀfcJ³fZ ÀfZ dþ»fZ ¸fZÔ A¨ff³fIY ´ff³fe IYf ÀfÔIYMX fPXZ¦ff WX` dþÀfIZY ¨f»f°fZ BÀfIYf ÀffÀfZ ª¹ffQf AÀfSX fZþbff³f ´fdÃf¹fûÔ U ´fVfbAûÔ ´fSX ´fOXZ¦ff ´¹ffÀfZ ´fdL IYû ´ff³fe IZY d»f¹fZ ³f IZYU»f ·fMXIY³ff ´fOÞXZ¦ff fd»IY ´ff³fe ³fWXe d¸f»f³fZ ÀfZ fZþbff³f ´fdL¹fûÔ IYû AÀf¸f¹f ¸fü°f IYf ·fe Àff¸f³ff B³fIYf IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü dþ»fZ IYe Àf¸ffþÀfZUe U »ff¹f³fZÔÀf ¢»ff d¸fOX MXfCX³f IYe ´fcUÊA²¹fÃff U dQ½¹f VfdöY IYe IYdU°ff fZSXeUf»f ³fZ Af¸f »fû¦fûÔ ÀfZ ¹fWX A´fe»f IYe WX` dIY ¦f¸feÊ IZY VfbøYAf°f ÀfZ ·fe A´f³fZ §fSXûÔ IYe L°fûÔ IZY CX´fSX IY¸f ÀfZ IY¸f EIY fOXf IYMXûSXf ´ff³fe IYf ·fSX³fZ IZY Àff±f-Àff±f LûMXe Àfe ±ff»fe ¸fZÔ ¨ffSXZ IYe ½¹fUÀ±ff IYSXZÔ °ffdIY L°fûÔ IZY CX´fSX Af³fZ Uf»fZ ´fdÃf¹fûÔ IYû ´¹ffÀff ³f SXWX³ff ´fOÞXZ AüSX CX³WXZÔ A´f³fe ·fcJ d¸fMXf³fZ IYf ·fe ´fÂfIYfSX ÀU. L´ffdSX¹ff IYû Qe ßfðfÔþd»f SXf¹f¦fPÞXÜ ´fÂfIYfSX ·fU³f ¸fZÔ ¦fbøYUfSX IYe Vff¸f EIY ßfðfÔþ»fe Àf·ff Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊÜ þWXfÔ CX´fdÀ±f°f ´fÂfIYfSXûÔ ³fZ dþ»fZ IZY UdSXâ ´fÂfIYfSX ¦fd¸fʹfûÔ ¸fZÔ ´fdÃf¹fûÔ IYû f¨ff³fZ IYf WXû ´fi¹ffÀf Af¸f fþMX ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû SXfWX°f °fû ¸f²¹f¸f U¦fÊ IYû NXZÔ¦ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f¦fPÞXÜ QZVf IZY dUØf ¸fÔÂfe AøY¯f þZMX»fe õfSXf IY»f ´fZVf dIYE ¦fE Af¸f fþMX IYû »fZIYSX VfWXSX IYe þ³f°ff ³fZ A»f¦f-A»f¦f ´fid°fdIiY¹ff QZ°fZ WXbE BÀfZ ¸f²¹f¸f U¦feʹf »fû¦fûÔ IZY Àff±f Jb»ff ¸fþfIY f°ff¹ff AüSX CXôû¦f´fd°f¹fûÔ IZY d»fE ª¹ffQf ÀfbdU²ff QZ³fZ ´fSX ·fe AøY¯f þZMX»fe IYû IYûÀffÜ BÀf Af¸f fþMX ¸fZÔ þWXfÔ dIYÀff³fûÔ IYe RYÀf»f IZY Àff±f- Àff±f A³¹f IYBÊ ÀfbdU²ffEÔ QZ³fZ IYe ff°f IYWXe ¦fBÊ WX` CXÀfIYf Àf·fe »fû¦fûÔ ³fZ ÀUf¦f°f °fû dIY¹ff WX` ´fSX WXIYeIY°f ¸fZÔ BÀfIYf »ff·f dIYÀff³fûÔ IYû d¸f»f ´ffE¦ff BÀf ´fSX VfÔIYf þfdWXSX IYe WX`Ü WX¸f³fZ A»f¦f-A»f¦f »fû¦fûÔ ÀfZ fþMX IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ þf ff°f¨fe°f IYe °fû »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY dUØf ¸fÔÂfe AøY¯f þZMX»fe IYf ¹fWX ¨fü±ff fþMX WX` þû ´fcSXe °fSXWX IZYU»f CXôû¦fûÔ IYû Àf¸fd´fÊ°f SXWXf WX` AüSX Af¸f þ³f°ff IZY d»fE BÀf¸fZÔ IYûBÊ SXfWX°f °fIY ³fWXeÔ Qe ¦fBÊ WX`Ü ff°f¨fe°f IZY QüSXf³f B³f »fû¦fûÔ IYf ¹fWX AfSXû´f WX` dIY dIYÀff³fûÔ IZY d»fE IbYL WXQ °fIY §fû¿f¯ffEÔ WXbBÊ WX` ´fSX WXIYeIY°f ¸fZÔ B³f ´fSX A¸f»f ³fWXeÔ WXû ´ff°ff AüSX dþÀf ´fiIYfSX IYfgSX´fZMX þ¦f°f IYû SXfWX°f Qe ¦fBÊ WX` CXÀfÀfZ ÀffRY »f¦f°ff WX` dIY ¹fWX ÀfSXIYfSX CXôû¦f´fd°f¹fûÔ IYe ÀfSXIYfSX WX`Ü UWXeÔ IbYL »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ¹fWX fþMX ÀfÔ°fbd»f°f EUÔ þ³fdWX°f IYf fþMX WX` ¨fcÔdIY BÀf¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f-Àff±f Afd±fÊIY ¸fÔQe ÀfZ þcÓf SXWXZ CXôû¦f EUÔ ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IZY d»fE ·fe IYfRYe ´fifU²ff³f SXJZ ¦fE WX`Ô AüSX BÀfIYf RYf¹fQf d¸f»f³fZ ÀfZ °fSX¢IYe IZY SXfÀ°fZ Jb»fZÔ¦fZÜ fþMX ÀfZ ¹fWX À´fá ´fi°fe°f WXû°ff WX` dIY QZVf IYe A±fʽ¹fUÀ±ff ÀfSXIYfSX IZY d³f¹fÔÂf¯f ÀfZ ffWXSX WXû ¦fBÊ WX`Ü ¹fWX fþMX A¸feSX AüSX ¦fSXef IZY fe¨f IYe JfBÊ IYû AüSX Ad²fIY fPÞXfE¦ffÜ fþMX ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ fOÞXZ fOÞXZ ·ffU³ff°¸fIY þb¸f»fûÔ ,»fb·ffU³fZ VfQfUd»f¹fûÔ IYf A¨Lf ´fi¹fû¦f dIY¹ff ¦f¹ff WX` þû þ¸fe³fe WXIYeIY°f ÀfZ IYfRYe QcSX WX`Ü Àf¸ffdþIY IY»¹ff¯f ¹fûþ³ffAûÔ IYe ÀfWXe dQVff AüSX NXûÀf IYf¹fÊ ¹fûþ³ff ³fWXeÔ WX` dþÀfÀfZ ·fiáf¨ffSX IYû fPÞXfUf d¸f»fZ¦ff °f±ff fOÞXZ fOÞXZ ´fcÔþe´fd°f¹fûÔ,d³fþe CXôû¦fûÔ EUÔ IYfSX´fûSXZMXÐÀf §fSXf³fûÔ IYû Àfe²ff »ff·f WXû¦ffÜ fþMX ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYe fbd³f¹ffQe Àf¸fÀ¹ffAûÔ, dVfÃff, d¨fdIY°Àff IZY ffþfSXeIYSX¯f IYe ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff IZY Àf¸ff²ff³f IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ IYûBÊ ³fed°f ¦f°f ¹fûþ³ff ³fWXeÔ WX`Ü USX³ ³fedþIYSX¯f IYû fPÞXfUf QZ³fZ AüSX CX³WXZÔ Àf¸fÈð IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe ¦fBÊÜ SXûþ¦ffSX, ·fiáf¨ffSX, UÔd¨f°fûÔ °f±ff Àfe¸ffÔ°f ³ff¦fdSXIYûÔ IYe Afd±fÊIY Àf¸fÈdð AüSX Àf¸ffdþIY dU³fûQ L´ffdSX¹ff IYû A´f³fe Aßfb´fbdSX°f ßfðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYSX°fZ WXbE CX³fIZY Àff±f df°ffE A´f³fZ A³fb·fUûÔ IYû ÀffÓff dIY¹ffÜ ßfðfÔþ»fe Àf·ff IZY QüSXf³f Àf·ff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f Ad²fIYfÔVf ´fÂfIYfSXûÔ ³fZ ÀU. L´ffdSX¹ff IYû dþÔQfdQ»f, þeUMX Uf»ff, úPX B¨Lf VfdöY SXJ³fZ Uf»ff AüSX ´fcSXe dfSXfQSXe IYû EIY Àff±f »fZIYSX ¨f»f³fZ IYe ¸fÔVff SXJ³fZ Uf»ff ´fÂfIYfSX d³føYd´f°f dIY¹ff AüSX CX³fIZY õfSXf ÀfbÓffE ¦fE EIYf IZY ¸fÔÂf IYû AÔ¦feIYfSX IYSX³fZ IYf ÀfÔIY»´f d»f¹ffÜ BÀf QüSXf³f »f¦f·f¦f Àf·fe ´fÂfIYfSX Àffd±f¹fûÔ ³fZ CX³fIZY Àff±f df°ffE A´f³fZ Ãf¯fûÔ IYû ·fe Àf·fe »fû¦fûÔ IZY fe¨f ÀffÓff dIY¹ffÜ ÀfbSXÃff IYe IYûBÊ À´fá AüSX NXûÀf ³fed°f ³fWXeÔ WX`Ü d¨fdIY°Àff ÀUfÀ±¹f fe¸ff ¹fûþ³ff d³fþe d¨fdIY°Àff ÃfZÂfûÔ IYû »ff·f ´fWXbÔ¨ff³fZ Uf»ff ·fiáf¨ffSX fWXb°f fOÞXf ÀIÔYOX»f AüSX þb¸f»ff WXû¦ffÜ SXfþIYû¿fe¹f §ffMXf 3.3 RYeÀfQe A±fʽ¹fUÀ±ff IYe dURY»f°ff IZY ¦fÔ·feSX ´fdSX¯ff¸f WXûÔ¦fZܨffSXûÔ SXf¿MÑXe¹fIÈY°f ÀffUÊþd³fIY ÃfZÂf IZY fe¸ff IÔY´fd³f¹fûÔ IYû EIY dIY¹ff þfE¦ffÜIYfSX´fûSXZMXÐÀfÜ MX`¢Àf ¸fZÔ ·ffSXe LcMX IYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ WX`Ü ÀffUÊþd³fIY ÃfZÂfûÔ IYe IÔY´fd³f¹fûÔ IZY 80}VfZ¹fSX fZ¨f³fZ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX` BÀfÀfZ QZVf IZY SXf¿MÑXe¹fIÈY°f PXfÔ¨fZ IYû ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨fZ¦ff ÜIY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû Af¹fIYSX ¸fZÔ ·fe IYûBÊ dUVfZ¿f SXfWX°f ³fWXeÔ Qe ¦fBÊ WX`Ü IbY»f d¸f»ffIYSX ¹fWX fþMX Àf¸ffdþIY IY»¹ff¯f ,SXf¿MÑXe¹fIÈY°f PXfÔ¨fZ AüSX A±fʽ¹fUÀ±ff IYû Àf¸fÈð IYSX³fZ Uf»ff fþMX ³f WXûIYSX §fû¿f¯ffAûÔ IYe þ¸fe³fe WXIYeIY°f ÀfZ IYfRYe QcSX WX`Ü IYfÔ¦fZiÀf IZY ´fÃf ¸fZÔ WX` ¸ffWXü»f-AøY¯f CXSXfÔU IYfÔ¦fZiÀf ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f Àfd¨fU U LØfeÀf¦fPÞX IZY ´fi·ffSXe IYe ´fÂfIYfSXUf°ffÊ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f¦fPÞXÜ IYfÔ¦fZiÀf ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f Àfd¨fU EUÔ LØfeÀf¦fPÞX IZY ´fi·ffSXe Àfd¨fU AøY¯f CXSXfÔU ³fZ ¨fb³ffUe U¿fÊ IYû QZJ°fZ WXbE IYfÔ¦fZiÀf IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû fb±f À°fSX IYe °f`¹ffSXe IZY Àff±f-Àff±f ¸f°fQf³f IZY Àf¸f¹f ¸fþfc°fe IZY Àff±f JOÞXZ WXû³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WXû³fZ IYe ff°f IYWXe WX`Ü QZSX SXf°f SXf¹f¦fPÞX ´fWXbÔ¨f³fZ IZY ffQ Afþ ÀfbfWX ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ ¨f¨ffÊ IZY QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ EIY ffSX dRYSX ÀfZ LØfeÀf¦fPÞX IYe SX¸f³f ÀfSXIYfSX IZY 14 Àff»fûÔ IYû fZd¸fVff»f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þ¸fIYSX §fZSXfÜ ¨f¨ffÊ IZY QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ LØfeÀf¦fPÞX IYe fZSXûþ¦ffSXe IZY Àff±f-Àff±f fPÞX°fZ ·fiáf¨ffSX IZY A»ffUf A³¹f ¸fbïûÔ IYû CXNXf°fZ WXbE f°ff¹ff dIY B³f 14 Àff»fûÔ ¸fZÔ SX¸f³f ÀfSXIYfSX ³fZ IbYL ³fWXeÔ dIY¹ff WX` AüSX CX³fIZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ AfCXMX ÀfûdÀfÔʦf IZY ³ff¸f ´fSX ffWXSXe ´fiQZVfûÔ IZY »fû¦fûÔ IYû ³füIYSXe Qe þf SXWXe WX`Ü þfdIY À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IYe þ¸fIYSX CX´fZÃff BÀf ÀfSXIYfSX õfSXf IYe þf SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ EIY ´fiV³f IZY þUff ¸fZÔ ¹fWX ·fe IYWXf dIY BÀf ffSX IYfÔ¦fZiÀf IZY ´fÃf ¸fZÔ ¸ffWXü»f WX` AüSX QfUZQfSXûÔ IZY ÀfÔ£¹ff ÀfZ ´ffMXeÊ ¸fZÔ ¦fbMXffþe ³fWXeÔ WX` fd»IY ¹fWX A¨LZ ÀfÔIZY°f WXÔ`Ü EIY ´fiV³f IZY þUff ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ BÀf ff°f IYû ·fe IYWXf dIY BÀf ffSX LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ IYfÔ¦fZiÀf IZY ´fÃf ¸fZÔ ¸ffWXü»f WX` AüSX BÀfe IZY d»fE ´ffMXeÊ IZY ³fZ°ff SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ·fe LØfeÀf¦fPÞX IZY QüSXûÔ IZY d»fE A·fe ÀfZ °f`¹ffSXe IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦f ¦fE WX`ÔÜ Àfþe fZ¨f³fZ þf SXWXZ ffBIY ¨ff»fIY IYû UfWX³f ³fZ ¸ffSXe NXûIYSX,CX´f¨ffSX IZY QüSXf³f ¸fü°f SXf¹f¦fPÞXÜ ´fMXZ»f´ff»fe Àfþe ¸f¯OXe Àfþe dfiIYe IYSX³fZ þf SXWXZ ¦fif¸f IZYVff´ff»fe ´fbÀfüSX d³fUfÀfe °fû¿fSXf¸f ¦fb~f CX¸fi 38 U¿fÊ IZY ¸fûMXSX Àff¹fIY»f IYû IYûOÞXf°fSXfBÊ VfSXff ·f_e IZY Af¦fZ ¸fûOÞX ¸fZÔ ³fÀfÊSXe IZY ´ffÀf IYûOÞXf°fSXfBÊ IYe AûSX ÀfZ Af SXWXZ AÄff°f UfWX³f ¨ff»fIY ³fZ 31 þ³fUSXe IYe ÀfbfWX 4 fþZ NXûIYSX ¸ffSX QeÜ WXfQÀfZ ¸fZÔ ¹fbUIY IYû ¦fÔ·feSX ¨fûMXZ AfBÊ ±fe dþÀfZ BÊ»ffþ IZY d»fE ´fbÀfüSX AÀ´f°ff»f »fZ þf¹ff ¦f¹ff þWXfÔ CXÀfIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ ¸f¦fÊ IYf¹f¸f IYSX AÄff°f UfWX³f ¨ff»fIY IZY dUøYð A´fSXf²f QþÊ IYSX dUUZ¨f³ff ¸fZÔ d»f¹ff WX`Ü fþMX ¸fZÔ ¸f²¹f¸f U¦fÊ IZY Àff±f ²fûJf CX³WXûÔ³fZ IY»f AøY¯f þZMX»fe IZY fþMX IYû »fZIYSX ·fe ¸f²¹f¸f U¦feʹf »fû¦fûÔ Àff±f dIYE ¦fE ²fûJZ IYû »fZIYSX ·fe AfSXû´f »f¦ff¹ffÜ fþMX ¸fZÔ IZYU»f CXôû¦f´fd°f¹fûÔ EUÔ dIYÀff³fûÔ IZY d»fE dIYE ¦fE EZ»ff³f ´fSX ·fe ¨fbMXIYe »fZ°fZ WXbE IYWXf dIY WXIYeIY°f ¸fZÔ BÀf fþMX IYû Àf´f³fûÔ IYf fþMX IYWXf þfE °fû ¸fþfIY »f¦fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY dIYÀff³fûÔ IYû Qe ¦fBÊ ÀfbdU²ffAûÔ IYû »ff¦fc IYSX³fZÔ IZY d»fE ÷Y´fE AfE¦ff IYWXfÔ ÀfZ, BÀfIYf þUff JbQ AøY¯f þZMX»fe QZÜ SXû¨fIY AÔQfþ ¸fZÔ A´f³fe ff°f SXJ³fZ IYe dU²ff WX` IYdU°ff: ´fiZ¸f´fiIYfVf ´ffÔOXZ¹f SXf¹f¦fPÞXÜ VfWXSX IYe Àf¸ffþÀfZUe ÀfÔÀ±ff SXûMXSXe ¢»ff AfgRY SXf¹f¦fPÞX ¦fiZMXSX õfSXf 31 þ³fUSXe IYe SXf°f ³fMXUSX ÀIcY»f ¦fifCXÔOX ¸fZ Af¹fûdþ°f IYdU Àf¸¸fZ»f³f Àf¸ffSXûWX ¹ffQ¦ffSX SXWXfÜ ¹fWXfÔ QZVf IZY ³ff¸f¨fe³f IYdU U ¦fe°fIYfSX OXfg IbY¸ffSX dUV½ffÀf ÀfdWX°f A³¹f IYdU¹fûÔ ³fZ A´f³fZ SXû¨fIY AÔQfþ ¸fZÔ IYdU°ff ´ffNX IYSX QVfÊIYûÔ IYû ¸fÔÂf¸fb¦²f IYSX dQ¹ffÜ IYdU°ff ´ffNX IZY fe¨f-fe¨f ¸fZÔ Àfb¸f²fbSX ¦fe°fûÔ ³fZ ßfû°ffAûÔ IYû Ófc¸f³fZ IZY d»fE ¸fþfcSX IYSX dQ¹ffÜ SXf¹f¦fPÞX IZY ³fMXUSX ÀIcY»f ¸f`Qf³f ¸fZÔ 31 þ³fUSXe IYe SXf°f WXfÀ¹f IYdU Àf¸¸fZ»f³f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ LØfeÀf¦fPÞX VffÀf³f IZY CX¨¨f dVfÃff¸fÔÂfe ´fiZ¸f´fiIYfVf ´ffÔOXZ¹f BÀf IYdU Àf¸¸fZ»f³f IZY ¸fb£¹f Ad°fd±f ±fZÜ dUdVfá Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ ´fcUÊ dU²ff³fÀf·ff CX´ff²¹fÃf ³ffSXf¹f¯f BÔdQSXf dfWXfSX ¸fZÔ SXZÀ¢¹fc ÀfZÔMXSX f³ff¹ff þfE- SXûVf³f»ff»f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f¦fPÞÜ ³f¦fSXUfdÀf¹fûÔ IYû ¸f³fûSXÔþ³f ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE VfWXSX ÀfZ ÀfMXZ »f¦f·f¦f Àfü EIYOÞX ÃfZÂf IYû AfSXdÃf°f IYSX BÔdQSXf dfWXfSX IYe À±ff´f³ff IYe ¦fBÊ ±feÜ BÀfIYe JfÀf dUVfZ¿f°ff ¹fWX WX` dIY U³f ÃfZÂf ¸fZÔ WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¹fWXfÔ ¦f¸feÊ IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ IYBÊ U³¹f ´fif¯fe dQJ þf°fZ WX`ÔÜ Àff±f WXe ´fZOÞX ´fü²fZ, Ófc»fZ, ´fb¿´f AfdQ IZY IYfSX¯f ¹fWX A¨Lf JfÀff »fûIYd´fi¹f U³f·fûþ ÃfZÂf f³f ¦f¹ff WX`Ü °¹füWXfSX IZY IYfSX¯f A±fUf Àff~fdWXIY AUIYfVf IZY Àf¸f¹f ¹fWXfÔ ·ffSXe ·feOÞX EIYdÂf°f WXûIYSX VfWXSXe ¦fif¸fe¯f AüSX U³fÃfZÂf IZY d¸f»fZ-þb»fZ ´fifIÈYd°fIY Af³f³Q IYf CX´f·fû¦f IYSX ´fiÀf³³fd¨fØf WXû°fZ ±fZÜ °fQfVf¹f IZY CXífSX SXf¹f¦fPÞX dU²ff¹fIY SXûVf³f»ff»f IZY WX`Ô þû CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ õfSXf ÀfSXIYfSX, VffÀf³f AüSX ´fiVffÀf³f IYû d»fJZ ´fÂf ¸fZÔ ½¹föY dIYE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ d»fJf WX` dIY BÔdQSXf dfWXfSX A³¹f d´fIYd³fIY À±f»fûÔ ÀfZ d·f³³f WX`Ü ¹fWXe ³fWXeÔ ¹fWX EIY¸ffÂf EZÀff d´fIYd³fIY À±f»f WX` þWXfÔ ¦fif¸¹f VfWXSXe Àf·¹f°ff IZY d¸f»fZ-þb»fZ A³fb·fU ÀffRY-ÀffRY ¸fWXÀfcÀf WXû°fZ WX`Ô, fd»IY U³¹f þeU³f IYe À´fá AUÀfSX d¸f»fZÜ CX³fIYe BÀf ´fWX»f ÀfZ ¦f¸feÊ ¸fZÔ ´ff³fe U ¨ffSXZ IZY d»f¹fZ ·fMXIY°fZ ´fdÃf¹fûÔ IZY d»f¹fZ þf³f f¨ff³fZ IYf AUÀfSX d¸f»fZ¦ff AüSX B³fIYe ÀfZUf ÀfZ CX³fIYe dQ³fQ¹ffÊ ¸fZÔ ·fe A»f¦f fQ»ffU QZJ³fZ IYû d¸f»fZ¦ffÜ IYdU°ff fZSXeUf»f IYe ¸ff³fZÔ °fû UWX ·fe fe°fZ IYBÊ Àff»fûÔ ÀfZ ´fcþf A¨fʳff IZY ffQ ´fdÃf¹fûÔ IZY d»f¹fZ ´ff³fe U ¨ffSXZ IYe ½¹fUÀ±ff IYSX°fe Af SXWXe WX` AüSX Afþ CX³fIYe §fSX IYe L°f ´fSX Àf`IYOXû IYfc°fSX °f±ff A³¹f ´fÃfe ¨ffSXZ U ´ff³fe IZY d»f¹fZ Af°fZ WX`ÔÜ SXf¹f¦fPÞX dþ»fZ ¸fZÔ fPÞX°fZ Aüôûd¦fIYeIYSX¯f IZY ¨f»f°fZ ´ff³fe IYf ·ffSXe AIYf»f QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXf WX` AüSX BÀfed»f¹fZ CX³WXûÔ³fZ Af¸f þ³f°ff ÀfZ ¹fWX A´fe»f IYe WX` dIY ´fVfb ´fdÃf¹fûÔ IYe ÀfZUf IZY d»f¹fZ ´ff³fe IYe ½¹fUÀ±ff IYSXZÔÜ CX³fIYf IYWX³ff ±ffÜ §fSX IYe L°fûÔ IZY A»ffUf dþ³f §fSX IZY Àff¸f³fZ ³f»f IYe ½¹fUÀ±ff WX` UZ LûMXe ÀfZ MXÔIYe f³ffIYSX ¦ff¹f U A³¹f þf³fUSXûÔ IZY d»f¹fZ ·fe ´fe³fZ IZY ´ff³fe IYe ´fWX»f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ dþÀfÀfZ ¦fü ÀfZUf EUÔ A³¹f ´fVfbAûÔ IYe ÀfZUf IYSX³fZ IYf AUÀfSX d¸f»fZ¦ffÜ ¨fÔQZ»f, SXû. dOX. ¦fUʳfSX WXSXþe°f dÀfWXÔ WXûSXf U dUIYfÀf dUÔIY SXf¹f´fbSX ±fZÜ IYdU Àf¸¸fZ»f³f IYf Vfb·ffÔSX·f ¸fb£¹f Ad°fd±f ¸fÔÂfe ßfe ´ffÔOXZ¹f ³fZ dUd²fU°f ´fcþf A¨fʳff IYSX dIY¹ffÜ ¨fÔQª¦fiWX¯f IZY ffQ VfbøY WXbE IYdU Àf¸¸fZ»f³f IYf¹fÊIiY¸f IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE CX¨¨f dVfÃff¸fÔÂfe ´fiZ¸f´fiIYfVf ´ffÔOXZ¹f ³fZ IYWXf dIY SXû¨fIY AÔQfþ ¸fZÔ A´f³fe ff°f SXJ³fZ IYe dU²ff IYdU°ff WX` dþÀfZ ¸ff³fU þfd°f ¸fZÔ ÀfUÊßfZâ ¸ff³ff þf°ff WX`Ü CX³WXû³fZÔ ¨fbMXe»fZ AÔQfþ ¸fZÔ IYWXf dIY IYdU OXfg IbY¸ffSX dUV½ffÀf IYû UZ °ff ÀfZ Àfb³f SXWXZ WX` þf UZ 2006 ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf WXbAf IYSX°fZ ±fZÜ CXÀf Àf¸f¹f IbY¸ffSX dUV½ffÀf Vfb²Q øY´f ÀfZ IYdU ±fZ CXÀfIZY ffQ UZ Af¸f AfQ¸fe WXû ¦fE AüSX B³f dQ³fûÔ UZ JfÀf AfQ¸fe WXû ¦fE WX`ÔÜ ¦ffþSX ÀfZ »fQe ´feIY´f IYû MÑZ»fSX ³fZ ¸ffSXe MX¢IYSX SXf¹f¦fPÞXÜ SXf¹f¦fPÞX ÀffSXÔ¦fPÞX ¸fb£¹f ¸ff¦fÊ dÀ±f°f ´fMXZ»f´ff»fe Àfþe ¸fÔOXe IZY IYSXef Ad³f¹fÔdÂf°f MÑZ»fSX ³fZ ´feIY´f IYû MX¢IYSX ¸ffSX QeÜ dþÀfÀfZ ´feIY´f ´fcSXe °fSXWX ÀfZ Ãfd°f¦fiÀ°f WXû ¦f¹ffÜ UWXeÔ CXÀf¸fZ »fQf ¦ffþSX, ÀfOÞXIYûÔ ´fSX dfJSX ¦f¹ffÜ þcMXd¸f»f ´fbd»fÀf ³fZ §ff¹f»f ´feIY´f ¨ff»fIY °ffSXZþ Jf³f, þû d·f»ffBÊ IYf SXWX³fZ Uf»ff WX`Ü CXÀfZ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff WX`Ü þWXfh CXÀfIYe WXf»f°f ¦fÔ·feSX f°ffBÊ þf SXWXe WX`Ü ´fbd»fÀf AfSXû´fe MÑZ»fSX ¨ff»fIY IZY dJ»ffRY þb¸fÊ QþÊ IYSX³fZ IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ þbMX ¦fBÊ WX`Ü LdU ·fe ¹fWXfÔ ´fi¨fbSX ¸ffÂff ¸fZÔ WX`ÔÜ ¹fWXfÔ dWXSX¯f, JSX¦fûVf, þÔ¦f»fe ÀfbUSX, þÔ¦f»fe ¸fb¦ffÊ AfdQ A¢ÀfSX dQJ°fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY ¹fWX d´fIYd³fIY À±f»f QcSX-QcSX °fIY ¸fÀfWXcSX WX`ÔÜ U³¹f ´fif¯fe dIYÀfe ³f dIYÀfe IYfSX¯fUVf ¹fWXfÔ §ff¹f»f AUÀ±ff ¸fZÔ ´ff¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ dþ³fIYf B»ffþ BÀf dþ»fZ ÀfZ QcSX df»ffÀf´fbSX dþ»fZ dÀ±f°f IYf³f³f ´fZÔOXfSXe »fZ þf³fZ IYe ff²¹f°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ Ad²fIY QcSXe IZY IYfSX¯f U³¹f ´fifd¯f¹fûÔ IZY B»ffþ ¸fZÔ A¢ÀfSX QZSX WXû þf°fe WX` AüSX CX³fIYf þeU³f J°fSXZ ¸fZÔ d§fSX þf°ff WX`Ü C M Y K

C M Y K fÀ°fSX Vfd³f½ffSX, 03 RYSXUSXe 2018 A¸f³f ´f±f www.amanpath.com TODAY VfIbY³°f»ff dUôf»f¹f IZY LfÂfû IYf ´fi±f¸f JZ»fû BÔdOX¹ff ´fid°f¹fûd¦f°ff WXZ°fb ¨f¹f³f ´fid¸f»ff CXBÊIZY AüSX UZQU°fe ´ffÂf ³fZ dþ»ff À°fSXe¹f JZ»f ¸fWXû°ÀfU IYf dIY¹ff Vfb·ffSXÔ·f C M Y K ■ Afþ ¸fÔÂfe IYV¹f´f IYSXZÔ¦fZ dUþ¹fe ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû ´fbSXÀIÈY°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ³ffSXf¹f¯f´fbSXÜ dþ»ff À°fSXe¹f dfWXf³f (¸fdWX»ff) JZ»f ¸fWXû°ÀfU - 2018 IYf Afþ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf ßfe¸f°fe ´fid¸f»ff CXBÊIZY AüSX ³f¦fSX ´ffd»fIYf A²¹fÃf ßfe¸f°fe UZQU°fe ´ffÂf ³fZ dIY¹ffÜ dfWXf³f ¸fWXû°ÀfU 2018 IYe VfbøYAf°f 100 ¸feMXSX QüOÞX IZY Àff±f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀIcY»f d¿fÃff ¸fÔÂfe ßfe IZYQfSX IY¿¹f´f IY»f Vfd³fUfSX 3 RYSXUSXe IYû IYf¹fÊIiY¸f IYf Àf¸ff´f³f IYSXZÔ¦fZÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ßfe A¿fûIY ¨f`fZ, dþ»ff d¿fÃff Ad²fIYfSXe ßfe QZUZ¿f ´fiÀffQ, dþ»ff Àf¸f³U¹fIY SXfþeU ¦ffÔ²fe d¿fÃff d¸f¿f³f ßfe AfSX´fe d¸fSXZ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ dU¿fZ¿f Ad°fd±f IZY °füSX ´fSX þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf SXfþ¸f³f IYûSXfʸf, CX´ff²¹f¹fÃf ßfe þf¦fZ¿USX CXÀfZ¯OXe ÀfdWX°f dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfQÀ¹f ¸füþcQ ±fZÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY dfWXf³f JZ»f ¸fWXû°ÀfU ÀfbIY¸ffÜ dþ»fZ IZY QûSX³ff´ff»f ÃfZÂf ¸fZÔ ³f¢Àfd»f¹fû ³fZ dþÀf ¦ffhU ÀIcY»fûÔ IYû °fûOÞX dQ¹ff ±ff UWXfh ÀfeAfSX´feERY IZY ARYÀfSX ¦fif¸fe¯fûÔ IZY fe¨f ´fWXbh¨fZ AüSX ¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ §fÔMXûÔ °fIY Af´fÀfe ¨f¨fZÊ WXbE BÀfIZY ffQ ÀfeAfSX´feERY ARYÀfSX IY¸ffÔOXZMX ´fiUe¯f IbY¸ffSX ³fZ f¨¨fûÔ ÀfZ ¨f¨ffÊ IYe ´fWX»fZ °fû f¨¨fZ ´fiUe¯f IbY¸ffSX ÀfZ ff°f IYSX³fZ Vf¸ff°fÊZ dQJ SXWXZ ±fZ IbYL WXe QZSX ¸fZ IY¸ffÔOXZMX ³fZ ³ff þf³fZ I`YÀfZ f¨¨fûÔ IYf AfIY¿fʯf fPÞXf°fZ WXbE CX³fÀfZ ¨f¨ffÊ VfbøY IYe AüSX dRYSX QZSX °fIY f¨¨fûÔ IZY fe¨f WXe IY¸ffÔOXZMX OXMXZ SXWXZ UWXe ¦fif¸fe¯fûÔ IZY fe¨f ´fWXbh¨fZ ÀfeAfSX´feERY IZY ARYÀfSXû ³fZ ¸fZdOXIY»f I`Y¸´f IYf Af¹fûþ³f ·fe dIY¹ff dþÀf¸fZÔ Àfb´fSX À´fZVfd»fÀMX OXf. ¨fÔQiVfZJSX ³fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYf ¨fZIYA´f IYSX QUfB¹ffh ¸fb×µ°f ¸fZ dU°fSX¯f dIY¹ff ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ f°ff¹ff ¸füÀf¸fe fe¸ffdSX¹fûÔ Àf¸fZ°f IYBÊ °fSXWX IYe fe¸ffdSX¹fûÔ IYe QUfB¹fûÔ IZY A·ffU ¸fZ ¸fü°fZÔ WXû°fe ±fe ´fSX ÀfeAfSX´feERY I`Y¸´f IZY Jb»f³fZ ÀfZ Af ÀffSXf B»ffþ I`Y¸´f ´fSX WXe WXû°ff WX` UWXe ARYÀfSXû ³fZ dÀfdUIY E¢Vf³f IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f ¦fif¸fe¯fûÔ IYû þøYSX°f IYe Àff¸fd¦fi¹ffh dU°fdSX°f IYe dþÀfÀfZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû CX³fIZY þøYSX°fûÔ IYe Àff¸fd¦fi¹ffh ·fe AfVfe¿f f³fZ ´fiQZVf ¸fWXf¸fÔÂfe ÀfbIY¸ff ¸fZÔ WbXAf ÀUf¦f°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ÀfbIY¸ffÜ L ¦f ´fÔ ³f d³f dVfÃfIY ÀfÔ§f IZY ´fifÔ°ff²¹fÃf ÀfÔþ¹f Vf¸ffÊ ³fZ A´f³fe IYf¹fÊIYfSX¯fe IYe §fû¿f¯ff IYe dþÀf¸fZ ÀfbIY¸ff dþ»fZ IZY AfVfe¿f SXf¸f IYû ´fiQZVf ¸fWXf¸fÔÂfe IYf ¸fWX°U´fc¯fÊ ´fQ dQ¹ff ¦f¹ffÜ ÀfbIY¸ff dþ»fZ IZY dVfÃffIY¸fe¹fÊû ¸fZ WX¿fÊ ½¹ff~ WX`. dþ»ff A²¹fÃf CX¸fZÔQ ¦fûMXe ³fZÔ IYWXf dIY ÀfbIY¸ff þ`ÀfZ ÀfÔUZQ³fVfe»f dþ»fZ IZY ½¹föYe IYû ´fifÔ°f ¸fZÔ dþ¸¸fZQfSXe d¸f»f³fZ ÀfZ ¹fWXfÔ IZY dVfÃff IYd¸fʹfûÔ IYe ·ffU³ff IYf IYQi IYSX³ff WX`. WX¸ffSXe Àf¸fÀ¹ff IYû SXf¹f´fbSX SXfþ²ff³fe »fZþf³fZ Uf»ff ³ff¹fIY ´fi±f¸f ¨fSX¯f IYe VfbøYAf°f 22 þ³fUSXe IYû dþ»fZ IZY 18 ÀfÔIbY»f IZY³QifÔZ ´fSX WXbBÊ ±feÜ BÀf¸fZÔ dUþ¹fe ¦fi¸fe¯f ¸fdWX»ffAûÔ IYf ¨f¹f³f IY»fÀMXSX À°fSX ´fSX Af¹fûdþ°f dfWXf³f JZ»fIcYQ ¸fZÔ WXbAf ±ffÜ ¹fZ 4 ÀfeAfSX´feERY IZY ªf½ff³fûÔ ³fZ Àff¸fd¦fi¹ffh ¦fif¸fe¯fûÔ IZY fe¨f ¸fb×µ°f ¸fZ dU°fdSX°f dIY¹fZ ¸fb×µ°f ¸fZ d¸f»fe ¦füSX°f»ff WX` IYe ÀfeAfSX´feERY IYe xuUe fMXfd»f¹f³f ³fZ »ffJûÔ øY´f¹f IYe Àff¸fd¦fi¹ffh ¦fif¸fe¯fûÔ IZY fe¨f ¸fb×µ°f ¸fZ dU°fdSX°f dIY¹ff dþÀfÀfZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû JfÀfe ¸fQQ d¸f»fe WX` BÀf QüSXf³f IY¸ffÔOXZMX ´fiUe¯f IbY¸ffSX EÀfOXeAû´fe dUUZIY Vfb¢»ff OXeÀfe Aþ¹f VffWXf OXf. ¨fÔQiVfZJSX EÀfe ßfe ¦fb~f MXeAfBÊ Ad¸f°f dÀfÔWX ¸füþcQ ±fZ AÔQøY³fe I`Y¸´fûÔ ´fSX WXû¦ff ¦fif¸fe¯fûÔ IYf fZWX°fSX B»ffþ ÀfeAfSX´feERY IYe xuUe fMXfd»f¹f³f õfSXf AÔQøY³fe B»ffIYûÔ IZY I`Y¸´fûÔ IYû ¦fif¸fe¯fûÔ IZY d»fE ÀfÔþeU³fe IYe °fSXWX f³ff¹ff WX` Af B³f I`Y¸´fûÔ ¸fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYf fZWX°fSX CX´f¨ffSX ·fe WXû¦ff IY¸ffÔOXZMX ³fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû I`Y¸´fûÔ ´fSX ÀfbIY¸ff dþ»fZ ¸fZÔ ´fQû³³f°fe IYSXUf³ff ¸fWX°U´fc¯fÊ ¸fbïf SXWXZ¦ff. dUIYfÀf J¯OX À°fSX IYe Àf¸fÀ¹ff IZY d³fSXfIYSX¯f IZY d»f×¹fZ »ffIY ÀfZ Àff¸fÔþÀ¹f À±ffd´f°f IYSX dVfÃfIY ´fÔ¨ff¹f°f ÀfÔU¦fÊ IYf ÀfWX¹fû¦f IYøYÔ¦ff. AfVfe¿f SXf¸f (´fiQZVf ¸fWXf¸fÔÂfe) f³ff¹ff ¦f¹ff dþÀfIZY d»f¹fZ ÀfÔþ¹f Vf¸ffÊ þe IYû ²f³¹fUfQÜAfVfe¿f SXf¸f IZY ´fifÔ°fe¹f ¸fWXf¸fÔÂfe f³f³fZ ´fSX ÀUf¦f°f IYf¹fÊIiY¸f SXÔ¦ffSXfþ ´ffIYÊ ¸fZÔ SXJf ¦f¹ff dþÀf¸fZ dVfÃfIY¸feÊ CX´fdÀ°f±f WXb¹fZÜ Àf·fe ¸fZÔCX°ÀffWX ³fþSX Af SXWXf ±ffÜ WX¸fZÔ B»ffIYûÔ IYû ÀfbSXdÃf°f SXJ³fZ °f`³ff°f dIY¹ff ¦f¹ff WX` AüSX WX¸ffSXZ þUf³f WXSX ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZ ¹fWXfh IYe þ³f°ff IYû ÀfbSXdÃf°f SXJ³fZ °f`¹ffSX WX` BÀfIZY Àff±f WXe ¹fWXfh IZY ¦fif¸fe¯fûÔ IYe ¸fQQ ·fe Àf¸f¹f Àf¸f¹f ´fSX IYSX³fZ WX¸f °f`¹ffSX WX` ¦fif¸fe¯fûÔ WX¸ffSXZ dIYÀfe ·fe I`Y¸´f ÀfZ ¸fQQ »fZ ÀfIY°fZ WX` ´fiUe¯f IbY¸ffSX, IY¸ffÔOXZMX ÀfeAfSX´feERY AfIYSX CX´f¨ffSX IYSXf³fZ EÔU ¸fb×µ°f ¸fZ QUfB¹ffh CX´f»f²f IYSXf³fZ IYe ff°f WX` dþÀfÀfZ ´fWXbh¨f dUWXe³f B»ffIYûÔ IZY ¦fif¸fe¯fûÔ IZY d»fE ¹fWX I`Y¸´f dIYÀfe ÀfÔþeU³fe ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ WX`Ü A´fSX ¸fb£¹f Àfd¨fU IYe dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ IYe Àf¸feÃff ³ffSXf¹f¯f´fbSXÜ A´fSX ¸fb£¹f Àfd¨fU AüSX dþ»fZ IZY ´fi·ffSXe Àfd¨fU ßfe fe.½WXe.AfSX ÀfbfiWX¸f¯OX¹f¸f ³fZ IYWXf dIY dþ»fZ IZY QcSXÀ±f AÔ¨f»fû ¸fZÔ d¿fÃff, ÀUfÀ±¹f, ÀfOÞXIY AüSX ÀffUÊþd³fIY dU°fSX¯f ´fi¯ff»fe þ`Àfe fbd³f¹ffQe ÀfbdU²ffAûÔ IYû ´fWXbÔ¨ffIYSX »fû¦fûÔ IYf dQ»f þe°f³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSXZZÜ ßfe ÀfbfiWX¸f¯OX¹f¸f ³fZ Afþ Vff¸f IYf¹ffÊ»f¹f IY»fZ¢MXûSXZMX »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f 2018 AüSX dþ»fZ ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ dUIYfÀf IYf¹fûÊ IYe Àf¸feÃff f`NXIY IZY QüSXf³f IYWXZZÜ A´fSX ¸fb£¹f Àfd¨fU ³fZ IYWXf dIY ³ffSXf¹f¯f´fbSX ³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f ÃfZÂfûZÔ ¸fZÔ ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IYf IYf¸f fOÞXe ¨fb³füd°f´fc¯fÊ AüSX ÀfWXfdÀfIY IYf¹fÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dþ»fZ ¸fZÔ Àfû³f´fbSX, AûSXLf AüSX IY³WXfSX¦ffÔU °fIY ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IYf IYf¹fÊ ´fcSXf WXû³fZ ´fSX UWXfÔ IZY d³fUfdÀf¹fûÔ IYû ÀUfÀ±¹f, d¿fÃff EUÔ A³¹f AüSX fZWX°fSX ÀfbdU²ffEÔ CX´f»f²f IYSXf¹fe þf ÀfIY°fe WX`Ü »fûIY d³f¸ffʯf IY»fÀMXSX IYf Af¹fûþ³f dfÔþ»fe, ffIbY»fUfWXe, fZ³fcSX AüSX LûMXZOXûÔ¦fSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ 88 dUþ¹fe ¦fif¸fe¯f ¸fdWX»ff ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYf dþ»ff À°fSX ´fSX Af¹fûdþ°f JZ»f ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ Q¸fIYÀff IYÀffUfWXe ¸fZ Qû dQUÀfe¹f ´fiû OXZ IYfOXÐe ´fid°f¹fûd¦f°ff ¨ffSXf¸ffÜ ¦fif¸f Q¸fIYÀff IYÀffUfWXe ¸fZ Qû dQUÀfe¹f ´fiû OXZ IYfOXÐe ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fZfþ³f þ¹f ³fZ¦fe ffff ³fU ¹fbUIY ¸fÔOX»f EÔU ¦fif¸fUfdÀf¹fû IZY °f°Uf²ff³f ¸fZ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dþÀfIYf Vfb·ffSXÔ·f 03 RYSXUSXe IZYf ¸fb£¹f Ad°fd±f fi¸WXf³fÔQ ³fZ°ff¸f ´fbUÊ dU²ff¹fIY, A²¹fÃf°ff ³fSXZ³Qi ¦fûMXe ¦fif¸f ÀfSX´fÔ¨f, dUVfZ¿f Ad°fd±f Ad¸f°ff fÔþfSXZ þ³f´fQ ÀfQÀ¹f, ²f³ffþe þbSXeÊ CX´fÀfSXÔ´f¨f, dÀf¹ffSXf¸f QSXûÊ ,f»fÔU°f IbYSX`MXe, ÀfZfWX³f VfûSXe, ßfe¸f°fe »fû¨f³fe QSXûÊ, ßfe¸f°fe Àfd°f¸ff ¦fûMXe, ßfe¸f°fe AÔþ³fe ¦fûMXe, ßfe¸f°fe ´fbd³f°ff IbYSX`MXe, ³ff±fb ¦fûMXf, fSX³fb IbYÔþf¸f, Vf¸·fb IZY¸fSXû,Àffd»fIY ³fZ°ff¸f IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZ dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ EÔU Àf¸ff´f³f ¸fb£¹f Ad°fd±f QZU»ff»f Qb¦¦ff, A²¹fÃf°ff ³fSXZ³Qi ¦fûMXe ¦fif¸f ÀfÔSX´f¨f, dUVfZ¿f Ad°fd±f þÀfÔUÔ°f ÀffWXb ¨ffSXf¸ff, ´fiQe´f ¨ffSXf¸ff,SX`³fdÀfÔWX IYfÔ¦fZ ¦fûÔOXUf³ff »ffgIY ¨ffSXf¸ff, SX`QbSXf¸f ¦fûMXe ¦ffÔZOXUf³ff ÃfZÂf IYÀffUfWXe, ´fbÀfCX SXf¸f ¦fûMXe, ¸f¹ffSXf¸f ¦fûMXe, EÔU ·ffSX°f UfdWX³fe ¸fdWX»ff IY¸ffÔOXû ¦fif¸f Q¸fIYÀff IZY õfSXf 04 RYSXUSXe IZYf dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ CXöY þf³fIYfSXe ¦fif¸f ÀfSXÔ´f¨f ³fSXZ³Qi ¦fûMXe ³fZ QeÜ dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû IYWXf dIY UZ B³f ÀfOÞXIYûÔ IYû dU¿fZ¿f øY¨fe »fZIYSX þ»Q ÀfZ þ»Q ´fcSXe IYSXf¹fZÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY UZ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ÀfZ CX³fIZY BÀf A¨LZ IYf¸f IZY d»fE A¨Lf B³ff¸f ·fe dQ»fUf¹fZZÔ¦fZÜ ´fi·ffSXe Àfd¨fU ³fZ IYWXf Af´f BÀf ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IYû ´fcSXf IYSX ÀfIY°fZ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d¦f˜e, ¸fbøY¸f IZY IYfSX¯f ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IZY IYf¹fÊ ¸fZÔ ff²ff CX°´f³³f ³f WXûÜ CX³WXûZÔ³fZ dIY¹ff ¦f¹ffÜ Afþ B³f ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ A´f³fe JZ»f ·ffU³ff IYf ´fdSX¨f¹f QZ°fZ WXbE ´fcSXZ þû¿f IZY Àff±f dUd·f³³f JZ»f QüOÞX, »fÔ¦fOÞXe QüOÞX, ²fe¸fe Àff¹fIY»f, IbYÀfeÊ QüOÞX, ¸fMXIYf RYûOÞX þ»fZfe QüOÞX Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZY³Qi ¨ffSXf¸ff ¸fZÔ ¸fSXeþû IYû Àf¸ffd¦fi¹ffa IYf dU°fSX¯f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¨ffSXf¸ffÜ ³f¦fSX IZY ¹fbUfAû õfSXf ¦fdNX°f dÀfõedU³ff¹fIY ÀfZUf Àfd¸fd°f IZY õfSXf ´fid°f ¸ffWX IZY ´fi±f¸f dQUÀf ´fSX ³f¦fSX IZY Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZY³Qi NXZIZYQfSXûÔ IZY Àf¸f¹f ´fSX ·fb¦f°ff³f ³f WXû³fZ AüSX Af SXWXe dQ¢IY°fûÔ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ÀfZ CX¨¨f À°fSX ´fSX ¨f¨ffÊ IYSX³fZ IYû IYWXfÜ BÀf AUÀfSX ´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe MXû´fZ¿USX U¸ffÊ, ´fbd»fÀf A²feÃfIY ßfe dþ°fZ³Qi Vfb¢»f, U³f¸f¯OX»ffd²fIYfSXe Àfbßfe ÀMXfg¹f»fû ¸f¯OXfUe, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ßfe A¿fûIY ¨fûfZ ÀfdWX°f dUd·f³³f dU·f¦ffûÔ IZY dþ»ff Af¹fûdþ°f WXbBÊÜ 50 ¸feMXSX QüOÞX ¸fZÔ ffIbY»fUfWXe IY»fÀMXSX IYe SXf¸ff°fe ´fi±f¸f, LûMXZOXûÔ¦fSX IY»fÀMXSX ÀfZ ´fûIZY¿USXe dõ°fe¹f AüSX ´fb³fe°ff °fÈ°fe¹f À±ff³f ´fSX SXWXeÜ ÀIcY»f d¿fÃff ¸fÔÂfe ßfe IZYQfSX IY¿¹f´f IY»f ¨ffSXf¸ff ¸fZ ¸fSXeþû IZYf Àf¸ffd¦fi¹fû IYf dU°fSX¯f dIY¹ff þf°ff WX`Ü BÀfe IiY¸f ¸fZ 01 RYSXUSXe IZYf Àfd¸fd°f õfSXf AÀ´f°ff»f ´fWXbg¨fIYSX OXfg Aû ´fe VfÔ¢½ffSX feE¸fAû ,OXfg E IZY IYûSXfʸf IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZ ¸fSXeþû IZYf ³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf ¹ff A³¹f IYf¹fÊ fZWXQ ¨fb³fü°fe´fc¯fÊ ÀfbfiWX¸f¯OX¹f¸f À°fSXe¹f Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ´fi·ffSXe Àfd¨fU ßfe fe.½WXe.AfSX ÀfbfiWX¸f¯OX¹f¸f ³fZ ffSXe-ffSXe ÀfZ dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ õfSXf dþ»fZ ¸fZÔ dIYE þf SXWXZ dUIYfÀf IYf¹fûÊZ IYf ¹füSXf d»f¹ffÜ BÀfe QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f - 2018 ¸fZÔ ´fif~ AfUZQ³fûÔ AüSX CX³fIZY d³fSXfIYSX¯f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ff°f¨fe°f IYeÜ ÀUfÀ±¹f ¹ffÔdÂfIYe¹f dU·ff¦f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY CX³WXZZÔ »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f ¸fZÔ 260 AfUZQ³f ´fÂf ´fif~ WXbE WX`Ü dþÀf¸fZÔ Ad²fIYfÔ¿f WX`¯OX´fÔ´f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f AüSX þ»f ¹fûþ³ff IZY WX`ÔÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY À±f»f d³fSXeÃf¯f ´fSX AfUZQ³fûÔ IYf 15 ¸ff¨fÊ ÀfZ ´fWX»fZ d³fSXfIYSX¯f IYSX d»f¹ff þf¹fZ¦ffÜ A´fSX ¸fb£¹f Àfd¨fU ³fZ ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ´fif±fd¸fIY CX´f- ÀUfÀ±¹f IZY³Qi, À¸ffMXÊ IYfOXÊ AüSX d¸f°ffd³f³f IZY ·fb¦f°ff³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fÔZ þf³fIYfSXe »feÜ NXÔOX IZY f¨ffU IZY d»fE ¨fïSX IYf dU°fSX¯f IYSX ¸ff³fU°ff IYf ´fdSX¨f¹f QZ°fZ WXbE ´fb¯¹f IYf IYf¹fÊ dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹f SXf³fb ÀfZ³f, ¸f³fûþ, WXSXUÔVf, ´f´´fb QZUÔf¦f³f, ´fU³f , ¸fb¢IYe ¸fWXfSXfþ, I`Y»ffVf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¨ffSXf¸ffÜ ¨ffSXf¸ff ±ff³ff ¸fZ ³fU ´fQÀ±f ±ff³ff ´fi·ffSXe fÈþZVf IbYVfUfWX ³fZ ¦fbøYUfSX IZYf ¨ffSXf¸ff ±ff³ff ¸fZ ´fQ·ffSX ÀfÔ·ff»ffÜ CX³WXZf³fZ ´fQ·ffSX ¦fiWX¯f IYSX³fZ IZY ffQ ´fÂfIYfSXû ÀfZ ¨f¨ffÊ IYSX°fZ WXbE f°ff¹ff dIY CX³fIYf ´fWX»ff CXïZV¹f ³f¦fSX ¸fZ VffÔd°f ½¹fUÀ±ff AüSX A´fSXf²fû IYf SXûIY³ff WX`Ü CX³WXû³fZ ³f¦fSX ¸fZ ³f¦fSX EÔU ±ff³ff ÃfZÂf IZY A³°fʦf°f ¨f»f SXWXZ AU`²f IYf¹fûÊ ´fSX dÔVfÔIYþf IYÀf³fZ IYe ff°f IYWXeÜ UWXe A´fSXf²fû IZYf SXûIY³fZ EÔU VffÔd°f ½¹fUÀ±ff fWXf»f IYSX³fZ IZY d»fE þ»Q ÀfZ þ»Q ³f¦fSX IZY ´fi¸fbJ Vfd³fUfSX Vff¸f IYû dfWXf³f JZ»f ¸fWXû°ÀfU IYf Àf¸ff´f³f IYSXZÔ¦fZÜ Àf¸ff´f³f ÀfZ ´fWX»fZ ßfe IY¿¹f´f JZ»f ¸fZÔ dUþ¹fe ´fid°f·ff¦fe ¸fdWX»ffAûÔ IYû ´fbSXÀIÈY°f IYSX Àf¸¸ffd³f°f IYSXZÔ¦fZÜ IYNXûd»f¹ff, ¦fû»fb,SXfþb Àfû³fe, Qe´fIY AûÓff, AVfûIY ,¹ffQSXf¸f d³f¸fÊ»fIYSX, Qe´fIY ¸fd»fIY, Àfû³fb, ³fUff Jf³f, dRYSXûþ Jf³f, d´f³MXb Jf³f, AüSX A³¹f Àf·fe Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ fÈþZVf IbYVfUfWX ³fZ ¨ffSXf¸ff ±ff³ff ¸fZÔ ´fQ·ffSX ÀfÔ·ff»ff À±f»fZf ,¨f`IY ¨f`SXfWXZf ´fSX ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXf »f¦ff³fZ IYe ff°f IYWXeÜ CX³WXZf³fZ Af¸f ³ff¦fdSXIYû ÀfZ ´fbd»fÀf IYf ÀfWX¹fû¦f IYSX³fZ IYe A´fe»f IYeÜ LZOXJf³fe ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dSX´ffZMÊX QªfÊ ¨ffSXf¸ffÜ ±ff³ff ÃfZÂff³°fʦf°f ¦fbøYUfSX IZYf ¦fif¸f OXûIY»ff ¸fZ»ff ÀfZ Uf´fÀf A´f³fZ §fSX þf SXWXe ¹fbU°fe IYf SXfÀ°ff SXûIYSX Qû ¸f³f¨f»fZ ¹fbUIYû ³fZ CXÀfÀfZ LZOXJf³fe IYeÜ dþÀfIYe dVfIYf¹f°f ¹fbU°fe ³fZ ¨ffSXf¸ff ±ff³fZ ¸fZ IYeÜ ¦fif¸f ¸ffWXbQ IYe 26 U¿feʹf ¹fbU°fe ¦fbøYUfSX IYe Vff¸f 07 fþZ ¦fif¸f OXûIY»ff ¸fZ»ff ¸f³ffIYSX Uf´fÀf ¸ffWXbQ A´f³fZ §fSX Af SXWXe ±fe,°f·fe ¦fif¸f ·fSXeMXÊû»ff ¸ff¦fÊ ¸fZ Qû ¸f³f¨f»fZ ¹fbUIY d´fi°fZVf IbYÔþf¸f d´f°f ßfU¯f IbYÔþf¸f 22 U¿fÊ AüSX ÀfÔU»fbSXf¸f d´f°ff ´fi·fbSXf¸f f§fZ»f 25 U¿fÊ Qû³fû d³fUfÀfe ¦fif¸f QSX¦fWX³f IZY õfSXf ¹fbU°fe IYf SXfÀ°ff SXûIYIYSX CXÀfÀfZ LZOXJf³fe IYe ¦fBÊÜ C M Y K