Views
9 months ago

amanpath

4 Àfa´ffQIYe¹f

4 Àfa´ffQIYe¹f ffþfSX IYf ·fSXûÀff OX¦f¸f¦ff¹ff IiYZdOXMX SXZdMXÔ¦f EþZÔÀfe dRY¨f ³fZ VfbIiYUfSX IYû IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ´fSX IYþÊ IZY ·ffSXe QffU IZY IYfSX¯f ·ffSX°f IYe SXZdMXÔ¦f ¸fZÔ Àfb²ffSX ÷YIY ¦f¹ff WX` dU Øf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe õfSXf ´fZVf dIY¹ff ¦f¹ff fþMX ffþfSX IYû SXfÀf ³fWXeÔ Af¹ff WX`Ü VfbIiYUfSX IYû VfZ¹fSX ffþfSX ¸fZÔ ·ffSXe d¦fSXfUMX QZJ³fZ IYû d¸f»feÜ ÀfZÔÀfZ¢Àf 727 AÔIY »fbPÞXIYIYSX 35,179 IZY ³fe¨fZ þf ´fWXbÔ¨ffÜ d³fµMXe ¸fZÔ ·fe IYSXef 225 AÔIYûÔ IYe d¦fSXfUMX IZY Àff±f 10,790 IZY ³fe¨fZ ´fWXbÔ¨f ¦f¹feÜ f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY A¦fÀ°f 2017 IZY ffQ ´fWX»fe ffSX ¸ffIZYÊMX B°f³ff ³fe¨fZ ¦f¹ff WX`Ü IiYZdOXMX SXZdMXÔ¦f EþZÔÀfe dRY¨f ³fZ VfbIiYUfSX IYû IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ´fSX IYþÊ IZY ·ffSXe QffU IZY IYfSX¯f ·ffSX°f IYe SXZdMXÔ¦f ¸fZÔ Àfb²ffSX ÷YIY ¦f¹ff WX`Ü dRY¨f IYf ¹fWX f¹ff³f EZÀfZ Àf¸f¹f Af¹ff WX`, þf EIY WXe dQ³f ´fWX»fZ ´fZVf fþMX ¸fZÔ dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ SXfþIYû¿fe¹f §ffMXZ IYf »fùf þeOXe´fe IZY 3.2 ´fid°fVf°f ÀfZ fPÞXfIYSX 3.5 ´fid°fVf°f dIY¹ff WX`Ü VfZ¹fSX ffþfSX ¸fZÔ d¦fSXfUMX IYf IYfSX¯f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ffþfSX ¸fZÔ QffU, À±ff³fe¹f IYfSX¯f, fþMX AüSX dRY¨f IYe SXZdMXÔ¦f IYf AÀfSX ·fe ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü f`ÔIY d³fµMXe ¸fZÔ IYfRYe d¦fSXfUMX QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXe WX`Ü ª¹ffQf°fSX f`ÔIYûÔ IZY VfZ¹fSX »ff»f d³fVff³f ¸fZÔ IYfSXûffSX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ´feÀfe þc»fÀfÊ IZY VfZ¹fSX ¸fZÔ ·ffSXe d¦fSXfUMX Af ¦fBÊ WX`Ü ARYUfWXZÔ WX`Ô dIY BÀf³fZ UfIYSXZÔþe ¸fZÔ IZY IbYL ÀMXZIY JSXeQZ WX`ÔÜ ´feÀfe þc»fÀfÊ ¸f`³fZþ¸fZÔMX ³fZ MXeUe ´fSX À´fáeIYSX¯f QZ°fZ WXbE IYWXf dIY Qû³fûÔ IÔY´fd³f¹fûÔ IZY ¸f`³fZþ¸fZÔMX ¸fZÔ IYûBÊ ÀfÔfÔ²f ³fWXeÔ WX`Ü dIYÀfe ·fe ´fi¸fûMXSX ³fZ IÔY´f³fe IZY ÀMXZIY ³fWXeÔ JSXeQZ WX`ÔÜ UfIYSXZÔþe A¨ff³fIY »f¦f·f¦f 30 ´fid°fVf°f ³fe¨fZ ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ EZd¢ÀfÀf f`ÔIY, ¹fÀf f`ÔIY, EÀffeAfBÊ, BÔdOX¹fffb»Àf WXfCXdþÔ¦f RYfB³f`ÔÀf, AOXf¯fe ´fûMXÐÀfÊ, AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ f`ÔIY, IYûMXIY ¸fdWXÔQif f`ÔIY, Àf³f RYf¸ffÊ, MXfMXf ÀMXe»f AüSX ¹fc´feE»f VfbøYAf°fe »fcþÀfÊ ¸fZÔ ÀfZ ±fZÜ dWXÔOX»fIYû, E¨fÀfeE»f MX`¢³ffg»fþe, fþfþ AfgMXû AüSX AfBÊMXeÀfe VfbøYAf°fe ¦fZ³fÀfÊ ¸fZÔ SXWXZÜ feEÀfBÊ IYf d¸fOXI`Y´f BÔOXZ¢Àf 1.5 RYeÀfQe d¦fSXf WX`, þfdIY d³fµMXe IZY d¸fOXI`Y´f 100 BÔOXZ¢Àf ¸fZÔ 1.7 RYeÀfQe IYe d¦fSXfUMX QþÊ IYe ¦fBÊ WX`Ü feEÀfBÊ IYf À¸ffg»fI`Y´f BÔOXZ¢Àf 2 RYeÀfQe »fbPÞXIYf WX`Ü f`ÔdIÔY¦f, AfgMXû, ¸fedOX¹ff, ¸fZMX»f, RYf¸ffÊ, dSX¹f»MXe, IÔYª¹fc¸fSX OXйfbSXZf»Àf, I`Yd´fMX»f ¦fbOXÐÀf, ´ffUSX AüSX Afg¹f»f EÔOX ¦f`Àf VfZ¹fSXûÔ ¸fZÔ dfIYUf»fe WXfUe WX`Ü f`ÔIY d³fµMXe 1.5 RYeÀfQe d¦fSXIYSX 26,816 IZY À°fSX ´fSX Af ¦f¹ff WX`Ü dRY¨f SXZdMXÔ¦f (·ffSX°f) IZY d³fQZVfIY EUÔ ´fif±fd¸fIY ÀUf¹fØf dUãZ¿fIY ±ffg¸fÀf øY¢¸ffIYSX ³fZ IYWXf, ¹fdQ A¨LZ ÀfZ dIiY¹ff³U¹f³f dIY¹ff ¦f¹ff °fû B³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff J¨fÊ ¸f°fQf°ffAûÔ IZY fOÞXZ U¦fÊ °fIY ´fWXbÔ¨fZ¦ff þû dIY Af¦ff¸fe ¨fb³ffU IZY d»fWXfþ ÀfZ ¸fWX°UWXe³f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX IYe IY¸fþûSX dUØfe¹f dÀ±fd°f ³fZ ·ffSX°f IYe ÀUf¹fØf SXZdMXÔ¦f IZY Àfb²ffSX ¸fZÔ ÷YIYfUMX OXf»fe WX`Ü ÀfSXIYfSX IZY DY´fSX þeOXe´fe IZY IYSXef 68 ´fid°fVf°f IZY fSXffSX FY¯f IYf fûÓf WX` AüSX ¹fdQ SXfª¹fûÔ IYû Vffd¸f»f dIY¹ff þfE °fû SXfþIYû¿fe¹f §ffMXf þeOXe´fe IYf 6.5 ´fid°fVf°f WX`Ü øY¢¸ffIYSX ³fZ IYWXf, ÀfSXIYfSX ³fZ SXfþIYû¿fe¹f §ffMXZ IYû þeOXe´fe IZY °fe³f ´fid°fVf°f °fIY Àfed¸f°f SXJ³fZ IZY »fùf IYû 2020-21 °fIY IZY d»fE MXf»f dQ¹ff WX` þû BÀfIZY IYf¹fÊIYf»f ÀfZ ·fe Af¦fZ WX`Ü þ` 03 RYSXUSXe 2018 Vfd³fUfSX ¸fbQÐQZ IYe ff°f Ad·fþe°f ¸fbJû´ff²¹ff¹f, A±fÊVffÀÂfe VfûSX ª¹ffQf, ¸f°f»ff IYe ff°fZÔ IY¸f Àfe dIY CX¸¸feQ ±fe, IZYÔQie¹f fþMX-IY¸f-ÀfZ-IY¸f fþMX ·ff¿f¯f- ¸fZÔ JZ°fe AüSX ¦fif¸fe¯f ÃfZÂf ´fSX fWXb°f WXe Ad²fIY RYûIYÀf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f (E¸fEÀf´fe) IYû »ff¦f°f ÀfZ OXZPÞX ¦fb³ff IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff 2022 °fIY dIYÀff³fûÔ IYe Af¸fQ³fe Qû¦fb³ff IYSX³fZ IZY ÀfSXIYfSX IZY Qe§fÊIYfd»fIY ¸fWX°UfIYfÔÃff IZY A³fbøY´f WX`Ü dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ A´f³fZ ·ff¿f¯f ¸fZÔ IYWXf WX` dIY ³fed°f Af¹fû¦f õfSXf °f`¹ffSX ´fi¯ff»fe IZY þdSX¹fZ ³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f °f¹f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ ffþfSX Àfd¸fd°f¹fûÔ IYû þûOÞX IYSX IÈYd¿f ffþfSX °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY d»fE Qû WXþfSX IYSXûOÞX IYf AfUÔMX³f ·fe dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f fPÞXf³fZ IZY CX´ff¹fûÔ ¸fZÔ EIY WX`Ü ÀfSXIYfSX ¦fif¸fe¯f AfffQe IYû ¹fWX ·fSXûÀff dQ»ff³fZ IZY d»fE þe-°fûOÞX IYûdVfVf IYSX SXWXe WX` dIY ffþfSX AüSX dU°fSX¯f IYe SX¯f³fed°f¹fûÔ IYû fZWX°fSX IYSX dIYÀff³fûÔ IYe DY´fþ IYf A¨Lf Qf¸f dQ»ff³fZ IZY d»fE »f¦fe WXbBÊ WX`Ü »fZdIY³f, ¹fWX ²¹ff³f QZ³ff WXû¦ff dIY ·ffSX°fe¹f Jfô d³f¦f¸f AüSX A³¹f ÀfSXIYfSXe EþZÔdÀf¹fûÔ õfSXf þû JSXeQ WXû°fe WX`, UWX IbY»f Jfôf³³f CX°´ffQ³f IYf fWXb°f LûMXf dWXÀÀff WXe WX`Ü ¸fÀf»f³f, ¦fZWXcÔ IYe JSXeQ fOÞXZ JSXeQûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX`, ´fSXÔ°fb fe°fZ Àff»fûÔ ¸fZÔ BÀf RYÀf»f IZY IbY»f CX°´ffQ³f IZY °feÀf RYeÀfQe ÀfZ ·fe IY¸f dWXÀÀfZ IYe JSXeQ WXû°fe WX`Ü BÀf d»fWXfþ ÀfZ, E¸fEÀf´fe ¸fZÔ fPÞXû°fSXe dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f Qû¦fb³fe IYSX³fZ IYf EIY¸ffÂf SXfÀ°ff ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff WX`Ü BÀfIZY d»fE ÀfSXIYfSX IYû JZ°fe ¸fZÔ B³f´fbMX ÀfdÀfOXe AüSX A³¹f CX´ff¹f IYSX³fZ WXûÔ¦fZÜ »fZdIY³f, U`Àff IYSX³fZ IYe þ¦fWX ÀfSXIYfSX B²fSX-CX²fSX IZY CX´ff¹f IYSX SXWXe WX`, þ`ÀfZ- ffÔÀf ¸fZÔ 1290 IYSXûOÞX IYf d³fUZVfÜ EZÀfZ CX´ff¹f IbY»f fþMX AfUÔMX³f IZY IYfRYe ±fûOÞXZ dWXÀÀfZ WX`ÔÜ fþMX IZY dþÀf ´fÃf IYû ÀfSXIYfSX ª¹ffQf ¸fWX°U QZ SXWXe WX`, UWX WX` Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f IYf¹fÊIiY¸fÜ BÀf¸fZÔ Qû ·ff¦f ¸fZÔ AfUÔMX³f IYf ´fiÀ°ffU WX`- 1,200 IYSXûOÞX J¨fÊ WXûÔ¦fZ ³f¹fZ ÀUfÀ±¹f IZYÔQiûÔ IYe À±ff´f³ff ´fSX (QZVf IZY fOÞXZ AfIYfSX IZY d»fWXfþ ÀfZ ¹fWX fWXb°f ¸ff¸fc»fe SXIY¸f WX`) °f±ff QcÀfSXZ dWXÀÀfZ ¸fZÔ 10 IYSXûOÞX ¦fSXef ´fdSXUfSXûÔ ¹ff³fe IYSXef 50 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYû Àff»ff³ff ´ffÔ¨f »ffJ °fIY IZY ÀUfÀ±¹f fe¸ff IYe ½¹fUÀ±ffÜ ¹fWX þû QcÀfSXf dWXÀÀff WX`, UWX ‘¹fcd³fUÀfÊ»f WXZ»±f IYUSX’ þ`Àff dQJf¹fe ´fOÞX°ff WX`, AüSX BÀf¸fZÔ IYûBÊ ÀfÔQZWX ³fWXeÔ WX` dIY ÀfSXIYfSX AüSX ÀfØfføYPÞX ´ffMXeÊ 2019 IZY ¨fb³ffU °fIY BÀf ¹fûþ³ff IYf Ad²fIYfd²fIY »ff·f ´fWXbÔ¨ff³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZÔ¦feÜ »fZdIY³f BÀf ¸fWX°UfIYfÔÃfe ¹fûþ³ff IZY ffSXZ ¸fZÔ IbYL þøYSXe ÀfUf»f ´fcLf þf³ff ¨ffdWXEÜ AfdJSX ÀUfÀ±¹f fe¸ff ¢¹fûÔ dQ¹ff þf SXWXf WX`? BÀfIYe þ¦fWX ‘¹fcd³fUÀfÊ»f RiYe fZdÀfIY ÀUfÀ±¹f ÀfZUf’ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ Qe þf SXWXe WX`? QZVf·fSX ¸fZÔ Ad²fIY-ÀfZ-Ad²fIY ÀUfÀ±¹f AüSX d¨fdIY°Àff IZYÔQiûÔ IYe À±ff´f³ff IZY d»fE A¨Lf-JfÀff AfUÔMX³f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ¢¹ff fe¸ff QZ³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ÀfZ WXe ÀfUf»fûÔ IZY §fZSXZ ¸fZÔ SXWX³fZUf»fZ d³fþe AÀ´f°ff»fûÔ IYû ¸fSXeþûÔ IYf Vfû¿f¯f IYSX³fZ AüSX ª¹ffQf ´f`Àff »fZ³fZ þ`ÀfZ ³f°feþZ ³fWXeÔ WXûÔ¦fZ? ¢¹ff fe¸ff IÔY´fd³f¹fûÔ IYû ÀfSXIYfSXe ²f³f WXÀ°ffÔ°fdSX°f IYSX³fZ IYf ¸ff¸f»ff ³fWXeÔ f³fZ¦ff, þfdIY CXÀfe ²f³f ÀfZ ÀUfÀ±¹f ÀfZUf IYf fbd³f¹ffQe PXfÔ¨ff °f`¹ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»f ÀfIY°fe WX`? ¹fZ Àff UZ ÀfUf»f WX`Ô, þû °ff°IYfd»fIY °füSX ´fSX ´fcLZ þf³fZ ¨ffdWXEÜ kSXfWXel IZY ´fiZ¸f ´fb¿´f A±fÊVffÀÂf þf³fcÔ ³fWXeÔ, fþMX ³fWXeÔ IbYL JfÀfÜ WXcÔ »fZdIY³f ²f³fUf³f ¸f`Ô, °fb¸f þû ¸fZSXZ ´ffÀfÜÜ ¸fZWX³f°f ÀfZ SXûMXe d¸f»fZ, þûOÞX °fûOÞX ÀfZ SXfþÜ ³fe¹f°f ÀfZ fSXIY°f d¸f»fZ, Àfb»fÓfZ df¦fOÞXZ IYfþÜÜ VfVffÔIY ·ffSXõfªf Ue´fe EÔOX SXeþ³f»f WXZOX, ¨ffgBÀf fiûdIÔY¦f þZMX»fe ÀffWXf, ¸ffRY IYedþ¹fZ¦ff, BÀf ffSX IYf Af´fIYf fþMX þ¸ff ³fWXeÔ AüSX Af °fIY IZY Af´fIZY Àf·fe fþMXûÔ ¸fZÔ ¹fZ ÀffÀfZ IY¸fþûSX fþMX WXe ¸ff³ff þfE¦ffÜ dUVfZ¿f IYSX VfZ¹fSX ffþfSX AüSX IYfg´fûSXZÊMX ÀfZ¢MXSX IZY d»fE °fû ¹fZ d³fSXfVffþ³fIY WXe WX`Ü U¿fûÊ ÀfZ VfZ¹fSX ffþfSX IZY ´fid°f CXQfÀfe³f AüSX AfVfÔdIY°f Af¸f ·ffSX°fe¹f WXf»f ¸fZÔ VfZ¹fSX ffþfSX IYe AüSX Af³fZ »f¦ff ±ffÜ ¸¹fc¨¹fcA»f RY¯OX ¸fZÔ ·fe CX³fIYf d³fUZVf AüSX dUV½ffÀf fPÞX³fZ »f¦ff ±ff AüSX dUQZVfe d³fUZVfIYûÔ IYf »f¦f·f¦f EIYLÂf Ad²fIYfSX MXcMX³fZ »f¦ff ±ffÜ §fSX-QbIYf³f ´fSX dU´fSXe°f ´fi·ffU OXf»f°fe WX` ¦f¯fZVf þe IYe EZÀfe ´fid°f¸ff ¦f¯fZVf ·f¦fUf³f ´fi±f¸f ´fcª¹f QZU°ff WX`ÔÜ A¦fSX Af´f A´f³fZ §fSX AüSX Qµ°fSX ¸fZÔ ¦f¯fZVf ´fid°f¸ff IYe À±ff´f³ff IYSX°fZ WX`Ô °fû Af´fIYû CX³fIYe ´fcþf ÀfZ ´fcUÊ IbYL ff°fûÔ IYf ²¹ff³f SXJ³ff ¨ffdWXEÜ ßfe ¦f¯fZVf þe IYe ¸fcd°fÊ ¹ff d¨fÂf ¸fZÔ BÀf ff°f IYf ²¹ff³f [ ³fªfdSX¹ff ] SXJZÔ dIY CX³fIYe ÀfcÔOX ffEÔ WXf±f IYe AûSX §fc¸fe WXbBÊ WXûÜ §fSX ¸fZÔ ·f¦fUf³f ¦f¯fZVf IYe f`NXe ¸fbQif ¸fZÔ AüSX QbIYf³f ¹ff AfgdRYÀf ¸fZÔ JOÞXZ ¦f¯f´fd°f IYe ¸fcd°fÊ ¹ff °fÀUeSX SXJ³ff Vfb·f ¸ff³ff þf°ff WX`Ü §fSX AüSX QbIYf³f ¸fZÔ ¦f¯fZVf þe IYe ¸fcd°fÊ ·fe°fSX IYf Uf°ff»ffÊ´f þû °fûOÞX QZ¦ff, UWXe Àfb³f³fZ ¸fZÔ Àf¸f±fÊ WXû¦ff °fb¸f fû»f°fZ UöY Àfþ¦f WXû°fZ WXû, Àfb³f°fZ UöY Àfþ¦f ³fWXeÔ WXû°fZÜ ..AüSX EZÀff dIYÀfe ²f¸fÊ Àf·ff ¸fZÔ WXe WXû°ff WXû, EZÀff ³fWXeÔ WX`, þf ·fe IYûBÊ QcÀfSXf °fb¸fÀfZ fû»f°ff WX`, °f·fe °fb¸f Àfþ¦f ³fWXeÔ WXû°fZ ¢¹fûÔdIY EIY BÔMXSX³f»f OXf¹f»ffg¦f WX`, EIY ·fe°fSX ¨f»f³fZUf»ff Uf°ff»ffÊ´f WX`, dþÀf¸fZÔ °fb¸f QfZ WXûÜ QcÀfSXf fû»fZ þf°ff WX`Ü °fb¸f EZÀff ·ffU ·fe ´fiIYMX IYSX°fZ WXû dIY ¸f`Ô Àfb³f SXWXf WXcÔ »fZdIY³f UWX ·ffU-·fÔd¦f¸ff WX`, ·fe°fSX °fb¸f fû»fZ þf SXWXZ A¨LZ dQ³fûÔ IYf ¸fcOX f³fZ SXWX³fZ QedþE ÀffWXZf A ·fe dUIYdÀf°f SXf¿MÑXûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ A·fe ·fe WX¸ffSXf VfZ¹fSX ffþfSX IYf ¸ffIZYÊMX I`Yd´fMX»ffBþZVf³f IYfRYe IY¸f WX`Ü ¨fcÔdIY VfZ¹fSX ffþfSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fcÔþeIYSX¯f AüSX ´fcÔþe IYe CX´f»f²f°ff ¸fZÔ ÀfWXcd»f¹f°f WXû°fe WX`, BÀfd»fE ·ffSX°f þ`ÀfZ QZVf þWXfÔ ´fcÔþe IYe IY¸fe WX` UWXfÔ VfZ¹fSX ffþfSX IYû Àf°f°f ´fiû°ÀffWX³f IYe þøYSX°f WXû°fe WX`Ü AüSX þZMX»fe ÀfSX, Af´f³fZ °fû »ffÔ¦f MX¸fÊ I`Yd´fMX»f ¦fZ³f ´fSX MX`¢Àf WXe »f¦ff dQ¹ffÜ A·fe BÀfÀfZ f¨ff þf³ff ¨ffdWX¹fZ ±ff AüSX f¨ff ·fe þf ÀfIY°ff ±ffÜ AüSX ¹fZ °fû d°fWXSXf IYSXf²ff³f WXû ¦f¹ffÜ EIY °fû IÔY´f³fe A´f³fZ »ff·f ´fSX IYSX QZ°fe WXe WX` AüSX ¹fZ A´fi°¹fÃf øY´f ÀfZ d³fUZVfIYûÔ ´fSX WXe ·ffSX WX`,Àff±f WXe CX³WXZÔ WXSX MÑfÔÀfZ¢Vf³f ´fSX EÀfMXeMXe ·fe ¨fbIYf³fe ´fOÞX°fe WX` AüSX Af ¹fZ ³f¹ff IYSXÜ EÀfMXeMXe AüSX »ffÔ¦f MX¸fÊ I`Yd´fMX»f ¦fZ³f MX`¢Àf ¸fZÔ ÀfZ EIY WXe SXWX³ff ¨ffdWXEÜ A±fʽ¹fÀ±ff IZY ¸fû¨fZÊ ´fSX ·fe CXÀfZ ÀfWXfSXf QZ³fZ IZY WXûÜ AüSX þf °fb¸f ·fe°fSX fû»f SXWXZ WXû °fû °fb¸f dIYÀfIYû Àfb³fû¦fZ? °fb¸f, ·fe°fSX þû fû»f SXWXf WX`, CXÀfIYû WXe Àfb³fû¦fZÜ ¢¹fûÔdIY ffWXSX IZY fû»f³fZUf»fZ IYe AfUfþ °fû °fb¸WXfSXZ °fIY ´fWXbÔ¨f WXe ³f ´ffE¦feÜ °fb¸WXfSXe A´f³fe AfUfþ IYe ¦fcÔþ IYfRYe WX`Ü ..AüSX BÀfd»fE °fû °fb¸WXZÔ ³feÔQ ¸ff»fc¸f WXû³fZ »f¦f°fe WX`Ü ¢¹fûÔdIY °fb¸f A´f³fZ ÀfZ DYfZ WXbE WXûÜ þf °fb¸f fû»f°fZ WXû, °ff °fb¸f ±fûOÞXZ Àfþ¦f WXû°fZ WXûÜ »fZdIY³f þf °fb¸f d»fE fWXb°f IbYL ³f¹ff ³fWXe WX`Ü ´fi°¹fÃf IYSXû ¸fZÔ IY¸fe ³fWXe IYe ¦fBÊÜ 40000 ÷Y´f¹fZ IYf ÀMX`ÔOXOXÊ dOXOX¢Vf³f IbYL JfÀf ³fWXeÜ MX`¢Àf À»f`f ¸fZÔ ·fe IYûBÊ SXfWX°f ³fWXeÜ BÀfÀfZ IYSXQf°ff IYe þZf ¸fZÔ IYûBÊ CX»»fZJ³fe¹f f¨f°f ³fWXe WXû¦fe AüSX A±fʽ¹fÀ±ff ¸fZÔ J¨fÊ ³fWXe fPÞXZ¦ffÜ ¦fif¸fe¯f A±fʽ¹fÀ±ff ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f IYe IYûdVfVf WXbBÊ WX` , ²f³f IYf AfUÔMX³f fPÞXf WX` ´fSX BÀfIZY Àff±f A¦fSX ·ffSX°fe¹f IYfg´fûSXZMX þ¦f°f ,¸f²¹f U¦fÊ AüSX dUØfe¹f ffþfSX IYe ·fe ²¹ff³f SXJf þf°ff °fû QZVf A¨LZ dQ³fûÔ IYe °fSXRY AüSX ¸fþfc°fe ÀfZ fPÞX°ff þZMX»fe ÀffWXfÜ 1.48 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ SXZ»f IYû,¦fif¸fe¯f BÔRiYfÀMшYSX IYû 14.43 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ, Àf·fe IYû §fSX,WXSX §fSX IYû dfþ»fe,ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ffAûÔ IYf dUÀ°ffSX, dOXdþMX»ffBþZVf³f IYû fPÞXfUf, 8 IYSXûOÞX SXÀfûBÊ ¦f`Àf IZY IY³fZ¢Vf³f ,MXZ¢ÀfMXfB»f ÀfZ¢MXSX IYû ´fiû°ÀffWX³f, ÀfOÞXIYûÔ IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE fOÞXe ²f³fSXfdVf AfdQ AfdQ ÀfZ Àfb³f°fZ WXû, °ff °fb¸f ¸fcd¨LÊ°f WXû³fZ »f¦f°fZ WXû, ¢¹fûÔdIY °fb¸f A´f³fZ ÀfZ DYfZ WXbE WXûÜ ¹fWX ff°f °fû °fb¸f IYBÊ QRZY ·fe°fSX IYSX ¨fbIZY WXû þû Afþ dRYSX IYSX SXWXZ WXûÜ ¹fWX °fû ´fb³f÷YdöY WX`Ü CXÀfÀfZ DYf ´f`Qf WXû°fe WX`Ü CXÀfÀfZ ³feÔQ ¸ff»fc¸f WXû³fZ »f¦f°fe WX`Ü UWX ·fe f¨ffU WX` AüSX UWX BÀf ff°f IYe JfSX WX` dIY ·fe°fSX EIY Uf°ff»ffÊ´f ¨f»f SXWXf WX`Ü ·fe°fSX IYf Uf°ff»ffÊ´f þû °fûOÞX QZ¦ff, UWXe Àfb³f³fZ ¸fZÔ Àf¸f±fÊ WXû°ff WX`Ü SXJ°fZ Àf¸f¹f ²¹ff³f SXJZÔ dIY CX³fIZY Qû³fûÔ ´f`SX þ¸fe³f IYf À´fVfÊ IYSX°fZ WXbE WXûÔÜ BÀfÀfZ IYf¸fûÔ ¸fZÔ dÀ±fSX°ff AüSX ÀfRY»f°ff Af°fe WX`Ü ÀfUʸfÔ¦f»f IYe IYf¸f³ff IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû dÀfÔQcSXe SXÔ¦f IZY ¦f¯f´fd°f IYe AfSXf²f³ff IYSX³fe ¨ffdWXEÜ EZÀff IYSX³fZ ´feNX ±ff´f±f´ff¹fe þf ÀfIY°fe WX` ´fSX A±fʳfed°f IZY fþMX ´fSX SXfþ³fed°f IYe Lf´f IbYL ª¹ffQf WXe WXfUe dQJ°fe WX` BÀf ffSXÜ »ffÔ¦f MX¸fÊ I`Yd´fMX»f ¦fZ³f MX`¢Àf IZY ffQ ¹fZ ¸ffÔ¦f CXNX SXWXe WX`Ô dIY EÀfMXeMXe IYû WXMXf dQ¹ff þfEÜ A¦fSX dUØf ¸fÔÂfe BÀfZ Àfb³f AüSX ¸ff³f »fZ°fZ WX`Ô °fû ¹fZ EIY SXfWX°f ·fSXe AüSX A¨Le JfSX WXû¦feÜ ·ffSX°fe¹f VfZ¹fSX ffþfSX EZd°fWXfdÀfIY DYÔ¨ffB¹fûÔ IZY AfÀf ´ffÀf WX` AüSX BÀf³fZ ³fûMX fÔQe °f±ff þeEÀfMXe þ`ÀfZÔ IYOÞXZ IYQ¸fûÔ IYû Af°¸fÀff°f IYSX³fZ IYf ÀffWXÀf dQJf¹ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ WXû ÀfIY°ff WX` dIY IYfg´fûSXZÊMX MX`¢Àf ¸fZÔ IY¸fe ³f WXû³fZ AüSX »ffÔ¦f MX¸fÊ I`Yd´fMX»f ¦fZ³f ´fSX MX`¢Àf IYû ·fe ¹fZ ´f¨ff þf¹fZ ´fSX QZVf IZY dUØf ¸fÔÂfe ÀfZ CX¸¸feQZÔ CX¸¸feQZÔ ÀfWXþ SXfWX f³ff³fZ IYe WXe WXû°fe WX`Ü ¨fb³ffUe Àff»f WX` AüSX ¨fb³ffUe ¸fþfcdSX¹ffÔ ÀffIYe WXû°fe WX`ÔÜ ´fSX A¨LZ dQ³f ´fSX fiZIY ³f »f¦fZ, ¹fWXe ´fif±fʳff WX`Ü AfVff WX` IbYL ¨feþûÔ ´fSX IbYL ´fb³fdUʨffSX WXû¦ffÜ Vfd³f IYe MXZPÞXe ³fþSX ÀfZ WXû ÀfIY°ff WX` IY³ffÊMXIY IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffSXe CX»fMX-RZYSX Àff»f 2018 ¸fZÔ Vfd³fQZU ¦fbøY IYe SXfdVf ²f³fb ¸fZÔ ·fi¸f¯fVfe»f WX`ÔÜ Àff»f 2017 ¸fZÔ Vfd³f ¦fbøYUfSX dQ³ffÔIY 26 A¢MXcSX 2017 IYû Vff¸f 6 fþIYSX 11 d¸f³fMX ´fSX ²f³fb SXfdVf ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX ¦fE ±fZÜ 2018 ¸fZÔ ´fcSXZ Àff»f ·fSX ¹fWX BÀfe SXfdVf ¸fZÔ ¦fû¨fSX IYSXZÔ¦fZÜ U°fʸff³f ¸fZÔ Vfd³f IZYZ°fc IZY ³fÃfÂf ¸fc»f ¸fZÔ ·fi¸f¯fVfe»f WX`ÔÜ 4 dQÀfÔfSX 2017 IYû Àfû¸fUfSX ÀfbfWX 8.32 d¸f³fMX ´fSX Vfd³f AÀ°f WXû ¦fE ±fZ °f±ff Àfû¸fUfSX dQ³ffÔIY 8 þ³fUSXe 2018 IYû Vff¸f 7 fþIYSX 50 d¸f³fMX ´fSX Vfd³f CXQ¹f WXûÔ¦fZÜ Vfd³f IYf AÀ°fIYf»f ÀfWXe ¸ff¹f³fûÔ ¸fZÔ QZVf, Àf¸ffþ AüSX SXfþ³fed°f IZY d»fE fOÞXe ·ffSXe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf ÀfÔQZVf QZ SXWXf WX`Ü 2018 ¸fZÔ Vfd³f QZU A´f³fe UIiY AUÀ±ff ¸fZÔ ·fe AfEÔ¦fZÜ ·ffSX°fe¹f ´fÔ¨ffÔ¦f IZY A³fbÀffSX Vfd³fQZU fb²fUfSX 18 A´fi`»f 2018 IYû ´fif°f: 7 fþIYSX 10 d¸f³fMX ´fSX UIiY AUÀ±ff ¸fZÔ ¨f»fZ þfEÔ¦fZÜ CXÀf Àf¸f¹f Vfd³f ´fcUf¿ffÊPÞXf ³fÃfÂf IZY ´fWX»fZ ¨fSX¯f ÀfZ UIiY WXûIYSX ¦fbøYUfSX dQ³ffÔIY 6 dÀf°fÔfSX 2018 dWXÔQc ´fÔ¨ffÔ¦f IZY A³fbÀffSX U¿fÊ IYf 12UfÔ EUÔ AÔd°f¸f ¸ffWX RYf»¦fb³f WX`Ü RYf»¦fb³f ¸ffÀf IYû Af³fÔQ AüSX CX»»ffÀf IYf ¸fWXe³ff IYWXf þf°ff WX`Ü RYf»¦fb³f ¸ffWX ¸fZÔ ¨fÔQi QZU IYf þ³¸f ¸ff³ff þf°ff WX`Ü ¸f³f IYe ¨fÔ¨f»f°ff ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ IZY d»fE BÀf ¸ffWX ¨fÔQi QZU IYû þ»f Ad´fÊ°f dIY¹ff þf°ff WX`Ü RYf»¦fb³f Vfb¢»f ´fÃf ³fU¸fe IYû þf³fIYe ³fU¸fe ´fSX ¸ff°ff Àfe°ff IYf ´fcþ³f dIY¹ff þf°ff WX`Ü ¸ff³¹f°ff WX` dIY BÀf dQ³f ¸ffÔ þf³fIYe IYf þ³¸f WXbAf ±ffÜ BÀf ¸ffWX IÈY¿¯f ´fÃf EIYfQVfe IYû dUþ¹ff EIYfQVfe ´fSX ·f¦fUf³f dU¿¯fb IYe ´fcþf ÀfZ ´fb¯¹f RY»f IYe ´fifd~ WXû°fe WX`Ü RYf»¦fb³f ¸ffWX ¸fZÔ IÈY¿¯f ´fÃf ¨f°fbQÊVfe IYû IYû Vff¸f 5 fþIYSX 2 d¸f³fMX ´fSX UIiY AUÀ±ff ¸fZÔ SXWXZÔ¦fZÜ BÀf AUÀ±ff ¸fZÔ Vfd³f ´fcUf¿ffÊPÞXf ³fÃfÂf ÀfZ ´fb³f: ¸fc»f ³fÃfÂf ¸fZÔ ·fi¸f¯f IYSXZÔ¦fZÜ Vfd³f IYf ¹fZ UIiY ·fi¸f¯f ·ffSX°fe¹f SXfþ³fed°f IZY d»fE dUÀ¸f¹fIYfSXe dÀfð WXû ÀfIY°ff WX`Ü EZÀfe dÀ±f°fe ¸fZÔ SXfþd³fd°fIY ¨fb³ffUûÔ IZY QSXd¸f¹ff³f ÀfØff øYPÞX Q»fûÔ IYû ·ffSXe WXfd³f CXNXf³fe ´fOÞX ÀfIY°fe WX`Ü BÀf fe¨f ´fOÞX³fZ Uf»fZ IY³ffÊMXIY IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffSXe CX»fMX-RZYSX WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü EZÀfe AUÀ±ff ¸fZÔ ÀfØff øYPÞX Q»fûÔ IYû WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü Vfd³f AüSX SXfWXb ¨f°fbSX U¦fÊ Àf¸fbQf¹f ¸fZÔ Qd»f°fûÔ IYf ´fid°fd³f²°U IYSX°fZ WX`ÔÜ Vfd³f IZY UIiY IYf»f ¸fZÔ Qd»f°fûÔ õfSXf ÀfØff ´fÃf IZY dUøYð fWXb°f fOÞXZ dUSXû²f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü Vfd³f IZY UIiY AüSX AÀ°f IYf»f ¸fZÔ IY¨¨fZ °fZ»f ¸fZÔ ·ffSXe CXLf»f WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü dþÀfÀfZ ¸fWXÔ¦ffBÊ A°¹fd²fIY fPÞX ÀfIY°fe WX` °f±ff dþÀfIYf ´fcSXf ·ffSX þ³f°ff ´fSX ´fOÞXZ¦ffÜ ¸fÔWX¦ffBÊ fPÞX³fZ ÀfZ þ³f°ff IZY IiYû²f IYf ´fi·ffU ÀfØff øYPÞX Q»fûÔ ´fSX ´fOÞXZ¦ffÜ ªfe½f³f-QVfʳf Af³fÔQ AüSX CX»»ffÀf IYf ¸ffWX WX` RYf»¦fb³f ¸fWXfdVfUSXfdÂf ´fSX ·f¦fUf³f dVfU-´ffUÊ°fe IYe ´fcþf IYe þf°fe WX`Ü BÀf ¸ffWX WXû»fe ÀfZ NXeIY AfNX dQ³f ´fWX»fZ WXû»ffáIY AfSXÔ·f WXû þf°ff WX` AüSX B³f dQ³fûÔ ¸fZÔ dIYÀfe ·fe °fSXWX IYf Vfb·f IYf¹fÊ ³fWXeÔ dIY¹ff þf°ff WX`Ü RYf»¦fb³f ¸ffWX ¸fZÔ Vfb¢»f ´fÃf EIYfQVfe IYû Af¸f»fIYe EIYfQVfe IYf Ui°f SXJf þf°ff WX`Ü RYf»¦fb³f ¸ffÀf ¸fZÔ ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f IYe ´fcþf IYf dUVfZ¿f dU²ff³f WX`Ü BÀf ¸ffWX Vfe°f»f þ»f ÀfZ À³ff³f IYSX³ff »ff·fQf¹fIY WXû°ff WX`Ü BÀf ¸ffWX A³ffþ IYf ´fi¹fû¦f IY¸f IYSX³ff ¨ffdWXE AüSX Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY RY»fûÔ IYf ÀfZU³f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ °ff¸fdÀfIY ·fûþ³f ÀfZ ´fSXWXZþ IYSX³ff ¨ffdWXEÜ BÀf ¸ffWX SXÔ¦fe³f AüSX ÀfbÔQSX IY´fOÞXZ ²ffSX¯f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ ÀfZ Àf·fe ¸f³fûIYf¸f³ffEÔ þ»Qe ´fcSXe WXû°fe WX`ÔÜ ßfe ¦f¯fZVf IYe ¸fcd°fÊ À±ffd´f°f IYSX°fZ Àf¸f¹f BÀf ff°f IYf ²¹ff³f SXJZÔ dIY ·f¦fUf³f IYf ¸fbÔWX QdÃf¯f dQVff IYe AûSX ³f WXûÜ BÀfÀfZ §fSX °f±ff QbIYf³f ´fSX dU´fSXe°f ´fi·ffU ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü ´fôfU°f Aafcªff ¸ffg»f- 0771-4028480 AfBʳffg¢Àf (¸f`¦³fZMXû ¸ffg»f) 9.30 ,10.40, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45,9.45,10.20 fþZÜ d¦»fMXÐþ(´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.00, 12.15, 2.30, 4.50, 7.10, 9.40 fþZ dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f)-9.00, 10.20, 12.00, 1.30, 3.00,4.30, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 fªfZÜ ·ff¦f¸f°fe dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f) 0771-6538111 9.30 ,10.40, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45,9.45,10.20 fþZÜ d¦»fMXÐþ(´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.00, 12.15, 2.30,4.50, 7.10, 9.40 fþZ dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f)-9.00, 10.20, 12.00, 1.30, 3.00,4.30, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 fªfZÜ 1921 AfBʳff¢Àf(dÀfMXe ¸ffg»f36) 0771 4028482 9.50, 12.45, 3.45, 6.45, 9.45 fªfZÜ d¦f»fMXÐÀf (´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.40, 4.00, 9.45, fªfZÜ ´feUeAfS X(¸f`¦³ûMû ¸ffg»f) (0771 4241919)10.05, .1.10, 4.10, 7.10, 10.10 fªfZÜ dÀf³fZ¸f`¢Àf 9.45, 3.45, 6.45, 9.45 fªfZÜ SXf¹f´fbSX Afªf IYf SXfdVf RY»f ¸fZ¿f ½fÈ¿f·f d¸f±fb³f IYIÊY dÀfaWX IY³¹ff °fb»ff ½¹f±fÊ IYe ·ff¦fQüOÞX ÀfZ f¨fZÔ EUÔ ¸ff³fdÀfIY ÀfÔ°fb»f³f f³ffE SXJZÔÜ Afd±fÊIY dÀ±fd°f ´fWX»fZ IYe A´fZÃff ¸fþfc°f WXû¦feÜ Afd±fÊIY dÀ±fd°f ¸fZÔ UÈdð AüSX ÷YIZY IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ´fi¦fd°f WXû¦feÜ ÀUfÀ±¹f IZY ¸ff¸f»fZÔ ¸fZÔ ¹fWX Àf¸f¹f A¨Lf ³fWXeÔ WX`Ü Afþ Af´fIYû IbYL A¨Le AüSX IbYL fbSXe ¨feþûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`, ÷YIZY WXbE IYf¹fûÊ ¸fZÔ ´fi¦fd°f WXû¦feÜ Afþ Af´f AfIiYf¸fIY SXWXZÔ¦fZ, Af´fIZY BSXfQZ fWXb°f À´fá SXWXZÔ¦fZ, dþÀfIYe UþWX ÀfZ Af´f IYf¹fÊÀ±f»f AüSX §fSX ´fSX Àf·fe IYf¸f ÀfWXe °fSXeIZY ÀfZ IYSX ´ffEÔ¦fZÜ EIY ¸fWX°U´fc¯fÊ ½¹fdöY ÀfZ ¸fb»ffIYf°f WXû¦feÜ ¸f³fûf»f ¸fþfc°f SXWXZ¦ffÜ ÷YIYf WXbAf ²f³f d¸f»fZ¦ffÜ Afþ Af´fIZY IYf¹fÊÀ±f»f ´fSX AüSX Ad²fIY ´fid°fÀ´f²ffÊ SXWXZ¦feÜ ´fSXfIiY¸f ÀfZ df¦fOÞXZ IYf¹fÊ ·fe ÀfRY»f°ff´fcUÊIY ´fcSXZ WXû ÀfIZYÔ¦fZÜ Ad²fIYfSXe U¦fÊ ÀfZ dUVfZ¿f Àf¸fʱf³f ´fif~ WXû¦ff °f±ff ÷YIZY IYf¹fÊ AUV¹f WXe f³fZÔ¦fZÜ ´fdSXUfSX ¸fZÔ WX¿fûÊ»»ffÀf IYf Uf°ffUfSX¯f SXWXZ¦ffÜ A´f³fe SXûþ¸fSXfÊ IYe dþÔQ¦fe IYû AüSX UÈdV¨fIY Ad²fIY SXû¨fIY f³ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSXZÔ¦fZÜ ²f³fb ¸fIYSX IbaY·f ¸fe³f EZÀff IYûBÊ IYf¹fÊ ³f IYSXZÔ þû Af´fIYû fûÓf ¸ff»fc¸f ´fOÞXZ, A³ffUV¹fIY dUUfQ WXû ÀfIY°ff WX`Ü Af´f-A´f³fZ ´fdSXd¨f°fûÔ IZY Àff±f »fZ³f-QZ³f ¸fZÔ ÀffU²ff³fe fSX°fZÔ A³¹f±ff ffQ ¸fZÔ ÀfÔfÔ²fûÔ ¸fZÔ d¦fSXfUMX Af ÀfIY°fe WX`Ü ³füIYSXe, ½¹fUÀff¹f ¸fZÔ »fZ³f-QZ³f ´fSX Ad°fdSXöY Àf°fIYÊ°ff fSX°f³fe WXû¦feÜ dVfÃff ´fid°f¹fûd¦f°ff °f±ff ÀfÔ°ff³f IYe AûSX ÀfZ ÀfÔ°fû¿fþ³fIY ´fdSX¯ff¸f ´fif~ WXû ÀfIZYÔ¦fZÜ ´fÔ. SXf²fff»»f·f d¸fßff ´feUeAfSX 4241919 8800900009 AfB³ffg¢Àf 4228480 d¦»fMXÐÀf 4013843 dÀf³fZ¸f`¢Àf 6538111 df¦f dÀf³fZ¸ff 2293540 93025 55545 SXfþ 2229223 V¹ff¸f 2229100 ´fi·ff°f 2525532

dVfÃff ¦fb¯fUØff Ad·f¹ff³f: ¸fb£¹f Àfd¨fU ³fZ »fe f¨¨fûÔ IYe ¢»ffÀf ¸fb£¹f Àfd¨fU ³fZ ÀIcY»fe f¨¨fûÔ IYf ÀUfÀ±¹f ´fSXeÃf¯f AüSX Vf`Ãfd¯fIY ·fi¸f¯f IYSXf³fZ IZY dQE d³fQZÊVf • ÀfWXe þffU QZ³fZ Uf»fZ f¨¨fûÔ IYû dIY¹ff ´fbSXÀIÈY°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSX Ü LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX õfSXf ¨f»ffE þf SXWXZ OXfg. E.´fe.þZ.AQb»f IY»ff¸f dVfÃff ¦fb¯fUØff Ad·f¹ff³f IZY dõ°fe¹f ¨fSX¯f IZY °fWX°f ¸fb£¹f Àfd¨fU ßfe Aþ¹f dÀfÔWX Afþ SXf¹f´fbSX dþ»fZ IZY ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff dÀfU³fe (AfSXÔ¦f) ´fWXbÔ¨fZÜ þWXfÔ CX³WXûÔ³fZ f¨¨fûÔ ÀfZ CX³fIZY dU¿f¹fûÔ ÀfdWX°f Àff¸ff³¹f A²¹f¹f³f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f ´fi¿³f ´fcLZ AüSX ÀfWXe þUff QZ³fZ Uf»fZ f¨¨fûÔ IYû ´fbSXÀIÈY°f ·fe dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe Aû.´fe.¨fü²fSXe AüSX dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ßfe ³fe»fZ¿f ¹fc´fe fûOXÊ ´fSXeÃff: IZYÔQi ´fSX ¦fOÞXfOÞXe IYe þf³fIYfSXe ½WXfMXÐÀfE´f ´fSX QZÔ ¹fc´fe fûOXÊ ´fSXeÃffAûÔ IZY d»fE dVfÃff dU·ff¦f ÀfZ »fZIYSX ´fbd»fÀf-´fiVffÀf³f ³fZ IY¸fSX IYÀf »fe WX`Ü ¦fb÷YUfSX IYû WXbÀf`³ffffQ BÔMXSX IYfg»fZþ ¸fZÔ dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f ´fiVffÀfd³fIY ARYÀfSXûÔ AüSX IZYÔQi ½¹fUÀ±ff´fIYûÔ, ´f¹fÊUZÃfIYûÔ ³fZ f`NXIY IYeÜ d³fQZÊVf dQE ¦fE WX` dIY ´fSXeÃffAûÔ IZY QüSXf³f ¹fdQ dIYÀfe IZYÔQi ´fSX IYûBÊ ¦fOÞXfOÞXe WXû°fe WX` °fû °fbSXÔ°f ½WXfMXÐÀfE´f ¦fib´f U IÔYMÑû»f øY¸f ¸fZÔ Àfc¨f³ff QZ³fe WXû¦feÜ ½WXfMXÐÀfE´f ¦fib´f ¸fZÔ ´fbd»fÀf, ´fiVffÀf³f U dVfÃff dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe þûOÞXZ ¦fE WX`ÔÜ LWX RYSXUSXe ÀfZ ¹fc´fe fûOXÊ ´fSXeÃffEÔ VfbøY WXû SXWXe WX`ÔÜ fûOXÊ ´fSXeÃffAûÔ ¸fZÔ EIY »ffJ ÀfZ Ad²fIY ´fSXeÃff±feÊ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ SXfþ²ff³fe ¸fZÔ IbY»f 136 ´fSXeÃff IZYÔQi f³ffE ¦fE WX`ÔÜ dþ»ff dUôf»f¹f d³fSXeÃfIY OXfg. ¸fbIZYVf IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ f°ff¹ff dIY f`NXIY ¸fZÔ IZYÔQi ½¹fUÀ±ff´fIYûÔ IYû d³fQZÊVf dQE ¦fE WX`Ô dIY ³fIY»f SXûIY³ff CX³fIYe WXe dþ¸¸fZQfSXe WX`Ü A¦fSX ÃfeSXÀff¦fSX ·fe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ¸fb£¹f Àfd¨fU ßfe dÀfÔWX ³fZ f¨¨fûÔ ÀfZ ÀIcY»f ¸fZÔ ¦fdNX°f ff»f ÀfÔÀfQ IZY IYf¹fûÊ AüSX dUôf»f¹f ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f ÀU¨L°ff ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ ·fe þf³fIYfSXe »feÜ ßfe dÀfÔWX ³fZ f¨¨fûÔ ÀfZ ´fcLf dIY UZ ·ffSX°f IYe ´fWX»fe MXcdSXª¸f ¹fcd³fUdÀfÊMXe IYe °f`¹ffSXe WXfgdÀ´fMXZd»fMXe EþbIZYVf³f BÔOXÀMÑe ¸fZÔ fOÞXf ³ff¸f WX` AfBÊAfBÊE¨fE¸f ¹ff³fe BÔMXSX³fZVf³f»f BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY WXûMX»f ¸f`³fZþ¸fZÔMXÜ Af ¹fWX EIY ³f¹ff IYQ¸f CXNXf³fZ þf SXWXZ WX`Ô, ·ffSX°f ¸fZÔ MXcdSXª¸f IYû Àf¸fd´fÊ°f ´fWX»fe ¹fcd³fUdÀfÊMXe VfbøY IYSXIZYÜ BÀfIZY d»fE CX³WXûÔ³fZ ´fd›¸f fÔ¦ff»f IYû ¨fb³ff WX`Ü BÀf ¹fcd³fUdÀfÊMXe IYf ³ff¸f WXû¦ff AfBÊAfBÊE¨fE¸f ¹fcd³fUdÀfÊMXe, þû UZÀMX fÔ¦ff»f ´fifBUZMX ¹fcd³fUdÀfÊMXe E¢MX IZY °fWX°f VfbøY IYe þfE¦feÜ AfBÊAfBÊE¨fE¸f IZY I`Y¸´fÀf IYû»fIYf°ff, ´fb¯fZ, dQ»»fe, þ¹f´fbSX, WX`QSXfffQ, f`Ô¦f»fbøY, ffWXbf»fe-2 AfBÊAfBÊE¸f AWX¸fQfffQ IZY IYûÀfÊ ¸fZÔ WXf»ffÔdIY EZÀff ´fWX»fZ ·fe WXû°ff SXWXf WX` dIY IbYL fOÞXe dRY»¸fûÔ IYû »fZIYSX AfBÊAfBÊE¸f ¸fZÔ ÀMXOXe IYe ¦fBÊ, »fZdIY³f d´fL»fZ IbYL Àff»fûÔ ÀfZ ¹fZ dÀf»fdÀf»ff fÔQ Àff WXû ¨f»ff WX`Ü ffg¢Àf AfgdRYÀf ´fSX dIYÀfe ·fe ·ff¿ff ¸fZÔ f³fe WXSX ·ffSX°fe¹f dRY»¸f IYf dSXIYfgOXÊ °fûOÞX³fZ IZY ffQ ¸f`³fZþ¸fZÔMX IZY ´fbSXû²ffAûÔ IYe ³fþSX ¸fZÔ Af ¦fBÊ WX` ffWXbf»fe-2Ü WXf»ffÔdIY ffWXbf»fe- 2 ´fWX»fe EZÀfe dRY»¸f WXû¦fe, þû AfBÊAfBÊE¸f AWX¸fQfffQ ¸fZÔ ´fcSXe IZYÀf ÀMXOXe IZY °füSX ´fSX ´fPÞXfBÊ þfE¦fe dIY I`YÀfZ EIY Àfe¢½f»f WXû³fZ IZY ffUþcQ °fIY³feIY AüSX IYWXf³fe IZY fZWX°fSX BÀ°fZ¸ff»f ÀfZ dIYÀfe ·fe ·ff¿ff IYe dRY»¸f BÔdOX¹f³f ffg¢Àf AfgdRYÀf ´fSX B°f³fe ª¹ffQf IY¸ffBÊ IYSX ÀfIY°fe WX`, Uû ·fe °ff, þf CXÀf¸fZÔ IYûBÊ ³ff¸f¨fe³f ffg»feUbOX Àfb´fSXÀMXfSX ³ff WXûÜ AWX¸fQfffQ AüSX f`ÔIYfgIY ¸fZÔ WX`ÔÜ Qbd³f¹ff ·fSX IZY °f¸ff¸f BÔÀMXeMXйfcMXÐÀf IZY Àff±f 40 ÀfZ ·fe ª¹ffQf E¸fAû¹fc ÀffB³f IYSX ¨fbIYe WX` AfBÊAfBÊE¨fE¸f ¸fZÔ dRY»fWXf»f 6,500 ÀMXcOXZÔMXÐÀf ´fPÞX SXWXZ WX`ÔÜ AfBÊAfBÊE¨fE¸f BÀf ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¸fZÔ 150 IYSXûOÞX ÷Y´fE B³fUZÀMX IYSX³fZ þf SXWXf WX`, AüSX BÀfIZY ¹fÔ¦f Vf`RY Aû»fd¸´f¹ffOX ÀfZ þf³fZ-¸ff³fZ Vf`RY ÀfÔþeU IY´fcSX ·fe þbOÞXZ WXbE WX`ÔÜ IYû»fIYf°ff ¸fZÔ ¹fZ ¹fcd³fUdÀfÊMXe Jû»f³fZ IYe UþWX ·fe ¹fWXe WX` dIY AfBÊAfBÊE¨fE¸f IYe ¹ffÂff BÀfe VfWXSX ÀfZ VfbøY WXbBÊ ±feÜ ·fdU¿¹f ¸fZÔ UZ ¢¹ff f³ff³ff ¨ffWX°fZ WX` dþÀf ´fSX f¨¨fûÔ ³fZ IYWXf dIY Uû d¿fÃfIY, OXfg¢MXSX AüSX BÔþed³f¹fSX f³fIYSX QZ¿f IYe ÀfZUf IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ü ¸fb£¹f Àfd¨fU ³fZ ÀIcY»fe f¨¨fûÔ IYf ÀUfÀ±¹f ´fSXeÃf¯f dU¿fZ¿fIYSX ³fZÂf ´fSXeÃf¯f IZY d»fE dU¿fZ¿f dIYÀfe ·fe °fSXWX IYe ¦f»f°f ¦fd°fdUd²f ´fSXeÃff IZYÔQi ´fSX WXû°fe WX` °fû IZYÔQi ½¹fUÀ±ff´fIY WXe dþ¸¸fZQfSX WXû¦ffÜ Àff±f WXe OXeAfBÊAûEÀf ³fZ Àf·fe ÀfZ IYWXf dIY UWX Àf¸f¹f ÀfZ ´fSXeÃff IZYÔQiûÔ ´fSX ´fWXbÔ¨fZ, ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYû dIYÀfe ·fe °fSXWX IYe ´fSXZVff³fe ³f WXû, A¦fSX WXû°fe °fû CXÀfIYf d³fÀ°ffSX¯f °fbSXÔ°f dIY¹ff þfE¦ffÜ ÀfeÀfeMXeUe IÔYMÑû»f øY¸f IYe d³f¦fSXf³fe Ad³fUf¹fÊ OXeAfBÊAûEÀf ³fZ f°ff¹ff dIY Àf·fe ´fSXeÃff IZYÔQi ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXûÔ ÀfZ »f`Àf WX`ÔÜ ´fi°¹fZIY ÀfZÔMXSX ´fSX A»f¦f ÀfZ EIY IÔYMÑû»f øY¸f f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü þWXfÔ ÀfZ ÀfeÀfeMXeUe IYe ¸fQQ ÀfZ ´fcSXZ ÀIcY»f IYe d³f¦fSXf³fe WXû¦feÜ BÀfIZY d»fE Qû »fû¦fûÔ IYe OXйfcMXe »f¦ffBÊ þfE¦feÜ 41 ´fSXeÃff IZYÔQi IYf ÀfbSXÃff §fZSXf WXû¦ff IYOÞXf dþ»ff dUôf»f¹f d³fSXeÃfIY ³fZ VfWXSX IZY 17 ´fSXeÃff IZYÔQi A»MÑfMXZIY dWXSX¸fe õfSXf ÀfOXIY ÀfbSXÃff þf¦føYIY°ff IYf¹fÊIiY¸f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ A»MÑfMXZIY Àfe¸fZÔMX d»fd¸fMXZOX, dWXSX¸fe Àfe¸fZÔMX ÀfÔ¹fÔÂf õfSXf A´f³fZ IYfSX´fûSXZMX Àfû¿f»f dSXÀf´ffÔdÀfdfd»fMXe AÔ°f¦fÊ°f ¦fif¸f dWXSX¸fe ¸fZÔ ÀfOXIY ÀfbSXÃff þf¦føYIY°ff IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ ¹ff°ff¹ff°f IZY d³f¹f¸fûÔ IYf ´ff»f³f EUÔ UfWX³f ¨f»ff°fZ Àf¸f¹f WXZ»f¸fZMX IYf CX´f¹fû¦f IYSX³fZ WXZ°fb f°ff¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f ´fif±fd¸fIY Vff»ff dWXSX¸fe IZY ´fifÔ¦fOX ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ ÀIcY»f IZY f¨¨fûÔ EUÔ CX´fdÀ±f°f ¦fif¸fe¯fþ³fûÔ IYû ÀfOXIY ÀfbSXÃff ÀfZ Àf¸fÔd²f°f dUdOX¹fûÔ dRY»¸f dQJf¹ff ¦f¹ff °f±ff ´fi¿³fûØfSXe IYf¹fÊIiY¸f IZY ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû ´fbSXÀIÈY°f ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ÀfbWXZ»ff ´fbd»fÀf ±ff³ff IZY Àff BÔÀf´fZ¢MXSX AfSX0fe0 dÀfÔWX d¿fdUSX »f¦ff³fZ IZY d³fQZÊ¿f ·fe dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dQEÜ CX³WXûÔ³fZ f¨¨fûÔ ÀfZ CX³fIZY ´f¹fÊMX³f À±f»fûÔ IYe ·fe þf³fIYfSXe »fe AüSX CX³WXZÔ ³f¹ff SXf¹f´fbSX dÀ±f°f 3OXe B¸fSXdÀfU OXû¸f IYf ·fi¸f¯f IYSXf³fZ IYû ·fe IYWXfÜ ¸fb£¹f Àfd¨fU ßfe dÀfÔWX ³fZ BÀf QüSXf³f ÀIcY»f ¸fZÔ ¸f²¹ffÔWX ·fûþ³f IYÃf IYf ·fe d³fSXeÃf¯f dIY¹ff AüSX UWXfÔ f³f SXWXZ ·fûþ³f IYû ¨fJ IYSX ·fe QZJfÜ ¸fb£¹f Àfd¨fU ³fZ ´fbÀ°fIYf»f¹f IYf ·fe d³fSXeÃf¯f dIY¹ff AüSX AüSX f¨¨fûÔ ÀfZ ´ffNXйfIiY¸f IZY Ad°fdSXöY A³¹f ´fbÀ°fIYûÔ IZY A²¹f¹f³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ þf³fIYfSXe »feÜ ßfe dÀfÔWX ³fZ BÀf QüSXf³f CX´fdÀ±f°f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IZY ÀfSX´fÔ¨f AüSX A³¹f ¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ ·fe ¨f¨ffÊ IYSX ¦ffÔU ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IYe ´fi¦fd°f IYe þf³fIYfSXe »feÜ SXfþ´fc°f ³fZ »fû¦fûÔ IYû¹ff°ff¹ff°f IZY d³f¹f¸fûÔ IYf ´ff»f³f IYSX³fZ EUÔ UfWX³f IYf ´fÔþe¹f³f, fe¸ff EUÔ OÑfBdUÔ¦f »ffBÀfZÔÀf AfU¿¹fIY øY´f ÀfZ f³fUf³fZ IZY ffSXZ ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYüVf»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff ¸fZÔ °fe³f »ffJ ÀfZ ª¹ffQf ¹fbUfAûÔ IYû d¸f»ff ´fidVfÃf¯f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ SXfª¹f IZY ¹fbUfAûÔ IYû IYüVf»f dUIYfÀf IYf Ad²fIYfSX QZ³fZ Uf»ff, LØfeÀf¦fPÞX QZVf IYf ´fi±f¸f SXfª¹f f³f ¦f¹ff WX`Ü ¹fWXfÔ þøYSX°f¸fÔQ ¹fbUfAûÔ IYû ´fidVfdÃf°f IYSX³fZ IYf IYf¸f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYüVf»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü Af °fIY °fe³f »ffJ 19 WXþfSX ¹fbUfAûÔ IYû dUd·f³³f SXûþ¦ffSX¸fc»fIY dU²ffAûÔ ¸fZÔ ´fidVfdÃf°f dIY¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü B³f¸fZÔ dUVfZ¿f d´fLOÞXe þ³fþfd°f¹fûÔ IZY °fe³f WXþfSX 624 ¹fbUf, Qû WXþfSX 361 dU²fUf EUÔ ´fdSX°¹föYf ¸fdWX»ff¹fZÔ, 81 MÑfÔÀfþZÔOXSX ¹fbUf AüSX ¨ffSX WXþfSX 84 þZ»f ¸fZÔ d³føYð fÔQe Vffd¸f»f WX`Ü ´fidVfdÃf°f ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY »ffJ 14 WXþfSX 617 ¹fbUf EZÀfZ WX`Ô, dþ³fIYf d³f¹fûþ³f WXû ¨fbIYf WX`Ü B³f ¹fbUfAûÔ ³fZ ¹ff °fû A´f³ff SXûþ¦ffSX À±ffd´f°f IYSX d»f¹ff WX` ¹ff dIY³WXeÔ ½¹fUÀffd¹fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYüVf»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff dUd·f³³f VffÀfIYe¹f dU·ff¦fûÔ IZY Àf¸f³U¹f ÀfZ ´fi°¹fZIY dþ»fZ ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f IYe þf SXWXe WX`Ü ¹fûþ³ff IZY °fWX°f dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ IZY 646 IYüVf»f ´fidVfÃf¯f IYûÀfÊ IYf ÀfÔ¨ff»f³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ´fidVfÃf¯f ´fiQf°ff IZY øY´f ¸fZÔ ½¹ffUÀffd¹fIY ´fidVfÃfIYûÔ-ÀfÔÀ±ffAûÔ IYû ´fÔþe¹f³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü U°fʸff³f ¸fZÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ AfBÊ.Àfe.MXe., ¦ffSX¸fZ³MX ¸fZdIÔY¦f, IY³ÀfMÑ¢Vf³f, IÈYd¿f, B»fZd¢MÑIY»f, AfMXû¸fûffB»f, ¸fZdOXIY»f EÔOX ³fdÀfÔʦf, dÀf¢¹fûdSXMXe AfdQ dU²ffAûÔ ¸fZÔ ´fidVfÃf¯f dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfIZY d»fE ÀfÔfÔd²f°f dþ»fZ IZY SXûþ¦ffSX IYf¹ffÊ»f¹f A±fUf IY»fZ¢MXSX IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ Àf¸´fIYÊ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü d´fi¹fÔIYf IZYVfSXUf³fe IYû ·füd°fIYVffÀÂf ¸fZÔ ´feE¨f.OXe. SXf¹f´fbSXÜ ·ffMXf´ffSXf d³fUfÀfe d´fi¹fÔIYf IZYVfSXUf³fe IYû ·füd°fIYVffÀÂf dU¿f¹f ´fSX ´fÔ. SXdUVfÔIYSX Vfb¢»f dUV½fdUôf»f¹f õfSXf ´feE¨f.OXe. IYe CX´ffd²f dQ³ffÔIY 30 þ³fUSXe 2018 IYû ´fiQf³f IYe ¦fBÊ WX`Ü B³fIZY Vfû²f IYf dU¿f¹f WX` ¿ÀMXOXe AfgRY Af¹f³f IY¯OXIYVf³f ¸ffgOXйfc»fZVf³f B³f OÑfBÊ ´ffg»fe¸fSX B»fZ¢MÑû»ffBMXÐÀf: A IY³Àfe¢½fZ³Àf AfgRY ³f`³fû-Af¹fûd³fIY BRZY¢MX B³WXûÔ³fZ OXfg. AfSX. Àfe. A¦fiUf»f IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ A´f³ff Vfû²fIYf¹fÊ ´fc¯fÊ dIY¹ff WX`Ü d´fi¹fÔIYf IZYVfSXUf³fe U°fʸff³f IYû ´fi¦fd°f IYfg»fZþ, ¨f`fZ IYfg»fû³fe, SXf¹f´fbSX ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY ´fif²¹ffd´fIYf IZY øY´f ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f WX`ÔÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbS Ü EIY»f½¹f AfQVfÊ AfUfÀfe¹f dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ IYÃff 6UeÔ ¸fZÔ ´fiUZVf ´fSXeÃff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Vf`Ãfd¯fIY ÀfÂf 2018-19 ¸fZÔ ´fiUZVf dQ¹ff þf³ff WX`Ü ´fiUZVf ´fSXeÃff WXZ°fb AfUZQ³f þ¸ff IYSX³fZ IYe AÔd°f¸f d°fd±f 20 ¸ff¨fÊ d³f²ffÊdSX°f IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf AfVf¹f IYf ´fdSX´fÂf ´fiQZVf IZY Àf·fe ÀfÔfÔd²f°f dþ»ff IY»fZ¢MXSXûÔ IYû IYf¹ffÊ»f¹f Af¹fböY, LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f À°fSXe¹f AfdQ¸f þfd°f IY»¹ff¯f AfUfÀfe¹f EUÔ Afßf¸f Vf`Ãfd¯fIY ÀfÔÀ±ff³f Àfd¸fd°f BÔQifU°fe f°ff¹ffÜ A»MÑfMXZIY dWXSX¸fe IZY ÀfbSXÃff dU·ff¦f ´fi¸fbJ A»fûIY ´ffNXIY ³fZ UfWX³f ¨f»ff°fZ Àf¸f¹f WXZ»f¸fZMX IYf CX´f¹fû¦f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ Àf¸fÓff¹ffÜ ¦fif¸f dWXSX¸fe EUÔ IbY±fSXüQ IZY ¸fdWX»ff ÀU¹fÔ ÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX IZY ÀfQÀ¹fûÔ °f±ff ¸fdWX»ff IY¸ff³OXûÔ Q»f IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ·fe ·ff¦f d»f¹ff EUÔ WXZ»f¸fZMX IZY CX´f¹fû¦f WXZ°fb »fû¦fûÔ IYû ´fiZdSX°f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ IYWXfÜ IYf¹fÊIiY¸f IYûÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXb¹fZ A»MÑfMXZIY dWXSX¸fe IZY ´fi¿ffÀfd³fIY ´fi¸fbJ ÀfbSXZ³Qi dÀfÔWX IY³ffU°f ³fZ ¸fdWX»ffAûÔ AüSX f¨¨fûÔ IYû ÀfOXIY ´ffSX IYSX°fZ Àf¸f¹f ÀffU²ff³fe SXJ³fZ °f±ff ¹ff°ff¹ff°f IZY d³f¹f¸fûÔ IYf ´ff»f³f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ IYWXfÜ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¦fif¸f dWXSX¸fe IYe ÀfSX´fÔ¨f ¸fWXZd¿f¹ff A³fÔ°f EUÔ CX´fÀfSX´fÔ¨f IYf¸f°ff ´fiÀffQ RZYIYSX, ´fcUÊ ÀfSX´fÔ¨f ´¹ffSXZ »ff»f ²fibU, OXfg RYføYJe, ´fif±fd¸fIY Vff»ff dWXSX¸fe IYe ´fi²ff³f ´ffNXIY d°fdSX±f Qf¯OXZ, d¿fÃfIY¦f¯f °f±ff ¦ffgÔU IZY ´fÔ¨f¦f¯f, UdSXâ ³ff¦fdSXIY CX´fdÀ±f°f ±fZÜ A²fe³fÀ±f ÀfZUf ¨f¹f³f Af¹fû¦f IZY Àfd¨fU AüSX ´fSXeÃff d³f¹fÔÂfIY IYû WXMXf¹ff ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ³fZ ¦fb÷YUfSX IYe SXf°f LWX ´feÀfeEÀf ARYÀfSXûÔ IZY °fffQ»fZ IYSX dQE WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ ¹fc´fe A²fe³fÀ±f ÀfZUf ¨f¹f³f Af¹fû¦f, »fJ³fDY IZY Àfd¨fU U ´fSXeÃff d³f¹fÔÂfIY IZY ´fQ ´fSX °f`³ff°f ¸fWXZVf ´fiÀffQ IYû WXMXf dQ¹ff WX`Ü CX³WXZÔ A´fSX ·fcd¸f ½¹fUÀ±ff Af¹fböY SXfþÀU ´fdSX¿fQ, »fJ³fDY IZY ¸fWX°UWXe³f ´fQ ´fSX ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü ÀfeOXeAû Àfe°ff´fbSX OXf.ASXdUÔQ ¨füSXdÀf¹ff IYû ¸fWXZVf ´fiÀffQ IZY À±ff³f ´fSX ¹fc´fe A²fe³fÀ±f ÀfZUf ¨f¹f³f Af¹fû¦f ¸fZÔ Àfd¨fU IZY ´fQ ´fSX °f`³ff°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü A´fSX Af¹fböY UfSXf¯fÀfe ¸fÔOX»f IZY ´fQ ´fSX À±ff³ffÔ°fSX¯ff²fe³f QZUIÈY¿¯f d°fUfSXe IYû Af ÀfeOXeAû IbYVfe³f¦fSX f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü SXfþÀU dU·ff¦f IZY dUVfZ¿f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ LØfeÀf¦fPÞX ½¹ffUÀffd¹fIY ´fSXeÃff ¸f¯OX»f SXf¹f´fbSX õfSXf 17 dQÀfÔfSX 2017 IYû LØfeÀf¦fPÞX dVfÃfIY ´ffÂf°ff ´fSXeÃff Qû ´ffd»f¹fûÔ ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYe ¦f¹fe ±feÜ ´fi±f¸f ´ff»fe ¸fZÔ ´fif±fd¸fIY dVfÃfIY (IYÃff ´fWX»fe ÀfZ ´ffÔ¨fUeÔ °fIY) A²¹ff´f³f ´ffÂf°ff EUÔ dõ°fe¹f ´ff»fe ¸fZÔ ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃfIY (IYÃff LNXUeÔ ÀfZ AfNXUeÔ °fIY) A²¹ff´f³f ´ffÂf°ff WXZ°fb ´fSXeÃff Af¹fûdþ°f WXbBÊ ±feÜ BÀf ´fSXeÃff IZY ¸ffgOX»f CXØfSX ½¹ff´f¸f IYe UZfÀffBMX Àfeþe½¹ff´f¸fÔ OXfgMX ¨UfBÀf OXfgMX Àfd¨fU AüSX ¹fc´fe SXfª¹f Af´fQf ´fifÔ²f ´fifd²fIYSX¯f, »fJ³fDY IZY ´fdSX¹fûþ³ff d³fQZVfIY QZUeQfÀf Af ÀfeOXeAû IbYVfe³f¦fSX WXûÔ¦fZÜ EOXeE¸f (³¹ffd¹fIY) »fd»f°f´fbSX ßfeSXf¸f ¹ffQU IYû ¸fb£¹f SXfþÀU Ad²fIYfSXe EUÔ CX´f ÀfÔ¨ff»fIY ¨fIYfÔQe ¦ffþe´fbSX IZY ´fQ ´fSX °f`³ff°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü EOXeE¸f (³¹ffd¹fIY) SXf¹ffSXZ»fe SXf¸f Ad·f»ff¿f dõ°fe¹f IYû EOXeE¸f ´fiVffÀf³f SXf¹ffSXZ»fe f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¦ffdþ¹ffffQ dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f IZY AûEÀfOXe Q¹ff³fÔQ ´fiÀffQ IYû A´fSX ¸fZ»ffd²fIYfSXe (IbYÔ·f ¸fZ»ff) B»ffWXfffQ f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü EOXeE¸f (³¹ffd¹fIY) ·fQûWXe f¨¨fZ »ff»f IYû CX´f ÀfÔ¨ff»fIY ¨fIYfÔQe þü³f´fbSX IZY ´fQ ´fSX °f`³ff°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Ad°fÀfÔUZQ³fVfe»f U 24 IZYÔQi ÀfÔUZQ³fVfe»f IYe Àfc¨fe ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff WX`Ü B³f Àf·fe 41 IZYÔQiûÔ IYf ÀfbSXÃff §fZSXf A³¹f IZYÔQiûÔ ÀfZ Àf£°f SXWXZ¦ffÜ ¹fWXfÔ ´fSX Ad°fdSXöY IZYÔQi ½¹fUÀ±ff´fIY U ´fbd»fÀff»f ¸füþcQ SXWXZ¦ffÜ ¦f`SXWXfdþSX IZYÔQi ½¹fUÀ±ff´fIYûÔ IYû ³fûdMXÀf OXeAfBÊAûEÀf IZY ¸fb°ffdfIY ³fZVf³f»f BÔMXSX IYfg»fZþ, »ff»ff SXf¸fÀUøY´f BÔMXSX IYfg»fZþ AüSX ¸fWXfUeSX dUôf ¸fÔdQSX BÔMXSX IYfg»fZþ IZY ´fi²ff³ff¨ff¹fûÊÔ IYû IZYÔQi ½¹fUÀ±ff´fIY f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü þf³fIYfSXe QZ³fZ IZY ffUþcQ B³f °fe³f IYfg»fZþûÔ IZY d´fiÔdÀf´f»f f`NXIY ¸fZÔ ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fZÜ BÀf ´fSX OXeAfBÊAûEÀf ³fZ BÀf ·fe IYû IYSX¯f f°ffAû ³fûdMXÀf Qe WX`Ü Qû dQ³f IZY ·fe°fSX ³fûdMXÀf IYf þUff QZ³ff WXû¦ffÜ BÀfIZY A»ffUf IYBÊ Ad°fdSXöY IZYÔQi ½¹fUÀ±ff´fIY ·fe f`NXIY ¸fZÔ f¦f`SX Àfc¨f³ff dQE ¦f`SX WXfdþSX SXWXZÜ B³f Àf·fe ÀfZ ·fe À´fáeIYSX¯f ¸ffÔ¦ff ¦f¹ff WX`Ü þeAû½WXe OXfgMX B³f ´fSX EIY RYSXUSXe 2018 IYû A´f»fûOX IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü A·¹f±feÊ UZfÀffBÊMX ´fSX ¸ffgOX»f CXØfSX QZJ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ½¹ff´fÔ¸f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY ¹fdQ dIYÀfe A·¹f±feÊ IYû ´fiV³f IZY CXØfSX ¸fZÔ Af´fdØf WXû °fû UZ d³fd›°f ´fiføY´f ¸fZÔ A´f³ff AfUZQ³f ÀU¹fÔ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX, OXfIY IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¹ff ½¹ff´f¸f IZY BÊ-¸fZ»f AfBÊ.OXe.- cgvyapam@gmail.co m IZY õfSXf 7 RYSXUSXe 2018 IYû Vff¸f 5 fþZ °fIY Àf´fi¸ff¯f QfUf- Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ QfUf- Af´fdØf IYû BÊ-¸fZ»f ÀfZ ·fZþ³fZ ´fSX ´fSXeÃff ·fU³f ³f¹ff SXf¹f´fbSX ÀfZ þfSXe IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY ³f¹fZ Vf`Ãfd¯fIY ÀfÂf 2018- 19 ¸fZÔ ´fid°f dUôf»f¹f A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f U¦fÊ IZY dUôfd±fʹfûÔ IYû 6UeÔ ¸fZÔ ´fiUZVf WXZ°fb ¨f¹f³f ´fSXeÃff IYf Af¹fûþ³f IYSX ´fifUe¯¹f°ff IZY Af²ffSX ´fSX 60 dUôfd±fʹfûÔ IYû ´fiUZVf dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ ´fiUZVf ´fSXeÃff WXZ°fb AfUZQ³f ´fÂf dþ»fûÔ IZY IYf¹ffÊ»f¹f ÀfWXf¹fIY Af¹fböY AfdQUfÀfe dU·ff¦f, ÀfÔfÔd²f°f EIY»f½¹f AfQVfÊ dUôf»f¹f IZY ´fif¨ff¹fÊ ÀfZ d³f:Vfb»IY ´fif~ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô °f±ff dU·ff¦fe¹f UZfÀffBMX www.tribal.cg.gov.in ÀfZ OXfCX³f»fûOX ·fe dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ÀfÔdU²ff³f IZY A³fb¨LZQ 275(1) IZY AÔ°f¦fÊ°f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY þ³fþf°fe¹f IYf¹fÊ ¸fÔÂff»f¹f ³fBÊ dQ»»fe IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ U°fʸff³f ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f IZY 24 dþ»fûÔ ¸fZÔ 25 EIY»f½¹f AfQVfÊ dUôf»f¹f ÀfÔ¨ffd»f°f WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff fûOXÊ SXf¹f´fbSX ÀfZ ÀfÔfð B³f AfUfÀfe¹f dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ ´fiQZVf IZY A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f U¦fÊ IZY ff»fIY/ffd»fIYfAûÔ WXZ°fb IYÃff 6UeÔ ÀfZ 12 UeÔ °fIY dWX³Qe ¸ff²¹f¸f ÀfZ d³f:Vfb»IY A²¹f¹f³f IYe ÀfbdU²ff WX`Ü B³f dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ ´fiUZVf WXZ°fb Afg³f»ffB³f IYSXZÔ þeU dUÄff³f IYe ´fPÞXfBÊ þeU dUÄff³f þeU³f IZY A²¹f¹f³f IYf dU¿f¹f WX` AüSX BÀfIZY °fWX°f ´fȱUe ´fSX ¸füþcQ °f¸ff¸f þeUûÔ IYe CX°´fdØf ÀfZ »fZIYSX CX³fIZY f³f³fZ IZY SXfÀff¹fd³fIY §fMXIYûÔ AüSX CX³fIZY Àf¸feIYSX¯fûÔ IYe ´fPÞXfBÊ WXû°fe WX`Ü ¹fWX EZÀff dU¿f¹f WX`, dþÀfIZY °fWX°f °f¸ff¸f þeU WXSX Àf¸f¹f ´fi·ffdU°f WXû°fZ WX`Ô, ¨ffWXZ UWX ·fûþ³f IYSX³fZ IYe ff°f WXû ¹ff dRYSX ´ff³fe ´fe³fZ ÀfZ »fZIYSX ÀffÔÀf ¸fZÔ §fb»fe WXUf IYe, WXSX Àf¸f¹f þeU dUÄff³f IZY d³f¹f¸f »ff¦fc WXû°fZ WX`ÔÜ þeU dUÄff³f IYe ´fPÞXfBÊ IYe ¸ffÔ¦f IYû QZJ°fZ WXbE Afg³f»ffB³f IYûÀfÊ ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ Uf»fZ ´»fZMXRYfg¸fÊ CXOXZ¸fe ³fZ þ³fSX»f ff¹fû»ffgþe: RYfCXÔOXZVf³f AfgRY ff¹fû»ffgþe ³ff¸fIY VffgMXÊ MX¸fÊ Afg³f»ffB³f IYûÀfÊ IYe VfbøYAf°f IYe WX`Ü BÀf IYûÀfÊ IZY °fWX°f U`dV½fIY LfÂf BÀf dU¿f¹f IYe ´fPÞXfBÊ IYSXZÔ¦fZÜ BÀfIZY °fWX°f LfÂf Àff¸ff³¹f þeUdUÄff³f IZY IYfg³ÀfZ´MX IYû Àf¸fÓfZÔ¦fZ, dþÀfIZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ AIYfQd¸fIY þf³fIYfSXe IZY Àff±f-Àff±f ´fiûRZYVf³f»f OXZU»f´f¸fZÔMX IYe þf³fIYfSXe ·fe WXfdÀf»f WXû¦feÜ ¢¹ff IYSXZÔ¦fZ ´fPÞXfBÊ BÀf IYûÀfÊ IZY °fWX°f LfÂf dIYÀfe UÀ°fb IZY SXfÀff¹fd³fIY ÀfÔ¹fûþ³f, SXfÀff¹fd³fIY dfd»OXÔ¦f »ffgIY, þeU³f IYe dUVfZ¿f°ff, U`Äffd³fIY dUd²f AüSX A¯fbAûÔ IYe ´fiIÈYd°f IYû Àf¸fÓf³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹fff WXûÔ¦fZÜ ¹fWX IYûÀfÊ LfÂfûÔ IYû þeUdUÄff³f IZY dÀfðfÔ°fûÔ AüSX °f±¹fûÔ ÀfZ ´fcSXe °fSXWX AU¦f°f IYSXfE¦ffÜ UZ ´fȱUe ´fSX þeU³f IZY °ffSX°f¸¹f, IYûdVfIYf IYf d³f¸ffʯf, DYþfÊ IYe dÀ±fd°f, IYûdVfIYf ÀfZ OXeE³fE IYf d³f¸ffʯf, VfSXeSX IZY DY°fIY AüSX CX³f¸fZÔ I`YÔÀfSX IYf dUIYfÀf AfdQ ¸fZÔ ffSXZ ¸fZÔ A²¹f¹f³f IYSXZÔ¦fZÜ EIY þe³f I`YÀfZ EIY ´fePÞXe ÀfZ QcÀfSXe ´fePÞXe ¸fZÔ MÑfÔÀfRYSX WXû°ff WX` ¹ff BÀfIYf ¸fWX°U ¢¹ff WX`, BÀfIYe ·fe þf³fIYfSXe LfÂfûÔ IYû d¸f»fZ¦feÜ ¢»fûd³fÔ¦f IYe °fIY³feIY ÀfdWX°f þZ³fZdMXIY ¸ffgdOXRYfBOX Afg¦fZÊd³fª¸f (þeE¸fAû) IZY ffSXZ ¸fZÔ ·fe dUÀ°fÈ°f °füSX ´fSX f°ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ dIYÀfIZY d»fE RYf¹fQZ¸fÔQ þeUdUÄff³f IZY ¸fc»f·fc°f °f°UûÔ AüSX þeU³f IZY ffSXZ ¸fZÔ LfÂf BÀf IYûÀfÊ IZY QüSXf³f ´fPÞXZÔ¦fZÜ BÀf IYûÀfÊ IYf »fùf LfÂfûÔ IYû þeU dUÄff³f ¸fZÔ BÀf °fSXWX ´ffSXÔ¦f°f IYSX³ff WX` dIY UZ ·fdU¿¹f ¸fZÔ ¸fZdOXdÀf³f, OXZÔdMXÀMÑe, ³fdÀfÔʦf AüSX RYf¸fZÀfeÊ þ`Àfe 03 RYSXUSXe 2018 5 Vfd³f½ffSX LØfeÀf¦fPÞX dVfÃfIY ´ffÂf°ff ´fSXeÃff IZY ¸ffgOX»f CXØfSX þfSXe IYf ³ff¸f- E-mail] Subject ¸fZÔ TET17 AÔdIY°f IYSX³ff Ad³fUf¹fÊ WX`Ü d³fd›°f ´fiføY´f U df³ff ´fi¸ff¯f IZY ´fif~ AfUZQ³f °f±ff d³f²ffÊdSX°f AÔd°f¸f d°fd±f EUÔ Àf¸f¹f IZY ´f›f°f ´fif~ QfUf- Af´fdØf ´fSX dU¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff þfUZ¦ffÜ ´fi°¹fZIY ´fiV³f IZY d»fE A»f¦f-A»f¦f QfUf ´fiÀ°fb°f IYSX³ff WX`Ü ¹fdQ EZÀff ³fWXeÔ IYSX°fZ WX`Ô °fû ´fif~ QfUf-Af´fdØf IYf ´fSXeÃf¯f ³fWXeÔ dIY¹ff þfUZ¦ffÜ ´fif~ QfUf-Af´fdØf IYf d³fSXfIYSX¯f dU¿f¹f dUVfZ¿fÄfûÔ õfSXf dIY¹ff þfE¦ff AüSX CX³fIZY õfSXf dQE ¦fE AÔd°f¸f CXØfSX IZY Af²ffSX ´fSX WXe ¸fc»¹ffÔIY³f dIY¹ff þUZ¦ffÜ EIY»f½¹f AfQVfÊ AfUfÀfe¹f dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ ´fiUZVf WXZ°fb AfUZQ³f þ¸ff IYSX³fZ IYe AÔd°f¸f d°fd±f 20 ¸ff¨fÊ ´ffÂf dUôf±feÊ IYe Af¹fb 1 þb»ffBÊ 2018 IYû 10 ÀfZ 13 U¿fÊ IZY ¸f²¹f WXû³ff ¨ffdWXE °f±ff dVfÃf¯f ÀfÂf 2017- 18 ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYÃff 5UeÔ IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ Àfd¸¸fd»f°f WXûZ A±fUf ´fcUÊ U¿fÊ ¸fZÔ IYÃff 5UeÔ IYe ´fSXeÃff CXØfe¯fÊ WXû³ff ¨ffdWXEÜ A·¹f±feÊ IYû LØfeÀf¦fPÞX IYf A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f U¦fÊ IYf d³fUfÀfe °f±ff IYÃff 5UeÔ ¸fZÔ 50 ´fid°fVf°f AÔIY ÀfZ CXØfe¯fÊ WXû³ff Ad³fUf¹fÊ WX`Ü dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY B³f dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ ´fiUZVf WXZ°fb ¨f¹f³f ´fSXeÃff IYe d°fd±f ·fe d³f²ffÊdSX°f IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü RYe»OX ¸fZÔ A´f³ff IYdSX¹fSX f³ff ÀfIZYÔÜ BÀf IYûÀfÊ IYû IYûBÊ ·fe ½¹fdöY IYSX ÀfIY°ff WX`, ¨ffWXZ CXÀfIYe CX¸fi IbYL ·fe WXû ¹ff dRYSX CXÀfIYe Vf`Ãfd¯fIY ¹fû¦¹f°ff IbYL ·fe WXûÜ ¹fWX IYûÀfÊ ÀIcY»f ¹ff IYfg»fZþ IZY CX³f LfÂfûÔ IZY d»fE CX´f¹fû¦fe WX`, þû þeUdUÄff³f IYe ´fPÞXfBÊ IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf UZ »fû¦f ·fe BÀf IYûÀfÊ IYû IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô, dþ³fIYe þeUdUÄff³f ¸fZÔ ÷Yd¨f WX`Ü Àff±f WXe ´fie-OXZÔMX»f, ´fie- ¸fZdOXIY»f ¹ff ´fie-RYf¸fZÀfeÊ IZY LfÂfûÔ ¹ff BÀfIYe °f`¹ffSXe IYSX³fZ Uf»fZ LfÂfûÔ IZY d»fE ·fe ¹fWX IYûÀfÊ CX´f¹fû¦fe WX`Ü BÀf IYûÀfÊ IYû IYSX³fZ IZY ffQ þeU dUÄff³f IZY fZdÀf¢Àf ´fSX LfÂfûÔ IYe ´fIYOÞX WXû ÀfIZY¦fe AüSX UZ IY·fe ·fe CX³f °f±¹fûÔ AüSX dÀfðfÔ°fûÔ IYû ·fc»f ³fWXeÔ ÀfIZYÔ¦fZÜ I`YÀfZ WXû¦fe ´fPÞXfBÊ BÀf IYûÀfÊ IYe ´fPÞXfBÊ »fZˆYSX UedOX¹fû, ´ffUSX ´ffgBÔMX ´fiZþZÔMXZVf³f AüSX Afg³f»ffB³f Ed¢MXdUMXe IZY þdSX¹fZ WXû¦fe, dþÀfÀfZ LfÂf þeU dUÄff³f IYe ´fPÞXfBÊ U`Äffd³fIY PXÔ¦f ÀfZ °fIY³feIY IZY þdSX¹fZ IYSX ÀfIZYÔÜ Af¸f°füSX ´fSX »fû¦f þû Jf³ff Jf°fZ WX`Ô, þû CX°´ffQ A´f³fZ ´fi¹fû¦f ¸fZÔ »ff°fZ WX`Ô, dþÀf WXUf ÀffÔÀf ¸fZÔ »fZ°fZ WX`Ô ¹ff dRYSX ÀUfÀ±¹f ÀfZ þbOÞXZ °f¸ff¸f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ þeU dUÄff³f dIYÀf °fSXWX Àf¸ffdWX°f WX`, LfÂf BÀfÀfZ ·fe AU¦f°f WXû ÀfIZYÔ¦fZÜ BÀf IYûÀfÊ IYe ´fPÞXfBÊ IZY QüSXf³f LfÂf IZY ´ffÀf þeU dUÄff³f dU¿f¹f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe »fZJIY IYe d»fJe MXZ¢ÀMX fbIY þøYSX WXû³fe ¨ffdWXE, dþÀfÀfZ UZ AfgRY»ffB³f ·fe ´fPÞXfBÊ IYSX ÀfIZYÔÜ BÀfIZY Àff±f WXe, IYûÀfÊ IZY BÔÀMÑ¢MXSX ·fe IbYL dIY°fffûÔ IYf SXZRYSXZ³Àf QZÔ¦fZ AüSX Afg³f»ffB³f dIY°fffZÔ CX´f»f²f IYSXfEÔ¦fZÜ LfÂfûÔ IYû BÀf IYûÀfÊ ÀfZ þbOÞXZ IbYL EÀffB³f¸fZÔMX ·fe þ¸ff IYSX³fZ WXûÔ¦fZ AüSX CX³fIZY AÔIY ·fe ´fiQf³f dIY¹fZ þf¹fZÔ¦fZÜ ´fi¸ff¯f-´fÂf BÀf IYûÀfÊ IYû IYSX³fZ IZY d»fE LfÂfûÔ IYû IbYL RYeÀf ·fe ¨fbIYf³fe WXû¦feÜ BÀfIYe RYeÀf IbY»f 1,280 ÷Y´f¹fZ WX` AüSX IYûÀfÊ ´fÀfÔQ ³f Af³fZ ´fSX °feÀf dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX ´f`ÀfZ Uf´fÀf WXû³fZ IYe ¦ffSXÔMXe ·fe WX`Ü BÀf IYûÀfÊ IYe RYeÀf ¨fbIYf³fZ IZY ffQ BÀf IYûÀfÊ IYû dþÔQ¦fe ·fSX IY·fe ·fe E¢ÀfZÀf dIY¹ff þf ÀfIZY¦ff AüSX ´fPÞXfBÊ IYe þf ÀfIZY¦feÜ þû LfÂf RYeÀf ¨fbIYf¹fZÔ¦fZ AüSX IYûÀfÊ ´fcSXf IYSXZÔ¦fZ, CX³WXZÔ IYûÀfÊ IYe Àf¸ffd~ ´fSX ÀfdMXÊdRYIZYMX AfgRY IY¸´»feVf³f d¸f»fZ¦ffÜ