Views
9 months ago

amanpath

C M Y K 6 03 RYSX½fSXeX

C M Y K 6 03 RYSX½fSXeX 2018 Vfd³f½ffSX ´fi·ffSXe Àfd¨fU FY¨ff Vf¸ffÊ ³fZ f¨¨fûÔ IYû ´fPÞXf¹ff ´ffNX [ Côû¦ffa¨f»f ] ´fi·ffSXe Àfd¨fU FY¨ff Vf¸ffÊ ³fZ dUIYfÀf IYf¹ffZË IYe ´fi¦fd°f ÀfZ ÀfÔ°fû¿f þfdWXSX dIY¹ff SXf¹f´fbSX C M Y K C M Y K A¸f³f ´f±f ³¹fcªf f»füQfffþfSX-·ffMXf´ffSXfÜ ´fi¸fbJ Àfd¨fU Jfô EUÔ dþ»fZ IYe ´fi·ffSXe Àfd¨fU ßfe¸f°fe FY¨ff Vf¸ffÊ ³fZ Afþ ¹fWXfÔ ´f»ffSXe dUIYfÀfJÔOX IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IbYÀf¸fe ¸fZÔ ´fif±fd¸fIY EUÔ ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff IYf AU»fûIY³f dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ ³fZ f¨¨fûÔ IYû AÔ¦fiZþe, dWX³Qe AüSX ¦fd¯f°f IYf ´ffNX ´fPÞXf¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ f¨¨fûÔ IYû ´ffNXйf ´fbÀ°fIY ÀfZ ´ffNX ´fPÞXUfIYSX, »fZIY fûOXÊ ¸fZÔ ¦fd¯f°f IYf ´fiV³f WX»f IYSXf IYSX AüSX ´fiV³f ´fcLIYSX f¨¨fûÔ IZY Äff³f IZY À°fSX IYû ´fSXJfÜ IYÃff ´ffÔ¨fUe IZY LfÂff IbY.ßfbd°f ³fZ AÔ¦fiZþe ´fbÀ°fIY ÀfZ ´ffNX ´fPÞXIYSX Àfb³ff¹ff, þf¦fZ³Qi ³fZ dWX³Qe IYf ´ffNX ´fPÞXIYSX Àfb³ff¹ff AüSX Qe´fIY QfÀf ³fZ »fZIY fûOXÊ ¸fZÔ ¦fd¯f°f IYf ´fiV³f WX»f IYSXIZY dQJf¹ffÜ ´fi·ffSXe Àfd¨fU ³fZ f¨¨fûÔ ÀfZ ÀIcY»f ¸fZÔ ¸fc»f·fc°f ÀfbdU²ffAûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ ·fe þf³fIYfSXe »feÜ CX³WXûÔ³fZ ´fif±fd¸fIY Vff»ff IZY IYÃff ´fWX»fe, ´fÔ¨ff¹f°f ¸fÔÂfe ³fZ dVfÃffIY¸feÊ I`Y»fZÔOXSX IYf dU¸fû¨f³f dIY¹ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IbY÷YQÜ ²f¸f°fSXe dþ»ff U »ffgIY IbY÷YQ IZY ÀfÔ¹fböY dVfÃffIY¸feÊ õfSXf ´fiIYfdVf°f I`Y»fZÔOXSX IYf Afþ ´fiQZVf IZY ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ÀfÔÀfQe¹f IYf¹fÊ ¸fÔÂfe Aþ¹f ¨fÔQifIYSX õfSXf dU¸fû¨f³f ¸f»Qf¸ff»f ¸fZÔ Qû dQUÀfe¹f Ufd¿fÊIY CX°ÀfU SXJf ¦f¹ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ÀfSXfBÊ´ff»feÜ dVfVfb´ff»f ´fUÊ°f IYZ °fMX ´fSX dÀ±f°f ÀfÔIYb»f IYZ³Qi ¸f»Qf¸ff»f ¸fZÔ Qû dQUÀfe¹f Ufd¿fÊIY CX°ÀfU SXJf ¦f¹ffÜ ´fi±f¸f dQUÀf JZ»fIYcQ ´fid°f¹fûd¦f°ff SXJf ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ 100 ¸fe QüOÞX, Jû-Jû, IYfOXOXe, IYbÀfeÊ QüOÞX, ¸fMXIYf RYûOÞX, RbY¦fOÞXe AfdQ JZ»f JZ»ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ ÀfÔIYb»f IYZ Afdßf°f ´fif±fd¸fIY Vff»ff °f±ff CX¨¨f ´fif±fd¸fIY Vff»ff AüSX CX¨¨f ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff IYZ f¨¨fûÔ ³fZ dWXÀÀff d»f¹ffÜ JZ»fIYcQ IYf Vfb·ffSXÔ·f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ¸f»Qf¸ff»f ÀfSX´fÔ¨f ÀfÔ°fûd¿f³fe dU·ffSX ³fZ dIY¹ffÜ JZ»fIYcQ ¸fZÔ ´fif±fd¸fIY Vff»ff ÀfWXþ´ff³fe IYZ f¨¨fûÔ IYf QfQff SXWXfÜ BÀf ÀIYc»f IYZ f¨¨fûÔ ³fZ ÀffÀfZ ª¹ffQf ´fbSXÀIYfSX d¸f»fZ dþ³WXZ ¨f`d¸´f¹f³f IYf dJ°fff d¸f»ffÜ dõ°fe¹f dQUÀf ÀffÔÀIYÈd°fIY IYf¹fÊIYi¸f SXJf ¦f¹ff dþÀfIYZ ¸fb£¹f Ad°fd±f dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfQÀ¹f V¹ff¸f °ff¯OXe °f±ff A²¹fÃf°ff QcÀfSXe EUÔ ´ffÔ¨fUe IZY f¨¨fûÔ ÀfZ ff°f¨fe°f IYe AüSX CX³fIYe ´fPÞXfBÊ IZY ´fid°f ÀfÔ°fû¿f þfdWXSX dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ÀIcY»f IZY À¸ffMXÊ ¢»ffÀf, ¸f²¹ff³WX ·fûþ³f, ÀIcY»f ¸fZÔ ´fPÞXfE þf³fZ Uf»fZ IYeMX IYf AU»fûIY³f dIY¹ff AüSX dVfÃfIYûÔ ÀfZ ·fe þf³fIYfSXe »feÜ ´fi·ffSXe Àfd¨fU ³fZ IYWXf dIY IbYÀf¸fe ÀIcY»f IZY Àf¸ff³f WXe dþ»fZ IZY Àf·fe ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ´fPÞXfBÊ IYf À°fSX WXû³ff ¨ffdWXEÜ dVfÃff ¸fZÔ ¦fb¯fUØff IYf dUVfZ¿f ²¹ff³f SXJf þfEÜ ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ¸fc»f·fc°f ÀfbdU²ffEÔ dfþ»fe, ´ff³fe, AfUf¦f¸f³f IZY d»fE ÀfOÞXIY AüSX ÀffRY-ÀfRYfBÊ WXû³fe ¨ffdWXEÜ ´fi·ffSXe Àfd¨fU ³fZ f¨¨fûÔ IYû AÔ¦fZiþe IYe IYWXd³f¹fûÔ IYe dIY°fff ´fPÞX³fZ IZY dIY°fff QZ³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ CX³WXûÔ³fZ dVfÃfIYûÔ ÀfZ IYWXf dIY AÔ¦fiZþe IZY Àff±f WXe dWX³Qe IYe ´fPÞXfBÊ AüSX þf³fIYfSXe fWXb°f þøYSXe WX``Ü BÀf ¸füIZY ´fSX dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe ßfe þe.AfSX.¨f³QifIYSX, ÀfdWX°f dVfÃff dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe dVfÃfIY ¸füþcQ ±fZÜ dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dþ»ff²¹fÃf WXSXeVf dÀf³WXf, Àfd¨fU Ad¸f°f ¸fWXûfZ,SXf¯ff þe SXfU SX¯fdÀfÔ¦f, BIYSXf¸f Jf³f,VfZ¿f³ffSXf¹f¯f ¦fþZ³Qi, ´fiQe´f dÀf³WXf, ´fU³f ´fdSXWXf,Qb¦ffÊ ´fiÀffQ d¸fßff, IbY÷YQ »ffgIY ÀfZ ‘c¸f³f ¨fÔQifIYSX, ¸f³fûþ QZUfÔ¦f³f, ´fbSX¿fûØf¸f Vff»ff dUIYfÀf Àfd¸fd°f IYZ A²¹fÃf ¸fWXZ³Qi ´fi²ff³f ³fZ dIY¹ffÜ dUdVfâ Ad°fd±f IYZ øY´f ¸fZÔ þ³f´fQ ÀfQÀ¹f Qe´ffÔþ»fe ÀfSXUÔVf, ¦fif¸f ÀfSX´fÔ¨f ¸f»Qf¸ff»f ÀfÔ°fûd¿f³fe dU·ffSX, ÀfSX´fÔ¨f dLfSXfÊ Qe³f°ff IYb¸WXfSX, ÀfSX´fÔ¨f ´f°fZSXf´ff»fe Qe´ffþÔ»fe ´fi²ff³f EUÔ Vff»ff dUIYfÀf Àfd¸fd°f IYZ A²¹fÃf CX´fdÀ±f°f ±fZÜ f¨¨fûÔ õfSXf dUd·f³³f ÀfÔÀIYÈd°f¹fûÔ IYZ Àff±f fÔfBʹff ³fÈ°¹f, QZVf ´fiZ¸f IYZ ³fÈ°¹f ´fiÀ°fb°f dIYE ¦fEÜ V¹ff¸f °ff¯OXe ³fZ IYWXf dIY dUôf±feÊ þeU³f ¸fZÔ JZ»fIYcQ U ÀffÔÀIYÈd°fIY IYf¹fÊIYi¸f IYf A´f³ff ¸fWX°U WX`Ü BÀf ´fSX ÀIYc»fû IYû ´f¹ffÊ~ ²¹ff³f QZ³ff ¨ffdWXEÜ Vff»ff dUIYfÀf Àfd¸fd°f IYZ A²¹fÃf õfSXf SXÀfûBʹff AüSX ÀfRYfBÊ IYd¸fʹfûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf Ufd¿fÊIYû°ÀfU ¸fZÔ 15 ÀIYc»fûÔ IYZ dUôfd±fʹfûÔ ³fZ dWXÀÀff d»f¹ffÜ IYf¹fÊIYi¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f QZUZ³Qi ·fûBÊ U dõ°fe¹f UfWX³f ¸ffÔÓfe ³fZ dIY¹ffÜ fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ f¨¨fZ AüSX ´ff»fIY ¦f¯f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ■ þ»f ÀfÔ¦fiWX¯f AüSX ÀfcJf SXfWX°f IYf¹fûÊÔ IYe WXbBÊ ÀfSXfWX³ff ■ Af¦ff¸fe ´fiUfÀf IZY QüSXf³f dþ»fZ ¸fZÔ IYf¹fûÊ IYe ´fi¦fd°f QZJ³fZ IYSXZÔ¦fe ·fi¸f¯f ■ f`NXIY ¸fZÔ dU·ff¦fUfSX IYf¸f IYfþ IYe WXbBÊ ¦fWX³f Àf¸feÃff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf f»füQfffþfSX-·ffMXf´ffSXfÜ ´fi¸fbJ Àfd¨fU Jfô EUÔ dþ»fZ IYe ´fi·ffSXe Àfd¨fU ßfe¸f°fe FY¨ff Vf¸ffÊ ³fZ Afþ ¹fWXfÔ ÀfÔ¹fböY dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f Àf¸feÃff f`NXIY ¸fZÔ dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ IZY IYf¸f-IYfþ IZY ´fi¦fd°f IYe Àf¸feÃff IYeÜ IY»fZ¢MXSX ßfe SXfþZVf dÀfÔWX SXf¯ff ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ dUd·f³³f d³f¸ffʯf AüSX dUIYfÀf IYf¹fûÊ ÀfdWX°f SXûþ¦ffSX¸fc»fIY ¹fûþ³ffAûÔ AfdQ IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fi·ffSXe Àfd¨fU IYû AU¦f°f IYSXf¹ffÜ ßfe SXf¯ff ³fZ f°ff¹ff dIY dþ»fZ ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f EIY »ffJ ´fdSXUfSXûÔ IYû ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f dQ¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü ·fc-þ»f À°fSX fPÞXf³fZ, ÀfcJf SXfWX°f SXfdVf IYf dU°fSX¯f, ³fUf þ°f³f ¹fûþ³ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IbY´fû¿f¯f ¸fbdöY, RYÀf»f-fe¸ff IYf ·fb¦f°ff³f, Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f Àf·fe ´fdSXUfSXûÔ IZY §fSXûÔ ¸fZÔ dfþ»fe d³f¿ffQ ,¹fû¦fZVf UfdWX³fZ, ¸f³fe¿f U¸ffÊ, ¸f¦fSX»fûOX »ffgIY ÀfZ QZUZVf IbY¸ffSX ÀffWXc,Qb¿¹fÔ°f ÀffWXc,·fc´fZÔQi ÀffWXc, EU³f ÀffWXc,fÀfÔ°f dÀf³WXf, ³f¦fSXe »ffgIY ÀfZ »fû¸fÀf ÀffWXc, »fû¨f³f ÀffWXc , ³fÔQ»ff»f IYV¹f´f, dJÔþ³f ÀffWXc, ¨f¸f³f ÀffWXc, QZUIYfÔ°f ¦fþ´ff»f AfdQ CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ IYû»f°ff Àf¸ffþ IZY SXf¹f´fbSX ÀfÔ·ff¦f WXdSX¨fSX¯f ´fi²ff³f ´fb³f: A²¹fÃf ■ 4 RYSXUSXe IYû ¦fPXRYb»fÓfSX ¸fZÔ Vf´f±f ¦fiWX¯f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ÀfSXfBÊ´ff»feÜ ¦f°f dQ³fûÔ dfVffÀfWXZ IYb»f IYû»f°ff Àf¸ffþ IYZ Àff¸ffdþIY ¨fb³ffU ¨ffSX ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ Àf¸´f³³f WXbE Ü AÔd°f¸f ¨fSX¯f ¸fZÔ ¦f°f 21 þ³fUSXe IYû ¦fif¸f ¦fPXRbY»fÓfSX ¸fZÔ Àf¸ffþ IYe Ad²fâfÂfe QZUe ¦f¯fZV½fSX SXf¸f¨fÔOXe IYZ ¸fÔdQSX ¸fZÔ »f¦ff³fZ IYf IYf¸f °fZþe ÀfZ ¨f»f SXWXf WX` AüSX IbYL WXe dQ³fûÔ ¸fZÔ Vf°f-´fid°fVf°f »fùf ´fif~ IYSX d»f¹ff þfE¦ffÜ dþ»fZ ¸fZÔ dVfÃff IZY ¦fb¯fUØff IZY ´fid°f dUVfZ¿f ²¹ff³f dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü dþ»fZ IZY 300 ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ À¸ffMXÊ ¢»ffÀf VfbøY dIYE ¦fE WX`Ü WXfBÊ EUÔ WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»fûÔ IZY LfÂf-LfÂffAûÔ IYû CX³fIZY ·fdU¿¹f d³f¸ffʯf IZY d»fE dUd·f³³f ´fid°f¹fû¦fe ´fSXeÃffAûÔ IZY d»fE IYûd¨fÔ¦f ¢»ffÀf ·fe VfbøY IYe ¦fBÊ WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYüVf»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f »fû¦fûÔ IYû ´fidVfÃf¯f QZIYSX SXûþ¦ffSX ¸fbWX`¹ff IYSXf¹ff þf SXWXf WX`Ü f`NXIY ¸fZÔ ´fi¸fbJ Àfd¨fU ßfe¸f°fe FY¨ff Vf¸ffÊ ³fZ dþ»fZ IZY dUIYfÀf IYf¹fûÊ IYe Àf¸feÃff IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY dþ»fZ ¸fZÔ þû IYf¹fÊ WXbE WX` f»füQf ffþfSX dþ»fZ IZY d»fE °fe³f dQ³f IYf À±ff³fe¹f AUIYfVf §fûd¿f°f f»füQfffþfSX-·ffMXf´ffSXfÜ IY»fZ¢MXSX ßfe SXfþZVf dÀfÔWX SXf¯ff ³fZ f»füQf ffþfSX-·ffMXf´ffSXf dþ»fZ IZY d»fE °fe³f dQ³f IYf À±ff³fe¹f AUIYfVf §fûd¿f°f dIY¹ff WX`Ü dþ»fZ ¸fZÔ 24 ¸ff¨fÊ IYû Qb¦ffÊ Aá¸fe, 18 A¢MXcfSX IYû QVfWXSXf ¸fWXf³fU¸fe EUÔ 8 ³fU¸fSX IYû ¦fûU²fʳf ´fcþf IZY dQ³f À±ff³fe¹f AUIYfVf SXWXZ¦ffÜ Afd±fÊIY ÀfWXf¹f°ff SXfdVf ÀUeIÈY°f ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ ´fi·ffSXe IY»fZ¢MXSX FY°fbSXfþ SX§fbUÔVfe õfSXf ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ AÄff°f UfWX³f IYe NXûIYSX ÀfZ ¦fif¸f A¸fûQeOXeWX d³fUfÀfe ßfe ³fUe³f ¹ffQU IYe ¸fÈ°¹fb WXû³fZ ´fSX CX³fIZY d´f°ff ßfe ÀfbIYQZU ¹ffQU IYû Àfû»fZdVf¹f¸f RY¯OX IZY ´fid°fIYSX IZY øY´f ¸fZÔ 12 WXþfSX 5 Àfü øY´fE IYe Afd±fÊIY ÀfWXf¹f°ff SXfdVf ÀUeIÈY°f ¦f¹ff dIY¹ff WX`Ü ´fi°feÃff Àfc¨fe þfSXe ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ¸fWXfÀf¸fbÔQE ¸fZÔ ½¹ff£¹ff°ff ´fÔ¨ff¹f°f IZY Àfe²fe ·f°feÊ IZY d»fE Lf³ffe³f Àfd¸fd°f õfSXf °f`¹ffSX dIYE ¦fE 79 A·¹fd±fʹfûÔ IYf ´fi°feÃff Àfc¨fe dþ»fZ IZY UZfÀffBÊOX ¸fZÔ A´f»fûOX IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`E dþÀfIYf AU»fûIY³f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ÀfÔ·ff¦fe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe SXf¹f´fbSX IYZ ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYf ¨fb³ffU ÀfÔ´f³³f WXbAf Ü BÀf ¨fb³ffU ¸fZÔ WXdSX¨fSX¯f ´fi²ff³f QcÀfSXe ffSX A²¹fÃf ¨fb³fZ ¦fEÜ ÀUþf°fe¹f ·ffB¹fûÔ IYe ·ffSXe ÀfÔ£¹ff IYZ fe¨f SXf¹f´fbSX ÀfÔ·ff¦f IYe VffJf Àf·ffAûÔ EUÔ AfÔ¨fd»fIY Àf·ffAûÔ IYZ ¸f°fQf°ff ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYZ ¸f°fûÔ ÀfZ ÀfÔ·ff¦fe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYZ ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYf d³fUfʨf³f ¸f°fQf³f IYZ þdSXE dIY¹ff ¦f¹ffÜ d³fUfÊd¨f°f A³¹f ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYZ ³ff¸f BÀf ´fiIYfSX WX`ÔÜ CX´ff²¹fÃf d°f»fûØf¸ff A°fb»f ´fi²ff³f UWX ÀfÔ°fû¿fþ³fIY WX`Ü ´fi·ffSXe Àfd¨fU ³fZ þ»f ÀfÔ¦fiWX¯f AüSX ÀfcJf SXfWX°f IZY IYf¹fûÊÔ IYe ÀfSXfWX³ff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Af¦ff¸fe f»füQf ffþfSX ´fiUfÀf IZY QüSXf³f UZ dþ»fZ IZY dUd·f³³f À±ff³fûÔ ¸fZÔ þfIYSX dUIYfÀf IYf¹fûÊ IYf AU»fûIY³f IYSXZÔ¦feÜ ´fi·ffSXe Àfd¨fU ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ ·fc-þ»f À°fSX IZY fPÞXf³fZ IZY IYf¸f IYû ´fif±fd¸fIY°ff ÀfZ IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfcJf SXfWX°f IYe SXfdVf dU°fdSX°f IYSX³fZ, dVfÃff ¦fb¯fUØff IZY d»fE IYeMX dU°fSX¯f, ¸f²¹ff³WX ·fûþ³f f³ff³fZ Uf»fûÔ IYû ¸ff³fQZ¹f IYf ·fb¦f°ff³f, dVfÃffIYd¸fʹfûÔ IYf UZ°f³f AfdQ Àf¸f¹f ´fSX QZ³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dþ»fZ ¸fZÔ Jfôf³³f Àf·fe CXd¨f°f ¸fc»¹f IZY QbIYf³fûÔ ¸fZÔ Àf¸f¹f ´fSX d³fd›°f ßfe¸fòf¦fU°f ¸fWXf´fbSXf¯f Äff³f ¹fÄf IYf WXbAf Àf¸ff´f³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf AOÞX·ffSX (ÀföYe)Ü ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f AOÞX·ffSX IZY Àf¸fÀ°f ³f¦fSXUfdÀf¹fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ SXf¸f ¸fÔdQSX IZY Àff¸f³fZ AOÞX·ffSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f 24 þ³fUSXe ÀfZ 31 þ³fUSXe °fIY ßfe¸fòf¦fU°f ¸fWXf´fbSXf¯f Äff³f ¹fÄf IYf Àf¸ff´f³f 31 þ³fUSXe fb²fUfSX IYû °fb»fÀfe U¿ffÊ, WXU³f, ÀfWXp²ffSXf EUÔ ´fc¯ffWXÊbd°f IZY Àff±f Àf¸´f³³f WXbAf Ü Àf¸ff´f³f IZY ffQ Af¹fûdþ°f ·fÔOXfSXZ ¸fZÔ fOXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ³f¦fSX UfdÀf¹fûÔ ÀfdWX°f AfÀf´ffÀf IZY ¦ffÔUûÔ IZY WXþfSXûÔ »fû¦fûÔ ³fZ ·fÔOXfSXZ ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX ·fÔOXfSXZ IYf ´fiÀffQ ¦fiWX¯f dIY¹ff Ü Af¹fûþ³f IZY QüSXf³f dU¦f°f 24 þ³fUSXe ÀfZ ½¹ffÀf´feNX ´fSX AfÀfe°f ´fÔ. ´fiZ¸f¿fÔIYSX ¨f`fZ (³fUf¦ffÔU) Uf»fZ õfSXf IY±ff IYf Uf¨f³f IYSX CX´fdÀ±f°f ßfðf»fb ·föYûÔ IYû ·ff¦fU°f IY±ff IZY dUd·f³³f A²¹ff¹fûÔ IZY A³fbÀffSX CXÀfIYe ¸fWXØff f°ff°fZ WXb¹fZ »fû¦fûÔ ·f¦fU°f ´fbSXf¯f ¸fZÔ CX»»fZdJ°f dU·f³³f »fe»ffAûÔ EUÔ IYf¯OXû IYf ÀfdUÀ°ffSX U¯fʳf Àfb³ff¹ff Ü CXöY Af¹fûþ³f ³f¦fSX UfdÀf¹fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ÀfÔ´f³³f WXbAf dþÀf¸fZÔ Af¹fûþ³f Àfd¸fd°f WXZ°fb f³ff¹fe ¦fBÊ Àfd¸fd°f ¸fZÔ A²¹fÃf d´f±füSXf, ¸fWXf¸fÔÂfe d¦fSX²ffSXe ÀffWXc °fûSXZdÀfÔWXf, IYû¿ff²¹fÃf IY`»ffVf ¨f³Qi ·fûBÊ AþbÊÔOXf, Àfd¨fU ¸fûWX³f ÀffWXc SXf¹f´fbSX dUþ¹fe SXWXZÜ ´fifQZdVfIY ¨fb³ffU Ad²fIYfSXe IYZEÀf ´fi²ff³f IYZ ¸ff¦fÊQVf³f ¸fZÔ Àf·ff¦fe¹f ¨fb³ffU Ad²fIYfSXe ³fÔQdIYVfûSX ·fûBÊ U dUd´f³f dfWXfSXe ´fi²ff³f ³fZ ¨fb³ffU Àf¸´f³³f IYSXf¹ffÜ ¨fb³ffU ¸fZÔ BÀf ffSX CX°ÀffWX QZJf ¦f¹ffÜ 4 RYSXUSXe IYû ¦fPXRbY»fÓfSX SXf¸f¨f¯OXe ¸fÔdQSX ´fdSXÀfSX ¸fZÔ Vf´f±f ¦fiWX¯f Àf¸ffSXûWX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ fiþ°f QZUfÔ¦f³f, CX´ff²¹fÃf SX§fbUeSX ¹ffQU, QZUf³fÔQ þf¹fÀfUf»f, Àfd¨fU ¸fWXZ¿f fSXZNX, IYûVff²¹fÃf ³feSXþ ´ff¯OXZ¹f, ÀfWXÀfd¨fU ¿¹ff¸fIbY¸ffSX ¿¹ff¸f, ´fi¨ffSX ´fiÀffSX ´fi·ffSXe »ff»ff IYf¹ffÊ»f¹f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f, SXf¹f´fbSX ªfû³f IiY¸ffaIY 02 VfWXeQ À¸ffSXIY ÀIcY»f IZY.IZY. SXûOX SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) -: BdV°fWXfSX/ Ad²f´f°¹f WXÀ°ffa°fSX¯f IYe Àfc¨f³ff :- ³ff¸ffa°fSX¯f ´fi.IiY. 517/17x18 UfOÊX IYf ³ff¸f- ´fa.SXd½fVfaIYSX Vfb¢»fX-24 E°fQÐ õfSXf Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY ´fa.SXd½fVfaIYSX Vfb¢»f 24 UfOÊX dÀ±f°f ·fU³f/ ·fcd¸f B³ýif½f°fe IYf»ffZ³fe L.I.G.-06 ªfû dIY d³f¦f¸f Ad·f»fZJ ¸fZÔ ßfe / ßfe¸f°fe CX¸ff ÀfZ³f ¦fb´°ff ´fd°f À½f. AfdÀf°f IbY¸ffSX ÀfZ³f ¦fb´°ff IZY ³ff¸f ÀfZ QªfÊ W`XÜ dªfÀfIYû ßfe / ßfe¸f°fe Àfb³fe°ff ªf`³f ´fd°f JZ¸fSXfªf ªf`³f, JZ¸fSXfªf ªf`³f Af. IYSX¸f¨faQ ªf`³f SXdªfÀMÑXe / d»fdJ°f õfSXf UaVff³fbIiY¸f / A³¹f Ad·f»fZJ õfSXf ´fif´°f IYSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Ad²fd³f¹f¸f 1956 IYe ²ffSXf 167 IZY °fWX°fÐ ³ff¸ffa°fSX¯f WZX°fb AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ ¹fdQ IYûBÊX ½¹fd¢°f / ÀfaÀ±ff CX´fSXû¢°f ÀUfd¸f°U ´fdSXU°fʳf ¸fZÔ WXIY ¹ff QfUf SXJ°fZ W`XÜ °fû BXÀf ´fiIYfVf³f IZY 30 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY ÀfdWX°f d»fdJ°f Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSZÔXÜ A³¹f±ff Àf¸f¹ffUd²f ´fV¨ff°f dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe IYûBÊX Àfb³fUfBÊX ³fWXeÔ IYe ªffUZ¦feÜ ªfû³f IYd¸fV³fSX ªfû³f IiY¸ffaIY-02 ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) øY´f ÀfZ ´fWXbÔ¨f³ff ¨ffdWXE °ffdIY Af¸f»fû¦fûÔ IYû ´fSXZVff³fe ³f WXûÜ ´fi·ffSXe Àfd¨fU ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f ¸fZÔ AüSX ª¹ffQf fPÞXûØfSXe IYSX³fZ IZY CX´ff¹f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Q»fWX³f d°f»fWX³f IYe RYÀf»f »fZ³fZ IZY Àff±f WXe ¸fL»fe´ff»f³f, CXôfd³fIYe EUÔ ´fVfb´ff»f³f þ`ÀfZ IYf¹ffÔÊZ ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f ¸fZÔ UÈdð WXû ÀfIY°fe WX`Ü ´fi·ffSXe Àfd¨fU ³fZ dIYÀff³fûÔ IYû d¸f³feIYeMX IYf dU°fSX¯f Àf¸f¹f ´fSX IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ CX³WXûÔ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f AfUfÀf d³f¸ffʯf EUÔ Ad²fIYfSXe-IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY d»fE ·fe AfUfÀf d³f¸ffʯf IZY IYf¹fÊ IYû þ»Q ÀfZ þ»Q ´fcSXf IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ ´fi·ffSXe Àfd¨fU ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ IYWXf dIY IYMXIYUfSX ÀfdWX°f Àfd¸fd°f IZY Àf·fe ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ EUÔ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ õfSXf Af¹fûþ³f IYû ÀfRY»f f³ff¹ff ¦f¹ff Ü IY±ff IZY QüSXf³f IY±ff Àfb³f³fZ IZY d»f¹fZ AfÀf´ffÀf IZY þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ ÀfdWX°f IYf¹ffÊ»f¹f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f, SXf¹f´fbSX ªfû³f IiY¸ffaIY 02 VfWXeQ À¸ffSXIY ÀIcY»f IZY.IZY. SXûOX SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) -: BdV°fWXfSX/ Ad²f´f°¹f WXÀ°ffa°fSX¯f IYe Àfc¨f³ff :- ³ff¸ffa°fSX¯f ´fi.IiY. 516/17x18 UfOÊX IYf ³ff¸f- ´fa.SXd½fVfaIYSX Vfb¢»fX-24 E°fQÐ õfSXf Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY ´fa.SXd½fVfaIYSX Vfb¢»f 24 UfOÊX dÀ±f°f ·fU³f/ ·fcd¸f 24/002 ªfû dIY d³f¦f¸f Ad·f»fZJ ¸fZÔ ßfe / ßfe¸f°fe dVfdSX³f ¸fb¸f°ffªf ´fd°f d¸fªffÊ ¸fbffSXIY fZ¦f IZY ³ff¸f ÀfZ QªfÊ W`XÜ dªfÀfIYû ßfe / ßfe¸f°fe ¸ffZWX¸¸fQ B³ff¹f°f CX»»ffWX Af. d³fÀffSX AWX¸fQ SXdªfÀMÑXe / d»fdJ°f õfSXf UaVff³fbIiY¸f / A³¹f Ad·f»fZJ õfSXf ´fif´°f IYSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Ad²fd³f¹f¸f 1956 IYe ²ffSXf 167 IZY °fWX°fÐ ³ff¸ffa°fSX¯f WZX°fb AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ ¹fdQ IYûBÊX ½¹fd¢°f / ÀfaÀ±ff CX´fSXû¢°f ÀUfd¸f°U ´fdSXU°fʳf ¸fZÔ WXIY ¹ff QfUf SXJ°fZ W`XÜ °fû BXÀf ´fiIYfVf³f IZY 30 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY ÀfdWX°f d»fdJ°f Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSZÔXÜ A³¹f±ff Àf¸f¹ffUd²f ´fV¨ff°f dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe IYûBÊX Àfb³fUfBÊX ³fWXeÔ IYe ªffUZ¦feÜ ªfû³f IYd¸fV³fSX ªfû³f IiY¸ffaIY-02 ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) dþ»fZ ¸fZÔ Aû½WXSX»fûOX UfWX³fûÔ ´fSX ·fe d³f¹fÔÂf¯f SXJZÔ °ffdIY ÀfOÞXIZY JSXff ³f WXû³fZ ´ffEÜ CX³WXûÔ³fZ ßf¸f dU·ff¦f õfSXf ÀfÔ¦fdNX°f EUÔ AÀfÔ¦fdNX°f ÃfZÂf IZY ßfd¸fIYûÔ IZY d»fE dIYE þf SXWXZ IYf¹fûÊ IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe d»f¹ff AüSX ßfd¸fIYûÔ IYf ´fÔþe¹f³f, Af²ffSX ÀfedOXÔ¦f IYSX³fZ IZY Àff±f WXe CX³WXZÔ dÀf»ffBÊ ¸fVfe³f, Àff¹fIY»f AfdQ dU°fSX¯f IZY IYf¹fÊ IYû Àf¸f¹f ´fSX IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ ´fi·ffSXe Àfd¨fU ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYüVf»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY »fû¦fûÔ IYû ´fidVfÃf¯f QZIYSX SXûþ¦ffSX dQ»ff³fZ ff°f IYWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f 2018 IZY °fWX°f ´fif~ Àf·fe AfUZQ³fûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f Àf¸f¹f-Àfe¸ff ¸fZÔ ´fcSXf IYSX³fZ IYû IYWXf WX`Ü IY»fZ¢MXSX ßfe SXf¯ff ³fZ f°ff¹ff dIY »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f 2018 ¸fZÔ Qû »ffJ 18 WXþfSX AfUZQ³f ´fif~ WXbE WX` B³f¸fZÔ Qû »ffJ 13 WXþfSX AfUZQ³f ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ÀfZ WX` dþÀf¸fZÔ Qû »ffJ 10 WXþfSX AfUZQ³f ¸ffÔ¦f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f WX`Ü ¸ffÔ¦f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f AfUZQ³fûÔ ¸fZÔ 99 WXþfSX AfUZQ³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f AfUfÀf IZY d»fE WX` °f±ff SXfVf³f IYfOXÊ ¸fZÔ ³ff¸f þûOÞX³fZ, CXªþU»ff ¹fûþ³ff ¸fZÔ ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f IZY d»fE ´fif~ WXbE WX`Ü AfUZQ³fûÔ IYû Afg³f»ffBʳf QþÊ IYSX³fZ IYe IYfSXÊUfBÊ WXû ¨fbIYe WX` AüSX EIY Àf~fWX IZY ·fe°fSX Àf·fe AfUZQ³fûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f IZY d³fQZÊVf Àf·fe dU·ff¦fûÔ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dQE ¦fE WX`ÔÜ ´fi·ffSXe Àfd¨fU ³fZ IYWXf dIY »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f IZY AfUZQ³fûÔ IYf ¦fb¯fUØff´fcUÊIY d³fSXfIYSX¯f IYe þf³fe ¨ffdWXEÜ ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f AOÞX·ffSX IZY A²¹fÃf IYfd°fÊIYSXf¸f SXfÂfZ ÀfdWX°f A³¹f IYBÊ þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ ³fZ IY±ff À±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨fIYSX IY±ff IYf ßfU¯f IYSX ´fb¯¹f IZY ·ff¦fe f³fZ Ü ³¹ff¹ff»f¹f °fWXÀfe»fQfSX Àf¢°fe, dªf»ff-ªffaªf¦feSX ¨ff¸´ff (LX.¦f.) // BÊV°fWXfSX // IiY¸ffaIY 733/°fWX./½ff¨fIY/2018 Àf¢°fe dQ³ffaIY 30.01.2018 SXf.´fi.IiY. /A-2/2017-18 ¦fif¸f ³f½ff´ffSXfJbQÊ °fWXÀfe»f-Àf¢°fe E°fQÐ QнffSXf Af¸f ªf³f°ff ÀffdIY³f ³f½ff´ffSXfJbQÊ ´f.WX.³fa. 24, °fWXÀfe»f Àf¢°fe, dªf»ff-ªffaªf¦feSX-¨ffa´ff (LX.¦f.) IYfZ Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY ßfe WXdSVf¨faýi A¦fi½ff»f d´f°ff ¦ffZ½f²fʳf d³f½ffÀfe ¦fif¸f Àf¢°fe, °fWXÀfe»f Àf¢°fe, dªf»ff ªffaªf¦feSX-¨ffa´ff (LX.¦f.) QнffSXf CX³fIZY ³ff¸f ´fSX ¦fif¸f ³f½ff´ffSXfJbQÊ °fWXÀfe»f Àf¢°fe dÀ±f°f d³fªfe ·fcd¸f JÀfSXf ³fafSX 171/1, 171/4 SXIYff 0.15, 0.63 EIYOÞX ·fcd¸f IYfZ Af`QйffZd¦fIY (µ»ffBÊ E dfi¢Àf) ´fi¹ffZªf³f WZX°fb ½¹f´f½f°fʳf dIY¹fZ ªff³fZ d»fE ´fiIYSX¯f A³fbd½f·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe (SXf.) Àf¢°fe IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ªffa¨f ´fid°f½fZQ³f WZX°fb BÀf ³¹ff¹ff»f¹f IYfZ ´fif´°f WbXAf W`XÜ A°f: Af½fZdQIYf IZY CX¢°f ·fcd¸f IYf Af`QйffZd¦fIY (µ»ffBÊ EÀf dfi¢Àf) ´fi¹ffZªf³f dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ½¹fd¢°f ¹ff ÀfaÀ±ff IYfZ IYfZBÊ Af´fd°°f WXfZ ½fZ A´f³fe Af´fd°°f BÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ dQ³ffaIY 16.02.2018 IYfZ À½f¹fa ¹ff ªfdSX¹fZ Ad²f½f¢°ff IZY CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX d½fd²f A³fbÀffSX d»fdJ°f ø ´f ¸fZÔ ´fZVf IYSX ÀfIY°fZ W`ÔX ´fZVfe d°fd±f IZY ffQ ´fif´°f Af´fd°°f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 30.01.2018 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹f IYe Àfe»f ¸fbWXSX ÀfZ ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ °fWXÀfe»fQfSX Àf¢°fe C M Y K

C M Y K 03 RYSX½fSXe 2018 Vfd³f½ffSX SXf¹f´fbSX [ ªffaªf¦feSX ¨ffa´ff] 7 ¦ffÔþf ´fdSXUWX³f IYSX°fZ ¨ffÔ´ff IZY Qû »fû¦f ´fIYOÞXfE ´fWX»fe ffSX dþ»fZ IYe IY¸ff³f ÀfÔ·ff»f³fZ Uf»fe ¸fdWX»ff EÀf´fe ³fZ VfbøY dIY¹ff IY¸ff»f dQJf³ff C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K °fe³f dIY»fû ¦ffÔþf U IYfSX þ°f, ¨ffÔ´ff ´fbd»fÀf IYe IYfSXÊUfBÊ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ IbYSXQf-¸fWXbQf ¸ff¦fÊ ¸fÔZ IYfSX ÀfZ ¦ffÔþf ´fdSXUWX³f IYSX°fZ ´fbd»fÀf ³fZ Qû »fû¦fûÔ IYû ´fIYOÞXf WX`Ü B³fIZY IYþZ ÀfZ IYSXef °fe³f dIY»fû ¦ffÔþf fSXf¸fQ WXbAf WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ ¦ffÔþZ IZY Àff±f WXe IYfSX IYû þ°f IYSX d»f¹ff WX`Ü Qû³fûÔ AfSXûd´f¹fûÔ IYû þZ»f ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX fe°fe SXf°f ¸fbJdfSX IYe Àfc¨f³ff ´fSX MXeAfBÊ ´fiQe´f Af¹fÊ IYe MXe¸f ³fZ IbYSXQf-¸fWXbQf ¸ff¦fÊ ´fSX IYfSX IiY¸ffÔIY Àfeþe 04 E¨f 7304 ÀfZ ¦ffÔþf ´fdSXUWX³f IYSX°fZ Qû »fû¦fûÔ IYû ´fIYOÞXfÜ B³fIYf ³ff¸f AfVfb°fû¿f ¹fbUf A´f³fZ þeU³f ¸fZÔ EIY »fùf d³f²ffÊdSX°f IYSXZÔ: BÔþe ´ff¯OZX¹f fiQÀfÊ B»fZU³f dIiYIZYMX MXe¸f ´fbMX´fbSXf ¸fZÔ °fÈ°fe¹f U¿fÊ dIiYIZYMX ´fid°f¹fûd¦f°ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ dIYÀfe ·fe ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûþ³f Àf¸ffSXûWX ¸ffÂf Aü´f¨ffdSXIY°ff WXe ³fWXeÔ, fd»IY Af¹fûþ³f Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹fûÔ IZY d»fE ¸fWX°U´fc¯fÊ AUÀfSX WX` ÀfÔIY»´f »fZ³fZ IYf dIY Uû fZWX°fSX ÀfZ fZWX°fSX Af¹fûþ³f IYSXZÔ¦fZÜ ¹fZ ff°fZÔ fiQÀfÊ B»fZU³f dIiYIZYMX MXe¸f ´fbMX´fbSXf IZY °f°Uf²ff³f ¸fZÔ °fÈ°fe¹f U¿fÊ dIiYIZYMX ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY Vfb·ffSXÔ·f AUÀfSX IZY ¸fb£¹f Ad°fd±f ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf ´fid°fd³fd²f BÔþe. SXdU ´ff¯OXZ¹f ³fZ IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY ´fi°¹fZIY ¹fbUf IYû A´f³fZ dþ³Q¦fe ¸fZÔ EIY »fùf d³f²ffÊdSX°f IYSX³fe ¨ffdWXE ³fVfZ IZY fþf¹f QZVf ÀfZUf IYe AûSX ·ff¦fû : LûMXZ»ff»f ✎ SXfþ·ffNXf »fUÀfSXf fZ»WXfOXeWX ¸fZÔ ¦fdSX¸ff ÀU¯ffÊ dQUfIYSX ³ffBMX IYf ·f½¹f Af¹fûþ³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ SXfþ·ffNXf »fUÀfSXf fZ»WXfOXeWX ¸fZÔ ¦fdSX¸ff ÀU¯ffÊ dQUfIYSX ³ffBMX IYf ·f½¹f Af¹fûþ³f fe°fZ 28 þ³fUSXe IYû WXbAfÜ ffff ¦fbøY §ffÀfeQfÀf þ¹fÔ°fe U °fe³f dQUÀfe¹f ¸fOÞXBÊ ¸fZ»ff IZY QüSXf³f Af¹fûdþ°f dQUfIYSX ³ffBMX ¸fZÔ AfIYfVfUf¯fe U QcSXQVfʳf IZY IY»ffIYfSXûÔ ³fZ ²fc¸f ¸f¨ff QeÜ BÀf QüSXf³f IYf¹fÊIiY¸f IZY ¸fb£¹f Ad°fd±f ¹fbUf ¸fþQcSX IYfÔ¦fiZÀf IZY fifÔ¨f ÀfZIZYiMXSXe IYf Afd°fVfe ÀUf¦f°f WXbAfÜ SXf°f ³fü fþZ ÀfZ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f IZY ´fWXbÔ¨f°fZ WXe ¸fb£¹f Ad°fd±f LûMXZ»ff»f ¹ffQU IYf »fû¦fûÔ ³fZ ·f½¹f ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ BÀfIZY ffQ CX³WXûÔ³fZ Y³¹ff¹ff»f¹f ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX, AdWX½ffSXf, °fWXÀfe»f ²f¸f²ff, dªf»ff Qb¦fÊ (LX.¦f.) // CXQЧfû¿f¯ff// SXf.´fi.IiY / / A/6 ½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfc¨f³ff±fÊ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY ÀfüSX·f A¦fi½ff»f Af. ÀfbSmXVf A¦fi½ff»f ÀffdIY³f Àfb´fZ»ff d·f»ffBÊX QнffSXf ¦fif¸f ªfSX½ff¹f ´f.WX.³fa. 48 SXf.d³f.¸fa. AdWX½ffSXf °fWXÀfe»f ²f¸f²ff, dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f À½ff¸fe WXIY IYe ·fcd¸f J.³fa. 482/3 IYf MbXIYOÞXf SXIYff 0.019 WZX. IYfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d½fIiZY°ff SXf¸f¸f³fûWXSX Af. ´fSXÀfSXf¸f ÀfZ IiY¹f dIY¹ff W`X IYe ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ IZY Àfafa²f ¸fZÔ Af½fZQ³f ´fÂf ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ dªfÀf ´fSX ´fiIYSX¯f ³¹ff¹ff»f¹f ¸faZ d½f¨ffSXf²fe³f W`XÜ A°f: CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f IYfZ Af½fZQIY IZY ³ff¸f ´fSX ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYfZ Af´fd°°f ¹ff CXªfSX Qf½ff WXfZ °ffZ Àfb³f½ffBÊ d°fd±f dQ³ffaIY 22/02/18 IYû ¹ff CXÀfIZY ´fc½fÊ À½f¹fa ¹ff A´f³fZ ¸ff³¹f Ad²f½f¢°ff¦f¯f IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX A´f³ff Af´fd°°f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f IZY ffQ ´fif´°f Af½fZQ³f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 10/01/17 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹fe³f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf (²f¸f²ff) QZUfÔ¦f³f (28) d´f°ff ³ffSXf¹f¯f U ¸f³fûþ d°fUfSXe (41) d´f°ff ¸f³fWXSX¯f»ff»f f°ff¹ff þf SXWXf WX`Ü Qû³fûÔ AfSXû´fe ¨ffÔ´ff IZY WXe d³fUfÀfe WX`ÔÜ B³fIZY IYþZ ÀfZ IYSXef °fe³f dIY»fû ¦ffÔþf U IYfSX IYû þ°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü þ°f ¦ffÔþZ IYe IYe¸f°f IYSXef 12 WXþfSX ÷Y´fE f°ffBÊ þf SXWXe WX`Ü AfSXûd´f¹fûÔ IZY dJ»ffRY E³fOXe´feEÀf IYe ²ffSXf 20 fe IZY °fWX°f A´fSXf²f QþÊ IYSX CX³WXZÔ ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fZVf dIY¹ff ¦f¹ff, þWXfÔ ÀfZ CX³WXZÔ þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ ±ff³ff ´fi·ffSXe ´fiQe´f Af¹fÊ IYf IYWX³ff WX` dIY ´fcL°ffL ¸fZÔ AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX dIYÀfe ÀfZ CX³WXûÔ³fZ ¦ffÔþf JSXeQf ±ff AüSX Uû VfWXSX ¸fZÔ J´ff³fZ IZY dRYSXfIY ¸fZÔ ±fZÜ dþÀf ½¹fdöY ÀfZ CX³WXûÔ³fZ ¦ffÔþf JSXeQf ±ff Uû ¸füIZY ÀfZ RYSXfSX WX`Ü CXÀfIYe °f»ffVf IYe þf SXWXe WX`Ü AüSX ²f`¹fÊ IZY Àff±f-Àff±f »fùf IYe ´fifd~ IZY d»fE d³fSXÔ°fSX ´fi¹ffÀf IYSX³fe ¨ffdWXEÜ BÔþe. ´ff¯OXZ¹f ³fZ IYWXf WXfSXþe°f, ÀfbJ-QbJ, »ff·f-WXfd³f Àff dþ³Q¦fe IYf dWXÀÀff WX` ´fSXÔ°fb WXfSX, QbJ, WXfd³f IYû ¸ffÂf EIY ´f»f IYe ff²ff ¸ff³f³ff ¨ffdWXE, UWX IYûBÊ AÔ°f ³fWXe WXû°ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY A²¹fÃf ¹fbUf ³fZ°ff ÀffIZY°f d°fUfSXe ³fZ Àf·fe dJ»ffdOÞX¹fûÔ ßfe ¹ffQU IYû CXNXfIYSX ¸fÔ¨f ´fSX »fZ ¦fEÜ IYf¹fÊIiY¸f IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE ßfe ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY ffff ¦fbøY §ffÀfeQfÀf þ¹fÔ°fe IZY Àff±f WXe °fe³f dQUÀfe¹f ¸fOÞXBÊ ¸fZ»ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf Af¹fûþ³f ÀfZ ÃfZÂf IYe Vfû·ff fPÞXe WX`Ü AfIYfVfUf¯fe U Y³¹ff¹ff»f¹f ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX, AdWX½ffSXf, °fWXÀfe»f ²f¸f²ff, dªf»ff Qb¦fÊ (LX.¦f.) // CXQЧfû¿f¯ff// SXf.´fi.IiY / / A/6 ½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfc¨f³ff±fÊ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY ¦füSX½f A¦fi½ff»f Af. ÀfbSmXVf A¦fi½ff»f ÀffdIY³f Àfb´fZ»ff d·f»ffBÊX QнffSXf ¦fif¸f ªfSX½ff¹f ´f.WX.³fa. 48 SXf.d³f.¸fa. AdWX½ffSXf °fWXÀfe»f ²f¸f²ff, dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f À½ff¸fe WXIY IYe ·fcd¸f J.³fa. 482/3 IYf MbXIYOÞXf SXIYff 0.010 WZX. IYfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d½fIiZY°ff SXf¸f¸f³fûWXSX Af. ´fSXÀfSXf¸f ÀfZ IiY¹f dIY¹ff W`X IYe ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ IZY Àfafa²f ¸fZÔ Af½fZQ³f ´fÂf ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ dªfÀf ´fSX ´fiIYSX¯f ³¹ff¹ff»f¹f ¸faZ d½f¨ffSXf²fe³f W`XÜ A°f: CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f IYfZ Af½fZQIY IZY ³ff¸f ´fSX ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYfZ Af´fd°°f ¹ff CXªfSX Qf½ff WXfZ °ffZ Àfb³f½ffBÊ d°fd±f dQ³ffaIY 10/02/18 IYû ¹ff CXÀfIZY ´fc½fÊ À½f¹fa ¹ff A´f³fZ ¸ff³¹f Ad²f½f¢°ff¦f¯f IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX A´f³ff Af´fd°°f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f IZY ffQ ´fif´°f Af½fZQ³f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 12/01/18 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹fe³f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf (²f¸f²ff) A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþfÔ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ dþ»fZ ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX ¸fdWX»ff EÀf´fe ³fZ ¨ffþÊ »fZIYSX fQ¸ffVfûÔ IYe WXUf d³fIYf»f Qe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ IYQ¸f SXJ°fZ WXe IYBÊ EZÀfZ fOÞXZ þbAû ´fSX SXZOX ¸ffSXIYSX CX³fIYe QbIYf³fQfSXe WXe fÔQ IYSX QeÜ UWXeÔ B°f³fZ Àff»fûÔ ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ WXû SXWXe ¸fü°f ´fSX d¨fÔ°ff IYSX°fZ WXbE BÀf dQVff ¸fZÔ IYQ¸f fPÞXf¹ffÜ UWXeÔ fQWXf»f ¹ff°ff¹ff°f IYû QbøYÀ°f IYSX³fZ ·fe CX³WXûÔ³fZ IY¸fSX IYÀf d»f¹ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf dRYSX ÀfZ ±ff³ff ´fi·ffdSX¹fûÔ IYû B²fSX ÀfZ CX²fSX IYSX IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff QbøYÀ°f IYSX³fZ IYe IYUf¹fQ IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ dÀfMXe IYû°fUf»fe IYf ´fi·ffSX EIY ¸fdWX»ff ±ff³fZQfSX IZY WXUf»fZ dIY¹ff WX` °fû UWXeÔ »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ IiYfB¸f fifÔ¨f ¸fZÔ þ¸fZ ´fi·ffSXe IYû ·fe WXMXf dQ¹ff WX`Ü EÀf´fe ³fe±fc IY¸f»f IYû dþ»fZ IYf ¨ffþÊ d»fE IbYL WXe dQ³f WXbE WX`, »fZdIY³f B°f³fZ IY¸f dQ³fûÔ ¸fZÔ WXe CX³WXûÔ³fZ IYBÊ IY¸ff»f dQJf¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fWXfÔ Af°fZ WXe ³f¦fSXQf AüSX ff»f´fbSX IZY fOÞXZ þbE IYû d³fVff³ff f³ff¹ffÜ f°ff¹ff þf°ff IYû A¨LZ ´fiQVfʳf IZY d»fE Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QeÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY dUdVfá Ad°fd±f dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf d´fLOÞXf U¦fÊ ´fiIYûá IZY Àfd¨fU ´fU³f IYV¹f´f ³fZ IYWXf dIY ¦fif¸fe¯f À°fSX ¸fZÔ ´fid°f·ff IYe IY¸fe ³fWXe WX`Ü EZÀfZ Af¹fûþ³f ÀfZ ´fid°f·ffAûÔ IYû AUÀfSX d¸f»f°ff WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f Àfbdþ°f SXfNXüSX EUÔ Af·ffSX Ad·f¿fZIY SXfNXüSX ³fZ dIY¹ffÜ QcSXQVfʳf IY»ffIYfSX ¦fdSX¸ff ÀU¯ffÊ dQUfIYSX IZY IYf¹fÊIiY¸f ÀfZ AÔ¨f»f IYe ¦fdSX¸ff fPÞXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf Afþ ¹fbUf Àff±fe ³fVfZ IYe AûSX ·ff¦f SXWXZ WXÔ`Ü ³fVfZ ÀfZ ³ffVf WXû°ff WX`Ü ¹fdQ ·ff¦f³ff WX` °fû A´f³fZ ´fdSXUfSX IZY ´feLZ ·ff¦fûÜ ¸ffÔ- ff´f IYe ÀfZUf ¸fZÔ ·ff¦fû, A´f³fZ QZVf Y³¹ff¹ff»f¹f ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX, AdWX½ffSXf, °fWXÀfe»f ²f¸f²ff, dªf»ff Qb¦fÊ (LX.¦f.) // CXQЧfû¿f¯ff// SXf.´fi.IiY / / A/6 ½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfc¨f³ff±fÊ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY Àfb³fe»f IbY¸ffSX Af. BÊX°f½ffSXe SXf¸f ÀffdIY³f d·f»ffBÊX-3 QнffSXf ¦fif¸f ªfSX½ff¹f ´f.WX.³fa. 48 SXf.d³f.¸fa. AdWX½ffSXf °fWXÀfe»f ²f¸f²ff, dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f À½ff¸fe WXIY IYe ·fcd¸f J.³fa. 469/22 IYf MbXIYOÞXf SXIYff 0.010 WZX. IYfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d½fIiZY°ff SXf²û»ff»f Af. OZXSXWXfSXf¸f ÀfZ IiY¹f dIY¹ff W`X IYe ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ IZY Àfafa²f ¸fZÔ Af½fZQ³f ´fÂf ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ dªfÀf ´fSX ´fiIYSX¯f ³¹ff¹ff»f¹f ¸faZ d½f¨ffSXf²fe³f W`XÜ A°f: CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f IYfZ Af½fZQIY IZY ³ff¸f ´fSX ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYfZ Af´fd°°f ¹ff CXªfSX Qf½ff WXfZ °ffZ Àfb³f½ffBÊ d°fd±f dQ³ffaIY 10/01/18 IYû ¹ff CXÀfIZY ´fc½fÊ À½f¹fa ¹ff A´f³fZ ¸ff³¹f Ad²f½f¢°ff¦f¯f IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX A´f³ff Af´fd°°f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f IZY ffQ ´fif´°f Af½fZQ³f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 28/02/18 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹fe³f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf (²f¸f²ff) WX` B³f Qû³fûÔ þ¦fWXûÔ ¸fZÔ SXûþ 50-50 »ffJ IYf þbAf WXû°ff ±ffÜ ¹fWXfÔ þbAf JZ»f³fZ IYBÊ dþ»fûÔ ÀfZ »fû¦f Qû ´fdWX¹ff U ¨ffSX ´fdWX¹ff UfWX³fûÔ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f°fZ ±fZÜ f°ff¹ff þf°ff WX` B³f Qû³fûÔ þ¦fWXûÔ ¸fZÔ þbAfdSX¹fûÔ IYf Vff¸f PX»f°fZ WXe ¸fZ»ff »f¦f þf°ff WX`Ü B³f Qû³fûÔ þ¦fWX IZY ±ff³ff ´fi·ffdSX¹fûÔ ´fSX ·fe »fZ³f-QZ³f IYSX IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦f°fZ SXWXf WX`Ü Vff¹fQ ¹fWXe UþWX WX` B°f³fZ dQ³fûÔ ÀfZ B³fIYe QbIYf³fQfSXe Jcf ¨f»f SXWXe ±feÜ BÀfIZY ffQ CX³WXûÔ³fZ ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ WXû SXWXe ¸fü°f ´fSX IYf¸f IYSX³ff ´fifSXÔ·f dIY¹ffÜ CXîf³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ¦fbøYQØf ¦fûÀUf¸fe, Àfû³fc d°fUfSXe, Qe´fIY »fÀffSX, WXdSX OXfWXSXZ, Ad¸fIZYVf SXfNXüSX, SXfþf ¹ffQU, Aþ¹f OXfWXSXZ, ¸fZQ³fe SXfNXüSX, ÀfcSXþ »fÀffSX, ´fSX¸fZV½fSX »fÀffSX, ¦füSXU SXfNXüSX, þûQ³f »fÀffSX, ·fb³fZV½fSX SXfNXüSX, °fZSXÀf ¹ffQU, LûMXf SXfNXüSX, ²f¸fZÊÔ³Qi fSXZNX ÀfdWX°f ¦fif¸f IZY ³ff¦fdSXIY¦f¯f EUÔ dJ»ffOÞXe ¸füþcQ ±fZÜ IYe ÀfZUf ¸fZÔ ·ff¦fûÜ ´fdSXUfSX IZY dIYÀfe IYû ·fe ³fVff ´fÀfÔQ ³fWXeÔ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Afþ EIY ¦fSXef f¨¨fZ IYf ÀUf¦f°f WXbAf WX` CXÀfIYf Uû ÀfQ`U Af·ffSXe SXWXZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf ·f½¹f Af¹fûþ³f IZY d»fE Af¹fûþIYûÔ IYû f²ffBÊ QeÜ BÀf QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ Y³¹ff¹ff»f¹f ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX, AdWX½ffSXf, °fWXÀfe»f ²f¸f²ff, dªf»ff Qb¦fÊ (LX.¦f.) // CXQЧfû¿f¯ff// SXf.´fi.IiY / / A/6 ½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfc¨f³ff±fÊ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY Àfb³fe»f IbY¸ffSX Af. BÊX°f½ffSXe SXf¸f ÀffdIY³f d·f»ffBÊX-3 QнffSXf ¦fif¸f ªfSX½ff¹f ´f.WX.³fa. 48 SXf.d³f.¸fa. AdWX½ffSXf °fWXÀfe»f ²f¸f²ff, dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f À½ff¸fe WXIY IYe ·fcd¸f J.³fa. 469/22 IYf MbXIYOÞXf SXIYff 0.11 WZX. IYfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d½fIiZY°ff SXf²û»ff»f Af. OZXSXWXfSXf¸f ÀfZ IiY¹f dIY¹ff W`X IYe ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ IZY Àfafa²f ¸fZÔ Af½fZQ³f ´fÂf ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ dªfÀf ´fSX ´fiIYSX¯f ³¹ff¹ff»f¹f ¸faZ d½f¨ffSXf²fe³f W`XÜ A°f: CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f IYfZ Af½fZQIY IZY ³ff¸f ´fSX ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYfZ Af´fd°°f ¹ff CXªfSX Qf½ff WXfZ °ffZ Àfb³f½ffBÊ d°fd±f dQ³ffaIY 10/02/18 IYû ¹ff CXÀfIZY ´fc½fÊ À½f¹fa ¹ff A´f³fZ ¸ff³¹f Ad²f½f¢°ff¦f¯f IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX A´f³ff Af´fd°°f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f IZY ffQ ´fif´°f Af½fZQ³f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 22/01/18 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹fe³f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf (²f¸f²ff) ■ »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ IiYfB¸f fifÔ¨f ¸fZÔ þ¸fZ SXfþZVf d¸fßff IYû WXMXfIYSX ³fUf¦fPÞX ´fi·ffSXe dUþ¹f ¨fü²fSXe IYû dQ¹ff ¦f¹ff ´fi·ffSX ■ EIY Àf~fWX ¸fZÔ QcÀfSXe ffSX ±ff³ff ´fi·ffdSX¹fûÔ IYû dIY¹ff B²fSX ÀfZ CX²fSX, dÀfMXe IYû°fUf»fe ¸fdWX»ff d³fSXeÃfIY IZY WXUf»fZ WXf»ffÔdIY A·fe °fIY BÀf dQVff ¸fZÔ IYûBÊ CX»»fZJ³fe¹f IYf¹fÊ ³fWXeÔ WXbAf WX`, »fZdIY³f BÀf AûSX ´fWX»f IYSX³ff WXe A´f³fZ Af´f ¸fZÔ AWX¸f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ VfWXSXe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ffSX-ffSX »f¦f SXWXZ þf¸f IYe Àf¸fÀ¹ff IYû QcSX IYSX³fZ IYe ·fe NXf³fe WX`Ü Àf·fe ±ff³ff ´fi·ffdSX¹fûÔ IYû þf¸f IYe Àf¸fÀ¹ff IYe ¦fWXSXfBÊ ¸fZÔ þfIYSX d³fSXfIYSX¯f d³fIYf»f³fZ IYû IYWXf WX`Ü ÀfÔfÔd²f°f ±ff³ff IZY ´fi·ffdSX¹fûÔ õfSXf ÀfÔfÔd²f°fûÔ IYe f`NXIY »fZ³fZ IYf QüSX ´fifSXÔ·f WXû ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff IYû QbøYÀ°f OXI`Y°fe IYe ¹fûþ³ff f³ff°fZ ´ffÔ¨f AfSXû´fe ¨fPÞXZ ´fbd»fÀf IZY WX°±fZ þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ VfWXSX IZY WX³fb¸ff³f²ffSXf IZY ´ffÀf IYf»fe ¦fbRYf ¸fZÔ WXd±f¹ffSX ÀfZ »f`Àf IbYL »fû¦f OXI`Y°fe IYe ¹fûþ³ff f³ff SXWXZ ±fZÜ BÀfIYe ·f³fIY »f¦f°fZ WXe ´fbd»fÀf IZY IYf³f JOÞXZ WXû ¦fEÜ ¨ffÔ´ff ±ff³ff ´fi·ffSXe IYe MXe¸f ³fZ °f°IYf»f UWXfÔ ´fWXbÔ¨fIYSX ´ffÔ¨f »fû¦fûÔ IYû ²fSX-Qfû¨ffÜ CX³fIZY IYþZ ÀfZ QZVfe dSXUf»USX, °fe³f dþÔQf IYfSX°fcÀf, EIY E¹fSX¦f³f, °f»fUfSX, ¨ffIcY fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf·fe AfSXû´fe ¨ffÔ´ff U IbYSXQf IZY f°ffE þf SXWXZ WX`ÔÜ ¨ffÔ´ff ¸fZÔ fPÞX°fZ A´fSXf²f IZY ¦fifRY ³fZ »fû¦fûÔ IYû QWX»ff dQ¹ff WX`Ü þ¦fQ»»ff dÀ±f°f SXfBMXSX ÀfZRY IY»fZ¢Vf³f IÔY´f³fe IZY fifÔ¨f ÀfZ »ffJûÔ ÷Y´fE IYe OXI`Y°fe IZY ffQ ÀfZ ´fbd»fÀf ¨f`IY³³fe WX`Ü ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX fe°fe SXf°f IbYSXQf- ¸fWXbQf ¸ff¦fÊ ´fSX WX³fb¸ff³f²ffSXf IYf»fe ¦fbRYf IZY ´ffÀf WXd±f¹ffSX ÀfZ »f`Àf IbYL IY»ffIYfSX ¦fdSX¸ff ÀU¯ffÊ IYû ¸ff°ff Qb¦ffÊ IYe ´fid°f¸ff À¸fÈd°f d¨f³WX IZY °füSX ´fSX ·fZÔMX IYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYû A²¹fÃf°ff IYSX SXWXZ ÀföYe IZY þ³f´fQ CX´ff²¹fÃf A¸fÈ°f Àfû³fWXSX, f»»fc SXfNXüSX, A¸fSX JfÔOXZ ÀfdWX°f A³¹f »fû¦fûÔ ³fZ ÀfÔfûd²f°f dIY¹ffÜ ³¹ff¹ff»f¹f ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf, °fWXÀfe»f ²f¸f²ff, dªf»ff Qb¦fÊ // CXQЧffZ¿f¯ff // SXf.´fi.IiY./ 108/A-74/½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY ´fi¸ffZQ IbY¸ffSX d´f°ff ßfe SXf¸fÀfªfe½f³f Vf¸ffÊ, d³f½ffÀfe ³ffSX²ff, °fWXÀfe»f ²f¸f²ff dªf»ff Qb¦fÊ (LX¦f) IZY QнffSXf ¦fif¸f ³ffSX²ff ´f.WX.³fa. 46, °fWXÀfe»f ²f¸f²ff Qb¦fÊ JÀfSXf ³fa. IiY¸fVf: 168/1, 1678/21 SXIYff IiY¸fVf: 0.010, 2.620 WZX. ªffZ dIY Af½fZQIY IZY ³ff¸f ´fSX ½f°fʸff³f SXfªfÀ½f Ad·f»fZJ ¸fZÔ QªfÊ W`XÜ CX¢°f ·fcd¸f IZY ¸fc»f FY¯f ´fbdÀ°fIYf ¦fb¸f WXfZ ªff³fZ ´fSX ObX´»feIZYMX FY¯f ´fbdÀ°fIYf ´fiQf¹f IYSX³fZ fff°fÐ Af½fZQ³f ´fÂf BÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ A°fE½f BÀf Àfafa²f ¸fZÔ dªfÀf dIYÀfe ½¹fd¢°f IYfZ Af½fZQIY QнffSXf ´fiÀ°fb°f Af½fZQ³f-´fÂf IZY Af²ffSX ´fSX CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f IYf dIYÀff³f dIY°fff ªffSXe dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX Qf½ff Af´fd°°f ´fZVf IYSX³ff WXfZ °ffZ À½f¹fa A±f½ff A´f³fZ Ad·f·ff¿fIY IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ BÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX dQ³ffaIY 08.02.2018 °fIY ´fZVf IYSX ÀfIY°fZ W`ÔX d³f¹f°f A½fd²f IZY ´fV¨ff°fÐ ´fif´°f Qf½ff Af´fd°°f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY IYfZ ¹fWX CXQЧffZ¿f¯ff ¸fZSXZ À½f¹fa IZY WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹f IYe ´fQ ¸fbýif IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ªffSXe dQ³ffaIY- 20-01-17 Àfb³f½ffBÊ dQ³ffaIY- 08-02-18 ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf (²f¸f²ff) »fû¦f OXI`Y°fe IYe ¹fûþ³ff f³ff SXWXZ ±fZÜ BÀfIYe ·f³fIY »f¦f°fZ WXe ±ff³ff ´fi·ffSXe ´fiQe´f Af¹fÊ IYe MXe¸f ³fZ ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fIYSX ´ffÔ¨f »fû¦fûÔ IYû ´fIYOÞXfÜ CX³fIZY IYþZ ÀfZ QZVfe dSXUf»USX, °fe³f dþÔQf IYfSX°fcÀf, EIY E¹fSX¦f³f, °f»fUfSX, ¨ffIcY AfdQ fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fIYOÞXZ ´ffÔ¨f dQ³f IYf ¹fû¦f dVfdUSX Qû dQ³f ¸fZÔ J°¸f þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ f»füQf dUIYfÀfJÔOX AÔ°f¦fÊ°f ¦fif¸f þfU»f´fbSX ¸fZÔ ´ffÔ¨f dQUÀfe¹f ¹fû¦f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f WXû³ff ±ff, »fZdIY³f dVfdUSX ¸ffÂf Qû dQ³f ¸fZÔ WXe J°¸f WXû ¦f¹ffÜ BÀfIZY A»ffUf EIY ¸fdWX»ff MÑZ³fSX ´fcSXZ dVfdUSX IZY QüSXf³f ¦ff¹ff SXWXe, »fZdIY³f dUd·f³³f Ad·f»fZJûÔ ¸fZÔ CXÀfIYf WXÀ°ffÃfSX ·fe WX`Ü f°ff¹ff þf SXWXf WX` BÀf dVfdUSX IZY d»fE IYSXef feÀf WXþfSX þfSXe WXbAf ±ff, dþÀfIYf fÔQSXffMX dIYE þf³fZ IYe JfSX WX`Ü f»füQf dUIYfÀfJÔOX AÔ°f¦fÊ°f ¦fif¸f þfU»f´fbSX ¸fZÔ L¦f VffÀf³f IZY ¹fû¦f Af¹fû¦f õfSXf ´ffÔ¨f dQUÀfe¹f ¹fû¦f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf¸fZÔ ¸ffÀMXSX MÑZ³fSX IZY øY´f ¸fZÔ Aþe°f SXfNXüSX, ´f°fÔþd»f ¹fû¦f ´fi¨ffSXIY U ¸fÔQfdIY³fe ´fMXZ»f IYû d³f¹fböY IYSX³fZ IZY d»fE WXf»f WXe ¸fZÔ IbYL ±ff³ff ´fi·ffdSX¹fûÔ IYû B²fSX ÀfZ CX²fSX dIY¹ff ±ffÜ dRYSX ÀfZ CX³WXûÔ³fZ RZYSXfQ»f IYSX°fZ WXbE »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ IiYfB¸f fifÔ¨f ´fi·ffSXe IZY øY´f ¸fZÔ þ¸fZ dQ»fe´f dÀfÔWX IYû WXMXfIYSX ³fUf¦fPÞX ±ff³ff ´fi·ffSXe dUþ¹f ¨f`²fSXe IYû dþ¸¸fZQfSXe ÀfüÔ´fe WX`Ü BÀfe °fSXWX CX³WXûÔ³fZ °fffQ»fZ IZY ffUþcQ þ¸fZ feEÀf JcÔdMX¹ff IYû dÀfMXe IYû°fUf»fe ÀfZ WXMXfIYSX ¸fdWX»ff d³fSXeÃfIY Vfe°f»f dÀfQfSX ´fSX ·fSXûÀff þ°ff¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ ¨ffÔ´ff ÀfZ WXÀfüQ MÑfÔÀfRYSX dIYE ¦fE IZY´fe ¸fSXIYf¸f IYû SXdÃf°f IZY³Qi ÀfÔfð ´fi·ffSXe ¹ff°ff¹ff°f VffJf IYe þUffQfSXe ÀfüÔ´fe WX`Ü BÀfe °fSXWX ³f¦fSXQf ±ff³ff ´fi·ffSXe d³fSXeÃfIY AfSXþe QZUfÔ¦f³f IYû ±ff³ff ´fi·ffSXe ³fUf¦fPÞX f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü UWXeÔ OX·fSXf ±ff³ff ´fi·ffSXe d³fSXeÃfIY Aþ¹fVfÔIYSX dÂf´ffNXe IYû ±ff³ff ´fi·ffSXe WXÀfüQ IYf ´fi·ffSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü f»füQf ±ff³ff ´fi·ffSXe d³fSXeÃfIY WXSXeVf¨fÔQi MXf¯OXZIYSX IYû WXMXfIYSX ´ff¸f¦fPÞX ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü UWXeÔ ´ff¸f¦fPÞX ±ff³ff ´fi·ffSXe d³fSXeÃfIY dUUZIY ´ffMX»fZ IYû ±ff³ff ´fi·ffSXe f»füQf f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü RY¦fbSX¸f ¨f`IYe ¦fE AfSXûd´f¹fûÔ ¸fZÔ »føfe³ffSXf¹f¯f ÀffWXc (30) d´f°ff øYQiVfSX¯f, ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSX ¹ffQU (27) d´f°ff þ¹f»ff»f, SXfþc CXRYÊ d¦fSXeVf QZUfÔ¦f³f (24) d´f°ff ¦f¯fZVfSXf¸f, FYd¿fIbY¸ffSX QZUfÔ¦f³f (23) d´f°ff ³fZWXøY U ¸fbQÀÀfeSX AÔÀffSXe (18) d´f°ff EÀfþZOX Vffd¸f»f WX`Ü dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ »fZdIY³f ¸fÔQfdIY³fe ´fMXZ»f EIY ·fe dQ³f dVfdUSX ¸fZÔ ³fWXeÔ SXWXe, »fZdIY³f CXÀfIYf WXÀ°ffÃfSX dUd·f³³f ´fÔþe ¸fZÔ WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ¹fWX IYf¹fÊIiY¸f ´ffÔ¨f dQ³fûÔ °fIY Af¹fûdþ°f WXû³ff ±ff, »fZdIY³f ¸ffÂf Qû dQ³f ¸fZÔ WXe IYf¹fÊIiY¸f Àf¸fZMX dQ¹ff ¦f¹ffÜ f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY BÀf dVfdUSX IZY d»fE ÀfSXIYfSX ³fZ feÀf JcÔdMX¹ff IYû Àf¸fZMX³ff ´fOÞXf fûdSX¹ff dfÀ°fSX Af´fIYûÔ f°ff QZÔ dIY °fffQ»fZ IZY ffUþcQ þ¸fZ SXWX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dÀfMXe IYû°fUf»fe ´fi·ffSXe feEÀf JcÔdMX¹ff IZY d»fE °f°IYf»fe³f EÀf´fe Aþ¹f ¹ffQU ¸fedOX¹ff ÀfZ d·fOÞX ¦fE ±fZÜ »fZdIY³f ³fE EÀf´fe ³fe±fc IY¸f»f IZY Af°fZ WXe feEÀf JcÔdMX¹ff IYû A´f³ff fûdSX¹ff dfÀ°fSX Àf¸fZMX³ff ´fOÞX ¦f¹ffÜ ´fi·ffSXe CX´fd³fSXeÃfIY WXZ¸fÔ°f ´ffMX»fZ IYû ±ff³ff ´fi·ffSXe ³f¦fSXQf, OX·fSXf ±ff³fZ ¸fZÔ ´fQÀ±f CX´fd³fSXeÃfIY ³ff¦fZ³Qi d°fUfSXe IYû ¨f`IYe ´fi·ffSXe RY¦fbSX¸f, IiYfB¸f fifÔ¨f ¸fZÔ SXWXZ ÀfWXf¹fIY CX´fd³fSXeÃfIY dQ»fe´f dÀfÔWX IYû ¨f`IYe ´fi·ffSXe AOÞX·ffSX °f±ff AOÞX·ffSX ¨f`IYe ´fi·ffSXe ÀfWXf¹fIY CX´fd³fSXeÃfIY ¸fbIZYVf ´ff¯OXZ¹f IYû IiYfB¸f fifÔ¨f VffJf ¸fZÔ °f`³ff°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü þfÔþ¦feSX ±ff³ff ´fi·ffSXe SXWXZ ·fUf³feVfÔIYSX JcÔdMX¹ff IYû df»ffÀf´fbSX À±ff³ffÔ°fdSX°f WXû³fZ ´fSX ¸fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü »fL³f´fbSX ¸fZÔ Àf°f³ff¸f ¸fZ»ff IY»f ÀfZ ¨ffÔ´ffÜ þ¹f Àf°f³ff¸f dUIYfÀf ÀfZUf Àfd¸fd°f »fL³f´fbSX õfSXf ffff ¦fbøY §ffÀfeQfÀf IYf Àf°f³ff¸f ¸fZ»ff IYf Af¹fûþ³f 4 U 5 RYSXUSXe IYû »fL³f´fbSX ¸fZÔ dIY¹ff þfE¦ffÜ Àfd¸fd°f IZY IYû¿ff²¹fÃf OXfg. »fd»f°f IbYSXZÊ ³fZ f°ff¹ff dIY 4 RYSXUSXe IYû ÀfbfWX 11 fþZ IY»fVf À±ff´f³ff WXû¦feÜ BÀfe SXf°f 8 fþZ AfdOX¹fû UedOX¹fû ¦fbi´f IZY IY»ffIYfSXûÔ õfSXf ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY A»ffUf »fûIYIY»ff ¸fÔ¨f Àf°f³ff¸f þf¦fÈd°f ¸¹fbdþIY»f ¦fbi´f IYûSXff IYûSXff IZY ¸f¸f°ffSXf³fe, IYf³WXfßfe U Àf¸fcWX õfSXf IYf¹fÊIiY¸f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfe °fSXWX 5 RYSXUSXe IYû Vff¸f 5 fþZ »fL³f´fbSX dÀ±f°f þ¹fÀ°fÔ·f ´fSX ²UþfSXûWX¯f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY ffQ Àf°f IZY AÔþûSX ´fÔ±fe ³fÈ°¹f IYe AfIY¿fÊIY ´fiÀ°fbd°f Qe þfE¦feÜ ¹fû¦f Af¹fû¦f ÀfZ þfSXe fþMX IYf þ¸fIYSX fÔQSXffMX ³¹ff¹ff»f¹f ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX, AdWX½ffSXf °fWX. ²f¸f²ff dªf»ff-Qb¦fÊ (LX.¦f.) // CXQЧffZ¿f¯ff // SXf.´fi.IiY./ /A-06/½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf E½fa Àff²ffSX¯f IYfZ Àfc¨f³ff±fÊ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY ´fi½fe¯f IbY¸ffSX Af. dVf½fIbY¸ffSX ÀffdIY³f ff»ff§ffMX »ffªfe QнffSXf ¦fif¸f ªfSX½ff¹f ´f.WX.³fa. 48 SXf.d³f.¸fa. AdWX½ffSXf °fWXÀfe»f ²f¸f²ff dªf»ff-Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f À½ff¸fe WXIY IYe ·fcd¸f J.³fa. 482/3 IYf MbX. SXIYff 0.028 WZX. IYfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d½fIiZY°ff SXf¸f¸f³ffZWXSX Af. À½f. ´fSXÀfSXf¸f ÀfZ IiY¹f dIY¹ff W``X, IYe ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ IZY Àfafa²f ¸fZÔ Af½fZQ³f ´fÂf ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`X, dªfÀf ´fSX ´fiIYSX¯f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ d½f¨ffSXf²fe³f »fadf°f W`XÜ A°f: CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f IYfZ ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYfZ Af´fd°°f ¹ff CXªfSX Qf½ff WXfZ °ffZ ½fZ À½f¹fa ¹ff A´f³fZ ¸ff³¹f Ad²f½f¢°ff ¦f¯f IZY Àff±f Àfb³f½ffBÊ d°fd±f dQ³ffaIY 10.02.18 IYfZ ¹ff CXÀfIZY ´fc½fÊ CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX A´f³ff Af´fd°°f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f IZY ffQ ´fif´°f Af½fZQ³f ´fÂf ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 22.1.18 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf (²f¸f²ff) ³¹ff¹ff»f¹f ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX, AdWX½ffSXf °fWX. ²f¸f²ff dªf»ff-Qb¦fÊ (LX.¦f.) // CXQЧffZ¿f¯ff // SXf.´fi.IiY./ /A-06/½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf E½fa Àff²ffSX¯f IYfZ Àfc¨f³ff±fÊ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY ¦ff`SX½f A¦fi½ff»f Af. ÀfbSmXVf A¦fi½ff»f ÀffdIY³f Àfb´fZ»ff d·f»ffBÊ QнffSXf ¦fif¸f ªfSX½ff¹f ´f.WX.³fa. 48 SXf.d³f.¸fa. AdWX½ffSXf °fWXÀfe»f ²f¸f²ff dªf»ff-Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f À½ff¸fe WXIY IYe ·fcd¸f J.³fa. 482/3 IYf MbX. SXIYff 0.010 IYfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d½fIiZY°ff SXf¸f¸f³ffZWXSX Af. ´fSXÀfSXf¸f ÀfZ IiY¹f dIY¹ff W`X, IYe ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ IZY Àfafa²f ¸fZÔ Af½fZQ³f ´fÂf ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`X, dªfÀf ´fSX ´fiIYSX¯f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ d½f¨ffSXf²fe³f »fadf°f W`XÜ A°f: CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f IYfZ ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYfZ Af´fd°°f ¹ff CXªfSX Qf½ff WXfZ °ffZ ½fZ À½f¹fa ¹ff A´f³fZ ¸ff³¹f Ad²f½f¢°ff ¦f¯f IZY Àff±f Àfb³f½ffBÊ d°fd±f dQ³ffaIY 10.02.18 IYfZ ¹ff CXÀfIZY ´fc½fÊ CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX A´f³ff Af´fd°°f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f IZY ffQ ´fif´°f Af½fZQ³f ´fÂf ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf 22-1-18 dQ³ffaIY 22.1.18 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf (²f¸f²ff) WXþfSX ÷Y´fE þfSXe dIY¹ff ±ff, »fZdIY³f Qû dQ³f IYf¹fÊIiY¸f IYSX ´fcSXf ´f`Àff WXþ¸f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀf dVfdUSX ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ Uf»fZ IbYL »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY CX³fIZY d»fE ·fûþ³f IYe ½¹fUÀ±ff þfSXe SXfdVf ¸fZÔ IYe þf³fe ¨ffdWXE ±fe, »fZdIY³f ´fbSXe Àfþe dJ»ffIYSX ´fcSXf ´f`Àff fÔQSXffMX IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ³¹ff¹ff»f¹f ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX, AdWX½ffSXf °fWX. ²f¸f²ff dªf»ff-Qb¦fÊ (LX.¦f.) // CXQЧffZ¿f¯ff // SXf.´fi.IiY./ /A-06/½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf E½fa Àff²ffSX¯f IYfZ Àfc¨f³ff±fÊ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY/IiZY°ff dQ³fZV½fSX dÀfaWX Af. À½f. SXf¸f´fiÀffQ dÀfaWX, ªffd°f IbY¸feÊ, d³f½ffÀfe -´fa¨fVfe»f ÀIcY»f IZY ´ffÀf, ¦ff`°f¸f ³f¦fSX ªffZ³f 1, ÀfZ¢MXSX 11, JbÀfeÊ´ffSX d·f»ffBÊ °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ (LX¦f) IZY QнffSXf ¦fif¸f ÀfZ¸fdSX¹ff ´f.WX.³fa. 28 dÀ±f°f ·fcd¸f JÀfSXf 162 SXIYff, 0.30 WZX., ´fdSX. »f¦ff³f 1.30/-÷Y´fE, ·fcd¸f IYfZ d½fIiZY°ff ²ff³fffBÊ ´fd°f RZYSXWXf, d³f½ffÀfe ¦fif¸f ff³ffSXQ °fWXÀfe»f ²f¸f²ff dªf»ff Qb¦fÊ ÀfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff dQ³ffaIY 02.01.018 IYfZ IiY¹f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ CX¢°f Af½fZdQ°f ·fcd¸f IYfZ SXdªfÀMXOÊX d½fIiY¹f ´fÂf IZY Af²ffSX ´fSX IiZY°ff À½f¹fa IZY ´fÃf ¸fZÔ ´fi¸ff¯feIYSX¯f IYSX³fZ fff°fÐ Af½fZQ³f ´fÂf BÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ A°fE½f BÀf Àfafa²f ¸fZÔ dªfÀf dIYÀfe ½¹fd¢°f IYfZ Af½fZQIY QнffSXf ´fiÀ°fb°f Af½fZQ³f- ´fÂf IZY Af²ffSX ´fSX Qf½ff-Af´fd°°f ´fZVf IYSX³ff WXfZ °ffZ À½f¹fa A±f½ff A´f³fZ Ad·f·ff¿fIY IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ BÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX dQ³ffaIY 22.2.18 °fIY ´fZVf IYSX ÀfIY°fZ W`ÔX d³f¹f°f A½fd²f IZY ´fV¨ff°fÐ ´fif´°f Qf½ff Af´fd°°f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 27-1-18 IYfZ ¸fZSmX À½f¹fa IZY WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹f IZY ¸fbWXSX ÀfZ ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ªffSXe dQ³ffaIY-27-1-18 ´fZVfe dQ³ffaIY- 22-2-18 ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf (²f¸f²ff) C M Y K C M Y K C M Y K