Views
5 months ago

amanpath

C M Y K C M Y K 8 03

C M Y K C M Y K 8 03 RYSX½fSXe 2018 Vfd³f½ffSX IYf»fûd³f¹fûÔ IZY d³fUfÀfe IYSXZ¦fZÔ Uf¸feÊ IY¸´fûÀMX IZY d»fE ÀfWX¹fû¦f Qb¦fÊÜ ³f¦fSX IZY Qû þeSXû UZÀMX IYf»fû³fe FY¿f·f ¦fie³f dÀfMXe AüSX ¸fWXZVf IYf»fû³fe IZY d³fUfdÀf¹ffÔZÔ IYe ¸ffÔ¦f ´fSX IYf»fûd³f¹fûÔ ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»ff ¦fe»ff IY¨fSXf ÀfZ Uf¸feÊ IY¸´fûÀMX °f`¹ffSX IYSX³fZ Qû³fûÔ þ¦fWX Uf¸feÊ IY¸´fûÀMX dIYMX À±ffd´f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀUfÀ±¹f Ad²fIYfSXe CX¸fZVf IbY¸ffSX d¸fßff, d³f¦f¸f IY¸fʨffSXe ÀfÔ°fû¿f ·f˜, ¸fûWX³f Qe´f °f±ff IYf»fûd³f¹fûÔ IZY d³fUfÀfe BÀf ¸füIZY ´fSX ¸füþcQ ±fZÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY VfWXSX ÀU¨L°ff ÀfUZÊÃf¯f 2018 IZY AÔ°f¦fÊ°f ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX EUÔ Af¹fböY ¸fWXûQ¹f EÀf0IZY0Àfb³QSXf³fe IZY d³fQZÊVf ´fSX VfWXSX IZY IYf»fûd³f¹fûÔ IYû þeSXû UZÀMX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY °fWX° IYf»fûd³f¹fûÔ ¸fZÔ ¦fèf IYSX UWXfg ÀfcJf AüSX ¦fe»ff IY¨fSXf A»f¦f-A»f¦f OX¸´f IYe þf SXWXe WX`Ü BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ FY¿f·f IYf»fû³fe AüSX ¸fWXZVf IYf»fû³fe IZY d³fUfdÀf¹fûÔ ÀfZ IYf»fû³fe ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»fZ ¦fe»ff IY¨fSXZ ÀfZ Uf¸feÊ IY¸´fûÀMX °f`¹ffSX IYSX³fZ ¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊÜ UfOXûÊ, ¸fûWX»»fûÔ ¸fZÔ WXû SXWXf WX` df³ff A³fb¸fd°f ¸fIYf³fûÔ IYf d³f¸ffʯf Qb¦fÊÜ IY»fZ¢MXSX þ³fQVfʳf ¸fZÔ dVfIYf¹f°f ´fif~ WXbBÊ WX` dIY dVfU´ffSXf UfOXÊ ¸fZÔ Àfbd³f°ff ¹ffQU ³ff¸fIY ¸fdWX»ff õfSXf A´f³fZ d³fþe þ¦fWX ´fSX df³ff A³fb¸fd°f ¸fIYf³f IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff þf SXWXf WX` AüSX UWX AfÀf-´ffÀf þ¦fWX IYû §fZSX IYSX Ad°fIiY¸f¯f IYf d»f¹ff WX`Ü Af¹fböY EÀfIZY Àfb³QSXf³fe IZY d³fQZÊVf ´fSX ÃfZÂf BÔþed³f¹fSX ßfe QeUf³f õfSXf Ad°fIiY¸f¯f QÀ°ff, CXOÞX³f QÀ°ff U d³f¦f¸f A¸f»ff IZY Àff±f þfIYSX ¸füIYf ¸fbAf¹f³ff dIY¹ffÜ dVfU´ffSXf ¸fZÔ ¹ffQU ¦fb÷Yþe §fSX °fIY f³fZ¦ff Àfe¸fZÔMXe ÀfOÞXIY Qb¦fÊÜ dVfU´ffSXf dVfU ¸fÔdQSX IZY ´ffÀf ¦f»fe IYf þ»Q Àfe¸fZÔMXeIYSX¯f WXû¦ffÜ ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX õfSXf 7.42 »ffJ IYe »ff¦f°f ÀfZ Àfe¸fZÔMXeIYSX¯f IYf¹fÊ IYf ·fcd¸f´fcþ³f dIY¹ff ¦f¹ff Ü IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ »fûIY IY¸fÊ ´fi·ffSXe dQ³fZVf QZUfÔ¦f³f, ´ff¿fÊQ SXfþIbY¸ffSX U¸ffÊ, E¸fAfBÊÀfe ´fi·ffSXe dVfUZ³Qi ´fdSXWXfSX, QZU³ffSXf¹f¯f ¨fÔQifIYSX, ¨fÔQiVfZJSX ¨fÔQifIYSX, ´ff¿fÊQ A»IYf ff§f¸ffSX, dUþ¹fÔ°f ´fMXZ»f, ´fcUÊ ´ff¿fÊQ ¸f³fe¿f ¹ffQU, ´fcUÊ ´ff¿fÊQ ßfe¸f°fe VffSXQf ¦fb~f U ¦f¯f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIY Ad²fIY ÀfÔ£¹ff ¸fÔZ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔQifIYSX ³fZ f°ff¹ff dIY IYfRYe dQ³fûÔ ÀfZ ¹fWXfg IZY d³fUfÀfe dVfU¸fÔdQSX ¦f»fe ¸fZÔ Àfe¸fZÔMX SXûOX IYe ¸ffÔ¦f ÀfZ ¸fbÓfZ AU¦f°f IYSXf SXWXZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dUIYfÀf AüSX d³f¸ffʯf IYf¹fûÊ IYe ´fidIiY¹ff ´fcSXe IYSX³fZ ¸fZÔ Àf¸f¹f »f¦f°ff WX` Af´fIZY BÀf ¦f»fe ¸fZÔ 7.42 SXfþ´fc°f ÃfdÂf¹f ¨füWXf³f ¹fbUf ÀfÔ¦fNX³f ³fZ d³fIYf»fe SX`»fe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ SXfþ´fc°f ÃfdÂf¹f ¨füWXf³f Àf¸ffþ CXSX»ff Qb¦fÊ ³fZ ¹fbUIY ¹fbUd°f¹f ´fdSX¨f¹f Àf¸¸fZ»f³f df»ffÀf´fbSX d¨fÔ¦fSXfþ ´ffSXf ¸fZÔ ·f¦fUf ÓfÔOXf SX`»fe d³fIYf»fe EUÔ dUdU²f ´fiIYfSX IZY IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ fPÞX¨fPÞX IYSX dWXÀÀff d»f¹ffÜ ¹fbUf ÀfÔ¦fNX³f IYf IYf¹fÊIiY¸f À±f»f ¸fZÔ ´fiÀ°fbd°f ·f¦fUf ÓfÔOXZ, SXfþ´fb°ff³ff °f»fUfSX, SXfþ´fb°ff³ff ´f¦fOÞXe, þ³fA´fZÃffAûÔ IZY A³fb÷Y´f IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYf fþMX: ¸fWXf´füSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ¦ffÔU, ¦fSXef dIYÀff³f IZY A»ffUf À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IYû SXfWX°f QZ¦ff ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYf ¹fWX fþMXÜ ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX ³fZ IYWXf Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX Af¸f fþMX ¸fZÔ Àff¸ff³f ÀfÀ°ff -¸fWXÔ¦ff IYf Ad²fIYfSX ÀfSXIYfSX IYû ³fWXeÔ WX`, ¨fcÔdIY 1 þb»ffBÊ 2017 ÀfZ þeEÀfMXe »ff¦fc WX` AüSX þeEÀfMXe IYfCXÔdÀf»f WXe Àff¸ff³fûÔ IYf IYe¸f°fZÔ °f¹f IYSXUf°fe WX`ÔÜ BÀf fþMX ¸fZÔ ¦fSXefû IZY d»fE 5 »ffJ IYf fe¸ff WXû¦ff dþÀf¸fZÔ 50 IYSXûOÞX »fû¦f ³ff¸f IZY Àff±f BÀfIYf RYf¹fQf »fZ ÀfIZY¦fZÔÜ BÀf »ffJ IYe »ff¦f°f ÀfZ Àfe¸fZÔMX ÀfOÞXIY IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff þfE¦ffÜ d³fdUQf ´fiIYfVf³f ÀfZ »fZIYSX E¸fAfBÊÀfe ¸fZÔ ÀUeIÈYd°f IZY ffQ IYf¹fÊ AfQZVf þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Afþ Af´f »fû¦fûÔ IZY Àf¸fÃf ·fcd¸f´fcþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX` IY»f ÀfZ WXe d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ´fifSXÔ·f IYSX dQ¹ff þfE¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ ÃfZÂf IZY BÔþed³f¹fSX U NXZIZYQfSX IYû IYf¹fÊ þ»Q ´fifSXÔ·f IYSX³fZ d³fQZÊVf dQ¹fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf VfWXSX ¸fZSXf WX` ¹fWXfg IZY »fû¦f ¸fZSXZ WX`Ô ¸f`Ô, SXfþ´fb°ff³ff UZVf·fc¿ff ¸fZÔ þûSX VfûSX ÀfZ dWX³Qb Àf¸fifMX ´fȱUeSXfþ ¨füWXf³f IZY þ¹fIYfSXZ IZY Àff±f AfIiYf¸fIY CX´fdÀ±fd°f WXbAfÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff ¸ff³f³fe¹f NXfIbYSX Vf`»fZ³Qi dÀfÔWX ¨f`WXf³f, NXf. SX¯fdþ°f dÀfÔWX IYSX SXWXZ ±fZÜ SXfþ´fc°f ÃfdÂf¹f ¨füWXf³f Àf¸ffþ IZY ¹fbUIY ¹fbUd°f¹ffÔ ÀfdWX°f Àff¸ffdþIY fÔ²fb WXþfSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÔÜ NXfIbYSX Vf`»fZ³Qi dÀfÔWX ¨füWXf³f, NXf. SX¯fdþ°f dÀfÔWX ³fZ Qb¦fÊ CXSX»ff CX³fIYe ÀfbdU²ffAûÔ IYf ²¹ff³f SXJ³ff ¸fZSXf Qfd¹f°U WX`Ü ¹fWXfg IYe ¸fdWX»ff fWX³fûÔ ³fZ ¸fbÓfZ ¹fWXfg IYf¹fÊ IYSX³fZ ffSX- ffSX ¸fb»ffIYf°f IYSX AU¦f°f IYSXf°fZ SXWXZÔ WX`Ô ¸f`Ô Afþ CX³fIYû f²ffBÊ QZ°fe WXcg CX³fIZY AüSX ÀfdIiY¹f ´ff¿fÊQ SXfþIbY¸ffSX U¸ffÊ IZY ´fi¹ffÀf ÀfZ ¹fWXfg ´fSX ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IYf¹fÊ WXû ´ff SXWXf WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ U÷Y¯f þûVfe, ¸f¸f°ff ¹ffQU, AV½f³fe ¨fÔQZ»f ÀfdWX°f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ A³fZIY »fû¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ [ Qb¦fÊ-d·f»ffBÊX ] fZÀfSX¸f RcY»f ·fZÔMXIYSX E³fEÀf¹fcAfBÊ IYf Qb¦fÊ ³f¦fSX d³f¦f¸f ¸fZÔ ´fiQVfʳf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ E³fEÀf¹fcAfBÊ IZY Qb¦fÊ dþ»ff ¸fWXfÀfd¨fU Àfû³fc ÀffWXc IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ Afþ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f IYf¹ffÊ»f¹f ´fWXbÔ¨fIYSX ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY Af¹fböY IYû fZÀfSX¸f RcY»f »fZIYSX ·fZÔMX IYSX³fZ ¦f¹fZ, dIY³°fb ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f ½QfSXf d³f¦f¸f ¦fZMX IZY Àff¸f³fZ ´fiQVfʳfIYfdSX¹fûÔ IYû SXûIY dQ¹ff ¦f¹ffÜ ´fiQVfʳfIYfdSX¹fûÔ ³fZ A´f³fe ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX ¦fZMX IZY Àff¸f³fZ ²fSX³fZ ´fSX f`NX ¦fE °f±ff d³f¦f¸f ´fiVffÀf³f ¸fbQfffÊQ, Af¹fböY WXûVf ¸fZÔ AfAû IZY ³ffSXZ »f¦ff°fZ WXbE A´f³fe ¸ffÔ¦fûÔ ´fSX AOÞXZ SXWXZÜ °f°´f›f°f d³f¦f¸f IZY ffþfSX WXfMX ´fi·ffSXe ¨fÔQiIYfÔ°f Vf¸ffÊ ³fZ AfIYSX f°ff¹ff dIY Af¹fböY ¸fWXûQ¹f, d³f¦f¸f IZY IYf¹fûÊ ÀfZ SXf¹f´fbSX ¦fE WXbE WX`, °ff E³fEÀf¹fcAfBÊ IZY ´fQfd²fIYfSXe¹fûÔ ³fZ CX³WXZÔ fZÀfSX¸f IYf RcY»f ·fZÔMX IYSX°fZ WXbE Qb¦fÊ IZY ÃfZÂff³°f¦fÊ°f Af³fZ Uf»fZ MXйfcf»fSX ´fû»f ÀffBʳÀf IYf»fZþ ÀfZ ´fb»f¦ffgU ¨füIY °fIY »f¦fZ dUÄff´f³f IZY WXûdOXʦÀf IYf dUSXû²f IYSX°fZ WXbE °f°IYf»f IYfSXÊUfBÊ IYSX°fZ WXbE d³fIY»fUf³fZ Äff´f³f ÀfüÔ´ff ¦f¹ffÜ Qb¦fÊ dþ»ff ¸fWXfÀfd¨fU Àfû³fc ÀffWXc ³fZ f°ff¹ff dIY IbYL dQ³fûÔ ´fcUÊ ¸fZÔ ³f¦fSX d³f¦f¸f fÀf ÀMX`¯OX Qb¦fÊ ÀfZ ´fb»f¦ffgU ,SXf¹f´fbSX,Àffþf,²f¸f²ff ÀfZ Af¹fZ WXb¹fZ ¹fbUf ÀfÔ¦fNX³f IYf ÀUf¦f°f RbY»f ¸ff»ffAû U ´fȱUeSXfþ IZY þ¹fIYfSXZ ÀfZ dIY¹ff EUÔ A´f³fZ CXñû²f³f ¸fZÔ Vf`»fZ³Qi dÀfÔWX ¨füWXf³f ³fZ ¹fbUf ÀfÔ¦fNX³f IYû Àf¸ffþ IZY d»f¹fZ USXQf³f f°ff¹ff AüSX A´fe»f dIY¹ff IYe ¹fbUf ÀfQ`U ÀfIYfSXf°¸fIY dU¨ffSX²ffSXf IZY Àff±f d¸f»fþb»f IYSX IYf¹fÊ IYSXZÔ AüSX dWX³Qb Àf¸fifMX ´fȱUeSXfþ ¨füWXf³f IYf ³ff¸f dUV½f ´fMX»f ´fSX AÔdIY°f IYSXZÔÜ °fWXÀfe»f IYf¹ffÊ»f¹f IZY ´feLZ d³f¦f¸f ³fZ IYe Ad°fIiY¸f¯f WXMXf³fZ IYe IYf¹fÊUfWXe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ õfSXf Afþ °fWXÀfe»f IYf¹ffÊ»f¹f IZY ´feLZ NXZ»ff, ¦fb¸fMXe »f¦ffIYSX dIY¹fZ ¦f¹fZ AU`²f IYþûÔ IYû WXMXf³fZ IYe IYf¹fÊUfWXe dIY¹fZÜ IY»fZ¢MXSX þ³fQVfʳf d¸f»fe dVfIYf¹f°f AüSX MXe E»f IY»fZ¢MXSX ¸fWXûQ¹f õfSXf dQ¹fZ ¦f¹fZ d³fQZÊVf IZY °fWX° dVfIYf¹f°f IYf d³fSXfIYSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ d³f¦f¸f A¸f»fZ ³fZ Àf·fe MXe³f VfZOX U d³fþe ¦fb¸fdMX¹fûÔ IYû WXMXf³fZ AüSX °fûOÞX³fZ IYe IYf¹fÊUfWXe IYeÜ IYf¹fÊUfWXe IZY QüSXf³f IYf¹fÊUfWXe IZY QüSXf³f CX´fAd·f¹fÔ°ff d¦fSXeVf QeUf³f, SXfþZ³Qi PXff»fZ, CXOÞX³fQÀ°ff ´fi·ffSXe dVfU Vf¸ffÊ, Ad°fIiY¸f¯f ´fi·ffSXe UeSXZ³Qi NXfIbYSX, SXfþc Àff¦fSX, SXfþc Àfc¹ffÊ, CX¸fZVf ´ffÂf, ²f¸fZʳQi ÀfdWX°f A³¹f IY¸fʨffSXe þZÀfefe IZY Àff±f ¸füþcQ ±fZÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY IY»fZ¢MXSX þ³fQVfʳf AüSX d³f¦f¸f þ³fQVfʳf ¸fZÔ ¨f`IY °fIY »f¦fZ WXûdOXʦÀf fûOXÊ IYû ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f IZY AÔ°fʦf°f Qb¦fÊ IYû ÀU¨L°ff IZY dU²ff¹fIY UûSXf ³fZ IYe ww »ffJ IZY d³f¸ffʯf IYf¹fûÊ IYe ÀUeIÈYd°f Qb¦fÊÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f ÃfZÂf ¸fZÔ dU²ff¹fIY dUIYfÀf d³fd²f ÀfZ dU²ff¹fIY A÷Y¯f UûSXf ³fZ vr »ffJ U dþ»fZ IZY ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe SXfþZVf ¸fc¯f°f IZY A³fb¿fÔVff ´fSX rv »ffJ ÷Y´fE IYe ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYe WX`Ü dþÀf¸fZÔ dIY»»ff ¸fÔdQSX UfOXÊ x Qb¦fÊ ¸fZÔ ßfe dVfU ¸fÔdQSX IZY Àf¸fe´f ÀffÔÀIÈYd°fIY ·fU³f d³f¸ffʯf WXZ°fb v »ffJ, UfOXÊ IiY. qr ³¹fc ´fÔ¨fVfe»f ³f¦fSX Qb¦fÊ ¸fZÔ dVfU ¸fÔdQSX IZY ´ffÀf ¸fÔ¨f d³f¸ffʯf WXZ°fb s »ffJ, UfOXÊ IiY. v VffÀf. ¦f¹ffffBÊ ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff ¸fZÔ Àf·ffIYÃf, WXfg»f d³f¸ffʯf WXZ°fb rq »ffJ, UfOXÊ IiY. sr dÀfÔd²f¹ff ³f¦fSX IYf»fe ffOÞXe ¸fÔdQSX IZY ´ffÀf ÀffÔÀIÈYd°fIY ·fU³f d³f¸ffʯf WXZ°fb x.vq »ffJ, UfOXÊ IiY. uw ´fó³ff·f´fbSX ¸fZÔ ÀfOÞXIY ¸fbSX¸feIYSX¯f, ffÀIZYMXffg»f ¦fifCX¯OX, CXôf³f ¸fZÔ ¨fZ¹fSX U Ófc»fZ WXZ°fb t »ffJ, °fWXÀfe»f ´fdSXÀfSX IZY Àf¸fe´f ÀffUÊþd³fIY ´¹ffDY IYÃf d³f¸ffʯf U ¦fZMX ÀfÔ²ffSX¯f EUÔ UfgMXSX IcY»fSX »f¦ff³fZ WXZ°fb s.vq »ffJ, dÀfdU»f »ffBʳf ¦füSXU´f±f ÀfZ ßfe ÀffÔBÊ õfSX °fIY dUôb°f ´fû»fû ¸fZÔ SXZMÑû dSXµ»fZdMXU ÀMXeIYSX »f¦ff³fZ WXZ°fb q.vq WXþfSX, ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fÔOX»f ¸ff»fUe¹f ³f¦fSX Qb¦fÊ ¸fZÔ Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f WXZ°fb v »ffJ IYe ÀUeIÈYd°f Qe WX`Ü fþMX A³fbÀffSX CXªþU»ff ¹fûþ³ff ¸fZÔ 8 IYSXûOÞX ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¸fbµ°f ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f dQ¹ff þfE¦ff, UWXeÔ Af¹fb¿¸ff³f ¹fûþ³ff ¸fZÔ QÀf IYSXûOÞX ´fdSXUfSXûÔ IYû Àff»ff³ff ´ffÔ¨f »ffJi ÷Y´f¹fZ ¸fZdOXIY»f ÀfWX¹fû¦f dQ¹ff þfE¦ffÜ Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff IZY °fWX° 4 IYSXûOÞX §fSXûÔ IYû dfþ»fe QZIYSX ´fiIYfVfUf³f dIY¹ff þfE¦ffÜ CX³WXfÔZÔ³fZ IYWXf BÀf fþMX ¸fZÔ ¸fdWX»ff IYd¸fʹfûÔ IYû ´feERY IYMXü°fe IYf »ff·f dQ¹ff þfE¦ffÜ ¸fdWX»ff ÀU ÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWXûÔ IYû d¸f»f³fZ Uf»fZ »fû³f IYû fPÞXfIYSX 75000 IYSXûOÞX dIY¹ff WX`Ü BÀf fþMX ¸fZÔ fbþb¦fÊ IYû ·fe À±ff³f dQ¹ff ¦f¹ff WX` CX³fIZY d»fE ERYOXe AüSX AfSXOXe ´fSX ¹ffþ »f¦ff°ffSX d¸f»f SXWXZ Ad°fIiY¸f¯fûÔ IYû WXMXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f A³fbÀffSX d³f¦f¸f õfSXf d³fSXÔ°fSX Ad°fIiY¸f¯f WXMXf³fZ IYe IYf¹fÊUfWXe IYe þf SXWXe WX`Ü BÀf IYOÞXe ¸fZÔ Afþ °fWXÀfe»f IYf¹ffÊ»f¹f IZY ´feLZ Af³fÔQ PXe¸fSX RY»f, ¦f¯fZVf PXe¸fSX RY»f, VffIY¸·fSXe IY¸´¹fcMXSX ´fÔ¨fSXf¸f ´fMXZ»f, ¸ffÔ QÔ°fZV½fSXe ´fif´fMXeÊ IY¸f»fIYfÔ°f NXfIbYSX, IY¸´¹fcMXSX SX`ÔIY ¸fZÔ ³fÔfSX-r f³ff³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ °f°´fSX°ff ÀfZ d³fIYf»ff ¦f¹ff ±ff, dþÀfIYf WX¸f ÀUf¦f°f IYSX°fZ WX` dIY³°fb CXÀfIZY IbYL dQ³fûÔ ´f›f°f QZJ³fZ ¸fZÔ Af¹ff dIY ´fb³f: CX³WXeÔ À±ff³fûÔ ´fSX ff»ffþe dOѸf dÀfMXe SXZÀfeOXZdVf¹f»f EþZÔÀfe õfSXf µ»f`¢Àf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ A´f³ff dUÄff´f³f IZY WXûdOXʦÀf »f¦ff SXJf WX` dþÀf ´fSX IYûBÊ IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ IYe þf SXWXe WX` AüSX ³ff WXe WXûdOXʦÀf IYû d³fIYf»ff WXe ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY Ad²fIYfdSX¹fû õfSXf ·fZQ·ffU SXU`¹ff IYû ´fiQdVfÊ°f IYSX°ff WX`Ü ¹fdQ d³f¦f¸f ´fiVffÀf³f s dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX CXöY WXûdOXʦÀf IYû ³fWXeÔ d³fIYf»f°ff WX` °fû E³fEÀf¹fcAfBÊ ÀU¹fÔ CXÀf WXûdOXʦÀf IYû d³fIYf»f QZ¦fe dþÀfIYe Àf¸´fc¯fÊ þUffQfSXe d³f¦f¸f ´fiVffÀf³f IYe WXû¦feÜ Äff´f³f ÀfüÔ´fZ³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ A¸f³f QbfZ, A¸fû»f þ`³f, dUIYfÀf SXfþ´fc°f, Vfb·f¸f QZUfÔ¦f³f, ´fiUe¯f, SXfWXb»f Àfû³fIYSX, ¸f²fb IbY¸ffSX, WXSXe¿f QZUfÔ¦f³f, fe.EIYfÔ¿f,AfdQ°¹f, Qïc ¦fÔ¦fZ, ÀfbVfe»f, d¨f³MXc, Vfb·f¸f SXfþ´fc°f ÀfdWX°f E³fEÀf¹fcAfBÊ IZY IYf¹fÊIY°ffʦf¯f ¸füþcQ ±fZÜ VfIbY³°f»ff dUôf»f¹f IZY LfÂfû IYf ´fi±f¸f JZ»fû BÔdOX¹ff ´fid°f¹fûd¦f°ff WXZ°fb ¨f¹f³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊÜ ´fi±f¸f JZ»fûÔ BÔdOX¹ff SXf¿MÑXe¹f dJ»ffOÞXe ´fiû°ÀffWX³f ¹fûþ³ff IZY A³°f¦fÊ°f ·ffSX°fe¹f JZ»f ´fifd²fIYSX¯f ³fBÊ dQ»»fe õfSXf ´fi±f¸f JZ»fû BÔdOX¹ff JZ»f IYf Af¹fûþ³f tr þ³fUSXe ÀfZ y RYSXUSXe °fIY dQ»»fe ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü WX¿fÊ IYf dU¿f¹f WX` dIY JZ»fû BÔdOX¹ff IZY d»fE VfIbY³°f»ff dUôf»f¹f IZY Qû LfÂfûÔ ¹fû¦fZ³Qi IbY¸ffSX Af¸fQ³fe ÀfÔfÔ²fe LcMX IYû QÀf WXþfSX ÀfZ fPÞXfIYSX 50 WXþfSX ÷Y0 dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ÀUfÀ±¹f fe¸ff ´fied¸f¹f¸f IYû 30 ÀfZ fPÞXfIYSX 50 WXþfSX IYe ¦fBÊ WX`Ü 70 »ffJ ³fBÊ ³füIYdSX¹ffg QZ³fZ IYe ff°f IYWXe ¦fBÊ WX`Ü BÀfIZY A»ffUf 2.04 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ J¨fÊ IYSX VfWXSXûÔ IYû À¸ffMXÊ dÀfMXe f³ff¹ff þf³ff, °f±ff 500 VfWXSXûZÔ ¸fZÔ 19.429 IYSXûOÞX ÷Y´fZ IYe »ff¦f°f ÀfZ ´ff³fe IYe dÀ±fd°f Àfb²ffSX³fZ fþMX ¸fZÔ ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ô þû þ³fdWX°f AüSX þ³fA´fZÃffAûÔ IZY A³fb÷Y´f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¸ff³f³fe¹f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe þe IYf Af·ffSX ½¹föY IYSX°fZ WXb¹fZ CX³WXZÔ ²f³¹fUfQ Äffd´f°f dIY¹ff WX`Ü MXfBd´fÔ¦f ¸fQ³f Vf¸ffÊ, ¸fûWX³f IYf´fe¹fÊÀf ¸fûWX³f, A±fUÊ IY¸´¹fcMXSX, þ`UZ²f IY¸´¹fcMXSX ¦fe°fZVf ¨fÔQifIYSXõfSXf AU`²f ÷Y´f ÀfZ NXZ»ff, ¦fb¸fMXe SXJIYSX ½¹fUÀff¹f dIY¹ff þf SXWXf ±ff dþÀfZ þZÀfefe IYe ¸fQQ ÀfZ °fûOÞXf AüSX WXMXf¹ff ¦f¹ffÜ B³f¸fZÔ ÀfZ IbYL ³fZ d»fdJ°f AfUZQ³f QZIYSX A´f³ff IYþf ÀU¹fÔ WXMXf³fZ d³fUZQ³f dIY¹ff WX`Ü fþMX IZY ³ff¸f ´fSX ¸fþQcSXûÔAüSX dIYÀff³fû IZY Àff±f ²fûJf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊÜ Af»fûIY ´ffÔOXZ¹f (´fiQZVf A²¹fÃf, AÀfÔ¦fdNX°f IYf¸f¦ffSX IYfÔ¦fiZÀf) U fþSXÔ¦fe »ff»f dÀfÔWX (´fiQZVf ÀfÔ¹fûþIY IYf¸f¦ffSX IYfÔ¦fiZÀf LØfeÀf¦fPÞX) ³fZ IYWXf WX` dIY fþMX IZY ³ff¸f ´fSX ¸fþQcSXûÔ AüSX dIYÀff³fû IZY Àff±f ²fûJf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dIYÀff³fû ¸fþQcSXû IZY d»fE þøYSXe ¹fûþ³ff¹fZ WXû³fe ¨ffdWXE ±feÜ þ`ÀfZ dIY dIYÀff³fû IZY Af¸fQ³fe IYû fPÞXf³fZ IZY d»fE JSXeRY RYÀf»f IZY Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f IYû Qb¦fb³ff IYSX QZ³ff ¨ffdWXE, dIYÀff³fû IYû dÀf¨ffBÊ ÀfbdU²ff IZY fûSX J³f³f IZY d»fE A³fbQf³f ´fiQf³f IYSX³ff ¨ffdWXE °ffdIY AU¿ffÊ ÀfZ »f§fb U Àfe¸ffÔ°f dIYÀff³f ´fSX IY¸f ´fi·ffU ´fOXZÞ, t–»f§fb IÈY¿fIY U Àfe¸ffÔ°f IÈY¿fIY IZY f¨¨fûÔ IYû CX¨¨f dVfÃff IZY d»fE FY¯f IZY d»fE fþMX ¸fZÔ ½¹fUÀ±ff IYe þf³fe ¨ffdWXE, RYÀf»f fe¸ff IYf »ff·f fe¸ff IY¸´f³fe IYû QZ³fZ IZY d»fE ff²¹f°ff Uf»ff IYf³fc³f f³f³ff ¨ffdWXE, ÀfSXIYfSX õfSXf AdÀfÔd¨f°f ·fcd¸f ´fSX AIYf»f ¦fiÀ°f EUÔ »f¢IYe dÀfÔWX IYÃff QÀfUeÔ IYf ¨f¹f³f þcOXû ´fid°f¹fûd¦f°ff WXZ°fb WXbAf WX` þû dIY LØfeÀf¦fPÞX ÀfZ ¨fb³fe ¦fBÊ MXe¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûIYSX t RYSXUSXe IYû ´fiÀ±ff³f IYSX SXWXZ WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX VfIbY³°f»ff ¦fib´f AfgRY ÀIcY»Àf IZY OXf¹fSXZ¢MXSX ÀfÔþ¹f AûÓff, ´fif¨ff¹fÊõ¹f EÀfEÀf ¦fü°f¸f (´fi), dUd´f³f AûÓff, AfSX°fe ¸fZWXSXf, ¸f`Ô³fZþSX ¸f¸f°ff AûÓff, ½WXe. QbfZ, A·f¹f QbfZ, CX´f´fif¨ff¹ffÊ A³fe°ff SXf¹f´fbSX WXû³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ f`ÔIY IYþfÊ »f¦ff³f dfþ»fe df»f ¸ffRYe ¹fûþ³ff IZY d»fE fþMX ¸fZÔ ´fifU²ff³f WXû³ff ¨ffdWXE, dÀf¨ffBÊ IZY d»fE dIYÀff³fû õfSXf ´fi¹fû¦f IYe þf³fZ Uf»fe dfþ»fe ´fSX ÀfdÀfMXe IYe ¹fUÀ±ff fþMX ¸fZÔ WXûÔ³fe ¨ffdWXEÜ AÀfÔ¦fdNX°f ¸fþQcSXû IZY d»fE IZYÔQi ÀfSXIYfSX ¹ff SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY IbYVf»f ¸fþQcSXû IYe UZ°f³f¸ff³f þeU³fd³fUfÊWX »ff¹fIY IY¸f ÀfZ IY¸f su WXþfSX ÀfZ IY¸f ³f WXû fþMX ¸fZÔ WXû³ff ¨ffdWXE, IZYÔQi ÀfSXIYfSX ¦fdNX°f ßf¸f IYf³fc³f IZY A³fbÀfÔVff IYû fþMX ¸fZÔ WXû³ff ¨ffdWXE dþÀf¸fZ ¦fif¸fe¯f AÔ¨f»f ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ Uf»fe AfÔ¦f³fffOÞXe ÀfZdUIYf ÀfWXfd¹fIYf AfVff IYf¹fÊIY°ffÊ d¸f°ffd³f³f þe³fZ »ff¹fIY UZ°f³f d¸f»fZ, AfgMXû dSX¢Vff, dSX¢Vff ¨ff»fIY ´fifBUZMX OÑfBUSX IZY Qb§fÊMX³ff WXû³fZ ´fSX ÀfSXIYfSX õfSXf ÀfWXf¹f°ff IYe ½¹fUÀ±ff fþMX ¸fZÔ Af³ff ¨ffdWXE, dIYÀff³fû IYû IÈYd¿f IYf¹fÊ IYSX°fZ ¸fÈ°¹fb WXû þf³fZ ´fSX ´fdSXUfSX IYe °f°IYf»f ÀfWXf¹f°ff ÀfZ SXfdVf IYe ½¹fUÀ±ff fþMX ¸fZÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ ³ff¹fSX, SXÔþ³ff IbY¸ffSX, WXZOX d¸fÀMÑZÀf ´fbV´ff dÀfÔWX, Àfed³f¹fSX d¸fÀMÑZÀf f»fþe°f IYüSX, ´fi·ffSXe SXfþZVf U¸ffÊ, AfVfe¿f IY¸fÊIYfSX EUÔ JZ»f ´fidVfÃfIY/ ´feMXeAfBÊ AfSXIZY ¦fb~f, ¸f³feVf Vf¸ffÊ, Vfb·ffÔ¦f³fe d°fUfSXe, d³f»ffþÔ³ff, ¸f¹fÔIY EUÔ ÀfeE¨f þ¦fQeVf, Qe´fIY ¦fWX»fûQ, °fûVfe³f, A³feVff EUÔ dVfÃfIYdVfdÃfIYfAûÔ ³fZ f²ffBÊ QZ°fZ WXb¹fZ Af¦ff¸fe ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ÀfRY»f°ff IYe IYf¸f³ff IYe WX`Ü Afg³f »ffBʳf A´f»fûdOXÔ¦f IYSX³fZ IZY ´f›f°f ÀfÔ´fc¯fÊ OXf¢¹fc¸fZÔMXZVf³f IYf QÀ°ffUZþ ÀfUZÊÃf¯f MXe¸f IYû Àfü´ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊXÜ ÀU¨L ÀfUZÊÃf¯f 2018 AÔ°f¦fÊ°f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f d·f»ffBÊ- ¨fSXüQf ÃfZÂf ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ ÀU¨L°ff IZY IYf¹fûÊ IZY ÀfUZÊÃf¯f IZY d»f¹fZ ÀfUZÊÃf¯f MXe¸f dQ³fÔfIY 29.01.2018 IYû d³f¦f¸f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fIYSX d³f²ffÊdSX°f df³QbAûÔ IZY Af²ffSX ´fSX OXf¢¹fc¸fZÔMXZVf³f, ´fSXeÃf¯f EUÔ A´f»fûdOXÔ¦f IYf IYf¹fÊ ´fifSXÔ·f dIY¹ffÜ þû 30.01.2018 °fIY ¨f»ff Afg³f »ffBʳf A´f»fûdOXÔ¦f IYSX³fZ IZY ´f›f°f ÀfÔ´fc¯fÊ OXf¢¹fc¸fZÔMXZVf³f IYf QÀ°ffUZþ ÀfUZÊÃf¯f MXe¸f IYû Àfü´ff ¦f¹ffÜ ÀfUZÊÃf¯f IZY d»f¹fZ d³f¦f¸f ÃfZÂf IYû CXØfSX, QdÃf¯f, ´fcUÊ, ´fd›¸f 04 ·ff¦fûÔ ¸fZÔ dU·föY IYSX ÀfUZÊÃf¯f IZY d»f¹fZ 03 Q»f IYf ¦fNX³f dIY¹ff ¦f¹ff, B³f Q»fûÔ ¸fZÔ dQ»»fe ÀfZ Af¹fZ EIY-EIY EUÔ d³fIYf¹f ÀfZ EIY-EIY Ad²fIYfSXe ßfe Àf°feVf U¸ffÊ ÀfWXf. Ad·f¹fÔ°ff, ßfe AV½f³fe ¨fÔQifIYSX ÀfWXf. ÀUf. Ad²fIYfSXe, ßfe ¸fbIZYVf SXfÂfZ CX´f Ad·f¹fÔ°ff IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ dQ³ffÔIY 31.01.2018 IYû ÀfUZÊÃf¯f MXe¸f IZY Q»f A»f¦f-A»f¦f ·ff¦fûÔ ¸fZÔ ÀfUZÊÃf¯f IZY d»f¹fZ d³fIY»fZÜ d³f¦f¸f ÃfZÂf IZY 40 UfOXûÊ IYû dQ»»fe ÀfZ ´fif~ df³QbAûÔ IZY Af²ffSX ´fSX Àf¸fÀ°f UfOXûÊ IYf ·fi¸f¯f IYSX ffþfSX/ ¸fûWX»»fû/ WXûMX»f/ ÀIcY»f/ ÀffUÊþd³fIY Vfü¨ff»f¹f IYe ÀfRYfBÊ ½¹fUÀ±ff IZY Àff±f WXe d³fþe Vfü¨ff»f¹f IZY dWX°f¦fifWXeÔ EUÔ d³f¸ffʯf IZY Àf°¹ff´f³f EUÔ ´fbSXf³fZ IY¨fSXZ IZY PXZSXû IYû Àf¸ff~ dIY¹ff ¦f¹ff CX³f À±f»fû IYf ·fe d³fSXeÃf¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀfÔ´fc¯fÊ df³QbAûÔ ´fSX ÀfUZÊÃf¯f WXû þf³fZ IZY ´f›f°f Afg³f»ffBʳf A´f»fûdOXÔ¦f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf IYf¹fÊ ¸fZÔ ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔQiIYfÔ°ff ¸ff¯OX»fZ, Àf·ff´fd°f ßfe dUþ¹f þ`³f þe, Af¹fböY ßfe »fûIZYV½fSX ÀffWXc þe EUÔ Àf¸fÀ°f ´ff¿fÊQ¦f¯fû IYf ¦fe»ff-ÀfcJf IY¨fSXf IYû A»f¦f-A»f¦f SXJ³fZ IZY d»f¹fZ Af¸f þ³f°ff IYû ´fiZdSX°f IYSX³fZ ¸fZÔ dUVfZ¿f ÀfWX¹fû¦f ´fif~ WXbAf EUÔ Af¸f þ³f°ff ·fe d·f»ffBÊ-¨fSXüQf ³f¦fSX d³f¦f¸f ÃfZÂf IYû ÀU¨L f³ff¹fZ SXJ³fZ ¸fZÔ fPX ¨fPX IYSX dWXÀÀff d»f¹fZ þÀfIZY IYfSX¯f ÀfUZÊÃf¯f IZY QüSXf³f IYWXe IYûBÊ dQ¢IY°f ³fWXe WXbBÊÜ BÀfIZY d»f¹fZ Àf¸fÀ°f ´ff¿fÊQ EUÔ Af¸f þ³f°ff f²ffBÊ IZY ´ffÂf WX`Ü C M Y K C M Y K

C M Y K C M Y K S PORTS 03 ¸ffWXe ·ffBÊ ³fZ ¸fZSXf 50 ´fid°fVf°f IYf¸f AfÀff³f IYSX dQ¹ff : ¹ffQU OXSXf³f/EªfZÔÀfeÜ ffEÔ WXf±f IZY dÀ´f³fSX IbY»fQe´f ¹ffQU ³fZ QdÃf¯f ARiYeIYe ÀfSXþ¸feÔ ´fSX d¸f»fe ÀfRY»f°ff IYf ßfZ¹f ¸fWXZÔQi dÀfÔWX ²fû³fe IYû QZ°fZ WXbE IYWXf dIY ´fcUÊ IY~f³f ³fZ ÀMXÔ´f IZY ´feLZ ÀfZ CX´f¹fû¦fe Àf»ffWX QZIYSX CX³fIYf Af²ff IYf¹fÊ·ffSX IY¸f IYSX dQ¹ffÜ ¹ffQU AüSX dÀ´f³fSX ¹fbþUZÔQi ¨fWX»f ³fZ d¸f»fIYSX ´ffÔ¨f dUIZYMX d»fE AüSX QdÃf¯f ARiYeIYf IYû AfNX dUIZYMX ´fSX 269 SX³f ´fSX SXûIYfÜ ·ffSX°f ³fZ LWX dUIZYMX ffIYe SXWX°fZ »fùf WXfdÀf»f IYSXIZY LWX ¸f`¨fûÔ IYe ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ 1-0 IYe fPX°f f³ff »feÜ ¹ffQU ³fZ 10 AûUSX ¸fZÔ 34 SX³f QZIYSX °fe³f dUIZYMX d»fE dþ³f¸fZÔ þZ´fe OXbd¸f³fe, OXZdUOX d¸f»fSX AüSX dIiYÀf ¸füdSXÀf IZY dUIZYMX Vffd¸f»f ±fZÜ ¹ffQU ³fZ IYWXf, ¸f`Ô ´fWX»fe ffSX QdÃf¯f ARiYeIYf ¸fZÔ JZ»f SXWXf ±ff AüSX Àf¸fÓf ¸fZÔ ³fWXeÔ Af SXWXf ±ff dIY I`YÀfe ¦fZÔQ OXf»fcÔÜ ¸fZSXZ d»fE ¹fWX ³f¹ff A³fb·fU ±ffÜ ¸f`Ô ¸ffWXe ·ffBÊ ÀfZ ´fcL SXWXf ±ff AüSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þ`ÀfZ ¦fZÔQffþe IYSX SXWXZ WXû, U`ÀfZ WXe IYSXûÜ UWX dUIZYMX IZY ´feLZ ÀfZ Àf»ffWX QZ°fZ WX`Ô AüSX BÀfÀfZ IYf¸f AfÀff³f WXû þf°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, WX¸f ¹fbUf WX` AüSX WX¸ffSXZ ´ffÀf CX°f³ff A³fb·fU ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWXe UþWX WX` dIY ¸ffWXe ·ffBÊ WX¸fZÔ Àf»ffWX QZ°fZ WX`ÔÜ dUSXfMX ·ffBÊ WX¸fZVff IYWX°fZ WX`Ô dIY EIY Ad°fdSXöY dUIZYMX QÀf SX³f f¨ff³fZ ÀfZ ª¹ffQf AWX¸f WX`Ü ¹fdQ IY~f³f EZÀff IYWX SXWXf WX` °fû Af´fIYf Af°¸fdUV½ffÀf fPX°ff WX`Ü ¨fWX»f IZY Àff±f °ff»f¸fZ»f IZY ffSXZ ¸fZÔ ¹ffQU ³fZ IYWXf, WX¸ffSXZ fe¨f IYfRYe Af´fÀfe Àf¸fÓf WX`Ü WX¸f ´ffÔ¨f Àff»f ÀfZ Àff±f ¦fZÔQffþe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ IYûWX»fe IZY IYfSX¯f SX³f AfCXMX WXbE ²fU³f, EZÀfZ dQJf¹ff ¦fbÀÀff ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ·ffSX°f AüSX QdÃf¯f ARiYeIYf IZY fe¨f LWX U³fOXZ ¸f`¨fûÔ IYe ÀfedSXþ ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ 1-0 ÀfZ fPÞX°f f³ff »fe WX`Ü ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYe AûSX ÀfZ ´fWX»fZ f»»fZffþe IYSX³fZ AfE ²fU³f AüSX SXûdWX°f Vf¸ffÊ ³fZ A¨Le VfbøYAf°f IYeÜ SXûdWX°f A¨LZ VffgMX »f¦ff SXWXZ ±fZ °fû CXÀfe QüSXf³f UZ JSXff VffgMX IZY IYfSX¯f A´f³ff I`Y¨f ¸fû³fZÊ ¸fûIYÊ»f IYû QZ f`NXZÜ ²fU³f A¨Le RYfg¸fÊ ¸fZÔ JZ»f SXWXZ ±fZ, °fû °f·fe UZ IYûWX»fe IYe UþWX ÀfZ SX³f AfCXMX WXbEÜ dþÀf IYfSX¯f ²fU³f df»IbY»f ·fe JbVf ³fþSX ³fWXe AfEÜ f°ffÔ QZ dIY ²fU³f SX³f AfCXMX WXbE ±fZÜ ²fU³f IiYeþ ´fSX ±fZ °fû CXÀfe Àf¸f¹f CX³WXZÔ ¦fZÔQ IYf ´f°ff WXe ³fWXe ¨f»ff dIY ffg»f dIYÀf AûSX ¦fBÊÜ QcÀfSXZ LûSX ÀfZ IYûWX»fe SX³f »fZ³fZ IZY d»fE ·ff¦f ¦fE ±fZÜ IYûWX»fe ·ff¦f°fZ-·ff¦f°fZ Af²fe d´f¨f ÀfZ ´ffSX ¨f»fZ ¦fE ±fZ °fû dRYSX ²fU³f IYû ·fe SX³f »fZ³fZ IZY d»fE QüOÞX³ff ´fOÞXfÜ CXÀf QüSXf³f ¸fIYSX¸f ³fZ ²fU³f IYûZ SX³f AfCXMX IYSX dQ¹ffÜ BÀf SX³f AfCXMX ÀfZ ²fU³f df»IbY»f ·fe JbVf ³fþSX ³fWXe ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYûWX»fe IZY ´fid°f A´f³fe ³ffSXfþ¦fe ¸f`Qf³f ¸fZÔ WXe þ°ff QeÜ ²fU³f IYûWX»fe IYe AûSX BVffSXf IYSX°fZ WXbE ¸fbÔWX ¸fZÔ IbYL fû»f°fZ-fû»f°fZ ´UZd»f¹f³f »füMX ¦fEÜ U`ÀfZ CXÀf Àf¸f¹f SX³f »fZ³fZ IYe IYûBÊ þ÷YSX°f ³fWXeÔ ±feÜ dþÀfÀfZ IYûWX»fe ·fe BÀf °fSXWX ²fU³f IZY AfCXMX WXû³fZ ´fSX JbVf ³fWXe ±fZÜ dVfJSX ²fU³f 29 ¦fZÔQûÔ ´fSX 37 SX³f f³ffIYSX ´UZd»f¹f³f »füMXZ, dþÀf¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ 6 ¨füIZY »f¦ffEÜ ´fWX»fZ U³fOXZ ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ BÀfZ 6 dUIZYMX ÀfZ þe°ff WX`Ü QdÃf¯f ARiYeIYf ³fZ ·ffSX°f IZY Àff¸f³fZ 270 SX³fûÔ IYf ¸f`SXeIYfg¸f Àf¸fZ°f ·ffSX°f IZY AfNX ¸fb¢IYZffþûÔ ³fZ þe°fZ ÀU¯fÊ ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ´ffÔ¨f ffSX IYe dUV½f ¨f`Ôd´f¹f³f ·ffSX°f IYe E¸fÀfe ¸f`SXeIYfg¸f ÀfdWX°f ·ffSX°f IZY AfNX ¸fb¢IYZffþûÔ ³fZ fZWX°fSXe³f ´fiQVfʳf IYSX°fZ WXbE À´ffBÀfþZMX BÔdOX¹ff Aû´f³f AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¸fb¢IYZffþe MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ ¦fb÷YUfSX IYû ÀU¯fÊ ´fQIY þe°f d»fEÜ dQ»»fe IZY °¹ff¦fSXfþ ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ JZ»fZ ¦fE BÀf MXc³ff¸fZÊÔMX IZY RYfB³f»f ¸fZÔ ¸f`SXeIYfg¸f IZY A»ffUf ÀfÔþe°f, ¸f³fe¿f IYüdVfIY, ´f½»feAû ffÀfb¸ffÂfe, »fûUd»f³ff fû¦fûWXZ³f, d´fÔIYe, ¸f³fe¿ff AüSX Ad¸f°f ³fZ ÀU¯fÊ ´fQIY A´f³fZ ³ff¸f dIYEÜ CXªfZdIYÀ°ff³f AüSX ¢¹fcff ³fZ d¸fdOX»f AüSX WXZUeUZMX IZYMX¦fSXe ¸fZÔ A´f³fZ þ»fUf dQJf°fZ WXbE »fùf SXJfÜ »fùf IYf ´feLf IYSX³fZ CX°fSXZ ·ffSX°fe¹f dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe VfbøYAf°f IYfRYe fZWX°fSX SXWXeÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¸fZÔ ÀfZ IYûWX»fe ³fZ 112 SX³fûÔ IYe Vff³fQfSX ´ffSXe JZ»feÜ IYûWX»fe AüSX SXWXf¯fZ IZY ¸f`¨f ¸fZÔ OXMXZ SXWX³fZ ´fSX ·ffSX°f ³fZ ¸f`¨f IYû A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ffÜ IiY¸fVf: ´ffÔ¨f AüSX ¨ffSX ÀU¯fÊ ´fQIY A´f³fZ ³ff¸f dIYEÜ ´ffÔ¨f ffSX IYe dUV½f ¨f`Ôd´f¹f³f ¸f`SXeIYfg¸f ³fZ »ffBMX-µ»ffBUZMX IZY RYfB³f»f ¸fZÔ RYed»fd´fÔÀf IYe þûÀfe ¦fffbIYf IYû 4-1 ÀfZ WXSXfIYSX ÀU¯fÊ ´fQIY þe°ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¸fbIYff»fZ IYe VfbøYAf°f ÀffU²ff³fe ÀfZ IYe AüSX A´f³fZ Q¸fQfSX ´fÔ¨fûÔ °f±ff CXþfÊ IYû RYfB³f»f SXfCXÔOX °fIY IZY d»fE f¨ff IYSX SXJfÜ ¦fffbIYû IYû ¸ff°f QZ³fZ IZY d»fE CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ A³fb·fU IYf fJcfe BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ffÜ ·ffSX°f IZY 18 ¸fb¢IYZffþ RYfB³f»f ¸fZÔ JZ»f SXWXZ ±fZÜ AÀf¸f IYe ´fZ»ffAû AüSX »fUd»f³ff ³fZ BÀf MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ Àffdf°f dIY¹ff WX` dIY UWX Af³fZ Uf»fZ dQ³fûÔ IYe ÀMXfSX WX`ÔÜ ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹fÔÀf ¸fZÔ ·fe WX¸f Àff±f ±fZÜ dUQZVfe ÀfSXþ¸feÔ ´fSX ´fWX»fe ffSX JZ»f³fZ IYe ¨fb³fü°fe IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fcL³fZ ´fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf, BÀfÀfZ IYûBÊ RYIYÊ ³fWXeÔ ´fWX»fZ U³fOXZ ¸fZÔ Vf°fIY IZY Àff±f WXe IYûWX»fe IZY ³ff¸f QþÊ WXbAf ¹fWX dSXIYfgOXÊ ³fBÊ dQ»»feÜ ·ffSX°f ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû ÀffCX±f ARiYeIYf IZY dJ»ffRY JZ»fZ ¦fE LWX ¸f`¨fûÔ IYe ÀfeSXeþ IZY ´fWX»fZ U³fOXZ ¸f`¨f ¸fZÔ þe°f IZY Àff±f Af¦ffþ dIY¹ff WX`Ü dUSXfMX IYûWX»fe ³fZ EIY ffSX dRYSX ÀfZ IY~f³fe ´ffSXe JZ»fe AüSX Vff³fQfSX Vf°fIY þ¸ff¹ffÜ BÀf Vf°fIY IZY Àff±f WXe IYûWX»fe IZY ³ff¸f EIY fOÞXf dSXIYfgOXÊ ·fe QþÊ WXû ¦f¹ff WX`Ü f°füSX IY~f³f ÀffÀfZ Ad²fIY U³fOXZ Vf°fIY »f¦ff³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ÀfüSXU ¦ffÔ¦fb»fe IYe fSXffSXe »fe WX`Ü dUSXfMX IYe 112 SX³f IYe fZWX°fSXe³f ´ffSXe IYe fQü»f°f MXe¸f BÔdOX¹ff ³fZ QdÃf¯f ARiYeIYf IYe AûSX ÀfZ d³f²ffÊdSX°f 270 SX³f IZY »fùf IYû ¸fWXþ 4 dUIZYMX JûIYSX WXfdÀf»f IYSX d»f¹ffÜ IYûWX»fe IY~f³f IZY °füSX ´fSX Af°fIY IbY»f 11 Vf°fIY »f¦ff ¨fbIZY WX`Ô þfdIY ¦ffÔ¦fb»fe ³fZ 146 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ 11 Vf°fIY »f¦ff¹ffÜ UWXeÔ IYûWX»fe ³fZ ¹fWX AfÔIYOÞXf ¸fWXþ 44 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ WXe ´fcSXf IYSX d»f¹ffÜ BÀfIZY A»ffUf IY~f³f IZY °füSX Àfd¨f³f °fZÔQb»fIYSX AüSX ¸fWXZÔQi dÀfÔWX ²fû³fe ³fZ 6- 6 Vf°fIY »f¦ffE WX`ÔÜ OXSXf³f IZY ¸f`Qf³f ´fSX ·ffSX°f IYe ¸fZþff³f MXe¸f IZY dJ»ffRY ´fWX»fe U³fOXZ þe°f ·fe WX`Ü ¸fbÔfBÊ IYû WXSXfIYSX þ¸fVfZQ´fbSX Vfe¿fÊ ¨ffSX ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ff ¸fbÔfBÊ/EªfZÔÀfeÜ dfIYfVf þfEøY IZY ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°fSX³fZ IZY Qû d¸f³fMX ffQ dIYE ¦fE ¦fû»f IYe ¸fQQ ÀfZ þ¸fVfZQ´fbSX ERYÀfe ³fZ ¦fbøYUfSX IYû ¸fZþff³f ¸fbÔfBÊ dÀfMXe ERYÀfe IYû 2-1 ÀfZ WXSXfIYSX WXeSXû BÔdOX¹f³f Àfb´fSX »fe¦f (AfBÊEÀfE»f) IYe AÔIY °ffd»fIYf ¸fZÔ ¨fü±ff À±ff³f WXfdÀf»f dIY¹ffÜ þ¸fVfZQ´fbSX ³fZ ÀfÔþc ´fi²ff³f IZY Af°¸f§ff°fe ¦fû»f ÀfZ VfbøY ¸fZÔ fPÞX°f f³ffBÊÜ ¸fbÔfBÊ IZY d»fE EUMXʳf ÀffÔ°fûÀf ³fZ 79UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ ¦fû»f fSXffSXe IYf ¦fû»f Qf¦ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ 82UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ ¸f`Qf³f ´fSX CX°fSXZ þfEøY ³fZ 84UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ ¦fû»f IYSXIZY þ¸fVfZQ´fbSX IYû Af¦fZ dIY¹ff þû Af¦fZ d³f¯ffʹfIY Àffdf°f WXbAfÜ þ¸fVfZQ´fbSX IYe MXe¸f Af IbY»f 22 AÔIYûÔ IZY Àff±f ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ WX`Ü ERYÀfe ¦fûUf ´ffÔ¨fUZÔ À±ff³f ´fSX dJÀfIY ¦fBÊ WX`Ü ¸fbÔfBÊ IYe MXe¸f 17 AÔIYûÔ IZY Àff±f LNXZ À±ff³f ´fSX WXe f³fe WXbBÊ WX`Ü ´fWX»ff WXfRY Qû³fûÔ MXe¸fûÔ IZY d»fE CX´f¹fû¦fe SXWXf »fZdIY³f ¸fbÔfBÊ IYe MXe¸f Qb·ffʦ¹fVff»fe SXWXe dIY CXÀfIZY A´f³fZ WXe dJ»ffOÞXe ³fZ ¦fû»f f¨ff³fZ IZY ´fi¹ffÀf ¸fZÔ Af°¸f§ff°fe ¦fû»f IYSX þ¸fVfZQ´fbSX IYû Af¦fZ d³fIY»f³fZ IYf ¸füIYf QZ dQ¹ffÜ QcÀfSXZ WXfRY ¸fZÔ WXf»ffÔdIY OXSXf³f ¸fZÔ IYûWX»fe IZY Vff³fQfSX ´fiQVfʳf IZY ffQ A³fb¿IYf ³fZ JfÀf AÔQfþ ¸fZÔ Qe f²ffBÊ ³fBÊ dQ»»feÜ ÀffCX±f ARiYeIYf IZY dJ»ffRY ´fWX»fZ U³fOXZ ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe ³fZ Vff³fQfSX ´fSXRYfg¸fÊ dIY¹ff AüSX MXe¸f IYû 6 dUIZYMX ÀfZ dþ°ff dQ¹ffÜ BÀf þe°f IZY ffQ þWXfÔ EIY °fSXRY ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX MXe¸f IZY ÀfQÀ¹f AüSX JZ»f ´fiVfÔÀfIY IYfRYe JbVf ±fZ, UWXeÔ QcÀfSXe °fSXRY BÀf þe°f IZY d»fE AüSX IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe IZY d»fE IYûBÊ AüSX ·fe ±ff þû dIY fWXb°f JbVf dQJfBÊ dQ¹ffÜ UWX IYûBÊ AüSX ³fWXeÔ fd»IY CX³fIYe feUe AüSX ffg»feUbOX Ad·f³fZÂfe A³fb¿IYf Vf¸ffÊ WX`ÔÜ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX dUSXfMX MÑZÔOX IYSX SXWXZ ±fZ Aü? EZÀfZ ¸fZÔ A³fb¿IYf ¢¹fûÔ ´feLZ SXWX°feÜ CX³WXûÔ³fZ ·fe ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IZY þdSXE A´f³fe JbVfe þfdWXSX IYeÜ ´fOÞX°ff dIY Af´f IYWXfÔ JZ»f SXWXZ WX`ÔÜ f¨f´f³f ÀfZ ¸f`Ô Àfe¸fZÔMX IYe dUIZYMXûÔ ´fSX ¦fZÔQffþe IYSX SXWXf WXcÔÜ ¹fWX ¸fZSXZ d»fE IYdNX³f dUIZYMX ±ffÜ AÔOXSX-19 U»OXÊ IY´f: ¨fü±fe ffSX dJ°fff þe°f³fZ IZY BSXfQZ ÀfZ CX°fSXZ¦fe QidUOÞX IYe ¹fbUf dfi¦fZOX ¸ffCXÔMX ¸ff³f¦f³fbBÊ/EªfZÔÀfeÜ ´fcUÊ dQ¦¦fþ dJ»ffOÞXe SXfWXb»f QidUOÞX IZY ¸ff¦fÊQVfʳf AüSX ¹fbUf f»»fZffþ ´fȱUe Vffg IYe IY~f³fe ¸fZÔ AfBÊÀfeÀfe AÔOXSX- 19 dUV½fIY´f ¸fZÔ Vff³fQfSX ´fiQVfʳf IZY Àff±f A´fSXfdþ°f SXWXIYSX RYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fe ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX MXe¸f Vfd³fUfSX IYû AfÀMÑZd»f¹ffBÊ MXe¸f IZY dJ»ffRY dJ°fff ´ff³fZ CX°fSXZ¦feÜ ·ffSX°fe¹f AÔOXSX- 19 MXe¸f IZY f»»fZffþûÔ AüSX ¦fZÔQffþûÔ ³fZ Af °fIY dþÀf °fSXWX IYf ´fiQVfʳf dIY¹ff WX` CXÀfIZY ffQ UWX dJ°fff IYe ´fif»f QfUZQfSXûÔ ¸fZÔ d¦f³fe þf SXWXe WX`Ü Af°¸fdUV½ffÀf ÀfZ ·fSXe ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¹fbUf MXe¸f BÔdOX¹ff ³fZ »fe¦f ¨fSX¯f ÀfdWX°f MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ Àf·fe ´ffÔ¨fûÔ ¸f`¨f þe°fZ WX`Ô AüSX UWX A´fSXfdþ°f SXWXIYSX RYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fe WX`Ü CXÀf³fZ A´f³fZ ´fWX»fZ WXe »fe¦f ¨fSX¯f ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ AfÀMÑZd»f¹ffBÊ MXe¸f IYû 100 SX³f ÀfZ WXSXf¹ff ±ff AüSX Af EIY ffSX dRYSX CXÀfÀfZ BÀfe ´fiQVfʳf IYû QûWXSXf³fZ IYe CX¸¸feQ IYe þf SXWXe ¸fbÔfBÊ ³fZ A¨Le VfbøYAf°f IYe AüSX ¦fZÔQ ´fSX »f¦ff°ffSX IYþf f³ffE SXJfÜ 56UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ CXÀfIZY ´ffÀf fSXffSXe IYSX³fZ IYf ¸füIYf ±ff »fZdIY³f d±f¹ff¦fû ÀffÔ°fûÀf IYSXef ÀfZ ¨fcIY ¦fEÜ ¹fWX WX¸f»ff fZIYfSX þf³fZ IZY ffQ ¸fbÔfBÊ ³fZ WX¸f»fZ þfSXe SXJZÜ 58UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ CXÀf³fZ EIY þûSXQfSX WX¸f»ff dIY¹ff IYû¨f ´fSX ·fSXûÀfZ ÀfZ d¸f»f SXWXZ A¨LZ ³f°feþZ : AdV½f³fe ´fû³f´´ff ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ¹fb¦f»f dUVfZ¿fÄf AdV½f³fe ´fû³f´´ff ³fZ d´fL»fZ IbYL Àf¸f¹f ¸fZÔ A´f³fZ A¨LZ ´fiQVfʳf IYf ßfZ¹f IYû¨f MXZ³f dIY¸f WXSX IYû QZ°fZ WXbE IYWXf dIY BÀf ¸f»fZdVf¹ffBÊ IYû¨f IYe ¹fb¦f»f IYe Àf¸fÓf ³fZ AÔ°fSX ´f`Qf dIY¹ff WX` AüSX dJ»ffdOX¹ffZÔ IYû CX³f ´fSX ·fSXûÀff SXJ³fZ IYf RYf¹fQf d¸f»f SXWXf WX`Ü ·ffSX°fe¹f f`OXd¸fÔMX³f ¹fb¦f»f dJ»ffdOX¹ffZÔ IZY d»fE d´fL»fZ Qû WXµ°fZ IYfRYe A¨LZ SXWXZ WX`ÔÜ AdV½f³fe ³fZ BÔdOX¹ff Aû´f³f 2018 ¸fZÔ Àffd°UIYÀffBÊSXfþ SXÔIYeSXZçe AüSX E³f dÀf¢IYe SXZçe IZY Àff±f d¸f»fIYSX IiY¸fVf: d¸fdßf°f AüSX ¸fdWX»ff ¹fb¦f»f IZY ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX f³ff »feÜ AdV½f³fe Àffd°UIYÀffBÊSXfþ IZY Àff±f ´fWX»fe ffSX Àfb´fSX ÀfeSXeþ À°fSX IZY MXc³ff¸fZÊÔMX IZY ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fe WX`Ü B³f Qû³fûÔ IYf IYe ¹fWX ÀfRY»f°ff BÀfd»fE ·fe fOÞXe WX`Ô ¢¹fûÔdIY B³fIYe dUV½f SX`ÔdIÔY¦f 73 WX` AüSX CX³WXûÔ³fZ QcÀfSXZ QüSX ¸fZÔ Qbd³f¹ff IYe 11UZÔ ³fÔfSX IYe þûOÞXe IYû WXSXf¹ffÜ BÔdOX¹ff Aû´f³f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f LfE ·ffSX°f IYe IbY»f ´ffÔ¨f þûdOX¹ffZÔ ³fZ BÔdOX¹ff Aû´f³f IYe dUd·f³³f À´f²ffAûÊÔ IZY ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX f³ffBÊ WX`Ü Àffd°UIYÀffBÊSXfþ ³fZ ·fe d´fL»fZ WXµ°fZ d¨fSXf¦f VfZ˜e IZY Àff±f d¸f»fIYSX BÔOXû³fZdVf¹ff ¸ffÀMXÀfÊ IZY ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX f³ffBÊ ±feÜ dJ»ffdOX¹ffZÔ IZY A¨LZ ´fiQVfʳf ¸fZÔ IYû¨f IYe ·fcd¸fIYf ´fSX þûSX QZ°fZ WXbE AdV½f³fe ³fZ IYWXf, ‘‘CX³fIZY WX`Ü ·ffSX°f ³fZ ´ffIY IYû ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ 203 SX³f IZY fOÞXZ AÔ°fSX ÀfZ WXSXfIYSX RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX f³ffBÊ WX` þfdIY AfÀMÑZd»f¹ff ³fZ ARY¦ff³f IYû LWX dUIZYMX ÀfZ ´fSXfdþ°f dIY¹ff ±ffÜ ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´ffIY IYû Qe IYSXfSXe ¸ff°f : ´fid°f·ffVff»fe dJ»ffdOÞX¹fûÔ ÀfZ ·fSXe BÀf MXe¸f IYe JfdÀf¹f°f CXÀfIYf »fZdIY³f Àfbfi°f ´ffg»f ³fZ CXÀfZ EIY ffSX dRYSX d³fSXfVf IYSX dQ¹ffÜ f»fUÔ°f ³fZ 61UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ EIY AüSX ¸füIYf ¦fÔUf¹ffÜ f»fUÔ°f IZY ´ffÀf 74UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ ·fe ¸füIYf ±ff »fZdIY³f UWX AfRYÀffBOX IYSXfSX dQE ¦fEÜ Qû³fûÔ MXe¸fûÔ IYe AûSX ÀfZ IbYL A¨LZ WX¸f»fZ WXbE »fZdIY³f 37UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ þû WXbAf, Af³fZ ÀfZ IYfRYe AÔ°fSX ´f`Qf WXbAf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ Af°fZ WXe IYBÊ þûdOX¹ffa f³ffBÊÜ þf UWX AfE °fû Àffd°UIY AüSX ¸f`Ô Àff±f ³fWXeÔ JZ»f°fZ ±fZÜ Àffd°UIY AüSX d¨fSXf¦f Àff±f ³fWXeÔ ±fZÜ þ`SXe AüSX dÀf¢IYe ·fe Àff±f ³fWXeÔ ±fZÜ þf ÀfZ UWX AfE CX³WXûÔ³fZ IYBÊ ³f¹fe ÀffÓfZQfdSX¹ffÔ f³ffBÊ AüSX °fûOÞXe ·feÜ AdV½f³fe ³fZ IYWXf, A´f³fe ff°f IYøYÔ °fû d¸fdßf°f ¸fZÔ ¸f`Ô³fZ d´fL»fZ Àff»f ³fÔQ¦fû´ff»f IZY Àff±f VfbøYAf°f IYe, dRYSX Àfbd¸f°f IZY Àff±f JZ»fe AüSX dRYSX Àffd°UIY IZY Àff±f þbOÞXeÜ ¸f`Ô °fe³f A»f¦f A»f¦f þûOÞXeQfSXûÔ IZY Àff±f JZ»feÜ WX¸ffSXZ d»fE þøYSXe WX` dIY WX¸f IYû¨f ´fSX ·fSXûÀff IYSXZÔÜ WX¸ffSXZ ¸fZÔ ÀfZ Ad²fIYfÔVf dJ»ffOÞXe EZÀff IYSX°fZ WXSXRY³f¸fü»ff JZ»f WX` AüSX CXÀf³fZ A·fe °fIY ¦fZÔQffþe, f»»fZffþe AüSX ÃfZÂfSXÃf¯f ¸fZÔ IY¸ff»f dIY¹ff WX`Ü ´ffdIYÀ°ff³f IZY dJ»ffRY ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ MXe¸f ³fZ A´f³ff fZWX°fSXe³f ÃfZÂfSXÃf¯f dQJf°fZ WXbE d¨fSX ´fid°fõÔõe MXe¸f IYû ¸ffÂf 69 SX³f ´fSX PXZSX IYSX dQ¹ff ±ff þû AfBÊÀfeÀfe AÔOXSX-19 dUV½fIY´f UWX ¸fZþff³f MXe¸f ´fSX ·ffSXe ´fOÞXfÜ RYføYJ ¨fü²fSXe ³fZ ¸f`Qf³f IZY ¸f²¹f ÀfZ EIY VffgMX d»f¹ff, þû ¸fbÔfBÊ IZY ffg¢Àf ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ffÜ SXûþfdSX¹fû CXÀf °fIY ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ÀfIZY AüSX ÀfÔþc ¦fZÔQ IYe AûSX »f´fIZYÜ UWX ¦fZÔQ IYû ¢»fe¹fSX IYSX³fZ IYe þ¦fWX CX»MXZ A´f³fZ WXe ¦fû»f´fûÀMX ¸fZÔ ¸ffSX f`NXZÜ www.amanpath.com www.facebook.com/Am anpath RYSX½fSXeX 2018 09 Vfd³fUfSX WX`Ô ¢¹fûÔdIY CX³WXZÔ ´f°ff WX` dIY WX¸ffSXZ d»fE ÀfUÊßfZâ ¢¹ff WX`Ü BÀfÀfZ ¨feþZÔ WX¸ffSXZ d»fE AfÀff³f WXû þf°fe WX`Ô AüSX ³f°feþZ ·fe dQJ SXWXZ WX`ÔÜ BÀf Àff»f IZY A´f³fZ »fùf ´fSX AdV½f³fe ³fZ IYWXf, WX¸ffSXf ÀffÀfZ fOÞXf »fùf dRY»fWXf»f SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»f WX`ÔÜ ¹fWX fOÞXe ´fid°f¹fûd¦f°ff WX` AüSX WX¸f BÀf¸fZÔ A¨Lf ´fiQVfʳf IYSX³fZ IYû fZ°fff WX`ÔÜ ´fi°¹fZIY MXc³ff¸fZÊÔMX WX¸fZÔ Af¦fZ IYe °f`¹ffSXe IYSX³fZ IYf ¸füIYf QZ°ff WX` AüSX BÔdOX¹ff Aû´f³f ¸fZÔ A¨LZ ´fiQVfʳf ÀfZ BÀf¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ WX¸fZÔ BÀfÀfZ Af°¸fdUV½ffÀf AüSX A³fb·fU d¸f»ff WX` ¢¹fûÔdIY SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ WX¸fZÔ B³WXeÔ þûdOX¹ffZÔ IZY dJ»ffRY JZ»f³ff WX`Ü Bd°fWXfÀf ¸fZÔ WXe dIYÀfe MXe¸f IYf ÀffÀfZ IY¸f ÀIYûSX WX`Ü f»»fZffþûÔ ¸fZÔ Vfb·f¸f³f d¦f»f, Aû´f³fSX EUÔ IY~f³f ´fȱUe, ¸fÔþû°f IYf»fSXf, WXfdUÊIY QZÀffBÊ IYf ´fiQVfʳf fZWX°fSXe³f SXWXf WX` °fû ¦fZÔQffþûÔ ¸fZÔ dVfU¸f ¸ffUe, IY¸f»fZVf ³ff¦fSXIYûMXe, AÔIbY»f SXfg¹f ´fSX Àf·fe IYe d³f¦ffWXZÔ »f¦fe WX`ÔÜ SXWXf¯fZ ³fZ ´fWX»fZ U³fOXZ ¸fZÔ Vff³fQfSX ´ffSXe JZ»fIYSX ¹fWX dSXIYfOXÊ dIY¹ff A´f³fZ ³ff¸f OXSXf³fÜ ·ffSX°f AüSX QdÃf¯f ARiYeIYf IZY fe¨f OXSXf³f ¸fZÔ JZ»fZ ¦fE ´fWX»fZ U³fOXZ ¸f`¨f ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ 6 dUIZYMX ÀfZ »ffþUff þe°f QþÊ IYeÜ dUSXfMX IYûWX»fe ³fZ 33UfÔ Vf°fIY þOÞXf AüSX ¸f`³f AfgRY Q ¸f`¨f f³fZÜ »fZdIY³f CX³fIZY A»ffUf AdþÔ¢¹f SXWXf¯fZ ³fZ ·fe MXe¸f BÔdOX¹ff IYe þe°f ¸fZÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ AüSX ³ff dÀfRYÊ Vff³fQfSX f»»fZffþe IYe fd»IY EIY fZWX°fSXe³f dSXIYfgOXÊ ·fe f³ff OXf»ffÜ CX³WXûÔ³fZ U³fOXZ dIiYIZYMX ¸fZÔ »f¦ff°ffSX ´ffÔ¨f ffSX 50 ´»fÀf IZY ÀIYûSX f³ff d»fE WX`Ô AüSX BÀfIZY Àff±f WXe Àfd¨f³f °fZÔQb»fIYSX AüSX dUSXfMX IYûWX»fe IYe fSXffSXe IYSX »fe WX`Ü BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ SXWXf¯fZ ³fZ A´f³fZ U³fOXZ IYdSX¹fSX IYf 24UfÔ A²fÊVf°fIY þOÞXfÜ AdþÔ¢¹f SXWXf¯fZ ³fZ ¸f`¨f ¸fZÔ 86 ¦fZÔQûÔ ´fSX 79 SX³fûÔ IYe ´ffSXe JZ»fe dþÀf¸fZÔ 5 ¨füIZY AüSX 2 L¢IYZ þOÞXZÜ ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX ¸fZÔ Àfd¨f³f AüSX dUSXfMX IZY ³ff¸f ·fe »f¦ff°ffSX ´ffÔ¨f A²fÊVf°fIY þOÞX³fZ IYf dSXIYfgOXÊ QþÊ WX`Ü dUSXfMX IYûWX»fe BÀf IY¸ff»f IYû Qû ffSX IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ Af SXWXf¯fZ ·fe BÀf IY»ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦fE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fZ ÀfRYSX AfgÀMÑZd»f¹ff IZY dJ»ffRY 21 dÀf°fÔfSX 2017 IYû IYû»fIYf°ff ¸fZÔ 55 SX³f IYe ´ffSXe ÀfZ VfbøY dIY¹ffÜ BÀfIZY ffQ CX³WXûÔ³fZ AfgÀMÑZd»f¹ff IZY dJ»ffRY BÔQüSX, fZÔ¦f»fbøY AüSX ³ff¦f´fbSX ¸fZÔ IiY¸fVf: 70, 53 AüSX 61 SX³f IYe ´ffdSX¹ffÔ JZ»feÔÜ QdÃf¯f ARiYeIYe MXe¸f ³fZ 8 dUIZYMX JûIYSX 50 AûUSX ¸fZÔ 269 SX³f f³ffE AüSX ·ffSX°f IZY Àff¸f³fZ 270 SX³fûÔ IYf »fùf SXJfÜ SXWXf¯fZ °ff d´f¨f ´fSX AfE þf dVfJSX ²fU³f SX³f AfCXMX WXû ¦fE ±fZÜ C M Y K C M Y K