Views
4 months ago

پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۱۸

انستیتو بین‌المللی تئاتر آی.تی.آی - سازمان جهانی هنرهای نمایشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد

پیام روز جهانی تئاتر

پیام روز جهابىنبىی تئاتر ٢٠١٨ انستیتو ببنیبنن المللممللی تئاتر آی.بىتبىی.آی ‐ سازمان جهابىنبىی هبرنبررهای ‏بمنبممایشی ترجمججممه گروه تئاتر ا گزیت ‐ شبریبررین مبریبررزانژاد نویسندگان پیام امسال در راستای گرامیداشت هفتادمبنیبنن سالگرد روز جهابىنبىی تئاتر،‏ وجه بینافرهنگی و جهابىنبىی تئاتر و انستیتو ببنیبنن المللممللی تئاتر،‏ شورای اجرابىیبىی پنج نفر را جهت نگارش پیام از پنج ناحیه یونسکو برگزیده است:‏ آفریقا،‏ آمریکا،‏ کشورهای عر ‏بىببىی،‏ آسیا پاسیفیک و اروپا.‏

دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
اما
هنر و مبارزه طبقاتی
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
باز هم متن و بستر آن
ارج نهادن به مقاومت
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
دیوید هر: تئاتر ایده‌آل من
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
هنر و سرمایه‌داری
گروه تئاتر اگزیت
صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه
تئاتر به مثابه مبارزه و عمل مقاومت
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
صحنه معاصر - بهار ۹۵
درباره دو برداشت روانکاوانه از شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری
گفت‌وگو با اگزیت - بهزاد آقاجمالی
گفت‌وگو با اگزیت - دکتر رفیق نصرتی
بررسی وضعیت پوستر و تبلیغات در فضای تئاتر امروز ایران
تئاتر در ساختار نظام سرمايه دارى
تحلیل روز
تحلیل روز