Views
6 months ago

gradivo_za_28_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_14022018

gradivo_za_28_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_14022018

 • Page 3: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 2. t
 • Page 6 and 7: Predlagal je dnevni red, kot je nav
 • Page 8 and 9: Odbora za finance in proračun; Bo
 • Page 10 and 11: leto 2018 in Načrt razpolaganja z
 • Page 12 and 13: Sevnica, pri tekmovalnih programih
 • Page 14 and 15: stavbnega zemljišča za leto 2015
 • Page 16 and 17: Ad 12 Predlog sklepa o imenovanju p
 • Page 18 and 19: Župan: Odpre razpravo. Ad 15 Odgov
 • Page 20 and 21: OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Šte
 • Page 22 and 23: kakovostni šport, vrhunski šport,
 • Page 24 and 25: Pri odgovoru JP Komunala d.o.o. Sev
 • Page 26: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 3. t
 • Page 29 and 30: SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ: 1.
 • Page 31 and 32: OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Šte
 • Page 34 and 35: Številka: 061-0001/2017 Datum: 25.
 • Page 36 and 37: Izoblikovalo se je sodelovanje s Po
 • Page 38 and 39: * v število plačanih glob so všt
 • Page 40 and 41: enotah, zaznati pa je bilo posamezn
 • Page 42 and 43: Iz Tabele 2 je razvidno, da je bilo
 • Page 44 and 45: l. 2017 5 122 149 19 79 354 Postopk
 • Page 46 and 47: 4. Finančno poročilo Tabela 5: Pl
 • Page 48 and 49: 6. Aktivnosti MI-SPO v letu 2018 Ak
 • Page 51 and 52: Številka: 061-0001/2017 Datum: 25.
 • Page 53 and 54:

  1. UVOD Občinski program varnosti

 • Page 55 and 56:

  4.1. Varnost cestnega prometa Redar

 • Page 57 and 58:

  Redarja sta sodelovala tudi v letu

 • Page 59:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 6. t

 • Page 62 and 63:

  nadaljuje, vendar pa je nesprejemlj

 • Page 64 and 65:

  6.5 Koncesionar mora poskrbeti za n

 • Page 67:

  Izgradnja infrastrukture v sklopu g

 • Page 71:

  Izgradnja infrastrukture v sklopu g

 • Page 75:

  Izgradnja infrastrukture v sklopu g

 • Page 79:

  Vzdrževanje infrastrukture v sklop

 • Page 83:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 7. t

 • Page 86 and 87:

  gradnje oziroma sanacija mostu je

 • Page 88 and 89:

  Nadzorni odbor Občine Sevnica ugot

 • Page 91 and 92:

  OBČINA SEVNICA NADZORNI ODBOR Šte

 • Page 93:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 9. t

 • Page 96 and 97:

  POSLOVNI NAČRT 2018 - 2 -

 • Page 98 and 99:

  KAZALO: 1. UVODNA PREDSTAVITEV JAVN

 • Page 100 and 101:

  poslovno-stanovanjska stavba, v kat

 • Page 102 and 103:

  Načrtovano število zaposlenih na

 • Page 104 and 105:

  2. PRIKAZ NAČRTOVANIH KLJUČNIH PO

 • Page 106 and 107:

  3. POSLANSTVO IN TEMELJNE STRATEŠK

 • Page 108 and 109:

  4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSLOVNE

 • Page 110 and 111:

  5. POSLOVNI NAČRT PO POSAMEZNIH DE

 • Page 112 and 113:

  - vodarina - omrežnina VRSTA STORI

 • Page 114 and 115:

  V letu 2018 bomo v podjetju, po izd

 • Page 116 and 117:

  50 ≤ DN < 65 15 mesec 33,6405 36,

 • Page 118 and 119:

  2. čiščenje odpadnih voda Za let

 • Page 120 and 121:

  - zbiranje določenih vrst komunaln

 • Page 122 and 123:

  Povzetek Področje ravnanja z odpad

 • Page 124 and 125:

  Uredbe bo potrebno oblikovati ceno

 • Page 126 and 127:

  - povečati prepoznavnost in ugled

 • Page 128 and 129:

  obstoječega vodovoda je predvidena

 • Page 130 and 131:

  5.3. INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, RAZ

 • Page 132 and 133:

  Za ogled niso zainteresirane le šo

 • Page 134 and 135:

  Starostna struktura redo zaposlenih

 • Page 136:

  5.4.2. Izraba delovnega časa 2018

 • Page 139 and 140:

  Drugi poslovni prihodki vključujej

 • Page 141 and 142:

  6.2.2. Načrtovani izkaz poslovnega

 • Page 144:

  6.2.4. Ocena izkaza poslovnega izid

 • Page 147 and 148:

  Kratkoročne poslovne terjatve (602

 • Page 149 and 150:

  Poslovni prihodki v EUR Načrtovano

 • Page 151 and 152:

  759.792 753.087 767.902 824.722 824

 • Page 153 and 154:

  6.3.4. Izkaz bilančnega dobička B

 • Page 155 and 156:

  Razporejanje posrednih proizvajalni

 • Page 157:

  7.4. NAČRTOVANA RAZPOREDITEV STRO

 • Page 160:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 10.

 • Page 163 and 164:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 165 and 166:

  Območje severno od Sevnice, kjer s

 • Page 167 and 168:

  Nekaj primerov ogroženih vrst živ

 • Page 169 and 170:

  Osrčje in turistični utrip Lisce

 • Page 171 and 172:

  9

 • Page 173 and 174:

  Tudi vodovodno omrežje je bilo izg

 • Page 175 and 176:

  V letu 2017 je bilo posodobljeno ig

 • Page 177 and 178:

  Glavne aktivnosti pri operaciji so:

 • Page 179 and 180:

  NADALJNJI RAZVOJ LISCE IN TONČKOVE

 • Page 181 and 182:

  VSEBINE V NEPOSREDNI BLIŽINI LISCE

 • Page 183 and 184:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 186 and 187:

  ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Ob

 • Page 188 and 189:

  PREDLOG - 2. OBRAVNAVA Na podlagi 1

 • Page 190 and 191:

  Predlagani programi bodo ovrednoten

 • Page 192 and 193:

  imajo v skladu z lastnim temeljnim

 • Page 194 and 195:

  ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Ob

 • Page 196 and 197:

  Rok Vodenik pove, kakšen je bil po

 • Page 198 and 199:

  egistriranih in kategoriziranih šp

 • Page 200 and 201:

  Aleša Pinteriča zanima, kaj bo po

 • Page 202 and 203:

  ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Obči

 • Page 205 and 206:

  ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Ob

 • Page 207 and 208:

  PREDLOG - 2. OBRAVNAVA Na podlagi 1

 • Page 209 and 210:

  II. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRAN

 • Page 211 and 212:

  (3) Rok za prijavo na razpis ne sme

 • Page 213 and 214:

  19. člen (poziv k podpisu pogodbe)

 • Page 215 and 216:

  POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LET

 • Page 217 and 218:

  Tabela 3: Kompetentnost strokovnih

 • Page 219 and 220:

  h) uspešnost športne panoge: Tabe

 • Page 221 and 222:

  - materialni stroški: stroški pot

 • Page 223 and 224:

  - število vadečih, - športni obj

 • Page 225 and 226:

  - športni objekt: strošek najema

 • Page 227 and 228:

  uporabe. Izvajalci programov morajo

 • Page 229 and 230:

  Tabela 20: Šport starejših KRITER

 • Page 231 and 232:

  Tabela 22: Delovanje športnih orga

 • Page 233 and 234:

  1. Programi športa, ki se izvajajo

 • Page 235 and 236:

  - morebitne dodatne pogoje in zahte

 • Page 237 and 238:

  - objava javnega razpisa za sofinan

 • Page 239 and 240:

  15. člen (poziv k dopolnitvi vloge

 • Page 241 and 242:

  opozori. V primeru, da izvajalec kl

 • Page 243 and 244:

  ) število udeležencev vadbene sku

 • Page 245 and 246:

  KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE - IN

 • Page 247 and 248:

  c) ekipe in/ali posamezniki morajo

 • Page 249 and 250:

  c) Prostočasna športna vzgoja mla

 • Page 251 and 252:

  Tabela 13: Športna vzgoja otrok in

 • Page 253 and 254:

  Tabela 15: Kakovostni šport OBSEG

 • Page 255 and 256:

  - kompetentnost strokovnih delavcev

 • Page 257 and 258:

  - športni objekt: strošek najema

 • Page 259 and 260:

  - bančne storitve, - računovodske

 • Page 261:

  - telovadnica v Osnovni šoli Krmel

 • Page 277 and 278:

  Ad1) Seznanitev z uporabo objektov,

 • Page 279 and 280:

  Rok Vodenik pove, da se mu zdi post

 • Page 281 and 282:

  i nekatera društva znala to naredi

 • Page 283 and 284:

  Ad6) Razno. Martin Kuhar povabi vse

 • Page 285:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 13.

 • Page 288 and 289:

  skozi institucionalno, programsko i

 • Page 290 and 291:

  Na podlagi 29. člena Zakona o loka

 • Page 292 and 293:

  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NA

 • Page 294 and 295:

  PRILOGA II REBALANS A 2018 - SPLOŠ

 • Page 297:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 301:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 305:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 309:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 313:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 317:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Se

 • Page 321:

  C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Pods

 • Page 324:

  REBALANS A PRORAČUNA OBČINE SEVNI

 • Page 328:

  A. Bilanca odhodkov 2000 - NADZORNI

 • Page 332:

  A. Bilanca odhodkov 3000 - ŽUPAN P

 • Page 336:

  A. Bilanca odhodkov 4001 - OBČINSK

 • Page 340:

  A. Bilanca odhodkov 4001 - OBČINSK

 • Page 344:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 348:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 352:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 356:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 360:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 364:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 368:

  A. Bilanca odhodkov 4005 - ODDELEK

 • Page 372:

  A. Bilanca odhodkov 4005 - ODDELEK

 • Page 376:

  A. Bilanca odhodkov 5000 - KS BLANC

 • Page 380:

  A. Bilanca odhodkov 5001 - KS BOŠT

 • Page 384:

  A. Bilanca odhodkov 5001 - KS BOŠT

 • Page 388:

  A. Bilanca odhodkov 5002 - KS KRMEL

 • Page 392:

  A. Bilanca odhodkov 5003 - KS LOKA

 • Page 396:

  A. Bilanca odhodkov 5003 - KS LOKA

 • Page 400:

  A. Bilanca odhodkov 5004 - KS PRIMO

 • Page 404:

  A. Bilanca odhodkov 5005 - KS SEVNI

 • Page 408:

  A. Bilanca odhodkov 5006 - KS STUDE

 • Page 412:

  A. Bilanca odhodkov 5007 - KS ŠENT

 • Page 416:

  A. Bilanca odhodkov 5008 - KS TRŽI

 • Page 420:

  A. Bilanca odhodkov 5009 - KS ZABUK

 • Page 424:

  A. Bilanca odhodkov 5010 - KS DOLNJ

 • Page 428:

  C. Račun financiranja 4002 - ODDEL

 • Page 431:

  Proračun občine SEVNICA NAČRT RA

 • Page 435:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 439:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 443:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 447:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 451:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 455:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 459:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 463:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 467:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 471:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 475:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 479:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 483:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 487:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 490 and 491:

  REBALANS A PRORAČUNA O BČINE SEVN

 • Page 492 and 493:

  1000 OBČINSKI SVET 127.000 € ...

 • Page 494 and 495:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 496 and 497:

  18403 Investicijsko vzdrževanje kn

 • Page 498 and 499:

  16039001 Oskrba z vodo 10.000 € .

 • Page 500 and 501:

  5003 KS LOKA 104.012 € ..........

 • Page 502 and 503:

  60070 Administracija - KS Šentjan

 • Page 504 and 505:

  16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Bre

 • Page 506 and 507:

  OB110-18-0001 PLOČNIK OREHOVO 17.0

 • Page 508 and 509:

  17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 6.832 € ..

 • Page 510 and 511:

  I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKO

 • Page 512 and 513:

  sredstva za plače in druge izdatke

 • Page 514 and 515:

  -drugi prihodki od premoženja Najv

 • Page 516 and 517:

  74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.341.680

 • Page 518 and 519:

  Družinski pomočnik Na podlagi prv

 • Page 520 and 521:

  dogovorom med državo in regijo pre

 • Page 522 and 523:

  II. POSEBNI DEL 1000 OBČINSKI SVET

 • Page 524 and 525:

  402905 Sejnine udeležencem odborov

 • Page 526 and 527:

  nadzornega odbora občine. Poslanst

 • Page 528 and 529:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 530 and 531:

  400000 Osnovne plače 40.621 € 40

 • Page 532 and 533:

  stroškov razpolaganja in upravljan

 • Page 534 and 535:

  18039003 Ljubiteljska kultura 48.61

 • Page 536 and 537:

  Zakonske in druge pravne podlage -

 • Page 538 and 539:

  409000 Splošna proračunska rezerv

 • Page 540 and 541:

  uporabnikov. Glavni letni izvedbeni

 • Page 542 and 543:

  400000 Osnovne plače 778.050 € 4

 • Page 544 and 545:

  38, Gornje Impolje 4, Loka pri Zida

 • Page 546 and 547:

  TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH

 • Page 548 and 549:

  Sredstva za delo Medobčinskega in

 • Page 550 and 551:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 552 and 553:

  402605 Nadomestilo za uporabo stavb

 • Page 554 and 555:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 556 and 557:

  07400 Zaščitna oprema za civilno

 • Page 558 and 559:

  0021/05 je določen obseg, vsebina

 • Page 560 and 561:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 562 and 563:

  420500 Investicijsko vzdrževanje i

 • Page 564 and 565:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 566 and 567:

  SANACIJA LC MRZLA PLANINA - STRANJE

 • Page 568 and 569:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 570 and 571:

  OB110-18-0002 - KOMUNALNO OPREMLJAN

 • Page 572 and 573:

  dom in širša promocijska objava v

 • Page 574 and 575:

  - JR Planinska ulica in - dogradite

 • Page 576 and 577:

  povezav bodo izobraževalni in kult

 • Page 578 and 579:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 580 and 581:

  420804 Načrti in druga projektna d

 • Page 582 and 583:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 584 and 585:

  izdelani na podlagi sprejetega OPN.

 • Page 586 and 587:

  16405 Strateško načrtovanje 70.00

 • Page 588 and 589:

  službah, Zakon o pokopališki in p

 • Page 590 and 591:

  v skladu s potrebami in razpoložlj

 • Page 592 and 593:

  420500 Investicijsko vzdrževanje i

 • Page 594 and 595:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 596 and 597:

  Oznaka in nazivi glavnih programov

 • Page 598 and 599:

  projektnega pristopa pri sofinancir

 • Page 600 and 601:

  1702 Primarno zdravstvo 16.832 €

 • Page 602 and 603:

  420804 Načrti in druga projektna d

 • Page 604 and 605:

  413302 Tekoči transferi v javne za

 • Page 606 and 607:

  Zakonske in druge pravne podlage -

 • Page 608 and 609:

  Občina Sevnica je kot ustanovitelj

 • Page 610 and 611:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 612 and 613:

  412000 Tekoči transferi nepridobit

 • Page 614 and 615:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 616 and 617:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 618 and 619:

  420401 Novogradnje 400.000 € 4204

 • Page 620 and 621:

  1902 Varstvo in vzgoja predšolskih

 • Page 622 and 623:

  predšolske vzgoje. Sredstva so pla

 • Page 624 and 625:

  412000 Tekoči transferi nepridobit

 • Page 626 and 627:

  dozidave se predvidi dodatna učiln

 • Page 628 and 629:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 630 and 631:

  20029001 Drugi programi v pomoč dr

 • Page 632 and 633:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 634 and 635:

  Pri pomoči na domu je izračun pot

 • Page 636 and 637:

  Kazalci, s katerimi se bo merilo do

 • Page 638 and 639:

  delovnih sposobnosti ter s tem spod

 • Page 640 and 641:

  prenos in sodelovanje v EU razpisih

 • Page 642 and 643:

  410217 Kompleksne subvencije v kmet

 • Page 644 and 645:

  podobno). Sredstva se dodelijo na p

 • Page 646 and 647:

  predelave in trženja. Cilj pomoči

 • Page 648 and 649:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 650 and 651:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 652 and 653:

  skupnih določbah o Evropskem sklad

 • Page 654 and 655:

  • izvesti projekt Pot do zaposlit

 • Page 656 and 657:

  • prenos znanja in dobrih praks r

 • Page 658 and 659:

  • v Tončkovem domu na Lisci preu

 • Page 660 and 661:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 662 and 663:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 664 and 665:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 666 and 667:

  19069003 Štipendije 36.000 € Opi

 • Page 668 and 669:

  06039001 Administracija občinske u

 • Page 670 and 671:

  IZDATKI ZA REPREZENTANCO - KRAJEVNI

 • Page 672 and 673:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 674 and 675:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 676 and 677:

  varovanje in vzdrževanje kulturne

 • Page 678 and 679:

  ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE Sred

 • Page 680 and 681:

  402902 Plačila po podjemnih pogodb

 • Page 682 and 683:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 684 and 685:

  OB110-12-0044 JR BOŠTANJ 2.000 €

 • Page 686 and 687:

  izvede polletno Komunali Sevnica na

 • Page 688 and 689:

  402200 Električna energija 1.800

 • Page 690 and 691:

  društva predlaga Komisija za kultu

 • Page 692 and 693:

  Kazalci se merijo z zadovoljstvom k

 • Page 694 and 695:

  stavbe Krmelj 88. DRUGI IZDATKI ZA

 • Page 696 and 697:

  dejavnost, gospodarjenje z zemljiš

 • Page 698 and 699:

  Dolgoročni cilji področja prorač

 • Page 700 and 701:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 702 and 703:

  - Pravilnik o sofinanciranju letneg

 • Page 704 and 705:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 706 and 707:

  Stanovanjski zakon, Zakon o javnih

 • Page 708 and 709:

  402503 Tekoče vzdrževanje drugih

 • Page 710 and 711:

  Postavka predstavlja načrtovane st

 • Page 712 and 713:

  1803 Programi v kulturi 3.710 € O

 • Page 714 and 715:

  06039001 Administracija občinske u

 • Page 716 and 717:

  420500 Investicijsko vzdrževanje i

 • Page 718 and 719:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 720 and 721:

  Dolgoročni cilji področja prorač

 • Page 722 and 723:

  DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Na kontu d

 • Page 724 and 725:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 726 and 727:

  klubi in organizacije. Glavni letni

 • Page 728 and 729:

  Kazalci se merijo z zadovoljstvom k

 • Page 730 and 731:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 732 and 733:

  OPPN bodo izdelani na podlagi sprej

 • Page 734 and 735:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 736 and 737:

  Stanovanjski zakon, Zakon o javnih

 • Page 738 and 739:

  Zakonske in druge pravne podlage Za

 • Page 740 and 741:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 742 and 743:

  Zakonske in druge pravne podlage Za

 • Page 744 and 745:

  18070 Ljubiteljska kultura-KS Šent

 • Page 746 and 747:

  Kazalci se merijo z zadovoljstvom k

 • Page 748 and 749:

  402902 Plačila po podjemnih pogodb

 • Page 750 and 751:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 752 and 753:

  dejavnosti v Občini Sevnica. 16081

 • Page 754 and 755:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 756 and 757:

  materialni stroški in stroški po

 • Page 758 and 759:

  402099 Drugi splošni material in s

 • Page 760 and 761:

  Postavka predstavlja načrtovana sr

 • Page 762 and 763:

  infrastrukturno opremljenost prosto

 • Page 764 and 765:

  mladine. Dokumenti dolgoročnega ra

 • Page 766 and 767:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 768 and 769:

  grbine). Zakonske in druge pravne p

 • Page 770 and 771:

  1603 Komunalna dejavnost 200 € Op

 • Page 772 and 773:

  (Uradni list RS, št. 94/05, 51/09,

 • Page 774 and 775:

  III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 06

 • Page 776 and 777:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-1

 • Page 778 and 779:

  Stanje projekta Investicija se izva

 • Page 780 and 781:

  Upravičeni stroški so: stroški i

 • Page 782 and 783:

  OB110-17-0034 KOMASACIJA KAMENICA 3

 • Page 784 and 785:

  OB110-07-0202 ASFALTACIJA CEST V KS

 • Page 786 and 787:

  OB110-15-0024 SANACIJA KLADNIKOVE U

 • Page 788 and 789:

  OB110-17-0017 SANACIJA BREŽINE NA

 • Page 790 and 791:

  OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE

 • Page 792 and 793:

  OB110-12-0054 JAVNA RAZSVETLJAVA ZA

 • Page 794 and 795:

  organiziranimi ogledi in s praktič

 • Page 796 and 797:

  15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDI

 • Page 798 and 799:

  OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZ

 • Page 800 and 801:

  delovnih mest. Stanje projekta Inve

 • Page 802 and 803:

  OB110-12-0079 NADZOR NAD DELOVANJEM

 • Page 804 and 805:

  OB110-15-0019 OBNOVA POKOPALIŠČ V

 • Page 806 and 807:

  PGD in PZI za ureditev pokrite vkop

 • Page 808 and 809:

  OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠ

 • Page 810 and 811:

  Po prejemu odločbe s strani inšpe

 • Page 812 and 813:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-1

 • Page 814:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 818:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 822:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 826:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 830:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 834:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 838:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 842:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 846:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 850:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 854:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 858:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 862:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 866:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 870:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 874:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 878:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 882:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 886:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 890:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 894:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 898:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 902:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 906:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 910:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 914:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 918:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 922:

  VELJAVNI 2018 Prih/ Odh PU PK PP NR

 • Page 926:

  PRILOGA VII STALIŠČA DELOVNIH TEL

 • Page 932 and 933:

  ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR Občin

 • Page 934:

  PREDLOG - skrajšani postopek Na po

 • Page 938:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 15.

 • Page 941 and 942:

  3. Ocena finančnih posledic za pro

 • Page 943 and 944:

  (4) Upravičeni stroški so strošk

 • Page 945 and 946:

  Stran 2620 / Št. 23 / 3. 4. 2015

 • Page 947 and 948:

  Stran 2622 / Št. 23 / 3. 4. 2015

 • Page 949:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 16.

 • Page 952 and 953:

  KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE

 • Page 954 and 955:

  Na podlagi 18. in 34. člena Statut

 • Page 956:

  VI. UREJANJE TURISTIČNE INFRASTRUK

 • Page 970:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 17.

 • Page 973 and 974:

  7. Božidar Možic Listina je bila

Program dela in finančni načrt 2013 - Bolnišnica Golnik
FINAN ČNI NAČRT ZA LETO 2011 - Splošna bolnišnica Novo mesto
Finančni načrt 2013 - Splošna bolnišnica Novo mesto
gradivo_za_23_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_24052017
gradivo_za_31_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_20062018
gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017+
gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
Predlog proračuna Občine Ig za leto 2011 - Občina IG
5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško
Obrazložitve proračuna za leto 2009 - Občina IG
Proračun 2010 - Obrazložitve in priloge - Občina Krško
gradivo_za_29_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_11042018
Obrazložitve - Občina Ivančna Gorica
ZR 2009 - Občina Krško
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
KAZALO - Občina Škofljica
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine ... - Občina Poljčane
Informacija o poslovanju javnih zavodov - Občina Krško
Informacija o poslovanju javnih zavodov - Občina Krško
Letno poročilo o delu - Pedagoški inštitut
Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...
gradivo_za_22_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_26042017
Odlok 2013 - Občina Ivančna Gorica
Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2000
Predlog odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013 - Občina Krško
Poslovni načrt in ključni cilji skupine Petrol za leto 2012 - povzetek