06.02.2018 Views

iSi - Dessert Whip New (SK)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ZÁRUKA KVALITY

Každá šľahačková fľaša iSi je pred opustením výroby starostlivo preskúšaná. Spoločnosť iSi poskytuje

2-ročnú záruku na materiál a spracovanie, ak závady nevzniknú z dôvodu nesprávneho použitia.

Záruka platí od dátumu uvedeného na predajnom doklade.

Ak sa teraz zaregistrujete online, rozšírime vašu záruku! www.isi.com

Predĺžte si záruku o 1 rok na materiál a spracovanie. Záruka platí len pri použití originálnych dielov

od spoločnosti iSi podľa zoznamu súčasťí výrobku. Bezchybnú funkciu prístroja je možné zaručiť len

pri výhradnom používaní bombičiek iSi. Na závady, poškodenie a následné škody spôsobené

predovšetkým nerešpektovaním alebo nepřečtením návodu na použitie a príslušných

bezpečnostných pokynov, sa záruka ani zodpovednosť nevzťahuje.

ÚDAJE O ŠĽAHAČKOVEJ FĽAŠI

Maximálny prevádzkový tlak

20 bar

Minimálna prevádzková teplota 1 °C

Maximálna prevádzková teplota 30 °C

Maximálny objem náplne

0.25 l - model 1330

0.5 l - model 1530

Maximálny počet použitých bombičiek

1 šľahačková bombička

Použitie

Pre domáce použitie na šľahačku, dezerty a

ďalšie aplikácie za studena


Domáca šľahačková fľaša DESSERT WHIP NEW

Zakúpením šľahačkovej fľaše (ďalej šľahač) Dessert Whip New ste si zvolili inovatívnu kvalitu

produktov iSi pre domáce použitie. Môžete ju použiť na prípravu čerstvej šľahačky, ktorá je ľahká a

nadýchaná, šľahačky ochutené sirupom a chutných ľahkých dezertov behom okamihu. Získate až

štvornásobný objem šľahačky v porovnaní s inými metódami šľahania.

Varovanie: Šľahačková fľaša nie je vhodná pre teplú kuchyňu, teda horúce varianty polievok, omáčok

alebo pien. Používajte len originálne šľahačkové bombičky, ktoré sú označené červeným logom iSi.

VLASTNOSTI VÝROBKU

• Len na použitie za studena.

• Vysoko kvalitná nerezová fľaša s kefovanou povrchovou úpravou.

• Maximálny objem náplne 0.25 l alebo 0.5 l.

• Odolná plastová hlava šľahača s dávkovacou páčkou.

• Vyberateľný dávkovací ventil pre jednoduché čistenie.

• Tesnenie hlavy s vnútorným krúžkom pre ľahké vybratie.

• Jednoduché použitie čistiacej kefky.

• Nemožno umývať v umývačke riadu!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• Používajte šľahač výhradne v súlade s návodom na použitie.

• Starostlivo si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho, zamedzíte tak chybám z dôvodu

zlej obsluhy.

• Nepoužívajte hrubú silu.

• Uchovávajte šľahač a bombičky mimo dosahu detí.

• Nikdy nepoužívajte šľahač mimo povolený rozsah teplôt.

• Šľahač prevádzkujte iba v naplnenom stave.

• Kryogénne použitie (napr. s kvapalným dusíkom) nie je prípustné.

• Hlavu kombinujte vždy iba s flašou rovnakého typu.

• Nikdy nekombinujte šľahač iSi s dielmi iných výrobcov.

• Neskrutkujte hlavu na fľašu našikmo.

• Používajte len originálne šľahačkové bombičky iSi.

• Počas skrutkovania bombičky sa nenakláňajte nad šľahač.

• Šľahač je tlaková nádoba. Náraz alebo poškodenie (napr. trhlina alebo deformácia) ho môžu

poškodiť tak, že môže byť nebezpečný. Taký prístroj nesmie byť používaný. Nechajte ho

preskúšať servisným strediskom spoločnosti iSi.

• Nikdy nepovoľujte hlavu, ak je šľahač pod tlakom.

• Neprenášajte šľahač za dávkovaciu páčku.

• Neskladujte naplnený šľahač v mrazničke.

• Aby nedošlo k upchatiu šľahača, je nevyhnutne nutné vykonávať jeho dôkladné čistenie. Pred

každým použitím overte, či bol šľahač dôkladne vyčistený.

• Šľahač nerozoberajte len v súlade s kapitolou "Základné čistenie".

• Pred čistením je potrebné overiť odolnosť použitých materiálov šľahača voči použitému

čistiacemu dezinfekčnému roztoku!

• Nevykonávajte na šľahači žiadne zmeny. Mohli by viesť k zrušeniu záruky!


• Nikdy nepoužívajte viac bombičiek, než je uvedené, a nikdy šľahač neprepĺňajte. Len tak

zaistíte, že nebude prekročený maximálny povolený prevádzkový tlak.

• Nikdy šľahač neohrievajte.

POUŽITIE

Poznámka: Pred prvým použitím rozoberte šľahač na jednotlivé časti a dôkladne vyčistite (viď.

Kapitola "Čistenie").

ZAČÍNAME

1. Skontrolujte, či je v hlave šľahača vložené tesnenie.

2. Vložte dávkovací ventil do hlavy šľahača.

3. Ľahko (nie veľmi pevne) priskrutkujte zdobiacú trysku na dávkovací ventil.

PLNENIE

4. Naplňte fľašu smotanou či pripravenou zmesou (obr. 1).

Poznámka: Maximálne množstvo náplne je 0.25 l alebo 0.5 l. Objem je vždy vyznačený na dne fľaše a

na stene je vonkajšia ryska znázorňujúca hladinu maximálneho plnenia. Nepreplňujte! Zostávajúci

voľný priestor je nutný pre dosiahnutie optimálnych výsledkov šľahania. Používajte odmerku. Pre

zamedzenie tvorby hrudiek rozpustite pred plnením práškové prísady, cukor atď. v malom množstve

tekutiny. Nepoužívajte prísady s ovocnou dužinou alebo jadierkami.

NATLAKOVANIE

5. Naskrutkujte hlavu na nerezovú fľašu tak, aby bola pevne a rovno dotiahnutá.

Varovanie: Nikdy naskrutkujte hlavu na fľašu nakrivo.

6 . Vložte jednu originálnu šľahačkovú bombičku iSi do držiaka bombičky (obr. 2).

Poznámka: Nikdy neaplikujte bombičku, pokiaľ nie je nasadená zdobiaca tryska na dávkovací ventil.

7. Skrutkujte držiak bombičky (s vloženou bombičkou) na hlavu šľahača, pokiaľ nebudete počuť

uvoľnenie plynu z bombičky do fľaše (obr.3).

Varovanie: Nikdy sa nenakláňajte nad šľahač počas aplikácie bombičky.

8. Intenzívne šľahač pretrepte (obr. 4).

Obsah tuku

Počet pretrepnutí

31% 6-8

33% 4-5

35% 3-4

40% 2-3

Poznámka: Výsledná konzistencia je závislá na intenzite pretrepaní. Pri prílišnom pretrepaní môže

obsah stuhnúť natoľko, že nepôjde úplne nadávkovať z fľaše. Pri zmesi s nízkym obsahom tuku

(minimálne 31%) alebo v prípade riedkej konzistencii, pretrepte opakovane.


9. Odskrutkujte držiak bombičky a prázdnu bombičku vyhoďte.

Poznámka: Pri odskrutkovaní držiaku bombičky môže dôjsť k miernemu úniku plynu (zasyčaniu),

ktorý je vlastný tomuto systému. Nejedná sa o závadu na šľahači.

DÁVKOVANIE

10. Ak chcete začať dávkovať obsah, otočte šľahač hore dnom, zdobiacu trysku držte vo zvislej polohe

a opatrne stlačte páčku (obr. 5).

Poznámka: Nadávkujte malé množstvo obsahu pre zistenie konzistencie.

DÔLEŽITÉ POKYNY

Obecné

• Ak nie je šľahač v správnej polohe počas dávkovania (hore dnom, so zdobiacou tryskou vo

zvislej polohe), môže dôjsť k úniku tlaku, vďaka ktorému potom nebude možné úplne

vyprázdniť obsah fľaše.

• Smotana/zmes by mala byť vychladnutá pred naliatím do fľaše.

Varovanie: Nikdy neskladujte naplnený šľahač v mrazničke.

• Šľahačka/dezert by mal byť dávkovaný z prístroja tesne pred servírovaním.

• Majte šľahač uložený v chladničke s očistenou zdobiacou tryskou.

• Pravidelne premazávajte olejom závit držiaku bombičky (možno použiť bežné oleje, ako je

slnečnicový alebo olivový olej).

Servis

• Náhradné diely je možné zakúpiť samostatne.

Varovanie: Nevykonávajte opravy a úpravy na šľahači Dessert Whip New.

• Náhradné diely objednávajte výhradne na www.slahame.sk.

• Do servisného strediska zasielajte vždy kompletný šľahač (hlavu i fľašu).

Skladovanie

• Ak nebudete šľahač ihneď znova používať, nechajte jeho časti uschnúť na čistom mieste

(neutierajte handričkou). Skladujte šľahač rozložený a čistý (dezinfikovaný).

ČISTENIE

Upozornenie: Skontrolujte vhodnosť použitia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na šľahač podľa

kapitoly "Zoznam použitých dielov".

ZÁKLADNÉ ČISTENIE

1. Držte stlačenú páčku, kým nie je šľahač úplne vyprázdnený a odtlakovaný. Odskrutkujte hlavu z

fľaše.

2. Odstráňte zdobiacu trysku. Ak sa dávkovací ventil pretáča, pridržte ho za ryhovanú časť vnútri

hlavy. Po odstránení zdobiacej trysky dávkovací ventil vytiahnite z hlavy.

Poznámka: V tomto modeli šľahača je pružina pod páčkou napevno spojená s hlavou a nemôže byť

odstránená.


3. Vyberte tesnenie hlavy pre základné očistenie.

4. Opláchnite časti šľahača teplou vodou (max. 50 °C) a bežným čistiacim prostriedkom. Dávkovací

ventil a zdobiacu trysku očistite čistiacou kefkou iSi. Dôkladne odstráňte všetky zvyšky tuku a

bielkovín.

Poznámka: Neumývajte žiadne časti šľahača v umývačke riadu. Nikdy nepoužívajte špeciálne čistiace

pomôcky z nerezovej ocele, ani abrazívne hubky a kefy.

PRŮBĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ

Zdobiacu trysku možno kedykoľvek odskrutkovať pre priebežné čistenie.

REŠENIE PROBLÉMOV

Varovanie: Nepoužívajte hrubú silu na otvorenie šľahača Dessert Whip New

UVOĽNENIE TLAKU

Postavte šľahač na pracovnú dosku, pridržte handričkou dávkovací ventil alebo zdobiacu trysku a

jemne stlačte páčku, kým zo šľahača neunikne všetok tlak. Až potom môžete odskrutkovať hlavu.

Obsah nemožno dávkovať alebo zo zdobiacej trysky vyprskne

Dávkovací ventil je upchatý nerozpustenými surovinami vo fľaši

• Uvoľnite tlak a potom postupujte podľa pokynov v kapitole „Základné čistenie“

• Uistite sa, že sú všetky sypké ingrediencie úplne rozpustené

Obsah je príliš tuhý kvôli nadmernému chladeniu alebo pojive

• Vyhýbajte sa zmrazenie obsahu

• Recepty sú nepresné, upravte pomery surovín

Šľahačka alebo zmes je príliš tuhá

• Znížte intenzitu a počet pretrepaní počas používania

• Postupujte podľa pokynov z tabuľky v kapitole "Natlakovanie"

Žiadny alebo nedostatočný tlak v šľahači

• Používajte len originálne šľahačkové bombičky iSi

• Nepoužívajte prázdne bombičky, tieto po použití ihneď vyhoďte

• Používajte šľahač hore dnom a so zdobiacou tryskou vo zvislej polohe, inak unikne tlak z fľaše

Dávkovaný obsah je príliš tekutý

Šľahač je preplnený

• Uvoľnite tlak a odlejte prebytočný obsah. Šľahač je teraz opäť pripravený na použitie

• Dodržujte údaje pre maximálne plnenie fľaše

Šľahač bol pretrepaný málo alebo vôbec

• Postupujte podľa pokynov z tabuľky v kapitole "Natlakovanie"

Obsah nie je dostatočne vychladený

• Po naplnení šľahača nechajte obsah chladiť v chladničke po dobu najmenej 1-2 hodín

• Uistite sa, že bol šľahač uložený v chladničke medzi jednotlivým dávkovaním

Smotana neobsahuje dostatok tuku

• Smotana musí mať minimálny obsah tuku 31% (ideálne však 35%)


Bombička nebola prerazená

Použitá bombička nie je kompatibilná

• Používajte len originálne šľahačkové bombičky iSi

Bombička nebola správne vložená

• Zasuňte bombičku správne do držiaka bombičky

Prerážacia ihla bola poškodená

• Odošlite kompletný šľahač do servisného strediska

Zdobiacu trysku nemožno odskrutkovať

Zdobiaca tryska bola príliš utiahnutá

• Uvoľnite tlak a ďalej postupujte podľa kroku 2 kapitoly „Základné čistenie“. Ak napriek tomu

nie je možné trysku odskrutkovať, odošlite šľahač do servisného strediska

• Neuťahujte príliš zdobiacu trysku, len ju ľahko dotiahnite

Držiak bombičky možno zle naskrutkovať

Použité bombičky nie sú kompatibilné

• Používajte len originálne šľahačkové bombičky iSi

Držiak bombičky ide naskrutkovať tuho

• Pravidelne premazávajte olejom závit držiaku bombičky (možno použiť bežné oleje, ako je

slnečnicový alebo olivový olej)

Plyn uniká z dávkovacieho ventilu počas aplikácie bombičky

Do šľahača bola aplikovaná bombička bez naskrutkované zdobiace trysky

• Uistite sa, že je zdobiaca tryska naskrutkovaná na dávkovací ventil pred aplikáciou bombičky

Tesnenie dávkovacieho ventilu bolo poškodené

• Uvoľnite tlak a vymeňte dávkovací ventil

Plyn uniká medzi fľašou a hlavou počas aplikácie bombičky

Tesnenie hlavy nie je vložené

• Uvoľnite tlak a vložte tesnenie hlavy späť

Tesnenie hlavy je poškodené

• Uvoľnite tlak a vymeňte tesnenie hlavy

Hlava nebola dostatočne utiahnutá

• Naskrutkujte hlavu na fľašu v súlade s návodom na použitie

Fľaša má poškodený závit

• Uvoľnite tlak a odošlite šľahač do servisného strediska

ZOZNAM POUŽITÝCH DIELOV

Názov dílu Objednávací kód Materiál

Fľaša šľahača - Nerezová oceľ

Držiak bombičky IS-2304 Polyamid (PA)

Dávkovací ventil IS-2211 Hliník, nitrilový kaučuk (NBR)

Tesnenie hlavy IS-2234 Termoplastický elastomér (TPE)

Hlava šľahača -

Polybutylentereftalát (PBT),

polyoxymetylén (POM), kremík,

lakovaná oceľ

Zdobiaca tryska základná

IS-2220

Polypropylén (PP),

polybutylentereftalát (PBT)


9. května 24/22

250 92 Šestajovice

Česká republika

www.slahame.sk

www.slehacek.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!