06.02.2018 Views

iSi - Dessert Whip New (SK)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ZÁRUKA KVALITY<br />

Každá šľahačková fľaša <strong>iSi</strong> je pred opustením výroby starostlivo preskúšaná. Spoločnosť <strong>iSi</strong> poskytuje<br />

2-ročnú záruku na materiál a spracovanie, ak závady nevzniknú z dôvodu nesprávneho použitia.<br />

Záruka platí od dátumu uvedeného na predajnom doklade.<br />

Ak sa teraz zaregistrujete online, rozšírime vašu záruku! www.isi.com<br />

Predĺžte si záruku o 1 rok na materiál a spracovanie. Záruka platí len pri použití originálnych dielov<br />

od spoločnosti <strong>iSi</strong> podľa zoznamu súčasťí výrobku. Bezchybnú funkciu prístroja je možné zaručiť len<br />

pri výhradnom používaní bombičiek <strong>iSi</strong>. Na závady, poškodenie a následné škody spôsobené<br />

predovšetkým nerešpektovaním alebo nepřečtením návodu na použitie a príslušných<br />

bezpečnostných pokynov, sa záruka ani zodpovednosť nevzťahuje.<br />

ÚDAJE O ŠĽAHAČKOVEJ FĽAŠI<br />

Maximálny prevádzkový tlak<br />

20 bar<br />

Minimálna prevádzková teplota 1 °C<br />

Maximálna prevádzková teplota 30 °C<br />

Maximálny objem náplne<br />

0.25 l - model 1330<br />

0.5 l - model 1530<br />

Maximálny počet použitých bombičiek<br />

1 šľahačková bombička<br />

Použitie<br />

Pre domáce použitie na šľahačku, dezerty a<br />

ďalšie aplikácie za studena


Domáca šľahačková fľaša DESSERT WHIP NEW<br />

Zakúpením šľahačkovej fľaše (ďalej šľahač) <strong>Dessert</strong> <strong>Whip</strong> <strong>New</strong> ste si zvolili inovatívnu kvalitu<br />

produktov <strong>iSi</strong> pre domáce použitie. Môžete ju použiť na prípravu čerstvej šľahačky, ktorá je ľahká a<br />

nadýchaná, šľahačky ochutené sirupom a chutných ľahkých dezertov behom okamihu. Získate až<br />

štvornásobný objem šľahačky v porovnaní s inými metódami šľahania.<br />

Varovanie: Šľahačková fľaša nie je vhodná pre teplú kuchyňu, teda horúce varianty polievok, omáčok<br />

alebo pien. Používajte len originálne šľahačkové bombičky, ktoré sú označené červeným logom <strong>iSi</strong>.<br />

VLASTNOSTI VÝROBKU<br />

• Len na použitie za studena.<br />

• Vysoko kvalitná nerezová fľaša s kefovanou povrchovou úpravou.<br />

• Maximálny objem náplne 0.25 l alebo 0.5 l.<br />

• Odolná plastová hlava šľahača s dávkovacou páčkou.<br />

• Vyberateľný dávkovací ventil pre jednoduché čistenie.<br />

• Tesnenie hlavy s vnútorným krúžkom pre ľahké vybratie.<br />

• Jednoduché použitie čistiacej kefky.<br />

• Nemožno umývať v umývačke riadu!<br />

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY<br />

• Používajte šľahač výhradne v súlade s návodom na použitie.<br />

• Starostlivo si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho, zamedzíte tak chybám z dôvodu<br />

zlej obsluhy.<br />

• Nepoužívajte hrubú silu.<br />

• Uchovávajte šľahač a bombičky mimo dosahu detí.<br />

• Nikdy nepoužívajte šľahač mimo povolený rozsah teplôt.<br />

• Šľahač prevádzkujte iba v naplnenom stave.<br />

• Kryogénne použitie (napr. s kvapalným dusíkom) nie je prípustné.<br />

• Hlavu kombinujte vždy iba s flašou rovnakého typu.<br />

• Nikdy nekombinujte šľahač <strong>iSi</strong> s dielmi iných výrobcov.<br />

• Neskrutkujte hlavu na fľašu našikmo.<br />

• Používajte len originálne šľahačkové bombičky <strong>iSi</strong>.<br />

• Počas skrutkovania bombičky sa nenakláňajte nad šľahač.<br />

• Šľahač je tlaková nádoba. Náraz alebo poškodenie (napr. trhlina alebo deformácia) ho môžu<br />

poškodiť tak, že môže byť nebezpečný. Taký prístroj nesmie byť používaný. Nechajte ho<br />

preskúšať servisným strediskom spoločnosti <strong>iSi</strong>.<br />

• Nikdy nepovoľujte hlavu, ak je šľahač pod tlakom.<br />

• Neprenášajte šľahač za dávkovaciu páčku.<br />

• Neskladujte naplnený šľahač v mrazničke.<br />

• Aby nedošlo k upchatiu šľahača, je nevyhnutne nutné vykonávať jeho dôkladné čistenie. Pred<br />

každým použitím overte, či bol šľahač dôkladne vyčistený.<br />

• Šľahač nerozoberajte len v súlade s kapitolou "Základné čistenie".<br />

• Pred čistením je potrebné overiť odolnosť použitých materiálov šľahača voči použitému<br />

čistiacemu dezinfekčnému roztoku!<br />

• Nevykonávajte na šľahači žiadne zmeny. Mohli by viesť k zrušeniu záruky!


• Nikdy nepoužívajte viac bombičiek, než je uvedené, a nikdy šľahač neprepĺňajte. Len tak<br />

zaistíte, že nebude prekročený maximálny povolený prevádzkový tlak.<br />

• Nikdy šľahač neohrievajte.<br />

POUŽITIE<br />

Poznámka: Pred prvým použitím rozoberte šľahač na jednotlivé časti a dôkladne vyčistite (viď.<br />

Kapitola "Čistenie").<br />

ZAČÍNAME<br />

1. Skontrolujte, či je v hlave šľahača vložené tesnenie.<br />

2. Vložte dávkovací ventil do hlavy šľahača.<br />

3. Ľahko (nie veľmi pevne) priskrutkujte zdobiacú trysku na dávkovací ventil.<br />

PLNENIE<br />

4. Naplňte fľašu smotanou či pripravenou zmesou (obr. 1).<br />

Poznámka: Maximálne množstvo náplne je 0.25 l alebo 0.5 l. Objem je vždy vyznačený na dne fľaše a<br />

na stene je vonkajšia ryska znázorňujúca hladinu maximálneho plnenia. Nepreplňujte! Zostávajúci<br />

voľný priestor je nutný pre dosiahnutie optimálnych výsledkov šľahania. Používajte odmerku. Pre<br />

zamedzenie tvorby hrudiek rozpustite pred plnením práškové prísady, cukor atď. v malom množstve<br />

tekutiny. Nepoužívajte prísady s ovocnou dužinou alebo jadierkami.<br />

NATLAKOVANIE<br />

5. Naskrutkujte hlavu na nerezovú fľašu tak, aby bola pevne a rovno dotiahnutá.<br />

Varovanie: Nikdy naskrutkujte hlavu na fľašu nakrivo.<br />

6 . Vložte jednu originálnu šľahačkovú bombičku <strong>iSi</strong> do držiaka bombičky (obr. 2).<br />

Poznámka: Nikdy neaplikujte bombičku, pokiaľ nie je nasadená zdobiaca tryska na dávkovací ventil.<br />

7. Skrutkujte držiak bombičky (s vloženou bombičkou) na hlavu šľahača, pokiaľ nebudete počuť<br />

uvoľnenie plynu z bombičky do fľaše (obr.3).<br />

Varovanie: Nikdy sa nenakláňajte nad šľahač počas aplikácie bombičky.<br />

8. Intenzívne šľahač pretrepte (obr. 4).<br />

Obsah tuku<br />

Počet pretrepnutí<br />

31% 6-8<br />

33% 4-5<br />

35% 3-4<br />

40% 2-3<br />

Poznámka: Výsledná konzistencia je závislá na intenzite pretrepaní. Pri prílišnom pretrepaní môže<br />

obsah stuhnúť natoľko, že nepôjde úplne nadávkovať z fľaše. Pri zmesi s nízkym obsahom tuku<br />

(minimálne 31%) alebo v prípade riedkej konzistencii, pretrepte opakovane.


9. Odskrutkujte držiak bombičky a prázdnu bombičku vyhoďte.<br />

Poznámka: Pri odskrutkovaní držiaku bombičky môže dôjsť k miernemu úniku plynu (zasyčaniu),<br />

ktorý je vlastný tomuto systému. Nejedná sa o závadu na šľahači.<br />

DÁVKOVANIE<br />

10. Ak chcete začať dávkovať obsah, otočte šľahač hore dnom, zdobiacu trysku držte vo zvislej polohe<br />

a opatrne stlačte páčku (obr. 5).<br />

Poznámka: Nadávkujte malé množstvo obsahu pre zistenie konzistencie.<br />

DÔLEŽITÉ POKYNY<br />

Obecné<br />

• Ak nie je šľahač v správnej polohe počas dávkovania (hore dnom, so zdobiacou tryskou vo<br />

zvislej polohe), môže dôjsť k úniku tlaku, vďaka ktorému potom nebude možné úplne<br />

vyprázdniť obsah fľaše.<br />

• Smotana/zmes by mala byť vychladnutá pred naliatím do fľaše.<br />

Varovanie: Nikdy neskladujte naplnený šľahač v mrazničke.<br />

• Šľahačka/dezert by mal byť dávkovaný z prístroja tesne pred servírovaním.<br />

• Majte šľahač uložený v chladničke s očistenou zdobiacou tryskou.<br />

• Pravidelne premazávajte olejom závit držiaku bombičky (možno použiť bežné oleje, ako je<br />

slnečnicový alebo olivový olej).<br />

Servis<br />

• Náhradné diely je možné zakúpiť samostatne.<br />

Varovanie: Nevykonávajte opravy a úpravy na šľahači <strong>Dessert</strong> <strong>Whip</strong> <strong>New</strong>.<br />

• Náhradné diely objednávajte výhradne na www.slahame.sk.<br />

• Do servisného strediska zasielajte vždy kompletný šľahač (hlavu i fľašu).<br />

Skladovanie<br />

• Ak nebudete šľahač ihneď znova používať, nechajte jeho časti uschnúť na čistom mieste<br />

(neutierajte handričkou). Skladujte šľahač rozložený a čistý (dezinfikovaný).<br />

ČISTENIE<br />

Upozornenie: Skontrolujte vhodnosť použitia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na šľahač podľa<br />

kapitoly "Zoznam použitých dielov".<br />

ZÁKLADNÉ ČISTENIE<br />

1. Držte stlačenú páčku, kým nie je šľahač úplne vyprázdnený a odtlakovaný. Odskrutkujte hlavu z<br />

fľaše.<br />

2. Odstráňte zdobiacu trysku. Ak sa dávkovací ventil pretáča, pridržte ho za ryhovanú časť vnútri<br />

hlavy. Po odstránení zdobiacej trysky dávkovací ventil vytiahnite z hlavy.<br />

Poznámka: V tomto modeli šľahača je pružina pod páčkou napevno spojená s hlavou a nemôže byť<br />

odstránená.


3. Vyberte tesnenie hlavy pre základné očistenie.<br />

4. Opláchnite časti šľahača teplou vodou (max. 50 °C) a bežným čistiacim prostriedkom. Dávkovací<br />

ventil a zdobiacu trysku očistite čistiacou kefkou <strong>iSi</strong>. Dôkladne odstráňte všetky zvyšky tuku a<br />

bielkovín.<br />

Poznámka: Neumývajte žiadne časti šľahača v umývačke riadu. Nikdy nepoužívajte špeciálne čistiace<br />

pomôcky z nerezovej ocele, ani abrazívne hubky a kefy.<br />

PRŮBĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ<br />

Zdobiacu trysku možno kedykoľvek odskrutkovať pre priebežné čistenie.<br />

REŠENIE PROBLÉMOV<br />

Varovanie: Nepoužívajte hrubú silu na otvorenie šľahača <strong>Dessert</strong> <strong>Whip</strong> <strong>New</strong><br />

UVOĽNENIE TLAKU<br />

Postavte šľahač na pracovnú dosku, pridržte handričkou dávkovací ventil alebo zdobiacu trysku a<br />

jemne stlačte páčku, kým zo šľahača neunikne všetok tlak. Až potom môžete odskrutkovať hlavu.<br />

Obsah nemožno dávkovať alebo zo zdobiacej trysky vyprskne<br />

Dávkovací ventil je upchatý nerozpustenými surovinami vo fľaši<br />

• Uvoľnite tlak a potom postupujte podľa pokynov v kapitole „Základné čistenie“<br />

• Uistite sa, že sú všetky sypké ingrediencie úplne rozpustené<br />

Obsah je príliš tuhý kvôli nadmernému chladeniu alebo pojive<br />

• Vyhýbajte sa zmrazenie obsahu<br />

• Recepty sú nepresné, upravte pomery surovín<br />

Šľahačka alebo zmes je príliš tuhá<br />

• Znížte intenzitu a počet pretrepaní počas používania<br />

• Postupujte podľa pokynov z tabuľky v kapitole "Natlakovanie"<br />

Žiadny alebo nedostatočný tlak v šľahači<br />

• Používajte len originálne šľahačkové bombičky <strong>iSi</strong><br />

• Nepoužívajte prázdne bombičky, tieto po použití ihneď vyhoďte<br />

• Používajte šľahač hore dnom a so zdobiacou tryskou vo zvislej polohe, inak unikne tlak z fľaše<br />

Dávkovaný obsah je príliš tekutý<br />

Šľahač je preplnený<br />

• Uvoľnite tlak a odlejte prebytočný obsah. Šľahač je teraz opäť pripravený na použitie<br />

• Dodržujte údaje pre maximálne plnenie fľaše<br />

Šľahač bol pretrepaný málo alebo vôbec<br />

• Postupujte podľa pokynov z tabuľky v kapitole "Natlakovanie"<br />

Obsah nie je dostatočne vychladený<br />

• Po naplnení šľahača nechajte obsah chladiť v chladničke po dobu najmenej 1-2 hodín<br />

• Uistite sa, že bol šľahač uložený v chladničke medzi jednotlivým dávkovaním<br />

Smotana neobsahuje dostatok tuku<br />

• Smotana musí mať minimálny obsah tuku 31% (ideálne však 35%)


Bombička nebola prerazená<br />

Použitá bombička nie je kompatibilná<br />

• Používajte len originálne šľahačkové bombičky <strong>iSi</strong><br />

Bombička nebola správne vložená<br />

• Zasuňte bombičku správne do držiaka bombičky<br />

Prerážacia ihla bola poškodená<br />

• Odošlite kompletný šľahač do servisného strediska<br />

Zdobiacu trysku nemožno odskrutkovať<br />

Zdobiaca tryska bola príliš utiahnutá<br />

• Uvoľnite tlak a ďalej postupujte podľa kroku 2 kapitoly „Základné čistenie“. Ak napriek tomu<br />

nie je možné trysku odskrutkovať, odošlite šľahač do servisného strediska<br />

• Neuťahujte príliš zdobiacu trysku, len ju ľahko dotiahnite<br />

Držiak bombičky možno zle naskrutkovať<br />

Použité bombičky nie sú kompatibilné<br />

• Používajte len originálne šľahačkové bombičky <strong>iSi</strong><br />

Držiak bombičky ide naskrutkovať tuho<br />

• Pravidelne premazávajte olejom závit držiaku bombičky (možno použiť bežné oleje, ako je<br />

slnečnicový alebo olivový olej)<br />

Plyn uniká z dávkovacieho ventilu počas aplikácie bombičky<br />

Do šľahača bola aplikovaná bombička bez naskrutkované zdobiace trysky<br />

• Uistite sa, že je zdobiaca tryska naskrutkovaná na dávkovací ventil pred aplikáciou bombičky<br />

Tesnenie dávkovacieho ventilu bolo poškodené<br />

• Uvoľnite tlak a vymeňte dávkovací ventil<br />

Plyn uniká medzi fľašou a hlavou počas aplikácie bombičky<br />

Tesnenie hlavy nie je vložené<br />

• Uvoľnite tlak a vložte tesnenie hlavy späť<br />

Tesnenie hlavy je poškodené<br />

• Uvoľnite tlak a vymeňte tesnenie hlavy<br />

Hlava nebola dostatočne utiahnutá<br />

• Naskrutkujte hlavu na fľašu v súlade s návodom na použitie<br />

Fľaša má poškodený závit<br />

• Uvoľnite tlak a odošlite šľahač do servisného strediska<br />

ZOZNAM POUŽITÝCH DIELOV<br />

Názov dílu Objednávací kód Materiál<br />

Fľaša šľahača - Nerezová oceľ<br />

Držiak bombičky IS-2304 Polyamid (PA)<br />

Dávkovací ventil IS-2211 Hliník, nitrilový kaučuk (NBR)<br />

Tesnenie hlavy IS-2234 Termoplastický elastomér (TPE)<br />

Hlava šľahača -<br />

Polybutylentereftalát (PBT),<br />

polyoxymetylén (POM), kremík,<br />

lakovaná oceľ<br />

Zdobiaca tryska základná<br />

IS-2220<br />

Polypropylén (PP),<br />

polybutylentereftalát (PBT)


9. května 24/22<br />

250 92 Šestajovice<br />

Česká republika<br />

www.slahame.sk<br />

www.slehacek.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!