Views
4 months ago

amanpath

C M Y K C M Y K 8 10

C M Y K C M Y K 8 10 RYSX½fSXe 2018 Vfd³f½ffSX ´fÔdOX°f Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f þ³¸fVf°ffQe Àf¸ffSXûWX IYf Àf¸ff´f³f 11 RYSXUSXe IYû Qb¦fÊÜ ´fÔdOX°f Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f þ³¸fVf°ffQe Àf¸ffSXûWX IZY AUÀfSX ´fSX 11 RYSXUSXe 2018 IYû Àf¸ff´f³f Àf¸ffSXûWX Af¹fûdþ°f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ¸ff³fÀf ·fU³f Qb¦fÊ ¸fZÔ 11 fþZ ÀfZ dþ»ff À°fSXe¹f IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ SXfþÀU ¸fÔÂfe ßfe ´fiZ¸f´fiIYfVf ´ff¯OXZ¹f ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXûÔ¦fZÜ dUdVfá Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dUIYfÀf ¸fÔÂfe ßfe¸f°fe SX¸fVfe»ff ÀffWXc, ÀffÔÀfQ °ff¸fi²Uþ ÀffWXc, ÀfÔÀfQe¹f Àfd¨fU »ff·f¨fÔQ ffRY³ff, dU²ff¹fIY¦f¯f ÀffÔU»ff SXf¸f OXfWXSXZ, ßfe ·fc´fZVf f§fZ»f, AøY¯f UûSXf, ßfe dUôfSX°f³f ·fÀfe³f, AU²fZVf ¨fÔQZ»f CX´fdÀ±f°f WXûÔ¦fZÜ ´fSXeÃff IZY ¨f»f°fZ 30 þc³f °fIY ²½fd³f°f d½fÀ°ffSXIY ¹faÂfûÔ ´fSX ´fid°ffa²f Qb¦fÊÜ IY»fZ¢MXSX EUÔ dþ»ff Q¯OXfd²fIYfSXe CX¸fZVf IbY¸ffSX A¦fiUf»f ³fZ Vff»ffAûÔ, ¸fWXfdUôf»f¹fûÔ EUÔ dUV½fdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe ´fSXeÃff IYû údá¦f°f SXJ°fZ WXbE 30 þc³f 2018 °fIY IZY d»fE ²Ud³f dUÀ°ffSXIY ¹fÔÂfûÔ IZY CX´f¹fû¦f ´fSX ´fid°ffÔ²f »f¦ff¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ²Ud³f ´fiQc¿f¯f d³f¹fÔÂf¯f, ´f¹ffÊUSX¯f, Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWX°f CXöY AfQZVf þfSXe dIY¹ff WX`Ü SXfdÂf ¸fZÔ ²Ud³f dUÀ°ffSXIY ¹fÔÂfûÔ °f±ff dIYÀfe ·fe ÀÂfû°f ÀfZ d³fIYf»fe ¦fBÊ ²Ud³f þû A²¹f¹f³f EUÔ A³¹f IYf¹fÊ ¸fZÔ dU§³f OXf»f°fe WX`, EZÀfZ ¹fÔÂfûÔ ´fSX ´fid°ffÔd²f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü °fe³f þ¦fWXûÔ ÀfZ d³f¦f¸f WXMXf¹ff NXZ»ff Jû¸f¨ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ Af¹fböY EÀfIZY Àfb³QSXf³fe IZY d³fQZÊVf U SXfþÀU Ad²fIYfSXe AfSX0 ÀfU0 Afþ¸ff³fe IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fÔZÔ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ IZY CXOÞX³f QÀ°ff U Ad°fIiY¸f¯f QÀ°ff õfSXf Afþ °fe³f À±ff³fûÔ ´fSX NXZ»ff, Jû¸f¨ff »f¦ff IYSX A½¹fUÀ±ff R`Y»ff³fZ Uf»fûÔ ´fSX IYOÞXe IYf¹fÊUfWXe IYe ¦fBÊÜ CX³WXÔZ dWXQf¹f°f dQ¹ff ¦f¹ff dIY Af´f »fû¦fûÔ IZY Ad°fIiY¸f¯f IYe »f¦ff°ffSX dVfIYf¹f°f d¸f»f SXWXf WX` QûffSXf ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ °fIY NXZ»ff AüSX Jû¸f¨ff »f¦ff¹fZ þf³fZ ´fSX IYOÞXe IYf¹fÊUfWXe IYe þfE¦feÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY A¦fiÀfZ³f ¨f`IY IZY ´ffÀf OXZÔMX»f WXfÀ´feMX»f IZY Àff¸f³fZ AüSX WX³fb¸ff³f ¸fÔdQSX IZY ´ffÀf IbYL »fû¦fûÔ õfSXf NXZ»ff AüSX Jû¸f¨ff »f¦ffIYSX ÀfOÞXIY AfUf¦f¸f³f IYû ffd²f°f IYSX SXWXZ ±fZ dþ³WXZÔ d³f¦f¸f A¸f»ff ³fZ WXMXUf¹ffÜ UWXeÔ BÔdQSXf ¸ffIZYÊMX IbYgAf ¨f`IY ¸fZÔ ·fe IbYL »fû¦f NXZ»ff »f¦ffIYSX ¹ff°ff¹ff°f IYû ´fi·ffdU°f IYSX SXWXZ ±fZ dþ³WXZ ·fe WXMXfIYSX QûffSXf NXZ»ff ³fWXeÔ »f¦ff³fZ IYe dWXQf¹f°f Qe ¦fBÊÜ IYf¹fÊUfWXe IZY QüSXf³f CXOÞX³fQÀ°ff IZY feSXZ³Qi NXfIbYSX, Ad°fIiY¸f¯f QÀ°ff IZY dVfU Vf¸ffÊ ÀfdWX°f ´fcSXf MXe¸f ¸füþcQ ±fZÜ [ Qb¦fÊ-d·f»ffBÊX ] dUÄff³f ·fU³f, °fb»ffSXf¸f ÀIcY»f A¦fiÀfZ³f ·fU³f WXbAf þeSXû UZÀMX d³f¦f¸f ¨f»ff SXWXe d³fSXÔ°fSX Ad·f¹ff³f, þbOÞX SXWXe þ³f°ff AüSX ÀfÔÀ±ffEg A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ÀMXZVf³f SXûOX Qb¦fÊ ¸fZÔ dÀ±f°f A¦fiÀfZ³f0 ·fU³f ÀfÔ¨ff»fIYûÔ IYe ¸ffÔ¦f ´fSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ õfSXf ¹fWXfg ¦fe»ff AüSX ÀfcJf IY¨fSXf IZY d»fE Qû ¦fèZ dIY¹fZ ¦f¹fZÜ A¦fiÀfZ³f ·fU³f ff¹f´ffÀf SXûOX ¸fZÔ MXû»f ´»ffþf IZY ´ffÀf dÀ±f°f WX` d³f¦f¸f ÀUfÀ±¹f Ad²fIYfSXe CX¸fZVf IbY¸ffSX d¸fßff þe ÀfZ ·fU³f ÀfÔ¨ff»fIY AüSX ÀfÔÀ±ff IZY »fû¦ffÔZ ³fZ f°ff¹ff dIY ¹fWXfg d³fSXÔ°fSX Àff¸ffdþIY AüSX U`UfdWXIY IYf¹fÊIiY¸f ÀfÔ´f³³f WXû°fZ SXWX°ff WX`Ü dþÀfÀfZ Ad²fIY ¸ffÂff ¸fZÔ Jfô ´fQf±fÊ AüSX Qû³ff, ´fØf»f, EUÔ A³¹f ÀfcJf UZÀMX d³fIY»f°ff WX` WX¸f ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY WX¸ffSXZ ÀfÔÀ±ff³f ÀfZ IYûBÊ ·fe UZÀMX ffWXSX ³ff d³fIY»fZ ¹ff RZYIYf ³ff þfEÜ WX¸f ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY d³f¦f¸f õfSXf ¦fe»ff UZÀMX ÀfZ f³f³fZ Uf»fZ JfQ IYf CX´f¹fû¦f ·fU³f IZY ¦ffOXʳf ¸fZÔ ´fZOÞX ´fü²fûÔ IYû dUIYdÀf°f AüSX WXSXf ·fSXf IYSX³fZ dIY¹ff þfUZ¦ffÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ õfSXf ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX AüSX Af¹fböY ¸fWXûQ¹f EÀf0IZY0 Àfb³QSXf³fe IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ d³fSXÔ°fSX VfWXSX IYû þeSXû UZÀMX IYSX³fZ Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf IYOÞXe ¸fZÔ Afþ d³f¦f¸f ÀUfÀ±¹f Ad²fIYfSXe CX¸fZVf IbY¸ffSX d¸fßff IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ d³f¦f¸f IY¸fʨffSXe SXdU Àfû³fe AüSX ÀfRYfBÊ Àfb´fSXUfBÊþSXûÔ ³fZ Af¹fÊ ³f¦fSX ¸fZÔ °fb»ffSXf¸f CX0¸ff0 Vff»ff ¸fZÔ Qû ¦fèZ IYSXf¹fZ ¦f¹fZÜ ÀIcY»f ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»fZ ¦fe»ff IY¨fSXf AüSX ÀfcJf EIYÂf dIY¹ff þfE¦ffÜ ÀIcY»f IZY ´fif¨ff¹fÊ, dVfdÃfIYfAûÔ AüSX ÀIcY»f IZY Qb¦fÊ d³f¦f¸f IZY CXôf³fûÔ ¸fZÔ f³ff¹ff þf SXWXf WX` ³ffOXZ´f JfQ IY¨fSXf ´fȱfIYIZY³Qi ¸fZÔ ³fWXeÔ þf SXWXf WX` CXôf³fûÔ IYf UZÀMX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ A´f³fZ ÀUfd¸f°U IZY CXôf³f CXôf³f SXfþZ³Qi ´ffIYÊ, SXf²ffIÈY¿¯f³f CXôf³f, AüSX QfQf- QfQf, ³ff³ff-³ff³fe ´ffIYÊ ¸fZÔ Qû-Qû ³ffOXZ´f MXfÔIYf d³f¸ffʯf IYSX UWXfg 15 ÀfZ 20 dQ³fûÔ ¸fZÔ IbY»f 2500 dIY»fû¦fif¸f ³ffOXZ´f JfQ IYf d³f¸ffʯf IYSX CXÀfIYf CX´f¹fû¦f CXÀfe CXôf³f ¸fZÔ ´fZOÞX ´fü²fûÔ IYû dUIYdÀf°f IYSX³fZ AüSX WXSXf-·fSXf SXJ³fZ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ Àf·fe CXôf³fûÔ ¸fZÔ ÓffdOÞX¹fûÔ IYe IYMXfBÊ, ÀffRY-ÀfRYfBÊ IZY Àff±f JfQ AüSX ´ff³fe IYf ´ff»f³f d³fSXÔ°fSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY VfWXSX ¸fZÔ ÀU¨L°ff ÀfUZÊÃf¯f 2018 þfSXe WX` AüSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ UfOXÊ AüSX VfWXSX IZY dUd·f³³f SXZÀfeOXZÔdÀf¹f»f IYf»fûd³f¹fûÔ IYû þeSXû UZÀMX IYSX³fZ d³fSXÔ°fSX Ad·f¹ff³f ¨f»ff SXWXf WX`Ü ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ IZY CXôf³fûÔ ÀfZ ·fe Ad²fIY ¸ffÂff ¸fZÔ ÀfcJf IY¨fSXf d³fIY»f°ff ±ff d³f¦f¸f IZY UfWX³f ÀfZ CXÀfZ MÑZd¨fÔ¦f ¦fifCX¯OX ¸fZÔ OX¸´f IYe þf°fe ±feÜ ´fSX³°fb þf ÀfZ ¸fWXf´füSX AüSX Af¹fböY ¸fWXûQ¹f IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ VfWXSX IYû þeSXû UZÀMX IYSX³fZ Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ¦f¹ff WX` °ff ÀfZ IY¨fSXûÔ IYf ÀfZ¦fieIZYVf³f IYe þf SXWXe WX` AüSX IY¨fSXûÔ IYû ffWXSX ³fWXeÔ RZYIYf þf SXWXf WX` fd»IY CX³f ÀfcJZ ´fØfûÔ AüSX IY¨fSXûÔ ÀfZ JfQ f³ff³fZ CXôf³f ¸fZÔ ³ffOXZ´f MXfÔIYf f³ff¹ff ¦f¹ff WX` dþÀf¸fZÔ ´fid°fdQ³f CXôf³fûÔ IYe ÀfRYfBÊ IYSX IY¨fSXf UWXfg OXf»ff þf SXWXf WX`Ü CXôf³f ´fi·ffSXe ³fZ f°ff¹ff dIY »f¦f·f¦f 20 ÀfZ 30 dQ³fûÔ ¸fZÔ ¹fWXfg EIYÂf IY¨fSXZ ÀfZ JfQ °f`¹ffSX IYe þf SXWXe WX` dþÀfIYf CX´f¹fû¦f CXôf³f ¸fZÔ WXe dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ³¹ff¹ff»f¹f A³fbd½f·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe(SXf.), Qb¦fÊ SXf.·fi.IiY. / 628 /A-2/2017-18 CXQЧfû¿f¯ff E°fQÐ õXfSXf Af¸f ªf³f°ff IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY ßfe Vü»fZ¿f d³f¿ffQ E½fa A³¹f Af. ßfe £û¸f»ff»f d³f¿ffQ d³f½ffÀfe ´fûdMX¹ffIY»ff Qb¦fÊ, °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ, õXfSXf A´f³fZ ·fcd¸fÀ½ffd¸f°½f IYe ¦fif¸f-CXSX»ff ´f.WX.³fa. 07 °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f £f.³fa. 192/77 SXIYff 0.023 WZ/ 2538 ½f¦fÊRYeMX IZY Af½ffÀfe¹f ´fi¹fûªf³f WZX°fb OXf¹f½fÀfʳf IZY d»fE LX.¦f.·fc.SXf.Àfa. 1959 IYe ²ffSXf 59 (2) IZY °fWX°f ´fb³fÊd³f²ffÊSX¯f fff°fÐ Af½fZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`X, dªfÀfIZY Àfafa²f ¸fZÔ ´fiIYSX¯f d½f¨ffSXf²fe³f W`XÜ A°fE½f BXÀf Àfafa²f ¸fZÔ Af½fZdQ°f ·fcd¸f IZY Àfafa²f ¸fZÔ dªfÀf dIYÀfe ½¹fd¢°f A±f½ff ÀfaÀ±ff IYû dIYÀfe ´fiIYfSX IYf Qf½ff-Af´fdØf WXû °fû ´fiIYSX¯f ¸fZÔ CXQЧfû¿f¯ff ´fiIYfVf³f ÀfZ 15 dQ½fÀf °fIY À½f¹fa A±f½ff Ad²fIÈY°f Ad²f½f¢°ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f¹f°f d°fd±f IZY ffQ ´fif~ Qf½ff/Af´fdØf ´fSX IYûBÊX d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ ¹fWX CXQЧfû¿f¯ff Afªf dQ³ffaIY 06. 02.2018 IYû ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX °f±ff ³¹ff¹ff»f¹f IYe ¸fbýif IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ A³fbd½f·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe Qb¦fÊ, dªf»ff Qb¦fÊ SX¸f³f IZY ¦fûNX IYf ´fiÀffSX¯f 11 RYSXUSXe IYû Qb¦fÊÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IYe Uf°ff»ffÊ´f Vf`»fe ¸fZÔ ´fiÀffdSX°f WXû³fZ Uf»fZ IYf¹fÊIiY¸f SX¸f³f IZY ¦fûNX IYe 30 UeÔ IYOÞXe IYf ´fiÀffSX¯f 11 RYSXUSXe, SXdUUfSX IYû dIY¹ff þfE¦ffÜ ¹fWX IYf¹fÊIiY¸f ÀfUZSXZ 10.45 fþZ ÀfZ 11.05 fþZ °fIY AfIYfVfUf¯fe ÀfdWX°f dUd·f³³f ³¹fcþ ¨f`³f»fûÔ ¸fZÔ EIY Àff±f ´fiÀffdSX°f WXû¦ffÜ BÀfe dQ³f BÀf IYf¹fÊIiY¸f IYf ´fb³f: ´fiÀffSX¯f SXfdÂf 8 fþZ ÀfZ ·fe dIY¹ff þfE¦ffÜ dVfÃff ¦fb¯fUØff þfÔ¨f³fZ Af¹fböY ´fWbaX¨fZ ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBʳf¦fSXÜ OXfg. E.´fe.þZ.AQb»f IY»ff¸f dVfÃff ¦fb¯fUØff þfÔ¨f³fZ Af¹fböY IZY0E»f0 ¨füWXf³f Vff.´fcUÊ ¸ff. Vff»ff UfOXÊ 37 Àfb·ff¿f ³f¦fSX EUÔ UfOXÊ 31 Qb¦ffÊ ¸fÔdQSX IZY ÀIbY»f ´fWXÔb¨fIYSX f¨¨fûÔ IYû »f`IY fûOXÊ ´fSX AÔ¦fiZþe IYe AVfbdð¹fûÔ IYû Vfbð dIY¹ff °f±ff ¦fd¯f°f IYe þf³fIYfSXe QeÜ Af¹fböY ßfe ¨füWXf³f ¦fb÷YUfSX IYû ´fif°f: 11 fþZ Vff.ÀIbY»f Àfb·ff¿f ³f¦fSX EUÔ Qb¦ffÊ ¸fÔdQSX ¸fZÔ dVfÃff ¦fb¯fUØff þfÔ¨f³fZ ´fWXbÔ¨fZÜ CX³WXû³fZ f¨¨fûÔ ÀfZ CX³fIYf ³ff¸f ´fbLf AüSX AÔ¦fiZþe ¸fZÔ d»fJ³fZ IYû IYWXfÜ f¨¨fû IZY õfSXf d»fJZ ¦f¹fZ AVfbð AÔ¦fiZþe IYû QZJIYSX ÀU¹fÔ ¨ffgIY »fZIYSX »f`IY fûOXÊ ¸fZÔ AÔ¦fiZþe IYe AVfbdð¹fûÔ IYû NXeIY dIY¹fZÜ f¨¨fûÔ IYû ¦fd¯f°f IZY ´fiV³f WX»f IYSX³fZ IYû ·fe dQ¹fZÜ Af¹fböY ³fZ f¨¨fûÔ ÀfZ ¸f²¹ff³WX ·fûþ³f IZY ffSXZ ¸fZÔ °f±ff ´fZ¹fþ»f IYe ½¹fUÀ±ff IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe »feÜ CX³WXû³fZ CX´fdÀ±fd°f ´fÔþe IYf AU»fûIY³f dIY¹ffÜ Af¹fböY ³fZ ÀIbY»f IZY ´fi²ff³f ´ffNXIY fe.´fe. dÀfÔWX ÀfZ ÀfÔIbY»f ´fi·ffSXe IYf ÀIbY»f Af³fZ IYe þf³fIYfSXe °f±ff ´ff»fIY Àfd¸fd°f IYe f`NXIY IYf dUUSX¯f d»f¹ffÜ VffÀf³f ÀfZ ´fif~ A³fbQf³f SXfdVf IYe CX´f¹fûd¦f°ff IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ·fe ´fi²ff³f ´ffNXIY ÀfZ þf³fIYfSXe »feÜ ßfe ¨füWXf³f ³fZ ÀIbY»f IZY dVfÃfIYûÔ ÀfZ IYWXf dIY Af´f »fû¦f f¨¨fûÔ IYf ·fdU¿¹f ÀfÔUfSX³fZ Uf»fZ WXû f¨¨fûÔ IYû dIY°fffe Äff³f IZY Àff±f- Àff±f ½¹fUWXfdSXIY Äff³f ·fe QZUZÔÜ ¦fd³f¹ffSXe dVfdUSX ¸fZÔ 40 AfUZQ³fûÔ IYf °f°IYf»f Àf¸ff²ff³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ dUIYfÀfJ¯OX Qb¦fÊ IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ¦fd³f¹ffSXe ¸fZÔ Afþ dþ»ff À°fSXe¹f þ³fÀf¸fÀ¹ff d³fUfSX¯f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþ»ff ´fiVffÀf³f õfSXf Af¹fûdþ°f dVfdUSX ¸fZÔ dþ»ff À°fSX IZY dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû VffÀf³f IYe ¸fWX°UIYfÔÃfe ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe QeÜ dVfdUSX ¸fZÔ ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ A´f³fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ AüSX ¸ffÔ¦fûÔ ÀfZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû AU¦f°f IYSXf¹ffÜ dVfdUSX ¸fZÔ ¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ 54 AfUZQ³f ´fÂf ´fif~ WXbEÜ B³f¸fZÔ 40 AfUZQ³fûÔ IYf °f°IYf»f d³fSXfIYSX¯f IYSX ¦fif¸fe¯fûÔ IYû »ff·ffd³U°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ d³fSXfIYSX¯f IZY ´f›f° VfZ¿f f¨fZ 14 AfUZQ³fûÔ IZY d»fE Àf¸f¹f- Àfe¸ff d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dVfdUSX ¸fZÔ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IYe A²¹fÃf ßfe¸f°fe ¸ff¹ff fZ»f¨fÔQ³f CX´fdÀ±f°f WXbBÊÜ CX³WXfÔZ³fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû Àf¸fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ÀfSXIYfSX IYe A¨Le ´fWX»f WX` dIY ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf ³¹ff¹ff»f¹f A³fbd½f·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe(SXf.), Qb¦fÊ CXQЧfû¿f¯ff E°fQÐ õXfSXf Af¸f ªf³f°ff IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZdQIYf Af½fZdQIYf ßfe¸f°fe SmXVf¸ff Àfû³fIYSX ´fd°f ßfe ¦fû»fc Àfû³fIYSX, d³f½ffÀfe Aû¸f ³f¦fSX Qb¦fÊ, °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ, õXfSXf A´f³fZ ·fcd¸fÀ½ffd¸f°½f IYe ¦fif¸f-CXSX»ff ´f.WX.³fa. 07 °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f £f.³fa. 325/5 SXIYff 0.036 WZ/ 3666 ½f¦fÊRYeMX ·fcd¸f IZY Af½ffÀfe¹f ´fi¹fûªf³f WZX°fb OXf¹f½fÀfʳf IZY d»fE LX.¦f.·fc.SXf.Àfa. 1959 IYe ²ffSXf 59 (2) IZY °fWX°f ´fb³fÊd³f²ffÊSX¯f fff°fÐ Af½fZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`X, dªfÀfIZY Àfafa²f ¸fZÔ ´fiIYSX¯f d½f¨ffSXf²fe³f W`XÜ A°fE½f BXÀf Àfafa²f ¸fZÔ Af½fZdQ°f ·fcd¸f IZY Àfafa²f ¸fZÔ dªfÀf dIYÀfe ½¹fd¢°f A±f½ff ÀfaÀ±ff IYû dIYÀfe ´fiIYfSX IYf Qf½ff-Af´fdØf WXû °fû ´fiIYSX¯f ¸fZÔ CXQЧfû¿f¯ff ´fiIYfVf³f ÀfZ 15 dQ½fÀf °fIY À½f¹fa A±f½ff Ad²fIÈY°f Ad²f½f¢°ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f¹f°f d°fd±f IZY ffQ ´fif~ Qf½ff/Af´fdØf ´fSX IYûBÊX d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ ¹fWX CXQЧfû¿f¯ff Afªf dQ³ffaIY 05. 02.2018 IYû ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX °f±ff ³¹ff¹ff»f¹f IYe ¸fbýif IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ dUôfd±fʹfûÔ ³fZ ÀIcY»f ÀfZ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYf IY¨fSXf ffWXSX ³fWXeÔ d³fIYf»f³fZ IYf ÀfÔIY»´f d»f¹ffÜ BÀfe ´fiIYfSX ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f õfSXf ´ffgd»fMXZ¢³feIY IYf»fZþ ff»fIY LfÂffUfÀf ¸fZÔ ·fe ¦fèZ IYSX LfÂffUfÀf IYû þeSXû UZÀMX dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸fWXf´füSX EUÔ Af¹fböY ¸fWXûQ¹f ³fZ Àf¸fÀ°f SXf.´fi.IiY. / 619 /A-2/2017-18 A³fbd½f·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe Qb¦fÊ, dªf»ff Qb¦fÊ WX`Ü ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f WXû³fZ ÀfZ ¦fif¸fe¯fûÔ IZY A³fZIY ´fiIYfSX IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX Àf¸ff²ff³f IYSX³fZ IYf CXd¨f°f AUÀfSX d¸f»f°ff WX`Ü ¦fif¸fe¯fûÔ IYû dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f IYf¹ffÊ»f¹f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f, SXf¹f´fbSX ªfû³f IiY¸ffaIY 05 BÊXQ¦ffWX ·ffNXf, ´ff³fe MaXIYe SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) -: BdV°fWXfSX/ Ad²f´f°¹f WXÀ°ffa°fSX¯f IYe Àfc¨f³ff :- ³ff¸ffa°fSX¯f ´fi.IiY. 468/17x18 UfOÊX IYf ³ff¸f- OXf. £fcf¨faQ f§û»f ½ffOÊX IiY. 67 E°fQÐ õfSXf Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY ½ffOÊX 67 UfOÊX dÀ±f°f ·fU³f/ ·fcd¸f 67/³f¹ff ªfû dIY d³f¦f¸f Ad·f»fZJ ¸fZÔ ßfe / ßfe¸f°fe 1. IbY³°fe ffBÊX ´fd°f À½f. SXªf³feIYfa°f 2. ASXd½f³Q dÀfaWX, 3.Ad³f°ff ´ff¯OZX¹f Qû³fû d´f°ff SXªf³feIYfa°f IZY ³ff¸f ÀfZ QªfÊ W`XÜ dªfÀfIYû ßfe / ßfe¸f°fe d½f³fûQ IbY¸ffSX ÀffWcX d´f°ff À½f. Àf¸fføY »ff»f ³fZ SXdªfÀMÑXe / d»fdJ°f õfSXf UaVff³fbIiY¸f / A³¹f Ad·f»fZJ õfSXf ´fif´°f IYSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Ad²fd³f¹f¸f 1956 IYe ²ffSXf 167 IZY °fWX°fÐ ³ff¸ffa°fSX¯f WZX°fb AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ ¹fdQ IYûBÊX ½¹fd¢°f / ÀfaÀ±ff CX´fSXû¢°f ÀUfd¸f°U ´fdSXU°fʳf ¸fZÔ WXIY ¹ff QfUf SXJ°fZ W`XÜ °fû BXÀf ´fiIYfVf³f IZY 30 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY ÀfdWX°f d»fdJ°f Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSZÔXÜ A³¹f±ff Àf¸f¹ffUd²f ´fV¨ff°f dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe IYûBÊX Àfb³fUfBÊX ³fWXeÔ IYe ªffUZ¦feÜ ªfû³f IYd¸fV³fSX ªfû³f IiY¸ffaIY-05 ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) Af¸f ³ff¦fdSXIYûÔ ÀfZ A´fe»f IYSX IYWXf dIY VfWXSX IYû þeSXû UZÀMX IYSX³fZ A´f³fZ §fSXûÔ, AüSX ÀfÔÀ±ff³fûÔ ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»fZ IY¨fSXûÔ IYû A»f¦f-A»f¦f IYSX QZUZÔÜ VfWXSX IYû þeSXû UZÀMX IYSX³fZ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ IYû ÀfWX¹fû¦f ´fiQf³f IYSXZÔÜ ³¹ff¹ff»f¹f A³fbd½f·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe df»ffBÊX¦fPÞX, dªf»ff f»füQfffªffSX- ·ffMXf´ffSXf (LX.¦f.) CXQЧfû¿f¯ff IiY¸ffaIY/A./d½f.A./2018 df»ffBÊX¦fPÞ, dQ. 31/01/2018 Q¹ffSXf¸f d´f°ff WXÀf°fSXf¸f ªffd°f Àf°f³ff¸fe ¦fif¸f QbøY¦f, °fWXÀfe»f df»ffBÊX¦fPÞ , dªf»ff f»füQfffªffSX-·ffMXf´ffSXf (LX.¦f.) ...... A´fe»ff±feÊ d½føYðX 1. £fbVfSXf¸f d´f°ff Vf³feSXf¸f ªffd°f Àf°f³ff¸fe 2. §f³fV¹ff¸f d´f°ff £fbVfSXf¸f ªffd°f Àf°f³ff¸fe 3. ·fb³fZV½fSX d´f°ff £fbVfSXf¸f ªffd°f Àf°f³ff¸fe 4. IZY½fSXf d´f°ff £fbVfSXf¸f ªffd°f Àf°f³ff¸fe 5. Qb¦ffÊ d´f°ff £fbVfSXf¸f ªffd°f Àf°f³ff¸fe 6. ¸ff³f¸f°fe ´fd°f £fbVfSXf¸f ªffd°f Àf°f³ff¸fe 7. ³ff³fffBÊX d´f°ff Vf³feSXf¸f ªffd°f Àf°f³ff¸fe Àf·fe d³f½ffÀfe ¦fif¸f QbøY¦f, °fWXÀfe»f df»ffBÊX¦fPÞX, dªf»ff f»füQffffSX-·ffMXf´ffSXf (LX.¦f.) ...... CXØfSX½ffQe --00-- E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfc¨f³ff±fÊ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY A´fe»ff±feÊ ßfe Q¹ffSXf¸f d´f°ff Àfa°fSXf¸f ªffd°f Àf°f³ff¸fe, ÀffdIY³f Qb÷Y¦f, °fWXÀfe»f df»ffBÊX¦fPÞX, dªf»ff f»füQfffªffSX ·ffMXf´ffSXf õXfSXf ³¹ff¹ff»f¹f ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX ·fMX¦ffa½f IZY ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY 254f/121 ½f¿fÊ 2016-17 ¸fZÔ ´ffdSX°f AfQZVf dQ³ffaIY 19.09.2017 ÀfZ Ãfb²f WXûIYSX BXÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ A´fe»f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ RY»fÀ½føY´f ´fiIYSX¯f BXÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ d½f¨ffSXf²fe³f W`XÜ A°f: dWX°ffð ´fÃfIYfSX IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X BXÀf Àfafa²f ¸fZÔ dIYÀfe ´fiIYfSX ÀfZ CXªfSX Af´fdØf/Qf½ff WXû °fû, d³f¹f°f dQ³ffaIY 16/02/2018 IYû dQ³f IZY 11.00 fªfZ BXÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ ffQ ¸fZÔ ´fif~ Qf½ff/Af´fdØf ´fSX IYûBÊX d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 31/01/2018 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹fe³f IYe Àfe»f ¸fbýif ÀfdWX°f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fiIYSX¯fûÔ IYû A´f³fZ ´ffÀf ³ff SXûIZYÔ dþ°f³ff ·fe WXû°ff WX` °f°IYf»f CXÀfZ þ¸ff IYSXf¹fZÔ : Af¹fböY Qb¦fÊÜ Af¹fböY EÀfIZY Àfb³QSXf³fe õfSXf Afþ A´fSXf³WX 4.00 fþZ d³f¦f¸f OXfMXf ÀfZÔMXSX ¸fZÔ Àf¸fÀ°f dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe f`NXIY »fZIYSX VffÀf³f IYe »fûIY ÀfbSXfþ ¸fZÔ ´fif~ AfUZQ³fûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f, d³f¹fd¸fd°fIYSX¯f IYe dÀ±fd°f AüSX ÀU¨L°ff ÀfUZÊÃf¯f 2018 IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IYe Àf¸feÃff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ IYWXf »fûIY ÀfbSXfþ ¸fZÔ ´fif~ AfUZQ³f IZY Af²ffSX ´fSX f³ff¹fZ ¦f¹fZ ´fiÀ°ffUûÔ IYû °f°IYf»f þ¸ff IYSXf¹fZÔ, A´f³fZ ´ffÀf ³ff SXJZÔ BÀfÀfZ Af´fIYf UWX ´fiIYSX¯f d³fSXfIÈY°f WXû þfE¦ffÜ f`NXIY ¸fZÔ IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fÔ°ff E0IZY0 QØff, ÀfWXf0 Ad·f¹fÔ°ff AfSX0IZY0 þ`³f, þ¦fQeVf IZYVfSXUf³fe, CX´fAd·f¹fÔ°ff¦f¯f, SXfþÀU Ad²fIYfSXe AfSX0EÀf0 Afþ¸ff³fe, ´fiIYfVf²fSX QeUf³f, ·fb³fZV½fSX dÀf³WXf, ¸f³fûWXSX ÀffWXc, L¦f³f ÀffWXc, d³f¸fÊ»f ¨fÔQifIYSX ÀfdWX°f A³¹f Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY VffÀf³f IZY d³fQZÊVf ´fSX Af¸f þ³f°ff IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ, ¸ffÔ¦f AüSX Af³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ ´fOÞX°fe WX`Ü CX³WXfÔZ³fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû VffÀf³f IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f »fZ³fZ ´fiZdSX°f dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX Ad°fdSXöY dþ»ff Q¯OXfd²fIYfSXe ßfe ÀfÔþ¹f A¦fiUf»f ³fZ IYWXf dIY Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX d·f»ffBÊ ³f¦fSX ³¹ff¹ff»f¹f Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX, d·f»ffBÊ ³f¦fSX dªf»ff Qb¦fÊ (LX.¦f.) //BÊV°fWXfSX// SXfªfÀ½f ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY A/6 ½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfc¨f³ff±fÊ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY AfRY°fff AWX¸fQ Af.³fBÊX¸f ÀffdIY³f RYSXeQ ³f¦fSX d·f»ffBÊX QнffSXf ¦fif¸f IYûWXIYf ´f.WX.³fa. 19 A SXf.d³f.¸fa. Qb¦fÊ °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f À½ff¸fe WXIY IYe ·fcd¸f J.³fa. 296/51 SXIYff 1600 ½f¦fÊRYeMX ³f¹ff £fÀfSXf ³fafSX 2975 W`X, dªfÀf ´fSX ·fcd¸fÀ½ff¸fe WXIY IYf ³ff¸f ÂfbdMX´fc¯fÊ A»f°ffRY AWX¸fQ ³fBÊXÀf Af. IY¸fSX AÀf»f¸f QªfÊ WXû ¦f¹ff W`X, dªfÀfZ Àfb²ffSX IYSX Af½fZQIY IYf ÀfWXe ³ff¸f QªfÊ IYSX³fZ IZY Àfafa²f ¸fZa Af½fZQ³f ´fÂf ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü dªfÀf ´fSX ´fiIYSX¯f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ d½f¨ffSXf²fe³f W`XÜ A°f: CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f ´fSX ÀfWXe ³ff¸f QªfÊ dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYû Af´fdØf ¹ff CXªfSX Qf½ff WXû °fû Àfb³f½ffBÊX d°fd±f dQ³ffaIY 26/02/2018 °fIY ¹ff CXÀfIZY ´fc½fÊ À½f¹fa ¹ff A´f³fZ ¸ff³¹f Ad²f½f¢°ff¦f¯f IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX A´f³ff Af´fd°°f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f IZY ffQ ´fif´°f Af½fZQ³f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 3/2/2018 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹fe³f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX d·f»ffBÊ ³f¦fSX SXf¹f´fbSX dVfIYf¹f°fûÔ IYû QcSX IYSX³fZ Afþ 12 þ³fUSXe ÀfZ 14 þ³fUSXe °fIY »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ õfSXf ´fi°¹fZIY UfOXÊ IZY d»fE d³f²ffÊdSX°f À±ff³fûÔ ´fSX dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dþÀf¸fZÔ Af¸f þ³f°ff õfSXf dUd·f³³f Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY ¸ffÔ¦f, dVfIYf¹f°f AfdQ IYf AfUZQ³f ´fif~ WXbAf WX` dþÀfIYf d³fSXfIYSX¯f dIY¹ff þf³ff ´fiÀ°ffdU°f WX`Ü Af¹fböY ¸fWXûQ¹f ³fZ UfOXÊUfSX BÔþed³f¹fSXûÔ AüSX dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ d³fSXfIÈY°f »fûIY ÀfbSXfþ IZY AfUZQ³fûÔ, AfUfÀf IYe ¸ffÔ¦f, ´fiIYfVf ½¹fUÀ±ff, Ad°fIiY¸f¯f, QbIYf³fûÔ IYe ¸ffÔ¦f, ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf, CXªþU»ff ¹fûþ³ff, ·ff¦feSX±fe ³f»f IY³fZ¢Vf³f, ÀfOÞXIY, ³ff»fe d³f¸ffʯf, ¦fb¸fMXe AffÔMX³f, ´fZÔVf³f SXfdVf, IYfOXÊ SXfVf³f IYfOXÊ, AÀfÔ¦fdNX°f IY¸fÊIYfSX IYfOXÊ AfdQ A³fZIY ´fiIYfSX IZY AfUZQ³fûÔ IYe Àf¸feÃff IYSX IYWXf Àf·fe Ad²fIYfSXe d³fSXfIÈY°f ´fiIYSX¯fûÔ IYû A´f³fZ ´ffÀf ³ff SXJZÔÜ ¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ ´fif~ AfUZQ³f IYf ´fSXeÃf¯f IYSX CXd¨f°f d³fSXfIYSX¯f IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þf°ff WX`Ü Àf¸f¹f- Àf¸f¹f ´fSX VffÀf³f IZY õfSXf ¦fif¸fe¯fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû QcSX IYSX³fZ IYe dQVff ¸fZÔ »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f, þ³fÀf¸fÀ¹ff d³fUfSX¯f dVfdUSX þ`ÀfZ IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f WXû³fZ ÀfZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYe A³fZIY ´fiIYfSX IYe Àf¸fÀ¹ff IYû WX»f IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»f°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY VffÀf³f IYe ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ ´ffÂf°ff AüSX ¸ff´fQ¯OX IYf ´ff»f³f dIY¹ff þf°ff WX`Ü ´ffÂf°ff SXJ³fZ Uf»fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f d¸f»fZ, BÀf dQVff ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°f IYû ´fWX»f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ IYBÊ ffSX ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ´ffÂf°ff IZY ffQ ·fe ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f ³fWXeÔ d¸f»f ´ff°ff WX`Ü BÀfIZY d»fE ´fÔ¨ff¹f°f IYû A´f³fZ À°fSX ´fSX ´ffÂf »fû¦fûÔ IYe Àfc¨fe °f`¹ffSX IYSX »ff·f dQ»ff³fZ IYe dQVff ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ IYWXfÜ dVfdUSX ¸fZÔ Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff AÔ°f¦fÊ°f 10 ¦fif¸fe¯fûÔ IYû E»fBÊOXe f»f IYf dU°fSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ³¹ff¹ff»f¹f Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX, d·f»ffBÊ ³f¦fSX dªf»ff Qb¦fÊ (LX.¦f.) //BÊV°fWXfSX// SXfªfÀ½f ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY A/6 ½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfc¨f³ff±fÊ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY Àf¨f¨fQf ff³fû Af. ßfe dªf°fZ³ýi IbY¸ffSX ´fMZX»f ffff ´fe´f. dÀfaWX dÀfaWX ³f¦fSX QнffSXf ¦fif¸f IYûWXIYf ´f.WX.³fa. 19 A SXf.d³f.¸fa. Qb¦fÊ °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f À½ff¸fe WXIY IYe ·fcd¸f J.³fa. 2584/30 SXIYff 0.010 WZX. IYfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ßfe dªf°fZVf IbY¸ffSX ´fMZX»f Af. ßfe IYfad°f»ff»f SX¯fLXûOÞX ·ffBÊX QZÀffBÊX ÀfZ IiY¹f dIY¹ff W`X IYe ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ IZY Àfafa²f ¸fZÔ Af½fZQ³f ´fÂf ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ dªfÀf ´fSX ´fiIYSX¯f ³¹ff¹ff»f¹f ¸faZ d½f¨ffSXf²fe³f W`XÜ A°f: CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f IYfZ Af½fZQIY IZY ³ff¸f ´fSX ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYfZ Af´fd°°f ¹ff CXªfSX Qf½ff WXfZ °ffZ Àfb³f½ffBÊ d°fd±f dQ³ffaIY 28/02/2018 °fIY ¹ff CXÀfIZY ´fc½fÊ À½f¹fa ¹ff A´f³fZ ¸ff³¹f Ad²f½f¢°ff¦f¯f IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX A´f³ff Af´fd°°f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f IZY ffQ ´fif´°f Af½fZQ³f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 1/2/2018 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹fe³f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX d·f»ffBÊ ³f¦fSX C M Y K C M Y K

C M Y K C M Y K S PORTS 10 ·fSX°f IbY¸ffSX EUÔ d´fÔIYe ³fZ °feSXÔQfþe ¸fZÔ ¸ffSXe ffþe • SXfª¹f À°fSXe¹f þcd³f¹fSX °feSXÔQfþe ´fid°f¹fûd¦f°ff Àf¸´f³³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Ad¸fIYf´fbSXÜ dþ»ff °feSXÔQfþe ÀfÔ§f EUÔ Qiû¯ff¨ff¹fÊ RYfCX¯OXZ¿f³f IZY ÀfÔ¹fböY °f°Uf²ff³f ¸fZÔ Afþ ¹fWXfÔ ´fe.þe. IYfg»fZþ ¦fifCX¯OX ¸fZÔ EIY dQUÀfe¹f SXfª¹f À°fSXe¹f þcd³f¹fSX °feSXÔQfþe ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ SXfª¹f À°fSXe¹f °feSXÔQfþe ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY dSXIYUÊ SXfCX¯OX IZY ff»fIY U¦fÊ ¸fZÔ SXf¹f´fbSX IZY ·fSX°f IbY¸ffSX ¹ffQU, ffd»fIYf U¦fÊ ¸fZÔ SXf¹f´fbSX IZY WXe Àfb d´fÔIYe Àfû³fUf³fe, Bd¯OX¹f³f SXfCX¯OX IZY ff»fIY U¦fÊ ¸fZÔ SXf¹f´fbSX IZY A¸f³f ´fSXJ, ffd»fIYf U¦fÊ ¸fZÔ SXf¹f´fbSX IYe Àfb B³Qb ¸fûdWX³fe °f±ff IY¸´ffCX¯OX SXfCX¯OX IZY ff»fIY U¦fÊ ¸fZÔ feþf´fbSX IZY IY¿¹f¸f ÀfÔ°fû¿f EUÔ ffd»fIYf U¦fÊ ¸fZÔ SXf¹f´fbSX IYe Àfb d´fÔIYe ´fi±f¸f À±ff³f ´fSX SXWXZÜ BÀfe ´fiIYfSX dSXIYUÊ SXfCX¯OX IZY ff»fIY U¦fÊ ¸fZÔ SXf¹f´fbSX IZY SXÔþ³f dõ°fe¹f, df»ffÀf´fbSX IZY Aû¸f IY¿¹f´f °fÈ°fe¹f EUÔ IYû¯OXf¦ffÔU IZY ¦fûdUÔQ QZUfÔ¦f³f ½WXe-dRYMX³fZÀf IYf¹fÊIiY¸f IZY AÔ°f¦fÊ°f 14 RYSXUSXe, 2018 °fIY Af¹fûdþ°f WXû¦fe À´f²ffÊ • CXîfMX³f AUÀfSX ´fSX 57 ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ ³fZ ·ff»ff RZYÔIY ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ dQJf¹ff Q¸fJ¸f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ff»fIYû³f¦fSXÜ ·ffSX°f E»¹fcd¸fd³f¹f¸f IÔY´f³fe d»fd¸fMXZOX (ff»fIYû) ³fZ ½WXe-dRYMX³fZÀf IYf¹fÊIiY¸f IZY AÔ°f¦fÊ°f ff»fIYû³f¦fSX IZY OXfg. AÔfZOXIYSX ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ E±f»fZdMX¢Àf ¸feMX Af¹fûdþ°f IYe WX`Ü ÀUfÀ±¹f þf¦føYIY°ff, ´ffSXÀ´fdSXIY ÀfüWXfQiÊ AüSX MXe¸f ·ffU³ff IYû ¸fþfc°fe QZ³fZ IYe dQVff ¸fZÔ Af¹fûdþ°f À´f²ffÊ IYf CXîfMX³f ff»fIYû IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe EUÔ d³fQZVfIY dUIYfÀf Vf¸ffÊ ³fZ dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ JZ»f ¸fVff»f ´fi«Ud»f°f IYSX ff»fIYû JZ»f ²Uþ RYWXSXf¹ffÜ Vf¸ffÊ ³fZ ¨f°fb±fÊ, ffd»fIYf U¦fÊ IYû¯OXf¦ffÔU IYe Àfb SXd¸f°ff ÀfûSXe dõ°fe¹f EUÔ Àfb Àfb¿fe»ff °fÈ°fe¹f À±ff³f, IY¸´ffCX¯OX SXfCX¯OX IZY ff»fIY U¦fÊ ¸fZÔ SXf¹f´fbSX IZY Àfb·f¸f QfÀf dõ°fe¹f, dWX¸ffÔ¿fb °fÈ°fe¹f EUÔ IYûSXff IZY dSX°fZ¿f ¨f°fb±fÊ, Bd¯OX¹f³f SXfCX¯OX ff»fIY U¦fÊ ¸fZÔ SXf¹f´fbSX IZY Ad·f»ff¿f SXfþ dõ°fe¹f, ÀfUʸff¹ff ¸fSXIYf¸f °fÈ°fe¹f, dfSXZ³Qi ¨f°fb±fÊ, ffd»fIYf U¦fÊ ¸fZÔ d¿fU°fSXfBÊ IYe Àfb ÀfÔþe°ff dõ°fe¹f, SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IYe Àfb SXZ¿f¸fe ÀffWXc °fÈ°fe¹f, d¿fU°fSXfBÊ IZY df³QZ¿USXe ¨f°fb±fÊ À±ff³f ´fSX SXWXZÜ SXfª¹f À°fSXe¹f þcd³f¹fSX °feSXÔQfþe ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Vfb·ffSXÔ·f Afþ ´fe.þe. IYfg»fZþ ¦fifCX¯OX ¸fZÔ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f Àfed³f¹fSX U³f OXZ dUþ¹f WXþfSXZ MÑfgRYe ¸fZÔ LXØfeÀf¦fPÞX IZY dIiYIZYMX MXe¸f IYe ªfe°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¿MÑXe¹f ½WXe»f¨fZ¹fSX dIiYIZYMX À´f²ffÊ IYf ÀfZ¸feRYfB³f»f JZ»f³fZ LØfeÀf¦fPÞX IYe MXe¸f Afþ ³fBÊ dQ»»fe SXUf³ff • IY³ffÊMXIY IYe MXe¸f ÀfZ 11 RYSXUSXe IYû WXû¦ff ¸fbIYff»ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ SXf¿MÑXe¹f ½WXe»f¨fZ¹fSX dIiYIZYMX ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸f`¨f JZ»f³fZ LØfeÀf¦fPÞX IYe MXe¸f Afþ ³fBÊ dQ»»fe IZY d»fE SXUf³ff WXû ¦fBÊ WX`. BÀf ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY ÀfZ¸feRYfB³f»f AüSX RYfB³f»f ¸fbIYff»fZ 10 AüSX 11 RYSXUSXe IYû JZ»fZ þfEÔ¦fZ. ´fWX»ff ÀfZ¸feRYfB³f»f 10 RYSXUSXe IYû Qû´fWXSX 02 fþZ ÀfZ ³fBÊ dQ»»fe AüSX CXØfSX ´fiQZVf IYe MXe¸fûÔ IZY ¸f²¹f JZ»ff þf¹fZ¦ff AüSX 11 RYSXUSXe IYû ÀfbfWX 08 fþZ LØfeÀf¦fPÞX IYf ¸fbIYff»ff IY³ffÊMXIY ÀfZ WXû¦ff .BÀfIZY ffQ 11 RYSXUSXe IYû WXe RYfB³f»f ¸f`¨f JZ»ff þfE¦ffÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ´fWX»fe ffSX SXf¿MÑXe¹f ½WXe»f¨fZ¹fSX dIiYIZYMX ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ°fZ WXbE LØfeÀf¦fPÞX IYe MXe¸f ³fZ ¨fÔOXe¦fPÞX ¸fZÔ þ³fUSXe ¸ffWX ¸fZÔ WXbE »fe¦f ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ ´fÔþff AüSX ¦fbþSXf°f IYû WXSXfIYSX ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´fiUZVf dIY¹ff ±ff Ü ´fiQZVf IYe MXe¸f ³fZ ¨ffSX ¸fZÔ ÀfZ °fe³f ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ dUþ¹f WXfdÀf»f IYe ±fe .BÀf AUÀfSX ´fSX Àf¸ffþ IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe ¸f°fe SX¸fVfe»ff ÀffWXc, dU·ff¦f IZY dUVfZ¿f Àfd¨fU AfSX ´fiÀf³³ff AüSX ÀfÔ¨ff»fIY OXfg. ÀfÔþ¹f A»fÔ¦f ÀfdWX°f dU·ff¦f IZY Àf·fe Ad²fIYfSXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ LØfeÀf¦fPÞX ½WXe»f¨fZ¹fSX dIiYIZYMX IYû dUþ¹fe WXû³fZ IZY d»fE PXZSX ÀffSXe Vfb·fIYf¸f³ffEÔ ´fiZd¿f°f IYe WX`ÔÜ ff»fIYû E±f»fZdMX¢Àf ¸feM VfbøYX, dUIYfÀf Vf¸ffÊ ³fZ dIY¹ff CXQЧffMX³f dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû JZ»f ·ffU³ff IYe Vf´f±f dQ»ffIYSX E±f»fZdMX¢Àf ¸feMX IZY ´fifSXÔ·f WXû³fZ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ Vf¸ffÊ ³fZ A´f³fZ CXñû²f³f ¸fZÔ ff»fIYû IZY ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f ´fi¸fbJ ¸fZþSX IbY¸fbQ IbY¸ffSX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f IYe ´fiVfÔÀff IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ÀUÀ±¹f VfSXeSX ¸fZÔ WXe ÀUÀ±f ¸f³f AüSX Af°¸ff IYf UfÀf WXû°ff WX`Ü Àf·fe ´fiIYfSX ÀfZ ÀUÀ±f ½¹fdöY WXe Àf¸ffþ AüSX SXf¿MÑX IYe CXØfSXûØfSX ´fi¦fd°f ¸fÔZ ·ff¦feQfSXe IYSX ÀfIY°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ SXZÀf ´f`IY, ÀffBd¢»fÔ¦f, ff»fIYû ´fied¸f¹fSX dIiYIZYMX »fe¦f AfdQ À´f²ffAfÔÊZ IZY Af¹fûþ³f IZY d»fE ¸fZþSX IbY¸fbQ IbY¸ffSX AüSX CX³fIYe MXe¸f °f±ff CX°IÈYá ·ff¦feQfSXe IZY d»fE ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû Àff²fbUfQ dQ¹ffÜ ff»fIYû IZY DYþfÊ ½¹fUÀff¹f ´fi¸fbJ þe. UZÔIYMXSXZçe ³fZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû CX°IÈYá JZ»f ´fiQVfʳf IZY d»fE ´fiû°ÀffdWX°f dIY¹ffÜ ¸fZþSX IbY¸fbQ IbY¸ffSX ³fZ A²¹fÃf ¸f°fe RbY»fZ¿USXe dÀfÔWX IZY ¸fb£¹f Afd°f±¹f EUÔ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe A³fbSXf¦f ´ff¯OXZ¹f IYe A²¹fÃf°ff °f±ff ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY ³fZ°ff ´fid°f´fÃf þ³¸fZþ¹f d¸fßff, LŸfÀf¦fPÞX °feSXÔQfþe ÀfÔ§f IZY Àfd¨fU I`Y»ff¿f ¸fbSXfSXIYf, dþ»ff °feSXÔQfþe ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf Qe´fIY dÀfÔWX °fû¸fSX IYe dUd¿fá CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ WXbAfÜ °feSXÔQfþe ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ SXfª¹f IZY 11 dUd·f³³f dþ»fûÔ ÀfZ AfE 148 ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ ³fZ dWXÀÀff d»f¹ff dþÀf¸fZÔ 48 ffd»fIYfEÔ EUÔ 100 ff»fIY Vffd¸f»f ±fZÜ °feSXÔQfþe ´fid°f¹fûd¦f°ff °fe³f SXfCX¯OX ¸fZÔ Àf¸´f³³f WXbAf dþÀf¸fZÔ Bd¯OX¹f³f °feSXÔQfþe IYe QcSXe 30 ÀfZ 40 SXf¹f´fbSXÜ feÀfeÀfeAfBÊ õfSXf Af¹fûdþ°f Àfed³f¹fSX U³f OXZ dUþ¹f WXþfSXZ MÑfgRYe IYf Af¹fûþ³f dQ³ffÔIY 05 RYSXUSXe ÀfZ 14 RYSXUSXe 2018 °fIY WX`QSXfffQ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþÀfIZY A³°fʦf°f LØfeÀf¦fPÞX IYf °feÀfSXf ¸f`¨f Afþ LØfeÀf¦fPÞX dUøYð þ¸¸fc IYV¸feSXIZY ¸f²¹f JZ»ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX ³fZ MXfgÀf þe°fIYSX f»»fZffþe IYSX°fZ WXb¹fZ 50 AûUSX ¸fZÔ 8 dUIZYMX ´fSX 251 SX³f f³ff¹fZ dþÀf¸fZÔ Vf¿ffÔIY ¨f³QifIYSX ³fZ 67 ffg»f ¸fZÔ 59 SX³f, dU¿ff»f dÀfÔWX ³fZ 40 ffg»f ¸fZÔ 48 SX³f U ÀfWXff³f Jf³f ³fZ 44 ffg»f ¸fZÔ 38 SX³f f³ff¹ffÜ þ¸¸fc IYV¸feSX ÀfZ SXf¸f Q¹ff»f U CX¸fSX ³ffþeSX ³fZ 3-3 dUIZYMX d»f¹ffÜ 252 SX³fûÔ IZY d»fE JZ»f°fZ WXb¹fZ þ¸¸fc IY¿¸feSX IYe MXe¸f 49.3 AûUSX ¸fZÔ 246 SX³fûÔ ´fSX Afg»fAfCXMX WXû ¦fBÊ dþÀf¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX ÀfZ ´fÔIYþ SXfgU U d¿fUZ³Qi dÀfÔWX ³fZ 3-3 dUIZYMX d»f¹ffÜ LØfeÀf¦fPÞX ³fZ 5 SX³fûÔ ÀfZ þe°f WXfdÀf»f IYSX 4 AÔIY ´fif~ dIY¹fZÜ A´f³fZ CXñû²f³f ¸fZÔ f°ff¹ff dIY ff»fIYû ´fifÔ²f³f JZ»f ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY Àff±f WXe A³fZIY SX¨f³ff°¸fIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ff»fIYû ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYû ¸fÔ¨f ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE IYdMXfð WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Af³fZ Uf»fZ dQ³fûÔ ¸fZÔ dUd·f³³f ¦fd°fdUd²f¹fûÔ ¸fZÔ ff»fIYû IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe ·ff¦feQfSXe ¸fZÔ BþfRYf ¸feMXSX, IY¸´ffCX¯OX °feSXÔQfþe IYe QcSXe 50 ¸feMXSX °f±ff dSXIYUÊ °feSXÔQfþe ´fid°f¹fûd¦f°ff IYe QcSXe 70 ¸feMXSX d³f²ffÊdSX°f IYe ¦fBÊ ±feÜ BÀf AUÀfSX ´fSX þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f f°fü»fe IZY CX´ff²¹fÃf Vf`»fZ¿f dÀfÔWX, A³fbdU·ff¦fe¹f Q¯OXfd²fIYfSXe (VfWXSX) ´fi·ffIYSX ´ff¯OXZ¹f, VffÀfIYe¹f SXfþeU ¦ffÔ²fe À³ff°fIYûØfSX ¸fWXfdUôf»f¹f IZY ´fif¨ff¹fÊ dÂf´ffNXe, dþ»ff JZ»f Ad²fIYfSXe QZUZ³Qi dÀf³WXf, ÀffÃfSX ·ffSX°f IZY dþ»ff ´fdSX¹fûþ³ff Ad²fIYfSXe d¦fSXe¿f ¦fb~f ÀfdWX°f A³¹f Ad²fIYfSXe EUÔ IY¸fʨffSXe, ´fid°f·ff¦fe dJ»ffOÞXe °f±ff fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ JZ»f ´fiZ¸fe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ QffU ¸fZÔ WX¸ffSXZ d»fE IYSXû ¹ff ¸fSXû IYf ¸fbIYff»ff : ¸füdSXÀf þûWXfd³fÀf¦fÊÜ QdÃf¯f ARiYeIYf IZY WXSXRY³f¸fü»ff dJ»ffOÞXe dIiYÀf ¸füdSXÀf ³fZ ¹fWX ¸ff³ff dIY CX³fIYe ´fcSXe MXe¸f IYfRYe QUfU ¸fZÔ WX` AüSX ¨fü±fZ U³fOXZ ¸fZÔ CX³fIZY d»fE IYSXû ¹ff ¸fSXû IYe dÀ±fd°f WX` ¢¹fûÔdIY ·ffSX°fe¹f MXe¸f ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ EZd°fWXfdÀfIY þe°f QþÊ IYSX³fZ CX°fSXZ¦feÜ ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ 3- 0 IYe fPÞX°f f³ff³fZ IZY ffQ ·ffSX°f IYû Af QdÃf¯f ARiYeIYe ÀfSXþ¸feÔ ´fSX ´fWX»fe U³fOXZ ßfÈÔJ»ff þe°f³fZ IZY d»f¹fZ dÀfRYÊ EIY AüSX þe°f IYe þøYSX°f WX`Ü ·ffSX°fe¹f MXe¸f A¦fSX BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ þe°f QþÊ IYSX ßfÈÔJ»ff A´f³fZ ³ff¸f IYSX°fe WX` °fû 2013 IZY ffQ ´fWX»fe ffSX IYûBÊ ¸fZWX¸ff³f MXe¸f EZÀff IYfSX³ff¸ff IYSXZ¦feÜ WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû JZ»f ·ffU³ff IZY Àff±f ßfZâ ´fiQVfʳf IYe Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QeÔÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fÔZ dUdVfá Ad°fd±f IZY °füSX ´fSX ¸füþcQ fe.E¨f.BÊ.E»f. IZY ´fcUÊ ¸fWXf´fifÔ²fIY E¸f. Àfû¸ffÀfbÔQSX¸f ³fZ Af¹fûþ³f IYû CX°IÈYá f°ff¹ffÜ dUIYfÀf Vf¸ffÊ EUÔ ¸fZþSX IbY¸fbQ IbY¸ffSX LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ dIiYIZYMX ´fid°f·ffAûÔ IYe IY¸fe ³fWXeÔ: ÀfÔþ¹f ßfeUfÀ°fU A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ J¸WXfSXOXeWX ÀIcY»f ¦fifDY¯OX ¸fZÔ ÀffWXc ¹fbUf ´fiIYûâ õfSXf Af¹fûdþ°f SXfdÂfIYfd»f³f dIiYIZYMX ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ SXf¹f´fbSX dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f A²¹fÃf EÔU ·ffþ´ff ´fiQZVf ´fiUöYf ÀfÔ¹fþ ßfeUfÀ°fU ³fZ ÀfRY»f A¹fûþ³f IZY d»fE f²ffBÊ EÔU Vfb·fIYfg¸f³ffE dQEÜ ßfeUfÀ°fU ³fZ IYWXf dIY JZ»f IYf CXïZV¹f ÀfÔ§f¿fûÊ IYf Àff¸f³ff IYSX³fZ IYe Ãf¸f°ff IYû fPÞXfUf QZ°ff WX`Ü JZ»f- ·ffU³ff þeU³f ¸fZÔ dU´fSXe°f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³fZ IYf ÀffWXÀf QZ°fe WX` AüSX dU¿f¸f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ ·fe d³fSXfVff AüSX CXQfÀfe CXÀfZ ³fWXeÔ §fZSX°fe WX`Ü ÀfÔ§f¿fÊ´fc¯fÊ AüSX °f³ffUûÔ ÀfZ d§fSXf þeU³f ¸fZÔ JZ»f MXfgd³fIY IYf IYf¸f IYSX°ff WX`Ü JZ»f WX¸ffSXZ ÀUfÀ±f IZY dJ»ffdOXÞ¹fûÔ IYû §fbMX³fZ IYe ¨fûMX ÀfZ Àf°fIYÊ WXû³ff þøYSXe : Vf¸ffÊ IYWX°fZ WX`Ô dIY dJ»ffOXe AüSX ¨fûMX, Qû³fûÔ EIY WXe dÀf¢IYZ IZY Qû ´fWX»fc WX` ¢¹fûÔdIY JZ»f°fZ Àf¸f¹f dJ»ffdOXÞ¹fû IYû ¨fûMX »f¦f³ff Af¸fff°f WX` AüSX »f¦ff°ffSX JZ»f°fZ SXWX³fZ ÀfZ CX³fIZY þûOÞX JfÀf°füSX ÀfZ §fbMX³fZ ÀffÀfZ ª¹ffQf ´fi·ffdU°f WXû°fZ WX`Ü dJ»ffOÞXe þf ¸f`Qf³f ¸fZÔ fZWX°fSXe³f ´fiQVfʳf IYSX°fZ WX` °fû ´fiVfÔÀfIYûÔ IZY d»fE Uû »f¸WXZÔ ¹ffQ¦fSX f³f þf°fZ WX` »fZdIY³f CX³WXeÔ dJ»ffdOXÞ¹fûÔ IYû þf ´fiVfÔÀfIY f`ÀffdJ¹fûÔ IZY ÀfWXfSXZ ¨f»f°ff QZJ°fZ WX` °fû CX³fIYf dQ»f MXcMX þf°ff WX`Ü U`ÀfZ WX¸ffSXZ þûOÞXûÔ IYf Àf¸f¹f IZY Àff±f Ãfd°f¦fiÀ°f WXû³ff ÀUf·ffdUIY ff°f WX`Ü ¹fWX IYûBÊ fe¸ffSXe ³fWXeÔ WX` fd»IY CX¸fi fPXÞ³fZ IZY Àff±f Àf¸fÀ¹ff Àf·fe IZY Àff±f WXû°fe WX`Ü fÀf RYIYÊ dÀfRYÊ B°f³ff WXû°ff WX` dIY WX¸ffSXZ þûOÞXûÔ IYf ´fi·ffdU°f WXû³ff WX¸ffSXe þeU³f Vf`»fe AüSX Jf³f´ff³f ´fSX d³f·fÊSX WXû°ff WX` þfdIY dJ»ffdOXÞ¹fû IYû SXûþf³ff JZ»f³fZ IZY Àff±f EZÀfe IYÀfSX°f IYSX³fe ´fOÞX°fe WX` þû Àff¸ff³¹f »fû¦f ³fWXeÔ IYSX°fZÜ BÀfIYf AÀfSX CX³fIZY þûOÞXûÔ ´fSX ´fOÞX°ff WX`Ü CXQfWXSX¯f IZY °füSX ´fSX dIiYIZYMX ¸fZÔ dJ»ffdOXÞ¹fûÔ IYû fWXb°f ª¹ffQf ·ff¦f³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ´fcUÊ dIiYIZYMXSX SXfþZVf ¨f`WXf³f ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ ÀfZ d¸f»fIYSX VfZ¹fSX dIYE A´f³fZ A³fb·fU A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ³fZWX÷Y ¹fbUf IZY³Qi ÀfÔ¦fNX³f LØfeÀf¦fPÞX ¹fbUf IYf¹fÊIiY¸f EUÔ JZ»f ¸fÔÂff»f¹f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY õfSXf EIY ·ffSX°f ßfZâ ·ffSX°f IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f A¸f»fZV½fSX dÀ±f°f ßfe SXf¸f¨f³Qi d¸fVf³f ¹fû¦ffßf¸f ¸fZÔ 01 RYSXUSXe 2018 ÀfZ ¨f»f SXWXZ 15 dQUÀfe¹f AÔ°fSXfʪ¹fe¹f ¹fbUf AfQf³f ´fiQf³f IYf¹fÊIiY¸f IZY 9UZÔ dQ³f ´fcUÊ dIiYIZYMXSX SXfþZVf ¨f`WXf³f ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ ÀfZ d¸f»fIYSX A´f³fZ A³fb·fU VfZ¹fSX dIYE, CX³WXû³fZ f°ff¹ff dIY dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû WXSX ´f»f EIYf¦fi SXWX³ff ´fOÞX°ff WX` U A³fbVffdVf°f SXWX³ff ´fOÞX°ff WX` Ü QbÀfSXZ ÀfÂf ¸fZÔ ´fÔ SXdUVfÔIYSX dUV½fdUôf»f¹f IZY E³fEÀfEÀf IYf¹fÊIiY¸f Àf¸f³U¹fIY ³fe°ff Ufþ´fZ¹fe ³fZ CX´fdÀ±f°f ¹fbUfAûÔ IYû ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ þe IZY AfQVfûÊ ´fSX ¨f»f³fZ U QZVf IYû ÀU¨L f³ff³fZ IZY Ad·f¹ff³f ÀfZ þbOÞX³fZ ¹fbUfAûÔ IYf Af”f³f dIY¹ffÜ Vff¸f IYû JZ»fZ dIiYIZYMX:- ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IZY dUVfZ¿f Af¦fiWX ´fSX Vff¸f IYû LØfeÀf¦fPÞX U ¦fbþSXf°f IZY IZY WXf±fûÔ JZ»f ¸fVff»f »fZIYSX ¸f°fe ¸fe³ffÃfe NXfIbYSX °f±ff ¸fZMX»f MXe¸f ¸f`³fZþSX ³fSXZVf IYV¹f´f, ¸ffBÔÀf MXe¸f ¸f`³fZþSX ´fiUfÀf SXÔþ³f, ´ffUSX MXe¸f ¸f`³fZþSX Qe ´ffÔIYSX fÀfb, IYffʳf MXe¸f ¸f`³fZþSX AfdQ°¹f d°fUfSXe, B³fZfd»fÔ¦f-1 MXe¸f ¸f`³fZþSX BÊ. þ³ffQʳf, B³fZfd»fÔ¦f-2 MXe¸f ¸f`³fZþSX Aþ¹f Vf¸ffÊ, B³fZfd»fÔ¦f-3 MXe¸f ¸f²¹f ¸f`Âfe dIiYIZYMX ¸f`¨f IYSXf¹ff ¦f¹ff, dþÀf¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IYe MXe¸f dUþ¹fe WXbBÊÜ ¦fbþSXf°f MXe¸f IZY IY~f³f Vf`»fZVf SXfNXüSX U LØfeÀf¦fPÞX MXe¸f IZY IY~f³f ÀfüSX·f Vf¸ffÊ ±fZÜ ¦fbþSXf°f IZY ¦ffÔ²fe³f¦fSX ÀfZ AfE ¸fWXZ³Qi ¨f`²fSXe, dOX´f»f ¨f`²fSXe, Vf`»fZVf SXfNXüSX, ¹fVf ¨f`²fSXe ³fZ f°ff¹ff dIY þ`ÀfZ þ`ÀfZ LØfeÀf¦fPÞX IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³f°fZ þf SXWXZ WX` U`ÀfZ U`ÀfZ ¹fWXfÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ dþÄffÀff fPÞX°fZ þf SXWXf WX`Ü WXe³ff ´fMXZ»f, ¸f`³fZþSX ¦fþZÔQi dÀfÔWX SXfþfU°f, AfSX.´fe. MXe¸f ¸f`³fZþSX Af³fÔQ dUþZ°ff AüSX dJ»ffdOÞX¹fûÔ ³fZ A´f³fZ MXe¸f ²Uþ IZY Àff±f E¸f.þe.E¸f. ÀIcY»f IZY dUôfd±fʹfûÔ õfSXf °f`¹ffSX ÀfÔ¦fe°f IYe ²fb³f ´fSX ¸ff¨fÊ ´ffÀMX dIY¹ffÜ ½WXe-dRYMX³fZÀf ÓffÔIYe ·fe d³fIYf»fe ¦fBÊÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dWXÔQbÀ°ff³f dþÔIY d»fd¸fMXZOX www.amanpath.com www.facebook.com/Am anpath RYSX½fSXeX 2018 09 Vfd³fUfSX d»fE Ad²fIY ¸fWX°U´fc¯fÊ WXû°ff WX`Ô AüSX ÀUÀ±f VfSXeSX ¸fZÔ WXe ÀUÀ±f ¸f³f IYf d³fUfÀf WXû°ff WX`Ü ÀUÀ±f ½¹fdöY ³f IZYU»f A´f³ff þeU³f ÀfhUfSX°ff WX`, fd»IY UWX Qbd³f¹ff ÀfZ A³¹ff¹f, Vfû¿f¯f AüSX WXSX fbSXfBÊ ÀfZ ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³fZ IYû °f°´fSX SXWX°ff WX`Ü ßfeUfÀ°fU ³fZ IYWXf dIY JZ»f ´fid°f¹fûd¦f°ffEÔ ´fid°f·ffAûÔ IYû Àff¸f³fZ »ff³fZ, CX³fIYf WXb³fSX d³fJfSX³fZ, ÀUÀ±f ´fid°fÀ´f²ffÊ IYû ´fiû°ÀffWX³f QZ³fZ AüSX þûVf-CX°ÀffWX IYf ÀfÔ¨ffSX IYSX³fZ IZY d»fE fZWXQ þøYSXe WX`ÔÜ B³fIZY A»ffUf BÀf °fSXWX IZY Af¹fûþ³fûÔ ÀfZ Àf¸ffþ ¸fZÔ ÀfüWXfQiÊ ·fe fPÞX°ff WX`, EIY-QcÀfSXZ ÀfZ ³fþQeIYe ·fe fPÞX°fe WX`Ü CX³WXû³fZÔ Af¦fZ IYWXf dIY ¹fWX þû ´fid°f¹fûd¦f°ffEÔ WXû°fe WX` BÀfÀfZ WX¸ffSXZ Àf¸ffþ IYû EIY QbÀfSXZ ÀfZ þbOXZ× SXWX³fZ °f±ff EIY QbÀfSXZ IZY Àff±f ÀfüWXfQiÊÊ ·ffBʨffSXf IYû f³ff¹fZ SXJ³fZ ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ ·fbd¸fIYf WXû°fe WX`Ü dSX´f»f ´fMXZ»f, dSX¹ff ´fMXZ»f U ³fe»f¸f ´fMXZ»f ³fZ f°ff¹ff dIY LØfeÀf¦fPÞX IYe »fOÞXdIY¹fûÔ ÀfZ fWXb°f IbYL dÀfJ³fZ IYû d¸f»f SXWXf WX`, ¹fWXfÔ IYe »fOÞXdIY¹ffÔ fWXc°f A¨Le RiYZ³OXVfe´f ³fZ¨fSX IYe WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX ³fZWX÷Y ¹fbUf IZY³Qi SXf¹f´fbSX IZY dþ»ff ¹fbUf Àf¸f³U¹fIY ³fe°ff OXb¸fSXZ, AVfûIY ¨fIiY²ffSXe ÀfdWX°f AfVfeUfÊQ EþcIZYVf³f EÔOX UZ»fRZY¹fSX EÀfûdÀfEVf³f IZY A²¹fÃf »fbIZYVf f§fZ»f, Àfe¸ff ÀffWXc AfdQ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ Aûd»fÔd´fIY ¦fZ¸Àf IYf CXîfMX³f 90 QZVf »fZ SXWXZ WX`Ô dWXÀÀff QdÃf¯f IYûdSX¹ff IZY ´¹fûÔ¦f¨ffÔ¦f ¸fZÔ WXû SXWXZ 2018 Vfe°fIYf»fe³f Aûd»fÔd´fIY JZ»fûÔ IYe VfbøYAf°f SXÔ¦ffSXÔ¦f IYf¹fÊIiY¸f IZY Àff±f WXbBÊÜ ¹fWX 25 RYSXUSXe °fIY WXûÔ¦fZÜ BÀf QüSXf³f 15 JZ»f ßfZd¯f¹fûÔ IZY 102 BUZÔMXÐÀf Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ dþÀf¸fZÔ ÀIYeBÔ¦f, ÀIZYdMXÔ¦f, ÀIYe þÔd´fÔ¦f, AfBÀf WXfgIYe þ`ÀfZ JZ»f Vffd¸f»f WX`Ü B³f JZ»fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f ÀfdWX°f 90 QZVfûÔ IZY dJ»ffOÞXe dWXÀÀff »fZ SXWXZ WX`ÔÜ ffIY ³fZ IYWXf, ¸f`Ô 7UeÔ ffSX MXfg¨fÊ dSX»fZ ¸fZÔ ·ff¦f »fZ SXWXf WXcÔ, »fZdIY³f WXSX ffSX EZÀff »f¦f°ff WX` dIY ¹fWX ´fWX»fe ffSX WX`Ü ¹fWX fWXb°f dUVfZ¿f AüSX ·ffUbIY Ãf¯f WX`Ü ffIY ³fZ ´¹fûÔ¦f¨ffÔ¦f IYe Aûd»fÔd´fIY Af¹fûþ³f Àfd¸fd°f IZY ´fi¸fbJ »fe WXe-fe¸f ÀfZ Aûd»fÔd´fIY MXfg¨fÊ ´fif~ IYe AüSX BÀfZ ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX ¸fWXfÀf·ff IZY A²¹fÃf d¸fSXûÀ»ffU »f`þIYfIY IYû ÀfüÔ´f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ 200 ¸feMXSX °fIY »fZIYSX QüOÞXZÜ C M Y K IZY Àfe´fe´fe BIYfBÊ ´fi¸fbJ ¸f³fûþ A¦fiUf»f, »f`ÔIYû IZY Afg´fSXZVf³f EÔOX ¸fZÔMXZ³fZÔÀf ´fi¸fbJ þZ.IZY. ÀfZ³ff´fd°f IZY A»ffUf UZQfÔ°f Àf¸fcWX IÔY´f³fe °f»fUÔOXe Àfffû ´ffUSX d»fd¸fMXZOX, dWXÔQbÀ°ff³f dþÔIYY d»fd¸fMXZOX, UZQfÔ°f E»¹fcd¸fd³f¹f¸f d»fd¸fMXZOX ÓffSXÀfb¦fbOÞXf EUÔ »ffÔþe¦fPÞX, ÀMXSX»ffBMX IYfg´fSX AfdQ IZY ´fid°fd³fd²f, ff»fIYû IZY 540 ¸fZ¦ffUfgMX dUôb°f ÀfÔ¹fÔÂf ´fi¸fbJ AfSX.IZY. ²f³f¨fûd»f¹ff, 1200 ¸fZ¦fUfgMX dUôb°f ÀfÔ¹fÔÂf ´fi¸fbJ AfVfb°fû¿f dõUZQe, ff»fIYû ¸fdWX»ff ¸fÔOX»f IYe UdSXâ ´fQfd²fIYfSXe ßfe¸f°fe øYd¨f IbY»fßfZâ AüSX ßfe¸f°fe SXdV¸f Àfû³fe ÀfdWX°f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ Ad²fIYfSXe, IY¸fʨffSXe AüSX CX³fIZY ´fdSXUfSXþ³f ¸füþcQ ±fZÜ JZ»f Af¹fûþ³f ¸fZÔ C ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f dU·ff¦f IZY Àf¸fÀ°f M Ad²fIYfdSX¹fûÔ-IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe ÀfdIiY¹f Y ·ff¦feQfSXe WX`Ü K