Views
8 months ago

Objektivat e arritjes Punoi: Enkeleda Sinjari, Evelina Braka

pasuritë klimatike dhe

pasuritë klimatike dhe mënyrën e shfrytëzimit të tyre për qëllime ekonomike dhe turistike; të ndërtojë dhe të interpretojë grafikët e regjimit të elementëve krysorë klimatikë. klimws dhe relievit Të identifikojë ndryshimet që kanë midis tyre tipat e klimës së trevave shqiptare pasojave negative të klimës. 3 HIDROGRAFIA E TREVAVE SHQIPTARE Të interpretojë rolin e faktorëve dhe kushteve të formimit të hidrografisë së trevave shqiptare, të përbërjes së saj me larmi objektesh hidrografike, të regjimit të rrjedhjes, të veçorive kryesore të këtyre objekteve; të vlerësojë pasuritë ujore dhe potencialet turistike të brigjeve detare dhe liqenore, mënyrën e shfrytëzimin të tyre për qëllime ekonomike dhe turistike; të njohë shkaktarët e ndotjes së ujit dhe rrugët e mbrojtjes së kësaj pasurie; të ndërtojë dhe të interpretojë grafikët e regjimit të rrjedhjes dhe të njohë hartën e rrjetit hidrografik të trevave shqiptare. Të tregojë në hartë 5 lumenjtë më të gjatë të Republikës së Shqipërisë. Të evidentojë ndryshimet midis veçorive të bregdetit shqiptar të Adriatikut dhe Jonit Të sugjerojë jo më pak se 3 mënyra të përdorimit të ujit të liqeneve. Të ndërtojë, interpretojë dhe krahasojë grafikët dhe vlerat e prurjes së dy lumenjve të trevave Shqiptare. Të vlerësojë rëndësinë e pasurive ujore të trevave shqiptare në zhvillimin ekonomik të vendit. 4 TOKAT, BIMËSIA DHE BOTA SHTAZORE Të shpjegojë konceptin toka pjellore dhe të varfëra, të njohë faktorët dhe shkaqet e dëmtimit, degradimit dhe ndotjes së tokave, rrugët e mbrojtjes së tyre. Të shpjegojë shkaqet e larmisë së bimësisë dhe të botës shtazore të trevave shqiptare; përbërjen e saj sipas kateve bimore, llojet e kafshëve të egra; të njohë pasuritë floristike dhe faunistike, shkallën e dëmtimit dhe degradimit të mbulesës bimore dhe rrugët e e mbrojtjes dhe ripërtëritjes së saj. Të përshkruajë me fjalët e tekstit karakteristikat e tokave pjellore dhe të varfra Të listojë katet e bimësisë në trevat shqiptare Të shpjegojë me fjalë procesin e erozionit dhe të ndotjes duke e konkretizuar me shembuj. Të vlerësojë gjendjen aktuale të pasurive floristike dhe faunistike të trevave shqiptare Të sugjerojnë ide për përmirësimin e gjendjes floristike dhe faunistike në trevat shqiptare

Nr. 1. 2. 3. Tema e mësimit për cdo orë. Qeveria e Vlorës dhe Konferenca e Londrës Lufta për çlirimin dhe bashkimin kombëtar në viset e pushtuara nga Serbia dhe Mali I Zi (1912-1915) Shqipëria gjatë regjimit të Vidit Objektivat implikues të programit për secilën temë Të përshkruajnë rrethanat në të cilat u formua qeveria e I.Qemalit,qëndrimin që mbajti ajo ndaj Luftes Ballkanike, masat e marra prej saj dhe vendimin e Konferencës së Ambasadorëve në Londër për kufijtë dhe njohjen e pavarësisë Të tregojnë format e dhunës e të terrorit serbo-malazez që shkaktuan kryengritjet shqiptare në vitin 1913 e më pas. Të përshkruajnë qëndrimin që mbajti qeveria e Vidit pas caktimit të kufijëve të Shqipërisë, veçanërisht me lëvizjen vorioepiriote. Të shpjegojnë rrethanat e ardhjes së princ Vidit në Shqipëri, veçanërisht për statusin organik të Shqipërisë Të konkretizojë në harte kufijtë ku shtriu pushtetin e saj Qeveria e Vlorës pas formimit të saj. Të përshkruajë 2 qëndrimet që u mbajtën në Konferencën e Londrës Të tregojë në hartë territoret të cilat Konferenca e Amasadorëve i dha Serbisë dhe Malit të Zi. Objektivat e arritjes sipas niveleve. Niveli bazë Niveli mesetar Niveli lartë. Të renditë të paktën 5 nga Të analizojë duke masat që mori qeveria sjellë të paktën 2 për organizimin e shtetit të argumenta për ri Shqiptar. padrejtësinë ndaj Të vërë në dukje 2 vendimet Shqipërisë në kryesore të mara nga Konferencën e Konferenca e Londrës për Abasadorëve Shqipërinë. të 1913. Të përshkruajë me fjalwt e tekstit situaten në Shqipëri në prag të ardhjes së Princ Vidit. Te tregojë vendimet e Protokollit të Korfuzit. Të diferencojë duke u bazuar në të dhënat e tekstit të paktën 5 nga format e terrorit e dhunës që qeveria e Serbisëdhe Malit të Zi realizoi ndaj Popullsisë kosovare. Të renditw masat që mori Princ Vidi me ardhjen e tij në Shqipëri. Të shpjegojë problemet me të cilat u përball ai. Të analizojë duke treguar në hartë kryengritjen e vitit 1913 të shqiptarëve ndaj masave regresive që mori Serbia dhe Mali i Zi. Të analizojë duke përmendur 2 faktorët e brendshëm e të jashtëm që detyruan Vidin të largohej nga Shqipëria.

Politika e-City Nentor-Dhjetor 2012.pdf - CRCA
E NDJEKIN N'LIGJERATE - Gazeta Express
Viti II. Nr. 77, 11 shkurt 2013 - knsh.org
Armët e Vogla dhe të Lehta në Shqipëri - Saferworld
01 - ballina N39.cdr - knsh.org
Raporti i investimeve të huaja direkte Shqipëri 2011 - Ministry of ...
DIELLI DEMOKRISTIAN - Albinfo.ch
menaxhmenti politik - FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Office in Skopje
REPUBLIKA E SHQIPERISE PROFILI I MIGRACIONIT - IOM Tirana
01 - ballina N45.cdr - knsh.org
Stiglic Džozef E Protvrečnosti globalizacije SBM-x 2004.pdf
HIDROENERGJIA E QËNDRUESHME NË HARKUN ... - WWF
FLASIN JAVEN E ARDHSHME - Gazeta Express
'N' Roses, 'lufta' e bluzave - Gazeta Express
Mësuesi - Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Shkarko Revistën - Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Hulumtim kërkimor mbi nivelin e Dhunës në Baza Gjinore ... - UNFPA