Views
10 months ago

Objektivat e arritjes

Nr. Temat mësimore

Nr. Temat mësimore Objektivi implikues të programit Objektivat e arritjeve sipas niveleve Niveli Baze Niveli Mesatar Niveli I Larte 1 Hapësira gjeografike shqiptare Të njohë pozitën gjeografike të trevave shqiptare në Ballkan, në Evropë dhe në Mesdhe; të interpretojë rolin e kësaj pozite në dukuritë natyrore, popullimin dhe zhvillimin social – ekonomik të tyre. Të tregojë në hartë 3 nga 6 trevat shqiptare të copëtuara në Ballkan. Të përshkruajë me fjalë e tyre pozitën gjeografike të trevave shqiptare në Ballkan, Mesdhe dhe Europë. Të vlerësojë rolin e pozitës gjeografike në dukuritë natyrore , popullimin dhe zhvillimin social e ekonomik të tyre 2 Harta politike e trevave shqiptare Të njohë dhe të interpretojë proceset historike, politike dhe gjeografike që përcaktuan ndryshimet dhe formimin e hartës politike të trevave shqiptare, shkaqet e copëtimit të tyre në disa shtete ballkanike; statusi i sotëm politik dhe e ardhmja e tyre në familjen e madhe evropiane. Të plotësojë linjën e kohës me 2 nga format e organizimit administrative nga Antikiteti deri në shpalljen e Pavarësisë. Të vërë në dukje veçoritë e organizimit administrative në trevat shqiptare nga Antikiteti deri në shpalljen e Pavarësisë Të vlerësojë rëndësinë e shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë dhe të Kosovës 3 Krahasimi i hartës politike Të njohin përbërjen e trevave shqiptare, vendosjen e tyre sipas shteteve, t’i dallojnë ato në hartën politike të Evropës Juglindore. Të tregojë në hartën politike të Ballkanit vendndodhjen relative të pjesëve përbërëse të trevave shqiptare Të plotësojë hartën memece duke identifikuar krahinat dhe qytetet kryesore të shkëputura nga trungu mëmë Të analizojë faktorët që kanë ndikuar historikisht në ndryshimet e shpeshta të hartës politike të trojeve shqiptare. Punoi:Enkeleda Sinjari dhe Evelina Braka Page 1

Nr Temat mësimore Objektivi implikues të programit Objektivat e arritjeve sipas niveleve Niveli Baze Niveli Mesatar Niveli I Larte 1 NDËRTIMI GJEOLOGJIK DHE NATYRA E RELIEVIT TË TREVAVE SHQIPTARE Të vlerësojë rolin e pozitës gjeologjike, të formimit dhe të përbërjes së truallit të trevave shqiptare në larminë e dhe shumëllojshmërinë e pasurive minerare të tyre; mundësitë që ofrojnë këto pasuri në zhvillimin e tyre. Të shpjegojë veçoritë kryesore dhe larminë e formave të relievit të trevave shqiptare, të njohë shtrirjen e elementëve kryesorë të këtij relievi dhe të interpretojë rolin e tyre në dukuritë natyrore, në popullimin dhe në zhvilllimin ekonomik; të njohë hartën fizike të trevave shqiptare, vendosjen e elementëve kryesorë të relievit të tyre dhe të evidentojnë shpërndarjen e qendrave të banuara në format kryesore të tij. Te identifikojë 3 prej llojeve të shkëmbinjve që janë formuar në truallin shqiptarë Të përshkruajë me fjalët e tij larminë e pasurive minerale duke treguar në hartë zonat e tyre. -të përshkruajë vecoritë kryesore të relievit të trevave shqiptare duke treguar në hartë format kryesore të tij Të analizojë mundësitë që ofrojnë pasuritë minerale në zhvillimin e trevave shqiptare. Të analizojë lidhjen midis elementeve kryesore të relievit me shpërndarjen e qendrave të banuara në format kryesore të tyre. 2 KLIMA E TREVAVE SHQIPTARE Të shpjegojë veprimin e faktorëve të formimit të klimës, veçoritë kryesore dhe larminë e saj në trevat shqiptare, tiparet e elementëve kryesorë klimatikë dhe të vlerësojnë Të identifikojë 2 tiparet e përgjithshme të klimës në trevat shqiptare Të listojë 3/5 faktorët e formimit të klimës Të të listojë gjithë faktorët e formimit të klimës brenda 3 minuteve duke shpjeguar ndikimin e tyre. Të bëjë lidhjen midis klimës Të analizojë dukuritë positive dhe negative të klimës në trevat shqiptare Të sugjerojë mënyra të shmangjes së disa prej Punoi:Enkeleda Sinjari dhe Evelina Braka Page 2

Politika e-City Nentor-Dhjetor 2012.pdf - CRCA
Viti II. Nr. 77, 11 shkurt 2013 - knsh.org
E NDJEKIN N'LIGJERATE - Gazeta Express
Download (PDF, 7.45MB) - AleancaKuqeZi
DUA LIPA KRENARE ME KOSOVËN
01 - ballina N18.cdr - knsh.org
revista korrik 2008 18.08 - Garda
POSTA SHQIPTARE Sh.a ÇERTIFIKATAT E SIGURISE ...
Armët e Vogla dhe të Lehta në Shqipëri - Saferworld
D an e tech n iczn e - tiptopopony.pl
Të qënurit palë Domethënia e Sarkozisë Dashuria e Parë ... - saktivista
DALLAVERET E VERIOREVE - Gazeta Express
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
2. Njësia e Gjyqtarëve të EULEX-it
Fjalime në Konferencën e Përgjithshme - The Church of Jesus ...