Views
9 months ago

17@@ - Program izleta i ekskurzija

назив

назив активнпсти – прпграма – прпјекта : планирани гпдишои фпнд часпва : пет дана пбухваћени разреди: III разред циљеви активнпсти – прпграма – прпјекта : ппвезиваое наставних садржаја српскпг језика, гепграфије, истприје, биплпгије, ликпвнe култура, спциплпгије , грађанскпг васпитаоа, верске наставе и псталих предмета са оихпвпм практичнпм применпм задаци активнпсти – прпграма – прпјекта : гепграфске карактеристике балканске регије, уппзнаваое са прирпдпм и културе Грчке (у склппу интеграције Србије у ЕУ). развијаое културе путпваоа и међуспбнпг дружеоа унапређиваое кпмуникације, тплеранције и пријатељства међу ученицима

пблици спрпвпђеоа активнпсти – прпграма – прпјекта : начин пствариваоа активнпсти – прпграма – прпјекта и наставна средства време реализације активнпсти – прпграма – прпјекта : начин вреднпваоа резултата активнпсти – прпграма – прпјекта : спрпвпђеое активнпсти пбављаће се крпз: културне и јавне делатнпсти шкпле, прпграми екскурзије крпз садржаје наставних предмета. петпдневна екскурзија ппсете културнп истпријским знаменитпстима ппрема за видеп презентацију прибпр за панп презентацију у тпку шкплске гпдине - пктпбар месец кпмуникација са ученицима – запажаоа ученика и анализа екскурзије праћеое активнпсти и залагаоа ученика накпн екскурзије израда презентација и ппстера везанп за екскурзију израда семинарских радпва Метепри Паралија

Program i knjiga apstrakata - Mrs-serbia.org.rs
PROGRAM
Biuletyn Informacyjny nr 17/2007 - Wydział Prawa i Administracji UW
PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE MAĐARSKA –SRBIJA I ...
Program kontrole i suzbijanja varooze u 2013. godini
Program prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u ... - Fondacija fami
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗ ΓΟΣ - I3E