Views
3 months ago

17@@ - Program izleta i ekskurzija

AKTИВНПСТИ …..

AKTИВНПСТИ ….. Вишеград САДРЖАЈИ СЕНТ АНДРЕЈА - Сент Андреја, некада најсеверније село Срба у Мађарској и некадашње седиште српских Патријарха Данас је Сент Андреја познато и лепо туристичко место , стециште боема и уметника . Градић је препун радњи са сувенирима , антиквитетима , бутицима , ресторанима и посластичарницама . - Обилазак спомен куће Јакова Игњатовића , Саборне и Преображенске цркве и музеја , Трга Вука Караџића . Слободно време за шетњу туристичким центром Сент Андреје или посета великој фабрици накита Caprice ВИШЕГРАД - Вишеград , мали град у округу Пешта у Мађарској . Смештен је северно од Будимпеште на десној обали Дунава . У граду је 2001. године живело 1,654 становника . Вишеград је познат по остацима рано ренесансне летње палате мађарског краља Матије Корвина и средњовековне цитаделе . - Разгледање града ЕСТЕРГОМ Естергом је био главни град Краљевине Мађарске између 10 и 13. века и био је краљевски град све док се тадашњи мађарски краљ Бела IV није прво преместио у Вишеград a после у Будим . Естергом је и данас седиште примаша (Prímás ) католичке цркве у Мађарској . Град има познати музеј хришћана (Keresztény Múzeum) , где је највише уметничких колекција везаних за цркву и хришћанство у Мађарској . Такође град има и базилику која је највећа у Мађарској . Сент Андреја Уочавање карактеристика : природне средине, друштвеног миљеа земље Европске уније, историје, католичких богомоља, сличности и разлике култура; традиције и обичаја народа. Праћење пута којима је текла сеоба Срба, српски културни и верски центри у Мађарској, православна архитектура, фрескосликарство и иконопис Будимпешта – Сечеоијев ланчани мпст средњевековна и ренесансна архитектура ( утврђења), српско- угарске везе

назив активнпсти – прпграма – прпјекта : планирани гпдишои фпнд часпва : четири дана пбухваћени разреди: сви разреди циљеви активнпсти – прпграма – прпјекта : унапређеое наставе физичкпг васпитаоа развијаое интереспваоа ученика за сппртске активнпсти и здарвим начинпм живљеоа Рељеф Кппапнпка задаци активнпсти – прпграма – прпјекта : Ски мапа Кппапнпка гепграфске карактеристике уже Србије, планине Кппапник, уппзнаваое са прирпдпм планинскпг предела, сппртскп – рекреативне активнпсти, шкпла скијаоа- пд базичнпг дп напреднпг курса развијаое става ученика према пчуваоу прирпде и пптреби раципналнпг и пдгпвпрнпг пднпса према прирпди и људима развијаое културе путпваоа и међуспбнпг дружеоа унапређиваое кпмуникације, тплеранције и пријатељства међу ученицима

xin quý bạn đọc bấm vào đây để đọc tòan bài
Program i informacje - karlino.home.pl
Program i knjiga apstrakata - Mrs-serbia.org.rs
ramowy program i forum gospodarczego - Pracodawcy Pomorza