Views
10 months ago

17@@ - Program izleta i ekskurzija

пблици

пблици спрпвпђеоа активнпсти – прпграма – прпјекта : начин пствариваоа активнпсти – прпграма – прпјекта и наставна средства време реализације активнпсти – прпграма – прпјекта : начин вреднпваоа резултата активнпсти – прпграма – прпјекта : спрпвпђеое активнпсти пбављаће се крпз: културне и јавне делатнпсти шкпле, прпграми зимпваое крпз садржаје наставних предмета. петпдневнп зимпваое - ппсете културнп истпријским знаменитпстима - сппртске активнпсти прганизација је у сарадои са планинарским друштвпм „Ртао“, кпје распплаже пбјектпм примереним за смештај, исхрану и пдмпр ученика. у тпку шкплске гпдине - јануар - март кпмуникација са ученицима – запажаоа ученика и анализа зимпваоа праћеое активнпсти и залагаоа ученика накпн зимпваоа израда презентација и ппстера везанп за зимпваое израда филмске презентације ппрема за видеп презентацију прибпр за панп презентацију

AKTИВНПСТИ ….. УЖА СРБИЈА - КОПАОНИК САДРЖАЈИ “ Сребрна планина” - највећи планински масив у Србији, који се пружа од северозапада ка југоистоку дужином од око 75 km, досежући у средњем делу ширину од око 40 km. Један његов део је заштићена зона под именом Национални парк Копаоник у оквиру кога постоји већи број заштићених природних целина. Његов највиши врх је Панчићев врх са 2017 m нмв. на коме се налази маузолеј чувеног српског природњака по коме је добио име. Цео масив је добио назив по великом рудном богатству које је на њему експлоатисано још од средњег века. На његовом ширем простору је смештен читав низ културно-историјских споменика из периода од XII до XV века. Захваљујући развијеном туристичком центру са савременим хотелима и пратећим објектима, Копаоник представља једну од најпопуларнијих туристичких дестинација и највећи скијашки центар у Србији. . Воденице поточаре Беле стене Водопад Јеловарник

trans
Wiener Philharmonika_Gesamt
Program - Wiedza i Edukacja
Program i informacje - karlino.home.pl
Program - Wiedza i Edukacja
MyLuxBook I Winter 2016/17
IPARD PROGRAM MJERA 101 I 103
Program i knjiga apstrakata - Mrs-serbia.org.rs
Biuletyn Informacyjny nr 17/2007 - Wydział Prawa i Administracji UW
i heart rite aid: 07/11 - 07/17 ad
Astronomija u 17. i 18. stoljeća
PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE MAĐARSKA –SRBIJA I ...
Program kontrole i suzbijanja varooze u 2013. godini
Program prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u ... - Fondacija fami
2017 Fall I Program Guide_Final-8.2
PROGRAM - MUZ-ART Sklep muzyczny i
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17