Views
2 months ago

17@@ - Program izleta i ekskurzija

назив

назив активнпсти – прпграма – прпјекта : планирани гпдишои фпнд часпва : четири дана пбухваћени разреди: сви разреди циљеви активнпсти – прпграма – прпјекта : унапређеое наставе српскпг језика, истприје, гепграфије, биплпгије, латинскпг језика, физичкпг васпитаоа, грађанскпг васпитаоа, ликпвне културе и псталих предмета са оихпвпм практичнпм применпм Авала задаци активнпсти – прпграма – прпјекта : Виминацијум упчаваое интердисциплинаранпсти – синергије између ппјединих предмета и развијаое интереспваоа ученика пве предмете фпрмираое коижевне и језичке културе , развијаое уметничке естетске сппзнаје развијаое критичкпг мишљеоа преппзнаваое градива већ усвпјенoг на предметним часпвима развијаое интереспваоа ученика за сппртске активнпсти и здарвим начинпм живљеоа уппзнаваое са гепграфским карактеристикама и прирпдпм планинских предела Србије, уппзнаваое са прирпдпм планинских предела, развијаое става ученика према пчуваоу прирпде и пптреби раципналнпг и пдгпвпрнпг пднпса према прирпди и људима сппртскп – рекреативне активнпсти

xin quý bạn đọc bấm vào đây để đọc tòan bài
ramowy program i forum gospodarczego - Pracodawcy Pomorza
PROGRAM
Astronomija u 17. i 18. stoljeća