Views
5 months ago

17@@ - Program izleta i ekskurzija

пблици

пблици спрпвпђеоа активнпсти – прпграма – прпјекта : начин пствариваоа активнпсти – прпграма – прпјекта и наставна средства време реализације активнпсти – прпграма – прпјекта : начин вреднпваоа резултата активнпсти – прпграма – прпјекта : спрпвпђеое активнпсти пбављаће се крпз: културне и јавне делатнпсти шкпле, прпграми излети ппсете сппртскп-рекреативни дани крпз садржаје наставних предмета. излети ппсете сппртскп рекреативни дани прганизација ппјединих излет је у сарадои са планинарским друштвпм Зубптехничке шкпле „Каопн шестице“ у тпку шкплске гпдине кпмуникација са ученицима – запажаоа ученика и анализа зимпваоа праћеое активнпсти и залагаоа ученика накпн зимпваоа израда презентација и ппстера везанп за зимпваое и израда филмске презентације ппрема за видеп презентацију прибпр за панп презентацију

AKTИВНПСТИ ….. СЕПТЕМБАР САДРЖАЈИ припреме за извођење планираних излета и посета ПКТПБАР Посета Сајму књига и учила - у халама Београдског сајма , у месецу октобру, одржава се Међународни сајам књига. Посета сајму је прилика да се још једном подсетимо истинских вредности и књизи дамо значај који завређује. - У организацији школе , са предметним професорима , ученици посећују сајам са циљем стварања читалачких навика код ученика и развијања интереса за писану реч. Код ученика се такође жели развити критичко мишљење о књижевним делима и проширити ниво опште културе везане за књижевнике и књижевна дела Сајам коига и учила Виминацијум Организована посета локалитету Виминацијум - Виминацијум (лат. Viminacium) је археолошко налазиште у близини Старог Костолца, 2 километара од Пожаревца. Римски војни логор и град настао је у I и трајао до почетка VII века. Био је један од најзначајнијих легијских логора на Дунаву, а извесно време и главни град римске провинције Горње Мезије (Moesie Superior), која је обухватала највећи део Србије, северну Македонију и део северозападне Бугарске. Под Хадријаном стекао је статус муниципија, града са високим степеном аутономије који подразумева и независну градску управу а за владавине Гордијана III постаје колонија римских грађана и добија право на ковање локалног новца. У оквирима римске управе био је то највећи статус који један град може да досегне. Овде је 211. године Септимије Север прогласио царем свога сина Каракалу. Процењује се да је град имао 48 хиљада становника а у њему су такође боравиле две легије, легија IV Флавија и легија VII Клаудија. Био је седиште епископа у 4. веку, а касније добија статус митрополије... - посети претходи стручно предацање -„Виминацијуму у сусрет“- за ученике првог разреда - У организацији школе , са предметним професорима , ученици посећују локалитет са циљем да се код ученика потврди научено градиво и повеже са сродним наставним тема из других предмета и подстuцања њиховог даљег самосталног истраживања

Program i informacje - karlino.home.pl
Program i knjiga apstrakata - Mrs-serbia.org.rs
PROGRAM
xin quý bạn đọc bấm vào đây để đọc tòan bài