Views
10 months ago

17@@ - Program izleta i ekskurzija

Програм

Програм екскурзија Члан 21. (1) Школа планира извођење екскурзија, на начин и под условима утврђеним планом и програмом наставе и учења. (2) Програм екскурзија саставни је део школског програма и годишњег плана рада школе. (3) Приликом извођења екскурзије нарочито се мора водити рачуна о свим видовима заштите и безбедности ученика. Програм студијске посете Члан 21а Наставник може у току школске године да део наставе проведе у одговарајућој средњој школи у иностранству, а на основу међународног уговора о размени и мобилности.

назив активнпсти – прпграма – прпјекта планирани гпдишои фпнд часпва : пбухваћени разреди: сви разреди циљеви активнпсти – прпграма – прпјекта : вишедневне екскурзије Екскурзије су факултативни ваннаствни пблик пбразпвнпг рада, чије извпђеое се планира ван шкпле - у сврху испуоаваоа пдређених пбразпвнп – васпитних циљева и задатака : савладаваое дела наставнпг прпграма неппсредним уппзнаваоем прирпдне и друштвене средине, културнпг наслеђа, пствариваое циљева из пбласти интелектуалнпг, мпралнпг, прпфесипналнпг, спцијалнпг, естетскпг и физичкпг васпитаоа. задаци активнпсти – прпграма – прпјекта : прпучаваое пбјеката и прирпде, упчаваое узрпчнп- ппследичних пднпса у кпнкретним прирпдним и друштвеним услпвима, стицаое нпвих сазнаоа, развијаое интереспваоа за прирпду и изграђиваое екплпшких навика, ппдстицаое исппљаваоа ппзитивних екплпшких дпживљаваоа, уппзнаваое људи и занимаоа карактеристичних за ппједине крајеве, развијаое ппзитивнпг пднпса према наципналним уметничким и културним вреднпстима, изграђиваое естетских, културних и сппртских навика, развијаое ппзитивних спцијалних пднпса међу ученицима, ученицима и наставницима и сл.

11. Wiener Rheumatag - Rheuma Hilfe
Sommarfröjd i Ludgo blir program i radio
Razvoj elektriciteta i magnetizma do kraja 17. stoljeća
Pobierzcie program i listę filmów startujących w konkursie.
Program prekogranične saradnje Mađarska - Rumunija i Mađarska
Lonely Planet Trans-Siberian Railway (Travel Guide)
Δωρεάς Λυκουρέντζου - δημοσια βιβλιοθηκη τριπολης