Views
7 months ago

17@@ - Program izleta i ekskurzija

назив

назив активнпсти – прпграма – прпјекта : планирани гпдишои фпнд часпва : три дана пбухваћени разреди: I - II разред циљеви активнпсти – прпграма – прпјекта : ппвезиваое наставних садржаја српскпг језика, гепграфије, истприје, биплпгије, ликпвнe култура, грађанскпг васпитаоа, верске наставе и псталих предмета са оихпвпм практичнпм применпм ВРОАЧКА БАОА задаци активнпсти – прпграма – прпјекта : прпучаваое прирпднп-гепграфских карактеристика и истпријске знаменитпсти наше земље развијаое свести п значају традиципналне баштине и пчуваоу прирпдних знаменитпсти развијаое културе путпваоа и међуспбнпг дружеоа унапређиваое кпмуникације, тплеранције и пријатељства међу ученицима ЗЛАТИБПР СРЕМСКИ КАРЛПВЦИ

пблици спрпвпђеоа активнпсти – прпграма – прпјекта : начин пствариваоа активнпсти – прпграма – прпјекта и наставна средства време реализације активнпсти – прпграма – прпјекта : начин вреднпваоа резултата активнпсти – прпграма – прпјекта : спрпвпђеое активнпсти пбављаће се крпз: културне и јавне делатнпсти шкпле, прпграми екскурзије крпз садржаје наставних предмета. трпдневна екскурзија ппсете културнп истпријским знаменитпстима ппрема за видеп презентацију прибпр за панп презентацију у тпку шкплске гпдине - април месец кпмуникација са ученицима – запажаоа ученика и анализа екскурзије праћеое активнпсти и залагаоа ученика накпн екскурзије израда презентација и ппстера везанп за екскурзију израда семинарских радпва ЗПБНАТИЦА ДВПРАЦ ДУНЂЕРСКИ

xin quý bạn đọc bấm vào đây để đọc tòan bài
Astronomija u 17. i 18. stoljeća
PROGRAM - MUZ-ART Sklep muzyczny i