Views
10 months ago

31 जन

ð ñ ´ lEikndh;

ð ñ ´ lEikndh; ÕÁÅU ßãè Áô Âê´ÁèÂçÌ ×Ù Öæ° ÚUæCýÂçÌ ÚUæ×ÙæÍ ·¤ôçß´Î ·Ô¤ ¥çÖÖæá‡æ ·Ô¤ âæÍ ãè â´âÎ ·Ô¤ ÕÁÅU â˜æ ·¤è àæéL¤¥æÌ ãô »§üÐ v ȤÚUßÚUè ·¤ô ×ôÎè âÚU·¤æÚU ·¤æ ¥´çÌ× Âê‡æü ÕÁÅU Âðàæ ãô»æÐ ÕèÌð ·¤éÀ â×Ø ×ð´ Îðàæ ·¤è ¥ÍüÃØßSÍæ Ùð ·¤§ü çã¿·¤ôÜð ¹æ° ãñ´Ð ÙôÅUÕ´Îè ¥õÚU Áè°âÅUè ·¤æ ¥âÚU âð ¥æ× ¥æÎ×è ¥õÚU ÀôÅUð ·¤æÚUôÕæçÚUØô´ ·¤ô ©ÕÚUÙð ×ð´ ·¤æȤè ×àæP¤Ì ·¤ÚUÙè ÂǸèÐ §â·Ô¤ ÕæÎ ¹ælæóæ ·¤è ×ã´»æ§ü, ÂðÅþôÜ-ÇèÁÜ ·¤è ÕɸÌè ·¤è×Ìô´ Ùð ·¤×ÚU ·¤ô ÍôÇ¸æ ¥õÚU Ûæé·¤æ çÎØæÐ ¥Õ âÚU·¤æÚU ¥Àð çÎÙ ¥æ°´»ð ·¤æ ÙæÚUæ Öè Ùãè´ Ü»æÌèÐ ©âð ÂÌæ ãñ ¿æÚU âæÜ ×ð´ ¥Àð çÎÙô´ ·¤æ ¥ãâæâ ÁÙÌæ ·¤ô Ùãè´ ãé¥æÐ §âçÜ° ¥Õ ÁÙÌæ ·¤ô ÖÚU×æÙð ·Ô¤ ÎêâÚUð ÌÚUè·Ô¤ Éê´É çÜ° »° ãñ´Ð Áñâð ÕÌæØæ »Øæ ç·¤ çßÎðàæè ÚUðçÅU´» °Áð ´çâØæ´ ã×æÚUè ¥ÍüÃØßSÍæ ·¤ô ¥Àæ ×æÙÌè ãñ ´Ð çßÎðàæè ·¤æÚUôÕæÚUè çÙßðàæ ·Ô¤ çÜ° ÌñØæÚU ÕñÆð ãñ´Ð ÂýÏæÙ×´˜æè Îæßôâ »°, Ìô §â·¤æ Öè ¹êÕ Âý¿æÚU ãé¥æ ç·¤ Îð¹ô ã×æÚUð ×ôÎèÁè ßñçE·¤ SÌÚU ÂÚU ÖæÚUÌèØ ÕæÁæÚU ·¤è ·ñ¤âè ¥Àè Àçß ÕÙæ ÚUãð ãñ´Ð ©‹ãô´Ùð Ìô ßãæ´ §´çÇØæ ×è‹â çÕÁÙðâ ·¤æ ×´˜æ ãè Îð çÎØæÐ §â ÕÁÅU â˜æ ·Ô¤ ÂãÜð ×ôÎèÁè Ùð ·¤ãæ Íæ ç·¤ Üô·¤ÜéÖæßÙ ÕÁÅU Ùãè´ ãô»æÐ Üðç·¤Ù ¥Õ ©‹ãô´Ùð ·¤ãæ ç·¤ Øã ÕÁÅU Îðàæ ·¤è Õɸ ÚUãè ¥ÍüÃØßSÍæ ·¤ô °·¤ Ù§ü ª¤Áæü ÎðÙð ßæÜæ ãô»æÐ âæ×æ‹Ø Üô»ô´ ·¤è ¥æàææ¥ô´ ·¤ô ÂêÚUæ ·¤ÚUÙð ßæÜæ ãô»æÐ ¥æ× Üô»ô´ ·¤è ©×èÎô´ ·¤è ÕæÌ Ìô ÂýÏæÙ×´˜æè Ùð ·¤è ãñ, Üðç·¤Ù €UØæ ßð ÁæÙÌð Öè ãñ´ ç·¤ ¥æ× ¥æÎ×è â¿×é¿ €UØæ ¿æãÌæ ãñ? âéÚUçÿæÌ Ùõ·¤ÚUè, Õ¿ô´ ·Ô¤ çÜ° âSÌè ÎÚUô´ ×ð´ ©žæ× çàæÿææ ·¤è âéçßÏæ, Õè×æÚUè ÂÚU §ÜæÁ ·¤è âãêçÜØÌ, ÚUãÙð ·¤ô É´» ·¤æ ×·¤æÙ ¥õÚU çÕÙæ ·¤ÅUõÌè ·Ô¤ âæ»-âŽÁè, ÎêÏ, ȤÜ, ×æ´â- ¥´Çð ¥æçÎ ¹ÚUèÎÙð ·¤è ÿæ×ÌæÐ ¥»ÚU çã´ÎéSÌæÙ ·¤è ÁÙÌæ ·Ô¤ Âæâ Øã âÕ â¿×é¿ ¥æ Áæ°, Ìô §â Îðàæ ·¤è ÕãéÌðÚUè â×SØæ°´ ¥ÂÙð ¥æ âéÜÛæ Áæ°´»èÐ Üðç·¤Ù ¥Öè Øã âÕ çÎßæSߌ٠·¤è ÌÚUã Ü»Ìæ ãñÐ çÕÙæ ·¤Áü ·Ô¤ Âɸæ§ü, ƒæÚU, §ÜæÁ ·¤éÀ ×é×ç·¤Ù Ùãè´ ÚUã »Øæ ãñÐ Ùõ·¤ÚUè ÂæÙð Øæ ·¤æÚUôÕæÚU ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° çÚUEÌ ¥çÙßæØü ãô »§ü ãñÐ âæ×æ‹Ø ÖôÁÙ Ì·¤ ×ð´ ·¤ÅUõÌè ·¤ÚUÙè ÂǸÌè ãñÐ §â·Ô¤ ÕæÎ Öè ¥»ÚU âÚU·¤æÚU ·¤ã ÚUãè ãñ ç·¤ ÕÁÅU âð ¥ÍüÃØßSÍæ ·¤ô Ù§ü ª¤Áæü ç×Üð»è Ìô Øã Îð¹Ùæ çÎÜ¿S ãô»æ ç·¤ Øã ª¤Áæü ¥æç¹ÚU ¥æ°»è ·¤ãæ´ âðÐ ¥ÂÙð ¥çÖÖæá‡æ ×ð´ ÚUæCýÂçÌ Ùð ·¤ãæ ç·¤ ·¤×ÁôÚU ß»ô´ü ·Ô¤ çÜ° â×çÂüÌ ×ðÚUè âÚU·¤æÚU â´çßÏæÙ ×ð´ çÙçãÌ ×êÜÖæßÙæ ÂÚU ¿ÜÌð ãé° Îðàæ ×ð´ âæ×æçÁ·¤ ‹ØæØ ÌÍæ ¥æçÍü·¤ Üô·¤Ì´˜æ ·¤ô âàæQ¤ ·¤ÚUÙð ¥õÚU ¥æ× Ùæ»çÚU·¤ ·Ô¤ ÁèßÙ ·¤ô ¥æâæÙ ÕÙæÙð ·Ô¤ çÜ° ·¤æØü ·¤ÚU ÚUãè ãñÐ §â â˜æ ×ð ´ ÌèÙ ÌÜæ·¤ ÂÚU çßÏðØ·¤ ÂæçÚUÌ ·¤ÚUæÙð ·¤è ·¤ôçàæàæ âÚU·¤æÚU ·¤è ãñÐ ÚUæCýÂçÌ Ùð §â ÂÚU ·¤ãæ ç·¤ ÌèÙ ÌÜæ·¤ ÂÚU ·¤æÙêÙ ÕÙÙð ·Ô¤ ÕæÎ ×éçSÜ× ÕãÙ-ÕðçÅUØæ´ Öè ¥æˆ×â×æÙ ·Ô¤ âæÍ ÖØ×éQ¤ ÁèßÙ Áè â·Ô¤´»èÐ ·¤×æÜ ãñ Øã âÚU·¤æÚU ×éçSÜ× ×çãÜæ¥ô´ ·Ô¤ ¥æˆ×â×æÙ ·¤ô Üð·¤ÚU Ìô çȤR¤×´Î ãñ, Üðç·¤Ù â×ê¿ð ¥ËÂâ´Ø·¤ â×éÎæØ ×ð´ âéÚUÿææ ¥õÚU â×æÙ ·¤æ Öæß Á»ð, °ðâæ ×æãõÜ ÕÙæÙð ×ð´ ßã ¥Õ Ì·¤ ¥âÈ¤Ü çι ÚUãè ãñÐ ÚUæCýÂçÌ Ùð ·¤ëçá, çàæÿææ, ÚUôÁ»æÚU, ×çãÜæ âéÚUÿææ, Õè×æ, SßæS‰Ø Áñâð ¥Ü»-¥Ü» ×ô¿ô´ü ÂÚU âÚU·¤æÚU ·¤è ©ÂÜçŽÏØô´ ·¤æ ¹êÕ Õ¹æÙ ç·¤ØæÐ ©Ù·Ô¤ ¥çÖÖæá‡æ ·¤è ãÚUð·¤ ÕæÌ ·¤ô â¿ ×æÙð´ Ìô §â Îðàæ ×ð´ âôÙð ·¤è ç¿çǸØæ ÇæÜ-ÇæÜ ÂÚU ÕôÜÌð ÙÁÚU ¥æ°»è ¥õÚU ÎêÏ-Îãè ·¤è ÙçÎØæ´ ÕãÌè çιð´»èÐ ã·¤è·¤Ì €UØæ ãñ, §âð ¥æ× ¥æÎ×è âð ÕðãÌÚU ·¤õÙ ÁæÙÌæ ãô»æÐ âÚU·¤æÚU Ùð z âæÜ ×ð´ ç·¤âæÙô´ ·¤è ¥æØ Îé»éÙè ·¤ÚUÙð ·¤æ Îæßæ ç·¤Øæ Íæ, ¥Õ âÚU·¤æÚU ·Ô¤ ãè ¥æ´·¤Ç¸ð ãñ´ ç·¤ Îðàæ ·Ô¤ zw ÂýçÌàæÌ ç·¤âæÙ ·¤Áü ×ð´ ÇêÕð ãñ´Ð §Ù×ð´ ¥»ÚU ¹ðçÌãÚU ×ÁÎêÚUô´ ·¤ô ¥õÚU ÁôǸ Üð´ Ìô Ù ÁæÙð â´Øæ ·¤ãæ´ Âãé´¿ð»èÐ âÚU·¤æÚU ·¤ãÌè ãñ ç·¤ çÂÀÜð °·¤ âæÜ ×ð´ yz Üæ¹ âð ¥çÏ·¤ çßlæçÍüØô´ ·¤ô Àæ˜æßëçžæ, ÈÔ¤ÜôçàæÂ, ·¤õàæÜ çß·¤æâ ¥õÚU ·¤ôç¿´» S·¤è×ô´ ·¤æ ÜæÖ çÎØæ »Øæ ãñÐ âè¹ô ¥õÚU ·¤×æ¥ô; ©SÌæÎ; »ÚUèÕ ÙßæÁ ·¤õàæÜ çß·¤æâ ØôÁÙæ; Ù§ü ÚUôàæÙè ¥æçÎ ·¤æØüR¤×ô´ ·Ô¤ ÁçÚU° ×éçSÜ×, §üâæ§ü, çâ¹, Õõh, ÂæÚUâè °ß´ ÁñÙ â×æÁ ·Ô¤ Øéßæ¥ô´ ·¤ô ÚUôÁ»æÚU ·Ô¤ ¥ßâÚU ÂýÎæÙ ç·¤° »° ãñ´ Ð Üðç·¤Ù °·¤ ·¤Ç¸ßè â¿æ§ü °Ùé¥Ü SÅUðÅUâ ¥æòȤ °Áé·Ô¤àæÙ çÚUÂôÅUü (¥âÚU),×ð´ âæ×Ùð ¥æ§ü ãñÐ -------- tkxks -------- ¥ÍüÃØßSÍæ ·¤è ÌSßèÚU ÕÁÅU â˜æ àæéM¤ ãôÌð ãè, Áñâè ç·¤ çÚUßæØÌ ãñ, âÚU·¤æÚU Ùð âæÜæÙæ ¥æçÍü·¤ âßðü â´âÎ ×ð´ Âðàæ ·¤ÚU çÎØæÐ §â âßð ü ·Ô¤ ¥æÏæÚU ÂÚU Øã ¥´ÎæÁæ Ü»æØæ ÁæÌæ ãñ ç·¤ ¥ÍüÃØßSÍæ ç·¤â ×é·¤æ× ÂÚU ¥õÚU ç·¤â ãæÜÌ ×ð ´ ãñÐ âæÍ ãè, §ââð ÂÌæ ¿ÜÌæ ãñ ç·¤ çÂÀÜð âæÜ ÕÁÅU ×ð´ Áô ƒæôá‡ææ°´ ·¤è »§ü Íè´, çÁÙ ×Îô´ ×ð´ Áô ¥æÕ´ÅUÙ ÌØ ç·¤° »° Íð ¥õÚU §Ù âÕâð Áô ×´âêÕð Õæ´Ïð »° Íð ßð ·¤ãæ´ Ì·¤ ÂêÚUð ãé°Ð ¿ê ´ç·¤ ¥æçÍü·¤ âßð ü ·Ô¤ ¥æ´·¤Ç¸ð ¹éÎ âÚU·¤æÚU mæÚUæ çΰ »° ãôÌð ãñ ´, §âçÜ° ¥·¤æÎç×·¤ ÌÍæ çßàÜðá‡ææˆ×·¤ ¥ŠØØÙ ·Ô¤ çÜãæÁ âð Öè ¥æçÍü·¤ âßð ü ·¤æÈ¤è ©ÂØô»è ×æÙæ ÁæÌæ ãñÐ ¥ÜÕžææ, ¥ÍüÃØßSÍæ â´Õ´Ïè ¥æ´·¤Ç¸ô´ ·Ô¤ çÜ° âæÜ ÕèÌÙð ·¤æ §´ÌÁæÚU ·¤ô§ü Ùãè´ ·¤ÚUÌæÐ âê¿Ùæ ·Ô¤ §â Øé» ×ð ´ ãÚU ÌÚUã ·Ô¤ ¥æ´·¤Ç¸ ð ÍôǸð-ÍôǸ𠥴ÌÚUæÜ ÂÚU ¥æÌð ÚUãÌð ãñ ´Ð ÕãÚUãæÜ, §â ÕæÚU ¥æçÍü·¤ âßðü ·¤ô Üð·¤ÚU ·¤ô§ü ¹æâ ÕæÌ ãñ Ìô Øãè ç·¤ Øã ÙôÅUÕ´Îè âð ÂñÎæ ãé§ü ¥È¤ÚUæÌȤÚUè çÙÂÅU ÁæÙð ÌÍæ Áè°âÅUè Üæ»ê ãôÙð ·Ô¤ ÕæÎ ·¤æ âßðü ãñ, ¥õÚU §â·¤æ âÕâð ÕǸæ Îæßæ Øãè ãñ ç·¤ ã×æÚUè ¥ÍüÃØßSÍæ ×ð ´ ¥õ¿æçÚU·¤ ÿæð˜æ ·¤æ çãSâæ Õɸ ÚUãæ ãñÐ âßð ü ·Ô¤ ×éÌæçÕ·¤ ·¤×ü¿æÚUè ÖçßcØ çÙçÏ â´»ÆÙ, ·¤×ü¿æÚUè ÚUæ’Ø Õè×æ çÙ»× Áñâè âæ×æçÁ·¤ âéÚUÿææ ØôÁÙæ¥ô´ ·Ô¤ ÌãÌ Â´Áè·¤ëÌ Üô»ô´ ·¤æ »ñÚU-·¤ëçá Ÿæ×-àæçQ¤ ×ð ´ ¥ÙéÂæÌ §·¤Ìèâ ȤèâÎ Ì·¤ ãô »Øæ ãñÐ §âè ÌÚUã, Ò¥õ¿æçÚU·¤è·¤ÚU‡æÓ ·¤ô Áè°âÅUè ÙðÅU ·Ô¤ ÎæØÚUð âð ÂçÚUÖæçáÌ ·¤ÚUð ´, Ìô °ðâð ©l×ô´ ·¤æ ¥ÙéÂæÌ çÌÚUÂ٠ȤèâÎ Ì·¤ Âãé ´¿ »Øæ ãñÐ ¥ÍüÃØßSÍæ ×ð ´ ¥õ¿æçÚU·¤ ÿæð˜æ ·¤æ çãSâæ çÂÀÜð °·¤ âæÜ ×ð ´ ÌðÁè âð ÕɸÙð ·¤æ Ì‰Ø ÚUð¹æ´ç·¤Ì ·¤ÚUÙð ·Ô¤ âæÍ ãè Øã Îæßæ Öè ç·¤Øæ »Øæ ãñ ç·¤ ¥ÂýˆØÿæ ·¤ÚUÎæÌæ¥ô´ ·¤è â´Øæ ×ð ´ Â¿æâ ȤèâÎ ·¤æ §ÁæȤæ ãé¥æ ãñÐ âßð ü Ùð ÂýˆØÿæ ·¤ÚUô´ ×ð ´ Öè ÕɸôÌÚUè ·¤æ ãßæÜæ çÎØæ ãñ, ÂÚU §âè ·Ô¤ âæÍ Øã ¥â´Ìôá Öè ÁÌæØæ ãñ ç·¤ ÚUæ’Øô´ ¥õÚU SÍæÙèØ çÙ·¤æØô´ ·¤æ ÂýˆØÿæ ·¤ÚU-ÚUæÁSß ÕãéÌ ·¤× ãñÐ âßð ü Ùð ·¤§ü °ðâð ·¤æÚU·¤ô´ ÂÚU Öè Âý·¤æàæ ÇæÜæ ãñ Áô âèÏð ¥æçÍü·¤ Ùãè´ ãñ ´, ÂÚU ¥ÍüÃØßSÍæ ·¤ô »ãÚUð ÂýÖæçßÌ ·¤ÚUÌð ãñ ´Ð Áñâð, ÁÜßæØé ÕÎÜæß âð ·¤ëçá ÂÚU ÂǸ ÚUãð ÂýçÌ·¤êÜ ÂýÖæß ·¤è ¿¿æü ·¤è »§ü ãñÐ §âè ÌÚUã, Øã ÕÌæØæ »Øæ ãñ ç·¤ »æ´ßô´ âð àæãÚUô´ ·¤è ÌÚUȤ ãô ÚUãð ÂÜæØÙ ·Ô¤ ȤÜSßM¤Â ¹ðÌè çÎÙô´çÎÙ ×çãÜæ¥ô´ ÂÚU ¥çÏ·¤ ¥æçŸæÌ ãôÌè Áæ ÚUãè ãñÐ âßðü ×ð ´ çÎ„è ·Ô¤ ÂýÎêá‡æ ·¤ô Üð·¤ÚU Öè ç¿´Ìæ ÁÌæ§ü »§ü ãñ ¥õÚU Üñ ´ç»·¤ ¥ÙéÂæÌ çջǸÙð ·¤ô Üð·¤ÚU ÖèÐ âßðü ·¤æ ¥æ·¤ÜÙ ãñ ç·¤ ¿æÜê çßžæßáü ×ð ´ ßëçh ÎÚU {.| ȤèâÎ ÚUãð»è, ¥õÚU Øã ©×èÎ ÁÌæ§ü »§ü ãñ ç·¤ ¥»Üð çßžæßáü ×ð ´ ßëçh ÎÚU âæÌ âð âæɸð ȤèâÎ ãô»èÐ âßðü ·Ô¤ ×éÌæçÕ·¤ ×õÁêÎæ çßžæßáü ×ð ´ ¿æÜê ¹æÌð ·¤æ ƒææÅUæ Çðɸ âð Îô ȤèâÎ ãô»æ, ¥õÚU ÚUæÁ·¤ôáèØ ƒææÅUæ x.w ȤèâÎ ÚUãÙð ·¤æ ¥Ùé×æÙ ãñÐ Üðç·¤Ù âßðü ×ð ´ Ù Ìô ·¤ëçá ÂñÎæßæÚU ·¤æ ßæçÁÕ Îæ× Ù ç×Ü ÂæÙð ·¤è ßÁã âð ç·¤âæÙô´ ·¤è ·¤Áü»ýSÌÌæ ¥õÚU ¹éη¤éàæè ·¤è ¿¿æü ãñ ¥õÚU Ù ãè ÕðÚUôÁ»æÚUè ÕɸÙð ·¤èÐ çàæÿææ ÌÍæ §ÜæÁ ·Ô¤ çÎÙô´çÎÙ ¥õÚU ×ã´»ð ãôÌð ÁæÙð ·¤è ·¤Ç¸ßè ã·¤è·¤Ì âð Öè âßðü Ùð ¥æ´¹ ¿éÚUæ Üè ãñÐ &lquhy fla?ky& eq[; laj{kd % vkt dk ernkrk Øãæ´ ÁæÙÙæ ¿æçã° ç·¤ ÇæçßüÙ âëçC ·Ô¤ çß·¤æâ R¤× ÂÚU çß¿æÚU ·¤ÚUÙð ßæÜð ÂãÜð ßñææçÙ·¤ Ùãè´ ÍðÐ ©Ùâð ÂãÜð Öè Üæ×æ·¤ü ¥õÚU ¥ËȤýðÇ ßæÜðâ ¥æçÎ ·¤§ü ßñææçÙ·¤ô´ Ùð âëçC çß·¤æâ ·Ô¤ çâmæ‹Ì ÂýçÌÂæçÎÌ ç·¤Øð Íð, Üðç·¤Ù ©Ù·¤ô Âê‡æüM¤Â âð Sßè·¤æÚU Ùãè´ ç·¤Øæ »Øæ ¥õÚU ÇæçßüÙ ·¤æ çâhæ‹Ì ©Ù·Ô¤ ¥æ»ð ·¤è ·¤Ç¸è ×æÙæ ÁæÌæ ãñÐ Üðç·¤Ù Øã Ùãè´ ·¤ãæ Áæ â·¤Ìæ ç·¤ âëçC ¥õÚU Áèß ·Ô¤ çß·¤æâ ×ð´ §â çâhæ‹Ì ·¤ô ÂêÚUè ÌÚUã Sßè·¤æÚU ·¤ÚU çÜØæ »Øæ ãñ ¥õÚU ¥æ»ð ç·¤âè ÙØ𠥊ØØÙ Øæ àæôÏ ·¤è ¥æßàØ·¤Ìæ Ùãè´ ãñÐ ¥ÜÕžææ, çÁâ ÌÚUã âˆØÂæÜ çâ´ã Ùð ©âð ÂæÆ÷ØÂéSÌ·¤ô´ âð çÙ·¤æÜÙð ·¤è ÕæÌ ·¤ãè ãñ, ©âð Sßè·¤æÚU Ùãè´ ç·¤Øæ Áæ â·¤Ìæ, €UØô´ç·¤ ßñææçÙ·¤ ÎëçC·¤ô‡æ Øã Ùãè´ ãñ ç·¤ âëçC ·¤è ÕæÕÌ ææÙæÁüÙ ·Ô¤ Áô âæÏÙ ÂãÜð âð çßl×æÙ ãñ, ©‹ãð´ â×æ# ·¤ÚU çÎØæ ÁæØðÐ ·Ô¤‹ÎýèØ ×æÙß â´âæÏÙ ÚUæØ×´˜æè âˆØÂæÜ çâ´ã Ùð ¿æÜü÷â ÇæçßüÙ ·Ô¤ çß·¤æâßæÎ ·Ô¤ çâhæ‹Ì ·¤ô ¥Sßè·¤æØü ÕÙæÌð ãé° ©âð S·¤êÜô´ ×ð´ Âɸæ§ü ÁæÙð ßæÜè ÂæÆ÷Ø ÂéSÌ·¤ô´ âð çÙ·¤æÜÙð ·¤è ÁM¤ÚUÌ ÁÌæ§ü ãñ, Üðç·¤Ù ©Ù·Ô¤ ×´˜ææÜØ ×ð´ ©Ù·Ô¤ âèçÙØÚU ·ñ¤çÕÙðÅU ×´˜æè Âý·¤æàæ ÁæßǸð·¤ÚU Ì·¤ ©Ùâð âã×Ì Ùãè´ ãñ´Ð ¥âã×Ì ÁæßǸð·¤ÚU Ùð ©Ùâð ·¤ãæ ãñ ç·¤ ßð °ðâð çßßæçÎÌ ÕØæÙ ÎðÙð âð Õ¿æ ·¤ÚUð´ €UØô´ç·¤ °ðâð ÕØæÙ ç·¤âè Öý× ·Ô¤ çÙÚUæ·¤ÚU‡æ ·Ô¤ ÕÁæØ ©âð ÕɸæÙð ×ð´ ãè âãæØ·¤ ãôÌð ãñ´Ð Âýâ´»ßàæ, ¿æÜü÷â ÇæçßüÙ Ùð v}w~ ×ð´ ÂãÜè ÕæÚU Âý·¤æçàæÌ ¥ÂÙè Õãé¿ç¿üÌ ÂéSÌ·¤ ¥ôçÚUçÁÙ ¥æȤ SÂèâèÁÓ ×ð´ ¥ÂÙð ÃØæ·¤ ¥ŠØØÙ ·Ô¤ ×æŠØ× âð Áô ¥×èßæ çâhæ‹Ì ÂýçÌÂæçÎÌ ç·¤Øæ ãñ, ©â·Ô¤ ¥ÙéâæÚU âëçC ·Ô¤ R¤× ×ð´ çßçÖóæ Áèßô´ °ß´ ©Ù·¤è ÁæçÌØô´ ·¤æ çß·¤æâ ÁèßÙ ·¤è ¥æßàØ·¤Ìæ ·Ô¤ çÜ° ç·¤Øð »Øð ©Ù·Ô¤ ÂýØ%ô´ ·¤æ ãè È¤Ü ãñÐ §â M¤Â ×ð´ ßð ×æÙÌð ãñ´ ç·¤ ×ÙécØ ·¤æ çß·¤æâ Õ‹ÎÚUô´ âð ãé¥æ ãñÐ §â·Ô¤ çßÂÚUèÌ ×æÙß â´âæÏÙ ÚUæØ×´˜æè Çæò. âˆØÂæÜ çâ´ã ·¤æ âßæÜ ãñ ç·¤ €UØæ çÂÀÜð Üæ¹ô´ ßáô´ü ×ð´ §â Âý·¤æÚU ·¤æ ·¤ô§ü ©ÎæãÚU‡æ lEikndh; xkft;kckn] cq/okj 31 tuojh 2018 ----- cksyrh vka[ks ----- âÌÌ ç¿´ÌÙ ÂýçR¤Øæ ÁèßÙ ·¤è ¥æßàØ·¤Ìæ âßæÜ ©ÆÌæ ãñ ç·¤ àæðØÚU ÕæÁæÚU ×ð´ §â ÌðÁè °ß´ çÚU·¤æÇü ×éÙæȤæ çÕ·¤ßæÜè ·¤æ ×æØÙð €UØæ ãñ ÌÍæ ßÌü×æÙ ÂçÚUçSÍçÌØô´ ×ð´ ©Ù·¤æ €UØæ ÂýÖæß ãé¥æ ãñ? âÕâð ÂãÜð àæðØÚU ÕæÁæÚU ×ð´ ¿Ü ÚUãè ¥ÖêÌÂêßü ÌðÁè ·¤è ¿¿æü ·¤ÚUð´Ð àæðØÚU ÕæÁæÚU ×ð´ ßÌü×æÙ ÌðÁè àæðØÚU çÙßàæ·¤ô´ ¥õÚU ·¤æÚUôÕæçÚUØô´ mæÚUæ ×éÕ§ü àæðØÚU ÕæÁæÚU ¥õÚU ÙðàæÙÜ SÅUæò·¤ °€Uâ¿ð´Á ×ð´ âê¿è·¤ëÌ ·¤ÂçÙØô´ ·Ô¤ àæðØÚUô´ ×ð´ ·¤è »§ü ãÚU çÎÙ ÕɸÌè ×æ˜ææ ×ð´ ·¤è »§ü çÜßæÜè Øæ ¹ÚUèÎæÚUè ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ¥æ§ü ãñ, §â ÌðÁè ·¤æ ÂýÍ× â´·Ô¤Ìæ´·¤ âð´âð€Uâ ãñ çÁâ×ð´ âÕâð ¥çÏ·¤ àæðØÚUÏæçÚUÌæ ßæÜè ·¤ÂçÙØô´ ·Ô¤ x® °ðâð àæðØÚU àææç×Ü ãñ´ çÁÙ×ð´ âÕâð ¥çÏ·¤ ·¤æÚUôÕæÚU ¥ÍæüÌ çÜßæÜè çÕ·¤ßæÜè ãôÌè ãñÐ °â °´Ç Âè mæÚUæ ×ÛæõÜè Âê´ÁèßæÜè ÌÍæ ܃æé Âê´Áè ßæÜè ·¤´ÂçÙØô´ ·Ô¤ Öè âê¿·¤æ´·¤ ÌñØæÚU ç·¤° ÁæÌð ãñ´Ð âð´âð€Uâ ×ð´ âê¿è·¤ëÌ àæðØÚUô´ ·¤è ¥»éßæ§ü ×ð´ ×ÛæõÜè °ß´ ܃æé ·¤´ÂÙè âÖè àæðØÚUô´ ×ð´ çÚU·¤æÇü ÌôǸ ÌðÁè ÖæÚUè çÜßæÜè ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ¥æ§ü ãé§ü ãñÐ Ù° âæÜ ·Ô¤ ÂãÜð ×ãèÙð ÁÙßÚUè ×ð´ ÖæÚUÌ ×ð´ ÖæÚUè Âê´Áè ßæÜð àæðØÚUô´ ·Ô¤ Öæßô´ ×ð´ ¥ÖêÌÂêßü ÌðÁè ÚUãè Ìô ÎêâÚUè ¥ôÚU çÁÙ àæðØÚUô´ ·¤è ÖæÚUè çÜßæÜè ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ÕæÁæÚU ×ð´ çÚU·¤æÇü ÌðÁè Íè ©‹ãè´ ·¤è ×ãèÙð ×ð´ Âæ´¿ ÕæÚU âð ¥çÏ·¤ ×éÙæȤæ çÕ·¤ßæÜè Öè ÚUãèÐ ÕǸè Âê´ÁèßæÜð àæðØÚUô´ ·¤è çßÎðàæè çÙßðàæ·¤ô´ ·¤è ¥»éßæ§ü ×ð´ ÖæÚUÌèØ çÙßðàæ·¤ô´ ·¤è ÖæÚUè çÜßæÜè ·¤è ÂýçR¤Øæ çÎâ´ÕÚU ·Ô¤ ÌèâÚUð ¹ßæǸð âð ãè ÂýæÚUÖ ãô »§ü Íè çÁâ·Ô¤ ȤÜSßM¤Â ÙðàæÙÜ SÅUæò·¤ °€Uâ¿ð´Á ·Ô¤ z® àæðØÚUô´ ßæÜð çÙUÅUè Ùð wx çÎâ´ÕÚU ·¤ô v®,z®® çÕ‹Îé ÌÍæ ÕÕ§ü SÅUæò·¤ °€Uâ¿ð´Á ·¤æ ¿ôÅUè ·Ô¤ x® àæðØÚUô´ ßæÜð âê¿·¤æ´·¤ âð´âð€Uâ Ùð w{ çÎâ´ÕÚU ·¤ô ÂãÜè ÕæÚU xy,®®® çÕ‹Îé ÂæÚU ·¤ÚUÙð ·¤æ ·¤èçÌü×æÙ ÎÁü ·¤ÚUæØæÐ ©â·Ô¤ ÕæÎ ×éÙæȤæ çÕ·¤ßæÜè ÚUãè ÌÍæ çÜßæÜè ÎôÙô´ ¿ÜÌè ÚUãè ç·¤‹Ìé ×éÙæȤæ çÕ·¤ßæÜè ãæßè ÚUãèÐ ç·¤‹Ìé ÁÙßÚUè ·Ô¤ ÌèâÚUð â#æã ÂýæÚUÖ ãôÌð ãè §Ù ÕǸè Âê´ÁèßæÜè ·¤´ÂçÙØô´ ·Ô¤ àæðØÚUô´ ·¤è çßÎðàæè â´SÍæ»Ì °ß´ ÂôÅUüȤôçÜØô çÙßðàæ·¤ô´ mæÚUæ ÖæÚUè çßl×æÙ ãñ, çÁââð Õ‹ÎÚU âð ×ÙécØ ·Ô¤ çß·¤æâ ·¤ô Sßè·¤æÚU ç·¤Øæ Áæ â·Ô¤? Øãæ´ ÁæÙÙæ ¿æçã° ç·¤ ÇæçßüÙ âëçC ·Ô¤ çß·¤æâ R¤× ÂÚU çß¿æÚU ·¤ÚUÙð ßæÜð ÂãÜð ßñææçÙ·¤ Ùãè´ ÍðÐ ©Ùâð ÂãÜð Öè Üæ×æ·¤ü ¥õÚU ¥ËȤýðÇ ßæÜðâ ¥æçÎ ·¤§ü ßñææçÙ·¤ô´ Ùð âëçC çß·¤æâ ·Ô¤ çâmæ‹Ì ÂýçÌÂæçÎÌ ç·¤Øð Íð, Üðç·¤Ù ©Ù·¤ô Âê‡æüM¤Â âð Sßè·¤æÚU Ùãè´ ç·¤Øæ »Øæ ¥õÚU ÇæçßüÙ ·¤æ çâhæ‹Ì ©Ù·Ô¤ ¥æ»ð ·¤è ·¤Ç¸è ×æÙæ ÁæÌæ ãñÐ Üðç·¤Ù Øã Ùãè´ ·¤ãæ Áæ â·¤Ìæ ç·¤ âëçC ¥õÚU Áèß ·Ô¤ çß·¤æâ ×ð´ §â çâhæ‹Ì ·¤ô ÂêÚUè ÌÚUã Sßè·¤æÚU ·¤ÚU çÜØæ »Øæ ãñ ¥õÚU ¥æ»ð ç·¤âè ÙØ𠥊ØØÙ Øæ àæôÏ ·¤è ¥æßàØ·¤Ìæ Ùãè´ ãñÐ ¥ÜÕžææ, çÁâ ÌÚUã âˆØÂæÜ çâ´ã Ùð ©âð ÂæÆ÷ØÂéSÌ·¤ô´ âð çÙ·¤æÜÙð ·¤è ÕæÌ ·¤ãè ãñ, ©âð Sßè·¤æÚU Ùãè´ ç·¤Øæ Áæ â·¤Ìæ, €UØô´ç·¤ ßñææçÙ·¤ ÎëçC·¤ô‡æ Øã Ùãè´ ãñ ç·¤ âëçC ·¤è ÕæÕÌ ææÙæÁüÙ ·Ô¤ Áô âæÏÙ ÂãÜð âð çßl×æÙ ãñ, ©‹ãð´ â×æ# ·¤ÚU çÎØæ ÁæØðÐ §â·Ô¤ ÕÁæØ ææÙ ·Ô¤ çßSÌæÚU ·¤æ Ì·¤æÁæ Øã ãñ ç·¤ ©âð ¹ôÁ ·¤æ ¥´» ×æÙæ ¥õÚU Ù§ü Ìæç·¤ü·¤ ÂçÚU‡æçÌ Ì·¤ Üð ÁæØæ Áæ°Ð ã× ÁæÙÌð ãñ´ ç·¤ ¥Öè Ì·¤ ÎéçÙØæ ×ð´ ÂéSÌ·¤ô´ ×ð´ Øæ ¥‹Ø ç·¤âè Öè M¤Â ×ð´ çÁÌÙæ ßñææçÙ·¤ ææÙ, ÂçÚU·¤ËÂÙæ°´ Øæ çÙc·¤áü çßl×æÙ ãñ´, ©Ù×ð´ ·¤Ì§ü °·¤M¤ÂÌæ Ùãè´ ãñÐ âÕâð ÂéÚUæÙè ©ÂÜŽÏ ÂéSÌ·¤ « ‚ßðÎ ×ð´, Áô ֻܻ } ãÁæÚU ßáü Âêßü ·¤è ×æÙè ÁæÌè ãñ, âêØôü¿‹Îý ×âôÏæÌæ ØÍæÂêßü× ·¤ËÂØðÌ ·¤æ çâhæ‹Ì ÕÌæØæ »Øæ ãñÐ ØæÙè Øã âëçC, çÁâ×ð´ ã× ÚUã ÚUãð ãñ´, Âêßü ·¤è Öæ´çÌ ©â·¤æ ÙØæ Á‹× ãñÐ §â·Ô¤ ¥æÏæÚU ÂÚU ·¤ã â·¤Ìð ãñ´ ç·¤ âëçC ß Áèß ·¤æ Á‹× ß çß·¤æâ Öè Âêßü Á‹×ô´ ·¤è Öæ´çÌ ãè ãé¥æ ãñÐ Üðç·¤Ù Õæ§çÕÜ ¥õÚU ·¤éÚUæÙ ·¤æ Á‹× Ìô « ‚ßðÎ ·Ô¤ ÕãéÌ ÕæÎ, ¥æÁ âð R¤×àæ: Îô ãÁæÚU ¥õÚU ¿õÎã âõ ßáô´ü Âêßü ãé¥æ ãñÐ ØæÙè ÌÕ, ÁÕ §ââð Âêßü Áô ·¤éÀ çßl×æÙ Íæ, ©â·Ô¤ âÕ‹Ï ×ð´ ©â ·¤æÜ ·Ô¤ Üô»ô´ ×ð´ çÁææâæ°´ ÚUãè ãô´»è ¥õÚU ©â ÂÚU çß¿æÚU ·¤ÚU·Ô¤ ©ÂÜŽÏ ×æŠØ×ô´ mæÚUæ ©âð Âý·¤ÅU Öè ç·¤Øæ »Øæ ãô»æÐ Õæ§çÕÜ ×ð´ ×ÙécØ ·Ô¤ âÕ‹Ï ×ð´ Øãè ×æÙæ »Øæ ãñ ç·¤ ©â·¤è ©ˆÂçžæ Øéßæ S˜æè °ß´ ÂéL¤á âð ãé§üÐ °ðâæ Ù ×æÙæ ÁæÌæ Ìô §â âßæÜ ·¤æ ÁßæÕ ÎðÙæ ÂǸÌæ ç·¤ ÌÕ ÕæËØ·¤æÜ ×ð´ ©â·¤æ ÂæÜÙ-Âôá‡æ ·ñ¤âð â´Öß ãé¥æ? ßðÎô´ ·¤ô âëçC ·Ô¤ âæÍ ÂñÎæ ãôÙð ßæÜæ ææÙ ×æÙÙð ßæÜð Sßæ×è ÎØæÙ‹Î âÚUSßÌè Öè Øãè ×æÙÌð ãñ´ ç·¤ ¥æÚU´çÖ·¤ ·¤æÜ ×ð´ Øéßæ S˜æè ÂéL¤á ·¤æ ãè Á‹× ãé¥æ ãô»æ ¥õÚU ¥Õ ×ÙécØô´ ×ð´ Áô ¥Ùð·¤Ìæ°´ çιÌè ãñ´, ßð ©â·Ô¤ Á‹× ·Ô¤ ÕæÎ ·Ô¤ ·¤æÚU·¤ô´ ·¤æ ÂçÚU‡ææ× ãñ´Ð Üðç·¤Ù ·¤çÆÙæ§ü Øã ãñ ç·¤ Sßæ×è ÎØæÙ´Î âÚUSßÌè §â âÕ‹Ï ×ð´ ßðÎ ·¤è ç·¤âè «¿æ ·¤æ ·¤ô§ü ©hÚU‡æ ÂýSÌéÌ Ùãè´ ·¤ÚUÌðÐ §âçÜ° ©Ù·Ô¤ ·¤ÍÙ ·¤ô ©Ù·¤è ×æ‹ØÌæ ¥õÚU çßEæâ ÖÚU ×æÙæ ÁæÌæ ãñÐ Üðç·¤Ù ßÌü×æÙ âëçC ©â·¤æ ÙØæ Á‹× ãñ Ìô Øã çÙÚU‹ÌÚUÌæ ·Ô¤ çâhæ‹Ì ·¤ô ãè ÂýçÌÂæçÎÌ ·¤ÚUÌæ ãñÐ ©ââð âÕç‹ÏÌ ææÙ, ·¤Üæ¥ô´, çßlæ¥ô´ ¥õÚU §Ù âÕ·¤è çßçÖóæ çßÏæ¥ô´ ·¤æ ·¤Õ, ·ñ¤âð ¥õÚU ·ñ¤âæ çß·¤æâ ãé¥æ, ÁæÙÙð ·Ô¤ ÂýØ% ãÚU Øé» ¥õÚU ·¤æÜ ×ð´ ãôÌð ¥æØð ãñ´Ð Âýæ¿èÙ »ý‹Íô´ ×ð´ °ðâð çß¿æÚUô´ ·Ô¤ çß·¤æâ ß ©Ù·¤è ÂçÚU‡æçÌØô´ ·Ô¤ çÁR¤ Öè ãñ´Ð §Ù×ð´ âð °·¤ Øã çÙc·¤áü Öè ãñ ç·¤ ÙæSÌð çßlÌð Öæßô ÙÖæßô çßlÌð âÌ: ØæÙè ¥Öæß ×ð´ Öæß ·¤è âëçC Ùãè´ ãô â·¤ÌèÐ âÌ÷ ·¤ô §âèçÜ° ¥Ù‹Ì·¤æçÜ·¤ Sßè·¤æØüÌæ Îè ÁæÌè ãñ ¥õÚU ×êÜ çßßæÎ Øã ãñ ç·¤ ¿ðÌÙæ ·¤ô âÌ÷ ·¤æ »é‡æ ×æÙæ ÁæØð Øæ ¿ðÌÙæ ãè ∠·¤æ Öè ·¤æÚU‡æ ãñÐ §âð Üð·¤ÚU çßmæÙô´ ·Ô¤ çß¿æÚU ¥õÚU ×æ‹ØÌæ¥ô´ ×ð´ ¥‹ÌÚU ÖÜð ãè ãô, ßð âÌ÷ ·¤ô Âý·¤ëçÌ ·Ô¤ M¤Â ×ð´ ¥Ù‹Ì ×æÙÙð ·¤è ¥ôÚU ÕɸÌð ¥õÚU §âð âˆØ, ÎëàØ ß ¥ÙéÖß âð Öè çâh ×æÙÌð ãñ´Ð °ðâð ×ð´ ×æ‹ØÌæ¥ô´ ×ð´ ¥‹ÌÚU ãô â·¤Ìð ãñ´, Üðç·¤Ù âÌÌ ç¿´ÌÙ ÂýçR¤Øæ ·Ô¤ ×æŠØ× ·Ô¤ M¤Â ×ð´ ã× çÁâ ×çSÌc·¤ ·¤ô ææÙ ·¤æ ·Ô¤‹Îý ×æÙÌð ãñ´, ßã àæÚUèÚU ·¤æ ãè ¥´» ãñÐ §â âÕ‹Ï ×ð´ çÁâð ã× ÖæßÂýÏæÙ ·¤ãÌð ãñ´ ¥õÚU çÁâ×ð´ Á»Ì ·¤ô ç׉Øæ ·¤ãæ ÁæÌæ ãñ, ©â·Ô¤ â´ÎÖü ×ð´ Öè ÂýàÙ ©ÆÌæ ãñ ç·¤ àæðØÚU ÕæÁæÚU ×ð´ çÚU·¤æÇü ÌðÁè ·Ô¤ ×æØÙð ¹ÚUèÎæÚUè ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ âð´âð€Uâ Ùð v| ÁÙßÚUè ·¤ô xz,®®® çÕ‹Îé ÂæÚU ·¤ÚU w®v} âæÜ ·¤æ ÂãÜæ ·¤èçÌü×æÙ SÍæçÂÌ ç·¤ØæÐ v} ÁÙßÚUè ·Ô¤ ÕæÎ ÖæÚUÌèØ àæðØÚU ÕæÁæÚUô´ ×ð´ ÕǸè Âê´Áè ·¤´ÂçÙØô´ ·Ô¤ àæðØÚUô´ ·¤è çßÎðàæè °ß´ Îðàæè âÖè ß»ü ·Ô¤ çÙßðàæ·¤ô´ mæÚUæ àæéh çÜßæÜè ·Ô¤ ÁôÚU ·¤ô Îð¹Ìð ãé° àæðØÚU ÕæÁæÚU ·Ô¤ ´çÇÌô´ mæÚUæ ÕÁÅU Âðàæ ãôÙð ·Ô¤ °·¤ çÎÙ ÂãÜð Øæ ÕÁÅU Âðàæ ãôÙð ßæÜð çÎÙ ·¤ô âð´âð€Uâ ·Ô¤ x{,®®® ÌÍæ çÙUÅUè ·Ô¤ vv,®®® çÕ‹Îé ÀêÙð ·¤è ÖçßcØßæç‡æØæ´ ·¤è ÁæÙæ ÂýæÚUÖ ãô »§ü Íè´Ð ç·¤´Ìé wx ÁÙßÚUè ·¤ô ¥ÂýˆØæçàæÌ M¤Â âð âð´âð€Uâ Ùð x{,®®® ÌÍæ çÙUÅUè Ùð vv,®®® çÕ‹Îé ÂæÚU ·¤ÚU ·Ô¤ ÁÙßÚUè ×ð´ ÎêâÚUæ °ðÌãæçâ·¤ ·¤èçÌü×æÙ ÕÙæ·¤ÚU ÕæÁæÚU âð ÁéǸð Üô»ô´ ·¤ô ¿ç·¤Ì ·¤ÚU çÎØæÐ wz ÁÙßÚUè ·¤ô ×éÙæȤæ çÕ·¤ßæÜè ·Ô¤ ÕæßÁêÎ âð´âð€Uâ ÌÍæ çÙUÅUè R¤×àæ: x{,®{® ÌÍæ vv,®|® ·Ô¤ ©‘¿ SÌÚU ÂÚU Õ‹Î ãé°Ð w~ ÁÙßÚUè ·¤ô âð´âð€Uâ x{,xyv °ß´ çÙUÅUè vv,®|z ÂÚU ¹éÜðÐ âð´âð€Uâ Ùð w{ çÎâ´ÕÚU âð wx ÁÙßÚUè ·¤è ¿æÚU â#æã ·¤è ¥ßçÏ ×ð´ xy, xz ß x{ ãÁæÚU çÕ‹Îé ÂæÚU ·¤ÚUÙð ·Ô¤ ÌèÙ ·¤èçÌü×æÙ SÍæçÂÌ SÍæçÂÌ ç·¤°Ð ÖæÚUÌèØ àæðØÚU ÕæÁæÚU ·Ô¤ âð´âð€Uâ ·Ô¤ §çÌãæâ ×ð´ °·¤ ×æã ×ð´ §ÌÙð ¥çÏ·¤ ·¤èçÌü×æÙ ÂãÜè ÕæÚU ÎÁü ãé° ãñ´Ð âßæÜ ©ÆÌæ ãñ ç·¤ àæðØÚU ÕæÁæÚU ×ð´ §â ÌðÁè °ß´ çÚU·¤æÇü ×éÙæȤæ çÕ·¤ßæÜè ·¤æ ×æØÙð €UØæ ãñ ÌÍæ ßÌü×æÙ ÂçÚUçSÍçÌØô´ ×ð´ ©Ù·¤æ €UØæ ÂýÖæß ãé¥æ ãñ? âÕâð ÂãÜð àæðØÚU ÕæÁæÚU ×ð´ ¿Ü ÚUãè ¥ÖêÌÂêßü ÌðÁè ·¤è ¿¿æü ·¤ÚUð´Ð àæðØÚU ÕæÁæÚU ×ð´ ßÌü×æÙ ÌðÁè àæðØÚU çÙßàæ·¤ô´ ¥õÚU ·¤æÚUôÕæçÚUØô´ mæÚUæ ×éÕ§ü àæðØÚU ÕæÁæÚU ¥õÚU ÙðàæÙÜ SÅUæò·¤ °€Uâ¿ð´Á ×ð´ âê¿è·¤ëÌ ·¤ÂçÙØô´ ·Ô¤ àæðØÚUô´ ×ð´ ·¤è »§ü ãÚU çÎÙ ÕɸÌè ×æ˜ææ ×ð´ ·¤è »§ü çÜßæÜè Øæ ¹ÚUèÎæÚUè ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ¥æ§ü ãñ, §â ÌðÁè ·¤æ ÂýÍ× â´·Ô¤Ìæ´·¤ âð´âð€Uâ ãñ çÁâ×ð´ âÕâð ¥çÏ·¤ àæðØÚUÏæçÚUÌæ ßæÜè ·¤ÂçÙØô´ ·Ô¤ x® °ðâð àæðØÚU àææç×Ü ãñ´ çÁÙ×ð´ âÕâð ¥çÏ·¤ ·¤æÚUôÕæÚU ¥ÍæüÌ çÜßæÜè çÕ·¤ßæÜè ãôÌè ãñÐ °â °´Ç Âè mæÚUæ ×ÛæõÜè Âê´ÁèßæÜè ÌÍæ ܃æé Âê´Áè ßæÜè ·¤´ÂçÙØô´ ·Ô¤ Öè âê¿·¤æ´·¤ ÌñØæÚU ç·¤° ÁæÌð ãñ´Ð âð´âð€Uâ ×ð´ âê¿è·¤ëÌ àæðØÚUô´ ·¤è ¥»éßæ§ü ×ð´ ×ÛæõÜè °ß´ ܃æé ·¤´ÂÙè âÖè àæðØÚUô´ ×ð´ çÚU·¤æÇü ÌôǸ ÌðÁè ÖæÚUè çÜßæÜè ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ¥æ§ü ãé§ü ãñÐ âæ#æçã·¤ ¥æÏæÚU ÂÚU âð´âð€Uâ àæðØÚUô´ v.|z ÂýçÌàæÌ ßëçh»Ì ÎÚU, çÙUÅUè àæðØÚUô´ ·¤è v.|z ÂýçÌàæÌ ÌÍæ ç×Ç·ñ¤Â àæðØÚUô´ ·¤è ®.yx ÂýçÌàæÌ ßëçh»Ì ÎÚU âð çÜßæÜè ãé§ü ãñ Øãè ·¤æÚU‡æ ãñ ç·¤ ©Ù àæðØÚUô´ ×ð´ ©âè ÎÚU âð ÌðÁè ¥æ§üÐ v âð wz ÁÙßÚUè ·Ô¤ ×ŠØ çßÎðàæè ÂôÅUüȤôçÜØô´ çÙßðàæ·¤ô´ Ùð àæéh M¤Â âð ÂýçÌçÎÙ ¥õâÌÙ ~®® ·¤ÚUôǸ L¤Â°, ÖæÚUÌ ·Ô¤ ƒæÚUðÜê â´SÍæ»Ì çÙßðàæ·¤ô´ °ß´ ÂôÅUüȤôçÜØô´ çÙßðàæ·¤ô´ Ùð zz® ·¤ÚUôǸ L¤Â° ·¤è ÂýçÌçÎÙ ·¤è àæéh çÜßæÜè ·¤è ãñÐ çÁÙ àæðØÚUô´ ×ð´ âÕâð ¥çÏ·¤ çÜßæÜè ãé§ü ©‹ãè´ ×ð´ âÕâð ¥çÏ·¤ ÌðÁè ¥æ§üÐ ÕæÁæÚU ×ð´ âÕâð ¥çÏ·¤ ÌðÁ ©Ç¸æÙ ÖÚUÙð ßæÜð v® àðæØÚU R¤×àæ: Øð Íð- ¥ô.°Ù.Áè.âè., ÅUæÅUæ ·¤´âËÅUð´âè âçßüâðÁ, ·¤ôÜ §´çÇØæ, çÚUÜæØ´â §´ÇSÅþè•æ, Øâ Õñ´·¤, °ç€Uââ Õñ´·¤, ÜæâüÙ ÅUêÕýô, ÕÁæÁ ¥æòÅUô, ¥æ§ü.ÅUè.âè. ÌÍæ §´È¤ôçââÐ ÕæÁæÚU ×ð´ §â ÌðÁè ·Ô¤ ¿æÚU ·¤æÚU‡æ ÕÌæ° ÁæÌð ãñ´, ÂãÜæ, ¥çÏ·¤æ´àæ ·¤´ÂçÙØô´ ·Ô¤ ·¤æ×·¤æÁ ·Ô¤ çÌ×æãè ÙÌèÁð ÕãéÌ ¥‘Àð ÚUãðÐ ÎêâÚUæ, âÚU·¤æÚU Õñ´·¤ô´ ·Ô¤ °Ù.Âè.°. ·¤è â×SØæ âð ÁêÛæ ÚUãð Õñ´ç·¤´» ©lô» ·Ô¤ çÜ° ÕÁÅU ×ð´ }®,®®® ·¤ÚUôǸ L¤Â° ·¤æ ÂýæßÏæÙ ·¤ÚUÙð Áæ ÚUãè ãñÐ ÌèâÚUæ, ÕÁÅU ¥æÍü·¤ âéÏæÚUô´ ·Ô¤ âæÍ çß·¤æâô‹×é¹è ãôÙð ·Ô¤ âæÍ-âæÍ ·¤æÚUÂôÚUðÅU çטæßÌ ãô»æÐ ¿õÍæ, ¥´ÌÚUÚUæCýèØ ×éÎýæ ·¤ôá ¥æ§ü.°×.°È¤. ·¤è ÁÙßÚUè w®v} çÚUÂôÅUü ×ð´ ÖæÚUÌ ·¤è w®v|-v} ×ð´ ÁèÇèÂè »ýôÍ ÚUðÅU |.y ÂýçÌàæÌ ÌÍæ w®v}-v~ ×ð´ |.} ÂýçÌàæÌ ÕÌæØæ ÁæÙæ ¥ÍüÃØßSÍæ ·¤è ×ÁÕêÌè ¥õÚU ßëçh ·¤è ¥ôÚU ÕɸÙð ·Ô¤ â´·Ô¤Ì Ùð ÕæÁæÚU ·¤ô çÙßðàææÙé·¤êÜ ãôÙð ·¤æ â´·Ô¤Ì çÎØæ ãñÐ ÂýçÌçÎÙ Îðàæ ×ð´ ¿ÚU×´Íè ̈ßô´ mæÚUæ çã´âæ ·¤è ÕɸÌè ƒæÅUÙæ°´, ·¤æÙêÙ ÃØßSÍæ ·¤è çջǸÌè çSÍçÌØæ´, ¥ôçÂÙØÙ ÂôÜ âßðüÿæ‡æô´ ×ð´ ÖæÁÂæ ·¤è ÁèÌ ·¤è ƒæÅUÌè â´ÖæßÙæ¥ô´, âßôü‘¿ ‹ØæØæÜØ ß Øã ç׉Øæ ãôÙð ·¤æ ¥ãâæâ ç·¤âð ¥õÚU ·ñ¤âð ãô ÚUãæ ãñ? çÙc·¤áü Øã ç·¤ Ù âëçC ·¤è ©ˆÂçžæ ¥õÚU çß·¤æâ ·Ô¤ çâhæ‹Ìô´ ×ð´ °·¤M¤ÂÌæ ãñ ¥õÚU Ù ãè ßð ¥´çÌ× ãñ´Ð ¥æÁ ã× ©â·Ô¤ â×SÌ ÁèßÏæçÚUØô´ ·¤ô ¥´ÇÁ, ç´ÇÁ, SßðÎÁ, ØôçÙÁ ¥õÚU ¥ØôçÙÁ ·Ô¤ M¤Â ×ð´ Õæ´ÅU·¤ÚU Öè ©â·¤è çßçßÏÌæ¥ô´ ·¤æ ÂêÚUæ ×êËØæ´·¤Ù Ùãè´ ·¤ÚU â·¤ÌðÐ §âçÜ° ÙØð Øé» ×ð´ ©Ùâð ÁéÇ¸è ¹ôÁô´ ·Ô¤ ÂýØ%ô´ ·¤ô ÀôǸæ Øæ ÎÚUç·¤ÙæÚU Ùãè´ ç·¤Øæ Áæ â·¤Ìæ ¥õÚU ã× çSÍçÌ âð çÙSÂëã ãô·¤ÚU Öè Ùãè´ ÚUã â·¤ÌðÐ ¥Öè Ì·¤ ã×ð´ Áô Öè ææÙ ©ÂÜŽÏ ãñ ßã ã×æÚUð çßßð·¤ ·¤ô ÕɸæÙð ×ð´ ãè âãæØ·¤ ÚUãæ ãñÐ âô, ÇæçßüÙ ·Ô¤ çâhæ‹Ì ·¤ô ¥Sßè·¤æÚU ·¤ÚUÙð Øæ Ù ×æÙÙð ×ð´ ·¤ô§ü ÕéÚUæ§ü Ùãè´ ãñ, ÕàæÌðü ©âð ©ââð ¥æ»ð ·¤è ç·¤âè ßñææçÙ·¤ ÂçÚU·¤ËÂÙæ âð ÂýçÌSÍæçÂÌ ç·¤Øæ ÁæØðÐ Øã çâh ç·¤Øæ ÁæØð ç·¤ ÇæçßüÙ ·Ô¤ ÕæÎ ¿Üè ÜÕè ¹ôÁ ×ð´ ©ââð ÁéǸð ãé° ÂýàÙô´ ÂÚU Øé» ·¤ãè´ ¥æ»ð Õɸ ¥æØæ ãñÐ ÎéÖæü‚Ø âð âˆØÂæÜ çâ´ã °ðâæ ·¤éÀ ·¤ÚUÙð ÂÚU ÁôÚU Ùãè´ ÎðÌðÐ ÂèÀð ×éǸ·¤ÚU Îð¹Ìð ¥õÚU ·¤ãÌð ãñ´ ç·¤ ÂéÚU¹ô´ Ùð °ðâè ·¤ô§ü ç×âæÜ Ùãè´ Îð¹è ãñÐ ÕðãÌÚU ãôÌæ ç·¤ ßð âÌÌ ßñææçÙ·¤ Áæ»M¤·¤Ìæ ¥õÚU ×ÙÙ ·¤è ßñææçÙ·¤ àæñÜè ·¤è ¥çÙßæØüÌæ ·¤è ÕæÌ ·¤ÚUÌð ¥õÚU ©âð Sßè·¤æÚU ·¤ÚUÌðÐ ÙØð çâhæ‹Ì »É¸Ùð ·¤ô ·¤ô§ü Öè ÕéÚUæ Ùãè´ ·¤ãÌæ, Üðç·¤Ù âˆØÂæÜ çâ´ã Áñâô´ ·¤è ·¤çÆÙæ§ü Øã ãñ ç·¤ ßð ÂéÚUæÌÙ ææÙ ·¤ô ãè Sßè·¤æÚU ·¤ÚUÙð ·¤æ ÎéÚUæ»ýã ÂæÜ ÜðÌð ¥õÚU âÌÌ ç¿‹ÌÙ ÂýçR¤Øæ âð ×éçQ¤ ·¤æ ÚUæSÌæ âéÛææÙð Ü»Ìð ãñ´Ð §âð §âçÜ° Sßè·¤æÚU Ùãè´ ç·¤Øæ Áæ â·¤Ìæ, €UØô´ç·¤ ÌÕ ¥ææÙÁçÙÌ ¥‹Ï·¤æÚU ã×ð´ ¥æ»ð ÕɸÙð âð ÚUô·¤Ùð Ü»Ìæ ãñÐ ÎêâÚUð ÂãÜê ÂÚU ÁæØð´ Ìô ¥æÁ ã×ð´ ÇæçßüÙ ·¤è ¥æßàØ·¤Ìæ Ìô ãñ ãè, âˆØÂæÜ Áñâð ©Ù·Ô¤ çßÚUôÏè çß¿æÚU ßæÜô´ ·¤è ¥æßàØ·¤Ìæ Öè §â ·¤æÚU‡æ ãñ Ìæç·¤ ã× ¥âÌô ×æ âe×Ø ØæÙè ¥âÌ âð âÌ ·¤è ¥ôÚU ·¤è ¥ÂÙè Øæ˜ææ ÁæÚUè ÚU¹ â·Ô¤´Ð €UØô´ç·¤ Øã âÌ ¥õÚU ¥âÌ Öè çÙÚU´ÌÚU ÂçÚUßÌüÙèØ ¥õÚU çß¿æÚU‡æèØ Øé» ÂÚUÂÚUæ¥ô´ ·¤è ¥æßàØ·¤Ìæ¥ô´ âð ×éQ¤ Ùãè´ ãè ãô´»ðÐ â´çßÏæÙ â´·¤ÅU ·¤è â×æ¿æÚU ˜æô´ ·¤è âéç¹üØô´ âð çÙçßü·¤æÚU çÙßðàæ·¤ ßÌü×æÙ âÚU·¤æÚU ·Ô¤ SÍæçØˆß ÂÚU ÖÚUôâæ ·¤ÚU·Ô¤ ãÚU çÎÙ ÕɸÌè ×æ˜ææ ×ð´ ·¤ÚUôǸô´ L¤Â° §ç`¤ÅUè ×ð´ ÇæÜ ÚUãð ãñ´Ð çÙßðàæ·¤ Øã ×æÙ·¤ÚU ç·¤ Ù Ìô §ç`¤ÅUè ÕæÁæÚU R¤ñàæ ãô»æ ÌÍæ Ù ãè âð´âð€Uâ »éŽÕæÚUæ ȤêÅUð»æ, ßð ÕðçȤR¤è âð §ç`¤ÅUè ×ð´ çÙßðàæ ·¤æ Áé¥æ ¹ðÜ ÚUãð ãñ´Ð àæðØÚU ÕæÁæÚU ×ð´ ÌðÁè ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ·¤æ ·¤´ÂçÙØô´ ·¤æ ÕæÁæÚU Âê´Áè·¤ÚU‡æ v®} Üæ¹ ·¤ÚUôǸ L¤Â° âð Õɸ·¤ÚU vz{ Üæ¹ ·¤ÚUôǸ L¤Â° ãô »Øæ ãñ ¥ÍæüÌ ÕæÁæÚU ´êÁè·¤ÚU‡æ ×ð´ yy ÂýçÌàæÌ ·¤è ©„ð¹ÙèØ ßëçh ãé§ü ãñÐ ÕæÁæÚU Âê´Áè·¤ÚU‡æ ×ð´ âÕâð ¥çÏ·¤ ȤæØÎæ âð´âð€Uâ ×ð´ âê¿è·¤ëÌ ·¤´ÂçÙØô´ ·¤ô ãé¥æ ãñÐ wz ÁÙßÚUè ·¤ô ÕæÁæÚU Âê´Áè·¤ÚU‡æ ·¤è ¿ôÅUè ·¤è Îâ ·¤´ÂçÙØæ´ R¤×àæ: Øð ãñ´- çÚUÜæØ´â §´ÇSÅþèÁ {v® ãÁæÚU ·¤ÚUôǸ L¤Â°, ÅUæÅUæ ·¤´âËÅUð´âè âçßüâðÁ z~| ãÁæÚU ·¤ÚUôǸ L¤Â°, °¿Çè°È¤âè Õñ´·¤ zvv ãÁæÚU ·¤ÚUôǸ L¤Â°, ¥æ§üÅUèâè xyw ãÁæÚU ·¤ÚUôǸ L¤Â°, °¿Çè°È¤âè x®y ãÁæÚU ·¤ÚUôÇ L¤Â°, çã´ÎéSÌæÙ ÜèßÚU w~| ãÁæÚU ·¤ÚUôǸ L¤Â°, ×æL¤çÌ âéÁæ·¤è w}® ãÁæÚU ·¤ÚUôǸ L¤Â°, SÅUðÅU Õñ´·¤ ¥æòȤ §´çÇØæ w|® ãÁæÚU ·¤ÚUôǸ L¤Â°, ¥ô.°Ù.Áè.âè. w{| ãÁæÚU ·¤ÚUôǸ L¤Â° ÌÍæ §´È¤ôçââ wz{ ãÁæÚU ·¤ÚUôǸ L¤Â°Ð ·¤éÀ Üô»ô´ ·¤ô Øã âô¿Ùæ ãñ ç·¤ ×éÙæȤæ çÕ·¤ßæÜè ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ÕæÁæÚU ·¤è ÌðÁè ÂÚU Ù ·Ô¤ßÜ Õýð·¤ Ü» ÁæÌæ ãñ ÕçË·¤ ÕæÁæÚU ×ð´ ç»ÚUæßÅU ¥æÙð Ü»Ìè ãñ ÌÍæ àæðØÚUô´ ·Ô¤ Öæß ç»ÚUÙð Ü»Ìð ãñ´ §ââð çÙßðàæ·¤ ·¤ô Ùé·¤âæÙ ãôÌæ ãñÐ ç·¤´Ìé ßæSÌçß·¤Ìæ §â·Ô¤ ©ÜÅU ãñ, ×éÙæȤæ çÕ·¤ßæÜè âð çÙßðàæ·¤ ¥õÚU ·¤æÚUôÕæÚUè ×æÜô×æÜ ãôÌð ãñ´ ¥õÚU ßð Îé»éÙè ©ˆâæã âð ÕæÁæÚU ×ð´ çÜßæÜè ·¤ÚUÙð Ü»Ìð ãñ´Ð ßÌü×æÙ ×ð´ ÕæÁæÚU ×ð´ Øãè ãô ÚUãæ ãñÐ àæðØÚU ÕæÁæÚU ×ð´ ÌðÁè ·¤æ °·¤ ·¤æÚU‡æ Øã Öè ãñ ç·¤ çÙßðàæ·¤ ×éÙæȤæ çÕ·¤ßæÜè âð ·¤ÚUôǸô´ L¤Â° ·¤×æ·¤ÚU ¥»Üð çÎÙ âð ¥õÚU ¥çÏ·¤ ×æ˜ææ ×ð´ çÜßæÜè ·¤ÚUÙð Ü»Ìð ãñ´Ð ¥»ÚU çÙßðàæ·¤ô´ ¥õÚU ·¤æÚUôÕæçÚUØô´ ·¤è Øãè âô¿ ÚUãè Ìô §âè â#æã âð´âð€Uâ x|,®®® ¥õÚU çÙUÅUè vvzz® ÂÚU Âãé´¿ â·¤Ìæ ãñÐ ÕÎÜæß ·Ô¤ ßÚU€Uâ ---- ubZ lksp ---- ×ôãÙÎæâ âð ×ãæˆ×æ Ì·¤ 2 ÂýæÍç×·¤ çàæÿææ âð ÁéǸ𠰷¤ âßðüÿæ‡æ ·Ô¤ ÎõÚUæÙ ×éÛæð ÚUæÁSÍæÙ ·Ô¤ ÅUô´·¤ çÁÜð ·Ô¤ °·¤ ÚUæÁ·¤èØ çßlæÜØ ×ð´ Âæ´¿ßè´ ·¤ÿææ ·Ô¤ Õ‘¿ô´ âð ÕæÌ¿èÌ ·¤æ ×õ·¤æ ç×ÜæÐ Øã Îð¹ ·¤ÚU ¹éàæè ãé§ü ç·¤ ·¤ÿææ ×ð´ ÂɸÙð ßæÜð ·¤éÜ Ìñ´Ìèâ çßlæçÍüØô´ ×ð´ ¥_æ§üâ ÜǸ緤Øæ´ ãñ´ ¥õÚU S·¤êÜ ×ð´ ÂɸÙð ßæÜð ·¤éÜ °·¤ âõ §·¤âÆ çßlæçÍüØô´ ×ð´ âð °·¤ âõ ÌèÙ ÜǸ緤Øæ´ ãñ´Ð ©â â×Ø ×ñ´Ùð âô¿æ ç·¤ »æ´ß ·Ô¤ Üô» çàæÿææ ·Ô¤ ÂýçÌ Áæ»M¤·¤ ãñ´, §âçÜ° âÖè Üô» ÜǸ緤Øô´ ·¤ô Âɸæ ÚUãð ãñ´Ð ·¤ÿææ ×ð´ Âãé´¿Ùð ÂÚU ×ñ´ ¥â×´Áâ ×ð´ ÂǸ »Øæ ç·¤ Õ‘¿ô´ âð ÕæÌ¿èÌ ·¤è àæéL¤¥æÌ ·¤ãæ´ âð ·¤M¤´- ÂæÆ÷ØÂéSÌ·¤ âð Øæ ç·¤âè ¥õÚU çßáØ âð! ¥æç¹ÚU ×ñ´Ùð ÂãÜ ·¤è ¥õÚU âÖè Õ‘¿ô´ âð ©Ù·¤æ Ùæ× ¥õÚU ©Ù·Ô¤ ×ÙÂâ´Î çßáØ ·Ô¤ ÕæÚUð ×ð´ ÂêÀæÐ âÖè Õ‘¿ð ©ˆâæã ·Ô¤ âæÍ ¥ÂÙæ Ùæ× ¥õÚU Ââ´Î ·¤æ çßáØ ÕÌæÙð Ü»ðÐ Áñâð Ò×ðÚUæ Ùæ× âéÙèÌæ ãñ ¥õÚU ×éÛæð çã´Îè çßáØ ÂɸÙæ ¥‘Àæ Ü»Ìæ ãñ, ¥æçÎÐ Üðç·¤Ù ÂçÚU¿Ø ·Ô¤ ÎõÚUæÙ Îô Àæ˜ææ¥ô´ ·¤æ Ùæ× âéÙ ·¤ÚU ×ñ´ âô¿Ùð ÂÚU ×ÁÕêÚU ãô »ØæÐ ©Ù·Ô¤ Ùæ× Íð ÒȤæÜÌêÓ ¥õÚU Ò¥´çÌ×æÓÐ ÁÕ ×ñ´Ùð Àæ˜ææ¥ô´ âð ©Ù·Ô¤ Ùæ× ·¤æ ×ÌÜÕ ÂêÀæ Ìô ×ðÚUæ ÂýàÙ âéÙÌð ãè ©Ù·¤æ âæÚUæ ©ˆâæã °·¤Î× ¹ˆ× ãô »Øæ ¥õÚU ßð àææ´Ì ãô·¤ÚU §ÏÚU-©ÏÚU Îð¹Ùð Ü»è´ ¥õÚU ·¤ÿææ ·Ô¤ ¥‹Ø Õ‘¿ð ÁôÚU-ÁôÚU âð ã´âÙð Ü»ðÐ ×ñ´Ùð çSÍçÌ ·¤ô Öæ´ÂÌð ãé° ¥ÂÙæ ÂýàÙ ÕÎÜæ ¥õÚU Õ‘¿ô´ âð ©Ù·Ô¤ ×ÙÂâ´Î çßáØ ÂÚU ÕæÌ¿èÌ ·¤èÐ ·¤ÿææ ·Ô¤ ÕæÎ ×ñ´Ùð çßlæÜØ ×ð´ ÂɸæÙð ßæÜð çàæÿæ·¤ô´ âð §Ù ÜǸ緤Øô´ ·Ô¤ Ùæ×ô´ ·¤ô Üð·¤ÚU ¿¿æü ·¤èÐ çàæÿæ·¤ô´ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ çÁÙ ÂçÚUßæÚUô´ ×ð´ ÜǸ緤Øæ´ ¥çÏ·¤ Á‹× ÜðÌè ãñ´, Üðç·¤Ù ÂçÚUßæÚU ·Ô¤ Üô»ô´ ·¤ô ÜǸ·Ô¤ ·¤è ·¤æ×Ùæ ãôÌè ãñ Ìô ©Ù ÂçÚUßæÚUô´ ×ð´ ×æÌæ-çÂÌæ §â Âý·¤æÚU ·Ô¤ Ùæ× ÚU¹ ÎðÌð ãñ´Ð &MkW- izxfr R;kxh& iz/ku lEiknd % vkt dk ernkrk ¥æ×ÌõÚU ÂÚU Øã ÏæÚU‡ææ Âý¿çÜÌ ãñ ç·¤ »æ´ÏèÁè ·¤ô ÂãÜè ÕæÚU Ò×ãæˆ×æÓ âð â´ÕôçÏÌ ç·¤Øæ ÚUßè´ÎýÙæÍ Ææ·¤éÚU ÙðÐ Üðç·¤Ù Ï×üÂæÜÁè ¥ÂÙè ÂéSÌ·¤ ×ð´ ÕÌæÌð ãñ´ ç·¤ Îçÿæ‡æ ¥È¤ýè·¤æ âð ÖæÚUÌ ßæÂâ ¥æÙð ÂÚU »æ´Ïè ·¤ô ÂãÜè ÕæÚU Ò×ãæˆ×æÓ ·Ô¤ M¤Â ×ð ´ â´ÕôçÏÌ ç·¤Øæ »Øæ wv ÁÙßÚUè v~vz ·¤ô, »éÁÚUæÌ ·Ô¤ ÁðÌÂéÚU ×ð ´ ãé° Ùæ»çÚU·¤ ¥çÖÙ´ÎÙ â×æÚUôã ×ð ´Ð §â×ð ´ ÂýSÌéÌ ¥çÖÙ´Î٠˜æ ×ð ÒŸæè×æÙ ×ãæˆ×æ ×ôãÙÎæâ ·¤ÚU׿´Î »æ´ÏèÓ Áñâð ¥æÎÚUâê¿·¤ àæŽÎô´ ×ð ´ ©Ù·¤æ ©„ð¹ ç·¤Øæ »ØæÐ §â·Ô¤ ÕæÎ Ìô ©‹ãð ´ ×ãæˆ×æ ·¤ãÙð ·¤æ °ðâæ çâÜçâÜæ ¿Ü ÂǸæ ç·¤ ßð ÂêÚUð Ùæ× ·Ô¤ ÕÎÜð çâȤü Ò×ãæˆ×æ »æ´ÏèÓ ·Ô¤ M¤Â ×ð ´ Âã¿æÙð ÁæÙð Ü»ðÐ ßSÌéÌ: Îçÿæ‡æ ¥È¤ýè·¤æ ×ð ´ ×ôãÙÎæâ Ùð Ò·¤éÜè ÕñçÚUSÅUÚUÓ ·Ô¤ M¤Â ×ð ´ ÁæÌèØ SßæçÖ×æÙ ·¤è ÚUÿææ ·Ô¤ çÙçמæ Áô ˆØæ» ¥õÚU â´ƒæáü ç·¤Øæ ©âÙð ©‹ãð ´ Îçÿæ‡æ ¥È¤ýè·¤æ ·Ô¤ ÖæÚUÌèØô´ ·Ô¤ Õè¿ Ò»æ´Ïè Öæ§üÓ ÕÙæ çÎØæ Ìô ÖæÚUÌ ×ð ´ Ò×ãæˆ×æÓÐ ÙðÜâÙ ×´ÇðÜæ Ùð âãè ·¤ãæ Íæ ç·¤ ÖæÚUÌ Ùð çÁâ ×ôãÙÎæâ ·¤ô Îçÿæ‡æ ¥È¤ýè·¤æ ÖðÁæ Íæ, ©âð Îçÿæ‡æ ¥È¤ýè·¤æ Ùð Ò×ãæˆ×æÓ ÕÙæ ·¤ÚU ÖðÁæÐ ÁæçãÚU ãñ, ×ôãÙÎæâ ·¤ô Ò×ãæˆ×æÓ ·¤è ©ÂæçÏ ç·¤âè âŚÍæ Øæ ÚUæ’Øâžææ Ùð Ùãè´, ÕçË·¤ Üô·¤×Ì Ùð Îè, çÁâð ©‹ãô´Ùð âçßÙØ ¥ßææ ·Ô¤ ×æ»ü ÂÚU ÎëɸÌæÂêßü·¤ ¿ÜÌð ãé° ¥çÁüÌ ·¤èÐ ¥æ×ÌõÚU ÂÚU »æ´Ïè ·¤è âçßÙØ ¥ßææ ·¤æ ×ÌÜÕ ¥õÂçÙßðçàæ·¤ àææâÙ ·¤æ çßÚUôÏ ·¤ÚUÙæ ÖÚU â×Ûææ ÁæÌæ ãñ, Üðç·¤Ù ©Ù·¤è âçßÙØ ¥ßææ ·Ô¤ Îô SÌÚU Øæ Îô ¥æØæ× ÍðÐ ÂýÍ× ¥æØæ× ·¤æ â´Õ´Ï ÃØçQ¤ mæÚUæ ¥ÂÙè ¥æ´ÌçÚU·¤ ÕéÚUæ§Øô´, ¥ß»é‡æô´ ·¤è çÙÚU´ÌÚU ¥ßææ ·¤ÚUÌð ãé° ¥´Ì:·¤ÚU‡æ ·¤ô àæéh ¿ñÌ‹Ø âð ÖÚUÂêÚU ·¤ÚUÙð âð ÍæÐ ÎêâÚUð ¥æØæ× ·¤æ â´Õ´Ï âæ×æçÁ·¤-ÚUæÁÙèçÌ·¤ ¥ÙèçÌØô´ ·¤æ ¥çã´âæˆ×·¤ É´» âð ÂýçÌ·¤æÚU ·¤ÚUÙð âð ÍæÐ »æ´Ïè ¥æÁèßÙ âçßÙØ ¥ßææ ·Ô¤ §Ù ÎôÙô´ SÌÚUô´ ÂÚU âçR¤Ø ÚUãð ¥õÚU Øãè ©Ù·Ô¤ Ò×ãæˆ×æÓ ÕÙÙð ·¤æ âÕÕ ÕÙæÐ »æ´ÏèÁè ·¤è Ò¥æˆ×·¤ÍæÓ (âˆØ ·Ô¤ ÂýØô») ÂɸÙð âð ææÌ ãôÌæ ãð ç·¤ ©Ù·Ô¤ ¥´ÎÚU ¥ßææ ·¤è ÂýçR¤Øæ Õ¿ÂÙ âð ãè àæéM¤ ãô »§üÐ çÂÌæ âð ÛæêÆ ÕôÜÙð, ¿ôÚUè ·¤ÚUÙð, ¿ôÚUèçÀÂð ×æ´âæãæÚU ·¤ÚU ÜðÙð, ÕèǸè ÂèÙð Áñâð Îéßü÷ØßâÙô´ ·Ô¤ çàæ·¤æÚU ·¤ô×Ü-×çÌ ×ôãÙÎæâ ÁM¤ÚU ãé°, Üðç·¤Ù ©Ù·Ô¤ ¥´Ì:·¤ÚU‡æ ×ð ´ §Ù âÕâð ×éQ¤ ãôÙð, §Ù·¤æ çÙáðÏ ·¤ÚUÙð ·Ô¤ ÁÕÎüSÌ Ûæ´ÛææßÌ Öè ¿ÜÌð ÚUãðÐ Øãè ·¤æÚU‡æ Íæ ç·¤ Áãæ´ ¥æ×ÌõÚU ÂÚU Õ¿ÂÙ ×ð ´ Îéßü ÷ØâÙô´ ·¤è ç»ÚUUÌ ×ð ´ ¥æØæ ÃØçQ¤ ÁèßÙ ÖÚU §Ù·¤è »éÜæ×è ·¤ÚUÌæ ÚUãÌæ ãñ, ßãæ´ ×ôãÙÎæâ Ùæ× ·Ô¤ §â ÃØçQ¤ Ùð §Ù âÕ·¤è ¥ßææ ·¤ÚUÙð ×ð´ °ðâè âȤÜÌæ ãæçâÜ ·¤è, Áô ¥æ»ð ¿Ü·¤ÚU ©Ù·Ô¤ Ò×ãæˆ×æÓ ÕÙÙð ·¤è ÕéçÙØæÎ ÕÙèÐ &'kckuk [kku& izcU/ lEiknd % vkt dk ernkrk Áæ»M¤·¤Ìæ ·Ô¤ çÜ° Âý¿æÚU ¥çÖØæÙ ÈÔ¤ÇÚUÚU ·¤æ ·¤çÚUà×æ »éÁÚUð Âæ´¿ Îàæ·¤ ×ð ´ Øã ÂãÜæ ×õ·¤æ ãñ ÁÕ ç·¤âè ç¹ÜæǸè Ùð ÂéL¤áô´ ·Ô¤ çâ´»Ü ×é·¤æÕÜð ×ð ´ Õèâ »ý ´ÇSÜñ× ÁèÌ ·¤ÚU §çÌãæâ ÚU¿ ÇæÜæÐ ÈÔ¤ÇÚUÚU ·¤è Øã ©ÂÜçŽÏ §âçÜ° Öè ×ãžæ÷ßÂê‡æü ãñ ç·¤ ©‹ãô´Ùð ÚUô×æ´ç¿Ì ·¤ÚU ÎðÙð ßæÜè ÁèÌ ·Ô¤ âæÍ Øã ÚUð·¤æÇü âæɸð Àžæèâ âæÜ ·¤è ©×ý ×ð ´ ãæçâÜ ç·¤Øæ ãñÐ (ÚUæòØÅUâü) ¥»ÚU ÚUôÁÚU ÈÔ¤ÇÚUÚU ·¤ô ÅUðçÙâ ·¤è ÎéçÙØæ ·¤æ ÕæÎàææã ·¤ãæ Áæ° Ìô §â×ð´ ·¤ô§ü ¥çÌàæØôçQ¤ Ùãè´ ãñÐ çSßÅU÷ÁÚUÜñ´Ç ·Ô¤ §â ×ãæÙ ç¹ÜæǸè Ùð ÚUçßßæÚU ·¤ô ×ðÜÕÙü ×ð´ Áô ·¤×æÜ çιæØæ ©âÙð ©Ù·Ô¤ âæÍ-âæÍ ÅUðçÙâ ·¤ô Öè °·¤ Ù§ü ª¤´¿æ§ü ÂÚU Âãé´¿æ çÎØæÐ »éÁÚUð Âæ´¿ Îàæ·¤ ×ð´ Øã ÂãÜæ ×õ·¤æ ãñ ÁÕ ç·¤âè ç¹ÜæǸè Ùð ÂéL¤áô´ ·Ô¤ çâ´»Ü ×é·¤æÕÜð ×ð´ Õèâ »ýñ´ÇSÜñ× ÁèÌ ·¤ÚU §çÌãæâ ÚU¿ ÇæÜæÐ ÈÔ¤ÇÚUÚU ·¤è Øã ©ÂÜçŽÏ §âçÜ° Öè ×ãžæ÷ßÂê‡æü ãñ ç·¤ ©‹ãô´Ùð ÚUô×æ´ç¿Ì ·¤ÚU ÎðÙð ßæÜè ÁèÌ ·Ô¤ âæÍ Øã ÚUð·¤æÇü âæɸð Àžæèâ âæÜ ·¤è ©×ý ×ð´ ãæçâÜ ç·¤Øæ, ÁÕç·¤ ¥×ê×Ù ç¹ÜæÇ¸è ¥õÚU ßã Öè ¹æâ·¤ÚU ÅUðçÙâ ×ð´, §â ©×ý Ì·¤ Âãé´¿Ùð âð ÂãÜð ãè ¿é·¤ ÁæÌð ãñ´Ð §ââð ÂãÜð, ÚUôÁßæÜ ¥ÂßæÎ Íð, çÁ‹ãô´Ùð v~|w ×ð´ ÁÕ ¥æòSÅþðçÜØÙ ¥ôÂÙ ÁèÌæ Íæ ÌÕ ©Ù·¤è ©×ý âñ´Ìèâ âæÜ çÌÚUâÆ çÎÙ ÍèÐ Üðç·¤Ù ÚUð·¤æòÇü Ìô ¥æç¹ÚU·¤æÚU ÈÔ¤ÇÚUÚU Ùð ÕÙæØæ! ÈÔ¤ÇÚUÚU ·Ô¤ ×ãæÙ ÕÙÙð ·¤è §â Øæ˜ææ ×ð´ ·¤§ü ÂǸæß ãñ´ çÁÙ·¤ô ÂæÚU ·¤ÚUÌð ãé° ¥æÁ ßð §â ×é·¤æ× Ì·¤ Âãé´¿ð ãñ´Ð ¥æÆ ÕæÚU çß´ÕÜÇÙ ·¤æ ç¹ÌæÕ ©Ù·Ô¤ Ùæ× ãñÐ ßáü w®®} ·¤ô ÀôǸ Îð´ Ìô w®®x âð w®®~ Ì·¤ Ü»æÌæÚU ©‹ãô´Ùð çß´ÕÜÇÙ ÁèÌæ, çȤÚU w®vw ¥õÚU w®v| ×ð´ Öè §â ÂÚU ·¤ŽÁæ Á×æØæÐ w®®y âð w®®} Ì·¤ Ü»æÌæÚU Øê°â ¥ôÂÙ ¿ñ ´çÂØÙ ÚUãðÐ w®®~ ×ð ´ È¤ý ´¿ ¥ôÂÙ ·¤æ ç¹ÌæÕ ¥ÂÙð Ùæ× ç·¤ØæÐ w®®y, w®®{, w®®|, w®v®, w®v| ¥õÚU w®v} ·¤æ, ØæÙè Àã ÕæÚU ¥æòSÅþ ðçÜØÙ ¥ôÂÙ ÁèÌæÐ ¥æÁ âÕâð ’ØæÎæ ØæÙè Õèâ »ýñ´ÇSÜñ× ÈÔ¤ÇÚUÚU ·Ô¤ ãè Âæâ ãñ´Ð ¥ÂÙè §â ¥Âêßü ©ÂÜçŽÏ âð ©‹ãô´Ùð ÚUæÈÔ¤Ü ÙæÇæÜ, çÁ‹ãô´Ùð âôÜã »ýñ´ÇSÜñ× ÁèÌð ãñ´, âçãÌ ÅUðçÙâ ·Ô¤ âæÌ ç΂»Áô´ ·¤ô ÂèÀð ÀôǸ çÎØæ ãñÐ §â ÌÚUã, ¥æòSÅþðçÜØæ ·Ô¤ ÚUæòØ °×ÚUâÙ ¥õÚU âçÕüØæ ·Ô¤ Ùôßæ·¤ Áô·¤ôçß¿ ·Ô¤ âæÍ ÚUôÁÚU ÈÔ¤ÇÚUÚU Öè ¥Õ ©â âê¿è ×ð´ àææç×Ü ãô »° ãñ´ çÁ‹ãô´Ùð Àã ÕæÚU ¥æòSÅþðçÜØÙ ¥ôÂÙ ÁèÌæ ãñÐ ÁèÌ-ãæÚU ·Ô¤ ¹æÌð ×ð´ Îð¹ð´ Ìô ÈÔ¤ÇÚUÚU Ùð ¥æòSÅþðçÜØÙ ¥ôÂÙ ×ð´ ·¤éÜ ¿õÚUæÙßð ×ñ¿ ÁèÌð ãñ´Ð ÎêâÚUð »ýñ´ÇSÜñ× ÅUêÙæü×ð´ÅUô´ ×ð´ ÈÔ¤ÇÚUÚU Ùð xxw ×ñ¿ ÁèÌð ¥õÚU zw ×ð´ ãæÚUðÐ §â ÕæÚU ÈÔ¤ÇÚUÚU çÁâ ÌÚUã âð ·¤ôÅUü ÂÚU ©ÌÚUð Íð, ©‹ãð´ Îð¹ ·¤ÚU Ü» ÚUãæ Íæ ç·¤ ßð ãÚU ßæÚU ·Ô¤ çÜ° ÌñØæÚU ãñ´Ð ÂêÚUè ÎéçÙØæ ·Ô¤ ÅUðçÙâ Âýðç×Øô´ ·¤è çÙ»æãð´ ©Ù ÂÚU Ü»è Íè´Ð &ih-ds-'kekZ& eq[; laj{kd % vkt dk ernkrk

xkft;kckn@eksnhuxj xkft;kckn] cq/okj 31 tuojh 2018 âæ×êçã·¤ çßßæã ·¤æØüR¤× ·¤æ ¥æØôÁÙ ®} ȤÚUßÚUè ·¤ô »æçÁØæÕæÎÐ çÁÜæ çßçÏ·¤ »æçÁØæÕæÎÐ ×éØ ×´˜æè âæ×êçã·¤ çßßæã ØôÁÙæ ·Ô¤ ÌãÌ ÁÙÂÎ ×ð´ çÎÙæ´·¤ ®} ȤÚUßÚUè, ·¤ô SÍæÙèØ ÚUæ×ÜèÜæ ×ñÎæÙ ·¤çßÙ»ÚU ×ð´ âæ×êçã·¤ çßßæã ·¤æØüR¤× ·¤æ ¥æØôÁÙ ç·¤Øæ ÁæØð»æÐ çÁÜæçÏ·¤æÚUè çÚUÌé ×æãðEÚUè ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ×ð´ ¥æÁ ·¤Üð€UÅUðªÅU ×ð´ ¥æØôçÁÌ ×éØ ×´˜æè âæ×êçã·¤ çßßæã ØôÁÙæ ·¤è çÁÜæ SÌÚUèØ ÕñÆ·¤ ×ð´ Øã çÙ‡æüØ çÜØæ »Øæ çÁÜæçÏ·¤æÚUè Ùð ·¤ãæ ç·¤ àææâÙ ·¤æ ©ÎÎð÷àØ ØôÁÙæ ·Ô¤ ×æŠØ× âð çÙÏüÙ ÂçÚUßæÚUô´ ·¤è ·¤‹Øæ¥ô ·¤è àææÎè ×ð´ ×ÎÎ ·¤ÚUÙæ ãñÐ âÖè SÍæÙèØ çÙ·¤æØô´ ·Ô¤ ¥çÏàææâè ¥çÏ·¤æÚUè, ¹‡Ç çß·¤æâ ¥çÏ·¤æÚUè, ¥ÂÙð-¥ÂÙð ÿæð˜æ ·Ô¤ çÙÏüÙ Âæ˜æ ÂçÚUßæÚUô´ ·¤æ ¿ØÙ ·¤ÚU ©Ù·Ô¤ ¥æßðÎ٠˜æ Âýæ# ·¤ÚU·Ô¤ ’ØæÎæ âð ’ØæÎæ ÂçÚUßæÚUô´ ·¤ô ÜæÖç‹ßÌ ·¤ÚUæØðÐ §â ¥ßâÚU ÂÚU çÁÜæ â×æÁ ·¤ËØæ‡æ ¥çÏ·¤æÚUè ÂçÚUÌôá ·¤é×æÚU ŸæèßæSÌß Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥Õ Ì·¤ v®® âð ’ØæÎæ çßßæã ·Ô¤ ¥æßðÎÙ Âýæ# ãô ¿é·Ô¤ ãñÐ çÁÙ×ð´ Ù»ÚU ÂæçÜ·¤æ ÂçÚUáÎ ÜôÙè ÜôÙè âð v® Ù»ÚU ÂæçÜ·¤æ ¹ôÇæ âð ®| ×ôÎèÙ»ÚU âð ®{ ×éÚUæÎÙ»ÚU âð ®} ÌÍæ Sßñç‘À·¤ â»ÆÙô´ âð v® ¥æßðÎ٠˜æ âçãÌ ·¤éÜ v®® âð ¥çÏ·¤ ¥æßðÎ٠˜æ Âýæ# ãé° ãñÐ çÁÜæçÏ·¤æÚUè Ùð ·¤ãæ ç·¤ ®} ȤÚUßÚUè, ·Ô¤ ¥æØôÁÙ ×ð´ ·¤× âð ·¤× vz® ÁôÇô´ ·¤è àææÎè ·¤ÚUæÙð ·¤è ÃØßSÍæ ·¤è ÁæØðÐ ©‹ãôÙð ·¤ãæ ç·¤ çßßæã ¥æØôÁÙ ·Ô¤ ãðÌé ¹æÙð ÂèÙð, ÌÍæ çßßæã ãðÌé âæ×æÙ R¤Ø ·¤ÚUæÙð ·Ô¤ çÜ° ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ·¤ô ©žæÚU ÎæçØˆß âõ çÎØð ÁæØðÐ âæ×êçã·¤ çßßæã ·Ô¤ ÜæÖæçÍüØô´ ·Ô¤ Õñ´·¤ ¹æÌð â×Ø âð ¹éÜßæ Îð´ Ìæç·¤ ©Ù·Ô¤ ¹æÌô´ ×ð´ ¥Ùé×‹Ø ÏÙÚUæçàæ ÖðÁè Áæ â·Ô¤Ð ÕñÆ·¤ ×ð´ ×éØ çß·¤æâ ¥çÏ·¤æÚUè ÚU×ðàæ ÚUÁ´Ù Ùð ×éØ ×´˜æè âæ×êçã·¤ çßßæã ØôÁÙæ ÂÚU Âý·¤æàæ ÇæÜÌð ãéØð ÕÌæØæ ç·¤ âÚU·¤æÚU mæÚUæ Øã ØôÁÙæ »ÚUèÕè ÚUð¹æ ·Ô¤ Ùè¿ð ÁèßÙ ØæÂÙ ·¤ÚUÙð ßæÜð ÁM¤ÚUÌ ×´Î, çÙÚUæçŸæÌ §â ãæòÅUçâÅUè ·Ô¤ ÅþñçȤ·¤ ·¤è â×SØæ ÁËÎ ãô»è ÎêÚU, Øð °×¥ôØê ãé¥æ âæ§Ù »æçÁØæÕæÎÐ ãæòÅU çâÅUè ·¤ô Áæ× ·¤è â×SØæ âð ×éQ¤ ·¤ÚUæÙð ·Ô¤ çÜ° ÁèÇè° ¥õÚU âð´ÅþÜ ÚUôÇ çÚUâ¿ü §´SÅUèÅUØêÅU ØæçÙ âè¥æÚU¥æÚU¥æ§ü ç×Ü·¤ÚU ØôÁÙæ ÌñØæÚU ·¤ÚUð´»ðÐ §â·Ô¤ çÜ° ¥æÁ ÎôÙô´ ·Ô¤ Õè¿ °×¥ôØê âæ§Ù ç·¤Øæ »ØæÐ ÁèÇè° ¥õÚU âð´ÅþÜ ÚUôÇ çÚUâ¿ü §´SÅUèÅUØêÅU ØæçÙ âè¥æÚU¥æÚU¥æ§ü ç×Ü·¤ÚU ¥»Üð w® âæÜô´ ØæçÙ w®x~ Ì·¤ ·Ô¤ çÜ° çÁÜð ·Ô¤ ÅþñçȤ·¤ ×ñÙðÁ×ñ´ÅU ·¤æ ¹æ·¤æ ÌñØæÚU ·¤ÚUð´»ðÐ ŒÜæÙ ·Ô¤ ÌãÌ çâȤü »æçÁØæÕæÎ ãè Ùãè´ ÜôÙè, ×éÚUæÎÙ»ÚU ¥õÚU ×ôÎèÙ»ÚU ·Ô¤ çÜ° Öè ÅþñçȤ·¤ ŒÜæÙ ÌñØæÚU ãô»æÐ ÎôÙô´ â´SÍæÙô´ ·Ô¤ Õè¿ §â ŒÜæÙ Üð·¤ÚU ·¤æȤè â×Ø âð ÕæÌ ¿Ü ÚUãè ãñÐ v® ÁÙßÚUè ·¤ô âè¥æÚU¥æÚU¥æ§ü ·Ô¤ ßçÚUD ßñææçÙ·¤ ÁèÇè° ßèâè çÚUÌé ×æãðEÚUè âð ç×Üð Öè ÍðÐ ÕñÆ·¤ ·Ô¤ ÎõÚUæÙ âè¥æÚU¥æÚU¥æ§ü ·¤è ¥ôÚU âð ~ ×ãèÙð ×ð´ vv| Üæ¹ ·¤è Üæ»æÌ âð ÂêÚUæ ŒÜæÙ ÌñØæÚU ·¤ÚUÙð ·¤è ÕæÌ ÚU¹è »§ü, Üðç·¤Ù ÁèÇè° ¿æãÌæ Íæ ç·¤ âè¥æÚU¥æÚU¥æ§ü ·¤× Îæ× ÂÚU ÂêÚUè çÚUÂôÅUü ÌñØæÚU ·¤ÚUðÐ çÁâÂÚU ¥æÂçžæ ÁÌæÌð ãé° ÁèÇè° ßèâè çÚUÌé ×æãðEÚUè Ùð ·¤ãæ Íæ ç·¤ ßã v ·¤ÚUôǸ âð ·¤× ·¤è Üæ»æÌ ×ð´ ŒÜæÙ ÌñØæÚU ·¤ÚUæÙæ ¿æãÌè ãñ´Ð âè°ÅUèÂè Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥Õ âè¥æÚU¥æÚU¥æ§ü v ·¤ÚUôǸ ×ð´ ŒÜæÙ ÕÙæÙð ·Ô¤ çÜ° ÌñØæÚU ãô »Øæ ãñÐ âè¥æÚU¥æÚU¥æ§ü ~ ×ãèÙô´ ×ð´ àæãÚU ·Ô¤ ÅþñçȤ·¤ ·¤æ ÂêÚUæ ŽØõÚUæ §·¤_æ ·¤ÚU ¥»Üð Õèâ âæÜô´ ·Ô¤ çÜ° ÅþñçȤ·¤ ×ñÙðÁ×ð´ÅU ŒÜæÙ ÕÙæ°´»ðÐ ~ ×ãèÙð´ ·¤è Øã ÂýçR¤Øæ x-x ×ãèÙð ·Ô¤ ÌèÙ ¿ÚU‡æô´ âÎSØÌæ ¥çÖØæÙ ¿ÜæØð»è ¥ç¹Ü ÖæÚUÌèØ ßèÚU »éÁüÚU ×ãæâÖæ »ýðÅUÚU Ùô°ÇæÐ ¥ç¹Ü ÖæÚUÌèØ ßèÚU »éÁüÚU ×ãæâÖæ ·¤è °·¤ ÕñÆ·¤ ÎæÎÚUè çSÍÌ ·¤æØæüÜØ ÂÚU ¥æØôçÁÌ ·¤è »§üÐ ÕñÆ·¤ ·¤è ¥ŠØÿæÌæ çÁÜæŠØÿæ àØæ× çâ´ã ÖæÅUè Ùð ·¤è ÌÍæ â´¿æÜÙ âÌð‹Îý »éÁüÚU Ùð ç·¤ØæÐ ÕñÆ·¤ ×ð´ ©ÂçSÍÌ âÎSØô´ ·¤ô âÕôçÏÌ ·¤ÚUÌð ãé° àØæ× çâ´ã ÖæÅUè Ùð ·¤ãæ ç·¤ ¥ç¹Ü ÖæÚUÌèØ ßèÚU »éÁüÚU ×ãæâÖæ ÁÙÂÎ ·Ô¤ ¥‹ÎÚU ÕÇð¸ SÌÚU ÂÚU âÎSØÌæ ÖÌèü ¥çÖØæÙ ¿ÜæØð»è ¥õÚU â´»ÆÙ âð ãÁæÚUô´ ·¤è â´Øæ ×ð ´ Üæ»ô´ ·¤ô ÁôǸæ ÁæØð»æ ¥õÚU â´»ÆÙ ·¤æ ÁËÎ ãè çßSÌæÚU ç·¤Øæ ÁæØð»æ ÌÍæ ×ðãÙÌè °ß´ âçR¤Ø Üô»ô´ ·¤ô â´»ÆÙ ×ð´ ×ãˆßÂê‡æü çÁ×ðÎæÚUè Îè ÁæØð»èÐ ÕñÆ·¤ ×ð´ ÌØ ãé¥æ ç·¤ ÎæÎÚUè çSÍÌ v}z| ·Ô¤ SßÌ´˜æÌæâðÙæÙè ÎæÎÚUè çÚUØæâÌ ·Ô¤ ÚUæÁæ ÚUæß ©×ÚUæß çâ´ã ·¤è ÂýçÌ×æ ·Ô¤ Áè‡æèümæÚU ·Ô¤ âÕ´Ï ×ð ´ °·¤ ÂýçÌçÙçÏ ×‡ÇÜ ©ÂçÁÜæçÏ·¤æÚUè ÎæÎÚUè âð ç×Üð»æÐ ÕñÆ·¤ ×ð ´ ×éØ M¤Â âð ÌðÁæ »éÁüÚU, ¥çÙÜ ·¤âæÙæ, ÚUæ×ÅUð·¤ ·¤ÅUæçÚUØæ, çßçÂÙ ÕñâÜæ, ¥ÌéÜ ÖæÅUè, çßçÂÙ Ùæ»ÚU, çßR¤× ·¤âæÙæ, Âý×ôÎ ÖæÅUè ¥æçÎ ÎÁüÙô´ âÎSØ ×õÁêÎ ÚUãðÐ ÅUè°¿° ×ð´ ÍæÙæ ¹éÜßæÙð ·Ô¤ çÜ° ææÂÙ âõ´Âæ Åþæ´â çã´ÇÙÐ ØêÙæ§ÅUðÇ È¤ôÚU× ¥æòȤ Åþæ´â çãÇÙ °âôçâ°àæÙ ·Ô¤ ÂÎæçÏ·¤æçÚUØô´ Ùð âô×ßæÚU ·¤ô ܹ٪¤ ×ð´ ¥æ§üÁè ¥ç×ÌæÖ Ææ·¤éÚU âð ×éÜæ·¤æÌ ·¤ÚU ææÂÙ âõ´ÂæÐ ÂÎæçÏ·¤æçÚUØô´ Ùð ÅUè°¿° ×ð´ ÂýSÌæçßÌ ¿æÚU ÍæÙô´ ·¤ô ÁËÎ ¹ôÜÙð ·¤è ×æ´» ·¤è ãñÐ ×éÜæ·¤æÌ ·¤ÚUÙð »° ¥æÚUÇŽËØê° ßâé´ÏÚUæ âð€UÅUÚU v ·Ô¤ ¿ðØÚU×ñÙ ·ñ¤Üæàæ ¿´Îý Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÅUè°¿° ç΄è âð âÅUæ ãé¥æ ãñÐ Øãæ´ ÂÚU ÌðÁè âð Õɸ ÚUãè ÁÙâ´Øæ ·Ô¤ ¿ÜÌð ¥çÌçÚUQ¤ ÍæÙô´ ·¤è ¥æßàØ·¤Ìæ ãñÐ ÿæð˜æ ×ð´ ¥æÂÚUæçÏ·¤ ƒæÅUÙæ¥ô´ ×ð´ ÌðÁè âð ÕɸôžæÚUè ãô ÚUãè ãñÐ àææâÙ ·¤è ¥ôÚU âð ÌØ ×æÙ·¤ô´ ·Ô¤ ¥ÙéM¤Â Øã Ù° ÍæÙð ÕÙæ° ÁæÙð ¿æçã°Ð ææÂÙ âõ´ÂÙð ·Ô¤ ÎõÚUæÙ ÁØ ÎèçÿæÌ, »ôÂæÜ ÕÕéÙæ, âéÙèÜ ·¤é×æÚU â×ðÌ ¥‹Ø ×õÁêÎ ÚUãðÐ ×ð´ ÂêÚUè ãô»èÐ ÂãÜð ÌèÙ ×ãèÙô´ ×ð´ àæãÚU ·Ô¤ ÅþñçȤ·¤ ·¤æ ÇæÅUæ §·¤_æ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ çÁâ×ð´ àæãÚU ·Ô¤ ×éØ ¿õÚUæãô´, Áæ× Â槴ÅU ¥õÚU ŽÜñ·¤ SÂæòÅUô´ ·¤ô ç¿ç‹ãÌ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ §â·Ô¤ ÕæÎ ¥»Üð ÌèÙ ×ãèÙð´ §â ÇæÅUæ ·¤æ çßàæÜðá‡æ ·¤ÚU ßÌü×æÙ ×ð´ ÅþñçȤ·¤ ·¤ô ×ñÙðÁ ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° âéÛææß çΰ Áæ°´»ðÐ ¥æç¹ÚUè ÌèÙ ×ãèÙô´ ×ð´ §âè ÇæÅUæ ·Ô¤ ¥æÏæÚU ÂÚU çÁÜð ×ð´ Áæ× ·¤è â×SØæ ·¤ô ¹ˆ× ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° ¥»Üð w® âæÜô´ ·¤æ ŒÜæÙ ÌñØæÚU ãô»æÐ âè°ÅUèÂè §àˆØæ·¤ ¥ã×Î Ùð ÕÌæØæ ç·¤ »æçÁØæÕæÎ çß·¤æâ ÂýæçÏ·¤ÚU‡æ ¥õÚU âè¥æÚU¥æÚU¥æ§ü ·Ô¤ Õè¿ °×¥ôØê âæ§Ù ãô »Øæ ãñÐ ¥Õ ÁËÎ ãè §â ØôÁÙæ ÂÚU ·¤æ× àæéM¤ ·¤ÚU çÎØæ Áæ°»æÐ çÙÏüÙ ÂçÚUßæÚUô´ ·¤è Øô‚Ø ·¤‹Øæ, çßÏßæ, ÂçÚUˆØQ¤æ ÌÜæ·¤ àæéÎæ ×çãÜæ¥ô ·Ô¤ çßßæã ãðÌé ÂýæÚUÖ ·¤è »Øè ãñÐ ØôÁÙæ ·¤æ ÜæÖ ©ÆæÙð ·Ô¤ çÜ° ·¤‹Øæ ·Ô¤ ¥çÖÖæß·¤ ·¤ô ÂýÎðàæ ·¤æ ×êÜ çÙßæâè ãôÙæ ¿æçã°Ð ¥çÖÖæß·¤ çÙÏüÙ ß ÁM¤ÚUÌ ×´Î ãô çßßæã ãðÌé ·¤‹Øæ ·¤è ©×ý v} ßáü ÌÍæ ßÚU ·¤è ©×ý wv ßáü âð ·¤× Ùãè ãôÐ ØôÁÙæ ·Ô¤ ÌãÌ ·¤‹Øæ ·¤è »ëãSÍè ·¤è SÍæÂÙæ ãðÌé âãæØÌæ ÚUæçàæ w® ãÁæÚU M¤ÂØð ·¤‹Øæ ·Ô¤ ¹æÌð ×ð´ ÖðÁè ÁæØð»èÐ çßßæã â´S·¤æÚU ·Ô¤ çÜ° ¥æßàØ·¤ âæ×»ýè R¤Ø ·¤ÚUÙð ãðÌé v® ãÁæÚU M¤ÂØð, ·¤æØüR¤× ¥æØôÁÙ ×ð´ ‡ÇæÜ È¤Ùèü¿ÚU ¥æçÎ ãðÌé z®®® M¤ÂØð ·¤è ÏÙÚUæçàæ ÂýçÌ ÁôÇæ ÃØØ ç·¤Øæ ÁæØð»æÐ ÕñÆ·¤ ×ð´ ¥ÂÚU çÁÜæçÏ·¤æÚUè ÂýàææâÙ ææÙð‹Îý çâ´ã, ©Â çÁÜæçÏ·¤æÚUè âÎÚU Âýð× ÚU´ÁÙ çâ´ã, ©Â çÁÜæçÏ·¤æÚUè ×ôÎèÙ»ÚU ÂßÙ ¥»ýßæÜ, âçãÌ çßçÖóæ SÍæÙèØ çÙ·¤æØô ·Ô¤ ¥çÏàææâè ¥çÏ·¤æÚUè ß Sßñç‘À·¤ â»ÆÙô´ ·Ô¤ ÂýçÌçÙçÏ ©ÂçSÍÌ ÚUãðÐ »æçÁØæÕæÎÐ ÂØæüßÚU‡æ ×´˜ææÜØ Ùð wz ÁÙßÚUè w®v} ·¤ô ÂØæüßÚU‡æ âéÚUÿææ °€UÅU v~}{ ×ð´ vv çÙØ× ÁôǸ çΰ ãñ´ çÁÙ·¤æ ÂæÜÙ ·¤ÚUÙæ ¥çÙßæØü ãô»æÐ ¥Õ ç·¤âè Öè ØôÁÙæ ·¤ô ¥ÂÙð çÙ×æü‡æ SÍÜ Ì·¤ ÁæÙð ·Ô¤ çÜ° ÂP¤è âǸ·¤ ÕÙæÙæ ¥çÙßæØü ãô»æÐ ç×^è, ÚUðÌ ¥Íßæ çÙ×æü‡æ âæ×»ýè ·¤ô É·¤ ·¤ÚU ÚU¹Ùæ ¥õÚU ÖßÙ ·¤è ª¤´¿æ§ü ·Ô¤ °·¤ çßçÏ·¤ âæÿæÚUÌæ çàæçßÚU âÂóæ âðßæ ÂýæçÏ·¤ÚU‡æ âç¿ß âÚUôÁ ·¤é×æÚU ØæÎß Ùð âêç¿Ì ç·¤Øæ ãñ ç·¤ çÁÜæ çßçÏ·¤ âðßæ ÂýæçÏ·¤ÚU‡æ ·Ô¤ ̈ßæßÏæÙ ×ð´ Ÿæè ç»ÚUÁðàæ ·¤é×æÚU Âæ‡ÇðØ, ÁÙÂÎ ‹ØæØæÏèàæ/¥ŠØÿæ çÁÜæ çßçÏ·¤ âðßæ ÂýæçÏ·¤ÚU‡æ ·Ô¤ çÙÎðüàææÙéâæÚU w| ÁÙßÚUè ·¤è âæ´Ø z ÕÁð °·¤ çßçÏ·¤ âæÿæÚUÌæ çàæçßÚU ·¤æ ¥æØôÁÙ °â®Áè®»ýæ‡Ç ÚUæÁÙ»ÚU °€UâÅUñ´àæÙ çÁÜæ »æçÁØæÕæÎ ×ð´ »ñÚUâ´»çÆÌ ÿæð˜æ ·Ô¤ ×ÁÎêÚUô´ ãðÌé ç·¤Øæ »ØæÐ §â çßçÏ·¤ âæÿæÚUÌæ çàæçßÚU ×ð´ âÚUôÁ ·¤é×æÚU ØæÎß, âç¿ß çÁÜæ çßçÏ·¤ âðßæ ÂýæçÏ·¤ÚU‡æ, Ÿæè °â®°â® Âæ‡ÇðØ ¥çâSÅUð´ÅU ÜððÕÚU ·¤ç×àÙÚU, Ÿæè çâmæÍü ×ÎØæÙè ¥çâSÅUð´ÅU ÜðÕÚU ·¤ç×àÙÚU, Ÿæè ÚUæÁðàæ ÚU´ÁÙ, çÁÜæ â×æÁ ·¤ËØæ‡æ çßÖæ» Ÿæè Üô·Ô¤‹Îý çâ´ã ÂÚUèßèÿææ ¥çÏ·¤æÚUè Ÿæè ×Ø´·¤ ·¤é×æÚU, ÂýôÁð€UÅU ×ñÙðÁÚU °â®Áè® »ýæ‡Ç, àæãÁæÎ ¥Üè, Øæ×èÙ ÂÚUæçßçÏ·¤ SßØ´ âðß·¤ô´ ß ·¤ÚUèÕ vz® ×ÁÎêÚUô´ mæÚUæ ÂýçÌÖæ» ç·¤Øæ »ØæÐ Ÿæè çâmæÍü ¥çâSÅUð´ÅU ÜðÕÚU ·¤ç×àÙÚU mæÚUæ ÕÌæØæ »Øæ ç·¤ »ñÚU â´»çÆÌ ÿæð˜æ ·Ô¤ ×ÁÎêÚUô´ ãðÌé âÚU·¤æÚU mæÚUæ vw ØôÁÙæØð´ ¿Üæ ÚU¹è ãñÐ çÌãæ§ü Ì·¤ çß´ÇSR¤èÙ Ü»æÙæ Öè ¥çÙßæØü ãô»æÐ §ÌÙæ ãè Ùãè´ âÚU·¤æÚUè ¥õÚU »ñÚU âÚU·¤æÚUè çÙ×æü‡æ ×ð´ çÙ×æü‡æ âæ×»ýè ·¤æ âǸ·¤ ÂÚU Ö´ÇæÚU‡æ çÙáðÏ ãñÐ Øã âÕ çÙØ× ©Ù àæãÚUô´ ÂÚU Üæ»ê ãñ çÁÙ×ð´ PM w.z ·¤æ SÌÚU y® âð ¥çÏ·¤ ãñÐ »æçÁØæÕæÎ ×ð´ w.z ·¤æ SÌÚU ¥õâÌÙ SÌÚU w®® âð ¥çÏ·¤ ÚUãÌæ ãñÐ §âçÜ° »æçÁØæÕæÎ ·Ô¤ ÂýˆØð·¤ çÙ×æü‡æ çÁÙ×ð´ ×æÌëˆß çãÌÜæÖ ØôÁÙæ, ×ðÏæßè Àæ˜æ S·¤æÜÚUçàæ ØôÁÙæ, ×ñçÇ·¤Ü ØôÁÙæ, âõÚU ©Áæü ÜæÜÅUðÙ ØôÁÙæ, »ëã çÙ×æü‡æ ØôÁÙæ ¥æçÎ ãñÐ §Ù âÖè ØôÁÙæ¥ô´ ·¤æ ÜæÖ ×ÁÎêÚU ´Áè·¤ÚU‡æ ·¤ÚUæØð ÁæÙð ÂÚU ãè Âýæ# ç·¤Øæ Áæ â·¤Ìæ ãðР´ÁèØÙ ãðÌé °·¤ âæÍ }®/-M¤ÂØð Á×æ ·¤ÚUÙð ÂÚU ÌèÙ ßáü ·Ô¤ çÜØð ´Áè·¤ÚU‡æ ãô ÁæÌæ ãñÐ §âð w®/-M¤ÂØð âæÜæÙæ Ȥèâ ÂÚU ÙßèÙè·¤ÚU‡æ ·¤ÚUæØæ Áæ â·¤Ìæ ãñÐ ÖßÙ çÙ×æü‡æ ×ð´ Ü»ð ×ÁÎêÚU ·¤è ÎéƒæüÅUÙæ ×ð´ ×ëˆØê ãôÙð ÂÚU °·¤×éàÌ z.wz Üæ¹ M¤ÂØð ·¤è ¥æçÍü·¤ âãæØÌæ ×ëÌ·¤ ·Ô¤ ¥æçŸæÌô´ ·¤ô ÌéÚU‹Ì ÂýÎæÙ ·¤è ÁæÌè ãñÐ §â·Ô¤ ¥çÌçÚUQ¤ ÂýˆØð·¤ ßáü x®®® M¤ÂØð ·¤è ×ñçÇ·¤Ü âãæØÌæ ©â·Ô¤ ¹æÌð ×ð´ ¥æ ÁæÌè ãñÐ §Ù âÖè ØôÁÙæ¥ô´ ·¤æ ÜæÖ Âýæ# ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜØð ¥æÏæÚU ·¤æÇü ß ×ÁÎêÚU ´ÁèØÙ ·¤æÇü ãôÙæ ¥æßàØ·¤ ãñÐ Ÿæè Üô·Ô¤‹Îý çâ´ã çÁÜæ âã ÂÚUèçßÿææ ¥çÏ·¤æÚUè mæÚUæ ÕÌæØæ »Øæ ç·¤ ©Ù·Ô¤ Øãæ´ âð ÚUæÙè Üÿ×èÕæ§ü ×çãÜæ â×æÙ S·¤è× â´¿æçÜÌ ·¤è ÁæÌè ãñÐ çÁâ·Ô¤ ¥‹Ì»üÌ ×çãÜæ¥ô´ ÂÚU ãé° ¥ˆØæ¿æÚU ÕÜ户¤æÚU ÌðÁæÕ ÂèçÇÌæ¥ô Âô€Uâô °€UÅU ÂèçÇÌô´ ·¤ô ÏêÜ ÂÚU çÙØ´˜æ‡æ ÚU¹Ùð ßæÜè âç×çÌ ×ð´ UÜñÅU ¥æòÙÚU ÈÔ¤ÇÚUðàæÙ ·¤ô Öè àææç×Ü ç·¤Øæ Áæ° »æçÁØæÕæÎÐ ¥ÎæÜÌ Ùð âãæÚUÙÂéÚU ×ð´ ·¤ÚUèÕ w~ ßáü ÂãÜð Õñ´·¤ ¥æòȤ ÕǸôÎæ ×ð´ ãé° ƒæôÅUæÜð ·Ô¤ ¥æÚUôÂè ̈·¤æÜèÙ Õñ´ð·¤ ÂýÕ´Ï·¤ ·¤ô ¿æÚU ßáü ·¤è ·ñ¤Î âéÙæ§ü ãñÐ ¥çÖØéQ¤ ·¤ô z® ãÁæÚU ·¤æ ¥Íü뫂 Öè Á×æ ·¤ÚUæÙæ ãô»èÐ ¥æÚUôÂè ÂýÕ´Ï·¤ ÂÚU âÚU·¤æÚUè ÏÙÚUæçàæ ·Ô¤ »ÕÙ ·¤æ Öè ×é·¤Î×æ âèÕè¥æ§ü ·¤è çßàæðá ¥ÎæÜÌ ×ð´ ¿Ü ÚUãè ãñÐ âô×ßæÚU ·¤ô ¥ÎæÜÌ Ùð ©â ×æ×Üð ×ð´ Öè ¥æÚUôÂè ·¤ô Îôáçâh ÆãÚUæØæ ãñÐ âèÕè¥æ§ü ·Ô¤ çßàæðá ‹ØæØæÏèàæ ¥çÙÜ ·¤é×æÚU Ûææ ·¤è ¥ÎæÜÌ âð âô×ßæÚU ·¤ô Øã Èñ¤âÜæ âéÙæØæ »ØæÐ âèÕè¥æ§ü ·Ô¤ Üô·¤ ¥çÖØôÁ·¤ ¥ÙéÚUæ» ×ôÎè ·Ô¤ ÂýæòÂÅUèü ÇèÜÚU Ùð ·¤ÚUôǸô´ ·¤è Öêç× ·¤ŽÁæ·¤ÚU ÕÙæ Îè âǸ·¤ »æçÁØæÕæÎÐ »æ´ß »ÎæÙæ ·¤è Õðàæ·¤è×Ìè âÚU·¤æÚUè Öêç× ÂÚU ÂýôÂÅUèü ÇèÜÚU mæÚUæ ¥ßñÏ M¤Â âð ·¤ŽÁæ ·¤ÚU âǸ·¤ ÕÙßæ ÎðÙð ·¤æ ×æ×Üæ âæ×Ùð ¥æØæ ãñÐ §â ×æ×Üð ×ð´ °âÇè°× Ùð ×æ×Üð ·¤è Áæ´¿ ·¤ÚUæ·¤ÚU ·¤æÚUüßæ§ü ·¤è ÕæÌ ·¤ãè ãñÐ ãæÂéǸ ÚUôÇ ÂÚU âŽÁè ×´Çè ·Ô¤ çÙ·¤ÅU ·¤ÚUôǸô´ ·¤è ·¤è×Ì ·¤è âÚU·¤æÚUè Öêç× ¹æÜè ÂǸè ãé§ü ãñÐ §â Öêç× ÂÚU »ôàææÜæ ÕÙæ° ÁæÙð ·¤æ ÂýSÌæß Öè ÂæçÚUÌ ãô ¿é·¤æ ãñÐ §â Öêç× ·Ô¤ ÂèÀð ¹ðÌô´ ·¤è ¥ôÚU °·¤ ÂýæòÂÅUèü ÇèÜÚU mæÚUæ °·¤ ·¤æòÜôÙè ·¤æÅUè Áæ ÚUãè ãñÐ ¥æÚUô ãñ ç·¤ ©Q¤ ÂýæòÂÅUèü ÇèÜÚU Ùð çÂÀÜð çÎÙô´ ç×ÜèÖ»Ì ·¤ÚU ¹çÜãæÙ ·¤è ·¤ÚUôÇô´ ·¤è ·¤è×Ì ·¤è ·¤ÚUèÕ °·¤ Õèƒææ Öêç× ÂÚU ·¤ÚUèÕ Ìèâ ȤéÅU ¿õǸè âǸ·¤ ÕÙßæ Îè çÁââð »ýæ×è‡æô´ ×ð´ ÚUôá ÃØæ# ãñÐ §â·Ô¤ ¥Üæßæ ©Q¤ ÂýæÂÅUèü ÇèÜÚU ÂÚU âÚU·¤æÚUè ÚUæSÌð ×ð´ Öè ŒÜæòçÅU´» ·¤ÚUÙð ·Ô¤ ¥æÚUô ܻæØð Áæ ÚUãð ãñ´Ð âô×ßæÚU àææ× »ÎæÙæ »æ´ß ·Ô¤ ÎÁüÙô´ »ýæ×è‡æ °âÇè°× ÂßÙ ¥»ýßæÜ âð ç×Üð ¥õÚU ÂýæòÂÅUèü ÇèÜÚU ÂÚU ¹çÜãæÙ ·¤è ·¤ÚUôÇô´ ·¤è Õðàæ·¤è×Ìè Öêç× ·¤ŽÁæÙð ·¤æ ¥æÚUô ܻæÌð ãé° ·¤æÚUüßæ§ü ·¤è ×æ´» ·¤èÐ °âÇè°× Ùð ×æ×Üð ·¤è Áæ´¿ ·¤ÚU ·¤æÚUüßæ§ü ·Ô¤ çÙÎðüàæ çΰ ãñ´Ð ×éÚUæÎÙ»ÚU- Ù»ÚU ×ð´ ¥âãæØ ¥õÚU çÙÏüÙ Üô»ô´ ·¤ô Æ´Ç âð Õ¿æÙð ·Ô¤ çÜ° ÁÜÙð ßæÜð ¥Üæß v® çÇ»ýè âðçËâØâ ·Ô¤ ÌæÂ×æÙ ×ð´ »æØÕ ãô »° ãñ´Ð Ù»ÚU ÂæçÜ·¤æ mæÚUæ àæéM¤¥æÌ ×ð´ °·¤-Îô SÍæÙô´ ÂÚU ÁM¤ÚU ¥Üæß ÁÜßæ° »° , Üðç·¤Ù ¥Õ Øã ÂêÚUè »æØÕ ãô ¿é·Ô¤ ãñ´Ð Üô»ô´ ·¤æ ¥æÚUô ãñ ç·¤ ¥Üæß ·¤è Ü·¤Ç¸è ·Ô¤ ÕÁÅU ×ð´ Õñ´·¤ ÂýÕ´Ï·¤ ·¤ô ¿æÚU ßáü ·¤è ·ñ¤Î »ôÜ×æÜ ãô »Øæ ãñÐ w{ ÁÙßÚUè âð Æ´Ç çȤÚU ÜõÅU ¥æ§ü ãñ, Üðç·¤Ù ÂæçÜ·¤æ ·Ô¤ ¥Üæß Ù»ÚU ÿæð˜æ ×ð´ ·¤ãè´ ÙÁÚU Ùãè´ ¥æ ÚUãð ãñÐ Ù»ÚU ÿæð˜æ ×ð´ ¥Üæß ·¤è ÃØßSÍæ ÂêÚUè ÌÚUã çßÜé# ãô ¿é·Ô¤ ãñ´Ð Æ´Ç ×ð´ çÙÏüÙ ¥õÚU ¥âãæØ Üô»ô´ ·¤ô çÆÆéÚUÙ ×ð´ çâ·¤éǸÙæ ÂǸ ÚUãæ ãñÐ Õâ ¥aðð ÂÚU Öè ¥Üæß ·¤è ·¤ô§ü ÃØßSÍæ Ùãè´ ãôÙð âð Øæç˜æØô´ ·¤ô çÎP¤Ìð ãô ÚUãè ãñ´Ð Ù»ÚU ·Ô¤ v® ç¿çqÌ SÍæÙô´ ÂÚU ¥Üæß ÁÜßæ° Áæ ÚUãð ãñÐ ØçÎ ç·¤âè SÍæÙ ÂÚU ¥Üæß Ùãè´ ÁÜ ÚUãæ ãñ Ìô ©â·¤æ çÙÚUèÿæ‡æ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ çÙÚUèÿæ‡æ ·¤ÚU ¿ñ·¤ ç·¤Øæ Áæ°»æ ç·¤ ·¤ãæ´-·¤ãæ´ ¥Üæß ÁÜ ÚUãð ãñÐ ÎãðÁ ·¤è ×æ´» ÂêÚUè Ù ãôÙð ÂÚU Â%è ·¤ô ƒæÚU âð çÙ·¤æÜæ ×ôÎèÙ»ÚUÐ °·¤ ×çãÜæ Ùð ÂçÌ ÂÚU ÎãðÁ ·¤è ×æ´» ÂêÚUè Ù ãôÙð ÂÚU ©âð ƒæÚU âð çÙ·¤æÜÙð ·¤æ ¥æÚUô ܻæØæ ãñÐ Ùô°Çæ ·Ô¤ ÕÚUõÜæ çÙßæâè çÂýØæ ·Ô¤ ¥ÙéâæÚU ©â·¤æ çßßæã ·¤ÚUèÕ °·¤ ßáü Âêßü ¿êÙæ Ö^è çÙßæâè Øéß·¤ ·Ô¤ âæÍ ãé¥æ ÍæÐ àææÎè ·Ô¤ ÕæÎ ãè ÂçÌ ÎãðÁ ×ð´ °·¤ Üæ¹ L¤ÂØð ÜæÙð ·¤è ×æ´» ·¤ÚUÌæ ÚUãÌæ ãñÐ ÚUçßßæÚU ·¤ô ÎãðÁ ·¤è ×æ´» ·¤ô Üð·¤ÚU ÂçÌ Ùð ©â·Ô¤ âæÍ ×æÚUÂèÅU ·¤è ¥õÚU Âñâæ Ù ÜæÙð ·¤è ·¤ãÙð ÂÚU ×æÚUÂèÅU ·¤ÚU ©âð ƒæÚU âð çÙ·¤æÜ çÎØæÐ ×çãÜæ Ùð ÂéçÜâ ·¤ô çÎØð çàæ·¤æØÌè ˜æ ×ð´ ‹ØæØ ·¤è »éãæÚU Ü»æ§ü ãñÐ ×éÌæçÕ·¤ ßáü v~}~-~® ×ð´ âãæÚUÙÂéÚU ·Ô¤ Õñ´·¤ ¥æòȤ ÕǸõÎæ ·¤è °·¤ àææ¹æ ×ð´ Øã ƒæôÅUæÜæ ãé¥æ ÍæÐ §â×ð´ ̈·¤æÜèÙ ÂýÕ´Ï·¤ âè°â âéÏÙ Ùð Ïô¹æÏÇ¸è ¥õÚU »ÕÙ ç·¤Øæ ÍæÐ ¥æÚUô ãñ ç·¤ ©‹ãô´Ùð ·¤§ü Üô»ô´ âð ¹æÌð ×ð´ L¤ÂØð Á×æ ·¤ÚUÙð ·Ô¤ Ùæ× ÂÚU ·¤ÚUèÕ ~® ãÁæÚU L¤ÂØð ·¤è Ïô¹æÏÇ¸è ·¤è ÍèÐ ¥æÚUô ãñ ç·¤ ©‹ãô´Ùð ¹æÌð ×ð´ L¤ÂØð Á×æ Ùãè´ ·¤ÚUæØæ ÍæÐ Üô·¤ ¥çÖØôÁ·¤ ·Ô¤ ×éÌæçÕ·¤ âèÕè¥æ§ü ·¤è çßàæðá ¥ÎæÜÌ Ùð Ïô¹æÏÇ¸è ·Ô¤ ×æ×Üð ×ð´ ¥çÖØéQ¤ Õñ´·¤ ÂýÕ´Ï·¤ âéÏÙ ·¤ô ÕèÌð wz ÁÙßÚUè ·¤ô Îôáçâh ÆãÚUæØæ ÍæÐ âô×ßæÚU ·¤ô ¥ÎæÜÌ ×ð´ âÁæ ÂÚU Õãâ ãé§üÐ ¥ÎæÜÌ Ùð Ïô¹æÏÇ¸è ·Ô¤ ×æ×Üð ×ð´ ¥çÖØéQ¤ ·¤ô ¿æÚU âæÜ ·¤è âÁæ âéÙæ§üÐ Üô·¤ ¥çÖØôÁ·¤ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ âô×ßæÚU ·¤ô ©Ù·Ô¤ ç¹ÜæȤ »ÕÙ ·Ô¤ ×æ×Üð ×ð´ Öè âéÙßæ§ü ·¤ ÚU ©‹ãð´ Îôáçâh ÆãÚUæØæ ãñÐ §â ×æ×Üð ×ð´ ×´»ÜßæÚU ·¤ô âÁæ ÂÚU Õãâ ãô»èÐ ÌèÙ çÎÙ ·¤è ÂéçÜâ çÚU×æ´Ç ÂÚU ÕÎ×æàæô´ âð ãô»è ÂêÀÌæÀ »æçÁØæÕæÎÐ ÃØæÂæÚUè ·Ô¤ ¥ÂãÚU‡æ ×æ×Üð ×ð´ ×éÆÖðǸ ·Ô¤ ÕæÎ ãçÚUmæÚU âð ç»ÚUUÌæÚU ÌèÙô´ ÕÎ×æàæô´ ·¤è âô×ßæÚU ·¤ô ‹ØæØæÜØ Ùð ÌèÙ çÎÙ ·¤è ÂéçÜâ çÚU×æ´Ç ×´ÁêÚU ·¤ÚU ÜèÐ çÚU×æ´Ç ·Ô¤ ÎõÚUæÙ ÂéçÜâ ƒæÅUÙæ ·¤ô Üð·¤ÚU ·¤§ü ÂãÜé¥ô´ ÂÚU ÂêÀÌæÀ ¥õÚU âéÕêÌ ÁéÅUæÙð ·¤æ ÂýØæâ ·¤ÚUð»èÐ ÍæÙæ ÂýÖæÚUè çßÙôÎ Âæ´Çð Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÃØæÂæÚUè ¥çÙÜ ¥ÚUôÇ¸æ ·¤æ ¥ÂãÚU‡æ ·¤ÚUÙð ßæÜð ÕÎ×æàæ ÂýÎèÂ, ÚUæçàæÎ ¥õÚU ×ôãçâÙ ·¤ô ãçÚUmæÚU âð Üæ·¤ÚU âô×ßæÚU ·¤ô ‹ØæØæÜØ ×ð´ Âðàæ ç·¤Øæ »Øæ Áãæ´ âð ÌèÙ çÎÙ ·¤è ÂéçÜâ çÚU×æ´Ç ×´ÁêÚU ·¤ÚU Üè »§üÐ ×´»ÜßæÚU âéÕã âð »éL¤ßæÚU àææ× Ì·¤ ÂéçÜâ ÕÎ×æàæô´ âð ÂêÀÌæÀ ·¤ÚU âéÕêÌ ÁêÅUæÙð ·¤æ ÂýØæâ ·¤ÚUð»èÐ SÍÜ ·¤æ çÙÚUèÿæ‡æ ç·¤Øæ ÁæÙæ ¥çÙßæØü ãñÐ çÙ×æü‡æ SÍÜ çÙÚUèÿæ‡æ ÅUè× ×ð´ ·¤× âð ·¤× °·¤ ÂýçÌçÙçÏ UÜñÅU ¥æòÙÚU ÈÔ¤ÇÚUðàæÙ ·¤æ Öè ÚU¹æ Áæ°Ð ÂýˆØð·¤ ÁôÙ ·Ô¤ çÜ° ¥Ü»-¥Ü» âç×çÌØæ´ »çÆÌ ·¤è Áæ°Ð SHOW ROOM: Foam & Furnishing Fabric Wall to Wall Carpets etc. cpk yks mldks tks thou nk;uh gekjh] iy&iy fry&fry oks ej jgh] vka[ks [kksyks] dkuks ls lquks] [kqn dks cpkus dh xqgkj gels dj jghA 3 âãæØÌæ ÂýÎæÙ ·¤è ÁæÌè ãñÐ §â·Ô¤ ¥çÌçÚUQ¤ ×çãÜæ ãñËÂÜæ§üÙ Ù´® v}v Öè ©Ù·Ô¤ Øãæ´ âð â´¿æçÜÌ ãñÐ çÁâ·Ô¤ ¥‹Ì»üÌ ÕæÜçßßæã ÕæÜ ×ÁÎêÚUè âÕç‹ÏÌ â×SØæ¥ô ·¤æ â×æÏæÙ °ß´ ÂéÙüßæüâ ·¤ÚUæØæ ÁæÌæ ãñÐ âÚUôÁ ·¤é×æÚU ØæÎß, âç¿ß mæÚUæ ÕÌæØæ »Øæ ç·¤ çÁÜæ çßçÏ·¤ âðßæ ÂýæçÏ·¤ÚU‡æ °ß´ ÌãâèÜ çßçÏ·¤ âðßæ âç×çÌØô´ ·¤ô â#æã ×ð´ w çßçÏ·¤ âæÿæÚUÌæ çàæçßÚUô´ ·¤æ ¥æØôÁÙ ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñÐ §âè R¤× ×ð´ çßçÏ·¤ âæÿæÚUÌæ çàæçßÚU ·¤æ ¥æØôÁÙ ¥æÁ çÙ×æü‡ææÏèÙ âæ§üÅU ÂÚU ç·¤Øæ »Øæ ãñÐ §â·Ô¤ ¥çÌçÚUQ¤ ÂýÍ× âê¿Ùæ ÎÁü ·¤ÚUæÙæ, ÖÚU‡æ Âôá‡æ, ƒæðÚUðÜê çã´âæ âð ×çãÜæ¥ô´ ·¤æ â´ÚUÿæ‡æ, °ââè/°âÅUè °€UÅU ¥æçÎ ·¤æÙêÙô´ ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè ÂýÎæÙ ·¤è »ØèÐ ã×æÚUð â´çßÏæÙ ×ð´ âÖè ·¤ô SßÌ´˜æÌæ âð ÁèÙð ·¤æ ¥çÏ·¤æÚU ç×Üæ ãñÐ çÁÜæ SÌÚU ÂÚU °·¤ ׊ØSÍÌæ ·Ô¤‹Îý ·¤è SÍæÂÙæ ·¤è »Øè ãñÐ çÁâ×ð vz ׊ØSÍ ·¤æØüÚUÌ ãñÐ Áô ÂæçÚUßæçÚU·¤ ×æ×Üô´, ÎãðÁ âÕ‹Ïè ×æ×Üô´, ÖÚU‡æ Âôá‡æ ¥æçÎ âð âÕç‹ÏÌ ×æ×Üô´ ·¤æ âéÜã â×ÛæõÌð ·Ô¤ ¥æÏæÚU ÂÚU çÙSÌæÚU‡æ ·¤ÚUæÌð ãñРׇÇÜæØéQ¤ ·¤æ Öý×‡æ ·¤æØüR¤× »æçÁØæÕæÎРׇÇÜæØéQ¤ ×ðÚUÆ ·¤Ü çÎÙæ´·¤ x® ÁÙßÚUè ·¤ô ÂýæÌÑ v®..®® ÕÁð ÁÙÂÎ Öýׇæ ÂÚU ¥æ ÚUãð ãñРׇÇÜæØéQ¤ ÂýæÌÑ v®.®® ÕÁð »æçÁØæÕæÎ çß·¤æâ ÂýæçÏ·¤ÚU‡æ ·¤è ÕôÇü ÕñÆ·¤ ×ð´ ÌÍæ ÎôÂãÚU vw. ÕÁð Áè®Çè®°® ·¤è ¥ßSÍæÂÙæ çÙçÏ âç×çÌ ·¤è ÕñÆ·¤ ×ð´ Öæ» Üð»ð´ ¥ÂÚUæ‹ã w.x® ÕÁð âð ·¤Üð€UÅUðªÅU »æçÁØæÕæÎ ·¤æ çÙÚUèÿæ‡æ ·¤ÚUð»ðÐ ×æ´ ·¤è Çæ´ÅU âð ƒæÚU âð çÙ·¤Üð Õ‘¿ð ·¤ô ÍæÙð Âãé´¿æØæ ×ôÎèÙ»ÚUÐ ×æ´ ·¤è Çæ´ÅU âð ÿæéŽÏ ãô·¤ÚU ƒæÚU âð çÙ·¤Üð °·¤ Õ‘¿ð ·¤ô Üô»ô´ Ùð âô×ßæÚU ÎôÂãÚU ÂéçÜâ ·¤ô âõ´Â çÎØæÐ ÂéçÜâ Ùð Õ‘¿ð ·Ô¤ ÂçÚUÁÙô´ ·¤ô ÕéÜæ·¤ÚU ©Ù·Ô¤ âéÂéÎü ·¤ÚU çÎØæÐ âô×ßæÚU ·¤ô Õâ ¥að ·Ô¤ çÙ·¤ÅU Üô»ô´ Ùð °·¤ Îâ ßáèüØ Õ‘¿ð ·¤ô ÚUôÌð Îð¹æÐ ÂêÀÙð ÂÚU Õ‘¿ð Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ßã ×ðÚUÆ ¹žææ ÚUôÇ ·¤æ ÚUãÙð ßæÜæ ãñ ¥õÚU ©â·¤æ Ùæ× ÁéÕðÚU Âé˜æ âóæßÚU ãñÐ ÁéÕðÚU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ßã ×æ´ ·¤è Çæ´ÅU âð ÙæÚUæÁ ãô·¤ÚU ¥ÂÙè ÎæÎè ·Ô¤ Âæâ ·¤ÜÀèÙæ Áæ ÚUãæ ÍæÐ Üðç·¤Ù ¥Õ ßã ÚUæSÌæ ÖêÜ »Øæ ãñÐ CLASSIC CARPETS PAWAN JAIN laj{kd% vkt dk ernkrk Mobile no. 9953297669 ph. : 0120-2801793 0120-2801293 Shop no. 38/A-1, Ramte Ram Road, Khan Market, Ghaziabad RAJA TRAVES & CAR BAZAR Taxi Service, Air & Rail Tickets Sale & Purchase of Used Cars. We Value Your Car Mobile no. 9811172512, 9891041444 Lohia Nagar, New Arya Nagar, Ghaziabad Lokeh ftrsUnzkuan ljLorh egkjkt jk"Vªh; egkea=kh xaxk egklHkk xksfoUn 'kekZ fo'ks"k vkefU=kr lnL; xaxk ea=kky; Hkkjr ljdkj fou; frokjh jk"Vªh; ea=kh xaxk egklHkk vfHkuo fla?ky eks- 9999057396 egkea=kh xaxk egklHkk if'peh mRrj izns'k

633/31}: - American Coolair
MARKTKAUF Angebote KW 31
Security Manager - ΤΕΥΧΟΣ 31
31^ La Natalina Generale - Runners.it
31 Niedźwiedź patrzy Na Smoka
H3D-31 登場 - Hasselblad