Views
10 months ago

bhopal 11/02/2018

bhopal

°·¤ ¥¹ÕæÚU â´Âê‡æü ׊ØÎðàæ ·ð¤ â×æ¿æÚU ãU×æÚUæ â´Îðàæ âßüŠæ×ü â×Öæß ÖôÂæÜ, ÚUæØÂéÚU âð Âý·¤æçàæÌ â´çÿæ# â×æ¿æÚU ¥õÚU´»ÁðÕ ¥æÌ´·¤è Íæ Ñ ×ãðàæ ç»çÚU Ù§ü çÎËËæèÐ ÕèÁðÂè âæ´âÎ ×ãðàæ ç»çÚU Ùð ×é»Ü ÕæÎàææã ¥õÚU´»ÁðÕ ·¤ô ¥æÌ´·¤ßæÎè ÕÌæÌð ãé° çȤÚU âð °·¤ Ù§ü Õãâ ÀðǸ Îè ãñÐ ç»çÚU Ùð ¥õÚU´»ÁðÕ ·Ô¤ ÕǸð Öæ§ü ÎæÚUæ çàæ·¤ôã ·¤ô °·¤ çßmæÙ ÕÌæØæ, çÁ‹ãô´Ùð â×ç‹ßÌ ×êËØô´ ·¤æ â×ÍüÙ ç·¤Øæ ÍæÐ Âêßèü çÎ„è ·Ô¤ âæ´âÎ Ùð ÎæÚUæ ·¤è çÁ´Î»è ·Ô¤ ÕæÚUð ×ð´ Áæ»M¤·¤Ìæ Èñ¤ÜæÙð ·¤è Öè ÕæÌ ·¤ãèÐ §â·Ô¤ ÕæÎ ÕèÁðÂè âæ´âÎ Ùð çÅU÷ßÅUÚU ÂÚU Öè ÕðÕæ·¤è âð ¥ÂÙè ÚUæØ ÚU¹èÐ ©‹ãô´Ùð ·¤ãæ, °ðâð ¥æÚUô ¥Ù»üÜ ãñ´Ð ×ñ´Ùð ¥õÚU´»ÁðÕ ·¤è ÌéÜÙæ ç·¤âè ¥æÌ´·¤è âð Ùãè´ ·¤è, ×ñ´Ùð ©âð ¥æÌ´·¤ßæÎè ·¤ãæÐ ·¤Öè-·¤Öè â¿ ·¤ô â¿ ·¤è ÌÚUã ãè ·¤ãæ ÁæÙæ ¿æçã°Ð ÕèÁðÂè âæ´âÎ ¥æ§üÁè°Ùâè° ×ð´ Ò¥õÚU´»ÁðÕ ¥õÚU ÎæÚUæ çàæ·¤ôã : ° ÅUðÜ ¥æòȤ ÅUê ÕýÎâüÓ ÂÚU â×ðÜÙ ÌÍæ ÒÎæÚUæ çàæ·¤ôã, ΠȤôÚU»æòÅUÙ çÂý´â ¥æòȤ §SÜæ×Ó Ùæ×·¤ ÂýÎàæüÙè ·Ô¤ ©fæÅUÙ â×æÚUôã ×ð´ â´ßæÎÎæÌæ¥ô´ âð ÕæÌ ·¤ÚU ÚUãð ÍðÐ ©‹ãô´Ùð â´ßæÎÎæÌæ¥ô´ âð ·¤ãæ, Ò¥æÁ ·¤è Öæáæ ×ð´ ¥õÚU´»ÁðÕ ¥æÌ´·¤ßæÎè ÍæÐ ©âð Áô âÁæ ç×ÜÙè ¿æçã° Íè ßô Ùãè´ ç×Üè, Üðç·¤Ù ·¤× âð ·¤× ©â·Ô¤ Ùæ× ÂÚU ÚU¹æ »Øæ âǸ·¤ ·¤æ Ùæ× Ìô ÕÎÜæ »Øæ ãñÐÓ ÜéçÅUØÙ ç΄è ×ð´ ¥õÚU´»ÁðÕ ·Ô¤ Ùæ× ÂÚU °·¤ âǸ·¤ ·¤æ Ùæ× Íæ çÁâð w®vz ×ð´ ÕÎÜ·¤ÚU ÇæòUÅUÚU °ÂèÁð ¥ÎéÜ ·¤Üæ× ·Ô¤ Ùæ× ÂÚU ÚU¹æ »Øæ ÍæÐ ç»çÚU Ùð ãè Âêßü ÚUæCþÂçÌ ·Ô¤ Ùæ× ÂÚU âǸ·¤ ·¤æ Ùæ× ÚU¹Ùð ·Ô¤ çÜ° ·Ô¤´Îý ·¤ô ÂýSÌæß ÖðÁæ ÍæÐ ÁÎØê ©U¿éÙæß ×ð´ ÙãUè´ ©UÌæÚÔU»è ÂýˆØæàæè ÂÅUÙæÐ çÕãæÚU ×𴠩¿éÙæß ·¤ô Üð·¤ÚU ÚUæÁÙèçÌ·¤ ©ÍÜ-ÂéÍÜ ×¿è ãé§ü ãñÐ §â Õè¿ ÁÎØê Ùð °ÜæÙ ç·¤Øæ ãñ ç·¤ ÂæÅUèü ©Â¿éÙæß ·Ô¤ ÌèÙô´ âèÅUô´ ·Ô¤ çÜ° ¥ÂÙð ©×èÎßæÚU Ùãè´ ©ÌæÚUð»èÐ ÕÌæ Îð´ ç·¤ àæé·ý¤ßæÚU ·¤ô ¿éÙæß ¥æØô» Ùð çÕãæÚU ·¤è °·¤ Üô·¤âÖæ ¥õÚU Îô çßÏæÙâÖæ ·¤è âèÅUô´ ÂÚU ©Â¿éÙæß ·¤è çÌçÍØô´ ·¤æ °ÜæÙ ç·¤Øæ ÍæÐ ÁÎØê ·Ô¤ §â °ÜæÙ âð ÖæÁÂæ ·¤æ ÚUæSÌæ âæȤ ãô »Øæ ãñ ¥õÚU ßã §Ù ÌèÙô´ âèÅUô´ ÂÚU ¥ÂÙð ©×èÎßæÚU ·¤ô Üð·¤ÚU çÙçp´Ì ãô »§ü ãñ, Üðç·¤Ù ßãè´ ÁèÌÙÚUæ× ×æ´Ûæè Ùð ÁãæÙæÕæÎ âèÅU ·¤ô Üð·¤ÚU ¥ÂÙæ ×ô¿æü ¹ôÜ ÚU¹æ ãñ ¥õÚU ·¤ãæ ãñ ç·¤ §â âèÅU ÂÚU ã× ÂæÅUèü ãè ÁèÌ â·¤Ìè ãñÐ Üðç·¤Ù ÁÎØê ·Ô¤ ÎêÚU ãÅUÙð âð ÕèÁðÂè ·¤æ ÚUæSÌæ §Ù ÌèÙô´ ÂÚU ¥æâæÙ ÙÁÚU ¥æ ÚUãæ ãñÐ §ÏÚU, ׿è ÚUæÁÙèçÌ·¤ ãÜ¿Ü ·Ô¤ Õè¿ ¥æÁ ÁÎØê ·Ô¤ Áô·¤èãÅU âð çßÏæØ·¤ âÚUȤÚUæÁ ¥ã×Î Ùð ÂæÅUèü âð §SÌèȤæ ÎðÌð ãé° ÚUæÁÎ ·¤è âÎSØÌæ »ýã‡æ ·¤ÚU ÜèÐ ©â·Ô¤ ÕæÎ ÚUæÁÎ ·¤æ ·¤ãÙæ ãñ ç·¤ ¥æ»ð-¥æ»ð Îðç¹° ãôÌæ ãñ UØæ? ßãè´ ·¤æ´»ýðâ ·Ô¤ ÂýÎðàæ ÂýÖæÚUè ¥ŠØÿæ ·¤õ·¤Õ ·¤æÎÚUè Ùð ·¤ãæ ãñ ç·¤ ¥ÚUçÚUØæ ¥õÚU ÁãæÙæÕæÎ âèÅU ÚUæÁÎ Üð Üð, Üðç·¤Ù ã× ÖÖé¥æ âèÅU ÂÚU ¥ÂÙæ ©×èÎßæÚU ©ÌæÚUð´»ðÐ vx®®® ·¤ç×üØæð´ ·¤æð çÙ·¤æÜð»è ÚUðÜßð Ù§üU çÎËËæèÐ ÖæÚUÌèØ ÚUðÜßð Ùð vx ãÁæÚU âð ’ØæÎæ ·¤×ü¿æçÚUØô´ ·¤ô Ùõ·¤ÚUè âð çÙ·¤æÜÙð ·¤è ÌñØæÚUè ·¤è ãñÐ Øð ßð ·¤×ü¿æÚUè ãñ´ Áô Ü´Õð ¥ÚUâð âð ¥Ùéç¿Ì ÌÚUè·Ô¤ âð ¥ÙéÂçSÍÌ ¿Ü ÚUãð ãñ´Ð ÚUðÜ×´˜æè ÂèØêá »ôØÜ ·¤è ¥ôÚU âð °ðâð ·¤×ü¿æçÚUØô´ ·Ô¤ ç¹ÜæȤ ¥çÖØæÙ ¿Üæ·¤ÚU ç¿çqÌ ·¤ÚUÙð ·Ô¤ ÕæÎ ÚUðÜßð ×ð´ ãǸ·¤´Â ׿æ ãñÐ vx Üæ¹ ×ð´ âð vx ãÁæÚU ·¤×ü¿æÚUè çȤÜãæÜ ç¿çqÌ ãé° ãñ´Ð ÚUðÜßð Ùð ¥ÂÙð °·¤ ÕØæÙ ×ð´ ·¤ãæ,ÓÜ´Õð â×Ø âð ¥ÙéÂçSÍÌ ¿Ü ÚUãð °ðâð ·¤×ü¿æçÚUØô´ ·Ô¤ ç¹ÜæȤ çßÖæ»èØ çÙØ×ô´ ·Ô¤ ÌãÌ ¥ÙéàææâÙæˆ×·¤ ·¤æÚUüßæ§ü ¿Ü ÚUãè ãñÐÓ ÚUðÜßð ·¤è ¥ôÚU âð ·¤ãæ »Øæ ãñ ç·¤ âÖè ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ¥õÚU ÂØüßðÿæ·¤ô´ ·¤ô ç¿ç‹ãÌ ·¤×ü¿æçÚUØô´ ·¤ô ©ç¿Ì Âýç·ý¤Øæ ·Ô¤ ÌãÌ ÕæãÚU ·¤ÚUÙð ·¤æ çÙÎðüàæ çÎØæ »Øæ ãñÐ ÎÚU¥âÜ ÚUðÜßð ×ð´ ßñâð ãè SÅUæȤ ·¤è ÖæÚUè ·¤×è ãñ, ª¤ÂÚU âð Áô ·¤×ü¿æÚUè ãñ´, ©Ù×ð´ Öè Ì×æ× Ç÷ØêÅUè Ùãè´ ·¤ÚUÌðÐ ÚUðÜ×´˜æè ÂèØêá »ôØÜ ·¤ô °ðâè Ì×æ× çàæ·¤æØÌð´ ç×Ü ÚUãè´ Íè´Ð ’ØæÎæÌÚU ·¤×ü¿æÚUè Õ»ñÚU âÿæ× SÌÚU âð ¥Ùé×çÌ çÜ° Ùõ·¤ÚUè âð »ñÚUãæçÁÚU ¿Ü ÚUãð ÍðÐ ·¤éÀ ·¤×ü¿æÚUè Ìô ¥ÂÙð ÚUâê¹ ·Ô¤ Î× ÂÚU Ç÷ØêÅUè Ùãè´ ·¤ÚUÌð Íð, ×»ÚU âðÜÚUè Öè Üð ÚUãð ÍðÐ ÁÕ ÂèØêá »ôØÜ Ùð ÚUðÜ ×´˜æè ·¤æ ¿æÁü â´ÖæÜæ Ìô ©‹ãô´Ùð âÕâð ÂãÜð ×æÙß â´âæÏÙ¸ ·¤ô ÎéL¤SÌ ·¤ÚU âõ ÂýçÌàæÌ §â·Ô¤ ©ÂØô» ÂÚU ÁôÚU çÎØæÐ çÁâ·Ô¤ ·ý¤× ×ð´ ©‹ãô´Ùð âÖè ÁôÙ ·¤ô çÙÎðüàæ çÎØæ ç·¤ ßð ¥çÖØæÙ ¿Üæ·¤ÚU Ù·¤æÚUæ ·¤×ü¿æçÚUØô´ ·¤ô ç¿çqÌ ·¤ÚU çÜSÅU ÌñØæÚU ·¤ÚUð´Ð çȤÚU ©Ù·Ô¤ ç¹ÜæȤ ¿æÁüàæèÅU ÌñØæÚU ·¤ÚU ©ç¿Ì Âýç·ý¤Øæ ·¤æ §SÌð×æÜ ·¤ÚU Ùõ·¤ÚUè âð ÕæãÚU ·¤ÚUð´Ð â´SÍæ·¤, â×êãU â´Âæη¤ Ñ ¥àææð·¤ ÖÅUÙæ»ÚU ßáü-{¥´·¤ wzȤæË»éÙ ·ë¤c‡æ-vv ÖæðÂæÜ, ÚUçßßæÚUUU vv ȤÚUßÚUè w®v} ÂëDU-} ×êËØ w ×éØ×´˜æè ÚU×Ù çâ´ã Ùð Âðàæ ç·¤Øæ ÕÁÅU Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ πÙ‹Ê π¡ÊŸÊ > ·ë¤çá ÿæð˜æ ·Ô¤ çÜ° çΰ vx,y}® ·¤ÚUôǸ L¤Â° > çÂÀÜð ÕÁÅU âð w~ ȤèâÎè ’ØæÎæ ·¤æ ·ë¤çá ÕÁÅU • ÚUæØÂéÚU, ØêÚUæðÐ ¿ûÊË‚ª…∏ ∑‘§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ⁄U◊Ÿ Á‚¥„ Ÿapple ’¡≈U ¬apple‡Ê Á∑§ÿÊ– ’¡≈U ¬apple‡Ê ∑§⁄UŸapple ‚apple ¬„‹apple ¬˝Œapple‡Ê ∑‘§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ⁄U◊Ÿ Á‚¥„ Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ ÿ„ ’¡≈U ¡ŸÃÊ ∑§Ë ©ê◊ˌ٥ ∑§Ê ¬Í⁄UÊ ∑§⁄UŸapple flÊ‹Ê „Ò– ©ã„Ù¥Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ ß‚ ’¡≈U ∑‘§ ’ÊŒ ¿ûÊË‚ª…∏ ¬˝ªÁà ¬Õ ¬⁄U •ı⁄U Ãapple¡Ë ‚apple Œı«∏appleªÊ– Á¬¿‹apple ‚Ê‹ ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊apple¥ ¿ûÊË‚ª…∏ ∑§Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿapple w~ »§Ë‚ŒË ∑§Ê ß¡Ê»§Ê Á∑§ÿÊ „Ò– ß‚ v Üæ¹ ¥æ´»ÙÕæǸè âðçß·¤æ âãæçØ·¤æ¥ô´ ·¤æ Õɸæ ×æÙÎðØ ×éØ×´˜æè Ùð ¥æ´»ÙÕæǸè âðçß·¤æ âãæçØ·¤æ¥ô´ ·¤ô Üð·¤ÚU ÕÇ¸è ƒæôá‡ææ ·¤è ãñ, ÚU×Ù çâ´ã Ùð ÕÁÅU ¥çÖÖæá‡æ ·Ô¤ ÎõÚUæÙ ÚUæ’Ø ·Ô¤ °·¤ Üæ¹ ¥æ´»ÙÕæǸè âðçß·¤æ âãæçØ·¤æ¥ô´ ·Ô¤ ×æÙÎðØ ÕɸæÙð ·Ô¤ ·¤è ƒæôá‡ææ ·¤ÚUÌð ·¤ãæ ç·¤ âðçß·¤æ¥ô´ ·¤ô y®®® ·¤è Á»ã z®®® ÂýçÌ×æã, âãæçØ·¤æ¥ô´ ·¤ô w®®® ·¤è Á»ã wz®® ÂýçÌ×æã ¥õÚU ç×Ùè ¥æ´»ÙßæÇ¸è ·¤æØü·¤Ìæü¥ô ·¤ô wwz® L¤Â° ÂýçÌ×æã ·¤è Á»ã w|z® ÂýçÌ×æã ç×Üð»æÐ çàæÿææ ÿæð˜æ ·Ô¤ çÜ° ƒæôá‡ææ°´ > çàæÿææ ÿæð˜æ ·Ô¤ çÜ° vw,y|w ·¤ÚUôǸ ¥æß´çÅUÌ ç·¤° ãñ´Ð > ×é´»ðÜè ß ÖæÅUæÂæÚUæ ×ð´ ·ë¤çá çßçß ×ð´ FæÌ·¤ôæÚU ·Ô¤ ÂæÆ÷Ø·ý¤× ·¤æ ÂýæßÏæÙ ç·¤Øæ Áæ ÚUãæ ãñÐ > §ü- °Áé·Ô¤àæÙ ·Ô¤ çÜ° z ·¤ÚUôǸ y| Üæ¹ ·¤æ ÂýæßÏæÙÐ > ÙUâÜ ÂýÖæçßÌ S·¤êÜ çàæÿææ, ©‘¿ çàæÿææ ¥õÚU Ì·¤Ùè·¤è çàæÿææ ·Ô¤ çÜ° δÌðßæǸæ çâÅUè °Áé·Ô¤àæÙ ·¤è SÍæÂÙæ ·¤è »§ü ãñÐ > S·¤êÜ ÖßÙô´ ·Ô¤ çÙ×æü‡æ ãðÌé xy ·¤ÚUôǸ, Sß‘ÀÌæ ·Ô¤ çÜ° v® ·¤ÚUôǸ ·¤æ ÂýæßÏæÙ ãñÐ > çàæÿææ ·Ô¤ çßSÌæÚU ·Ô¤ çÜ° x® ¥õÚU ÙßèÙ ×ãæçßlæÜØ ÂýÎðàæ ·Ô¤ ¥Ü»-¥Ü» çÁÜô´ ×ð´ ¹ôÜÙð ·¤æ ÂýæßÏæÙ ãñÐ > vv ÂèÁè ·¤æòÜðÁ ·¤ô ¥æÏéçÙ·¤ ·¤ÚUÙð ·¤æ ÂýæßÏæÙ ãñÐ > | Ù° ¥æ§üÅUè¥æ§ü ÖßÙ ·Ô¤ çÜ° y ·¤ÚUôǸ ~w Üæ¹ ÂýæßÏæÙÐ ·¤æ´»ýðâ ÂæÅUèü Áô ·¤ãÌè ãñ, ßã ·¤ÚU·Ô¤ çιæÌè ãñ Ñ ÚUæãéÜ »æ´Ïè • ·¤ÙæüÅU·¤, °Áð´âèÐ ∑§Ê¥ª˝apple‚ •äÿˇÊ ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥œË Ÿapple ∑§ŸÊ¸≈U∑§ ◊apple¥ øÈŸÊflË •Á÷ÿÊŸ ∑§Ê Á’ªÈ‹ »§Í¥∑§ ÁŒÿÊ „Ò– ∑§ŸÊ¸≈U∑§ ◊apple¥ ß‚Ë ‚Ê‹ ∑‘§ ◊äÿ ◊apple¥ ÁflœÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl „ÙŸapple „Ò¥– •¬Ÿapple øÊ⁄U ÁŒfl‚Ëÿ ∑§ŸÊ¸≈U∑§ Œı⁄Uapple ∑§Ë ‡ÊÈM§•Êà ©ã„Ù¥Ÿapple ’appleÑÊ⁄UË ‚apple ∑§Ë ¡„Ê¥ ©ã„Ù¥Ÿapple ∞∑§ ¡Ÿ‚÷Ê ∑§Ù ‚¥’ÙÁœÃ Á∑§ÿÊ– ◊ÙŒË ‚⁄U∑§Ê⁄U ¬⁄U ÁŸ‡ÊÊŸÊ ‚ÊœÃapple „È∞ ©ã„Ù¥Ÿapple ∑§„Ê, ¡Ù •Ê¬∑§Ù ¤ÊÍΔapple flÊŒapple ∑§⁄UÃapple „Ò¥, ¤ÊÍΔapple ‚¬Ÿapple ÁŒπÊÃapple „Ò¥ ©Ÿ ¬⁄U ÷⁄UÙ‚Ê ∑§⁄U∑‘§ •Ê¬∑§Ù ∑§Ù߸ »§ÊÿŒÊ Ÿ„Ë¥ Á◊‹Ÿapple flÊ‹Ê– ∑§Ê¥ª˝apple‚ ¬Ê≈U˸ ¡Ù ∑§„ÃË „Ò, fl„ ∑§⁄U∑‘§ ÁŒπÊÃË „Ò– Ÿ⁄Uapple¥Œ˝ ◊ÙŒË ¡Ë ∑‘§ ‡ÊéŒ πÙπ‹apple „Ò¥– fl„ ¡Ù ∑§„Ãapple „Ò¥, ∑§⁄UÃapple Ÿ„Ë¥– ¬Ë∞◊ ◊ÙŒË ¬⁄U ÁŸ‡ÊÊŸÊ ‚ÊœÃapple „È∞ ©ã„Ù¥Ÿapple •Êªapple ∑§„Ê, Ÿ⁄Uapple¥Œ˝ ◊ÙŒË Ÿapple ‚¥‚Œ ◊apple¥ •¬Ÿapple «apple…∏ ÉÊ¥≈Uapple ∑‘§ ‹¥’apple ÷Ê·áÊ ◊apple¥ ŸÊ ÃÙ ÷Áflcÿ ∑‘§ ’Ê⁄Uapple ◊apple¥ ’Êà ∑§Ë, Ÿ ÿÈflÊ•Ù¥ ∑§Ù ⁄UÙ¡ªÊ⁄U ŒappleŸapple ∑‘§ ’Ê⁄Uapple ◊apple¥ ’Êà ∑§Ë •ı⁄U ŸÊ „Ë Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑§Ù ◊ŒŒ ŒappleŸapple ∑‘§ ’Ê⁄Uapple ◊apple¥ ’Êà ∑§Ë– ©ã„Ù¥Ÿapple ∞∑§ ÉÊ¥≈Uapple ∑§Ê ‚◊ÿ ∑‘§fl‹ ∑§Ê¥ª˝apple‚ •ı⁄U ¬Ífl¸flÃ˸ ‚⁄U∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ù ∑§Ù‚Ÿapple ◊apple¥ πø¸ Á∑§ÿÊ– Œapple‡Ê ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ‚apple ÷Áflcÿ ∑‘§ ’Ê⁄Uapple ◊apple¥ ¡ÊŸŸÊ øÊ„ÃÊ „Ò– ⁄UÊ»‘§‹ «Ë‹ ∑§Ù ‹apple∑§⁄U ÷Ë ©ã„Ù¥Ÿapple ‚⁄U∑§Ê⁄U ¬⁄U Ã¥¡ ∑§‚Ãapple „È∞ ∑§„Ê, ◊ÙŒË ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿapple »˝§Ê¥‚ ∑§Ë ∑§¥¬ŸË ‚apple ⁄UÊ»‘§‹ π⁄UËŒapple „Ò¥– ’Ê⁄U vx,y}Æ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿapple ∑§Ê ’¡≈U ¬apple‡Ê Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– •¬Ÿapple ÷Ê·áÊ ◊apple¥ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ⁄U◊Ÿ Á‚¥„ Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ ß‚ ’¡≈U ‚apple Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑‘§ ÉÊ⁄U ◊apple¥ ‚◊ÎÁh •Ê∞ªË– ©ã„Ù¥Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ ¬˝Ê∑§ÎÁÃ∑§ ‚¥∑§≈U ◊apple¥ „◊Ê⁄UË ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿapple Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑§Ê ÅÿÊ‹ ⁄UπÊ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿapple ’ÃÊÿÊ Á∑§ »§‚‹ ’Ë◊Ê ÿÙ¡ŸÊ ∑‘§ Á‹∞ vx{ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿapple ∑§Ê •Êfl¥≈UŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– πÊ‚ ’Êà ÿ„ ⁄U„Ë Á∑§ ß‚ ’¡≈U ◊apple¥ ∑§Ù߸ ŸÿÊ ≈UÒÄU‚ Ÿ„Ë¥ ‹ªÊÿÊ ªÿÊ „Ò– •¬Ÿapple ’¡≈U ◊apple¥ ©ã„Ù¥Ÿapple ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¿ûÊË‚ª…∏ ◊apple¥ Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ { Ÿ∞ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ πÙ‹apple ¡Ê∞¥ªapple– ∑§Î·∑§ íÿÙÁà ÿÙ¡ŸÊ ∑‘§ Á‹∞ w~z| ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿapple ∑§Ê ¬˝ÊflœÊŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ⁄UÊíÿ ◊apple¥ Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑§Ë »§‚‹ ˇÊÁà ∑‘§ Á‹∞ zy{ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿapple ∑§Ê ¬˝ÊflœÊŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– •¬Ÿapple ÷Ê·áÊ ◊apple¥ ⁄U◊Ÿ Á‚¥„ Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ ⁄UÊíÿ ∑‘§ Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑§Ù ÁS∑§À« ’ŸÊŸapple ∑‘§ Á‹∞ ©ã„apple¥ πappleÃË ∑‘§ ªÈ⁄U Á‚πÊ∞ ¡Ê∞¥ªapple– ¿éÙæßè ÕÁÅU, »ÚUèÕæð´ ·¤æð ·é¤ÀU ÙãUè´ ç×Üð»æ ÕÁÅU ·¤æ𠷤活ýðâ ¿éÙæß ¥çÖØæÙ âç×çÌ ·ð¤ ¥ŠØÿæ Âêßü ·ð´¤ÎýèØ ×´˜æè ÇUæò. ¿ÚU‡æÎæâ ×ã´UÌ Ùð ¿éÙæßè ÕÁÅU ÕÌæÌð ãéU° ·¤ãUæ ç·¤ §Uâ×ð´ »ÚUèÕæð´ ·¤æð ·é¤ÀU ÙãUè´ ç×Üð»æÐ Øð ¥æ× ÕÁÅU ÙãUè´ ¿éÙæßè ÕÁÅU ãñUÐ ÕÁÅU ·¤è ÚUæçàæ ÕɸU·¤ÚU ~® ãUÁæÚU ·¤ÚUæðǸ ·¤ÚU Îè »§Uü ãñU ¥æñÚU Øð ÚUæçàæ ÖýCUæ¿æÚU ·¤è Öð´ÅU ¿É¸ð»èÐ âæÚUæ ·é¤ÀU ¥×èÚUæð´ ·ð¤ Âæâ ¿Üæ Áæ°»æ Áæð ¿éÙæß ×ð´ §Uâ·¤æ ÂýØæð» ·¤ÚU â·ð´¤Ð Á×ê ·Ô¤ âé´Áßæ´ ¥æ×èü ·ñ¤Â ÂÚU ¥æÌ´·¤è ã×Üæ w ÁßæÙ àæãèÎ, v ¥æÌ´·¤è ÉðÚU, ¥æòÂÚUðàæÙ ÁæÚUè • Áæê, °Áð´âèÐ ⁄U„Ë „Ò– ‚appleŸÊ ∑‘§ ∑Ò§¥¬ ∑‘§ §¬⁄U ÃËŸ Á⁄U„Êÿ‡ÊË ß‹Ê∑‘§ ‚È¥¡flÊŸ ◊apple¥ ÁSÕà ÌèÙ âð ¿æÚU ¥æÌ´·¤è âðÙæ ·Ô¤ ·ñ¤´Â ×ð´ ƒæéâð „appleÁ‹∑§ÊÚå≈U⁄U ‹ªÊÃ⁄U ◊¥«⁄UÊ ⁄U„apple „Ò¥– ‚appleŸÊ ∑‘§ ∑Ò§¥¬ ¬⁄U ‡ÊÁŸflÊ⁄U ë∏∑‘§ •ÊÃ¥Á∑§ÿÙ¥ Ÿapple „◊‹Ê ∑§⁄U ÁŒÿÊ– „◊‹apple ◊apple¥ ∞∑§ ¡apple‚Ë•Ù ‚◊appleà ŒÙ ‚¥÷Ê‹ ⁄UπÊ „Ò– •ÊÃ¥Á∑§ÿÙ¥ ∑§Ù πÙ¡Ÿapple ∑‘§ Á‹∞ «˛ÙŸ ∑‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ „appleÁ‹∑§ÊÚå≈U⁄U ∑§Ë ÷Ë ◊ŒŒ ‹Ë ¡Ê Á¡‚ ¡ª„ •ÊÃ¥∑§Ë Á¿¬apple „Ò¥, fl„Ê¥ ’ÊÚ‹ ∑Ò§◊⁄Uapple ∑§Ù »‘§¥∑§∑§⁄U ÷Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË „ÊÁ‚‹ ∑§Ë ¡Ê ⁄U„Ë „Ò– ¡flÊŸ ‡Ê„ËŒ „Ù ª∞ „Ò¥– ‚appleŸÊ mÊ⁄UÊ ∑§Ë ªß¸ ¡flÊ’Ë ∑§Ê⁄U¸flÊ߸ ◊apple¥ ∞∑§ •ÊÃ¥∑§Ë ∑‘§ ◊Ê⁄Uapple ¡ÊŸapple ∑§Ë π’⁄U •Ê ⁄U„Ë „Ò „Ê‹Ê¥Á∑§ ß‚∑§Ë •÷Ë ∑§Ù߸ •ÊÁœ∑§ÊÁ⁄U∑§ ¬ÈÁC Ÿ„Ë¥ „Ù ¬Ê߸ „Ò– ¡apple‚Ë•Ù ∑§Ë ¬„øÊŸ ◊ŒŸ‹Ê‹ ∑‘§ Ãı⁄U ¬⁄U „È߸ „Ò– •ÊÃ¥Á∑§ÿÙ¥ ∑§Ë »§ÊÿÁ⁄U¥ª ◊apple¥ ∞∑§ „fl‹ŒÊ⁄U ∑§Ë ’apple≈UË ∑§Ë ÷Ë ◊ıà „Ù ªß¸ „Ò– ¡’Á∑§ ÃËŸ ¡flÊŸ ‚◊appleà ∑§È‹ øÊ⁄U ‹Ùª ÉÊÊÿ‹ ’ÃÊ∞ ¡Ê ⁄U„apple „Ò¥– ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ‚È’„ ÃËŸ ‚apple øÊ⁄U •ÊÃ¥∑§Ë ¡ê◊Í ‚apple ‚≈Uapple ‚È¥¡flÊŸ ÁSÕà ‚appleŸÊ ∑‘§ ∑Ò§¥¬ ◊apple¥ ÉÊÈ‚ ª∞– ¡ê◊Í-∑§‡◊Ë⁄U ¬ÈÁ‹‚ •Ê߸¡Ë ∞‚«Ë Á‚¥„ ¡Ê¥flÊ‹ Ÿapple ’ÃÊÿÊ Á∑§ ªapple≈U ¬⁄U ÃÒŸÊà ‚¥Ã⁄UË Ÿapple ‚È’„ ∑‘§ •¥œapple⁄Uapple ◊apple¥ ∑§È¿ ‚¥ÁŒÇœ „⁄U∑§Ã ŒappleπË– Á¡‚∑‘§ ’ÊŒ ©‚Ÿapple •ÊflÊ¡ ‹ªÊ߸– •ÊÃ¥Á∑§ÿÙ¥ Ÿapple ‚¥Ã⁄UË ∑‘§ ’¥∑§⁄U ¬⁄U »§ÊÿÁ⁄U¥ª ‡ÊÈM§ ∑§⁄U ŒË •ı⁄U ŒÙ ÇL§¬ ◊apple¥ ’¥≈U∑§⁄U ∑Ò§¥¬ ∑‘§ •¥Œ⁄U ÉÊÈ‚ ª∞– ∑Ò§¥¬ ◊apple¥ ‚appleŸÊ ∑‘§ ¬Á⁄UflÊ⁄UÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ ’ŸÊ∞ ª∞ çU‹Ò≈U ◊apple¥ ¡Ê∑§⁄U •ÊÃ¥∑§Ë Á¿¬ ª∞– •ÊÃ¥Á∑§ÿÙ¥ ∑‘§ πÊà◊apple ∑‘§ Á‹∞ ∑§◊ ‚apple ∑§◊ ‚ı ‚apple íÿÊŒÊ ⁄UÊC˛Ëÿ ⁄UÊß»§À‚ ∑‘§ ¡flÊŸÙ¥ Ÿapple ◊Ùøʸ ç¿´Ìæ Ù ·¤ÚUð´, âðÙæ Ùãè´ Ûæé·¤Ùð Îð»è çâÚU ∑‘§¥Œ˝Ëÿ ªÎ„ ◊¥òÊË ⁄UÊ¡ŸÊÕ Á‚¥„ Ÿapple ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù ∑§„Ê Á∑§ ‚appleŸÊ •ı⁄U •ãÿ ‚È⁄UˇÊÊ ’‹ ¬˝÷ÊflË Ã⁄UË∑‘§ ‚apple •¬ŸÊ ∑§Ê◊ ∑§⁄U ⁄U„apple „Ò¥ •ı⁄U Á∑§‚Ë ÷Ë ÷Ê⁄UÃËÿ ∑§Ê Á‚⁄U ∑§÷Ë ÷Ë ‡Ê◊¸ ‚apple ¤ÊÈ∑§Ÿapple Ÿ„Ë¥ Œapple¥ªapple– Á‚¥„ Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ ¡ê◊Í ◊apple¥ ‚appleŸÊ ∑Ò§¥¬ ¬⁄U „È∞ „◊‹apple ¬⁄U Á≈Uå¬áÊË ∑§⁄UŸÊ ΔË∑§ Ÿ„Ë¥ „Ò, ÄUÿÙ¥Á∑§ •Á÷ÿÊŸ •’ ÷Ë ø‹ ⁄U„Ê „Ò– Á‚¥„ Ÿapple ∞∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑‘§ ’ÊŒ ∑§„Ê, „◊apple¥ ‚ÍøŸÊ Á◊‹Ë „Ò Á∑§ •Á÷ÿÊŸ •÷Ë ø‹ ⁄U„Ê „Ò– ◊Ò¥ ‚◊¤ÊÃÊ „Í¥ Á∑§ ¡’Ã∑§ •Á÷ÿÊŸ πà◊ Ÿ„Ë¥ „Ù ¡ÊÃÊ „Ò Ã’ Ã∑§ ◊apple⁄UË Ã⁄U»§ ‚apple ß‚ ‚¥’¥œ ◊apple¥ Á≈Uå¬áÊË ∑§⁄UŸÊ ΔË∑§ Ÿ„Ë¥ „Ò– Á‚¥„ Ÿapple •Êªapple ∑§„Ê, •ÊESà ⁄UÁ„∞, „◊Ê⁄UË ‚appleŸÊ •ı⁄U ‚È⁄UˇÊÊ ’‹ ¬˝÷ÊflË Ã⁄UË∑‘§ ‚apple •¬ŸÊ ∑§Ê◊ ∑§⁄U ⁄U„apple „Ò¥ •ı⁄U •¬ŸË Á¡ê◊appleŒÊ⁄UË ‚¥÷Ê‹ ⁄U„apple „Ò¥– flapple ∑§÷Ë ÷Ë Á∑§‚Ë ÷Ë ÷Ê⁄UÃËÿ ∑§Ê Á‚⁄U ‡Ê◊¸ ‚apple ¤ÊÈ∑§Ÿapple Ÿ„Ë¥ Œapple¥ªapple– ·ë¤çá ÿæð˜æ ·Ô¤ çÜ° ·¤è Øð ƒæôá‡ææ°´.. > ÕÁÅU ×ð´ °»ý跤˿ÚU âðUÅUÚU ·Ô¤ çÜ° vx,y}® ·¤ÚUôǸ L¤Â° ¥æß´çÅUÌ ç·¤° ãñ´Ð > çâ¿æ´§ü ·Ô¤ çÜ° ~v ·¤ÚUôǸ ¥æß´çÅUÌ ç·¤° ãñ´Ð > ×ÀÜè ÂæÜÙ ·¤è Ù§ü ØôÁÙæ Üæ§ü Áæ°»èÐ > ÚUæ’Ø ×ð´ { Ù° Âàæé ¥SÂÌæÜ ¹ôÜð Áæ°´»ðÐ > ÚUæ’Ø ×ð´ Âàæé °´ÕéÜð´â àæéM¤ ·¤è Áæ°»èÐ > { Ù° ·¤ëçá ·¤æòÜðÁ ¹ôÜð Áæ°´»ðÐ > ȤâÜ ÿæçÌ ·Ô¤ çÜ° zxx ·¤ÚUôǸ L¤Â°Ð > »óææ ç·¤âæÙô´ ·¤ô y® ·¤ÚUôǸ L¤Â° ·¤æ ÕôÙâÐ > ¿Üô »æ´ß ·¤è ¥ôÚU ØôÁÙæ ·Ô¤ çÜ° v ·¤ÚUôǸ ·¤æ ÂýæßÏæÙ ç·¤Øæ »Øæ ãñÐ > ·¤æ×ÏðÙé ØêçÙßçâüÅUè ·Ô¤ çÜ° v ·¤ÚUôǸ ·¤æ ÂýæßÏæÙ ç·¤Øæ »Øæ ãñÐ > v® ÙßèÙ Âàæé ç¿ç·¤ˆâæÜØ ÖßÙô´ ·Ô¤ çÜ° Öè ÂýæßÏæÙ ãñÐ > ׈SØ ÂæÜÙ ·Ô¤ çÜ° ×ñç´» ·Ô¤ çÜ° zv Üæ¹ z® ãÁæÚU ·¤æ ÂýæßÏæÙ ç·¤Øæ »Øæ ãñÐ > Õñ´·¤ô´ âð ÁéǸè âæ´çßçÜØÙ ØôÁÙæ ×ð´ z ·¤ÚUôǸ ·¤æ ÂýæßÏæÙ ç·¤Øæ ãñÐ > ˆØõãæÚU ×ðÜð ×ð´ ÎæÜ ÖæÌ ·Ô¤ â´¿æÜÙ ·Ô¤ çÜ° ÂýæßÏæÙ ç·¤Øæ »Øæ ãñÐ Õõçh·¤ °ß´ çß·¤æâæˆ×·¤ ·¤æØüàææÜæ ÖæðÂæÜÐ ×éØ×´˜æè çàæßÚUæÁ çâ´ã ¿õãæÙ Ùð Õõçh·¤ °ß´ çß·¤æâæˆ×·¤ ·¤æØüàææÜæ ×ð´ çÎÃØæ´» ÕæÜ·¤-ÕæçÜ·¤æ¥ô´ ·¤ô Âý×æ‡æ-˜æ çÎØðÐ §â ¥ßâÚU ÂÚU ·Ô¤‹ÎýèØ ‹ØæØ °ß´ ¥çÏ·¤æçÚUÌæ ×´˜æè Çæò. ÍæßÚU¿´Î »ðãÜôÌ Öè ©ÂçSÍÌ ÍðÐ • ÚUæ×ËËææãU, °Áð´âèÐ øÊ⁄U ÁŒfl‚Ëÿ ¬Áp◊ ∞Á‡ÊÿÊ߸ Œapple‡ÊÙ¥ ∑§Ë ÿÊòÊÊ ¬⁄U ª∞ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄Uapple¥Œ˝ ◊ÙŒË •Ê¡ Á»§‹ËSÃËŸ ¬„È¥øapple– ⁄UÊ◊ÑÊ„ ◊apple¥ ∑§Œ◊ ⁄UπÃapple „Ë Á»§‹ËSÃËŸ ∑§Ë ÿÊòÊÊ ∑§⁄UŸapple flÊ‹apple ◊ÙŒË ¬„‹apple ÷Ê⁄UÃËÿ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ’Ÿ ª∞ „Ò¥– ß‚ Œı⁄UÊŸ ŒÙŸÙ¥ Œapple‡ÊÙ¥ ∑‘§ ŸappleÃÊ•Ù¥ ∑‘§ ’Ëø m¬ˇÊËÿ ’ÒΔ∑§ „È߸– fl„Ë¥, ¬Ë∞◊ ◊ÙŒË ∑§Ù ⁄UÊC˛¬Áà ◊„◊ÍŒ •é’Ê‚ Ÿapple ª˝Ò¥« ∑§ÊÚ‹⁄U ¬˝ŒÊŸ Á∑§ÿÊ– ª˝Ê¥« ∑§ÊÚ‹⁄U ÁflŒapple‡ÊË ◊apple„◊ÊŸ ∑§Ù ÁŒÿÊ ¡ÊŸapple flÊ‹Ê ‚flÙ¸ëø ‚ê◊ÊŸ „ÙÃÊ „Ò– •¬Ÿapple Œı⁄Uapple ∑‘§ ¬„‹apple ÁŒŸ ¬Ë∞◊ ◊ÙŒË ¡ÊÚ«¸Ÿ ∑§Ë ⁄UÊ¡œÊŸË •ê◊ÊŸ ¬„È¥øapple Õapple– Á¡‚∑‘§ ’ÊŒ •Ê¡ flÙ Á»§‹ËSÃËŸ ∑‘§ ⁄UÊ◊ÑÊ„ ¬„È¥øapple– ÿ„Ê¥ Á»§‹ËSÃËŸ ∑‘§ ⁄UÊC˛¬Áà ◊„◊ÍŒ •é’Ê‚ Ÿapple ¬˝Ù≈UÙ∑§ÊÚ‹ ÃÙ«∏∑§⁄U ©Ÿ∑§Ê Sflʪà Á∑§ÿÊ– ⁄UÊ◊ÑÊ„ ◊apple¥ ¬Ë∞◊ ◊ÙŒË Ÿapple ‚’‚apple ¬„‹apple ÁŒfl¥ªÃ Á»§‹ËSÃËŸË ŸappleÃÊ ÿÊÁ‚⁄U •⁄UÊ»§Êà ∑§Ë ‚◊ÊÁœ ¬⁄U ¡Ê∑§⁄U ©ã„apple¥ üÊhÊ¥¡Á‹ ŒË– ß‚ Œı⁄UÊŸ ◊ÙŒË ∑‘§ ‚ÊÕ ⁄UÊC˛¬Áà ÂýðÚU‡ææ S˜ææðÌ Sß. Ÿæè àØæ×çÕãUæÚUè ÜæÜÁè ÖÅUÙæ»ÚU E-paper:- www.lokmaya.co.in ÚUæÁSÍæÙ ×ð´ vv.}w ·¤ÚUôǸ ÅUÙ âôÙð ·¤æ Ö´ÇæÚU ç×Üæ • ÁØÂéÚU, °Áð´âèÐ ⁄UÊ¡SÕÊŸ ◊apple¥ flÒôÊÊÁŸ∑§Ù¥ ∑§Ù ¡◊ËŸ ∑‘§ ŸËøapple Œ’apple vv.y} ∑§⁄UÙ«∏ ≈UŸ ‚ÙŸapple ∑‘§ ÷¥«Ê⁄U ∑§Ê ¬ÃÊ ‹ªÊ „Ò– ÿ„ ‚ÙŸÊ ’Ê¥‚flÊ«∏Ê •ı⁄U ©Œÿ¬È⁄U Á¡‹apple ◊apple¥ ¬ÊÿÊ ªÿÊ „Ò– π’⁄UÙ¥ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÷ͪ÷¸ flÒôÊÊÁŸ∑§Ù¥ ∑§Ù „Ê‹ „Ë ◊apple¥ ÿ„ ‚»§‹ÃÊ Á◊‹Ë „Ò– Áfl÷ʪ ∑‘§ ◊„ÊÁŸŒapple‡Ê∑§ ∞Ÿ ∑§È≈UÈê’Ê Ÿapple ‚¥flÊŒŒÊÃÊ ‚ê◊apple‹Ÿ ◊apple¥ ß‚ ÷¥«Ê⁄U ∑‘§ ’Ê⁄Uapple ◊apple¥ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË– ©Ÿ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‚ÙŸapple ∑§Ë πÙ¡ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ∑§ß¸ ‚¥÷ÊflŸÊ∞¥ ‚Ê◊Ÿapple •Ê߸¥ „Ò¥ •ı⁄U ߟ◊apple¥ ‚apple ©Œÿ¬È⁄U •ı⁄U ’Ê¥‚flÊ«∏Ê Á¡‹apple ∑‘§ ÷ÍÁ∑§ÿÊ «ªÙøÊ ◊apple¥ ‚ÙŸapple ∑‘§ ’«∏apple ÷¥«Ê⁄UÙ¥ ∑§Ê ¬ÃÊ ‹ªÊ „Ò– ÿ„ ÷¥«Ê⁄U ¡◊ËŸ ∑‘§ SÃ⁄U ‚apple xÆÆ ◊Ë≈U⁄U ŸËøapple „Ò– ‚flapple¸ Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊apple¥ πÈ‹Ê‚Ê Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò Á∑§ ÿ„Ê¥ ∑§⁄UË’ wÆÆ ≈UŸ ‚ÙŸapple ∑§Ê ÷¥«Ê⁄U „Ò, Á¡‚∑§Ë ∑§Ë◊à Ã∑§⁄UË’Ÿ yÆ,ÆÆÆ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬∞ •Ê¥∑§Ë ¡Ê ⁄U„Ë „Ò– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ ⁄UÊ¡¬È⁄UÊ Œ⁄UË’Ê πÁŸ¡ ¬^Ë ◊apple¥ xz.{{ ∑§⁄UÙ«∏ ≈UŸ ‚Ë‚Ê •ı⁄U ¡SÃÊ ∑‘§ ‚¥‚ÊœŸÙ¥ ∑§Ê ÷Ë ¬ÃÊ ‹ªÊ „Ò– ∑§È≈UÈê’Ê ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ⁄UÊíÿ ◊apple¥ fl·¸ wÆvÆ ‚apple •’ Ã∑§ }.vv ∑§⁄UÙ«∏ ≈UŸ ÃÊ¥’apple ∑‘§ ÷¥«Ê⁄U ∑§Ê ¬ÃÊ ‹ªÊÿÊ ¡Ê øÈ∑§Ê „Ò– Á¡‚◊apple¥ ÃÊ¥’apple ∑§Ê •ı‚à SÃ⁄U Æ.x} ¬˝ÁÇÊà „Ò– fl„Ë¥ Á‚⁄UÙ„Ë Á¡‹apple ∑‘§ ŒappleflÊ ∑§Ê ’apple«∏Ê, ‚ÊÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ê ’apple«∏Ê •ı⁄U ’Ê«∏◊apple⁄U Á¡‹apple ∑‘§ Á‚flÊŸÊ ß‹Ê∑§Ù¥ ◊apple¥ •ãÿ πÁŸ¡ ∑§Ë πÙ¡ ¡Ê⁄UË „Ò– ÚUæCþÂçÌ ×ã×êÎ Ùð çÎØæ âßôü‘¿ â×æÙ Á»§‹ËSÃËŸ ◊apple¥ ¬„‹Ë ’Ê⁄U ¬„È¥øapple ÷Ê⁄UÃËÿ ¬Ë∞◊ ◊„◊ÍŒ ÷Ë ◊ı¡ÍŒ ⁄U„apple– ß‚∑‘§ ’ÊŒ ¬Ë∞◊ ◊ÙŒË Á»§‹ËSÃËŸ ∑‘§ ⁄UÊC˛¬Áà ÷flŸ ¬„È¥øapple, ¡„Ê¥ ⁄UÊC˛¬Áà ◊„◊ÍŒ •é’Ê‚ Ÿapple ©Ÿ∑§Ê •ı¬øÊÁ⁄U∑§ Sflʪà Á∑§ÿÊ– ⁄UÊC˛¬Áà ÷flŸ ◊apple¥ ¬Ë∞◊ ◊ÙŒË ∑§Ù ªÊ«¸ •ÊÚ»§ •ÊÚŸ⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ–