Views
8 months ago

Amanpath

C M Y K Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¦fSXefûÔ IZY §fSX ´fWbaX¨fZ¦fe SXûVf³fe ■ 1 »ffJ 36 WXþfSX ¦fif¸fe¯f fe.´fe.E»f. ´fdSXUfSXûÔ IYû d³f:Vfb»IY dUôb°f IY³fZ¢Vf³f dQ¹fZ þf¹fZÔ¦fZÜ Àf¸´fc¯fÊ ¹fûþ³ff »ff¦f°f 1 WXþfSX 247 IYSXûOÞX WX`Ü BÀf¸fZÔ 80 ³f¹fZ 33/11 IZY.½WXe. Àff ÀMXZVf³f IYf ·fe d³f¸ffʯf dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ ■ kÀfü·ff¦¹fl ¹fûªf³ff AÔ°f¦fÊ°f dUôb°f IY³fZ¢Vf³f ÀfZ UÔd¨f°f Àf·fe ´fdSXUfSXûÔ IYû dUôb°f IY³fZ¢Vf³f dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ dUôb°f dU°fSX¯f IY¸´f³fe õfSXf d¦fiOX ÀfZ 4 »ffJ 50 WXþfSX EUÔ IiYZOXf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ 44 WXþfSX 151 §fSXûÔ ¸fZÔ ÀfüSX DYþfÊ ÀfZ dUôb°feIYSX¯f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ IbY»f 833 IYSXûOÞX »ff¦f°f IYe BÀf ¹fûþ³ff IZY SXfª¹ffÔVf WXZ°fb 85 IYSXûOÞX ´fifU²ff³f WX`Ü ¸fdWX»ff ÀfVfdöYIYSX¯f ´fSX ªfûSX WXû¦ff 0AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³QiûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fcSXIY ´fû¿f¯f AfWXfSX IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Qe þf³fZ Uf»fe ÀfWXf¹f°ff ¸fZÔ UÈdð IYe ¦fBÊ WX`Ü ¹fWX ÀfWXf¹f°ff Af f¨¨fûÔ IZY d»fE 6 ÷Y´fE IZY À±ff³f ´fSX 8 ÷Y´fE, ¦f·fÊU°fe ¸fdWX»ffAûÔ IYû 7 ÷Y´fE IZY À±ff³f ´fSX 9 ÷Y´fE 50 ´f`ÀfZ °f±ff dIYVfûSXe ffd»fIYfAûÔ IZY d»fE 5 ÷Y´fE IZY À±ff³f ´fSX 9 ÷Y´fE 50 ´f`ÀfZ IYe QSX ÀfZ CX´f»f²f IYSXf¹ff þf¹fZ¦feÜ ¹fûþ³ff IZY d»f¹fZ 735 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü 0 SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYe ¸ff³fQZ¹f SXfdVf 4 WXþfSX ÀfZ fPÞXfIYSX 5 WXþfSX, AfÔ¦f³fffOÞXe ÀfWXfd¹fIYfAûÔ IYe ¸ff³fQZ¹f SXfdVf 2 WXþfSX ÀfZ fPÞXfIYSX 2 WXþfSX 500 EUÔ d¸f³fe AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊ IYe ¸ff³fQZ¹f SXfdVf 2 WXþfSX 250 ÀfZ fPÞXfIYSX 2 WXþfSX 750 IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff WX`Ü 0 AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ °f±ff ÀfWXfd¹fIYfAûÔ IYe ÀfZUf ´fcSXe WXû³fZ ´fSX VffÀf³f õfSXf IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû 50 WXþfSX °f±ff ÀfWXfd¹fIYfAûÔ IYû 25 WXþfSX EIY¸fbV°f SXfdVf Qe þf¹fZ¦feÜ 0 ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸ff°fÈ UÔQ³ff ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f 100 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü ´fcUÊ ¸fZÔ ¹fWX ¹fûþ³ff IZYU»f fÀ°fSX, ²f¸f°fSXe °f±ff IYû¯OXf¦ffÔU dþ»fûÔ ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f ±fe dþÀfIYû dUÀ°ffdSX°f IYSX Af Àf·fe dþ»fûÔ ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ¹fûþ³ff ¸fZÔ ¦f·fÊU°fe ¸fdWX»ff IYû 3 dIYV°fûÔ ¸fZÔ IbY»f 5 WXþfSX ÀfWXf¹f°ff SXfdVf QZ³fZ IYf ´fifU²ff³f WX`Ü ªf¦fQ»f´fbSX ¸fZÔ A¸fSX VfWXeQ ¦fb¯OXf²fcSX IYe À¸fÈd°f ¸fZÔ f³fZ¦ff Àfa¦fiWXf»f¹f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ff»f ·fdU¿¹f ÀfbSXÃff ¹fûþ³ff IYf dUÀ°ffSX IYSX ´fi¹ffÀf dUôf»f¹f AÔdfIYf´fbSX, fÀ°fSX °f±ff Qb¦fÊ ¸fZÔ IYÃff 9UeÔ °f±ff IYfÔIZYSX ¸fZÔ IYÃff 11UeÔ ´fifSXÔ·f IYe þfE¦feÜ IYûSXff EUÔ þVf´fbSX ¸fZÔ ³fUe³f ´fi¹ffÀf AfUfÀfe¹f dUôf»f¹f À±ffd´f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY d»fE 9 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü ´fi¹ffÀf dUôf»f¹fûÔ IZY AfBÊAfBÊMXe EUÔ E³fAfBÊMXe ¸fZÔ ´fiUZdVf°f dUôfd±fʹfûÔ IYû »fZ´fMXfg´f ´fiQf¹f dIY¹ff þfE¦ffÜ IYÃff 11 UeÔ EUÔ 12 UeÔ IZY AfUfÀfe¹f LfÂfûÔ IZY füdðIY dUIYfÀf IZY d»fE B³WXZÔ kWX¸fSX LØfeÀf¦fPÞl ¹fûþ³ff ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX°fZ WXbE Vf`Ãfd¯fIY ·fi¸f¯f IYf »ff·f ´fiQf¹f dIY¹ff þfE¦ffÜ LfÂfûÔ IZY ³f`Àfd¦fÊIY JZ»f ´fid°f·ff IYû dUIYdÀf°f www.amanpath.com BSXfQf Àf¨f IYf SXf¹f´fbSX, SXd½f½ffSX, 11 RYSX½fSXe 2018 RYf»¦fb³f IÈY¿¯f ´fÃf EIYfQVfe, Àfa½f°f 2074 ½f¿fÊ : 05 AaIY : 267 IYe¸f°f - øY 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 IÈYd¿f ÃûÂf IZY dUIYfÀf ´fSX ªfûSX SX¸f³f dÀfaWX IZY 2018-19 IZY fþMX ¸fZÔ ³fE IYSX IYf ´fiÀ°ff½f ³fWXeÔ 5 U¿fÊ 2018-19 ¸fZÔ IÈYd¿f fþMX IZY d»f¹fZ 13 WXþfSX 480 ...°fcRYf³f ÀfZ »fOÞX³fZ ¸fZÔ ¸fþf IbYL AüSX WXe WX` LXØfeÀf¦fPÞX IZY ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfaWX ³fZ Vfd³fUfSX IYû A´f³fe °feÀfSXe ´ffSXe IYe ÀfSXIYfSX IYf Aad°f¸f AüSX dUØfe¹f U¿fÊ 2018-19 IYf fªfMX ÀfQ³f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf¸fZÔ IYûBÊ Qû SXf¹f ³fWXeÔ dIY dU¦f°f 14 U¿fûÊÔ ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IYû dUIYfÀf IZY ´f±f ´fSX Af¦fZ fPÞXf³fZ ¸fZÔ A³fZIY ff²ffEÔ AfOÞXZ Af¹fe ±fe AüSX IYBÊ ¨fb³füd°f¹ffÔ Afþ ·fe WX`ÔÜ d³fd›°f °füSX ´fSX WX¸fZÔ A´f³fZ ÀfÔÀff²f³fûÔ IYe Àfe¸ffAûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE ¹fbdöY¹fböY ´fifU²ff³f IYSX°fZ WXbE IbYVf»f dUØfe¹f ´fifÔ²f³f ÀfZ d³f²ffÊdSX°f »fùfûÔ IYû ´fcSXf IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`, »fZdIY³f WX¸fZÔ ¨f`³f ÀfZ f`NX³fZ IYe þ¦fWX SXfª¹f IZY dUIYfÀf IZY d»f¹fZ WXSX ¨fb³fü°fe IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ¸fÔþcSX WX`Ü CX³WXûÔ³fZ A´f³fe ff°f ¹fWX VûSX ´fPÞX°fZ WbXE J°¸f dIY¹ff- ÀffdWX»f IZY ÀfbIcYÔ ÀfZ dIYÀfZ WX` BÔIYfSX »fZdIY³f °fcRYf³f ÀfZ »fOÞX³fZ ¸fZÔ ¸fþf IbYL AüSX WXe W`... ■ IY¸fʨffSXe SXfª¹f fe¸ff ÀfZUfAûÔ IZY AÔ°f¦fÊ°f fed¸f°f ½¹fdöY¹fûÔ IYû I`YVf»fZÀf CX´f¨ffSX CX´f»f²f IYSXf³fZ IYe ³fUe³f ¹fûþ³ff IZY d»fE 10 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f SXJf ¦f¹ff WX`Ü BÀfÀfZ ßfd¸fIYûÔ IYû CX´f¨ffSX IZY d»fE °f°IYf»f SXfdVf IYe ½¹fUÀ±ff IYSX³fZ IYe d¨fÔ°ff ÀfZ ¸fbdöY d¸f»fZ¦fe °f±ff UZ AfÀff³fe ÀfZ A´f³ff CX´f¨ffSX IYSXf ÀfIZYÔ¦fZÜ ■ U¿fÊ 2018-19 ÀfZ k¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fZÔVf³f ¹fûþ³ffl °f`¹ffSX IYSX Àff¸ffdþIY Afd±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f 2011 ¸fZÔ ´ff¹fZ Ad°f UÔd¨f°f Ad°fdSXöY 3 »ffJ UÈðþ³fûÔ °f±ff dU²fUf/´fdSX°¹föYfAûÔ IYû ·fe ´fZÔVf³f QZ³ff ´fifSX¸·f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ ■ ´fiQZVf IZY WXf±fIYSX§ff CXôû¦f ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f fb³fIYSXûÔ IYû SXûþ¦ffSX IZY AUÀfSX CX´f»f²f IYSXf³fZ WXZ°fb 9 IYSXûOÞX 94 »ffJ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fdWX»ffAûÔ IZY WXf±f WXû¦fe kSXÃffl IYe IY¸ff³f ßfd¸fIYûÔ IZY IY»¹ff¯f ´fSX ÀfeE¸f IYe ³fªfSX 0 ´fbd»fÀf ¸fdWX»ff Uf»fd³MX¹fSX ¹fûþ³ff k¨fZ°f³ffl IZY AÔ°f¦fÊ°f IYûdSX¹ff EUÔ Qb¦fÊ dþ»fZ ¸fZÔ 9 WXþfSX ÀfZ Ad²fIY ¸fdWX»ffAûÔ IYû 1 WXþfSX ÷Y. ´fid°f¸ffWX ¸ff³fQZ¹f ´fiQf¹f IYSX CX³WXZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IZY dUøYð A´fSXf²fûÔ IZY d³f¹fÔÂf¯f IZY d»fE Àfþ¦f IYSX ÀfVföY f³ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¦fb¯fUØff¹fböY WXû¦fe Vff»fZ¹f dVfÃff 0 0 0 ÀIcY»f dVfÃff IZY d»f¹fZ fþMX ´fifU²ff³f 12 WXþfSX 472 IYSXûOÞX WX` þû dIY BÀf fþMX ¸fZÔ dIYÀfe dU·ff¦f IYû AfUÔdMX°f ÀffÀfZ fOÞXe SXfdVf WX`Ü 129 ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ffAûÔ IYf WXfBÊ ÀIcY»f ¸fZÔ EUÔ 130 WXfBÊ ÀIcY»f IYf WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»f ¸fZÔ CX³³f¹f³f IYf ´fifU²ff³f WX`Ü 40 ´fif±fd¸fIY Vff»ff, 25 ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff, 100 WXfBÊÀIcY»f EUÔ 50 WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»f ·fU³fûÔ IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE 34 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü Vff»ffAûÔ ¸fZÔ ÀU¨L°ff Àff¸fd¦fi¹fûÔ IZY IiY¹f IZY d»fE 10 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü U¨fbÊA»f EþbIZYVf³f ´fdSX¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f IYÃff 8 ÀfZ 12 IZY dUôfd±fʹfûÔ IYû BÊ-dVfÃff ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE kBÊ-dUôfl ÀffgµMXUZ¹fSX EUÔ Vf`Ãfd¯fIY Àff¸f¦fie °f`¹ffSX IYSX³fZ IYf IYf¹fÊ dIY¹ff þfE¦ffÜ ³fBÊX ´fePÞXe IYû dVfdÃf°f f³ffE¦fe kÀfSXIYfSXl IYSX³fZ d»fE SXf¹f´fbSX EUÔ df»ffÀf´fbSX ¸fZÔ d´fLOÞXf U¦fÊ ff»fIY °f±ff ·ff³f´fbSXe dþ»ff- fÀ°fSX ¸fZÔ A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f IY³¹ff 100 ÀfeMXSX IiYeOXf ´fdSXÀfSX À±ffd´f°f dIY¹fZ þf¹fZÔ¦fZÜ f¦fe¨ff, ÀfbIY¸ff EUÔ OXûÔOXe»fûWXfSXf ¸fZÔ 50 ÀfeMXSX IY³¹ff LfÂffUfÀf °f±ff f¦fe¨ff EUÔ f°fü»fe ¸fZÔ ff»fIY LfÂffUfÀf À±ffd´f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ þ¦fQ»f´fbSX ¸fZÔ A¸fSX VfWXeQ ¦fb¯OXf²fcSX IYe À¸fÈd°f ¸fZÔ EIY À¸ffSXIY EUÔ ÀfÔ¦fiWXf»f¹f IYf d³f¸ffʯf IYSX³fZ WXZ°fb 3 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f SXJf ¦f¹ff WX`Ü ¹fbUf VfdöY IYf ÀfÔ²ff³f ¹fbUfAûÔ IZY d»f¹fZ fþMX ¸fZÔ 3 WXþfSX 894 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü BÀf fþMX ¸fZÔ 7 ³fUe³f AfBÊMXeAfBÊ ·fU³f d³f¸ffʯf Àfe°ff´fbSX, AÔff¦fPÞX ¨füIYe, ³fSXWXSX´fbSX, fIYfU¯OX, ³ffSXf¹f¯f´fbSX, ·f`SX¸f¦fPÞX EUÔ IYû¯MXf IZY d»fE 4 IYSXûOÞX 92 »ffJ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü 17 AfBÊMXeAfBÊ ¸fZÔ Ad°fdSXöY ´ffNXйfIiY¸f ´fifSX¸·f dIY¹fZ þf³fZ °f±ff 30 AfBÊMXeAfBÊ ¸fZÔ ¸fVfe³f CX´fIYSX¯f IZY d»f¹fZ 12 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü 18 ´ffgd»fMXZIYd³fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ ¸fZÔ ¸fc»f·fc°f ÀfbdU²ffAûÔ IZY dUÀ°ffSX IZY d»fE 14 IYSXûOÞX 30 »ffJ IYf ´fifU²ff³f WX`Ü dUIYfÀf IYe ³fBÊ IiYfÔd°f ■ d´fLOÞXZ U¦fûÊÔ IZY IY»¹ff¯f U CX³WXZÔ fSXffSXe ´fSX »ff³fZ IZY d»f¹fZ fþMX IZY ÀfÔÀff²f³fûÔ ¸fZÔ A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f °f±ff A³fbÀfcd¨f°f þfd°f §fMXIYûÔ WXZ°fb IbY»f 20 WXþfSX 645 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ■ »f§fb U³fû´fþ IZY Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ´fSX fû³fÀf dQ¹ff ªffE¦ffÜ Àff»f feþ ´fSX 12 ÷Y. ´fSX 1 ÷Y., WXSXfÊ ´fSX 8 ÷Y. ´fSX 3 ÷Y., Bʸf»fe ´fSX 18 ÷Y. ´fSX 7 ÷Y., ¸fWXbAf feþ ´fSX 20 ÷Y. ´fSX 2 ÷Y., IYûÀf¸fe »ffJ ´fSX 167 ÷Y. ´fSX 33 ÷Y., d¨fSXûÔþe ¦fbNX»fe ´fSX 93 ÷Y. ´fSX 12 ÷Y. fû³fÀf SXfdVf ÀfÔ¦fiWX¯f QSX IZY Àff±f ´fiQf³f IYe þf¹fZ¦feÜ ■ A³¹f d´fLOÞXf U¦fÊ IZY dUôfd±fʹfûÔ IZY ´fûÀMX-¸f`dMÑIY LfÂfUÈdØf IYe Ufd¿fÊIY QSX IYû 1 WXþfSX 100 ÀfZ fPÞXfIYSX 2 WXþfSX 500 IYSX³fZ WXZ°fb 12 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü BÀfÀfZ 2 »ffJ 50 WXþfSX ÀfZ Ad²fIY dUôfd±fʹfûÔ IYû »ff·f WXû¦ffÜ IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`, þû ¦f°f U¿fÊ ÀfZ 29 ´fid°fVf°f Ad²fIY WX`Ü 5 dIYÀff³fûÔ IYû ¹ffþ ¸fböY A»´fIYf»fe³f IÈYd¿f FY¯f CX´f»f²f IYSXf³fZ IZY d»f¹fZ 184 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü 5 ´fi²ff³f¸fÔÂfe RYÀf»f fe¸ff ´fied¸f¹f¸f WXZ°fb 136 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü 5 6 ³fUe³f IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹f IYe À±ff´f³ff þVf´fbSX, LbBÊ JQf³f, IYûSXff, IbYøYQ, ¦fdSX¹fffÔQ U ¸fWXfÀf¸fbÔQ ¸fZÔ IYe þf¹fZ¦feÜ BÀfIZY Àff±f WXe ¸fbÔ¦fZ»fe °f±ff ·ffNXf´ffSXf IZY IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ À³ff°fIYûØfSX ´ffNXйfIiY¸f ´fifSX¸·f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü 5 IÈYd¿f À³ff°fIYûÔ IYû ´fZVfZUSX IÈYd¿f CXô¸fe IZY øY´f ¸fZÔ À±ffd´f°f IYSX³fZ WXZ°fb IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ k¨f»fû ¦ffÔU IYe AûSXl ¹fûþ³ff ÀfÔ¨ffd»f°f IYe þf¹fZ¦feÜ BÀfIZY d»f¹fZ 1 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü 5 df»ffÀf´fbSX IZY ´fVfb´ff»f³f ¸fWXfdUôf»f¹f ¸fZÔ A²fûÀfÔSX¨f³ff IYf¹fûÊÔ IZY d»f¹fZ 5 IYSXûOÞX 42 »ffJ IYf ´fifU²ff³f WX`Ü IYf¸f²fZ³fb dUV½fdUôf»f¹f AÔ°f¦fÊ°f ´fÔ¨f ¦f½¹f A³fbÀfÔ²ff³f EUÔ dUÀ°ffSX IZY d»f¹fZ 1 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fVfb´ff»f³f ¸fWXfdUôf»f¹f AÔþûSXf ¸fZÔ A²fûÀfÔSX¨f³ff IYf¹fûÊÔ WXZ°fb 1 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü 5 20 ´fVfb Aü¿f²ff»f¹fûÔ IZY ´fVfb d¨fdIY°Àff»f¹fûÔ ¸fZÔ CX³³f¹f³f °f±ff 25 ³fUe³f Aü¿f²ff»f¹fûÔ IYe À±ff´f³ff WXZ°fb ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü 10 ³fUe³f ´fVfb Aü¿f²ff»f¹f ·fU³fûÔ IZY d³f¸ffʯf WXZ°fb 1 IYSXûOÞX 32 »ffJ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ff CX´f»f²f IYSXf³fZ ´fSX ªfûSX 5 fþMX ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f ÀfZUfAûÔ IZY ÀfbúPÞXeIYSX¯f WXZ°fb 2 Àff¸fbQfd¹fIY, 10 ´fif±fd¸fIY EUÔ 25 CX´f ÀUfÀ±¹f IZY³QiûÔ IZY ·fU³fûÔ IZY d³f¸ffʯf WXZ°fb ´fifU²ff³f WX`Ü 4 dþ»ff AÀ´f°ff»fûÔ f»füQfffþfSX, ¦fdSX¹fffÔQ, f»fSXf¸f´fbSX EUÔ ÀfcSXþ´fbSX IYû AfBÊ´feE¨fEÀf ¸ff´fQÔOX IZY A³fbøY´f CX³³f¹f³f IYSX³fZ WXZ°fb Ad°fdSXöY 268 ´fQûÔ IZY ÀfÈþ³f IZY d»f¹fZ 9 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü ÀffÔSX¦fPX,× dþ»ff SXf¹f¦fPÞX ¸fZÔ 100 dfÀ°fSX dÀfdU»f AÀ´f°ff»f °f±ff QZU·fû¦f ¸fZÔ 50 dfÀ°fSX dÀfdU»f AÀ´f°ff»f WXZ°fb 2 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü SXfª¹f IZY 283 ´fif±fd¸fIY ÀUfÀ±¹f IZY³QiûÔ ¸fZÔ 24 §fÔMXZ ÀUfÀ±¹f ÀfZUfEÔ ´fiQf³f IYSX³fZ WXZ°fb Ad°fdSXöY ´fQûÔ IZY ÀfÈþ³f IZY d»fE ÷Y´fE 35 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü 5 VffÀfIYe¹f AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ BÊ»ffþ IYe ÀfbdU²ff IYû fPÞXf³fZ IZY d»f¹fZ WX¸f³fZ ¹fWX d³f¯fʹf d»f¹ff WX` dIY SXfª¹f IZY dþ»ff AÀ´f°ff»fûÔ °f±ff Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZY³QiûÔ ¸fZÔ ´f`±fû»ffþe EUÔ SXZdOX¹fû»ffþe ÀfÔfÔ²fe Àf¸fÀ°f þfÔ¨f ÀfbdU²ffEÔ Af d³f:Vfb»IY CX´f»f²f IYSXf¹fe þf¹fZÔ¦feÜ BÀf WXZ°fb 30 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f SXJf ¦f¹ff WX`Ü 5 SXf¿MÑXe¹f ÀUfÀ±¹f d¸fVf³f IZY AÔ°f¦fÊ°f 1 WXþfSX 11 IYSXûOÞX, ÀfÔþeU³fe IYû¿f WXZ°fb 56 IYSXûOÞX °f±ff d¸f°ffd³f³f IY»¹ff¯f d³fd²f WXZ°fb 101 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü d¸f°ffd³f³fûÔ IYe Af¹f ¸fZÔ UÈdðX 5 d¸f°ffd³f³fûÔ IYû SXf¿MÑXe¹f ÀUfÀ±¹f d¸fVf³f õfSXf QZ¹f ´fiû°ÀffWX³f SXfdVf ´fSX 50 ´fid°fVf°f Ad°fdSXöY ´fiû°ÀffWX³f SXfdVf SXfª¹f VffÀf³f õfSXf Qe þf°fe WX`Ü Af BÀf¸fZÔ 25 ´fid°fVf°f IYe AüSX UÈdð IYSX°fZ WXbE SXfª¹f VffÀf³f IYe AûSX ÀfZ IbY»f 75 ´fid°fVf°f Ad°fdSXöY ´fiû°ÀffWX³f SXfdVf QZ³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff WX` dþÀfÀfZ 70 WXþfSX d¸f°ffd³f³fûÔ IYe U°fʸff³f ¸ffdÀfIY Af¹f ¸fZÔ 400 ÀfZ 1 WXþfSX ÷Y. °fIY IYe UÈdð WXû¦feÜ 5 ¸fZIYfWXfSXf SXf¹f´fbSX ¸fZÔ 100 Ad°fdSXöY ÀMXfgRY ³fÀfÊ IZY ´fQûÔ IZY d»f¹fZ ´fifU²ff³f WX`Ü ¸fSXeþûÔ IZY dSXIYfOXûÊÔ IYû IY¸´¹fcMXSXeIÈY°f ½¹fUÀ±ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÀfÔ²ffSX¯f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ SXf¹f¦fPÞX ¸fZÔ ´f`±fû»ffþe, »fOX f`ÔIY EUÔ IY¸´fû³fZÔMX ÀfZÔMXSX WXZ°fb 42 ´fQûÔ IYf ´fifU²ff³f WX`Ü 5 ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ EUÔ AÀ´f°ff»f SXf¹f´fbSX, SXfþ³ffÔQ¦ffÔU, df»ffÀf´fbSX, þ¦fQ»f´fbSX, AÔdfIYf´fbSX EUÔ OXeIZYEÀf Àfb´fSX À´fZdVf¹fd»fMXe AÀ´f°ff»f IYû A°¹ff²fbd³fIY d¨fdIY°ÀfIYe¹f CX´fIYSX¯fûÔ ÀfZ ÀfbÀfdªþ°f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ 68 IYSXûOÞX 62 »ffJ °f±ff d³f¸ffʯf IYf¹fÊ WXZ°fb 50 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü A³°¹fûQ¹f ÀfZ ¦fSXef IY»¹ff¯f 5 ¸fb£¹f¸fÔÂfe Jfôf³³f ÀfWXf¹f°ff ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f 2 WXþfSX 770 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü AfdQUfÀfe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¨f³ff dU°fSX¯f IZY d»f¹fZ 450 IYSXûOÞX, d³f:Vfb»IY ³f¸fIY dU°fSX¯f WXZ°fb 100 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü dSX¹ff¹f°fe QSX ´fSX Vf¢IYSX dU°fSX¯f WXZ°fb 200 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü 5 ²ff³f JSXeQe U Jfô ÀfbSXÃff ¸fZÔ A³¹f ½¹f¹fûÔ EUÔ WXfd³f IYe ´fid°f´fcd°fÊ WXZ°fb 850 IYSXûOÞX IYf ´fifU²ff³f WX`Ü °¹füWXfSX ¸fZ»fZ ¸fZÔ Qf»f-·ff°f IZY³QiûÔ IZY ÀfÔ¨ff»f³f IZY d»fE AfUV¹fIY ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü C M Y K