Views
10 months ago

Amanpath

C M Y K 12 11 RYSXUSXeXX

C M Y K 12 11 RYSXUSXeXX 2018 SXdU½ffSX LXf»fe½fbO/ ½ff»fe½fbO ÀfZ¢Àf UIYÊÀfÊ ÀfZ ´fSXZVff³f WXbE VffdWXQ-¸feSXf ffg»feUbOX Ad·f³fZ°ff VffdWXQ IY´fcSX AüSX ¸feSXf SXfþ´fc°f B³f dQ³fûÔ EIY ¸fbÀfef°f IYf Àff¸f³ff IYSX SXWXZ WX`Ô, dþÀfÀfZ ´fSXZVff³f WXûIYSX CX³WXûÔ³fZ Af §fSX LûOÞX³fZ °fIY IYf R`YÀf»ff »fZ d»f¹ff WX`Ü þe WXfÔ, VffdWXQ AüSX ¸feSXf þbWXc dÀ±f°f ´fi¯fZ°ff A´ffMXʸfZÔMX ¸fZÔ SXWX°fZ WX`Ô AüSX ¹fWX B»ffIYf ÀfZ¢Àf UIYÊÀfÊ IZY d»fE þf³ff þf°ff WX`Ü ¹fZ B»ffIYf UZV¹ffUÈØfe IZY d»fE fQ³ff¸f WX`Ü f°ff QZÔ dIY VffdWXQ IY´fcSX ³fZ ¹fWX §fSX Àff»f 2014 ¸fZÔ JSXeQf ±ff °ff CX³fIYe VffQe ³fWXeÔ WXbBÊ ±feÜ CXÀf Àf¸f¹f VffdWXQ ³fZ BÀf Àf¸fÀ¹ff ´fSX ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ff »fZdIY³f Af BÀf IYfSX¯f CX³WXZÔ ´fSXZVff³fe WXû SXWXe WX`Ü B»ffIZY ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ UZV¹ffUÈØfe IZY IYf¸f ÀfZ VffdWXQ AüSX ¸feSXf ´fSXZVff³f WX`ÔÜ IYfSX¯f WX` dIY AfÀf-´ffÀf IZY B»ffIZY ¸fZÔ IYBÊ ÀfZ¢Àf UIYÊÀfÊ WX¸fZVff JOÞXe SXWX°fe WX`ÔÜ UWXeÔ IYBÊ ÀfZ¢Àf UIYÊÀfÊ UWXfÔ IZY fe¨f EdSX¹ff ´fSX ·fe JOÞXe SXWX°fe WX`ÔÜ BÀfe fe¨f IZY ´ffÀf VffdWXQ IYf ¦ffOXʳf AüSX CX³fIZY A´ffMXʸfZÔMX IYf ¦fifCXÔOX µ»fûSX WX`Ü VffdWXQ AüSX CX³fIZY ´fdSXUfSX IZY d»fE ¹fWX Vfd¸fÔQfÊ IYSX³fZ Uf»fe ff°f WX` ¢¹fûÔdIY ¹fZ UWXfÔ SXûþ IYf dIYÀÀff WX`Ü VffdWXQ IYe fZMXe A·fe LûMXe WX` AüSX B»ffIZY ¸fZÔ fPÞX SXWXe BÀf ´fidIiY¹ff IZY °f»f°fZ VffdWXQ ´fSXZVff³f WX`Ü Ad¸f°ff·f f¨¨f³f ³fZ WXfgdÀ´fMX»f ÀfZ Lb˜e IZY ffQ d»fJe IYdU°ff IY»f Vff¸f ffg»feUbOX IZY ¸fWXf³ff¹fIY Ad¸f°ff·f f¨¨f³f IbYL QZSX IZY d»fE »fe»ffU°fe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·fSX°fe WXbE ±fZÜ IbYL QZSX ffQ CX³WXZÔ Lb˜e QZ Qe ¦f¹fe ±feÜ »fZdIY³f B°f³fZ QZSX ¸fZÔ WXe Ad¸f°ff·f f¨¨f³f IZY R`Y³f d¨fÔd°f°f WXû ¦f¹fZ ±fZÜ A´f³fZ R`Y³f IYe d¨fÔ°ff IYû Àf¸fÓf°fZ WXbE Ad¸f°ff·f f¨¨f³f ³fZ A´f³ff WXf»f ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IZY þdSX¹fZ R`YÔÀf IYû f°ff¹ffÜ df¦f fe ³fZ EIY IYdU°ff IZY þdSX¹fZ ¹fWX f°ff¹ff dIY UWX df»fIbY»f ÀUÀ±f WX`Ô, Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ »fû¦fûÔ ÀfZ ARYUfWX ÀfZ QcSX SXWX³fZ IYû ·fe IYWXfÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ ´fiVfÔÀfIYûÔ IYf VfbdIiY¹ff AQf ·fe dIY¹ffÜ ¹fWXfÔ ´fPÞXZÔ Ad¸f°ff·f f¨¨f³f IYf ´fcSXf »ffg¦f- Ad¸f°ff·f f¨¨f³f A´f³fZ OXZ»fe øYMXe³f ¨f`IYA´f IZY d»fE ¸fbÔfBÊ dÀ±f°f »fe»ffU°fe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ WXbE ±fZÜ JfSXûÔ IZY A³fbÀffSX UWX ¦fQʳf AüSX SXePÞX IYe WXçe ¸fZÔ QQÊ IYe dVfIYf¹f°f IZY Àff±f AÀ´f°ff»f AfE ±fZÜ CX³WXZÔ BÔþZ¢Vf³f QZIYSX AÀ´f°ff»f ÀfZ Lb˜e QZ Qe ¦fBÊÜ Af AÀ´f°ff»f ÀfZ »füMX°fZ WXe Ad¸f°ff·f ³fZ EIY »ffg¦f d»fJf WX`, dþÀf¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff WX` dIY UWX AÀ´f°ff»f ¦fE ±fZÜ »ffg¦f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ d»fJf, 'WXfÔ þ³fff ¸f`Ô AÀ´f°ff»f þf°ff WXcÔ'Ü BÀf »ffg¦f IZY þdSXE CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY UWX f¨f´f³f ÀfZ WXe AÀ´f°ff»f þf°fZ SXWXZ WX`Ô AüSX UWX BÀf ´fdUÂf À±f»f IYf Ad·f³fÔQ³f IYSX°fZ WX`ÔÜ ¸fÔdQSXf fZQe ³fZ ÀffOÞXe ´fWX³f IYSX »f¦ffE ´fbVf A´f, UedOX¹fû Uf¹fSX»f SXfdþ¸f IbYÔ·f IY»´f ´fbdÀ°fIYf dU¸fûd¨f°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfdþ¸fÜ dUSXfMX ÀfÔ°f Àf¸ff¦f¸f IZY QcÀfSXZ dQ³f ¸fb£¹f ¸fÔ¨f ´fSX SXfdþ¸f IbYÔ·f IY»´f ¸fZ»ff ´fSX Af²ffdSX°f ´fbdÀ°fIYf IYf dU¸fû¨f³f ²f¸fÊÀU ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f IZY WXf±fûÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX A´fZ¢Àf f`ÔIY IZY A²¹fÃf A¿fûIY fþfþ, AfSXOXeE IZY A²¹fÃf ÀfÔþ¹f ßfeUfÀ°fU, AûEÀfOXe d¦fSXe¿f dfÀÀff ÀfdWX°f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ Àff²fb-ÀfÔ°f, ¸fWXf¸fÔOX»fZ¿USXûÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ´fbdÀ°fIYf IZY ÀfÔ´ffQIY Qe´fIY MXÔOX³f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ 104 ´fÈâ IYe BÀf RYûMXû RYe¨fSX A²¹ff°IY IYe VfdöY þf¦fÈ°f WXû³fZ ÀfZ ·ffSX°f dUVU ¦fbøY f³fZ¦ff: Àf°f´ff»f ¸fWXfSXfþ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfdþ¸fÜ ¸ff³fU CX°±ff³f ÀfZUf Àfd¸fd°f IZY °f°Uf²ff³f ¸fZÔ SXfdþ¸f IbYÔ·f ¸fZ»ff ÃfZÂf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f Qû dQUÀfe¹f ÀfòfU³ff Àf°ÀfÔ¦f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ dU¿ff»f þ³fÀf¸fcWX IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE ´fcª¹f Àf°f´ff»f þe ¸fWXfSXfþ ³fZ IYWXf dIY EIY ¦fSXef ÀfZ ¦fSXef AfQ¸fe ·fe ¨ffWX°ff WX` dIY ¸fZSXZ ´fdSXUfSX ¸fZÔ ÀfòfU³ff WXû, Ad²fIYfSXe ·fe ¨ffWX°fZ WX` dIY WX¸ffSXZ ÃfZÂf IZY AÔQSX ÀfòfU³ff WXûÜ fOÞXZ-fOÞXZ ³fZ°ff ·fe ¨ffWX°fZ WX` dIY WX¸ffSXZ QZ¿f ¸fZÔ, WX¸ffSXZ ´fiQZ¿f ¸fZÔ ÀfòfU³ff WXûÜ ÀfòfU³ff SXf¿MÑXe¹f EIY°ff IZY d»fE AfU¿¹fIY WX`, ´fSXÔ°fb Af²¹ff°¸f IZY df³ff ÀfòfU³ff EUÔ SXf¿MÑXe¹f EIY°ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A²¹ff°¸f IYe ¿fdöY Af´ffSX AüSX A´fdSXd¸f°f WX`Ü Afþ WX¸f³fZ A²¹ff°¸f IYe VfdöY IYû ·fb»ff dQ¹ff WX`Ü WX¸fZÔ A²¹ff°¸f IYe ¿fdöY IYû þf¦fÈ°f IYSX³ff WXû¦ffÜ þf A²¹ff°¸f IYe ¿fdöY þf¦fÈ°f WXû¦fe °ff WX¸ffSXf ·ffSX°f dU¿U ¦fbøY f³fZ¦ffÜ ¸fWXfSXfþ ßfe ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXZ FYd¿f¹fûÔ IYe dU¿U IY»¹ff¯fIYfSXe ·ffU³ff SXWXe WX`Ü FYd¿f¹fûÔ IYe dU¿Uf°¸ff ´fi·fb ÀfZ ¹fWXe ´fif±fʳff SXWXe WX` dIY WXZ ´fSX¸ff°¸f³f! ÀfÔÀffSX ¸fZÔ Àf·fe ÀfbJe WXûÔ, ÀfÔÀffSX ¸fZÔ ÀffIYf IY»¹ff¯f WXûÜ dU¿U IY»¹ff¯f IYe ·ffU³ff IZYU»f A²¹ff°¸f ¸fZÔ WXe Àfd³³fdWX°f WX`Ü þû »fû¦f A²¹ff°¸fUfQe ³fWXeÔ WXû°fZ UZ df³ff ´fcLZ CXØfSX þf³f »fû¦f WXbE A¨fÔd·f°f.. ·feOÞX fPÞXe SXfdªf¸f IbaY·f IZYU»f A´f³fe þfd°f, dfSXfQSXe IYe ff°fZÔ IYSX°fZ WX` dIY IZYU»f WX¸f WXe Af¦fZ fPÞXZÔ AüSX ffIYe Àff ´feLZ SXWX þfEhÜ ´fSX³°fb WX¸ffSXZ ÀfÔ°fûÔ ³fZ Af°¸ff IYe WXe AfUfþ Àfb³fe AüSX IZYU»f Af°¸ff IYf WXe dUIYfÀf dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ÀffSXZ þ¦f°f IZY »fû¦fûÔ IZY IY»¹ff¯f IYe ff°f IYeÜ ·ffSX°f QZ¿f ÀffSXZ þ¦f°f IZY IY»¹ff¯f IYe ff°f IYSX°ff WX`, þû ÀffSXZ þ¦f°f IZY IY»¹ff¯f IYe ff°f IYSX°ff WX`, UWXe SXfdþ¸f IbYÔ·f ¸fZÔ »f¦ff A¸¸ff ¸ffÔ IYf dQ½¹f QSXffSX dU¿U ¦fbøY f³f ÀfIY°ff WX`Ü UWXe Af²¹ff°¸f IYe ff°f ·fe IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ¸fWXfSXfþ þe ³fZ IYWXf dIY Àf³ff°f³f ²f¸fÊ dþÀfZ ¸ff³fU ²f¸fÊ ·fe IYWXf WX` UWX °ff ÀfZ WX` þf ÀfZ ¸ff³fU ÀfÔÀffSX ¸fZÔ WX`, þû AfQ¸fe A´f³fZ Af´fIYû þf³f³ff ¨ffWX°ff WX`, A´f³fZ AÔQSX CXÀf dL´fe WXbBÊ ¿fdöY IYû þf³f³ff ¨ffWX°ff WX`, UWXe UfÀ°fU ¸fZÔ Àf¨¨ff ²f¸fÊ WX`Ü ¹fWX þf³f³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY ¸fZSXZ ÀfZ fPÞXIYSX IYûBÊ °ffIY°f, IYûBÊ ¿fdöY ·fe WX`, þû ÀfÔÀffSX IYû SX¨f SXWXe WX`Ü ¸fWXfSXfþ þe ³fZ IYWXf dIY ²f¸fÊ IYû I`YÀfZ þf³fZÔ ? AfdQ ¦fbøY ¿fÔIYSXf¨ff¹fÊ þe Àf¸fÓff°fZ WX` dIY QbJ IYf IYfSX¯f WX` AÄff³f°ff, AüSX AÄff³f°ff IYf °fûOÞX WX` Äff³fÜ Äff³f IYû A¦fSX Af´f ³fWXeÔ þf³f°fZ WX`, ¹fWXe AÄff³f WX`Ü ¸fWXf³f ´fbøY¿f Àf¸fÓff°fZ WX` dIY Af´fIZY AÔQSX þû AÄff³f°ff WX` CXÀf AÄff³f°ff IYû QcSX IYSX³fZ IZY d»fE A´f³fZ UfÀ°fdUIY ÀUøY´f IYf Äff³f ´fif~ IYSXûÜ dþÀfZ A²¹ff°¸f Äff³f IYWXf WX`Ü A¸f³f ´f±f³¹fcªf SXfdþ¸fÜ SXfdþ¸f IbYÔ·f IY»´f ¸fZÔ BÀf U¿fÊ A»f¦f-A»f¦f ´fÔOXf»f ¸fZÔ ßfð»ffAûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f IYSX³fZ IZY d»fE A´f³fZ-A´f³fZ °fSXeIYûÔ ÀfZ ´fbdÀ°fIYf ¸fZÔ SXfdþ¸f-IbYÔ·f IY»´f Bd°fWXfÀf ¸fdWX¸ff IZY Àff±f WXe ¹fWXfÔ WXû³fZ Uf»fZ ÀfÔ°f Àf¸ff¦f¸f, ´fÔ¨fIYûVfe ´fdSXIiY¸ff U ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f IZY Àff±f WXe QZVf Qbd³f¹ff ÀfZ ´f¹fÊMXIYûÔ IZY RYûMXû¦fifµÀf Àfd¸¸fd»f°f WX`ÔÜ SXfdþ¸f IbYÔ·f IY»´f IYû ÀfÔ´fc¯fÊ°ff ´fiQf³f IYSX°fe ¹fWX fWXbSXÔ¦fe ´fbdÀ°fIYf ßfðf»fbAûÔ IYû SXfdþ¸f IbYÔ·f IZY QVfʳf IZY Àff±f WX` ÀfÔ´fc¯fÊ þf³fIYfSXe ´fiQf³f IYSX°fe WX`Ü ²f¸fÊÀU ¸fÔÂfe ßfe A¦fiUf»f ³fZ BÀf ´fbdÀ°fIYf IYf dU¸fû¨f³f IYSX³fZ IZY ffQ BÀfIYe ´fiVfÔÀff IYSX°fZ WXbE Vff³fQfSX IY»fZUSX IYe ÀfSXfWX³ff dIY¹fZ AüSX ´fbdÀ°fIYf IZY ÀfÔ´ffQIY Qe´fIY MXÔOX³f IYû f²ffBÊ ·fe dQEÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfdþ¸fÜ SXfdþ¸f IbYÔ·f ¸fZ»ff ¸fZÔ ßfe ÀfbSXZ¿USX ¸fWXfQZU´feNX SXf¹f´fbSX IZY ÀfÔ¹fûþ³f ¸fZÔ ª¹fûd°f¿f ´fSXf¸f¿fÊ IYe ÀfbdU²ff ¸fZÔ »f¦ff°ffSX ·feOÞX fPÞX°fe þf SXWXe WX`Ü Afþ ª¹fûd°f¿ff¨ff¹fÊ Ad·fdSX¿fe Vf¸ffÊ ³fZ EIY ¦fSXef ½¹fdöY IZY Àfb³f³fZ IYe Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f ¸fÔÂfû¨¨ffSX¯f ÀfZ °f°IYf»f dIY¹ffÜ EZÀfZ WXe A³fZIY SXf¹f´fbSX ª¹fûd°f¿f IZY ¸ff²¹f¸f WXû SXWXf Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àf¸ff²ff³f ßfðf»fb¦f¯f ´fWXbÔ¨f SXWXZ WX`Ü ÀfÔ°f Àf¸ff¦f¸f À±f»f ´fSX ßfeA¸¸ff ·f¦fUf³f IYf dQ½¹f QSXffSX »f¦ff WXbAf WX`, ÀfÔÀ±ff IYe ÀfÔ°f ÀfÔ¨ffd»fIYf IÔY¨f³f QfÀff ³fZ f°ff¹ff dIY WX¸ffSXe ÀfÔÀ±ff ¹fWX ÀfeJ°fe WX` dIY Af´f BÊ¿USX ÀfZ A´f³fe ff°f SXJZ AüSX A´f³fe Afþ ¸fb£¹f ¸fÔ¨f IZY IYf¹fÊIiY¸f SXfdþ¸fÜ SXfdþ¸f IbYÔ·f IY»´f ¸fZÔ Afþ IZY ¸fb£¹f¸fÔ¨f IZY IYf¹fÊIiY¸f ´fÔ±fe Aþ¹f IbY¸ffSX ´fMXZUf, QZ¿f·fdöY ¦fe°f dUUIZY SXfþ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU, Àfb³QSXIYfÔOX ´fbSX¿fûØf¸f d¸fßff SXf.»fû.MÑÀMX SXfdþ¸f, »fûIY¸fÔ¨f ¸fû. SXfþ Afþ¸f J»»ffSXe, EIY»f ³fÈ°¹f øY´ff»fe SXfþ´fc°f SXfdþ¸f, »fûIY¸fÔ¨f dUßff¸f ¹ffQU ¸fWXfÀf¸fbÔQ, ³fÈ°¹f ¿ff. ´fcUÊ ¸ff. ¿ff»ff IYû¸ff dRÔY¦fZ¿USX, ³fÈ°¹f IbY. ÀffÃfe ¨f`WXf³f ³fUf´ffSXf, ·fþ³f fišfQØf ¿ffÀÂfe ³fUf´ffSXf, þ¦fSXf°ff Ad³f¿f ÀffWXc SXf¹f´fbSX, ÀfSXÀU°fe IZY ßfÈÔ¦ffSX SXfþc ¸ffÔOX»fZ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU, »fûIY¸fÔ¨f ´fe.Àfe. »ff»f ¹ffQU ¦f¯OXBÊ IZY õfSXf ´fiÀ°fbd°f Qe þf¹fZ¦feÜ »fû¦fûÔ IYû IbYÔOX»fe AfdQ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÀfÔ°ff³f ´fifd~ IZY ¹fû¦f, dUUfWX EUÔ ³füIYSXe IZY d»fE ¸ff¦fÊ Q¿fʳf dQ¹ffÜ Àff±f WXe Af¨ff¹fÊ §f³f¿¹ff¸f Vf¸ffÊ ·fe »f¦ff°ffSX ÀfZUf ¸fZÔ »f¦fZ WXbE WX`Ü ´feNX IZY ÀfÔ¨ff»fIY SXfþZ¿USXf³fÔQ þe f°ff¹ff dIY fPÞX SXWXe ·feOÞX IYû QZJ°fZ WXbE WX¸fZÔ »f¦f°ff WX` dIY WX¸ffSXe ½¹fUÀ±ff AüSX WXû³fe ¨ffdWXE ±fe, dRYSX ·fe WX¸f ¹f±ff ÀfÔ·fU Àf·fe IYf d³fQf³f IYSX³fZ ´fi¹ffÀf IYSX SXWXZ WX`Ü ¦f»f°fe IYû ¸ff³fZ dþÀfÀfZ d³fd¿¨f°f øY´f ÀfZ BÀfIYf Àf¸ff²ff³f d¸f»fZ¦ffÜ IÔY¨f³fQfÀff ³fZ f°ff¹ff dIY WX¸ffSXe ÀfÔÀ±ff ³fZ f¨¨fûÔ IYû dVfÃff ÀfÔÀIYfSX IZY A»ffUf dfþ»fe ´ff³fe EUÔ ÀU¨L°ff IZY d»fE ´fiZdSX°f dIY¹ffÜ E¢MÑ`Àf ¸fÔdQSXf fZQe ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX IYfRYe ´ffg´fb»fSX WX`ÔÜ AfE dQ³f E¢MÑ`Àf A´f³fe IYûBÊ ³f IYûBÊ °fÀUeSX VfZ¹fSX IYSX°fe SXWX°fe WX`ÔÜ ¸fÔdQSXf ª¹ffQf°fSX A´f³fe E¢ÀfSXÀffBþ IYSX°fe WXbBÊ °fÀUeSXZÔ A´f³fZ ÀfûVf»f AIYfCXÔMX ´fSX VfZ¹fSX IYSX°fe WX`ÔÜ BÔOXÀMÑe ¸fZÔ ¸fÔdQSXf IYf ÀMXfB»f ÀMXZMX¸fZÔMX ÀffÀfZ A»f¦f AüSX WXMX IYSX WX`Ü ¸fÔdQSXf þWXfÔ ·fe A´f³fe ¸füþcQ¦fe QþÊ IYSXf°fe WX`Ô UWXfÔ ÀffÀfZ A»f¦f dQJfBÊ QZ°fe WX`ÔÜ ¸fÔdQSXf A´f³fe »ffBRY ¸fZÔ dRYMX³fZÀf IYû fWXb°f ¸fWX°U QZ°fe WX`ÔÜ BÀfIZY ¨f»f°fZ 46 Àff»f IYe CX¸fi ¸fZÔ ·fe ¸fÔdQSXf fWXb°f dRYMX WX`ÔÜ BÀf ffSX CX³WXûÔ³fZ IbYL A»f¦f WXe IY¸ff»f IYSX OXf»ffÜ f°ff QZÔ dIY ¸fÔdQSXf IYf ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX EIY UedOX¹fû fWXb°f WXe Uf¹fSX»f WXû SXWXf WX` dþÀf¸fZÔ UZ ´fbVfA´Àf IYSX°fe dQJ SXWXe WX`ÔÜ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX Uf¹fSX»f WXû SXWXZ ¸fÔdQSXf IZY BÀf UedOX¹fû ¸fZÔ UZ EIY Vf£Àf IZY Àff±f ´fbVfA´Àf IYSX SXWXe WX`Ü IY¸ff»f IYe ff°f °fû ¹fWX WX` dIY ¸fÔdQSXf ÀffOÞXe ¸fZÔ ¹fZ ´fbVfA´Àf IYSX SXWXe WX`ÔÜ ÀfbVffÔ°f dÀfÔWX SXfþ´fb°f IYe ¦f»fÊRiY`ÔOX IÈYd°f ÀfZ³f³f IZY Àff±f d»fµMX ¸fZÔ WXbAf WXfQÀff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfdþ¸fÜ þ¦f°f¦fbøY Af³fÔQZ¿USX ¸fWXfSXfþ IYf Afþ ·fe QSXfffSX þfSXe SXWXfÜ þf³fIYfSXe fPÞX³fZ ÀfZ Ad²fIYfSXe U¦fûÊÔ ¸fZÔ Afþ IYfRYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »fû¦f AfEÜ Àff±f WXe ¦fif¸fe¯fûÔ IZY d»fE ·fe ¸fWXfSXfþ ³fZ fSXffSXe ÀfZ Àf¸f¹f dQ¹ffÜ ¹fWX dÀf»fdÀf»ff QZSX SXf°f °fIY þfSXe SXWXfÜ ßfeÀfbSXZ¿USX ¸fWXfQZU´feNX SXf¹f´fbSX dþ³fIZY Af¦fiWX ´fSX ¸fWXfSXfþ IYf Af¦f¸f³f WXbAf, CX³fIZY ÀfÔ¨ff»fIY ÀUf¸fe SXfþZ¿USXf³fÔQ þe ³fZ f°ff¹ff dIY ¸fWXfSXfþ UZQ¿fû²f ¸fZÔ ´feE¨fOXe (OXfg¢MXSX IYf CX´ffd²f ´fif~ WX`) Af³fÔQZ¿USX ¸fWXfSXfþ þe IYf ¦Ufd»f¹fSX, ·fû´ff»f, B»ffWXfffQ ¸fZÔ WX³fb¸ff³f þe IZY ³ff¸f ÀfZ UÈWXQ Afßf¸f WX`, dþÀfIYf CXïZ¿¹f d³f:¿fb»IY AüSX ¦fSXef ½¹fdöY °fIY Af²¹ff°¸f IYf Äff³f U WX³fb¸ff³f þe IYe IÈY´ff ´fWXbÔ¨ff³ff WX`Ü UZ Af²¹ff°¸f IYû ÀfWXe øY´f ¸fZÔ »fû¦fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨ff³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ UZ ´fid°fdQ³f A´f³fZ Afßf¸f ÀfZ »fû¦fûÔ IYe d³f:¿fb»IY ÀfZUf IYSX°fZ WX`ÔÜ CX³fIYe dU¿fZ¿f ¹fWXe WX` dIY ßfðf»fbAûÔ IZY ¸f³f IYe ff°f þf³fIYSX df³ff ´fcL WXe CX³fIYf Àf¸ff²ff³f f°ff°fZ WX`ÔÜ 11 dIY»fû¦fif¸f ´ffSXQZVUSX dVfUd»fÔ¦f IYf Ad·f¿fZIY ffg»feUbOX E¢MÑ`Àf IÈYd°f ÀfZ³f³f B³f dQ³fûÔ A´f³fe dRY»¸f 'Aþbʳf ´fdMX¹ff»ff' IYe VfcdMXÔ¦f ¸fZÔ IYfRYe dfþe WX`ÔÜ WXf»f WXe ¸fZÔ IÈYd°f IYû »fZIYSX fOÞXe JfSX Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY CX³fIZY Àff±f d»fµMX ¸fZÔ EIY WXfQÀff WXû ¦f¹ff WX`Ü VfcdMXÔ¦f ´fSX þf³fZ IZY QüSXf³f UWX A¨ff³fIY WXe dIYÀfe d»fµMX ¸fZÔ RÔYÀf ¦fBÊ ±feÔÜ BÀf ff°f IYe þf³fIYfSXe JbQ IÈYd°f ³fZ A´f³fZ AfgdRYdVf¹f»f dMXÐUMXSX AIYfCXÔMX ´fSX Qe WX`Ü IÈYd°f IZY BÀf WXfQÀfZ IZY ffSXZ ¸fZÔ MXÐUeMX IYSX°fZ WXe R`YÔÀf IY¸fZÔMX IYSX A´f³fe ´fid°fdIiY¹ffEÔ QZ SXWXZ WX`ÔÜ IÈYd°f ³fZ dMXÐUMXSX ´fSX d»fJf- 'd»fµMX ¸fZÔ RÔYÀf ¦fBÊ WXcÔ »fZdIY³f ¸fZSXZ ¸fûffB»f RYû³f IYf 3 þe ³fZMXUÊIY A·fe ·fe IYf¸f IYSX SXWXf WX`Ü ¢¹ff ¹fWX ¸fbfÔBÊ ¸fZÔ ÀfÔ·fU WX`?' BÀfIZY Àff±f WXe IÈYd°f ³fZ B¸fûþe IYf ·fe BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ffÜ IÈYd°f IZY BÀf MXÐUeMX IYf dSX´»ffBÊ QZ°fZ WXbE EIY ¹fcþSX ³fZ d»fJf- 'fOÞXZ fOÞXZ QZVf ¸fZÔ EZÀfe LûMXe- LûMXe ff°fZÔ WXû°fe SXWX°fe WX`ÔÜ UWXeÔ EIY ¹fcþSX ³fZ ¸fþf »fZ°fZ WXbE d»fJf- IYfVf ¸f`Ô AüSX Af´f EIY dQ³f EIY WXe d»fµMX ¸fZÔ RÔYÀf þfEÔ °fû ¸f`Ô IY¸f ÀfZ IY¸f A´f³fZ dQ»f IYe ff°f IYWX ÀfIcYÔÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfdþ¸fÜ SXfdþ¸f IbYÔ·f IY»´f IZY ÀfÔ°f Àf¸ff¦f¸f À±f»f ¦fZMX IiY. 2 ¸fZÔ IbYdMX¹ff IiY. 28 ¸fZÔ VffÔd°f ²ff¸f Àff²fIY IY»¹ff¯f Àfd¸fd°f SXfdþ¸f IZY ´fifÔ²f ÀfÔ¨ff»fIY OXfg. Af³fÔQ ¸f°ffU»fZ ¦fbøYþe IZY Àffd³f²¹f ¸fZÔ 11 dIY»fû¦fif¸f ´ffSXQZ¿USX d¿fUd»fÔ¦f IYf Ad·f¿fZIY dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸f°ffU»fZ ¦fbøYþe ³fZ f°ff¹ff dIY ¹fWX Ad·f¿fZIY 11 EUÔ 12 RYSXUSXe IYû ·fe dIY¹ff þfE¦feÜ AÔd°f¸f dQUÀf ¸f³fûIYf¸f³ff ´fcd°fÊ U ¸ff³fU IY»¹ff¯f dU¿U VffÔd°f WXZ°fb dUd¿fá ¸fÔÂfûÔ ÀfZ ´fc¯ffWXÊbd°f Qû´fWXSX 2.30 fþZ ÀfZ Àf¸´f³³f WXû¦ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ¦fbøYþe ³fZ Àf·fe ßfðf»fbAûÔ IYû ´fc¯ffWXÊbd°f ¸fZÔ ·ff¦f »fZIYSX Af¹fûþ³f IYû ÀfRY»f f³ff³fZ IYe ff°f IYWXeÜ C M Y K Sßæ×è, ×é¼ý·¤ ß Âý·¤æàæ·¤ ÚUæçàæ¼ ÁæȤÚUè mæÚUæ ÁØ SÌ¢Ö ¿õ·¤, »ýæâ×ð×ôçÚUØÜ ãUæÜ ·ð¤ Õ»ÜU ÚUæØÂéÚ (ÀUæèâ»É¸U) âð Âý·¤æçàæÌ °ß¢ ¥â×æ¢ ÂçÜàæâü §¢çÇUØæ Œæýæ§UßðÅ çÜç×ÅðUÇU ÁØ SÌ¢Ö ¿õ·¤ ÚUæØÂéÚU âð ×éç¼ýÌÐ â¢Âæ¼·¤Ñ ÚUæçàæ¼ ÁæȤÚUèÐ SÍæÙèØ â¢Âæη¤ ✩ ÚU×ðàæ Âæ‡ÇðUØ ×ô. ~y®{y|w}}® ȤôÙÑ ®||v-y®v|}}® email: amanpathraipur@gmail.com

C M Y K SXfªf²ff³fe A¸f³f ´f±f SXf¹f´fbSX, SXdUUfSXX, 11 RYSXUSXeX 2018 www.amanpath.com TODAY Àf¨¨fZ ¸f³f ÀfZ ·f¦fUf³f ¸fZÔ ¸f³f »f¦ff³fZ ÀfZ WXe CXðfSX ÀfÔ·fU: ¦fû´ff»fVfSX¯f QZUf¨ff¹fÊ ■ ¦fû´ff»f ¸fÔdQSX IZY 27UZÔ Ufd¿fÊIYû°ÀfU ´fSX ³fÈdÀfÔWX, ¸fûdWX³fe AüSX WXdSX AU°ffSX IYe IY±ff Àfb³f ßfû°ff WXbE dU·fûSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ´fbSXf³fe fÀ°fe dÀ±f°f ¦fû´ff»f ¸fÔdQSX IZY 27UZÔ Ufd¿fÊIYû°ÀfU ´fSX WXû SXWXe ßfe¸fQÐ ·ff¦fU°f IY±ff IZY °feÀfSXZ dQ³f ßfeIÈY¿¯f IZY ³ff¸f IYe ¸fdWX¸ff IYf U¯fʳf dIY¹ff ¦f¹ffÜ IY±ff ¸fZÔ ½¹ffÀf´feNX ÀfZ ÀfÔ°f ¦fû´ff»fVfSX¯f QZUf¨ff¹fÊ ³fZ f°ff¹ff dIY ·föY ´fi“fQ IYe SXÃff IZY d»fE ·f¦fUf³f ³fÈdÀfÔWX IZY øY´f ¸fZÔ AU°fdSX°f WXbE AüSX dWXSX¯¹ffIYV¹f´f ÀfZ ´fi“fQ IZY ´fif¯fûÔ IYe SXÃff IYeÜ Af¦fZ f°ff°fZ WXbE ÀfÔ°f ¦fû´ff»fVfSX¯f ³fZ IYWXf dIY QZU°ffAûÔ IZY IYf¹fÊ IYû dÀfð IYSX³fZ IZY d»fE ·f¦fUf³f ³fZ ¸fûdWX³fe AU°ffSX »fZIYSX Q`°¹fûÔ ÀfZ A¸fÈ°f IYe SXÃff IYeÜ Vfd³fUfSX IYû IY±ff IZY °feÀfSXZ dQ³f ¦fþZÔQi úáfÔ°f IYf U¯fʳf IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY þf ¸f¦fSX¸f¨L ³fZ A´f³fZ ¸fbÔWX ¸fZÔ ¦fþZÔQi IZY ´f`SX IYû ´fIYOÞX d»f¹ff °fû ¦fþZÔQi ³fZ A´f³fZ ´fif¯fûÔ IYe SXÃff IZY d»fE ·f¦fUf³f IYû ¹ffQ dIY¹ffÜ ¦fþZÔQi IYf CXðfSX IYSX³fZ IZY d»fE ·f¦fUf³f ³fZ ßfe WXdSX IYf AU°ffSX »fZIYSX °fbSXÔ°f CXÀfIZY ´fif¯fûÔ IYe SXÃff IYeÜ IY±ff ¸fZÔ BÀfIZY ffQ Afþ WXû³fZ Uf»fe IY±ff IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ´fÔ. V¹ff¸f VfSX¯fQZU ³fZ f°ff¹ff dIY IY±ff IZY ¨fü±fZ dQ³f ÀfÔ°f ¦fû´ff»fVfSX¯f õfSXf ·f¦fUf³f IZY Uf¸f³f AU°ffSX, CXÀfIZY ffQ ßfeSXf¸f þ³¸f IYe ³fZVf³f»f »fûIY AQf»f°f ¸fZÔ WXbAf 560 ´fiIYSX¯fûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IZY Àff±f-Àff±f Àf·fe Ad²fUöYf¦f¯f, ³¹ff¹ff»f¹fe³f IY¸fʨffSXe EUÔ Af¸f SXf¹f´fbSÜX dþ»ff ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ Vfd³fUfSX IYû U¿fÊ 2018 IYe ´fWX»fe ³fZVf³f»f »fûIY AQf»f°f IYf Af¹fûþ³f WXbAfÜ BÀf ³fZVf³f»f »fûIY AQf»f°f ¸fZÔ Àfb³fUfBÊ IZY d»fE IbY»f 7093 ³¹ff¹ff»f¹fe³f ´fiIYSX¯f SXJZ ¦fE ±fZ dþ³f¸fZÔ ÀfZ 560 ´fiIYSX¯fûÔ IYf AÔd°f¸f øY´f ÀfZ d³fSXfIYSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ³fZVf³f»f »fûIY AQf»f°f ¸fZÔ fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ d´fid»fdMX¦fZVf³f ´fiIYSX¯fûÔ IYf ·fe d³fSXfIYSX¯f WXbAf »fû¦fûÔ IYû dQ¹ffÜ Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸füþcQ Àf·fe »fû¦fûÔ ÀfZ BÀf U¿fÊ ·fe BÀfe ´fiIYfSX IYf ÀfWX¹fû¦f QZ³fZ AüSX ´fifd²fIYSX¯f IZY IYf¹fûÊÔ °f±ff »fûIY AQf»f°fûÔ IYû ÀfRY»f f³ff³fZ IYe A´fe»f IYeÜ L.¦f. SXfª¹f Ad²fUöYf ´fdSX¿fQ IZY ÀfQÀ¹f IZY.IZY.Vfb¢»ff Ad²fUöYf ³fZ A´f³fZ CXñû²f³f ¸fZÔ IYWXf dIY d´fL»fZ U¿fÊ dþ»ff ³¹ff¹ff»f¹f SXf¹f´fbSX ¸fZÔ »fûIY AQf»f°f ¸fZÔ CX°IÈYá ´fiQVfʳf WX`Ü ³fZVf³f»f »fûIY AQf»f°f ¸fZÔ IYBÊ IZY Àff±f Àff±f IYBÊ A³¹f ´fbSXf³fZ ¸ff¸f»fûÔ IYf ·fe d³fSXfIYSX¯f »fûIY AQf»f°f IZY AfÔIYOÞXZ EIY ³fþSX ¸fZÔ CX»»fZJ³fe¹f IYf¹fÊ dIYE WX`Ü WXbAf WX`Ü ´fcSXZ dQ³f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ❑ Àfb³fUfBÊ WXZ°fb SXJZ ¦fE IbY»f ¸ff¸f»fZ -7093 dþÀfIYf ßfZ¹f U°fʸff³f dþ»ff fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ´fÃfIYfSX ¸füþcQ SXWXZÜ ❑ d³fSXfIÈY°f WXbE IbY»f ¸ff¸f»fZ - 560 ³¹ff¹ff²feVf ¸ff³f³fe¹f ßfe ÀffÔJ»ff »fûIY AQf»f°f IYf CXîfMX³f ´fif°f: ❑ d³fSXfIÈY°f WXbE ¸ff¸f»fû IYf U¦feÊIYSX¯f- IYû þf°ff WX`Ü ³fZVf³f»f »fûIY 10.30 fþZ SXf¹f´fbSX IZY dþ»ff EUÔ ❑ SXfþe³ff¸ff ¹fû¦¹f Af´fSXfd²fIY ¸ff¸f»fZ- 40 AQf»f°f IZY CXîfMX³f ÀfÂf ´fSX ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf ³fe»f¸f ¨fÔQ ❑ ¨fZIY ffCXÔÀf IZY ¸ff¸f»fZ - 60 CX´fdÀ±f°f þ³f Àf¸fcWX IZY ´fid°f dUVfZ¿f ÀffÔJ»ff ³fZ dIY¹ffÜ dþ»ff ❑ Qb§fÊMX³ff QfUf ´fiIYSX¯f - 66 ³¹ff¹ff²feVf AQb»f þfdWXQ IbYSX`Vfe ³¹ff¹ff²feVf ßfe ÀffÔJ»ff ³fZ A´f³fZ ❑ dÀfdU»f UfQ - 16 ³fZ Af·ffSX ½¹föY dIY¹ffÜ ÀfÔ¨ff»f³f CXñû²f³f ¸fZÔ IYWXf dIY U¿fÊ 2017 ¸fZÔ IbY»f 5 ³fZVf³f»f »fûIY AQf»f°fZÔ WXbBÊ ❑ dUôb°f Ad²fd³f¹f¸f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f ¸ff¸f»fZ- 275 dþ»ff dUd²fIY ÀfZUf ´fifd²fIYSX¯f IZY Àfd¨fU CX¸fZVf CX´ff²¹ff¹f ³fZ dIY¹ffÜ WX`, dþ³f¸fZÔ 2779 ¸ff¸f»fZ d³fSXfIÈY°f WXbE ±fZÜ Àf·fe »fûIY AQf»f°fûÔ ¸fZÔ SXf¹f´fbSX dþ»ff ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fcSXZ ´fiQZVf ¸fZÔ ÀfUfÊd²fIY ¸ff¸f»fûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f WXbAf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ BÀfIYf ßfZ¹f À±ff´f³ff IZY Àf·fe ³¹ff¹ff²feVfûÔ BÀf AUÀfSX ´fSX SXf¹f´fbSX ¸fZÔ ´fQÀ±f Àf·fe ³¹ff¹ff²feVf¦f¯f ¸füþcQ ±fZÜ J¸WXfSXOXeWX ¸fZÔ Jb»fZ¦ff ³f¹ff ±ff³ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ´fÔOXSXe ±ff³fZ IZY ·ffSX IYû IY¸f IYSX³fZ AüSX B»ffIZY ¸fZÔ fPÞX°fZ A´fSXf²fûÔ IYe SXûIY±ff¸f IZY d»fE J¸WXfSXOXeWX B»ffIZY ¸fZÔ ³f¹ff ±ff³ff Jû»ff þfE¦ffÜ ´fbd»fÀf ¸fWXIY¸fZ IZY Af»ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ SXf¹f´fbSX EÀf´fe ³fZ ³f¹ff ±ff³ff Jû»f³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ±feÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ÀfZ ÀUeIÈYd°f d¸f»f°fZ WXe Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ³f¹ff ±ff³ff Jû»f³fZ IYe Ad²fIÈY°f ´fbdá IYSX Qe WX`Ü ´fÔOXSXe ±ff³ff ÃfZÂf IYe Àfe¸ff Ad²fIY WXû³fZ IZY IYfSX¯f ´fbd»fÀfIY¸feÊ B»ffIZY IZY AÀff¸ffdþIY°f°UûÔ ´fSX NXûÀf IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ IYSX ´ff SXWXZ ±fZÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf QfUf WX` dIY ³f¹ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ±ff³ff Jb»f³fZ IZY ffQ B»ffIZY ¸fZÔ A´fSXf²f IYf ¦fifRY IY¸f WXû¦ffÜ Aü¿f²fe¹f JZ°fe IYSX³fZ A²¹f¹f³f ´fiUfÀf 14 ÀfZ SXf¹f´fbSXÜ Aü¿f²fe¹f ´fü²fûÔ IYe JZ°fe IYSX³fZ Uf»fZ AüSX JZ°fe IYSX³fZ IZY B¨LbIY dIYÀff³fûÔ IZY d»fE 14 RYSXUSXe ÀfZ 7 dQUÀfe¹f A²¹f¹f³f ´fiUfÀf Aü¿f²fe¹f ´ffQ´f fûOXÊ IYe AûSX ÀfZ WXû¦feÜ BÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f 9 dþ»fûÔ IZY 20 IÈY¿fIYûÔ IZY Q»f (SXf¹f´fbSX-3, ²f¸f°fSXe-2, Qb¦fÊ-3, ff»fûQ-3, IYûSXff-1, df»ffÀf´fbSX-2, IYûdSX¹ff-1, IYfeSX²ff¸f-1, SXfþ³ffÔQ¦ffÔU-1, BÔdQSXf ¦ffÔ²fe IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f ÀfZ 2 dUôf±feÊ, fûOXÊ IYf¹ffÊ»f¹f-1 IY¸fʨffSXe) IYû ´fidVfÃf¯f IZY d»fE QZVf IZY ´fid°fdâ°f ÀfÔÀ±ff³f ·ffSX°fe¹f IÈYd¿f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¿fQ, Aü¿f²fe¹f EUÔ Àfb¦fÔ²fe¹f ´ffQ´f A³fbÀfÔ²ff³f d³fQZVff»f¹f, Af¯fÔQ, ¦fbþSXf°f »fZ þf¹ff þf SXWXf WX` Ü Aü¿f²fe¹f ´fü²fûÔ IZY ÀfÔ¦fiWX¯f AüSX dUQûWX³f IYe CX°IÈYá °fIY³feIYûÔ, ´fif±fd¸fIY ´fiÀfÔÀIYSX¯f IZY °fIY³feIYûÔ, Aü¿f²fe¹f ´fü²fûÔ IZY IY¨¨fZ CX°´ffQûÔ IZY ÀMXûSXZþ °fIY³feIYûÔ IYf ´fidVfÃf¯f dQ¹ff þfE¦ffÜ À¸ffMXÊ dÀfMXe IZY Àfed³f¹fSX dÀfMXeþ³f ³fZ dIY¹ff WXZdSXMXZþ UfgIY IY±ff IYf U¯fʳf dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY ffQ ²fc¸f²ff¸f ÀfZ ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f IYf ´fif¦fMXйf ¸fWXû°ÀfU ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ A¨LZ AüSX fbSXZ IZY dUUZIY ÀfZ d³f¯fʹf »fZÔ¦fZ °fû ÀfRY»f°ff d³fd›°f Af¦fZ f°ff°fZ WXbE ¦fû´ff»fVfSX¯f QZUþe ³fZ f°ff¹ff dIY ´fi·fb WX¸fZÔ QVfʳf QZ³fZ ¸fZÔ IY·fe IY¸fe ³fWXeÔ IYSX°fZÜ þeU³f ¸fZÔ ´fSX¸ff°¸ff dIY°f³fe ffSX A»f¦f- A»f¦f øY´f ¸fZÔ WX¸ffSXZ ´ffÀf Af°fZ WX`Ô »fZdIY³f WX¸f CX³fIYû ´fWX¨ff³f ³fWXeÔ ´ff°fZÜ Àf¨¨fZ ¸f³f ÀfZ ´fbIYfSX³fZ IYe QZSXe WX` ·f¦fUf³f °f°IYf»f ´fiIYMX WXû þfEÔ¦fZÜ ¸f³fb¿¹f IYû A´f³ff ¨fZWXSXf QZJ³fZ IZY A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSÜ J¸f°fSXfBÊ ±ff³ff ÃfZÂf IZY SXfUfÔ·ffNXf ¸fZÔ Vfd³fUfSX IYû Qû´fWXSX ´fbd»fÀf ³fZ EIY ¸fZMXfOXûSX SXûIYIYSX CXÀfÀfZ 11 d¢½fÔMX»f ¦ffÔþf fSXf¸fQ dIY¹ff WX`Ü ¹fZ ¦ffÔþf ¸fLd»f¹fûÔ IZY IiYZMX IZY fe¨f dL´ffIYSX »ff¹ff þf SXWXf ±ffÜ fSXf¸fQ WXbE ¦ffÔþZ IYe A³fb¸ffd³f°f IYe¸f°f 1.10 IYSXûOÞX f°ffBÊ þf SXWXe WX`Ü ¹fZ þf³fIYfSXe ±ff³fZ IYe MXeAfBÊ ´fcd¯fʸff »ff¸ff ³fZ QeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¦ffÔþZ IYe ¦fÔ²f ffWXSX ³f þfE BÀfIZY d»fE CXÀfZ ¸fLd»f¹fûÔ IZY IiYZMX ¸fZÔ OXf»fIYSX AfÔ²fi´fiQZVf ÀfZ fÀ°fSX IZY SXfÀ°fZ »ff¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ UfWX³f ¨ff»fIY UeUeAfSX ßfed³fUfÀf AüSX ÀfWXf¹fIY E³f ßfed³fUfÀf IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü Qû³fûÔ AfÔ²fi ´fiQZVf IZY d³fUfÀfe WX`ÔÜ B³fÀfZ »f¦ff°ffSX ´fcL°ffL IYe þf SXWXe WX`Ü MXeAfBÊ »ff¸ff ³fZ IYWXf dIY ¸fbJdfSX ÀfZ d¸f»fe Àfc¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX ³ffIZYfÔQe d»fE dþÀf °fSXWX Q´fʯf IYe þøYSX°f WXû°fe WX` CXÀfe °fSXWX Af°¸ff IYû QZJ³fZ ¸f³f øY´fe Q´fʯf IYe þøYSX°f WXû°fe WX`Ü ·fdöY ¸fZÔ WXe UWX VfdöY WX` þû ´fi·fb IYû AU°ffSX »fZ³fZ ´fSX ¸fþfcSX IYSX QZ°fe WX`Ü ·ff¦fU°f IY±ff Àfb³f³ff ·fe EIY ´fiIYfSX IYf °f´f WX` þû ·ff¦fU°f IY±ff Àfb³f°fZ WX`Ô CX³fIZY IYá AUV¹f QcSX WXû°fZ WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX ·fû¦f dU»ffÀf ¸fZÔ SX°f dU¿f¹ff³fbSXfd¦f¹fûÔ IYû ·f¦fUf³f IYe IYûBÊ ·fe IY±ff °fÈ~ ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fe WX`Ü ·f¦fUf³f IYû ³ffdSX¹f»f, RcY»f, RY»f, ¸fZUf, ´f`ÀfZ ³fWXeÔ ¨ffdWXE UZ °fû ´fiZ¸f IZY ·fcJZ WX`ÔÜ WX¸f °fû ¹fZ Àff ¨feþZÔ Ad´fÊ°f IYSX QZ°fZ WX` »fZdIY³f ´fiZ¸f Ad´fÊ°f ³fWXeÔ IYSX ´ff°fZÜ IYe ¦fBÊÜ þ`ÀfZ WXe ¸fZMXfOXûSX Af°fe dQJfBÊ Qe CXÀfIYû ÷YIYUf¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY ffQ CXÀfIYe ¨fZdIÔY¦f IYe ¦fBÊÜ AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ ¦ffÔþZ IYû ¸fLd»f¹fûÔ IZY ±f¸fûIYÊû»f Uf»fZ IiYZMX ¸fZÔ fRYÊ AüSX ¸fLd»f¹fûÔ IZY fe¨f BÀf ´fiIYfSX SXJf ±ff dIY dIYÀfe IYû ·fe VfIY ³f WXûÜ R`YVf³f Vfû ¸fZÔ f©fûÔ ³fZ »fb·ff¹ff SXf¹f´fbSXÜ Afþ ¸f`¦³fZMXû ¸ff»f ¸fZÔ d»fdMX»f µ»ffUSX ÀIcY»f õfSXf ÀIcY»f IYf E³fbA»f RÔY¢Vf³f SXJf ¦f¹ff Ü dþÀf¸fZ IYSXef³f 78 f¨¨fû ³fZ R`YÔÀfe OÑZÀf EUZ¸f R`YVf³f Vfû ´fSXRYfg¸fÊ dIY¹ffÜ 4 Àff»f ÀfZ 8 Àff»f IZY f¨¨fûÔ ³fZ ÀMXZþ ´fZ fWXû°f IYfgd³RYOXZÔÀf IZY Àff±f ´fSXRYfg¸fÊ IYSX QVfÊIYûÔ IZY ¸fÔÂf ¸fb¦²f IYSX dQ¹ff . IYûBÊ f`MX¸f`³f f³ff , IYûBÊ f³ff IÈYVf , MÑ`dRYIY »ffBMX , ¦fie³f MÑe, dIYÀfe ³fZ fZMXe f¨ffAû IYf ¸f`ÀfZþ dQ¹ff , IYûBÊ EÔþZ»f f³feÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe VfbøYUf°f ffþeSXfU ¸fÀ°ff³fe IZY ÀffÔ¦f d´fÔ¦ff ÀfZ WXbBÊ ÀfUd°f Àfû³fe ³fZ BÀfe ´fiÀ°fb°f dIY¹ffÜ Àff±f WXe ¦fib´Àf, OXcEMX EUÔ Àfû»fû OXfÔÀf ·fe ´fSXRYfgSX¸fZÔÀf WXbE. - d´fÔ¦ff Q ´fûSXe , ¨f³fZ IZY JZ°f ¸fZÔ , ³f¦ffOÞXZ ÀfÔ¦f PXû»f ffþZÜ IYf¹fiÊIiY¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f »fùf ¨fûSXZ EUZ¸f ¨f³Q³f Àfû³fe ³fZ dIY¹ff Ü þþZÀf IZY. øY´f , E¸f V½fZ°ff ´ffÔOXZ¹fÜ, ¸f¹fÔIY , dSX¹ff ¸fbJþeÊ CX´fdÀ±f°f SXWXZ Ü ¸f`¦³fZMXû ¸fZÔ f¨¨fûÔ IYe þfQÀ°f ´fZSXRYSXû¸f³Àf QZJ QVfÊIY ¸fÔÂf¸fb¦²f SXWX ¦fE Ü 1.10 IYSXûOÞX IYf ¦ffÔþf fSXf¸fQ, 2 AfSXû´fe d¦fSXµ°ffSX AfÔ²fi ´fiQZVf ÀfZ fÀ°fSX IZY SXfÀ°fZ SXfª¹f ¸fZÔ Af SXWXf fOÞXe °ffQfQ ¸fZÔ ¦ffÔþf ´fbd»fÀf MXe¸f ³fZ þf °f»ffVfe »fe °fû CX³fIYe AfÔJZ RYMXe IYe RYMXe SXWX ¦fBÊÔÜ ´f`IZYMXûÔ ¸fZÔ ¦ffÔþZ IYû dL´ffIYSX SXJf ¦f¹ff ±ffÜ IbY»f ¦ffÔþZ IYf Uþ³f 11 d¢½fÔMX»f f°ff¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIYe IYe¸f°f ffþfSX ¸fZÔ 1.10 IYSXûOÞX f°ffBÊ ¦fBÊÜ SXf¹f´fbSÜ WXZdSXMXZþ UfgIY ¸fZÔ Vfd³fUfSX IYû VfWXSX IZY Àfed³f¹fSX dÀfMXeþ³f ¦fib´f ³fZ dWXÀÀff d»f¹ff Ü SXf¹f´fbSX IYe A³f¸fû»f ²fSXûWXSX IZY ffSXZ ¸fZÔ ¸fûSX SXf¹f´fbSX ¢»ff IZY Uf»fZÔdMX¹fÀfÊ ÀfZ Àfed³f¹fSX dÀfMXeþ³f ¦fib´f ³fZ ´fcSXe CX°ÀfbIY°ff ÀfZ þf³fIYfSXe »feÜ QZVf ¸fZÔ EZd°fWXfdÀfIY ²fSXûWXSXûÔ IYû ³fBÊ ´fWX¨ff³f dQ»ff³fZ IZY SXf¹f´fbSX À¸ffMXÊ dÀfMXe IZY BÀf Ad·f³fU ´fWX»f IYe VfbøYAf°f ´fifÔ²f ÀfÔ¨ff»fIY SXþ°f fÀfÔ»f IZY d³fQZÊVf ´fSX VfbøY IYe ¦fBÊ WX`, dþÀf¸fZÔ ¸fûSX SXf¹f´fbSX ¢»ff IZY ÀfQÀ¹f »fû¦fûÔ IYû ´f`Q»f ·fi¸f¯f IYSXfIYSX B³f ²fSXûWXSXûÔ ÀfZ AU¦f°f IYSXf°fZ WX`Ü ³f¦fSX §fOÞXe ¨füIY IZY »fgfµMXSX ¢»ff IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ Vfd³fUfSX IYû ÀfbfWX SXf¹f´fbSX À¸ffMXÊ dÀfMXe IZY WXZdSXMXZþ UfgIY ¸fZÔ dIY»fZ Uf»fZ ffff, fbðZV½fSX ¸fÔdQSX, Vfe°f»ff ¸ff°ff ¸fÔdQSX, ¸fWXf¸ff¹ff ¸fÔdQSX,³ff¦fSXeQfÀf ¸fÔdQSX, þ`°fbÀffU ¸fNX, þ¦f³³ff±f ¸fÔdQSX U EZd°fWXfdÀfIY ffþfSX MXcSXe WXMXSXe IZY ¸fWX°U IYû IYSXef ÀfZ þf³ffÜ UdSXâ ³ff¦fdSXIYûÔ IYf ¹fWX Q»f Afþ ³fZÂf dU¿fZVfÄf OXfg. ´fiUe¯f ´fMXZ»f, ¦fûdUÔQ ³f±ff³fe, Aû¸f´fiIYfVf WXZ¸fSXfþf³fe, IY¸f»f Vf¸ffÊ IYe ´fWX»f ´fSX »ffµMXSX ¢»ff IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ IYe ÀfSXfWX³ff ·fi¸f¯f Q»f ³fZ dUSXfÀf°f IZY BÀf A³f¸fû»f ²fSXûWXSX IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYSX IYWXf dIY U¿fûÊÔ ÀfZ SXf¹f´fbSX ¸fZÔ SXWX³fZ IZY ffQ ·fe BÀf EZd°fWXfdÀfIY ´fÈâ·fcd¸f IYe þf³fIYfSXe ³fWXeÔ ±feÜ VfWXSX ¸fZÔ EZÀfZ fWXb°f ÀfZ »fû¦f WX` þû SXûþ BÀf SXfÀ°fZ ÀfZ ¦fbþSX°fZ WXûÔ¦fZ ¹ff B³f À±f»fûÔ IZY ³ff¸f ÀfZ ´fdSXd¨f°f WXûÔ¦fZ ´fSX BÀfIZY U`·fUVff»fe A°fe°f IYe þf³fIYfSXe ´fif~ IYSX³fZ IYf AUÀfSX Afþ ´fWX»fe ffSX d¸f»ffÜ »f¦f·f¦f ÀfZ 100 ·fe Ad²fIY ÀfÔ£¹ff Uf»fZ »fgfµMXSX ¢»ff ³fZ ¸fûSX SXf¹f´fbSX ¸fûSX dþ¸¸fZQfSXe IZY AÔ°f¦fÊ°f SXf¹f´fbSX À¸ffMXÊ dÀfMXe IZY IYf¹fûÊÔ IYe ÀfSXfWX³ff IYe AüSX ÀU¹fÔ ·fe À¸ffMXÊ dÀfMXe SXf¹f´fbSX IZY IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ A´f³fe ·ff¦feQfSXe IYe B¨Lf ´fiIYMX IYeÜ ²fSXûWXSX IYe þf³fIYfSXe »f³fZZ ´fWXbh¨ffÜ BÀf ·fi¸f¯f Q»f IYû ¸fûSX SXf¹f´fbSX ¢»ff IZY ÀfQÀ¹f SXfWXb»f ßfeUfÀf, dVfU¸f, Vfb·ffÔ¦fe, SXf¸f ¹ffQU, SXfþZ³Qi ÀfSXIYfSX, »ffdZIY°ff IbY¸fÊ ³fZ ·fi¸f¯f À±f»fûÔ IYe dUÀ°ffSX ÀfZ þf³fIYfSXe QeÜ C M Y K