Views
10 months ago

Amanpath

C M Y K SXf¹f¦fPÞX

C M Y K SXf¹f¦fPÞX A¸f³f ´f±f SXf¹f´fbSX, SXd½f½ffSX, 11 RYSX½fSXe 2018 www.amanpath.com TODAY ÃfZÂf IYf EZd°fWXfdÀfIY ´fid°f¹fûd¦f°ff WXû¦ff ¹fWX Af¹fûþ³f¦f³f´f°f þfÔ¦fOXZ C M Y K d³f¦f¸f ¸fZÔ AfgdOXMX MXe¸f IYû ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf 48 IYSXûOÞX IYf dWXÀfff ■ dIY³f ¸fQû ´fSX WXbAf J¨fÊ ³fWXeÔ þf³f°fZ d³f¦f¸f IZY Ad²fIYfSXe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f¦fPÞXÜ SXf¹f¦fPÞX ³f¦fSX d³f¦f¸f IYe Àff»ff³ff AfgdOXMX ¸fZÔ AfgdOXMX MXe¸f IYû °fIYSXef³f 48 IYSXûOÞX IYe SXfdVf IYf dWXÀfff WXe ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf WX`Ü BÀf SXfdVf IYû Àff»f 2013 ÀfZ 2017 IZY fe¨f ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY õfSXf A»f¦f A»f¦f ¸fQûÔ ¸fZÔ J¨fÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü SXfª¹f VffÀf³f ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Af ³f¦fSX d³f¦f¸f IYû ³fûdMXÀf þfSXe IYSX þf³fIYfSXe ·fZþ³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ dþÀfIZY ffQ dUØf dU·ff¦f ¸fZÔ WXOXIÔY´f ¸f¨ff WXbAf WX`Ü JfÀf ff°f ¹fZ WX` dIY þf³fIYfSXe ·fZþ³fZ IYe AÔd°f¸f d°fd±f 31 þ³fUSXe ±fe, »fZdIY³f Af °fIY d¸f¹ffQ ´fcSXe WXû³fZ IZY ffQ ·fe ³f¦fSX d³f¦f¸f IYe AûSX ÀfZ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ þf³fIYfSXe ³fWXeÔ ·fZþe ¦fBÊ WX`Ü SXf¹f¦fPÞX d³f¦f¸f IZY A»ffUf §fSX§fûOÞXf, ÀffSXÔ¦fPÞX AüSX »f`»fcÔ¦ff ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ·fe AfgdOXMX Af´fdØf¹ffÔ Af¹fe WX`Ü AfgdOXMX Af´fdØf Af³fZ IZY ffQ ¦f»fd°f¹fûÔ IYû Lb´ff³fZ IZY d»fE d³f¦f¸f Af¹fböY ÀfZ »fZIYSX ³f¦fSX ´ffd»fIYf U ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY ÀfeE¸fAû þûOÞX °fûOÞX ¸fZÔ »f¦fZÔ WX`ÔÜ °ffdIY VffÀf³f õfSXf Qe ¦fBÊ SXfdVf IZY QbøY´f¹fû¦f °f±ff CX³fIZY QcÀfSXZ Jf°fûÔ ¸fZÔ J¨fÊ ÀfÔfÔ²fe ¸ff¸f»fûÔ IYû Qff IYSX A´f³fe ¦fQʳf f¨ffBÊ þf ÀfIZYÜ B°f³ff WXe MXfB³fe MXûÀf ´»fZ ÀIbY»f IYf ÀIbY»f IYf WXbAf ·f½¹f Vfb·ffSXa·f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f¦fPÞXÜ fbþe ·fU³f ¸ff¦fÊ IZY ´ffÀf MXfB³fe MXûÀf ´»fZ ÀIbY»f IYf ·f½¹f Vfb·ffSX¸·f WXbAf Ü BÀf AUÀfSX ´fSX VfWXSX IZY ¦f¯f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIY ,þ³f´fid°fd³fd²f ,´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfSXe U ¸fedOX¹ff IYe CX´fdÀ±fd°f SXWXe Ü BÀf ´»fZ ÀIbY»f ¸fZÔ ³f³WXZ ¸fb³³fZ f¨¨fû IZY d»fE fWXb°f IbYL ³f¹ff d¸f»fZ¦ff Ü EZdSXÀfZÔMX ÀIbY»f IZY OXf¹fSXZ¢MXSX U ·ffþ´ff ³fZ°ff ¦fb÷Y´ff»f ·f»»ff IYf ¹fWX ÀIbY»f WX` dþÀfZ VfWXSXUfdÀf¹fû IYf fWXb°f WXe A¨Lf ´fid°fÀffQ d¸f»f SXWXf WX`Ü VfWXSX °fZþe ÀfZ ¸fWXf³f¦fSX ¸fZÔ °fQe»f WXû SXWXf WX` BÀf UþWX ÀfZ ¹fWXfh ´fSX dVfÃff IZY ³fE ³fE AUÀfSX ·fe Jb»f SXWXZ WX` Ü Afþ IYf ¹fb¦f ´fid°fÀ´f²ffÊ IYf ¹fb¦f WX` EZÀfZ ¸fZÔ f¨¨fû IYû ff»¹fIYf»f ÀfZ WXe WX¸fZÔ A¨LZ ÀfÔÀIYfSX U dVfÃff IZY d»fE ´fiZdSX°f IYSX³ff ´fOXZ¦ff Ü BÀf IYf¹fÊ IYf feOÞXf CXNXf³fZ VfWXSX IZY fbþe ·fU³f ¸ff¦fÊ ¸fZÔ MXfB³fe MXûÀf ´»fZ ÀIbY»f IYf Vfb·ffSX¸·f dIY¹ff ¦f¹ff WX` Ü BÀf ÀIbY»f ¸fZÔ A°¹ff²fbd³fIY ÀfbdU²ffE ¸füþcQ WX` Ü ÀU. dU³fûQ L´ffdSX¹ff IYe ´f¦fOÞXe SXÀ¸f 12 IYû SXf¹f¦fPÞXÜ Q`d³fIY IbYVff¦fi°ff IZY ÀfÔ´ffQIY EUÔ ´fiIYfVfIY ÀU. dU³fûQ L´ffdSX¹ff IYf ¦f°f 31 þ³fUSXe IYû Qû´fWXSX 1 fþZ AfIYdÀ¸fIY d³f²f³f WXû ¦f¹ffÜ CX³fIYe Af°¸ff IYe VffÔd°f WXZ°fb õfQVf EUÔ ´f¦fOXe SXÀ¸f Af¦ff¸fe 12 RYSXUSXe Àfû¸fUfSX IYû Àf¸f¹f Vff¸f 4 fþZ CX³fIZY ¦fÔ¦ff ³fdÀfʦf WXû¸f IZY ´feLZ dÀ±f°f d³fUfÀf ´fSX SXJe ¦f¹fe WX`Ü ÀU. L´ffdSX¹ff IZY ÀfWX¹fû¦fe U ´fÂfIYfSX ÀfÔþ¹f fûdWXQfSX, CX´fZ³Qi OX³fÀfZ³ff, SXfþ³f d¸fßff ³fZ ¸fedOX¹ff ÀfZ þbOÞXZ VfWXSX U dþ»fZ IZY Àf·fe ´fÂfIYfSX Àffd±f¹fûÔ, ÀUþ³fûÔ °f±ff BÊá d¸fÂfûÔ ÀfZ BÀf AUÀfSX ´fSX CX´fdÀ±f°f WXûIYSX CX³fIZY ´fdSXUfSX IYû ÀfÔf»f ´fiQf³f IYSX³fZ IYf Af¦fiWX dIY¹ff WX`Ü ³fWXeÔ AIZY»fZ SXf¹f¦fPÞX ³f¦fSX d³f¦f¸f ¸fZÔ °fû MXf¹f»fZMX §fûMXf»fZ ÀfZ »fZIYSX OXÀMXfe³f §fûMXf»fZ IYe SXIY¸f ´fSX ·fe dWXÀfff QZ³fZ IZY d»fE Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ´fÀfe³fZ LcMX SXWXZ WX`ÔÜ SXf¹f¦fPÞX ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY CX´fSX Af¹fe WXbBÊ AfdOXMX Af´fdØf IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY ´ff¿fÊQ U ³fZ°ff ´fid°f´fÃf ÀfdWX°f ·ffþ´ff ´ff¿fÊQ ´fÔIYþ IÔYIYSXUf»f EUÔ ff»f ´ff¯OXZ¹f ·fe BÀfZ ¦fÔ·feSX ¸ff¸f»ff ¸ff³f SXWXZ WX`ÔÜ B³fIYf IYWX³ff WX` dIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IZY õfSXf dQ¹ff ¦f¹ff AffÔMX³f QcÀfSXZ ¸fQ ¸fZÔ J¨fÊ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff AüSX BÀfIYf IYûBÊ dWXÀfff dIY°fff d³f¦f¸f ¸fZÔ ³fWXeÔ SXJf ¦f¹ff WX` AüSX B°f³fe fOÞXe AfgdOXMX IYe Af´fdØf Af³ff f°ff°ff WX` dIY d³f¦f¸f IZY Ad²fIYfSXe AüSX ¸fWXf´füSX dIYÀf ´fiIYfSX IZY IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ »f¦fZ ±fZ E Àfe ÀIbY»f ¸fZÔ f¨¨fû IZY BÔMXSXMXZ³f IZY d»fE A»f¦f ÀfZ IYÃf WX` þWXf CX³WXZÔ dOXdþMX»ffBþZVf³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fPÞXfBÊ IYSXUf¹ff þfE¦ff Ü AfIY¿fÊIY dJ»fü³fZ U JZ»f JZ»f ¸fZÔ ´fPÞXfBÊ IZY d»fE CX°IÈYâ ÀfÔÀff²f³fûÔ ÀfZ »f`Àf WX` ¹fWX ´»fZ ÀIbY»f Ü EZdSXÀfZÔMX ÀIbY»f IZY OXf¹fSXZ¢MXSX U ·ffþ´ff ³fZ°ff ¦fb÷Y´ff»f ·f»»ff BÀf ÀIbY»f IZY ÀfÔ¨ff»fIY WX` Ü ¦fb÷Y´ff»f ·f»»ff IYe fbAf ßfe¸f°fe ¸fdWXÔQSX IYüSX A»f¸f ³fZ dSXf³f IYfMXIYSX BÀf ´»fZ ÀIbY»f IYf Vfb·ffSX¸·f dIY¹ff þÀf´ff»f dÀfÔ¦f Àf¹ff»f U ´fi·fbdþ°f IYüSX dUdVfâ Ad°f±fe ±fZ Ü BÀf ¸füIZY ´fSX dUþ¹f A¦fiUf»f ,WXSX¸fe°f §fBÊ ,Àf¸ffþ ÀfZUe IYdU°ff fZSXeUf»f ,´fcUÊ »ff¹f³fZÀf A²¹fÃf »f°ff A¦fiUf»f ,»ff¹f³fZÀf A²¹fÃff ÀfdSX°ff SX°fZdSX¹ff ,A¦fiÀfZ³f ÀfZUf ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf ¸fbIZYVf d¸fØf»f ,A¦fiÀfZ³f ÀfZUf ÀfÔ§f IZY ´fcUÊ A²¹fÃf ´fiQe´f ¦f¦fÊ ´fcUÊ Àf·ff´fd°f Àfb·ff¿f ´ff¯OXZ¹f ,ÀfbSXZVf ¦fû¹f»f ,´fcUÊ ¸fWXf´füSX ¸fWXZÔQi ¨füWX±ff ,dU¿¯fb Vf¸ffÊ ¸fÔþb»f QedÃf°f þ¹fÔ°f NXZNXUfSX ,SXfþZVf ·ffSXõfþ ,´fU³f Vf¸ffÊ Àf¸fZ°f ´fbSXZ dQ³f VfWXSX IZY ¦f¯f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIY ,þ³f ´fid°fd³fd²f ,¸fedOX¹ff ÀfZ þbOÞXZ »fû¦fû ³fZ ¹fWXfh AfIYSX MXfB³fe MXûÀf ´»fZ ÀIbY»f ´fdSXUfSX IYû f²ffBÊ QeÜ °fe³f JfBÊUf»f ÀfdWX°f 21 ÀfMXûdSXE ´fIYOÞXfE A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f¦fPÞXÜ SXf¹f¦fPÞX IZY ¸fMXIYf (Àf˜f) IYfSXûffSX ´fSX SXf¹f¦fPÞX ´fbd»fÀf IYf OXÔOXf ¨f»ff WX` AüSX ´fbd»fÀf ³fZ Qû Qþʳf ÀfZ Ad²fIY Àf˜f´f˜e- d»fJ³fZ Uf»fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe IZY Àff±f WXe WXþfSXûÔ IYe ³fIYQe ·fe fSXf¸fQ IYe WX`Ü UWXeÔ BÀf QdfVf IZY ffQ Àf˜f IYfSXûffSX IYe fOÞXe ¸fLd»f¹fûÔ IZY ·fcd¸f¦f°f WXû³fZ IYe JfSX d¸f»f SXWXe WX`Ü UWXeÔ QcÀfSXe AûSX dIiYIZYMX Àf˜f ffþfSX ¸fZÔ ·fe J»ff»fe ¸f¨f ¦fBÊ WX` AüSX dIiYIZYMX Àf˜f IYfSXûffSXe ·fe QfÔE-ffÔE WXûIYSX VfWXSX ÀfZ ffWXSX d³fIY»f³fZ IYe þb¦f°f ¸fZÔ »f¦f ¦fE WX`ÔÜ ´fbd»fÀf A²feÃfIY Qe´fIY IbY¸ffSX Óff IZY d³fQZÊVf ´fSX ³f¦fSX ´fbd»fÀf A²feÃfIY dÀfðf±fÊ d°fUfSXe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ±ff³ff IYû°fUf»fe, ¨fIiY²fSX³f¦fSX, IYû°fSXfSXûOX EUÔ ´fbd»fÀf ¨füIYe þcMXd¸f»f ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfÔfÔd²f°f ±ff³fûÔ EUÔ IiYfBʸf fifÔ¨f IYe A»f¦f-A»f¦f MXe¸fûÔ IZY õfSXf Àf˜Z IZY IYfSXûffSX ¸fZÔ ÀfÔd»f~ A³fZIYû dNXIYf³fûÔ ´fSX EIY Àff±f QdfVf Qe ¦fBÊÜ dþÀf¸fZÔ °fe³f JfBÊUf»fûÔ ÀfdWX°f IbY»f 21 ÀfMXûdSXE ´fbd»fÀf IYe d¦fSXµ°f ¸fZÔ AfE WX`ÔÜ dþ³fIZY IYþZ ÀfZ 51430 ÷Y´fE °f±ff »ffJûÔ ÷Y´fE IYe Àf˜f ´f˜e þ°f IYe ¦fBÊÜ EIY Àff±f ÀfMXûdSX¹fûÔ IZY dNXIYf³fûÔ ´fSX EIY WXe Àf¸f¹f ¸fZÔ A»f¦f A»f¦f MXe¸f f³ffIYSX ´fWX»fe ffSX WXbBÊ BÀf °fffOÞX°fûOÞX IYf¹fÊUfWXe ¸fZÔ ÀfMXûdSX¹fZ ´fbd»fÀf d¦fSXµ°f ¸fZÔ AfEÜ ÀfMXûdSX¹fûÔ IZY dJ»ffRY ±ff³ff IYû°fUf»fe ¸fZÔ 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, WXfd±f¹fûÔ IYe ´¹ffÀf fbÓff³fZ ÀMXf´f OXZ¸f IYe ¸fÔþcSXe ■ þb³fUf³fe U fÔ¦fbSXdÀf¹ff SXZÔþ ¸fZÔ 1 IYSXûOÞX IYe »ff¦f°f ÀfZ f³fZÔ¦fZ 4 ÀMXf´f OXZ¸f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f¦fPÞXÜ SXf¹f¦fPÞX U³f ¸fÔOX»f IZY U³f ´fdSXÃfZÂf ¸fZÔ d´fL»fZ IYBÊ U¿fûÊÔ ÀfZ ¦fþSXfþûÔ IYf CX°´ff°f þfSXe WX`Ü BÀfÀfZ ¦ffÔU Uf»fZ °fû ´fSXZVff³f WX`Ô WXe U³f¸fÔOX»f IZY Ad²fIYfSXe-IY¸fʨffSXe ·fe WX»ffIYf³f WXÔ`Ü Af»f¸f ¹fWX WX` dIY IYBÊ ¦ffÔU ¸fZÔ WXfd±f¹fûÔ IZY Af þf³fZ IZY JüRY ÀfZ ¦ffÔU IZY »fû¦f ffSXe-ffSXe ÀfZ SX°fþ¦ff IYSXIZY ´fWXSXf QZ°fZ WX`ÔÜ SXf¹f¦fPÞX SXZÔþ IZY IbYL EZÀfZ ¦ffÔU WX`Ô þWXfÔ WXfd±f¹fûÔ IZY Q»f WX¸fZVff Af°fZ-þf°fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ WXfd±f¹fûÔ IZY BÀf AfUfþfWXe IYû QZJ°fZ WXbE U³f dU·ff¦f ³fZ Af ¦f¸feÊ IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ ¦fþSXfþûÔ IZY d»fE ·fûþ³f IYe CX´f»f²f°ff AüSX ´ff³fe IYe ½¹fUÀ±ff IYSX³fZ ÀMXf´f OXZ¸f f³ff³fZ IZY d»fE EIY IYSXûOÞX AüSX BÀfIYe þfÔ¨f IYe þf³fe ¨ffdWXE dIY SXfdVf IYf J¨fÊ dIYÀf¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX` AüSX dIYÀf ¸fQ IZY d»fE SXfdVf ·fZþe ¦fBÊ ±feÜ B³f Qû³fûÔ ·ffþ´ff ´ff¿fÊQûÔ IYf ¹fWX ·fe AfSXû´f WX` dIY BÀf ´fcSXZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¸fWXf´füSX °fIY IYû ´fcSXe þf³fIYfSXe ³fWXeÔ WX`Ü þfdIY CX³fIZY WXÀ°ffÃfSX »fZIYSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ IYSXûOÞXû IYe SXfdVf J¨fÊ IYSX VfWXSX IZY dUIYfÀf IYf ±fû±ff QfUf dIY¹ff WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ §fûMXf»fû QSX §fûMXf»fZ f°ff°fZ WX`Ô dIY dUIYfÀf IZY d»fE J¨fÊ IYe ¦fBÊ SXfdVf fÔQSXffÔMX IYSX »fe ¦fBÊ AüSX Af BÀfIYf dWXÀfff ¸ffÔ¦f SXWXe WX` °fû »fe´ff´fû°fe IYe þf SXWXe WX`Ü B³fIYf ¹fWX ·fe IYWX³ff WX` dIY BÀf ´fcSXZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYSXûOÞXû IYe SXfdVf ´fSX AfdOXMX Af´fdØf ´fSX ¦f»f°f þf³fIYfSXe QZ³fZ Uf»fûÔ IYû ·fe f¢Vff ³fWXe ÷Y´fE ÀUeIÈY°f dIY¹ff WX`Ü »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ WXfd±f¹fûÔ IZY fPÞX°fZ CX°´ff°f IYû SXûIY³fZ IZY d»fE IYBÊ ffSX CX³fIZY SXWXUfÀf IZY A»ffUf WXf±fe IYfSXeOXûSX f³ff³fZ IYe RYfBÊ»fZÔ Qfe ´fOÞXe WXbBÊ WX`, »fZdIY³f 1 IYSXûOÞX IYe »ff¦f°f ÀfZ f³f³fZ Uf»fZ 4 ÀMXf´f OXZ¸f f³ff IYSX U³f dU·ff¦f B³fIZY Af°fÔIY U CX°´ff°f IYû SXûIY³fZ IZY d»fE SXfWX°f IYe ¦ffSXÔMXe QZ SXWXf WX`Ü WXfd±f¹fûÔ IZY EZÀfZ Q»f AûdOÞXÀff ÀfZ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX°fZ WXbE SXf¹f¦fPÞX U³f ¸fÔOX»f IZY SXf¹f¦fPÞX U³f´fdSXÃfZÂf, °f¸f³ffSX, §fSX§fûOÞXf ÀfZ ²fSX¸fþ¹f¦fPÞX U³f ¸fÔOX»f IZY »f`»fcÔ¦ff ßfe dVfU´fbSXf¯f IY±ff IYf Vfb·ffSXÔ·f Afþ ÀfZ SXf¹f¦fPÞXÜ QZUfÔ¦f³f ²f¸fÊVff»ff SXf¹f¦fPÞX ¸fZÔ 11 RYSXUSXe IYû ´fif°f: 8 fþZ IY»fVf ¹ffÂff IZY Àff±f 9 dQUÀfe¹f ßfe dVfU ´fbSXf¯f IY±ff IYf Vfb·ffSXÔ·f WXû¦ffÜ dVfU´fbSXf¯f IY±ff 19 RYSXUSXe °fIY ¨f»fZ¦ffÜ 13 RYSXUSXe IYû ¸fWXfdVfUSXfdÂf IZY ´ffU³f ´fUÊ ´fSX dVfU ffSXf°f Vff¸f 4 fþZ ²fc¸f²ff¸f ÀfZ d³fIY»fZ¦fe °f±ff 20 RYSXUSXe ¸fÔ¦f»fUfSX IYû fcPÞXe ¸ffBÊ IYe ·f½¹f IY»fVf ¹ffÂff ¦ffþZ-ffþZ IZY Àff±f d³fIYf»fe þfE¦feÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ßfe dVfU´fbSXf¯f IY±ff IYf Uf¨f³f dVfU³fe-¨ff¸´ff IZY ßfðZ¹f ´fÔ. WXSX¦fûdU³Q ´ff¯OXZ¹f þe ¸fWXfSXfþ IYSXZÔ¦fZÜ dþÀf¸fZÔ AfSX°fe ´fif°f: 8 fþZ ÀfZ ´fif°f: 9 fþZ °fIY, IY±ff Uf¨f³f A´fSXf³WX 3 fþZ ÀfZ ÀfÔ²¹ff 6 fþZ °fIY EUÔ ·fþ³f ÀfÔ²¹ff Vff¸f 6 fþZ ÀfZ SXfdÂf 8 fþZ °fIY dIY¹ff þfE¦ffÜ SXf¹f¦fPÞX IZY »fûIYd´fi¹f ·fþ³f ¦ff¹fIY ßfe IYd´f»f QZUfÔ¦f³f 11 RYSXUSXe IYû Vff¸f 6 fþZ ·fþ³f ÀfÔ¦fe°f ÀfÔ²¹ff IZY AUÀfSX ´fSX A´f³fe ´fiÀ°fbd°f QZÔ¦fZÜ ¹fbUf QZUfÔ¦f³f Àf¸ffþ ³fZ Àf¸fÀ°f QZUfÔ¦f³f fÔ²fbAûÔ EUÔ ÀfUÊ Àf¸ffþ ÀfZ Af¦fiWX dIY¹ff WX` dIY ßfe dVfU´fbSXf¯f IY±ff EUÔ IY»fVf ¹ffÂff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûIYSX ´fc¯¹f IZY ·ff¦fe f³fZÔÜ þf³ff ¨ffdWXEÜ dþ»fZ ¸fZÔ ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹fû IZY õfSXf A»f¦f A»f¦f ¹fûþ³ffAûÔ IZY d»fE d¸f»fe SXfdVf IYû ´fcUÊ ¸fZÔ A³ff´f Vf³ff´f J¨fÊ °fû IYSX dQ¹ff ¦f¹ff, »fZdIY³f Af dWXÀfff IYSX³fZ ¸fZÔ d³fIYf¹fûÔ IZY ´fÀfe³fZ LcMX SXWXZ WX`ÔÜ AÔQfþf BÀfe ff°f ÀfZ »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX` dIY dþ»fZ ¸fZÔ °fIYSXef³f 45 IYSXûOÞX ÀfZ Ad²fIY IZY J¨fÊ IYf ´fcSXf ¹füSXf WXe ³fWXeÔ d¸f»f ´ff SXWXf WX`Ü QSXAÀf»f SXfª¹f VffÀf³f IYe AûSX ÀfZ ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹fûÔ IYe Àff»ff³ff AfdOXMX IYSXf¹fe þf°fe WX`Ü Àff»f 2013 ÀfZ »fZIYSX 2015 IZY fe¨f ¸fZÔ IYSXfBÊ ¦fBÊ AfdOXMX ¸fZÔ ´fcUÊ ¸fZÔ 48 IYSXûOÞX IYe SXfdVf IYf dWXÀfff SXf¹f¦fPÞX ³f¦fSX d³f¦f¸f ¸fZÔ AfdOXMX MXe¸f IYû ³fWXeÔ d¸f»ff ±ffÜ BÀfIZY ffQ þb»ffBÊ 2015 ÀfZ A´fiZ»f 51 WXþfSX ³f¦fQe SXIY¸f ·fe fSXf¸fQ AüSX Lf»f SXZÔþ ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX°fZ WX`ÔÜ B³f ´fdSXÃfZÂfûÔ ¸fZÔ Af °fIY ¦fþSXfþûÔ IZY CX°´ff°f IZY IYfSX¯f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ þ³f-²f³f IYe Ãfd°f WXû ¨fbIYe WX`Ü WXfd±f¹fûÔ IZY Q»f »fû¦fûÔ IZY JZ°f-Jd»fWXf³fûÔ IYû SXüÔQ°fZ WXbE CX³fIZY §fSX IYûNXfSX IYû °fûOÞX-RYûOÞX OXf»f°fZ WX`ÔÜ ¦fþSXfþûÔ IZY fOÞXZ CX°´ff°f IYû SXûIY³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ SXf¹f¦fPÞX U³f ´fdSXÃfZÂf ¸fZÔ CX³fIZY ·fûþ³f IYe CX´f»f²f°ff IZY A»ffUZ ´ff³fe IYe ·fe ´f¹ffÊ~ ½¹fUÀ±ff IYSX³fZ SXf¹f¦fPÞX U³f ¸fÔOX»f ³fZ ÀMXf´f OXZ¸f f³ff³fZ IZY d»fE EIY IYSXûOÞX ÷Y´fE ÀfZ DY´fSX IYe SXIY¸f ¸fÔþcSX IYe WX`Ü ¹fWXfÔ ·fe ³fWXeÔ d¸f»ff dWXÀfff BÀfIZY A»ffUf §fSX§fûOÞXf ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ Àff»f 2010 ÀfZ »fZIYSX 2016 °fIY 1 IYSXûOÞX 68 »ffJ ÀffSXÔ¦fPX ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ BÀfe AUd²f ¸fZÔ 2 IYSXûOÞX 46 »ffJ AüSX »f`»fcÔ¦ff ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ BÀfe AUd²f ¸fZÔ 35 »ffJ ÷Y´fE IYe SXfdVf IYf dWXÀfff ³fWXeÔ d¸f»ff WX`Ü AfdOXMX MXe¸f ³fZ f`»fZÔÀf VfeMX ¸fZÔ d¸f»ff³f ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX ¨ffSXûÔ d³fIYf¹fûÔ IYû ³fûdMXÀf þfSXe IYSX 31 þ³fUSXe °fIY þf³fIYfSXe ·fZþ³fZ IZY d³fQZÊVf dQE ±fZ, »fZdIY³f Af °fIY dIYÀfe ·fe d³fIYf¹fû IZY õfSXf SXfª¹f VffÀf³f IYû þf³fIYfSXe ³fWXeÔ ·fZþe ¦fBÊ WX`Ü þf³fIYfSX f°ff°fZ WX`Ô dIY ³f¦fSX d³f¦f¸f ¸fZÔ SXfdVf IYe IY¸fe IZY QüSXf³f IYBÊ ffSX A³¹f ¸fQ IYe SXfdVf IYû dIYÀfe A³¹f ¸fQ ¸fZÔ J¨fÊ IYSX Qe ¦fBÊ WX` dþÀfIYe UþWX ÀfZ ¹fZ dQ¢IY°fZÔ Af¹fe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ d¸f»ff³f IYSX³fZ ¸fZÔ dUØf dU·ff¦f IZY ´fÀfe³fZ LcMX SXWXZ WX`ÔÜ VffÀf³f IYe AûSX ÀfZ AfgdOXMX Af´fdØf Af¹fe ±feÜ dþÀfIYf þUff ·fZþ³fZ IZY d»fE SXfþÀU dU·ff¦f IYû IYWXf ¦f¹ff WX`Ü ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYWXeÔ IYûBÊ ¦fOÞXfOÞXe ³fWXeÔ WX`Ü þ»Q WXe VffÀf³f IYû BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ þUff ·fZþf þfE¦ffÜ ¸f²fbffBÊ, ¸fWXf´füSX ³f´ffd³f 2017 IZY fe¨f IYe QûffSXf AfdOXMX MXe¸f IZY õfSXf IYSXfBÊ ¦fBÊ ±feÜ dþÀf¸fZÔ ·fe 45 »ffJ IYe ¦fOÞXfOÞXe ´ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü QWXVf°f ¸fZÔ SXWX°fZ WX`Ô ¦fif¸fe¯f SXf¹f¦fPÞX U³f ´fdSXÃfZÂf IZY f¦fbSXdÀfÔ¹ff AüSX þb³fUf³fe ÀfdIYÊ»f ¸fZÔ WXfd±f¹fûÔ IZY fPÞX°fZ dU¨fSX¯f IZY IYfSX¯f ¦ffÔU IZY »fû¦fûÔ IYû QWXVf°f IZY ÀffE ¸fZÔ þe³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü WXfd±f¹fûÔ IYf Q»f SXf°f IZY QüSXf³f ¦ffÔU IZY IYSXef °fIY ´fWXbÔ¨f°ff WX` AüSX JZ°fûÔ U ffOÞXe ¸fZÔ IYfRYe ³fbIYÀff³f IYSX°fZ WX`ÔÜ »f¦ff°ffSX fÔ¦fbSXdÀf¹ff U þb³fUf³fe ÀfdIYÊ»f ¸fZÔ WXfd±f¹fûÔ IYf Q»f dU¨fSX¯f IYSX SXWXf WX`Ü CX°´ff°f ¸fZÔ AfE¦fe IY¸fe BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ U³f ¸fÔOX»f Ad²fIYfSXe dUþ¹ff SXfÂfZ ³fZ f°ff¹ff dIY WXfd±f¹fûÔ IZY Jf³fZ IYe ·fSX´fcSX ½¹fUÀ±ff IZY A»ffUZ ´ff³fe IYe IY¸fe IYû QcSX IYSX³fZ IZY d»fE þb³fUf³fe AüSX f¦fbSXdÀfÔ¹ff ¸fZÔ EIY IYSXûOÞX 14 »ffJ ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ °fe³f ÀfZ ¨ffSX ÀMXf´f OXZ¸f f³ff³fZ IYe ÀUeIÈYd°f QZ Qe ¦fBÊ WX`Ü °ffdIY Jf³fZ IZY A»ffUZ ¦fþSXfþûÔ IZY d»fE ´fe³fZ IZY ´ff³fe IYe ½¹fUÀ±ff ·fe Àfbd³fd›°f WXû þfEÜ BÀfÀfZ WXfd±f¹fûÔ IZY CX°´ff°f ¸fZÔ ±fûOÞXe IY¸fe ·fe Af ÀfIY°fe WX`Ü SX¸f³f IZY fþMX IYû »fZIYSX A»f¦f-A»f¦f ´fid°fdIiY¹ff dIYÀfe ³fZ f°ff¹ff ¨fb³ffUe fþMX °fû dIYÀfe ³fZ ÀfSXfWXf SXf¹f¦fPÞXÜ ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg SX¸f³f dÀfÔWX IZY õfSXf Afþ ´fZVf dIYE ¦fE 12UfÔ fþMX IYû »fZIYSX VfWXSX IZY »fû¦fûÔ ³fZ A´f³fe ´fid°fdIiY¹ff QZ°fZ WXbE IYWXf dIY ÀfSXIYfSX IYf ¹fWX ÀfÔ°fbd»f°f fþMX WX` AüSX BÀf fþMX ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ dIYÀff³fûÔ ÀfZ »fZIYSX ¹fbUfAûÔ °f±ff dVfÃff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ dUVfZ¿f ²¹ff³f dQ¹ff WX`Ü UWXeÔ IYfÔ¦fiZÀf dIYÀff³fûÔ IZY d»fE dþÀf ´fiIYfSX fþMX ¸fZÔ A»f¦f ÀfZ J¨fÊ IYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ WX`Ü CXÀf¸fZÔ ·fiáf¨ffSX IYe fc Af SXWXe WX`Ü ¨fbÔdIY IYSXûOÞXûÔ IYe ¹fûþ³ffEÔ IZY ´feLZ IY¸feVf³fJûSXe ª¹ffQf AüSX dIYÀff³fûÔ IYû SXfWX°f IY¸f d¸f»fZ¦feÜ IYf¸f°ff ´fiÀffQ ´fMXZ»f, dIYÀff³f ³fZ°ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ fþMX 2018 ¸fZÔ ´fiQZVf IZY Àf·fe U¦fûÊÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJf WX`Ü ÀffÀfZ A¨Le ff°f WX` dIY BÀf fþMX ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYf IYûBÊ ³f¹ff IYSX Af¸f þ³f°ff ´fSX ³fWXeÔ ±fû´ff ¦f¹ff WX`Ü IbY»f d¸f»ffIYSX BÀf fþMX IYû ´fiQZVf IZY ÀfUÊWXfSXf U¦fÊ IYû Àf¸fd´fÊ°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fiUe¯f dõUZQe, A·ffdU´f ³fZ°ff OXfg SX¸f³f dÀfÔWX IYf fþMX ¨fb³ffUe fþMX WX` AüSX BÀf¸fZÔ þû §fû¿f¯ffEÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü CXÀf¸fZÔ ¸f²¹f¸f U¦feʹf U ¦fSXef °ffIZY IZY »fû¦fûÔ IZY d»fE IYûBÊ JfÀf §fû¿f¯ff ³fWXeÔ IYe WX`Ü VfZJ °ffdþ¸f, IYfÔ¦fiZÀfe ³fZ°ff 108 EUÔ 109/18 ²ffSXf 4(IY) þbAf E¢MX ±ff³ff ¨fIiY²fSX³f¦fSX ¸fZÔ ²ffSXf 4(IY) þbAf E¢MX ±ff³ff IYû°fSXfSXûOX ¸fZÔ ²ffSXf 4(IY) þbAf E¢MX IYe IYf¹fÊUfWXe IYe ¦fBÊÜ CXöY IYf¹fÊUfWXe IYe d³f¦fSXf³fe ÀU¹fÔ ³f¦fSX ´fbd»fÀf A²feÃfIY IZY õfSXf Qû ´fdWX¹ff UfWX³f ´fSX §fc¸f §fc¸f IYSX IYe þf SXWXe ±feÜ B³fIYf SXWXf ¹fû¦fQf³f ´fcSXe IYf¹fÊUfWXe ¸fZÔ ´fbd»fÀf IZY IYBÊ Ad²fIYfSXe U IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ ÀfSXfWX³fe¹f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ WX`Ü BÀf¸fZÔ ´fi·ffSXe Ad²fIYfSXe ±ff³ff IYû°fUf»fe CX´f d³fSXeÃfIY ´fiWX»ffQ SXfNXüSX, ±ff³ff ´fi·ffSXe IYû°fSXfSXûOX ´fidVfÃfb ´fbd»fÀf CX´f A²feÃfIY OXfg. ·fb³fZV½fSXe ´f`ÔIYSXf, ´fi·ffSXe IiYfBʸf fifÔ¨f d³fSXeÃfIY ÀfbVffÔ°fû f³fþeÊ, d³fSXeÃfIY ¨füIYe ´fi·ffSXe þcMXd¸f»f Ad¸f°f Vfb¢»ff, ±ff³ff ´fi·ffSXe ¨fIiY²fSX³f¦fSX CX´f d³fSXeÃfIY Ad¸f°f ´ffMX»fZ IZY A»ffUf ±ff³fûÔ IZY ´fZMÑûd»fÔ¦f ÀfdWX°f IiYfBʸf fifÔ¨f IZY AfSXÃfIY ¸fbIZYVf ÀffWXc °f±ff dU¢IYb dÀfÔWX IYe ÀfSXfWX³fe¹f ·fcd¸fIYf SXWXe WX`Ü d³fþe ÀIcY»f IYe °fþÊ ´fSX AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³Qi f³fZÔ¦fZ ´»fZ ÀIcY»f 9 »ffgIY ¸fZÔ 100 IZY³QiûÔ IYf dIY¹ff ¦f¹ff WX` ¨f¹f³f SXf¹f¦fPÞXÜ dþ»fZ ¸fZÔ d³fþe ÀIcY»fûÔ IYe °fþÊ ´fSX Af AfÔ¦f³fffOÞXe IZYÔQiûÔ IYû ·fe ´»fZ ÀIcY»f IYe °fSXWX OXZU»f´f dIY¹ff þfE¦ffÜ B³f IZYÔQiûÔ IYû À¸ffMXÊ AfÔ¦f³fffOXe IZYÔQi f³ff¹ff þfE¦ffÜ dþÀf¸fZÔ JZ»f dJ»fü³fûÔ IZY Àff±f WXe Àff±f Àff±f ´fPÞXfBÊ ·fe WXû¦feÜ ¸fdWX»ff ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f ³fZ dþ»fZ IZY 9 »ffgIYû ¸fZÔ 100 EZÀfZ IZYÔQiûÔ IYf ¨f¹f³f dIY¹ff WX`Ü dþ³WXZÔ À¸ffMXÊ AfÔ¦f³fffOÞXe f³ff¹ff þfE¦ffÜ ¸fdWX»ff ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f ³fZ BÀfIZY d»fE IYf¹fʹfûþ³ff f³ffBÊ WX` dþÀfIZY °fWX°f dþ»fZ IZY 2620 AfÔ¦f³fffOÞXe IZYÔQiûÔ ¸fZÔ ÀfZ ´fWX»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ Àfü AfÔ¦f³fffOXe IZYÔQiûÔ IYf ¨f¹f³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fûþ³ff IZY °fWX°f B³f AfÔ¦f³fffOXe IZYÔQiûÔ ¸fZÔ ´»fZ ÀIcY»f þ`Àfe »fû¦fûÔ IYe ´fid°fdIiY¹ff AüSX ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IZY Àff±f-Àff±f dIYÀff³fûÔ ÀfZ BÀfZ ¨fb³ffUe fþMX IYSXfSX QZ°fZ WXbE IYWXf dIY ¹fWX fþMX IZYU»f Àf´f³fûÔ IYf fþMX WX`Ü BÀf¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IZY d»fE IYûBÊ fOÞXe SXfWX°f ³fWXeÔ Qe ¦fBÊÜ dþÀf ff°f IYû »fZIYSX dIYÀff³fûÔ IYû dWX°fûÔ ÀfZ þbOÞXf f°ff¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf¸fZÔ ·fiáf¨ffSX IYe fc Af SXWXe WX`Ü UWXeÔ fZSXûþ¦ffSXûÔ IYû ·fe NX¦ff ¦f¹ff WX`Ü CX³fIZY d»fE IYûBÊ SXûþ¦ffSX °fû QcSX SXfWX°f ·fe ³fWXeÔ Qe ¦fBÊ WX`Ü ÀfOÞXIY, dfþ»fe U ´ff³fe ÀfZ þ`ÀfZ ¸fbïû ´fSX ·fe fþMX ¸fZÔ IYûBÊ ff°f IYe §fû¿f¯ff ³fWXeÔ WXbBÊ WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg SX¸f³f dÀfÔWX IYf fþMX fZSXûþ¦ffSXûÔ IZY d»fE ¸fþfIY WX`Ü »f¦ff°ffSX A´f³fe ¨fb³ffUe §fû¿f¯ff ´fÂf ¸fZÔ CX³fIZY SXûþ¦ffSX IYe ff°f IYSX³fZ Uf»fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ BÀf fþMX ¸fZÔ ·fe CX³WXZÔ NX¦ff WX`Ü VffJf ¹ffQU, IYfÔ¦fiZÀfe ´ff¿fÊQ SX¸f³f dÀfÔWX IYf fþMX ÓfcNX IYf d´fMXfSXf WX`Ü BÀf¸fZÔ CXôû¦fûÔ IZY d»fE °fû fOÞXe §fû¿f¯ff WX`, »fZdIY³f fZSXûþ¦ffSXûÔ IZY d»fE SXûþ¦ffSX IZY ÀfÔÀff²f³f I`YÀfZ fPÞXZ¦fZÜ CXÀfIYf IYûBÊ ²¹ff³f ³fWXeÔ SXJf ¦f¹ff WX`Ü fþSXÔ¦f A¦fiUf»f, ½¹ff´ffSXe ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ WXSX U¦fÊ IYf ²¹ff³f SXJ°fZ WXbE fþMX ´fZVf dIY¹ff WX`Ü ¹fWX fþMX Àf·fe IZY dWX°f IZY d»fE WX` AüSX BÀf¸fZÔ dIYÀff³f U Af¸f þ³f°ff IZY dWX°fûÔ IYf ´fcSXf £¹ff»f SXJf ¦f¹ff WX`Ü ÀfbSXZVf ¦fû¹f»f, ·ffþ´ff ³fZ°ff °f¸ff¸f ÀfbdU²ffEÔ WXûÔ¦feÜ AfÔ¦f³fffOXe IZYÔQiûÔ IZY ·fU³f AfIY¿fÊIY WXû³fZ IZY Àff±f WXe Àff±f SXÔ¦fdfSXÔ¦fZ IYfMXcʳf I`YSXZ¢MXSX ÀfZ ·fe ÀfþZ WXûÔ¦fZÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ IZYÔQiûÔ ¸fZÔ EþbIZYVf³f»f ¦fZ¸Àf IZY Àff±f WXe Àff±f CX³fIZY füd²QIY U VffSXedSXIY dUIYfÀf ´fSX ·fe dUVfZ¿f ²¹ff³f dQ¹ff þfE¦ffÜ SXfdVf IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ B³f IZYÔQiûÔ ¸fZÔ OÑfBÔ¦f, ´fZÔdMXÔ¦f, JZ»fIcYQ IZY Àff±f WXe Àff±f 3 ÀfZ 6 Àff»f °fIY IZY f¨¨fûÔ IYe ´fPÞXfBÊ ·fe WXû¦feÜ dU·ff¦f ³fZ BÀfIZY d»fE dOXdÀMÑ¢MX d¸f³f»fSX RÔYOX ÀfZ 5 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe SXfdVf IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü SXfdVf IYe ÀUeIÈYd°f d¸f»f°fZ WXe B³f IZYÔQiûÔ IZY d»fE dJ»fü³fZ, dIY°fffZÔ, AüSX ÀMXOXe ¸fMXZdSX¹f»Àf IYe JSXeQe IZY Àff±f WXe Àff±f B³fIZY IYf¹ffIY»´f IYe °f`¹ffSXe VfbøY IYe þfE¦feÜ C M Y K

C M Y K fÀ°fSX SXd½f½ffSXX, 11 RYSXUSXe 2018 A¸f³f ´f±f www.amanpath.com TODAY IZYfMXUfSXû IZYf A´fSXf²fû IYe þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊXÜ ¸ffBaXÀf ¸fZÔ ´fi·ffdU°f ¦fif¸fe¯fûÔ IYû ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf IYf¸f C M Y K A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ·ff³fb´fi°ff´f´fbSXÜ Qb¦fcIYûÊÔQ»f »ffIY d¿fUÀfZ³ff BÊIYfBÊ IZY õfSXf ÃfZÂf IZY ¦fif¸fe¯fûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX ´fb¿´f ÀMXe»f ¸ffBÔÀf IYû fÔQ IYSXUf³fZ IZY d»fE ffþfSX ¨f`ÔIY Qc¦ffÊ ¸fÔ¨f ¸fZÔ EIY dQUÀfe¹f ²fSX³ff ´fiQ¿fʳf dIY¹fff °f±ff CXd¨f°f IYf¹fÊUfWXe WXZ°fb °fWXÀfe»f IYf¹ffÊ»f¹f þfIYSX IYfÔIZYSX IY»fZ¢MXSX IZY ³ff¸f Äff´f³f ÀfüÔ´ffÜ BÀf QüSXf³f d¿fUÀfZ³ff dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ¸fWXZ¿f dÂfdQ½fÀfe¹f SXf¸f¨fdSX°f ¸ff³fÀf¦ff³f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûªf³f ¨ffSXf¸ffÜ ¦fif¸f ¸f¹ff³ff ¸fZ ³fU þf¦fÈd°f ÀfÀUSX SXf¸f¨fdSX°f ¸ff³fÀf EÔU ¦fif¸fe¯fû IZY °f°Uf²ff³f ¸fZ dÂfdQUÀfe¹f SXfª¹f À°fSXe¹f ÀfÔ¦fe°f¸f¹f ¸ff³fÀf¦ff³f ¸fWXfÀf¸¸fZ»f³f IYf Af¹fûþ³f 09 ÀfZ 11 RYSXUSXe °fIY dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dþÀfIYf Vfb·ffÔSX·f 09 RYSXUSXe IZYf ¦fif¸f QZUe QZU°ff IYe Af¦fUf³fe ¸fZ dIY¹ff þf¹fZ¦ff EÔU Vfb·ffÔSX·f AUÀfSX ´fSX ¸fb£¹f Ad°fd±f ´fbUÊ dU²ff¹fIY fi¸WXf³fÔQ ³fZ°ff¸f, WXZ¸fZ³Qi NXfIbYSX dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfQÀ¹f, ³fd¸f°ff NXfIbYSX ¦fif¸f ÀfSX´fÔ¨f, þ`°fbSXf¸f ³ff¹fSX ÀfSXÔ´f¨f ¨ffgUOXe, EÔU A³¹f CX´fdÀ±f°f ±fZÜþWXfg Ad°fd±f¹fû õfSXf CX´fdÀ±f°f ßfõf»fb¦f¯fû IZYf ¸fÔ¨f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ EZÀfZ SXf¸ff¹f¯f ²f¸fÊ ¸fÔ¨fû ¸fZ þfIYSX ·f¦fUf³f ßfe SXf¸f¨f³Qi þe IZY ¨fdSX°ff±fÊ IZYf A´f³fZ þeU³f ¸fZ CX°ffSX³fZ IYf ÀfÔQZVf dQ¹ffÜ ¦fif¸f PXZOXIZYfWXIYf ¸fZ ¦fif¸fUfdÀf¹fû IZY °f°Uf²ff³f ¸fZ dÂfdQUÀfe¹f ÀfÔ¦fe°f¸f¹f ·f½¹f ¸ff³fÀf ¦ff³f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fZþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü VfÔIYSX d¸fßff@A¸f³f.´f±f ÀfbIY¸ffÜ dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f dÀ±f°f SXfþUfOÞXf ´fSXZQVfe³f ¸ff°ff ¸fÔdQSX ¸fZÔ WXþfSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ QVfʳf IYSX³fZ IZY d»fE AÔ¨f»f IZY »fû¦f ´fWXbÔ¨fZÜ ³f¦fSX ¸fZÔ WXû³fZ IZY IYfSX¯f BÀf ¸fZ»fZ ¸fZÔ A´fZÃff ÀfZ Ad²fIY ·feOX ´fid°fU¿fÊ ´fWXbÔ¨f°fe WX` ¸fZ»fZ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYe ·feOX IZY ¨f»f°fZ ´ffU SXJ³fZ IZY d»fE þ¦fWX ³fWXeÔ ±feÜ fb²fUfSX IYû ÀfbIY¸ff ¸fZ»fZ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYf þ³f Àf`»fff CX¸fOXf BÀf ¸fZ»fZ ¸fZÔ WXþfSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¸fZ»fZ IYf A³fÔQ d»f¹ffÜ Äff°f WXû dIY Àfû¸ffUSX IYû ´fcSXZ ffþZ-¦ffþZ IZY Àff±f QZUe OXû»fe SXf¸ffSXf¸f ¸fZ»fZ IZY d»fE SXUfBÊ WXbBÊÜ þWXfÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû SXf¸ffSXfd¸f³f d¨fMXd¸fMXMXe³f QZUe IYe ´fcþf WXbBÊÜ ¹fWXfÔ ·fe WXþfSXûÔ IYe ÀfÔ£¹f ·föY ´fWXbÔ¨fIYSX QVfʳf dIY¹fZÜ CXÀfIZY ffQ UÀfbQZU °f±ff ¸ffBÔÀf ´fi·ffdU°f ¦fif¸fe¯ffÔZ ³fZ f°ff¹ff dIY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f WXf³f´f°fSXe EUÔ d¨fWXSXû IZY Afßfe°f ¦fif¸f Af¸ff¦fPÞX, ³fUf¦ffÔU, dWXÔ¦f³f´fbSXe, ¦fb»ff»ffûOÞXe, fûQZ»fe, ¨fZ¸f»f ÃfZÂf ¸fZÔ ´fb¿´f ÀMXe»f IÔY´f³fe IZY õfSXf CX°J³f³f ´fifSXÔ·f dIY¹ff þf SXWXf WX` dþÀf¸fZÔ IÔY´f³fe IZY õfSXf IbYL d¨f³WXe°f ¸fþQcSXûÔ IYû WXe IYf¹fÊ ¸fZÔ SXJf ¦f¹ff WX`Ü BÀf WXZ°fb IY»fZ¢MXSX IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ15 þ³fUSXe IYû þ³fQ¿fʳf ¸fZÔ Àf¸fÀ°f ¦fif¸fUfÀfe¹fûÔ õfSXf AfUZQ³f dQ¹ff ¦f¹ff ±ff 28370 ¹fbUIY ¹fbUd°f¹fû AüSX ÀIbY»fe f¨¨fû IYû d£f»ffBÊX ¦fBÊX IÈYd¸f QUf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¨ffSXf¸ffÜ SXfáÐeʹf IÈYd¸f ¸fbdöY dQUÀf IZY ´fi±f¸f ¨fSX¯f ¸fZ dUIYfÀfJ¯OX IZY 01 U¿fÊ ÀfZ 19 U¿fÊ °fIY IZY IbY»f 28370 ¹fbUIY ¹fbUd°f¹fû AüSX ÀIbY»fe f¨¨fû IZYf IÈYd¸f QUf ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f ÀfeE¨fE¸fAû OXfg þZ E»f CXBÊIZY ¸fZ Ufd´fÀf ¸ff°ff ÀfbIY¸ff dÀ±f°f SXfþUfOXf ¸fÔdQSX ´fWXbÔ¨f³fZ ´fSX CXÀfe ffþZ-¦fþZ EUÔ Ad°fffþe IZY Àff±f ¸ff°ff IYf dIY³°fb IYûBÊ NXûÀf IYf¹fÊUfWXe ³fWXeÔ WXû³fZ IZY ¨f»f°fZ d¿fUÀfZ³ff IZY Àff±f d¸f»fIYSX ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ dUSXû²f þ°ff¹ff WX`Ü ÃfZÂf IZY ¦fif¸fUfÀfe¹fûÔ õfSXf Af´fÀf ¸fZÔ f`NXIY IYSX ¨fZ¸f»f ¸fZÔ Jb»f³fZ Uf»fZ ¸ffBÔÀf IYf dUSXû²f dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY ¸ffÔBÀf Jb»f³fZ IZY ´fWX»fZ ¹fWXfÔ ´fSX dIYÀfe ´fiIYfSX IYe þ³fÀfb³fUfBÊ ³fWXeÔ WXbBÊ WX`, ¦fif¸f IZY ¦ff¹f°ff U d³fQZÊVf ´fSX dJ»ffBÊ ¦fBÊÜ Àff±f ÀIbY»f IZY dVfÃfIY, dVfdÃfIYfAû, Af.ff.IYf¹fÊIY°ffÊAû, þ³f´fid°fd³fd²f¹fû IZY õfSXf 1636 ¦fûd»f¹ffg JfBÊ ¦fBÊÜ dþÀf¸fZ AfBÊÀfeOXeEÀf IZY õfSXf 6810, ÀIbY»f IZY ffWXSX 332, ¸fWXfdU§ff»f¹f ¸fZ 300, AfBÊMXe AfBÊ ¸fZ 30,AüSX ÀIbY»fû¸fZ 20898 ¦fûd»f¹ffg dJ»ffBÊ ¦fBÊ °fSXf³Qb»f dVfdUSX ¸fZÔ 94 AfUZQ³f ´fif~ dªfÀfZ °½fdSX°f d³fSXfIYSX¯f dIY¹ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ·ff³fb´fi°ff´f´fbSXÜ »ffIY IZY QbSXÀ±f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f °fSXf³Qb»f ¸fZÔ dþ»ff À°fSXe¹f þ³fÀf¸fÀ¹ff d³fUfSX¯f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f VfbIiYUfSX IYû WXbAfÜ BÀf dVfdUSX IZY QüSXf³f ¦fif¸fe¯fûÔ ¸fZÔ þfSXQÀ°f CX°ÀffWX QZJ³fZ IYû d¸f»ffÜ ¦fif¸f ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX B°f³fZ Ad²fIYfSXe¹fû IYû QZJ IYSX ¦fif¸fUfdÀf¹fûÔ ¸fZÔ ·ffSXe CX°ÀffWX ±ffÜ dVfdUSX ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX MXf¸f³f dÀfÔWX Àfû³fUf³fe, ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f FY¨ff ´fiIYfVf ¨fü²fSXe, OXeAfBÊþe SX}»ff»f OXfÔ¦fe, AfBÊþe fÀ°fSX dUUZIYf³f³Q dÀf³WXf, EÀfOXeE¸f ´fiZ¸f»f°ff ¸fÔOXfUe IZY Àff±f-Àff±f Àf·fe dU·ff¦fûÔ IZY dþ»ff À°fSXe¹f Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ BÀf dVfdUSX ¸fZÔ IbY»f zu AfUZQ³f ´fif~ WXbE dþÀfIYf °UdSX°f d³fSXfIYSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀUf¦f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ AüSX ¸ff°ff IYe OXû»fe IYû ´fcSXZ dUd²fdU²ff³f ÀfZ ´fcþf- A¨fʳff IYSX°fZ WXbE ¸fÔdQSX ¸fZÔ ´fiUZVf dVfUÀfZ³ff IYSXZ¦fe CX¦fi AfÔQû»f³f ½f ¨f¢IYfþf¸f ´fMXZ»f IYû ´fi»fû·f³f QZIYSX IÔY´f³fe U U³f dU·ff¦f IZY õfSXf WXþfSXûÔ ´fZOÞXûÔ IYe IYMXfBÊ IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü EIY AûSX VffÀf³f IZY õfSXf ´fZOÞX »f¦ff³fZ U³fûÔ IYû f¨ff³fZ IYf ³ffSXf dQ¹ff þf°ff WX` UWXeÔ QbÀfSXe AûSX ¸ffBÔÀf ´fifÔ²f³f IZY QffU ¸fZÔ AfIYSX ´fZOÞXûÔ IYe f»fe ¨fPÞXf Qe þf°fe WX`Ü ¸ffÔBÀf Jb»f³fZ ÀfZ U³ffÔZ ¸fZÔ SXWX³fZ ¸fZÔ Uf»fZ U³¹f EÔU 01 U¿fÊ ÀfZ 19 U¿fÊ °fIY LbMXZ WXbE ¹fbUIY ¹fbUd°f¹fû IZYf QbÀfSXZ ¨fSX¯f ¸fZ 15 RYSXUSXeIZYf QUf dJ»ffBÊ þf¹fZ¦feÜ dUIYfÀfJ¯OX À°fSXe¹f IÈYd¸f ¸fbdöY dQUÀf IYf IYf¹fÊIiY¸f WXfBÊÀIbY»f þ`ÀffIYSXfÊ ¸fZ Af¹fûdþ°f WXbAfÜ þWXfg IYf¹fÊIiY¸f IZY ¸fb£¹f Ad°fd±f ßfe¸f°fe CX¿ff U˜e þ³f´fQ A²¹fÃf, dUVfZ¿f Ad°fd±f ¦fif¸f ÀfSX´fÔ¨f ÀfÔ°fû¿fe ³ff¹fIY, ³fe»fb ÀfØffSX Jf³f þ³f´fQ ÀfQÀ¹f, feE¸fAû OXfg Aû ´feVfÔ¢½ffSX IZY õfSXf ÀIbY»fe f¨¨fû IZYf WXf±f ²fb»ffIYSX IÈYd¸f QUf dJ»ffBÊ ¦fBÊÜ EÔU OXfg Aû VfÔ¢½ffSX IZY õfSXf IÈYd¸f QUf ¢¹fû JfBÊ þf°fe WX` ,IZY ffSXZ ¸fZ þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ UWXe ¸fdWX»ff ff»f dUIYfÀf IZY AUÀfSX ´fSX Äff³f SXdV¸f dUôf d³fIZY°f³f WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIbY»f ¸fZÔ 580 LfÂf LfÂffAûÔ ¸fZÔ 421 LfÂf LfÂffAûÔ IYû IÈYd¸f ³ffVfIY ¦fû»fe dJ»ffBÊ ¦fBÊÜ d³f¹fd¸f°f ½f A¸ffdUôf»f¹fe³f dUôf±fe¹fûÊÔ IYe ´fif¹fûd¦fIY ´fSXeÃff 15 ÀfZ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSXÜ VffÀfIYe ¸fWXd¿fÊ Ufd»¸fIYe À³ff°fIYûØfSX ¸fWXfdUôf»f¹f ¸fZÔ fÀ°fSX dU¿UdUôf»f¹f IZY dUÄff³f ÀfÔIYf¹f IZY °fe³fûÔ IZY U¿ffÔÊZ IZY d³f¹fd¸f°f EUÔ A¸ffdUôf»f¹fe³f dUôf±fe¹fûÊÔ IYe ´fif¯fe¿ffÀÂf IYe ´fif¹fûd¦fIY ´fdSXÃff 15 RYSXUSXe, ·füd°fIY VffÀÂf IYe ´fif¹fûd¦fIY ´fdSXÃff 22 RYSXUSXe °f±ff U³fÀ´fd°f VffÀÂf IYe ´fif¹fûd¦fIY ´fdSXÃff 24 RYSXUSXe IYû ´fif°f: 8 fþZ ÀfZ Af¹fûdþ°f IYe þfE¦feÜ dþÀf¸fZÔ Àf¸fÀ°f LfÂf- LfÂffAûÔ IYû A´f³fZ ´fif¹fûd¦fIY dSXIYfOXÊ IZY Àff±f Ad³fUf¹fÊ øY´f ÀfZ CX´fdÀ±f°f SXWX³fZ IYe A´fe»f ÀfÔÀ±ff IZY ´fif¨ff¹fÊ ³fZ IYe WX`Ü SXfþUfOÞXf ´fSXZQVfe³f ¸ff°ff ¸fÔdQSX ¸fZÔ WXþfSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ QVfʳff±feÊ ´fWbaX¨fZ IYSXf¹fZÜ ÀfbIY¸ff SXfþf ¸f³fûþ QZU EUÔ þ¸feQfSX ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹ffAûÔ dUd²f-dU²ff³f ÀfZ ´fcþf-A¨fʳff ³f¢Àf»fe QÔ´fd°f ³fZ dIY¹ff ´fbd»fÀf IZY Àf¸fÃf Af°¸fÀf¸f´fʯf ³f¢Àf»fe þeU³f Vf`»fe ÀfZ Ãfb²f WXûIYSX ¸fbJ¹f²ffSXf ¸fZÔ »füMX³fZ IYf dIY¹ff R`YÀf»ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf feþf´fbSXÜ ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fSXeÃfIY fÀ°fSX SXZÔþ þ¦fQ»f´fbSX dUUZIYf³f³Q dÀf³WXf, CX´f ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fSXeÃfIY, QÔ°fZUfOÞXf ´feqÀfbÔQSXSXfþ, CX´f ¸fWXfd³fSXeÃfIY IZYdSX´fb Af»fûIY AUÀ±fe feþf´fbSX IZY ¸ff¦fÊQVfʳf EUÔ ´fbd»fÀf A²feÃfIY feþf´fbSX E¸fqAfSXqAfdWXSXZ IZY IbYVf»f dQVff d³fQZÊVf³f ¸fZÔ ÃfZÂf ¸fZÔ ¨f»ff¹fZ þf SXWXZ ³f¢Àf»fe Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f ´fbd»fÀf ´ffMXeÊ õfSXf ¦fif¸fe¯f þ³f°ff IZY ¸f²¹f ´fWXbÔ¨fIYSX VffÀf³f IYe ´fb³fUfÊÀf ³fed°f dIYEÜ CXÀfIZY ffQ ffdIY »fû¦fûÔ »fû¦fûÔ ³fZ ¸ff°ff IZY QVfʳf IYeÜ UWXe ¸fÔdQSX ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ¸ff°ff IZY QVfʳf IZY ´fif¯fe¹ffÔZ IZY ´fifIÈYd°fIY d³fUfÀf ³fá WXû þfEÔ¦fZ dþÀfÀfZ UZ ¦ffÔU U VfWXSX IYe AûSX ´f»ff¹f³f IYSXZÔ¦fZ dþÀfÀfZ þ³fWXfd³f WXû³fZ IYf J°fSXf ·fe fPÞX þfE¦ffÜ UWXeÔ ¦fif¸fe¯fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY BÀf ´fWXfOÞXe ¸fZÔ IYBÊ ´fiIYfSX IYe þOÞXe fbdMX¹ffÔ ·fe ´ffBÊ þf°fe WX`Ô dþÀfIYf CX´f¹fû¦f QUf f³ff³fZ IZY d»fE dIY¹ff þf°ff WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe B³f ´fWXfOÞXûÔ ¸fZÔ IYBÊ QZUe-QZU°ffAfÔZ IYf UfÀf WX` AüSX J¯OXe §ffMX ´f¹fÊMX³f À±f»f ·fe WX` þWXfÔ ´fSX Àf`IYOÞXûÔ IYe °ffQf°f ¸fZÔ Àf`»ffd³f¹fûÔ ✏ fûOÞXIYe IYûUfÀfe CXRYÊ ÀfbJSXf¸f CXRYÊ ³ff¦fZVf d´f°ff ÀU. WXOÞX¸ff IYûUfÀfe, þfd°f ¸fbdSX¹ff tt U¿fÊ ÀffdIY³f ¸fb¨f»fZSX ±ff³ff RYSXÀfZ¦fPÞX ✏ dOX´MXe IY¸ff¯OXSX ´fQ ´fSX EÀfE»fAfSX WXd±f¹ffSX SXJ°ff ±ff ✏ §fûd¿f°f Bʳff¸f - t.qq »ffJ , IYf¹fÊ ÃfZÂf - IY¸ff»fcSX EdSX¹ff IY¸fZMXe, (QdÃf¯f fÀ°fSX dOXdUþ³f) ✏ ÀfÔ¦fNX³f ¸fZÔ ·f°feÊ - U¿fÊ sqqs ¸fZÔ ´ffMXeÊ ÀfQÀ¹f IZY øY´f ¸fZÔ ·f°feÊ WXbAf, U¿fÊ sqqv ¸fZÔ ¦fÔ¦ff»fcSX EdSX¹ff IY¸fZMXe ¸fZÔ E»fAûEÀf ÀfQÀ¹f , sqqw ¸fZÔ ·f`SX¸f¦fPÞX EdSX¹ff IY¸fZMXe ¸fZÔ ¸ffMXUfOÞXf E»fAûEÀf, U¿fÊ sqqx ÀfZ IY¸f»fcSX EdSX¹ff IY¸fZMXe ¸fZÔ E»fþeEÀf dOX´MXe IY¸ff¯OXSX IZY øY´f ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f SXWXf Ü ✏ ¦fÔ¦fe ¸fOÞXIYf¸fe CXRYÊ ¸f³fe»ff d»fE·föYûÔ IYf þ³f Àf`»fff CX¸fOX ´fOXfÜ QVfʳf IZY d»fE »f¸fe IY°ffSX ¸fZÔ §fÔMXû JOXZ SXWXIYSX ¸ff°ff IZY QVfʳf IYSX°fZ dQJZÜ ¸fZ»fZ ¸fZÔ ´fcSXZ dþ»fZ IZY ¦ffÔU-¦ffÔU ÀfZ QZUe-QZU°ff Vffd¸f»f WXbE ±fZ BÀfIZY Àff±f ´fbþfSXe, ´fZSXf¸f, ¸ffÔÓfe, ´fMX»fZ ¸fZÔ SXWXZÜ BÀf U¿fÊ ¸fZ»fZ ÀfÔ¨ff»f³f IZY d»fE ´fiVffÀf³f IZY õfSXf SXfdVf ¸fbWX`¹ff ³fWXeÔ IYSXfBÊ ¦fBÊÜ ÀfbSXÃff IZY IYOXZ BÔ°fþf¸f UWXe ÀfbIY¸ff dþ»ff ¸fb£¹ff¹f»f IYf ¸fZ»ff IYf Af¹fûþ³f WXû³fZ ÀfZ BÀf ¸fZ»fZ ¸fZÔ A´fZÃff ÀfZ Ad²fIY ·feOX ´fid°fU¿fÊ QZJ³fZ IYû d¸f»f°fe WX`Ô þWXfÔ fOXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ AfÀf-´ffÀf IZY »fû¦fûÔ ¸fZ»ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IZY d»fE ´fWXbÔ¨f°fZ WX`Ü ´fbd»fÀf IZY õfSXf ÀfbSXÃff IZY IYOÞXZ BÔ°fþf¸f dIYE ±fZÜ IYf Af³ff þf³ff »f¦ff SXWX°ff WX`Ü d¿fUÀfZ³ff IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ °f±¹ffÔZ IZY Af²ffSX ´fSX f°ff¹ff dIY dþÀf U³f IYf §f³f°U 5.6 ÀfZ Ad²fIY WXû°ff WX` CXÀf IYû dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe »feþ ³fWXeÔ Qe þf°fe WX`Ü BÀf ÀffÔ²f ¸fZÔ ´fWX»fZ ¹fWXfÔ ´fSX þ³fÀfb³fUfBÊ WXû³fe ¨ffdWXEÜ ´fcUÊ ¸fZÔ IÔY´f³fe IZY õfSXf ffWXfSX IZY ¦fif¸fe¯fûÔ IYû »ffIYSX CX³WXZÔ ´fi»fû·f³f QZIYSX »f¦f·f¦f 10 WXþfSX ´fZOÞXûÔ IYû IYMXUfIYSX Af¦f IZY WXUf»fZ IYSX dQ¹ff ±ff dþÀfÀfZ dIY BÀf U³f §f³f°U IY¸f WXû ÀfIZYÜ d´f°ff d»fÔ¦ff SXf¸f ¸fOÞXIYf¸fe CX¸fi tq U¿fÊ ÀffdIY³f ´fû¸fSXf ±ff³ff ·f`SX¸f¦fPÞX dþ»ff feþf´fbSX ✏ ²ffdSX°f ´fQ - IZY.E.E¸f.EÀf A²¹fÃf, ¸ffMXUfOÞXf E»fAûEÀf ÀfQÀ¹f ²ffdSX°f WXd±f¹ffSX - rsfûSX ✏ §fûd¿f°f Bʳff¸f - r.qq »ffJ ÷Y´fE Ü ✏ IYf¹fÊÃfZÂf - ·f`SX¸f¦fPÞX EdSX¹ff IY¸fZMXe ✏ ÀfÔ¦fNX³f ¸fZÔ ·f°feÊ - U¿fÊ sqqu ¸fZÔ ·f`SX¸f¦fPÞX EdSX¹ff IY¸fZMXe ¸fZÔ ·f°feÊ WXbBÊ, sqqv ÀfZ sqqw °fIY ¦fÔ¦ff»fcSX ´»ffMXc³f ³f¸fSX rs ¸fZÔ ÀfQÀ¹f IZY øY´f ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f SXWXe, sqqx ¸fZÔ IZY.E.E¸f.EÀf A²¹fÃf IZY øY´f ¸fZÔ ¦ffÔU ¦ffUÔ ²fb¸f IYSX ¸fdWX»ffAûÔ ÀfZ ¸fedMXÔ¦f IYSX³ff Àff±f WXe ¸ffMXUfOÞXf E»fAûEÀf ÀfQÀ¹f IZY øY´f ¸fZÔ ·fe IYf¹fÊSX°f SXWXe Ü ¹fdQ ¦fif¸fe¯ffÔZ IYe ¸ffÔ¦f ´fbSXe ³fWXeÔ WXbBÊ °fû d¿fUÀfZ³ff IZY Àff±f d¸f»f IYSX CX¦fi AfÔQû»f³f U ¨f¢IYfþf¸f dIY¹ff þfE¦ff dþÀfIYe ÀfÔ´fc¯fÊ dþ¸¸fZQfSXe VfÀf³f-´fi¿ffÀf³f IYe WXû¦feÜ Äff´f³f U ²fSX³ff ´fiQ¿fʳf IZY QüSXf³f ÀfÔþ¹f ³fZ°ff¸f, VfÔIYSX °fb»ffUe, ´fie°f¸f ¸ffÔÓfe, ÀfbSXZ¿f ´fMXZ»f, ÀfbSXZ¿f d³f¿ffQ, fÈþ d³f¿ffQ, ²f¸fZʳQi ¹ffQU, ¸f³fZ¿f AfÔ¨f»ff, feSX dÀfÔWX ³fSXZMXe, Vf¸·fc ´fMXZ»f AfdQ d¿fUÀf`d³fIYûÔ IZY Àff±f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ GST EUÔ ¸fbJ¹f²ffSXf ¸fZ »füMX³fZ IYe A´fe»f þ³f°ff IYe fe¨f ´fbd»fÀf ´ffMXeÊ õfSXf IYe þf°fe SXWXe WX` Ü BÀfe IiY¸f ¸fZÔ ³f¢Àf»fe þeU³f Vf`»fe ÀfZ ÂfÀ°f WXûIYSX EUÔ JûJ»fe dU¨ffSX²ffSXfAûÔ ÀfZ Ãfb²f WXûIYSX ³f¢Àf»f Q¸´fdØf õfSXf ¸fbJ¹f²ffSXf ¸fZÔ »füMX³fZ IYf R`YÀf»ff IYSX°fZ WXb¹fZ dQ³ffÔIY rq.qs.sqry IYû ´fbd»fÀf A²feÃfIY feþf´fbSX E¸fAfSX AfdWXSXZ, A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe IbYMXøY OXfgq ´fiVffÔ°f Vfb¢»ff IZY Àf¸fÃf Af°¸fÀf¸f´fʯf dIY¹ff ¦f¹ff Ü Àf¸fd´fÊ°f CXöY qs ¸fûAûUfdQ¹fûÔ IYû CX°ÀffWXU²fʳf ÀUøY´f VffÀf³f õfSXf QZ¹f ´fiû°ÀffWX³f SXfdVf QÀf-QÀf WXþfSX ÷Y´fE ³f¦fQ ´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ff Ü BÀf AUÀfSX ´fSX ´fbd»fÀf IZY Ad²fIYfSXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ EUÔ ¸fedOX¹ff IY¸feÊ ·fe CX´fdÀ±f°f SXWXZ Ü ´fbd»fÀf A²feÃfIY feþ´fbSX õfSXf ¸fedOX¹ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYû ¸fb£¹f²ffSXf ¸fZÔ »füMX³fZ IYe A´fe»f dIY¹fZ Ü 1782 fûSXf ²ff³f ªf°f IYSX, Àf¸fÓfü°ff Vfb»IY »fZ°fZ WXbE A±fÊQÔ¯OX IYe IYf¹fÊUfWXe IYe ¦fBÊ ¨ffSXf¸ffÜ ¨ffSXf¸ff ¸fÔOXe A³°fʦf°f ³fSXWXSX´fbSX IZY ¦fif¸f ÀfbSXWXe ¸fZ 10 þ³fUSXe IZYf ¦f»»ff ½¹ff´ffSXe IZY ¦fûQf¸f ¸fZ AU`²f øY´f ÀfZ SXJZ 1782 fûSXf ²ff³f IZYf °fWXÀfe»fQfSX, ´fbd»fÀf Jf§f EÔU ¸fÔOXe dU·ff¦f IZY ÀfÔ¹fböY IYf¹fÊUfWXe ¸fZ þ~ dIY¹fZ ¦f¹fZ ²ff³f ´fSX Àf¸fÓfü°ff Vfb»IY »fZ°fZ WXbE A±fÊQÔ¯OX IYe IYf¹fÊUfWXe IYe ¦fBÊÜ ¸fÔOXe Àfd¨fU ¦fûÔdUQ SXf¸f IYüdVfIY ³fZ f°ff¹ff dIY þ¹f ·fû»fZ VfÔIYSX MXÐZOXÀfÊ ÀfÔ¨ff»fIY ¸fWXZ³Qi IbY¸ffSX Aû˜e IZY ¦fûQf¸f ¸fZ ¸fZ 1782 fûSXf ²ff³f ¹ffd³f 712 d¢½fÔMX»f EÔU 48 fûSXf ¹ffd³f 19.20 d¢½fÔMX»f ¨fSXûMXf feþ SXJf ¦f¹ff ±ffÜ BX³fIY¸f M`X¢Àf RYfBX»f (TDS) ¸ffÂf 500/ »fû³f »fZ³fZ IZY d»fE BX³fIY¸f M`X¢Àf RYfBX»f f³fUfE ¸ffÂf 500/ (GST) ³fa., ´fiûªfZ¢MX dSX´fûMÊX, dÀfa¦f³fZ¨fSX MUTUAL- FUNDS, EUa TDS dSXRaYOX WZX°fb Vû£fSX ¦fb~f ¸fû. ³fa. 9300755544, 9425165464 www.onlytds.com C M Y K