Views
10 months ago

Amanpath

4 ÀfZ 11 RYSXUSXe 2018

4 ÀfZ 11 RYSXUSXe 2018 SXdUUfSX Àfa´ffQIYe¹f CX¨¨f dVfÃff ´fSX ²¹ff³f ·ffSX°f IZY d»fE ÀfÔ°fû¿f IYe ff°f ¹fWX WX` dIY EdVf¹ff IZY ßfZâ dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ WX¸ffSXe ÀfÔÀ±ffAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff fPÞXe WX` Uf IYe ¦fb¯fUØff IZY ´fiV³f IYû CXÀfIYe CX´f»f²f°ff ÀfZ A»f¦f IYSXIZY ³fWXeÔ QZJf þf ÀfIY°ff WX`Ü ÀfZUf IYf dUÀ°ffSX BÀfd»fE AfUV¹fIY WX` dIY UWX Àfb»f·f WXû ÀfIZY, »fZdIY³f UfÔdL°f »fùf IYe ´fcd°fÊ IZY d»fE CXÀfIYf ¦fb¯fUØff´fc¯fÊ WXû³ff ·fe AWX¸f WX`Ü þWXfÔ °fIY ¦fb¯fUØff´fc¯fÊ CX¨¨f dVfÃff IYf ¸fÀf»ff WX`, ·ffSX°f IZY d»fE ÀfÔ°fû¿f IYe ff°f ¹fWX WX` dIY EdVf¹ff IZY ßfZâ dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ WX¸ffSXe ÀfÔÀ±ffAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff fPÞXe WX`Ü MXfB¸Àf WXf¹fSX EþbIZYVf³f IYe Àfc¨fe ¸fZÔ ·ffSX°f IYe 42 ÀfÔÀ±ffAûÔ IYû EdVf¹ff IZY 350 ßfZâ ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü d´fL»fZ Àff»f BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ WX¸ffSXe 33 ÀfÔÀ±ffEÔ WXe À±ff³f ´fif~ IYSX ÀfIYe ±feÔÜ U`V½feIYSX¯f IZY QüSX ¸fZÔ CX¨¨f dVfÃff d³fUZVf IYf EIY AfIY¿fÊIY ÃfZÂf f³fIYSX CX·fSXf WX` AüSX 50 ´fid°fVf°f ÀfZ Ad²fIY ¹fbUf þ³fÀfÔ£¹ff IZY QZVf IZY d»fE fWXb°f AfUV¹fIY WX` dIY CX¨¨f dVfÃff IZY ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀ±ff³f ¦fb¯fUØff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ EdVf¹ff WXe ³fWXeÔ, USX³f dUV½f IYe ßfZâ ÀfÔÀ±ffAûÔ ¸fZÔ Vfb¸ffSX WXûÔÜ BÀfÀfZ EIY °fû CX¨¨f dVfÃff IZY d»fE ·ffSX°fe¹f LfÂfûÔ IYf ´fd›¸fe QZVfûÔ ¸fZÔ þf³ff IY¸f WXû ÀfIY°ff WX`, QcÀfSXZ ·ffSX°f EdVf¹ff ¸fZÔ CX¨¨f dVfÃff IZY EIY AfIY¿fÊIY IZYÔQi IZY øY´f ¸fZÔ CX·fSX ÀfIY°ff WX`Ü d»fWXfþf, ·ffSX°f IYû dVfÃff IYe fZWX°fSXe IYe dQVff ¸fZÔ ´fbSXþûSX IYûdVfVf IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX`, ¢¹fûÔdIY MXfB¸Àf IYe Àfc¨fe ¸fZÔ EdVf¹ff IZY ßfZâ 25 ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ EIY ·fe ·ffSX°fe¹f Vf`Ãfd¯fIY ÀfÔÀ±ff³f ³fWXeÔ WX`Ü fÔ¦f»fb÷Y IZY BÔdOX¹f³f BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY ÀffBÔÀf IYû 29UfÔ À±ff³f d¸f»ff WX`Ü d´fL»fZ Àff»f ¹fWX ÀfÔÀ±ff³f 27UZÔ ´ff¹fQf³f ´fSX ±ffÜ EdVf¹ff ¹ff dUV½f IZY Vfe¿fÊÀ±f ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f IZYÔQiûÔ IZY ³f WXû ´ff³fZ IZY IYBÊ IYfSX¯f WX`ÔÜ EIY IYfSX¯f ÀfÔÀ±ff IYe ßfZâ°ff d³f²ffÊdSX°f IYSX³fZ IYe IYÀfüdMX¹fûÔ ÀfZ ÀfÔfð WX`Ü CX°IÈYá°ff IZY d³f¯fʹf ¸fZÔ A³fZIY dfÔQbAûÔ ´fSX dU¨ffSX dIY¹ff þf°ff WX`Ü CXQfWXSX¯f IZY d»fE, EIY Àf¸f¹ffUd²f ¸fZÔ dIY°f³fZ Vfû²f ¸fZÔ WXbE, Vfû²f IYf¹fÊ IYf À°fSX ¢¹ff WX`, ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ Vfû²f IYf ´fdSXUZVf I`YÀff WX`, dVfÃfIYûÔ AüSX LfÂfûÔ IYf A³fb´ff°f I`YÀff B°¹ffdQÜ EZÀfe IYÀfüdMX¹ffÔ ´fd›¸fe QZVfûÔ ¸fZÔ ·ff¿ff, dU¿f¹f °f±ff Af²fbd³fIY Äff³f IZY IZYÔQiûÔ IZY EZd°fWXfdÀfIY dUIYfÀf IZY fSX¢Àf CX´fd³fUZVf WXû³fZ IYe d³f¹fd°f ÓfZ»f ¨fbIZY ·ffSX°f IZY d»fE A´fZÃffIÈY°f ff²fIY Àffdf°f WXû°fe WX`ÔÜ BÀf údá ÀfZ EIY fOÞXe AfUV¹fIY°ff °fû ¹fWXe WX` dIY EdVf¹ffBÊ QZVf dVfÃf¯f-ÀfÔÀ±ffAûÔ IYe ¦fb¯fUØff IZY AfIY»f³f IYf EIY ´fid°f¸ff³f ÀU¹fÔ °f`¹ffSX IYSXZÔÜ QcÀfSXe fOÞXe AfUV¹fIY°ff CX¨¨f dVfÃff IYû Àf¸fbd¨f°f d³fUZVf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´f¹ffÊ~ dUÀ°ffSX QZ³fZ IYe WX`Ü QZVf ¸fZÔ IYfg»fZþ þf³fZ IYe CX¸fi (18-23 U¿fÊ) IZY »f¦f·f¦f 14 IYSXûOÞX ½¹fdöY WX`ÔÜ IYfg»fZþûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IZY dWXÀfff ÀfZ QZJZÔ, °fû EZÀfZ EIY »ffJ »fû¦fûÔ ´fSX QZVf ¸fZÔ AüÀf°f³f 25 IYfg»fZþ WXe WX`ÔÜ CX¨¨f dVfÃff ¸fZÔ ÀfIY»f ³ff¸ffÔIY³f ´fid°fVf°f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·ffSX°f (21.1 ´fid°fVf°f) IbYL dUVfZ¿f QZVfûÔ, þ`ÀfZ- ¨fe³f (30 ´fid°fVf°f), þf´ff³f (55 ´fid°fVf°f), dfiMXZ³f (59 ´fid°fVf°f) AüSX A¸fZdSXIYf (34 ´fid°fVf°f) IYe °fb»f³ff ¸fZÔ fWXb°f ´feLZ WX`Ü PXfÔ¨ff¦f°f A·ffU IYe BÀf dÀ±fd°f IYû °UdSX°f ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ NXeIY dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXE, A³¹f±ff CX´f»fd²f¹fûÔ ´fSX ·fdU¿¹f ¸fZÔ ¦fiWX¯f »f¦f ÀfIY°ff WX`Ü ÀfÔ OXfg. þ¦fQeVf ¦ffÔ²fe ÀfÔÀ±ff´fIY-´fif³²fIY, dÀfMXe ¸fû³MXZÀfSXe ÀIcY»f, »fJ³fDY ÀffSX IYû k´fdSXUfSX fÀff³fZl EUÔ k´ffdSXUfdSXIY EIY°ffl IYf ÀfÔQZVf QZ³fZ Uf»fZ ¸fWXf³f ÀfÔ°f U`»fZ³MXfB³f IZY k¸fÈ°¹fb dQUÀfl IYû Afþ ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ ¸fZÔ dþÀf kAf²fbd³fIY ÀUøY´fl ¸fZÔ ÀUf¦f°f dIY¹ff þf SXWXf WX`, CXÀfÀfZ WX¸ffSXe ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀIÈYd°f EUÔ Àf·¹f°ff ´fi·ffdU°f WXû SXWXe WX`Ü ÀfÔ°f U`»fZ³MXfB³f ³fZ °fû ¹fbUf Àf`d³fIYûÔ IYû dUUfWX IYSXIZY ´fdSXUfSX fÀff³fZ EUÔ ´ffdSXUfdSXIY EIY°ff IYe ´fiZSX¯ff Qe ±feÜ BÀf IYfSX¯f AdUUfdWX°f ¹fbUf ´fePÞXe IYf A´f³fZ ´fiZ¸f IYf BþWXfSX IYSX³fZ IYf kU`»fZ³MXfB³f OXZl ÀfZ IYûBÊ »fZ³ff-QZ³ff WXe ³fWXeÔ WX`Ü Afþ U`»fZ³MXfB³f OXZ IZY ³ff¸f ´fSX Àf¸ffþ ´fSX fPÞX°fe WXbBÊ A³f`d°fIY°ff ³fZ WX¸ffSXZ Àf¸fÃf IYfRYe AÀf¸fÔªÀ¹f °f±ff Àff¸ffdþIY ´f°f³f IYe dÀ±fd°f ´f`Qf IYSX SXJe WX`Ü kU`»fZ³MXfB³f OXZl dUUfWX IZY ´fdUÂf f³²f³f IYû ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ÀUeIYfSX°ff EUÔ ¸ff³¹f°ff QZ°ff WX`Ü Afþ ¸fWXf³f ÀfÔ°f U`»fZ³MXfB³f IYe ¸fc»f, ´fdUÂf EUÔ Vfbð ·ffU³ff IYû ·fb»ff dQE þf³fZ IZY IYfSX¯f ¹fWX ¸fWXf³f dQUÀf ¸ffÂf ¹fbUIY- ¹fbUd°f¹fûÔ IZY fe¨f SXû¸ffÔÀf IZY dUIÈY°f ÀUøY´f ¸fZÔ QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXf WX`Ü U`»fZ³MXfB³f OXZ IYû ¸f³ff³fZ IZY ´feLZ IYe þû IYWXf³fe ´fi¨fd»f°f WX` CXÀfIZY A³fbÀffSX SXû¸f³f VffÀfIY ¢»ffdOX¹fÀf (dõ°fe¹f) dIYÀfe ·fe °fSXWX A´f³fZ SXfª¹f IYf dUÀ°ffSX IYSX³ff ¨ffWX°ff ±ffÜ BÀf »fùf IYe ´fcd°fÊ IZY d»fE UWX ÀfÔÀffSX IYe ÀffÀfZ °ffIY°fUSX ÀfZ³ff IYû f³ff³fZ IZY d»fE þe-þf³f ÀfZ þbMXf ±ffÜ SXfþf IZY ¸f³f ¸fZÔ ÀUf±fÊ´fc¯fÊ dU¨ffSX Af¹ff dIY dUUfdWX°f ½¹fdöY A¨LZ Àf`d³fIY ³fWXeÔ f³f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀf ÀUf±fÊ´fc¯fÊ dU¨ffSX IZY Af²ffSX ´fSX SXfþf ³fZ °fbSX³°f SXfþfÄff þfSXe IYSXIZY A´f³fZ SXfª¹f IZY Àf`d³fIYûÔ IZY VffQe IYSX³fZ ´fSX ´fffÔQe »f¦ff QeÜ SXû¸f IZY EIY ¨f¨fÊ IZY ´ffQSXe ¸fWXf³f ÀfÔ°f U`»fZ³MXfB³f IYû Àf`d³fIYûÔ IZY VffQe IYSX³fZ ´fSX ´fffÔQe »f¦ff³fZ ÀfÔfÔ²fe SXfþf IYf ¹fWX IYf³fc³f BÊV½fSXe¹f B¨Lf IZY dU÷Yð ´fi°fe°f WXbAfÜ IbYL Àf¸f¹f ffQ CX³WXûÔ³fZ ¸fWXÀfcÀf dIY¹ff dIY ¹fbUf Àf`d³fIY dUUfWX IZY A·ffU ¸fZÔ A´f³fe VffSXedSXIY B¨Lf IYe ´fcd°fÊ ¦f»f°f PXÔ¦f ÀfZ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ Àf`d³fIYûÔ IYû ¦f»f°f SXfÀ°fZ ´fSX þf³fZ ÀfZ SXûIY³fZ IZY d»fE ´ffQSXe U`»fZ³MXfB³f ³fZ SXfdÂf ¸fZÔ ¨f¨fÊ Jû»fIYSX Àf`d³fIYûÔ IYû dUUfWX IYSX³fZ IZY d»fE ´fiZdSX°f dIY¹ffÜ Àf¸fifMX IYû þf ¹fWX ´f°ff ¨f»ff °fû CXÀf³fZ ´ffQSXe U`»fZ³MXfB³f IYû d¦fSXµ°ffSX [ ³fªfdSX¹ff ] ¹fWXe WXû¦fe ÀfÔ°f U`»fZ³MXfB³f IYû Àf¨¨fe ßfðfþÔ»fe ´ffdSXUfdSXIY EIY°ff dQUÀf IZY ÷Y´f ¸fZÔ ¸f³ff¹fZÔ kU`»fZ³MXfB³f OZXl kU`»fZ³MXfB³f OXZl ¸f³ff³fZ IYû °fZþe ÀfZ ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³fZ IZY ´feLZ kU`»fZ³MXfB³f OXZl IYfOXûÊ EUÔ ¸fWXÔ¦fZ CX´fWXfSXûÔ IYe dfiIYe IZY d»fE EIY fOÞXf ffþfSX dUIYdÀf°f IYSX³ff EUÔ ¸fÔWX¦fZ WXûMX»fûÔ ¸fZÔ dOX³fSX IZY Af¹fûþ³fûÔ IYe ´fiUÈdØf¹fûÔ IYû fPÞXfIYSX A³f`d°fIY PXÔ¦f ÀfZ Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY »ff·f IY¸ff³fZ Uf»fe VfdöY¹ffÔ BÀfIZY ´feLZ ÀfdIiY¹f WX`ÔÜ dUÄff´f³f IZY Afþ IZY ¹fb¦f ¸fZÔ U`»fZ³MXfB³f ffþfSX IYû ·fb³ff³fZ IYf A¨Lf Àff²f³f ¸ff³ff þf°ff WX`Ü ¸f»MXe³fZVf³f»f IÔY´fd³f¹ffÔ A´f³fZ CX°´ffQûÔ IYû fZ¨f³fZ IZY d»fE A´f³ff ffþfSX fPÞXf³ff ¨ffWX°fe WX`Ô AüSX BÀfIZY d»fE CX³WXZÔ ¹fbUfAûÔ ÀfZ fZWX°fSX ¦fifWXIY IYWXeÔ ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIY°ffÜ A°f: kU`»fZ³MXfB³f OXZl Af²fbd³fIY °fSXeIYfÔZ ÀfZ ¸f³ff³fZ IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³ff ·ffUe ´fePÞXe EUÔ ¸ff³fU°ff IZY ´fid°f A´fSXf²f WX`Ü Ad³°f¸f dUãZ¿f¯f ¹fWX ÀffRY ÀfÔIZY°f QZ°fZ WX`Ô dIY kU`»fZ³MXfB³f OXZl IZY Af²fbd³fIY ÀUøY´f IYf ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ EUÔ LfÂfûÔ ¸fZÔ dIYÀfe ´fiIYfSX IYf ÀUf¦f°f ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXE ¢¹fûÔdIY ¹fWX ¸ffÂf ÀfÀ°fe ´fiZ¸f ·ffU³ffAûÔ IYû ´fiQdVfÊ°f IYSX³fZ IYe LcMX IY¸f CX¸fi ¸fZÔ LfÂfûÔ IYû QZIYSX CX³fIYe A³f`d°fIY UÈdØf IYû fPÞXfUf QZ°ff WX`Ü WX¸f ÀfÔ°f U`»fZ³MXfB³f IZY B³f dU¨ffSXûÔ IYf ´fcSXe °fSXWX ÀfZ Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WX`Ô dIY dUUfWX IZY df³ff dIYÀfe ÀÂfe-´fbøY¿f ¸fZÔ A³f`d°fIY ÀfÔfÔ²f WXû³fZ ÀfZ Àf¸ffþ ¸fZÔ ³f`d°fIY ¸fc»¹fûÔ ¸fZÔ d¦fSXfUMX Af þfE¦fe AüSX Àf¸ffþ WXe ·fiá WXû þfE¦ffÜ BÀf Àf¸fÀ¹ff IZY Àf¸ff²ff³f IYf EIY ¸ffÂf CX´ff¹f WX`, f¨¨fûÔ IYû f¨f´f³f ÀfZ WXe ·füd°fIY, Àff¸ffdþIY, ¸ff³fUe¹f °f±ff Af²¹ffd°¸fIY Àf·fe ´fiIYfSX IYe ÀfÔ°fbd»f°f dVfÃff QZIYSX CX³fIYf ÀfUf¦feʯf dUIYfÀf dIY¹ff þfEÜ IYSX ¸ffRYe ¸ffÔ¦f³fZ IZY d»fE IYWXf A³¹f±ff SXfþfÄff IYf CX»»f§fÔ³f IYSX³fZ IZY d»fE ¸fÈ°¹fb Q¯OX QZ³fZ IYe ²f¸fIYe QeÜ Àf¸fifMX IYe ²f¸fIYe IZY Af¦fZ ÀfÔ°f U`»fZ³MXfB³f ³fWXeÔ ÓfbIZY AüSX CX³WXûÔ³fZ ´fi·fb d³fd¸fÊ°f Àf¸ffþ IYû f¨ff³fZ IZY d»fE ¸fÈ°¹fb Q¯OX IYû ÀUeIYfSX IYSX d»f¹ffÜ ÀfÔ°f U`»fZ³MXfB³f IYe ¸fÈ°¹fb IZY ffQ »fû¦fûÔ ³fZ CX³fIZY °¹ff¦f EUÔ fd»fQf³f IYû ¸fWXÀfcÀf IYSX°fZ WXbE ´fid°fU¿fÊ 14 RYSXUSXe IYû CX³fIZY kVfWXeQ dQUÀfl ´fSX CX³fIYe dQUÔ¦f°f Af°¸ff IYe Vffd³°f IZY d»fE ´fif±fʳff¹fZÔ Af¹fûdþ°f IYSX³ff ´fifSX¸·f IYSX dQ¹ffÜ BÀfd»fE EZÀfZ ¸fWXf³f ÀfÔ°f IZY kVfWXeQ dQUÀfl ´fSX JbdVf¹ffÔ ¸f³ffIYSX CX³fIYe ·ffU³ffAûÔ IYf d³fSXfQSX IYSX³ff ÀfWXe ³fWXeÔ WX`Ü kU`»fZ³MXfB³f OXZl ¸f³ff³fZ IYû °fZþe ÀfZ ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³fZ IZY ´feLZ kU`»fZ³MXfB³f OXZl IYfOXûÊ EUÔ ¸fWXÔ¦fZ CX´fWXfSXûÔ IYe dfiIYe IZY d»fE EIY fOÞXf ffþfSX dUIYdÀf°f IYSX³ff EUÔ ¸fÔWX¦fZ WXûMX»fûÔ ¸fZÔ dOX³fSX IZY Af¹fûþ³fûÔ IYe ´fiUÈdØf¹fûÔ IYû fPÞXfIYSX A³f`d°fIY PXÔ¦f ÀfZ Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY »ff·f IY¸ff³fZ Uf»fe VfdöY¹ffÔ BÀfIZY ´feLZ ÀfdIiY¹f WX`ÔÜ dUÄff´f³f IZY Afþ IZY ¹fb¦f ¸fZÔ U`»fZ³MXfB³f ffþfSX IYû ·fb³ff³fZ IYf A¨Lf Àff²f³f ¸ff³ff þf°ff WX`Ü ¸f»MXe³fZVf³f»f IÔY´fd³f¹ffÔ A´f³fZ CX°´ffQûÔ IYû fZ¨f³fZ IZY d»fE A´f³ff ffþfSX fPÞXf³ff ¨ffWX°fe WX`Ô AüSX BÀfIZY d»fE CX³WXZÔ ¹fbUfAûÔ ÀfZ fZWX°fSX ¦fifWXIY IYWXeÔ ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIY°ffÜ A°f: kU`»fZ³MXfB³f OXZl Af²fbd³fIY °fSXeIYfÔZ ÀfZ ¸f³ff³fZ IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³ff ·ffUe ´fePÞXe EUÔ ¸ff³fU°ff IZY ´fid°f A´fSXf²f WX`Ü Ad³°f¸f dUãZ¿f¯f ¹fWX ÀffRY ÀfÔIZY°f QZ°fZ WX`Ô dIY kU`»fZ³MXfB³f OXZl IZY Af²fbd³fIY ÀUøY´f IYf ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ EUÔ LfÂfûÔ ¸fZÔ dIYÀfe ´fiIYfSX IYf ÀUf¦f°f ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXE ¢¹fûÔdIY ¹fWX ¸ffÂf ÀfÀ°fe ´fiZ¸f ·ffU³ffAûÔ IYû ´fiQdVfÊ°f IYSX³fZ IYe LcMX IY¸f CX¸fi ¸fZÔ LfÂfûÔ IYû QZIYSX CX³fIYe A³f`d°fIY UÈdØf IYû fPÞXfUf QZ°ff WX`Ü WX¸f ÀfÔ°f U`»fZ³MXfB³f IZY B³f dU¨ffSXûÔ IYf ´fcSXe °fSXWX ÀfZ Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WX`Ô dIY dUUfWX IZY df³ff dIYÀfe ÀÂfe-´fbøY¿f ¸fZÔ A³f`d°fIY ÀfÔfÔ²f WXû³fZ ÀfZ Àf¸ffþ ¸fZÔ ³f`d°fIY ¸fc»¹fûÔ ¸fZÔ d¦fSXfUMX Af þfE¦fe AüSX Àf¸ffþ WXe ·fiá WXû þfE¦ffÜ BÀf Àf¸fÀ¹ff IZY Àf¸ff²ff³f IYf EIY ¸ffÂf CX´ff¹f WX`, f¨¨fûÔ IYû f¨f´f³f ÀfZ WXe ·füd°fIY, Àff¸ffdþIY, ¸ff³fUe¹f °f±ff Af²¹ffd°¸fIY Àf·fe ´fiIYfSX IYe ÀfÔ°fbd»f°f dVfÃff QZIYSX CX³fIYf ÀfUf¦feʯf dUIYfÀf dIY¹ff þfEÜ dIYÀfe ·fe f¨¨fZ IZY d»fE CXÀfIYf ´fdSXUfSX, ÀIcY»f °f±ff Àf¸ffþ ¹fZ °fe³f EZÀfe ´ffNXVff»ff¹fZÔ WX`Ô dþ³fÀfZ WXe ff»fIY A´f³fZ Àf¸´fc¯fÊ þeU³f IYû þe³fZ IYe IY»ff ÀfeJ°ff WX`Ü BÀfd»fE ¹fWX þøYSXe WX` dIY ´fdSXUfSX, ÀIcY»f °f±ff SXf¹f´fbSX Àf¸ffþ IYû BÊV½fSXe¹f ´fiIYfVf ÀfZ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff þf¹fZÜ EIY ÀU¨L U ÀUÀ±f Àf¸ffþ IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE WX¸ffSXf IY°fʽ¹f WX` dIY WX¸f dUV½f IZY f¨¨fûÔ IYe ÀfbSXÃff U VffÔd°f IZY d»fE AfUfþ CXNXf¹fZÔ AüSX ´fcSXZ dUV½f IZY f¨¨fûÔ °fIY ÀfÔ°f U`»fZ³MXfB³f IZY ÀfWXe dU¨ffSXûÔ IYû ´fWXbh¨ff¹fZÔ dþÀfÀfZ ´fi°¹fZIY ff»fIY IZY ùQ¹f ¸fZÔ BÊV½fSX IZY ´fid°f, A´f³fZ ¸ff°ff-d´f°ff IZY ´fid°f, ·ffBÊ-fWX³fûÔ IZY ´fid°f AüSX Àf¸ffþ IZY ´fid°f ·fe ´fdUÂf ´fiZ¸f IYe ·ffU³ff f³fe SXWXZÜ dIYÀfe ·fe ¸f³fb¿¹f IZY Àf¸´fc¯fÊ þeU³f IYû °fe³f ´fiIYfSX IZY ¨fdSXÂf d³f²ffÊdSX°f IYSX°fZ WX`ÔÜ ´fWX»ff ´fi·fb ´fiQØf ¨fdSXÂf, QcÀfSXf ¸ff°ff-d´f°ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fif~ UfÔdVfIY ¨fdSXÂf °f±ff °feÀfSXf ´fdSXUfSX, ÀIcY»f °f±ff Àf¸ffþ ÀfZ d¸f»fZ Uf°ffUSX¯f ÀfZ dUIYdÀf°f ¹ff AdþÊ°f ¨fdSXÂfÜ BÀf¸fZÔ ÀffÀfZ Ad²fIY ¸fWX°U´fc¯fÊ ¨fdSXÂf °feÀfSXf A±ffÊ°f kAdþÊ°f ¨fdSXÂfl WXû°ff WX`Ü ff»fIY IYû dþÀf ´fiIYfSX IYe dVfÃff ´fdSXUfSX, dUôf»f¹f °f±ff Àf¸ffþ ÀfZ d¸f»f°fe WX` U`Àff WXe CXÀfIYf ¨fdSXÂf d³fd¸fÊ°f WXû þf°ff WX`Ü BÀfd»fE Afþ ÀfÔÀffSX ¸fZÔ fPÞX°fZ A¸ff³fUe¹f IÈY°¹f þ`ÀfZ WX°¹ff, f»ff°IYfSX, ¨fûSXe, ·fiáf¨ffSX, A³¹ff¹f AfdQ Vf`°ff³fe Àf·¹f°ff B³WXe °fe³fûÔ ¢»ffÀføY¸fûÔ ÀfZ d¸f»f SXWXe CXïZV¹fdUWXe³f dVfÃff IZY IYfSX¯f WXe WX`Ü AfB¹fZ, U`»fZ³MXfB³f OXZ ´fSX WX¸f Àf·fe »fû¦f ¹fWX ´fid°fÄff »fZ dIY WX¸f A´f³fZ ¸fdÀ°f¿IY ÀfZ ·fZQ·ffU WXMXfIYSX ÀffSXe ¸ff³fUþfd°f ÀfZ ´fiZ¸f IYSXZÔ¦fZ U Àf¸ff³f°ff IYe ·ffU³ff ´f`Qf IYSXZÔ¦fZÜ ·ffSX°f IYe ÀfÔÀIÈYd°f U Àf·¹f°ff WXe Afþ IYe þøYSX°f WX`Ü ´fiZ¸f °fû BÊV½fSX ÀfZ WXû³ff ¨ffdWXE ¢¹fûÔdIY ¹fWXe þeU³f IYf VffV½f°f Àf°¹f WX`Ü A¦fSX BÊV½fSX ÀfZ WX¸ffSXf °ffSX IYMX ¦f¹ff °fû IYûBÊ A³¹f ´fiZ¸f WX¸fZÔ ³fWXeÔ f¨ff ´ffE¦ffÜ BÀfd»fE WX¸fZÔ U`»fZ³MXfB³f OXZ ´fSX ·ffBÊ-fWX³f IYf ´fiZ¸f, QfQf-QfQe IYf ´fiZ¸f, ¸ff°ff-d´f°ff IYf ´fiZ¸f, ¦fbøYþ³fûÔ IYf ´fiZ¸f ·fe Vffd¸f»f IYSX³ff ¨ffdWXE °f·fe WX¸f BÀf °¹fûWXfSX IYf ÀfWXe ¸fc»¹ffÔIY³f IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ ÀfÔ°f U`»fZ³MXfB³f IZY ´fid°f Àf¨¨fe ßfðf ¹fWXe WXû¦fe dIY WX¸f 14 RYSXUSXe kU`»fZ³MXfB³f OXZl IYû ´fdUÂf ·ffU³ff ÀfZ k´ffdSXUfdSXIY EIY°ff dQUÀflIZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff¹fZÔ AüSX ÀfÔÀffSX IZY Àf·fe f¨¨fûÔ, dVfÃfIYûÔ EUÔ Ad·f·ffUIYûÔ IYû ¹fWX ÀfÔQZVf ·fZþZÔ dIY Àf·fe »fû¦f EIY-QcÀfSXZ ÀfZ Àf¸ff³f øY´f ÀfZ ´fiZ¸f IYSXZÔ, AfQSX IYSXZÔ, °f·fe EIY Af²¹ffd°¸fIY dUV½f IYe À±ff´f³ff WXû ÀfIZY¦feÜ ¸fbQÐQZ IYe ff°f þ¦f¸f°fe ÀffÔ¦fUf³f, ÀfQÀ¹f, IZYÔQie¹f IY¸fZMXe, EAfBOXeOX»¹fcE Àfbd³fdV¨f°f WXû Jf´f IYe þUffQZWXe A ·fe IbYL WXe dQ³f ´fWX»fZ QZVf IYe ÀfUûʨ¨f AQf»f°f ³fZ IYWXf ±ff dIY Qû U¹fÀIYûÔ IYe VffQe ¸fZÔ IYûBÊ ·fe ff²ff ³fWXeÔ f³f ÀfIY°ffÜ Afg³fSX dIYd»fÔ¦f ´fSX ´fid°ffÔ²f »f¦ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f Uf»fe EIY ¹ffd¨fIYf ´fSX Àfb³fUfBÊ IYSX°fZ WXbE AQf»f°f ³fZ Jf´f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IYû RYMXIYfSX »f¦ff¹fe ±fe dIY ffd»f¦f »fOÞXIZY-»fOÞXIYe IYe VffQe IZY CX³fIZY R`YÀf»fZ ¸fZÔ IYûBÊ ·fe QJ»f ³fWXeÔ QZ ÀfIY°ffÜ EZÀff IYSX³fZ IYf dIYÀfe IYû ·fe IYûBÊ Ad²fIYfSX ³fWXeÔ WX`Ü Vff¹fQ BÀfe IZY þUff ¸fZÔ Vff¸f»fe ¸fZÔ ff»f¹ff³f Jf´f ´fÔ¨ff¹f°f IZY ´fi¸fbJ ³fSXZVf dMXI`Y°f ³fZ ÀfUûʨ¨f AQf»f°f IZY dJ»ffRY þfIYSX f¹ff³f dQ¹ff dIY AQf»f°f CX³fIYe ÀfÔÀIÈYd°f AüSX ´fSXÔ´fSXf ¸fZÔ QJ»fAÔQfþe ³f IYSXZ, »fOÞXIYe IYe VffQe ´fdSXUfSX IYe ¸fþeÊ ÀfZ WXe WXû¦feÜ dMXI`Y°f ³fZ ²f¸fIYe ·fSXZ »fWXþZ ¸fZÔ ¹fWXfÔ °fIY IYWX OXf»ff dIY A¦fSX BÀf¸fZÔ IYûBÊ QJ»f QZ°ff WX`, °fû UZ »fOÞXdIY¹fûÔ IYû þ³¸f QZ³ff WXe fÔQ IYSX QZÔ¦fZÜ Jf´f ´fÔ¨ff¹f°f ´fi¸fbJ IYf ¹fWX f¹ff³f fWXb°f WXe Qb·ffʦ¹f´fc¯fÊ WX`Ü ¹fWX ³f dÀfRYÊ d»fÔ¦f IZY Af²ffSX ´fSX ·fZQ·ffU´fc¯fÊ WX`, fd»IY ÀfÔdU²ff³f IYe ¸fc»f ·ffU³ff IZY ·fe dJ»ffRY WX`Ü Àfb´fie¸f IYûMXÊ þ`Àfe ÀfÔÀ±ff IZY R`YÀf»fZ IZY dJ»ffRY þfIYSX ³f dÀfRYÊ fû»f³ff, fd»IY ²f¸fIYe °fIY QZ³ff, ¹fWX WX¸ffSXe »fûIY°ffÔdÂfIY ¸f¹ffÊQf IYû °ffSX-°ffSX IYSX³fZ þ`Àff WX`Ü EZÀff IYSX³fZ IZY d»fE EZÀfZ »fû¦fûÔ ´fSX CXd¨f°f IYfSXÊUfBÊ IYf ´fifU²ff³f WXû³ff ¨ffdWXEÜ »fOÞXdIY¹fûÔ IZY Àff±f ·fZQ·ffU´fc¯fÊ SXU`¹fZ IZY ¨f»f°fZ WX¸ffSXf QZVf fWXb°f WXe JSXff d»fÔ¦ff³fb´ff°f ÀfZ þcÓf SXWXf WX`Ü AfdJSX JbQ Jf´f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IYû ·fe Àfû¨f³ff ¨ffdWXE dIY þf »fOÞXdIY¹fûÔ IYû þ³¸f d¸f»fZ¦ff WXe ³fWXeÔ, °fû dRYSX BÀfÀfZ Àf¸ffþ ¸fZÔ dIY°f³ff d»fÔ¦f¦f°f AÀfÔ°fb»f³f ´f`Qf WXû þf¹fZ¦ffÜ UZ A´f³fZ fZMXûÔ IYû ¹ffWX³fZ IYWXfÔ þf¹fZÔ¦fZ? CX³fIZY f¹ff³f IYBÊ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû fPÞXf QZ°fZ WX`Ô AüSX Àf¸ffþ ¸fZÔ dWXÔÀff IYf EIY ³f¹ff øY´f Àff¸f³fZ Af³fZ »f¦f°ff WX`Ü BÀfd»fE EZÀfZ f¹ff³fûÔ IYe þUffQZWXe Àfbd³fd›°f IYe þf³fe ¨ffdWXEÜ ¸ff³f³fe¹f Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYû JbQ ´fÔ¨ff¹f°f ´fi¸fbJ IYû ³fûdMXÀf QZ³ff ¨ffdWXE AüSX þUff-°f»ff IYSX³ff ¨ffdWXE, ¢¹fûÔdIY ¹fWX AQf»f°f IYe AU¸ff³f³ff IYf ÀfUf»f WX`Ü þû Af²fe AfffQe ¹ff³fe ¸fdWX»ffEÔ QZVf IYe þeOXe´fe IYû fPÞXf³fZ, ´fdSXUfSXûÔ IYû A¨Le °fSXWX ÀfZ ¨f»ff³fZ ¸fZÔ A´f³fe ¸fWX°U´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf IYf d³fUfÊWX IYSX°fe WX`Ô, A¦fSX CX³fIYe AdÀ¸f°ff IZY Àff±f IYûBÊ BÀf °fSXWX ÀfZ dJ»fUfOÞX IYSX°ff WX`, °fû d³fd›°f øY´f ÀfZ BÀfÀfZ WX¸ffSXZ »fûIY°fÔÂf ´fSX AÀfSX ´fOÞXZ¦ff AüSX ¸fdWX»ffEÔ Àf¸ffþ ¸fZÔ IY¸fþfZSX WXûÔ¦feÜ EZÀfZ f¹ff³f, EZÀfe ²f¸fdIY¹ffÔ dÀfRYÊ ¸fdWX»ffAûÔ IYe Ãf¸f°ffAûÔ-¹fû¦¹f°ffAûÔ IYû WXe ³fWXeÔ ³fIYfSX°feÔ, fd»IY CX³fIZY AdÀ°f°U ´fSX ÀfÔIYMX ·fe JOÞXf IYSX°fe WX`ÔÜ ¹fWX »fûIY°ffÔdÂfIY Àf¸ffþ IYe Af°¸ff IZY Àff±f dJ»fUfOÞX WX` dIY IYûBÊ ·fe ´fb÷Y¿f A´f³fe AüSX°fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ BÀf °fSXWX IYe Àfû¨f SXJZÜ kSXfWXel IZY ´fiZ¸f ´fb¿´f ¨f¨ffÊ °fZSZX ÷Y´f IYe, dRYSX d³fIY»fe CXÀf SXûªfÜ IYûBÊX °fbÓfÀff W`X ³fWXeÔ, ´fcSXe ÀffIYe JûªfÜÜ AfaJûÔ ÀfZ AfQZVf Qû, ²fOÞXIY³f ÀfZ AfUfªfÜ SXfZªf¦ffSX ¸fbÓfIYû d¸f»fZ, SXWZX ´fie°f IYf IYfªfÜÜ ¸fZ¿f dQ³ffÔIY 11, 12 AüSX 13 IYû Af´f IY¸ffBÊ IZY Àff²f³f, pû°f AüSX CX³³fd°f IYe ³f¹fe ÀfÔ·ffU³ffAûÔ IZY dU¿f¹f ¸fZÔ Àfû¨fZÔ¦fZÜ ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ dIYÀfe IYf³fc³fe °fIY»feRYûÔ ¸fZÔ RÔYÀf³fZ IYf AÔQZVff SXWXZ¦ffÜ d´f°ff IYû »fZIYSX ´fSXZVff³f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Af´fIYû ³füIYSXe ¸fZÔ IYûBÊ DYÔ¨ff AûWXQf d¸f»f³fZ IYf AUÀfSX SXWXZ¦ffÜ fOÞXZ »fû¦fûÔ IYf AfVfeUfÊQ Af´fIZY ÀfSX ´fSX WXû¦ffÜ d³fSXû¦fe IYf¹ff SXWXZ¦feÜ Af´fIZY ¸ff³f-´fid°fâf ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ BÀf Àf¸f¹f Af´f Àfb´fbQÊ dIYE ¦fE IYf¹fûÊÔ IYû dþ¸¸fZQfSXe´fcUÊIY ´fcSXf IYSXZÔ¦fZÜ ´fdSXUfSX ¸fZÔ WX¿fÊ U CX¸fÔ¦f IYf Uf°ffUSX¯f SXWXZ¦ffÜ »ff·fQf¹fe ´fiUfÀf SXWXZ¦ffÜ ³fE »fû¦fûÔ ÀfZ Af´fIYf d¸f»f³ff WXû¦ffÜ ´fiRZYVf³f»f ¸fû¨fZÊ ´fSX Af´fIYû BÀf ³fZMXUdIÔYʦf ÀfZ RYf¹fQf WXû¦ffÜ ÷YIZY WXbE IYf¹fÊ ¦fd°f ´fIYOÞXZÔ¦fZÜ ²f³f IYf »fZ³f- QZ³f ³f IYSXZÔÜ ³füIYSX-¨ffIYSX, UfWX³f AüSX ·füd°fIY ÀfbJ-ÀfbdU²ffAûÔ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ Afd±fÊIY øY´f ÀfZ Af´fIYf Àf¸f¹f A¨Lf fe°fZ¦ffÜ UÀfc»fe AüSX »fû³f IZY IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff d¸f»fZ¦feÜ ³fUe³f ¨feþûÔ IYû §fSX »ffEÔ¦fZÜ dQ³ffÔIY 11 AüSX 12 IZY QüSXf³f d¨fÔ°ffþ³fIY Àf¸f¹f ½¹f°fe°f WXû¦ffÜ IYf¸fûÔ ÀfZ d§fSXZ SXWX³fZ ÀfZ ±fIYf³f IYf A³fb·fU IYSXZÔ¦fZÜ Jf³fZ-´fe³fZ ¸fZÔ ÀffU²f³fe fSX°fZÔ A³¹f±ff ´ff¨f³f VfdöY ¹ff ´fZMX IZY SXû¦fûÔ ÀfZ ½fÈ¿f·f þbOÞXe °fIY»feRY ´f`Qf WXû ÀfIY°fe WX`Ü ¸ff°ff IZY Àff±f UfQ-dUUfQ WXû³fZ ÀfZ ¸f³f QbJe WXû ÀfIY°ff WX`Ü VfÂfb Af´fIYû ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨ff³fZ IYe ¨fZáf IYSXZÔ¦fZÜ UfWX³f ¸fZÔ JSXffe Af³fZ ÀfZ ´fSXZVffd³f¹fûÔ ¸fZÔ BþfRYf WXû ÀfIY°ff WX`Ü 13, 14, AüSX 15 IZY QüSXf³f dÀ±fd°f ±fûOÞXe d³f¹fÔÂf¯f ¸fZÔ SXWXZ¦feÜ ÀfÔ°fbd»f°f AfWXfSX, ½¹ff¹ff¸f AüSX IYf¸f IZY Àff±f-Àff±f AfSXf¸f ´fSX ·fe ²¹ff³f QZ³ff þøYSXe WX`Ü ÀfSXIYfSXe IY¨fWXSXe ¸fZÔ »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ AMXIZY WXbE IYf¸f Af¦fZ fPÞXZÔ¦fZÜ ½¹fUÀff¹f, ³füIYSXe ¸fZÔ ´fQû³³fd°f IYf Àf¸f¹f IYWX»ffE¦ffÜ Afd±fÊIY øY´f ÀfZ AMXIZY WXbE IYf¸f Af´f ´fcSXZ IYSXZÔ¦fZÜ Àf¸f¹f Af´fIYe °fSXRY SXWXZ¦ffÜ ²f³f-²ff³¹f ¸fZÔ UÈdð QVff°feÊ WX`Ü ÀfÔ°ff³f IYe Àf¦ffBÊ AüSX CXÀfIYe dVfÃff ÀfZ ÀfÔfÔ²fe ff°f Af¦fZ fPÞX ÀfIY°fe WX`Ü Vfb·f ´fdSX¯ff¸f d¸f»fZÔ¦fZÜ d¸f±fb³f °ffSXeJ 11 AüSX 12 IZY QüSXf³f ¸f²¹f¸f Àf¸f¹f SXWXZ¦ffÜ IYûBÊ Af´fIZY dU÷Yð MXeIYfdMX´´f¯fe IYSX ÀfIY°ff WX`Ü d³fSX±fÊIY dUUfQûÔ ¸fZÔ Af´fIYû §fÀfeMXf þf ÀfIY°ff WX`Ü ²f`¹fÊ ²ffSX¯f IYSX³ff A°¹fÔ°f AfUV¹fIY SXWXZ¦ffÜ fbþb¦fûÊÔ, d¸fÂfûÔ AüSX ·ffBÊ-fÔ²fbAûÔ ÀfZ dUSXû²f SXWXZ¦ffÜ Af´fIZY DY´fSXe Ad²fIYfSXe AüSX ³füIYSX U¦fÊ Af´fIZY IYf¸f ÀfZ ³ffJbVf WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ fZIYfSX IZY J¨fÊ MXf»fZÔÜ °ff. 13, 14 AüSX 15 IZY QüSXf³f Af´fIZY dQ³f AVffÔ°f´fc¯fÊ ¦fbþSXZÔ¦fZÜ ¸fZWX³f°f IYSX³fZ ´fSX ·fe Af´fIYû ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f ³fWXeÔ WXû¦feÜ ´f`ÀfûÔ IYe ·fe °fÔ¦fe WXû ÀfIY°fe WX`Ü Af²¹ffd°¸fIY°ff IYe AûSX ÓfbIYfU SXWXZ¦ffÜ CX¨¨f dVfÃff ¸fZÔ ´fi¦fd°f WXû¦feÜ ²f³f IYe dÀ±fd°f Àff¸ff³¹f SXWXZ¦feÜ U`UfdWXIY þeU³f JbdVf¹fûÔ ÀfZ ¨fWX¨fWXfE¦ffÜ QcÀfSXûÔ IYe ¸fQQ ¸fZÔ °fbSXÔ°f Af¦fZ AfEÔ¦fZÜ Af´fIYf ¸fcOX ·fe A¨Lf SXWXZ¦ffÜ §fSX ¸fZÔ ¸fZWX¸ff³fûÔ IYf Af³ff SXWXZ¦ffÜ dIYÀfe ´fbSXf³fZ ´fdSXd¨f°f ÀfZ ¸fb»ffIYf°f WXû¦feÜ 11 AüSX 12 IZY fe¨f IY¸ffBÊ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ ½¹fUÀff¹f ¸fZÔ ´fi¦fd°f WXû¦feÜ ³füIYSXe ¸fZÔ ffgÀf AüSX Ad²fIYfSXe Af´fIZY IYf¸f IYe ´fiVfÔÀff IYSXZÔ¦fZÜ EIY ´fbSXf³fZ QûÀ°f ÀfZ EIYfEIY d¸f»fIYSX JbVf SXWXZÔ¦fZÜ Àff¸ffdþIY IY»¹ff¯f ¦fd°fdUd²f¹fûÔ ¸fZÔ ·ff¦f »fZÔ¦fZÜ AWXÔIYfSX IYû °¹ff¦fIYSX »fû¦fûÔ IYIÊY IYe °f³f-¸f³f-²f³f ÀfZ ¸fQQ IYSXZÔ¦fZÜ ÀfSXIYfSXe IYfSXÊUfBÊ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü ²f³f IYf J¨fÊ fPÞXZ¦ffÜ VfÂfb dRYSX ÀfZ Af´fIZY dJ»ffRY ¨ff»f ¨f»f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Ü 13,14 AüSX 15 IZY QüSXf³f, Àf¸f¹f d¸f»fZ þb»fZ øY´f ÀfZ RY»fQf¹fe WXû¦ffÜ Af´f ´fdSXUfSX ¸fZÔ EIY°ff »ff³fZ ¹ff ´ffSXÀ´fdSXIY dUUfQ IYû QcSX IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSXZÔ¦fZÜ AÀfÔ·fU ÀfZ AÀfÔ·fU IYf¸f IYû fOÞXe WXe ÀfSX»f°ff ÀfZ IYSX°fZ WXbE ÀfRY»f°ff ´fif~ IYSXZÔ¦fZÜ 16 AüSX 17 IZY QüSXf³f, LfÂfûÔ IZY d»fE IbYL d³fSXfVff IZY dQ³f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Af¹f IZY Àff±f J¨fÊ ·fe Ad²fIY SXWXZ¦ffÜ ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYf Àf¸f±fʳf ³fWXeÔ d¸f»fZ¦ffÜ dIYÀfe ³fE IYf¸f ¸fZÔ Af´fIYf ¸f³f ³fWXeÔ »f¦fZ¦ffÜ Àff~fdWXIY SXfdVfRY»f dÀfaWX 11 AüSX 12 IZY QüSXf³f Àf¸f¹f d¸fßf RY»fQf¹fe WX`Ü Af´fIZY IYf¸f IYe °ffSXeRY WXû¦feÜ ´fSXÔ°fb, Afd±fÊIY »ff·f CX°f³ff ³fWXeÔ d¸f»fZ¦ffÜ LfÂfûÔ IZY d»fE A¨Lf Àf¸f¹f WX`Ü ¸ff°ff-d´f°ff IYf À³fZWX AüSX AfVfeUfÊQ d¸f»fZ¦ffÜ ½¹fUÀff¹f AüSX ·ff¦feQfSXe ¸fZÔ ´fiV³f CX°´f³³f WXû¦ffÜ QfÔ´f°¹f þeU³f ¸fZÔ ¸fbdVIY»fZÔ Af ÀfIY°fe WX`Ü VffSXedSXIY ÀUfÀ±¹f ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû¦ffÜ IYûBÊ A¨Le JfSX Af´fIZY QSXUfþZ ´fSX AfE¦feÜ ´fSXfIiY¸f U dQ»fZSXe ÀfZ EZÀff IYf¹fÊ IYSXZÔ¦fZ dþÀfIYe Af´f³fZ IY·fe IY»´f³ff ·fe ³fWXeÔ IYe WXû¦feÜ °ff. 15,16 AüSX 17 IZY QüSXf³f Af´f ¸fZÔ ÀfIYfSXf°¸fIY dU¨ffSX Af ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Af´fIYe Àf»ffWX QcÀfSXZ IZY d»fE A¸fc»¹f SXWXZ¦feÜ U`UfdWXIY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Af´f Vffd¸f»f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ÀfÔ°ff³f IZY dUUfWX IYe ff°f Af¦fZ fPÞX ÀfIY°fe WX`Ü Q`d³fIY ·ff¦f-QüOÞX ÀfZ LbMXIYfSXf ´ff³fZ IZY d»fE ¸f³fûSXÔþ³f A±fUf §fc¸f³fZ-dRYSX³fZ IYe °fSXRY Ad²fIY ²¹ff³f QZÔ¦fZÜ dþÀfÀfZ ´fdSXUfSX, d¸fÂf Àf·fe IZY Àff±f ´fiUfÀf ´f¹fÊMX³f A±fUf ffWXSX ·fûþ³f IYSX³fZ IZY d»fE þf³fZ IYf IY³¹ff d³f›¹f IYSXZÔ¦fZÜ ³ffMXIY, dÀf³fZ¸ff B°¹ffdQ IZY DY´fSX Af´f Jb»fZ WXf±f ÀfZ J¨fÊ IYSXZÔ¦fZÜ ´fSXÔ°fb EIY ff°f IYf ²¹ff³f SXJZÔ dIY ÀfbSXdÃf°f ·fdU¿¹f IZY d»fE ±fûOÞXe f¨f°f ·fe þøYSXe WX`Ü ³füIYSXe´fZVff U¦fÊ IZY »fû¦f UdSXâ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f ÀfÔfÔ²f ³f df¦fOÞX þfEÔ BÀfIYf £¹ff»f SXJ³ff ´fOÞXZ¦ffÜ VfSXeSX ¸fZÔ AÀUÀ±f°ff ¸fWXÀfcÀf WXû¦fe °f±ff ¸f³f IZY DY´fSX ·fe d¨fÔ°ff IYf ·ffSX SXWXZ¦ffÜ ´fid°fõÔQe IZY Àff±f dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IZY dUUfQ ÀfZ f¨fZÔÜ ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYû ½¹ff´ffSX ¸fZÔ AUSXû²f Af ÀfIY°ff WX`Ü Af´fIYe IYf¹fÊÀfRY»f°ff IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE UdSXâ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe Af´f ´fSX IÈY´ff údá SXWXZ¦fe dþÀfÀfZ ´fi¸fûVf³f d¸f»fZ¦ffÜ ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYû ½¹ff´ffSX ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ d´f°ff IYe AûSX ÀfZ dUVfZ¿f »ff·f d¸f»fZ¦ffÜ ´fbSXf³fZ d¸fÂfûÔ ÀfZ d¸f»f³fZ ÀfZ ´fbSXf³fe ¹ffQZÔ °ffþe WXû¦fe, d¸fÂf-¸fÔOÞX»fe ¸fZÔ ³f¹fZ d¸fÂfûÔ IYf Af¦f¸f³f WXû¦ff þû ·fdU¿¹f ¸fZÔ Af´fIYû Jcf »ff·fQf¹fe dÀfð WXûÔ¦fZÜ ²f³f»ff·f IYf ¹fû¦f ·fe dQJfBÊ QZ SXWXf WX`Ü 11 U 12 IZY QüSXf³f Af´fIYû Afd±fÊIY øY´f ÀfZ »ff·f WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff SXWXZ¦feÜ ´fdSXUfSX AüSX Àff±fe IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYf Àff±f d¸f»fZ¦ffÜ Af´fIZY Äff³f AüSX Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ ÀfÔ°ff³f ÀfÔfÔ²fe d¨fÔ°ff »f¦fe SXWXZ¦feÜ ´fPÞXfBÊ AüSX °fb»ff ´fa. QZ½fZ³ýi ´ff¯OZX¹f 05 ÀfZ 11 RYSXUSXe ³füIYSXe ¸fZÔ °fIY»feRY ´f`Qf WXû¦feÜ VffSXedSXIY AüSX ¸ff³fdÀfIY VfdöY IYe IY¸fe ¸fWXÀfcÀf IYSXZÔ¦fZÜ 13 AüSX 15 IZY QüSXf³f A´f³fe þeU³fVf`»fe ¸fZÔ ÀfÔ¹f¸f SXJZÔ A³¹f±ff ´fSXZVffd³f¹ffÔ ´f`Qf WXû ÀfIY°fe WX`Ü »fùf AüSX ´fdSXdÀ±fd°f Qû³fûÔ WXe dU´fSXe°f WXû¦feÜ IYûBÊ Af´f ´fSX ÓfcNXf AfSXû´f »f¦ff ÀfIY°ff WX`Ü BÀf Àf¸f¹f d»fE ¦fE d³f¯fʹf ¦f»f°f Àffdf°f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸f³f d¨fÔ°ff¦fiÀ°f SXWXZ¦ffÜ °ff. 16 AüSX 17 IZY QüSXf³f ¸ff³fdÀfIY d¨fÔ°ff IY¸f WXû¦feÜ ³fþQeIYe d¸fÂfûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ Af´fIYf AMXIYf WXbAf IYf¸f ´fcSXf WXû¦ffÜ ½¹ff´ffSX ½¹fUÀff¹f ¸fZÔ A³fbIcY»f ´fdSX¯ff¸f ´fif~ WXû¦ffÜ Àf~fWX IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ Af´f ´fiZ¸f ÀfÔfÔ²fûÔ A±fUf þeU³fÀff±fe IZY Àff±f ÀfÔfÔ²fûÔ ¸fZÔ Àfb»fWX IYf A³fb·fU IYSXZÔ¦fZÜ °ff.11 AüSX 12 IZY QüSXf³f ¸ff³fdÀfIY øY´f ÀfZ Af´f ´fiÀf³³f SXWXZÔ¦fZÜ BÀf Àf~fWX ´fiZ¸f ·ffU³ffEÔ Af´fIYû ´fiÀf³³fd¨f°f SXJZÔ¦feÜ ´fSX, ÀU·ffU ¸fZÔ CX¦fi°ff IZY Ad²fIY SXWX³fZ ÀfZ Af´f ¸ff¸fc»fe ff°fûÔ IYû »fZIYSX ¦fbÀÀff WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ UÈdV¨fIY A´f³fe Af¹f IYû fPÞXf³fZ IZY d»fE dIYÀfe ´fiIYfSX IZY VffMXÊIYMX IYf ÀfWXfSXf ¸f°f »fedþEÜ OXf¹fdfMXeþ, A´f¨f IZY IYfSX¯f WXû³fZ Uf»fe ´fZMX ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f Àf¸fÀ¹ff AüSX ùQ¹f IZY QQûÊÔ ÀfZ ÀffU²ff³f SXWXZÔÜ °ff.13, 14 AüSX 15 IZY QüSXf³f ½¹fUÀffd¹fIY IYf¹fÊÃf¸f°ff ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ ³füIYSXe ¸fZÔ ·fe Af´f WXSX EIY IYf¹fÊ ¸fZÔ ÷Yd¨f »fZIYSX A´f³fe Ãf¸f°ff IZY A³fbÀffSX IYf¹fÊ IYSXZÔ¦fZÜ ½¹fUÀff¹f ¸fZÔ IYûBÊ fOÞXf AfgOXÊSX Af´fIYû d¸f»f³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü ¸f³f VffÔ°f U ´fiRbYd»»f°f SXWXZ¦ffÜ dUõf³fûÔ AüSX ´fid°fdâ°f ½¹fdöY¹fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f WXû¦feÜ °ff. 16 U 17 IZY QüSXf³f ´fiZ¸f ÀfÔfÔ²fûÔ ¸fZÔ °f³ffU ½¹ff~ SXWXZ¦ffÜ d´fi¹fþ³fûÔ IYe AûSX ÀfZ QbJ d¸f»f³fZ ÀfZ ´fSXZVff³f SXWXZÔ¦fZÜ Àf¸f¹f Af´fIZY d»fE AVfb·f SXWX³fZ ÀfZ ÀffU²ff³f SXWXZÔÜ ·ff¦feQfSX AüSX IY¸fʨffSXe ´fSX ³fþSX SXJZÔÜ ²f³fb °ffSXeJ 11 AüSX 12 IZY QüSXf³f Àf¸f¹f ¸f²¹f¸f SXWXZ¦ffÜ IYûBÊ Af´f ´fSX MXeIYfdMX´´f¯fe IYSX ÀfIY°ff WX`Ü Af´fIZY ÀU·ffU ¸fZÔ IÔYþcÀfe AfE¦feÜ Af´f ·ffUe IYf¹fÊIiY¸f IYe ¹fûþ³ff f³ffEÔ¦fZÜ IbYÔMXÔf ÀfZ dUSXû²f JOÞXf WXû ÀfIY°ff WX`Ü °ffSXeJ 13, 14 AüSX °ffSXeJ 15 IZY QüSXf³f dQ³f AVffÔd°f ·fSXf WXû ÀfIY°ff WX`Ü QcÀfSXûÔ IZY IYfSX¯f Af´f d¨fÔ°ff IYf A³fb·fU IYSXZÔ¦fZÜ Af´f ¸fZWX³f°f IYSXZÔ¦fZ dRYSX ·fe ÀfRY»f°ff WXf±f ³f »f¦f³fZ ÀfZ ¸f³f WXe ¸f³f d³fSXfVff WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Af´fIZY ´ffÀf ´f`Àff ³fWXeÔ dMXIY ÀfIZY¦ff BÀfd»fE ¸fWX°U´fc¯fÊ d³f¯fʹf »fZ³fZ ÀfZ f¨fZÔÜ Af´f Ad²fIY ·ffUbIY f³fZÔ¦fZÜ Af²¹ffd°¸fIY AüSX ²ffd¸fÊIY Äff³f fPÞXf³fZ IZY d»fE Af´f dIYÀfe ²f¸fʦfb÷Y IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ AfEÔ¦fZÜ U`UfdWXIY þeU³f CXØf¸f SXWXZ¦ffÜ °ffSXeJ 16 AüSX 17 IZY QüSXf³f Af´fIZY dU¨ffSX ¸fZÔ ´f`ÀfZ IYf ¸fWX°U Ad²fIY SXWXZ¦ffÜ dþÀfÀfZ Af´f ´fdSXUfSX ´fSX ²¹ff³f IY¸f QZÔ¦fZÜ B³f Àf·fe IZY fe¨f ¸fZÔ Af´f QcÀfSXûÔ IYf ¸fQQ¦ffSX WXû³fZ ¸fZÔ ·fe ´feLZ ³fWXeÔ WXMXZÔ¦fZÜ Àf~fWX IYe VfbøYAf°f ÀUfÀ±¹f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ±fûOÞXe IY¸fþûSX dQJfBÊ QZ SXWXe WX`Ü dUVfZ¿fIYSX °ffSXeJ 11, 12 AüSX 13 IZY dQ³f ÀUfÀ±¹f IYf ²¹ff³f SXJZÔÜ ¹fWX dQ³f d¨fÔ°ffQf¹fIY ½¹f°fe°f WXû¦ffÜ dIYÀfe ³ff°fZdSXV°fZQfSXûÔ IZY dU¿f¹f ¸fZÔ AVfb·f Àf¸ff¨ffSX ´fif~ WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü Af´fIZY A´f³fZ »fû¦f Af´fIZY Àff±f dUV½ffÀf§ff°f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Af´f dþ³fIYû A´f³ff ¸ff³f°fZ WX`Ô ¸fIYSX UZ Af´fIYe ´feNX ´feLZ d³fÔQf IYSXZÔ¦fZÜ A´f¨f °f±ff ´fZMX ÀfÔfÔ²fe SXû¦f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSXe IYf¹fÊUfWXe IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü J¨fÊ IYe ¸ffÂff fPÞX ÀfIY°fe WX`Ü MX`¢Àf AüSX IYf³fc³fe þfÔ¨f þ`Àfe Àf¸fÀ¹ff ·fe Af´fIYû ´fSXZVff³f IYSXZÔ¦feÜ Af´f ´fdSXUfSX ¸fZÔ EIY°ff »ff³fZ ¹ff dRYSX ´ffSXÀ´fdSXIY dUUfQ QcSX IYSX³fZ IYf A°¹fd²fIY ´fi¹ffÀf IYSXZÔ¦fZÜ J¨fÊ IYe ¸ffÂff fPÞXZ¦feÜ Àff±f WXe Àff±f d³fUZVf IYe ·fe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü dIYÀfe »fZ³f-QZ³f IYe ·fe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü d¸fÂf IZY Àff±f ¸f³f¸fbMXfU WXû ÀfIY°ff WX`Ü BÀf Àf~fWX Af´fIYû dUQZVf ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ d´fi¹fþ³f IYf Àf¸ff¨ffSX d¸f»fZ¦ffÜ ²ffd¸fÊIY, Af²¹ffd°¸fIY ¦fd°fdUd²f¹ffÔ dUVfZ¿f SXWXZÔ¦feÜ ¸f³f ¸fZÔ QbdU²ff SXWX³fZ ÀfZ ´f¢IYZ d³f¯fʹf ´fSX ³fWXeÔ Af ÀfIZYÔ¦fZÜ ´f`ÀfZ IYf »fZ³fQZ³f A±fUf Afd±fÊIY ½¹fUWXfSX ³f IYSXZÔÜ dU¨ffSXûÔ IYe AdÀ±fSX°ff ÀfZ Af´fIYf ¸f³f ·fe ±fûOÞXf IbaY·f QbdU²ff¹fböY SXWXZ¦ffÜ ³füIYSXe A±fUf ½¹fUÀff¹f ¸fZÔ ´fid°fõÔQe ¨fb³fü°fe JOÞXe IYSXZÔ¦fZÜ dIYÀfe d³fd›°f ´fi¹fûþ³f ÀfZ IYf¹fÊ IYSX³fZ IZY d»fE ´fiZdSX°f WXûÔ¦fZÜ A¨f»f ÀfÔ´fdØf IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ d³f¯fʹf »fZ³fZ IZY d»fE CXd¨f°f Àf¸f¹f ³fWXeÔ WX`Ü dUôfd±fʹfûÔ IZY d»fE Àf¸f¹f ¸f²¹f¸f IYWXf þf ÀfIY°ff WX`Ü QfÔ´f°¹f þeU³f ¸fZÔ ÀfÔfÔ²f Àff¸ff³¹f SXWXZÔ¦fZÜ ÀfÔ°ff³f IZY IYfSX¯f ±fûOÞXf J¨fÊ CXNXf³ff ´fOÞXZ¦ffÜ ³f¹fZ IY´fOÞXZ A±fUf Af·fc¿f¯fûÔ IYe JSXeQ IYSXZÔ¦fZÜ QbV¸f³fûÔ ÀfZ ÀffU²ff³f SXWXZÔÜ ÀUfÀ±¹f IYf ²¹ff³f SXJZÔÜ Uf¯fe AüSX ½¹fUWXfSX ´fSX d³f¹fÔÂf¯f SXJZÔÜ d´fi¹f ½¹fdöY AüSX d¸fÂf IZY Àff±f ¸fb»ffIYf°f Af´fIYf ¸f³f WXd¿fÊ°f IYSXZ¦feÜ ÀÂfe d¸fÂfûÔ IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ A³fZIY »fû¦fûÔ IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ SXWX³ff WXû¦ffÜ d³fUZVfIY ´fcÔþe d³fUZVf IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ AüSX ¸fWX°U´fc¯fÊ QÀ°ffUZþûÔ ´fSX WXÀ°ffÃfSX-¸fbWXSX IYSX°fZ Àf¸f¹f Àfþ¦f SXWXZÔÜ °ffSXeJ 11 AüSX 12 IZY dQ³f ¸füþ¸fÀ°fe ¸fZÔ AfSXf¸f ÀfZ Àf¸f¹f ½¹f°fe°f WXûÔ¦fZÜ ³fBÊ ¸fb»ffIYf°f »ff·fIYfSXe SXWXZ¦feÜ ¨ffSXûÔ AûSX IYed°fÊ AüSX ¹fVf R`Y»fZ¦ffÜ Af´f d¸f»f³fZ Uf»fZ AUÀfSX IYf ´fcSXf »ff·f CXNXf ÀfIZYÔ¦fZÜ °ffSXeJ 13 IZY dQ³f ¸f²¹ff‰ °fIY IYf¹fÊ ¸fZÔ d³f¿RY»f°ff ´fif~ WXû¦feÜ ²f³f J¨fÊ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ dUQZVf¹ffÂff IYf ¹fû¦f SXWXZ¦ffÜ IYûMXÊ- ¸fe³f IY¨fWXSXe ¸fZÔ ´fSXfþ¹f ´fif~ WXû¦feÜ °ffSXeJ 13 IZY ¸f²¹ff‰ ÀfZ 15 IZY ¸f²¹ff‰ °fIY IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ IYe WXbBÊ ¹ffÂff »ff·fIYfSXe SXWXZ¦feÜ ÀfÔ°ff³f IYe dIYÀfe ff°f ÀfZ Af´f JbVf SXWXZÔ¦fZÜ ´fiRZYVf³f»f ¸fû¨fZÊ ´fSX Vfb·f Àf¸ff¨ffSX ´fif~ WXû¦ffÜ IYf¸fIYfþ ¸fZÔ A°¹fd²fIY ÀfRY»f°ff ´fif~ WXû¦feÜ Vfb·f IYf¹fÊ ´fc¯fÊ WXû¦ffÜ °ffSXeJ 15 ÀfZ ÀUfÀ±¹f IYf ²¹ff³f SXJZÔÜ dUôf- A²¹f¹f³f ¸fZÔ dU§³f Af ÀfIY°ff WX`Ü dIYÀfe UdSXâ Ad²fIYfSXe õfSXf Af´fIYf A´f¸ff³f A±fUf AUWXZ»f³ff WXû ÀfIY°fe WX`Ü

11 RYSXUSXe 2018 5 SXd½f½ffSX ¦fb¯fUØff Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f ÀIcY»f ´fWXbh¨fZ AfSXOXeE A²¹fÃf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSÜ OXfg. E´feþZ AQb»f IY»ff¸f dVfÃff ¦fb¯fUØff Ad·f¹ff³f IZY °fÈ°fe¹f U¿fÊ IZY QcÀfSXZ ¨fSX¯f ¸fZÔ Vff»ff d³fSXeÃf¯f IZY d»fE ´fWXbÔ¨fZ SXf¹f´fbSX dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f A²¹fÃf EUÔ ·ffþ´ff ´fiQZVf ´fiUöYf ÀfÔþ¹f ßfeUfÀ°fU ³fZ þZ.AfSX. ³ff¹fOXc Vff. ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff SXdU¦fif¸f f¨¨fûÔ IYe Vf`Ãfd¯fIY ¦fb¯fUØff IYf AfÔIY»f³f dIY¹ffÜ ßfe ßfeUfÀ°fU ³fZ f°ff¹ff IYe Vff»ff d³fdSXÃf¯f IZY QüSXf³f dUVfZ¿f øY´f ÀfZ LfÂfûÔ IZY IYÃff ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f IYSX CX³fIZY ¦fd°fdUd²f °f±ff Vff»fZ¹f d·f»ffBÊ ¸fZÔ MÑfBÊRYûIY»f »f`ÔÀf Af f³fZ¦ff USXQf³f ■ ´fifIÈYd°fIY QÈdá ´ff³ff Af WXbAf AfÀff³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊÜ þû »fû¦f IYBÊ U¿fûÊÔ °fIY dÀfRYÊ ¨fV¸fZÔ ´fSX d³f·fÊSX ±fZ Ü df³ff ¨fV¸fZÔ IZY CX³WXZÔ IbYL ·fe ÀffRY dQJfBÊ ³fWXeÔ QZ°ff ±ff AüSX df³ff ¨fV¸fZÔ QZJ ´ff³ff CX³fIZY d»fE ¨f¸f°IYfSX þ`Àff ±ff Ü CX³fIZY d»fE MÑfBÊRYûIY»f »f`ÔÀf Af USXQf³f þ`Àff WXû¦ff Ü BÀfÀfZ UZ ´fifIÈYd°fIY údá IYû Uf´fÀf ´ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¦f°f dQ³fûÔ EIY ¸fdWX»ff ´fZVfZÔMX, ¸fe³ff Óff A´f³fZ ´fdSXþ³fûÔ IZY Àff±f EIY dQ³f ÀffÔBÊ ffff ³fZÂf d¨fdIY°Àff»f¹f ´fWXbÔ¨feÜ °ff UWXfÔ CX³fIYe ¸fb»ffIYf°f ³fZÂf EUÔ SXZdMX³ff SXû¦f dUVfZ¿fÄf OXfg AfVfe¿f ¸fWXûdf¹ff ÀfZ WXbBÊÜ ´fiV³f--d³f¸³fd»fdJ°f ¸fZÔ ÀfZ IYü³f Àff EIY Àff¦fSX df³ff °fMX IZY WX`? A. V½fZ°f Àff¦fSX B. AûJû°ÀfIY IYf Àff¦fSX C. °fÀf¸ff ³f Àff¦fSX D. ÀffSX¦fÀfû Àff¦fSX CXØfSX- D - ÀffSX¦fÀfû Àff¦fSX ´fiV³f--IYü³f Àfe ³fQe ·fc¸f²¹f SXZJf IYû ffSX ´ffSX IYSX°fe WX`? A. A¸fZþ³f B. ³fe»f C. IYû³¦fû D. AûdSX³fûIYû CXØfSX- C - IYû³¦fû ´fiV³f--dUV½f IYf ÀffÀfZ fOÞXe JfOÞXe IYü³f Àfe WX`? A. I`Y¸fZ IYe JfOÞXe B. ¸f`d¢ÀfIYû IYe JfOÞXe C. RYfSXÀf IYe JfOÞXe D. WXûSX¸fbþ þ»f OX¸føY CXØfSX- B- ¸f`d¢ÀfIYû IYe JfOÞXe ´fiV³f--dUV½f IYe ÀffÀfZ Ad²fIY »f¸ff A³°fÊQZVfe¹f þ»f ¸ff¦fÊ WX`? A. ¸feÀfedÀf´fe ³fQe ´fi¯ff»fe B. ¸fWXf³f Ófe»f C. ÀfZ³MX »fgfSXZ³Àf D. SXfB³f ³fQe CXØfSX- A- ¸feÀfedÀf´fe ³fQe ´fi¯ff»fe ´fiV³f--dUV½f IYe QcÀfSXe ÀffÀfZ DYÔ¨fe ¨fûMXe WX`? A. IY³¨f³f þÔ¦ff B. IZY-2 ( ¦fgfOXdU³f AûdÀMX³f ) C. ³faQf QZUe D. »fWXûMXÀfZ CXØfSX- B. IZY-2 ( ¦fgfOXdU³f AûdÀMX³f ) dIYÀfe EIY ¦f»f°fe IYû fWbX°f ÀfWXfSXf d¸f»f ªff¹fZ °fû UWX Àf¨f ³fWXeÔ f³f ÀfIY°fe AüSX ³f WXe Àf¨f ¦f»f°f WXû ÀfIY°ff W`XÜ ·f»fZ UWX dQJfBÊX ³fWXeÔ QZ°ffÜ Àf¨f WX¸fZVff JOÞXf WXû°ff W`X ·f»fZ WXe CXÀfZ dIYÀfe ·feOXÞ IYf ÀfWXfSXf ³f d¸f»fZ ¢¹fûÔdIY Àf°¹f Af°¸fd³f·fÊSX WXû°ff W`XÜ - ¸fWXf°¸ff ¦ffa²fe Àff¸ff³¹f Äff³f IYf¹fûÊ ´fSX LfÂfûÔ ÀfZ þf³fIYfSXe ´fif~ IYSX³fZ IZY Àff±f WXe dU¿f¹f ÀfZ Àf¸fÔd²f°f LfÂfûÔ ÀfZ ÀfUf»f dIY¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX CX´fdÀ±f°f EÀf.E³f.Àfe. ÀfQÀ¹fûÔ ÀfZ ¨f¨ffÊ WXbBÊ AüSX CX³WXZÔ Vff»ff IZY dUIYfÀf ¸fZÔ AüSX Ad²fIY ¹fû¦fQf³f IYSX³fZ IZY ÀfÔf²f ¸fZÔ Àff±fÊIY ¨f¨ffÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ Vff»ff d³fSXeÃf¯f IZY QüSXf³f ¸fb£¹f øY´f ÀfZ Àfû³fc Àf»fcþf, ÀfÔ°fû¿f ÀffWXc, d¸fd±f»fZVf ²fibU, ¸fûWX³f d³f·ff³fe, SX¸fZVf ´ffÔOXZ¹f, Aþ¹f Vfb¢»f, ßfe¸f°fe ¸fÔþc Vf¸ffÊ , ßfe¸f°fe dVf»ff SXf³fe fûÀf, ÀfbSXZVf Vf¸ffÊ , OXfg ßfe¸f°fe ´fiZ¸f»f°ff d°fUfSXe , ßfe¸f°fe ÀfÔþb»f°ff dÀfÔWX CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ OXfg AfVfe¿f ¸fWXûdf¹ff ³fZ CX³fIYe AfÔJûÔ IYe þfÔ¨f IYSX f°ff¹ff dIY Qû³fûÔ AfÔJûÔ ¸fZÔ »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ ¸fûd°f¹ffdfÔQ WXû³fZ IZY IYfSX¯f ³fþSX ÀffRY ³fWXeÔ WX`Ü AfÔJûÔ ÀfZ ¸fûd°f¹ffdfÔQ d³fIYf»fIYSX »f`ÔÀf ´fi°¹ffSXû´f¯f IYSX³ff WXû¦ff Ü °ff ¸fe³ff Óff EUÔ CX³fIZY ´fdSXþ³fûÔ ³fZ IYWXf Afg´fSXZVf³f IZY ffQ ¨fV¸ff »f¦ff³ff ³ff ´fOÞXZ EZÀff IYûBÊ dUIY»´f WX` ¢¹ff Ü BÀf´fSX OXfg ¸fWXûdf¹ff ³fZ IYWXf dIY ¸fûd°f¹ffdfÔQ Afg´fSXZVf³f ¸fZÔ IZYU»f ´ffÀf ¹ff QcSX IYe IYûBÊ EIY WXe údá NXeIY WXû ´ff°fe WX`Ü QcSX AüSX ´ffÀf IYe údá IZY d»fE ¸füþcQf dUIY»´f ¸f»MXeRYûIY»f »f`ÔÀf WX`, ´fSX ¸f»MXeRYûIY»f »f`ÔÀf ¸fZÔ QcSX EUÔ ´ffÀf IYe ³fþSX d¸f»f þf¹fZ¦fe ´fSX fe¨f IYe ³fþSX ÀffRY ³fWXeÔ SXWX°fe WX`Ü ´fiV³f--·ffSX°f ¸fZÔ, Àf¸fbQie °fMX IYû Lc³fZ Uf»fZ SXfª¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff WX`? A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 CXØfSX- C- 9 ´fiV³f--OXeþ»f IZY SXZ»fUZ BÔþ³f f³ff¹fZ þf°fZ WX`Ô? A. IY´fcSX±f»ff B. ´fZSX¸fcSX C. UfSXf¯fÀfe D. þ¸fVfZQ´fbSX CXØfSX- C- UfSXf¯fÀfe ´fiV³f--kVfIY Àf¸U°fl IYf ´fi±f¸f ¸ffÀf WX`? A. f`ÀffJ B. RY»f¦fb³f C. ¨f`Âf D. ·ffQûÔ CXØfSX- C- ¨f`Âf ´fiV³f--·ffSX°f IZY ÀfÔdU²ff³f IYf dU¨ffSX ÀfUÊ´fi±f¸f dIYÀfIZY õfSXf dQ¹ff ¦f¹ff ±ff? A. ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe B. OXgf fe AfSX A¸fZOXIYSX C. þUfWXSX »ff»f ³fZWXøY D. E¸f.E³f.SXgf¹f CXØfSX- D - E¸f E³f SXgf¹f ´fiV³f--AÀ´fÈV¹f°ff IYû Àf¸ff~ IYSX dQ¹ff WX` AüSX A´f³fZ A·¹ffÀf IYSX³fZ IZY d»fE QÔOX³fe¹f WX`? A. A³fb¨LZQ -15 B. A³fb¨LZQ -16 C. A³fb¨LZQ -17 D. A³fb¨LZQ 15(4) CXØfSX- C - A³fb¨LZQ -17 Af²ffSX dOXMXZ»Àf IZY IYfSX¯f LfÂfûÔ IYû SXdþÀMÑZVf³f ¸fZÔ ´fSXZVff³fe ■ d´fL»fZ Àff»f SXdþÀMÑZVf³f ´fiûÀfZÀf ¸fZÔ dÀfRYÊ Af²ffSX ³fÔfSX ·fSX³ff WXe þøYSXe ±ff »fZdIY³f BÀf Àff»f UZ ³ff¸f, þ³¸f d°fd±f AüSX d»fÔ¦f þ`ÀfZ dUUSX¯f IYe ·fe ¸f`d´fÔ¦f IYSX SXWXZ WX`Ô ´fiUZVf ´fSXeÃff IZY d»fE ´fÔþeIYSX¯f IZY SXf¹f´fbSX ¸fZÔ 12 UeÔ MXfMXf dfd»OXÔ¦f BÔdOX¹ff ÀIcY»f d³ffÔ²f ´fid°f¹fûd¦f°ff VfbøY ■ ·ffSX°f IYe ÀffÀfZ fOÞXe d³ffÔ²f ´fid°f¹fûd¦f°ff MXfMXf dfd»OXÔ¦f BÔdOX¹ff ÀIcY»f d³ffÔ²f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûþ³f Qû ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ dIY¹ff þfE¦ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ MXfMXf Àf¸fcWX ³fZ SXf¹f´fbSX IZY ÀfSXÀU°fe Äff³fûQ¹f dUôf ¸fÔdQSX ÀfSXû³ff VffÀfIYe¹f WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»f ÀfSXû³ff AüSX ´fÔdOX°f d¦fdSXþf VfÔIYSX d¸fßff VffÀfIYe¹f WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»f J»»fSXe ¨füIY ¸fZÔ MXfMXf dfd»OXÔ¦f BÔdOX¹ff ÀIcY»f d³ffÔ²f ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY 12UZÔ ÀfÔÀIYSX¯f IYe VfbøYAf°f IYe WX`Ü BÀf Àff»f ³¹fc BÔdOX¹ff EMX 70 E¯OX ¹fûSX IÔYMÑe¹fcVf³f SXJf ¦f¹ff WX` Vf`dÃfIY ÀfÂf 2017-18 IZY QüSXf³f BÀf ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûþ³f SXf¹f´fbSX ¸fZÔ 2 ·ff¿ffAûÔ ¸fZÔ dIY¹ff þf¹fZ¦ff dWX³Qe, 20 ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ °f±ff AÔ¦fiZþe 30 ÀIcY»fûÔ ¸fZÔÜ ·ffSX°f IYe ÀffÀfZ fOÞXe d³ffÔ²f ´fid°f¹fûd¦f°ff MXfMXf dfd»OXÔ¦f BÔdOX¹ff ÀIcY»f d³ffÔ²f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf ¸fIYÀfQ ÀfZ þf IYBÊ LfÂfûÔ ³fZ ³feMX IYe UZfÀffBMX ¸fZÔ »ffg¦f B³f IYSX³ff ¨ffWXf °fû CX³fIYû Af²ffSX dOXMXZ»Àf IYû »fZIYSX IYBÊ °fSXWX IYe dQ¢IY°fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ ÀfZÔMÑ»f fûOXÊ AfgRY ÀfZIÔYOÑe EþbIZYVf³f ³fZ ¹fcAfBÊOXeEAfBÊ IYe ÀffBMX ÀfZ A·¹fd±fʹfûÔ IZY Af²ffSX dUUSX¯f IYû ¸f`´f dIY¹ff »fZdIY³f IYBÊ LfÂfûÔ IYf SXdþÀMÑZVf³f ³fWXeÔ WXû ´ff¹ffÜ Àfb²ff dVf³ffg¹f ³ff¸f IYe EIY ´f`SXÔMX ³fZ f°ff¹ff dIY d´fL»fZ Àff»f SXdþÀMÑZVf³f Af¹fûþ³f Qû ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ dIY¹ff þfE¦ff AüSX BÀf¸fZÔ QZVf·fSX IZY 250 ÀfZ Ad²fIY VfWXSXûÔ IZY 9500 ÀIcY»fûÔ IZY 4 d¸fd»f¹f³f ÀfZ Ad²fIY LfÂf dWXÀÀff »fZÔ¦fZÜ ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûþ³f AÔ¦fiZþe, dWXÔQe, fÔ¦ff»fe, ¦fbþSXf°fe, °fd¸f»f, ¸fSXfNXe, IY³³fOÞX, AûdOÞX¹ff, °fZ»fb¦fc, ¸f»f¹ff»f¸f, ´fÔþffe, AÀf¸fe AüSX CXQcÊ Àf¸fZ°f IbY»f 13 ·ff¿ffAûÔ ¸fZÔ dIY¹ff þfE¦ffÜ ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY ffSXZ ¸fZÔ WXSXeVf ·fMX, fifÔOX IYÀMXûdOX¹f³f, MXfMXf ÀfÔÀf ³fZ IYWXf, WXSX Àff»f MXfMXf dfd»OXÔ¦f BÔdOX¹ff ÀIcY»f d³ffÔ²f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYû QZVf·fSX IZY ÀIcY»fûÔ ÀfZ CX°ÀffWXe ´fid°fdIiY¹ffEÔ d¸f»f SXWXe WX`ÔÜ ´fid°f·ffd¦f°ff ¸fZÔ UÈdî WXû³ff BÀf ff°f IYf ÀfÔIZY°f WX` dIY BÀfÀfZ ÀIcY»fe LfÂfûÔ ´fSX ÀfIYfSXf°¸fIY AÀfSX ´fOÞX SXWXf WX`Ü ¸fbÓfZ ´fcSXf ¹fIYe³f WX` dIY BÀf U¿fÊ IYf ±fe¸f k³¹fc BÔdOX¹ff EMX 70 EÔOX ¹fûSX IÔYMÑe¹fcVf³fl ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ SXf¿MÑX d³f¸ffʯf IYe ·ffU³ff IYf ÀfÔ¨ffSX IYSXZ¦ffÜ Afþ IYe ´fePÞXe IYû ÀfWXe dQVff AüSX ´fiû°ÀffWX³f d¸f»fZ °fû CX³f¸fZÔ Àf¸ffþ IYû fQ»f³fZ IYe þfQÊÀ°f Ãf¸f°ff WX`Ü ´fiûÀfZÀf ¸fZÔ dÀfRYÊ Af²ffSX ³fÔfSX ·fSX³ff WXe þøYSXe ±ff »fZdIY³f BÀf Àff»f UZ ³ff¸f, þ³¸f d°fd±f AüSX d»fÔ¦f þ`ÀfZ dUUSX¯f IYe ·fe ¸f`d´fÔ¦f IYSX SXWXZ WX`Ô dþÀfÀfZ IYBÊ LfÂfûÔ IYû AÀfbdU²ff IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf AüSX CX³fIYf ´fÔþeIYSX¯f ³fWXeÔ WXû ÀfIYfÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY ¸ff¸fc»fe dOXMXZ»f ·fe ¸f`¨f ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX SXdþÀMÑZVf³f ³fWXeÔ WXû ´ff¹ffÜ IYBÊ LfÂfûÔ IYû ¸fZÀfZþ d¸f»ff IYe CX³fIYf Af²ffSX dOXMXZ»Àf ¸f`¨f ³fWXeÔ IYSX SXWXf WX`Ü EIY ´f`SXÔMX ³fZ f°ff¹ff, ¸f`Ô SXdþÀMXSX IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXf WXcÔ »fZdIY³f ¸fZÀfZþ Af SXWXf WX` dIY þZÔOXSX AüSX OXZMX AfgRY f±fÊ ¸f`¨f ³fWXeÔ IYSX SXWXf WX` þfdIY ¸f`Ô BÀfIYû °fe³f ffSX UZdSXRYfBÊ IYSXUf ¨fbIYf WXcÔÜ BÀf ´fSX EIY ÀfefeEÀfBÊ ´fiUöYf ³fZ IYWXf dIY °fIY³feIYe Jfd¸f¹ffÔ ÀffBMX ´fSX ·ffSXe MÑ`dRYIY IZY IYfSX¯f WX`Ü ´fiUöYf ³fZ f°ff¹ff, A¦fSX LfÂf SXdþÀMÑZVf³f ´fiûÀfZÀf ´fcSXf IYSX³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f SXWX°fZ WX`Ô °fû CX³fIYû §ffSXf³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWXfÔ ´fWX»fZ AfAû AüSX ´fWX»fZ ´ffAû þ`Àff ¸ff¸f»ff ³fWXeÔ WX`Ü LfÂfûÔ IZY ´ffÀf SXdþÀMÑZVf³f IZY d»fE IYfRYe Àf¸f¹f WX`Ü UZ EIY ¹ff Qû dQ³f ffQ IYûdVfVf IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY E¸ffefeEÀf AüSX feOXeEÀf ¸fZÔ QfdJ»fZ IZY d»fE WXû³fZ Uf»fZ ³f`Vf³f»f Ed»fdþdfd»fMXe IY¸f EÔMÑZÔÀf MXZÀMX (³feMX)-2018 IYf ³fûdMXdRYIZYVf³f ¦fb÷YUfSX IYû þfSXe WXû ¦f¹ffÜ ³feMX IZY d»fE 9 ¸ff¨fÊ 2018 °fIY AfUZQ³f dIYE þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fiUZVf ´fSXeÃff 6 ¸fBÊ IYû WXû¦feÜ ÀfZÔMÑ»f fûOXÊ AfgRY ÀfZIÔYOXSXe EþbIZYVf³f (ÀfefeEÀfBÊ) IYû þVf´fbSX IZY ÀfSX´fÔ¨f IZY Af¦fiWX ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ Qe ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IYe ÀUeIÈYd°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSÜ ´fiQZVf IZY þVf´fbSX dþ»fZ IZY ´fNXfSXe ÃfZÂf IYe ´fWXfOÞXe IYûSXUf fWXb»f QcSXÀ±f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f Q³f¦fSXe IZY ÀfSX´fÔ¨f ¸f§f³f SXf¸f AüSX CX´f-ÀfSX´fÔ¨f þb¦f³fcSXf¸f ¹ffQU ³fZ Afþ ´fWX»fe ffSX LØfeÀf¦fPÞX IYe dU²ff³fÀf·ff ´fWXbÔ¨fIYSX dU²ff³fÀf·ff IYe IYfSXÊUfBÊ IYf AU»fûIY³f dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ÀfZ dU²ff³fÀf·ff ´fdSXÀfSX dÀ±f°f CX³fIZY IYf¹ffÊ»f¹f IYÃf ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX JfQe EUÔ ¦fif¸fûôû¦f fûOXÊ IZY A²¹fÃf IÈY¿¯f IbY¸ffSX SXf¹f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ Àfüþ³¹f ¸fb»ffIYf°f IYeÜ ÀfSX´fÔ¨f ¸f§f³fSXf¸f ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû f°ff¹ff dIY U¿fÊ 2004 ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀU¹fÔ Q³f¦fSXe ¦ffÔU IZY ³fþQeIY ¸ff¯OX ³fQe ´fSX d³fd¸fÊ°f ´fb»f IYf »fûIYf´fʯf IYSX³fZ Q³f¦fSXe AfE QZUZ³Qi ¦fb~f, Àff¸ffdªfIY IYf¹fÊIY°ffÊ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ´f`SXe, ÀfûÔPXcSX AüSX ¸fWXf³fQe IZY °fMX ´fSX dÀ±f°f ´ffU³f ³f¦fSXe SXfdþ¸f ¸fZÔ ´fid°fU¿fÊ IbYÔ·f ¸fZ»ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf°ff WX`Ü ¸ff§f ´fcd¯fʸff ÀfZ ¸fWXfdVfUSXfdÂf °fIY Af¹fûdþ°f Af¹fûdþ°f BÀf ·f½¹f AüSX dQ½¹f IbYÔ·f ¸fZÔ QZVf ·fSX ÀfZ »ffJûÔ ßfðf»fb ¹fWXf ´fWXbh¨f°fZ WX` AüSX dÂfUZ¯fe ÀfÔ¦f¸f ¸fZÔ À³ff³f IYSX ´fb¯¹f »ff·f AdþÊ°f IYSX°fZ WX`Ü BÀf QüSXf³f ¹fWXfÔ QZVf ·fSX ÀfZ WXþfSXûÔ Àff²fb, ÀfÔ°f ¸fWXf¸fÔOX»fZV½fSX,¸fWXf°¸ffAûÔ IYf ¹fWXfÔ Af³ff WXû°ff WX`Ô, þWXf UZ A´f³fe A¸fÈ°fUf¯fe IYe U¿ffÊ IYSX QZVf ·fSX ÀfZ AfE ßfðf»fbAûÔ IYf ¸ff¦fÊQVfʳf IYSX°fZ WX`ÔÜ ¹fWX Af¹fûþ³f A´f³fZ Af´f ¸fZÔ A³fcNXf WX` ¢¹fûÔdIY ¹fWX ÀfSXIYfSXe Af¹fûþ³f WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX ´fiQZVf IZY ²f¸fÊÀU IÈYd¿f EUÔ dÀfÔ¨ffBÊ ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f IYe ´fWX»f ´fSX BÀf Af¹fûþ³f IZY d»fE fIYf¹fQf IYf³fc³f f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþÀfZ LØfeÀf¦fPÞX dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ´ffÀf dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀfØff´fÃf AüSX dU´fÃf Qû³fûÔ Q»fûÔ IZY dU²ff¹fIYûÔ ³fZ ´fbSXf°f³f IYf»f ÀfZ BÀfe d°fd±f ´fSX ¨f»fZ Af SXWXZ ¸fZ»ff IYû IbYÔ·f ÀUøY´f ´fiQf³f IYSX³fZ IYe Af²ffSXdVf»ff SXJe WX`Ü BÀf SXfdþ¸f IbYÔ·f ¸fZÔ õfdSXIYf ´feNXf²feV½fSX þ¦f°f¦fb÷Y VfÔIYSXf¨ff¹fÊ ÀUf¸fe ÀUøY´ff³fÔQ ÀfSXÀU°fe þe ¸fWXfSXfþ, ´fbSXe ±fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ þVf´fbSX dþ»fZ IYe QcSXÀ±f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IZY ÀfSX´fÔ¨f AüSX CX´f-ÀfSX´fÔ¨f ÀfZ d¸f»fIYSX ´fiÀf³³f°ff ´feNXf²feV½fSX VfÔIYSXf¨ff¹fÊ d³f›»ff³fÔQ ÀfSXÀU°fe þe ¸fWXfSXfþ IYf d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ Af¦f¸f³f WXû°ff SXWXf WX`Ü IbYL »fû¦fûÔ ³fZ BÀf Af¹fûþ³f IYû IbYÔ·f IYWX³fZ ´fSX Af´fdØf þ°ffBÊ ±fe dþÀf ´fSX ÀfSXIYfSX ³fZ IbYÔ·f IZY Af¦fZ IY»´f VfQ þûOÞX dQ¹ffÜ ´fSXÔ°fb þ¦f°f¦fb÷Y VfÔIYSXf¨ff¹fÊ ÀUf¸fe ÀUøY´ff³fÔQ ÀfSXÀU°fe þe ¸fWXfSXfþ ³fZ ÀU¹fÔ BÀf Af´fdØf IYû JfdSXþ IYSX dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dÂfUZ¯fe ÀfÔ¦f¸f IYe dþÀf ´ffU³f ²fSXf ¸fZÔ WXþfSXûÔ Àff²fb,ÀfÔ°f-¸fWXf°¸ffAûÔ õfSXf ¸ff³fU IY»¹ff¯f AüSX ²f¸fÊ IYe dVfÃff Qe þf°fe WX` CXÀfZ ´fiIYMX IYe AüSX fOÞXe Af°¸fe¹f°ff IZY Àff±f CX³fÀfZ ¦ffÔU IYf WXf»f-¨ff»f ´fcLfÜ ÀfSX´fÔ¨f ¸f§f³f SXf¸f ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfZ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ¸fb£¹ff»f¹f Q³f¦fSXe ÀfZ Àfb»fZÀff °fIY 11 dIY»fû¸feMXSX ÀfOÞXIY IYf d³f¸ffʯf IYSXf³fZ IYf Af¦fiWX dIY¹ffÜ ¸f§f³fSXf¸f ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû f°ff¹ff dIY BÀf ÀfOÞXIY IZY f³f³fZ ÀfZ dUIYfÀfJ¯OX ¸fb£¹ff»f¹f f¦fe¨ff IYe QcSXe 140 dIY»fû¸feMXSX ÀfZ §fMXIYSX ¸ffÂf 42 dIY»fû¸feMXSX WXû þfE¦feÜ A·fe Q³f¦fSXe AüSX AfÀf´ffÀf IZY ¦ffÔUûÔ IZY ¦fif¸fe¯fûÔ IYû f¦fe¨ff þf³fZ IZY d»fE Q³f¦fSXe ÀfZ »fb¯OÑf-SX§fb³ff±f´fbSX WXû°fZ WXbE f¦fe¨ff þf³ff ´fOÞX°ff WX`, dþÀf¸fZÔ ´fcSXZ dQ³f IYf Àf¸f¹f »f¦f þf°ff WX`Ü ¹fdQ ¹fWX ÀfOÞXIY f³f þf°fe WX`, °fû Q³f¦fSXe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ÀfdWX°f AfÀf´ffÀf IYe »f¦f·f¦f 12 ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¦fif¸fe¯fûÔ IYû IYfRYe ÀfWXcd»f¹f°f WXû þfE¦feÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ´fWX»fe ffSX dU²ff³fÀf·ff AfE ÀfSX´fÔ¨f ¸f§f³fSXf¸f IZY Af¦fiWX ´fSX BÀf ÀfOÞXIY IZY d³f¸ffʯf IYe ÀUeIÈYd°f °f°IYf»f ´fiQf³f IYSX QeÜ ´fSXeÃff IYSXUf³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe Qe ¦fBÊ WX`Ü AfUZQ³f IZY d»fE Af²ffSX IYfOXÊ ³fÔfSX Ad³fUf¹fÊ WXû¦ffÜ WXf»ffÔdIY þ¸¸fc- IYV¸feSX, AÀf¸f AüSX ¸fZ§ff»f¹f ¸fZÔ BÀfÀfZ LcMX Qe ¦fBÊ WX`Ü E³fAfSXAfBÊ IYû AfUZQ³f IZY d»fE Af²ffSX IZY dUIY»´f IZY øY´f ¸fZÔ ´ffÀf´fûMXÊ ³fÔfSX IYf dUIY»´f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü RYfgSXZ³f ³f`Vf³f»Àf, AûUSXÀfeþ dÀfdMXþ³Àf AfgRY BÔdOX¹ff (AûÀfeAfBÊ) AüSX ´fÀfʳÀf AfgRY BÔdOX¹f³f AûdSXdþ³Àf (´feAfBÊAû) IZY d»fE ´ffÀf´fûMXÊ ³fÔfSX Ad³fUf¹fÊ WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f Ad²fIYfSXe IYe ·f°feÊ IZY d»fE QÀ°ffUZþ Àf°¹ff´f³f 13 IYû ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe SXf¿MÑXe¹f ¦fif¸fe¯f SXûþ¦ffSX ¦ffSXÔMXe ¹fûþ³ff IZY °fWX°f dþ»ff EUÔ þ³f´fQ À°fSX ´fSX dSXöY ´fQûÔ IYe ÀfÔdUQf ·f°feÊ WXZ°fb dUÄff´f³f þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff ±ffE dþÀfIZY °fWX°f Àf¸f³U¹fIY ;dVfIYf¹f°f d³fUfSX¯fð IYf¹fÊIiY¸f Ad²fIYfSXeE ÀfWXf¹fIY ´fiû¦fif¸fSX EUÔ »fZJf´ff»f ´fQ IZY d»fE 13 dQÀfÔfSX 2017 IYû IYüVf»f ´fSXeÃff Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ ±feÜ BÀf IYüVf»f ´fSXeÃff ¸fZÔ IYf¹fÊIiY¸f Ad²fIYfSXe IZY Aþþf dUIY»ffÔ¦f ´fQ IZY d»fE IYûBÊ A·¹f±feÊ CX´fdÀ±f°f ³fWXeÔ WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¸fZdSXMX Àfc¨fe ¸fZÔ Aþþf ´fiU¦fÊ WXZ°fb VfZ¿f 5 A·¹fd±fʹfûÔ IYû ¨f¹f³f Àfd¸fd°f IZY d³f¯fʹff³fbÀffSX QÀ°ffUZþ Àf°¹ff´f³f EUÔ IYüVf»f ´fSXeÃff IZY d»fE Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY d»fE 13 RYSXUSXe IYû ÀfbfWX 11 fþZ ÀfZ CXöY ´fQ IZY d»fE dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ¸fWXfÀf¸fbÔQ ¸fZÔ QÀ°ffUZþ Àf°¹ff´f³f EUÔ IYüVf»f ´fSXeÃff Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ WX`Ü dþÀfIZY d»fE A·¹fd±fʹfûÔ IYû fb»ffUf ´fÂf þfSXe dIY¹ff þfE¦ffÜ A·¹fd±fʹfûÔ IYû QÀ°ffUZþ Àf°¹ff´f³f AüSX IYüVf»f ´fSXeÃff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXû³fZ IZY d»fE fb»ffUf ´fÂf ·fZþf þf SXWXf WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfZ d¸f»fZ AfSXÔ¦f ¸fWXfdUôf»f¹f IZY dUôf±feÊ SXf¹f´fbSXÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ÀfZ ¹fWXfÔ dUÀf ´fdSXÀfSX ¸fZÔ SXf¹f´fbSX dþ»fZ IZY AfSXÔ¦f dÀ±f°f VffÀfIYe¹f fQie´fiÀffQ IY»ff, Ufd¯fª¹f EUÔ dUÄff³f ¸fWXfdUôf»f¹f IZY dUôfd±fʹfûÔ ³fZ Àfüþ³¹f ¸fb»ffIYf°f IYeÜ dU²ff¹fIY ³fUe³f ¸ffIYʯOXZ¹f ·fe BÀf AUÀfSX ´fSX CX´fdÀ±f°f ±fZÜ dU²ffd±fʹfûÔ ³fZ dUÀf IYe IYfSXÊUfBÊ IYf AU»fûIY³f ·fe dIY¹ffÜ Àf³ff°f³f ²f¸fÊ IYe EIY°ff IYf ´fdSX¨ff¹fIY W`X SXfdªf¸f IbaY·f IbYÔ·f IYWX³fZ ´fSX dIYÀfe °fSXWX IYe Af´fdØf ³fWXeÔ WXû³fe ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ À´fá øY´f ÀfZ IYWXf dIY Àf³ff°f³f ²f¸fÊ ¸fZÔ CX³WXZÔ VfÔIYSXf¨ff¹fÊ IYe ¸ff³¹f°ff d¸f»fe WX`, BÀf ³ff°fZ ¸f`Ô BÀf Af¹fûþ³f IYû IbYÔ·f IZY øY´f ¸fZÔ ´fi¸ffd¯f°f IYSX°fZ WX`Ü ´fSXÔ´fSXf³fbÀffSX SXfdþ¸f IbYÔ·f IYf Vfb·ffSXÔ·f ¸ff§f ´fcd¯fʸff dQ³f ·f¦fUf³f SXfþeU »fû¨f³f IYe ´fcþf A¨fʳff IYSX dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf IYSX°fZ WX`Ü BÀf Af¹fûþ³f IYe EIY ÀffÀfZ A¨Le ff°f ¹fWX WX` dIY IYfeSX ´fÔ±f, Àf°f³ff¸f ´fÔ±f ÀfdWX°f Àf·fe ´fÔ±f IZY ²f¸fʦfb÷Y EIY ¸fÔ¨f ´fSX dUSXfþ¸ff³f WXû°fZ WX`ÔÜ ¹fWX úV¹f A´f³fZ Af´f ¸fZÔ Aòb°f WXû°ff WX`Ü þfd°fUfQ IYe IbYSXed°f¹ff ¹fWXf dQJfBÊ ³fWXe ´fOÞX°feÜ ¹fWXf Àf`IYOÞXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ³ff¦ff Àff²fb ·fe ´fWXbÔ¨f°fZ WX`ÔÜ Àf·fe Àff²fb-ÀfÔ°fûÔ IZY d»fE AÀ±ffBÊ Afßf¸f U IbYdMX¹ff ´fiVffÀf³f f³ffIYSX QZ°fe WX`Ü þWXfÔ ßfðf»fb¦f¯f A´f³fZ ¦fb÷YAûÔ IZY Àff±f Àf°ÀfÔ¦f IYSX°fZ WX`Ü ¹fWXf EIY A¨Le ff°f AüSX WX`Ü ¹fWXf ÀfÔ°f Àf¸ff¦f¸f ¸fZÔ Àf·fe ÀfÔ°f A´f³fZ-A´f³fZ dU¨ffSX,´fiU¨f³f ffSXe-ffSXe ÀfZ SXJ°fZ WX`Ü ßfðf»fb dIYÀfe ·fe Àf¸f¹f ÀfÔ°f Àf¸ff¦f¸f ´fWXbÔ¨fZ A¸fÈ°f øY´fe Äff³f AUV¹f WXe ´fif~ WXû°ff WX`Ü IbYÔ·f IZY AÔd°f¸f dQ³f ¸fWXfdVfUSXfdÂf ´fSX AÔd°f¸f VffWXe À³ff³f IZY d»fE WXþfSXûÔ Àff²fb ÀfÔ°fûÔ IYe ·f½¹f Vfû·ff¹ffÂff SXfdþ¸f ³f¦fSX IYf ·fi¸f¯f IYSX°fe WX`Ü BÀf Vfû·ff ¹ffÂff IYe A¦fbUfBÊ ³ff¦ff Àff²fb IYSX°fZ WX`Ô,·fi¸f¯f ´f›f°f UZ dÂfUZ¯fe ÀfÔ¦f¸f ¸fZÔ À³ff³f IYSX IbYÔ·f IYf Àf¸ff´f³f IYSX°fZ WX`ÔÜ BÀf dQ³f »f¦f·f¦f 5 »ffJ ßfðf»fb SXfdþ¸f ´fWXbÔ¨f°fZ WX`Ü BÀf SXfdþ¸f IbYÔ·f IYû ³f¹ff ÀUøY´f ´fiQf³f IYSX dUV½f ´fMX»f IZY Àf¸fÃf SXJ³fZ Uf»fZ LØfeÀf¦fPÞX ´fiQZVf IZY ²f¸fÊÀU,IÈYd¿f EUÔ þ»f ÀfÔÀff²f³f ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f IYWX°fZ WX`Ô dIY LØfeÀf¦fPÞX IYe ¹fWX ²fSXf ´fbSXf-ÀfÔ´fQf ÀfZ ´fdSX´fc¯fÊ WX` Ü ¹fWXfÔ IYe ²ffd¸fÊIY EZd°fWXfdÀfIY ¸ff³¹f°ffEÔ þû WX` CXÀfZ Qbd³f¹ff IZY Àff¸f³fZ »ff³fZ IYf WX¸f³fZ ´fi¹ffÀf dIY¹ff WX`Ü ¹fWXfÔ ´fSX ¸f`Ô LØfeÀf¦fPÞX IYe ´fSXÔ´fSXf IYf CX»»fZJ IYSX³ff CXd¨f°f Àf¸fÓf°ff WXcÔ dþÀf¸fZ ¸ff³¹f°ff³fbÀffSX ¸ff¸ff A´f³fZ ·ffÔþZ IYû ´f`SX ³fWXeÔ Lc³fZ QZ°fZÜ BÀfIZY ´feLZ ´fi·fb SXf¸f IYe IYWXf³fe WX`Ü WXSX ¸ff¸ff A´f³fZ ·ffÔþZ IYû ´fi·fb SXf¸f IZY ÀU÷Y´f ¸fZÔ QZJ°ff WX`Ü ¹fWX LØfeÀf¦fPÞX UfdÀf¹fûÔ IZY Af¨fSX¯f ¸fZÔ WX`Ü WX¸f EZÀfZ EZd°fWXfdÀfIY ²ffd¸fÊIY À±f»fûÔ IYû CX³fIYe ´fWX¨ff³f Qbd³f¹ff IYû f°ff³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ dUd·f³³f ¸fWXû°ÀfUûÔ IYf Af¹fûþ³f ·fe IYSX°fZ WX`Ü fÈþ¸fûWX³f ³fZ IYWXf dIY ²ffd¸fÊIY ¸ff³¹f°ffAûÔ IZY A³fbÀffSX B»ffWXfffQ WXdSXõfSX þ`ÀfZ °fe±fÊ ²ff¸f IYe A´f³fe ¸fWXØff WX`Ü ´fSXÔ°fb SXfª¹f IYe fWXb°f ÀfZ ¦fSXef »fû¦f UWXf þf³f ÀfIY³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f ³fWXe WX`Ü UZ »fû¦f A´f³fZ IY¸fÊIYfÔOX SXfdþ¸f IYe dÂfUZ¯fe ÀfÔ¦f¸f ¸fZÔ WXe IYSX°fZ WX`Ü d¨fÂfû°´f»ff ¹ff³fe ¸fWXf³fQe ¸f`¹ff IZY °fMX ´fSX WXdSXõfSX IYe °fSXWX WXe ¦fÔ¦ff AfSX°fe IYf Af¹fûþ³f WXû°ff WX`Ü dþÀf¸fZ WXþfSXûÔ ßfðf»fb Vffd¸f»f WXû°fZ WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ WX¸f³fZ ´fbSXf°f³f IYf»f ÀfZ ¨f»fe Af SXWXe SXfdþ¸f IYe ´fSXÔ´fSXf ÀfZ Àf·fe IYû AU¦f°f IYSXf¹ff WX` AüSX B»ffWXfffQ -WXdSXõfSX IYe °fSXWX BÀfIYe ¸fWXØff IYû ·fe WX¸f f°ff SXWXZ WX`Ü Àf³ff°f³f ²f¸fÊ IZY ²ffd¸fÊIY °fe±fÊ IZY øY´f ¸fZÔ SXfþe¸f IYû Af »fû¦f þf³f³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ