Views
9 months ago

5 feb

uks,Mk@cqyUn'kgj

uks,Mk@cqyUn'kgj â×æ¿æÚU xkft;kckn] lkseokj 5 iQjojh 2018 ãé·¤é× çâ´ã ·Ô¤ ¥´çÌ× â´S·¤æÚU ×ð´ ·ñ¤ÚUæÙæ Âãé´¿ð ×éØ×´˜æè Øô»è Ùô°ÇæÐ âæ´âÎ ãé·¤é× çâ´ã ·¤ô ¥´çÌ× çßÎæ§ü ÎðÙð ÚUçßßæÚU ·¤ô ©ˆ ÌÚU ÂýÎðàæ ·Ô¤ ×é Ø×´˜æè Øô»è ¥æçΈ ØÙæÍ ·ñ¤ÚUæÙæ Âãé´¿ð ÍðÐ ¥Õ âô×ßæÚU ·¤ô »ëã×´˜æè ÚUæÁÙæÍ çâ´ã ·ñ¤ÚUæÙæ ¥æ°´»ðÐ ÚUæÁÙæÍ çâ´ã Ùð Ü´Õð â×Ø Ì·¤ âæ´âÎ ãé·¤é× çâ´ã ·Ô¤ âæÍ ç×Ü·¤ÚU ÚUæÁÙèçÌ ·¤è ãñÐ ßãè´, »ëã×´˜æè ·Ô¤ ¥æÙð ·¤è âê¿Ùæ ·Ô¤ ÕæÎ ÂéçÜâ-ÂýàææâÙ Ùð ÌñØæçÚUØæ´ àæéM¤ ·¤ÚU Îè ÍèÐ ÚUæÁÙæÍ çâ´ã ¥ÂÙð ÂéÚUæÙð âæÍè ãé·¤é× çâ´ã ·¤ô Ÿæhæ´ÁçÜ ÎðÙð âæð×ßæÚU ·¤ô ãðÜè·¤æòŒ ÅUÚU âð âéÕã âæɸð vv ÕÁð Ì·¤ Âãé´¿ð´»ðÐ ©Ù·¤æ ãðÜè·¤æòŒ ÅUÚU ·ñ¤ÚUæÙæ ·Ô¤ §´ÅUÚU ·¤æòÜðÁ ×ð´ ©ÌÚUð»æÐ ßãè´, âæ´âÎ ãé·¤é× çâ´ã ·Ô¤ çÙÏÙ ÂÚU àæô·¤ â´ßðÎÙæ ÃØQ¤ ·¤ÚUÙð ·ñ¤ÚUæÙæ Âãé´¿ð ×éØ×´˜æè Øô»è ¥æçΈØÙæÍ §Üæ·Ô¤ ×ð´ âǸ·¤ô´ ·¤è ÎéÎüàææ ¥õÚU »´Î»è ·Ô¤ ÉðÚU Îð¹ ÙæÚUæÁ ãô »° ÍðÐ ãðÜèÂñÇ âð ·¤éÀ ç·¤×è ÎêÚUè ·¤æÚU âð ÌØ ·¤ÚUÙð ×ð´ ©Ù·¤æ ·¤æçȤÜæ ÏêÜ ·Ô¤ »éÕæÚU ×ð´ çƒæÚU »ØæÐ âè°× Ùð §âð Üð·¤ÚU âãæÚUÙÂéÚU ·¤ç×àÙÚU ·¤è ×õÁêλè ×ð´ àææ×Üè ·Ô¤ ¥È¤âÚUô´ ·¤ô Á×·¤ÚU ÜÌæǸæÐ âÌ ÜãÁð ×ð´ ©‹ ãð´ âǸ·¤ ß âȤæ§ü ·¤è ãæÜÌ ÌéÚU´Ì âéÏæÚUÙð ·¤è çãÎæØÌ ÎèÐ ·¤æÚU ×ð´ ¥æ»ð ·¤è âèÅU ÂÚU ÕñÆð Øô»è vz ç×ÙÅU ×ð´ ãè ÕÎãæÜ ·ñ¤ÚUæÙæ ·¤è ·¤ãæÙè â×Ûæ »°Ð ÚUæSÌð ×ð´ ·¤§ü Á»ã âǸ·¤ ÅUêÅUè With Best Compliments Akash Manish Ph.: (O)2801108, :(M)9350278217, 9212493409 ÍèÐ ÏêÜ ·¤æ »éÕæÚU ©Æ ÚUãæ ÍæÐ ·¤SÕð ×ð´ ·¤êǸð ·Ô¤ ÉðÚU ÍðÐ Øã âÕ Îð¹·¤ÚU Øô»è »éSâð ×ð´ ¥æ »°Ð ©‹ ãô´Ù ¥È¤âÚUô´ âð ·¤ãæ ç·¤ ÏêÜ ÚUô·¤Ùð ·¤ô âǸ·¤ ÂÚU ÂæÙè ·¤æ çÀǸ·¤æß €UØô´ Ùãè´ ·¤ÚUæØæ »ØæÐ Çè°× ·Ô¤ ÕæÚUð ×ð´ ÂêÀæ Ìô ßã Àé^è ÂÚU ÍðÐ âãæÚUÙÂéÚU ·¤ç×àÙÚU Îè·¤ ¥»ýßæÜ ·¤è ×õÁêλè ×ð´ ·ñ¤ÚUæÙæ °âÇè°× âæ×Ùð ¥æ° Ìô ©Ù·¤ô ȤÅU·¤æÚU Ü»æÌð ãé° âÌ ÜãÁð ×ð´ ÌéÚU´Ì âȤæ§ü §´ÌÁæ× ÎéL¤SÌ ·¤ÚUæÙð ¥õÚU ÅUêÅUè âǸ·¤ Æè·¤ ·¤ÚUæÙð ·¤è çãÎæØÌ ÎèÐ ·ñ¤ÚUæÙæ âæ´âÎ ãé·¤× çâ´ã ·¤æ Ùô°Çæ ·Ô¤ ÁðÂè ãæòçSÂÅUÜ ×ð´ àæéR¤ßæÚU ·¤è àææ× Õè×æÚUè ·Ô¤ ¿ÜÌð çÙÏÙ ãô Sharda Safe Co. Mfrs. of: High Class Steel &Wooden Furniture Deals in : Double Bed, single Bed, Table, Almirah , Plastic Furniture, T.V.Trolly, Dressing Table,Glass Table, Mattress, Pillow, Mattress Cover etc. 191/A, Ramte Ram Road , Opp. Veterinaey Hospital, Gzb. »Øæ ÍæÐ ©Ù·Ô¤ ¥´çÌ× â´S·¤æÚU ×ð´ ×éØ×´˜æè Øô»è ¥æçΈØÙæÍ, ÚUæ’Ø×´˜æè âéÚUðàæ ÚUæ‡ææ, ×´˜æè âÌèàæ ×ãæÙæ, Âêßü ÂýÎðàæ ¥Š Øÿæ Üÿ×è·¤æ´Ì ßæÁÂð§ü, âæ´âÎ ÚUæƒæß Ü¹ÙÂæÜ â×ðÌ ÖæÁÂæ ·Ô¤ ·¤§ü ·¤gæßÚU ÙðÌæ Âãé´¿ð ÍðÐ àææ× ·¤ô ÖæÁÂæ ÂýÎðàæ ¥ŠØÿæ Çæò€UÅUÚU ×ãð´Î÷ ÙæÍ Âæ´ÇðØ, ÂýÎðàæ â´»ÆÙ ×´˜æè âéÙèÜ Õ‘¿è âð Îéc·¤×ü ·¤æ ¥æÚUôÂè ç»ÚUUÌæÚU »ýðÅUÚU Ùô°ÇæÐ âêÚUÁÂéÚU ÂéçÜâ Ùð ÕèÌð w~ ÁÙßÚUè ·¤ô âð€UÅUÚU §üÅUæ °·¤ ×ð´ ÚUãÙð ßæÜè Õ‘¿è ·Ô¤ âæÍ Îéc·¤×ü ·¤ÚUÙð ßæÜð ¥æÚUôÂè ·¤ô ç»ÚUUÌæÚU ç·¤Øæ ãñÐ ÂéçÜâ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ç»ÚUUÌæÚU ¥æÚUôÂè Âð´ÅUÚU ·¤æ ·¤æ× ·¤ÚUÌæ ãñÐ ¥æÚUôÂè Ùð ÂéçÜâ ·¤ô ÕÌæØæ ç·¤ Ùàæð ·¤è ãæÜÌ ×ð´ Õ‘¿è ·Ô¤ ƒæÚU ¥æ »Øæ ¥õÚU ƒæÅUÙæ ·¤ô ¥´Áæ× Îð çÎØæÐ ÂéçÜâ Ùð ¥æÚUôÂè ·¤ô ÎôSÌ ·Ô¤ ƒæÚU ÁæÌð â×Ø ç»ÚUUÌæÚU ç·¤Øæ ãñÐ ÂéçÜâ Ùð ¥æÚUôÂè ·¤ô ÁðÜ ÖðÁ çÎØæ ãñÐ âêÚUÁÂéÚU ·¤ôÌßæÜè ÿæð˜æ ·Ô¤ âð€UÅUÚU §üÅUæ °·¤ ×ð´ ¥ÂÙè ÙæÙè ·Ô¤ âæÍ ÚUãÙð ßæÜè x ßáü ·¤è Õ‘¿è ·Ô¤ âæÍ ÕÜ户¤æÚU ·¤ÚUÙð ßæÜð ¥æÚUôÂè ¥çÙÜ Âé˜æ ·¤æ‹Ìæ ÂýâæÎ çÙßæâè »æ´ß ç·¤ÌõÜè çÁÜæ ã×èÚUÂéÚU ·¤ô ÂéçÜâ Ùð ¥ÂÙð ÎôSÌ ·Ô¤ ƒæÚU ×ð´ çÀÂÙð ·Ô¤ ÎõÚUæÙ ç»ÚUUÌæÚU ·¤ÚU çÜØæ ãñÐ ÂéçÜâ ·¤ô ¥æÚUôÂè Ùð ÂêÀÌæÀ ×ð´ ÕÌæØæ ç·¤ ƒæÅUÙæ ßæÜð çÎÙ ßô àæÚUæÕ ·Ô¤ Ùàæð ×ð´ Íæ ß Õ‘¿è ×ðÚUð âæ×Ùð ¥æ »§üÐ Õ‘¿è ·¤ô ¥·Ô¤Üæ Îð¹·¤ÚU Ùàæð ·¤è ãæÜÌ ×ð´ Õ‘¿è ·Ô¤ âæÍ Îéc·¤×ü ·¤è ƒæÅUÙæ ·¤ô ¥´Áæ× çÎØæ ÍæÐ »õÚUÌÜÕ ãñ ç·¤ ç·¤ âð€UÅUÚU §üÅUæ °·¤ ×ð´ x ßáü Õ‘¿è ¥ÂÙè ÙæÙè ·Ô¤ âæÍ ÚUãÌè Íè Õ‘¿è âô×ßæÚU ÎôÂãÚU ×ð´ ÙæÙè Õ‘¿ô´ ·¤ô ƒæÚU ×ð´ ¥·Ô¤Üæ ÀôǸ ·¤ÚU ·¤éÀ âæ×æÙ ÜðÙð Îé·¤æÙ ÂÚU »§ü ãé§ü ÍèÐ Jitender sharma Mob. 9953777872 Õ´âÜ, çßÏæØ·¤ ´·¤Á çâ´, ×´˜æè ÖêÂð´Îý çâ´, âæ´âÎ ·¤é´ßÚU ÖÚUÌð´Îé ¥õÚU ×´˜æè Ï×ü çâ´ã âñÙè ©‹ãð´ Ÿæh´ÁçÜ ÎðÙð »° ÍðÐ K.S.Foam gekjs ;gka lHkh izdkj ds Qkse o dks;j ds xn~ns lksQk lhV o VksVy lksQk eSVhfj;y mfpr jsVks ij miyC/k gSA x, ÚU×Ìð ÚUæ× ÚUôÇ, Ö»Ì çâ´ã ×æç·¤üÅU ·Ô¤ âæ×Ùð, (ÂæÙè ·¤è ÅU´·¤è ·Ô¤ Âæâ) »æçÁØæÕæÎ Nitin Gupta mobile:- 9818327173 M/s. Radha Distribu › Address:- 17, Laxmi Vihar, Ghaziabad àææ×ÜèÐ Øô»è âÚU·¤æÚU ·Ô¤ ×´˜æè âéÚUðàæ ÚUæ‡ææ ·Ô¤ ·¤æçȤÜð ×ð´ Ü»è S·¤æòçÂüØô »æǸè ×ðÚUÆ-·¤ÚUÙæÜ ãæ§üßð ÂÚU àæçÙßæÚU àææ× ÂÜÅU »§üÐ §â ãæÎâð ×ð´ ×´˜æè ·¤è âéÚUÿææ ×ð´ Ü»ð âæÌ ÂéçÜâ·¤×èü ƒææØÜ ãô »°, çÁâ×ð´ ÌèÙ ·¤è ãæÜÌ ÙæÁé·¤ ãñÐ çȤÜãæÜ, âÖè ƒææØÜô´ ·¤ô çÙÁè ¥SÂÌæÜ ×ð´ ÖÌèü ·¤ÚUæØæ »Øæ ãñÐ »õÚUÌÜÕ ãñ ç·¤ ×´˜æè âéÚUðàæ ÚUæ‡ææ ܹ٪¤ »° ãé° ÍðÐ âéÕã Âæ´¿ ÕÁð ©‹ãð´ ×ðÚUÆ Âãé´¿Ùæ ÍæÐ ©‹ãð´ çÚUâèß ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° °·¤ S·¤æòçÂüØô´ ×ð´ | âéÚUÿææ·¤×èü ×ðÚUÆ Áæ ÚUãð ÍðÐ ÌÖè Øã ÖØæÙ·¤ ãæÎâæ ãô »ØæÐ ÁæÙ·¤æÚUè ·Ô¤ ×éÌæçÕ·¤, Øô»è âÚU·¤æÚU ·Ô¤ ÚUæ’Ø×´˜æè âéÚUðàæ ÚUæ‡ææ ܹ٪¤ »° ãé° ÍðÐ ÚUçßßæÚU âéÕã Âæ´¿ ÕÁð ÚUæ’Ø×´˜æè ·¤ô ×ðÚUÆ Âãé´¿Ùæ jatuk flUgk C;wjks izeq[k nSfud vkt dk ernkrk] fnYyh] foKkiu vkSj U;wt ds fy, lEidZ djs eks-% 9643316273] 9310266736- ranjanasinha69@gmail.com gkiqM+ C;wjks dk;kZy; ih-ds-'kekZ ÍæÐ ©‹ãð´ ÜðÙð ·Ô¤ çÜ° °·¤ S·¤æòçÂüØô´ ×ð´ âßæÚU ãô·¤ÚU âæÌ âéÚUÿææ ·¤×èü ×ðÚUÆ Áæ ÚUãð ÍðÐ àææ× ·Ô¤ â×Ø ÁÕ ©Ù·¤è »æǸè Ù»ÚU ·¤ôÌßæÜè ·Ô¤ »æ´ß ÛææÜ »ðÅU ·Ô¤ Âæâ Âãé´¿è ÌÖè »æÇ¸è ·Ô¤ ¥æ»ð ¥¿æÙ·¤ °·¤ ·¤éžææ ¥õÚU âæ§ç·¤Ü ßæÜæ ¥æ »ØæÐ ¿æÜ·¤ ÚUÌÙ Ùð ·¤éžæð ·¤ô Õ¿æÙð ·¤æ ÂýØæâ ç·¤Øæ Ìô »æǸè âǸ·¤ ·Ô¤ Õè¿ ÕÙð çÇßæ§ÇÚU âð ÅU·¤ÚUæ ·¤ÚU ÂÜÅU »§üÐ ÂýˆØÿæÎçàæüØô´ ·Ô¤ ¥ÙéâæÚU, »æǸè Îô ÕæÚU ÂÜÅUÙð ·Ô¤ ÕæÎ âǸ·¤ ç·¤ÙæÚUð ¹æ§ü ×ð´ Áæ·¤ÚU ç»ÚU »ØèÐ ãæÎâð ×ð´ »æǸè ×ð´ âßæÚU ¿æÜ·¤ ß ©â·Ô¤ âæÍè ÚUæ×Áè ÜæÜ, ãð×´Ì ·¤é×æÚU, ÕèÂè »õÌ×, »ôÚUè àæ´·¤ÚU, ÜæÜÁè ØæÎß »´ÖèÚU M¤Â âð ƒææØÜ ãô »°Ð §â ãæÎâð ×ð´ âǸ·¤ ÂÚU Áæ ÚUãæ °·¤ »ýæ×è‡æ Öè »æÇ¸è ·¤è ¿ÂðÅU ×ð´ nSfud vkt dk ernkrk] 'kkWi ua- 7 dksBh xsV gkiqM+] eks-% 9412645995] 9557110103('kgtkn) nSfud vkt dk ernkrk lekpkj i=k esa xkft;kckn esa lekpkjksa ,oa foKkiuksa ds fy, lEidZ djsa%& yk;u jkts'k xxZ xkft;kckn C;wjks vkWfiQl] vkWfiQl ua- 6] izFke ;wth,iQ] lR;e vUly fcfYM+x vkj-Mh-lh] jktuxj] xkft;kckn eks%& 9990961898] 9212187475 E-mail:- rgarg 1966@yahoo.com 4 ×´˜æè âéÚUðàæ ÚUæ‡ææ ·Ô¤ ·¤æçȤÜð ·¤è »æǸè ÂÜÅUè, âæÌ ÁßæÙ Á×è, ÌèÙ ·¤è ãæÜÌ ÙæÁé·¤ àææÙô-àæõ·¤Ì ¥õÚU Ùàæð ·¤è ÜÌ ·Ô¤ çÜ° ·¤ÚUÌð Íð ÜêÅU, ÂéçÜâ Ùð ç·¤Øæ ç»ÚUUÌæÚU Ùô°ÇæÐ ¥ÂÙè àææÙô-àæõ·¤Ì ¥õÚU Ùàæð ·¤è ÜÌ ·¤ô ÂêÚUæ ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° ·¤ô§ü ç·¤ÌÙæ ç»ÚU â·¤Ìæ ãñ §â·¤è ©ÎæãÚU‡æ Ùô°Çæ àæãÚU ×ð´ Îð¹Ùð ·¤ô ç×ÜæÐ Áãæ´ ¥ÂÙð àæô·¤ ·¤ô ÂêÚUæ ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° Îô Øéß·¤ô´ Ùð Áé×ü ·¤æ âãæÚUæ çÜØæ ¥õÚU Á×·¤ÚU ÜêÅU ¥õÚU ¿ôÚUè ·¤è ßæÚUÎæÌ ·¤ô ¥´Áæ× çÎØæÐ ãæÜæ´ç·¤ ÂéçÜâ Ùð ÎôÙô´ àææçÌÚU ÜéÅUðÚUô ·¤ô ç»ÚUUÌæÚU ·¤ÚU çÜØæÐ ÕÌæ Îð´ ç·¤ ¥æÚUôçÂØô´ ·Ô¤ ·¤ŽÁð âð ¿ôÚUè ·¤è ¿æÚU S·¤êÅUè ¥õÚU °·¤ Õ槷¤ ÕÚUæ×Î ·¤è »§ü ãñÐ §â·Ô¤ ¥Üæßæ ©Ù·Ô¤ Âæâ âð ¿æ·¤ê, Ì×´¿æ ¥õÚU ·¤æÚUÌêâ Öè ÕÚUæ×Î ãé¥æ ãñÐ ßãè´ Áæ´¿ ×ð´ âæ×Ùð ¥æØæ ç·¤ §Ù·Ô¤ ç¹ÜæȤ Ùô°Çæ ·Ô¤ ·¤§ü ÍæÙô´ ×ð´ ¿ñÙ Fðç¿´» ¥õÚU ßæãÙ ¿ôÚUè ·Ô¤ ·¤§ü ×é·¤g×ð´ Öè ÎÁü ãñ ¥õÚU ÂãÜð Öè Øð ¥æÚUôÂè ÁðÜ ·¤è ãßæ ¹æ ¿é·Ô¤ ãñ´Ð ÕÌæ Îð´ ç·¤ ÂéçÜâ ·Ô¤ ç»ÚUUÌ ×𴠹Ǹð âç¿Ù ¥õÚU ÜP¤è ©È¤ü ÜçÜÌ àææçÌÚU ç·¤S× ·Ô¤ ÜéÅUðÚUð ãñ´Ð çÁ‹ãð´ ÂéçÜâ Ùð »é# âê¿Ùæ ·Ô¤ ¥æÏæÚU ÂÚU ÕèÌè ÚUæÌ ãçÚUÎàæüÙ ¿õ·¤è ·Ô¤ Âæâ ¿ðç·¤´» ·Ô¤ ÎõÚUæ٠·¤Ç¸æÐ ÂéçÜâ ·Ô¤ ×éÌæçÕ·¤ çÁâ Õ槷¤ ÂÚU Øð Áæ ÚUãð ÍðÐ ÂéçÜâ Ùð ¿ð´ç·¤» ·Ô¤ ÎõÚUæÙ ©â·¤æ ·¤æ»Á Ù çιæ ÂæÙð âð â´Îðàæ ãé¥æÐ ©â·Ô¤ ÕæÎ ÁÕ ©Ùâ𠷤Ǹè ÂêÀÌæÀ ãé§ü Ìô âæÚUæ ×æ×Üæ âæ×Ùð ¥æ »ØæР·¤Ç¸ð »° ÎôÙô´ ÕÎ×æàæ ¹ôÇ¸æ ·¤æòÜôÙè ×ð´ ÚUãÌð ãñ´Ð Áô ç·¤ »æçÁØæÕæÎ çÁÜð ×ð´ ¥æÌæ ãñÐ Øð §âè ÕæÌ ·¤æ ÜæÖ ©Ææ·¤ÚU ßæÚUÎæÌ ·¤ô ¥´Áæ× ÎðÌð ÍðÐ ßãè´ ¥æÚUôÂè âð ÂêÀÌæÀ ·¤ÚU ÚUãð âè¥ô ÚUæÁèß ·¤é×æÚU çâ´ã Ùð ÕÌæØæ ç·¤ âç¿Ù ¥õÚU ÜP¤è ©È¤ü ÜçÜÌ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ßã ¥ÂÙè àææÙô-àæõ·¤Ì ¥õÚU Ùàæð ·¤è ÜÌ ·¤ô ÂêÚUæ ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° Áé×ü ·¤æ âãæÚUæ ÜðÌð ÍðÐ §‹ãô´Ùð ·¤§ü ßæÚUÎæÌ ·¤ô ¥´Áæ× ÎðÙæ Sßè·¤æÚU ç·¤Øæ ãñÐ çÁâ·Ô¤ ÕæÎ §Ù·Ô¤ ·¤ŽÁð âð ¿ôÚUè ·¤è ¿æÚU S·¤êÅUè ¥õÚU °·¤ Õ槷¤ ÕÚUæ×Î ·¤è ãñÐ §â·Ô¤ ¥Üæßæ ©Ù·Ô¤ Âæâ âð ¿æ·¤ê, Ì×´¿æ ¥õÚU ·¤æÚUÌêâ Öè ÕÚUæ×Î ãé¥æ ãñÐ ÂéçÜâ ·Ô¤ ×éÌæçÕ·¤ §Ù·¤æ ¥æÂÚUæçÏ·¤ çÚU·¤æòÇü Öè ãñÐ §Ù·Ô¤ ç¹ÜæȤ Ùô°Çæ ¥õÚU ¥æâÂæâ ·Ô¤ çßçÖóæ ÍæÙô´ ×ð´ ·¤§ü ×é·¤Î×ð´ ÎÁü ãñ´Ð•©‹ãô´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥Öè §Ù·¤æ çÚU·¤æòÇü ¹´»æÜæ Áæ ÚUãæ ãñÐ çÁâ·Ô¤ ÕæÎ §Ù·Ô¤ ç¹ÜæȤ ·¤æÙêÙè ·¤æÚUüßæ§ü ·¤è Áæ°»èÐ ÖæÚUÌ Ùð ÚU¿æ §çÌãæâ ,¿õÍè ÕæÚU ÁèÌæ Ùô°ÇæÐÖæÚUÌèØ ÅUè× Ùð ¥æòSÅþðçÜØæ ·¤ô çàæ·¤SÌ ÎðÌð ãé° ¥æ§üâèâè ¥´ÇÚUv~ çßE ·¤Â ·Ô¤ ç¹ÌæÕ ÂÚU ·¤ŽÁæ ·¤ÚU çÜØæ ãñÐ ‹ØêÁèÜñ´Ç ·Ô¤ ÅUõÚU´»æ ×ð´ ¹ðÜð »° Ȥæ§ÙÜ ×é·¤æÕÜð ×ð´ ÖæÚUÌ Ùð ¥æòSÅþðçÜØæ§ü ÅUè× ·¤ô } çß·Ô¤ÅU âð ãÚUæ·¤ÚU ¿õÍè ÕæÚU çßE ·¤Â ç¹ÌæÕ ÂÚU ·¤ŽÁæ ç·¤ØæÐ ¥æòSÅþðçÜØæ ·¤è ÅUè× ÂãÜð Õ„ðÕæÁè ·¤ÚUÌð ãé° y|.w ¥ôßÚU ×ð´ wv{ ÚUÙ ÕÙæ·¤ÚU ¥æ©ÅU ãô »§üÐ ÖæÚUÌèØ ÅUè× Ùð §â ÜÿØ ·¤ô x}.z ¥ôßÚU ×ð´ w çß·Ô¤ÅU ¹ô·¤ÚU §â ÜÿØ ·¤ô ãæçâÜ ·¤ÚU çÜØæÐ ×ÙÁôÌ ·¤æÜÚUæ Ùð àææÙÎæÚU Õ„ðÕæÁè ·¤ÚUÌð ãé° v®v ÚUÙô´ ·¤è ÙæÕæÎ ÂæÚUè ¹ðÜè ¥õÚU ©‹ãð´ ×ñÙ ¥æòȤ Î ×ñ¿ ¿éÙæ »ØæÐ ßãè´ àæéÕ×Ù ç»Ü ·¤ô ÂêÚUð ÅUêÙæü×ð´ÅU ×ð´ x|w ÚUÙ ÕÙæÙð ·Ô¤ çÜ° ×ñÙ ¥æòȤ Î âèÚUèÁ ¿éÙæ »ØæÐ §ââð ÂãÜð ¥æòSÅþðçÜØæ§ü ÅUè× ·Ô¤ ·¤#æÙ ÁðâÙ âæ´ƒææ Ùð ÅUæòâ ÁèÌ·¤ÚU ÂãÜð Õ„ðÕæÁè ·¤ÚUÙð ·¤æ Èñ¤âÜæ ç·¤Øæ Üðç·¤Ù ÅUè× ·¤è àæéL¤¥æÌ ¥‘Àè Ùãè´ ÚUãèÐ ¥æ·¤ÚU ƒææØÜ ãô »ØæÐ ÚUæã»èÚUô´ ·¤è âê¿Ùæ ÂÚU ×õ·Ô¤ ÂÚU Âãé´¿è ØêÂè-v®® ß Ù»ÚU ·¤ôÌßæÜè ÂéçÜâ Ùð »æǸè ×ð´ Ȥ´âð ÚUæ’Ø×´˜æè ·Ô¤ âæÌô´ ÁßæÙô´ ·¤ô ÕæãÚU çÙ·¤æÜ ·¤ÚU Ù»ÚU ·Ô¤ çÙÁè ¥SÂÌæÜ ×ð´ ÖÌèü ·¤ÚUæØæÐ ·¤ôÌßæÜè ÂýÖæÚUè ¥ßÙèàæ »õÌ× Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ãæÎâð ·Ô¤ ÕæÚUð ×ð´ ÚUæ’Ø×´˜æè ·¤ô âê¿Ùæ Îð Îè »§ü ãñÐ ÌèÙ ÁßæÙô´ ·¤ô ’ØæÎæ ¿ôÅU ¥æ§ü ãñÐ çȤÜãæÜ, âÖè ÁßæÙô´ ·¤æ ©Â¿æÚU ÁæÚUè ãñÐ Üðç·¤Ù, °·¤ ÖØæÙ·¤ ãæÎâæ ãôÌð-ãôÌð Õ¿ »ØæÐ ¿ôÚUè ·¤ÚU ÕÎÜ Îè Õæ§ü·¤ ·¤è âêÚUÌ »ýðÅUÚU Ùô°ÇæÐ âêÚUÁÂéÚU ·¤ôÌßæÜè ÂéçÜâ Ùð ßæãÙ Áæ´¿ ·Ô¤ ÎõÚUæÙ ÎðßÜæ »æ´ß ·Ô¤ Âæâ âð °·¤ Õ槷¤ âßæÚU ·¤ô ÚUô·¤æÐ Õ槷¤ âßæÚU âð ·¤æ»Á ×æ´»ð Ìô Õ槷¤ ·¤è ¥æÚUâè ȤÁèü çÙ·¤ÜèÐ ÂéçÜâ Ù𠷤Ǹð Õ槷¤ âßæÚU âð ÂêÀÌæÀ ·¤è Ìô ÂÌæ ¿Üæ ç·¤ ©âÙð Õ槷¤ ¿éÚUæ§ü Íè ß Õ槷¤ ·¤æ ÚU´» ÕÎÜ·¤ÚU ©â·¤è ¥æÚUâè ȤÁèü ÕÙæ·¤ÚU ¿Üæ ÚUãæ ÍæÐ ÂéçÜâ Ùð ¿ôÚU ·¤ô ç»ÚUUÌæÚU ·¤ÚU ÁðÜ ÖðÁ çÎØæ ãñ´Ð ÂéçÜâ Ùð ¿ôÚU ·Ô¤ Âæâ âð ¿ôÚUè ·¤è °·¤ Õ槷¤ ·Ô¤ âæÍ È¤Áèü ¥æÚUâè ÕÚUæ×Î ·¤è ãñ´Ð âêÚUÁÂéÚU ÂéçÜâ Ùð Õ槷¤ ·¤æ ÚU´» ÕÎÜ·¤ÚU ß ©â·¤è ȤÁèü ¥æÚUâè ÕÙßæ·¤ÚU ¿ÜæÙð ßæÜð ¿ôÚU ·¤ô ÎðßÜæ »æ´ß ·Ô¤ Âæâ ÕÙð ãÙé×æÙ ×´çÎÚU ·Ô¤ Âæâ âð ç»ÚUUÌæÚU ç·¤Øæ ãñÐ ÂéçÜâ Ùð ¥æÚUôÂè §ÚUàææÎ Âé˜æ ¥×èÙ ¹æ´ çÙßæâè ç·¤Îߧü Ù»ÚU ÎæÎÚUè ·¤ô ¿ôÚUè ·¤è Õ槷¤ ·Ô¤ âæÍ ç»ÚUUÌæÚU ç·¤Øæ ãñÐ ÂéçÜâ Ùð ¥æÚUôÂè âð ÂêÀÌæÀ ×ð´ ÕÌæØæ ç·¤ §ÚUàææÎ Ùð ¿ôÚUè ·¤è Õ槷¤ ãôÙð ·¤è ÕæÌ ·¤ÕêÜ ·¤è ãñ ß ©â·¤æ ÚU´» ÕÎÜ·¤ÚU Õ槷¤ ·¤è ȤÁèü ¥æÚUâè ÕÙßæ·¤ÚU ¿Üæ ÚUãæ ÍæÐ ÂéçÜâ Ùð ¥æÚUôÂè ·Ô¤ Âæâ âð °·¤ ¿ôÚUè ·¤è Õ槷¤ ß ¥æÚUâè ÕÚUæ×Î ·¤è ãñÐ lEiknd e.My iz/ku laj{kd% jktho eksgu xxZ jkts'k caly iznhi JhokLro eq[; laj{kd% lquhy fla?ky] ih-ds- 'kekZ laj{kd% iou tSu latho lDlSuk ds-ds-HkVukxj foosd eksgu] jkds'k Lokeh] lquhy fuxe fufru JhokLor vHk; 'kadj jk;] foiqy 'kekZ eq[; lykgkdkj uouhr xxZ funs'kd yk;u jkts'k xxZ miizca/ laiknd izeksn xqIrk] lat; 'kekZ jkgqy xqIrk iquhr dqekj flag nso ukjk;.k 'kekZ vfer dqekj 'kekZ ftrsUnz ik.Ms] lekpkj izHkkjh% ;'kiky roj eksfudk [k=kh fooku jktiwr /uflag xkft;kckn Økbe fjiksZVj uohu xqIrk mi laiknd% lkSjHk feRry e/qLokeh] lkSjHk t;loky vkdk'k xqIrk jktuSfrd laiknd jfo rq"kkj lekpkj C;wjks vafdr JhokLro fnYyh C;wjks jatuk flaUgk y[kuÅ C;wjks izohu JhokLro cqyUn'kgj C;wjks Mh-ds- xksLokeh fiy[kqok C;wjks v'kksd xxZ

ljksdkj xkft;kckn] lkseokj 5 iQjojh 2018 5

Soboške novine številka 85 ______ 15. feb. 2010