Views
1 week ago

switchtoipad

.5 .5.1 ההטבות

.5 .5.1 ההטבות והתנאים לקבלתם:‏ ההטבות במסגרת התוכנית יזכו את המשתתף בחבילת הטבות בלעדית כלהלן:‏ א.‏ עד 670 ש“ח הנחה ברכישת ,iPad Pro אפשרות לביצוע Trade In למחשבי לוח,‏ הדרכת צעדים ראשונים עם ה-‏iPad ב-‏Academy ,iStore 2 ספרים דיגיטליים במתנה דרך אפליקצית ‏”עברית“.‏ ב.‏ עד 12 תשלומים ללא ריבית.‏ ג.‏ 20% הנחה על כיסויים מבית ,10% Incase ,STM ,Speck הנחה על Apple Pencil ו-‏‎10%‎ הנחה על Apple .Smart Keyboard ד.‏ ההטבות הינן עד גמר המלאי.‏ ה.‏ הטבת טרייד אין על מחשבי לוח - מחיר הטרייד אין והדגמים הזכאים,‏ תנאי הטרייד אין וכן תנאי הזכאות לביצוע טרייד אין יקבעו בהתאם לתקנון חברת הטרייד אין ‏”טל עד מובייל“‏ וכן בהתאם למחירון אשר מופיעים בנספח ב׳ לתקנון התוכנית.‏ ו.‏ מחיר ה-‏In Trade הסופי יקבע במעמד הרכישה בלבד ובכפוף לבדיקת טכנאי במעבדת .iStore ז.‏ ביצוע של טרייד אין במסגרת התוכנית,‏ הינו סופי ואינו ניתן לביטול.‏ מרגע ביצוע הטרייד אין מחשב הלוח המוחזר יועבר לבעלות ‏”טל עד מובייל“‏ והתשלום בעבורו יועבר בזיכוי בחשבונית בעת רכישת iPad 2017 חדש.‏ ח.‏ היה והמשתתף במבצע החזיר iPad במסגרת טרייד אין,‏ שלא במעמד רכישת ה-‏iPad החדש,‏ יקבל המשתתף שובר זיכוי לרכישה בחנות בשווי סכום ה-‏in Trade ט.‏ באחריות הלקוח לבצע גיבוי ומחיקה של מידע מהמחשב המוחזר במסגרת הטרייד אין ו-‏iStore ו/או ‏”טל עד מובייל“‏ לא תהיינה לכל מידע אישי אשר יהיה על המחשב מרגע מסירתו ל-‏iStore‏.‏ י.‏ באחריות הלקוח לספק במעמד ביצוע הטרייד אין את המטען והכבל המקוריים לטובת בדיקת המכשיר.‏ י״א.‏ יובהר כי תוכנית הטרייד אין מבוצעת על ידי ‏”טל עד מובייל“‏ במסגרתה iStore תשמש כגורם מתווך בלבד וההתקשרות שבביצוע ה-‏in Trade הינה מול טל עד מובייל ועל בסיס תנאי ההתקשרות כפי שנקבעו על ידה.‏ י״ב.‏ מימוש הטבת “2 ספרים מתנה באפליקצית ‏‘עברית’”‏ תתבצע באמצעות מתן קוד קופון חד ערכיים מטעם iStore במעמד רכישת .iPad Pro י״ג.‏ יובהר כי בכל מקרה לא ניתן יהיה לבטל עסקה לתוכנות ו/או אביזרים אשר בוצע בהם שימוש בהתאם להגדרה בתנאי ביטול העסקה כמפורט בסניפי החברה ו/או אתר החברה ובמקרה של ביטול עסקה בה בוצע שימוש באביזרים או בהטבות שנקבעו בתוכנית.ת י״ד.‏ ניצול ההטבות שבתוכנית הינו אישי למשתתף ואינו ניתן להסבה,‏ שעבוד,‏ מכירה,‏ שינוי,‏ החלפה או המרה,‏ לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל הטבה או מוצר אחר.‏ ט״ו.‏ מובהר בזאת כי ניצול ההטבות שבתוכנית הנו בכפוף להצגת תעודה מזהה של הרוכש.‏

.6 .6.1 .6.2 כללי תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתפות בתוכנית והינו חוזה לכל דבר ועניין.‏ התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתפות בתוכנית,‏ מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.‏ בעצם השתתפותו בתוכנית,‏ המשתתף,‏ מאשר ומצהיר כי הוא/‏ היא קרא את תקנון התוכנית וכי הוא מסכים להן.‏ כל סעיף מסעיפי התקנון עומד בפני עצמו וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי,‏ בטל או לא אכיף,‏ לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.‏ החברה רשאית,‏ על פי שיקול דעתה,‏ בכל עת,‏ לשנות הוראות תקנון זה.‏ אין כפל מבצעים והטבות.‏ .6.3 .6.4 .6.5 נספח א’‏ הגדרה למכשיר תקין לטרייד אין עפ”י קריטריון חברת טל עד מובייל:‏ 1. מכשיר נדלק.‏