Views
7 months ago

MT-FEB18_web

e-mail

e-mail mirrortoday@gmail.com - kÍjáTT

www.mirrortoday.in web |³T¼‹&ƒT\ $·+ €· “|ŸÚDT&ƒT, &|˜HŽà dŸ¼&ždt n+&Ž nH*d¾dt dŸ+dŸœÅ£” #î+ ~q &†¿£¼sY \¿£ŒˆDY uÉV²s y«U²«“+#sÁT. uó²sÁÔá dÕq«+ m·$T+#á&†“¿ì ‡ ¹¿{²sTT+|ŸÚ\T dŸ]bþe“ eTsà “|ŸÚDT&ƒT ç_¹>&jáTsY (]fÉ®sY¦) mdØ #ᳯ¨ Ôî*bÍsÁT. $T>´ qT+º m|˜t-16 uó²sÁÔá dÕq«+ýË mйs Xøe|{ì¿£>± eÖ]q sÁcÍ«Å£” #î+~q $T>´ jáTTÃ\T #ûjáÖ\“ ¹¿+çÃ\T#ûjáTqTq•~. ‚¿£ H꿱Ã\T #ûjáÖ\“ ç|ŸD²[¿£ yûdŸT¿=q•~. ‚¿£ ¿±\Ò\+ Å£L&† qÖÔáq €jáTT

ÉèíÜ«∞Ñ_»‰õΩ_ç - Plough
IRON MAN No. 9, July 2013. Published Monthly ... - PREVIEWSworld
Business%20News%20Issue,%20February%202017
Handbook for Prison Visitors in Telugu - Commonwealth Human ...
Code Simplicity 소프트웨어 생명 연장을 위한 원칙 - 한빛미디어
남북 상생 공영을 위한 비핵 개방 3000 정책의 이론적 ... - 통일연구원
윤리적인 빅데이터 사용을 위한 정책 가이드 빅데이터 윤리 - 한빛미디어