Views
5 months ago

MT-FEB18_web

eTVŸä ¥esçÜ

eTVŸä ¥esçÜ $¥wŸ¼Ôá eTq eTTK«yîT®q |Ÿ+&ƒT>·ýË¢ eTVŸä ¥esçÜ ÿ¿£{ì. @{² eÖ|˜ŸT ‹VŸQÞø #áÔáTsÁÝ¥“ ¥esçÜ>± ÈsÁT|ŸÚÅ£”+{²+. ç|ŸÜ Hîý² ¿£wŸ’ #áÔáTsÁÝ¥ eÖdŸ ¥esçÜ. €yûÞø Å£L&† çbÍsÁœq\T #ûd¾q|ŸÎ{ì¿¡ eTVŸä ¥esçÜ eT]+Ôá ç|ŸÔû«¿£yîT®q~. B“• nÔá«+Ôá $¥wŸ¼yîT®q~>±, |ŸsÁeT |Ÿ$çÔáyîT®q~>± uó²$kÍïsÁT. ¥esçÜ sÃEq –|ŸydŸ+ –+&, C²>±sÁ+ #ûdï bÍbÍ\ú• q¥kÍïjáT“, |ŸÚD«+ edŸTï+

www.mirrortoday.in web –·+³\ esÁÅ£” ¥e|ŸsÁeÖÔሠkþïçÔáeTT\Ôà €jáTq |ŸPÈ #ûd¾q y]¿ì ¿Õý²dŸ ydŸ+ çbÍ|¾ïdŸTï+·TDÉ®' dŸVŸä! –|ŸydŸ' dŸ $|˜T•jáT dŸsÁÇuóË>· $e]¨ÔY' ööµ eTVŸä¥esçÜ çeÔá+ýË C²>·sÁD nedŸsÁeTT. çeÔ“¿ì jîÖ>·«yîT®q ¿±\eTT sçÜ. m+ dŸeTjáTeTq•eÖ³. #áÔáTsÁÝ¥ sçÜ €jáTqqT |ŸP›+#*. uó„>·yHŽ ço¿£wŸ§’&ƒT ^ÔáýË ‚ý² dŸÎwŸ¼+>± #îbÍÎ&ƒT. »dŸeTdŸï çbÍDT\ “ç>·VŸ² |ŸÚsÁTwŸ§&ƒT sçÜ ¿±\+ýË yûTý¤Ø“ ÜsÁT>·TÔáT+{²&ƒT. nÔá“ýË“ çbÍDT\ú• C²>·Ôá+>± –+{²sTT. n+fñ uóË>·, dŸ+ç>·VŸ²+ýË eTT“Ð –+{²sÁT. ÔáÔÇ“• nsÁœ+ #ûdŸT¿Ã>·\ eTTqT\T

ÉèíÜ«∞Ñ_»‰õΩ_ç - Plough
Handbook for Prison Visitors in Telugu - Commonwealth Human ...
Business%20News%20Issue,%20February%202017
윤리적인 빅데이터 사용을 위한 정책 가이드 빅데이터 윤리 - 한빛미디어
IRON MAN No. 9, July 2013. Published Monthly ... - PREVIEWSworld
Code Simplicity 소프트웨어 생명 연장을 위한 원칙 - 한빛미디어