Views
4 months ago

MT-FEB18_web

e-mail

e-mail mirrortoday@gmail.com yîTTÅ£”Ø‹&>± kÍ>·TÔáTq• ÔáÖsÁTÎ Ôî

www.mirrortoday.in web ¿±sÁ«ç¿£eÖ“• €jáTq |ŸsÁ«yû¿ìŒ+#á&ƒ+ >±ú, €jáTq HjáT¿£ÔáÇ+ýË ÈsÁ>·&ƒ+ ¿±ú ýñ·Ôá+ýË ºq sÈ|ŸÎ, CË«ÔáT\ HîçVŸA ›ý²¢ bͯ¼ n± |Ÿ“ #ûd¾q|ŸÚ&ƒT n~óHûÔá ¿±ú, ‚ÔásÁ eTTK«HûÔá\ |ŸsÁ«³q\T ¿±ú ÈsÁT>·TÔáT+fñ nú• ÔyîT® ¿±sÁ«ç¿£eÖ\qT #á¿£Ø|fñ¼ysÁT. €jáÖ çbÍ+ÔýË¢ HjáTÅ£”\T, ¿±sÁ«¿£sÁï\qT ¿£\T|ŸÚÅ£”“ yîÞø—ÔáÖ bͯ¼ jáT+çÔ+>·+ýËqÖ CËwt “+|ysÁT. ¿±ú ‚|ŸÚÎ&ƒT kÍ¿Œ±ÔáÖï ›ý²¢ bͯ¼ n

ÉèíÜ«∞Ñ_»‰õΩ_ç - Plough
Handbook for Prison Visitors in Telugu - Commonwealth Human ...
Business%20News%20Issue,%20February%202017
IRON MAN No. 9, July 2013. Published Monthly ... - PREVIEWSworld
윤리적인 빅데이터 사용을 위한 정책 가이드 빅데이터 윤리 - 한빛미디어
Code Simplicity 소프트웨어 생명 연장을 위한 원칙 - 한빛미디어