Views
10 months ago

MT-FEB18_web

e-mail

e-mail mirrortoday@gmail.com qÈsHqT ç|Ÿ¿£{ì+º+~. ç±sÁÖ\ u…*+>´ýË |ŸdŸ ýñ¿£bþe&ƒ+Ôà uó²sÁÔá Å£”çsÞø—¢ m¿£Ø&† Ôá&ƒ‹&ƒýñ·T\Ôà |Ÿ{ìwŸ¼yîT®q |ŸÚH~ yûXæ&ƒT. eHŽ&êHŽýË Xø—uóÙeTHŽ ÐýÙ (31)Ôà ¿£*d¾ eTHŽCË«ÔY jáÖ+¿£sY bÍçÔáÔà n={²¼&ƒT. |dŸsÁ¢ u…*+>´ýË dŸÖ|ŸsY ¿£esY ç&îÕyŽà, d¾Îq•sÁ¢qT \¿£Œ«+>± #ûdŸTÅ£”“ uó²¯ d¾¿£àsÁ¢Ôà ‚“•+>´àqT dŸeTsÁœ+>± “]ˆ+#&ƒT. 22e zesYýË ÐýÙqT nqÖVŸ²«+>± yîqT~]ÐH.. VŸ²]Ç¿ù ·Ô |Ÿ“ |ŸP]ï #ûXæ&ƒT. eTHŽCË«ÔYÔà eTÖ&à $¿{ÙÅ£” 89 |ŸsÁT>·T\T CË&+#&ƒT. ‚“•+>´à €K] zesYýË 99 |ŸsÁT>·T\ e± ‡ $ÈjáÖ“• €kÍÇ~kÍï+. ‚~ |·ZÈ €³>±&ƒT ¿Ã#Y>± –+&ƒ³+ eÖÅ£” m+Ôà yûT\T #ûd¾+~. ndŸ\T ~ yýÙ $\Tyî+{Ë eÖÅ£” ‚|ŸÚÎ&û Ôî*d¾+~. - |ŸB¸Ç cÍ eTq jáTTe ç¿ì¿³sÁT¢ kÍ~ó+ºq n·TÝ&ƒTqjáÖ«. ç{Ë|˜Ó Â>*ºq+·esÁ•sY qsÁd¾+VŸ²HŽ kþØsÁT uËsÁT¦ €çd¼*jáÖ: m&ƒÇsY¦à (d¾) H>·sY¿Ã{ì (_) bþÂsýÙ 28, ç‹jáÖ+{Ù (d¾) n_ów¿ù (_) bþÂsýÙ 14, dŸ+|˜ŸÖ (d¾) ·sY¿Ã{ì 13, yîTsâ (d¾) ¥e (_) sjYT 76, –|ŸÎýÙ (d¾ n+&Ž _) sjYT 34, yîT¿ùdÓÇ“ (d¾ n+&Ž _) ¥e 23, dŸ´ 10-0-36-2, H>·sY¿Ã{ì 9-0-41-2, n_ów¿ù 6- 0-30-0, sjYT 7-0-32-2. uó²sÁÔY: |ŸB¸Ç cÍ (_) dŸ

www.mirrortoday.in web e\dŸu²³ýË $T*jáTúsÁT¢! $T*jáTúsÁT¢.. $

IRON MAN No. 9, July 2013. Published Monthly ... - PREVIEWSworld
Code Simplicity 소프트웨어 생명 연장을 위한 원칙 - 한빛미디어
남북 상생 공영을 위한 비핵 개방 3000 정책의 이론적 ... - 통일연구원
ÉèíÜ«∞Ñ_»‰õΩ_ç - Plough
Business%20News%20Issue,%20February%202017
Handbook for Prison Visitors in Telugu - Commonwealth Human ...