Views
5 months ago

MT-FEB18_web

e-mail

e-mail mirrortoday@gmail.com yûÔáq JeÚ\Å£” “sXø kÍsÁÇçÜ¿£ ‹&î¨{ÙýË yûÔáq JeÚ\Å£” eTsÃkÍ] “sXâ m± $|˜Ÿ\eTe&ƒyûT ‚+±ú eÖsÁÌ¿£bþe&ƒ+Ôà dŸ>·³T yûÔáqJeÚ\Å£” rçe €Xæuó„+>·+ Ôá|ŸÎýñ·Ôá €·Ôá eTÖ&û+&ƒ¢ýË mHÕ ç|ŸjîÖÈH\qT ¿£*Î+#eT“, ¿£qT¿£ ‡kÍ] ‡ ¹s³¢qT >±ú, X梋T\qT >±ú eÖsÌ\“ ç|ŸÜbÍ~+#á&ƒ+ ýñ·+ýË dŸÎwŸ¼+#ûXæsÁT. B+Ôà kÍsÁÇçÜ¿£ m“•¿£\Å£” eTT+

www.mirrortoday.in web JeÚ\T dŸ>·³Tq sÁÖ.76,306 #=|ŸÚÎq |ŸqT• #î*¢+#á>±, ‚·³Tq sÁÖ.25,753 |ŸqT• #î*¢+#sÁ“ CÉÕ{¡¢ yî\¢&+#sÁT. 2014-15 €]œ¿£ dŸ+eÔáàsÁ+ ºe] H{ì¿ì

ÉèíÜ«∞Ñ_»‰õΩ_ç - Plough
Handbook for Prison Visitors in Telugu - Commonwealth Human ...
Business%20News%20Issue,%20February%202017
윤리적인 빅데이터 사용을 위한 정책 가이드 빅데이터 윤리 - 한빛미디어
IRON MAN No. 9, July 2013. Published Monthly ... - PREVIEWSworld
Code Simplicity 소프트웨어 생명 연장을 위한 원칙 - 한빛미디어