Views
10 months ago

Amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, ¸fa¦f»fUfSX 13 RYSX½fSXe 2018 RYf»¦fb³f IÈY¿¯f ´fÃf Âf¹fûQVfe, Àfa½f°f-2074 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 269, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 ³¹fcªf dUaOXû ¹fc´feEÀfÀfe ´fSXeÃff 6 ¸ff¨fÊ IYû ³fBÊ dQ»»feÜ ÀfÔ§f »fûIY ÀfZUf Af¹fû¦f ³fZ dÀfdU»f ÀfdUÊÀfZþ ´fied»fd¸f³fSXe E¦þfd¸f³fZVf³f-2018 IYe AfUZQ³f ´fidIiY¹ff VfbøY IYSX Qe WX`Ü I`YÔdOXOXZMXÐÀf ¹fc´feEÀfÀfe IYe AfgdRYdVf¹f»f UZfÀffBMX ´fSX þfIYSX A´»ffBÊ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Af¹fû¦f ³fZ 782 U`IZYÔÀfe IZY d»fE AfUZQ³f RYfg¸fÊ þfSXe dIYE WX`ÔÜ ÀUfÀ±¹f ÀfbSXÃff ¹fûþ³ff ´fSX WbXAf ¸fÔ±f³f ³fBÊ dQ»»feÜ Af¸f fþMX 2018-19 ¸fZÔ dUV½f IYe ÀffÀfZ fOÞXe ÀUfÀ±¹f ¹fûþ³ff §fûd¿f°f IYSX³fZ IZY ffQ ÀfSXIYfSX Af BÀfZ ²fSXf°f»f ´fSX CX°ffSX³fZ IYe SX¯f³fed°f f³ff³fZ ¸fZÔ þbMX ¦f¹fe WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe Afd±fÊIY Àf»ffWXIYfSX ´fdSX¿fQ ³fZ Àfû¸fUfSX IYû BÀf ¹fûþ³ff IZY dIiY¹ff³U¹f³f IYe ÀfÔ·ffdU°f øY´fSXZJf ´fSX dU¨ffSX ¸fÔ±f³f dIY¹ffÜ fe°fZ Qû Àf~fWX ¸fZÔ ¹fWX QcÀfSXf ¸füIYf WX` þf dIYÀfe Vfe¿fÊ À°fSXe¹f ÀfÔÀ±ff ³fZ BÀf ¹fûþ³ff IYû »ff¦fc IYSX³fZ IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ¸fÔ±f³f dIY¹ff WX`Ü SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f IYf ÀfbSXÃff ¦ffOXÊ d³fIY»ff ¨fûSX þ¹f´fbSXÜ SXfþÀ±ff³f ´fbd»fÀf ³fZ EIY f`ÔIY OXI`Y°fe IYû ³ffIYf¸f IYSX dQ¹ffÜ ÀffÀfZ WX`SXf³fe Uf»fe ff°f ¹fWX WX` dIY ´fIYOÞXZ ¦fE AfSXûd´f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f IYf EIY ÀfbSXÃff ¦ffOXÊ ·fe Vffd¸f»f WX`Ü SXfþÀ±ff³f IZY ÓfbÔÓfb³fc dþ»fZ IYe EIY f`ÔIY ¸fZÔ OXI`Y°fe IYSX³fZ ´fWXbÔ¨fZ SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f IZY ÀfbSXÃff ¦ffOXÊ ÀfdWX°f ¨ffSX »fû¦fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f ¸fZÔ »f¦fZ ÀfbSXÃff ¦ffOXÊ ÀfÔQe´f dÀfÔWX VfZJfU°f AüSX CXÀfIZY ¨ffSX Àff±fe Vfd³fUfSX QZSX SXf°f IYSXef Qû fþZ ÓfbÔÓfbÔ³fc IZY ¦fb×PÞXf ¦füOÞXþe dÀ±f°f ¹fcIYû f`ÔIY ¸fZÔ OXI`Y°fe OXf»f³fZ ´fWXbÔ¨fZ ±fZÜ ¸fÀIYMX ¸fZÔ ´feE¸f ¸fûQe ³fZ ¸fÔdQS AüSX ¸fdÀþQ ªffIYSX QVfʳf dIY¹ff www.amanpath.com BSXfQf Àf¨f IYf ³fBÊX dQ»»feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ¸fÀIYMX ¸fZÔ dÀ±f°f dVfU ¸fÔdQSX IZY QVfʳf dIYEÜ ´feE¸f ³fZ ¹fWXfÔ IbYL UöY df°ff¹ff AüSX ´fcþf-A¨fʳff IYeÜ ´fbSXf³fZ Aû¸ff³f ¸fZÔ À±ffd´f°f ´fcSXZ dVfU ¸fÔdQSX IYû RcY»fûÔ ÀfZ Àfþf¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf ¸fÔdQSX IYe JfdÀf¹f°f ¹fZ WX` dIY ¹fWX Aû¸ff³f IYf ÀffÀfZ ´fbSXf³ff dVfU ¸fÔdQSX WX`Ü BÀfe ¸fÔdQSX ¸fZÔ Ad·f¿fZIY IYSX³fZ IZY d»fE ´feE¸f ¸fûQe ´fWXbÔ¨fZ ±fZÜ ¹fWX JfOÞXe ÃfZÂf ¸fZÔ dÀ±f°f ÀffÀfZ »fûIYd´fi¹f ¸fÔdQSX WX`Ü BXÀfIZY ffQ UWX Aû¸ff³f IZY ÀffÀfZ fOÞXZ ¸fdÀþQ Àfb»°ff³f IYfcÀf VffWXe ¸fdÀþQ ·fe ´fWXbÔ¨fZÜ ¸fûQe IYû Aû¸ff³f IZY ´fid°fd³fd²f Q»f ³fZ ¸fdÀþQ IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe QeÜ Àfb»°ff³f IYfcÀf VffWXe ¸fdÀþQ Qbd³f¹ff·fSX ¸fZÔ A´f³fZ À±ff´f°¹f AüSX ÀfbÔQSX°ff IZY d»fE ¸fVfWXcSX WX`Ü ´feE¸f ¸fdÀþQ IZY À±ff´f°¹f AüSX Àffþ-ÀfþfUMX IYû IYfRYe ¦fWXSXfBÊ ÀfZ QZJ°fZ ³fþSX AfEÜ Àfû¸fUfSX IYe QZSX Vff¸f ´fi²ff³f¸faÂfe ßfe ¸fûQe dQ»»fe Uf´fÀf Af ¦f¹fZÜ ´ffdIYÀ°ff³f IYû QZÔ¦fZ þUff: SXÃff ¸fÔÂfe ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ þ¸¸fc IZY ÀfbÔþUfÔ Af¸feÊ I`YÔ´f ¸fZÔ WXbE Af°fÔIYe WX¸f»fZ IYû »fZIYSX SXÃff ¸fÔÂfe d³f¸fÊ»ff Àfe°ffSX¸f¯f ³fZ Afþ ´fiZÀf IYfg³RiYZÔÀf IYeÜ SXÃff ¸fÔÂfe ³fZ ÀffRY IYWXf dIY WX¸f»fZ IZY ´feLZ þ`Vf E ¸fûWX¸¸fQ AüSX Af°fÔIYe ¸fÀfcQ AþWXSX IYf WXf±f WX`Ü BÀf WX¸f»fZ ¸fZÔ þ`Vf IZY °fe³f Af°fÔIYe ¸ffSXZ ¦fE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY ¨fü±ff Af°fÔIYe WXfBOX WXû ÀfIY°ff WX`Ü SXÃff ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY þUf³fûÔ IYe VfWXfQ°f fZIYfSX ³fWXeÔ þfE¦fe AüSX WX¸f ´ffdIYÀ°ff³f IYû CXÀfe IYe ·ff¿ff ¸fZÔ þUff QZÔ¦fZÜ SXÃff ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY §fMX³ff À±f»f ´fSX Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IZY ´ffÀf ÀfZ d¸f»fZ Àf·fe Àff¸ff³f AüSX QÀ°ffUZþûÔ IYf BIYf IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü B³f QÀ°ffUZþûÔ ÀfZ ¹fZ ÀffRY WXû ¦f¹ff WX` dIY Àf·fe Af°fÔIYe ´ffdIYÀ°ff³fe ±fZ AüSX CX³fIYf ÀfÔ´fIYÊ þ`Vf ÀfZ ±ffÜ SXÃff ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY B³f Àf·fe Àffc°fûÔ IYû ´ffdIYÀ°ff³f IZY Àff¸f³fZ ´fZVf dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf WX¸f»fZ IYû »fZIYSX IZYÔQi AüSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX ¦fÔ·feSX WX`Ü »fVIYSX-E-°f`¹fff ³fZ »fe Af°faIYe WX¸f»fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe þ¸¸fc-IYV¸feSX ¸fZÔ ÀfbÔþUf³f Af¸feÊ I`YÔ´f ´fSX WX¸f»fZ IZY ffQ Àfû¸fUfSX IYû ßfe³f¦fSX ¸fZÔ EIY ffSX dRYSX Af°fÔdIY¹fûÔ ³fZ ÀfeAfSX´feERY I`YÔ´f ´fSX WX¸f»fZ IYe IYûdVfVf IYeÜ WXf»ffÔdIY ÀfZ³ff ³fZ Af°fÔdIY¹fûÔ IYe BÀf ³ff´ffIY IYûdVfVf IYû ³ffIYf¸f IYSX dQ¹ffÜ CX²fSX, Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³f »fVIYSX-E-°f`¹fff ³fZ Qû³fûÔ Af¸feÊ I`YÔ´Àf ´fSX WXbE Af°fÔIYe WX¸f»fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe »fe WX`Ü °f`¹fff ³fZ QfUf dIY¹ff WX` dIY CXÀf³fZ WXe ·ffSX°fe¹f Af¸feÊ I`YÔ´Àf ´fSX Af°fÔIYe WX¸f»fZ dIYE WX`ÔÜ ªffUOÞZXIYSX fû»fZ, SXfWbX»f ´fWX»fZ ÓfcNXZ ÀfZ¢¹fb»fSX ±fZ AüSX Af ÓfcNXZ dWXÔQcUfQe IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ IY³ffÊMXIY ¸fZÔ A´f³ff ´fi¨ffSX Ad·f¹ff³f °fZþ IYSX dQ¹ff WX`Ü SXfª¹f ¸fZÔ BÀfe Àff»f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU WXû³fZ WX`ÔÜ A´f³fe SX`d»f¹fûÔ ¸fZÔ þWXfÔ SXfWXb»f ´feE¸f ¸fûQe AüSX feþZ´fe IYû d³fVff³fZ ´fSX »fZ SXWXZ WX`Ô, UWXeÔ QcÀfSXe AûSX CX³fIZY WX¸f»fûÔ ÀfZ fZ´fSXUfWX feþZ´fe A´f³fe þe°f IZY ´fid°f AfV½fÀ°f ³fþSX Af SXWXe WX`Ü IZYÔQie¹f ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf ¸fÔÂfe ´fiIYfVf þfUOÞXZIYSX ³fZ SXfWXb»f ´fSX ´f»fMXUfSX dIY¹ff WX`Ü þfUOÞXZIYSX ³fZ SXfWXb»f IZY ¸fÔdQSXûÔ IYf QüSXf IYSX³fZ ´fSX ·fe ÀfUf»f CXNXfE WX`ÔÜ þfUOÞXZIYSX ³fZ SXfWXb»f IZY IY³ffÊMXIY QüSXZ ´fSX IYWXf, IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IY³ffÊMXIY ¸fZÔ WX`ÔÜ WX¸f CX³fIYf ÀUf¦f°f IYSX°fZ WX`Ô, ¢¹fûÔdIY þWXfÔ ·fe UWX ¨fb³ffU ´fi¨ffSX IZY d»fE þf°fZ WX`Ô, IYfÔ¦fiZÀf WXfSX°fe WX` AüSX feþZ´fe þe°f°fe WX`Ü SXfWXb»f IZY ¸fÔdQSXûÔ IYe ¹ffÂff ´fSX IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff Af ¸fÔdQSXûÔ IYf QüSXf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³fIYe ´fi¨ffSX Àff¸f¦fie ·fe IZYÀfdSX¹ff SXÔ¦f ¸fZÔ WX`Ü ¸fÔdQSX QVfʳf IZY ffQ QSX¦ffWX ´fSX ´fWbaX¨fZ SXfWXb»f ¦ffa²fe fZÔ¦f»fb÷Y/EªfZÔÀfeÜ IY³ffÊMXIY ¸fZÔ Af¦ff¸fe dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IYû »fZIYSX feþZ´fe AüSX IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ¨fb³ffU ´fi¨ffSX °fZþ IYSX dQE WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ ¦fbþSXf°f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IYe SX¯f³fed°f ¹fWXfÔ ·fe þfSXe SXJe WX`Ü BÀfIZY °fWX°f CX³WXûÔ³fZ ¹fWXfÔ ·fe ¸fÔdQSXûÔ ¸fZÔ ´fcþf-A¨fʳff IZY Àff±f A´f³fZ Ad·f¹ff³f IYe VfbøYAf°f IYeÜ WXf»ffÔdIY, BÀf ffSX SXfWXb»f ¸fÔdQSX IZY Àff±f QSX¦ffWX ´fSX ·fe ´fWXbÔ¨fZ SXWXZ WX`ÔÜ Àfû¸fUfSX IYû ÀfeE¸f dÀfðfSX¸f`¹ff IZY Àff±f SXfWXb»f SXf¹f¨fcSX ¸fZÔ EIY QSX¦ffWX ´fSX ´fWXbÔ¨fZÜ ¹fWXfÔ CX³WXûÔ³fZ ¨ffQSX ¨fPÞXfBÊ AüSX þe°f IYe QbAf ¸ffÔ¦feÜ C M Y K