Views
10 months ago

Amanpath

4 ¹f 13 RYSXUSXe 2018

4 ¹f 13 RYSXUSXe 2018 ¸fa¦f»fUfSX Àfa´ffQIYe¹f Af²ffSX ´fSX À´fá°ff þøYSXe ¹fWX WX` dIY ÀfSXIYfSXZÔ Af²ffSX IYf³fc³f IZY ´fifU²ff³fûÔ IYû Bʸff³fQfSXe ÀfZ »ff¦fc IYSXfEÔ WX WX¸ffSXZ VffÀf³f °fÔÂf IYe ÀfÔ·fU°f: ÀffÀfZ fOÞXe ÂffÀfQe WX` dIY Àff¸ff³¹f ³ff¦fdSXIY Af¸f °füSX ´fSX d³f¹f¸fûÔ-IYf³fc³fûÔ ÀfZ A³fd·fÄf WXû°fZ WX`Ô °f±ff ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfSXe AüSX IY¸fʨffSXe ·fe NXeIY ÀfZ CX³WXZÔ »ff¦fc IYSX³fZ IZY d»fE ¦fÔ·feSX ³fWXeÔ WXû°fZÜ SXfþ³fed°fIY ³fZ°fÈ°U ·fe EZÀfZ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ IY¸f WXe ÷Yd¨f dQJf°ff WX`Ü ÀffUÊþd³fIY þeU³f ¸fZÔ ·fiáf¨ffSX AüSX AIY¸fʯ¹f°ff IYf ´fi²ff³f IYfSX¯f ¹fWXe WX`Ü ÀfZUfAûÔ IZY »ff·f IYû »fû¦fûÔ °fIY Àf¸fbd¨f°f °fSXeIZY ÀfZ ´fWXbÔ¨ff³fZ IZY BSXfQZ IZY Àff±f Af²ffSX ÀfÔ£¹ff ´fi¯ff»fe IYe VfbøYAf°f WXbBÊ ±fe AüSX BÀfIZY »ff·f ·fe WX¸fZÔ dQJ³fZ »f¦fZ WX`Ô, »fZdIY³f A³fZIY EZÀfe JfSXZÔ ·fe Af°fe SXWX°fe WX`Ô dIY Af²ffSX ÀfÔ£¹ff ³f WXû³fZ IZY IYfSX¯f dIYÀfe d³f²fʳf IYû SXfVf³f ³fWXeÔ d¸f»f ´ff¹ff ¹ff dIYÀfe fe¸ffSX IYf CX´f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYBÊ þøYSXe ÀfZUfAûÔ IYû ´fif~ IYSX³fZ ¸fZÔ ·fe fZ¸f°f»ff ´fSXZVffd³f¹fûÔ IZY ·fe CXQfWXSX¯f WX`ÔÜ Af²ffSX °fÔÂf IZY ÀfÔ¨ff»f³f AüSX d³f¹f¸f³f IZY d»fE dþ¸¸fZQfSX ÀfÔÀ±ff Af²ffSX ´fifd²fIYSX¯f ³fZ À´fá dIY¹ff WX` dIY Af²ffSX IYf³fc³f ¸fZÔ ¹fWX ÀffRY ½¹fUÀ±ff WX` dIY dIYÀfe ·fe ³ff¦fdSXIY IYû Af²ffSX ÀfÔ£¹ff ³fWXeÔ SXWX³fZ IZY IYfSX¯f þøYSXe ÀfbdU²ffAûÔ AüSX ÀfZUfAûÔ ÀfZ UÔd¨f°f ³fWXeÔ SXJf þf ÀfIY°ff WX`Ü ´fifd²fIYSX¯f ³fZ BÀf ffSXZ ¸fZ Àf·fe SXfª¹fûÔ AüSX IZYÔQi VffdÀf°f ´fiQZVfûÔ IYû d³fQZÊVf ·fZþ dQ¹ff WX`Ü CX¸¸feQ IYe þf³fe ¨ffdWXE dIY BÀf À´fáeIYSX¯f IZY ffQ dIYÀfe ·fe ³ff¦fdSXIY IYû df»ff UþWX ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff ³fWXeÔ IYSX³ff ´fOÞXZ¦ffÜ U¿fÊ 2016 IZY Af²ffSX IYf³fc³f ¸fZÔ ¹fWX CXd»»fdJ°f WX` dIY Af²ffSX ÀfÔ£¹ff ³fWXeÔ WXû³fZ ¹ff dIYÀfe IYfSX¯f CXÀfIYf Àf°¹ff´f³f ³f WXû³fZ ´fSX ´fWX¨ff³f IZY d»fE U`IYd»´fIY °fSXeIYûÔ IYf ÀfWXfSXf d»f¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¹fWX ÀfUf»f Ufdþf WX` dIY BÀfIZY ffUþcQ ´fSXZVff³f »fû¦fûÔ IYû SXfVf³f ¹ff B»ffþ þ`Àfe fZWXQ þøYSXe ÀfZUfEÔ QZ³fZ ÀfZ BÔIYfSX ¢¹fûÔ dIY¹ff ¦f¹ff? EZÀff °fû ³fWXeÔ WX` dIY ÀfÔfð dU·ff¦fûÔ ¹ff IYf¹ffÊ»f¹fûÔ IYû IYf³fc³fe ½¹fUÀ±ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe ³fWXeÔ SXWXe WXû¦feÜ ´fifd²fIYSX¯f ³fZ A´f³fZ d³fQZÊVf ¸fZÔ Af¦fZ ÀfZ ¦f`SX-IYf³fc³fe °fSXeIZY ÀfZ ÀfZUfAûÔ ÀfZ UÔd¨f°f IYSX³fZ ´fSX dVfIYf¹f°f IYSXf³fZ IYû IYWXf WX` AüSX ·fSXûÀff dQ»ff¹ff WX` dIY IYNXûSX IYfSXÊUfBÊ IYe þf¹fZ¦feÜ Af²ffSX IYf³fc³f ÀfÔÀfQ õfSXf ´ffdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX` AüSX Af²ffSX ´fi¯ff»fe IYû »ff¦fc IYSX³fZUf»fZ Àf·fe dU·ff¦fûÔ AüSX CX³f¸fZÔ IYf¹fÊSX°f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû CXÀfIZY ´fifU²ff³fûÔ IYe ´fcSXe Àf¸fÓf WXû³fe ¨ffdWXEÜ ¹fWX ½¹fUÀ±ff NXeIY ÀfZ »ff¦fc WXû, BÀfIYe dþ¸¸fZQfSXe ÀfSXIYfSXûÔ AüSX CX³fIZY Vfe¿fÊ ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYe WX`Ü ¹fdQ ÀfSXIYfSXe ¸fWXIY¸fZ WXe IYf¹fQZ-IYf³fc³fûÔ IYf CX»»fÔ§f³f IYSXZÔ¦fZ ¹ff CX³WXZÔ ¸f³f¸ff³fZ PXÔ¦f ÀfZ »ff¦fc IYSXZÔ¦fZ, °fû Af¸f »fû¦f A´f³fe ´fSXZVffd³f¹ffÔ »fZIYSX IYWXfÔ þf¹fZÔ¦fZÜ ¹fWX NXeIY WX` dIY dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXf³fZ IYe ½¹fUÀ±ff WX` AüSX Af²ffSX ´fifd²fIYSX¯f ³fZ ·fe A´f³fZ d³fQZÊVf ¸fZÔ BÀfZ À´fá dIY¹ff WX`, dIÔY°fb SXfVf³f IYe IY¸fe AüSX Af´ff°f d¨fdIY°Àff þ`Àfe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ þcÓf°fZ ¦fSXefûÔ-UÔd¨f°fûÔ IZY ´ffÀf VffÀf³f-´fiVffÀf³f IZY QSXUfþZ JMXJMXf³fZ IYe ¸fûWX»f°f ³fWXeÔ WXû°fe WX`Ü BÀfd»fE þøYSXe ¹fWX WX` dIY ÀfSXIYfSXZÔ Af²ffSX IYf³fc³f IZY ´fifU²ff³fûÔ IYû Bʸff³fQfSXe ÀfZ »ff¦fc IYSXfEÔ °f±ff ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSXZÔ dIY »fû¦fûÔ °fIY ÀfZUfEÔ NXeIY ÀfZ ´fWXbÔ¨fZÔÜ ¸fbQÐQZ IYe ff°f fiþdIYVfûSX dÀfÔW ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYe MX¨f EÔOX SX³f IYe ³fed°f d¸f ÂfûÔ, WX¸ffSXZ dfWXfSX ¸fZÔ EIY IYWXfU°f WX` dIY ¸fÔÂf °fû df¨Lc IYf ·fe ³fWXeÔ ´f°ff AüSX ¨f»fZ WX`Ô ÀffÔ´f IZY df»f ¸fZÔ WXf±f OXf»f³fZÜ ´f°ff ³fWXeÔ Af´fIZY ¹fWXfh BÀfIZY fQ»fZ IYü³f-Àfe IYWXfU°f ´fi¨f»f³f ¸fZÔ WX`Ü BÀfe °fSXWX EIY AüSX IYWXfU°f ·fe dfWXfSX ¸fZÔ ¨f»f°fe WX` dIY Ófû»fe ¸fZÔ Qf¸f ³fWXeÔ AüSX ÀfSXf¹f ¸fZÔ OXZSXf A±ffÊ°f A´f³fZ ffSXZ ¸fZÔ AûUSXÀMXe¸fZMX WXû³ffÜ d¸fÂfûÔ, Qb·ffʦ¹fUVf ¹fZ Qû³fûÔ IYWXfU°fZÔ B³f dQ³fûÔ IZYÔQi ¸fZÔ ÀfØff ÀfÔ·ff»f SXWXe ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fSX »ff¦fc WXû SXWXe WX`Ü ¨ffWXZ Uû ³fûMXfÔQe WXû ¹ff þeEÀfMXe, ¦fÔ¦ff-ÀfRYfBÊ WXû ¹ff ¸fZIY B³f BÔdOX¹ff, WXdSX°f IiYfÔd°f WXû ¹ff ÀUfÀ±¹f IiYfÔd°f WXû ¹ff ´fbd»fÀf AüSX ³¹ff¹f´ffd»fIYf ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû ¹ff ÀffIZY d»fE AfUfÀf CX´f»f²f IYSXUf³ff ¹ff ·fiáf¨ffSX IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ WXû ¹ff IYf»ff²f³f ¹ff SXûþ¦ffSX-ÀfÈþ³f ¹ff IYV¸feSX WXSX ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ AÀfRY»f WX` ¹ff dRYSX AfÔdVfIY øY´f ÀfZ ÀfRY»f WX`Ü CXÀf³fZ WXSX ¸ff¸f»fZ IYû LZOÞX þøYSX dQ¹ff WX` »fZdIY³f Àf¨¨ffBÊ ¹fWX ·fe WX` dIY dIYÀfe ·fe ¸ff¸f»fZ IYû AÔ°f °fIY ³fWXeÔ »fZ þf ´ffBÊ WX` AüSX A²fcSXf LûOÞX dQ¹ff WX` ¹ff LûOÞX³ff ´fOÞXf WX`Ü d¸fÂfûÔ, ´f°ff ³fWXeÔ ÀfSXIYfSX IZY dQ¸ff¦f ¸fZÔ I`YÀff IZYd¸fIY»f »fû¨ff ¨f»f SXWXf WX`? fZUþWX ÀfbSXZVf ´fi·fb IYf ¸fÔÂff»f¹f fQ»f dQ¹ff, À¸fÈd°f BÊSXf³fe IYû »f¦ff°ffSX ¸fWX°U´fc¯fÊ ¸fÔÂff»f¹f dQ¹ff þf SXWXf WX`, SXfRZY»f ´fSX ´fQfQfÊSXe IYe þf SXWXe WX`, SXûþ¦ffSX IYe ³fBÊ ´fdSX·ff¿ff WXe ¦fPÞX Qe ¦fBÊ WX`Ü IYQfd¨f°f ¸fûQe þe A´f³fZ ffSXZ ¸fZÔ AûUSXÀMXe¸fZMXZOX ±fZ AüSX WX`Ô ¹ff dRYSX QZVf IYe þ³f°ff ³fZ WXe CX³fIYe Ãf¸f°ffAûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ þ÷YSX°f ÀfZ ª¹ffQf A³fb¸ff³f »f¦ff d»f¹ffÜ Afþ ·fe ¸fûQe þe IZY ´ffÀf dÀfUf¹f þ³f-²f³f Jf°fûÔ AüSX CX«U»ff IZY IbYL ·fe ³fWXeÔ WX` AüSX A¦fSX IbYL WX` ·fe °fû A·fe ´fdSX¯fd°f ÀfZ IYûÀfûÔ QcSX WX`Ü ÀffÀfZ WXQ °fû IYV¸feSX ¸fZÔ IYe þf SXWXe WX`Ü ·ffþ´ff AüSX ¸fWXfcff Qû³fûÔ d³fWXf¹f°f dU´fSXe°f ²fibUûÔ IYe SXfþ³fed°f IYSX°fZ WX`Ô AüSX AüSX A·fe ·fe IYSX SXWXZ WX`Ô dþÀfÀfZ UWXfÔ dUd¨fÂf dÀ±fd°f CX°´f³³f WXû ¦fBÊ WX`Ü d¸fÂfûÔ, ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ EIY AüSX IYWXfU°f WX` dIY ³fe¸f WXIYe¸f J°fSXZ þf³fÜ Af A´f³fZ QZVf IYe A±fʽ¹fUÀ±ff IYû WXe »fedþE þû Af¦fZ þf³fZ IZY fQ»fZ ´feLZ þf SXWXe WX`Ü þ`ÀfZ IYûBÊ Ófû»ff Lf´f OXfg¢MXSX dIYÀfe ¦fÔ·feSX fe¸ffSXe ÀfZ ¦fiÀ°f ¸fSXeþ IYf BÊ»ffþ IYSX°ff WX` AüSX ffSX-ffSX QUf fQ»fIYSX ´fi¹fû¦f IYSX°ff WX` U`ÀfZ WXe þZMX»fe þe ·fe AÔQfþ³f QUf-´fSX-QUf fQ»f°fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ ¸fSXeþ NXeIY WXû ¦f¹ff °fû ßfZ¹f »fcMX »fZÔ¦fZ AüSX NXeIY ³fWXeÔ WXbAf °fû U`dV½fIY dÀ±fd°f ´fSX ÀffSXf NXeIYSXf RYûOÞX QZÔ¦fZÜ d¸fÂfûÔ, þû ¦f»f°fe dfWXfSX ¸fZÔ ³fe°feVf ³fZ ³füIYSXVffWXe IZY f»f ´fSX VffÀf³f Àfb²ffSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSXIZY IYe UWXe ¦f»f°fe B³f dQ³fûÔ ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYSX SXWXe WX`Ü ÀfSXIYfSX °fû Ufþ´fZ¹fe þe ³fZ ·fe ¨f»ffBÊ ±fe AüSX WXSX ¸fÔÂff»f¹f ¸fZÔ CXÀfIZY dUVfZ¿fÄfûÔ IYû f`NXf¹ff ±ff °fû ¢¹ff Ufþ´fZ¹fe ´ff¦f»f ±fZ? fd»IY ¸fZSXf °fû ¹fWXfh °fIY ¸ff³f³ff WX` dIY A¦fSX þøYSXe WXû °fû dU´fÃfe JZ¸fZ ¸fZÔ Vffd¸f»f ¹fû¦¹f »fû¦fûÔ ÀfZ ·fe Àf»ffWX »fZ³fe ¨ffdWXEÜ ¸fbÓfZ EIY úáf³°f ¹ffQ Af SXWXf WX`Ü rywr ¸fZÔ d»fÔIY³f þf SXf¿MÑX´fd°f f³fZ °fû CX³WXûÔ³fZ QfÀf ´fi±ff IYû Àf¸ff~ IYSX dQ¹ffÜ QdÃf¯fe SXfª¹fûÔ ³fZ dUQiûWX IYSX dQ¹ff AüSX ·f¹fÔIYSX ¹fbð dLOÞX ¦f¹ffÜ kSXfWXel IZY ´fiZ¸f ´fb¿´f dRYSX ªffSXe WXû³fZ »f¦fZ, SXÀ¸fe Àf·fe f¹ff³fÜ ªff³fZ IYf WXû¦ff VfbøY, A¨LXf Àff Ad·f¹ff³fÜÜ ¸fbýif ¸fZÔ CX»fÓfZ WbXE, SXfªff AüSX UªfeSXÜ A¨LZX dQ³f IYe AfÀf ¸fZÔ, ÀfbfWXZÔ WbXBËX RYIYeSXÜÜ SXdU·fc¿f¯f UdSXâ ÀffdWX°¹fIYfSX ¨f³QiVfZJSX ÀffWXc A²¹fÃf, SXfª¹f dUØf Af¹fû¦f, LXØfeÀf¦fPÞX [ ³fªfdSX¹ff ] k¸ffd¯fIYl IZY fQ»fZ kWXeSXfl dÂf dUV½f IZY dIYÀfe ·fe ³fZ°ff IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ³fSXZÔQi ¸fûQe VfQfOXÔfSX, VfQþf»f, VfQ ¨ff°fb¹fÊ AüSX ãZ¿f-´fi¹fû¦f ¸fZÔ AIZY»fZ AüSX A³fûJZ WX`ÔÜ VfQ IiYeOÞXf CX³WXZÔ d´fi¹f WX` AüSX CX³fIYe Uf¢´fMXb°ff AüSX VfQfd·f´fif¹f IYû fQ»f³fZ IYe Ãf¸f°ff-QÃf°ff IYf A³¹f IYûBÊ CXQfWXSX¯f ³fWXeÔ WX`Ü k¸ffd¯fIYl AüSX kWXeSXfl Qû³fûÔ ³fUSX} WX`Ô, ´fSX dÂf´fbSXf dU²ff³fÀf·ff IYe ¨fb³ffU-SX`»fe ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ dÂf´fbSXf SXfª¹f IYû k¸ffd¯fIYl IZY À±ff³f ´fSX kWXeSXfl IYe AfUV¹fIY°ff f°ff¹feÜ CX³fIZY A³fbÀffSX, dÂf´fbSXf IYe þ³f°ff ³fZ EIY ¦f»f°f k¸ffd¯fIYl ´fWX³f SXJf WX`Ü Af CXÀfZ kWXeSXfl ´fWX³f³ff ¨ffdWXEÜ dWXÔQe VfQ kWXeSXfl IYû CX³WXûÔ³fZ AÔ¦fiZþe IZY U¯fÊ E¨f, AfBÊ, AfSX AüSX E ÀfZ þûOÞXIYSX A´f³fZ ¸f³fû³fbIcY»f VfQ d³fd¸fÊ°f dIY¹ff- WXfBÊ UZ, AfBÊ UZ, SXûOXÐÀf AüSX E¹fSXUZþÜ dÂf´fbSXf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸ffd¯fIY ÀfSXIYfSX IYf QZVf ¸fZÔ IYûBÊ CXQfWXSX¯f ³fWXeÔ WX`Ü QZVf IZY ÀffÀfZ ¦fSXef BÀf ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ´ffÀf IYûBÊ ÀfÔ´fdØf AüSX IYfSX ³fWXeÔ WX`Ü A´f³fZ ¨fb³ffUe WX»fRY³ff¸fZ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ´ffÀf ¸fZÔ 1,520 ÷Y´f¹fZ WXû³fZ AüSX f`ÔIY ¸fZÔ 2,410 ÷Y´f¹fZ WXû³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü 69 U¿feʹf ¹fWX ¸fb£¹f¸fÔÂfe A´f³ff ÀffSXf UZ°f³f A´f³fe ´ffMXeÊ (¸ffIY´ff) IYû QZ QZ°ff WX` AüSX ´ffMXeÊ CXÀfZ J¨fÊ IZY d»fE ³fü WXþfSX ´fid°f ¸ffWX QZ°fe WX`Ü AfÀ±ff IZY BÀf dUVff»f ¸fÔOX´f ¸fZÔ þWXfÔ EIY AûSX ·f¦fUf³f SXfþeU »fû¨f³f dUSXfþ¸ff³f WX`ÔÜ QcÀfSXe AûSX ·f¦fUf³f IbY»fZV½fSX ¸fWXfQZU AüSX CX³f Qû³fû IZY fe¨f AdUSX»f fWX°fe þeU³fQfd¹f³fe d¨fÂfû°´f»ff IZY °fMX ´fSX ·ffU, dU¨ffSX AüSX IY¸fÊ IZY A»f¦f A»f¦f IYû¯f QZJ³fZ IYû d¸f»fZÜ EIY AûSX »fû¦fûÔ IYû »fb·ff³fZ IZY d»fE Àfþe ²fþe, SXÔ¦f dfSXÔ¦fe QbIYf³fZ, QcÀfSXe AûSX B³f SXÔ¦f dfSXÔ¦fe ¸f³f·ffU³f,¸fûWXIY ÀfÔÀffdSXIY°ff ÀfZ ¸fûWX LbOÞXf³fZ Uf»fZ, U`SXf¦¹f AüSX CXQfÀfe³f Àff²fc ÀfÔ°fû IYe CX³fIYe WX`dÀf¹f°f IZY A³fbÀffSX IbYdMX¹ff, ¸fÔOX´f AüSX AJfOÞXZ Ü °feÀfSXe AûSX IY»ff AüSX ÀfÔÀIÈYd°f IYe SXÔ¦ffSXÔ¦f ´fiÀ°fbd°f IZY d»fE ÀfÔÀIÈYd°f dU·ff¦f IYf ¸fÔ¨fÜ ¨fü±fe AûSX ¦f·fÊ ¦fÈWX ¸fZÔ dUSXfþZ ·f¦fUf³f IZY dU¦fiWX IYf QVfʳf AüSX CX³fIYe ´fcþf AfSXf²f³ff IZY d»fE CX¸fOÞX°ff þ³f Àf`»fffÜ ¹fWXfh ÀfÔÀffSX ·fe WX` AüSX ÀfÔÀffSX ÀfZ ¸fûWX LbOÞXf³fZ Uf»fZ ·feÜ WXSX IYûBÊ Af¦fZ d³fIY»f³ff ¨ffWX°ff WX`Ü WXSX IYûBÊ A´f³fe ´fWX¨ff³f ¨ffWX°ff WX`Ü IYûBÊ BÀf þ³f Àf¸fbQi IZY fe¨f ¸fZÔ, IYûBÊ IYWXeÔ AüSX...CXÀf AÄff°f, AÀfe¸f ¸fZÔÜ dIYÀfe IYû A´f³ff Àfb³fWXSXf IY»f QZJ³fZ IYe ¨ffWX°f WX`Ü IYûBÊ ²f³f, IYûBÊ £¹ffd°f, IYûBÊ ´fQ °fû IYûBÊX Ad²fIYfSX ¨ffWX°ff WX`Ü þ´f °f´f AüSX °f´fÀ¹ff IZY fQ»fZ ´fid°fRY»f ´ff³fZ IZY d»fE Afþ WXe ³fWXeÔ ³f þf³fZ IYf ÀfZ ¢¹ff QZU, ¢¹ff Qf³fU, ¢¹ff ¸ff³fU Àff QüOÞX°fZ SXWXZ WX`ÔÜ þf °fIY ÀffhÀf WX` °ff ´fbSXf ¸fZÔ feÀf U¿fÊ ÀfZ ¸ffd¯fIY ÀfSXIYfSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe WX`ÔÜ AüSX BÀf SXfª¹f ¸fZÔ Uf¸f ¸fû¨ffÊ IYe ÀfSXIYfSX ´f¨¨feÀf U¿fÊ ÀfZ WX`Ü CXþ»ff IbYSX°ff ´fWX³f³fZUf»fZ ¸ffd¯fIY ÀfSXIYfSX IZY kCXþ»fZ IbYSX°fZl IZY ·fe°fSX ¸fûQe EIY kIYf»ff ´fÃfl QZJ°fZ WX`ÔÜ dÂf´fbSXf IYf dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IYBÊ údá¹fûÔ ÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü ·ffþ´ff Af kIYfÔ¦fiZÀf-¸fböY ·ffSX°fl IZY ffQ kUf¸f-¸fböY ·ffSX°fl AüSX kdU´fÃf-¸fböY ·ffSX°fl IYf ³ffSXf (À»fû¦f³f) QZ SXWXe WX`Ü ´fd›¸f fÔ¦ff»f ÀfZ CXJOÞX þf³fZ IZY ffQ IZYSX»f AüSX dÂf´fbSXf ¸fZÔ WXe Uf¸f Q»f ÀfdIiY¹f WX`Ü B³f Qû SXfª¹fûÔ ¸fZÔ CX³fIYe ÀfSXIYfSX WX`Ü dÂf´fbSXf IZY ·ffþ´ff ´fi·ffSXe (´fcUÊ ÀfÔ§f ´fi¨ffSXIY) Àfb³fe»f QZU²fSX ³fZ IYWXf WX` dIY IZYSX»f AüSX fÔ¦ff»f ¸fZÔ Uf¸f IYe »fOÞXfBÊ IYfÔ¦fiZÀf AüSX °fȯf¸fc»f ÀfZ SXWXe WX` AüSX Af ·ffSX°f IZY ¨fb³ffUe Bd°fWXfÀf ¸fZÔ dÂf´fbSXf ´fWX»ff CXQfWXSX¯f WX`, þWXfÔ SXfª¹f À°fSX ´fSX ·ffþ´ff (QdÃf¯f´fÔ±fe) AüSX Uf¸f´fÔ±fe ´ffdMXʹffÔ Af¸f³fZ- Àff¸f³fZ »fOÞX SXWXe WX`ÔÜ d´fL»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU (2013) ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû dÂf´fbSXf ¸fZÔ ¸ffÂf 1.54 ´fid°fVf°f UûMX ´fif~ WXbE ±fZ AüSX ¸ffÂf Qû U¿fÊ ffQ 2015 ¸fZÔ CXÀfZ À±ff³fe¹f d³fIYf¹f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ 14.7 ´fid°fVf°f ¸f°f d¸f»fZÜ 2013 ¸fZÔ UWXfÔ ·ffþ´ff IYe ÀfQÀ¹f-ÀfÔÀ±ff ¸ffÂf IbYL WXþfSX ±fe, þû Af fPÞXIYSX »f¦f·f¦f Qû »ffJ WXû ¦f¹fe WX`Ü 2013 IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ 50 dU²ff³fÀf·ff ÀfeMXûÔ ¸fZÔ ÀfZ 49 ÀfeMX ´fSX ·ffþ´ff ³fZ A´f³fe þ¸ff³f°f SXfdVf Jû Qe ±feÜ BÀf ¨fb³ffU ¸fZÔ Uf¸f ¸fû¨ffÊ IYû 60 ¸fZÔ ÀfZ 50 ÀfeMXZÔ d¸f»fe ±feÔ- ¸ffIY´ff IYû 49 AüSX ·ffIY´ff IYû EIYÜ VfZ¿f QÀf ÀfeMXZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYû d¸f»fe ±feÔÜ B³f QÀf ÀfeMXûÔ ¸fZÔ ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IZY LWX dU²ff¹fIY °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ ¦f¹fZ AüSX IbYL Àf¸f¹f ffQ UZ Àff ·ffþ´ff ¸fZÔ ¨f»fZ ¦f¹fZÜ ·ffþ´ff AüSX ÀfÔ§f ´fdSXUfSX IYe ¨fb³ffUe SX¯f³fed°f IYe °fSXWX A³¹f Q»fûÔ IYe ¨fb³ffUe SX¯f³fed°f ³fWXeÔ WXû°feÜ BÀf ¨fb³ffUe SX¯f³fed°f IYû Àf¸fÓfIYSX WXe ·ffþ´ff IYf ¸fbIYff»ff dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü UWX EIY Àff±f °fIY RY»f IYe AfÀf WX` Ü ¹fWXfh ´fif±fd¸fIY°ffEÔ ÀffIYe A»f¦f A»f¦f ±feÜ IYûBÊ ´fWX»fZ ÀfÔÀffSX, dRYSX Àff²fb, dRYSX ·f¦fUf³f IYe °fSXRY þf SXWXf ±ff, IYûBÊ ´fWX»fZ Àff²fb AüSX dRYSX ·f¦fUf³f IYe °fSXRY þf SXWXf ±ff , IYûBÊ ´fWX»fZ ·f¦fUf³f dRYSX Àff²fb, dRYSX ÀfÔÀffSX IYe °fSXRY þf SXWXf ±ffÜ IYûBÊ IYWXe ³fWXeÔ þf SXWXf ±ff fÀf UWX UWXfÔ WXû³ff ¨ffWX SXWXf ±ff , CXÀf ´ffU³f A³fb·fcd°f IYû ´ff³ff ¨ffWX SXWXf ±ffÜ ¸fZ»fZ IYe IYû»ffWX»f IZY fe¨f ·fe AÀfe¸f VffÔd°f IYû ¸fWXÀfcÀf IYSX SXWXf ±ffÜ IYûBÊ Àff¸fZ ±fûOÞXe ±fûOÞXe dþÄffÀff »fZIYSX JbQ IYf ¸f³fûSXÔþ³f IYSX SXWXf ±ffÜ IYûBÊ BÀf SXZ»fZ ¸fZÔ fWXf þf SXWXf ±ff ¸fb¦²f, þ`Àff Àff IYSX SXWXZ ±fZ U`Àff A³fbIYSX¯f IYSX SXWXf ±ffÜ Àff²fIYûa IZY d»fE ¹fWX IYBÊ ¸fû¨fûÊÔ ´fSX »fOÞX°fe WX` AüSX CX³f ³f¹fZ ¸fû¨fûÊÔ IYû Jû»f°fe WX`, dþÀfIYe IY»´f³ff dU´fÃfe Q»f ³fWXeÔ IYSX ´ff°fZ WX`ÔÜ df³ff ¨fb³ffU þe°fZ dÂf´fbSXf dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff QcÀfSXe ÀffÀfZ fOÞXe ´ffMXeÊ WX`Ü AfNX dþ»fZ, 23 A³fb¸fÔOX»f AüSX 58 ´fiJÔOX Uf»fZ dÂf´fbSXf IYe IbY»f AfffQe 40.73 »ffJ WX`Ü BÀfIYf ÀffÃfSX°ff QSX ÀfUfÊd²fIY WX`Ü 95 ´fid°fVf°f ÀfZ Ad²fIY »fû¦fûÔ IYû AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ffEÔ WX`ÔÜ dÀfÔ¨ffBÊ ¹fû¦¹f Àf·fe ·fcd¸f dÀfÔd¨f°f WX` AüSX ´fid°f½¹fdöY Af¹f AfNX ¦fb³ff fPÞXe WX`Ü dÂf´fbSXf ¸fZÔ fÔ¦ff»fe 69 ´fid°fVf°f WX`Ô AüSX AfdQUfÀfe 31 ´fid°fVf°fÜ 20 dU²ff³fÀf·ff ÀfeMXûÔ ¸fZÔ AfdQUfÀfe UûMX ´fi¸fbJ WX`ÔÜ d´fL»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ Uf¸fQ»f IYû B³f¸fZÔ ÀfZ 18 ÀfeMXZÔ d¸f»fe ±feÔÜ »fûIYÀf·ff IYe À±ff³f dQ½¹f CXþfÊ IYû ¸fWXÀfcÀf IYSX³fZ, CXÀfZ ¦fiWX¯f IYSX³fZ IYf IZYÔQi SXWXf WX`Ü CX³fIYe údá ¸fZÔ þf dIYÀfe À±ff³f dUVfZ¿f ¸fZÔ Àff¸fcdWXIY A³fbâf³f AüSX ´fif±fʳff WXû SXWXe WXû °fû UWX À±ff³f AÀfe¸f CXþfÊ ÀfZ ·fSX þf°fe WX`Ü B³f À±ff³fûÔ ´fSX IbYL UöY df°ff³fZ ÀfZÜ ²¹ff³f IYSX³fZ ÀfZ UWX CXþfÊ JbQ IZY ·fe°fSX Àf¸ffdWX°f WXû°fe WX`Ü ¹fWX CXþfÊ ·f¹f·fe°f AüSX AVffÔ°f ¸f³f IYû ÀfÔf»f QZ°fe WX` CXÀf ´feOÞXfQf¹fe AUÀ±ff ÀfZ ´ffSX þf³fZ VfdöY QZ°fe WX`Ü Àff²fb ÀfÔ¦f°f ÀfZ ÀfÔÀffSX IZY ´fid°f, ÀffÔÀffdSXIY UÀ°fbAûÔ IZY ´fid°f ´ff¦f»f´f³f °fIY WXû SXWXZ CX³¸ffQ IYû IY¸f IYSX³fZ, CX³fIZY d»fE ½¹ffIbY»f WXû SXWXZ ¸f³f IYû VffÔ°f IYSX³fZ IYe ´fiZSX¯ff d¸f»f°fe WX` Ü ¹fôd´f þe³fZ IZY d»fE ·füd°fIY Àff²f³f þøYSXe WX` ´fSX CX³fIYf þøYSX°f ÀfZ ª¹ffQf ÀfÔ¦fiWX IYSX dQJfUf IYSX³ff þeU³f þe³fZ IZY Af³fÔQ IYû J°¸f IYSX°ff WX`Ü UÀ°fbAûÔ IYf ¸fûWX LûOÞX IYSX A´f³fe þøYSX°fZ IY¸f ÀfZ IY¸f IYSX þeU³f SXÀf ´ff³fZ Uf»fZ Àff²fb ·ffU IYû þ¦ff³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü B³f dUVfZ¿f À±ff³fûÔ ´fSX dUVfZ¿f ¸ffWX AüSX dQ³f IYû WXû³fZ Uf»fZ Af¹fûþ³f ¸fZÔ EIYdÂf°f WXû³ff A»´f Àff²f³fûÔÜ AÀfbdU²ff AüSX A½¹fUÀ±ff IZY fe¨f dQ³f df°ff³fZ IYû Àff²f³ff IYf EIY ·ff¦f IYWXf þf ÀfIY°ff WX` ¢¹fûdIY BÀf °fIY»feRY IYe Vf°fÊ ´fSX Uû IbYL ´ff³fZ IYe ¨ffWX°f WX`, þû WX¸ffSXZ ´ffÀf ³fWXeÔ WX` ,¹ff WX¸f fÀf WXû þf³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô CXÀfIZY,CXÀf AÀfe¸f A³f³°f IZY...Ü Qû³fûÔ ÀfeMXZÔ ¸ffIY´ff IZY ´ffÀf WX`ÔÜ 60 ¸fZÔ ÀfZ 20 ÀfeMXZÔ A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f AüSX 10 ÀfeMXZÔ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f IZY d»fE AfSXdÃf°f WX`ÔÜ dþÀf BÔdOXdþ³fÀf ´fe´fb»Àf RiYÔMX AfgRY dÂf´fbSXf (AfB´feERYMXe) IYf ¦fNX³f 1997 ¸fZÔ WXbAf ±ff, UWX Af ·ffþ´ff IZY Àff±f WX`Ü dÂf´fbSXf dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ·ffþ´ff »fOÞX SXWXe WX`, ´fSX ¸fûQe A´f³fZ ·ff¿f¯f ¸fZÔ ·ffSX°f IYe þ³f°ff õfSXf ¨fb³ffU »fOÞX³fZ IYe ff°f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³fIZY A³fbÀffSX dÂf´fbSXf IYe U°fʸff³f ÀfSXIYfSX (¸ffd¯fIY ÀfSXIYfSX) A´f³fZ dU÷Yð fû»f³fZUf»fûÔ IZY d»fE ·f¹f IYf Uf°ffUSX¯f JOÞXf IYSX SXWXe WX`Ü ·ffþ´ff IYe IY»ff ¹fWX WX` dIY CXÀfIZY dU÷Yð þû AfSXû´f »f¦ff¹fZ þf°fZ WX`Ô, CX³f AfSXû´fûÔ IYû UWX QcÀfSXûÔ IZY dU÷Yð »f¦ff QZ°fe WX`Ü CXÀfIZY ´fi¨ffSX °fÔÂf IYf IYûBÊ Àff³fe ³fWXeÔÜ dQ³fZVf IYf³fþe IYe ¸fSXfNXe ´fbÀ°fIY kdÂf´fbSXf°fe»f ASXfþIY°ff »ff»f ¨fZWXSXf: ¸ffd¯fIY ÀfSXIYfSXl IYf SXfWXb»f ´ffSXUf ³fZ dWXÔQe A³fbUfQ k¸ffd¯fIY ÀfSXIYfSX úV¹f¸f AüSX Àf°¹f¸f: dÂf´fbSXf IZY »ff»f ASXfþIY IYe IYWXf³fel ³ff¸f ÀfZ dIY¹ff AüSX ffÔ¦»ff ¸fZÔ ¹fWX A³fbUfQ k¸ffd¯fIY SXfþfSX QZVfZl ³ff¸f ÀfZ WX`, dþÀf¸fZÔ ¸ffd¯fIY ÀfSXIYfSX IYe EIY d·f³³f LdU ´fZVf IYe ¦f¹fe WX`Ü Af ¹fWX ´fbÀ°fIY ¸f°fQf°ffAûÔ IZY fe¨f dU°fdSX°f IYe þf¹fZ¦feÜ ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ dRY»¸f þ`ÀfZ ÀfVföY ¸ff²¹f¸f dÀf³fZ¸ff ´fSX ·fe ·ffþ´ff IYe ³fþSX SXWX°fe WX`Ü ÀfbVfe»ff Vf¸fʳf IYe EIY §fÔMXf ´f¨ffÀf d¸f³fMX IYe dRY»¸f k»ff»f ÀfSXIYfSXl ¨fb³ffU IZY ´fWX»fZ SXe»feþ WXû SXWXe WX`Ü ·ffþ´ff IYe I`YÔ´fZ³f ´fbdÀ°fIYf kÀf~¸f fZ°f³f IY¸feVf³f IZY³fû ¨ffBÊl ¸fZÔ SXfª¹f´ff»f °f±ff¦f°f SXf¹f IYe RYûMXû WX`Ü k»ff»f ÀfSXIYfSXl dRY»¸f ¸fZÔ ¸ffIY´ff IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû A´fSXf²fe dQJf¹ff ¦f¹ff WX`Ü ·ffþ´ff IYû Uf¸f dU¨ffSX²ffSXf ÀfZ ·f¹f WX`Ü ´fd›¸f fÔ¦ff»f IZY ´fWX»fZ UWX dÂf´fbSXf ¸fZÔ A´f³fZ IYû À±ffd´f°f IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦fe WX`Ü CXÀfZ k¸ffd¯fIYl (¸ffd¯fIY ÀfSXIYfSX) IZY fQ»fZ kWXeSXfl ¨ffdWXEÜ k¨f»fû ´f»MXfBÊlÜ IYûWXSXZ IZY Àff¹fZ ¸fZÔ þ»fUf¹fb ´fdSXU°fʳf ´fSX AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f Àf¸fÓfü°fZ ´f`dSXÀf Àf¸fÓfü°fZ WXû þf³fZ IZY ffQ dUIYdÀf°f QZVfûÔ IYe QûWXf ÀfÔVfû²f³f ´fSX ¸fbWXSX »f¦ff³fZ IYe ¸fÔVff AüSX IY¸fþûSX WXbBÊ WX` AüSX 2020 ÀfZ ´fWX»fZ UWX IYûBÊ ´fi¹ffÀf IYSX³fZ IYe ¦fÔ·feSX ³fWXeÔ dQJ°fZÜ ·ffSX°f, þe-77 U ¨fe³f °f±ff E»fE¸fOXeÀfe IZY ´fi¹ffÀfûÔ IZY ffUþcQ A¸fZdSXIYf U ¹fcSXû´fe¹f ¹fcd³f¹f³f IYe ¸fbJf»fRY°f IZY ¨f»f°fZ 2020 ÀfZ ´fWX»fZ IZY ´fi¹ffÀf IYf ¸fbïf Àf¸¸fZ»f³f IZY EþZÔOXf ´fSX ³fWXeÔ Af ´ff¹ffÜ WXf»ffÔdIY ´fWX»fZ Àf~fWX ¸fZÔ BÀf ´fSX IYfRYe ff°f¨fe°f AüSX AfSXû´f-´fi°¹ffSXû´f WXbEÜ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ¹fcSXû´fe¹f ÀfÔ§f AüSX ´fû»f`ÔOX, QûWXf ÀfÔ¿fû²f³f ´fSX WXÀ°ffÃfSX IYSX³fZ IYû SXfþe WXû ¦fEÜ AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f f`NXIYûÔ IYf EIY WXe ¨fdSXÂf WX`Ü ¨feþZÔ þf °fIY MXf»fe þf ÀfIZYÔ, MXf»f QûÜ U`Äffd³fIY Àffùf f°ff°fZ WX`Ô dIY ´fdSX¯ff¸f ¦fÔ·feSX AüSX A´fi°¹ffdVf°f WX`Ü ´fi¹ffÀf IZY d»fE Àf¸f¹f IYfRYe IY¸f WX`Ü JfÀfIYSX A¦fSX ¸fÔVff °ff´f¸ff³f UÈdð IYû 1.5 dOX¦fie ´fSX SXûIY³ff WX` °fû A·fe Àff±fÊIY AüSX ¦fÔ·feSX ´fi¹ffÀf °f U¿fÊ 2017 IZY 6 ÀfZ 17 ³fUfÔSX °fIY dRYþe IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ffg³f, þ¸fʳfe ¸fZÔ þ»fUf¹fb ´fdSXU°fʳf ´fSX AÔ°fSXf¿MÑXe¹f f`NXIY WXbBÊÜ 2 Àff»f ´fWX»fZ ´fZdSXÀf ¸fZÔ EZÀfe WXe f`NXIY ¸fZÔ 197 QZ¿fûÔ IZY fe¨f ´fZdSXÀf Àf¸fÓfü°ff WXbAf ±ff dþÀf¸fZÔ ¹fWX °f¹f SXWXf ±ff dIY Àf·fe QZVf d¸f»fIYSX ´fi¹ffÀf IYSXZÔ¦fZ dIY ÀfQe IZY AÔ°f °fIY U`dVUIY °ff´f¸ff³f ¸fZÔ 2 dOX¦fie ÀfZ ª¹ffQf dIY UÈdð ³f WXûÜ fZWX°fSX ´fi¹ffÀf ÀfZ BÀf UÈdð IYû 1.5 dOX¦fie °fIY WXe SXûIY³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ ´f`dSXÀf Àf¸fÓfü°fZ ´fSX SXf¿MÑXÀfÔ§f IZY 197 QZVfûÔ ¸fZÔ ÀfZ 170 QZVfûÔ ³fZ ¸fbWXSX »f¦ff Qe WX`Ü d´fL»fZ U¿fÊ ¸ffSXfIZYVf ¸fZÔ AüSX BÀf U¿fÊ ffg³f ¸fZÔ f`NXIY IYf CXïZV¹f ´f`dSXÀf Àf¸fÓfü°fZ IYû CX¸f»f ¸fZÔ »ff³fZ IZY d»fE d³f¹f¸f-IYf³fc³f f³ff³ff ±ffÜ ´f`dSXÀf Àf¸fÓfü°ff d´fL»fZ U¿fÊ ¸ffSXfIZYVf ¸fZÔ WXe ´fi·ffU ¸fZÔ Af ¦f¹ff ±ffÜ d³f¹f¸f- IYf³fc³f f³ff³fZ IZY A»ffUf 2010 IZY IY³fIcY³f ¸fZÔ dIY¹fZ ¦fE UfQZ IZY °fWX°f 2020 °fIY dUIYfÀfVfe»f EUÔ A»´fdUIYdÀf°f QZVfûÔ IYe ¸fQQ IZY d»fE 100 df»f¹f³f OXfg»fSX IYe SXfd¿f (dþÀfZ WXdSX°f dUIYfÀf IYû¿f IZY ³ff¸f ÀfZ þf³ff þf°ff WX`) ´fSX ·fe ´fi¦fd°f IYe A´fZÃff ±feÜ ¨fcgdIY ¹fWX f`NXIY dRYþe IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ WXû SXWXe ±fe BÀfd»fE, LûMXZ dõ´fe¹f QZVfûÔ AüSX dUIYfÀfVfe»f QZVfûÔ ¸fZÔ þ»fUf¹fb ´fdSXU°fʳf ÀfZ WXû SXWXe Ãfd°f´fcd°fÊ IZY d»fE IbYL ÀfÔÀff²f³fûÔ IYe ·fe A´fZÃff ±feÜ WXf»ffÔdIY BÀf Àff ÀfZ A»f¦f dUIYfÀfVfe»f QZVfûÔ IZY d»fE ÀffÀfZ fOÞXf dU¿f¹f ¹fWX ±ff dIY d³f¹f¸f-IYf³fc³f f³ff³fZ ¸fZÔ QZVfûÔ ¸fZ ´fi¦fd°f AüSX CX³fIYe Ãf¸f°ff IYû QZJ°fZ WXbE CX³fIZY ´fi¹ffÀfûÔ ¸fZÔ Àf¸f°ff I`YÀfZ À±ffd´f°f IYe þfEÜ Àf¸f°ff IYe AfUV¹fIY°ff WX`Ü Àf¸¸fZZ»f³f IYe VfbøYAf°f ÀfZ IbYL ´fWX»fZ ´fiIYfdVf°f ¹fcSXû´f IYe CX°Àfþʳf ¦f`´f dSX´fûMXÊ ³fZ f°ff¹ff dIY ´f`dSXÀf Àf¸fÓfü°fZ IZY °fWX°f dIY¹fZ ¦fE UfQZ CX°Àfþʳf IY¸f IYSX³fZ IYe U`Äffd³fIY AfUV¹fIY°ff IYf dÀfRYÊ EIY d°fWXfBÊ WX`ÔÜ ´f`dSXÀf Àf¸fÓfü°fZ A¦fSX ÀfWXe ÀfZ ·fe A¸f»f dIY¹ff þfE °fû ÀfQe IZY AÔ°f °fIY 3 dOX¦fie IYe °ff´f¸ff³f UÈdð WXû ÀfIY°fe WX` AüSX Aüôû¦feIÈY°f QZVfûÔ IYû ·fe þeUfV¸f Bʲf³f IYe J´f°f AüSX CX°Àfþʳf IY¸f IYSX³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WX`Ü ´fi¹ffÀfûÔ ¸fZÔ QZSXe ÀfZ þ»fUf¹fb IYf ´fiIYû´f AüSX fPÞXZ¦ff, dþÀfIYe ÀffÀfZ ª¹ffQf ¸ffSX ¦fSXef Àf¸ffþ AüSX QZVfûÔ ´fSX ´fOÞXZ¦fe, CX³fIYf dUIYfÀf AUøYð WXû¦ff AüSX CX°Àfþʳf IY¸f IYSX³fZ IYf J¨fÊ ·fe fPÞXZ¦ffÜ AüSX Bd¢½fMXe IYf ¸fbïf dUIYfÀfVfe»f QZVfûÔ IZY d»fE WX¸fZVff ÀfZ EIY fOÞXf ¸fbïf SXWXf WX`Ü WXf»ffÔdIY dUIYdÀf°f QZVf, dþ³fIYf CX°Àfþʳf dUIYfÀfVfe»f QZVfûÔ ÀfZ IYBÊ ¦fb³ff ª¹ffQf WX`, BÀf ff°f ´fSX AOÞXZ SXWXZ WX` dIY ´f`dSXÀf Àf¸fÓfü°fZ ¸fZÔ QZVfûÔ ¸fZÔ IYûBÊ dU·fZQ ³fWXeÔ WX` AüSX ÀffIYû Àf¸ff³f AüSX ÀffÓff ´fi¹ffÀf IYSX³ff WX`Ü A¸fZdSXIYf ³fZ BÀf Àff»f þc³f ¸fZÔ WXe ´f`dSXÀf Àf¸fÓfü°fZ ÀfZ ffWXSX þf³f IYe B¨Lf þfdWXSX IYSX Qe ±feÜ SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MѸ´f IZY A³fbÀffSX ¹fWX Àf¸fÓfü°ff ·ff°fSX AüSX ¨fe³f þ`ÀfZ QZVfûÔ IYf CX°Àfþʳf IY¸f IYSX³fZ IYû ³fWXeÔ IYWX°ff AüSX A¸fZdSXIYf IZY CXôû¦fûÔ AüSX A±fʽ¹fUÀ±ff ´fSX A³ffUV¹fIY QffU OXf»f°ff WX`Ü ffg³f IYe f`NXIY A¸fZdSXIYf IZY ´f`dSXÀf Àf¸fÓfü°fZ ÀfZ WXMX³fZ IZY ffQ ´fWX»fe f`NXIY ±fe AüSX Qbd³f¹ff ¸fZÔ BÀf ff°f IYû QZJ³fZ IYf IYü°fcWX»f ±ff dIY SXfdþ¸f IbY¸·f .... Àff²fb ·ffU IYû þ¦ff³fZ IYe þøYSX°f Aþ¹f AUÀ±fe kdIYSX¯fl A¸fZdSXIYf IZY df³ff þ»fUf¹fb ´fdSXU°fʳf IYe ff°f¨fe°f AüSX U`dVUIY ´fi¹ffÀfûÔ ´fSX ¢¹ff AÀfSX WXû¦ffÜ A¸fZdSXIYf ³fZ SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX Aûff¸ff IZY õfSXf »ffE ¦fE CX°Àfþʳf IY¸f IYSX³fZ Uf»fZ IYBÊ d³f¹f¸fûÔ IYû J°¸f/JfdSXþ dIY¹ff WX`, dþÀf¸fZÔ ¢»fe»f ´ffUSX E¢MX IYû J°¸f IYSX³ff AüSX ´f¹ffÊUSX¯f ÀfÔSXÃf¯f EþZÔÀfe IYe VfdöY¹ffÔ IY¸f IYSX³ff Vffd¸f»f WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY A¸fZdSXIYf IZY IYBÊ SXfª¹f A·fe ·fe CX°Àfþʳf IY¸f IYSX³fZ IZY A´f³fZ dUVUfÀf ´fSX AdOX¦f WX`Ô A`fSX BÀfIZY d»fE ´fi¹ffÀf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ MѸ´f ³fZ þ»fUf¹fb ´fdSXU°fʳf IYf fþMX ·fe IY¸f dIY¹ff WX` dþÀfIZY RY»fÀUøY´f BÀf f`NXIY ¸fZÔ A¸fZdSXIYf IZY ´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f ¸fZÔ 20 ÀfZ IY¸f »fû¦f ±fZÜ ¹fWX ÀfÔ£¹ff ´fWX»fZ 70 ÀfZ Ad²fIY WXû°fe ±feÜ ·ffSX°f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ dUIYfÀfVfe»f QZVfûÔ ¸fZÔ dUIYdÀf°f QZVfûÔ IYû CX³fIZY QfZWXf (2012) AüSX UfÀffÊ (2013) ¸fZÔ dIY¹fZ ¦fE UfQZ IYe ¹ffQ dQ»ffBÊ AüSX CXÀfZ ´fcSXf IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ 2011 ¸fZÔ OXSXf³f ¸fZÔ ¹fWX °f¹f WXbAf ±ff dIY ³f¹ff þ»fUf¹fb Àf¸fÓfü°fZ 2020 ÀfZ »ff¦fc WXû¦ff »fZdIY³f BÀfÀfZ ´fWX»fZ 2013 ÀfZ 2020 °fIY ¢¹fûMXû ´fiûMXûIYfg»f IYe dõØfe¹f AUd²f »ff¦fc SXWXZZ¦feÜ ¢¹fûMXû ´fiûMXûIYfg»f ¸fZÔ J°¸f WXû ¦f¹ff dþÀfIZY °fWX°f dUIYdÀf°f QZVfûÔ IYû A´f³fZ 1990 IZY CX°Àfþʳf À°fSX ÀfZ AüÀf°f³f 5 ´fid°fVf°f IYe IY¸fe »ff³fe ±fe dþÀf¸fZÔ UZ ´fcSXe °fSXWX dURY»f SXWXZÜ 2013-20 °fIY dUIYdÀf°f QZVfûÔ IYû QûWXf ÀfÔVfû²f³f IZY °fWX°f 1990 IZY CX°Àfþʳf À°fSX ÀfZ 18 ´fid°fVf°f IYe IY¸fe IYSX³fe WX`Ü WXf»ffÔdIY dUIYdÀf°f QZVfûÔ JfÀfIYSX ¹fcSXûd´f¹f³f ¹fcd³f¹f³f U A¸fZdSXIYf IZY WXÀ°ffÃfSX ³f IYSX³fZ ÀfZ QûWXf ÀfÔVfû²f³f »ff¦fc ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff WX`Ü ´f`dSXÀf Àf¸fÓfü°fZ WXû þf³fZ IZY ffQ dUIYdÀf°f QZVfûÔ IYe QûWXf ÀfÔVfû²f³f ´fSX ¸fbWXSX »f¦ff³fZ IYe ¸fÔVff AüSX IY¸fþûSX WXbBÊ WX` AüSX 2020 ÀfZ ´fWX»fZ UWX IYûBÊ ´fi¹ffÀf IYSX³fZ IYe ¦fÔ·feSX ³fWXeÔ dQJ°fZÜ ·ffSX°f, þe-77 U ¨fe³f °f±ff E»fE¸fOXeÀfe IZY ´fi¹ffÀfûÔ IZY ffUþcQ A¸fZdSXIYf U ¹fcSXû´fe¹f ¹fcd³f¹f³f IYe ¸fbJf»fRY°f IZY ¨f»f°fZ 2020 ÀfZ ´fWX»fZ IZY ´fi¹ffÀf IYf ¸fbïf Àf¸¸fZ»f³f IZY EþZÔOXf ´fSX ³fWXeÔ Af ´ff¹ffÜ WXf»ffÔdIY ´fWX»fZ Àf~fWX ¸fZÔ BÀf ´fSX IYfRYe ff°f¨fe°f AüSX AfSXû´f-´fi°¹ffSXû´f WXbEÜ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ¹fcSXû´fe¹f ÀfÔ§f AüSX ´fû»f`ÔOX, QûWXf ÀfÔ¿fû²f³f ´fSX WXÀ°ffÃfSX IYSX³fZ IYû SXfþe WXû ¦fEÜ AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f f`NXIYûÔ IYf EIY WXe ¨fdSXÂf WX`Ü ¨feþZÔ þf °fIY MXf»fe þf ÀfIZYÔ, MXf»f QûÜ ´f`OX ¸f³f Aafcªff ¸ffg»f- 0771-4028480 AfBʳffg¢Àf (¸f`¦³fZMXû ¸ffg»f) 9.30 ,10.40, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45,9.45,10.20 fþZÜ d¦»fMXÐþ(´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.00, 12.15, 2.30, 4.50, 7.10, 9.40 fþZ dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f)-9.00, 10.20, 12.00, 1.30, 3.00,4.30, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 fªfZÜ ´fôfU°f dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f) 0771-6538111 9.30 ,10.40, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45,9.45,10.20 fþZÜ d¦»fMXÐþ(´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.00, 12.15, 2.30,4.50, 7.10, 9.40 fþZ dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f)-9.00, 10.20, 12.00, 1.30, 3.00,4.30, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 fªfZÜ ·ff¦f¸f°fe AfBʳff¢Àf(dÀfMXe ¸ffg»f36) 0771 4028482 9.50, 12.45, 3.45, 6.45, 9.45 fªfZÜ d¦f»fMXÐÀf (´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.40, 4.00, 9.45, fªfZÜ ´feUeAfS X(¸f`¦³ûMû ¸ffg»f) (0771 4241919)10.05, .1.10, 4.10, 7.10, 10.10 fªfZÜ dÀf³fZ¸f`¢Àf 9.45, 3.45, 6.45, 9.45 fªfZÜ SXf¹f´fbSX Afªf IYf SXfdVf RY»f ¸fZ¿f ½fÈ¿f·f d¸f±fb³f IYIÊY dÀfaWX IY³¹ff ¸f³f AVffÔ°f SXWXZ¦ffÜ ´fdSXUfSX IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ Vf`dÃfIY IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff d¸f»fZ¦ffÜ ¸ff³f-Àf¸?¸ff³f ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ d¸fÂfûÔ IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ Af°?¸fdUV½ffÀf ÀfZ »ffSXZþ SXWXZÔ¦fZÜ »fZdIY³f Af°?¸fÀfÔ¹f°f SXWXZÔÜ IiYû²f IZY Ad°fSXZIY ÀfZ f¨fZÔÜ ¸ff³fdÀfIY VffÔd°f °fû SXWXZ¦fe, »fZdIY³f ÀU·ffU ¸fZÔ d¨fOÞXd¨fOÞXf´f³f ·fe SXWXZ¦ffÜ UfWX³f ÀfbJ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ ¸f³f ¸fZÔ d³fSXfVff EUÔ AÀfÔ°fû¿f IZY ·ffU SXWXZÔ¦fZÜ §fSX-´fdSXUfSX ¸fZÔ ²ffd¸fÊIY IYf¹fÊ WXûÔ¦fZÜ ¸feNXZ Jf³f´ff³f IZY ´fid°f ÷YÓff³f fPÞXZ¦ffÜ ¸ff³fdÀfIY IYdNX³ffB¹ffÔ ´fSXZVff³f IYSX ÀfIY°fe WX`ÔÜ ¸ff°ff-d´f°ff IYf Àffd³f²¹f d¸f»fZ¦ffÜ ÀfÔ°ff³f ÀfbJ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ ·ffBÊ-fWX³fûÔ IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ UÀÂfûÔ AfdQ ´fSX J¨fûÊÔ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ Af¹f IZY pû°f dUIYdÀf°f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ IY»ff EUÔ ÀfÔ¦fe°f IZY ´fid°f ÷YÓff³f fPÞXZ¦ffÜ ¸ff°ff IYû ÀUfÀ±¹f dUIYfSX WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ SXWX³f-ÀfWX³f °fb»ff ¸fZÔ AÀfWXþ SXWXZÔ¦fZÜ J¨fûÊÔ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ ´fdSX´fc¯fÊ SXWXZÔ¦fZÜ »fZdIY³f Ad°f CX°ÀffWXe WXû³fZ ÀfZ f¨fZÔÜ UÈdV¨fIY þeU³fÀff±fe IYû ÀUfÀ±¹f dUIYfSX WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ²f³fb ¸fIYSX IbaY·f ¸fe³f ¸ff³fdÀfIY VffÔd°f °fû SXWXZ¦fe, »fZdIY³f ff°f¨fe°f ¸fZÔ ÀfÔ¹f°f SXWXZÔÜ fWX³fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ IYfSXûffSX IYf dUÀ°ffSX WXû ÀfIY°ff WX`Ü Af°?¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ IY¸fe SXWXZ¦feÜ IiYû²f EUÔ AfUZVf IZY Ad°fSXZIY ÀfZ f¨f³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSXZÔÜ ³füIYSXe ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IZY ¹fû¦f f³f SXWXZ WX`ÔÜ ¸ff°ff-d´f°ff IYf Àffd³f²¹f EUÔ ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ ·füd°fIY ÀfbJûÔ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ ¸f³f AVffÔ°f SXWXZ¦ffÜ Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ IY¸fe SXWXZ¦feÜ ÀfÔ°ff³f IYe AûSX ÀfZ ÀfbJQ Àf¸ff¨ffSX d¸f»f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fÔ. SXf²fff»»f·f d¸fßff ´feUeAfSX 4241919 8800900009 AfB³ffg¢Àf 4228480 d¦»fMXÐÀf 4013843 dÀf³fZ¸f`¢Àf 6538111 df¦f dÀf³fZ¸ff 2293540 93025 55545 SXfþ 2229223 V¹ff¸f 2229100 ´fi·ff°f 2525532

d½fVfZ¿f 13 RYSXUSXe 2018 5 ¸fa¦f»f½ffSX dVfU³ff±f ³fQe QdÃf¯fe LØfeÀf¦fPÞX IZY ´fcSXZ þ»f IYf ÀfÔ¦fiWX¯f IYSX CXØfSX IYû ÀfüÔ´f QZ°fe WX` AüSX dRYSX ¸fWXf³fQe ¸fZÔ d¸f»f IYSX ÀfÔ¦f¸f IYf d³f¸ffʯf IYSX°fe WX`Ü dVfU³ff±f ³fQe IYf CXí¸f ³f °fû dIYÀfe ´fUÊ°f ÀfZ WXbAf WX` AüSX dIYÀfe Ófe»f ¹ff fOÞXZ ÀfSXûUSX ÀfZ WXe WXbAf WX`Ü BÀfIYf CXí¸f À±f»f °fû fÀf JZ°f IYe EIY Àff²ffSX¯f Àfe ¸fZOÞX WX`Ü Äff°f ³fWXeÔ dIY BÀf ¸fZOÞX ¸fZÔ EZÀfe IYü³f Àfe U÷Y¯fe VfdöY d³fdWX°f WX`, þû dVfU³ff±f ³fQe IYû ÀfQ³feSXf f³ff¹fZ SXJ°fe WX`Ü [ AfdQUfÀfe »fûIYIY±ffAûÔ Ô ¸fZÔ ZÔ d¸f»f°ff WX` X` BXÀf X ³fQe IYf ¸fWXf°¸¹f X ] dVfU³ff±f ³fQe IYf A´f³ff EIY A»f¦f ¸fWX°U´fc¯fÊ Bd°fWXfÀf WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX IYe ¹fWX EIY EZÀfe ³fQe WX`, dþÀfIYf þ»f IY·fe ÀfcJ°ff ³fWXeÔÜ BÀfZ ÀfQf³feSXf IYWXf þf°ff WX`Ü Afþ ¹fWX ´fiQc¿f¯f IZY ¨f»f°fZ §fûSX QbQÊVff IYû ´fif~ WXû SXWXe WX`Ü IYBÊ ¦fÔQZ ³ff»fûÔ IYf ¸f»f- ¸fcÂf AüSX IYfSXJf³fûÔ IYf þWXSXe»ff A´fdVfá BÀf¸fZÔ fZ²fOÞXIY ´fiUfdWX°f WXû SXWXf WX`Ü dVfU³ff±f ³fQe QdÃf¯fe LØfeÀf¦fPÞX IZY ´fcSXZ þ»f IYf ÀfÔ¦fiWX¯f IYSX CXØfSX IYû ÀfüÔ´f QZ°fe WX` AüSX dRYSX ¸fWXf³fQe ¸fZÔ d¸f»f IYSX ÀfÔ¦f¸f IYf d³f¸ffʯf IYSX°fe WX`Ü dVfU³ff±f ³fQe IYf CXí¸f ³f °fû dIYÀfe ´fUÊ°f ÀfZ WXbAf WX` AüSX dIYÀfe Ófe»f ¹ff fOÞXZ ÀfSXûUSX ÀfZ WXe WXbAf WX`Ü BÀfIYf CXí¸f À±f»f °fû fÀf JZ°f IYe EIY Àff²ffSX¯f Àfe ¸fZOÞX WX`Ü Äff°f ³fWXeÔ dIY BÀf ¸fZOÞX ¸fZÔ EZÀfe IYü³f Àfe U÷Y¯fe VfdöY d³fdWX°f WX`, þû dVfU³ff±f ³fQe IYû ÀfQ³feSXf f³ff¹fZ SXJ°fe WX`Ü dVfU³ff±f ³fQe ÀU¹fÔÀfZUe ÀfÔÀ±ff þ³fÀfb³fUfBÊ RYfCXÔOXZVf³f IZY Af”f³f ´fSX dVfU³ff±f ³fQe IZY ÀfÔSXÃf¯f IZY d»fE SXfª¹f À°fSX ´fSX ½¹ff´fIY ´fi¹ffÀf dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ VffÀf³f- ´fiVffÀf³f ÀfZ Àf°f°f Af¦fiWX dIY¹ff þf SXWXf WX` dIY dVfU³ff±f ³fQe ¸fZÔ d¸f»f³fZ Uf»fZ ¦fÔQZ ³ff»fûÔ IYû BÀf¸fZÔ d¦fSX³fZ ÀfZ °f°IYf»f SXûIYf þfEÜ þ³fÀfc¨f³ff IZY Ad²fIYfSX IZY °fWX°f dVfU³ff±f ÀfÔSXÃf¯f ÀfZ þbOÞXe dUd·f³³f IYf¹fʹfûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe ´fif~ IYe þf SXWXe WX`, °ffdIY ·fiáf¨ffSX ¹ff »ff´fSXUfWXe IYf Jfd¸f¹ffþf ³fQe, ´f¹ffÊUSX¯f AüSX AÔ°f ¸fZÔ þ³f°ff IYû ³f ·fb¦f°f³ff ´fOÞXZÜ BÀf ´fWX»f IYf AÀfSX ·fe WXû°ff dQJ SXWXf WX`Ü þ³fÀfb³fUfBÊ RYfCXÔOXZVf IZY Af”f³f ´fSX dQÀfÔfSX, 2017 ¸fZÔ dVfU³ff±f f¨ffAû AfÔQû»f³f IYe VfbøYAf°f IYe ¦fBÊ ±feÜ BÀf IiY¸f ¸fZÔ ¦f¯f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIYûÔ, ¹fbUfAûÔ, ¦fif¸fe¯fûÔ, dIYÀff³fûÔ AüSX Àf¸ffþ IZY Àf·fe U¦fûÊÔ IYû Àff±f þûOÞXIYSX dVfU³ff±f ÀfZUf ¸fÔOX»f IYf ¦fNX³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dVfU³ff±f ÀfÔSXÃf¯f IYû »fZIYSX VffÀf³f-´fiVffÀf³f IZY Àf¸fÃf ¦fbWXfSX »f¦ffBÊ ¦fBÊÜ þ³f VfdöY ³fZ þf EIYþbMX WXû AfUfþ fb»fÔQ IYe °fû ´fdSX¯ff¸f ·fe Àff¸f³fZ Af³fZ SXfþ³ffhQ¦ffhU, Qb¦fÊ, SXf¹f´fbSX, df»ffÀf´fbSX dþ»fûÔ IYf Àfe¸ffÔIY³f IYSX°fe WX`Ü BÀfIYf fWXfU Àfe²ff WX` AüSX ¹fWX ³fQe MXZPÞXe-¸fZPÞXe ³fWXeÔ fd»IY Àfe²ff ¸ff¦fÊ A´f³ff°fZ WXbE ¨f»f°fe WX`Ü dVfU³ff±f ³fQe ¸fZÔ ¸fWXf³fQe IYe °fSXWX ³f °fû Àfû³ff d¸f»f°ff WX` AüSX ³f A³¹f Jd³fþ ´fQf±fÊ WXe CX´f»f²f WXû°fZ WX`ÔÜ ¹fdQ dVfU³ff±f IZY ´ffÀf IYûBÊ Jþf³ff WX`, °fû fÀf JZ°fûÔ IYe ´¹ffÀf fbÓff³fZ Uf»fe A±ffWX þ»fSXfdVf WXe WX`Ü BÀfIYe þ»f²ffSXf IYe ¦fd°f °feUi WX` AüSX dIY³ffSXZ ´fif¹f: MXcMX°fZ AüSX ²fhÀfIY°fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY °fMX ´fSX ³f °fû SXfdþ¸f þ`Àff IYûBÊ °fe±fÊ f³f ´ff¹ff WX` AüSX ³f ßfÈÔ¦fe FYd¿f IZY Afßf¸f þ`Àff IYûBÊ Afßf¸f f³f ´ff¹ff WX`Ü JføY³f ASX´ff, B³QifU°fe AfdQ ³fdQ¹fûÔ IYû þû ¦füSXU d¸f»ff, U`Àff ¦füSXU ·fe BÀfZ ³fWXeÔ d¸f»ffÜ ´fSX WXfh, BÀf ³fQe IZY Àff±f EIY Bʸff³fQfSX AüSX ßf¸fVfe»f AfdQUfÀfe ¹fbUIY IYe IY±ff AUV¹f þbOÞXe WXbBÊ WX`Ü IYWXf þf°ff WX` dIY EIY Àfe²ff AüSX ·fû»ff AfdQUfÀfe ¹fbUIY ¸fWXfQZU IYf ´fSX¸f·föY ±ffÜ CXÀfIYe dVfU-·fdöY IYû QZJIYSX ¦ffhU IZY dÀf¹ff³f (fbþb¦fÊ) CXÀfZ dVfU³ff±f IYWX³fZ »f¦fZÜ ¦ffhU IZY BÀf ¹fbUIY ´fSX ¦ffhU IZY EIY dIYÀff³f IYe údá ´fOÞXeÜ dIYÀff³f IYe ´fføY ³ff¸f IYe EIY Àfb³QSX IY³¹ff ±feÜ dIYÀff³f IZY ¸f³f ¸fZÔ B¨Lf WXbBÊ dIY UWX dVfU³ff±f IYû §fSX þÔUfBÊ f³ffIYSX A´f³fZ §fSX SXJ »fZÜ ´fSX AfdQUfÀfe ÀfÔÀIÈYd°f IZY SXed°f-dSXUfþ IZY A³fbÀffSX USX-´fÃf IYû IY³¹ff ´fÃf Uf»fûÔ IYû EIY d³fd›°f ²f³f-SXfdVf, ¸fb¦ffÊ, UÀÂf, A³ffþ AfdQ UÀ°fbEh QZ³ff AfUV¹fIY WXû°ff WX`, dIY³°fb dVfU³ff±f A°¹fd²fIY ¦fSXef WXû³fZ IZY IYfSX¯f B³f UÀ°fbAûÔ IYû QZ³fZ ¸fZÔ AÀf¸f±fÊ ±ffÜ EZÀfe dÀ±fd°f ¸fZÔ EIY dUIY»´f ±ff dIY ¹fdQ ¹fbUIY »f¸fÀfZ³ff f³fIYSX dIYÀff³f IZY §fSX SXWXIYSX CXÀfIYe ÀfZUf IYSXZ AüSX CXÀfIZY IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ WXf±f fhMXf¹fZ AüSX UWX A´f³fe ¹fZ »f¦ffÜ þ³fUSXe, 2018 ¸fZÔ Qb¦fÊ ¸fZÔ dVfU³ff±f ¸fZÔ d¦fSX³fZ Uf»fZ fOÞXZ ³ff»fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f Àf¸fûQf ³ff»ff IYû OXf¹fUMXÊ IYSX³fZ IZY d»fE SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ °f°´fSX°ff dQJfBÊÜ IYSXef Qû IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY fþMX IYe ½¹fUÀ±ff IYSX d³f¸ffʯfIYf¹fÊ VfbøY IYSX³fZ IYe dQVff ¸fZÔ Af¦fZ fPÞX°fe dQJeÜ À±ff³fe¹f dU²ff¹fIY ³fZ ¦fif¸f d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IYf ·fcd¸f´fcþ³f dIY¹ffÜ dþÀfIZY ffQ Af CX¸¸feQ þ¦f SXWXe WX` dIY dVfU³ff±f IYû þ»Q WXe ´fiQc¿f¯f¸fböY f³ff¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ dVfU³ff±f ÀfZUf ¸fÔOX»f IZY A²¹fÃf UdSXâ ´fÂfIYfSX U ÀffdWX°¹fIYfSX d¦fSXeVf ´fÔIYþ, CX´ff²¹fÃf UdSXâ ´fÂfIYfSX SXf¸fAU°ffSX Vf¸ffÊ AüSX ÀfÔ¹fûþIY ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX d¸fßff IYf IYWX³ff WX` dIY VfbøYAf°f WXû ¨fbIYe WX` AüSX þf °fIY dVfU³ff±f ´fb³f: d³f¸fÊ»f ³fWXeÔ f³f þf°fe WX`, dVfU³ff±f f¨ffAû ¸fbdWX¸f A³fUSX°f þfSXe SXWXZ¦feÜ dIYÀfe ·fe °fSXWX IYe CXQfÀfe³f°ff, ·fiáf¨ffSX A±fUf CX´fZÃff IYû BÀfIZY AfOÞXZ ³fWXeÔ Af³fZ dQ¹ff þfE¦ffÜ LØfe¦fPÞX IZY CX³f Àf·fe ³ff¦fdSXIYûÔ, þû dVfU³ff±f IZY þ»f ÀfZ þeU³f ´ff°fZ AfE WX`Ô AüSX þû BÀf ³ff°fZ BÀf ³fQe IZY IYþÊQfSX WX`Ô, CX³f Àf·fe ÀfZ ·fe A´fe»f IYe ¦fBÊ WX` dIY A´f³fe þeU³f²ffSXf IZY AdÀ°f°U IYû f¨ff³fZ IZY ÀfZUf¹fZÔ °fe³f Àff»f °fIY d³fSX³°fSX QZ°ff SXWXZ °fû ·ffUe ÀfÀfbSX IZY Àf³°fbá EUÔ ´fiÀf³³f WXû³fZ ´fSX IY³¹ff IYf dUUfWX CXÀfIZY Àff±f WXû ÀfIY°ff WX`Ü A°f: dVfU³ff±f, dIYÀff³f IYû A´f³fe ÀfZUfEh QZ³fZ »f¦ff AüSX EUþ ¸fZÔ CXÀfZ Jf³ff- ´fe³ff, SXWX³fZ IZY d»fE À±ff³f AüSX IbYL ²f³fSXfdVf d¸f»f³fZ »f¦feÜ dVfU³ff±f ³fZ A´f³fe Bʸff³fQfSXe EUÔ ßf¸fVfe»f°ff ÀfZ dIYÀff³f IYf ùQ¹f þe°f d»f¹ffÜ ´fføY ·fe dVfU³ff±f IZY ·fûþ³f AfdQ dIY ½¹fUÀ±ff A´f³fe ´fc¯fÊ d³fâf IZY Àff±f dIY¹ff IYSX°fe ±fe AüSX CXÀfIYe Àff²f³f-ÀfbdU²ffAûÔ IYû ·fe WXSX °fSXWX ÀfZ ²¹ff³f SXJf IYSX°fe ±feÜ ´fføY IYf ÀfQf³feSXf IZY ÀfÔSXÃf¯f IYf ¸fWXfÀfÔIY»´f WX` ¸fWXfAfSX°fe AüSX Qe´fQf³f IYe VfbøYAf°f Àff IbYL þ»f ´fSX d³f·fÊSX ·ffSX°f ¸fZÔ 70 RYeÀfQ ÀfZ Ad²fIY þ³fþeU³f IÈYd¿f ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü IÈYd¿f þ»f ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü þ»f IYe IY¸fe IZY IYfSX¯f dIYÀff³f IYe ffþfSX ´fSX d³f·fÊSX°ff fPÞX SXWXe WX`Ü JZ°fe IYe »ff¦f°f fPÞX SXWXe WX`, ´fSX CXÀf A³fb´ff°f ¸fZÔ Af¹f ³fWXeÔ WXû SXWXe WX`Ü IbYL dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸´f³³f°ff fPÞX SXWXe WX` ´fSX LûMXe þû°f Uf»fZ dIYÀff³fûÔ IYf ·fdU¿¹f J°fSXZ ¸fZÔ ³fþSX Af SXWXf WX`Ü BÀfÀfZ ¦ffhUûÔ IZY Afd±fÊIY AüSX Àff¸ffdþIY PXfh¨fZ ´fSX QffU fPÞX SXWXf WX`Ü JZ°fe IYe ÀUfU»f¸fe ½¹fUÀ±ff ´fSXfU»f¸fe f³f°fe þf SXWXe WX`Ü ¦ffhU IYf Ad²fIY°f¸f ´f`Àff VfWXSXûÔ IYe AûSX þf SXWXf WX`Ü dIYÀff³f IYe þeU³fVf`»fe ·f»fZ WXe fQ»f SXWXe WX` ´fSX dUd·f³³f IYfSX¯fûÔ ÀfZ JZ°fe IYSX³ff IYdNX³f WXû SXWXf WX`Ü dMXIYfDY ´fSX¸´fSXf¦f°f JZ°fe ½¹ff´ffdSXIY JZ°fe ¸fZÔ fQ»f°fe dQJ SXWXe WX`Ü IY¸f d³fUZVf Uf»fe ÀfÀ°fe JZ°fe IY¸f WXû SXWXe WX`Ü d»fE CX³WXZÔ ÀfQ`U °f°´fSX SXWX³ff WXû¦ffÜ A´f³fZ f¨¨fûÔ IYû dVfU³ff±f IZY ÀfÔSXÃf¯f AüSX Àf¸¸ff³f IYf ÀfÔÀIYfSX QZ³ff WXû¦ff °ffdIY f¨¨fûÔ IYf IY»f ÀfbSXdÃf°f SXWXZ, ¢¹fûÔdIY þ»f WX` °fû WXe þeU³f WX`Ü f¨¨fûÔ ¸fZÔ B³f ÀfÔÀIYfSXûÔ IZY feþ SXû´f³fZ IZY d»fE WXe 13 RYSXUSXe IYû ¸fWXfdVfUSXfdÂf IZY ´fb³fe°f dQUÀf ´fSX AüSX dVfU- ´ffUÊ°fe IZY d¸f»f³f IZY ´ffU³f AUÀfSX ´fSX dVfU³ff±f ÀfZUf ¸fÔOX»f, LØfeÀf¦fPÞX IYe Af³fb¿ffÔd¦fIY BIYfBÊ dVfU³ff±f ¸fWXfAfSX°fe Àfd¸fd°f, LØfeÀf¦fPÞX IYe AûSX ÀfZ dVfU³ff±f ¸fWXfAfSX°fe ´fSXÔ´fSXf IYe VfbøYAf°f IYe þf SXWXe WX`Ü ´fi±f¸f ¸fWXfAfSX°fe IYf Af¹fûþ³f Qb¦fÊ dÀ±f°f dVfU³ff±f ¸fbdöY²ff¸f °fMX ´fSX ¸fWXfdVfUSXfdÂf IZY dQ³f ¦fü²fc»fe fZ»ff ¸fZÔ WXû¦fe, dþÀfIZY ffQ WXSX ¸ffWX IYe ´fcd¯fʸff ´fSX ¸fWXfAfSX°fe IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ff, dþÀf¸fZÔ Àf·fe VfWXSX-¦fif¸fUfÀfe ·ff¦f »fZÔ¦fZÜ dVfU³ff±f IZY dIY³ffSXZ fÀfZ Àf`IYOÞXûÔ ¦ffUûÔ IZY »fû¦f ·fe A´f³fZ-A´f³fZ ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ AfSX°fe IYf Af¹fûþ³f ´fifSXÔ·f IYSXZÔ¦fZÜ ¸fWXfAfSX°fe IZY Àff±f WXe Qe´fQf³f ´fSXÔ´fSXf IYf ·fe ßfe¦f¯fZVf dIY¹ff þf SXWXf WX`, dþÀfIZY õfSXf °f³f-¸f³f IYe Vfbdð ÀfdWX°f ÀfQf³feSXf dVfU³ff±f IYû d³f¸fÊ»f f³ff³fZ IYf ÀfÔIY»´f Af¸f ³ff¦fdSXIY »fZ ÀfIZYÔ¦fZÜ ´fedPÞX¹fûÔ °fIY ´fiUfdWX°f WXû ÀfÔIY»´f d¸fßff ³fZ IYWXf, ¹fWX ´fSXÔ´fSXf SXWX°fZ UöY °fIY IYf¹f¸f SXWXZ, BÀfIYf ·fe ÀfÔIY»´f »fZ³ff WXû¦ff ¢¹fûÔdIY þf °fIY ÀfQf³feSXf WX`, °ff °fIY þ»f WX`, AüSX þf °fIY þ»f WX`, °ff °fIY þeU³f WX`Ü ¹fdQ þeU³f IYf, Af³fZ Uf»fe ´fedPÞX¹fûÔ IZY ·fdU¿¹f IYf ÀfÔSXÃf¯f IYSX³ff WX`, °fû dVfU³ff±f IYû ÀfQf³feSXf f³ffE SXJ³ff WXû¦ff, AüSX BÀf ÀfÔIY»´f IYû WXSX ´fePÞXe °fIY ´fiUfdWX°f IYSX°fZ SXWX³ff WXû¦ff, °ffdIY ·fdU¿¹f ÀfÔSXdÃf°f SXWXZÜ ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ EIY ´fiUfWX¸ff³f ³fQe, þû »fûIY ÀfÔÀIÈYd°f IYf ´f¹ffʹf WX`, þû ³fQe IZY dIY³ffSXZ fÀf°ff WX`, ³fQe IZY ÀfÔ¦f ¨f»f°ff WX`Ü ³fQe IZY ´fiUfWX IYû EIY AûSX ÀfZ ´fSX¸´fSXf¦f°f Äff³f AüSX QcÀfSXe AûSX ÀfZ ´ff›f°¹f Äff³f d¸f»f SXWXf WX`Ü ´fSX¸´fSXf¦f°f Äff³f, Àf¸ffþ IYe þOÞXûÔ ÀfZ þbOÞXf AüSX AU¨fZ°f³f ¸fZÔ SX¨ff-fÀff Äff³f WX` °fû ´ff›f°¹f Äff³f, ¸füþcQf ½¹fUÀ±ff IYe QZ³f WX`Ü Qû³fûÔ Äff³f d¸f»fIYSX d¸fdßf°f ÀfÔÀIÈYd°f ¦fPÞX SXWXZ WX`ÔÜ AfIY¿fʯf dVfU³ff±f IZY ´fid°f dQ³fûÔdQ³f fPÞX°ff þf SXWXf ±ff AüSX dVfU³ff±f IZY ùQ¹f ¸fZÔ ´fføY IZY d»fE ·fe CXQfØf ´fiZ¸f IYf À±ff³f f³f ¦f¹ff ±ffÜ °feÀfSXZ U¿fÊ IYe ff°f WX` dIY þ¸feQfSX IZY fZMXZ IYe údá ´fføY ´fSX ´fOÞXe AüSX UWX CXÀfIZY øY´f Àfü³Q¹fÊ ´fSX ¸fb¦²f WXû ¦f¹ff AüSX ´fføY IZY ·ffBʹfûÔ IZY Àff¸f³fZ CXÀfÀfZ dUUfWX IYSX³fZ IYe A´f³fe B¨Lf ½¹föY ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX d¸fßff Àfa¹fûªfIY, ªf³f Àfb³fUfBÊX RYfCaXOZXVf³f, LXØfeÀf¦fPÞX IYe, dIY³°fb dVfU³ff±f IZY WXû°fZ WXbE EZÀff ³fWXeÔ Àfû ÀfIY°ff ±ffÜ A°f: þ¸feÔQfSX IZY ´fbÂf ³fZ ´fføY IZY ·ffBʹfûÔ IYû A³fZIY Àfþ-ff¦f dQJf¹fZ AüSX °fSXWX-°fSXWX IYe ÀfbJ-ÀfbdU²ff¹fZÔ U ¸ff³f-Àf¸¸ff³f QZ³fZ IYe ·fe ff°f IYWXeÜ A°f: ´fføY IZY þ»f ÀfÔSXÃf¯f df³f þeU³f ÀfÔSXdÃf°f ³fWXeÔ... dVfU³ff±f ³fQe IZY ÀfÔSXÃf¯f IYf ¹fWX ´fi¹ffÀf Ad°f ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü þ»f ÀfÔSXÃf¯f Afþ IZY QüSX IYe ÀffÀfZ fOÞXe AfUV¹fIY°ff WX`Ü þ»f df³f þeU³f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff WX`Ü dVfU³ff±f ³fQe IYû ´fiQc¿f¯f¸fböY f³ff³fZ IZY d»fE þfSXe BÀf Ad·f¹ff³f ¸fZÔ Àf¸ffþ IZY WXSX U¦fÊ IZY ½¹fdöY IYû Af¦fZ Af³ff ¨ffdWX¹fZÜ ¹fWX WX¸f Àf·fe IYf ½¹fdöY¦f°f AüSX Àff¸fcdWXIY Qfd¹f°U WX` dIY WX¸f A´f³fe þ»f ²fSXûWXSX IYû ÀfWXZþZÔÜ -þ`³f ÀfÔ°fdVfSXû¸fd¯f dUôfÀff¦fSX þe ¸fWXfSXfþ df³f ´ff³fe Àff Àfc³f... dVfU³ff±f ³fQe IYe QbQÊVff ¸f³f IYû ½¹fd±f°f IYSX°fe WX`Ü BÀfIZY d»fE IYü³f dþ¸¸fZQfSX WX`, ¹fWX WX¸f¸fZÔ ÀfZ ´fi°¹fZIY IYû Àfû¨f³ff WXû¦ffÜ ¸fWXþ Qû¿ffSXû´f¯f IYSX³fZ ÀfZ ff°f ³fWXeÔ f³fZ¦feÜ VffÀf³f- ´fiVffÀf³f AüSX ³fZ°ffAûÔ ´fSX dþ¸¸ff LûOÞX QZ³fZ ÀfZ IYf¸f ³fWXeÔ ¨f»fZ¦ffÜ WXSX ½¹fdöY IYû Af¦fZ Af³ff WXû¦ff, ¢¹fûÔdIY þ»f WXSX ½¹fdöY IYf þeU³f WX`Ü WXSX UWX ½¹fdöY, þû þe³ff ¨ffWX°ff WX` AüSX þû þ»f ÀfZ þedU°f WX`, UWX A´f³fe dþ¸¸fZQfSXe IYû Àf¸fÓfZ AüSX ³fQe IYû ÀfÔSXdÃf°f IYSX³fZ IYf feOÞXf CXNXfEÜ þû ½¹fdöY ´ff³fe ³fWXeÔ ´fe°ff AüSX dþÀfIYe AfÔJûÔ ¸fZÔ ·fe ´ff³fe ³fWXeÔ WX`, UWX AUV¹f CXQfÀfe³f f³ff SXWX ÀfIY°ff WX`Ü þû ´ff³fe IYe Àf¸fÓf SXJ°ff WX`, UWX A´f³fe dþ¸¸fZQfSXe AUV¹f Àf¸fÓfZ, ¢¹fûÔdIY df³f ´ff³fe Àff Àfc³fÜ ´fbSXe ´feNXf²feV½fSX VfÔIYSXf¨ff¹fÊ ÀUf¸fe d³f›»ff³fÔQ ÀfSXÀU°fe þe ¸fWXfSXfþ °fe³fûÔ ·ffBÊ »ff»f¨f ¸fZÔ AfIYSX dVfU³ff±f IZY dU÷Yð ¿fOÞX¹fÔÂf SX¨f³fZ IYe ff°f Àfû¨f³fZ »f¦fZÜ EIY dQ³f IYe ff°f WX` dIY ´fcSXZ ¦ffhU ¸fZÔ Àfc¨f³ff R`Y»f ¦fBÊ dIY ¸fZOÞX IZY RcYMX þf³fZ ÀfZ ÀffSXf ´ff³fe JZ°fûÔ ¸fZÔ ·fSXIYSX RYÀf»f IYû ³fbIYÀff³f ´fWXbh¨ff SXWXf WX` AüSX ¸fZOÞX IYû þ»Qe ÀfZ þ»Qe NXeIY IYSX³ff AfUV¹fIY WX`Ü dVfU³ff±f þ`ÀfZ WXe §fSX IYf¸f ÀfZ »füMXf °fû CXÀfZ ¸fZOÞX RcYMX³fZ IYe §fMX³ff IYf ´f°ff ¨f»ff AüSX UWX °fbSX³°f ¸fZOÞX ffh²f³fZ IZY d»fE CX»MXZ ´f`SXûÔ ¨f»f ´fOÞXfÜ ´fføY ³fZ fWXb°f Af¦fiWX dIY¹ff dIY UWX ·fûþ³f IYSX³fZ IZY ffQ ¸fZÔOÞX ffh²f³fZ þf¹fZ, dIY³°fb dVfU³ff±f °fû A´f³fZ IYf¸f IYe ²fb³f IYf ´f¢IYf ±ff AüSX CXÀf³fZ ´fføY ÀfZ IYWXf dIY ´fWX»fZ UWX ¸fZOÞX ffh²f IYSX Af þf¹fZ, dRYSX ·fûþ³f ffQ ¸fZÔ IYSX »fZ¦ff, BÀf °fSXWX ÀfZ dVfU³ff±f ¸fZOÞX f³ff³fZ IZY d»fE ¨f»f ´fOÞXfÜ IbYL QZSX ffQ ´fføY IZY °fe³fûÔ ·ffDY ·fe »ffdNX¹ffÔ »fZIYSX UWXfÔ ´fWXbÔ¨f ¦f¹fZÜ CXÀf³fZ Àfû¨ff dVfU³ff±f ÀfZUf ¸fÔOX»f I Z Y ÀfÔ¹fûþIY U þ³fÀfb³fUfBÊ RYfCXÔOXZVf³f IZY SXfª¹f Àf¸f³U¹fIY ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX d¸fßff ³fZ ¹fbUf ´fePÞXe ÀfZ A´fe»f IYe WX` dIY 14 RYSXUSXe IYû U`»fZÔMXfB³f-OXZ °fû Àf·fe ¹fbUf fPÞXZ ¨ffU ÀfZ ¸f³ff°fZ WX`Ô, ÀfÔ°f U`»fZÔMXfB³f IZY ffSXZ ¸fZÔ AüSX U`»fZÔMXfB³f-OXZ IZY ´feLZ þbOÞXe IYWXf³fe IZY ffSXZ ¸fZÔ ·f»fZ ³f þf³f°fZ WXûÔ, »fZdIY³f ´fiZ¸f-Àf¸f´fʯf- °¹ff¦f ÀfZ ·fSXZ ¹fbUf dQ»f A´f³fZ d´fi¹f°f¸f IYû BÀf dQ³f ¹fWXe dUV½ffÀf dQ»ff³fZ IYû Af°fbSX WXû CXNX°fZ WX`Ô dIY UZ EIY-QcÀfSXZ ÀfZ A±ffWX ´fiZ¸f, d³f:ÀUf±fÊ AüSX UfÀf³ffSXdWX°f ´fdUÂf ´fiZ¸f IYSX°fZ WX`ÔÜ d¸fßff ³fZ ¹fbUfAûÔ ÀfZ A´fe»f IYSX°fZ WXbE IYWXf WX` dIY d³f:ÀUf±fÊ AüSX UfÀf³ffSXdWX°f ´fdUÂf ´fiZ¸f IYf þeUÔ°f ´fi°feIY, Àf¸f´fʯf-°¹ff¦f ÀfZ ·fSXZ A¸fSX-´fiZ¸f IYf ´fi°¹fÃf ´fi¸ff¯f þf Af´fIYe þeU³f²ffSXf IZY øY´f ¸fZÔ Af´fIZY Àff¸f³fZ AdUSX»f fWX SXWXf WX`, °fû BÀfÀfZ fZWX°fSX AüSX ¢¹ff WXû¦ff dIY BÀfZ WXe AfQVfÊ f³ff d»f¹ff þfEÜ d¸fßff ³fZ IYWXf dIY dVfUSXfdÂf IZY Vfb·f¸fbWXc°fÊ ´fSX WXe dVfU³ff±f ¸fWXfAfSX°fe AüSX dVfU-´ffUÊ°fe Qe´fQf³f ´fSXÔ´fSXf IYe VfbøYAf°f dIYE þf³fZ IYf EIY fOÞXf IYfSX¯f ¹fWX ·fe WX` dIY dVfU³ff±f IZY ¸fWXf°¸f¹f IYû BÀfIZY ´fifIYMXйf IYe IYWXf³fe IYû AüSX BÀf ÀfQf³feSXf IZY ¦füSXU AüSX Àf¸¸ff³f IYû dIY Vff¹fQ ¹fZ »fû¦f ·fe ¸fZOÞX f³ff³fZ ¸fZÔ ÀfWXf¹f°ff IZY d»fE ´fWXbh¨fZ WX`Ô, dIY³°fb WXbAf ¹fWX dIY CXÀfIZY DY´fSX »ffNXe ´fSX »ffNXe fSXÀf³fZ »f¦fe AüSX dVfU³ff±f ³fZ UWXeÔ A´f³ff Q¸f °fûOÞX dQ¹ffÜ SXf°f ½¹f°fe°f WXû ¦fBÊ, dIY³°fb dVfU³ff±f §fSX ³fWXe »füMXfÜ ´fføY ³fZ CXÀfIYe ´fi°feÃff IYSX°fZ WXbE IYûSXe AfhJûÔ ÀffSXe SXf°f d³fIYf»fe, ´fSX dVfU³ff±f °fû Af BÀf Qbd³f¹ff ¸fZÔ WXe ³fQe ±ff °fû dRYSX UWX »füMX°ff ·fe I`YÀfZ? ´fføY CXÀfZ Jûþ°fZ WXbE ¸fZOÞX IZY ´ffÀf ´fWXbh¨fe AüSX kdVfU³ff±f-dVfU³ff±fl CXÀfZ ´fbIYfSX³fZ »f¦fe, dIY³°fb CXÀfIYe ´fbIYfSX Vfc³¹f ¸fZÔ ¦fbhþ IYSX SXWX þf°feÜ ´fføY CXÀfZ B²fSX- CX²fSX Jûþ³fZ »f¦feÜ ÀfWXÀff CXÀfIYe údá dVfU³ff±f IYe EIY Ah¦fb»fe ´fSX ´fOÞXeÜ dVfU³ff±f IYf VfU EIY ¦fèZ ¸fZÔ ¦fOÞXf WXbAf ±ff AüSX ffWXSX IZYU»f UWX Ah¦fb»fe WXe d³fIY»fe WXbBÊ ±feÜ ´fføY ³fZ ¦fèZ ÀffSXe d¸f˜e WXMXf OXf»feÜ CXÀf³fZ ¦fèZ ¸fZ dVfU³ff±f IYe »ffVf IYû ´fOÞXZ WXbE ¸ff³fÀf ¸fZÔ ´fb³fÊÀ±ffd´f°f dIY¹ff þfEÜ ¹fbUf ´fePÞXe þf BÀf ÀfQf³feSXf IYe »fûIYIY±ffAûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³fZ¦fe, °fû BÀf ³fQe ¸fZÔ fWX°ff ³feSX AfÔJûÔ ÀfZ AfÔÀfc f³f L»fIY ´fOÞXZ¦ffÜ dVfU³ff±f- ´fføY IZY A¸fSX-´fiZ¸f IYe IYWXf³fe dIY°f³fe Àf¨f WX`, ¹fWX °fû ³fWXeÔ ´f°ff, »fZdIY³f ¹fdQ IYWXf³fe WX` °fû ¹fWX CX°f³fe WXe Àf¨f WXû ÀfIY°fe WX` dþ°f³fe Àf¨f dVfU-´ffUÊ°fe, SXf²ff-IÈY¿¯f AüSX Àfe°ff-SXf¸f IZY ´fiZ¸f-Àf¸f´fʯf IYe IY±ffEÔ WX`ÔÜ þû ¹fb¦fûÔ-¹fb¦fûÔ ÀfZ ´fePÞXe- QSX-´fePÞXe ´fiUfdWX°f WXû°fe ¨f»fe AfBÊ WX`ÔÜ dVfU³ff±f-´fføY IZY ´fiZ¸f IYe IYWXf³fe ·fe ¹fb¦fûÔ-¹fb¦fûÔ ÀfZ BÀf ÀfQf³feSXf IZY øY´f ¸fZÔ WX¸f Àf·fe IZY fe¨f ´fiUfdWX°f WXû SXWXe WX`Ü WX¸fZÔ ²f³¹f- ²f³¹f WXû CXNX³ff ¨ffdWXE dIY B°f³fe ¦füSXUVff»fe ³fQe, dþÀfIYf dIY CXí¸f WXe ´fiZ¸f AüSX Àf¸f´fʯf ´fSX Af²ffdSX°f WXû, WX¸fZÔ ´f»»fdU°f IYSX°fe AfBÊ WX`Ü ¹fb¦fûÔ ´fWX»fZ dVfU³ff±f ³ff¸fIY CXÀf ·fû»fZ-·ff»fZ ¹fbUIY ³fZ A´f³fe ´fføY IZY ³fQe IYû WX¸f f¨ffEÔ¦fZ, ³fQe WX¸fIYû f¨ffE¦fe ´ff¹ffÜ ´fføY ·fe ´fLfOÞX JfIYSX ¦fèZ ¸fZÔ d¦fSX ¦fBÊÜ UWX dVfU³ff±f IZY df³ff ³fWXeÔ þe ÀfIY°fe ±feÜ A°f: QbJ ¸fZÔ CXÀfIZY ´fif¯f-´fJZøY ·fe CXOÞX ¦f¹fZ AüSX UWX dVfU³ff±f IYe »ffVf IZY DY´fSX þf ´fOÞXeÜ Af BÀf Qbd³f¹ff ¸fZÔ ³f °fû dVfU³ff±f ±ff AüSX ³f ´fføY WXe ±feÜ ¹fdQ þedU°f ±fe °fû fÀf CX³fIZY CXQfSX AüSX UfÀf³ffSXdWX°f ´fiZ¸f IYe IYWXf³fe WXe þedU°f ±feÜ IYWX°fZ WX`Ô °f·fe ÀfZ CXÀf ¦fOXÐPÞXZ ÀfZ °fZþ þ»f²ffSXf RcYMXeÜ ¹fWX °¹ff¦f-´fiZ¸f AüSX Àf¸f´fʯf IYe UWX ²ffSXf d³fSXÔ°fSX þ»f²ffSXf IZY øY´f ¸fZÔ ÀfQf³feSXf f³fIYSX ´fiUfdWX°f WXû SXWXe WX` AüSX AfdQUfÀfe ÀfÔÀIÈYd°f IZY CX«U»f ´fÃf IYû CXîfdMX°f IYSX°fe WX`Ü ¸fWXf³fQe, dVfU³ff±f ÀfZ þ»f ¦fiWX¯f IYSX CXOÞXeÀff IZY CXÀf ffh²f °fIY ´fWXbh¨ff QZ°fe WX`, dþÀf ffh²f IYf »ff·f LØfeÀf¦fPÞX IYû °fû ³fWXeÔ, fd»IY CXOÞXeÀff ´fif³°f IYû d¸f»f°ff WX`Ü (Àff·ffSX UfMXSXBÔdOX¹ff) U`»fZÔMXfB³f-OXZ IYe þ¦fWX ¸f³ffEa kdVfU-´fføY OXZl d»fE IY°fʽ¹f IYf USX¯f dIY¹ff AüSX IY°fʽ¹f IYe ´fcd°fÊ ¸fZÔ ´feLZ ³fWXeÔ WXMXfÜ ´fføY IYû ´ff³ff CXÀfIZY þeU³f IYf ²¹fZ¹f ±ff, dþÀfIZY d»fE AÔ°f°f: CXÀfIYe þf³f ¨f»fe ¦fBÊÜ ´fføY IYf ´fiZ¸f ·fe dVfU³ff±f IZY d»fE CX°f³ff WXe ´fdUÂf ±ff AüSX CXÀf Àf¨¨fZ ´fiZ¸f IYf USX¯f IYSX°fZ WXbE ´fføY ³fZ dVfU³ff±f IZY Àff±f WXe ´fif¯f °¹ff¦f dQEÜ þe°fZ-þe °fû ³f d¸f»f ÀfIZY, »fZdIY³f þ`ÀfZ WXe dVfU-´fføY IYf Afd°¸fIY d¸f»f³f WXbAf, CXÀf ¦fèZ ¸fZÔ ÀfZ, dþÀf¸fZÔ dVfU³ff±f ²fÔÀff WXbAf ±ff, ´fif¯f °¹ff¦f ¨fbIYe ´fføY IZY dVfU³ff±f IYe QZWX ´fSX d¦fSX°fZ WXe dQ½¹f þ»f²ffSXf RcYMX ´fOÞXe, CXÀf ´fiZ¸f²ffSXf ³fZ dVfU-´fføY IYû A´f³fZ ¸fZÔ Àf¸ffdWX°f IYSX ÀfQf-ÀfQf IZY d»fE EIY IYSX dQ¹ffÜ dVfU-´fføY IZY A¸fSX ´fiZ¸f IYe UWX ²ffSXf Afþ ·fe dVfU³ff±f ³fQe IZY øY´f ¸fZÔ WX¸ffSXZ fe¨f ´fiUfWX¸ff³f WX`Ü °fû ¢¹fûÔ ³f WX¸f dVfU- ´fføY OXZ ·fe ¸f³ffEÔÜ ÀfÔþ¹f d¸fßff ³fZ IYWXf dIY dVfU³ff±f ¸fWXfAfSX°fe AüSX Qe´fQf³f IYe VfbøYAf°f 13 RYSXUSXe ÀfZ WXbBÊ WX`, 14 IYû U`»fZÔMXfB³f-OXZ ¸f³ff¹ff þf°ff WX`, ¹fbUfAûÔ IYû dVfU- ´fføY IYe BÀf ´fiZ¸f IYWXf³fe ÀfZ ´fiZSX¯ff AUV¹f d¸f»fZ¦fe AüSX ¹fdQ EZÀff WXû°ff WX` °fû UZ WXSX U¿fÊ 14 RYSXUSXe IYû dVfU-´fføY OXZ IZY øY´f ¸fZÔ ´fiZ¸f AüSX Àf¸f´fʯf IYf ÀfÔIY»´f »fZIYSX dVfU- ´fføY IZY A¸fSX-´fiZ¸f IYû Af°¸fÀff°f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ d¦fSXeVf ´fÔIYþ ³fQe IYf CX»MXf WXû°ff WX` Qe³fÜ A¦fSX WX¸f³fZ ³fQe IYe CX´fZÃff IYe °fû WX¸fZ Qe³f f³ff³fZ ÀfZ IYûBÊ °ffIY°f ³fWXeÔ SXûIY ÀfIY°feÜ Afþ ·ffSX°f ¸fZÔ ³fQe, ¦ff¹f AüSX ²fSX°fe IYe ÀfUfÊd²fIY CX´fZÃff WXû SXWXe WX`Ü ³fQe þû þeU³f Qfd¹f³fe WX`, CXÀfZ WX¸f d³fSX³°fSX ¦f³Qf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¦ff¹f IYe WXf»f°f dIYÀfe ÀfZ dL´fe ³fWXe WX`Ü AüSX ²fSX°fe WXf»f°f ·fe WX¸f QZJ SXWXZ WX`ÔÜ »f¦ff°ffSX CXÀfIYû ³fá dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dVfU³ff±f ³fQe ·fe A³¹f ³fdQ¹fûÔ IYe °fSXWX þeU³f Qfd¹f³fe WX`Ü ¦fÔ¦ff WXe WX`Ü ³f¸fÊQf WXe WX`Ü WXSX ³fQe ¸fbdöYQfd¹f³fe WXû°fe WX`Ü dVfU³ff±f ·fe EZÀfe ´¹ffSXe ³fQe WX`Ü A´f³fZ QZVf ¸fZ Qû WXe ³fdQ¹ffÔ WX`Ô, dþ³fIZY ´fb÷Y¿fUf¨fIY ³ff¸f WX`ÔÜ EIY WX` AÀf¸f IYe fišf´fbÂf AüSX QcÀfSXe WX` A´f³fe dVfU³ff±fÜ ³fQe IYû Qbd³f¹ff ¸fZ d´f°ff IZY øY´f ¸fZÔ ·fe Àf¸fûd²f°f dIY¹ff þf°ff WX`Ü þ`ÀfZ »f³Q³f IYe MXZ¸Àf ³fQeÜ CXÀfZ IYWXf þf°ff WX` MXZ¸Àf d´f°ffÜ IY·fe ¹fWX ³fQe fWXb°f WXe ¦f³Qe SXWXf IYSX°fe ±feÜ °ff IbYL »fZJIYûÔ ³fZ »fûIY ¨fZ°f³ff IYû þf¦fi°f IYSX³fZ IZY d»fE IYdU°ffEh d»fJeÔÜ »fZJ d»fJZ ¦fEÜ EIY EZÀff Uf°ffUSX¯f f³ff dIY Àff³fZ MXZ¸Àf IYe ÀffRY Àfb±fSXf SXJ³fZ IYf ÀfÔIY»´f dIY¹ff, AüSX Afþ WX¸f QZJ°fZ WX`Ô dIY MXZ¸Àf Qbd³f¹ff IYe ÀffRY Àfb±fSXe ³fdQ¹fûÔ ¸fZÔ EIY WX`ÔÜ QÀf Àff»f ´fWX»fZ ¸fZÔ þf »f³Q³f ¦f¹ff °fû MXZ¸Àf IYû QZJ IYSX Ad·f·fc°f WXû ¦f¹ffÜ ¹fWX Àff WXbAf þ³f¸ff³fÀf IYe Àf¸fd´fÊ°f ·ffU³ff IZY IYfSX¯fÜ Af U`Àfe WXe ¨fZ°f³ff IYf ÀfÔ¨ffSX IYSX³fZ IZY d»fE »fû¦f Àff¸f³fZ Af SXWXZ WX`ÔÜ IYdU°ffEh d»fJe þf SXWXe WX`Ô, ¸fedOX¹ff dVfU³ff±f ³fQe IZY d»fE ¨f»f SXWXZ AfÔQû»f³fûÔ IYû þ¦fWX QZ SXWXf WX`Ü ÀfÔþ¹f d¸fßf þ`ÀfZ A³fZIY ¹fbUf Af¦fZ Af SXWXZ WX`ÔÜ Qb¦fbʯf SXdWX°f Qb¦fÊ Ad·f¹ff³f IZY Àff±f Af dVfU³ff±f IYû f¨ff³fZ IYe ¸fbdWX¸f VfbøY WXû ¦fBÊ WX`Ü dIY°f³ff Qb·ffʦ¹f WX` dIY EIY ³fQe dIYÀfe ÀfZNX IYû fZ¨f Qe þf°fe WX`Ü Af¸f AfQ¸fe ³fQe IZY EIY dWXÀÀfZ IYf CX´f¹fû¦f ³fWXe IYSX ´ff°ffÜ ³fQe dIYÀfe IYe f´fü°fe ³fWXeÔ, Uû ÀffIYe WX`Ü BÀf ´fSX dIYÀfe ·fe ÀfSXIYfSX IYf, °fÔÂf IYf Afd²f´f°¹f ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ þ`ÀfZ WXUf, AfIYfVf ÀffIZY WX`Ô, CXÀfe °fSXWX ³fQe, °ff»fff ·fe ÀffUÊþd³fIY ÀfÔ´fdØf WX`Ü dVfU³ff±f WX¸ffSXe °ffIY°f WX`Ü UWX ¸fböY SXWXZÜ dIYÀfe f³²f³f ÀfZ, dIYÀfe ·fe °fSXWX IZY ´fiQc¿f¯f ÀfZÜ Afþ dVfU³ff±f IZY Àff¸f³fZ ÀffÀfZ fOÞXf J°fSXf ´fiQc¿f¯f IYf WX`Ü »fû¦fûÔ IYe ³ffQf³fe dVfU³ff±f IYû ¦f³Qf IYSX SXWXe WX` Ü ¢¹ff VfWXSX, ¢¹ff ¦ffÔU, UWXfÔ IZY SXWXUfÀfe WXe ³fQe IYû ¦f³Qf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ³fQe dÀfIbYOÞX SXWXe WX`Ü ³fQe ÀfcJ°fe þf SXWXe WX`Ü A·fe A¦fSX ³fWXeÔ ¨fZ°fZ °fû Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f IYe ·f¹ffUWX IY»´f³ff WX¸fZÔ IYSX »fZ³fe ¨ffdWXEÜ ³fQe f¨fZ¦fe °fû WX¸f f¨fZÔ¦fZÜ SXdWX¸f³f ´ff³fe SXfdJE, df³f ´ff³fe Àff Àfc³fÜ IYdU ³fZ ¨ffSX Àfü Àff»f ´fWX»fZ WXe ÀfÔQZVf QZ dQ¹ff ±ffÜ Af›¹fÊ WXû°ff WX` dIY ¨ffSX Àfü Àff»f ´fWX»fZ IYdU Àf°fIYÊ IYSX°ff WX`Ü BÀfIZY ´fcUÊ ·fe UZQ ´fbSXf¯f ³fQe AüSX þ»f IYe ¸fdWX¸ff IYf fJf³f IYSX°fZ SXWXZ WX`ÔÜ WX¸ffSXZ ´fcUÊþ ³fQe IYf ¸fWX°U Àf¸fÓf°fZ SXWXZÜ BÀfed»fE CX³WXûÔ³fZ ³fQe IYû ´fcª¹f f°ff IYSX CXÀfIYe ´fcþf VfbøY IYeÜ ¦fÔ¦ff, ³f¸fÊQf, AüSX ¹f¸fb³ff AfdQ Àf¸fÀ°f ³fdQ¹fûÔ IYû ´fcª¹f Àf¸fÓf IYSX ´fcþf IYe þf°fe SXWXeÜ °ffdIY Àff¸ff³¹f þ³f IYf þbOÞXfU f³ff SXWXZ »fZdIY³f ´f°ff ³fWXeÔ IYf I`YÀfZ EZÀfZ ÀfÔÀIYfSX dUIYdÀf°f WXû ¦fE dIY ³fQe IYû WX¸f Qe³f f³ff³fZ ¸fZÔ »f¦f ¦fEÜ dVfU³ff±f IY·fe B°f³fe Qe³f ³fWXeÔ SXWXeÜ UWX þeU³f Qfd¹f³fe SXWXeÜ IY»f ·fe AüSX Afþ ·feÜ ·fdU¿¹f ¸fZÔ ·fe SXWXZ¦feÜ fVf°fZÊ WX¸f CXÀfIZY ·fdU¿¹f IYe d¨fÔ°ff IYSXZÔ Ü CXÀfZ f¨fZÔ, CXÀfZ d³f¸fÊ»f SXJZÔÜ CXÀfIYf CX´f¹fû¦f IYSXZÔ, CXÀfIYf ´fiQcd¿f°f ³fWXeÔÜ ³fdQ¹fûÔ ¸fZÔ þf CXôû¦fûÔ IYf ¦f³Qf ´ff³fe Af IYSX d¸f»f°ff WX`, °fû ³fQe þWXSXe»fe WXû þf°fe WX`Ü A¦fSX dVfU³ff±f IYf þ»f ´feIYSX ´fVfb ¸fSX SXWXZ WX`Ô °fû ¹fWX fZWXQ d¨fÔ°ff IYe ff°f WX`Ü Afþ ´fVfb ¸fSX SXWXZ WX`Ô, IY»f ²feSXZ ²feSXZ ¸f³fb¿¹f ·fe fe¸ffSX ´fOÞX°fZ þfEÔ¦fZÜ BÀfd»fE »fûIY ¨fZ°f³ff IYû þ¦ff³fZ IYf Àf¸f¹f Af ¦f¹ff WX`Ü VfWXSX AüSX ¦ffÔUûÔ IZY »fû¦fûÔ IYû Àf¸fÓff³ff WXû¦ff dIY ³fQe IYû ¸fþfIY ³f Àf¸fÓfZÔÜ ³fQe IY¨fSXf§fSX ³fWXeÔ WX`Ü ³fQe IYû ¦f³Qf IYSX³fZ Uf»fZ Qd¯OX°f WXûÔÜ dVfU³ff±f ¸fZÔ A¦fSX IYûBÊ ¦f³Qf ´ff³fe OXf»f°ff WX`, CXÀf¸fZ IY¨fSXf RZYÔIY°ff WX` °fû CXÀf ´fSX IYfSXÊUfBÊ WXûÜ ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY dVfU³ff±f IZY ¨ffSXûÔ °fSXRY I`Y¸fSXZ »f¦ffE þf³fZ ¨ffdWXE °ffdIY ¦f³Q¦fe IYSX³fZ Uf»fûÔ IYe ´fWX¨ff³f WXû ÀfIZYÜ ÀU¹fÔÀfZUe »fû¦f ³fQe IYe ´fWXSXZQfSXe IYSXZÔÜ ³fQe IYf CX´f¹fû¦f IYSX³fZ Uf»fûÔ ´fSX ³fþSX SXWXZÜ WX¸f ¦f»f°f »fû¦fûÔ IYû MXûIY ÀfIZYÔ, CX³fIYû RYMXIYfSX ÀfIZYÔ, EZÀfe dWX¸¸f°f SXJZÔÜ dVfU³ff±f IYû f¨ff³fZ IZY d»fE WX¸fZÔ ÀffWXdÀfIY WXû³ff ´fOÞXZ¦ff AüSX d³f:ÀUf±fÊ ·ffU ÀfZ dVfU³ff±f ¸ff°ff IYe ÀfZUf IYSX³fe WXû¦feÜ ³fQe f¨ff³fZ IYÀf AfÔQû»f³f dIYÀfe EIY ½¹fdöY ¹ff ÀfÔÀ±ff IYf AfÔQû»f³f ³fWXeÔ, ¹fWX ÀffIYf AfÔQû»f³f WX`Ü þ³f AfÔQû»f³f WX`Ü