Views
10 months ago

Norman Davies - Avrupa Tarihi

geliştirmişin - .

geliştirmişin - . Okyanus fırtınaları, kar, kuraklık, Vıasıalık gibi üstesinden gelinmesi gereken pek çok doğal tehlike vardır; ama sağlık ve kurtulma umudu da vardır. Avrupa'nın tarihöncesi ilk sakinlerinin. Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarında yaşayan binlerce yıl sonraki torunlarına göre daha az tehlike hissettikleri kabul edilebilir. Gerçek yaşamda olduğu gibi, Avrupa Yarımadası'nın insan uygarlığının gelişebileceği tek yer olduğunu söylemek düşüncesizlik olur; alternatif yerlerin çoğu henüz geride durmaktadır. İnsanlığın ilk türedigi alt-tropikal nehir vadileriyle karşılaştırıldığında Yarımada'nın mevsimsel ritmi ve hoş ılımanlığı, sürekli gelişim için bütünüyle daha kabul edici bir mekân sağlamıştır. Jeolojik ve biyolojik çevre zengin ve değişkendir. "Genç" yüksek dağlar, antik höyükler, aktif volkanlar, derin vadiler ve geniş ovalar; yüksek yaylalarda birbiriyle yarışarak delice akan seller, geniş nehirler, binlerce göl; alt-kutup (yarı arktik) tundraları, donmuş toprak altı tabakası, buzullar; kayalık kıyılar, kumsallar, geniş deltalar vardır. Açık otlaklar, geniş dökülen-yapraklı ormanları, sık çam ormanları, yarı-tropikal palmiyeler, geçirgen, yarı-çöl topraklar, geniş bataklıklar, derin lös ve "kara toprak" bölgeleri vardır. Biıki yaşamı ve bitki faunası yelpazesi büyüktür. Avrupa'nın yeter miktarda el değmemiş bölgesi, ilkel yaşam ve yerleşimin neye benzediğini göstermek üzere bugüne kadar gelmiştir. Bunlara rağmen, yüksekliklerin ve mesafelerin ölçüsü, başka yerlerdekinden daha az ürkütücüdür. Avrupa'nın yerleşim birimleri, ilkel insanlarca bir engelden çok bir davet olarak görülmesi gereken bir doğal yollar şebekesiyle birbirine bağlıdır. Tıpkı kara içi kıyıların çoğunun bir kanoyla dolaşılabilmesi gibi, birden fazla nehirden yararlanarak istenilen yöne gitmek de mümkündür. Seine, Ren, Elbe, Oder, Vistül, Niemen, Dvina nehirleri kuzeye; Ebro, Rhône, Meriç, Dinyeper ve Volga güneye; Tagus, Loire, Severn batıya; Thames, Tuna, Po ve Dinyester doğuya akar. Bunlar arasında sonsuz bir kısa yollar, kolay geçişler dizisi vardır. Sözgelişi, yukarı Burgonya'nın Auxois bölgesinde insan birkaç saat içinde kendisini Akdeniz'e, Atlantik'e veya Manş Denizine götürecek nehirler arasında gezinebilir. Orta Alplerde Ren ve Rhône nehirlerinin kaynaklan, sırasıyla kuzeye ve güneye akmadan önce, Andermatt yakınında yan yana doğar. Dvina-Dinyeper geçişinde, Vitebesk civarında, İsveç'ten gelen bir teknenin yönünü Mısır'a gidecek bir noktaya çevirmek mümkündür. Kuşkusuz, Avrupa'nın otoyollar ve yan yollar aracılığıyla insan hareketine ve yerleşimine açıldığı uzun süreci küçümsememek gerekir. Ama Avrupa'da yolculuğun göreceli kolayhgıyla daha büyük kıtalarda seyahat arasında bir karşılaştırma yapılamaz. Çin'den, antik ipek yolundan gelen kervanların, Asya'nın ana gövdesini geçmek için bir yıla hatla daha fazlasına ihtiyaçları vardı. Ama anımsamayacak bir dönemden bu yana, sağlıklı ve yeterince girişken bir yolcu, Avrupa'nın bir ucundan öteki ucuna günlerle değilse bile haftalarla ölçülebilecek bir sürede gidebilmektedir. Avrupa'nın "doğal" veya "tarihi" bölgelere ayrılması, çok zaman eğlenceli olduğu kadar sonuçsuz bir entelektüel deneye konu olmuştur. "Doğu Avru-

pa"dan ayırarak "Batı Avrupa"yı tanımlama girişimlerinin sayısı, bölünme çizgilerini oturtmak için kullanılan ölçütler kadar çoktur (Bkz. Harita 3, ve Giriş, s. 22-25). "Kuzey Avrupa" ile "Güney Avrupa" arasındaki fark ve bunun ölçütü, Yarımada'nın merkezi yüksek dağlık bölgesinde net ve kalıcıdır. Ama ne Avrupa'nın uzak batısında, Iberya'ya, ne uzak doğusunda Karadeniz'in hinterlandına aynı ölçüde uyar. "Orta Avrupa" veya "Doğu-Orta Avrupa" gibi bölgelerin soyağacını ortaya çıkarmak için yapılan tartışmalar, ustalıklı olduğu kadar da çarpıtılmıştır. 5 Avrupa'nın fiziki ve coğrafi özelliklere göre bölgelere ayrılması daha güvenilir bir zemindir. Avrupa Yarımadası, beş doğal parçadan oluşur. Tarihi dönemlerde, bu parçalara hâkim olan siyasi birimler durmadan gelip giderken, bu temel coğrafi birimler değişmeden kalmıştır. "Yeryüzünün mağrur imparatorlukları" arka arkaya yıkılıp gitmiştir. Ovalar, dağlar, denizler, yarımadalar ve adalar ise görünüşe göre sonsuza kadar kalacaktır. 1. Büyük Avrupa Ovası, Atlantik'ten Urallara, dört bin kilometre boyunca kesintisiz uzanır; Avrupa'nın hâkim karasal özelliğidir. Gerçekten Urallar pek de zarif bir köprü olmadığı için, Ova, Doğu Sibirya'nın Verkoyansk dağ silsilesine kadar uzanan düzlüğün daha büyük olan açılımının bir uzantısı olarak görülebilir, Urallar'm uzantısında, Barents Denizi ile Hazar Denizi arasında 2 bin kilometre boyunca uzanır. Alçak toprakların kıyılarıyla tepeleri arasında genişliği 200 kilometrenin alıma iner. Ovanın hemen hemen bütün büyük nehirleri, doğu-batı doğrultusunda bir doğal kesintiler dizisi oluşturup ovayı çaprazlama altı veya yediye bölerek kuzey-güney doğrultusunda akar. Vistül Nehri'nin doğusunda, içine girilmesi imkânsız Pripet bataklıkları. Ovayı biri Baltık göller bölgesini çevreleyen kuzeydeki ve öteki steplerden gelip steplere giden anayol olarak işlev gören güneydeki olmak üzere iki doğal yola ayırır. [UKRAYNAJ Ova, Ren ve Oder nehirleri arasındaki bölgede en kırılgan noktasındadır. Burada kesif ormanlık tepelerle kaplıdır. Ardeımes, Teuteburger Duvarı ve Harz, bugün de heybetli engeller olarak durmaktadır. Hem yatay olarak Ova boyunca hem de dikey olarak Ovadan Alplere olan hareketi engellerler. Modern Almanya'nın haritası, ülkenin neredeyse bütün gelişiminin ya Ova üzerine ya da Ren, Main, Neckar ve Tuna nehirleri havzalarına nasıl kanalize olduğunu gösterir. Ovaya yerleşen insanların sürekli sıkıntısını çektikleri bir sorun, bu topraklara doğal bir sınır bulamamak olmuştur; bunun için mücadele etmeleri gerekmiştir. Düzlüklerde yaşayanlar, yükseklerin vahşi, yağmacı insanlarının tersine, kendilerini uysal toprak işleyicileri olarak görmüşlerdir. Oysa aslında, sistematik ordu kurma ve işgal sanatını öğrenmek zorunda olan ova insanının kendisidir. İnsan ovada, ilk vuran olmazsa kendisinin vurulup düşeceğini öğrenmiştir. Belki de bu nedenle, Ovanın yerleşim akınlarına direnmesi; zamanın en zorlu ordularını beslemesi bir rastlantı değildir. Fransa, Prusya ve Rusya, üçü de ovaların bitmez tükenmez savaşlarından güçlü çıkmış ve üçü de kendi durumuna uyan bir savaşçılık geleneği geliştirmiştir. Düzlükler onlara.

 • Page 3 and 4:

  Norman Davies Avrupa Tarihi Çeviri

 • Page 5 and 6:

  ÖNSÖZ Bu kilap, olması gerekende

 • Page 7 and 8:

  Öhsöj 9 Sayıları yaklaşık ü

 • Page 9 and 10:

  Harita Listesi 1. Yarımada, y. MÖ

 • Page 11 and 12:

  Avrupa Efsanesi Başlangıçta Avru

 • Page 13 and 14:

  Avrupa Efsanesi 15 Europa söylence

 • Page 15 and 16:

  GİRİŞ Bugünkü Tarih TARİH, he

 • Page 17 and 18: Sorun, çok ciltli tarih araştırm
 • Page 19 and 20: Böyle bir çalışına için A. J,
 • Page 21 and 22: "Postmodernizm", sort yıllarda, "t
 • Page 23 and 24: Bir on dördüncü yüzyıl ansiklo
 • Page 25 and 26: Ancak "Avrupa"nın politik içerikt
 • Page 27 and 28: Rusya bir Sfenkstir! Açılar için
 • Page 29 and 30: "Orta Avrupa" versiyonu ortaya atm
 • Page 31 and 32: da kabul edecektir. Bu surecin merk
 • Page 34 and 35: Bu sözler, hangi dönemde olursa o
 • Page 36 and 37: iri. Alman imparatoru 111. Oıto'nu
 • Page 38 and 39: yapışLırıİmasına söylenecek
 • Page 40 and 41: âdet hukukuna, Avrupa'daki Alman e
 • Page 42 and 43: Hele tarih hatası (anakronizm) ço
 • Page 44 and 45: Çekirdek neresi veya ne olarak kab
 • Page 46 and 47: zan eleştirmen ve şair olarak al
 • Page 48 and 49: Goltes ist der ürieııt! Gottes i
 • Page 50 and 51: "Modern çağın mücadele ve başa
 • Page 52 and 53: duğu gerçek koşulları da bu dur
 • Page 54 and 55: dir. Gerçekten ölü oldukları s
 • Page 56 and 57: ir nokıaya asla ulaşamamıştır.
 • Page 58 and 59: içinde işlemekte oldukları gözl
 • Page 60 and 61: kavramın lehine terk etmek zorunda
 • Page 62 and 63: Avrupa Tarihi "Avrupa tarihi"ni tan
 • Page 64 and 65: Y A R I M A D A Çevre ve Tarihönc
 • Page 66 and 67: üçte biri, Kuzey ve Güney Amerik
 • Page 70 and 71: en büyük düşmanlarının çoğu
 • Page 72 and 73: Ynnmodd.- Çevre ve Tflrilıöncesi
 • Page 74 and 75: ir turistin de görebileceği gibi,
 • Page 76 and 77: GOTTHARD ST. GOTTIIARD Geçidi. OrU
 • Page 78 and 79: karşı karşıyadır. Belki daha
 • Page 80 and 81: za'daki posta kutularının üzerin
 • Page 82 and 83: DANUBIUS ANTIK çağda Tuna nehri.
 • Page 84 and 85: çerdi, incelikli ritimleri her zam
 • Page 86 and 87: Farklı kaynaklar aynı sonuca ula
 • Page 88 and 89: 1856'da Düsseldorf yakınlarındak
 • Page 90 and 91: luk içinde yaşamışlardır. Geli
 • Page 92 and 93: Orta Taş Çağı veya mezolitik ç
 • Page 94 and 95: tein pırinçtekınden daha fazlad
 • Page 96 and 97: GGANTUA MALTA adasının iki tarihi
 • Page 98 and 99: edebi valinin derlenmesi amacıyla
 • Page 100 and 101: ken'in kendi de yıkılmadan önce,
 • Page 102 and 103: gövdeye dik açıyla yukarı kald
 • Page 104 and 105: eldivenler, yüksek boyunlu, kalın
 • Page 106 and 107: Feisdil; (Bysirice, "Hızlı Akınt
 • Page 108 and 109: kaplıydı. Geniş avluları, töre
 • Page 110 and 111: Başka bir olasılık, orta dönemd
 • Page 112 and 113: de dinlenmekledirler. İlk kuzeyli
 • Page 114 and 115: II HELLAS Eski Yunan KARŞILAŞTIRM
 • Page 116 and 117: "İnsanlık tarihinin en şaşırt
 • Page 118 and 119:

  1184'tür. Yapılan kazılar, efsan

 • Page 120 and 121:

  Bu Altın Çağın başlıca çatı

 • Page 122 and 123:

  içinde öyküsünün sonunu getiri

 • Page 124 and 125:

  sıyla geliştirdiği özel ortak-y

 • Page 126 and 127:

  Kik mimarı üslubu da başlamış

 • Page 128 and 129:

  çok az çalışılmıştır. Hikâ

 • Page 130 and 131:

  Mag auch die Spıegluııg im Teich

 • Page 132 and 133:

  OMPHALOS YUNANI,UARA gön- Delphoı

 • Page 134 and 135:

  şyşırlıcı gücü hiçbir zaman

 • Page 136 and 137:

  sahiptir. NcphdofcoMiigia, "hayaii

 • Page 138 and 139:

  lışmasını, insanın iç duygula

 • Page 140 and 141:

  arasındaki mesafeleri, dağların

 • Page 142 and 143:

  - Ama görüyorsun ki bayatlayım!

 • Page 144 and 145:

  tik anaıomik kuramlar hesaba alın

 • Page 146 and 147:

  Asıl çabası, vinç de spekülati

 • Page 148 and 149:

  iyi düzenlenmiş on dalda yarış

 • Page 150 and 151:

  kileşime yol açmış ve bu farkl

 • Page 152 and 153:

  yıl olan yüzlerce idari makaın i

 • Page 154 and 155:

  e devlet tarafından ailelerinden a

 • Page 156 and 157:

  olan düşkünlükleri ve himayeler

 • Page 158 and 159:

  Cı/»en/s f)

 • Page 160 and 161:

  Helenistik ve Romalı dünyanın ni

 • Page 162 and 163:

  Kentin akropolü (en yüksek noktad

 • Page 164 and 165:

  Bu adam, uııicus spccUitoi raeli

 • Page 166 and 167:

  luğu ve çapı eşit bir küre ve

 • Page 168 and 169:

  Üçüncü yüzyılın sonlarında,

 • Page 170 and 171:

  III ROMA Eski Roma, MÖ 753 - MS 33

 • Page 172 and 173:

  yaratmıştır. Önde gelen pek ço

 • Page 174 and 175:

  AlC konsüllük M (i 695 M. Calpurn

 • Page 176 and 177:

  ma söylentilerinden çıkarılabı

 • Page 178 and 179:

  mış ve ikisi de öldürülmüşt

 • Page 180 and 181:

  Nehri üzerinden İtalya eyalet sı

 • Page 182 and 183:

  Roma imparatorluğunda dinsel yaşa

 • Page 184 and 185:

  gorilden fınları da yararlyrutır

 • Page 186 and 187:

  : (Aveyron) ve Barın s sac'la (I,o

 • Page 188 and 189:

  şık viiz bin umutsuz insan sayıs

 • Page 190 and 191:

  C(Gj = Gaius, Gıı = Gnaeııs, I)

 • Page 192 and 193:

  ölükle loplar» 260.000 vatandaş

 • Page 194 and 195:

  SPQR (Senatus Popuhistjue Romanus =

 • Page 196 and 197:

  duğu üç piyade safı (hastan, pr

 • Page 198 and 199:

  Çok daha alçak gönüllü cinsler

 • Page 200 and 201:

  TEL1X QUI POTU İT RE RUM COGNOSCE

 • Page 202 and 203:

  ya mallarına el konulmasını göz

 • Page 204 and 205:

  aşarılarını, bu başarıları y

 • Page 206 and 207:

  n. yüniımii/Âirı düş gücüne

 • Page 208 and 209:

  taşra arasındaki bağlar, eyaletl

 • Page 210 and 211:

  1271'den 148 Je kadar, aşağı Rh

 • Page 212 and 213:

  Nero, sonunda Qualis arlijex pereo,

 • Page 214 and 215:

  TRAJANUS PLINIUS TRAJANUS PLINIUS T

 • Page 216 and 217:

  nüm noklası sayılabilecek iki an

 • Page 218 and 219:

  nnrin Yakındoğu'ya ilerleyen Tür

 • Page 220 and 221:

  Kilit ad, kuşkusuz Aziz Paulus ola

 • Page 222 and 223:

  Bu Paulusçu görüşlerin ı ulu

 • Page 224 and 225:

  Yahudilikten ve zaman zaman bir Hı

 • Page 226 and 227:

  DIABOLOS AVRUPA uygarlığını olu

 • Page 228 and 229:

  de manevi yaşamı ve dünyaya gelm

 • Page 230 and 231:

  Yere indi ve bir vücuda girdi, ins

 • Page 232 and 233:

  iniştir. Son muzaffer kuşatmasın

 • Page 234 and 235:

  sını uman ürkek bir politika" ol

 • Page 236 and 237:

  Constantinus'urı antik döneme, ya

 • Page 238 and 239:

  İmparatorluğunun uzun ömürlül

 • Page 240 and 241:

  Hanla 10. Avrupa: Götler

 • Page 242 and 243:

  nudur. Ama bu unsurlar bir kere yer

 • Page 244 and 245:

  Laplar, zaten kutup ren geyıklerı

 • Page 246 and 247:

  Jutland'dan ayrılan Cimbri birliğ

 • Page 248 and 249:

  Thomas Malory'mn on beşinci yüzy

 • Page 250 and 251:

  [ZADRUGA] yani "birleşik aile"yi g

 • Page 252 and 253:

  mel-çizgiyı keşen basil dikey ç

 • Page 254 and 255:

  yağmalamaktan alıkoymamıştır.

 • Page 256 and 257:

  Günumiiz edebiyat meraklıları. B

 • Page 258 and 259:

  Bilinmeyen zamanlardan bu yana. sal

 • Page 260 and 261:

  "Akar Vıstül. akar / Polonya ülk

 • Page 262 and 263:

  viç (17BÎİ-1874) ise I kızarlar

 • Page 264 and 265:

  Constantinus'un, çürümüş bir b

 • Page 266 and 267:

  kilerindeki siyasi yaşamı durmada

 • Page 268 and 269:

  olu/, yıl tince Naip Arlemıus tar

 • Page 270 and 271:

  "Tanrıların en büyüğü ve dün

 • Page 272 and 273:

  İKONA DİNSKI, ikonalar Avrupa san

 • Page 274 and 275:

  Askeri savunma, domestos tarafında

 • Page 276 and 277:

  ye kadar yazılmış en görkemli c

 • Page 278 and 279:

  Müslüman, Ramazan ayı boyunca ş

 • Page 280 and 281:

  "Allah en büyüktür. Ben şahitli

 • Page 282 and 283:

  eski bazilikadan grim ıştır Daha

 • Page 284 and 285:

  Genel Ruhani Meclisler Çağında H

 • Page 286 and 287:

  ikinci listedir. Ruhani Meclisin la

 • Page 288 and 289:

  William Blaekstone, I*. VI. VI till

 • Page 290 and 291:

  Bu görüşler kısmen Tanrının l

 • Page 292 and 293:

  daha çok yerine getirmişlerdir. H

 • Page 294 and 295:

  CI5-10-1609) beklenmesi gerekmişti

 • Page 296 and 297:

  torluk gücünün yeniden kazanddı

 • Page 298 and 299:

  dıyle birlikle, modern müzikal ro

 • Page 300 and 301:

  mi'ış ve diyakozunun. Mıkelıyus

 • Page 302 and 303:

  mi MS 586-601), politik davranarak

 • Page 304 and 305:

  CÜZAM LOMBARDI YA Kralı Roıhar.

 • Page 307 and 308:

  Fulda'daki büyük manastırın (MS

 • Page 309 and 310:

  Ongo Avı upa'nın Doğusu y M5 330

 • Page 311 and 312:

  Ort^o: Avrupa'mı) Doğuşu y M5 3.

 • Page 313 and 314:

  O sırada Latin Hıristiyanlığı,

 • Page 315 and 316:

  dindaşlarına karşı savaşmaktan

 • Page 317 and 318:

  V MEDIUM Ortaçağ, y. 750-1270 ORT

 • Page 319 and 320:

  Medium: Ortaçağ, v. 750-1270 323

 • Page 321 and 322:

  DİRHEM 12 \1.\V1S 922'de bir kerva

 • Page 323 and 324:

  DING GKRMKN kabilelerin aralarında

 • Page 325 and 326:

  BRIE 774 YlbINDA bombardlara karş

 • Page 327 and 328:

  Medium: Onacag, y 750-1270 331 I ı

 • Page 329 and 330:

  Medium: Ona^ag. y. 750-1270 333 ba

 • Page 331 and 332:

  Şapelin dekorasyonu. Charlenıagne

 • Page 333 and 334:

  Medium: Ortaçağ, y 750-1270 337 i

 • Page 335 and 336:

  Metim m Ortaçag.y. 750-1270 339 Bi

 • Page 337 and 338:

  Mfdıum: Or(ar.ag. y. 750-1270 341

 • Page 339 and 340:

  ıvjtuıujrı. y. dun hesabına iş

 • Page 341 and 342:

  Malinin: Oıtaccıg, v. 750-1270 34

 • Page 343 and 344:

  Medium: Ortaçrtğ, y 750-12 70 347

 • Page 345 and 346:

  ATHOS K87) YİLİNA ail bir kbrysol

 • Page 347 and 348:

  Mttfium: Ortaçağ y. 750-1270 351

 • Page 349 and 350:

  MerJium Ortaçağ,}-. 750-1270 353

 • Page 351 and 352:

  M T-ci KI M Onacağ,, y. 750-1270 3

 • Page 353 and 354:

  NOVGOROD j KSKİ NOVGOROD ormanlık

 • Page 355 and 356:

  Medium. Ortaçağ, y. 750-1270 359

 • Page 357 and 358:

  Missa ayininin farklı bölümlerin

 • Page 359 and 360:

  Medıtım: Ortaçağ, y. /50A270 36

 • Page 361 and 362:

  Medium: Ortaçağ, y. 750-1270 365

 • Page 363 and 364:

  Medium: Ortaçağ, y. 750-1270 367

 • Page 365 and 366:

  Medium: Oı lacng, y 750-1270 369 H

 • Page 367 and 368:

  Mediunı: Ortaçağ, y. 750-1270 37

 • Page 369 and 370:

  Medıum: Ortaçağ, y. 750-1270 373

 • Page 371 and 372:

  Medıum: Ortaçağ, v. 750-1270 375

 • Page 373 and 374:

  EL CID ŞÖVALYE R0DRİG0 DİA7. I0

 • Page 375 and 376:

  lot, ou le Chevalier à la Charettc

 • Page 377 and 378:

  feragat etmek zorunda kaldı. Sonu

 • Page 379 and 380:

  yahat etmekle ve Kilise ile Devlet

 • Page 381 and 382:

  GOTİK PARİS YAKININDAKİ Sı Deni

 • Page 383 and 384:

  Medium: Ortaçağ, v. 750-/270 387

 • Page 385 and 386:

  Medium: Ortaçağ, y. 750-1270 389

 • Page 387 and 388:

  Medium: Ortaçağ, y. 750-1270 391

 • Page 389 and 390:

  Doğu Avrupa on üçüncü yüzyıl

 • Page 391 and 392:

  jV/cdıum Ortaçag.y. 750-1270 395

 • Page 393 and 394:

  MURANO MI. RANO Venedik lagiinasmda

 • Page 395 and 396:

  PLOVUM PLOYIM. yani ağır. demirde

 • Page 397 and 398:

  Hollanda ülkesi Kutsal Roma İmpar

 • Page 399 and 400:

  Loıharingia'nın bir parçası olm

 • Page 401 and 402:

  Alfonso'nun tersine Richard Roma Kr

 • Page 403 and 404:

  tek iaşe limanıydı. İngiltere i

 • Page 405 and 406:

  ulunmadığının ortaya konulması

 • Page 407 and 408:

  Harita 14. Avrupa, y. 1300

 • Page 409 and 410:

  ise Konya Türk sultanlarının, an

 • Page 411 and 412:

  Mir yakıştırma olduğu odadadır

 • Page 413 and 414:

  orçlarının sorumluluğunu yükle

 • Page 415 and 416:

  Moskof devletine Yunanca adıyla Ro

 • Page 417 and 418:

  artık Hıristiyanlığın öteki k

 • Page 419 and 420:

  424 A v r u p o T a n / n ııiplai

 • Page 421 and 422:

  yapılabilirdi Sabahlan ve öğlede

 • Page 423 and 424:

  Dante'nin en ünlü günleri France

 • Page 425 and 426:

  dirilmesini öğütleyip sonra öm

 • Page 427 and 428:

  ya Grison, yani "Gri Birlik" dahil

 • Page 429 and 430:

  İmparatorun İtalya'da bulunduğu

 • Page 431 and 432:

  lıklarını almışlardı. Kritik

 • Page 433 and 434:

  din adamı almayanlar için fazlas

 • Page 435 and 436:

  PROSTIBULA 1350'DEN y, 1480'lere ka

 • Page 437 and 438:

  Büro başkanı daha sonra yır/, o

 • Page 439 and 440:

  karşıya geldiler ve ilişip kakı

 • Page 441 and 442:

  kadar) ve beş Sforza (1450'den 153

 • Page 443 and 444:

  Çekişmenin doruğuna 1420'lerde u

 • Page 445 and 446:

  ırakıldı ve sonunda Pontefract't

 • Page 447 and 448:

  dışında, tutsaklar genellikle ö

 • Page 449 and 450:

  idare sağlamış oluyorlardı. Ü

 • Page 451 and 452:

  ğu kabul edecek görünüyordu. 13

 • Page 453 and 454:

  arasında pagan kalınıılar, sapk

 • Page 455 and 456:

  (1389), Wells (1392) ve Prag'da (14

 • Page 457 and 458:

  esmen geliştirilen hiyerarşisiyle

 • Page 459:

  du. Örneğin 1495'te Roma hukuku R

 • Page 462 and 463:

  Ortaçağ tarihçiliği kronik ve y

 • Page 464 and 465:

  tince kadar Arapça da bilirdi ve M

 • Page 466 and 467:

  zen bulun beklentilerini yönelttik

 • Page 468 and 469:

  lünmuş iki yarısını yeniden bi

 • Page 470 and 471:

  lavya'ya ve 1992'dc Hırvat ısl an

 • Page 472 and 473:

  ı büyük bir düzen içinde yapı

 • Page 474 and 475:

  ı— — ~— ı ! balıklılar ve

 • Page 476 and 477:

  :anbul'a gitti. 39 Çoğunun gizlic

 • Page 478 and 479:

  dağılmaya göre belirlenen güç

 • Page 480 and 481:

  uhlarımızın selâmeti için, Rab

 • Page 482 and 483:

  cephesiyle, halen çizim aşamasın

 • Page 484 and 485:

  yazarı bazen Ezra'nın Kıyamet i

 • Page 486 and 487:

  Daha sonra Munexin'e Name'sinde Phi

 • Page 488 and 489:

  nando ve isabella Ispanyasıyla do

 • Page 490 and 491:

  VII RENATIO Rönesanslar ve Reforml

 • Page 492 and 493:

  ne pek fazla yazmak moda olmaktan

 • Page 494 and 495:

  Renaüo: Rönesanslor ve Rejormiar,

 • Page 496 and 497:

  yorumcu çıplak ayaklı genci Odda

 • Page 498 and 499:

  Renalio: Rönesanslar ve Reformlar,

 • Page 500 and 501:

  Belki de en etkileyici olanı onun

 • Page 502 and 503:

  Giıınıo e gia '1 corso della vit

 • Page 504 and 505:

  olacaktı. Bu gelenek Fransızcada

 • Page 506 and 507:

  Geniş kapsamlı dinsel bir canlanm

 • Page 508 and 509:

  fırsatını değerlendirmeyi bildi

 • Page 510 and 511:

  Bu gccc şükürler olsun sana Tanr

 • Page 512 and 513:

  nını kazandırdı. Dörı yüz y

 • Page 514 and 515:

  ya olarak kabul ediliyordu. I919'da

 • Page 516 and 517:

  12 AGlSTOS 1553'TK bir Cumartesi g

 • Page 518 and 519:

  ' j Goclhe'nin FausCu kolay özetle

 • Page 520 and 521:

  Protestanların meydan okumasına k

 • Page 522 and 523:

  da "Sinir Bozan'dır. Duruşma sır

 • Page 524 and 525:

  Ancak propagandanın daha sinsi bi

 • Page 526 and 527:

  don sonra Kutsal Kngızisyon "kutsa

 • Page 528 and 529:

  ftcnflfio: Roni'sdnslıır ve Refor

 • Page 530 and 531:

  faalini düşünerek dinine geri d

 • Page 532 and 533:

  ası, bir zamanlar İngiltere başb

 • Page 534 and 535:

  Boyle'un Gazlar Yasasından Newton'

 • Page 536 and 537:

  Rrnfllio Rcjtıcsrtnslm ve fie/orml

 • Page 538 and 539:

  liskıden ne çekirdek aile ne de

 • Page 540 and 541:

  Herhangi bir ailenin hangi mertebey

 • Page 542 and 543:

  yordu. Sessiz William'in ilk banker

 • Page 544 and 545:

  1513'te yazılan İl Principe (Pren

 • Page 546 and 547:

  CORVINA MACARİSTAN kralı Matthias

 • Page 548 and 549:

  Renal io. 1 Roues «uslar vc Re/omi

 • Page 550 and 551:

  Renal io Rcıı esanslar vc Rt^orml

 • Page 552 and 553:

  Rcıımia Roer stilisier- vc Rc/omi

 • Page 554 and 555:

  Rlihiüo: Rönesunstar ve Reformlar

 • Page 556 and 557:

  Renade Ronesanslıir vc Rc/omıl

 • Page 558 and 559:

  Rem«iti Roneşmıskı ve Re/onu (a

 • Page 560 and 561:

  Rotana 1 Konçsun s l«ı ve Reform

 • Page 562 and 563:

  Reıidfio. Röiiesanslrt» ve Re/or

 • Page 564 and 565:

  Rönesans Fransası ile XIV. Louis

 • Page 566 and 567:

  Remi( i o; Röııesanslarvc Refort

 • Page 568 and 569:

  Remil IO Konçsun s lar ve Re/omıl

 • Page 570 and 571:

  Rcndiio. Röntsonslaı vc Re/orm/«

 • Page 572 and 573:

  Rcıımıo: Roııesanslor vc Refor

 • Page 574 and 575:

  Shakespearc'iıı kaçındığı ü

 • Page 576 and 577:

  (1641) Kralı bir yığın karşıl

 • Page 578 and 579:

  iyi belgelenmiş gaddarlıklara, ha

 • Page 580 and 581:

  Remiller Röncsanslar ve Reformlar,

 • Page 582 and 583:

  lu demokratların aşırı ve sert

 • Page 584 and 585:

  Reııcılio: Rorıescmslnı vc Ref

 • Page 586 and 587:

  Kralı II. Louis Jagiellon Mohaç S

 • Page 588 and 589:

  Rcııaüo: Ronesanslar ve Re/o mı

 • Page 590 and 591:

  Remi (to Ron esans! ar ve Rejonniar

 • Page 592 and 593:

  Rtjıolia Ronrsanslar vf Re/ormkii.

 • Page 594 and 595:

  Rcmıtıo Ronesanslor ve Reformlar,

 • Page 596 and 597:

  Harita 17. Antik ve Modern Roma

 • Page 598 and 599:

  Raw! io: Konesanslıu ve Rc/ormltir

 • Page 600 and 601:

  Retfdiio: Koıiöcmslıır vr Refor

 • Page 602 and 603:

  tarihte belirli bir aşamayı temsi

 • Page 604 and 605:

  VIII LU M E N Aydınlanma ve Mutlak

 • Page 606 and 607:

  Dahası birçok Avrupa devleti, hü

 • Page 608 and 609:

  Ancak sömürgecilik alanındaki bi

 • Page 610 and 611:

  Britanya, sömürge ticaretini halk

 • Page 612 and 613:

  O sıralar birçok ülkede soylular

 • Page 614 and 615:

  Kültürel hayat, kraliyet, din ve

 • Page 616 and 617:

  Güzel havai ne laılıdır Tutruir

 • Page 618 and 619:

  Vivaldi (1675-1741) Almanlar kadar

 • Page 620 and 621:

  Keman çalma sanatı. Leopold Mozar

 • Page 622 and 623:

  Topluluğu ya da "Quagueriar diğer

 • Page 624 and 625:

  Aydınlanma, Kant'a göre, Avrupa u

 • Page 626 and 627:

  "Yahudiler, dikbaşlı, meyus, şik

 • Page 628 and 629:

  ıırg'dakı çiftliğini yağmalad

 • Page 630 and 631:

  toprak sahipleri, serilerinin yük

 • Page 632 and 633:

  luıf sahte tur sesle kendiyle hara

 • Page 634 and 635:

  :elsefi roman Rousseau'ya yanıt ol

 • Page 636 and 637:

  cı/schule hem anadil hem de teknik

 • Page 638 and 639:

  yy da Ylontessori tarafından geli

 • Page 640 and 641:

  Ancak 1778'de hem Voltaire hem de R

 • Page 642 and 643:

  Québec'te on iki yıl once öldür

 • Page 644 and 645:

  Lumen: Aydınlanma ve Mutlakıyet,

 • Page 646 and 647:

  önde gelen başrahibin ve piskopos

 • Page 648 and 649:

  dau, Neubraisach ve Strasbourgun be

 • Page 650 and 651:

  Tarih kitaplarında hiçbir şey. X

 • Page 652 and 653:

  XIV. Louis'nin dış siyaseti, güc

 • Page 654 and 655:

  Avusturya, bunun yerine İspanyol A

 • Page 656 and 657:

  Sistemin doğasında bulunan tutucu

 • Page 658 and 659:

  James umutlarını Fransız desteğ

 • Page 660 and 661:

  haline geldi. Sonraki yüzyılları

 • Page 662 and 663:

  lüagıııısız Masonluğu çevre

 • Page 664 and 665:

  ve-yeşıl ekosesi. Karayipli bir e

 • Page 666 and 667:

  teydi. Bu maddeler kısa, laik, dem

 • Page 668 and 669:

  (1738-1794) yahut Pavia'daki fizik

 • Page 670 and 671:

  vermekte büyük güçlük yaşadı

 • Page 672 and 673:

  mekteydi. Fakat Balkanlar'm büyük

 • Page 674 and 675:

  tında yaşamaktaydılar. Bu deneyi

 • Page 676 and 677:

  ışığında yorumlanır. Gerçekt

 • Page 678 and 679:

  GROSSENMEER GROSSENMEER I785'te. Ho

 • Page 680 and 681:

  yüklüğün sınanması olarak al

 • Page 682 and 683:

  larda devleı gelirinin yüzde 96'y

 • Page 684 and 685:

  aşkenti olarak 1794'te kurulan Ode

 • Page 686 and 687:

  etkilenmedi. Akınları, yanı baş

 • Page 688 and 689:

  ilk cildi yayımlandığında, "Ana

 • Page 690 and 691:

  düzenlemeler, Polonya'nın Paylaş

 • Page 692 and 693:

  halesine karşı çıkmayacaktı. A

 • Page 694 and 695:

  Ana konu son derece basitti. Açıl

 • Page 696 and 697:

  Aria D. Ouavio Str. 2 Cl. 2Bsn. 2 H

 • Page 698 and 699:

  Harila 19. Mozart'ın Prag yolculu

 • Page 700 and 701:

  nydi. Şimdi Britanya Büyükelçil

 • Page 702 and 703:

  Seven erkek... sevilen nesneye sonu

 • Page 704 and 705:

  IX REVOLUTIO Kargaşa İçinde Bir

 • Page 706 and 707:

  lan kavramlara) indirgeyen, böyle

 • Page 708 and 709:

  olabilirdi? Eger ABD, Amerikalılar

 • Page 710 and 711:

  Revolutio. Kargaca Içtnde Bir Kıt

 • Page 712 and 713:

  generallerin, insan kalabalıkları

 • Page 714 and 715:

  Genç Beethoven 1817. Beethoven gö

 • Page 716 and 717:

  ?ur PhiîosopJıic der Gcschichte d

 • Page 718 and 719:

  Tarihçiler uzun bir süre, Devrimi

 • Page 720 and 721:

  Avusturya Alçak Ülkeler'indeki "v

 • Page 722 and 723:

  kıskançlıkla sarıldılar. Ancak

 • Page 724 and 725:

  O sırada, olayların merkezinde, h

 • Page 726 and 727:

  Doğrusal ya da iki kutuplu planlar

 • Page 728 and 729:

  nı sorguladıkları için ihbar ve

 • Page 730 and 731:

  Burke'nin "Polonya Devrimi"ni memnu

 • Page 732 and 733:

  çıktılar. Peıion'un Kralın ona

 • Page 734 and 735:

  zafer kazandılar, Angers'yi ele ge

 • Page 736 and 737:

  Nazi SS'lerı sanayileşmiş soykı

 • Page 738 and 739:

  şı en mıhlan protestonun doğuda

 • Page 740 and 741:

  tıpu'nın geleneksel şeytan, öl

 • Page 742 and 743:

  dırılacak olan büyük Medeni Yas

 • Page 744 and 745:

  Toplumsal sözleşme "İnsan Haklar

 • Page 746 and 747:

  I Kadın özgür doğmuştur vc hak

 • Page 748 and 749:

  Şarkısı) lıcııı güllesini h

 • Page 750 and 751:

  Revo!w(i

 • Page 752 and 753:

  Ruslar kendilerini İngiltere büy

 • Page 754 and 755:

  kayıplarla baş edebildi. 1841 "de

 • Page 756 and 757:

  İkinci ittifakın dağılmasından

 • Page 758 and 759:

  için planlarından korkarak ve di

 • Page 760 and 761:

  valisvan İtiraz gecikmeyle I labsb

 • Page 762 and 763:

  yok tiden güçlen yöneıu. Ancak

 • Page 764 and 765:

  KAFKASYA AVRUPA'NIN tüm halkların

 • Page 766 and 767:

  GERİLLA FRANSIZ generali Duponl Ha

 • Page 768 and 769:

  pazarlığı kabul (ilmeye zorland

 • Page 770 and 771:

  önerilmiş, n da bunu reddetmişti

 • Page 772 and 773:

  den önceki XII. Karl ve kendinden

 • Page 774 and 775:

  mek konusundaki kararlılığıyla

 • Page 776 and 777:

  görüşürken "Bu Lamoıtc değil.

 • Page 778 and 779:

  Hariiu 21. Devrimci Paris

 • Page 780 and 781:

  Rivolulıo: K

 • Page 782 and 783:

  endi. Korkunç bir hafta boyunca, y

 • Page 784 and 785:

  sa nın çıkarları uğruna yaşam

 • Page 786 and 787:

  destanı anlattı. "Hayıı", dedi

 • Page 788 and 789:

  X DYNAMO Dünyanın Güç Merkezi,

 • Page 790 and 791:

  zaffer olur ya da deha ne zaman dur

 • Page 792 and 793:

  mel taşlarını tehdit eden bir be

 • Page 794 and 795:

  Dynamo: Dünyanın Cüç Merkezi, 1

 • Page 796 and 797:

  Dyıiftmo: Dııjıyamn Guç Merfee

 • Page 798 and 799:

  Dynamo: Dünyanın Güç Merkezi. 1

 • Page 800 and 801:

  Dynatno Dünyanın Guç Merkebi, İ

 • Page 802 and 803:

  Dynomo: Dünyanın Gü< Me/Jet-jı,

 • Page 804 and 805:

  Dyııamo: Dünyanın Güç Mirken,

 • Page 806 and 807:

  Dynamo Dünyanın Gı

 • Page 808 and 809:

  Dynamo. Dünyomn Guç Merkezi, J8İ

 • Page 810 and 811:

  Dyııanıo Durcyflnm Guç Merkezi,

 • Page 812 and 813:

  peşinden giderken, romantikler yer

 • Page 814 and 815:

  Dynamo: Dıınv

 • Page 816 and 817:

  Dynamo: Dünyanın Ctı< Merkezi, 1

 • Page 818 and 819:

  Dyııaıno; DuHytuıın Güç Merk

 • Page 820 and 821:

  Dynamo: Dunvcinuı Gııc Mcrlîi'j

 • Page 822 and 823:

  Dynamo: Dünyanın Cuç Mcrfeczı,

 • Page 824 and 825:

  Dynflmo: Dim yan İM GÜÇ Mı'il;t

 • Page 826 and 827:

  Metternich'in önce bir Liberal san

 • Page 828 and 829:

  Oynanıp: Dünyanın Gıu: Merkezi.

 • Page 830 and 831:

  Dynanw Dünyanın Güç Merkezi, J8

 • Page 832 and 833:

  Dynamo: Dünyanın Güç Merkezi, /

 • Page 834 and 835:

  Dvnamo: Dünyanın Güç Merkezi, 1

 • Page 836 and 837:

  Dynanto: Dünyanın Güç Merkezi.

 • Page 838 and 839:

  Dynamo: Dtinyttmn Güç Merkezi. J8

 • Page 840 and 841:

  Dyıuımo: Dun yanın Oıiç Merkez

 • Page 842 and 843:

  Dynaıno: Dünyanın Cuç Merkezi,

 • Page 844 and 845:

  Dytıamo: Dünyanın Guç Merkezı.

 • Page 846 and 847:

  Dynamo: Dünyanın Guc Merfeeîi, J

 • Page 848 and 849:

  Dynatno: Dtıııvwıı/ı Güç Mc

 • Page 850 and 851:

  Dynamo. Dünyanın Gnç Me/ljczi, 1

 • Page 852 and 853:

  Dynamo: Dünyanın Güç Mo'iocît

 • Page 854 and 855:

  çuluğu besledi. Dürüst olunursa

 • Page 856 and 857:

  ponlara karşı çok fazta inançl

 • Page 858 and 859:

  sonra ilk kez Dublin'i ziyaret etti

 • Page 860 and 861:

  şarkı söylemek, inileni içmek \

 • Page 862 and 863:

  1862) Osmanlılardan daha çok göz

 • Page 864 and 865:

  lık sigortasını garanti etti, fa

 • Page 866 and 867:

  Du/ıring (1878) ve Ailenin, Ö?d M

 • Page 868 and 869:

  dinci yüzyılın Anabaptistleri ve

 • Page 870 and 871:

  verleri ve muhafazakârlığın sav

 • Page 872 and 873:

  ya'da gerçekleştiren yeni bir mez

 • Page 874 and 875:

  yonizm 1860'larda Yahudi yerleşimc

 • Page 876 and 877:

  manda Almanya ve Avusturya'da başa

 • Page 878 and 879:

  gösterilen Yahudi düşmanlığın

 • Page 880 and 881:

  BOXER M AliLSTOS 1900 öğleden son

 • Page 882 and 883:

  olarak, Alman sömürge imparatorlu

 • Page 884 and 885:

  Dönemin en sarsıcı düşünceler

 • Page 886 and 887:

  Kayıtlı ses miizik ve mıi/Jkal a

 • Page 888 and 889:

  sokaklara, ana caddelere giderdim v

 • Page 890 and 891:

  "halk ahlakına saldırı" yüzünd

 • Page 892 and 893:

  gibi şampiyonlar diğer spor yıld

 • Page 894 and 895:

  COMBRAY AVRUPA geçmiş zamanı an

 • Page 896 and 897:

  kümeli aşağılayıcı bir barı

 • Page 898 and 899:

  Savaşmak islemiyoruz, ama zorunluy

 • Page 900 and 901:

  oluşan "dışsal bir hilal" de Ame

 • Page 902 and 903:

  Artan bir güvensizlik ortamı içi

 • Page 904 and 905:

  Hem Harden hem de ITirschfeld liber

 • Page 906 and 907:

  Arşidük 23 Haziran lüH'tc Kanopi

 • Page 908 and 909:

  Be ıh mann Hollweg bütün suçu R

 • Page 910 and 911:

  ne karışması için bir neden gö

 • Page 912 and 913:

  düğü Brook's Club'da yemek yedi.

 • Page 914 and 915:

  cegini tahmin edebilirlerdi. 1908 B

 • Page 916 and 917:

  Ben Tanrı'ya hizmet edeceğiz.) Fa

 • Page 918 and 919:

  karanlığa bir atlayıştır." Bet

 • Page 920 and 921:

  Bir hafta önce Downing Street on n

 • Page 922 and 923:

  am) bağlamışlardı. İngiliz ask

 • Page 924 and 925:

  XI TENEBRAE Avrupa Geriliyor, 1914-

 • Page 926 and 927:

  Bu nedenle geleceğin tarihçileri,

 • Page 928 and 929:

  olarak da 1939-1945 arasındaki bü

 • Page 930 and 931:

  mak için daha az istek duyuyordu.

 • Page 932 and 933:

  şı'nııı başladığı Kkım ay

 • Page 934 and 935:

  I nü önce Devrim daha sonra ise t

 • Page 936 and 937:

  kan kocası John Greenhalg dışın

 • Page 938 and 939:

  ırakmıştı. Savaş sürerken yap

 • Page 940 and 941:

  ! programı şans eseri olarak Balk

 • Page 942 and 943:

  ortaklarını kaybederlerken çok b

 • Page 944 and 945:

  Böylece Dumanın Petrograd Sovyeti

 • Page 946 and 947:

  SOVKINO 24 KKİM 1917'DK Sı. Petes

 • Page 948 and 949:

  Teıtebrac: Avrupa Geriliyor, 1914-

 • Page 950 and 951:

  şak İskoç sesiyle, "öyle bir ö

 • Page 952 and 953:

  1919-1034 yılları arasında yanla

 • Page 954 and 955:

  Tenebrae: .4vrtipti Geriliyor, 1914

 • Page 956 and 957:

  7>"ebrae: Avruptı Geriliyor, ) 9J

 • Page 958 and 959:

  SonderjylaikI ("Güney Jutland" ya

 • Page 960 and 961:

  Aynı şekilde Rus İç Savaşını

 • Page 962 and 963:

  Tetıebrae: Avrupa Geriliyor, (9)4-

 • Page 964 and 965:

  Okuyucu burada, ilk öykünün ilk

 • Page 966 and 967:

  Hrtrilfl 25. Yeni Avrupa, 1917-1922

 • Page 968 and 969:

  Seçmen kitlesi temel olarak İsve

 • Page 970 and 971:

  Uluslararası firıans alanında y

 • Page 972 and 973:

  dil: lîstoııya vcva Letonya. Slo

 • Page 974:

  luk üzerinde ortaya çıkardıklar

 • Page 979:

  •ix WmliCiity AfcHvi /'(i. \i\!i

 • Page 983 and 984:

  .'»>'. Çia&kirm Oust« 5ft Ş>wh.

 • Page 986 and 987:

  h i. \\r.ipn i yama

 • Page 988:

  h'). (k'P.vkb&ii

 • Page 992 and 993:

  Totalitarizm kavramı temel uygulay

 • Page 994 and 995:

  1940'ta üyelikten uzaklaştırıld

 • Page 996 and 997:

  lendi. Kaygı ve kötümserliğin h

 • Page 998 and 999:

  Resimde geleneksel biçemler bozulm

 • Page 1000 and 1001:

  cüsii beşeri coğrafyanın kurucu

 • Page 1002 and 1003:

  miş öksüz bir gösteri sanatçı

 • Page 1004 and 1005:

  ledi. Bu noktadan sonra elinde tutt

 • Page 1006 and 1007:

  1930'larda oluştuğu şekliyle Sta

 • Page 1008 and 1009:

  Stalinist "ıeror"ün üç aşamas

 • Page 1010 and 1011:

  dıklarını merak ettiler. Her şe

 • Page 1012 and 1013:

  n düşüncesindeydiler. Hiıler da

 • Page 1014 and 1015:

  jisinde çok deneyim kazanmıştı.

 • Page 1016 and 1017:

  aşlatan orduyu da kendi yanma çek

 • Page 1018 and 1019:

  | Kendi ile alay cime mekanizmasın

 • Page 1020 and 1021:

  TcNcbıoc. Avrupa Geriliyor. (9)4-1

 • Page 1022 and 1023:

  için düşünülmüş ve Çekoslav

 • Page 1024 and 1025:

  Berlin Mihveri'nden önce Mussolini

 • Page 1026 and 1027:

  1931-1936 arasındaki beş yıllık

 • Page 1028 and 1029:

  Tem'buif. Avrupa Geriliyor, J9J 4-1

 • Page 1030 and 1031:

  mekanizmalarının görülmesi aç

 • Page 1032 and 1033:

  nuçlar üretmediğini anlamakta ba

 • Page 1034 and 1035:

  Hitler'in açıklamasının büyük

 • Page 1036 and 1037:

  1939 Yılı Avrupa tarihi kitaplar

 • Page 1038 and 1039:

  göstermişti. Bu, Göring'in birka

 • Page 1040 and 1041:

  Milliyetçiliğin kullandığı ope

 • Page 1042 and 1043:

  kesin olarak bilmediği), Ribbemrop

 • Page 1044 and 1045:

  HarUa 26. İkinci Dünya Savaşı n

 • Page 1046 and 1047:

  Naji-Sovyct Ortakhgı (Eylül 1939-

 • Page 1048 and 1049:

  tarafından desteklenen Yahudi kuru

 • Page 1050 and 1051:

  Katyn Katliamları İngiliz. politi

 • Page 1052 and 1053:

  pet'ye kadar Avrupa'nın hâkimiydi

 • Page 1054 and 1055:

  Denizdeki savaş bu kadar hızlı s

 • Page 1056 and 1057:

  Dalıa güneyde, Yunanistan'da Alma

 • Page 1058 and 1059:

  Gerekli belgelerin yokluğunda koş

 • Page 1060 and 1061:

  Daha da ilgi çekici olan şey yaka

 • Page 1062 and 1063:

  LETTLAND LKT0NYALILAK1N Almanya'ya

 • Page 1064 and 1065:

  mada abartıldı. Bir grup yetimin

 • Page 1066 and 1067:

  Ccııo duvarlarından yankılanan

 • Page 1068 and 1069:

  Doğu Avrupa'ya yabancı birisi iç

 • Page 1070 and 1071:

  Katolik papazı öldürüldü. Sava

 • Page 1072 and 1073:

  Japon bombardıman uçakları ABD P

 • Page 1074 and 1075:

  sı planladılar ve Sovyetler Birli

 • Page 1076 and 1077:

  Ordunun kapasitesine ilişkin olara

 • Page 1078 and 1079:

  nin içine sızmayı başardıklar

 • Page 1080 and 1081:

  ••V/, nüfusu olmasına karsın

 • Page 1082 and 1083:

  Wimttenvo/jen ya da "harika silahla

 • Page 1084 and 1085:

  ne de bir sonraki yılda Reich'a ka

 • Page 1086 and 1087:

  Tcncbrnc.' Amıpcı Geriliyor, 1914

 • Page 1088 and 1089:

  abeve dönmüş Aziz Johannes kated

 • Page 1090 and 1091:

  1939 Savaşı başlangıçta diğer

 • Page 1092 and 1093:

  Banş ilanı her saman okluğu gibi

 • Page 1094 and 1095:

  Cesetlerle dolu at arabalarının g

 • Page 1096 and 1097:

  "Hapishanenin obur ucundaki yüksek

 • Page 1098 and 1099:

  neklerin olmadığı için kısa hi

 • Page 1100 and 1101:

  IQ derecelerini saplamak amacıyla

 • Page 1102 and 1103:

  Ho ri ( a 28. Bölünmüş Avrupa.

 • Page 1104 and 1105:

  çekmek için kurulmuş onun tamaml

 • Page 1106 and 1107:

  Balılı Müttefikler yurtdışınd

 • Page 1108 and 1109:

  lerde Sovyet işgal bölgesinde sos

 • Page 1110 and 1111:

  Başkan Truman'm verdiği yanıt a

 • Page 1112 and 1113:

  ten bir bölge." 1946'da yaptığı

 • Page 1114 and 1115:

  tutuklandılar ve partileri dağıt

 • Page 1116 and 1117:

  ela iş başına gelen ingiliz İş

 • Page 1118 and 1119:

  merkezi Brüksel'de bulunan Kuzey A

 • Page 1120 and 1121:

  a da sağlam bir miras bırakan Cha

 • Page 1122 and 1123:

  ası rol arayışının etkisi alt

 • Page 1124 and 1125:

  En yıkıcı eleşıiri, harekete h

 • Page 1126 and 1127:

  çevrelerde olmak üzere evlilik, a

 • Page 1128 and 1129:

  Batı Avrupa'nın büyük başarı

 • Page 1130 and 1131:

  sı olan Dr. Erhardt, Fransa ile İ

 • Page 1132 and 1133:

  tere ile ileri düzeyde görüşmel

 • Page 1134 and 1135:

  AET'in ilk yirmi yılı bir dizi o

 • Page 1136 and 1137:

  ııin ayrıcalıklı konumu, Kuzey

 • Page 1138 and 1139:

  gönderme yapan makul bir tanımlam

 • Page 1140 and 1141:

  u bağlamda görülmelidir. Bu, her

 • Page 1142 and 1143:

  1162 /\vn

 • Page 1144 and 1145:

  inkinden daha kötü bir yoksunlukt

 • Page 1146 and 1147:

  Sovyet kültürü, farkında olmaya

 • Page 1148 and 1149:

  daha önce var olmadığı her yerd

 • Page 1150 and 1151:

  tanklarıvla insafsızca ezildiler.

 • Page 1152 and 1153:

  arasında Budapeşte fatihi Andropo

 • Page 1154 and 1155:

  ağmen Temmuz gözdagında. Varşov

 • Page 1156 and 1157:

  meydi. Parti üyeleri sürüler hal

 • Page 1158 and 1159:

  deli olarak, Yalta Anlaşması Sovy

 • Page 1160 and 1161:

  yüzde 50'si CMEA ile açık veren

 • Page 1162 and 1163:

  ı, böylece daha çok Başbakan Wi

 • Page 1164 and 1165:

  yeni canlılık kazandırdı. Uçü

 • Page 1166 and 1167:

  1186 Avruprt Tdıiltı çek bir ög

 • Page 1168 and 1169:

  1188 Avrupeı Tid ılıi Topluluk P

 • Page 1170 and 1171:

  lcri hep reddetti. Tanının kolekt

 • Page 1172 and 1173:

  1990'da biv önceki yılın çatlak

 • Page 1174 and 1175:

  Sovyetler Birlıği'ııde çığı

 • Page 1176 and 1177:

  ya. Beyaz Rusya ve Ukrayna'nın lid

 • Page 1178 and 1179:

  eğer genişleme ve derinleşme yö

 • Page 1180 and 1181:

  Sıınımcrlmvn, H Sıdvıl 1992. B

 • Page 1182 and 1183:

  Önceden bildirildiği gibi sabahı

 • Page 1184 and 1185:

  Nereden kaynaklanıyor bu tehlike?

 • Page 1186 and 1187:

  derinlikleriyle Avrupa'nın kalbi a

 • Page 1188 and 1189:

  1208 Avntpfl /

 • Page 1190 and 1191:

  58 S. Aınııı. Lurocerıırısm

 • Page 1192 and 1193:

  Btiliim ı\ ; y(l«n 12)3 i : iuut:

 • Page 1194 and 1195:

  Bolum Nodfli ı 1215 10 Virgil. Geo

 • Page 1196 and 1197:

  Bölüm Notları 1217 10 C. Seıgno

 • Page 1198 and 1199:

  Bölüm Nodijı ı 1219 24 William

 • Page 1200 and 1201:

  Bekini N

 • Page 1202 and 1203:

  Bölüm Norton 1223 27 Lis(_y do Ma

 • Page 1204 and 1205:

  ßölßm Notlan 1225 33 H. Blum (do

 • Page 1206 and 1207:

  Bolüm Norton 1221 27 J. F, Palmer.

 • Page 1208 and 1209:

  Bö I w m Notlan 1229 81 Bkz. G. M.

 • Page 1210 and 1211:

  Bolum Notion 1231 10 David Footman,

 • Page 1212 and 1213:

  Bolum Notları 1233 59 Bkz. Norman

 • Page 1214 and 1215:

  Bölüm Nodan 1235 95 Bkz. Jozef Ga

 • Page 1216 and 1217:

  XII. BOLUM 1 II. Jean Paul'ün beğ

 • Page 1218 and 1219:

  KUTUCUK NOTLARI 101. TABUR 1. Chris

 • Page 1220 and 1221:

  Kulucuh Notları 1241 Yahudi, Slova

 • Page 1222 and 1223:

  Kufucul; Notion 1243 Ibıd, 485-90.

 • Page 1224 and 1225:

  Kıtütcuh Nollaı i 1245 D FA. 11.

 • Page 1226 and 1227:

  Kutucu/; Notkırı 1247 14 Aralık

 • Page 1228 and 1229:

  KuiucuIj Notlan 1249 GRECO 1. David

 • Page 1230 and 1231:

  Kutucu/t Notlan 1251 ford 1994). 2

 • Page 1232 and 1233:

  Kutucuh Notları 1253 LILI 1. R. La

 • Page 1234 and 1235:

  Kulucttl; Notion 1255 MONTA1LLOU 1.

 • Page 1236 and 1237:

  Kuttu tık Noılan 1257 PO TEMKİN

 • Page 1238 and 1239:

  Kutucuh Notion 1259 David Selbourt

 • Page 1240 and 1241:

  Kuiuculî Notion 1261 TON t. G. Pev

 • Page 1242 and 1243:

  EK I KUYUCUKLARIN LtSTESt 101. TABU

 • Page 1244 and 1245:

  EK II LEVHA NOTLARİ VE KAYNAKLARI

 • Page 1246 and 1247:

  El.' H. Levha Nc>t[(((i vc Kaynakla

 • Page 1248 and 1249:

  Ek 11: Levha Nottan ve Kay nabln ı

 • Page 1250 and 1251:

  El; II: Lcvlui Nodart vc KrtymiMtin

 • Page 1252 and 1253:

  EK III TARİHSEL ÖZET Jeolojik ve

 • Page 1254 and 1255:

  E/t 111 1275

 • Page 1257 and 1258:

  1278 Amip«? Tıın'n Avrupa Alfabe

 • Page 1259 and 1260:

  Fenoloji ve Sagesıgfiatur: Tarihse

 • Page 1261 and 1262:

  Eski Yunan Kolonileri ve Bugünkü

 • Page 1263 and 1264:

  Papalar, Roma Patrikleri Aziz Petru

 • Page 1265 and 1266:

  Eski Yazılar (a) Roma büyük harf

 • Page 1267 and 1268:

  Kartallar ve Haçlar Üst sıra, so

 • Page 1269 and 1270:

  1290 Avruprt Tel M fi i Büyük Kit

 • Page 1271 and 1272:

  Hint-Avrupa Dilleri

 • Page 1274 and 1275:

  C. J. Marsıander vc diğerlerinden

 • Page 1276 and 1277:

  El; 111 1297 Bizans İmparatorluğu

 • Page 1278 and 1279:

  Frank İmparatorluğu, 800-877

 • Page 1280 and 1281:

  İberya'da Hıristiyan Yeniden Feth

 • Page 1282 and 1283:

  Ekili 1303 (2) Standart matematik i

 • Page 1284 and 1285:

  Bulgaristan, Orta ve Modern Çağ E

 • Page 1286 and 1287:

  ti; m 1307 FRANSA KRALLİĞİ KUTSA

 • Page 1288 and 1289:

  Kiev Rus Devletı'rıin Paylaşıml

 • Page 1290 and 1291:

  EWU 1311 Aragon Krallığı ve Deni

 • Page 1292 and 1293:

  Santiago de Compostela'ya Giden Yol

 • Page 1294 and 1295:

  Venedik Cumhuriyeti: Terra Firma ve

 • Page 1296 and 1297:

  İsviçre Konfederasyonunun Büyüm

 • Page 1298 and 1299:

  Efcf» 1319 Osmanlı İmparatorluğ

 • Page 1300 and 1301:

  Doğu Merkezi Avrupa'da Hanedan Gru

 • Page 1302 and 1303:

  Paris Renies, 1420-1787

 • Page 1304 and 1305:

  Modernitenin Başlangıcındaki Siy

 • Page 1306 and 1307:

  Başlıca {alışan taraflar Başl

 • Page 1308 and 1309:

  Rönesans kalyası

 • Page 1310 and 1311:

  Onaltıncı Yüzyılda İspanya'da

 • Page 1312 and 1313:

  Efe III 1333 b) J Lippershey Mıddi

 • Page 1314 and 1315:

  Alçak Ülkeler İsyanı, 1584-1648

 • Page 1316 and 1317:

  Rusya'nın Avrupa tçinde Genişlem

 • Page 1318 and 1319:

  İrlanda'nın İskânı (Onyedinci

 • Page 1320 and 1321:

  Lorraine ve Alsace'ta Fransız-Alma

 • Page 1322 and 1323:

  Başlıca hasımlar Başlıca çarp

 • Page 1324 and 1325:

  Birleşik Krallığın Oluşumu, 17

 • Page 1326 and 1327:

  1806 Eylül Kasım 21 Kasım 1807 J

 • Page 1328 and 1329:

  D Cumhuriyetçi Donem, 1-VII1. yıl

 • Page 1330 and 1331:

  Fransız imparatorluğu, 1812

 • Page 1332 and 1333:

  Modernleşme: Oluşturucu Süreçle

 • Page 1334 and 1335:

  Liberalleşme Göstergeleri, 1791-1

 • Page 1336 and 1337:

  Demiryolu Uzunluğu (•=2000 krn)

 • Page 1338:

  Almanya: Konfederasyon ve İmparato

 • Page 1342 and 1343:

  Uluslar Bahan: 1846-49 Devrimleri

 • Page 1344 and 1345:

  Slesvig (Schleswig) ve Holsıein

 • Page 1346 and 1347:

  Eblfl 1367 ikili Monarşi: Avustury

 • Page 1348 and 1349:

  EJ; JII 1369 Makedonya: 1913 Payla

 • Page 1350 and 1351:

  Eh III i 371 Rus İmparatorluğu'nd

 • Page 1352 and 1353:

  İtalyart-Slav Sınırları, 1939-9

 • Page 1354 and 1355:

  tl; İÜ 1375 Ukrayna Cumhuriyeti,

 • Page 1356 and 1357:

  Çekoslovakya, 1918-1992

 • Page 1358 and 1359:

  Ek İli 1379 Sırbistan'ın (1817-1

 • Page 1360 and 1361:

  Komünist "Parti-Devlet"lerinin İk

 • Page 1362 and 1363:

  Nazi Gücünün Yükselişi, 1933-1

 • Page 1364 and 1365:

  El; ilï 1385 İspanya'da Uluslarar

 • Page 1366 and 1367:

  Eh İli 1387 Numara İşareti Ad Ku

 • Page 1368 and 1369:

  5 Sovyet Rusya VE Sovyetler Birfiğ

 • Page 1370 and 1371:

  Efe /II 1391 Ballık Ülkeleri, 199

 • Page 1372 and 1373:

  Efe Jlf 1393 GSYİH GSYİH Yüksek

 • Page 1374 and 1375:

  Avrupa 1995: Beş Uluslararası Ör

 • Page 1376 and 1377:

  (tıyrı«ı bkz. Avusturya Alçak

 • Page 1378 and 1379:

  Anschluss, 1050 Nazi Darbe Girişim

 • Page 1380 and 1381:

  1402 AVMIJMI 7(IM)H Uygarlık, 275.

 • Page 1382 and 1383:

  Chrysoloras, Manuel, 518 Churchill,

 • Page 1384 and 1385:

  Dollinger, Johann J. 1. von. 843 Do

 • Page 1386 and 1387:

  Ortaçağ. 1304, 1306-1307 Milliyet

 • Page 1388 and 1389:

  [ayrıca bkz. Avusturya (İmparator

 • Page 1390 and 1391:

  Britanya Çarpısması (1940). 1072

 • Page 1392 and 1393:

  J Jacobiteler, 679 Jacquard, Joseph

 • Page 1394 and 1395:

  Kursk, Çarpışması (1943). 73. 1

 • Page 1396 and 1397:

  Makedonyalı Ftlippos, 124 Malachow

 • Page 1398 and 1399:

  N Savaşarası, 1019 Ortaçağ. 300

 • Page 1400 and 1401:

  Konstantinus Bağışı, 320, 518,

 • Page 1402 and 1403:

  Psikiyatri, 494 Psikoloji, 458,842,

 • Page 1404 and 1405:

  ve Polonya-Litvanya. 703-709 Sinema

 • Page 1406 and 1407:

  Slowacki, Julıusz. 833 Smııh, Ad

 • Page 1408 and 1409:

  Stuart James Edward. Yaşlı Taht i

 • Page 1410 and 1411:

  Ulaşım, Si7 (ayrıca Kanallar. ll

 • Page 1412 and 1413:

  1434 Avrapn Tıirılıı Ustasi, 10

ANADOLU
JETLER NEDEN AYNI RENKTE?
BAKMAK