Views
5 months ago

Toraks Bülteni Aralık 2017

Akciğer Kanseri 8. TNM

Akciğer Kanseri 8. TNM Evreleme Sistemi Dr. Kutsal Turhan, Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi kutsal.turhan@gmail.com Dr. Tuncay Göksel Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu Başkanı tuncaygoksel@gmail.com Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Akciğer Kanseri 7. TNM Evreleme Sistemi Ocak 2010’dan bu yana kullanılmaktaydı. Güncel revizyonu olan 8. Evreleme sistemi ise Uluslararası Akciğer Kanseri Çalışma Derneği’nin (IASLC) Uluslararası Evreleme Projesi tarafından tamamlanıp Ocak 2017’de kullanıma sunuldu. 1990-2010 yılları arasında toplam 16 ülkeden yaklaşık 77.000 hastanın (70.967 küçük hücreli dışı; 6189 küçük hücreli) verileri analiz edilerek oluşturulan 8. Evreleme sisteminde bir önceki ile karşılaştırıldığında değişikliklerin “T ve M” faktörleri üzerinde yoğunlaştığı, N faktöründe değişiklik yapılmadığı dikkat çekmektedir. Sekizinci evreleme sisteminde en belirgin değişikliklerin T faktöründe yapıldığı görülmektedir. Özellikle tümör çapındaki her santimetrelik artışın bu çalışmada elde edilen verilere göre daha kötü prognozun göstergesi olduğunun saptanması üzerine, boyuta göre belirlenen T sınıfları yeniden düzenlendi. Yedinci evreleme sisteminde 3 cm’den küçük tümörler T1; 3 ile 7 cm arasındaki tümörler ise T2 olarak sınıflandırılmıştı. Sekizinci evreleme sisteminde ise 5 cm’ye kadar olan tümör boyutları her bir santimetrede bir kademe yükselecek şekilde ve T1a, T1b, T1c, T2a, T2b olmak üzere beş gruba karşılık getirildi. Böylece daha önce iki alt grupta incelenen T1, 3 alt gruba ayrılmış oldu (Tablo 1). Yedinci evreleme sisteminde 3-5 cm arası tümörler T2a, 5-7 cm arası tümörler T2b ve 7 cm’den büyük tümörler ise T3 olarak adlandırılmaktaydı. Yeni evreleme sisteminde ise 4-5 cm arası tümörler T2b, 5-7 cm arası tümörler T3, 7 cm’den büyük tümörler ise T4 sınıflarına yükseltildi (Tablo 1). Viseral plevra invazyonunun yine T2 olarak sınıflandırıldığı yeni sistemde, karinaya 2 cm’den daha yakın endobronşiyal tutulum (karina tutulumu olmadan) T3’ten T2’ye indirilirken, diğer T3 lezyonlardan daha kötü prognozu olduğu tespit edilen diyafragma invazyonu T4 sınıfına yükseltildi. Total atelektazi veya hiler bölgeye uzanan obstrüktif pnömoni de 7. evrelemeden farklı olarak T2 olarak sınıflandırıldı (daha önce T3). Mediastinal plevra invazyonunun değerlendirmeden çıkarıldığı 8. Evreleme sisteminde, adenokarsinom için T1a(mi) (minimal invaziv adenokarsinom) tanımlaması yapıldı ve invazyonun ≤ 5 mm olduğu ve tümör boyutunun ≤ 5 cm olduğu adenokarsinom olarak tanımlandı (Tablo 1). 30 ■ Toraks Bülteni

Tablo 1. Yedinci ve sekizinci evreleme sistemleri arasındaki değişikliklere genel bakış Açıklama 7. Sınıflama 8. Sınıflama T Karsinoma in situ Tis Tis (skuamöz veya adenokarsinom karsinoma in situ) Minimal invaziv adenokarsinom - T1mi ≤ 1 cm T1a T1a > 1-2 cm T1a T1b > 2-3 cm T1b T1c > 3-4 cm T2a T2a > 4-5 cm T2a T2b > 5-7 cm T2b T3 > 7 cm T3 T4 Karinaya 2 cm’den daha yakın bronş tutulumu T3 T2 Karina invazyonu T4 T4 Hiler bölgeye uzanan lober atelektazi/pnömoni T2 T2 Total atelektazi/pnömoni T3 T2 Diyafragma invazyonu T3 T4 Mediastinal plevra invazyonu T3 - Göğüs duvarı (superior sulkus tümörleri, frenik sinir, pariyetal plevra dahil) invazyonu T3 T3 Primer tümörle aynı lobda nodül(ler) T3 T3 Primer tümörle aynı akciğerde fakat farklı lobda nodül(ler) T4 T4 Kalp ve mediastinal ana yapıların invazyonu T4 T4 N Lenf nodu tutulumu yok ya da bölgesel lenf nodu tutulumu N0, N1, N2, N3 N0, N1, N2, N3 M Toraks kavitesi içerisindeki metastazlar M1a M1a Tek ekstratorasik metastaz M1b M1b Multiple ekstratorasik metastaz M1b M1c Değişiklik olan alanlar Değişiklik olmayan alanlar Toraks Bülteni ■ 31

1003-sbb-kent-2017-1