Views
10 months ago

Blank Print Document

POZNÁ? GJH? ? GJH je

POZNÁ? GJH? ? GJH je ?kola intelektuálov navonok aj dovnútra, rodisko budúcej elity národa slovenského, kame? na srdci konkuren?ných gymnázií, domov ázijskej panvi?ky - takto ho poznajú v?etci. Ja vám dnes prezradím to, ?o nevedia mnohí ?tudenti a ani náznakom netu?ia ?udia z vonkaj?ieho sveta. 1. Mnoho ?udí nevie, ?e GJH je ?kola, kam chodia ?tudenti s najvypracovanej?ími lýtkami v Bratislave. Pre?o je to tak? Na GJH sa tajne nachádza ôsmy div sveta - Hroncovo nekone?né schodisko, ktoré siaha od atómového krytu a? do labáku biológie. ?epká sa, ?e bolo vytvorené ako poklona nekone?nému Ludolfovmu ?íslu Pí. Rozprestiera sa po oboch stranách budovy, d ?kou sa vyrovná sebavedomiu Ibrahima Maigu a vraví sa, ?e robotníci, ktorí ho stavali, do?ili svoj ?ivot v pokoji v triedach na ?tvrtom poschodí, skrátka neboli schopní zís? dolu po to?kých schodoch a vzdali tento boj. ? ? @marekzska, fejtón 2. Je známe, ?e ?kola, ako taká, má výborne prepracovanú dostupnos? mestskou hromadnou dopravou z ka?dého smeru. Av?ak je tu life hack: Ak sa nechcete tla?i? v autobuse s inými ?u?mi, neváhajte a pou?ite auto. Zaparkova? mô?ete napríklad na zastávke linky 68, ?ím dozaista spôsobíte aspo? na dve minúty zápchu. V prípade, ?e sa dostaví autobus, pán vodi? bude ur?ite nate?ený, ale vá? komfort je prvoradý, no nie? 14

3. Nedávno sa stalo vizitkou GJH aj nové multifunk?né ihrisko. Mnohých zará?a jeho pestrofarebnos?, nikto nevie, ?o farby reprezentujú, no po prvýkrát sa nám naskytá hypotéza, ktorá sfarbenie vysvet?uje - ihrisko má farby slovenskej prírody: 1) Modrá ? potoky a bystriny, plesá a rieky 2) Hnedá ? zem, farba Dunaja 3) ?ltá ? slnkom zaliate kopce a hory, farba ázijskej panvi?ky 4) Zelená ? lesy a lúky 5) Ru?ová ? tak to fakt neviem odôvodni?, asi je na nej menej vidie? ?pina a prach, praktické dôvody, fakt netu?ím, no clue whatsoever 4. V?etci si myslia, ?e GJH Merch slú?i ako mas? na ego nedocenených GJHákov. Vôbec tomu nie je tak. Merch je ako reflexný prvok na prechode pre chodcov. Funguje ako symbol, pod?a ktorého si ?a majú ostatní kolegovia zo ?koly v?imnú?. Modelová situácia: Partia ?udí sa po obede zábava v univerzitnej kni?nici*. Si neistý, nevie? ?i sa k nim mô?e? prida?, no znenazdajky uvidí?,?e majú oble?ené mikiny "Som z GJH, teda som" a ty vie?, ?e medzi svojimi. Taktomô?ete spolo?ne usilovne ?tudova? k?udne aj celé poobedie. *?as a miesto sa nemusia zhodova? 5. Verejnos? ?ije v ilúzií, ?e ?udia do tejto ?koly usilovní a u?enliví u? prichádzajú. Pravdou v?ak je, ?e takíto sú, ke? ?kolu opú??ajú. Na?e gymnázium u?í ?udí svedomitému pripravovaniu na jednotlivé predmety. Aby aj nie, ak na to, aby ste robili komisionálku z fyziky, sta?í pokazi? tri príklady na písomke, ka?dý v hodnote jednej pä?ky. Navy?e je aj domovom IB programu, v ktorom sa ?tudenti dozvedia odpovede na otázky ako: Dá sa existova? 2 roky len s priemernou d ?kou spánku 4,5 hodiny? Dá sa dvojvetový problém rozpísa? na 4000 slov bez pou?itia mágie? By?, ?i neby?? Ak chcete reorganizova? svoje hodnoty a priority, neváhajte a pridajte sa! 15

Pouūívateåská príručka - Nokia
Denníček z Francúzska str. 29 DOD 2012 str. 24 Inkognito str. 32 ...
17.04. - 29.07.2008 - Magnificat
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
Pravidlá súťaže „Vyhraj športové Audi TT Coupé“
Čas na oddych 5 - ZŠ Škultétyho, Topoľčany
PETRŽALSKÉ NOVINY - Petržalka
Noviny občanov okresu Nové Zámky Vážení čitatelia ... - izamky.sk
Pokrok 10 a - VKinfo.SK
Cesta na Nemrut Dagi na dvoch kolesách - Motoride